Monitoring procesów inwestycyjnych i eksploatacyjnych

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Monitoring procesów inwestycyjnych i eksploatacyjnych"

Transkrypt

1 Monitoring procesów inwestycyjnych i eksploatacyjnych Prof. dr hab. inż. Zdzisław Kabza Dr hab. inż. Sławomir Zator Lesław J. Kwiatkowski Technologia Technologia Technologia Technologia Technologia Technologia Technologia Technologia Wprowadzenie Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów w dokumencie określającym kierunki rozwoju konkurencji i ochrony konsumentów w polskim sektorze energetycznym [1] jednoznacznie wskazuje, że: niezbędne jest stworzenie i uruchomienie przez organy odpowiedzialne za politykę energetyczną państwa systemu symulacji inwestycji i jednoznacznej kontroli kosztów inwestycji w sektorze elektroenergetycznym. Podczas konwersatorium pt. Metodologie monitorowania przedsięwzięć inwestycyjnych w przeobrażającej się energetyce, pod patronatem Ministerstwa Gospodarki, w Warszawie zebrało się kompetentne gremium ekspertów i badaczy. Sformułowało następujące wnioski: Procesy przygotowania i realizacji wielu dużych, a zarazem kapitałochłonnych inwestycji, w tym w sektorze energetyki, wskazują na głęboką zasadność wprowadzenia kompleksowego monitorowania przebiegu tych procesów. Powszechne zastosowanie do takiego monitorowania narzędzi, opartych o nowoczesne rozwiązania informatyczne, umożliwiające odpowiednie agregowanie i przetwarzanie wiedzy topologicznej, technologicznej i organizacyjnej oraz pozyskiwanie czytelnych i wygodnych w użytkowaniu raportów, otwiera drogę do pełnej optymalizacji przebiegu procesów przygotowania i realizacji dużych kapitałochłonnych inwestycji, przyczyniając się do ograniczania powstawania nieuzasadnionych kosztów, nadmiernie obciążających te inwestycje. Uczestnicy konwersatorium uznają, że Technologie Globalnego Monitorowania Trybu Przygotowania i Realizacji Inwestycji noszą cechy w pełni innowacyjnych rozwiązań. Dostrzegając zalety tego typu rozwiązań oraz możliwe do uzyskania pozytywne skutki ekonomiczne i organizacyjne, uczestnicy konwersatorium postulują zastosowanie wspomnianych technologii zarówno w trakcie przygotowania i realizacji planowanych w sektorze energetyki nowych inwestycji, jak również do monitorowania w całym okresie technicznej eksploatacji istniejących instalacji energetycznych oraz pozyskiwanych z inwestycji. Uczestnicy konwersatorium uważają za celowe i zasadne umieszczenie przez inwestorów w SIWZ wymogu dostarczenia narzędzi z zakresu Technologii Globalnego Monitorowania Trybu Przygotowania i Realizacji Inwestycji. 84

2 Analogiczne wnioski towarzyszyły zamknięciu XII Międzynarodowej Konferencji Naukowo-Technicznej Forum Energetyków GRE 2010 i Międzynarodowej Konferencji Kotłowej [2, 3], zbiegających się w czasie z formalnym uruchomieniem kolejnych segmentów projektu strategicznego, koncentrującego się na zaawansowanych technologiach pozyskiwania energii. Wskazano na opracowaną przez polskich naukowców i inżynierów skupionych wokół Instytutu Elektrowni i Systemów Pomiarowych Politechniki Opolskiej i zweryfikowaną w kilku kluczowych przedsięwzięciach Technologię Globalnego Monitorowania Trybu Przygotowania i Realizacji Inwestycji, dedykowaną precyzyjnej ocenie ilościowej procesu realizacyjnego. Obecnie bilansowanie strat całego okresu eksploatacji wynikających z zaniechania bądź ograniczenia zakresu monitorowania etapów przygotowawczych jest znacznie utrudnione, ponieważ nie były odpowiednio rejestrowane. W świetle powyższych uwarunkowań konieczne jest pełne wykorzystanie wiedzy dotyczącej procesów inwestycyjnych oraz wdrożenie najnowocześniejszych rozwiązań technologicznych [2, 3, 4]. Przy zastosowaniu tej technologii uzyskuje się bardzo wysoką efektywność ekonomiczną. Koszt monitorowania mieści się w zakresie od 0,1% dla dużych inwestycji, a dla małych do 0,3% nakładów inwestycyjnych i po jej zakończeniu może wygenerować zysk operacyjny przekraczający kilka, a nawet kilkanaście razy koszty monitorowania. Obiektowa forma dokumentacji powykonawczej zamykającej proces realizacyjny stanowi bazę dla integracji zasobów diagnostycznych oraz eksploatacyjnych, może ograniczyć ryzyko wystąpienia awarii i wyeliminować ewentualne straty, sięgające kilkudziesięciu milionów złotych. Metodyka doskonalona przez zespół autorski jest wysoce efektywnym rozwiązaniem uwzględniającym jednoczesne uwarunkowania społeczne i limity emisyjne. Rozwój wiedzy i technologii Skupiony wokół Instytutu zespół autorski od niemal dekady realizuje projekty badawczo-rozwojowe weryfikowane kolejnymi pełnoskalowymi wdrożeniami dla energetyki zawodowej między innymi w elektrowniach Jaworzno III, Bełchatów czy Dolna Odra. Weryfikacja technologii monitorowania przedsięwzięć modernizacyjno-inwestycyjnych dla kompletnych instalacji pozwoliła na zgromadzenie unikalnych doświadczeń oraz doskonalenie produktu ukierunkowanego na harmonijną współpracę realizatorów i inwestora. Wśród znaczących projektów należy wymienić: Opracowanie i wdrożenie technologii globalnego monitorowania trybu przygotowania i zarządzania zadaniami modernizacyjno-inwestycyjnymi. [2, 4] Obiektowe kojarzenie baz metrologicznych degradacji powierzchni i zasobów diagnostycznych instalacji przemysłowych. [3, 5] Hybrydowe techniki pomiaru migracji wielkości geometrycznych na przykładzie instalacji kotłowych. [6] Rosnące rozmiary plików CAD stawiają coraz większe wymogi wobec platformy sprzętowej, limitując liczbę elementów w scenie. Przy granicznie przeciążonych aplikacjach operacje typu zmiana widoku czy powiększenie trwają wiele sekund i zniechęcają do analiz merytorycznych. Jeszcze trudniejsza jest sytuacja, w której projektowanie jest rozproszone i realizowane w kilku aplikacjach. Próby konwersji całości modelowania do jednej z aplikacji są okupione dodatkowymi stratami w efektywności opisu przestrzeni. Dla większych projektów nie ma możliwości załadowania całości zasobu koniecznego do szeregu kompleksowych analiz. Wyklucza to wprowadzanie elementów fotorealistyczności przy dynamicznym, interakcyjnym penetrowaniu całości instalacji. W tej sytuacji uwagę zespołu autorskiego skupiły motory graficzne. Jeden z nich, Quest3D, po blisko rocznych pracach został zaadaptowany do celów prezentowania i integracji zasobów dużych instalacji przemysłowych. Otwiera on obszary funkcjonalne niedostępne dotąd dla platformy komputerów osobistych. Do najistotniejszych należy zaliczyć: możliwość wprowadzenia do modelu 3D całości materiału projektowego bez względu na rozproszenie prac i zróżnicowanie narzędzi CAD; inwentaryzacja węzłowych stanów chwilowych dla zasobów dokumentacyjnych i opisowych dająca pełen obraz ewolucji placu budowy; ELEKTRO NERGETYKA nr 4 (10) /

3 wirtualne, fotorealistyczne penetrowanie przestrzeni instalacji z możliwością analizowania wariantów topologicznych i implementowanych technologii; opracowywanie ciągów technologicznych w oparciu o symulatory procesowe klasy ASPEN; skojarzenie z modelem obiektowym 3D kolejnych sesji pomiarów weryfikujących aktualną topologię placu budowy; symulacja złożonych sekwencji montażowych oraz weryfikacje studiów remontowalności. Pierwszym pełnoskalowym wdrożeniem opisanego rozwiązania integracyjnego, zasługującego na miano globalnego, była instalacja odsiarczania spalin dla Elektrowni Jaworzno III, uzupełniona o powykonawczą dokumentację jakościową i pogwarancyjną (rys. 1). Model VR (virtual reality) nie wymaga żadnego oprogramowania licencyjnego i podobnie jak przy publishingu gwarantuje pełne bezpieczeństwo zasobu. Rozwiązanie nie stawia też użytkownikom żadnych specjalnych wymogów sprzętowych. Pierwotna dla projektu struktura zespołów projektowych porządkuje całość zasobu, a ich wskazanie w modelu VR otwiera dostęp zarówno do danych projektowych, jak i opisowych. Analogicznie usystematyzowana struktura katalogów pozwala na przechowywanie plików danych również z niestandardowych aplikacji użytkowników. Nie jest wymagane kompletne wypełnienie zasobu. Elastyczność i intuicyjna obsługa środowiska jest przyjazna dla obsługi i łatwa do manualnego migrowania po modelu. W wyniku realizacji projektu [6] opracowano kilka unikatowych systemów pomiarowych służących lokalizacji położenia w przestrzeni czujników aparatury pomiarowej, czy przemieszczeń instalacji technicznych w oparciu o rozpoznawanie unikatowych znaczników. Do wyznaczania położenia czujników wykorzystano metodę triangulacyjną z aktywnymi ultradźwiękowymi układami nadawczo-odbiorczymi. W nowszym wariancie opracowanego systemu wykorzystano technikę radiową połączoną z systemem ultradźwiękowym do precyzyjnego określenia pozycji aktywnych nadajników. Potencjalnie system może monitorować położe- Technologia Technologia Technologia Technologia Technologia Technologia Technologia Technologia nie kilkuset punktów. Praktycznie uzyskiwany zasięg systemu wynosi około metrów, w zależności od tła akustycznego. Przy uśrednianiu serii pomiarów i kompensacji zmian temperatury powietrza można uzyskać 1 mm niepewności wyznaczenia współrzędnych przemieszczenia. Aplikację do obsługi systemu wykonano w środowisku LabView. Komunikacja z elementami systemu jest całkowicie bezprzewodowa. Autonomiczne zasilane systemów pozwala na pracę bez nadzoru przez czas od kilkunastu godzin do kilku miesięcy zależnie od częstości wykonywania pomiarów (od kilku na sekundę do jednego na godzinę). Kolejny opracowany system wykorzystuje do lokalizacji położenia unikatowych znaczników metodę opartą o pomiar odległości i kątów z użyciem rozwiązania sprzętowo-programowego. Aplikacja opracowana w środowisku LabView wykorzystuje algorytmy rozpoznawania obrazu do lokalizacji znaczników, steruje precyzyjną obrotnicą z zainstalowaną kamerą o rozdzielczości HD i dalmierzem laserowym, co umożliwia wyznaczenie trajektorii zmian położenia znaczników. Liczba jednocześnie monitorowanych punktów jest ograniczona interwałem czasowym, w którym mają być wykonywane pomiary, głównie czasem koniecznym na przejście osi celowej obrotnicy między punktami pomiarowymi. Przy odległości układu pomiarowego od znacznika do 10 metrów uzyskuje się 1,5 mm niepewność wyznaczania współrzędnych. Otrzymane wyniki pomiarów były porównywane ze zinwentaryzowanymi przetworzonymi danymi ze skanera Trimble FX 3D, który osiąga precyzję pomiaru na poziomie 0,6 mm na dystansie do 30 m. Dane uzyskiwane ze skanera w postaci wielomilionowej chmury punktów zawierają, obok informacji o ich przestrzennym położeniu, także współczynnik odbicia skanującej wiązki laserowej. Korzystając ze skorygowanego obrazu z zorientowanego aparatu fotograficznego o matrycy 20 Mpx poszczególnym punktom chmury punktów można nadawać ich rzeczywistą chromatykę (tzw. mapowanie punktów). Na potrzeby projektu [6] opracowano również system rejestracji termogramów, w którym dzięki mikropozycjonowaniu kamery termowizyjnej wyposażonej z teleobiektyw, możliwe jest uzyskiwanie termogramów o rozdzielczości 1,3 Mpx, czyli znacznie przewyższającej rozdzielczości uzyskiwane ze standardowych 86

4 Rys. 1. Schemat integracji zasobu

5 Rys. 2. Modelowanie w realiach lokalizacyjnych koncepcja programowo-przestrzenna

6 kamer termowizyjnych. Mimo tego, że jest ona kilkakrotnie mniejsza od rozdzielczości zdjęć z dostępnych aparatów fotograficznych, podjęto udane próby wykorzystania ich do mapowania chmury punktów ze skanera, uzyskując w ten sposób informację o trójwymiarowym powierzchniowym rozkładzie temperatury badanych obiektów. Technologia monitorowania instalacji stanowi obszar interesującej działalności naukowej w strategicznym programie rozwoju energetyki. Rozwijane są zagadnienia oceny ryzyka wystąpienia awarii i optymalizacji decyzji rewitalizacyjnych [5, 6]. Doskonalenie procesów inwestycyjno- -eksploatacyjnych Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (SIWZ) z definicji podporządkowuje tryb realizacji zadań wymogom zamawiającego. Wśród nich do najistotniejszych należą, obok konieczności wypełnienia założeń technologicznych, wymogi dotyczące standardów dokumentacyjnych. Wymagania ogólne winny określać intencje zamawiającego w sposób jednoznaczny i dający możliwość spójnego doprecyzowania w kolejnych podpunktach. Członkowie zespołu autorskiego wielokrotnie wspierali kształtowanie SIWZ-ów dla dużych zadań inwestycyjnych, gromadząc doświadczenia szczególnie dla instalacji ochrony środowiska oraz nowych czy gruntownie modernizowanych obiektów [4, 5]. Jednoznaczne i nie kolidujące z ograniczeniami zamówień publicznych brzmienie poszczególnych paragrafów to każdorazowo unikalny dorobek zespołu przygotowującego inwestycje, gwarantujący nie tylko bezpieczną realizację, ale również przekazanie zasobu będącego nieocenionym tłem dla gromadzenia zasobów diagnostyczno-eksploatacyjnych. Gwarancją właściwego wykorzystania najnowszych osiągnięć technologicznych i efektywnego kształtowania procesu przygotowania i realizacji zadań jest aktywny udział osób definiujących pożądane funkcjonalności, czuwających nad zachowaniem standardów dokumentacyjnych oraz weryfikujących spodziewane warunki przyszłej eksploatacji. Pożądany jest aktywny udział służb eksploatacyjno-remontowych w zespole oceniającym studium remontowalności zamykające realizację. Istotna jest kompetentna ocena ruchu próbnego instalacji i gromadzonych wyjściowych parametrów technologicznych oraz zerowej diagnostyki instalacji. Wypadkową korzyści z wprowadzenia omówionych rozwiązań jest możliwość dokonania fundamentalnej zmiany w określaniu stanu instalacji decydujących o zakresie poczynań remontowych. Dzięki osobniczej identyfikacji detali i przypisaniu im kolejnych pomiarów diagnostycznych można otrzymać obraz tempa degradacji i w konsekwencji pokusić się o ekstrapolację i próby określenia stanów przyszłych. Podejmowanie decyzji remontowych w oparciu o spodziewany stan instalacji po określonym okresie eksploatacji to jakościowa zmiana podnosząca trafność techniczną i efektywność ekonomiczną tych decyzji. Paradoksalnie walory omawianych rozwiązań, choć merytorycznie niekwestionowane, nie stanowią dostatecznej przeciwwagi dla ograniczeń formalnych oraz mentalnych barier i ograniczeń osób decydujących o uruchamianiu wdrożeń. Wdrożenia przeprowadzone z wykorzystaniem omawianej technologii stanowią oczywistą alternatywę dla metodologii pozbawionych obszaru implementacyjnego. Dotyczą przede wszystkim: kompleksowego monitorowania placu budowy na bieżąco konfrontowanego z przestrzennym modelem obiektowym instalacji; pełnego wykorzystania platformy sprzętowo-systemowej dla wirtualizacji procesu aż po interaktywne symulatory czasu rzeczywistego osadzone w fotorealistycznym środowisku graficznym; tworzenia zasobów diagnostyczno-eksploatacyjnych oferujących indywidualne rozpoznania detali z ich historią degradacji i prognozami stanów przyszłych; wykorzystania modeli wirtualnych jako idealnego szkieletu integracyjnego udostępniającego zasoby dokumentacyjno-opisowe wraz z kompletem funkcjonalności wieloaplikacyjnych środowisk. Opracowana innowacyjna technologia, pierwotnie na potrzeby bloku energetycznego elektrowni, może być z powodzeniem zaadoptowana dla innych sektorów energetyki, w szczególności ELEKTRO NERGETYKA nr 4 (10) /

7 dla sieci przesyłowych i stacji elektroenergetycznych. Możliwości systemu, polegające na indywidualnej identyfikacji i śledzeniu historii setek tysięcy detali, z dużym nadmiarem mogą zaspokoić potrzeby procesu projektowego, inwestycyjnego, a następnie eksploatacyjnego. Występujące wielokrotnie takie same detale (np. konstrukcje słupów, izolatory, osprzęt ochronny) mogą być indywidualnie identyfikowane. Nowe możliwości wdrożeniowe Coraz częściej o efektywnej realizacji projektów [7], a w szczególności modernizacji, decyduje szybkość i jakość odtworzenia brakującej, niekompletnej czy też nieaktualnej dokumentacji powykonawczej stanowiącej podstawę do projektowania oraz efektywna weryfikacja pomiarowa kolejnych etapów realizacyjnych. Posiadanie doświadczonego zespołu geodetów uzbrojonych w najnowocześniejszy sprzęt i korzystających ze wsparcia inżynierów, konstruktorów i technologów z danej branży zapewnia sprawną inwentaryzację stanów chwilowych infrastruktury technicznej oraz ulokowanie ich w zweryfikowanym topologicznie i konstrukcyjnie modelu przestrzennym. U jego podstaw leży wykorzystanie permanentnej obecności geodezji we wszystkich etapach procesu inwestycyjnego oraz dynamiczny rozwój grafiki inżynierskiej dający szansę przystępnego, ilustracyjnego prezentowania danych pomiarowych. Coraz szerzej wykorzystywany jest bezpośredni import strumieni pomiarowych do środowiska CAD 3D pozwalający dotrzymać tempa pracom realizacyjnym [4]. Równolegle, dzięki integracji z narzędziami do harmonogramowania, kontrolowane jest kalendarium i dotrzymanie logiki powiązań między zadaniami (rys. 2). Bez prowadzonej optymalizacji wykorzystania zasobów i synchronizacji z kompletacją dostaw nie można mówić o skutecznym kierowaniu projektem [4, 6]. Tradycyjne funkcje weryfikacyjno-dokumentacyjne zostają zdominowane technikami integracyjnymi skupiającymi wiedzę konieczną do kompleksowego monitorowania trybu przygotowania i realizacji inwestycji. Globalne monitorowanie inwestycji przemysłowych stwarza możliwości prognozowania, diagnozowania i polioptymalizacji zużycia elementów badanego systemu [7,8]. Technologia Technologia Technologia Technologia Technologia Technologia Technologia Technologia Podsumowanie Kompleksowe wdrożenie technologii monitoringu inwestycji prowadzi do jej sfinalizowania jakościowo nowym standardem dokumentacji powykonawczej. Obiektowa integracja zasobów procesu realizacyjnego i udostępnienie indywidualnego rozpoznawania elementów infrastruktury technicznej stanowią idealne tło dla integracji sukcesywnie gromadzonych zasobów diagnostyczno-eksploatacyjnych. Strategicznym postulatem zespołu autorskiego jest zastąpienie powszechnie dominującego kryterium wartości progowych, parametrami tempa ich degradacji otwierającym drogę ku przewidywaniu stanów przyszłych. Budowanie dedykowanych funkcjonalności jest możliwe jedynie w rozwijanym środowisku informatycznym. Niemniej ważne jest stworzenie warunków do analitycznie obiektywnej oceny ilościowej zjawisk i procesów, a zatem do właściwego kwalifikowania kosztów. Proponowana metodyka umożliwia: pełną weryfikację poprawności topologicznej i kompletności dokumentacji projektowej; bieżącą kontrolę zasadności dokonywania zmian topologicznych w dokumentacji projektowej, w trakcie prac budowlano-montażowych; bieżącą kontrolę poprawności wykonywania prac budowlano-montażowych; integrację z harmonogramem realizacyjnym oraz zasobami bazodanowymi; wykorzystanie modeli przestrzennych w nowoczesnym zarządzaniu obiektami. Wdrożenie omawianej technologii monitorowania procesów inwestycyjnych umożliwia znaczne ograniczenie ryzyka wystąpienia awarii instalacji. Uzyskane efekty ekonomiczne wielokrotnie przekraczają nakłady poniesione na monitoring. Literatura [1] Kierunki rozwoju konkurencji i ochrony konsumentów w polskim sektorze energetycznym, Urząd Ochrony Konkurencji 90

8 i Konsumentów, Warszawa [2] Z. Kabza, L. J. Kwiatkowski: Integracja zadań inwestycyjnych oparta na globalnej technologii monitorowania, Prace naukowe Politechniki Śląskiej, Z. 25, 11th International Conference on Boiler Technology, Gliwice [3] Z. Kabza, L. J. Kwiatkowski: Monitorowanie inwestycji ekonomiczną szansą przeobrażającej się energetyki, Energetyka Nr 2-3/2011. [4] Z. Kabza, P. Santorius (red.): Diagnostyka eksploatacyjno remontowa urządzeń energetycznych, Wyd. Federacja Stowarzyszeń N-T Energetyka i Środowisko, Warszawa [5] S. Zator, Z. Kabza (red): Optymalizacja procesu kształcenia inżynierów, Wyd. Federacja Stowarzyszeń N-T Energetyka i Środowisko, Warszawa [6] Z. Kabza (kier. projektu): Hybrydowe techniki pomiaru migracji wielkości geometrycznych instalacji kotłowych. Raport merytoryczny z realizacji projektu rozwojowego NR /2009, Instytut Elektrowni i Systemów Pomiarowych, Wydział Elektrotechniki, Automatyki i Informatyki Politechniki Opolskiej, Opole [7] A. Wojaczek: Dobór okresów obsługi elementów bloku energetycznego z uwzględnieniem niezawodności i ryzyka. Praca doktorska, Politechnika Śląska, Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki, Gliwice [8] Ł. Dzierżanowski: Komputerowe wspomaganie decyzji rewitalizacyjnych w bloku energetycznym elektrowni. Praca doktorska, Politechnika Opolska, Wydział Elektrotechniki, Automatyki i Informatyki, Opole Prof. dr hab. inż. Zdzisław Kabza jest absolwentem Politechniki Wrocławskiej. Na tej uczelni uzyskał stopnie naukowe, docenturę i stanowisko wicedyrektora instytutu. Był wieloletnim dziekanem, prorektorem, rektorem, dyrektorem instytutu i kierownikiem katedr Politechniki Opolskiej (wcześniej Wyższej Szkoły Inżynierskiej w Opolu). Od 1994 r. jest członkiem rzeczywistym Międzynarodowej Akademii Nauk Inżynierskich i Technologicznych, a od 2008 r. jest wybierany do Komitetu Problemów Energetyki PAN. W 2011 r. został powołany na pięć lat do czteroosobowego Komitetu Sterującego strategicznego programu badań naukowych i prac rozwojowych pt. Zaawansowane technologie pozyskiwania energii w Narodowym Centrum Badań i Rozwoju w Warszawie. Aktywnie uczestniczy w pracach wielu rad naukowych i programowych międzynarodowych konferencji oraz krajowych i zagranicznych czasopism np. Journal of Electrical Engineering Slovak Center of IEE. Interdyscyplinarna działalność naukowo-badawcza obejmuje energetykę i dyscypliny pokrewne. Profesor Z. Kabza dokonał szeregu wdrożeń wiedzy w przemyśle, które przysporzyły wiele milionów złotych z efektów ekonomicznych. Jest autorem i współautorem 10 książek i wielu publikacji. Dr hab. inż. Sławomir Zator jest absolwentem Wyższej Szkoły Inżynierskiej (aktualnie Politechniki Opolskiej). Stopnie naukowe uzyskał w Politechnice Wrocławskiej. Autor i współautor 4 książek. Działalność naukowa obejmuje m.in. miernictwo przemysłowe, w tym pomiary przepływów cieczy z wykorzystaniem anemometrii laserowej oraz monitoring konstrukcji instalacji przemysłowych z użyciem technik hybrydowych, w tym optycznych. Członek Komisji Metrologii i Komisji Elektroniki oddziału katowickiego PAN. Obecnie jest profesorem Politechniki Opolskiej i dyrektorem Instytutu Elektrowni i Systemów Pomiarowych, którego twórcą jest prof. Zdzisław Kabza. Mgr inż. Lesław J. Kwiatkowski jest absolwentem WSI w Opolu (aktualnie Politechniki Opolskiej). Specjalista z zakresu komputerowego wspomagania projektowania oraz obiektowej integracji zasobów wiedzy dla potrzeb złożonych procesów inwestycyjnych. Legitymuje się szeregiem wdrożeń technologii masowych pomiarów geodezyjnych w akwizycji topologii skomplikowanych instalacji przemysłowych. Autor i współautor około 100 publikacji i referatów. Od wielu lat współpracuje z Politechniką Opolską. Obecnie pełni funkcję wiceprezesa Eurol Innovative Technology Solutions. ELEKTRO NERGETYKA nr 4 (10) /

Urządzenia Elektroniki Morskiej Systemy Elektroniki Morskiej

Urządzenia Elektroniki Morskiej Systemy Elektroniki Morskiej Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki Politechniki Gdańskiej Katedra Systemów Elektroniki Morskiej Stacja Badań Hydroakustycznych Urządzenia Elektroniki Morskiej Systemy Elektroniki Morskiej

Bardziej szczegółowo

Oferta dydaktyczna. INSTYTUTU METROLOGII, ELEKTRONIKI i INFORMATYKI

Oferta dydaktyczna. INSTYTUTU METROLOGII, ELEKTRONIKI i INFORMATYKI Oferta dydaktyczna INSTYTUTU METROLOGII, ELEKTRONIKI i INFORMATYKI Zielona Góra, 2015 Na Wydziale Informatyki, Elektrotechniki i Automatyki prowadzone są studia: stacjonarne (dzienne), niestacjonarne (zaoczne).

Bardziej szczegółowo

Wsparcie dla działań na rzecz poprawy efektywności energetycznej ze strony systemów informatycznych

Wsparcie dla działań na rzecz poprawy efektywności energetycznej ze strony systemów informatycznych Wsparcie dla działań na rzecz poprawy efektywności energetycznej ze strony systemów informatycznych Potencjał efektywności energetycznej w przemyśle Seminarium Stowarzyszenia Klaster 3x20 Muzeum Górnictwa

Bardziej szczegółowo

System ienergia -narzędzie wspomagające gospodarkę energetyczną przedsiębiorstw

System ienergia -narzędzie wspomagające gospodarkę energetyczną przedsiębiorstw System ienergia -narzędzie wspomagające gospodarkę energetyczną przedsiębiorstw Pracownia Informatyki Numeron Sp. z o.o. ul. Wały Dwernickiego 117/121 42-202 Częstochowa Pracownia Informatyki Numeron Sp.

Bardziej szczegółowo

Większe możliwości dzięki LabVIEW 2009: programowanie równoległe, technologie bezprzewodowe i funkcje matematyczne w systemach czasu rzeczywistego

Większe możliwości dzięki LabVIEW 2009: programowanie równoległe, technologie bezprzewodowe i funkcje matematyczne w systemach czasu rzeczywistego Większe możliwości dzięki LabVIEW 2009: programowanie równoległe, technologie bezprzewodowe i funkcje matematyczne w systemach czasu rzeczywistego Dziś bardziej niż kiedykolwiek narzędzia używane przez

Bardziej szczegółowo

Efekty kształcenia dla kierunku inżynieria środowiska

Efekty kształcenia dla kierunku inżynieria środowiska Efekty kształcenia dla kierunku inżynieria Szkoła wyższa prowadząca kierunek studiów: Kierunek studiów: Poziom kształcenia: Profil kształcenia: Umiejscowienie kierunku w obszarze kształcenia w zakresie:

Bardziej szczegółowo

Księgarnia PWN: Kazimierz Szatkowski - Przygotowanie produkcji. Spis treści

Księgarnia PWN: Kazimierz Szatkowski - Przygotowanie produkcji. Spis treści Księgarnia PWN: Kazimierz Szatkowski - Przygotowanie produkcji Spis treści Wstęp... 11 część I. Techniczne przygotowanie produkcji, jego rola i miejsce w przygotowaniu produkcji ROZDZIAŁ 1. Rola i miejsce

Bardziej szczegółowo

Efekty kształcenia wymagane do podjęcia studiów 2 stopnia na kierunku Informatyka

Efekty kształcenia wymagane do podjęcia studiów 2 stopnia na kierunku Informatyka Efekty kształcenia wymagane do podjęcia studiów 2 stopnia na kierunku Informatyka Test kwalifikacyjny obejmuje weryfikację efektów kształcenia oznaczonych kolorem szarym, efektów: K_W4 (!), K_W11-12, K_W15-16,

Bardziej szczegółowo

OTTO Engineering - Program Energetyczny

OTTO Engineering - Program Energetyczny OTTO Engineering - Program Energetyczny Oferta Naszą misją jest wsparcie naszych klientów w podniesieniu efektywności energetycznej w celu zwiększenia ich konkurencyjności i zyskowności. Wspomagamy również

Bardziej szczegółowo

Katalog rozwiązań informatycznych dla firm produkcyjnych

Katalog rozwiązań informatycznych dla firm produkcyjnych Katalog rozwiązań informatycznych dla firm produkcyjnych www.streamsoft.pl Obserwować, poszukiwać, zmieniać produkcję w celu uzyskania największej efektywności. Jednym słowem być jak Taiichi Ohno, dyrektor

Bardziej szczegółowo

Czym jest OnDynamic? OnDynamic dostarcza wartościowych danych w czasie rzeczywistym, 24/7 dni w tygodniu w zakresie: czasu przejazdu,

Czym jest OnDynamic? OnDynamic dostarcza wartościowych danych w czasie rzeczywistym, 24/7 dni w tygodniu w zakresie: czasu przejazdu, Czym jest OnDynamic? OnDynamic (Multimodalny System Monitoringu Ruchu Drogowego) to inteligentna architektura czujników i specjalistycznego oprogramowania, które gwarantują przetwarzanie dużej ilości różnorodnych

Bardziej szczegółowo

DiaSter - system zaawansowanej diagnostyki aparatury technologicznej, urządzeń pomiarowych i wykonawczych. Politechnika Warszawska

DiaSter - system zaawansowanej diagnostyki aparatury technologicznej, urządzeń pomiarowych i wykonawczych. Politechnika Warszawska Jan Maciej Kościelny, Michał Syfert DiaSter - system zaawansowanej diagnostyki aparatury technologicznej, urządzeń pomiarowych i wykonawczych Instytut Automatyki i Robotyki Plan wystąpienia 2 Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

Transformacja wiedzy w budowie i eksploatacji maszyn

Transformacja wiedzy w budowie i eksploatacji maszyn Uniwersytet Technologiczno Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy Wydział Mechaniczny Transformacja wiedzy w budowie i eksploatacji maszyn Bogdan ŻÓŁTOWSKI W pracy przedstawiono proces

Bardziej szczegółowo

Efekty kształcenia dla kierunku Energetyka

Efekty kształcenia dla kierunku Energetyka Załącznik nr 5 do Uchwały Nr 673 Senatu UWM w Olsztynie z dnia 6 marca 2015 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr 187 Senatu UWM w Olsztynie z dnia 26 marca 2013 roku zmieniającej Uchwałę Nr 916 Senatu UWM

Bardziej szczegółowo

Państwowa Wyższa Szkoła Techniczno-Ekonomiczna w Jarosławiu

Państwowa Wyższa Szkoła Techniczno-Ekonomiczna w Jarosławiu Załącznik nr 1 do Uchwały nr 9/12 Rady Instytutu Inżynierii Technicznej PWSTE w Jarosławiu z dnia 30 marca 2012r Państwowa Wyższa Szkoła Techniczno-Ekonomiczna w Jarosławiu EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU

Bardziej szczegółowo

KIERUNKOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA

KIERUNKOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA WYDZIAŁ INFORMATYKI I ZARZĄDZANIA Kierunek studiów: INFORMATYKA Stopień studiów: STUDIA II STOPNIA Obszar Wiedzy/Kształcenia: OBSZAR NAUK TECHNICZNYCH Obszar nauki: DZIEDZINA NAUK TECHNICZNYCH Dyscyplina

Bardziej szczegółowo

PROCESY ENERGETYCZNE POD KONTROLĄ

PROCESY ENERGETYCZNE POD KONTROLĄ V Konferencja Szkoleniowa Zakładu Techniki Cieplnej PROCESY ENERGETYCZNE POD KONTROLĄ 5 7 maja 2014 r., Hotel Zamek Gniew**** w Gniewie Organizator: Zakłady Pomiarowo Badawcze Energetyki ENERGOPOMIAR Sp.

Bardziej szczegółowo

Odniesienie do obszarowych efektów kształcenia 1 2 3. Kierunkowe efekty kształcenia WIEDZA (W)

Odniesienie do obszarowych efektów kształcenia 1 2 3. Kierunkowe efekty kształcenia WIEDZA (W) EFEKTY KSZTAŁCENIA NA KIERUNKU "MECHATRONIKA" nazwa kierunku studiów: Mechatronika poziom kształcenia: studia pierwszego stopnia profil kształcenia: ogólnoakademicki symbol kierunkowych efektów kształcenia

Bardziej szczegółowo

WiComm dla innowacyjnego Pomorza

WiComm dla innowacyjnego Pomorza Centrum Doskonałości WiComm WiComm dla innowacyjnego Pomorza Michał Mrozowski wicomm@wicomm.pl Centrum Doskonałości WiComm Inżynieria Systemów Komunikacji Bezprzewodowej Politechnika Gdańska Ul. Narutowicza

Bardziej szczegółowo

DLA SEKTORA INFORMATYCZNEGO W POLSCE

DLA SEKTORA INFORMATYCZNEGO W POLSCE DLA SEKTORA INFORMATYCZNEGO W POLSCE SRK IT obejmuje kompetencje najważniejsze i specyficzne dla samego IT są: programowanie i zarządzanie systemami informatycznymi. Z rozwiązań IT korzysta się w każdej

Bardziej szczegółowo

kierunkową rozwoju informatyzacji Polski do roku 2013 oraz perspektywiczną prognozą transformacji społeczeństwa informacyjnego do roku 2020.

kierunkową rozwoju informatyzacji Polski do roku 2013 oraz perspektywiczną prognozą transformacji społeczeństwa informacyjnego do roku 2020. Z A T W I E R D Z A M P R E Z E S Polskiego Komitetu Normalizacyjnego /-/ dr inż. Tomasz SCHWEITZER Strategia informatyzacji Polskiego Komitetu Normalizacyjnego na lata 2009-2013 1. Wprowadzenie Informatyzacja

Bardziej szczegółowo

Metrologia wymiarowa dużych odległości oraz dla potrzeb mikro- i nanotechnologii

Metrologia wymiarowa dużych odległości oraz dla potrzeb mikro- i nanotechnologii Metrologia wymiarowa dużych odległości oraz dla potrzeb mikro- i nanotechnologii Grażyna Rudnicka Mariusz Wiśniewski, Dariusz Czułek, Robert Szumski, Piotr Sosinowski Główny Urząd Miar Mapy drogowe EURAMET

Bardziej szczegółowo

Problematyka budowy skanera 3D doświadczenia własne

Problematyka budowy skanera 3D doświadczenia własne Problematyka budowy skanera 3D doświadczenia własne dr inż. Ireneusz Wróbel ATH Bielsko-Biała, Evatronix S.A. iwrobel@ath.bielsko.pl mgr inż. Paweł Harężlak mgr inż. Michał Bogusz Evatronix S.A. Plan wykładu

Bardziej szczegółowo

Zbigniew Figiel, Piotr Dzikowicz. Skanowanie 3D przy projektowaniu i realizacji inwestycji w Koksownictwie KOKSOPROJEKT

Zbigniew Figiel, Piotr Dzikowicz. Skanowanie 3D przy projektowaniu i realizacji inwestycji w Koksownictwie KOKSOPROJEKT 1 Zbigniew Figiel, Piotr Dzikowicz Skanowanie 3D przy projektowaniu i realizacji inwestycji w Koksownictwie 2 Plan prezentacji 1. Skanowanie laserowe 3D informacje ogólne; 2. Proces skanowania; 3. Proces

Bardziej szczegółowo

Audyt funkcjonalnego systemu monitorowania energii w Homanit Polska w Karlinie

Audyt funkcjonalnego systemu monitorowania energii w Homanit Polska w Karlinie Audyt funkcjonalnego systemu monitorowania energii w Homanit Polska w Karlinie System zarządzania energią to uniwersalne narzędzie dające możliwość generowania oszczędności energii, podnoszenia jej efektywności

Bardziej szczegółowo

Mariusz Nowak Instytut Informatyki Politechnika Poznańska

Mariusz Nowak Instytut Informatyki Politechnika Poznańska Inteligentne budynki (2) Źródła Loe E. C., Cost of Intelligent Buildings, Intelligent Buildings Conference, Watford, U. K., 1994 Nowak M., Zintegrowane systemy zarządzania inteligentnym budynkiem, Efektywność

Bardziej szczegółowo

Opis podstawowych modułów

Opis podstawowych modułów Opis podstawowych modułów Ofertowanie: Moduł przeznaczony jest dla działów handlowych, pozwala na rejestrację historii wysłanych ofert i istotnych zdarzeń w kontaktach z kontrahentem. Moduł jest szczególnie

Bardziej szczegółowo

Część I. Kryteria oceny programowej

Część I. Kryteria oceny programowej Część I Kryteria oceny programowej 1. Jednostka formułuje koncepcję rozwoju ocenianego kierunku. 1) Koncepcja kształcenia nawiązuje do misji Uczelni oraz odpowiada celom określonym w strategii jednostki,

Bardziej szczegółowo

System kontroli eksploatacji bloków energetycznych i ciepłowniczych

System kontroli eksploatacji bloków energetycznych i ciepłowniczych System kontroli eksploatacji bloków energetycznych i ciepłowniczych Nadzór online i optymalizacja procesów wytwarzania energii System Meskan to nowoczesne narzędzie kontroli eksploatacji bloków energetycznych

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE DOTYCZĄCE PROJEKTU REALIZOWANEGO W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO DLA WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO NA LATA 2007-2013

ZAPYTANIE OFERTOWE DOTYCZĄCE PROJEKTU REALIZOWANEGO W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO DLA WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO NA LATA 2007-2013 Wrocław, 12.03.2015r. ZAPYTANIE OFERTOWE DOTYCZĄCE PROJEKTU REALIZOWANEGO W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO DLA WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO NA LATA 2007-2013 Priorytet 1: Wzrost konkurencyjności

Bardziej szczegółowo

Tom 6 Opis oprogramowania Część 8 Narzędzie do kontroli danych elementarnych, danych wynikowych oraz kontroli obmiaru do celów fakturowania

Tom 6 Opis oprogramowania Część 8 Narzędzie do kontroli danych elementarnych, danych wynikowych oraz kontroli obmiaru do celów fakturowania Część 8 Narzędzie do kontroli danych elementarnych, danych wynikowych oraz kontroli Diagnostyka stanu nawierzchni - DSN Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Warszawa, 21 maja 2012 Historia dokumentu

Bardziej szczegółowo

Kompleksowe podejście do rozwoju systemów ciepłowniczych

Kompleksowe podejście do rozwoju systemów ciepłowniczych 1 Kompleksowe podejście do rozwoju systemów ciepłowniczych Daniel Roch Szymon Pająk ENERGOPOMIAR Sp. z o.o., Zakład Techniki Cieplnej Plan prezentacji 1. Aspekty kompleksowego podejścia do rozwoju systemu

Bardziej szczegółowo

Audyty zarządzania bezpieczeństwem - wstęp do tworzenia i doskonalenia Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem obiektów przemysłowych.

Audyty zarządzania bezpieczeństwem - wstęp do tworzenia i doskonalenia Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem obiektów przemysłowych. Audyty zarządzania bezpieczeństwem - wstęp do tworzenia i doskonalenia Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem obiektów przemysłowych. Ireneusz Rogala Automatic Systems Engineering Sp. z o.o. Istotne przesłanki

Bardziej szczegółowo

Oferta badawcza Politechniki Gdańskiej dla przedsiębiorstw

Oferta badawcza Politechniki Gdańskiej dla przedsiębiorstw KATEDRA AUTOMATYKI kierownik katedry: dr hab. inż. Kazimierz Kosmowski, prof. nadzw. PG tel.: 058 347-24-39 e-mail: kazkos@ely.pg.gda.pl adres www: http://www.ely.pg.gda.pl/kaut/ Systemy sterowania w obiektach

Bardziej szczegółowo

Automatyczne sterowanie pracą źródła ciepła. Mirosław Loch

Automatyczne sterowanie pracą źródła ciepła. Mirosław Loch Automatyczne sterowanie pracą źródła ciepła Mirosław Loch Biuro Inżynierskie Softechnik Informacje ogólne Biuro Inżynierskie Softechnik Sp. z o.o. S.K.A. działa od roku 2012 Kadra inżynierska ma kilkunastoletnie

Bardziej szczegółowo

Konferencja Inteligentny Zakład Rozlewniczy 25-27.11.2015

Konferencja Inteligentny Zakład Rozlewniczy 25-27.11.2015 . Konferencja Inteligentny Zakład Rozlewniczy 25-27.11.2015 OBSZARY EFEKTYWNOŚCI I BEZPIECZEŃSTWA KOMÓRKA DS. GOSPODARKI ENERGETYCZNEJ/MEDIAMI EFEKTYWNOŚĆ STRATEGIA EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ KONTROLING

Bardziej szczegółowo

PR242012 23 kwietnia 2012 Mechanika Strona 1 z 5. XTS (extended Transport System) Rozszerzony System Transportowy: nowatorska technologia napędów

PR242012 23 kwietnia 2012 Mechanika Strona 1 z 5. XTS (extended Transport System) Rozszerzony System Transportowy: nowatorska technologia napędów Mechanika Strona 1 z 5 XTS (extended Transport System) Rozszerzony System Transportowy: nowatorska technologia napędów Odwrócona zasada: liniowy silnik ruch obrotowy System napędowy XTS firmy Beckhoff

Bardziej szczegółowo

Uchwała obowiązuje od dnia podjęcia przez Senat. Traci moc Uchwała nr 144/06/2013 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego z 27 czerwca 2013 r.

Uchwała obowiązuje od dnia podjęcia przez Senat. Traci moc Uchwała nr 144/06/2013 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego z 27 czerwca 2013 r. Rektor Uniwersytetu Rzeszowskiego al. Rejtana 16c; 35-959 Rzeszów tel.: + 48 17 872 10 00 (centrala) + 48 17 872 10 10 fax: + 48 17 872 12 65 e-mail: rektorur@ur.edu.pl Uchwała nr 282/03/2014 Senatu Uniwersytetu

Bardziej szczegółowo

Aktywne formy kreowania współpracy

Aktywne formy kreowania współpracy Projekt nr... Kształtowanie sieci współpracy na rzecz bezpieczeństwa energetycznego Dolnego Śląska ze szczególnym uwzględnieniem aspektów ekonomiczno społecznych Aktywne formy kreowania współpracy Dr inż.

Bardziej szczegółowo

Program budowy infrastruktury informacji przestrzennej (IIP) w Ministerstwie Zdrowia (MZ)

Program budowy infrastruktury informacji przestrzennej (IIP) w Ministerstwie Zdrowia (MZ) Program budowy infrastruktury informacji przestrzennej (IIP) w Ministerstwie Zdrowia (MZ) 1. WIADOMOŚCI WSTĘPNE 1.1 CHARAKTERYSTYKA ORGANU WIODĄCEGO 1) Stanowisko, imię i nazwisko, dane adresowe organu

Bardziej szczegółowo

Opolski Festiwal Ekoenergetyki 8-11 październik 2014

Opolski Festiwal Ekoenergetyki 8-11 październik 2014 Opolski Festiwal Ekoenergetyki 8-11 październik 2014 Mgr inż. Andrzej Jurkiewicz Doświadczenia z wdrażania zakładowych systemów sterowania i nadzoru źródłami i odbiorami energii egmina Infrastruktura Energetyka

Bardziej szczegółowo

Wiedza. P1P_W01 S1P_W05 K_W03 Zna podstawowe prawa fizyki i chemii pozwalające na wyjaśnianie zjawisk i procesów zachodzących w przestrzeni

Wiedza. P1P_W01 S1P_W05 K_W03 Zna podstawowe prawa fizyki i chemii pozwalające na wyjaśnianie zjawisk i procesów zachodzących w przestrzeni Załącznik nr 1 Efekty kształcenia dla kierunku studiów Gospodarka przestrzenna studia pierwszego stopnia - profil praktyczny studia inżynierskie Umiejscowienie kierunku w obszarach kształcenia Kierunek

Bardziej szczegółowo

Ciepło z lokalnych źródeł gazowych

Ciepło z lokalnych źródeł gazowych Ciepło z lokalnych źródeł gazowych Ciepło z lokalnych źródeł gazowych Kotłownie gazowe to alternatywne rozwiązanie dla Klientów, którzy nie mają możliwości przyłączenia się do miejskiej sieci ciepłowniczej.

Bardziej szczegółowo

Strona internetowa projektu: www.ipr.fnm.pl. Osoba odpowiedzialna: k.kubisty@fnm.pl lub

Strona internetowa projektu: www.ipr.fnm.pl. Osoba odpowiedzialna: k.kubisty@fnm.pl lub Narzędzia informatyczne służące do efektywnego zarządzania Centrum Kompetencji Seed i Start-up, procesami decyzyjnymi w nim zachodzącymi oraz budowania bazy pomysłodawców, technologii i ekspertów zewnętrznych

Bardziej szczegółowo

Izabela Zimoch Zenon Szlęk Biuro Badań i Rozwoju Technologicznego. Katowice, dnia 13.08.2013 r.

Izabela Zimoch Zenon Szlęk Biuro Badań i Rozwoju Technologicznego. Katowice, dnia 13.08.2013 r. System informatyczny wspomagający optymalizację i administrowanie produkcją i dystrybucją wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi subregionu centralnego i zachodniego województwa śląskiego Izabela Zimoch

Bardziej szczegółowo

System monitorowania realizacji strategii rozwoju. Andrzej Sobczyk

System monitorowania realizacji strategii rozwoju. Andrzej Sobczyk System monitorowania realizacji strategii rozwoju Andrzej Sobczyk System monitorowania realizacji strategii rozwoju Proces systematycznego zbierania, analizowania publikowania wiarygodnych informacji,

Bardziej szczegółowo

Proces technologiczny. 1. Zastosowanie cech technologicznych w systemach CAPP

Proces technologiczny. 1. Zastosowanie cech technologicznych w systemach CAPP Pobożniak Janusz, Dr inż. Politechnika Krakowska, Wydział Mechaniczny e-mail: pobozniak@mech.pk.edu.pl Pozyskiwanie danych niegeometrycznych na użytek projektowania procesów technologicznych obróbki za

Bardziej szczegółowo

Wsółpraca nauka przemysł a Smart Grid w regionie nowosądeckim

Wsółpraca nauka przemysł a Smart Grid w regionie nowosądeckim Wsółpraca nauka przemysł a Smart Grid w regionie nowosądeckim Jacek Kosiec Koordynator ds. Innowacji Konsorcjum EduTechMed (w organizacji) Nowy Sącz 16.09.2010r. Wiedza głównym czynnikiem rozwoju w XXI

Bardziej szczegółowo

METODY WSPOMAGANIA DECYZJI MENEDŻERSKICH

METODY WSPOMAGANIA DECYZJI MENEDŻERSKICH PREZENTACJA SEPCJALNOŚCI: METODY WSPOMAGANIA DECYZJI MENEDŻERSKICH WYDZIAŁ INFORMATYKI I KOMUNIKACJI KIERUNEK INFORMATYKA I EKONOMETRIA SEKRETARIAT KATEDRY BADAŃ OPERACYJNYCH Budynek D, pok. 621 e-mail

Bardziej szczegółowo

VI Seminarium Naukowe Tomografia procesowa aplikacje, systemy pomiarowe i algorytmy numeryczne - relacja

VI Seminarium Naukowe Tomografia procesowa aplikacje, systemy pomiarowe i algorytmy numeryczne - relacja VI Seminarium Naukowe Tomografia procesowa aplikacje, systemy pomiarowe i algorytmy numeryczne - relacja W dniu 21.08.2015 odbyło się VI Seminarium Naukowe Tomografia procesowa aplikacje, systemy pomiarowe

Bardziej szczegółowo

StatSoft profesjonalny partner w zakresie analizy danych

StatSoft profesjonalny partner w zakresie analizy danych Analiza danych Data mining Sterowanie jakością Analityka przez Internet StatSoft profesjonalny partner w zakresie analizy danych StatSoft Polska Sp. z o.o. StatSoft Polska Sp. z o.o. ul. Kraszewskiego

Bardziej szczegółowo

Studium Wykonalnosci. Feasibility study

Studium Wykonalnosci. Feasibility study MINISTERSTWO NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO Zalecenia do przygotowania Studium Wykonalności dla PO IG Priorytet 2 projekty inwestycyjne Krzysztof Mieszkowski Departament Funduszy Europejskich Studium Wykonalnosci

Bardziej szczegółowo

KATALOG PRZEDMIOTÓW (PAKIET INFORMACYJNY ECTS) KIERUNEK ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA

KATALOG PRZEDMIOTÓW (PAKIET INFORMACYJNY ECTS) KIERUNEK ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA KATALOG PRZEDMIOTÓW (PAKIET INFORMACYJNY ) KIERUNEK ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA Legnica 2011/2012 Kierunek: Zarządzanie i inżynieria produkcji, studia pierwszego stopnia

Bardziej szczegółowo

Istnieje możliwość prezentacji systemu informatycznego MonZa w siedzibie Państwa firmy.

Istnieje możliwość prezentacji systemu informatycznego MonZa w siedzibie Państwa firmy. system informatyczny wspomagający monitorowanie i planowanie zapasów w przedsiębiorstwie System informatyczny MonZa do wspomagania decyzji managerskich w obszarze zarządzania zapasami jest odpowiedzią

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE L.DZ. 539/TZ/S2/2012

ZAPYTANIE OFERTOWE L.DZ. 539/TZ/S2/2012 ZAPYTANIE OFERTOWE DLA PROJEKTU:,,BUDOWA INSTALACJI ODSIARCZANIA I ODAZOTOWANIA SPALIN Z KOTŁA NR 9 (POIŚ DZIAŁANIE 4.5) ZAPYTANIE OFERTOWE L.DZ. 539/TZ/S2/2012 Wybór inżyniera kontraktu dla zabudowy instalacji

Bardziej szczegółowo

Zastosowanie symulacji komputerowej do badania właściwości hydraulicznych sieci wodociągowej

Zastosowanie symulacji komputerowej do badania właściwości hydraulicznych sieci wodociągowej Zastosowanie symulacji komputerowej do badania właściwości hydraulicznych sieci wodociągowej prof. dr hab. inż. Andrzej J. OSIADACZ Politechnika Warszawska Wydział Inżynierii Środowiska dr hab. inż. Maciej

Bardziej szczegółowo

Katalog rozwiązań informatycznych dla firm produkcyjnych

Katalog rozwiązań informatycznych dla firm produkcyjnych Katalog rozwiązań informatycznych dla firm produkcyjnych www.streamsoft.pl Obserwować, poszukiwać, zmieniać produkcję w celu uzyskania największej efektywności. Jednym słowem być jak Taiichi Ohno, dyrektor

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA WYDZIAŁU MATEMATYCZNO-PRZYRODNICZEGO AKADEMII im. JANA DŁUGOSZA w CZĘSTOCHOWIE NA LATA 2014-2020

STRATEGIA WYDZIAŁU MATEMATYCZNO-PRZYRODNICZEGO AKADEMII im. JANA DŁUGOSZA w CZĘSTOCHOWIE NA LATA 2014-2020 STRATEGIA WYDZIAŁU MATEMATYCZNO-PRZYRODNICZEGO AKADEMII im. JANA DŁUGOSZA w CZĘSTOCHOWIE NA LATA 2014-2020 I. CELE STRATEGICZNE W ZAKRESIE NAUKI I WDROŻEŃ Cel strategiczny 1 - Opracowanie i realizacja

Bardziej szczegółowo

Efektywność energetyczna infrastruktury publicznej

Efektywność energetyczna infrastruktury publicznej Efektywność energetyczna infrastruktury publicznej Kompleksowa termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Gminie Karczew w formule partnerstwa publiczno-prywatnego z udziałem dotacji NFOŚiGW

Bardziej szczegółowo

Rok akademicki: 2012/2013 Kod: EAR-1-206-s Punkty ECTS: 3. Poziom studiów: Studia I stopnia Forma i tryb studiów: -

Rok akademicki: 2012/2013 Kod: EAR-1-206-s Punkty ECTS: 3. Poziom studiów: Studia I stopnia Forma i tryb studiów: - Nazwa modułu: Informatyka 1 Rok akademicki: 2012/2013 Kod: EAR-1-206-s Punkty ECTS: 3 Wydział: Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej Kierunek: Automatyka i Robotyka Specjalność:

Bardziej szczegółowo

SYSTEM VILM ZARZĄDZANIE CYKLEM ŻYCIA ŚRODOWISK WIRTUALNYCH. info@prointegra.com.pl tel: +48 (032) 730 00 42

SYSTEM VILM ZARZĄDZANIE CYKLEM ŻYCIA ŚRODOWISK WIRTUALNYCH. info@prointegra.com.pl tel: +48 (032) 730 00 42 SYSTEM VILM ZARZĄDZANIE CYKLEM ŻYCIA ŚRODOWISK WIRTUALNYCH info@prointegra.com.pl tel: +48 (032) 730 00 42 1. WPROWADZENIE... 3 2. KORZYŚCI BIZNESOWE... 4 3. OPIS FUNKCJONALNY VILM... 4 KLUCZOWE FUNKCJE

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Poznań, 16.05.2012r. Raport z promocji projektu Nowa generacja energooszczędnych

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej przyznanych Polsce w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, Priorytet II,

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej przyznanych Polsce w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, Priorytet II, Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej przyznanych Polsce w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, Priorytet II, Działanie 2.3 oraz ze środków Budżetu Państwa Cel Celem projektu

Bardziej szczegółowo

Projektowanie inżynierskie Engineering Design

Projektowanie inżynierskie Engineering Design Załącznik nr 7 do Zarządzenia Rektora nr 10/1 z dnia 1 lutego 01r. KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu ETI 6/1 Nazwa modułu Projektowanie inżynierskie Engineering Design Nazwa modułu w języku angielskim

Bardziej szczegółowo

EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW. TRANSPORT studia stacjonarne i niestacjonarne

EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW. TRANSPORT studia stacjonarne i niestacjonarne Załącznik do uchwały Nr 000-8/4/2012 Senatu PRad. z dnia 28.06.2012r. EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW TRANSPORT studia stacjonarne i niestacjonarne Nazwa wydziału: Wydział Transportu i Elektrotechniki

Bardziej szczegółowo

Systemy komputerowe wspomagania gospodarki energetycznej w gminach

Systemy komputerowe wspomagania gospodarki energetycznej w gminach Systemy komputerowe wspomagania gospodarki energetycznej w gminach Konwent Burmistrzów i Wójtów Śląskiego Związku Gmin i Powiatów Żarki 19 października 2012 r. Zofia Wawrzyczek Prezes Zarządu LGBS Energia

Bardziej szczegółowo

Koncepcja wirtualnej pracowni GIS w oparciu o oprogramowanie open source

Koncepcja wirtualnej pracowni GIS w oparciu o oprogramowanie open source Koncepcja wirtualnej pracowni GIS w oparciu o oprogramowanie open source Dr inż. Michał Bednarczyk Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie Wydział Geodezji i Gospodarki Przestrzennej Katedra Geodezji

Bardziej szczegółowo

Ω-Ψ R. Uczelniana Baza Wiedzy. Wdrażanie Bazy Wiedzy. Wersja 1.0

Ω-Ψ R. Uczelniana Baza Wiedzy. Wdrażanie Bazy Wiedzy. Wersja 1.0 Ω-Ψ R Uczelniana Baza Wiedzy Wdrażanie Bazy Wiedzy Wersja 1.0 Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych i Biblioteka Główna Politechnika Warszawska Page 1 Historia dokumentu Numer wersji Data wersji

Bardziej szczegółowo

System CMMS Profesal Maintenance wspiera prace UR w firmie MC Bauchemie

System CMMS Profesal Maintenance wspiera prace UR w firmie MC Bauchemie System CMMS Profesal Maintenance wspiera prace UR w firmie MC Bauchemie Firma MC Bauchemie Firma MC Bauchemie w Środzie Wielkopolskiej to wyspecjalizowany zakład produkcyjny dodatków do betonu, produktów

Bardziej szczegółowo

EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW TRANSPORT STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI

EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW TRANSPORT STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW TRANSPORT STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI Umiejscowienie kierunku w obszarze kształcenia Kierunek studiów Transport należy do obszaru kształcenia

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr./2012 Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu z dnia 29 czerwca 2012 r.

Uchwała Nr./2012 Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu z dnia 29 czerwca 2012 r. PSP.40-17/12 (projekt) Uchwała Nr./2012 Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu z dnia 29 czerwca 2012 r. w sprawie uchwalenia programu kształcenia dla studiów podyplomowych Grafika inżynierska

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 5/2016/I Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 28 stycznia 2016 r.

Uchwała Nr 5/2016/I Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 28 stycznia 2016 r. Uchwała Nr 5/2016/I Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 28 stycznia 2016 r. w sprawie określenia efektów kształcenia dla studiów pierwszego stopnia na kierunku inżynieria systemów bezpieczeństwa wewnętrznego

Bardziej szczegółowo

Efekty kształcenia na kierunku AiR drugiego stopnia - Wiedza Wydziału Elektrotechniki, Automatyki i Informatyki Politechniki Opolskiej

Efekty kształcenia na kierunku AiR drugiego stopnia - Wiedza Wydziału Elektrotechniki, Automatyki i Informatyki Politechniki Opolskiej Efekty na kierunku AiR drugiego stopnia - Wiedza K_W01 K_W02 K_W03 K_W04 K_W05 K_W06 K_W07 K_W08 K_W09 K_W10 K_W11 K_W12 K_W13 K_W14 Ma rozszerzoną wiedzę dotyczącą dynamicznych modeli dyskretnych stosowanych

Bardziej szczegółowo

Laboratorium przez Internet w modelu studiów inżynierskich

Laboratorium przez Internet w modelu studiów inżynierskich Laboratorium przez Internet w modelu studiów inżynierskich Remigiusz Rak Marcin Godziemba-Maliszewski Andrzej Majkowski Adam Jóśko POLITECHNIKA WARSZAWSKA Ośrodek Kształcenia na Odległość Laboratorium

Bardziej szczegółowo

Specyfika i zasady przyznawania punktów w ramach kryteriów merytorycznych fakultatywnych

Specyfika i zasady przyznawania punktów w ramach kryteriów merytorycznych fakultatywnych Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Działanie 8.1 Wspieranie działalności gospodarczej w dziedzinie gospodarki elektronicznej Specyfika i zasady przyznawania punktów w ramach kryteriów merytorycznych

Bardziej szczegółowo

Państwowa Wyższa Szkoła Techniczno-Ekonomiczna w Jarosławiu

Państwowa Wyższa Szkoła Techniczno-Ekonomiczna w Jarosławiu Załącznik nr 1 do Uchwały nr 9/12 Rady Instytutu Inżynierii Technicznej PWSTE w Jarosławiu z dnia 30 marca 2012r. Państwowa Wyższa Szkoła Techniczno-Ekonomiczna w Jarosławiu EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU

Bardziej szczegółowo

Szanowni Państwo, Z poważaniem. Prezes Zarządu CEO Sp. z o.o.

Szanowni Państwo, Z poważaniem. Prezes Zarządu CEO Sp. z o.o. Szanowni Państwo, Centrum Energetyki Odnawialnej (CEO) jest ośrodkiem badawczo-rozwojowym, działającym przy Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Sulechowie. Główne obszary funkcjonowania CEO skupiają

Bardziej szczegółowo

Kierownik Katedry: Prof. dr hab. inż. Tadeusz BURCZYŃSKI

Kierownik Katedry: Prof. dr hab. inż. Tadeusz BURCZYŃSKI Kierownik Katedry: Prof. dr hab. inż. Tadeusz BURCZYŃSKI Zakład Inteligentnych Systemów Obliczeniowych RMT4-3 Kierownik Zakładu: Prof. dr hab. inż. Tadeusz BURCZYŃSKI Zakład Metod Numerycznych w Termomechanice

Bardziej szczegółowo

Dziewięć dziesiątych w obliczu mechatronizacji techniki

Dziewięć dziesiątych w obliczu mechatronizacji techniki Dziewięć dziesiątych w obliczu mechatronizacji techniki PRELEGENT: dr inż. Krzysztof Smółka krzysztof.smolka@p.lodz.pl Instytut Mechatroniki i Systemów Informatycznych WEEIA, Politechnika Łódzka PLAN PREZENTACJI

Bardziej szczegółowo

Projekty infrastrukturalne w obszarze obiektów przetwarzania danych. Piotr Trzciński

Projekty infrastrukturalne w obszarze obiektów przetwarzania danych. Piotr Trzciński Projekty infrastrukturalne w obszarze obiektów przetwarzania danych Piotr Trzciński O zespole Zespół 6 osób Odpowiedzialność za: Utrzymanie infrastruktury data centre w Polsce, w tym: Service Management

Bardziej szczegółowo

System automatycznego odwzorowania kształtu obiektów przestrzennych 3DMADMAC

System automatycznego odwzorowania kształtu obiektów przestrzennych 3DMADMAC System automatycznego odwzorowania kształtu obiektów przestrzennych 3DMADMAC Robert Sitnik, Maciej Karaszewski, Wojciech Załuski, Paweł Bolewicki *OGX Optographx Instytut Mikromechaniki i Fotoniki Wydział

Bardziej szczegółowo

STUDIA PODYPLOMOWE ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI INFORMATYCZNYMI

STUDIA PODYPLOMOWE ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI INFORMATYCZNYMI Zeszyty Naukowe Wydziału Informatycznych Technik Zarządzania Wyższej Szkoły Informatyki Stosowanej i Zarządzania Współczesne Problemy Zarządzania Nr 1/2011 STUDIA PODYPLOMOWE ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI INFORMATYCZNYMI

Bardziej szczegółowo

ZASTOSOWANIE TECHNOLOGII WIRTUALNEJ RZECZYWISTOŚCI W PROJEKTOWANIU MASZYN

ZASTOSOWANIE TECHNOLOGII WIRTUALNEJ RZECZYWISTOŚCI W PROJEKTOWANIU MASZYN MODELOWANIE INŻYNIERSKIE ISSN 1896-771X 37, s. 141-146, Gliwice 2009 ZASTOSOWANIE TECHNOLOGII WIRTUALNEJ RZECZYWISTOŚCI W PROJEKTOWANIU MASZYN KRZYSZTOF HERBUŚ, JERZY ŚWIDER Instytut Automatyzacji Procesów

Bardziej szczegółowo

DOTACJE NA INNOWACJE INWESTUJEMY W WASZĄ PRZYSZŁOŚĆ

DOTACJE NA INNOWACJE INWESTUJEMY W WASZĄ PRZYSZŁOŚĆ Mrągowo, dn. 21.01.2014 r Szanowni Państwo! Firma AdamS H. Pędzich z siedzibą w Mrągowie ul. Giżycka 5, producent okien i drzwi, na potrzeby realizacji projektu Wdrożenie systemu do zarządzania produkcją

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. 1) Nazwa przedmiotu: INŻYNIERIA SYSTEMÓW I ANALIZA SYSTEMOWA. 2) Kod przedmiotu: ROZ-L3-20

KARTA PRZEDMIOTU. 1) Nazwa przedmiotu: INŻYNIERIA SYSTEMÓW I ANALIZA SYSTEMOWA. 2) Kod przedmiotu: ROZ-L3-20 Z1-PU7 WYDANIE N2 Strona: 1 z 5 (pieczęć wydziału) KARTA PRZEDMIOTU 1) Nazwa przedmiotu: INŻYNIERIA SYSTEMÓW I ANALIZA SYSTEMOWA 3) Karta przedmiotu ważna od roku akademickiego: 2014/2015 2) Kod przedmiotu:

Bardziej szczegółowo

VIBcare ZDALNE MONITOROWANIE STANU MASZYN. www.ec-systems.pl

VIBcare ZDALNE MONITOROWANIE STANU MASZYN. www.ec-systems.pl VIBcare ZDALNE MONITOROWANIE STANU MASZYN www.ecsystems.pl ZDALNY NADZÓR DIAGNOSTYCZNY EC SYSTEMS WIEDZA I DOŚWIADCZENIE, KTÓRYM MOŻESZ ZAUFAĆ N owe technologie służące monitorowaniu i diagnostyce urządzeń

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie projektem w sektorze energetycznym w świetle Prawa budowlanego i Prawa energetycznego.

Zarządzanie projektem w sektorze energetycznym w świetle Prawa budowlanego i Prawa energetycznego. ZAPRASZA NA PRAKTYCZNE WARSZTATY DLA SEKTORA ENERGETYCZNEGO Zarządzanie projektem w sektorze energetycznym w świetle Prawa budowlanego i Prawa energetycznego. Praktyczne zastosowania metodyki projektowej

Bardziej szczegółowo

Założenia i cele utworzenia Forum Inwestycyjnego. Warszawa, styczeń 2013 r.

Założenia i cele utworzenia Forum Inwestycyjnego. Warszawa, styczeń 2013 r. Założenia i cele utworzenia Forum Inwestycyjnego Warszawa, styczeń 2013 r. Przesłanki do utworzenia Forum Inwestycyjnego PKP Polskie Linie Kolejowe współpracują z ponad 14 tysiącami kontrahentów, głównymi

Bardziej szczegółowo

systemy informatyczne SIMPLE.ERP Budżetowanie dla Jednostek Administracji Publicznej

systemy informatyczne SIMPLE.ERP Budżetowanie dla Jednostek Administracji Publicznej SIMPLE systemy informatyczne SIMPLE.ERP Budżetowanie dla Jednostek Administracji Publicznej SIMPLE.ERP Budżetowanie dla Jednostek Administracji Publicznej to nowoczesny system informatyczny kompleksowo

Bardziej szczegółowo

T2A_W03 T2A_W07 K2INF_W04 Ma uporządkowaną, podbudowaną teoretycznie kluczową wiedzę w zakresie realizacji informacyjnych systemów rozproszonych

T2A_W03 T2A_W07 K2INF_W04 Ma uporządkowaną, podbudowaną teoretycznie kluczową wiedzę w zakresie realizacji informacyjnych systemów rozproszonych KIERUNKOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA Wydział Informatyki i Zarządzania Kierunek studiów INFORMATYKA (INF) Stopień studiów - drugi Profil studiów - ogólnoakademicki Symbol EFEKTY KSZTAŁCENIA Odniesienie do efektów

Bardziej szczegółowo

Katedra Systemów Decyzyjnych. Kierownik: prof. dr hab. inż. Zdzisław Kowalczuk ksd@eti.pg.gda.pl

Katedra Systemów Decyzyjnych. Kierownik: prof. dr hab. inż. Zdzisław Kowalczuk ksd@eti.pg.gda.pl Katedra Systemów Decyzyjnych Kierownik: prof. dr hab. inż. Zdzisław Kowalczuk ksd@eti.pg.gda.pl 2010 Kadra KSD profesor zwyczajny 6 adiunktów, w tym 1 z habilitacją 4 asystentów 7 doktorantów Wydział Elektroniki,

Bardziej szczegółowo

Spis treści. 00 Red. Spis tresci. Wstep..indd 5 2009 12 02 10:52:08

Spis treści. 00 Red. Spis tresci. Wstep..indd 5 2009 12 02 10:52:08 Spis treści Wstęp 9 Rozdział 1. Wprowadzenie do zarządzania projektami 11 1.1. Istota projektu 11 1.2. Zarządzanie projektami 19 1.3. Cykl życia projektu 22 1.3.1. Cykl projektowo realizacyjny 22 1.3.2.

Bardziej szczegółowo

PODZIĘKOWANIA... BŁĄD! NIE ZDEFINIOWANO ZAKŁADKI. PRZEDMOWA... BŁĄD! NIE ZDEFINIOWANO ZAKŁADKI. 3.1 WPROWADZENIE... BŁĄD! NIE ZDEFINIOWANO ZAKŁADKI.

PODZIĘKOWANIA... BŁĄD! NIE ZDEFINIOWANO ZAKŁADKI. PRZEDMOWA... BŁĄD! NIE ZDEFINIOWANO ZAKŁADKI. 3.1 WPROWADZENIE... BŁĄD! NIE ZDEFINIOWANO ZAKŁADKI. Spis treści PODZIĘKOWANIA... BŁĄD! NIE PRZEDMOWA... BŁĄD! NIE WPROWADZENIE... BŁĄD! NIE ROZDZIAŁ 1... BŁĄD! NIE RYNEK GAZU ZIEMNEGO ZASADY FUNKCJONOWANIA.... BŁĄD! NIE 1.1. RYNEK GAZU ZIEMNEGO ZMIANY STRUKTURALNE

Bardziej szczegółowo

STUDIA STACJONARNE I STOPNIA Przedmioty kierunkowe

STUDIA STACJONARNE I STOPNIA Przedmioty kierunkowe STUDIA STACJONARNE I STOPNIA Przedmioty kierunkowe Technologie informacyjne Prof. dr hab. Zdzisław Szyjewski 1. Rola i zadania systemu operacyjnego 2. Zarządzanie pamięcią komputera 3. Zarządzanie danymi

Bardziej szczegółowo

Lista rankingowa/suplement/korekta* Dla projektów o wartości wydatków kwalifikowanych co najmniej 15 mln PLN

Lista rankingowa/suplement/korekta* Dla projektów o wartości wydatków kwalifikowanych co najmniej 15 mln PLN Lista rankingowa/suplement/korekta* Dla projektów o wartości wydatków kwalifikowanych co najmniej 15 mln PLN Numer i nazwa działania/poddziałania: Działanie 2.3 Inwestycje związane z rozwojem infrastruktury

Bardziej szczegółowo

Architektura oprogramowania w praktyce. Wydanie II.

Architektura oprogramowania w praktyce. Wydanie II. Architektura oprogramowania w praktyce. Wydanie II. Autorzy: Len Bass, Paul Clements, Rick Kazman Twórz doskonałe projekty architektoniczne oprogramowania! Czym charakteryzuje się dobra architektura oprogramowania?

Bardziej szczegółowo

Prowadzący Andrzej Kurek

Prowadzący Andrzej Kurek Prowadzący Andrzej Kurek Centrala Rzeszów Oddziały Lublin, Katowice Zatrudnienie ponad 70 osób SprzedaŜ wdroŝenia oprogramowań firmy Comarch Dopasowania branŝowe Wiedza i doświadczenie Pełna obsługa: Analiza

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Cel główny: Rozwój polskiej gospodarki w oparciu o innowacyjne przedsiębiorstwa Cele szczegółowe: zwiększenie innowacyjności przedsiębiorstw, wzrost konkurencyjności

Bardziej szczegółowo

Nowe liczniki energii w Kaliszu Nowe możliwości dla mieszkańców. Adam Olszewski

Nowe liczniki energii w Kaliszu Nowe możliwości dla mieszkańców. Adam Olszewski Nowe liczniki energii w Kaliszu Nowe możliwości dla mieszkańców Adam Olszewski Kalisz, 10 kwietnia 2013 Czym jest AMI AMI, czyli inteligentne opomiarowanie, to system pozwalający na dwustronny przepływ

Bardziej szczegółowo

Wykład 1 Inżynieria Oprogramowania

Wykład 1 Inżynieria Oprogramowania Wykład 1 Inżynieria Oprogramowania Wstęp do inżynierii oprogramowania. Cykle rozwoju oprogramowaniaiteracyjno-rozwojowy cykl oprogramowania Autor: Zofia Kruczkiewicz System Informacyjny =Techniczny SI

Bardziej szczegółowo