Monitoring procesów inwestycyjnych i eksploatacyjnych

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Monitoring procesów inwestycyjnych i eksploatacyjnych"

Transkrypt

1 Monitoring procesów inwestycyjnych i eksploatacyjnych Prof. dr hab. inż. Zdzisław Kabza Dr hab. inż. Sławomir Zator Lesław J. Kwiatkowski Technologia Technologia Technologia Technologia Technologia Technologia Technologia Technologia Wprowadzenie Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów w dokumencie określającym kierunki rozwoju konkurencji i ochrony konsumentów w polskim sektorze energetycznym [1] jednoznacznie wskazuje, że: niezbędne jest stworzenie i uruchomienie przez organy odpowiedzialne za politykę energetyczną państwa systemu symulacji inwestycji i jednoznacznej kontroli kosztów inwestycji w sektorze elektroenergetycznym. Podczas konwersatorium pt. Metodologie monitorowania przedsięwzięć inwestycyjnych w przeobrażającej się energetyce, pod patronatem Ministerstwa Gospodarki, w Warszawie zebrało się kompetentne gremium ekspertów i badaczy. Sformułowało następujące wnioski: Procesy przygotowania i realizacji wielu dużych, a zarazem kapitałochłonnych inwestycji, w tym w sektorze energetyki, wskazują na głęboką zasadność wprowadzenia kompleksowego monitorowania przebiegu tych procesów. Powszechne zastosowanie do takiego monitorowania narzędzi, opartych o nowoczesne rozwiązania informatyczne, umożliwiające odpowiednie agregowanie i przetwarzanie wiedzy topologicznej, technologicznej i organizacyjnej oraz pozyskiwanie czytelnych i wygodnych w użytkowaniu raportów, otwiera drogę do pełnej optymalizacji przebiegu procesów przygotowania i realizacji dużych kapitałochłonnych inwestycji, przyczyniając się do ograniczania powstawania nieuzasadnionych kosztów, nadmiernie obciążających te inwestycje. Uczestnicy konwersatorium uznają, że Technologie Globalnego Monitorowania Trybu Przygotowania i Realizacji Inwestycji noszą cechy w pełni innowacyjnych rozwiązań. Dostrzegając zalety tego typu rozwiązań oraz możliwe do uzyskania pozytywne skutki ekonomiczne i organizacyjne, uczestnicy konwersatorium postulują zastosowanie wspomnianych technologii zarówno w trakcie przygotowania i realizacji planowanych w sektorze energetyki nowych inwestycji, jak również do monitorowania w całym okresie technicznej eksploatacji istniejących instalacji energetycznych oraz pozyskiwanych z inwestycji. Uczestnicy konwersatorium uważają za celowe i zasadne umieszczenie przez inwestorów w SIWZ wymogu dostarczenia narzędzi z zakresu Technologii Globalnego Monitorowania Trybu Przygotowania i Realizacji Inwestycji. 84

2 Analogiczne wnioski towarzyszyły zamknięciu XII Międzynarodowej Konferencji Naukowo-Technicznej Forum Energetyków GRE 2010 i Międzynarodowej Konferencji Kotłowej [2, 3], zbiegających się w czasie z formalnym uruchomieniem kolejnych segmentów projektu strategicznego, koncentrującego się na zaawansowanych technologiach pozyskiwania energii. Wskazano na opracowaną przez polskich naukowców i inżynierów skupionych wokół Instytutu Elektrowni i Systemów Pomiarowych Politechniki Opolskiej i zweryfikowaną w kilku kluczowych przedsięwzięciach Technologię Globalnego Monitorowania Trybu Przygotowania i Realizacji Inwestycji, dedykowaną precyzyjnej ocenie ilościowej procesu realizacyjnego. Obecnie bilansowanie strat całego okresu eksploatacji wynikających z zaniechania bądź ograniczenia zakresu monitorowania etapów przygotowawczych jest znacznie utrudnione, ponieważ nie były odpowiednio rejestrowane. W świetle powyższych uwarunkowań konieczne jest pełne wykorzystanie wiedzy dotyczącej procesów inwestycyjnych oraz wdrożenie najnowocześniejszych rozwiązań technologicznych [2, 3, 4]. Przy zastosowaniu tej technologii uzyskuje się bardzo wysoką efektywność ekonomiczną. Koszt monitorowania mieści się w zakresie od 0,1% dla dużych inwestycji, a dla małych do 0,3% nakładów inwestycyjnych i po jej zakończeniu może wygenerować zysk operacyjny przekraczający kilka, a nawet kilkanaście razy koszty monitorowania. Obiektowa forma dokumentacji powykonawczej zamykającej proces realizacyjny stanowi bazę dla integracji zasobów diagnostycznych oraz eksploatacyjnych, może ograniczyć ryzyko wystąpienia awarii i wyeliminować ewentualne straty, sięgające kilkudziesięciu milionów złotych. Metodyka doskonalona przez zespół autorski jest wysoce efektywnym rozwiązaniem uwzględniającym jednoczesne uwarunkowania społeczne i limity emisyjne. Rozwój wiedzy i technologii Skupiony wokół Instytutu zespół autorski od niemal dekady realizuje projekty badawczo-rozwojowe weryfikowane kolejnymi pełnoskalowymi wdrożeniami dla energetyki zawodowej między innymi w elektrowniach Jaworzno III, Bełchatów czy Dolna Odra. Weryfikacja technologii monitorowania przedsięwzięć modernizacyjno-inwestycyjnych dla kompletnych instalacji pozwoliła na zgromadzenie unikalnych doświadczeń oraz doskonalenie produktu ukierunkowanego na harmonijną współpracę realizatorów i inwestora. Wśród znaczących projektów należy wymienić: Opracowanie i wdrożenie technologii globalnego monitorowania trybu przygotowania i zarządzania zadaniami modernizacyjno-inwestycyjnymi. [2, 4] Obiektowe kojarzenie baz metrologicznych degradacji powierzchni i zasobów diagnostycznych instalacji przemysłowych. [3, 5] Hybrydowe techniki pomiaru migracji wielkości geometrycznych na przykładzie instalacji kotłowych. [6] Rosnące rozmiary plików CAD stawiają coraz większe wymogi wobec platformy sprzętowej, limitując liczbę elementów w scenie. Przy granicznie przeciążonych aplikacjach operacje typu zmiana widoku czy powiększenie trwają wiele sekund i zniechęcają do analiz merytorycznych. Jeszcze trudniejsza jest sytuacja, w której projektowanie jest rozproszone i realizowane w kilku aplikacjach. Próby konwersji całości modelowania do jednej z aplikacji są okupione dodatkowymi stratami w efektywności opisu przestrzeni. Dla większych projektów nie ma możliwości załadowania całości zasobu koniecznego do szeregu kompleksowych analiz. Wyklucza to wprowadzanie elementów fotorealistyczności przy dynamicznym, interakcyjnym penetrowaniu całości instalacji. W tej sytuacji uwagę zespołu autorskiego skupiły motory graficzne. Jeden z nich, Quest3D, po blisko rocznych pracach został zaadaptowany do celów prezentowania i integracji zasobów dużych instalacji przemysłowych. Otwiera on obszary funkcjonalne niedostępne dotąd dla platformy komputerów osobistych. Do najistotniejszych należy zaliczyć: możliwość wprowadzenia do modelu 3D całości materiału projektowego bez względu na rozproszenie prac i zróżnicowanie narzędzi CAD; inwentaryzacja węzłowych stanów chwilowych dla zasobów dokumentacyjnych i opisowych dająca pełen obraz ewolucji placu budowy; ELEKTRO NERGETYKA nr 4 (10) /

3 wirtualne, fotorealistyczne penetrowanie przestrzeni instalacji z możliwością analizowania wariantów topologicznych i implementowanych technologii; opracowywanie ciągów technologicznych w oparciu o symulatory procesowe klasy ASPEN; skojarzenie z modelem obiektowym 3D kolejnych sesji pomiarów weryfikujących aktualną topologię placu budowy; symulacja złożonych sekwencji montażowych oraz weryfikacje studiów remontowalności. Pierwszym pełnoskalowym wdrożeniem opisanego rozwiązania integracyjnego, zasługującego na miano globalnego, była instalacja odsiarczania spalin dla Elektrowni Jaworzno III, uzupełniona o powykonawczą dokumentację jakościową i pogwarancyjną (rys. 1). Model VR (virtual reality) nie wymaga żadnego oprogramowania licencyjnego i podobnie jak przy publishingu gwarantuje pełne bezpieczeństwo zasobu. Rozwiązanie nie stawia też użytkownikom żadnych specjalnych wymogów sprzętowych. Pierwotna dla projektu struktura zespołów projektowych porządkuje całość zasobu, a ich wskazanie w modelu VR otwiera dostęp zarówno do danych projektowych, jak i opisowych. Analogicznie usystematyzowana struktura katalogów pozwala na przechowywanie plików danych również z niestandardowych aplikacji użytkowników. Nie jest wymagane kompletne wypełnienie zasobu. Elastyczność i intuicyjna obsługa środowiska jest przyjazna dla obsługi i łatwa do manualnego migrowania po modelu. W wyniku realizacji projektu [6] opracowano kilka unikatowych systemów pomiarowych służących lokalizacji położenia w przestrzeni czujników aparatury pomiarowej, czy przemieszczeń instalacji technicznych w oparciu o rozpoznawanie unikatowych znaczników. Do wyznaczania położenia czujników wykorzystano metodę triangulacyjną z aktywnymi ultradźwiękowymi układami nadawczo-odbiorczymi. W nowszym wariancie opracowanego systemu wykorzystano technikę radiową połączoną z systemem ultradźwiękowym do precyzyjnego określenia pozycji aktywnych nadajników. Potencjalnie system może monitorować położe- Technologia Technologia Technologia Technologia Technologia Technologia Technologia Technologia nie kilkuset punktów. Praktycznie uzyskiwany zasięg systemu wynosi około metrów, w zależności od tła akustycznego. Przy uśrednianiu serii pomiarów i kompensacji zmian temperatury powietrza można uzyskać 1 mm niepewności wyznaczenia współrzędnych przemieszczenia. Aplikację do obsługi systemu wykonano w środowisku LabView. Komunikacja z elementami systemu jest całkowicie bezprzewodowa. Autonomiczne zasilane systemów pozwala na pracę bez nadzoru przez czas od kilkunastu godzin do kilku miesięcy zależnie od częstości wykonywania pomiarów (od kilku na sekundę do jednego na godzinę). Kolejny opracowany system wykorzystuje do lokalizacji położenia unikatowych znaczników metodę opartą o pomiar odległości i kątów z użyciem rozwiązania sprzętowo-programowego. Aplikacja opracowana w środowisku LabView wykorzystuje algorytmy rozpoznawania obrazu do lokalizacji znaczników, steruje precyzyjną obrotnicą z zainstalowaną kamerą o rozdzielczości HD i dalmierzem laserowym, co umożliwia wyznaczenie trajektorii zmian położenia znaczników. Liczba jednocześnie monitorowanych punktów jest ograniczona interwałem czasowym, w którym mają być wykonywane pomiary, głównie czasem koniecznym na przejście osi celowej obrotnicy między punktami pomiarowymi. Przy odległości układu pomiarowego od znacznika do 10 metrów uzyskuje się 1,5 mm niepewność wyznaczania współrzędnych. Otrzymane wyniki pomiarów były porównywane ze zinwentaryzowanymi przetworzonymi danymi ze skanera Trimble FX 3D, który osiąga precyzję pomiaru na poziomie 0,6 mm na dystansie do 30 m. Dane uzyskiwane ze skanera w postaci wielomilionowej chmury punktów zawierają, obok informacji o ich przestrzennym położeniu, także współczynnik odbicia skanującej wiązki laserowej. Korzystając ze skorygowanego obrazu z zorientowanego aparatu fotograficznego o matrycy 20 Mpx poszczególnym punktom chmury punktów można nadawać ich rzeczywistą chromatykę (tzw. mapowanie punktów). Na potrzeby projektu [6] opracowano również system rejestracji termogramów, w którym dzięki mikropozycjonowaniu kamery termowizyjnej wyposażonej z teleobiektyw, możliwe jest uzyskiwanie termogramów o rozdzielczości 1,3 Mpx, czyli znacznie przewyższającej rozdzielczości uzyskiwane ze standardowych 86

4 Rys. 1. Schemat integracji zasobu

5 Rys. 2. Modelowanie w realiach lokalizacyjnych koncepcja programowo-przestrzenna

6 kamer termowizyjnych. Mimo tego, że jest ona kilkakrotnie mniejsza od rozdzielczości zdjęć z dostępnych aparatów fotograficznych, podjęto udane próby wykorzystania ich do mapowania chmury punktów ze skanera, uzyskując w ten sposób informację o trójwymiarowym powierzchniowym rozkładzie temperatury badanych obiektów. Technologia monitorowania instalacji stanowi obszar interesującej działalności naukowej w strategicznym programie rozwoju energetyki. Rozwijane są zagadnienia oceny ryzyka wystąpienia awarii i optymalizacji decyzji rewitalizacyjnych [5, 6]. Doskonalenie procesów inwestycyjno- -eksploatacyjnych Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (SIWZ) z definicji podporządkowuje tryb realizacji zadań wymogom zamawiającego. Wśród nich do najistotniejszych należą, obok konieczności wypełnienia założeń technologicznych, wymogi dotyczące standardów dokumentacyjnych. Wymagania ogólne winny określać intencje zamawiającego w sposób jednoznaczny i dający możliwość spójnego doprecyzowania w kolejnych podpunktach. Członkowie zespołu autorskiego wielokrotnie wspierali kształtowanie SIWZ-ów dla dużych zadań inwestycyjnych, gromadząc doświadczenia szczególnie dla instalacji ochrony środowiska oraz nowych czy gruntownie modernizowanych obiektów [4, 5]. Jednoznaczne i nie kolidujące z ograniczeniami zamówień publicznych brzmienie poszczególnych paragrafów to każdorazowo unikalny dorobek zespołu przygotowującego inwestycje, gwarantujący nie tylko bezpieczną realizację, ale również przekazanie zasobu będącego nieocenionym tłem dla gromadzenia zasobów diagnostyczno-eksploatacyjnych. Gwarancją właściwego wykorzystania najnowszych osiągnięć technologicznych i efektywnego kształtowania procesu przygotowania i realizacji zadań jest aktywny udział osób definiujących pożądane funkcjonalności, czuwających nad zachowaniem standardów dokumentacyjnych oraz weryfikujących spodziewane warunki przyszłej eksploatacji. Pożądany jest aktywny udział służb eksploatacyjno-remontowych w zespole oceniającym studium remontowalności zamykające realizację. Istotna jest kompetentna ocena ruchu próbnego instalacji i gromadzonych wyjściowych parametrów technologicznych oraz zerowej diagnostyki instalacji. Wypadkową korzyści z wprowadzenia omówionych rozwiązań jest możliwość dokonania fundamentalnej zmiany w określaniu stanu instalacji decydujących o zakresie poczynań remontowych. Dzięki osobniczej identyfikacji detali i przypisaniu im kolejnych pomiarów diagnostycznych można otrzymać obraz tempa degradacji i w konsekwencji pokusić się o ekstrapolację i próby określenia stanów przyszłych. Podejmowanie decyzji remontowych w oparciu o spodziewany stan instalacji po określonym okresie eksploatacji to jakościowa zmiana podnosząca trafność techniczną i efektywność ekonomiczną tych decyzji. Paradoksalnie walory omawianych rozwiązań, choć merytorycznie niekwestionowane, nie stanowią dostatecznej przeciwwagi dla ograniczeń formalnych oraz mentalnych barier i ograniczeń osób decydujących o uruchamianiu wdrożeń. Wdrożenia przeprowadzone z wykorzystaniem omawianej technologii stanowią oczywistą alternatywę dla metodologii pozbawionych obszaru implementacyjnego. Dotyczą przede wszystkim: kompleksowego monitorowania placu budowy na bieżąco konfrontowanego z przestrzennym modelem obiektowym instalacji; pełnego wykorzystania platformy sprzętowo-systemowej dla wirtualizacji procesu aż po interaktywne symulatory czasu rzeczywistego osadzone w fotorealistycznym środowisku graficznym; tworzenia zasobów diagnostyczno-eksploatacyjnych oferujących indywidualne rozpoznania detali z ich historią degradacji i prognozami stanów przyszłych; wykorzystania modeli wirtualnych jako idealnego szkieletu integracyjnego udostępniającego zasoby dokumentacyjno-opisowe wraz z kompletem funkcjonalności wieloaplikacyjnych środowisk. Opracowana innowacyjna technologia, pierwotnie na potrzeby bloku energetycznego elektrowni, może być z powodzeniem zaadoptowana dla innych sektorów energetyki, w szczególności ELEKTRO NERGETYKA nr 4 (10) /

7 dla sieci przesyłowych i stacji elektroenergetycznych. Możliwości systemu, polegające na indywidualnej identyfikacji i śledzeniu historii setek tysięcy detali, z dużym nadmiarem mogą zaspokoić potrzeby procesu projektowego, inwestycyjnego, a następnie eksploatacyjnego. Występujące wielokrotnie takie same detale (np. konstrukcje słupów, izolatory, osprzęt ochronny) mogą być indywidualnie identyfikowane. Nowe możliwości wdrożeniowe Coraz częściej o efektywnej realizacji projektów [7], a w szczególności modernizacji, decyduje szybkość i jakość odtworzenia brakującej, niekompletnej czy też nieaktualnej dokumentacji powykonawczej stanowiącej podstawę do projektowania oraz efektywna weryfikacja pomiarowa kolejnych etapów realizacyjnych. Posiadanie doświadczonego zespołu geodetów uzbrojonych w najnowocześniejszy sprzęt i korzystających ze wsparcia inżynierów, konstruktorów i technologów z danej branży zapewnia sprawną inwentaryzację stanów chwilowych infrastruktury technicznej oraz ulokowanie ich w zweryfikowanym topologicznie i konstrukcyjnie modelu przestrzennym. U jego podstaw leży wykorzystanie permanentnej obecności geodezji we wszystkich etapach procesu inwestycyjnego oraz dynamiczny rozwój grafiki inżynierskiej dający szansę przystępnego, ilustracyjnego prezentowania danych pomiarowych. Coraz szerzej wykorzystywany jest bezpośredni import strumieni pomiarowych do środowiska CAD 3D pozwalający dotrzymać tempa pracom realizacyjnym [4]. Równolegle, dzięki integracji z narzędziami do harmonogramowania, kontrolowane jest kalendarium i dotrzymanie logiki powiązań między zadaniami (rys. 2). Bez prowadzonej optymalizacji wykorzystania zasobów i synchronizacji z kompletacją dostaw nie można mówić o skutecznym kierowaniu projektem [4, 6]. Tradycyjne funkcje weryfikacyjno-dokumentacyjne zostają zdominowane technikami integracyjnymi skupiającymi wiedzę konieczną do kompleksowego monitorowania trybu przygotowania i realizacji inwestycji. Globalne monitorowanie inwestycji przemysłowych stwarza możliwości prognozowania, diagnozowania i polioptymalizacji zużycia elementów badanego systemu [7,8]. Technologia Technologia Technologia Technologia Technologia Technologia Technologia Technologia Podsumowanie Kompleksowe wdrożenie technologii monitoringu inwestycji prowadzi do jej sfinalizowania jakościowo nowym standardem dokumentacji powykonawczej. Obiektowa integracja zasobów procesu realizacyjnego i udostępnienie indywidualnego rozpoznawania elementów infrastruktury technicznej stanowią idealne tło dla integracji sukcesywnie gromadzonych zasobów diagnostyczno-eksploatacyjnych. Strategicznym postulatem zespołu autorskiego jest zastąpienie powszechnie dominującego kryterium wartości progowych, parametrami tempa ich degradacji otwierającym drogę ku przewidywaniu stanów przyszłych. Budowanie dedykowanych funkcjonalności jest możliwe jedynie w rozwijanym środowisku informatycznym. Niemniej ważne jest stworzenie warunków do analitycznie obiektywnej oceny ilościowej zjawisk i procesów, a zatem do właściwego kwalifikowania kosztów. Proponowana metodyka umożliwia: pełną weryfikację poprawności topologicznej i kompletności dokumentacji projektowej; bieżącą kontrolę zasadności dokonywania zmian topologicznych w dokumentacji projektowej, w trakcie prac budowlano-montażowych; bieżącą kontrolę poprawności wykonywania prac budowlano-montażowych; integrację z harmonogramem realizacyjnym oraz zasobami bazodanowymi; wykorzystanie modeli przestrzennych w nowoczesnym zarządzaniu obiektami. Wdrożenie omawianej technologii monitorowania procesów inwestycyjnych umożliwia znaczne ograniczenie ryzyka wystąpienia awarii instalacji. Uzyskane efekty ekonomiczne wielokrotnie przekraczają nakłady poniesione na monitoring. Literatura [1] Kierunki rozwoju konkurencji i ochrony konsumentów w polskim sektorze energetycznym, Urząd Ochrony Konkurencji 90

8 i Konsumentów, Warszawa [2] Z. Kabza, L. J. Kwiatkowski: Integracja zadań inwestycyjnych oparta na globalnej technologii monitorowania, Prace naukowe Politechniki Śląskiej, Z. 25, 11th International Conference on Boiler Technology, Gliwice [3] Z. Kabza, L. J. Kwiatkowski: Monitorowanie inwestycji ekonomiczną szansą przeobrażającej się energetyki, Energetyka Nr 2-3/2011. [4] Z. Kabza, P. Santorius (red.): Diagnostyka eksploatacyjno remontowa urządzeń energetycznych, Wyd. Federacja Stowarzyszeń N-T Energetyka i Środowisko, Warszawa [5] S. Zator, Z. Kabza (red): Optymalizacja procesu kształcenia inżynierów, Wyd. Federacja Stowarzyszeń N-T Energetyka i Środowisko, Warszawa [6] Z. Kabza (kier. projektu): Hybrydowe techniki pomiaru migracji wielkości geometrycznych instalacji kotłowych. Raport merytoryczny z realizacji projektu rozwojowego NR /2009, Instytut Elektrowni i Systemów Pomiarowych, Wydział Elektrotechniki, Automatyki i Informatyki Politechniki Opolskiej, Opole [7] A. Wojaczek: Dobór okresów obsługi elementów bloku energetycznego z uwzględnieniem niezawodności i ryzyka. Praca doktorska, Politechnika Śląska, Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki, Gliwice [8] Ł. Dzierżanowski: Komputerowe wspomaganie decyzji rewitalizacyjnych w bloku energetycznym elektrowni. Praca doktorska, Politechnika Opolska, Wydział Elektrotechniki, Automatyki i Informatyki, Opole Prof. dr hab. inż. Zdzisław Kabza jest absolwentem Politechniki Wrocławskiej. Na tej uczelni uzyskał stopnie naukowe, docenturę i stanowisko wicedyrektora instytutu. Był wieloletnim dziekanem, prorektorem, rektorem, dyrektorem instytutu i kierownikiem katedr Politechniki Opolskiej (wcześniej Wyższej Szkoły Inżynierskiej w Opolu). Od 1994 r. jest członkiem rzeczywistym Międzynarodowej Akademii Nauk Inżynierskich i Technologicznych, a od 2008 r. jest wybierany do Komitetu Problemów Energetyki PAN. W 2011 r. został powołany na pięć lat do czteroosobowego Komitetu Sterującego strategicznego programu badań naukowych i prac rozwojowych pt. Zaawansowane technologie pozyskiwania energii w Narodowym Centrum Badań i Rozwoju w Warszawie. Aktywnie uczestniczy w pracach wielu rad naukowych i programowych międzynarodowych konferencji oraz krajowych i zagranicznych czasopism np. Journal of Electrical Engineering Slovak Center of IEE. Interdyscyplinarna działalność naukowo-badawcza obejmuje energetykę i dyscypliny pokrewne. Profesor Z. Kabza dokonał szeregu wdrożeń wiedzy w przemyśle, które przysporzyły wiele milionów złotych z efektów ekonomicznych. Jest autorem i współautorem 10 książek i wielu publikacji. Dr hab. inż. Sławomir Zator jest absolwentem Wyższej Szkoły Inżynierskiej (aktualnie Politechniki Opolskiej). Stopnie naukowe uzyskał w Politechnice Wrocławskiej. Autor i współautor 4 książek. Działalność naukowa obejmuje m.in. miernictwo przemysłowe, w tym pomiary przepływów cieczy z wykorzystaniem anemometrii laserowej oraz monitoring konstrukcji instalacji przemysłowych z użyciem technik hybrydowych, w tym optycznych. Członek Komisji Metrologii i Komisji Elektroniki oddziału katowickiego PAN. Obecnie jest profesorem Politechniki Opolskiej i dyrektorem Instytutu Elektrowni i Systemów Pomiarowych, którego twórcą jest prof. Zdzisław Kabza. Mgr inż. Lesław J. Kwiatkowski jest absolwentem WSI w Opolu (aktualnie Politechniki Opolskiej). Specjalista z zakresu komputerowego wspomagania projektowania oraz obiektowej integracji zasobów wiedzy dla potrzeb złożonych procesów inwestycyjnych. Legitymuje się szeregiem wdrożeń technologii masowych pomiarów geodezyjnych w akwizycji topologii skomplikowanych instalacji przemysłowych. Autor i współautor około 100 publikacji i referatów. Od wielu lat współpracuje z Politechniką Opolską. Obecnie pełni funkcję wiceprezesa Eurol Innovative Technology Solutions. ELEKTRO NERGETYKA nr 4 (10) /

Urządzenia Elektroniki Morskiej Systemy Elektroniki Morskiej

Urządzenia Elektroniki Morskiej Systemy Elektroniki Morskiej Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki Politechniki Gdańskiej Katedra Systemów Elektroniki Morskiej Stacja Badań Hydroakustycznych Urządzenia Elektroniki Morskiej Systemy Elektroniki Morskiej

Bardziej szczegółowo

Systemy automatyki. i informatyki przemysłowej

Systemy automatyki. i informatyki przemysłowej Systemy automatyki i informatyki przemysłowej Misja PROCOM SYSTEM S.A. Oferujemy naszym Klientom poprawę efektywności i zwiększenie bezpieczeństwa procesów produkcyjnych, dostarczając rozwiązania w zakresie

Bardziej szczegółowo

System ienergia -narzędzie wspomagające gospodarkę energetyczną przedsiębiorstw

System ienergia -narzędzie wspomagające gospodarkę energetyczną przedsiębiorstw System ienergia -narzędzie wspomagające gospodarkę energetyczną przedsiębiorstw Pracownia Informatyki Numeron Sp. z o.o. ul. Wały Dwernickiego 117/121 42-202 Częstochowa Pracownia Informatyki Numeron Sp.

Bardziej szczegółowo

Efekty kształcenia dla kierunku studiów INFORMATYKA, Absolwent studiów I stopnia kierunku Informatyka WIEDZA

Efekty kształcenia dla kierunku studiów INFORMATYKA, Absolwent studiów I stopnia kierunku Informatyka WIEDZA Symbol Efekty kształcenia dla kierunku studiów INFORMATYKA, specjalność: 1) Sieciowe systemy informatyczne. 2) Bazy danych Absolwent studiów I stopnia kierunku Informatyka WIEDZA Ma wiedzę z matematyki

Bardziej szczegółowo

Oferta dydaktyczna. INSTYTUTU METROLOGII, ELEKTRONIKI i INFORMATYKI

Oferta dydaktyczna. INSTYTUTU METROLOGII, ELEKTRONIKI i INFORMATYKI Oferta dydaktyczna INSTYTUTU METROLOGII, ELEKTRONIKI i INFORMATYKI Zielona Góra, 2015 Na Wydziale Informatyki, Elektrotechniki i Automatyki prowadzone są studia: stacjonarne (dzienne), niestacjonarne (zaoczne).

Bardziej szczegółowo

Wsparcie dla działań na rzecz poprawy efektywności energetycznej ze strony systemów informatycznych

Wsparcie dla działań na rzecz poprawy efektywności energetycznej ze strony systemów informatycznych Wsparcie dla działań na rzecz poprawy efektywności energetycznej ze strony systemów informatycznych Potencjał efektywności energetycznej w przemyśle Seminarium Stowarzyszenia Klaster 3x20 Muzeum Górnictwa

Bardziej szczegółowo

Państwowa Wyższa Szkoła Techniczno-Ekonomiczna w Jarosławiu

Państwowa Wyższa Szkoła Techniczno-Ekonomiczna w Jarosławiu Załącznik nr 1 do Uchwały nr 9/12 Rady Instytutu Inżynierii Technicznej PWSTE w Jarosławiu z dnia 30 marca 2012r Państwowa Wyższa Szkoła Techniczno-Ekonomiczna w Jarosławiu EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU

Bardziej szczegółowo

Większe możliwości dzięki LabVIEW 2009: programowanie równoległe, technologie bezprzewodowe i funkcje matematyczne w systemach czasu rzeczywistego

Większe możliwości dzięki LabVIEW 2009: programowanie równoległe, technologie bezprzewodowe i funkcje matematyczne w systemach czasu rzeczywistego Większe możliwości dzięki LabVIEW 2009: programowanie równoległe, technologie bezprzewodowe i funkcje matematyczne w systemach czasu rzeczywistego Dziś bardziej niż kiedykolwiek narzędzia używane przez

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 17/2013/III Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 11 kwietnia 2013 r.

Uchwała Nr 17/2013/III Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 11 kwietnia 2013 r. Uchwała Nr 17/2013/III z dnia 11 kwietnia 2013 r. w sprawie określenia efektów kształcenia dla studiów podyplomowych Projektowanie i Eksploatacja Energooszczędnych Systemów Automatyki Przemysłowej, prowadzonych

Bardziej szczegółowo

Księgarnia PWN: Kazimierz Szatkowski - Przygotowanie produkcji. Spis treści

Księgarnia PWN: Kazimierz Szatkowski - Przygotowanie produkcji. Spis treści Księgarnia PWN: Kazimierz Szatkowski - Przygotowanie produkcji Spis treści Wstęp... 11 część I. Techniczne przygotowanie produkcji, jego rola i miejsce w przygotowaniu produkcji ROZDZIAŁ 1. Rola i miejsce

Bardziej szczegółowo

Efekty kształcenia dla kierunku inżynieria środowiska

Efekty kształcenia dla kierunku inżynieria środowiska Efekty kształcenia dla kierunku inżynieria Szkoła wyższa prowadząca kierunek studiów: Kierunek studiów: Poziom kształcenia: Profil kształcenia: Umiejscowienie kierunku w obszarze kształcenia w zakresie:

Bardziej szczegółowo

KIERUNKOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA

KIERUNKOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA WYDZIAŁ INFORMATYKI I ZARZĄDZANIA Kierunek studiów: INFORMATYKA Stopień studiów: STUDIA II STOPNIA Obszar Wiedzy/Kształcenia: OBSZAR NAUK TECHNICZNYCH Obszar nauki: DZIEDZINA NAUK TECHNICZNYCH Dyscyplina

Bardziej szczegółowo

OTTO Engineering - Program Energetyczny

OTTO Engineering - Program Energetyczny OTTO Engineering - Program Energetyczny Oferta Naszą misją jest wsparcie naszych klientów w podniesieniu efektywności energetycznej w celu zwiększenia ich konkurencyjności i zyskowności. Wspomagamy również

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Analiza i modelowanie_nowicki, Chomiak_Księga1.indb :03:08

Spis treści. Analiza i modelowanie_nowicki, Chomiak_Księga1.indb :03:08 Spis treści Wstęp.............................................................. 7 Część I Podstawy analizy i modelowania systemów 1. Charakterystyka systemów informacyjnych....................... 13 1.1.

Bardziej szczegółowo

Efekty kształcenia wymagane do podjęcia studiów 2 stopnia na kierunku Informatyka

Efekty kształcenia wymagane do podjęcia studiów 2 stopnia na kierunku Informatyka Efekty kształcenia wymagane do podjęcia studiów 2 stopnia na kierunku Informatyka Test kwalifikacyjny obejmuje weryfikację efektów kształcenia oznaczonych kolorem szarym, efektów: K_W4 (!), K_W11-12, K_W15-16,

Bardziej szczegółowo

Efekty kształcenia dla kierunku Energetyka

Efekty kształcenia dla kierunku Energetyka Załącznik nr 5 do Uchwały Nr 673 Senatu UWM w Olsztynie z dnia 6 marca 2015 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr 187 Senatu UWM w Olsztynie z dnia 26 marca 2013 roku zmieniającej Uchwałę Nr 916 Senatu UWM

Bardziej szczegółowo

Aktywne formy kreowania współpracy

Aktywne formy kreowania współpracy Projekt nr... Kształtowanie sieci współpracy na rzecz bezpieczeństwa energetycznego Dolnego Śląska ze szczególnym uwzględnieniem aspektów ekonomiczno społecznych Aktywne formy kreowania współpracy Dr inż.

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWOJU INSTYTUTU FIZYKI CENTRUM NAUKOWO-DYDAKTYCZNEGO POLITECHNIKI ŚLĄSKIEJ NA LATA

STRATEGIA ROZWOJU INSTYTUTU FIZYKI CENTRUM NAUKOWO-DYDAKTYCZNEGO POLITECHNIKI ŚLĄSKIEJ NA LATA STRATEGIA ROZWOJU INSTYTUTU FIZYKI CENTRUM NAUKOWO-DYDAKTYCZNEGO POLITECHNIKI ŚLĄSKIEJ NA LATA 2012 2020 Gliwice, styczeń 2013 Strategia rozwoju Instytutu Fizyki Centrum Naukowo-Dydaktycznego Politechniki

Bardziej szczegółowo

DiaSter - system zaawansowanej diagnostyki aparatury technologicznej, urządzeń pomiarowych i wykonawczych. Politechnika Warszawska

DiaSter - system zaawansowanej diagnostyki aparatury technologicznej, urządzeń pomiarowych i wykonawczych. Politechnika Warszawska Jan Maciej Kościelny, Michał Syfert DiaSter - system zaawansowanej diagnostyki aparatury technologicznej, urządzeń pomiarowych i wykonawczych Instytut Automatyki i Robotyki Plan wystąpienia 2 Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ TRANSPORTU I INFORMATYKI MECHANIKA I BUDOWA MASZYN I STOPIEŃ PRAKTYCZNY

WYDZIAŁ TRANSPORTU I INFORMATYKI MECHANIKA I BUDOWA MASZYN I STOPIEŃ PRAKTYCZNY WYDZIAŁ TRANSPORTU I INFORMATYKI Nazwa kierunku Poziom Profil Symbole efektów na kierunku K_W01 K _W 02 K _W03 K _W04 K _W05 K _W06 MECHANIKA I BUDOWA MASZYN I STOPIEŃ PRAKTYCZNY Efekty - opis słowny Po

Bardziej szczegółowo

kierunkową rozwoju informatyzacji Polski do roku 2013 oraz perspektywiczną prognozą transformacji społeczeństwa informacyjnego do roku 2020.

kierunkową rozwoju informatyzacji Polski do roku 2013 oraz perspektywiczną prognozą transformacji społeczeństwa informacyjnego do roku 2020. Z A T W I E R D Z A M P R E Z E S Polskiego Komitetu Normalizacyjnego /-/ dr inż. Tomasz SCHWEITZER Strategia informatyzacji Polskiego Komitetu Normalizacyjnego na lata 2009-2013 1. Wprowadzenie Informatyzacja

Bardziej szczegółowo

Katalog rozwiązań informatycznych dla firm produkcyjnych

Katalog rozwiązań informatycznych dla firm produkcyjnych Katalog rozwiązań informatycznych dla firm produkcyjnych www.streamsoft.pl Obserwować, poszukiwać, zmieniać produkcję w celu uzyskania największej efektywności. Jednym słowem być jak Taiichi Ohno, dyrektor

Bardziej szczegółowo

KAMERA AKUSTYCZNA NOISE INSPECTOR DLA SZYBKIEJ LOKALIZACJI ŹRÓDEŁ HAŁASU

KAMERA AKUSTYCZNA NOISE INSPECTOR DLA SZYBKIEJ LOKALIZACJI ŹRÓDEŁ HAŁASU KAMERA AKUSTYCZNA NOISE INSPECTOR DLA SZYBKIEJ LOKALIZACJI ŹRÓDEŁ HAŁASU Hałas staje się widoczny Zastosowanie innowacyjnych rozwiązań w systemie Noise Inspector pozwala na konwersję emisji dźwięku do

Bardziej szczegółowo

WiComm dla innowacyjnego Pomorza

WiComm dla innowacyjnego Pomorza Centrum Doskonałości WiComm WiComm dla innowacyjnego Pomorza Michał Mrozowski wicomm@wicomm.pl Centrum Doskonałości WiComm Inżynieria Systemów Komunikacji Bezprzewodowej Politechnika Gdańska Ul. Narutowicza

Bardziej szczegółowo

Audyt funkcjonalnego systemu monitorowania energii w Homanit Polska w Karlinie

Audyt funkcjonalnego systemu monitorowania energii w Homanit Polska w Karlinie Audyt funkcjonalnego systemu monitorowania energii w Homanit Polska w Karlinie System zarządzania energią to uniwersalne narzędzie dające możliwość generowania oszczędności energii, podnoszenia jej efektywności

Bardziej szczegółowo

Metrologia wymiarowa dużych odległości oraz dla potrzeb mikro- i nanotechnologii

Metrologia wymiarowa dużych odległości oraz dla potrzeb mikro- i nanotechnologii Metrologia wymiarowa dużych odległości oraz dla potrzeb mikro- i nanotechnologii Grażyna Rudnicka Mariusz Wiśniewski, Dariusz Czułek, Robert Szumski, Piotr Sosinowski Główny Urząd Miar Mapy drogowe EURAMET

Bardziej szczegółowo

Transformacja wiedzy w budowie i eksploatacji maszyn

Transformacja wiedzy w budowie i eksploatacji maszyn Uniwersytet Technologiczno Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy Wydział Mechaniczny Transformacja wiedzy w budowie i eksploatacji maszyn Bogdan ŻÓŁTOWSKI W pracy przedstawiono proces

Bardziej szczegółowo

ZASADY, TRYB I HARMONOGRAM OPRACOWANIA AKTUALIZACJI STRATEGII ROZWOJU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO ŚLĄSKIE 2020.

ZASADY, TRYB I HARMONOGRAM OPRACOWANIA AKTUALIZACJI STRATEGII ROZWOJU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO ŚLĄSKIE 2020. Załącznik do uchwały Sejmiku Województwa Śląskiego ZASADY, TRYB I HARMONOGRAM OPRACOWANIA AKTUALIZACJI STRATEGII ROZWOJU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO ŚLĄSKIE 2020. 1. Podstawy aktualizacji strategii. Aktualizacja

Bardziej szczegółowo

Mariusz Nowak Instytut Informatyki Politechnika Poznańska

Mariusz Nowak Instytut Informatyki Politechnika Poznańska Inteligentne budynki (2) Źródła Loe E. C., Cost of Intelligent Buildings, Intelligent Buildings Conference, Watford, U. K., 1994 Nowak M., Zintegrowane systemy zarządzania inteligentnym budynkiem, Efektywność

Bardziej szczegółowo

Tom 6 Opis oprogramowania Część 8 Narzędzie do kontroli danych elementarnych, danych wynikowych oraz kontroli obmiaru do celów fakturowania

Tom 6 Opis oprogramowania Część 8 Narzędzie do kontroli danych elementarnych, danych wynikowych oraz kontroli obmiaru do celów fakturowania Część 8 Narzędzie do kontroli danych elementarnych, danych wynikowych oraz kontroli Diagnostyka stanu nawierzchni - DSN Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Warszawa, 21 maja 2012 Historia dokumentu

Bardziej szczegółowo

Odniesienie do obszarowych efektów kształcenia 1 2 3. Kierunkowe efekty kształcenia WIEDZA (W)

Odniesienie do obszarowych efektów kształcenia 1 2 3. Kierunkowe efekty kształcenia WIEDZA (W) EFEKTY KSZTAŁCENIA NA KIERUNKU "MECHATRONIKA" nazwa kierunku studiów: Mechatronika poziom kształcenia: studia pierwszego stopnia profil kształcenia: ogólnoakademicki symbol kierunkowych efektów kształcenia

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 59/2016/IX Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 15 grudnia 2016 r.

Uchwała Nr 59/2016/IX Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 15 grudnia 2016 r. Uchwała Nr 59/2016/IX Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 15 grudnia 2016 r. w sprawie określenia efektów kształcenia dla studiów podyplomowych Grafika komputerowa w technice i reklamie prowadzonych

Bardziej szczegółowo

Tematy prac dyplomowych dla studentów studiów I. stopnia stacjonarnych kierunku. Elektrotechnika. Dr inż. Marek Wancerz elektrycznej

Tematy prac dyplomowych dla studentów studiów I. stopnia stacjonarnych kierunku. Elektrotechnika. Dr inż. Marek Wancerz elektrycznej Tematy prac dyplomowych dla studentów studiów I. stopnia stacjonarnych kierunku. Elektrotechnika Lp. Temat pracy dyplomowej Promotor (tytuły, imię i nazwisko) 1. Analiza pracy silnika asynchronicznego

Bardziej szczegółowo

Czym jest OnDynamic? OnDynamic dostarcza wartościowych danych w czasie rzeczywistym, 24/7 dni w tygodniu w zakresie: czasu przejazdu,

Czym jest OnDynamic? OnDynamic dostarcza wartościowych danych w czasie rzeczywistym, 24/7 dni w tygodniu w zakresie: czasu przejazdu, Czym jest OnDynamic? OnDynamic (Multimodalny System Monitoringu Ruchu Drogowego) to inteligentna architektura czujników i specjalistycznego oprogramowania, które gwarantują przetwarzanie dużej ilości różnorodnych

Bardziej szczegółowo

DLA SEKTORA INFORMATYCZNEGO W POLSCE

DLA SEKTORA INFORMATYCZNEGO W POLSCE DLA SEKTORA INFORMATYCZNEGO W POLSCE SRK IT obejmuje kompetencje najważniejsze i specyficzne dla samego IT są: programowanie i zarządzanie systemami informatycznymi. Z rozwiązań IT korzysta się w każdej

Bardziej szczegółowo

Informatyka, studia I stopnia (profil ogólnoakademicki) - wersja

Informatyka, studia I stopnia (profil ogólnoakademicki) - wersja Informatyka, studia I stopnia (profil ogólnoakademicki) - wersja 120327 Obszar kształcenia: nauki techniczne. Dziedzina: nauki techniczne. Dyscyplina: Informatyka. MNiSW WI PP Symb. Efekty kształcenia

Bardziej szczegółowo

Zespół do spraw Transformacji Przemysłowej Departament Innowacji

Zespół do spraw Transformacji Przemysłowej Departament Innowacji Zespół do spraw Transformacji Przemysłowej 26.07.2016 Departament Innowacji Kierunki transformacji polskiej gospodarki 5 Filarów rozwoju gospodarczego Polski Reindustrializacja Rozwój innowacyjnych firm

Bardziej szczegółowo

PROCESY ENERGETYCZNE POD KONTROLĄ

PROCESY ENERGETYCZNE POD KONTROLĄ V Konferencja Szkoleniowa Zakładu Techniki Cieplnej PROCESY ENERGETYCZNE POD KONTROLĄ 5 7 maja 2014 r., Hotel Zamek Gniew**** w Gniewie Organizator: Zakłady Pomiarowo Badawcze Energetyki ENERGOPOMIAR Sp.

Bardziej szczegółowo

Model referencyjny doboru narzędzi Open Source dla zarządzania wymaganiami

Model referencyjny doboru narzędzi Open Source dla zarządzania wymaganiami Politechnika Gdańska Wydział Zarządzania i Ekonomii Katedra Zastosowań Informatyki w Zarządzaniu Zakład Zarządzania Technologiami Informatycznymi Model referencyjny Open Source dla dr hab. inż. Cezary

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 1 do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia Świadczenie usług doradztwa eksperckiego w ramach projektu Elektroniczna Platforma Gromadzenia, Analizy i Udostępniania Zasobów Cyfrowych o Zdarzeniach

Bardziej szczegółowo

Część I. Kryteria oceny programowej

Część I. Kryteria oceny programowej Część I Kryteria oceny programowej 1. Jednostka formułuje koncepcję rozwoju ocenianego kierunku. 1) Koncepcja kształcenia nawiązuje do misji Uczelni oraz odpowiada celom określonym w strategii jednostki,

Bardziej szczegółowo

Tabela odniesień efektów kierunkowych do efektów obszarowych

Tabela odniesień efektów kierunkowych do efektów obszarowych Umiejscowienie kierunku w obszarze kształcenia Kierunek studiów automatyka i robotyka należy do obszaru kształcenia w zakresie nauk technicznych i jest powiązany z takimi kierunkami studiów jak: mechanika

Bardziej szczegółowo

Opis podstawowych modułów

Opis podstawowych modułów Opis podstawowych modułów Ofertowanie: Moduł przeznaczony jest dla działów handlowych, pozwala na rejestrację historii wysłanych ofert i istotnych zdarzeń w kontaktach z kontrahentem. Moduł jest szczególnie

Bardziej szczegółowo

Laboratorium demonstrator bazowych technologii Przemysłu 4.0 przykład projektu utworzenia laboratorium przez KSSE i Politechnikę Śląską

Laboratorium demonstrator bazowych technologii Przemysłu 4.0 przykład projektu utworzenia laboratorium przez KSSE i Politechnikę Śląską Laboratorium demonstrator bazowych technologii Przemysłu 4.0 przykład projektu utworzenia laboratorium przez KSSE i Politechnikę Śląską (wynik prac grupy roboczej ds. kształcenia, kompetencji i zasobów

Bardziej szczegółowo

EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW ENERGETYKA

EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW ENERGETYKA Załącznik do uchwały Nr 000-8/4/2012 Senatu PRad. z dnia 28.06.2012r. EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW ENERGETYKA Nazwa wydziału: Mechaniczny Obszar kształcenia w zakresie: Nauk technicznych Dziedzina

Bardziej szczegółowo

Efekty kształcenia dla kierunku studiów informatyka i agroinżynieria i ich odniesienie do efektów obszarowych

Efekty kształcenia dla kierunku studiów informatyka i agroinżynieria i ich odniesienie do efektów obszarowych Załącznik do uchwały nr 376/2012 Senatu UP Efekty kształcenia dla kierunku studiów informatyka i agroinżynieria i ich odniesienie do efektów obszarowych Wydział prowadzący kierunek: Wydział Rolnictwa i

Bardziej szczegółowo

Zakładane efekty kształcenia dla kierunku

Zakładane efekty kształcenia dla kierunku Załącznik nr 1a do wytycznych dla rad podstawowych jednostek organizacyjnych do tworzenia nowych i weryfikacji istniejących programów studiów I i II stopnia w UTP w Bydgoszczy Zakładane efekty kształcenia

Bardziej szczegółowo

PR242012 23 kwietnia 2012 Mechanika Strona 1 z 5. XTS (extended Transport System) Rozszerzony System Transportowy: nowatorska technologia napędów

PR242012 23 kwietnia 2012 Mechanika Strona 1 z 5. XTS (extended Transport System) Rozszerzony System Transportowy: nowatorska technologia napędów Mechanika Strona 1 z 5 XTS (extended Transport System) Rozszerzony System Transportowy: nowatorska technologia napędów Odwrócona zasada: liniowy silnik ruch obrotowy System napędowy XTS firmy Beckhoff

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Poznań, 16.05.2012r. Raport z promocji projektu Nowa generacja energooszczędnych

Bardziej szczegółowo

Izabela Zimoch Zenon Szlęk Biuro Badań i Rozwoju Technologicznego. Katowice, dnia 13.08.2013 r.

Izabela Zimoch Zenon Szlęk Biuro Badań i Rozwoju Technologicznego. Katowice, dnia 13.08.2013 r. System informatyczny wspomagający optymalizację i administrowanie produkcją i dystrybucją wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi subregionu centralnego i zachodniego województwa śląskiego Izabela Zimoch

Bardziej szczegółowo

System kontroli eksploatacji bloków energetycznych i ciepłowniczych

System kontroli eksploatacji bloków energetycznych i ciepłowniczych System kontroli eksploatacji bloków energetycznych i ciepłowniczych Nadzór online i optymalizacja procesów wytwarzania energii System Meskan to nowoczesne narzędzie kontroli eksploatacji bloków energetycznych

Bardziej szczegółowo

Oferta badawcza Politechniki Gdańskiej dla przedsiębiorstw

Oferta badawcza Politechniki Gdańskiej dla przedsiębiorstw KATEDRA AUTOMATYKI kierownik katedry: dr hab. inż. Kazimierz Kosmowski, prof. nadzw. PG tel.: 058 347-24-39 e-mail: kazkos@ely.pg.gda.pl adres www: http://www.ely.pg.gda.pl/kaut/ Systemy sterowania w obiektach

Bardziej szczegółowo

System monitorowania realizacji strategii rozwoju. Andrzej Sobczyk

System monitorowania realizacji strategii rozwoju. Andrzej Sobczyk System monitorowania realizacji strategii rozwoju Andrzej Sobczyk System monitorowania realizacji strategii rozwoju Proces systematycznego zbierania, analizowania publikowania wiarygodnych informacji,

Bardziej szczegółowo

Audyty zarządzania bezpieczeństwem - wstęp do tworzenia i doskonalenia Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem obiektów przemysłowych.

Audyty zarządzania bezpieczeństwem - wstęp do tworzenia i doskonalenia Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem obiektów przemysłowych. Audyty zarządzania bezpieczeństwem - wstęp do tworzenia i doskonalenia Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem obiektów przemysłowych. Ireneusz Rogala Automatic Systems Engineering Sp. z o.o. Istotne przesłanki

Bardziej szczegółowo

Problematyka budowy skanera 3D doświadczenia własne

Problematyka budowy skanera 3D doświadczenia własne Problematyka budowy skanera 3D doświadczenia własne dr inż. Ireneusz Wróbel ATH Bielsko-Biała, Evatronix S.A. iwrobel@ath.bielsko.pl mgr inż. Paweł Harężlak mgr inż. Michał Bogusz Evatronix S.A. Plan wykładu

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWOJU WYDZIAŁU ZARZĄDZANIA I MODELOWANIA KOMPUTEROWEGO NA LATA Fragmenty. Autorzy: Artur Bartosik Anna Walczyk

STRATEGIA ROZWOJU WYDZIAŁU ZARZĄDZANIA I MODELOWANIA KOMPUTEROWEGO NA LATA Fragmenty. Autorzy: Artur Bartosik Anna Walczyk STRATEGIA ROZWOJU WYDZIAŁU ZARZĄDZANIA I MODELOWANIA KOMPUTEROWEGO NA LATA 2015 2020 Fragmenty Autorzy: Artur Bartosik Anna Walczyk Kielce 2015 1 Wprowadzenie Strategia Rozwoju Wydziału Zarządzania i Modelowania

Bardziej szczegółowo

4.0. przemysł INŻYNIERIA ODWROTNA W ZAKŁADACH PRZEMYSŁOWYCH

4.0. przemysł INŻYNIERIA ODWROTNA W ZAKŁADACH PRZEMYSŁOWYCH INŻYNIERIA ODWROTNA W ZAKŁADACH PRZEMYSŁOWYCH Efektywny proces inwestycyjny w branży przemysłowej, a zwłaszcza roboty budowlano-montażowe, naruszające bezpieczeństwo i ciągłość produkcji działającej fabryki,

Bardziej szczegółowo

ZAKŁADNE EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU Inżynieria Biomedyczna

ZAKŁADNE EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU Inżynieria Biomedyczna ZAKŁADNE EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU Inżynieria Biomedyczna Jednostka prowadząca kierunek studiów Nazwa kierunku studiów Specjalności Obszar Profil Poziom Forma Tytuł zawodowy uzyskiwany przez absolwenta

Bardziej szczegółowo

MECHANIKA I BUDOWA MASZYN Wiedza i kreatywność to twój sukces.

MECHANIKA I BUDOWA MASZYN Wiedza i kreatywność to twój sukces. AKADEMIA HUMANISTYCZNO-EKONOMICZNA W ŁODZI otwiera NOWY KIERUNEK MECHANIKA I BUDOWA MASZYN Wiedza i kreatywność to twój sukces. Zachęcamy do studiowania na 3.5 - letnich inżynierskich studiach stacjonarnych

Bardziej szczegółowo

Informatyka, studia II stopnia (profil ogólnoakademicki) - wersja

Informatyka, studia II stopnia (profil ogólnoakademicki) - wersja Informatyka, studia II stopnia (profil ogólnoakademicki) - wersja 120327 Obszar kształcenia: nauki techniczne. Dziedzina: nauki techniczne. Dyscyplina: Informatyka. MNiSW WI PP Symb. Efekty kształcenia

Bardziej szczegółowo

Opis merytoryczny. Cel Naukowy

Opis merytoryczny. Cel Naukowy WNIOSEK O PORTFOLIO: Opracowanie koncepcji organizacji systemów zarządzania energią EMS w systemach automatyki budynkowej i analiza ich wpływu na efektywność energetyczną budynków Autorzy: Jakub Grela,

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 26/2016. SENATU AKADEMII MARYNARKI WOJENNEJ im. Bohaterów Westerplatte z dnia 02 czerwca 2016 roku

UCHWAŁA NR 26/2016. SENATU AKADEMII MARYNARKI WOJENNEJ im. Bohaterów Westerplatte z dnia 02 czerwca 2016 roku UCHWAŁA NR 26/2016 SENATU AKADEMII MARYNARKI WOJENNEJ im. Bohaterów Westerplatte z dnia 02 czerwca 2016 roku w sprawie: określenia efektów kształcenia dla kierunku Mechatronika studia II stopnia o profilu

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK STAŻU. Imię i nazwisko Stażysty. Przyjmujący na Staż. Imię i nazwisko Opiekuna Stażu

DZIENNIK STAŻU. Imię i nazwisko Stażysty. Przyjmujący na Staż. Imię i nazwisko Opiekuna Stażu Załącznik nr 4 do Regulaminu Projektu DZIENNIK STAŻU Imię i nazwisko Stażysty Przyjmujący na Staż Imię i nazwisko Opiekuna Stażu. Termin odbywania Stażu (dd/mm/rr dd/mm/rr) Podpis Opiekuna Stażysty Podpis

Bardziej szczegółowo

Zbigniew Figiel, Piotr Dzikowicz. Skanowanie 3D przy projektowaniu i realizacji inwestycji w Koksownictwie KOKSOPROJEKT

Zbigniew Figiel, Piotr Dzikowicz. Skanowanie 3D przy projektowaniu i realizacji inwestycji w Koksownictwie KOKSOPROJEKT 1 Zbigniew Figiel, Piotr Dzikowicz Skanowanie 3D przy projektowaniu i realizacji inwestycji w Koksownictwie 2 Plan prezentacji 1. Skanowanie laserowe 3D informacje ogólne; 2. Proces skanowania; 3. Proces

Bardziej szczegółowo

Ocena spełnienia kryterium będzie polegała na przyznaniu wartości logicznych TAK, NIE.

Ocena spełnienia kryterium będzie polegała na przyznaniu wartości logicznych TAK, NIE. Załącznik do Uchwały nr 26/2016 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 Kryteria wyboru projektów w procedurze negocjacyjno - uzgodnieniowej przedsięwzięć

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do uchwały nr 100/2012 Senatu UP. Efekty kształcenia dla kierunku studiów inżynieria rolnicza i ich odniesienie do efektów obszarowych

Załącznik nr 2 do uchwały nr 100/2012 Senatu UP. Efekty kształcenia dla kierunku studiów inżynieria rolnicza i ich odniesienie do efektów obszarowych Załącznik nr 2 do uchwały nr 100/2012 Senatu UP Efekty kształcenia dla kierunku studiów inżynieria rolnicza i ich odniesienie do efektów obszarowych Wydział prowadzący kierunek: Wydział Rolnictwa i Bioinżynierii

Bardziej szczegółowo

Program budowy infrastruktury informacji przestrzennej (IIP) w Ministerstwie Zdrowia (MZ)

Program budowy infrastruktury informacji przestrzennej (IIP) w Ministerstwie Zdrowia (MZ) Program budowy infrastruktury informacji przestrzennej (IIP) w Ministerstwie Zdrowia (MZ) 1. WIADOMOŚCI WSTĘPNE 1.1 CHARAKTERYSTYKA ORGANU WIODĄCEGO 1) Stanowisko, imię i nazwisko, dane adresowe organu

Bardziej szczegółowo

Konferencja Inteligentny Zakład Rozlewniczy 25-27.11.2015

Konferencja Inteligentny Zakład Rozlewniczy 25-27.11.2015 . Konferencja Inteligentny Zakład Rozlewniczy 25-27.11.2015 OBSZARY EFEKTYWNOŚCI I BEZPIECZEŃSTWA KOMÓRKA DS. GOSPODARKI ENERGETYCZNEJ/MEDIAMI EFEKTYWNOŚĆ STRATEGIA EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ KONTROLING

Bardziej szczegółowo

Uchwała obowiązuje od dnia podjęcia przez Senat. Traci moc Uchwała nr 144/06/2013 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego z 27 czerwca 2013 r.

Uchwała obowiązuje od dnia podjęcia przez Senat. Traci moc Uchwała nr 144/06/2013 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego z 27 czerwca 2013 r. Rektor Uniwersytetu Rzeszowskiego al. Rejtana 16c; 35-959 Rzeszów tel.: + 48 17 872 10 00 (centrala) + 48 17 872 10 10 fax: + 48 17 872 12 65 e-mail: rektorur@ur.edu.pl Uchwała nr 282/03/2014 Senatu Uniwersytetu

Bardziej szczegółowo

Rok akademicki: 2012/2013 Kod: EAR-1-206-s Punkty ECTS: 3. Poziom studiów: Studia I stopnia Forma i tryb studiów: -

Rok akademicki: 2012/2013 Kod: EAR-1-206-s Punkty ECTS: 3. Poziom studiów: Studia I stopnia Forma i tryb studiów: - Nazwa modułu: Informatyka 1 Rok akademicki: 2012/2013 Kod: EAR-1-206-s Punkty ECTS: 3 Wydział: Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej Kierunek: Automatyka i Robotyka Specjalność:

Bardziej szczegółowo

System CMMS Profesal Maintenance wspiera prace UR w firmie MC Bauchemie

System CMMS Profesal Maintenance wspiera prace UR w firmie MC Bauchemie System CMMS Profesal Maintenance wspiera prace UR w firmie MC Bauchemie Firma MC Bauchemie Firma MC Bauchemie w Środzie Wielkopolskiej to wyspecjalizowany zakład produkcyjny dodatków do betonu, produktów

Bardziej szczegółowo

RADA WYDZIAŁU Elektroniki i Informatyki. Sprawozdanie z realizacji praktyk studenckich na kierunku Informatyka w roku akademickim 2015/16

RADA WYDZIAŁU Elektroniki i Informatyki. Sprawozdanie z realizacji praktyk studenckich na kierunku Informatyka w roku akademickim 2015/16 dr inż. Magdalena Rajewska Koszalin 21.10.2016 Opiekun Praktyk studenckich dla kierunku INFORMATYKA Wydział Elektroniki i Informatyki Politechnika Koszalińska RADA WYDZIAŁU Elektroniki i Informatyki Sprawozdanie

Bardziej szczegółowo

Koncepcja wirtualnej pracowni GIS w oparciu o oprogramowanie open source

Koncepcja wirtualnej pracowni GIS w oparciu o oprogramowanie open source Koncepcja wirtualnej pracowni GIS w oparciu o oprogramowanie open source Dr inż. Michał Bednarczyk Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie Wydział Geodezji i Gospodarki Przestrzennej Katedra Geodezji

Bardziej szczegółowo

Instytut Elektroenergetyki. Spotkanie informacyjne dla studentów Specjalność Elektroenergetyka

Instytut Elektroenergetyki. Spotkanie informacyjne dla studentów Specjalność Elektroenergetyka Instytut Elektroenergetyki Spotkanie informacyjne dla studentów Specjalność Elektroenergetyka Specjalność Elektroenergetyka Elektroenergetyka jest specjalnością ukierunkowaną na kształcenie specjalistów

Bardziej szczegółowo

Kompleksowe podejście do rozwoju systemów ciepłowniczych

Kompleksowe podejście do rozwoju systemów ciepłowniczych 1 Kompleksowe podejście do rozwoju systemów ciepłowniczych Daniel Roch Szymon Pająk ENERGOPOMIAR Sp. z o.o., Zakład Techniki Cieplnej Plan prezentacji 1. Aspekty kompleksowego podejścia do rozwoju systemu

Bardziej szczegółowo

Kierunek: Elektrotechnika Poziom studiów: Studia I stopnia Forma i tryb studiów: Stacjonarne. Wykład Ćwiczenia

Kierunek: Elektrotechnika Poziom studiów: Studia I stopnia Forma i tryb studiów: Stacjonarne. Wykład Ćwiczenia Wydział: Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej Kierunek: Elektrotechnika Poziom studiów: Studia I stopnia Forma i tryb studiów: Stacjonarne Rocznik: 2014/2015 Język wykładowy:

Bardziej szczegółowo

Informatyczne fundamenty

Informatyczne fundamenty Informatyczne fundamenty Informatyka to szeroka dziedzina wiedzy i praktycznych umiejętności. Na naszych studiach zapewniamy solidną podstawę kształcenia dla profesjonalnego inżyniera IT. Bez względu na

Bardziej szczegółowo

Strona internetowa projektu: www.ipr.fnm.pl. Osoba odpowiedzialna: k.kubisty@fnm.pl lub

Strona internetowa projektu: www.ipr.fnm.pl. Osoba odpowiedzialna: k.kubisty@fnm.pl lub Narzędzia informatyczne służące do efektywnego zarządzania Centrum Kompetencji Seed i Start-up, procesami decyzyjnymi w nim zachodzącymi oraz budowania bazy pomysłodawców, technologii i ekspertów zewnętrznych

Bardziej szczegółowo

Wewnątrzinstytucjonalne formy wsparcia badań i komercjalizacji wiedzy w jednostkach naukowych - wyniki badań

Wewnątrzinstytucjonalne formy wsparcia badań i komercjalizacji wiedzy w jednostkach naukowych - wyniki badań Wewnątrzinstytucjonalne formy wsparcia badań i komercjalizacji wiedzy w jednostkach naukowych - wyniki badań Koncepcja międzyinstytucjonalnego ośrodka wspierania badań Dominika Walec Uniwersytet Ekonomiczny

Bardziej szczegółowo

Budowa systemu monitoringu i podstaw ewaluacji wdrażania Regionalnej Strategii Innowacji dla Mazowsza

Budowa systemu monitoringu i podstaw ewaluacji wdrażania Regionalnej Strategii Innowacji dla Mazowsza Strona główna Działania PROJEKTY ZAKOŃCZONE Budowa systemu monitoringu i podstaw ewaluacji wdrażania Regionalnej Strategii Innowacji dla Mazowsza Budowa systemu monitoringu i podstaw ewaluacji wdrażania

Bardziej szczegółowo

Uchwała o zmianach w programie studiów doktoranckich. 1. Plan roku I studiów doktoranckich obejmuje następujące przedmioty:

Uchwała o zmianach w programie studiów doktoranckich. 1. Plan roku I studiów doktoranckich obejmuje następujące przedmioty: Uchwała o zmianach w programie studiów doktoranckich 1. Plan roku I studiów doktoranckich obejmuje następujące przedmioty: a) Konwersatorium I 30 godzin 3 ECTS b) Konwersatorium II 30 godzin 3 ECTS c)

Bardziej szczegółowo

BIM jako techniczna platforma Zintegrowanej Realizacji Przedsięwzięcia (IPD - Integrated Project Delivery)

BIM jako techniczna platforma Zintegrowanej Realizacji Przedsięwzięcia (IPD - Integrated Project Delivery) BIM jako techniczna platforma Zintegrowanej Realizacji Przedsięwzięcia (IPD - Integrated Project Delivery) Dr inż. Michał Juszczyk Politechnika Krakowska Wydział Inżynierii Lądowej Zakład Technologii i

Bardziej szczegółowo

Seminarium doktoranckie. Koncepcja autorskiej metodyki zarządzania komunikacją i wiedzą w organizacji. Mgr Radosław Zając

Seminarium doktoranckie. Koncepcja autorskiej metodyki zarządzania komunikacją i wiedzą w organizacji. Mgr Radosław Zając Seminarium doktoranckie Koncepcja autorskiej metodyki zarządzania komunikacją i wiedzą w organizacji Mgr Radosław Zając 1 Zarządzanie wiedzą i zarządzanie komunikacją Stan aktualny w świetle najnowszych

Bardziej szczegółowo

Automatyczne sterowanie pracą źródła ciepła. Mirosław Loch

Automatyczne sterowanie pracą źródła ciepła. Mirosław Loch Automatyczne sterowanie pracą źródła ciepła Mirosław Loch Biuro Inżynierskie Softechnik Informacje ogólne Biuro Inżynierskie Softechnik Sp. z o.o. S.K.A. działa od roku 2012 Kadra inżynierska ma kilkunastoletnie

Bardziej szczegółowo

Podstawy inżynierii odwrotnej. Wzornictwo Przemysłowe I stopień Ogólnoakademicki. Studia stacjonarne. inny. obowiązkowy.

Podstawy inżynierii odwrotnej. Wzornictwo Przemysłowe I stopień Ogólnoakademicki. Studia stacjonarne. inny. obowiązkowy. KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Nazwa modułu Nazwa modułu w języku angielskim Obowiązuje od roku akademickiego 2014/2015 Podstawy inżynierii odwrotnej A. USYTUOWANIE MODUŁU W SYSTEMIE STUDIÓW

Bardziej szczegółowo

Wybrane doświadczenia w zakresie informatyki środowiska

Wybrane doświadczenia w zakresie informatyki środowiska Wybrane doświadczenia w zakresie informatyki środowiska Tematyka prezentacji 1 Cel naszych działań 2 3 4 Klienci Wyzwania w obszarze informatyki środowiska Realizacje 5 Wnioski O firmie Pentacomp w liczbach

Bardziej szczegółowo

STUDIA STACJONARNE I STOPNIA Przedmioty kierunkowe

STUDIA STACJONARNE I STOPNIA Przedmioty kierunkowe STUDIA STACJONARNE I STOPNIA Przedmioty kierunkowe Technologie informacyjne Prof. dr hab. Zdzisław Szyjewski 1. Rola i zadania systemu operacyjnego 2. Zarządzanie pamięcią komputera 3. Zarządzanie danymi

Bardziej szczegółowo

EKSPLOATACJA SYSTEMÓW TECHNICZNYCH

EKSPLOATACJA SYSTEMÓW TECHNICZNYCH Jan Kaźmierczak EKSPLOATACJA SYSTEMÓW TECHNICZNYCH dla studentów kierunków: ZARZĄDZANIE Gliwice, 1999 SPIS TREŚCI 1. WPROWADZENIE... 7 2. PRZEGLĄD PODSTAWOWYCH PROBLEMÓW EKSPLOATACJI SYSTEMÓW TECHNICZNYCH...

Bardziej szczegółowo

Spis treści. 00 Red. Spis tresci. Wstep..indd 5 2009 12 02 10:52:08

Spis treści. 00 Red. Spis tresci. Wstep..indd 5 2009 12 02 10:52:08 Spis treści Wstęp 9 Rozdział 1. Wprowadzenie do zarządzania projektami 11 1.1. Istota projektu 11 1.2. Zarządzanie projektami 19 1.3. Cykl życia projektu 22 1.3.1. Cykl projektowo realizacyjny 22 1.3.2.

Bardziej szczegółowo

Organizacyjny aspekt projektu

Organizacyjny aspekt projektu Organizacyjny aspekt projektu Zarządzanie funkcjonalne Zarządzanie między funkcjonalne Osiąganie celów poprzez kierowanie bieżącymi działaniami Odpowiedzialność spoczywa na kierownikach funkcyjnych Efektywność

Bardziej szczegółowo

METODY WSPOMAGANIA DECYZJI MENEDŻERSKICH

METODY WSPOMAGANIA DECYZJI MENEDŻERSKICH PREZENTACJA SEPCJALNOŚCI: METODY WSPOMAGANIA DECYZJI MENEDŻERSKICH WYDZIAŁ INFORMATYKI I KOMUNIKACJI KIERUNEK INFORMATYKA I EKONOMETRIA SEKRETARIAT KATEDRY BADAŃ OPERACYJNYCH Budynek D, pok. 621 e-mail

Bardziej szczegółowo

KATALOG PRZEDMIOTÓW (PAKIET INFORMACYJNY ECTS) KIERUNEK ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA

KATALOG PRZEDMIOTÓW (PAKIET INFORMACYJNY ECTS) KIERUNEK ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA KATALOG PRZEDMIOTÓW (PAKIET INFORMACYJNY ) KIERUNEK ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA Legnica 2011/2012 Kierunek: Zarządzanie i inżynieria produkcji, studia pierwszego stopnia

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA WYDZIAŁU MATEMATYCZNO-PRZYRODNICZEGO AKADEMII im. JANA DŁUGOSZA w CZĘSTOCHOWIE NA LATA 2014-2020

STRATEGIA WYDZIAŁU MATEMATYCZNO-PRZYRODNICZEGO AKADEMII im. JANA DŁUGOSZA w CZĘSTOCHOWIE NA LATA 2014-2020 STRATEGIA WYDZIAŁU MATEMATYCZNO-PRZYRODNICZEGO AKADEMII im. JANA DŁUGOSZA w CZĘSTOCHOWIE NA LATA 2014-2020 I. CELE STRATEGICZNE W ZAKRESIE NAUKI I WDROŻEŃ Cel strategiczny 1 - Opracowanie i realizacja

Bardziej szczegółowo

Zastosowanie symulacji komputerowej do badania właściwości hydraulicznych sieci wodociągowej

Zastosowanie symulacji komputerowej do badania właściwości hydraulicznych sieci wodociągowej Zastosowanie symulacji komputerowej do badania właściwości hydraulicznych sieci wodociągowej prof. dr hab. inż. Andrzej J. OSIADACZ Politechnika Warszawska Wydział Inżynierii Środowiska dr hab. inż. Maciej

Bardziej szczegółowo

Kierunek: Elektrotechnika Poziom studiów: Studia I stopnia Forma i tryb studiów: Stacjonarne. Wykład Ćwiczenia

Kierunek: Elektrotechnika Poziom studiów: Studia I stopnia Forma i tryb studiów: Stacjonarne. Wykład Ćwiczenia Wydział: Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej Kierunek: Elektrotechnika Poziom studiów: Studia I stopnia Forma i tryb studiów: Stacjonarne Rocznik: 2016/2017 Język wykładowy:

Bardziej szczegółowo

Park Naukowo-Technologiczny Uniwersytetu Zielonogórskiego Centrum Technologii Informatycznych

Park Naukowo-Technologiczny Uniwersytetu Zielonogórskiego Centrum Technologii Informatycznych Uniwersytetu Zielonogórskiego Centrum Technologii Informatycznych dr inż. Wojciech Zając Geneza Przykład wzorowej współpracy interdyscyplinarnej specjalistów z dziedzin: mechaniki, technologii, logistyki,

Bardziej szczegółowo

Oprogramowanie TERMIS. Nowoczesne Zarządzanie i Optymalizacja Pracy. Sieci Cieplnych.

Oprogramowanie TERMIS. Nowoczesne Zarządzanie i Optymalizacja Pracy. Sieci Cieplnych. Oprogramowanie TERMIS. Nowoczesne Zarządzanie i Optymalizacja Pracy Sieci Cieplnych. Jerzy Zielasko. Kelvin Sp. z o.o. Warszawa, dn. 8.11.2012 r 23 LATA Wskazujemy naszym klientom nowe możliwości, a kiedy

Bardziej szczegółowo

Projektowanie inżynierskie Engineering Design

Projektowanie inżynierskie Engineering Design Załącznik nr 7 do Zarządzenia Rektora nr 10/1 z dnia 1 lutego 01r. KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu ETI 6/1 Nazwa modułu Projektowanie inżynierskie Engineering Design Nazwa modułu w języku angielskim

Bardziej szczegółowo

DEPARTAMENT INFORMATYKI I TELEKOMUNIKACJI

DEPARTAMENT INFORMATYKI I TELEKOMUNIKACJI DEPARTAMENT INFORMATYKI I TELEKOMUNIKACJI DI Departamentem kieruje Dyrektor. Zależność służbowa : Zastępca Dyrektora Generalnego ds. Technicznych Zakres odpowiedzialności : Dyrektor Departamentu Informatyki

Bardziej szczegółowo

STUDIA NIESTACJONARNE I STOPNIA Przedmioty kierunkowe

STUDIA NIESTACJONARNE I STOPNIA Przedmioty kierunkowe STUDIA NIESTACJONARNE I STOPNIA Przedmioty kierunkowe Technologie informacyjne prof. dr hab. Zdzisław Szyjewski 1. Rola i zadania systemu operacyjnego 2. Zarządzanie pamięcią komputera 3. Zarządzanie danymi

Bardziej szczegółowo