Monitoring procesów inwestycyjnych i eksploatacyjnych

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Monitoring procesów inwestycyjnych i eksploatacyjnych"

Transkrypt

1 Monitoring procesów inwestycyjnych i eksploatacyjnych Prof. dr hab. inż. Zdzisław Kabza Dr hab. inż. Sławomir Zator Lesław J. Kwiatkowski Technologia Technologia Technologia Technologia Technologia Technologia Technologia Technologia Wprowadzenie Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów w dokumencie określającym kierunki rozwoju konkurencji i ochrony konsumentów w polskim sektorze energetycznym [1] jednoznacznie wskazuje, że: niezbędne jest stworzenie i uruchomienie przez organy odpowiedzialne za politykę energetyczną państwa systemu symulacji inwestycji i jednoznacznej kontroli kosztów inwestycji w sektorze elektroenergetycznym. Podczas konwersatorium pt. Metodologie monitorowania przedsięwzięć inwestycyjnych w przeobrażającej się energetyce, pod patronatem Ministerstwa Gospodarki, w Warszawie zebrało się kompetentne gremium ekspertów i badaczy. Sformułowało następujące wnioski: Procesy przygotowania i realizacji wielu dużych, a zarazem kapitałochłonnych inwestycji, w tym w sektorze energetyki, wskazują na głęboką zasadność wprowadzenia kompleksowego monitorowania przebiegu tych procesów. Powszechne zastosowanie do takiego monitorowania narzędzi, opartych o nowoczesne rozwiązania informatyczne, umożliwiające odpowiednie agregowanie i przetwarzanie wiedzy topologicznej, technologicznej i organizacyjnej oraz pozyskiwanie czytelnych i wygodnych w użytkowaniu raportów, otwiera drogę do pełnej optymalizacji przebiegu procesów przygotowania i realizacji dużych kapitałochłonnych inwestycji, przyczyniając się do ograniczania powstawania nieuzasadnionych kosztów, nadmiernie obciążających te inwestycje. Uczestnicy konwersatorium uznają, że Technologie Globalnego Monitorowania Trybu Przygotowania i Realizacji Inwestycji noszą cechy w pełni innowacyjnych rozwiązań. Dostrzegając zalety tego typu rozwiązań oraz możliwe do uzyskania pozytywne skutki ekonomiczne i organizacyjne, uczestnicy konwersatorium postulują zastosowanie wspomnianych technologii zarówno w trakcie przygotowania i realizacji planowanych w sektorze energetyki nowych inwestycji, jak również do monitorowania w całym okresie technicznej eksploatacji istniejących instalacji energetycznych oraz pozyskiwanych z inwestycji. Uczestnicy konwersatorium uważają za celowe i zasadne umieszczenie przez inwestorów w SIWZ wymogu dostarczenia narzędzi z zakresu Technologii Globalnego Monitorowania Trybu Przygotowania i Realizacji Inwestycji. 84

2 Analogiczne wnioski towarzyszyły zamknięciu XII Międzynarodowej Konferencji Naukowo-Technicznej Forum Energetyków GRE 2010 i Międzynarodowej Konferencji Kotłowej [2, 3], zbiegających się w czasie z formalnym uruchomieniem kolejnych segmentów projektu strategicznego, koncentrującego się na zaawansowanych technologiach pozyskiwania energii. Wskazano na opracowaną przez polskich naukowców i inżynierów skupionych wokół Instytutu Elektrowni i Systemów Pomiarowych Politechniki Opolskiej i zweryfikowaną w kilku kluczowych przedsięwzięciach Technologię Globalnego Monitorowania Trybu Przygotowania i Realizacji Inwestycji, dedykowaną precyzyjnej ocenie ilościowej procesu realizacyjnego. Obecnie bilansowanie strat całego okresu eksploatacji wynikających z zaniechania bądź ograniczenia zakresu monitorowania etapów przygotowawczych jest znacznie utrudnione, ponieważ nie były odpowiednio rejestrowane. W świetle powyższych uwarunkowań konieczne jest pełne wykorzystanie wiedzy dotyczącej procesów inwestycyjnych oraz wdrożenie najnowocześniejszych rozwiązań technologicznych [2, 3, 4]. Przy zastosowaniu tej technologii uzyskuje się bardzo wysoką efektywność ekonomiczną. Koszt monitorowania mieści się w zakresie od 0,1% dla dużych inwestycji, a dla małych do 0,3% nakładów inwestycyjnych i po jej zakończeniu może wygenerować zysk operacyjny przekraczający kilka, a nawet kilkanaście razy koszty monitorowania. Obiektowa forma dokumentacji powykonawczej zamykającej proces realizacyjny stanowi bazę dla integracji zasobów diagnostycznych oraz eksploatacyjnych, może ograniczyć ryzyko wystąpienia awarii i wyeliminować ewentualne straty, sięgające kilkudziesięciu milionów złotych. Metodyka doskonalona przez zespół autorski jest wysoce efektywnym rozwiązaniem uwzględniającym jednoczesne uwarunkowania społeczne i limity emisyjne. Rozwój wiedzy i technologii Skupiony wokół Instytutu zespół autorski od niemal dekady realizuje projekty badawczo-rozwojowe weryfikowane kolejnymi pełnoskalowymi wdrożeniami dla energetyki zawodowej między innymi w elektrowniach Jaworzno III, Bełchatów czy Dolna Odra. Weryfikacja technologii monitorowania przedsięwzięć modernizacyjno-inwestycyjnych dla kompletnych instalacji pozwoliła na zgromadzenie unikalnych doświadczeń oraz doskonalenie produktu ukierunkowanego na harmonijną współpracę realizatorów i inwestora. Wśród znaczących projektów należy wymienić: Opracowanie i wdrożenie technologii globalnego monitorowania trybu przygotowania i zarządzania zadaniami modernizacyjno-inwestycyjnymi. [2, 4] Obiektowe kojarzenie baz metrologicznych degradacji powierzchni i zasobów diagnostycznych instalacji przemysłowych. [3, 5] Hybrydowe techniki pomiaru migracji wielkości geometrycznych na przykładzie instalacji kotłowych. [6] Rosnące rozmiary plików CAD stawiają coraz większe wymogi wobec platformy sprzętowej, limitując liczbę elementów w scenie. Przy granicznie przeciążonych aplikacjach operacje typu zmiana widoku czy powiększenie trwają wiele sekund i zniechęcają do analiz merytorycznych. Jeszcze trudniejsza jest sytuacja, w której projektowanie jest rozproszone i realizowane w kilku aplikacjach. Próby konwersji całości modelowania do jednej z aplikacji są okupione dodatkowymi stratami w efektywności opisu przestrzeni. Dla większych projektów nie ma możliwości załadowania całości zasobu koniecznego do szeregu kompleksowych analiz. Wyklucza to wprowadzanie elementów fotorealistyczności przy dynamicznym, interakcyjnym penetrowaniu całości instalacji. W tej sytuacji uwagę zespołu autorskiego skupiły motory graficzne. Jeden z nich, Quest3D, po blisko rocznych pracach został zaadaptowany do celów prezentowania i integracji zasobów dużych instalacji przemysłowych. Otwiera on obszary funkcjonalne niedostępne dotąd dla platformy komputerów osobistych. Do najistotniejszych należy zaliczyć: możliwość wprowadzenia do modelu 3D całości materiału projektowego bez względu na rozproszenie prac i zróżnicowanie narzędzi CAD; inwentaryzacja węzłowych stanów chwilowych dla zasobów dokumentacyjnych i opisowych dająca pełen obraz ewolucji placu budowy; ELEKTRO NERGETYKA nr 4 (10) /

3 wirtualne, fotorealistyczne penetrowanie przestrzeni instalacji z możliwością analizowania wariantów topologicznych i implementowanych technologii; opracowywanie ciągów technologicznych w oparciu o symulatory procesowe klasy ASPEN; skojarzenie z modelem obiektowym 3D kolejnych sesji pomiarów weryfikujących aktualną topologię placu budowy; symulacja złożonych sekwencji montażowych oraz weryfikacje studiów remontowalności. Pierwszym pełnoskalowym wdrożeniem opisanego rozwiązania integracyjnego, zasługującego na miano globalnego, była instalacja odsiarczania spalin dla Elektrowni Jaworzno III, uzupełniona o powykonawczą dokumentację jakościową i pogwarancyjną (rys. 1). Model VR (virtual reality) nie wymaga żadnego oprogramowania licencyjnego i podobnie jak przy publishingu gwarantuje pełne bezpieczeństwo zasobu. Rozwiązanie nie stawia też użytkownikom żadnych specjalnych wymogów sprzętowych. Pierwotna dla projektu struktura zespołów projektowych porządkuje całość zasobu, a ich wskazanie w modelu VR otwiera dostęp zarówno do danych projektowych, jak i opisowych. Analogicznie usystematyzowana struktura katalogów pozwala na przechowywanie plików danych również z niestandardowych aplikacji użytkowników. Nie jest wymagane kompletne wypełnienie zasobu. Elastyczność i intuicyjna obsługa środowiska jest przyjazna dla obsługi i łatwa do manualnego migrowania po modelu. W wyniku realizacji projektu [6] opracowano kilka unikatowych systemów pomiarowych służących lokalizacji położenia w przestrzeni czujników aparatury pomiarowej, czy przemieszczeń instalacji technicznych w oparciu o rozpoznawanie unikatowych znaczników. Do wyznaczania położenia czujników wykorzystano metodę triangulacyjną z aktywnymi ultradźwiękowymi układami nadawczo-odbiorczymi. W nowszym wariancie opracowanego systemu wykorzystano technikę radiową połączoną z systemem ultradźwiękowym do precyzyjnego określenia pozycji aktywnych nadajników. Potencjalnie system może monitorować położe- Technologia Technologia Technologia Technologia Technologia Technologia Technologia Technologia nie kilkuset punktów. Praktycznie uzyskiwany zasięg systemu wynosi około metrów, w zależności od tła akustycznego. Przy uśrednianiu serii pomiarów i kompensacji zmian temperatury powietrza można uzyskać 1 mm niepewności wyznaczenia współrzędnych przemieszczenia. Aplikację do obsługi systemu wykonano w środowisku LabView. Komunikacja z elementami systemu jest całkowicie bezprzewodowa. Autonomiczne zasilane systemów pozwala na pracę bez nadzoru przez czas od kilkunastu godzin do kilku miesięcy zależnie od częstości wykonywania pomiarów (od kilku na sekundę do jednego na godzinę). Kolejny opracowany system wykorzystuje do lokalizacji położenia unikatowych znaczników metodę opartą o pomiar odległości i kątów z użyciem rozwiązania sprzętowo-programowego. Aplikacja opracowana w środowisku LabView wykorzystuje algorytmy rozpoznawania obrazu do lokalizacji znaczników, steruje precyzyjną obrotnicą z zainstalowaną kamerą o rozdzielczości HD i dalmierzem laserowym, co umożliwia wyznaczenie trajektorii zmian położenia znaczników. Liczba jednocześnie monitorowanych punktów jest ograniczona interwałem czasowym, w którym mają być wykonywane pomiary, głównie czasem koniecznym na przejście osi celowej obrotnicy między punktami pomiarowymi. Przy odległości układu pomiarowego od znacznika do 10 metrów uzyskuje się 1,5 mm niepewność wyznaczania współrzędnych. Otrzymane wyniki pomiarów były porównywane ze zinwentaryzowanymi przetworzonymi danymi ze skanera Trimble FX 3D, który osiąga precyzję pomiaru na poziomie 0,6 mm na dystansie do 30 m. Dane uzyskiwane ze skanera w postaci wielomilionowej chmury punktów zawierają, obok informacji o ich przestrzennym położeniu, także współczynnik odbicia skanującej wiązki laserowej. Korzystając ze skorygowanego obrazu z zorientowanego aparatu fotograficznego o matrycy 20 Mpx poszczególnym punktom chmury punktów można nadawać ich rzeczywistą chromatykę (tzw. mapowanie punktów). Na potrzeby projektu [6] opracowano również system rejestracji termogramów, w którym dzięki mikropozycjonowaniu kamery termowizyjnej wyposażonej z teleobiektyw, możliwe jest uzyskiwanie termogramów o rozdzielczości 1,3 Mpx, czyli znacznie przewyższającej rozdzielczości uzyskiwane ze standardowych 86

4 Rys. 1. Schemat integracji zasobu

5 Rys. 2. Modelowanie w realiach lokalizacyjnych koncepcja programowo-przestrzenna

6 kamer termowizyjnych. Mimo tego, że jest ona kilkakrotnie mniejsza od rozdzielczości zdjęć z dostępnych aparatów fotograficznych, podjęto udane próby wykorzystania ich do mapowania chmury punktów ze skanera, uzyskując w ten sposób informację o trójwymiarowym powierzchniowym rozkładzie temperatury badanych obiektów. Technologia monitorowania instalacji stanowi obszar interesującej działalności naukowej w strategicznym programie rozwoju energetyki. Rozwijane są zagadnienia oceny ryzyka wystąpienia awarii i optymalizacji decyzji rewitalizacyjnych [5, 6]. Doskonalenie procesów inwestycyjno- -eksploatacyjnych Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (SIWZ) z definicji podporządkowuje tryb realizacji zadań wymogom zamawiającego. Wśród nich do najistotniejszych należą, obok konieczności wypełnienia założeń technologicznych, wymogi dotyczące standardów dokumentacyjnych. Wymagania ogólne winny określać intencje zamawiającego w sposób jednoznaczny i dający możliwość spójnego doprecyzowania w kolejnych podpunktach. Członkowie zespołu autorskiego wielokrotnie wspierali kształtowanie SIWZ-ów dla dużych zadań inwestycyjnych, gromadząc doświadczenia szczególnie dla instalacji ochrony środowiska oraz nowych czy gruntownie modernizowanych obiektów [4, 5]. Jednoznaczne i nie kolidujące z ograniczeniami zamówień publicznych brzmienie poszczególnych paragrafów to każdorazowo unikalny dorobek zespołu przygotowującego inwestycje, gwarantujący nie tylko bezpieczną realizację, ale również przekazanie zasobu będącego nieocenionym tłem dla gromadzenia zasobów diagnostyczno-eksploatacyjnych. Gwarancją właściwego wykorzystania najnowszych osiągnięć technologicznych i efektywnego kształtowania procesu przygotowania i realizacji zadań jest aktywny udział osób definiujących pożądane funkcjonalności, czuwających nad zachowaniem standardów dokumentacyjnych oraz weryfikujących spodziewane warunki przyszłej eksploatacji. Pożądany jest aktywny udział służb eksploatacyjno-remontowych w zespole oceniającym studium remontowalności zamykające realizację. Istotna jest kompetentna ocena ruchu próbnego instalacji i gromadzonych wyjściowych parametrów technologicznych oraz zerowej diagnostyki instalacji. Wypadkową korzyści z wprowadzenia omówionych rozwiązań jest możliwość dokonania fundamentalnej zmiany w określaniu stanu instalacji decydujących o zakresie poczynań remontowych. Dzięki osobniczej identyfikacji detali i przypisaniu im kolejnych pomiarów diagnostycznych można otrzymać obraz tempa degradacji i w konsekwencji pokusić się o ekstrapolację i próby określenia stanów przyszłych. Podejmowanie decyzji remontowych w oparciu o spodziewany stan instalacji po określonym okresie eksploatacji to jakościowa zmiana podnosząca trafność techniczną i efektywność ekonomiczną tych decyzji. Paradoksalnie walory omawianych rozwiązań, choć merytorycznie niekwestionowane, nie stanowią dostatecznej przeciwwagi dla ograniczeń formalnych oraz mentalnych barier i ograniczeń osób decydujących o uruchamianiu wdrożeń. Wdrożenia przeprowadzone z wykorzystaniem omawianej technologii stanowią oczywistą alternatywę dla metodologii pozbawionych obszaru implementacyjnego. Dotyczą przede wszystkim: kompleksowego monitorowania placu budowy na bieżąco konfrontowanego z przestrzennym modelem obiektowym instalacji; pełnego wykorzystania platformy sprzętowo-systemowej dla wirtualizacji procesu aż po interaktywne symulatory czasu rzeczywistego osadzone w fotorealistycznym środowisku graficznym; tworzenia zasobów diagnostyczno-eksploatacyjnych oferujących indywidualne rozpoznania detali z ich historią degradacji i prognozami stanów przyszłych; wykorzystania modeli wirtualnych jako idealnego szkieletu integracyjnego udostępniającego zasoby dokumentacyjno-opisowe wraz z kompletem funkcjonalności wieloaplikacyjnych środowisk. Opracowana innowacyjna technologia, pierwotnie na potrzeby bloku energetycznego elektrowni, może być z powodzeniem zaadoptowana dla innych sektorów energetyki, w szczególności ELEKTRO NERGETYKA nr 4 (10) /

7 dla sieci przesyłowych i stacji elektroenergetycznych. Możliwości systemu, polegające na indywidualnej identyfikacji i śledzeniu historii setek tysięcy detali, z dużym nadmiarem mogą zaspokoić potrzeby procesu projektowego, inwestycyjnego, a następnie eksploatacyjnego. Występujące wielokrotnie takie same detale (np. konstrukcje słupów, izolatory, osprzęt ochronny) mogą być indywidualnie identyfikowane. Nowe możliwości wdrożeniowe Coraz częściej o efektywnej realizacji projektów [7], a w szczególności modernizacji, decyduje szybkość i jakość odtworzenia brakującej, niekompletnej czy też nieaktualnej dokumentacji powykonawczej stanowiącej podstawę do projektowania oraz efektywna weryfikacja pomiarowa kolejnych etapów realizacyjnych. Posiadanie doświadczonego zespołu geodetów uzbrojonych w najnowocześniejszy sprzęt i korzystających ze wsparcia inżynierów, konstruktorów i technologów z danej branży zapewnia sprawną inwentaryzację stanów chwilowych infrastruktury technicznej oraz ulokowanie ich w zweryfikowanym topologicznie i konstrukcyjnie modelu przestrzennym. U jego podstaw leży wykorzystanie permanentnej obecności geodezji we wszystkich etapach procesu inwestycyjnego oraz dynamiczny rozwój grafiki inżynierskiej dający szansę przystępnego, ilustracyjnego prezentowania danych pomiarowych. Coraz szerzej wykorzystywany jest bezpośredni import strumieni pomiarowych do środowiska CAD 3D pozwalający dotrzymać tempa pracom realizacyjnym [4]. Równolegle, dzięki integracji z narzędziami do harmonogramowania, kontrolowane jest kalendarium i dotrzymanie logiki powiązań między zadaniami (rys. 2). Bez prowadzonej optymalizacji wykorzystania zasobów i synchronizacji z kompletacją dostaw nie można mówić o skutecznym kierowaniu projektem [4, 6]. Tradycyjne funkcje weryfikacyjno-dokumentacyjne zostają zdominowane technikami integracyjnymi skupiającymi wiedzę konieczną do kompleksowego monitorowania trybu przygotowania i realizacji inwestycji. Globalne monitorowanie inwestycji przemysłowych stwarza możliwości prognozowania, diagnozowania i polioptymalizacji zużycia elementów badanego systemu [7,8]. Technologia Technologia Technologia Technologia Technologia Technologia Technologia Technologia Podsumowanie Kompleksowe wdrożenie technologii monitoringu inwestycji prowadzi do jej sfinalizowania jakościowo nowym standardem dokumentacji powykonawczej. Obiektowa integracja zasobów procesu realizacyjnego i udostępnienie indywidualnego rozpoznawania elementów infrastruktury technicznej stanowią idealne tło dla integracji sukcesywnie gromadzonych zasobów diagnostyczno-eksploatacyjnych. Strategicznym postulatem zespołu autorskiego jest zastąpienie powszechnie dominującego kryterium wartości progowych, parametrami tempa ich degradacji otwierającym drogę ku przewidywaniu stanów przyszłych. Budowanie dedykowanych funkcjonalności jest możliwe jedynie w rozwijanym środowisku informatycznym. Niemniej ważne jest stworzenie warunków do analitycznie obiektywnej oceny ilościowej zjawisk i procesów, a zatem do właściwego kwalifikowania kosztów. Proponowana metodyka umożliwia: pełną weryfikację poprawności topologicznej i kompletności dokumentacji projektowej; bieżącą kontrolę zasadności dokonywania zmian topologicznych w dokumentacji projektowej, w trakcie prac budowlano-montażowych; bieżącą kontrolę poprawności wykonywania prac budowlano-montażowych; integrację z harmonogramem realizacyjnym oraz zasobami bazodanowymi; wykorzystanie modeli przestrzennych w nowoczesnym zarządzaniu obiektami. Wdrożenie omawianej technologii monitorowania procesów inwestycyjnych umożliwia znaczne ograniczenie ryzyka wystąpienia awarii instalacji. Uzyskane efekty ekonomiczne wielokrotnie przekraczają nakłady poniesione na monitoring. Literatura [1] Kierunki rozwoju konkurencji i ochrony konsumentów w polskim sektorze energetycznym, Urząd Ochrony Konkurencji 90

8 i Konsumentów, Warszawa [2] Z. Kabza, L. J. Kwiatkowski: Integracja zadań inwestycyjnych oparta na globalnej technologii monitorowania, Prace naukowe Politechniki Śląskiej, Z. 25, 11th International Conference on Boiler Technology, Gliwice [3] Z. Kabza, L. J. Kwiatkowski: Monitorowanie inwestycji ekonomiczną szansą przeobrażającej się energetyki, Energetyka Nr 2-3/2011. [4] Z. Kabza, P. Santorius (red.): Diagnostyka eksploatacyjno remontowa urządzeń energetycznych, Wyd. Federacja Stowarzyszeń N-T Energetyka i Środowisko, Warszawa [5] S. Zator, Z. Kabza (red): Optymalizacja procesu kształcenia inżynierów, Wyd. Federacja Stowarzyszeń N-T Energetyka i Środowisko, Warszawa [6] Z. Kabza (kier. projektu): Hybrydowe techniki pomiaru migracji wielkości geometrycznych instalacji kotłowych. Raport merytoryczny z realizacji projektu rozwojowego NR /2009, Instytut Elektrowni i Systemów Pomiarowych, Wydział Elektrotechniki, Automatyki i Informatyki Politechniki Opolskiej, Opole [7] A. Wojaczek: Dobór okresów obsługi elementów bloku energetycznego z uwzględnieniem niezawodności i ryzyka. Praca doktorska, Politechnika Śląska, Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki, Gliwice [8] Ł. Dzierżanowski: Komputerowe wspomaganie decyzji rewitalizacyjnych w bloku energetycznym elektrowni. Praca doktorska, Politechnika Opolska, Wydział Elektrotechniki, Automatyki i Informatyki, Opole Prof. dr hab. inż. Zdzisław Kabza jest absolwentem Politechniki Wrocławskiej. Na tej uczelni uzyskał stopnie naukowe, docenturę i stanowisko wicedyrektora instytutu. Był wieloletnim dziekanem, prorektorem, rektorem, dyrektorem instytutu i kierownikiem katedr Politechniki Opolskiej (wcześniej Wyższej Szkoły Inżynierskiej w Opolu). Od 1994 r. jest członkiem rzeczywistym Międzynarodowej Akademii Nauk Inżynierskich i Technologicznych, a od 2008 r. jest wybierany do Komitetu Problemów Energetyki PAN. W 2011 r. został powołany na pięć lat do czteroosobowego Komitetu Sterującego strategicznego programu badań naukowych i prac rozwojowych pt. Zaawansowane technologie pozyskiwania energii w Narodowym Centrum Badań i Rozwoju w Warszawie. Aktywnie uczestniczy w pracach wielu rad naukowych i programowych międzynarodowych konferencji oraz krajowych i zagranicznych czasopism np. Journal of Electrical Engineering Slovak Center of IEE. Interdyscyplinarna działalność naukowo-badawcza obejmuje energetykę i dyscypliny pokrewne. Profesor Z. Kabza dokonał szeregu wdrożeń wiedzy w przemyśle, które przysporzyły wiele milionów złotych z efektów ekonomicznych. Jest autorem i współautorem 10 książek i wielu publikacji. Dr hab. inż. Sławomir Zator jest absolwentem Wyższej Szkoły Inżynierskiej (aktualnie Politechniki Opolskiej). Stopnie naukowe uzyskał w Politechnice Wrocławskiej. Autor i współautor 4 książek. Działalność naukowa obejmuje m.in. miernictwo przemysłowe, w tym pomiary przepływów cieczy z wykorzystaniem anemometrii laserowej oraz monitoring konstrukcji instalacji przemysłowych z użyciem technik hybrydowych, w tym optycznych. Członek Komisji Metrologii i Komisji Elektroniki oddziału katowickiego PAN. Obecnie jest profesorem Politechniki Opolskiej i dyrektorem Instytutu Elektrowni i Systemów Pomiarowych, którego twórcą jest prof. Zdzisław Kabza. Mgr inż. Lesław J. Kwiatkowski jest absolwentem WSI w Opolu (aktualnie Politechniki Opolskiej). Specjalista z zakresu komputerowego wspomagania projektowania oraz obiektowej integracji zasobów wiedzy dla potrzeb złożonych procesów inwestycyjnych. Legitymuje się szeregiem wdrożeń technologii masowych pomiarów geodezyjnych w akwizycji topologii skomplikowanych instalacji przemysłowych. Autor i współautor około 100 publikacji i referatów. Od wielu lat współpracuje z Politechniką Opolską. Obecnie pełni funkcję wiceprezesa Eurol Innovative Technology Solutions. ELEKTRO NERGETYKA nr 4 (10) /

Koncepcja i uwarunkowania zintegrowanego systemu zarządzania majątkiem produkcyjnym przedsiębiorstw górniczych

Koncepcja i uwarunkowania zintegrowanego systemu zarządzania majątkiem produkcyjnym przedsiębiorstw górniczych mgr inż. RAFAŁ POLAK Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN Koncepcja i uwarunkowania zintegrowanego systemu zarządzania majątkiem produkcyjnym przedsiębiorstw górniczych W artykule przedstawiono

Bardziej szczegółowo

Komputerowe wspomaganie decyzji rewitalizacyjnych w bloku energetycznym elektrowni

Komputerowe wspomaganie decyzji rewitalizacyjnych w bloku energetycznym elektrowni Politechnika Opolska Wydział Elektrotechniki, Automatyki i Informatyki Komputerowe wspomaganie decyzji rewitalizacyjnych w bloku energetycznym elektrowni autoreferat rozprawy doktorskiej autor: mgr inż.

Bardziej szczegółowo

Komitet Inżynierii Produkcji Polska Akademia Nauk. Stan i perspektywy badań naukowych w obszarze inżynierii produkcji w Polsce

Komitet Inżynierii Produkcji Polska Akademia Nauk. Stan i perspektywy badań naukowych w obszarze inżynierii produkcji w Polsce Komitet Inżynierii Produkcji Polska Akademia Nauk Stan i perspektywy badań naukowych w obszarze inżynierii produkcji w Polsce Warszawa 2010 Podstawa opracowania: Pozytywnie zaopiniowany wniosek Komitetu

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE PROJEKTOWANIEM A MARKETINGOWA STRATEGIA ROZWOJU NOWYCH PRODUKTÓW PRZYKŁAD ZASTOSOWANIA W JEDNOSTCE BADAWCZEJ

ZARZĄDZANIE PROJEKTOWANIEM A MARKETINGOWA STRATEGIA ROZWOJU NOWYCH PRODUKTÓW PRZYKŁAD ZASTOSOWANIA W JEDNOSTCE BADAWCZEJ ZARZĄDZANIE PROJEKTOWANIEM A MARKETINGOWA STRATEGIA ROZWOJU NOWYCH PRODUKTÓW PRZYKŁAD ZASTOSOWANIA W JEDNOSTCE BADAWCZEJ dr inż. Włodzimierz Boroń Instytut Technik Innowacyjnych EMAG - Katowice W pracy

Bardziej szczegółowo

Studium wykonalności projektu pt. System na informatyczne centra archiwalne dla sądów powszechnych system zarządzania aktami sądowymi

Studium wykonalności projektu pt. System na informatyczne centra archiwalne dla sądów powszechnych system zarządzania aktami sądowymi Studium wykonalności projektu pt. System na informatyczne centra archiwalne dla sądów powszechnych system zarządzania aktami sądowymi Opracowanie finansowane ze środków funduszy norweskich oraz środków

Bardziej szczegółowo

Normatywne systemy zarządzania jakością. Seria ISO 9000

Normatywne systemy zarządzania jakością. Seria ISO 9000 MODUŁ III Systemy zarządzania jakością. Struktura norm ISO serii 9000. Wymagania normy ISO 9001. Orientacja procesowa. Audyt jako narzędzie diagnozy i doskonalenia. Certyfikacja i akredytacja 1 Normatywne

Bardziej szczegółowo

INŻYNIERIA OPROGRAMOWANIA W PROCESACH INTEGRACJI SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH Pod redakcją J. Górskiego, C. Orłowskiego, 2010 STRESZCZENIA

INŻYNIERIA OPROGRAMOWANIA W PROCESACH INTEGRACJI SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH Pod redakcją J. Górskiego, C. Orłowskiego, 2010 STRESZCZENIA INŻYNIERIA OPROGRAMOWANIA W PROCESACH INTEGRACJI SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH Pod redakcją J. Górskiego, C. Orłowskiego, 2010 PWNT Gdańsk STRESZCZENIA Rozdział 1. Narzędzia wspomagające generowanie aplikacji

Bardziej szczegółowo

Siemens dla przemysłu

Siemens dla przemysłu Siemens dla przemysłu Nr 1 (2) 2015 Industry 4.0 Cyfrowa fabryka Symulator zamiast kosztownych szkoleń Wywiad z Dariuszem Germankiem z DF Automotive Siemens Szanowni Państwo! Koncepcja Industry 4.0 wprowadza

Bardziej szczegółowo

Rozdział 7 Projektowanie i implementacja (Autor: Tomasz Leś, Kierownik Działu Przygotowania Produkcji Aplikacji Internetowych)... 40 7.1.

Rozdział 7 Projektowanie i implementacja (Autor: Tomasz Leś, Kierownik Działu Przygotowania Produkcji Aplikacji Internetowych)... 40 7.1. Spis treści Rozdział 1 Wprowadzenie. Zarządzanie projektem informatycznym... 6 1.1. Metody wytwarzania współczesnych systemów informatycznych... 6 1.2. Problemy organizacji projektów informatycznych...

Bardziej szczegółowo

STRATEGIE EKSPLOATACJI KONSTRUKCJI BUDOWLANYCH

STRATEGIE EKSPLOATACJI KONSTRUKCJI BUDOWLANYCH STRATEGIE EKSPLOATACJI KONSTRUKCJI BUDOWLANYCH Mariusz ŻÓŁTOWSKI Streszczenie: Istnieje potrzeba ciągłego doskonalenia metod badań eksploatacyjnych całych konstrukcji budowlanych narażonych na destrukcję.

Bardziej szczegółowo

Bezdotykowe metody obserwacji i pomiarów obiektów budowlanych

Bezdotykowe metody obserwacji i pomiarów obiektów budowlanych Instrukcje, Wytyczne, Poradniki 443/2009 SYSTEM KOMPLEKSOWEGO ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ W BUDOWNICTWIE Bezdotykowe metody obserwacji i pomiarów obiektów budowlanych Warszawa 2009 INSTYTUT TECHNIKI BUDOWLANEJ

Bardziej szczegółowo

Ekspertyza dotycząca tematów dla projektów innowacyjnych. Ekspertyza dotyczy Tematu: Rozwiązania w zakresie komercjalizacji badań naukowych

Ekspertyza dotycząca tematów dla projektów innowacyjnych. Ekspertyza dotyczy Tematu: Rozwiązania w zakresie komercjalizacji badań naukowych Ekspertyza dotycząca tematów dla projektów innowacyjnych Ekspertyza dotyczy Tematu: Rozwiązania w zakresie komercjalizacji badań naukowych Przygotowane opracowanie powinno dawać odpowiedź na pytanie, jak

Bardziej szczegółowo

SYSTEMY INFORMACJI PRZESTRZENNEJ

SYSTEMY INFORMACJI PRZESTRZENNEJ SYSTEMY INFORMACJI PRZESTRZENNEJ 2 SPIS TREŚCI WSTĘP...3 1. PRZEDMIOT PRACY...4 2. CEL PRACY...4 3. KONSTRUKCJA PRACY...4 ROZDZIAŁ I. WPROWADZENIE DO SYSTEMÓW INFORMACJI PRZESTRZENNEJ...6 1.1. PODSTAWOWE

Bardziej szczegółowo

W serii Biblioteka Biznesmena ukazały się:

W serii Biblioteka Biznesmena ukazały się: W serii Biblioteka Biznesmena ukazały się: 1. Analiza i prognozowanie szeregów czasowych (program komputerowy) Karol i Maria Kolenda 2. Clienting Jedyne, co przeszkadza, to klient Edgar Geffroy 3. Controlling

Bardziej szczegółowo

Projektowanie i sterowanie procesami

Projektowanie i sterowanie procesami Projektowanie i sterowanie procesami redakcja naukowa Marian Marek Janczarek Jerzy Lipski Lublin 03 Projektowanie i sterowanie procesami Monografie Politechnika Lubelska Politechnika Lubelska Wydział Mechaniczny

Bardziej szczegółowo

System monitorowania zachowań kierujących pojazdami w Polsce

System monitorowania zachowań kierujących pojazdami w Polsce Stanisław Gaca Kazimierz Jamroz TRAFIK Gdańsk Krzysztof Ząbczyk SIGNALCO Kraków System monitorowania zachowań kierujących pojazdami w Polsce 1. Wprowadzenie Wdrażaniu różnego rodzaju środków poprawy bezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WYTYCZNE REALIZACJI STRATEGII INFORMATYZACJI PW

SZCZEGÓŁOWE WYTYCZNE REALIZACJI STRATEGII INFORMATYZACJI PW POLITECHNIKA WARSZAWSKA SZCZEGÓŁOWE WYTYCZNE REALIZACJI STRATEGII INFORMATYZACJI PW Opracowanie: Centrum Informatyzacji Warszawa, czerwiec 2014 SPIS TREŚCI 1. CELE STRATEGICZNE... 4 1.1. Cel 1 - w zakresie

Bardziej szczegółowo

SIMATIC PCS 7. System sterowania procesami. www.siemens.pl/pcs7

SIMATIC PCS 7. System sterowania procesami. www.siemens.pl/pcs7 SIMATIC PCS 7 System sterowania procesami www.siemens.pl/pcs7 Całkowicie zintegrowana automatyka SIMATIC PCS 7, jako jeden z czołowych w świecie systemów sterowania procesami, w aktualnej wersji 8.0 cechujący

Bardziej szczegółowo

Niezawodność Systemów Wspomagania Decyzji

Niezawodność Systemów Wspomagania Decyzji Niezawodność Systemów Wspomagania Decyzji Zespół nr 3 Zespół: Ilona Grobarek Łukasz Grzywański Izabela Mączka Damian Tomalik Kamil Twórz Wrocław, maj 2007 1 Spis treści Cele 3 1. Niezawodność 4 2. Systemy

Bardziej szczegółowo

Krajowe standardy kwalifikacji zawodowych analiza wykorzystania i identyfikacja potrzeb

Krajowe standardy kwalifikacji zawodowych analiza wykorzystania i identyfikacja potrzeb Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej - SPO RZL Opracowanie i upowszechnienie krajowych standardów kwalifikacji zawodowych

Bardziej szczegółowo

POPRAWA EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ PRZEDSIĘBIORSTW POPRZEZ STANDARYZACJĘ PROCESU ZARZĄDZANIA ENERGIĄ

POPRAWA EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ PRZEDSIĘBIORSTW POPRZEZ STANDARYZACJĘ PROCESU ZARZĄDZANIA ENERGIĄ POPRAWA EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ PRZEDSIĘBIORSTW POPRZEZ STANDARYZACJĘ PROCESU ZARZĄDZANIA ENERGIĄ Zbigniew PLUTECKI, Ewelina KRUPA Streszczenie: Jednym z ważniejszych narzędzi dla poprawy efektywności

Bardziej szczegółowo

Kryteria doboru techniki 3d do dokumentacji obiektów dziedzictwa kulturowego. Eryk Bunsch Robert Sitnik

Kryteria doboru techniki 3d do dokumentacji obiektów dziedzictwa kulturowego. Eryk Bunsch Robert Sitnik Kryteria doboru techniki 3d do dokumentacji obiektów dziedzictwa kulturowego Eryk Bunsch Robert Sitnik Digitalizacja w muzeach 02/2014 Narodowy Instytut Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów, Warszawa 2014 ISBN

Bardziej szczegółowo

WYBRANE PROBLEMY URUCHAMIANIA NOWEJ PRODUKCJI SELECTED PROBLEMS OF NEW PRODUCTION STARTING UP

WYBRANE PROBLEMY URUCHAMIANIA NOWEJ PRODUKCJI SELECTED PROBLEMS OF NEW PRODUCTION STARTING UP ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI ŚLĄSKIEJ 2011 Seria: ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE z. 56 Nr kol. 1845 Krzysztof PAŁUCHA Politechnika Śląska Wydział Organizacji i Zarządzania Instytut Zarządzania i Administracji

Bardziej szczegółowo

NOwE TEChNOlOgiE W BraNŻy logistyczno-spedycyjnej

NOwE TEChNOlOgiE W BraNŻy logistyczno-spedycyjnej NOwE TEChNOlOgiE W BraNŻy logistyczno-spedycyjnej OpraCOwał: Dr PawEł ROMaNOw WY ŻsZa SzkOła logistyki W POzNaNiu WARsZAWA 2013 ABstraKt Wopracowaniu zaprezentowano systematyzację kluczowych technologii

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA WDROŻENIA PMO W PRZEDSIĘBIORSTWIE

KONCEPCJA WDROŻENIA PMO W PRZEDSIĘBIORSTWIE ZESZYTY NAUKOWE 39-60 Waldemar ŁABUDA 1 KONCEPCJA WDROŻENIA PMO W PRZEDSIĘBIORSTWIE Streszczenie Biuro Zarządzania Projektami (PMO Project Management Office) to jedna z najnowszych koncepcji w zarządzaniu.

Bardziej szczegółowo

WPROWADZENIE 1 BADANIA 6 OCENA WYROBÓW I USŁUG 21 INNOWACJE 25 UPOWSZECHNIANIE WIEDZY 30 WSPÓŁPRACA 33 ITB W LICZBACH 39

WPROWADZENIE 1 BADANIA 6 OCENA WYROBÓW I USŁUG 21 INNOWACJE 25 UPOWSZECHNIANIE WIEDZY 30 WSPÓŁPRACA 33 ITB W LICZBACH 39 Działalność 2008 SPIS TREŚCI WPROWADZENIE 1 BADANIA 6 OCENA WYROBÓW I USŁUG 21 INNOWACJE 25 UPOWSZECHNIANIE WIEDZY 30 WSPÓŁPRACA 33 ITB W LICZBACH 39 Kierownictwo ITB Rada Naukowa Nagrody i wyróżnienia

Bardziej szczegółowo

Cyfrowa inwentaryzacja łodzi rybackiej z Chałup (CHA.32) ze zbiorów Narodowego Muzeum Morskiego w Gdańsku. Narodowe Muzeum Morskie w Gdańsku

Cyfrowa inwentaryzacja łodzi rybackiej z Chałup (CHA.32) ze zbiorów Narodowego Muzeum Morskiego w Gdańsku. Narodowe Muzeum Morskie w Gdańsku Cyfrowa inwentaryzacja łodzi rybackiej z Chałup (CHA.32) ze zbiorów Narodowego Muzeum Morskiego w Gdańsku Narodowe Muzeum Morskie w Gdańsku Gdańsk 2014 Gzowski M., Kulesza M., Hazuka W., Młynarczyk J.,

Bardziej szczegółowo

Zastosowanie metodyki wdro eniowej systemu klasy ERP na przyk adzie CDN Egeria

Zastosowanie metodyki wdro eniowej systemu klasy ERP na przyk adzie CDN Egeria Zeszyty Naukowe nr 753 Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie 2007 Krzysztof Wilczyƒski Studium Doktoranckie Wydzia u Zarzàdzania Zastosowanie metodyki wdro eniowej systemu klasy ERP na przyk adzie CDN

Bardziej szczegółowo

SYSTEM INFORMACYJNY OBSŁUGI EKSPLOATACYJNEJ

SYSTEM INFORMACYJNY OBSŁUGI EKSPLOATACYJNEJ SYSTEM INFORMACYJNY OBSŁUGI EKSPLOATACYJNEJ Leszek PRUSZKOWSKI Streszczenie: Jednym ze szczególnych zastosowań systemów informatycznych zarządzania w przedsiębiorstwie przemysłowym jest utrzymanie niezawodności

Bardziej szczegółowo

Instytucja Kultury "EC1 Łódź - Miasto Kultury"

Instytucja Kultury EC1 Łódź - Miasto Kultury Instytucja Kultury "EC1 Łódź - Miasto Kultury" Raport pt. Rekomendowany model zarządzania Programem NCŁ zgodnie z umową nr EC1/51/2011 z dnia 08/12/2011 dotyczącą "wykonania usługi doradczej dotyczącej

Bardziej szczegółowo