OPERATOR: GRUPA AZOTY S.A.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "OPERATOR: GRUPA AZOTY S.A."

Transkrypt

1 Załącznik nr.3. Opisy projektów uwzględnionych w RSI I. Priorytet 1 Stymulowanie działalności innowacyjnej przedsiębiorstw OPERATOR: GRUPA AZOTY S.A. Projekt Chemiczne Centrum Technologii i Rozwoju obejmuje m.in.: prowadzenie i wdrażanie najnowszych, najbardziej efektywnych, bazujących na zrównoważonym rozwoju, rozwiązań innowacyjnych oraz ich patentowaniu; prowadzenie badań stosowanych w ramach nowopowstałego ośrodka, jego technicznej adaptacji i wyposażeniu, organizacji współpracy regionalnych, krajowych i zagranicznych jednostek naukowo-badawczych w ramach celowych projektów badawczych, wspieraniu innowacyjności związanej z branżą chemiczną oraz utworzeniu ośrodka bezpieczeństwa chemicznego i środowiskowego na bazie najnowszych rozwiązań stosowanych w światowym przemyśle chemicznym. Operator: Zakłady Mechaniczne w Tarnowie Rozszerzenie kompetencji Centrum Badawczo-Rozwojowego w Zakładach Mechanicznych w Tarnowie z zakresu prowadzenia nowatorskich prac badawczo-rozwojowych obejmujących mechanikę, robotykę automatykę oraz elektronikę na rzecz obronności, lotnictwa i medycyny. Priorytet 2 Rozwój infrastruktury gospodarki opartej na wiedzy C.1 INKUBATORY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI, PARKI PRZEMYSŁOWE I TECHNOLOGICZNE Operator: Kraków Nowa Huta Przyszłości S.A (koordynator projektu) Projekt Park naukowo-technologiczny Branice ma na celu aktywizację, od podstaw, terenów położonych w Branicach Nowej Hucie w Krakowie. W wyniku projektu zostaną zrewitalizowane i przekształcone tereny poprzemysłowe. W dłuższej perspektywie wpłynie to na podniesienie atrakcyjności terenów oraz przyczyni się do ulokowania na danym obszarze nowych inwestycji. Będzie to możliwe dzięki przekształceniu terenów w obszar parku naukowo-technologicznego, przeznaczonego dla potencjalnych inwestorów. Operator: Kraków Nowa Huta Przyszłości S.A (koordynator projektu) Projekt Centrum logistyczne Strefa Aktywności Gospodarczej przyczyni się do aktywizacji Nowej Huty, a zarazem stworzenia w Krakowie strefy, w której będzie mógł się rozwijać sektor logistyczno-magazynowy. Projekt ten zwiększy atrakcyjność inwestycyjną Krakowa a zarazem wpłynie na ożywienie gospodarcze wschodnich terenów, jak i całej Małopolski. Operator: Akademia Górniczo Hutnicza w Krakowie Celem Małopolskich Parków Inteligentnych Specjalizacji jest pobudzanie popytu na innowacje i prace rozwojowe w kluczowych dla Małopolski obszarach poprzez uruchomienie nowych kanałów współpracy z liderami gospodarczymi regionu. 1

2 Projekt zakłada uzupełnienie infrastruktury oraz narzędzi wsparcia budowy i rozwoju innowacyjnej przedsiębiorczości w Małopolsce poprzez utworzenie sieci parków naukowo-technologicznych w obszarach inteligentnej specjalizacji regionu. Struktura Małopolskich Parków Inteligentnych Specjalizacji obejmie wyspecjalizowane parki naukowo-technologiczne w obszarach: Akademia Górniczo Hutnicza w Krakowie - zrównoważona energia, inżynieria materiałowa technologie informacyjne i telekomunikacyjne, Politechnika Krakowska - energooszczędność i zrównoważony rozwój, Uniwersytet Rolniczy - technologie produkcji prozdrowotnej i bezpiecznej żywności, Uniwersytet Jagielloński - life science (istniejący już Park Life Science), Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie - badanie jakości wyrobów przemysłowych i żywności. Elementem integrującym działalność parków będzie Małopolskie Centrum Inteligentnej Specjalizacji, którego zadania, obok koordynacji działalności sieci należących do Partnerów parków naukowotechnologicznych obejmą: wspieranie tworzenia przedsiębiorstw w obszarach inteligentnej specjalizacji, realizację funkcji środowiskowego brokera technologicznego oraz budowę środowiskowej platformy współpracy parków technologicznych, uczelni wyższych oraz samorządu regionalnego i samorządów lokalnych Małopolski w zakresie wspierania inteligentnej specjalizacji regionu. Operator: Gmina Miejska Tarnów Projekt Tarnowskie Gniazda Innowacyjnych Specjalizacji (TGIS) to projekt zasięgu subregionalnym, realizowany dwuetapowo zakładający realizację 4 działań: Centrum Usług Wspólnych (CUW) zapewniające efektywne przechowywanie, wymianę i udostępnianie danych samorządowych w tym danych przestrzennych pomiędzy JST w subregionie tarnowskim; Centrum Praktyk Projektowania Modelowania i Implementacji (CPMPI) jako nowoczesne, odpowiadające na potrzeby rynku pracy, zaplecze laboratoryjno techniczne, dające możliwość zdobywania przez uczniów i studentów, praktycznych umiejętności i wiedzy, wymaganych przez przemysł inteligentnych specjalizacji; Tarnowski Park Doświadczeń (TPD) będzie miejscem w którym przy wykorzystaniu zautomatyzowanych linii produkcyjnych wyposażonych w ciąg specjalizowanych stanowisk, będzie można symulować procesy produkcyjne zachodzące we współczesnym manufacturing; Mediateka przy wykorzystaniu informatycznej CUW będzie wyspecjalizowanym interaktywnym multicentrum, stanowiącym zaplecze dydaktyczne dla nauczycieli, uczniów i studentów wspierające naukę dzięki zróżnicowanemu dostępowi do wiedzy. E.1 CENTRA TECHNOLOGII I ROZWOJU ORAZ CENTRUM KREATYWNOŚCI I DIZAJNU Operator: Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. Projekt Małopolskie Centrum Technologii i Rozwoju wdrażać będzie usługi brokerskie dedykowane projektom innowacyjnym poprzez selekcję, rozwój i komercjalizację wybranych projektów perspektywicznych. Centrum będzie pełniło rolę regionalnego ośrodka prognoz typu foresight oraz badań nad specjalizacją gospodarczą regionu, wymiany strategicznej wiedzy naukowej, gospodarczej i organizacyjnej, współpracy z zewnętrznymi (zagranicznymi i krajowymi) liderami procesów stymulowania innowacyjności gospodarek regionalnych, przygotowań strategicznych projektów innowacyjnych, ewaluacji strategicznych projektów innowacyjnych. Centrum będzie również prowadziło działania na rzecz ograniczania barier prawno-administracyjnych w rozwoju gospodarki opartej na wiedzy w Małopolsce, w tym barier w korzystaniu przez małopolskich przedsiębiorców z instrumentarium innowacyjnej gospodarki. 2

3 Operator: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie (koordynator)/akademia Górniczo-Hutnicza, Akademia Sztuk Pięknych w Krakowie, Politechnika Krakowska Projekt Centrum Kreatywności i Dizajnu zakłada promocję dizajnu i jego gospodarczego znaczenia m.in. poprzez organizowanie sympozjów, konferencji, spotkań, wystaw, warsztatów oraz innych działań. Centrum będzie również świadczyło usługi w zakresie wzornictwa dla przedsiębiorców oraz integrowało projektantów, inżynierów, ekonomistów i przedsiębiorców pracujących nad wspólnymi projektami. W tym celu planowane jest utworzenie w Centrum prototypowni i warsztatów, które stworzą możliwość realizacji projektów zarówno przez mniejsze przedsiębiorstwa jak i studentów oraz absolwentów małopolskich szkół wyższych. Do zadań Centrum będzie również należeć świadczenie usług doradczych dla przedsiębiorców obejmujących zagadnienia prawne, organizacyjne, ekonomiczne i technologiczne w obszarze wzornictwa przemysłowego oraz pośredniczenie w dostępie do innych usług specjalistycznych. Centrum będzie organizatorem corocznego konkursu promującego małopolski dizajn. Planowane jest również przygotowywanie cyklicznych wystaw promujących dziedzictwo i współczesne osiągnięcia małopolskich projektantów. Ważnym obszarem działań promocyjnych będzie propagowanie ergonomicznych zasad projektowania, co powinno przełożyć się na poprawę jakości życia mieszkańców i stanu ich zdrowia. W obszarze zadań Centrum Kreatywności i Dizajnu znajdzie się również wspieranie dobrych praktyk w zakresie kształtowania przestrzeni publicznej, w tym zwłaszcza dotyczących tzw. małej architektury. Centrum Kreatywności i Dizajnu będzie ośrodkiem rozpowszechniania innowacji, podnoszenia konkurencyjności małopolskich przedsiębiorstw oraz miejscem spotkań nauki, biznesu i sektora kreatywnego Operator: Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego Celem działalności Centrów Transferu Wiedzy (tzw. centra transferu technologii trzeciej generacji) będzie wykorzystanie potencjału Małopolskiego środowiska naukowego do podniesienia innowacyjności regionalnej gospodarki poprzez usprawnienie transferu wiedzy. Działalność Centrów Transferu Wiedzy będzie ukierunkowana na inicjowanie i wspieranie współpracy jednostek naukowych oraz podmiotów gospodarczych w zakresie działalności badawczo rozwojowej i innowacyjnej będzie polegała na mechanizmie wsparcia sektora MŚP. Przedsiębiorstwa będą miały dostęp do usług proinnowacyjnych między innymi do audytu technologicznego oraz usług doradczych w zakresie transferu technologii. Priorytet 3. Rozwój społeczeństwa informacyjnego G.1. E-USŁUGI PUBLICZNE I KOMUNIKACJA ELEKTRONICZNA INSTYTUCJI PUBLICZNYCH Operator: Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego Projekt Małopolski System Informacji Medycznej będzie służył ujednoliceniu i integracji różnych baz medycznych, aktualizacji i integracji systemów informatycznych wykorzystywanych w służbie zdrowia oraz udostępnieniu elektronicznych usług medycznych w regionie. Obejmie on m.in. stworzenie: platformy umożliwiającej wymianę danych medycznych pomiędzy jednostkami medycznymi w regionie, możliwości dostępu pacjentów do danych medycznych (w tym wyników badań) czy też możliwości elektronicznej rejestracji pacjentów. Operator: Komenda Wojewódzka Policji w Krakowie 3

4 Projekt Nowoczesna Policja dla Małopolski przewiduje realizację następujących zadań: ujednolicenie systemu kontroli dostępu do systemów informatycznych i pomieszczeń w jednostkach Policji w regionie, oraz rozwój systemu elektronicznej komunikacji (kontynuacja projektu: Małopolska Platforma Elektronicznej Komunikacji Policji). Operator: Małopolski Urząd Wojewódzki w Krakowie W ramach projektu Rozbudowa systemu udostępniania e-usług publicznych w administracji publicznej w Małopolsce planuje się m. in.: integrację działań podejmowanych przez podmioty tworzące administrację zespoloną w regionie oraz administrację samorządową. Dzięki temu zwiększy się dostępność usług świadczonych drogą elektroniczną dla mieszkańców Małopolski. Operator: Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej W ramach projektu Na straży danych przewiduje się m.in. budowę systemu bezpieczeństwa danych przetwarzanych w jednostkach organizacyjnych PSP, zakup mobilnego węzła łączności, rozbudowę i integrację systemów telekomunikacyjnych, radiokomunikacyjnych i alarmowania jednostek PSP i OSP oraz zakup Systemu Wspomagania Dowodzenia wraz z niezbędnym zapleczem sprzętowo-technicznym. Budowa zapasowego Wojewódzkiego Centrum Przetwarzania. Operator: Uniwersytet Jagielloński, Biblioteka Jagiellońska Celem projektu jest utworzenie Bezpiecznego repozytorium wiedzy dla Małopolski stanowiącego centralną platformę służącą digitalizowaniu, właściwemu przechowywaniu i udostępnianiu szeroko rozumianych zasobów informacyjnych uczelni, instytucji kultury i nauki Regionu. Operator: Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. Uruchomienie funduszu typu venture capital związanego z ograniczeniem ryzyka inwestycji w OZE i alternatywne. Nowy fundusz będzie wspierał inwestycje energetyczne w regionie, które przyczynią się do wzrostu wykorzystania OZE w Małopolsce oraz podniesienia potencjału energetycznego regionu. Operator: Województwo Małopolskie Celem projektu E-usługi w informacji przestrzennej - komponent regionalny jest większa dostępność i jakość e-usług publicznych oraz otwarty dostęp do informacji sektora publicznego w obszarze informacji przestrzennej. Poprawa jakości rejestrów publicznych gromadzonych w państwowym zasobie. Interoperacyjność danych przestrzennych w ramach krajowej, regionalnej i lokalnej infrastruktury informacji przestrzennej, poprzez uruchomienie usług INSPIRE (udostępnienie także dla organów administracji publicznej innych niż służba geodezyjna i kartograficzna) Operator: Urząd Marszałka Województwa Małopolskiego Celem projektu m-msit jest wzmocnienie cyfrowych fundamentów dla rozwoju informacji turystycznej w Małopolsce poprzez podniesienie funkcjonalnej i technologicznej jakości Małopolskiego Systemu Informacji Turystycznej (MSIT) II. 4

5 W ramach wdrażania RSI WM realizowane będą inwestycje regionalne wskazane w aktualnym Kontrakcie Terytorialnym dla Małopolski ZESTAWIENIE PRZEDSIĘWZIĘĆ Z ZAKRESU INFRASTRUKTURY BADAWCZEJ: 1. Centrum Badawczo-Rozwojowe Wydziału Chemii Uniwersytetu Jagiellońskiego Uniwersytet Jagielloński 2. Małopolskie Centrum Badań Energooszczędnych Politechnika Krakowska 3. Rozbudowa zasobów obliczeniowych komputerów dużej mocy dla potrzeb innowacyjnych prac badawczych i nowych technologii Akademia Górniczo-Hutnicza, ACK Cyfronet 4. Małopolskie Centrum Badań Przedklinicznych i Medycyny Translacyjnej Wydziału Lekarskiego UJ CM Uniwersytet Jagielloński, Collegium Medicum 5. Małopolskie Centrum Biotechnologii źródłem innowacji w Małopolsce Uniwersytet Jagielloński 6. Centrum Zrównoważonego Rozwoju i Poszanowania Energii Miękinia Akademia Górniczo-Hutnicza 7. Uniwersyteckie Centrum Medycyny Weterynaryjnej i Hodowli Zwierząt Polski Południowej Uniwersytet Rolniczy III. W ramach wdrażania RSI WM realizowane będą projekty wpisane na Mapę Drogową Infrastruktury Badawczej. Są to m.in. projekty takie jak Projekt Rozwój Narodowego Centrum Promieniowania Synchrotronowego SOLARIS, Narodowe Centrum Badań i Aplikacji Nowych Materiałów i Technologii dla Elektroenergetyki oraz FOUNDRYMET Konsorcjum dla Odlewnictwa i Metalurgii oraz Narodowe Centrum Technologii Energetycznych koordynowane przez Akademię Górniczo-Hutniczą im. S. Staszica w Krakowie. 5

Założenia regionalnego programu operacyjnego dla województwa małopolskiego na lata 2014-2020

Założenia regionalnego programu operacyjnego dla województwa małopolskiego na lata 2014-2020 Założenia regionalnego programu operacyjnego dla województwa małopolskiego na lata 2014-2020 Zarząd Województwa Małopolskiego czerwiec 2013 r. Spis treści Wstęp 3 1. Wymiar terytorialny w regionalnym programie

Bardziej szczegółowo

Środa z funduszami dla przedsiębiorców

Środa z funduszami dla przedsiębiorców Spotkanie informacyjne Środa z funduszami dla przedsiębiorców Kraków, 4 luty 2015 r. Plan spotkania - czas: 12:00 15:30 Wprowadzenie do tematyki spotkania Fundusze Europejskie na lata 2014-2020 podstawowe

Bardziej szczegółowo

Źródła finansowania tworzenia sieci powiązań kooperacyjnych z uwzględnieniem nowej perspektywy finansowej UE

Źródła finansowania tworzenia sieci powiązań kooperacyjnych z uwzględnieniem nowej perspektywy finansowej UE Źródła finansowania tworzenia sieci powiązań kooperacyjnych z uwzględnieniem nowej perspektywy finansowej UE Konin, 2 grudnia 2014 r. Beata Frontczak Konferencja organizowana przez Miasto Konin w ramach

Bardziej szczegółowo

dotacje na innowacje Dotacje na innowacje

dotacje na innowacje Dotacje na innowacje dotacje na innowacje Dotacje na innowacje Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013 Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013, (PO IG) to jeden z 6 programów krajowych Narodowych Strategicznych Ram

Bardziej szczegółowo

Strategia rozwoju Gdańskiego Parku Naukowo Technologicznego w ramach projektu DISKE

Strategia rozwoju Gdańskiego Parku Naukowo Technologicznego w ramach projektu DISKE Strategia rozwoju Gdańskiego Parku Naukowo Technologicznego w ramach projektu DISKE BDKM Grupa Doradcza Warszawa, czerwiec 2011 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Programu Współpracy Transgranicznej

Bardziej szczegółowo

Fundusze strukturalne 2014-2020

Fundusze strukturalne 2014-2020 Fundusze strukturalne 2014-2020 ELŻBIETA NOWOROL- LUFT 23 STYCZNIA 2015 R. WYDZIAŁ EKONOMICZNY Fundusze strukturalne 2014-2020 Z budżetu polityki spójności na lata 2014-2020 Polska otrzyma 82,5 mld euro.

Bardziej szczegółowo

Wstępny projekt SZCZEGÓŁOWEGO OPISU OSI PRIORYTETOWYCH Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020

Wstępny projekt SZCZEGÓŁOWEGO OPISU OSI PRIORYTETOWYCH Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 Załącznik do Uchwały Nr 821/14 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 29 lipca 2014 r. Wstępny projekt SZCZEGÓŁOWEGO OPISU OSI PRIORYTETOWYCH Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego

Bardziej szczegółowo

Nowe programy unijne. Możliwości dla innowacyjnych przedsiębiorstw

Nowe programy unijne. Możliwości dla innowacyjnych przedsiębiorstw Nowe programy unijne. Możliwości dla innowacyjnych przedsiębiorstw Bożena Rojewska Górnośląska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. Bielsko-Biała,28.10.2014 Strategia Europa 2020 Główne priorytety : rozwój

Bardziej szczegółowo

FUNDUSZE EUROPEJSKIE 2014-2020 NA BADANIA, ROZWÓJ I CYFRYZACJĘ

FUNDUSZE EUROPEJSKIE 2014-2020 NA BADANIA, ROZWÓJ I CYFRYZACJĘ FUNDUSZE EUROPEJSKIE 2014-2020 NA BADANIA, ROZWÓJ I CYFRYZACJĘ MATERIAŁY INFORMACYJNE Plan dokumentu: 1. Informacje ogólne 2. Definicje 3. Finansowanie/mapa pomocy regionalnej 4. Innowacje i ICT w Regionalnym

Bardziej szczegółowo

Załącznik 1. Zestawienie instrumentów finansowych wspierających przedsiębiorstwa w ramach perspektywy finansowej na lata 2007-2013

Załącznik 1. Zestawienie instrumentów finansowych wspierających przedsiębiorstwa w ramach perspektywy finansowej na lata 2007-2013 Załącznik 1. Zestawienie instrumentów finansowych wspierających przedsiębiorstwa w ramach perspektywy finansowej na lata 2007-2013 A. Instrumenty wsparcia MSP w ramach funduszy strukturalnych 2.1. Finansowanie

Bardziej szczegółowo

DOTACJE UNIJNE 2014-2020 KOMPLEKSOWY PRZEGLĄD FUNDUSZY EUROPEJSKICH DLA FIRM. www.dotacje.pl

DOTACJE UNIJNE 2014-2020 KOMPLEKSOWY PRZEGLĄD FUNDUSZY EUROPEJSKICH DLA FIRM. www.dotacje.pl DOTACJE UNIJNE 2014-2020 KOMPLEKSOWY PRZEGLĄD FUNDUSZY EUROPEJSKICH DLA FIRM www.dotacje.pl Wydawca: Dotacje.pl ul. Sokołowska 9 01 142 Warszawa tel.: 0 22 354 68 00 kontakt@dotacje.pl http://www.dotacje.pl

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny we Wrocławiu

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny we Wrocławiu projektów indywidualnych w ramach PO IG po aktualizacji w sierpniu 202 r. Oś priorytetowa I - Badania i rozwój nowoczesnych technologii Instytucja Pośrednicząca - Narodowe Centrum Badań i Rozwoju Projekty

Bardziej szczegółowo

Zarząd Województwa Śląskiego. Program Wykonawczy 2005-2008 dla Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Śląskiego na lata 2003-2013

Zarząd Województwa Śląskiego. Program Wykonawczy 2005-2008 dla Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Śląskiego na lata 2003-2013 Zarząd Województwa Śląskiego Program Wykonawczy 2005-2008 Wyobrażenia tworzą rzeczywistość Katowice, wrzesień 2005r. Strona 2 Spis Treści Spis Treści...2 Wstęp...3 Śląska Deklaracja na rzecz rozwoju Kreatywnego

Bardziej szczegółowo

DIAGNOZA ZAPOTRZEBOWANIA NA ZAWODY I SPECJALNOŚCI NA TERENIE POWIATU WADOWICKIEGO POWIATOWY URZĄD PRACY W WADOWICACH

DIAGNOZA ZAPOTRZEBOWANIA NA ZAWODY I SPECJALNOŚCI NA TERENIE POWIATU WADOWICKIEGO POWIATOWY URZĄD PRACY W WADOWICACH DIAGNOZA ZAPOTRZEBOWANIA NA ZAWODY I SPECJALNOŚCI NA TERENIE POWIATU WADOWICKIEGO POWIATOWY URZĄD PRACY W WADOWICACH LUTY 2013 Strona 1 SPIS TREŚCI Strona WSTĘP 3 1 ANALIZA SYTUACJI SPOŁECZNO-GOSPODARCZEJ

Bardziej szczegółowo

Uniwersytetu Medycznego w Łodzi (Stan na dzień 29.08.2011 r.)

Uniwersytetu Medycznego w Łodzi (Stan na dzień 29.08.2011 r.) Programy Pomocowe - potencjalne źródła finansowania projektów Uniwersytetu Medycznego w Łodzi (Stan na dzień 29.08.2011 r.) Opracowanie: Mgr Malwina Łańcuchowska Mgr inż. Mateusz Szymczyk Dział Programów

Bardziej szczegółowo

ZAŁOŻENIA REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO DLA MAŁOPOLSKI 2014-2020

ZAŁOŻENIA REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO DLA MAŁOPOLSKI 2014-2020 ZAŁOŻENIA REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO DLA MAŁOPOLSKI 2014-2020 Jakub Szymaoski Dyrektor Departamentu Polityki Regionalnej Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego Integracja społeczna Europa

Bardziej szczegółowo

DOFINANSOWANIE DLA PRZEDSIĘBIORSTW NA LATA 2014-2020

DOFINANSOWANIE DLA PRZEDSIĘBIORSTW NA LATA 2014-2020 DOFINANSOWANIE DLA PRZEDSIĘBIORSTW NA LATA 2014-2020 Biuletyn Podkarpackiego Centrum Doradztwa Biznesowego Szanowni Państwo, w związku z rozpoczęciem nowego okresu programowania funduszy europejskich przypadającego

Bardziej szczegółowo

Katalog instytucji wsparcia innowacyjnego biznesu

Katalog instytucji wsparcia innowacyjnego biznesu 2011 Ośrodki innowacji w Polsce Katalog instytucji wsparcia innowacyjnego biznesu park technologiczny inkubator technologiczny centrum transferu technologii Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ul.

Bardziej szczegółowo

FUNDUSZE EUROPEJSKIE 2014-2020 Cz.3. PROGRAMY

FUNDUSZE EUROPEJSKIE 2014-2020 Cz.3. PROGRAMY INFORMACJE OGÓLNE I. PROGRAM INTELIGENTNY ROZWÓJ 1 Założenia do Programu Inteligentny Rozwój zostały opracowane jeszcze w maju 2013 r. i poddane wówczas konsultacjom społecznym. Po zebraniu uwag i sugestii

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej

Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej dla rozwoju Polski Wschodniej Broszura informacyjna Program Operacyjny Ministerstwo Rozwoju Regionalnego PROGRAM OPERACYJNY ROZWÓJ POLSKI WSCHODNIEJ Program Operacyjny (PO RPW) jest jednym z instrumentów

Bardziej szczegółowo

Analiza zadań i celów strategicznych szkolnictwa wyższego wynikających z krajowych dokumentów strategicznych

Analiza zadań i celów strategicznych szkolnictwa wyższego wynikających z krajowych dokumentów strategicznych Organizacyjna i merytoryczna koordynacja procesu opracowania projektów sektorowej strategii rozwoju szkolnictwa wyższego do roku 2020, ze szczególnym uwzględnieniem okresu do 2015 roku Analiza zadań i

Bardziej szczegółowo

Szanowni Państwo! Gorąco zachęcam do lektury! Sekretarz Stanu w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego

Szanowni Państwo! Gorąco zachęcam do lektury! Sekretarz Stanu w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego Szanowni Państwo! Oddajemy w Państwa ręce kolejny numer biuletynu Fundusze Europejskie w Polsce. Jest on w całości poświęcony wykorzystaniu unijnych funduszy przez dwa polskie regiony: województwo śląskie

Bardziej szczegółowo

OD POMYSŁU DO ZMIANY

OD POMYSŁU DO ZMIANY REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO NA LATA 2014-2020 OD POMYSŁU DO ZMIANY CZYLI (PRAWIE) WSZYSTKO CO MUSISZ WIEDZIEĆ O FUNDUSZACH UNII EUROPEJSKIEJ DLA MAZOWSZA Fundusze UE dla Mazowsza

Bardziej szczegółowo

naciskiem na wdrożenie elektronicznej dokumentacji medycznej, dostosowując działalność podmiotów leczniczych do znowelizowanych przepisów prawa.

naciskiem na wdrożenie elektronicznej dokumentacji medycznej, dostosowując działalność podmiotów leczniczych do znowelizowanych przepisów prawa. Program Działanie Termin Kto może składać wsnioski Typ realizowanych projektów: Wartość dofinansowania Strona internetowa Działanie 1.2 Działalność badawczo - rozwojowa przedsiębiorstw IV kwartał 2015

Bardziej szczegółowo

Regionalna Strategia Współpracy Ogniw Pośredniczących

Regionalna Strategia Współpracy Ogniw Pośredniczących Regionalna Strategia Współpracy Ogniw Pośredniczących Opracowanie: Zespół ResPublic sp. z o.o. przy współpracy pracowników Krakowskiego Parku Technologicznego. Kraków, maj 2011 I. SPIS TREŚCI I. Wprowadzenie...

Bardziej szczegółowo

naciskiem na wdrożenie elektronicznej dokumentacji medycznej, dostosowując działalność podmiotów leczniczych do znowelizowanych przepisów prawa.

naciskiem na wdrożenie elektronicznej dokumentacji medycznej, dostosowując działalność podmiotów leczniczych do znowelizowanych przepisów prawa. Program Działanie Termin Kto może składać wsnioski Typ realizowanych projektów: Wartość dofinansowania Strona internetowa Działanie 1.2 Działalność badawczo - rozwojowa przedsiębiorstw IV kwartał 2015

Bardziej szczegółowo

Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego perspektywa finansowa 2014-2020

Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego perspektywa finansowa 2014-2020 Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego perspektywa finansowa 2014-2020 Plan prezentacji Osie priorytetowe i Priorytety inwestycyjne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ZINTEGROWANEGO I ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU MIASTA GLIWICE DO ROKU 2022

STRATEGIA ZINTEGROWANEGO I ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU MIASTA GLIWICE DO ROKU 2022 Załącznik do Uchwały Nr HLII/880/2014 Rady Miejskiej w Gliwicach z dnia 20 marca 2014 r. SAMORZĄD MIASTA GLIWICE STRATEGIA ZINTEGROWANEGO I ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU MIASTA GLIWICE DO ROKU 2022 AKTUALIZACJA

Bardziej szczegółowo

Budżet Województwa Małopolskiego na rok 2002 - CZĘŚĆ OPISOWA - WYDATKI

Budżet Województwa Małopolskiego na rok 2002 - CZĘŚĆ OPISOWA - WYDATKI Budżet Województwa Małopolskiego na rok 2002 - CZĘŚĆ OPISOWA - WYDATKI Data utworzenia Numer aktu Kadencja Planowane na 2002 r. wydatki budżetu Województwa Małopolskiego wynoszą 246 418 945 zł, z tego

Bardziej szczegółowo

DIAGNOZA ZAPOTRZEBOWANIA NA ZAWODY I SPECJALNOŚCI NA TERENIE POWIATU WADOWICKIEGO POWIATOWY URZĄD PRACY W WADOWICACH

DIAGNOZA ZAPOTRZEBOWANIA NA ZAWODY I SPECJALNOŚCI NA TERENIE POWIATU WADOWICKIEGO POWIATOWY URZĄD PRACY W WADOWICACH 2014-1-31 DIAGNOZA ZAPOTRZEBOWANIA NA ZAWODY I SPECJALNOŚCI NA TERENIE POWIATU WADOWICKIEGO POWIATOWY URZĄD PRACY W WADOWICACH LUTY 2014 SPIS TREŚCI Strona WSTĘP 3 1 ANALIZA SYTUACJI SPOŁECZNO-GOSPODARCZEJ

Bardziej szczegółowo