Warszawa, 30 kwietnia 2010 r.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Warszawa, 30 kwietnia 2010 r."

Transkrypt

1 towarzystwo obrotu energią RYNEK ENERGII ELEKTRYCZNEJ W POLSCE - stan na 31 marca 2010 r. Raport TOE Warszawa, 30 kwietnia 2010 r. Towarzystwo Obrotu Energią ul. Czackiego 7/9/11, Warszawa tel. (22) , fax (22) , KRS Konto Pekao S.A. NRB:

2 SPIS TREŚCI: 1. Wprowadzenie Kluczowe działania (zrealizowane oraz planowane) na rynku energii elektrycznej w Polsce w okresie od 1 kwietnia 2009 r. do 31 marca 2010 r Utrzymanie obowiązku zatwierdzania przez Prezesa URE taryf (sprzedaży energii elektrycznej) w grupach taryfowych G Funkcjonowanie systemu umarzania świadectw pochodzenia (tzw. żółte, czerwone i zielone certyfikaty) Sposób i zasady udostępniania mocy w ramach wymiany międzysystemowej Zmiany w ramach mechanizmu bilansowania (na rynku bilansującym) Zakończenie prac dot. ujednolicenia generalnych umów dystrybucyjnych GUD (opracowanie i przyjęcie przez PTPiREE i TOE standardowego wzorca GUD) Dyrektywa 2009/28/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 kwietnia 2009 r. w sprawie promowania stosowania energii ze źródeł odnawialnych, zmieniająca i w następstwie uchylająca dyrektywy 2001/77/WE oraz 2003/30/WE Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/72/WE z dnia 13 lipca 2009 r. dotycząca wspólnych zasad rynku wewnętrznego energii elektrycznej i uchylająca dyrektywę 2003/54/WE Stan rynku energii elektrycznej w kontekście Decyzji Komisji Europejskiej dot. oceny polskiego rynku energii elektrycznej Przyjęcie przez Radę Ministrów Polityki energetycznej Polski do 2030 roku wraz z załącznikami Nowelizacja ustawy Prawo energetyczne ustawą z dnia 8 stycznia 2010 r Kierunki rozwoju konkurencji i ochrony konsumentów w polskim sektorze energetycznym - raport Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, marzec 2010 r Problemy z wdrożeniem ustawy o podatku akcyzowym Wdrożenie dyrektywy MiFID P1. Projekt ustawy o efektywności energetycznej P2. Prace nad nową ustawą Prawo energetyczne oraz nową architekturą rynku energii elektrycznej w Polsce P3. Zmiany zasad funkcjonowania rynku giełdowego w Polsce (w kontekście wejścia obliga giełdowego ) P4. Prace nad zagadnieniem zmian rozliczania różnicy bilansowej P5. Prace nad kodeksem dobrych praktyk oraz wzorcem umowy kompleksowej Kształtowanie się cen energii elektrycznej Rynek dnia następnego _raport_rynek_projekt_v16_final_pa.doc str. 2 z 60

3 3.2. Rynek terminowy Stan rynku energii elektrycznej w Polsce - PODSUMOWANIE Propozycje działań krótko- i długoterminowych Zastosowane skróty i oznaczenia Materiały źródłowe Zespół autorski Rozpowszechnianie Raportu, jak również przytaczanie jego fragmentów, dozwolone za wskazaniem źródła. Copyright Towarzystwo Obrotu Energią _raport_rynek_projekt_v16_final_pa.doc str. 3 z 60

4 1. WPROWADZENIE Raport RYNEK ENERGII ELEKTRYCZNEJ W POLSCE - stan na 31 marca 2010 r., zwany dalej także Raportem TOE 2010, podsumowuje kluczowe zdarzenia, jakie miały miejsce na rynku energii elektrycznej w Polsce w okresie od 1 kwietnia 2009 r. do 31 marca 2010 r. Komentujemy także ogłoszone w tym okresie plany zmian na rynku energii elektrycznej. Podobnie jak w przypadku opracowanego pod koniec kwietnia 2009 roku poprzedniego raportu [34], zakres merytoryczny Raportu TOE 2010 koncentruje się głównie na obszarach charakterystycznych dla działalności Towarzystwa Obrotu Energią i jego członków, do których należą spółki obrotu (jako tzw. członkowie wspierający) oraz osoby fizyczne (tzw. członkowie zwyczajni). W roku 2009 oraz na początku 2010 zostało przyjętych kilka istotnych, zdaniem TOE, dokumentów formalno prawnych, które mają i w kolejnych latach będą miały znaczący wpływ na rynek energii elektrycznej w Polsce, w tym w szczególności na obszar obrotu energią elektryczną. Do czterech najważniejszych unijnych i polskich uwarunkowań formalno prawnych, mających wpływ na sektor energetyczny zespół autorski zaliczył: przyjęcie przez Parlament Europejski i Radę w dniu 13 lipca 2009 r. dyrektywy 2009/72/WE dotyczącej wspólnych zasad rynku wewnętrznego energii elektrycznej i uchylającej dyrektywę 2003/54/WE [1]; przyjęcie przez Parlament Europejski i Radę w dniu 23 kwietnia 2009 r. dyrektywy 2009/28/WE w sprawie promowania stosowania energii ze źródeł odnawialnych zmieniającej i w następstwie uchylającej dyrektywy 2001/77/WE oraz 2003/30/WE [4]; przyjęcie przez Sejm RP w dniu 8 stycznia 2010 r. ustawy o zmianie ustawy - Prawo energetyczne oraz o zmianie niektórych innych ustaw [11]; przyjęcie przez Radę Ministrów w dniu 10 listopada 2009 r. Polityki energetycznej Polski do 2030 roku wraz załącznikami [29]. W Raporcie TOE 2010 zespół autorski przeanalizował m.in. możliwe konsekwencje wdrożenia oraz wejścia w życie czterech ww. dokumentów dla elektroenergetyki w Polsce, w tym w szczególności dla sektora obrotu energią elektryczną. Zespół wskazał na szanse i zagrożenia wynikające z ich wprowadzenia, a także opisał konieczne działania dostosowawcze, jakie należałoby podjąć, aby zrealizować wyznaczone w tych dokumentach cele. Oprócz ww. zagadnień Raport TOE 2010 obejmuje swoim zakresem elementy, które stanowią kontynuację tematyki poruszanej w ubiegłorocznym raporcie [34], jak również zagadnienia nowe, będące wynikiem działań i inicjatyw wewnętrznych oraz zewnętrznych podejmowanych od 1 kwietnia 2009 r. przez organy rządowe i inne instytucje działające w sektorze elektroenergetycznym (w tym TOE). Raport TOE 2010 został opracowany na podstawie danych oraz wiedzy zespołu autorskiego wg stanu na 31 marca 2010 r. Raport, zgodnie z ustaleniami z 2009 roku, ma charakter cykliczny i będzie publikowany corocznie w pierwszej połowie każdego roku kalendarzowego _raport_rynek_projekt_v16_final_pa.doc str. 4 z 60

5 2. KLUCZOWE DZIAŁANIA (ZREALIZOWANE ORAZ PLANOWANE) NA RYNKU ENERGII ELEKTRYCZNEJ W POLSCE W OKRESIE OD 1 KWIETNIA 2009 R. DO 31 MARCA 2010 R. Kluczowe działania (zrealizowane oraz planowane) na rynku energii elektrycznej w Polsce w okresie od 1 kwietnia 2009 r. do 31 marca 2010 r. przedstawiono w syntetycznym zestawieniu tabelarycznym poniżej. Analogicznie jak w przypadku Raportu TOE 2009 [34], zestawienie obejmuje głównie tematykę obrotu energią elektryczną w obszarze rynku hurtowego, rynku sprzedaży energii elektrycznej do odbiorców końcowych oraz wymiany międzysystemowej. W przypadku powiązań trzech ww. głównych obszarów z określonymi elementami całego łańcucha zakupu/sprzedaży energii elektrycznej starano się jednak w maksymalny możliwy sposób uwzględnić także uwarunkowania innych - powiązanych obszarów rynku oraz ich wpływ na pozostałe segmenty energetycznego łańcucha wartości: wytwarzanie, dystrybucję i obrót. W dalszej części rozdziału (za tabelą) przedstawiono krótką charakterystykę i ocenę poszczególnych działań _raport_rynek_projekt_v16_final_pa.doc str. 5 z 60

6 Tabela 1.Kluczowe działania (zrealizowane oraz planowane) na rynku energii elektrycznej w Polsce w okresie od 1 kwietnia 2009 roku do 31 marca 2010 r. Lp. Działanie [1 13]/plany [P1-P5] Wpływ na obszar rynku Data Wpływ na rozwój rynku Wytwarzanie Dystrybucja Obrót hurtowy Obrót detaliczny 1 Wymiana międzysystemowa Odbiorcy końcowi Strona: rozszerzenie zagadnienia Utrzymanie obowiązku zatwierdzania przez Prezesa URE taryf (sprzedaży energii elektrycznej) w grupach taryfowych G Funkcjonowanie systemu umarzania świadectw pochodzenia (tzw. czerwone, żółte i zielone certyfikaty) Sposób i zasady udostępniania mocy w ramach wymiany międzysystemowej Zmiany w ramach mechanizmu bilansowania (na rynku bilansującym) (decyzja ) N N N - N +/- 9 +/- + N N +/- N N - N N + + N Zakończenie prac dot. ujednolicenia generalnych umów dystrybucyjnych GUD (opracowanie i przyjęcie przez PTPiREE i TOE standardowego wzorca GUD) N + N + N sprzedaż energii do odbiorców końcowych _raport_rynek_projekt_v16_final_pa.doc str. 6 z 60

7 Lp Działanie [1 13]/plany [P1-P5] Wpływ na obszar rynku Dyrektywa 2009/28/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia z dnia 23 kwietnia 2009 r. w sprawie promowania stosowania energii ze źródeł odnawialnych zmieniająca i w następstwie uchylająca dyrektywy 2001/77/WE oraz 2003/30/WE Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/72/WE z dnia 13 lipca 2009 r. dotycząca wspólnych zasad rynku wewnętrznego energii elektrycznej i uchylająca dyrektywę 2003/54/WE Stan rynku energii elektrycznej w kontekście Decyzji Komisji Europejskiej dot. oceny polskiego rynku energii elektrycznej Data Wpływ na rozwój rynku Wytwarzanie Dystrybucja Obrót hurtowy Obrót detaliczny 1 Wymiana międzysystemowa Odbiorcy końcowi Strona: rozszerzenie zagadnienia (OZE) + N - N N /- N + + N Przyjęcie przez Radę Ministrów Polityki energetycznej Polski do 2030 roku wraz z załącznikami Nowelizacja ustawy Prawo energetyczne ustawą z dnia 8 stycznia 2010 r A zmiana art. 4j - nowe uwarunkowania umowne +/- N - N - N +/- 27 B art. 49a obligo giełdowe - - N +/- +/- N +/- 29 C art. 9o - obowiązek fioletowy (metanowy) +/- + (OZE) N N - N _ _raport_rynek_projekt_v16_final_pa.doc str. 7 z 60

8 Lp Działanie [1 13]/plany [P1-P5] Wpływ na obszar rynku Kierunki rozwoju konkurencji i ochrony konsumentów w polskim sektorze energetycznym - raport Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów Problemy z wdrożeniem ustawy o podatku akcyzowym Data Wpływ na rozwój rynku Wytwarzanie Dystrybucja Obrót hurtowy Obrót detaliczny 1 Wymiana międzysystemowa Odbiorcy końcowi Strona: rozszerzenie zagadnienia N +/ N N - N Wdrożenie dyrektywy MIFiD +/- +/- N +/- +/- N N 34 P1 P2 P3 P4 P5 Legenda: Projekt ustawy o efektywności energetycznej + N N N - N +/- 37 Prace nad nową ustawą Prawo energetyczne oraz nową architekturą rynku energii elektrycznej w Polsce Zmiana zasad funkcjonowania rynku giełdowego w Polsce (w kontekście wejścia obliga giełdowego ) N - N N N 39 Prace nad zagadnieniem zmian rozliczania różnicy bilansowej +/- N + N - N N 41 Prace nad kodeksem dobrych praktyk oraz wzorcem umowy kompleksowej + N + N + N + 43 N neutralne -" negatywny wpływ + pozytywny wpływ +/- różny wpływ w zależności od przyjętej perspektywy czasowej lub podgrupy odbiorców kolorem czerwonym oznaczono działania będące kontynuacją zagadnień opisanych w Raporcie TOE 2009 kolorem niebieskim oznaczono propozycje/plany wprowadzenia określonych rozwiązań, które przedstawiono do kwietnia 2010 rok _raport_rynek_projekt_v16_final_pa.doc str. 8 z 60

9 1. Utrzymanie obowiązku zatwierdzania przez Prezesa URE taryf (sprzedaży energii elektrycznej) w grupach taryfowych G Rok 2009 był kolejnym rokiem, w którym Prezes URE utrzymał obowiązek zatwierdzania taryf sprzedaży energii elektrycznej dla gospodarstw domowych. Utrzymanie tego obowiązku, a co za tym idzie - regulacji cen energii elektrycznej, jest sprzeczne z nadrzędnym kierunkiem rozwoju rynku energii elektrycznej i jego liberalizacją. Jak pokazuje praktyka, regulacja wykonywana jest w sposób wysoce kontrowersyjny - zatwierdzanie cen w realiach 2009 roku odbywało się na poziomie poniżej kosztów nabycia energii elektrycznej na rynku hurtowym 2. Prezes URE oparł proces zatwierdzania taryf na przyjmowanych przez siebie wytycznych nie mających oparcia w realiach rynkowych. Przedsiębiorstwo obrotu, które we wniosku taryfowym zaryzykowałoby odstępstwo od tych wytycznych, naraża się na decyzję odmawiającą zatwierdzenia taryfy. Warto także podkreślić, że działania Prezesa URE budzą wątpliwości co do spójności z celami prawa wspólnotowego, co znalazło odzwierciedlenie w zarzutach Komisji Europejskiej w ramach postępowania [32] o niewłaściwą transpozycję dyrektywy 2003/54/WE [8] oraz rozporządzenia (WE) nr 1228/2003 [9]. Utrzymywanie cen dla odbiorców zużywających energię elektryczną na potrzeby gospodarstw domowych na poziomie niepokrywającym kosztów powoduje, że nie nadążają one za rynkowymi wskaźnikami cenowymi. Z uwagi na fakt, że dysproporcja ta pogłębia się z każdym rokiem, uwolnienie cen dla tego segmentu rynku będzie coraz trudniejsze. Skutki ewentualnej podwyżki, niezbędnej dla pokrycia poniesionych kosztów (nie wspominając już o zrekompensowaniu strat z poprzednich okresów) będą bowiem coraz większe. To z kolei skutkować może odkładaniem w czasie pełnego uwolnienia rynku, a zatem swoistym błędnym kołem utrzymującym obecną, patologiczną sytuację na rynku energii. Tylko ostateczne uwolnienie cen energii elektrycznej w grupie gospodarstw domowych doprowadzi do rzeczywistej konkurencji, rozwoju rynku i jego transparentności. Przykładem niech będzie segment odbiorców przemysłowych i biznesowych, dla którego ceny nie są regulowane od połowy 2007 r. Po półtora roku od momentu uwolnienia cen liczba odbiorców w tym segmencie, którzy zmienili sprzedawcę wzrosła z 85 na koniec 2008 r. do na koniec 2009 r., co oznacza wzrost o 18 razy. 2 Potwierdzeniem powyższych stwierdzeń jest relacja ceny zakupu energii elektrycznej konwencjonalnej uznanej przez Prezesa URE w zatwierdzonych dla sprzedawców z urzędu taryfach dla gospodarstw domowych w roku 2009, tj. 190,00 PLN/MWh - z akcyzą w wys. 20 PLN/MWh w okresie styczeń luty 2009 r. i 170,00 PLN/MWh w okresie marzec grudzień 2009 r., do ogłoszonej przez Prezesa URE średniej ceny sprzedaży energii elektrycznej na rynku konkurencyjnym w całym 2009 r. w wysokości 197,21 PLN/MWh _raport_rynek_projekt_v16_final_pa.doc str. 9 z 60

10 Wniosek Utrzymywanie zatwierdzania taryf w grupach taryfowych G: stoi w sprzeczności z zasadniczym celem, jakim jest liberalizacja rynku energii elektrycznej; naraża Polskę na reperkusje za niewłaściwą transpozycję przepisów unijnych; powoduje uprzywilejowanie pozycji spółek, które nie ponoszą straty na sprzedaży energii elektrycznej do odbiorców końcowych w grupie gospodarstw domowych w porównaniu ze spółkami podlegającymi zatwierdzaniu taryf; wpływa na osłabienie konkurencyjności polskich przedsiębiorców, którzy muszą dofinansowywać społeczne taryfy dla gospodarstw domowych; może pośrednio wpłynąć na wzrost cen usług i towarów konsumpcyjnych; z roku na rok podwyższa pułap podwyżek, jakimi w końcu trzeba będzie obciążyć odbiorców indywidualnych w momencie zniesienia tych taryf. W związku z powyższym TOE podtrzymuje apel o jak najszybsze pełne uwolnienie rynku energii elektrycznej w Polsce, poprzez podjęcie ze strony Prezesa URE decyzji dotyczącej zwolnienia spółek obrotu z obowiązku przedkładania do zatwierdzania taryf w grupie gospodarstw domowych. 2. Funkcjonowanie systemu umarzania świadectw pochodzenia (tzw. żółte, czerwone i zielone certyfikaty) Z uwagi na realizowaną politykę ekologiczną Unii Europejskiej i wynikające z niej konsekwencje dla krajów członkowskich (w tym Polski), szczególnie ważne są odpowiednio zaprojektowane mechanizmy wspierające rozwój odnawialnych źródeł energii oraz źródeł produkujących energię elektryczną w kogeneracji (czyli w skojarzeniu z produkcją ciepła). W Polsce systemy wsparcia obu ww. źródeł wytwarzania oparte są na mechanizmie uzyskiwania, obrotu i umarzania świadectw pochodzenia dla OZE (tzw. zielone certyfikaty) oraz dla źródeł kogeneracyjnych (tzw. czerwone i żółte certyfikaty). Główne założenia i ideę wprowadzonego mechanizmu wsparcia TOE od początku oceniało [34] i dalej ocenia pozytywnie, natomiast ma zastrzeżenia do jego praktycznej realizacji. Na początku 2010 roku miała miejsce nowelizacja ustawy - Prawo energetyczne [11], która wprowadziła m.in. następujące zmiany w zakresie systemów wsparcia OZE i energii produkowanej w kogeneracji: _raport_rynek_projekt_v16_final_pa.doc str. 10 z 60

11 usankcjonowanie możliwości uzyskiwania świadectw pochodzenia dla energii odnawialnej jak i z wysokosprawnej kogeneracji przez tę samą jednostkę energii wytworzoną w kogeneracyjnym źródle odnawialnym; umożliwienie realizacji obowiązku OZE przez odbiorców końcowych kupujących energię elektryczną na rynku giełdowym i przy wykorzystaniu towarowych domów maklerskich;. wprowadzenie nowego obowiązku dot. energii z kogeneracji obowiązek zakupu świadectw pochodzenia lub uiszczenia opłaty zastępczej dla jednostki kogeneracyjnej opalanej metanem górniczym (tzw. obowiązek metanowy ), który wejdzie w życie 9 sierpnia 2010 r.; wprowadzenie świadectw pochodzenia biogazu rolniczego (jako potwierdzenie wytworzenia biogazu oraz wprowadzenia go do sieci dystrybucyjnej gazowej); świadectwa te są zaliczone do obowiązku OZE wejście w życie obowiązku nastąpi 1 stycznia 2011 r. Zdaniem TOE, praktyczna realizacja ww. systemów wsparcia posiada istotne mankamenty. Główne z nich zostały opisane poniżej: Nowelizacja ustawy - Prawo energetyczne [11] w zakresie obowiązku metanowego wchodzi w życie w trakcie roku kalendarzowego. Nowe obowiązki, oprócz ryzyka handlowego po stronie sprzedawców energii elektrycznej, generują dodatkowe koszty dla odbiorcy końcowego. W obecnie funkcjonującym systemie wsparcia OZE i kogeneracji koszt ten wynosi już ok. 36 PLN/MWh (netto), a od 9 sierpnia 2010 roku ze względu na nowy obowiązek metanowy może on wzrosnąć o dodatkowe ok. 1 PLN/MWh (netto). Biorąc pod uwagę potencjalny wzrost obowiązku w kolejnych latach, przy jednoczesnym utrzymywaniu obowiązujących zasad w zakresie certyfikatów zielonych, czerwonych i żółtych, będzie stanowić to kolejne, z roku na rok, rosnące obciążenie dla odbiorców końcowych. System wsparcia energii z OZE jest drogi dla odbiorców końcowych, a mało efektywny z punktu widzenia osiągania założonych celów. Świadczy o tym chociażby rosnąca z roku na rok wielkość przychodów Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z tytułu opłat zastępczych. Według informacji NFOŚiGW przychody z tytułu opłat zastępczych, uzyskane w 2009 roku, wyniosły ok. 800 mln zł (dla porównania w roku 2008 było to ok. 370 mln zł), a planowane na rok 2010 mają osiągnąć poziom ok. 1 mld zł. Oznacza to, że: limity obowiązków wyznaczone są znacznie powyżej rzeczywistych możliwości wytwarzania energii z OZE; obowiązujący system wsparcia energii elektrycznej z OZE, czy raczej jego realizacja, nie przyczynia się do powstawania wystarczającej ilości nowych źródeł OZE _raport_rynek_projekt_v16_final_pa.doc str. 11 z 60

12 Naszym zdaniem należy zadbać o to, aby rosnące z roku na rok kwoty wpłacane do NFOŚiGW przez przedsiębiorstwa energetyczne były wydawane na rozwój nowych i modernizację istniejących źródeł OZE wraz z modernizacją sieci przesyłowej i dystrybucyjnej służącej przyłączaniu tych źródeł, gdyż jedynie wtedy uda się osiągnąć cel 15% udziału OZE w końcowym zużyciu energii w 2020 roku. System wsparcia energii z OZE najbardziej premiuje właścicieli istniejących źródeł, a nie sprzyja budowie nowych. Określenie jasnych zasad wsparcia OZE tylko do roku 2017 powoduje znaczne ryzyko dla działalności przedsiębiorstw energetycznych w dłuższej perspektywie czasu. Uważamy, że należy w sposób bardziej szczegółowy określić, jak system będzie działał od roku Zbyt krótki okres obowiązywania wsparcia stanowi zasadniczą przeszkodę przy planowaniu inwestycji w źródła energii odnawialnej, uniemożliwiając określenie podstawowych parametrów finansowych dla danego projektu. To przekłada się m.in. na utrudniony dostęp do źródeł finansowania. Cenę świadectw pochodzenia wyznacza wysokość jednostkowej opłaty zastępczej, która kilka lat temu została ustalona na poziomie 240,00 PLN/MWh i jest corocznie waloryzowana wskaźnikiem inflacji. Na rok 2010 wynosi ona 267,95 PLN/MWh. Należy stwierdzić, że jej poziom jest oderwany od realiów rynkowych, tj. ceny energii konwencjonalnej drugiego strumienia przychodu dla OZE. Uważamy, że system wsparcia powinien uwzględniać rynkowe ceny energii elektrycznej i być dostosowany do obecnej i oczekiwanej sytuacji na rynku hurtowym. Uwzględniając obecny i oczekiwany w horyzoncie średnioterminowym poziom cen energii elektrycznej na rynku hurtowym uważamy, że obecnie obowiązujący system wsparcia wysokosprawnej kogeneracji jest zbędny i zwiększa jedynie obciążenia finansowe końcowych odbiorców energii elektrycznej. Wsparcie kogeneracji w postaci świadectw pochodzenia wobec wprowadzenia nowego sposobu kalkulacji cen ciepła wytwarzanego w jednostkach kogeneracji jest obecnie iluzoryczne. Z punktu widzenia promocji ww. źródeł kluczowym problemem jest jednak umiejętne i właściwe skierowanie dodatkowego źródła przychodów (z certyfikatów) w sposób zapewniający nie tylko możliwość pracy istniejących źródeł, ale przede wszystkim rozwój nowych źródeł OZE i kogeneracji. Dotychczasowe doświadczenia wskazują jednak na umiarkowaną (zdaniem TOE niewystarczającą) komplementarność założeń z celem. Zgromadzone zarówno w NFOŚiGW, jak i u poszczególnych inwestorów środki nie są wykorzystywane do budowy nowych mocy. Wniosek Przyjęty w Polsce rynkowy system wsparcia OZE powinien pozytywnie wpływać na promowanie OZE i kogeneracji. Tak jednak nie jest. W związku z tym należałoby przeprowadzić analizę efektywności kosztowej obowiązujących mechanizmów wspierających rozwój OZE oraz kogeneracji, ze szczególnym uwzględnieniem formuł opłat zastępczych _raport_rynek_projekt_v16_final_pa.doc str. 12 z 60

13 Ręczne ustalenie przez Prezesa URE poziomu opłat zastępczych dla kogeneracji w zasadniczy sposób odbiega od warunków rynkowych. W przypadku OZE poziom opłat zastępczych w modelu nie uwzględnia zmian dotyczących drugiego źródła przychodów uzyskiwanych przez źródła OZE tj. przychodu ze sprzedaży energii elektrycznej oraz w największym stopniu premiuje właścicieli istniejących źródeł, a nie sprzyja budowie nowych. Ponadto, gromadzone w rezultacie funkcjonowania systemu środki, nie są w sposób właściwy przeznaczane na inwestycje. 3. Sposób i zasady udostępniania mocy w ramach wymiany międzysystemowej Jednym z celów polityki Unii Europejskiej jest stworzenie wspólnego rynku energii (single energy market). Kolejne dyrektywy unijne, w tym ta o bezpieczeństwie dostaw [5], traktują wymianę międzysystemową i rozwój połączeń międzysystemowych jako jedne z najważniejszych czynników rozwoju europejskiego rynku energii. Pozytywnie oceniamy udział Operatora System Przesyłowego w systemie skoordynowanych aukcji transgranicznych obejmującym obszar 5 operatorów systemów przesyłowych w Europie Środkowej. Zasady prowadzenia aukcji odpowiadają standardom powstałym na bardziej dojrzałych rynkach i potrzebom uczestników. Uruchomienie Centralnego Biura Alokacyjnego (Central Allocation Office/CAO) było kolejnym ważnym etapem w procesie koordynacji działań operatorów. Mimo pozytywnych efektów koordynacji, odrębnie należy ocenić próby wprowadzenia przez CAO tak zwanej metody flow based przy udostępnianiu mocy transgranicznych. Wprowadzenie tej metody było wielokrotnie odkładane na termin późniejszy ze względu na: braki w przygotowaniu metodologii, niejasności i zalecenia dotyczące wymagań technicznych po stronie uczestników rynku oraz kontrowersje co do skuteczności metody. Planowane wprowadzenie aukcji na zasadzie flow based może poprawić sytuację w wymianie międzysystemowej w regionie, ale brak wystarczającego doświadczenia z innych rynków nie pozwala na wiarygodną prognozę co do przyszłych wyników. Nadal negatywnie oceniamy procedury określania mocy transgranicznych dostępnych w przetargach. Od momentu, gdy uczestnicy rynku mogą obserwować działania w zakresie wymiany transgranicznej, a więc od momentu przystąpieniu Polski do Unii Europejskiej w 2004 roku, OSP traktuje wymianę transgraniczną jako element drugorzędny w stosunku do rynku krajowego. Takie czynniki jak: brak mocy przesyłowych w aukcjach rocznych w ostatnich trzech latach; wprowadzanie ograniczeń w oferowanych, a nawet już przyznanych mocach przesyłowych w przypadku perturbacji na rynku wewnętrznym; _raport_rynek_projekt_v16_final_pa.doc str. 13 z 60

14 brak wiarygodnego systemu prognoz w udostępnianiu mocy przesyłowych; jedynie symboliczne ilości mocy oferowanych dla importu energii do Polski, co przy obecnych cenach, które w Polsce często przewyższają te w krajach sąsiednich, istotnie ogranicza możliwości handlowe oraz ogranicza możliwości redukcji cen energii w Polsce (szczególnie w godzinach pozaszczytowych) mają istotny wpływ na poziom i przejrzystość wymiany transgranicznej. W najbliższych latach wpływ na wymianę międzysystemową może mieć dalsza integracja rynków Europy Środkowo-Wschodniej, czego wyrazem jest podpisane w lutym 2010 roku memorandum o współpracy pomiędzy TGE, giełdą czeską (PXE) i giełdą austriacką (EXAA) opartej o market coupling. Wniosek Dyskutowany i ujęty w Raporcie TOE 2010 okres, podobnie jak rok poprzedni, nie przyniósł istotnych zmian w obszarze wymiany międzysystemowej. Modelowe mechanizmy organizacyjno-techniczne wymiany międzysystemowej funkcjonowały sprawnie, jednak problemy z określaniem dostępnych mocy w ramach aukcji (zdaniem TOE poziom udostępnianych mocy był zbyt niski) w 2009 roku nadal nie zostały wyeliminowane. Ponadto, przygotowania nowych inwestycji związanych z rozwojem połączeń transgranicznych przebiegają zdecydowanie za wolno. 4. Zmiany w ramach mechanizmu bilansowania (na rynku bilansującym) Zmiana mechanizmu kształtowania cen na rynku bilansującym Po ponad roku od momentu wprowadzenia do IRiESP [27] zapisów, które w sposób zasadniczy zmieniły sposób prowadzenia rozliczeń na Rynku Bilansującym (RB), należy stwierdzić, że był to pozytywny kierunek rozwoju rynku energii elektrycznej w Polsce. Cena rozliczeniowa odchylenia CRO w danej godzinie równa jest najwyższej cenie ofertowej za wytwarzanie energii elektrycznej w planie BPKD swobodnie zbilansowanym, która domyka popyt na moc w tej godzinie. Inaczej, jest to cena krańcowa wytwarzania energii w planie BPKD swobodnie zbilansowanym. Ten sposób wyznaczania ceny jest w naszej ocenie rynkowym i obiektywnym sposobem odzwierciedlenia relacji popytu i podaży. Zastosowany mechanizm wyznaczania ceny rozliczeniowej na RB z punktu widzenia spółek obrotu jest korzystny, gdyż zmniejsza koszty ponoszone przez spółki na RB, wynikające z błędnych prognoz zapotrzebowania. Ilość energii na RB w odniesieniu do całkowitego zapotrzebowania na energię/moc z KSE w 2009 roku wyniosła ok. 2,6%. Jak widać udział ilości energii w ramach RB w całkowitym zapotrzebowaniu na energię z KSE jest niewielki _raport_rynek_projekt_v16_final_pa.doc str. 14 z 60

15 i wynika wyłącznie z błędów prognoz wykonywanych przez spółki obrotu na potrzeby swoich klientów. Nie można w tym przypadku mówić o celowych działaniach podmiotów w zakresie zajmowania określonej pozycji na RB. Ponadto, z dniem 1 stycznia 2010 r. z jednostek grafikowych spółek obrotu (sprzedawców z urzędu) wydzielone zostały jednostki grafikowe OSD (różnice bilansowe, w tym straty w sieci dystrybucyjnej), które wyznaczane są w oparciu o dane prognostyczne. Taki sposób wyznaczania ilości energii elektrycznej na terenie danego OSD skutkuje tym, że wprowadzenie B>0 na RB będzie automatycznie generowało powstawanie dodatkowych kosztów tych spółek obrotu (patrz także P4). Wniosek Wdrożone w Polsce zmiany mechanizmu bilansowania i rozliczeń za tzw. energię bilansującą należy ocenić pozytywnie. Cena rozliczeniowa odchylenia CRO w danej godzinie równa jest najwyższej cenie ofertowej za wytwarzanie energii elektrycznej w planie BPKD swobodnie zbilansowanym. Sposób wyznaczania ceny rozliczeniowej odchylenia CRO w danej godzinie, jako równej najwyższej cenie ofertowej za wytwarzanie energii elektrycznej w planie BPKD swobodnie zbilansowanym, jest w naszej ocenie rynkowym i obiektywnym sposobem wyznaczania tej ceny. Pozytywnie oceniamy także określenie wartości składnika B od 1 stycznia 2009 roku na poziomie 0 (co skutkuje zrównaniem cen CROs oraz CROz w danej godzinie na RB). Proponujemy pozostawienie B=0 w kolejnych latach. Rynek Dnia Bieżącego Pozytywnie należy ocenić działania PSE - Operator w zakresie wprowadzania mechanizmów poszerzających możliwości handlu dla doby handlowej n, czyli wprowadzenia od 1 grudnia 2009 roku tzw. Rynku Dnia Bieżącego, umożliwiającego korygowanie pozycji kontraktowych również w dniu dostawy energii. Jednakże z obecnej perspektywy widać, że długo oczekiwany przez uczestników Rynek Dnia Bieżącego w praktyce nie jest wykorzystywany. Jak dotąd dokonano jedynie kilku transakcji pomiędzy spółkami obrotu poza grupami skonsolidowanymi i niewiele więcej w grupach, na niewielkich wolumenach (w większości na poziomie 1 MW). Transakcje te były bardziej testem działania nowego rynku niż rzeczywistą potrzebą korekt pozycji handlowej. Wstępne analizy skłaniają do poglądu, że jedną z przyczyn tego stanu jest duża korelacja ceny CRO i cen z fixingów na RDN (na TGE i handlowych platformach obrotu), co w praktyce powoduje brak zainteresowania uczestników rynku dodatkowymi możliwościami domykania pozycji na RDB w sytuacji minimalnego ryzyka ukarania przez Rynek Bilansujący za niezbilansowanie portfela. Na rysunku 1 przedstawiono przykładowy wykres dla: podeek w korelacji z RB (korelacja 0,822931) _raport_rynek_projekt_v16_final_pa.doc str. 15 z 60

16 Rys. 1. Przykładowy wykres korelacji notowań podeek z RB (korelacja 0,822931) dla okresu Wniosek Pomimo krótkiej historii Rynku Dnia Bieżącego, powodującej, że jego ocena może mieć jedynie wstępny charakter, proponujemy prowadzenie bieżącego monitoringu opisanych korelacji cenowych, jak również przeprowadzenie po półroczu/roku jego funkcjonowania dodatkowych analiz, uwzględniających wpływ obecnego mechanizmu cenotwórczego w zakresie CRO na ten rynek. 5. Zakończenie prac dot. ujednolicenia generalnych umów dystrybucyjnych GUD (opracowanie i przyjęcie przez PTPiREE i TOE standardowego wzorca GUD) W trzecim kwartale 2009 roku zakończone zostały, prowadzone wspólnie przez zespół PTPiREE i TOE, prace nad opracowaniem jednolitego wzorca generalnej umowy dystrybucyjnej. Ze strony TOE wzorzec GUD został przyjęty przez Radę Zarządzająca TOE uchwałą w dniu 5 października 2009 r. jako rekomendowana podstawa regulowania stosunków pomiędzy sprzedawcą energii elektrycznej a operatorem systemu dystrybucyjnego. Po przyjęciu wzorca przez PTPiREE, na początku grudnia 2009 roku, oba towarzystwa branżowe (PTPiREE i TOE) wystosowały do Prezesa URE wspólne pismo _raport_rynek_projekt_v16_final_pa.doc str. 16 z 60

17 informujące o zakończeniu prac nad wzorcem GUD. W ślad za tym Prezes URE 14 grudnia 2009 r. opublikował na swoich stronach internetowych zarówno informację o tym fakcie, jak i przyjęty przez Towarzystwa wzór GUD. Projekt GUD został także udostępniony na stronach internetowych obu organizacji. Generalne umowy dystrybucyjne (GUD) stanowią podstawy (poza zapisami ustawy Prawo energetyczne i rozporządzeń wykonawczych oraz IRiESD) współpracy pomiędzy operatorami systemów dystrybucyjnych (OSD) oraz spółkami obrotu jako sprzedawcami energii elektrycznej do odbiorców końcowych. Określają one warunki funkcjonowania sprzedawcy na terenie OSD oraz jego współpracy z operatorem. Operatorzy poprzez zawierane umowy o świadczenie usług dystrybucji ze sprzedawcami dokonują doprecyzowania zasad korzystania z sieci i otwierają poszczególnym sprzedawcom drogę do działania na swoim obszarze. Podpisanie GUD między przedsiębiorstwami jest niezbędne, aby odbiorca energii mógł zmienić sprzedawcę. [19],[34] Niestety, mimo przyjęcia i rekomendowania do stosowania wypracowanego wspólnie wzorca GUD (jak wynika zarówno z kwietniowego komunikatu Prezesa URE [19], jak i z licznych informacji przekazywanych przez Członków TOE) spółki obrotu energią elektryczną zamierzające sprzedawać energię elektryczną na terenach poszczególnych OSD oraz mające zamiar podpisywać GUD wg wypracowanego wzorca napotykają na problemy. Część OSD uniemożliwia, a nawet odmawia podpisania wersji GUD wg wypracowanego wzorca. W swoim komunikacie [19] Prezes URE zaapelował do operatorów i sprzedawców energii elektrycznej o stosowanie wzorca GUD, wskazując m.in., że zgodnie z przeprowadzoną ankietą i badaniami w ramach monitoringu sytuacji: ogólna liczba zawartych generalnych umów dystrybucyjnych w porównaniu do roku 2008 wzrosła średnio o jedną trzecią (33%); na koniec grudnia 2009 roku największą liczbę zawartych generalnych umów dystrybucji (po 35 każdy) posiadało trzech operatorów ENERGA Operator Sp. z o.o., Vattenfall Distribution Poland S.A. oraz ENION S.A.; dziewięciu OSD otrzymało w sumie 14 zapytań ze strony sprzedawców o możliwość podpisania umowy generalnej wg wzorca GUD; tylko jeden operator - Energoserwis Kleszczów sp. z o.o. - podpisał generalną umowę dystrybucyjną wykorzystując wzorzec GUD, pozostali operatorzy odmówili podpisania takiego wzorca, jako przyczyny podając: - brak jego zatwierdzenia przez Zarząd spółki;, - konieczność wykonania dodatkowej analizy wzorca w celu możliwości jego zastosowania w świetle funkcjonalności posiadanego przez OSD systemu informatycznego wspierającego proces zmiany sprzedawcy i przekazywanie danych pomiarowych, _raport_rynek_projekt_v16_final_pa.doc str. 17 z 60

18 - (jeden z operatorów) traktowanie wzorca jako wytycznych dobrych praktyk, które wykorzystuje się w indywidualnych rozmowach i negocjacjach ze sprzedawcami; w tym samym okresie (grudzień - luty), operatorzy podpisali 50 nowych generalnych umów dystrybucyjnych na starych zasadach - bez wykorzystania wzorca. Przeprowadzona wśród członków TOE w połowie kwietnia 2010 roku ankieta dot. wdrożenia wzorca GUD potwierdza niestety kłopoty w obszarze jego praktycznego wdrażania. Wniosek Brak praktycznego wdrożenia wzorca GUD, zdaniem TOE poddaje pod wątpliwość, a nawet uniemożliwia podjęcie kolejnych kroków w zakresie liberalizacji rynku energii elektrycznej w Polsce, w tym m.in.: opracowania wzorca GUD umożliwiającego zawieranie umów kompleksowych (tzw. GUD kompleksowy), opracowanie wzorca GUD na pełnienie funkcji podmiotu odpowiedzialnego za bilansowania handlowe (POzBH), a także związanych z tym kolejnych zmian IRiESD, wynikających z konieczności dostosowania Instrukcji do realiów zawieranych umów generalnych. Brak dalszej, praktycznej implementacji wzorca GUD do stosunków umownych pomiędzy OSD i sprzedawcami może negatywnie rzutować zarówno na rozwój zasady TPA, jak i dalsze plany dotyczące przygotowania kolejnych dokumentów formalno prawnych. Stosowanie jednolitego wzorca GUD przez OSD jest zbieżne zarówno z celami styczniowej nowelizacji ustawy Prawo energetyczne [11], polityką regulacyjną Prezesa URE [29], jak i określonymi w prawodawstwie unijnym (w tym [1], [8]) wymaganiami równego traktowania wszystkich sprzedawców przez OSD. Wzorzec GUD powinien także stanowić jedną z podstaw rozstrzygania przez Prezesa URE ewentualnych sporów pomiędzy spółkami obrotu a OSD w obszarze umów dystrybucyjnych. 6. Dyrektywa 2009/28/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 kwietnia 2009 r. w sprawie promowania stosowania energii ze źródeł odnawialnych, zmieniająca i w następstwie uchylająca dyrektywy 2001/77/WE oraz 2003/30/WE Z dniem 25 czerwca 2009 r. weszła w życie nowa Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/28/WE z dnia 23 kwietnia 2009 r. w sprawie promowania stosowania energii ze źródeł odnawialnych, zmieniająca i w następstwie uchylająca dyrektywy 2001/77/WE oraz 2003/30/WE. Dyrektywa zakłada, że krajowe prawodawstwo zostanie dostosowane do jej postanowień w terminie do dnia 5 grudnia 2010 roku _raport_rynek_projekt_v16_final_pa.doc str. 18 z 60

19 Do głównych założeń dyrektywy można zaliczyć: 1) zobligowanie Państwa Członkowskiego do promowania, zachęcania i wspierania inwestycji i rozwoju na rynku odnawialnych źródeł energii. Dyrektywa również wymaga usprawnienia i ułatwienia procedur administracyjnych w odniesieniu do realizacji inwestycji w źródła energii odnawialnej; 2) osiągnięcie 20% udziału energii ze źródeł odnawialnych w końcowym zużyciu energii brutto w UE w 2020 roku, przy czym cel ten został przełożony na cele indywidualne dla poszczególnych państw członkowskich i w przypadku Polski wynosi 15%; 3) określenie tzw. celu łatwiejszego osiągnięcia" opartego na promowaniu i zachęcaniu do wprowadzania zasad służących wydajności i oszczędności energetycznej. Obecnie w Ministerstwie Gospodarki prowadzone są prace nad założeniami do zmian w polskim porządku prawnym w celu wdrożenia przedmiotowej Dyrektywy, polegające m.in. na przygotowaniu projektu ustawy o odnawialnych źródłach energii. Należy podkreślić, że zgodnie z postanowieniem art. 4 ust. 3 przedmiotowej dyrektywy, w styczniu 2010 roku Polska przekazała Komisji Europejskiej prognozę obejmującą szacowaną nadwyżkę energii ze źródeł odnawialnych w odniesieniu do orientacyjnego kursu, która mogłaby zostać przekazana innym państwom członkowskim, zgodnie z art dyrektywy. Prognozę przytoczono w tabeli 2 poniżej. Zgodnie z informacją przekazaną Komisji Wartości wskazane w prognozie oparte są na posiadanych obecnie danych i mogą być przedmiotem ewentualnych zmian i aktualizacji w ramach sprawozdań wynikających z dyrektywy 2009/28/WE, a jej precyzja szacowana jest na ± 0,5 punktu procentowego. Przyjęta w dniu 29 stycznia 2010 roku przez Komitet do Spraw Europejskich i przekazana Komisji prognoza poprzedza przekazanie Komisji, zgodnie z wymaganiami dyrektywy, w połowie 2010 roku Krajowego Planu Działań (tzw. Action Planu) w zakresie energii ze źródeł odnawialnych _raport_rynek_projekt_v16_final_pa.doc str. 19 z 60

20 Tabela 2. Przewidywany udział energii ze źródeł odnawialnych (OZE) w końcowym zużyciu energii w latach oraz nadwyżka produkcji energii z OZE Lp. Pozycja Zakładane końcowe zużycie energii [ktoe] Zakładane końcowe zużycie energii pochodzącej z OZE [ktoe] Zakładany udział energii pochodzącej z OZE [%] Min. udział energii z OZE wymagany w dyrekt. [%] ,13 9,60 10,15 10,66 11,17 11,72 12,50 13,20 13,95 14,70 15,48 8,76 8,76 9,54 9,54 10,71 10,71 12,27 12, Zakładana nadwyżka 0,84 1,39 1,12 1,63 1,01 1,79 0,93 1,68 0,48 Wniosek Mimo grudniowego terminu wdrożenia do prawodawstwa polskiego dyrektywy już dziś widać, że przyjęte przez Polskę obowiązki (w obszarze OZE) w dużej części zostaną przeniesione na sektor elektroenergetyczny. Następstwem tego będzie wzrost wymagań co do wielkości udziału OZE w sprzedaży energii elektrycznej do odbiorców końcowych. Szersza ocena konsekwencji wdrożenia ww. dyrektywy będzie możliwa po przygotowaniu projektu ustawy o odnawialnych źródłach energii. Zdaniem TOE, biorąc pod uwagę konieczność wdrożenia dyrektywy do końca roku, widzimy konieczność przyspieszenia prac legislacyjnych dotyczących tego obszaru prawodawstwa _raport_rynek_projekt_v16_final_pa.doc str. 20 z 60

21 7. Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/72/WE z dnia 13 lipca 2009 r. dotycząca wspólnych zasad rynku wewnętrznego energii elektrycznej i uchylająca dyrektywę 2003/54/WE Unia Europejska od wielu lat podejmuje działania na rzecz liberalizacji krajowych rynków energii elektrycznej i gazu oraz zmierza do utworzenia wspólnego rynku europejskiego. W tym celu Unia Europejska przyjęła jak dotąd trzy pakiety dyrektyw mających zreformować krajowe rynki energii elektrycznej i gazu oraz przybliżyć Europę do osiągnięcia ww. celów. Ich przegląd pokazano na rysunku Dyrektywa 96/92/WE Dyrektywa 2003/54/WE Dyrektywa 2009/72/WE Unbundling rachunkowy Dostęp do rynku w formule negocjowanego TPA lub Single Buyer Prawo wyboru sprzedawcy dla odbiorców zużywających > 40 GWh rocznie w obrębie całej UE Obowiązek wyznaczenia operatorów sieci przesyłowej (OSP) Bardzo ogólne wymagania dotyczące organu regulacyjnego, ograniczające się w zasadzie do wskazania potrzeby utworzenia takiego organu w Państwach Członkowskich Unbundling prawny obowiązek organizacyjnego wydzielenia OSD z podmiotów zintegrowanych Zapewnienie niezależności OSP i OSD Dostęp do rynku w formule regulowanego TPA Prawo wyboru sprzedawcy dla odbiorców niebędących gospodarstwami domowymi od oraz od dla wszystkich odbiorców Wprowadzenie instytucji Sprzedawcy Ostatniej Szansy Obowiązek wyznaczenia jednego lub więcej organów pełniących funkcję regulatora oraz enumeratywne wyliczenie kompetencji tych organów Obowiązek zapewnienia niezależności organom regulacyjnym oraz zwiększenie zakresu kompetencji tych organów - m.in. w zakresie obowiązków dot. budowania wspólnotowego rynku energii Zaostrzenie kryteriów unbundlingu OSP rozdział własnościowy albo ISO albo ITO (niezależny OSP z bardzo restrykcyjnymi kryteriami jego niezależności) Obowiązek zapewnienia tzw. usługi powszechnej Położenie nacisku na prawa konsumentów Czas trwania procedury zmiany sprzedawcy max. 3 tyg. Inteligentne liczniki energii u 80% odbiorców w okresie do 2020 Utworzenie ENTSO (Agencja ds. współpracy operatorów) Utworzenie ACER (Agencja ds. współpracy organów regulacyjnych) Rys. 2. Przegląd dyrektyw w sprawie rynku energii. Komisja Europejska przedstawiła we wrześniu 2007 roku propozycję III-go pakietu liberalizacyjnego, proponując szereg środków uzupełniających dotychczasowe przepisy w zakresie rynku wewnętrznego, m.in. dotyczące rozdziału działalności przedsiębiorstw związanych z wytwarzaniem energii od jej przesyłu; wzmocnienie roli regulatorów rynku energii; wzmocnienie infrastruktury sieci energetycznych, w szczególności połączeń transgranicznych, jak również wzmocnienie pozycji konsumentów energii. Ostatecznie akty prawne tworzące pakiet uzgodniono w marcu 2009 roku, a ich oficjalna publikacja nastąpiła w lipcu 2009 roku. Przyjęto wówczas m.in.: _raport_rynek_projekt_v16_final_pa.doc str. 21 z 60

22 (i) Dyrektywę 2009/72/WE z 13 lipca 2009 r. dotyczącą wspólnych zasad rynku wewnętrznego energii elektrycznej [1]; (ii) Rozporządzenie ustanawiające Agencję ds. Współpracy Organów Regulacji Energetyki [2]; (iii) Rozporządzenie w sprawie warunków dostępu do sieci służącej do transgranicznej wymiany energii elektrycznej [3]; (iv) Ponadto w skład pakietu weszły także przepisy dotyczące rynku gazu. Oczekuje się, że szybka i pełna implementacja dyrektywy 2009/72/WE przyniesie istotny postęp w liberalizacji i integracji rynków. Implementacja dyrektyw III-go pakietu liberalizacyjnego będzie ważnym wyzwaniem także dla Polski. Państwa Członkowskie mają czas na wdrożenie dyrektywy 2009/72/WE do dnia 3 marca 2011 r. za wyjątkiem art. 11, dotyczącego zagadnień certyfikacji w odniesieniu do krajów trzecich, który należy implementować do dnia 3 marca 2013 r. Oznacza to, że w najbliższym czasie należałoby spodziewać się propozycji polskich aktów prawnych wdrażających przepisy wspólnotowe. Skutki wdrożenia III-go pakietu liberalizacyjnego obejmą także polską energetykę i odbiorców energii. Efektem wprowadzanej reformy ma być usunięcie granic wewnętrznych w Unii Europejskiej dla swobodnego przepływu energii elektrycznej między państwami Wspólnoty podobnie jak ma to miejsce w przypadku towarów i usług czy kapitału. Oznacza to większą konkurencję między przedsiębiorstwami energetycznymi w poprawianiu swojej efektywności oraz w zabieganiu o klienta. Klient zostanie wyposażony w nowe instrumenty ochrony swoich praw po to, aby być pełnoprawnym uczestnikiem rynku energii. Nowe zapisy mają chronić także najuboższych odbiorców energii. Przede wszystkim zobowiązuje się państwa członkowskie do zapewnienia wysokiego poziomu ochrony konsumenta poprzez zagwarantowanie przejrzystych warunków zawieranych umów, rozstrzygania sporów oraz łatwego dostępu do informacji na temat dostarczanej energii, w tym w szczególności poprzez utworzenie kompleksowych punktów kontaktowych. Znacząco zmieni się ranga i rola Regulatora, który powinien mieć zagwarantowaną niezależność podejmowania decyzji, między innymi przez wprowadzenie kadencji. Ponadto, do zadań tego urzędu zostaną dodane nowe zadania to ten organ będzie współodpowiedzialny za znoszenie barier rozwoju rynku wspólnotowego. Wzmocniona zostanie współpraca operatora systemu przesyłowego z jego odpowiednikami w innych krajach, co ma pomóc w technicznej rozbudowie sieci przesyłowych. Konieczność wdrożenia niezależnego mechanizmu ochrony w postaci rzecznika praw odbiorców energii lub organu ochrony konsumentów mobilizuje do wdrożenia odpowiednich narzędzi prawnych niezbędnych do urzeczywistnienia faktycznej ochrony konsumenta energii elektrycznej w kraju. Polska musi się przygotować do wdrożenia przepisów pakietu, co stanowi doskonałą okazję do pogłębionej dyskusji o polskiej ustawie - Prawo energetyczne, dotychczas nowelizowanej kilkadziesiąt razy. Zdecydowanie, zdaniem TOE, nadszedł czas opracowania nowej ustawy _raport_rynek_projekt_v16_final_pa.doc str. 22 z 60

23 Prawo energetyczne w pełni uwzględniającej prawodawstwo unijne i możliwość rozwoju konkurencji na rynku energii. Wniosek Wdrożenie III-go pakietu liberalizacyjnego spowoduje konieczność przeprowadzenia zmian dostosowawczych w obecnych regulacjach dotyczących zasad funkcjonowania rynku energii elektrycznej w Polsce. Biorąc pod uwagę istotę, rozmiar proponowanych zmian, a także ograniczony czas na wdrożenie pakietu, zdaniem TOE, należy jak najszybciej rozpocząć prace przygotowawcze do implementacji w Polsce zapisów poszczególnych dokumentów składających się na III pakiet liberalizacyjny. 8. Stan rynku energii elektrycznej w kontekście Decyzji Komisji Europejskiej dot. oceny polskiego rynku energii elektrycznej Prawo Unii Europejskiej ([1],[10], [8],[36],) określa minimalne wymogi, jakie musi spełniać państwo członkowskie, aby można było powiedzieć, że rynek tego kraju jest rynkiem konkurencyjnym. W zakresie sprzedaży energii elektrycznej są to głównie: możliwość zmiany sprzedawcy w oparciu o racjonalne, niskie koszty i łatwe procedury; unbundling działalności sieciowej od działalności związanej z produkcją i dostawami/sprzedażą; brak wyraźnej dominacji spółki na danym rynku oraz brak naturalnych monopoli; stosowanie przejrzystych zasad zakupu i sprzedaży energii poprzez odpowiednie ich procedowanie; nie nadużywanie swojej pozycji przez przedsiębiorstwa dominujące na danym rynku. Polityka Energetyczna Polski do 2030 roku [29] przyjęta przez Radę Ministrów 10 listopada 2009 r. określa ponownie jako jeden z głównych celów polskiej energetyki rozwój konkurencyjnych rynków paliw i energii. Pomimo wielu pozytywnych zmian na rynku w ostatnim czasie, które można uznać za prokonkurencyjne, Polityka [29] określa polski rynek energii elektrycznej jako nie działający w pełni prawidłowo. Decyzja Komisji Europejskiej z dnia 11 września 2008 r. (patrz [34]) warunkuje uznanie danego rynku energii za konkurencyjny w szczególności w przypadku domniemania nieograniczonego dostępu do tego rynku w sytuacji, gdy państwo to implementowało i stosuje przepisy dyrektywy 2003/54/WE [8]. Nowa dyrektywa 2009/72/WE z dnia 13 lipca 2009r. zmieniająca dyrektywę 2003/54/WE (patrz wcześniejszy rozdział Raportu TOE 2010) _raport_rynek_projekt_v16_final_pa.doc str. 23 z 60

24 nie została jeszcze w zakresie tych zmian implementowana do polskiego prawa, w związku z czym pod znakiem zapytania pozostaje powołana w decyzji wykładnia. Ponadto, w 2009 roku polski rynek energii uległ wielu zmianom. Przykładowo zmiany dotyczące mechanizmu bilansowania i wprowadzenie rynku dnia bieżącego (patrz też wcześniejsze punkty rozdziału) w ocenie wydawanych przez Komisję Europejską Decyzji mogą mieć znaczący wpływ na zmianę oceny polskiego rynku sprzedaży energii elektrycznej. Należy zauważyć, że od czasu wydania decyzji uległa zmianie również liczba odbiorców końcowych zmieniających sprzedawcę. Zgodnie z danymi URE liczby te przedstawiają się następująco (grupy taryfowe A, B i C): na koniec 2008 roku: 85 odbiorców; na koniec 2009 roku: 1599 odbiorców. Komisja Europejska przygotowywała ocenę w oparciu o dane za 2006 rok, gdzie - zgodnie z przywołanym źródłem - zmiany sprzedawcy w grupach taryfowych A, B i C dokonało jedynie 61 odbiorców. Ostatnia nowelizacja Prawa energetycznego [11] wprowadza szereg zmian, które zdaniem ustawodawcy mogą w przyszłości zwiększyć transparentność rynku energii elektrycznej, a co za tym idzie - mogą doprowadzić do zmiany poglądu Komisji Europejskiej na temat charakteru polskiego sektora energii elektrycznej. Wniosek Biorąc pod uwagę przesłanki oceny polskiego rynku energii elektrycznej w ramach decyzji Komisji Europejskiej z dnia 11 września 2008 r. i jednocześnie mając na uwadze zmiany, które miały miejsce na rynku energii elektrycznej w Polsce w 2009 roku, w niedalekiej przyszłości konieczne będzie rozważenie ponownego złożenia wniosku o ocenę polskiego sektora energii elektrycznej przez Komisję Europejską. W tym kontekście niezwykle ważne będą kolejne decyzje Regulatora, mające na celu stworzenie pełnej konkurencyjności na rynku elektroenergetycznym, a w szczególności decyzja o uwolnieniu rynku energii elektrycznej. Priorytetem powinno być także zwiększanie działalności promocyjnej i informacyjnej w zakresie zmiany sprzedawcy przez gospodarstwa domowe. 9. Przyjęcie przez Radę Ministrów Polityki energetycznej Polski do 2030 roku wraz z załącznikami W dniu 10 listopada 2009 r. Rada Ministrów przyjęła Politykę energetyczną Polski do 2030 roku (dalej zwaną też Polityką) z jednej strony przedstawiającą strategię państwa, mającą odpowiedzieć na najważniejsze wyzwania stojące przed polską energetyką, zarówno _raport_rynek_projekt_v16_final_pa.doc str. 24 z 60

25 w perspektywie krótkoterminowej, jak i w perspektywie do 2030 roku, z drugiej - opisującą otoczenie zewnętrzne, wewnętrzne, w tym regulacyjne, w jakim przyjdzie działać spółkom obrotu w perspektywie najbliższych lat. Dokument wraz z czterema załącznikami opisuje proponowane do realizacji plany oraz działania ministerstw i Prezesa URE zmierzające do rozwoju energetyki polskiej. Podstawowe kierunki polskiej polityki energetycznej wynikające z przyjętego dokumentu dla rynku energii to: poprawa efektywności energetycznej; wzrost bezpieczeństwa dostaw energii; dywersyfikacja struktury wytwarzania energii elektrycznej poprzez wprowadzenie energetyki jądrowej; rozwój wykorzystania OZE, w tym biopaliw; rozwój konkurencyjnego rynku energii; ograniczenie oddziaływania energetyki na środowisko. Szczegółowe zadania ujęte w Polityce, których realizacja przypada na okres do roku 2012 zostały opisane w Załączniku nr 3 pt. Program działań wykonawczych na lata Najważniejsze zadania z punktu widzenia rozwoju polskiego rynku energii elektrycznej (zarówno hurtowego jak i detalicznego) w horyzoncie krótkoterminowym są następujące: ułatwienie zmiany sprzedawcy energii, m.in. poprzez opracowanie dobrych praktyk w zakresie sprzedaży i umów, opracowanie standardów umów obowiązujących na rynku, upowszechnienie stosowania elektronicznych liczników energii elektrycznej, wprowadzenie zasady, że operator dla wszystkich odbiorców jest właścicielem liczników; wdrożenie nowego modelu rynku energii elektrycznej, polegającego m.in. na wprowadzeniu cenotwórstwa węzłowego, rynku dnia bieżącego, rynków: rezerw mocy, praw przesyłowych oraz zdolności wytwórczych, jak również mechanizmu zarządzania usługami systemowymi i generacją wymuszoną systemu; utrzymanie mechanizmów wsparcia dla producentów energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych, np. poprzez system świadectw pochodzenia, w tym dokonanie analizy efektywności kosztowej mechanizmu wsparcia, ze szczególnym uwzględnieniem formuły opłaty zastępczej, przy funkcjonującego mechanizmu; jednoczesnym zagwarantowaniu stabilności stworzenie warunków umożliwiających kreowanie cen referencyjnych energii elektrycznej na rynku; zmiana mechanizmów regulacji na rynku ciepła poprzez wprowadzenie metod kształtowania cen ciepła z zastosowaniem cen referencyjnych oraz bodźców do optymalizacji kosztów zaopatrzenia w ciepło; możliwy jest wpływ tego mechanizmu _raport_rynek_projekt_v16_final_pa.doc str. 25 z 60

Warszawa, 30 kwietnia 2011 r.

Warszawa, 30 kwietnia 2011 r. towarzystwo obrotu energią RYNEK ENERGII ELEKTRYCZNEJ W POLSCE - stan na 31 marca 2011 r. Raport TOE Warszawa, 30 kwietnia 2011 r. Towarzystwo Obrotu Energią ul. Czackiego 7/9/11, 00-043 Warszawa tel.

Bardziej szczegółowo

Raport TOE. Warszawa, 30 kwietnia 2012 r. towarzystwo obrotu energią. Towarzystwo Obrotu Energią ul. Czackiego 7/9/11, 00-043 Warszawa

Raport TOE. Warszawa, 30 kwietnia 2012 r. towarzystwo obrotu energią. Towarzystwo Obrotu Energią ul. Czackiego 7/9/11, 00-043 Warszawa towarzystwo obrotu energią RYNEK ENERGII ELEKTRYCZNEJ W POLSCE - stan na 31 marca 2012 r. Raport TOE Warszawa, 30 kwietnia 2012 r. Towarzystwo Obrotu Energią ul. Czackiego 7/9/11, 00-043 Warszawa tel.

Bardziej szczegółowo

Raport Krajowy. Prezesa. Urzędu Regulacji Energetyki. Lipiec 2011

Raport Krajowy. Prezesa. Urzędu Regulacji Energetyki. Lipiec 2011 Raport Krajowy Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki 2011 Lipiec 2011 2 Spis treści Wykaz skrótów używanych w tekście raportu 5 1. Nota wprowadzająca 7 2. Opis sytuacji na rynku energii elektrycznej i rynku

Bardziej szczegółowo

Biuletyn Urzędu Regulacji Energetyki

Biuletyn Urzędu Regulacji Energetyki Biuletyn Urzędu Regulacji Energetyki w numerze: Sprawozdanie z działalności Prezesa URE w 2012 r. 02/2013 NR 2 (84) 3 czerwca 2013 ISSN 1506-090X Biuletyn Urzędu Regulacji Energetyki Spis treści Wprowadzenie...3

Bardziej szczegółowo

Raport Roczny. Prezesa. Urzędu Regulacji Energetyki

Raport Roczny. Prezesa. Urzędu Regulacji Energetyki Raport Roczny Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki 2008 Lipiec 2008 Spis treści Wykaz skrótów używanych w tekście raportu. 2 1. Nota wprowadzająca. 3 2. Podsumowanie, główne osiągnięcia ostatniego roku.

Bardziej szczegółowo

Biuletyn Urzędu Regulacji Energetyki

Biuletyn Urzędu Regulacji Energetyki Biuletyn Urzędu Regulacji Energetyki w numerze: Sprawozdanie z działalności Prezesa URE w 2013 r. 02/2014 NR 2 (88) 30 czerwca 2014 ISSN 1506-090X Spis treści Wykaz skrótów używanych w Sprawozdaniu...3

Bardziej szczegółowo

Wybrane uwarunkowania liberalizacji sektora gazu w Polsce

Wybrane uwarunkowania liberalizacji sektora gazu w Polsce Wybrane uwarunkowania liberalizacji sektora gazu w Polsce Autorzy: Marek Kulesa - dyrektor biura TOE; Piotr Rogóż - przewodniczący Zespołu TOE ds. Gazu, Członek Rady Zarządzającej TOE, GDF SUEZ Energia

Bardziej szczegółowo

MAPA DROGOWA uwolnienia cen gazu ziemnego

MAPA DROGOWA uwolnienia cen gazu ziemnego PREZES URZĘDU REGULACJI ENERGETYKI MAPA DROGOWA uwolnienia cen gazu ziemnego Warszawa, styczeń 2013 r. Spis treści: Objaśnienia zastosowanych skrótów i pojęć:... 3 1. Wprowadzenie... 6 2. Ocena rynku gazu

Bardziej szczegółowo

POZYCJA KONSUMENTA NA RYNKU ENERGII ELEKTRYCZNEJ

POZYCJA KONSUMENTA NA RYNKU ENERGII ELEKTRYCZNEJ POZYCJA KONSUMENTA NA RYNKU ENERGII ELEKTRYCZNEJ WARSZAWA WROCŁAW CZERWIEC 2011 2 Słownik energetyczny D Detaliczny handel energią - Sprzedaż energii do odbiorców końcowych (konsumentów). Dystrybucja transport

Bardziej szczegółowo

Projekt Wersja 0.1 Projekt Polityki energetycznej Polski do 2050 roku

Projekt Wersja 0.1 Projekt Polityki energetycznej Polski do 2050 roku Projekt Wersja 0.1 Projekt Polityki energetycznej Polski do 2050 roku Warszawa, sierpień 2014 r. Spis treści 1. Wprowadzenie... 3 1.1. Założenia ogólne... 3 1.2. Ocena realizacji poprzedniej polityki energetycznej...

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. za okres 6 miesięcy

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. za okres 6 miesięcy Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. za okres 6 miesięcy zakończony dnia 30 czerwca 2015 roku Spis treści 1 Działalność Grupy Kapitałowej 5 1.1 Czynniki

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z DEBATY KONKURENCYJNOŚĆ NA RYNKU ENERGII Siedziba Polityki, ul. Słupecka 6 17 listopada 2011, Warszawa PATRONAT HONOROWY

RAPORT Z DEBATY KONKURENCYJNOŚĆ NA RYNKU ENERGII Siedziba Polityki, ul. Słupecka 6 17 listopada 2011, Warszawa PATRONAT HONOROWY RAPORT Z DEBATY KONKURENCYJNOŚĆ NA RYNKU ENERGII Siedziba Polityki, ul. Słupecka 6 17 listopada 2011, Warszawa PATRONAT HONOROWY PARTNERZY STRATEGICZNI PARTNERZY WYDARZENIA PARTNERZY MEDIALNI 1 W debacie

Bardziej szczegółowo

Europejski konkurencyjny rynek gazu

Europejski konkurencyjny rynek gazu 01 2010 NR 1 (69) 4 stycznia 2010 ISSN 1506-090X cena 15 zł w numerze m.in.: Europejski konkurencyjny rynek gazu Wdrożenie pakietu energetyczno-klimatycznego a przedsiębiorstwa ciepłownicze SOB w energetyce

Bardziej szczegółowo

Etap II: Ogólny model rynku opomiarowania

Etap II: Ogólny model rynku opomiarowania Zbudowanie i uzgodnienie modelu rynku opomiarowania i stosowania mechanizmów zarządzania popytem wraz z opracowaniem modeli biznesowych Opracowanie wykonane na zlecenie przedsiębiorstwa Polskie Sieci Elektroenergetyczne

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. za rok 2014

Sprawozdanie Zarządu z działalności PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. za rok 2014 Sprawozdanie Zarządu z działalności PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. za rok 2014 zakończony dnia 31 grudnia 2014 roku Spis treści 1 Opis działalności PGE S.A. 4 1.1 Czynniki istotne dla rozwoju PGE S.A.

Bardziej szczegółowo

Cztery wolności na rynku gazu ziemnego

Cztery wolności na rynku gazu ziemnego www.pwc.pl Cztery wolności na rynku gazu ziemnego Działania liberalizacyjne w obszarze gazu ziemnego w Polsce Wrzesień 2012 r. Od autorów Cztery wolności na rynku gazu ziemnego to pierwsze opracowanie,

Bardziej szczegółowo

ROZWÓJ I WYKORZYSTANIE ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII ELEKTRYCZNEJ

ROZWÓJ I WYKORZYSTANIE ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII ELEKTRYCZNEJ Nr ewid. 45/2012/P/11/044/KGP KGP-4101-02-00/2011 Informacja o wynikach kontroli ROZWÓJ I WYKORZYSTANIE ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII ELEKTRYCZNEJ MARZEC 2 01 1 MISJĄ Najwyższej Izby Kontroli jest dbałość

Bardziej szczegółowo

Konfederacja Lewiatan. BIAŁA KSIĘGA bis. 13 rekomendacji dla rządu na ostatni rok działalności

Konfederacja Lewiatan. BIAŁA KSIĘGA bis. 13 rekomendacji dla rządu na ostatni rok działalności Konfederacja Lewiatan BIAŁA KSIĘGA bis 13 rekomendacji dla rządu na ostatni rok działalności WARSZAWA listopad 2014 Partner Strategiczny: BIAŁA KSIĘGA bis 13 rekomendacji dla rządu na ostatni rok działalności

Bardziej szczegółowo

Gdańsk, 6 marca 2014 roku

Gdańsk, 6 marca 2014 roku Gdańsk, 6 marca 2014 roku Spis treści PODSUMOWANIE ROKU 2013... 5 Wybrane skonsolidowane dane finansowe Grupy ENERGA za rok 2013... 7 Skonsolidowane dane finansowe Grupy ENERGA za lata 2010-2013... 8 INFORMACJE

Bardziej szczegółowo

Finansowanie inwestycji energetycznych w Polsce

Finansowanie inwestycji energetycznych w Polsce Finansowanie inwestycji energetycznych w Polsce Maj 2011 Finansowanie inwestycji energetycznych w Polsce 2 Szanowni Państwo, Z przyjemnością przekazujemy Państwu raport na temat sektora elektroenerge tycznego

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK SYSTEM BIAŁYCH CERTYFIKATÓW W POLSCE

PODRĘCZNIK SYSTEM BIAŁYCH CERTYFIKATÓW W POLSCE PODRĘCZNIK SYSTEM BIAŁYCH CERTYFIKATÓW W POLSCE Opracowanie: Krajowa Agencja Poszanowania Energii S.A. SPIS TREŚCI WPROWADZENIE 4 1. GENEZA SYSTEMU BIAŁYCH CERTYFIKATÓW - UWARUNKOWANIA EUROPEJSKIE I KRAJOWE

Bardziej szczegółowo

Biuletyn Urzędu Regulacji Energetyki

Biuletyn Urzędu Regulacji Energetyki Biuletyn Urzędu Regulacji Energetyki w numerze m.in.: Udzielanie zgody przez Prezesa URE na budowę gazociągu bezpośredniego wybrane problemy Kodeksy sieci instrument regulacji rynku gazu w UE Obowiązki

Bardziej szczegółowo

Uwagi Instytutu Energetyki Odnawialnej do projektu ustawy o odnawialnych źródłach energii (wersja z 12 listopada 2013 r.)

Uwagi Instytutu Energetyki Odnawialnej do projektu ustawy o odnawialnych źródłach energii (wersja z 12 listopada 2013 r.) Uwagi Instytutu Energetyki Odnawialnej do projektu ustawy o odnawialnych źródłach energii (wersja z 12 listopada 2013 r.) Perspektywa zgłaszającego uwagi Poniższe uwagi do projektu ustawy o odnawialnych

Bardziej szczegółowo

(Akty ustawodawcze) DYREKTYWY

(Akty ustawodawcze) DYREKTYWY 14.11.2012 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 315/1 I (Akty ustawodawcze) DYREKTYWY DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY 2012/27/UE z dnia 25 października 2012 r. w sprawie efektywności energetycznej,

Bardziej szczegółowo

Gdańsk, 12 marca 2015 roku

Gdańsk, 12 marca 2015 roku Gdańsk, 12 marca 2015 roku SPIS TREŚCI 1. WYBRANE DANE FINANSOWE SPÓŁKI ENERGA ZA LATA 2012-2014... 3 2. INFORMACJE O SPÓŁCE I GRUPIE KAPITAŁOWEJ ENERGA... 5 2.1. Rola Spółki ENERGA SA w Grupie... 5 2.2.

Bardziej szczegółowo

Uwagi do projektu Ustawy o efektywności energetycznej Projekt z dnia 04.12.2014 r. wersja 1.20

Uwagi do projektu Ustawy o efektywności energetycznej Projekt z dnia 04.12.2014 r. wersja 1.20 Uwagi do projektu Ustawy o efektywności energetycznej Projekt z dnia 04.12.2014 r. wersja 1.20 L.p. 1 Przepis, którego dotyczy uwaga Uwaga ogólna Zgłaszający uwagę Treść uwagi Projektowana ustawa wdraża

Bardziej szczegółowo

KLIENT DYSTRYBUC JA PRZESY

KLIENT DYSTRYBUC JA PRZESY KLIENT DYSTRYBUCJA PRZESY Elektryczna ISSN 1897-3833 Biuletyn Branżowy 1/2014 Wydawnictwo Polskiego Towarzystwa Przesyłu i Rozdziału Energii Elektrycznej Z działalności Towarzystwa Paragraf w sieci Wydarzenia

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 1 DO UCHWAŁY NR XLVI/432/2014 RADY MIEJSKIEJ W PRUSZKOWIE Z DNIA 26 CZERWCA 2014 ROKU

ZAŁĄCZNIK NR 1 DO UCHWAŁY NR XLVI/432/2014 RADY MIEJSKIEJ W PRUSZKOWIE Z DNIA 26 CZERWCA 2014 ROKU 42-693 Krupski Młyn, ul. Główna 5 tel. (032) 285-70-13, fax. (032) 284-84-36, e-mail: atgroupsa@atgroupsa.pl www.atgroupsa.pl NIP: 645-19-95-494 ZAŁĄCZNIK NR 1 DO UCHWAŁY NR XLVI/432/2014 RADY MIEJSKIEJ

Bardziej szczegółowo

DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY 2009/72/WE

DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY 2009/72/WE 14.8.2009 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 211/55 DYREKTYWY DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY 2009/72/WE z dnia 13 lipca 2009 r. dotycząca wspólnych zasad rynku wewnętrznego energii elektrycznej

Bardziej szczegółowo

1. PODSTAWOWE INFORMACJE NA TEMAT SPÓŁKI I GRUPY KAPITAŁOWEJ 2. DZIAŁALNOŚĆ PGE S.A...14

1. PODSTAWOWE INFORMACJE NA TEMAT SPÓŁKI I GRUPY KAPITAŁOWEJ 2. DZIAŁALNOŚĆ PGE S.A...14 2 SPIS TREŚCI 1. PODSTAWOWE INFORMACJE NA TEMAT SPÓŁKI I GRUPY KAPITAŁOWEJ PGE... 6 1.1. ZMIANY W ORGANIZACJI SPÓŁKI I GRUPY KAPITAŁOWEJ PGE... 6 1.2. ZMIANY W ORGANIZACJI SPÓŁKI PO DNIU BILANSOWYM...

Bardziej szczegółowo