FITEN SA RAPORT ROCZNY.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "FITEN SA RAPORT ROCZNY. www.fiten.pl www.ir.fiten.pl www.fitensolarteam.pl"

Transkrypt

1 11 RAPORT ROCZNY

2 1 List Prezesa 11 Szanowni Państwo, Z przyjemnością prezentujemy wyniki finansowe za 2011 rok po raz pierwszy jako spółka publiczna, notowana w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect. Mamy powody do radości, bo potwierdzają one dynamiczny rozwój Spółki i całej Grupy Kapitałowej FITEN, mimo zmiennej sytuacji na polskim i światowym rynku energii. Rok 2011 był jednym z najważniejszych w historii FITEN-u. W grudniu miał miejsce udany debiut akcji Spółki na rynku New- Connect. Wcześniej, na przełomie sierpnia i września przeprowadziliśmy ofertę prywatną akcji, która została z sukcesem uplasowana wśród krajowych inwestorów indywidualnych i instytucji finansowych. Z emisji akcji pozyskaliśmy 7,7 mln zł, które zgodnie z deklaracjami, jakie przedstawiliśmy inwestorom, zostaną przeznaczone na rozwój projektów związanych z odnawialnymi źródłami energii (OZE) w obszarze biogazu i biomasy energetycznej oraz rozwój core businessu w zakresie handlu energią. Minione 12 miesięcy przyniosło Spółce najlepsze wyniki finansowe od początku jej istnienia. Zysk netto wyniósł ponad 3,86 mln złotych, co oznacza, że potroił się w porównaniu z rokiem wcześniejszym. Na szczególną uwagę zasługuje dynamika wzrostu przychodów z handlu energią elektryczną. Przychody ze sprzedaży wyniosły pond 260 mln zł wobec 172,4 mln zł w całym 2010 roku, oznacza to wzrost o ponad 50% rok do roku. Zysk operacyjny zamknął się kwotą 4,19 mln zł, co oznacza wzrost o 100% w porównaniu do 2010 roku. Dlatego planujemy dalszy rozwój na rynku hurtowego obrotu energią w dwóch kierunkach: zwiększenia wolumenów i wejścia na nowe rynki geograficzne w kolejnych krajach. Znacząco poprawiły się również wskaźniki całej Grupy Kapitałowej FITEN Skonsolidowane przychody ze sprzedaży wyniosły 263 mln zł (wzrost o 53% r/r), zysk operacyjny przekroczył 2,9 mln zł, a zysk netto Grupy osiągnął poziom 2,51 mln zł, co oznacza wzrost odpowiednio o 129% i o 258% w stosunku do 2010 r. O wadze minionego roku zadecydowały również intensywne inwestycje prowadzone przez Grupę Kapitałową FITEN, na skalę szerszą niż kiedykolwiek wcześniej. Równocześnie realizowaliśmy dwa duże projekty z zakresu OZE. Pierwszym z nich jest zakład produkcji biomasy dla energetyki zawodowej w postaci pelletu, który budujemy w Tułowicach w woj. opolskim. Jesteśmy już na ukończeniu inwestycji. Na przełomie maja i czerwca została uruchomiona produkcja. Rocznie zakład będzie wytwarzał około 30 tys. ton pelletu z odpadów rolniczych, głównie ze słomy zbożowej, rzepakowej i kukurydzianej. Na tę inwestycję (głównie na kapitał obrotowy) z emisji akcji trafi około 4 mln zł. Spodziewamy się, że stopa zwrotu z tej inwestycji będzie bardzo wysoka, ponad 20 proc. rocznie. Docelowo planujemy produkcję około 100 tys. ton pelletu. To oznacza budowę jeszcze dwóch zakładów o zdolności produkcyjnej przekraczającej 30 tys. ton pelletu rocznie. Obecnie rozważamy najlepsze lokalizacje dla zakładów produkcji biomasy. Drugi projekt OZE, na który przeznaczyliśmy 3,5 mln zł środków pozyskanych ze sprzedaży akcji, to budowa biogazowni. W tej chwili mamy jedno prawomocne pozwolenie na budowę w miejscowości Psary (gmina Przykona) w centralnej Polsce. Otrzymaliśmy także finansowanie w postaci dotacji z NFOŚiGW w wysokości ponad 4,4 mln zł oraz kredytu przyznanego przez NFOŚiGW w wysokości ponad 10,8 mln zł. To projekt biogazowi o mocy 1,89 MW, oparty o substraty z przemysłu rolno-spożywczego. Energobiogaz, spółka należąca do FITEN-u, prowadzi ponad 20 projektów biogazowni, które są na różnym etapie przygotowania. Strategia rozwoju projektów biogazowych zakłada uzyskanie 10 prawomocnych pozwoleń na budowę biogazowni do końca pierwszego kwartału 2013 r. Część z tych projektów zostanie sprzedanych inwestorowi na etapie pozwolenia na budowę. Dopuszczamy także budowę biogazowi z własnych środków i sprzedaż gotowych projektów. Budowa biogazowni o mocy ok. 2 MW to nakłady około 25 mln zł. Są to znaczne środki dla spółki, dlatego preferowana będzie opcja sprzedaży po uzyskaniu pozwolenia na budowę biogazowi i ewentualna dalsza współpraca z inwestorem w zakresie wybudowania i prowadzenia biogazowi przez FITEN. Z dużym zainteresowaniem spoglądamy na zmiany na rynku gazu ziemnego w Polsce. W zależności od tempa wprowadzania liberalizacji tego rynku będziemy wdrażać handel tym surowcem w. Doprowadzenie do otwarcia tej działalności w Spółce, w opinii Zarządu pozwoli na znaczące zwiększenie generowanego przez nią zysku. W imieniu zarządu spółki FITEN chciałbym podziękować wszystkim, którzy przyczynili się do sukcesu naszej firmy w ubiegłym roku, szczególnie Akcjonariuszom za zaufanie i wytrwałość oraz Pracownikom i Kontrahentom. Mam nadzieję, że rok 2012 będzie równie owocny i przyniesie wzrost wartości spółki FITEN. Jeszcze raz zachęcam do zapoznania się ze raportem rocznym FITEN-u za 2011 rok. Z poważaniem, Roman Pluszczew Prezes Zarządu Przychód ze sprzedaży Zysk operacyjny 2010 rok 2011 rok Ponad 3,86 mln zł. zysku 2010 rok 2011 rok 2010 rok 2011 rok SPIS TREŚCI str str. str. 09 str. str. 1 List Prezesa 2 Opinia niezależnego biegłego rewidenta 3 Informacje ogólne 3.1. Charakterystyka biznesowa 3.2. Grupa Fiten 3.3. Struktura organizacyjna Grupy Fiten 3.4. Zarząd. Rada Nadzorcza. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy. 3.5 Pracownicy 3.6. Działalność Fiten 3.7. Sytuacja rynkowa 4 Strefa inwestorska 4.1. Debiut Fiten na NewConnect 4.2. Najważniejsze wydarzenia związane z obecnością Fiten na NewConnect 4.3. Relacje inwestorskie 4.4. Fiten w mediach Jednostkowe sprawozdanie finansowe 5.2. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej 5.3. Ryzyka finansowe i zarządzanie ryzykiem 5.4. Aktualna i przewidywania sytuacja finansowa 3

3 2 Opinia niezależnego biegłego rewidenta dla Walnego Zgromadzenia i Rady Nadzorczej Opinia niezależnego biegłego rewidenta dla Walnego Zgromadzenia oraz Rady Nadzorczej Grupy Kapitałowej FITEN w której jednostką dominującą jest spółka Przeprowadziliśmy badanie sprawozdania finansowego FITEN S.A. z siedzibą w Katowicach, na które składa się: - wprowadzenie do sprawozdania finansowego; - bilans sporządzony na 31 grudnia 2011 roku, kt6re po stronie aktyw6w i pasywów zamyka się sumą ,02zl; - rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2011 roku wykazujący zysk netto w wysokości ,82.zł; - zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2011 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę ,53 zł; - rachunek przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2011 roku wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę ,66 zł; - dodatkowe informacje i objaśnienia. Za sporządzenie zgodnego z obowiązującymi przepisami sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z działalności jest odpowiedzialny Zarząd Spółki. Zarząd Spółki oraz członkowie Rady Nadzorczej są zobowiązani do zapewnienia, aby sprawozdanie finansowe oraz sprawozdanie z działalności spełniały wymagania przewidziane w ustawie z 29 września 1994 roku o rachunkowości (Dz.U. z 2009 roku, nr 152, poz. 1223, z późn. zm.), zwanej dalej ustawią o rachunkowości. Naszym zadaniem było zbadanie i wyrażenie opinii o zgodności z wymagającymi zastosowania zasadami (polityką) rachunkowości tego sprawozdania finansowego oraz czy rzetelnie i jasno przedstawia ono, we wszystkich istotnych aspektach, sytuację majątkową i finansową, jak też wynik finansowy Spółki oraz o prawidłowości ksiąg rachunkowych stanowiących podstawę jego sporządzenia. Badanie sprawozdania finansowego przeprowadziliśmy stosownie do postanowień: 1) rozdziału 7 ustawy o rachunkowości, 2) krajowych standardów rewizji finansowej, wydanych przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów w Polsce. Badanie sprawozdania finansowego zaplanowaliśmy i przeprowadziliśmy w taki sposób, aby uzyskać racjonalną pewność, pozwalającą na wyrażenie opinii o sprawozdaniu. W szczególności, badanie obejmowało sprawdzenie poprawności zastosowanych przez Spółkę zasad (polityki) rachunkowości i znaczących szacunków, sprawdzenie - przeważającej mierze w spos6b wyrywkowy dowodów i zapisów księgowych, z których wynikają liczby i informacje zawarte w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym, jak i całościową ocenę sprawozdania finansowego. Uważamy, że badanie dostarczyło wystarczającej podstawy do wyrażenia miarodajnej opinii. Naszym zdaniem, zbadane sprawozdanie finansowe we wszystkich istotnych aspektach: a) przedstawia rzetelnie i jasno informacje istotne dla oceny sytuacji majątkowej i finansowej Spółki na 31 grudnia 2011 roku, jak też jej wyniku finansowego za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2011 roku, b) zostało sporządzone zgodnie z wymagającymi zastosowania zasadami (polityką) rachunkowości oraz na podstawie prawidłowo prowadzonych ksiąg rachunkowych, c) jest zgodne z wpływającymi na treść sprawozdania finansowego przepisami prawa i postanowieniami statutu Spółki. Sprawozdanie z działalności Spółki jest kompletne w rozumieniu art. 49 ust. 2 ustawy o rachunkowości, a zawarte w nim informacje, pochodzące ze zbadanego sprawozdania finansowego, są z nim zgodne. Katowice, 12 marca 2012 BDO Sp. z o.. ul. Postępu Warszawa Podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych nr 3355 Kluczowy biegły rewident przeprowadzający badanie Leszek Kramarczyk Biegły Rewident Nr ewid Przeprowadziliśmy badanie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej FITEN z siedzibą w Katowicach, na kt6re składa się: - wprowadzenie do skonsolidowanego sprawozdania finansowego; - skonsolidowany bilans sporządzony na 31 grudnia 2011 roku, kt6re po stronie aktyw6w i pasyw6w wykazuje sumę ,22zl; - skonsolidowany rachunek zysk6w i strat za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2011 roku wykazujący zysk netto w wysokości ,99.zl; -skonsolidowany rachunek przeplyw6w pieniężnych za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2011 roku wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę ,45zl; - zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2011 roku wykazujące wzrost kapitału własnego o kwotę ,71zl; - dodatkowe informacje i objaśnienia. Za sporządzenie zgodnego z obowiązującymi przepisami skonsolidowanego sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z działalności grupy jest odpowiedzialny Zarząd podmiotu dominującego. Zarząd oraz członkowie Rady Nadzorczej podmiotu dominującego są zobowiązani do zapewnienia, aby skonsolidowane sprawozdanie finansowe oraz sprawozdanie z działalności grupy kapitałowej spełniały wymagania przewidziane w ustawie z 29 września 1994 roku o rachunkowości (Dz.U. z 2009 roku, nr 152, poz. 1223, z późn. zm.), zwanej dalej ustawią o rachunkowości. Naszym zadaniem było zbadanie i wyrażenie opinii o zgodności z wymagającymi zastosowania zasadami (polityką) rachunkowości grupy kapitałowej tego skonsolidowanego sprawozdania finansowego oraz czy rzetelnie i jasno przedstawia ono, we wszystkich istotnych aspektach, sytuacje majątkową i finansową, jak też wynik finansowy grupy kapitałowej. Badanie sprawozdania finansowego przeprowadziliśmy stosownie do postanowień: 1) rozdziału 7 ustawy o rachunkowości, 2) krajowych standard6w rewizji finansowej, wydanych przez Krajową Radę Biegłych Rewident6w w Polsce. Badanie skonsolidowanego sprawozdania finansowego zaplanowaliśmy i przeprowadziliśmy w taki sposób, aby uzyskać racjonalną pewność, pozwalającą na wyrażenie opinii o sprawozdaniu. W szczególności badanie obejmowało sprawdzenie poprawności zastosowanych przez jednostkę dominującą i jednostki zależne zasad rachunkowości i znaczących szacunk6w, sprawdzenie - przeważającej mierze w spos6b wyrywkowy - podstaw, zkt6rych wynikają liczby i informacje zawarte w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym, jak i całościową ocenę tego sprawozdania. Naszym zdaniem, zbadane skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej FITEN, obejmujące dane liczbowe i objaśnienia słowne: a) przedstawia rzetelnie i jasno wszystkie informacje istotne dla oceny sytuacji majątkowej i finansowej na 31 grudnia 2011 roku, jak też jej wyniku finansowego za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2011 roku, b) zostało sporządzone zgodnie z wymagającymi zastosowania zasadami (polityką) rachunkowości grupy kapitałowej oraz przepisami wydanego na podstawie powołanej wyżej ustawy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 25 września 2009 roku w sprawie szczegółowych zasad sporządzania przez jednostki inne niż banki, zakłady ubezpieczeń i zakłady reasekuracji skonsolidowanych sprawozdań finansowych grup kapitałowych (Dz.U. nr169, paz. 1327), c) jest zgodne z wpływającymi na treść skonsolidowanego sprawozdania finansowego przepisami prawa obowiązującymi grupę kapitatową. Sprawozdanie z działalności grupy kapitałowej jest kompletne w rozumieniu art. 49 ust. 2 i 3 oraz art. 55 ust. 2 ustawy o rachunkowości, a zawarte w nim informacje finansowe, pochodzące ze zbadanego sprawozdania skonsolidowanego, są z nim zgodne. Katowice, 29 marca 2012 BDO Sp. z o.. ul. Postępu Warszawa Podmiot Uprawniony do badania sprawozdań finansowych nr 3355 Kluczowy biegły rewident przeprowadzający badanie Leszek Kramarczyk Biegły Rewident Nr ewid Uważamy, że badanie dostarczyło wystarczającej podstawy do wyrażenia miarodajnej opinii. BDO Sp. z o. o. jest członkiem BDO International Limited, brytyjskiej spółki i częścią międzynarodowej sieci BDO, złożonej z niezależnych spółek członkowskich. BDO Sp. z o. o. jest członkiem BDO International Limited, brytyjskiej spółki i częścią międzynarodowej sieci BDO, złożonej z niezależnych spółek członkowskich. 4 5

4 3 Informacje ogólne 3.1. Charakterystyka biznesowa Spółka zakończyła rok 2011wynikiem netto 3 875,8 tys. zł przy przychodach ,5 tys. zł W 2011 r. działalność biznesowa prowadzona była w dwóch podstawowych segmentach: to rozwijająca się dynamicznie firma zajmująca się obrotem energią elektryczną na rynku polskim oraz rynkach europejskich. Specjalizuje się w hurtowym handlu energią elektryczną na giełdach energii w Polsce i Europie. Do grona partnerów Spółki należą koncerny energetyczne z Czech, Niemiec, Anglii i Austrii. hurtowy obrót energią elektryczną Spółka prowadzi także sprzedaż energii klientom końcowym firmom i instytucjom. W gronie odbiorców są duże przedsiębiorstwa takie jak: Browary Łomża i Van Pur, Mokate, Polski Ogród z grupy Hortex oraz mniejsze podmioty - sieci aptek, salony samochodowe, a także gminy na terenie całego kraju. Giełdy energii, na których obecny jest dostawy energii do klientów końcowych i zakupy od małych wytwórców Ważne miejsce w działalności zajmują również inwestycje w produkcję energii ze źródeł odnawialnych. Spółka kupuje energię od małych wytwórców, przede wszystkim pozyskujących ją z OZE. Realizuje również własne projekty za pośrednictwem spółek celowych. Polska Czechy Niemcy Austria Towarowa Giełda Energii S.A. OTE, a.s. EPEX Spot EXAA Energy Exchange Austria POEE Rynek Energii Giełdy Papierów Wartościowych European Energy Exchange AG 6 7

5 3.2. Grupa Fiten Trading Sprzedaż do klientów końcowych Zakup energii od małych wytwórców W obszarze handlu hurtowego jest aktywnym uczestnikiem hurtowego rynku energii elektrycznej w Polsce i na rynkach międzynarodowych. Ma podpisane umowy z największymi podmiotami operującymi w kraju, a także koncernami energetycznymi z Czech, Niemiec, Anglii i Austrii. Do Partnerów Spółki należą m.in.: Vattenfall, PGE, ČEZ, Tauron Polska Energia czy JP Morgan. Ze swoimi Partnerami podpisuje krótko i długoterminowe kontrakty zakupu i sprzedaży energii z dostawą fizyczną. Handel realizuje w formie transakcji bezpośrednich, za pomocą platform brokerskich oraz jest uczestnikiem obrotu giełdowego na największych giełdach energii w Europie: Polska TGE, POEE GPW, Czechy OTE, Niemcy EPEX SPOT, EEX, Austria EXAA. W obszarze handlu hurtowego specjalnością są transakcje krótkoterminowe na rynku spot i intraday. Spółka wykorzystuje możliwości wymiany międzysystemowej pomiędzy Polską, Czechami, Niemcami, Słowacją i Austrią. Dynamiczny handel różnymi produktami energetycznymi na rynkach środkowoeuropejskich ułatwiają również oddziały w Czechach i Słowacji. prowadzi i rozwija sprzedaż energii elektrycznej odbiorcom końcowym od 2009 r. Obecnie jest sprzedawcą energii dla ponad 200 podmiotów (biznesowych i instytucjonalnych) na terenie całego kraju. sprzedaje energię odbiorcom końcowym z różnych sektorów, zużywającym od 5 do MWh miesięcznie. Do grona klientów należą zarówno duże, znane spółki (czołowy producent soków, znany browar), jak i stosunkowo mali odbiorcy. Są wśród nich: salony samochodowe, sieci sklepów spożywczych i aptek, firmy z branży przemysłu ciężkiego, przedsiębiorstwa wodociągowe, a także jednostki samorządu terytorialnego. Spółka aktywnie uczestniczy również w przetargach organizowanych przez instytucje i urzędy, które zobowiązane są kupować energię elektryczną poprzez zamówienia publiczne. Diagram 2. Struktura portfela odbiorców końcowych wg wielkości zużycia powyżej MWh 5% prowadzi działalność w zakresie zakupu energii elektrycznej od małych wytwórców, przede wszystkim wyprodukowanej ze źródeł odnawialnych. Wśród nich są biogazownie wysypiskowe, biogazownie na oczyszczalniach ścieków, małe elektrownie wodne, a także układy kogeneracyjne produkujące energię elektryczną w oparciu o gaz sieciowy i gaz kopalniany. Spółka kupuje również prawa majątkowe świadectwa pochodzenia energii (certyfikaty energetyczne), które wytwórcy otrzymują za produkcję energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii lub w procesie wysokosprawnej kogeneracji. Grupa Kapitałowa zakończyła rok 2011 wynikiem netto 2 501,1 tys. zł przy przychodach ,3 tys. zł jest podmiotem dominującym w Grupie Kapitałowej FITEN. Powstanie kolejnych spółek Grupy było związane z konsekwentnym poszerzaniem obszaru działania firmy, zarówno pod względem geograficznym, jak i oferty handlowej. W kręgu zainteresowań biznesowych przedsiębiorstwa znalazł się m.in. sektor Odnawialnych Źródeł Energii oraz rynek gazu. W roku 2011 działalność biznesowa Grupy Kapitałowej FITEN prowadzona była w trzech segmentach biznesowych: Obecnie FITEN jest zaangażowany w rozwój dwóch projektów z gałęzi przemysłu energetycznego powiązanych z OZE - wytwarzanie biogazu i produkcję pelletu agro dla energetyki zawodowej. Projekty inwestycyjne są prowadzone przez dedykowane spółki celowe i mają na celu rozwinięcie działalności produkcyjnej Grupy Kapitałowej, a przez to poszerzenie jej oferty i wzmocnienie pozycji rynkowej. Strategia biznesowa Grupy FITEN zakłada również stabilny wzrost rentowności w obszarach stanowiących podstawowy przedmiot działalności MWh 16% Diagram 1. Struktura sprzedaży hurtowej wg krajów MWh 9% Polska 43,6% Niemcy 22,8% MWh 33% poniżej 100 MWh 37% handlu energią elektryczną Czechy 33,6% oferuje klientom analizę opłacalności zmiany dotychczasowego sprzedawcy i odbiorcy energii elektrycznej. Daje możliwość monitorowania cen energii elektrycznej w czasie obowiązywania umowy sprzedaży. Sporządza indywidualną kalkulację cenową w zależności od profilu zużycia klienta i na tej podstawie prezentuje wielowariantową ofertę cenową. Zapewnia również pomoc w zakresie przystosowania infrastruktury pomiaroworozliczeniowej do zdalnej transmisji danych. produkcji i sprzedaży biomasy rozwijaniu projektów elektrowni biogazowych 8 9

6 3.3. Struktura organizacyjna Grupy Fiten 3.4. Zarząd, Rada Nadzorcza, Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, jako podmiot dominujący w Grupie Kapitałowej, sprawuje nadzór właścicielski nad podmiotami wchodzącymi w skład Grupy Kapitałowej w oparciu o prawa wynikające z posiadanych bezpośrednio pakietów akcji lub udziałów w spółkach zależnych. Koordynuje działalność spółek zależnych w sferze: zarządzania, finansów, marketingu i produkcji. Jego zadaniem jest również zapewnienie finansowania zewnętrznego podmiotów Grupy i jej rozwoju. W skład Grupy wchodzą następujące spółki: Oddziały zagraniczne posiada Oddział zagraniczny w Republice Czeskiej z siedzibą Ostrawie, zarejestrowany przez Sąd w Ostrawie. Przedmiotem działalności Oddziału jest obrót energią elektryczną na terenie Republiki Czeskiej. Oddział jest zakładem w rozumieniu czeskich przepisów o podatku dochodowym od osób prawnych. Oddział jest zarejestrowany jako płatnik podatku od towarów i usług. Na oddział ten, przypadało w 2011 roku ponad 20% przychodów ze sprzedaży energii elektrycznej uzyskanej przez Spółkę. Oddział zagraniczny w Republice Czeskiej - Ostrawa Drugim zarejestrowanym Oddziałem zagranicznym jest Oddział na Słowacji w miejscowości Zilina. Przedmiotem działalności Oddziału są usługi doradcze i obrót energią elektryczną na terenie Republiki Słowackiej. Oddział jest zakładem w rozumieniu słowackich przepisów o podatku dochodowym od osób prawnych. Oddział jest zarejestrowany jako płatnik podatku od towarów i usług. Ze względu na niewielkie na dzień dzisiejszy możliwości biznesowe Oddział na Słowacji nie wykazywał dotąd obrotów. Oddział zagraniczny na Słowacji - Zilina Zarząd Roman Pluszczew Prezes Zarządu Absolwent Akademii Górniczo-Hutnicza w Krakowie na kierunku: Zarządzanie i Marketing, specjalizacja: Zarządzanie Finansami. Rozpoczął karierę zawodową 2000 roku w Arthur Andersen Sp. z o.o. w Dziale Audytu i Doradztwa Gospodarczego, gdzie pracował do 2002 roku. Następnie był zatrudniony w Kopex SA, gdzie w 2003 roku objął funkcję Kontrolera Finansowego. Zajmował także stanowisko Członka Zarządu w Przedsiębiorstwie Budowy Szybów SA, spółce zależnej od Kopex SA. Od 2007 roku został zatrudniony w na stanowisku Dyrektora Finansowego. Od lutego 2011 roku został powołany na stanowisko Prezesa Zarządu. Pełni również funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej Energobiogaz SA (spółka zależna od ) oraz Członka Rady Nadzorczej Greenagro SA (spółka zależna od ). Sebastian Woźniak Członek Zarządu Ukończył Akademię Ekonomiczną we Wrocławiu, Wydział Gospodarki Narodowej oraz studia na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Wrocławskiego. Całokształt jego kariery zawodowej związany jest z rynkiem energii elektrycznej. Początkowo pracował w Zakładzie Energetycznym w Opolu, gdzie zajmował się handlem energią elektryczną. Następnie w Vattenfall Trading Services Sp. z o.o. był zatrudniony na stanowisku tradera. Potem w Kopex SA na stanowisku Specjalisty ds. Obrotu Energią Elektryczną. Od 2007 roku związany z. Obecnie zajmuje stanowisko Dyrektora ds. Obrotu Energią Elektryczną i piastuje funkcję Członka Zarządu (od listopada 2010 roku). Posiada: Licencję Maklera Giełd Towarowych Nr 46 oraz Licencję Maklera Giełdy Austriackiej EXAA dla rynku spot energii elektrycznej. Aleksander Gromek Członek Zarządu Jest absolwentem Międzynarodowych Stosunków Ekonomicznych na Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach. Pracę zawodową rozpoczął w GZE na stanowisku Specjalisty ds. Zarządzania Ryzykiem Handlowym. Następnie był zatrudniony w Kopex SA na stanowisku Dyrektora Działu Obrotu Energią Elektryczną. Od listopada 2007 do maja 2011 roku pełnił w rolę Dyrektora ds. Obrotu Energią Elektryczną. Od czerwca 2008 do lutego 2011 zajmował stanowisko Prezesa Zarządu. Od lutego 2011 sprawował funkcję Członka Zarządu. Jest także Członkiem Zarządu Energobiogaz SA (spółka zależna od ) oraz Przewodniczącym Rady Nadzorczej Greenagro SA (spółka zależna od ). Posiada: Licencję Maklera Giełd Towarowych Nr 87, Licencję Maklera Giełdy Austriackiej EXAA dla rynku spot energii elektrycznej oraz Licencję Maklera Giełdy EEX/EPEX dla rynku spot energii elektrycznej. podmiot dominujący obrót energią elektryczną W dniu 4 lutego 2011 roku Rada Nadzorcza odwołała z pełnienia funkcji Prezesa Zarządu Aleksandra Gromka i powołała na to stanowisko Romana Pluszczewa. Jednocześnie powołała Aleksandra Gromka do pełnienia funkcji Członka Zarządu. Energobiogaz SA prowadzenie projektów biogazowych, budowa i obsługa elektrowni biogazowych Greenagro SA produkcja pelletu z biomasy agro Bioprotect Sp. z o.o. SPV - projekt biogazowy Miłomłyn Bioelektrownia Przykona Sp. z o.o. SPV - projekt biogazowy Miłomłyn Rada Nadzorcza W skład Rady Nadzorczej wchodzą: Michał Zawisza Przewodniczący Rady Nadzorczej Magdalena Polańska Wiceprzewodnicząca Rady Nadzorczej Marcin Stamirowski Członek Rady Nadzorczej Michał Borg Członek Rady Nadzorczej Grzegorz Morawiec Członek Rady Nadzorczej Pan Grzegorz Morawiec został powołany w skład Rady Nadzorczej w dniu 29 września 2011 roku. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy W 2011 roku miały miejsce 3 posiedzenia Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy w następujących sprawach: na posiedzeniu WZA w dniu roku podjęto między innymi uchwały w sprawach zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2010, zatwierdzenia sprawozdania zarządu z działalności Spółki za rok 2010,podziału zysku wypracowanego w roku 2010, udzielenia absolutorium z wykonywania obowiązków członkom Zarządu i członkom Rady Nadzorczej pełniącym obowiązki w roku 2010, ustanowienia Regulaminu Walnego Zgromadzenia oraz uchwały dotyczące podniesienia kapitału w drodze emisji akcji serii G i ubieganiu się przez Spółkę o wprowadzenie wszystkich akcji Fiten SA do obrotu na alternatywnym rynku NewConnect. na posiedzeniu NWZA w dniu roku podjęto uchwałę w sprawie zmiany uchwały WZA z dnia roku w sprawie podwyższenia kapitału Zakładowego Spółki w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii G z jednoczesnym pozbawieniem akcjonariuszy prawa poboru akcji nowej emisji oraz zmiany statutu. Zmiana dotyczyła wydłużenia terminu podpisywania umów objęcia akcji do dnia 28 września 2011r. włącznie, na posiedzeniu NWZA w dniu roku podjęto uchwałę w sprawie powołania do składu Rady Nadzorczej Spółki Pana Grzegorza Morawca

7 3.5. Pracownicy 3.6. Działalność Grupy FITEN 3.7. Otoczenie rynkowe Wg stanu na 31 grudnia 2011 r. Spółka zatrudniała 17 osób: Dział Obrotu Hurtowego 3 osoby Dział Dostaw od Klientów Końcowych 6 osób Dział Realizacji Projektów Inwestycyjnych 1 osoba Dział Finansów i Ryzyka 4 osoby Dział Księgowości 3 osoby W 2011 Grupa Kapitałowa FITEN skoncentrowała swoje działania handlowe na segmencie, który od początku jej istnienia był najbardziej rentowną działalnością, czyli na hurtowym handlu energią. Sukcesywnie w trakcie roku zwiększano wolumeny sprzedaży, pozostając przy tym głównie przy produktach krótkoterminowych (rynek dnia następnego, kontrakty tygodniowe i miesięczne). Obecność Spółki na największych giełdach w Europie dała możliwość bardzo elastycznego kształtowania oferty. W trakcie roku 2011 można było zaobserwować rosnącą zmienność cen produktów energetycznych stąd najlepsze wyniki spółka odnotowała w III i IV kwartale 2011 roku. W obszarze dostaw hurtowych, kontynuowana była działalność na dotychczasowych rynkach. prowadzi handel z takimi partnerami jak Vattenfall, PGE, ČEZ, Tauron Polska Energia, Fortum Heat & Power, Dalkia Polska i inni. Nowi klienci, nowe rynki W segmencie klienta końcowego działalność handlowa FITENA skupiła się na pozyskaniu firm z sektora Małych i Średnich Przedsiębiorstw. Bardzo perspektywicznie wygląda rozwijający się rynek małych, rozproszonych elektrowni głównie z sektora Odnawialnych Źródeł Energii. kupuje z takich instalacji energię elektryczną i prawa majątkowe. W 2011 roku ofertę kierowaną do tego typu firm wzbogacono o propozycje dedykowane dla farm wiatrowych, które jako najbardziej niestabilne źródło energii wymagają osobnego podejścia handlowego. Efekty ekonomiczne tych działań powinny być widoczne już w roku W 2012 roku będzie kontynuować działalność w zakresie obrotu energią elektryczną na dotychczasowych oraz nowych rynkach. Spółka podejmie działania w celu rozszerzenia obszaru działalności o kraje skandynawskie i giełdę Nord Pool. bardzo uważnie śledzi posunięcia URE i administracji rządowej w kwestii uwolnienia rynku gazu ziemnego w Polsce. Jeżeli zaistnieją warunki do prowadzenia handlu gazem, bardzo poważnie rozważy wejście w ten segment. Zdaniem Zarządu segment handlu gazem ziemnym mógłby stać się biznesem równorzędnym dla handlu energią pod względem wielkości i istotności dla wyników Spółki. Model infrastruktury handlowej i koncepcja funkcjonowania tego rynku są bardzo podobne do modelu funkcjonującego w obrocie energią, co powoduje, że w przypadku handel gazem mógłby zostać wdrożony bardzo szybko. Energia z OZE Ważne miejsce w działalności Grupy Kapitałowej FITEN zajmują inicjatywy w segmencie Odnawialnych Źródeł Energii oraz produkcji paliw dla OZE. W styczniu 2011 roku powołał (obejmując ponad 92,14% akcji) wraz z dwoma osobami fizycznymi spółkę akcyjną Greenagro, która ma za zadanie wybudowanie i eksploatację zakładu produkcyjnego wytwarzającego biomasę. W trakcie roku 2011 spółka nabyła na jej potrzeby nieruchomość i rozpoczęła proces inwestycyjny w Tułowicach (woj. opolskie) na terenie SSE Starachowice. Finansowanie działalności Greenagro SA oparte jest o kapitał pochodzący od akcjonariuszy (dostarczany w postaci kapitału i pożyczek) oraz kredyt bankowy poręczony przez FITEN SA. Rozruch zakładu rozpoczął się w kwietniu 2012 roku. Jego możliwości produkcyjne będą wynosić ok. 30 tys. ton pelletu rocznie. W stronę biogazowni W zakresie biogazu kontynuowano działania poprzez spółkę ENERGOBIOGAZ SA. Spółka ta prowadzi prawie 30 projektów bioelektrowni zlokalizowanych w różnych częściach kraju. Wszystkie lokalizacje są jeszcze w fazie postępowań administracyjnych, czyli przed otrzymaniem pozwolenia na budowę obiektu. W 2012 roku budżet tej spółki zakłada sprzedaż kilku projektów z pozwoleniem na budowę elektrowni biogazowych. Prace nad pozyskaniem inwestorów do tych projektów Spółka rozpoczęła w IV kwartale 2011 roku. posiada również 100% udziałów w spółce Bioelektrownia Przykona Sp. z o.o. Spółka ta posiada projekt z prawomocnym pozwoleniem na budowę bioelektrowni o mocy 1,89 MW w miejscowości Psary (gmina Przykona). Spółka pozyskała finansowanie z NFOŚiGW w formie pożyczki preferencyjnej w wysokości ,8 tys. złotych oraz dotacji w wysokości tys. złotych. Sektor energii elektrycznej obejmuje pięć rodzajów działalności: Obrót energią elektryczną możemy podzielić na obrót hurtowy oraz sprzedaż detaliczną. Hurtowy obrót energią elektryczną odbywa się pomiędzy wytwórcami a przedsiębiorstwami obrotu. Prowadzenie tego rodzaju działalności wymaga uzyskania koncesji, którą wydaje Prezes Urzędu Regulacji Energetyki. Wydawany jest jeden rodzaj koncesji obejmujący obrót hurtowy oraz sprzedaż detaliczną energii elektrycznej. Obowiązujące w Polsce prawo umożliwia przedsiębiorstwom obrotu nabywanie oraz sprzedaż energii elektrycznej od i do dowolnie wybranych podmiotów. Przedsiębiorstwa obrotu mają również prawo dostępu do sieci przesyłowych i dystrybucyjnych na równych zasadach. Odbiorcy energii elektrycznej mają prawo swobodnego wyboru podmiotu, który będzie sprzedawał im energię elektryczną. Rynek energii w Polsce wytwarzanie energii elektrycznej obrót energią elektryczną przesyłanie dystrybucję sprzedaż detaliczną Na rynku polskim działalność w zakresie obrotu energią elektryczną prowadzą 353 podmioty (stan na dzień 15 czerwca 2012 r. według informacji zawartych w bazie koncesji na stronie internetowej Urzędu Regulacji Energetyki Głównymi uczestnikami tego rynku są grupy energetyczne powstałe w wyniku konsolidacji rynku energetycznego w latach Zaliczymy do nich spółki: PGE OBRÓT, ENEA, TAURON, ENERGA OBRÓT oraz VATTENFALL i RWE POLSKA. Łączny udział tych przedsiębiorstw w krajowym obrocie energią stanowi ok. 95% sprzedaży do odbiorców końcowych. Na tle Europy polski rynek energii można zaliczyć do rynków rozwijających się (obok m.in. Czech i Słowacji). Proces organizacji handlu energią elektryczną ogranicza się przede wszystkim do transakcji na rynkach niesformalizowanych (bilateralnych). Na rynkach instytucjonalnych przeważają transakcje spot oraz transakcje terminowe zawierane na krótsze okresy. prowadzi działalność w obszarach: obrótu energią elektryczną Energia ponad granicami Handel energią elektryczną na rynku międzynarodowym odbywa się w formie transakcji zawieranych: bezpośrednio pomiędzy przedsiębiorstwami lub na giełdach energii. Na giełdach można zawierać kontrakty na dostawę energii elektrycznej z realizacją następnego dnia (Rynek Dnia Następnego, tzw. spot), a także kontrakty terminowe z realizacją we wskazanym okresie w przyszłości, np. następnym kwartale, w ciągu całego kolejnego roku lub w wybranym tygodniu danego roku (Rynek Towarowy Terminowy). Na rynku spot możliwy jest obrót energią elektryczną z dostawą w konkretnych godzinach doby. Ma on na celu przede wszystkim dostosowanie wolumenu energii elektrycznej do zmieniających potrzeb uczestników rynku hurtowego (np. spowodowanych warunkami pogodowymi) i zbilansowanie uprzednio zawartych kontraktów terminowych. FITEN na giełdach energii 1 Przedmiotem obrotu na rynku terminowym są umowy, w których sprzedający zobowiązuje się do dostarczenia energii elektrycznej w określonym terminie w przyszłości i po określonej cenie, a nabywca zobowiązuje się do kupienia energii elektrycznej na tych warunkach. Kontrakty terminowe pozwalają wyznaczyć cenę energii w dłuższym horyzoncie czasowym, co jest istotnym wskaźnikiem dla inwestorów, a klientom pozwala optymalizować koszty zakupu energii i zabezpieczyć się przed ryzykiem wzrostu cen. Do największych europejskich giełd energii należą: EPEX, EEX i Nord Pool. Uczestniczy w obrocie giełdowym na giełdach: Polska TGE, POEE GPW, Czechy OTE, Niemcy EPEX SPOT, EEX, Austria EXAA. 2 Polska Czechy Niemcy Austria sprzedaży detalicznej energii 12 13

8 Podział hurtowego obrótu energią elektryczną w kraju na trzy segmenty kontrakty zawierane bezpośrednio transakcje na platformach obrotu energią prowadzonych przez brokerów (TFS, GFI, ICAP) transakcje dokonywane na Towarowej Giełdzie Energii SA, Wzrost udziału źródeł odnawialnych w produkcji energii elektrycznej ogólny wolumen w 2009 roku +33% biomasa +18% współspalanie Wzrost udziału publicznej sprzedaży energii elektrycznej w sprzedanym wolumenie ogólny wolumen w 2011 roku 0,2 % 58,7 % Obrót hurtowy jest także uczestnikiem obrotu hurtowego w Polsce. Największa część całkowitego obrotu energią elektryczną w Polsce realizowana jest w ramach kontraktów zawieranych bezpośrednio. Na rynku hurtowym funkcjonują przede wszystkim podmioty wyspecjalizowane w obrocie energią elektryczną. Oprócz przedsiębiorstw krajowych, w Polsce działają także spółki należące do czołowych europejskich przedsiębiorstw energetycznych. Sposób działania polskiego rynku hurtowego jest zbliżony do pozostałych rynków europejskich. Struktura sprzedaży energii na tym rynku pokazuje, że przeważają tu kontrakty dwustronne. Wolumen obrotu na rynku spotowym zwiększa się, a tym samym poprawia się płynność rynku hurtowego. Uwarunkowania rynku energii w 2011 r. Do najważniejszych uwarunkowań, które miały wpływ na rynek energii elektrycznej w 2011 r. należały: wzrost krajowej produkcji energii elektrycznej na poziomie wzrostu gospodarczego (4,4%), kolejny wzrost udziału źródeł odnawialnych w produkcji energii elektrycznej: o 33% - wzrost wytwarzania w źródłach wykorzystujących biomasę w energetyce przemysłowej oraz o 18% wzrost wytwarzania w technologii współspalania w energetyce zawodowej, przy jednoczesnym spadku produkcji w źródłach biogazowych o 37% oraz niewielkim spadku wytwarzania ze źródeł wodnych, wycofanie się szwedzkiego koncernu Vattenfall z działalności w zakresie wytwarzania energii elektrycznej, dystrybucji i obrotu detalicznego na terenie Polski i przejęcie klientów w zakresie dystrybucji przez TAU- RON Polska Energia, przeorganizowanie handlu energią elektryczną na hurtowym rynku energii elektrycznej wynikające z zapisanego w prawie energetycznym obowiązku publicznej sprzedaży energii elektrycznej przez przedsiębiorstwa zajmujące się wytwarzaniem energii sprzedaż na giełdzie towarowej, na giełdzie papierów wartościowych oraz poprzez platformę obrotu energią elektryczną wzrosła z niespełna 0,2% udziału w sprzedanym wolumenie wytwórców w 2009 r. do 58,7% w 2011 r. ; zmniejszyła się też znacząco liczba kontraktów dwustronnych. wzrost średnich cen w obrocie hurtowym na poziomie rocznej inflacji (4,3%). nastąpił w listopadzie (w efekcie m.in. przerw w pracy Elektrowni Bełchatów i listopadowych chłodów). Osiągnęła ona maksymalny poziom 297 zł/mwh, by pod koniec grudnia wskutek spadku zapotrzebowania na energię, spaść nawet do 70 zł/mwh. (źródło: TGE) Stabilne kontrakty terminowe Rynek kontraktów terminowych był stabilny. Ceny energii elektrycznej w kontraktach terminowych typu base (z całodobowym okresem wykonania) z dostawą w 2012 r. oscylowały na poziomie 199 do 205,5 zł/mwh. Zmienność cen wyniosła zaledwie 3% i należała do najmniejszych w Europie. Wynika to z faktu, że polski rynek jest nadal dość zamknięty, z ograniczoną wymianą transgraniczną i bazuje głównie na rodzimych paliwach, dlatego bardzo umiarkowanie reaguje na tendencje światowe. Przykładem w tym roku może być awaria elektrowni w Fukushimie i spowodowana tym decyzja Niemiec o wyłączeniu 7 najstarszych elektrowni jądrowych, a potem całkowitym odejściu od energetyki jądrowej. Spowodowały one tylko kilkudniowy skok ceny, ale i tak był on niższy od maksymalnego tegorocznego poziomu zanotowanego w połowie czerwca (205,54 zł/mwh). Pod koniec tego miesiąca cena energii zaczęła stopniowo spadać i pozostała stabilna do końca roku. W 2011 r. członkowie Towarowej Giełdy Energii w Warszawie zawarli transakcje zakupu/ sprzedaży energii elektrycznej o łącznym wolumenie 106,9 TWh. Stanowi to wzrost o 44% w stosunku do łącznych obrotów na tym rynku w 2010 r. (źródło: TGE). Prognozy na rok 2012 W roku 2012 ceny kontraktów terminowych powinny zmieniać się zgodnie z trendem z ostatnich kilku lat, czyli prawdopodobny jest spadek w okresie wiosennym, wzrost w okresie letnim oraz ponowne obniżenie pod koniec roku. Kontrakty na rok na początku 2012 r. były zawierane po cenie 213,60 zł/ MWh, przy niewielkim wolumenie obrotu. Wskazywałoby to na średni wzrost ceny o 5-6%. Największe znaczenie będzie miała sytuacja gospodarcza, zachowanie się cen na rynku niemieckim, którego trendy odbijają się okresowo na hurtowym handlu energią w Polsce. Spadek cen będzie możliwy w przypadku spowolnienia gospodarczego i pojawienia się nadwyżek energii. szenie emisji CO2 i zwiększenie mocy wytwarzanych w źródłach odnawialnych, wejście w życie 28 grudnia 2011 r. rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1227/2011 z dnia 25 października 2011r. w sprawie integralności i przejrzystości hurtowego rynku energii, tzw. REMIT, na podstawie którego rynek energii elektrycznej podlega ścisłym, restrykcyjnym zasadom publikacji i jawności wszystkich informacji, które mogą mieć wpływ na ceny produktów energetycznych na hurtowym rynku energii, w tym bezwzględnemu zakazowi manipulacji rynkowej, zmiany na rynku uprawnień do emisji CO2, zmiany prawne na przyjęcie czeka pakiet ustaw energetycznych (prawo energetyczne, ustawa o odnawialnych źródłach energii, prawo gazowe), trendy na rynku surowcowym i uwolnienie rynku gazu. Detal domeną koncernów Sprzedaż detaliczna, to sprzedaż energii elektrycznej przez wytwórców lub przedsiębiorstwa obrotu odbiorcom końcowym. Po stronie popytowej rynku detalicznego energii elektrycznej znajdują się konsumenci (klienci końcowi). Grupę popytową w Polsce tworzy ponad 16,7 mln odbiorców indywidualnych, zaliczanych, w taryfach opracowanych przez spółki obrotu, do tzw. grupy taryfowej G - głównie gospodarstwa domowe i rolne (wolumen dostarczanej im energii stanowi ok. 25% całości dostaw energii elektrycznej w Polsce), oraz ponad 1,5 mln odbiorców biznesowych i instytucjonalnych (grupy taryfowe A, B i C). Największy udział w sprzedaży energii elektrycznej do odbiorców końcowych mają sprzedawcy, którzy pozostali po wyodrębnieniu operatorów sieci dystrybucyjnej (aktualnie sześć podmiotów), jako strona umów kompleksowych, tj. umów łączących w sobie postanowienia umowy sprzedaży i umowy dystrybucji energii z odbiorcami. Pełnią oni funkcję sprzedawców z urzędu względem odbiorców w gospodarstwach domowych, którzy nie zdecydowali się na wybór nowego sprzedawcy. Około 170 innych sprzedawców to przedsiębiorstwa energetyki przemysłowej, realizujące oprócz sprzedaży także usługę dystrybucyjną. Ogółem koncesję na obrót energią elektryczną w tym sprzedaż detaliczną ma obecnie ponad 350 przedsiębiorstw (dane URE). Wolny wybór sprzedawcy Od 2007 r. wszyscy odbiorcy końcowi energii elektrycznej w Polsce dysponują prawem wyboru sprzedawcy energii elektrycznej, zgodnie z zasadą TPA (Third Party Access). Obecnie z tego prawa korzysta ok. 67 tys. odbiorców (ok. 0,23%), z czego ponad 37 tys. stanowią podmioty gospodarcze i klienci instytucjonalni (grupy taryfowe A, B i C). Nieco ponad 30 tys. odbiorców korzystających z zasady TPA to gospodarstwa domowe (grupa taryfowa G). W 2011 r. w tej ostatniej grupie konsumentów nastąpił ponad dziesięciokrotny wzrost liczby odbiorców energii elektrycznej, którzy skorzystali z możliwości zmiany sprzedawcy. Wpływ na to miały: kampania informacyjnoedukacyjna Urzędu Regulacji Energetyki I Ty możesz zmienić sprzedawcę prądu, intensywne działania sprzedawców mające na celu pozyskanie nowych klientów oraz duża aktywność nowych firm zajmujących się obrotem energią. Tendencja ta utrzymuje się również w 2012 r. W ciągu pierwszych 4 miesięcy 2012 r. liczba korzystających z TPA wzrosła o 71 % w grupach A, B i C oraz o 109 % w gospodarstwach domowych (dane URE z 11 czerwca 2012 r.) Rynek spot, w którym specjalizuje się, był w tym roku wyjątkowo zmienny. Średnia cena energii elektrycznej na tym rynku była wyższa o 3,8% w porównaniu z rokiem 2010 i osiągnęła w 2011 r. poziom 198,99 zł/mwh. Dodatkowo ceny podlegały bardzo silnym wahaniom. Wpłynęły na to m.in. pojawienie się znacznej ilości energii z nowego bloku produkcyjnego Elektrowni Bełchatów, warunki pogodowe, wymiana międzysystemowa oraz wyższe zapotrzebowanie ze strony klientów. Największy wzrost cen energii na Rynku Dnia Następnego i najwyższy wolumen obrotów Ceny powoli w górę W dłuższej perspektywie ceny energii elektrycznej w Polsce będą prawdopodobnie rosły. Ma na to wpływ kilka czynników: konieczność zwiększenia mocy wytwórczych oraz zastąpienia starych instalacji nowymi bardziej wydajnymi i ekologicznymi (łączne nakłady inwestycyjne w energetyce do 2020 r. wg różnych źródeł szacowane są na mld zł), konieczność dostosowania się do regulacji międzynarodowych, wymuszających zmniej

9 4 Strefa inwestorska 4.1. Debiut Fiten na NewConnect Podstawą prawną wprowadzenia akcji serii A, B, C, D, E, F i G do alternatywnego systemu obrotu na NewConnect była Uchwała Nr 15 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FITEN Spółki Akcyjnej z 28 marca 2011 roku sztuk akcji spółki, będących w posiadaniu dotychczasowych akcjonariuszy zostało objęte ograniczeniem sprzedaży do dnia dopuszczenia i wprowadzenia akcji Spółki do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW SA, jednak nie dłużej niż do 31 grudnia 2012 r. Pierwsze notowanie Uchwała Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie SA z 16 grudnia 2011 r. pierwszym dniem notowań akcji w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect wyznaczyła poniedziałek 19 grudnia 2011 r. Był to 165. debiut w tym roku, a FITEN został 344. spółką notowaną na alternatywnym rynku akcji GPW. Oferta prywatna Partnerzy Fitena na NewConnect Pierwsze notowanie spółki FITEN na rynku NewConnect odbyło się 19 grudnia 2011 roku. Do obrotu w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie SA wprowadzone zostało łącznie zdematerializowanych akcji w tym: sztuk akcji zwykłych na okaziciela serii A o wartości nominalnej 1,00 zł każda; sztuki akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 1,00 zł każda; sztuk akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 1,00 zł każda; sztuk akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 1,00 zł każda; sztuk akcji zwykłych na okaziciela serii E o wartości nominalnej 1,00 zł każda; sztuk akcji zwykłych na okaziciela serii F o wartości nominalnej 1,00 zł każda; sztuk akcji zwykłych na okaziciela serii G o wartości nominalnej 1,00 zł każda. Debiut na NewConnect został poprzedzony podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki o kwotę do zł poprzez wyemitowanie 3,5 mln akcji nowej serii (serii G). Akcje zostały zaoferowane do objęcia wybranym inwestorom zewnętrznym w drodze oferty prywatnej. Miało to na celu poszerzenie grona inwestorów i pozyskanie środków finansowych na dalszy rozwój Spółki, przede wszystkim umocnienie pozycji na rynku obrotu energią elektryczną oraz nowe inwestycje w odnawialne źródła energii. Umożliwiło również uzyskanie większego rozproszenia akcjonariatu, wymaganego do wejścia na rynek NewConnect Najważniejsze wydarzenia związane z obecnością na NewConnect W pierwszym dniu notowań najwyższy kurs akcji osiągnął 2,12 zł, a kurs zamknięcia ustalił się na poziomie 1,97 zł. Wartość obrotu wyniosła ,46 zł. Maksymalny kurs akcji Spółki w 2011 r. wyniósł 3,09 zł. Stopy zwrotu na koniec 2011 r. były jeszcze ujemne, ale trzeba pamiętać, że firma brała udział w notowaniach na NewConnect tylko przez ostatnie 9 dni sesyjnych roku. Bardziej miarodajne informacje o pozycji na rynku NewConnect daje I kwartał 2012 r. Minimalna cena akcji spółki w tym okresie wyniosła 1,95 zł, maksymalna 5,40 zł. Na koniec pierwszego kwartału 2012 r. stopa zwrotu wyniosła 94,87%, co daje Fitenowi 14 miejsce wśród 368 spółek notowanych w tym czasie na NewConnect. Rolę autoryzowanego doradcy pełniła od początku spółka DFP Doradztwo Finansowe Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi (do 8 maja 2012 r.). Obecnie autoryzowanym doradcą Fitena jest Dom Maklerski NOBLE Securities SA z siedzibą w Krakowie. Funkcję animatora rynku objął Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska SA z siedzibą w Warszawie. W zakresie relacji inwestorskich spółce FITEN od grudnia 2011 r. doradza warszawska firma CC Group - Capital Communication Group , grudzień styczeń luty marzec kwiecień maj 4,19 3,87 3,55 3,23 2,90 2,58 2,26 1,94 1,61 Wykres notowań Fiten SA za pierwsze 6 miesięcy obecności na rynku NewConnect. Akcje notowane są na rynku kierowanym zleceniami w systemie notowań ciągłych

10 W połowie lutego 2012 r. opublikowała wyniki finansowe za cztery kwartały 2011 r. Rezultaty osiągnięte przez spółkę pozwoliły sklasyfikować ją w czołówce spółek notowanych w alternatywnym systemie obrotu NewConnect. Pod względem obrotów w 2011 roku FITEN SA znalazł się na drugim miejscu pośród 100 największych spółek na NewConnect. Lepszy poziom sprzedaży odnotowało tylko Przedsiębiorstwo Budownictwa Przemysłowego Budus, jednak wysokim obrotom towarzyszył w jego przypadku bardzo słaby wynik netto (ponad 16 mln zł straty, wobec 10 mln zł zysku netto w 2010 r.). Tymczasem FITEN poprawił zysk netto o 200% w porównaniu z 2010 r. Skonsolidowany zysk netto całej grupy kapitałowej FITEN wzrósł aż o 255%. Na plusie w 2011 r. było 3/4 ze 100 największych firm rynku NewConnect. Spółka może się pochwalić również najlepszymi wynikami dotyczącymi przychodów ze sprzedaży w I kwartale 2012 r. spośród 100 największych spółek notowanych na NewConnect. Jak wynika z rankingu opracowanego przez Gazetę Giełdową Parkiet, sprzedaż przekraczająca 85 mln zł daje Fitenowi pozycję lidera pośród podmiotów notowanych w alternatywnym systemie obrotu warszawskiej Giełdy Papierów Wartościowych. Obroty spółki wzrosły o 47 proc. mimo trudnej sytuacji na rynku energii w ciągu pierwszych trzech miesięcy 2012 roku. AVALLON MBO FUND jest funduszem inwestycyjnym powołanym w Jako jedyny na polskim rynku specjalizuje się w transakcjach wykupów menedżerskich. Fundusz jest zarządzany przez zespół polskich ekspertów, którzy od 2001 r. uczestniczyli w ponad 70 transakcjach typu MBO/LBO. AVALLON jest członkiem Polskiego Stowarzyszenia Inwestorów Kapitałowych od 2004 roku. Inwestorem w funduszu jest między innymi Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju. Oprócz Avallon, akcjonariuszami są m.in. menadżerowie Spółki. Na 1 stycznia 2011 r. struktura własności akcji przedstawiała się następująco: 4.3. Relacje inwestorskie 18,15 % Pozostali Wartość nominalna każdej akcji wynosi 1,00 zł. STRUKTURA AKCJONARIATU 81,85 % Coöperatief Avallon MBO U. A. Kapitał zakładowy wynosi tys. zł i dzieli się na tys. akcji Na dzień 31 grudnia 2011 struktura akcjonariatu przedstawiała się następująco: Akcjonariusz Liczba akcji % kapitału zakładowego % w głosach na WZA akcji zwykłych na okaziciela serii A; akcji zwykłych na okaziciela serii B; akcji zwykłych na okaziciela serii C; akcji zwykłych na okaziciela serii D; akcji zwykłych na okaziciela serii E; akcji zwykłych na okaziciela serii F; akcji zwykłych na okaziciela serii G. AKCJE Liczba akcji (w szt.) Udział w kapitale zakładowym (w %) Liczba głosów (w szt.) Udział w głosach (w %) Akcje serii A , ,47 Akcje serii B , ,07 Akcje serii C , ,66 Akcje serii D , ,30 Akcje serii E , ,83 Akcje serii F , ,84 Akcje serii G , ,82 Razem , ,00 Coöperatief Avallon MBO U.A ,17% 72,17% Pozostali ,83% 27,83% Razem % 100% Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 28 marca 2011 podjęło uchwałę o podniesieniu kapitału zakładowego FITEN SA w drodze emisji nie więcej niż akcji serii G z wyłączeniem prawa poboru. Emisja została uplasowana w liczbie sztuk akcji wśród nowych inwestorów oraz dotychczasowego akcjonariusza dominującego Coöperatief Avallon MBO U.A. Akcje serii G w liczbie zostały objęte i w całości opłacone gotówką. Właściwy Sąd Rejestrowy dokonał rejestracji podwyższonego kapitału zakładowego w dniu 13 października 2011 roku. Właścicielem pakietu kontrolnego jest Private Equity Avallon MBO Fund, który posiada 72,17% akcji. Udziały pozostałych akcjonariuszy nie przekraczają 5%

11 4.4. Fiten w mediach Parkiet nr 284 /4711/ z 9 grudnia 2011 r., str. 7 Jeszcze w grudniu spółka planuje debiut na małej giełdzie WNP.PL z 27 grudnia 2011 r. Fiten liczy na hurtowy rynek energii i odbiorców końcowych Money.pl z 28 grudnia 2011 r. Fiten podniósł jednostkową prognozę zysku netto WNP.pl z 17 grudnia 2011 r. Fiten buduje biogazownie i produkuje biomasę dla energetyki 20 21

12 Energetykon.pl z 28 grudnia 2012 r. Fiten jest zainteresowany handlem gazem, w 11 przychody spółki wyniosą ponad 250 mln zł (wywiad) Puls Biznesu nr 36/3554 z 21 lutego 2012 r. str. 3 Fiten idzie z prądem na północ Europy Puls Biznesu z 9 stycznia 2012 r. Avallon ma do wydania 100 mln EUR Puls Biznesu nr 61 z 27 marca 2012 Biomasa kwitnie na NewConnect 22 23

13 Jednostkowe sprawozdanie finansowe I. Bilans AKTYWA A. AKTYWA TRWAŁE I. Wartości niematerialne i prawne 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych Wartość firmy Inne wartości niematerialne i prawne 5 449, ,46 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne , ,46 II. Rzeczowe aktywa trwałe 1. Środki trwałe , ,86 a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) - - b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej - - c) urządzenia techniczne i maszyny , ,63 d) środki transportu , ,93 e) inne środki trwałe , ,30 2. Środki trwałe w budowie Zaliczki na środki trwałe w budowie , ,86 III. Należności długoterminowe 1. Od jednostek powiązanych Od pozostałych jednostek IV. Inwestycje długoterminowe 1. Nieruchomości Wartości niematerialne i prawne Długoterminowe aktywa finansowe , ,45 a) w jednostkach powiązanych , ,45 udziały lub akcje , ,45 inne papiery wartościowe - - udzielone pożyczki - - inne długoterminowe aktywa finansowe - - b) w jednostkach pozostałych ,06 - udziały lub akcje - - inne papiery wartościowe - - udzielone pożyczki ,06 - inne długoterminowe aktywa finansowe Inne inwestycje długoterminowe , ,

14 Jednostkowe sprawozdanie finansowe Jednostkowe sprawozdanie finansowe V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 1 Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego , ,74 2. Inne rozliczenia międzyokresowe , ,74 RAZEM AKTYWA TRWAŁE , ,51 inne środki pieniężne - - inne aktywa pieniężne , ,00 2. Inne inwestycje krótkoterminowe , ,45 IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe , ,78 RAZEM AKTYWA OBROTOWE , ,44 B. AKTYWA OBROTOWE AKTYWA RAZEM , ,95 I. Zapasy 1. Materiały Półprodukty i produkty w toku Produkty gotowe Towary , ,05 5. Zaliczki na poczet dostaw , , , ,89 II. Należności krótkoterminowe 1. Należności od jednostek powiązanych , ,43 a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: , ,43 do 12 miesięcy , ,43 powyżej 12 miesięcy - - b) inne Należności od pozostałych jednostek , ,89 a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: , ,92 do 12 miesięcy , ,92 powyżej 12 miesięcy - - b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń , ,58 c) inne , ,39 d) dochodzone na drodze sądowej , ,32 III. Inwestycje krótkoterminowe 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe lub akcje , ,45 a) w jednostkach powiązanych , ,69 udziały lub akcje , ,00 inne papiery wartościowe - - udzielone pożyczki , ,69 inne krótkoterminowe aktywa finansowe - - b) w jednostkach pozostałych ,64 - udziały lub akcje - - inne papiery wartościowe - - udzielone pożyczki ,64 - inne krótkoterminowe aktywa finansowe - - c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne , ,76 środki pieniężne w kasie i na rachunkach , ,76 PASYWA A. KAPITAŁ WŁASNY I. Kapitał (fundusz)* podstawowy , ,00 II. Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna) - - III. Udziały własne (wielkość ujemna) ,00 IV. Kapitał (fundusz)* zapasowy , ,77 V. Kapitał (fundusz)* z aktualizacji wyceny , ,73 VI. Pozostałe kapitały (fundusze)* rezerwowe ,12 - VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych - - VIII. Zysk (strata) netto , ,54 IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) - - RAZEM KAPITAŁ WŁASNY , ,58 B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA I. Rezerwy na zobowiązania 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego , ,90 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne , ,81 długoterminowa - - krótkoterminowa , ,81 3. Pozostałe rezerwy , ,74 długoterminowe - - krótkoterminowe , , , ,45 II. Zobowiązania długoterminowe 1. Wobec jednostek powiązanych Wobec pozostałych jednostek , ,00 a) kredyty i pożyczki - - b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych

15 Jednostkowe sprawozdanie finansowe Jednostkowe sprawozdanie finansowe c) inne zobowiązania finansowe , ,00 d) inne , ,00 III. Zobowiązania krótkoterminowe 1. Wobec jednostek powiązanych - - a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: - - do 12 miesięcy - - powyżej 12 miesięcy - - b) inne Wobec pozostałych jednostek , ,93 a) kredyty i pożyczki , ,66 b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych - - c) inne zobowiązania finansowe , ,26 d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: , ,35 do 12 miesięcy , ,35 powyżej 12 miesięcy - - e) zaliczki otrzymane na dostawy - - f) zobowiązania wekslowe - - g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń , ,54 h) z tytułu wynagrodzeń , ,28 i) inne , ,84 3. Fundusze specjalne , ,93 IV. Rozliczenia międzyokresowe 1. Ujemna wartość firmy Inne rozliczenia międzyokresowe - - długoterminowe - - krótkoterminowe RAZEM ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA , ,38 PASYWA RAZEM , ,95 II. Rachunek zysków i strat (układ kalkulacyjny) A. PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY I ZRÓWNANE Z NIMI, W TYM: , ,77 od jednostek powiązanych , ,00 I. Przychody netto ze sprzedaży produktów , ,00 II. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów , ,77 B. KOSZTY SPRZEDANYCH PRODUKTÓW, TOWARÓW I MATERIAŁÓW, W TYM: , ,42 do jednostek powiązanych ,00 - I. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów ,90 - II. Wartość sprzedanych towarów i materiałów , ,42 C. ZYSK (STRATA) BRUTTO ZE SPRZEDAŻY , ,34 D. KOSZTY SPRZEDAŻY , ,36 E. KOSZTY OGÓLNEGO ZARZĄDU , ,83 F. ZYSK (STRATA) ZE SPRZEDAŻY , ,15 G. POZOSTAŁE PRZYCHODY OPERACYJNE , ,19 I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 7 678,00 - II. Dotacje - - III. Inne przychody operacyjne , ,19 H. POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNE , ,54 I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych - - II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych , ,47 III. Inne koszty operacyjne , ,07 I. ZYSK (STRATA) Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ , ,80 J. PRZYCHODY FINANSOWE , ,32 I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: - - od jednostek powiązanych - - II. Odsetki, w tym: , ,32 od jednostek powiązanych , ,46 III. Zysk ze zbycia inwestycji ,00 - IV. Aktualizacja wartości inwestycji ,62 - V. Inne ,

16 Jednostkowe sprawozdanie finansowe Jednostkowe sprawozdanie finansowe K. KOSZTY FINANSOWE , ,42 III. Rachunek przepływów pieniężnych I. Odsetki, w tym: , ,22 dla jednostek powiązanych - - II. Strata ze zbycia inwestycji - - III. Aktualizacja wartości inwestycji 1 830, ,09 IV. Inne , ,11 L. ZYSK (STRATA) Z DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ , ,70 M. WYNIK ZDARZEŃ NADZWYCZAJNYCH - - I. Zyski nadzwyczajne - - II. Straty nadzwyczajne - - N. ZYSK (STRATA) BRUTTO , ,70 O. PODATEK DOCHODOWY , ,17 I. Część bieżąca , ,85 II. Część odroczona , ,68 P. POZ. OBOWIĄZKOWE ZMNIEJSZENIA ZYSKU (ZWIĘKSZENIA STRATY) - - R. ZYSK (STRATA) NETTO , ,54 A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej l. Zysk (strata) netto , ,54 II. Korekty razem , ,21 1. Amortyzacja , ,86 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych , ,58 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) , ,88 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej , ,09 5. Zmiana stanu rezerw , ,88 6. Zmiana stanu zapasów , ,89 7. Zmiana stanu należności , ,06 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów , ,71 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych , , Inne korekty - - III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (l±ll) , ,67 B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej l. Wpływy , ,33 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych ,17-2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne Z aktywów finansowych, w tym: , ,33 a) w jednostkach powiązanych ,96 - zbycie aktywów finansowych ,31 - odsetki ,65 - b) w pozostałych jednostkach , ,33 spłata udzielonych pożyczek długoterminowych ,65 - odsetki , ,33 4. Inne wpływy inwestycyjne ,00 II. Wydatki , ,82 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych , ,37 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne Na aktywa finansowe, w tym: , ,45 a) w jednostkach powiązanych , ,45 nabycie aktywów finansowych , ,45 udzielone pożyczki długoterminowe i krótkoterminowe , ,00 b) w pozostałych jednostkach ,00 - nabycie aktywów finansowych - - udzielone pożyczki długoterminowe i krótkoterminowe ,00 - inne aktywa krótkoterminowe Inne wydatki inwestycyjne - - III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (l-ll) , ,

17 Jednostkowe sprawozdanie finansowe Jednostkowe sprawozdanie finansowe C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej l. Wpływy , ,66 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału ,00-2. Kredyty i pożyczki , ,66 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych Inne wpływy finansowe - - II. Wydatki , ,25 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku Spłaty kredytów i pożyczek Wykup dłużnych papierów wartościowych Z tytułu innych zobowiązań finansowych Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego , ,16 8. Odsetki , ,09 9. Inne wydatki finansowe - - III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (l-ll) , ,41 D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) , ,75 E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: , ,08 zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych , ,33 F. Środki pieniężne na początek okresu , ,84 G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: , ,76 o ograniczonej możliwości dysponowania , ,00 IV. Zestawienie zmian w kapitale własnym I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) , ,36 korekty błędów podstawowych - - I.a. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach , ,36 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu , , Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego ,00 - a) zwiększenie ,00 - z tytułu emisji akcji (wydania udziałów) ,00 - b) zmniejszenie Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu , ,00 2. Należne wpłaty na kapitał podstawowy na początek okresu Zmiana należnych wpłat na kapitał podstawowy - - a) zwiększenie - - b) zmniejszenie Należne wpłaty na kapitał podstawowy na koniec okresu Akcje (udziały) własne na początek okresu , ,00 a) zwiększenie - - nabycie akcji własnych w celu umorzenia - - b) zmniejszenie ,00 - zbycie akcji własnych , Akcje (udziały) własne na koniec okresu ,00 4. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu , , Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego , ,96 a) zwiększenie , ,52 z podziału zysku (ustawowo) , ,52 emisji akcji powyżej wartości nominalnej ,00 - b) zmniejszenie (z tytułu) , ,56 z tytułu straty na sprzedaży akcji własnych , , Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu , ,77 5. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu , , Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny , ,24 a) zwiększenie , ,24 z tytułu różnic kursowych z przeliczenia jednostek , ,24 b) zmniejszenie - - z tytułu różnic kursowych z przeliczenia jednostek Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu , ,73 6. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych ,12 - a) zwiększenie ,12 - z podziału zysku ,12 - b) zmniejszenie Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu ,

18 Jednostkowe sprawozdanie finansowe Jednostkowe sprawozdanie finansowe 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu Zysk z lat ubiegłych na początek okresu - - korekty błędów podstawowych Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach - - a) zwiększenie - - b) zmniejszenie Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu Strata z lat ubiegłych na początek okresu (-) - - korekty błędów podstawowych i zmiany zasad rachunkowości Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach - - a) zwiększenie - - b) zmniejszenie (z tytułu pokrycia z zysku z roku ubiegłego) Strata z lat ubiegłych na koniec okresu Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu Wynik netto , ,54 a) zysk netto , ,54 b) strata netto (wielkość ujemna) - - c) odpisy z zysku (wielkość ujemna) - - II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) , ,58 III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) , ,58 V. Dodatkowe informacje i objaśnienia A. Przychody netto ze sprzedaży produktów - struktura terytoralna Przychody netto ze sprzedaży usług a) sprzedaż krajowa, w tym: , ,00 od jednostek powiązanych , ,00 b) sprzedaż eksportowa - - Razem , ,00 B. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów - struktura terytorialna Przychody netto ze sprzedaży energii elektrycznej , ,49 a) sprzedaż krajowa, w tym: , ,31 od jednostek powiązanych - - b) sprzedaż eksportowa, w tym: , ,18 od jednostek powiązanych - - sprzedaż jednostki macierzystej - Fiten S.A , ,95 sprzedaż Oddziału Czechy , ,23 Przychody netto ze sprzedaży praw majątkowych , ,28 a) sprzedaż krajowa, w tym: , ,28 od jednostek powiązanych - - b) sprzedaż eksportowa, w tym: - - od jednostek powiązanych - - Razem , ,77 C. Koszty działalności operacyjnej według rodzaju a) amortyzacja , ,34 b) zużycie materiałów i energii , ,98 c) usługi obce , ,14 d) podatki i opłaty , ,17 e) wynagrodzenia , ,17 f) ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia , ,46 g) pozostałe koszty rodzajowe , ,93 Razem , ,

19 5.2. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej I. Skonsolidowany bilans AKTYWA A. AKTYWA TRWAŁE I. Wartości niematerialne i prawne 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych Wartość firmy Inne wartości niematerialne i prawne 5 449, ,46 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne , ,46 II. Wartości niematerialne i prawne 1. Wartość firmy - jednostki zależne ,61-2. Wartość firmy - jednostki współzależne ,61 - III. Rzeczowe aktywa trwałe 1. Środki trwałe , ,54 a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) ,69 - b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej - - c) urządzenia techniczne i maszyny , ,63 d) środki transportu , ,68 e) inne środki trwałe , ,23 2. Środki trwałe w budowie ,91-3. Zaliczki na środki trwałe w budowie , , ,54 IV. Należności długoterminowe 1. Od jednostek powiązanych Od pozostałych jednostek V. Inwestycje długoterminowe 1. Nieruchomości Wartości niematerialne i prawne Długoterminowe aktywa finansowe , ,09 a) w jednostkach zależnych i współzależnych niewycenianych metodą konsolidacji pełnej , ,09 lub metodą proporcjonalną udziały lub akcje , ,09 inne papiery wartościowe - - udzielone pożyczki - - inne długoterminowe aktywa finansowe - - b) w jednostkach zależnych, współzależnych i stowarzyszonych wycenianych metodą praw - - własności udziały lub akcje inne papiery wartościowe udzielone pożyczki inne długoterminowe aktywa finansowe c) w jednostkach pozostałych ,06 - udziały lub akcje - - inne papiery wartościowe - - udzielone pożyczki ,06 - inne długoterminowe aktywa finansowe Inne inwestycje długoterminowe , ,09 V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 1 Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego , ,83 2. Inne rozliczenia międzyokresowe , ,83 RAZEM AKTYWA TRWAŁE , ,92 B. AKTYWA OBROTOWE I. Zapasy 1. Materiały ,30-2. Półprodukty i produkty w toku Produkty gotowe Towary , ,05 5. Zaliczki na poczet dostaw , , , ,89 II. Należności krótkoterminowe 1. Należności od jednostek powiązanych , ,59 a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: , ,59 do 12 miesięcy , ,59 powyżej 12 miesięcy - - b) inne Należności od pozostałych jednostek , ,84 a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: , ,92 do 12 miesięcy , ,92 powyżej 12 miesięcy - - b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń , ,58 c) inne , ,39 d) dochodzone na drodze sądowej , ,32 III. Inwestycje krótkoterminowe 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe , ,47 a) w jednostkach zależnych i współzależnych , ,67 udziały lub akcje , ,

20 Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej inne papiery wartościowe - - udzielone pożyczki , ,67 inne krótkoterminowe aktywa finansowe - - b) w jednostkach stowarzyszonych udziały lub akcje inne papiery wartościowe udzielone pożyczki inne krótkoterminowe aktywa finansowe c) w jednostkach pozostałych ,64 - udziały lub akcje - - inne papiery wartościowe - - udzielone pożyczki ,64 - inne krótkoterminowe aktywa finansowe - - d) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne , ,80 środki pieniężne w kasie i na rachunkach , ,80 inne środki pieniężne - - inne aktywa pieniężne , ,00 2. Inne inwestycje krótkoterminowe , ,47 IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe , ,44 Aktywa z tytułu niezakończonych projektów biogazowych , ,88 RAZEM AKTYWA OBROTOWE , ,23 AKTYWA RAZEM , ,15 PASYWA A. KAPITAŁ WŁASNY I. Kapitał (fundusz)* podstawowy , ,00 II. Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna) - - III. Udziały własne (wielkość ujemna) - ( ,00) IV. Kapitał (fundusz)* zapasowy , ,77 V. Kapitał (fundusz)* z aktualizacji wyceny ,42 (26 108,73) VI. Pozostałe kapitały (fundusze)* rezerwowe ,12 - VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych ,13 - VIII. Zysk (strata) netto , ,95 IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) - - RAZEM KAPITAŁ WŁASNY , ,99 B. KAPITAŁY MNIEJSZOŚCI ,57 C. UJEMNA WARTOŚĆ FIRMY JEDNOSTEK PODPORZĄDKOWANYCH I. Ujemna wartość firmy - jednostki zależne - - II. Ujemna wartość firmy - jednostki współzależne D. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA I. Rezerwy na zobowiązania 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego , ,34 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne , ,81 długoterminowa - - krótkoterminowa , ,81 3. Pozostałe rezerwy , ,74 długoterminowe - - krótkoterminowe , , , ,89 II. Zobowiązania długoterminowe 1. Wobec jednostek powiązanych Wobec pozostałych jednostek , ,98 a) kredyty i pożyczki ,40 - b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych - - c) inne zobowiązania finansowe , ,98 d) inne , ,98 III. Zobowiązania krótkoterminowe 1. Wobec jednostek powiązanych ,00 - a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: ,00 - do 12 miesięcy ,00 - powyżej 12 miesięcy - - b) inne Wobec pozostałych jednostek , ,72 a) kredyty i pożyczki , ,66 b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych - - c) inne zobowiązania finansowe , ,03 d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: , ,39 do 12 miesięcy , ,39 powyżej 12 miesięcy - - e) zaliczki otrzymane na dostawy - - f) zobowiązania wekslowe - - g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń , ,42 h) z tytułu wynagrodzeń , ,84 i) inne , ,

Gdańsk, 6 marca 2014 roku

Gdańsk, 6 marca 2014 roku Gdańsk, 6 marca 2014 roku Spis treści PODSUMOWANIE ROKU 2013... 5 Wybrane skonsolidowane dane finansowe Grupy ENERGA za rok 2013... 7 Skonsolidowane dane finansowe Grupy ENERGA za lata 2010-2013... 8 INFORMACJE

Bardziej szczegółowo

1. PODSTAWOWE INFORMACJE NA TEMAT SPÓŁKI I GRUPY KAPITAŁOWEJ 2. DZIAŁALNOŚĆ PGE S.A...14

1. PODSTAWOWE INFORMACJE NA TEMAT SPÓŁKI I GRUPY KAPITAŁOWEJ 2. DZIAŁALNOŚĆ PGE S.A...14 2 SPIS TREŚCI 1. PODSTAWOWE INFORMACJE NA TEMAT SPÓŁKI I GRUPY KAPITAŁOWEJ PGE... 6 1.1. ZMIANY W ORGANIZACJI SPÓŁKI I GRUPY KAPITAŁOWEJ PGE... 6 1.2. ZMIANY W ORGANIZACJI SPÓŁKI PO DNIU BILANSOWYM...

Bardziej szczegółowo

Oto informacje o produkcji i zużyciu energii elektrycznej w Polsce w grudniu 2011 r. i w całym 2011 r.

Oto informacje o produkcji i zużyciu energii elektrycznej w Polsce w grudniu 2011 r. i w całym 2011 r. Styczeń to przede wszystkim czas podsumowań minionych 12 miesięcy. Generalnie brzmią one bardzo optymistycznie. Zwiększyła się produkcja energii elektrycznej i to dość wyraźnie. Imponujący wzrost w 2011

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. za 2011 rok

Sprawozdanie Zarządu z działalności PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. za 2011 rok Sprawozdanie Zarządu z działalności PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. za 2011 rok SPIS TREŚCI 1. PODSTAWOWE INFORMACJE NA TEMAT PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A.... 4 1.1. PODSTAWOWE DANE O SPÓŁCE...

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarz ądu z dzia łalności TAURON Polska Energia S.A. za rok obrotowy 2012. 12 marca 2013 r.

Sprawozdanie Zarz ądu z dzia łalności TAURON Polska Energia S.A. za rok obrotowy 2012. 12 marca 2013 r. Sprawozdanie Zarz ądu z dzia łalności Polska Energia S.A. za rok obrotowy 2012 12 marca 2013 r. Spis treści: 1. ORGANIZACJA POLSKA ENERGIA S.A.... 5 1.1. Podstawowe informacje o Spółce i Grupie Kapitałowej...

Bardziej szczegółowo

Gdańsk, 12 marca 2015 roku

Gdańsk, 12 marca 2015 roku Gdańsk, 12 marca 2015 roku SPIS TREŚCI 1. WYBRANE DANE FINANSOWE SPÓŁKI ENERGA ZA LATA 2012-2014... 3 2. INFORMACJE O SPÓŁCE I GRUPIE KAPITAŁOWEJ ENERGA... 5 2.1. Rola Spółki ENERGA SA w Grupie... 5 2.2.

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. za okres dziewięciu miesięcy zakończony dnia 30 września 2011 roku 1 Wybrane skonsolidowane dane finansowe Grupy

Bardziej szczegółowo

Nawigacja na stronach raportu

Nawigacja na stronach raportu Nawigacja na stronach raportu Kliknij w nagłówek Raport Roczny 2009 aby przejść do spisu treści Kliknij w nagłówek w części finansowej aby przejść do spisu treści części finansowej Kliknij aby przejść

Bardziej szczegółowo

Nawigacja w spisie treści. Nawigacja na stronach raportu

Nawigacja w spisie treści. Nawigacja na stronach raportu 1 Nawigacja w spisie treści Kliknij w tytuł lub numer strony aby przejść do wybranego rozdziału Nawigacja na stronach raportu Kliknij na logo PGE aby przejść do spisu treści Kliknij na strzałkę aby przejść

Bardziej szczegółowo

Gdańsk, 6 marca 2014 roku

Gdańsk, 6 marca 2014 roku Gdańsk, 6 marca 2014 roku SPIS TREŚCI PODSTAWOWE JEDNOSTKOWE DANE FINANSOWE ENERGA SA ZA ROK 2013... 4 INFORMACJE O SPÓŁCE I GRUPIE KAPITAŁOWEJ ENERGA... 5 Struktura Spółki ENERGA SA... 5 Działalność Spółki

Bardziej szczegółowo

Zmieniliśmy kod genetyczny organizacji

Zmieniliśmy kod genetyczny organizacji LIST PREZESA ZARZĄDU 2 Zmieniliśmy kod genetyczny organizacji Miniony rok był czasem bardzo poważnych zmian w Grupie ENEA Rok 2014, w mojej ocenie, był bardzo udany tak dla ENEA S.A., jak i całej Grupy

Bardziej szczegółowo

SKONSOLIDOWANY RAPORT ROCZNY Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ ARTERIA SPÓŁKA AKCYJNA NA DZIEŃ I ZA ROK OBROTOWY ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2011 ROKU

SKONSOLIDOWANY RAPORT ROCZNY Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ ARTERIA SPÓŁKA AKCYJNA NA DZIEŃ I ZA ROK OBROTOWY ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2011 ROKU SKONSOLIDOWANY RAPORT ROCZNY Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ ARTERIA SPÓŁKA AKCYJNA NA DZIEŃ I ZA ROK OBROTOWY ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2011 ROKU Zawierający: 1. Pismo Prezesa Zarządu Arteria S.A. spółki

Bardziej szczegółowo

Raport Roczny. PGNiG 2012

Raport Roczny. PGNiG 2012 Raport Roczny Raport Roczny W poniższym dokumencie stosuje się następujące terminy: lub Spółka dla spółki matki Grupy Kapitałowej, tj. dla spółki Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo SA Grupa dla Grupy

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności BRIJU S.A. w 2013 roku

Sprawozdanie Zarządu z działalności BRIJU S.A. w 2013 roku Sprawozdanie Zarządu z działalności w 2013 roku Poznań, 23 kwietnia 2014 roku Sprawozdanie Zarządu z działalności w 2013 roku LIST DO AKCJONARIUSZY Szanowni Państwo, W imieniu Zarządu mam przyjemność przedstawić

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności IPO Doradztwo Kapitałowe S.A. za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2014 roku

Sprawozdanie Zarządu z działalności IPO Doradztwo Kapitałowe S.A. za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2014 roku Sprawozdanie Zarządu z działalności IPO Doradztwo Kapitałowe S.A. za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2014 roku Warszawa, dn. 25 maja 2015 r. Spis treści 1 Wprowadzenie... 4 1.1 Podstawowe informacje

Bardziej szczegółowo

1. PODSTAWOWE INFORMACJE NA TEMAT GRUPY KAPITAŁOWEJ PGE... 7 2. DZIAŁALNOŚĆ GRUPY KAPITAŁOWEJ PGE...23

1. PODSTAWOWE INFORMACJE NA TEMAT GRUPY KAPITAŁOWEJ PGE... 7 2. DZIAŁALNOŚĆ GRUPY KAPITAŁOWEJ PGE...23 1 1 2 SPIS TREŚCI 1. PODSTAWOWE INFORMACJE NA TEMAT GRUPY KAPITAŁOWEJ PGE... 7 1.1. OPIS ORGANIZACJI I DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ... 7 1.2. ZMIANY W ORGANIZACJI GRUPY KAPITAŁOWEJ... 10 1.2.1. Zmiany

Bardziej szczegółowo

RAPORT ROCZNY EGB INVESTMENTS S.A. 2013

RAPORT ROCZNY EGB INVESTMENTS S.A. 2013 RAPORT ROCZNY EGB INVESTMENTS S.A. 2013 SPIS TREŚCI WYBRANE DANE FINANSOWE EGB INVESTMENTS S.A. 5 SPRAWOZDANIE ZARZĄDU EGB INVESTMENTS S.A. Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI ZA OKRES OD 1 STYCZNIA DO 31 GRUDNIA 2013

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. za rok 2014

Sprawozdanie Zarządu z działalności PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. za rok 2014 Sprawozdanie Zarządu z działalności PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. za rok 2014 zakończony dnia 31 grudnia 2014 roku Spis treści 1 Opis działalności PGE S.A. 4 1.1 Czynniki istotne dla rozwoju PGE S.A.

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 29 kwietnia 2010 roku

Warszawa, dnia 29 kwietnia 2010 roku Dokument Informacyjny Obligacji na okaziciela serii A BBI Zeneris Narodowy Fundusz Inwestycyjny Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu ul. Paderewskiego 7, 61-770 Poznań Niniejszy dokument informacyjny został

Bardziej szczegółowo

DECYZJA Nr DKK - 1/2012. Uzasadnienie

DECYZJA Nr DKK - 1/2012. Uzasadnienie PREZES URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW DKK-1-421/52/11/ES Warszawa, dnia 12 stycznia 2012 r. DECYZJA Nr DKK - 1/2012 Na podstawie art. 18 w związku z art. 13 ust. 1 pkt 2 oraz ust. 2 pkt 2 ustawy

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI INPRO SA W 2012 r.

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI INPRO SA W 2012 r. SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI INPRO SA W 2012 r. GDAŃSK, 21 MARCA 2013 r. Spis treści 1. Informacje podstawowe.... 4 2. Struktura Grupy Kapitałowej... 4 3. Struktura kapitałów INPRO SA.... 6 4. Sytuacja

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. za okres 6 miesięcy

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. za okres 6 miesięcy Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. za okres 6 miesięcy zakończony dnia 30 czerwca 2015 roku Spis treści 1 Działalność Grupy Kapitałowej 5 1.1 Czynniki

Bardziej szczegółowo

GRUPA MASTERLEASE Sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej Emitenta za rok 2014

GRUPA MASTERLEASE Sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej Emitenta za rok 2014 SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ EMITENTA ZA ROK 2014 LIST PREZESA Szanowni Akcjonariusze i Inwestorzy, Z przyjemnością oddaję w Państwa ręce Raport Roczny Grupy Masterlease, w którym zamieściliśmy

Bardziej szczegółowo

Grupa BRE Banku SA. Raport roczny 2012

Grupa BRE Banku SA. Raport roczny 2012 Grupa BRE Banku SA Raport roczny 2012 1 Spis treści Spis treści List Prezesa Zarządu BRE Banku do Akcjonariuszy... 6 List Przewodniczącego Rady Nadzorczej BRE Banku SA do Akcjonariuszy... 8 Ocena Rady

Bardziej szczegółowo

Finansowanie inwestycji energetycznych w Polsce

Finansowanie inwestycji energetycznych w Polsce Finansowanie inwestycji energetycznych w Polsce Maj 2011 Finansowanie inwestycji energetycznych w Polsce 2 Szanowni Państwo, Z przyjemnością przekazujemy Państwu raport na temat sektora elektroenerge tycznego

Bardziej szczegółowo

Biuletyn Urzędu Regulacji Energetyki

Biuletyn Urzędu Regulacji Energetyki Biuletyn Urzędu Regulacji Energetyki w numerze: Sprawozdanie z działalności Prezesa URE w 2012 r. 02/2013 NR 2 (84) 3 czerwca 2013 ISSN 1506-090X Biuletyn Urzędu Regulacji Energetyki Spis treści Wprowadzenie...3

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. za 2011 rok

Sprawozdanie Zarządu z działalności Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. za 2011 rok z działalności Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. za 2011 rok Warszawa, marzec 2012 r. 1 PODSTAWOWE INFORMACJE O GIEŁDZIE 3 1.1 Główne parametry rynków prowadzonych przez Giełdę 5 1.2 Wybrane

Bardziej szczegółowo

Odpowiedzialna energia. Wprowadzenie do Raportu Społecznego GK PGNiG 2011

Odpowiedzialna energia. Wprowadzenie do Raportu Społecznego GK PGNiG 2011 Odpowiedzialna energia Wprowadzenie do Raportu Społecznego GK PGNiG 2011 Odpowiedzialna energia Wprowadzenie do Raportu Społecznego GK PGNiG 2011 Odpowiedzialna energia 3 Spis treści Misja i wartości

Bardziej szczegółowo

Wybrane dane finansowe

Wybrane dane finansowe Wybrane dane finansowe Poniższe wybrane dane finansowe stanowią informacje uzupełniającą do skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy BRE Banku SA za 2012 rok. WYRÓŻNIAJĄ NAS LUDZIE. WSZYSTKO, CO

Bardziej szczegółowo

RAPORT ROCZNY SPÓŁKI Integer.pl SA za 2011 rok

RAPORT ROCZNY SPÓŁKI Integer.pl SA za 2011 rok RAPORT ROCZNY SPÓŁKI Integer.pl SA za 2011 rok - Kraków, 26 kwietnia 2012 roku- SPIS TREŚCI: 1 Pismo Prezesa Zarządu do akcjonariuszy spółki.... 6 2 Podstawowe informacje o spółce Integer.pl SA.... 8 3

Bardziej szczegółowo