Perspektywy polskiego sektora elektroenergetycznego Krzysztof Ćwikła

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Perspektywy polskiego sektora elektroenergetycznego. 20.06.2008 Krzysztof Ćwikła"

Transkrypt

1 Perspektywy polskiego sektora elektroenergetycznego Krzysztof Ćwikła

2 Baza wytwórcza - podstawowe dane Moce w systemie 2006 r. [w MW] 2007 r. [w MW] 2007/2006 r. [w %] ektor wytwórczy się starzeje co owocuje wzrostem mocy jednostek wytwórczych będących w postojach awaryjnych (o 37,5%), Większość jednostek wytwórczych została wprowadzona do uŝytkowania w latach 70-tych. zacuje się, Ŝe w celu utrzymania zdolności funkcjonowania systemu w nadchodzących latach konieczne jest oddawanie do eksploatacji ok MWe rocznie. Moc osiągalna ObciąŜenie Rezerwy Remonty kapitalne i średnie Remonty awaryjne Pozostałe ubytki ,7 100,3 93,1 117,8 137,5 87 Produkcja energii elektrycznej Źródło: UR , , elektrownie zawodowe - w.k.; truktura produkcji Źródło: analiza własna 11172, , Produkcja Bilans handlowy-saldo 5358,1 el. niezaleŝne; 961 el. przemysłowe; el. zawodowe - el.zawodowe - wodne; biomasa; el.zawodowe - gaz; el.zawodowe - w.b.;

3 nergy mix stan obecny i perspektywy Dywersyfikacja paliw pierwotnych wykorzystywanych do produkcji energii elektrycznej oraz zapewnienia bezpieczeństwa dostaw energii w ęgiel; 94,5% węgiel; 86,2% pozostałe OZ; 0,60% elektrow nie w odne; 2,4% gaz; 2,0% w spółspalanie; 0,5% pozostałe oze; 3,6% wodne; 0,9% wspólspalanie; 3,1% gaz ; 6,1% Produkcja 2006 r. TWh 2020 r. TWh Dynamika Węgiel 153,8 195,2 127% Gaz 3,22 13,8 428% Wodne 2,03 2,11 103% Współspalanie 0,8 7,11 888% Pozostałe OZ 0,96 8,13 846% Źródło: analiza własna

4 uropejska polityka klimatyczna dalsze zaostrzanie wymogów ekologicznych Pakiet energetyczny 3 x 20 Redukcja emisji gazów cieplarnianych o co najmniej 20 % w odniesieniu do poziomu z 1990 r.; Osiągnięcie 20 % udziału energii odnawialnej w całkowitym zuŝyciu energii; Zmniejszenie zuŝycie energii pierwotnej o 20 % w stosunku do poziomu zuŝycia bez działań oszczędnościowych. Dyrektywa CP w sprawie ograniczenia emisji niektórych zanieczyszczeń do powietrza z duŝych źródeł spalania Regulacja standardów emisji O2 i Ox; Przekroczenie przyznanych limitów w energetyce zawodowej pomimo olbrzymich nakładów inwestycyjnych na budowę instalacji odsiarczania; Prognozowany wzrost produkcji = problemy z limitami emisji Ox; Dyrektywa obowiązuje od stycznia 2008, a K pracuje juŝ nad rewizją zaostrzającą drastycznie wymagania dla energetyki

5 Wpływ limitów CO2 i energii odnawialnej na cenę energii 16 Wymagany udział energii odnawialnej 15 nergia odnawialna Polska zobowiązana jest do zwiększenia udziału energii odnawialnej w ogólnym zuŝyciu energii do 15 % w 2020 roku W najbliŝszych latach naleŝy spodziewać się wzrostu produkcji energii ze źródeł odnawialnych w Polsce Biorąc pod uwagę fakt wyŝszej ceny tej energii wzrost cen energii jest nieunikniony imity CO2 % ,5 2, r. ktualny cel 2010 r. Propozycja K 2020 r. emisja pułap Prognoza emisji CO2 zacuje się, Ŝe w przypadku utrzymania limitu dla Polski w wielkości 208,5 mln ton energetyka zawodowa dysponować będzie uprawnieniami na jakieś 75-80% wymaganej produkcji. PowyŜszy szacunek dotyczy roku 2008, w następnych latach niedobór uprawnień będzie się pogłębiał Realizowanie produkcji na dokupionych uprawnieniach znacząco podniesie cenę energii misja CO2 [t] ata

6 Zapotrzebowanie i produkcja energii elektrycznej zapotrzebowanie MWe Inwestycje! Moc dostępna 2009? lata Polska gospodarka dynamicznie się rozwija, w ciągu ostatnich 10 lat rozwijała się mniej więcej 2 razy szybciej niŝśrednia dla krajów Unii uropejskiej Przewiduje się utrzymanie wzrostu zapotrzebowania na energie elektryczną w wysokości ok. 3% rocznie w najbliŝszych latach Konieczna rozbudowa mocy wytwórczych, nakłady na ochronęśrodowiska, zwiększenie udziału energii odnawialnej, ograniczenie emisji CO2

7 ZuŜycie, ceny energii tatystyczny Polak zuŝywa rocznie ok. 3,7 tys. kwh energii elektrycznej, podczas gdy przeciętny mieszkaniec U15 prawie dwa razy więcej, bo ponad 8,5 tys. kwh, Ceny energii elektrycznej w Polsce przez szereg lat kształtowały się na poziomie znacznie niŝszym od średnich cen w Unii uropejskiej, Rok 2007 był ostatnim rokiem niskich i stabilnych cen energii, Przedstawiciele firm energetycznych zgodnie zapowiadają na rok 2008 dość znaczące podwyŝki cen energii. Przewiduje się, Ŝe ceny energii w najbliŝszym czasie wzrosną co najmniej o proc., a w przeciągu kilku najbliŝszych 2-3 lat mogą wzrosnąć nawet o proc. 9 Ceny energii w uropie t yś. k W h ,5 3,7 Polska U 15 ZuŜycie energii na mieszkańca

8 ieć przesyłowa i dystrybucyjna ZR C PC RC DU ZY D K GD GB O Russia MO K ithuania iedostateczny rozwój linii 400 kv jest krytyczny ze względu na prawidłowe funkcjonowanie systemu elektroenergetycznego VI German y HG G KR MO GO MIK R CPC Czech Republic ZUK PO CR W1 BO P G K ZBK P 220 kv 400 kv 750 kv Under construction PK CZ PP W D BY O DB J D GR KD R P KO D O B O WI MO T TR B I T ROK GR W HC WR P RO B U ZG J PD B G K JD I Z Z G KTJM H KOP BIR KO BYC TC PR CZ BU M T Z I P PI O KHK I B J P U W K O O D KI C M MO KP R K WT RPI K D K T RO lovakia T O MI O Z P W O T KO CH C Z PU M D T RZ BG KR M C I W B BI RO Ś R Y CH R MK Z R M DO B CH Ukraine Belarus Obecnie najbardziej obciąŝone są linie 220 kv iedostateczna zdolność przesyłowa sieci jest ograniczeniem dla całego systemu elektroenergetycznego, dodatkowo ogranicza wolny przepływ energii pomiędzy uczestnikami rynku Potrzebne są ogromne inwestycje związane z modernizacją i rozbudową sieci przesyłowych i dystrybucyjnych Przykładowo planowane jest wybudowanie ok. powstanie ok. 5-7GW elektrowni wiatrowych

9 Polski rynek energii Rynek energii Rynek kontraktowy Kontrakty dwustronne pomiędzy wytwórcami energii a firmami handlującymi energią oraz Klientami finalnymi Rynek giełdowy Handel na giełdzie energii - Towarowa Giełda nergii.. Rynek bilansujący Bilansowanie róŝnic pomiędzy transakcjami zawartymi między uczestnikami rynku, a rzeczywistym zapotrzebowaniem na energię elektryczną Platformy internetowe: Kantor nergii Platforma Obrotu nergią lektryczną PO inne Giełda nergii, po problemach z płynnością występujących w pierwszych latach jej działania, powoli zaczyna zwiększać wolumen obrotów Zmiany zachodzące obecnie na polskim rynku energii zapowiadają zwiększenie się liczby graczy rynkowych.

10 ystemy wsparcia Obrót energią - Przychody przedaŝ energii (obrót energia czarną ) Przychody ze sprzedaŝy praw majątkowych - certyfikaty Przychody ze sprzedaŝy energii Instrumenty pochodne Przykład: = 375 zł/mwh OZ Zielone Przedsiębiorstwa wytwórcze i/lub obrotu, sprzedające energie do odbiorców kocowych % ,7% ,4% Czerwone Kogeneracja śółte (gaz) Przedsiębiorstwa wytwórcze i/lub obrotu, sprzedające energie do odbiorców kocowych % ,6% ,3% ,2% ,2% ,7% ,9% ,1% ,3% ,5% Czarna + certyfikat zielony uma energii elektrycznej = liczba umorzonych certyfikatów + energia pokryta opłata zastępczą Cena - ok. 240 zł/mwh Cena - ok. 18 zł/mwh Cena - ok. 117 zł/mwh

11 Podsumowanie» Wzrost gospodarczy będzie powodował wzrost zapotrzebowania na energię elektryczną w Polsce» Pomimo zwiększania efektywności energetycznej wzrostu tego raczej nie da się uniknąć ze względu na obecne uwarunkowania dotyczące jednostkowego zuŝycia energii (małe zuŝycie na mieszkańca w porównaniu do rozwiniętych krajów europejskich)» Kluczowym czynnikiem kształtującym rynek i ceny będzie uropejska polityka klimatyczna» Znaczny wzrost cen energii w Polsce jest nieunikniony i będzie się on odbywał w dość szybkim tempie» W przeciągu kilku najbliŝszych lat ceny energii prawdopodobnie wzrosną o kilkadziesiąt procent. ajwiększy wpływ na to będą miały: niskie limity emisji dwutlenku węgla, wzrost kosztów zakupu węgla, obowiązek korzystania z droŝszej "zielonej" energii konieczna rozbudowa bazy wytwórczej konieczna rozbudowa infrastruktury sieciowej» Od roku 2013, kiedy energetyka będzie musiała kupować wszystkie uprawnienia do emisji dwutlenku węgla ceny energii mogę wzrosnąć nawet o ponad 100%

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007-2013 dla rozwoju Polski.

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007-2013 dla rozwoju Polski. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007-2013 dla rozwoju Polski Załącznik nr 7 Informacje uzupełniające odnośnie podstaw formalnych i

Bardziej szczegółowo

Projekt Wersja 0.1 Projekt Polityki energetycznej Polski do 2050 roku

Projekt Wersja 0.1 Projekt Polityki energetycznej Polski do 2050 roku Projekt Wersja 0.1 Projekt Polityki energetycznej Polski do 2050 roku Warszawa, sierpień 2014 r. Spis treści 1. Wprowadzenie... 3 1.1. Założenia ogólne... 3 1.2. Ocena realizacji poprzedniej polityki energetycznej...

Bardziej szczegółowo

Aktualizacja Prognozy zapotrzebowania na paliwa i energię do roku 2030

Aktualizacja Prognozy zapotrzebowania na paliwa i energię do roku 2030 Aktualizacja Prognozy zapotrzebowania na paliwa i energię do roku 2030 Wykonano na zamówienie Ministerstwa Gospodarki Umowa nr IV/140/P/15004/4300/11/DEJ z dnia 06.07.2011 r. Warszawa, wrzesień 2011 Spis

Bardziej szczegółowo

MINISTER GOSPODARKI KRAJOWY PLAN DZIAŁANIA W ZAKRESIE ENERGII ZE ŹRÓDEŁ ODNAWIALNYCH. (Projekt)

MINISTER GOSPODARKI KRAJOWY PLAN DZIAŁANIA W ZAKRESIE ENERGII ZE ŹRÓDEŁ ODNAWIALNYCH. (Projekt) WP 2 Poland Identification and collection of information and data on legislation regarding the use of RES in Poland (implementation of directives, National Action Plan etc.) for WP2 (newsletter and promotion

Bardziej szczegółowo

Wpływ energetyki wiatrowej na wzrost gospodarczy w Polsce

Wpływ energetyki wiatrowej na wzrost gospodarczy w Polsce Wpływ energetyki wiatrowej na wzrost gospodarczy w Polsce Raport przygotowany przez Ernst & Young we współpracy z Polskim Stowarzyszeniem Energetyki Wiatrowej oraz European Wind Energy Association Marzec

Bardziej szczegółowo

Fot. Adam Wełnicki PLAN ROZWOJU. w zakresie zaspokojenia obecnego i przyszłego zapotrzebowania na energię elektryczną na lata 2010 2025 WYCIĄG

Fot. Adam Wełnicki PLAN ROZWOJU. w zakresie zaspokojenia obecnego i przyszłego zapotrzebowania na energię elektryczną na lata 2010 2025 WYCIĄG Fot. Adam Wełnicki PLAN ROZWOJU w zakresie zaspokojenia obecnego i przyszłego zapotrzebowania na energię elektryczną na lata 2010 2025 WYCIĄG Konstancin Jeziorna, marzec 2010 Plan Rozwoju w zakresie zaspokojenia

Bardziej szczegółowo

Oto informacje o produkcji i zużyciu energii elektrycznej w Polsce w grudniu 2011 r. i w całym 2011 r.

Oto informacje o produkcji i zużyciu energii elektrycznej w Polsce w grudniu 2011 r. i w całym 2011 r. Styczeń to przede wszystkim czas podsumowań minionych 12 miesięcy. Generalnie brzmią one bardzo optymistycznie. Zwiększyła się produkcja energii elektrycznej i to dość wyraźnie. Imponujący wzrost w 2011

Bardziej szczegółowo

Polityka energetyczna Polski do roku 2030

Polityka energetyczna Polski do roku 2030 AKTUALIZACJA PROJEKTU ZAŁOŻEŃ DO PLANU ZAOPATRZENIA W CIEPŁO, ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ I PALIWA GAZOWE DLA GMINY STRZELCE OPOLSKIE Część 02 Polityka energetyczna Polski do roku 2030 W-869.02 2/20 SPIS TREŚCI

Bardziej szczegółowo

Polityka energetyczna Polski do 2030 roku

Polityka energetyczna Polski do 2030 roku Załącznik do uchwały nr 202/2009 Rady Ministrów Z dnia 10 listopada 2009 r. Ministerstwo Gospodarki Polityka energetyczna Polski do 2030 roku Dokument przyjęty przez Radę Ministrów w dniu 10 listopada

Bardziej szczegółowo

Polityka energetyczna Polski do 2030 roku

Polityka energetyczna Polski do 2030 roku Załącznik do uchwały nr 202/2009 Rady Ministrów Z dnia 10 listopada 2009 r. Ministerstwo Gospodarki Polityka energetyczna Polski do 2030 roku Dokument przyjęty przez Radę Ministrów w dniu 10 listopada

Bardziej szczegółowo

Analiza SWOT Grupy Kapitałowej Polska Grupa Energetyczna SA

Analiza SWOT Grupy Kapitałowej Polska Grupa Energetyczna SA Analiza SWOT Grupy Kapitałowej Polska Grupa Energetyczna SA Paweł Frączek, Aleksandra Larwa * Wprowadzenie Zagwarantowanie dostępu do konkurencyjnej cenowo energii elektrycznej jest jednym z istotnych

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. za rok 2014

Sprawozdanie Zarządu z działalności PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. za rok 2014 Sprawozdanie Zarządu z działalności PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. za rok 2014 zakończony dnia 31 grudnia 2014 roku Spis treści 1 Opis działalności PGE S.A. 4 1.1 Czynniki istotne dla rozwoju PGE S.A.

Bardziej szczegółowo

Finansowanie inwestycji energetycznych w Polsce

Finansowanie inwestycji energetycznych w Polsce Finansowanie inwestycji energetycznych w Polsce Maj 2011 Finansowanie inwestycji energetycznych w Polsce 2 Szanowni Państwo, Z przyjemnością przekazujemy Państwu raport na temat sektora elektroenerge tycznego

Bardziej szczegółowo

Stan i perspektywy rozwoju rynku zielonej energii elektrycznej w Polsce

Stan i perspektywy rozwoju rynku zielonej energii elektrycznej w Polsce Stan i perspektywy rozwoju rynku zielonej energii elektrycznej w Polsce INSTYTUT ENERGETYKI ODNAWIALNEJ Przygotowano na zlecenie Urzędu Zamówień Publicznych Umowa nr UZP/DUEWM/30/9 Autorzy: Piotr Dziamski

Bardziej szczegółowo

... GARSCI STATYSTYKI

... GARSCI STATYSTYKI Najważniejszym wydarzeniem sierpnia była bez wątpienie sprzedaż polskich aktywów szwedzkiego potentata dwóm rodzimym spółkom. O wyborze Tauronu i Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa przez Vattenfalla

Bardziej szczegółowo

Finansowanie inwestycji. energetycznych RAPORT. energetycznych. Financing of Energy Investments. debata

Finansowanie inwestycji. energetycznych RAPORT. energetycznych. Financing of Energy Investments. debata Finansowanie inwestycji energetycznych RAPORT Financing of Energy Investments 31 marca 2010, godz. 11.00 Centrum Prasowe FOKSAL - Dom Dziennikarza, ul. Foksal 3/5, Warszawa 31 March 2010, 11 a.m. Press

Bardziej szczegółowo

BIULETYN POLSKI KOMITET ŚWIATOWEJ RADY ENERGETYCZNEJ

BIULETYN POLSKI KOMITET ŚWIATOWEJ RADY ENERGETYCZNEJ BIULETYN POLSKI KOMITET ŚWIATOWEJ RADY ENERGETYCZNEJ ROK 213, NUMER 2 PODSUMOWANIE ROKU 212 NA TOWAROWEJ GIEŁDZIE ENERGII 213. 2. 2 W TYM NUMERZE: Artykuły: 3 25 2 15 1 5 obrót 211 212 Czytaj str. 7 1

Bardziej szczegółowo

EFEKTYWNOŚĆ ŚRODOWISKO A W KTÓRĄ POWINNA?! W którą stronę pójdzie polska ENERGETYKA? Raport gospodarczy na temat sytuacji polskiej energetyki

EFEKTYWNOŚĆ ŚRODOWISKO A W KTÓRĄ POWINNA?! W którą stronę pójdzie polska ENERGETYKA? Raport gospodarczy na temat sytuacji polskiej energetyki EFEKTYWNOŚĆ ŚRODOWISKO W którą stronę pójdzie polska ENERGETYKA? A W KTÓRĄ POWINNA?! Raport gospodarczy na temat sytuacji polskiej energetyki investio.pl Czy warto inwestować w polskie spółki energetyczne?

Bardziej szczegółowo

Rynek ciepła w Polsce

Rynek ciepła w Polsce www.pwc.pl Rynek ciepła w Polsce Październik 2012 Spis treści 1. Wstęp 2 2. Streszczenie oraz kluczowe wnioski 3 3. Ogólna charakterystyka rynku ciepła w Polsce 5 3.1 Najważniejsze cechy sektora ciepłowniczego

Bardziej szczegółowo

Raport Roczny. Prezesa. Urzędu Regulacji Energetyki

Raport Roczny. Prezesa. Urzędu Regulacji Energetyki Raport Roczny Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki 2008 Lipiec 2008 Spis treści Wykaz skrótów używanych w tekście raportu. 2 1. Nota wprowadzająca. 3 2. Podsumowanie, główne osiągnięcia ostatniego roku.

Bardziej szczegółowo

P O D S T A W Y P R A W N E F U N K C J O N O W A N I A R Y N K U E N E R G I I. wydanie I / 2011 JEDNOSTKI MIARY: Moc elektryczna: Wat [W]

P O D S T A W Y P R A W N E F U N K C J O N O W A N I A R Y N K U E N E R G I I. wydanie I / 2011 JEDNOSTKI MIARY: Moc elektryczna: Wat [W] Str. 1 wydanie I / 2011 P OW S T A N I E RY N K U E N E RG I I E L E K T RYC Z N E J JEDNOSTKI MIARY: Moc elektryczna: Wat [W] 1 Kilowat [kw] = 1.000 W 1 Megawat [MW] = 1.000 KW 1 Gigawat [GW] = 1.000

Bardziej szczegółowo

Przedsiębiorstwa. PGE Polska Grupa Energetyczna. Sektor energetyczny Polska Analiza kredytowa. Uzasadnienie ratingu

Przedsiębiorstwa. PGE Polska Grupa Energetyczna. Sektor energetyczny Polska Analiza kredytowa. Uzasadnienie ratingu Sektor energetyczny Polska Analiza kredytowa Ratingi W walucie zagranicznej Długoterminowy rating podmiotu BBB+ Rating niezabezpieczonego A- zadłużenia W walucie krajowej Długoterminowy rating podmiotu

Bardziej szczegółowo

Przedsiębiorstwa. TAURON Polska Energia S.A. Sektor energetyczny Polska Raport kredytowy. Uzasadnienie ratingu. Ratingi. Perspektywa ratingu

Przedsiębiorstwa. TAURON Polska Energia S.A. Sektor energetyczny Polska Raport kredytowy. Uzasadnienie ratingu. Ratingi. Perspektywa ratingu Sektor energetyczny Polska Raport kredytowy Ratingi W walucie zagranicznej Długoterminowy rating podmiotu BBB W walucie krajowej Długoterminowy rating podmiotu BBB Perspektywa ratingu Długoterminowy rating

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. za okres 6 miesięcy

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. za okres 6 miesięcy Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. za okres 6 miesięcy zakończony dnia 30 czerwca 2015 roku Spis treści 1 Działalność Grupy Kapitałowej 5 1.1 Czynniki

Bardziej szczegółowo

Gdańsk, 6 marca 2014 roku

Gdańsk, 6 marca 2014 roku Gdańsk, 6 marca 2014 roku Spis treści PODSUMOWANIE ROKU 2013... 5 Wybrane skonsolidowane dane finansowe Grupy ENERGA za rok 2013... 7 Skonsolidowane dane finansowe Grupy ENERGA za lata 2010-2013... 8 INFORMACJE

Bardziej szczegółowo

Model optymalnego miksu energetycznego dla Polski do roku 2060

Model optymalnego miksu energetycznego dla Polski do roku 2060 Model optymalnego miksu energetycznego dla Polski do roku 2060 Wersja 20 Warszawa, 12 listopada 2013 Niniejsze opracowanie ma charakter informacyjny, prezentuje wyniki prac analitycznych przeprowadzonych

Bardziej szczegółowo

Krajowy Plan Działań dotyczący efektywności energetycznej dla Polski 2014

Krajowy Plan Działań dotyczący efektywności energetycznej dla Polski 2014 Ministerstwo Gospodarki Krajowy Plan Działań dotyczący efektywności energetycznej dla Polski 2014 Warszawa, październik 2014 r. 1 WSTĘP Krajowy Plan Działań dotyczący efektywności energetycznej, zwany

Bardziej szczegółowo

Przegląd RWE Polska Rynku Energii RWE Grudzień 2011

Przegląd RWE Polska Rynku Energii RWE Grudzień 2011 Przegląd RWE Polska Rynku Energii RWE Grudzień 2011 PRZEGLĄD RYNKU ENERGii GRUDZiEŃ 2011 1 Spis treści 1. RAPORT Rynek energii elektrycznej w Polsce... 3 Rynek SPOT... 3 Komentarz do rynku SPOT Analityka

Bardziej szczegółowo

Biuletyn Urzędu Regulacji Energetyki

Biuletyn Urzędu Regulacji Energetyki Biuletyn Urzędu Regulacji Energetyki w numerze: Sprawozdanie z działalności Prezesa URE w 2012 r. 02/2013 NR 2 (84) 3 czerwca 2013 ISSN 1506-090X Biuletyn Urzędu Regulacji Energetyki Spis treści Wprowadzenie...3

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 1 DO UCHWAŁY NR XLVI/432/2014 RADY MIEJSKIEJ W PRUSZKOWIE Z DNIA 26 CZERWCA 2014 ROKU

ZAŁĄCZNIK NR 1 DO UCHWAŁY NR XLVI/432/2014 RADY MIEJSKIEJ W PRUSZKOWIE Z DNIA 26 CZERWCA 2014 ROKU 42-693 Krupski Młyn, ul. Główna 5 tel. (032) 285-70-13, fax. (032) 284-84-36, e-mail: atgroupsa@atgroupsa.pl www.atgroupsa.pl NIP: 645-19-95-494 ZAŁĄCZNIK NR 1 DO UCHWAŁY NR XLVI/432/2014 RADY MIEJSKIEJ

Bardziej szczegółowo