Działania Ministerstwa Rozwoju Regionalnego w zakresie partnerstwa publicznoprywatnego

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Działania Ministerstwa Rozwoju Regionalnego w zakresie partnerstwa publicznoprywatnego"

Transkrypt

1 Działania Ministerstwa Rozwoju Regionalnego w zakresie partnerstwa publicznoprywatnego str. 1

2 Sekretariat Platformy PPP Departament Wsparcia Projektów Partnerstwa Publiczno-Prywatnego Ministerstwo Rozwoju Regionalnego tel fax Wydawca: Ministerstwo Rozwoju Regionalnego Ul. Wspólna 2/ Warszawa ISBN str. 2

3 WSTĘP O rozwoju formuły partnerstwa publiczno-prywatnego w Polsce świadczy rosnąca z każdym rokiem liczba tego typu projektów, które uwzględniają w swych planach samorządy i administracja centralna. Poprawie ulega także systematycznie klimat wobec inwestycji realizowanych wspólnie przez podmioty publiczne i partnerów prywatnych. Sprzyjają temu wysiłki podejmowane przez różne podmioty na rzecz popularyzacji PPP, zarówno ze strony administracji publicznej, jak i instytucji pozarządowych. Minister Rozwoju Regionalnego, który odpowiada za politykę rozwoju, czyli po prostu politykę inwestycyjną państwa, jest jako twórca Platformy Partnerstwa Publiczno-Prywatnego żywotnie zainteresowany rozwijaniem tej sfery poprzez inicjowanie i wsparcie przygotowania pilotażowych projektów PPP, a także pomoc merytoryczną dla podmiotów publicznych przygotowujących i realizujących takie przedsięwzięcia. W najbliższych planach kluczowe znaczenie ma dla nas przebieg realizacji pierwszych projektów łączących środki Unii Europejskiej, środki samorządów i pieniądze prywatne w ramach PPP (projekty hybrydowe). Zaangażowanie kapitału prywatnego w politykę spójności w nowej perspektywie finansowej UE , na zasadach wyznaczonych przez Komisję Europejską, będzie miało pozytywny wpływ zarówno w skali budżetu unijnego, jak i budżetu polskich podmiotów publicznych. Adam Zdziebło Przewodniczący Zespołu Sterującego Platformy Partnerstwa Publiczno-Prywatnego Sekretarz Stanu w MRR str. 3

4 O Platformie Partnerstwa Publiczno-Prywatnego Platforma PPP została powołana Porozumieniem, zawartym z inicjatywy Ministra Rozwoju Regionalnego przez 28 przedstawicieli rządu, samorządów i BGK w styczniu 2011 roku. Jej misją jest wzmocnienie potencjału (skuteczności i efektywności) instytucji publicznych do dostarczania wysokiej jakości, a zarazem efektywnych kosztowo usług publicznych oraz infrastruktury, dzięki partnerstwu publiczno-prywatnemu. Prace Platformy PPP w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego koordynuje Departament Wsparcia Projektów Partnerstwa Publiczno-Prywatnego. Platforma PPP rozwiązuje problemy związane z wdrażaniem PPP, mające na celu zwiększenie liczby projektów realizowanych w tej formule, ze szczególnym uwzględnieniem projektów hybrydowych, tj. współfinansowanych z funduszy UE w obecnej i przyszłej perspektywie finansowej na lata Minister Rozwoju Regionalnego jest odpowiedzialny za realizację polityki rozwoju regionalnego w Polsce. Obowiązujące regulacje przyznały mu kompetencje odnoszące się do kreowania i stymulowania odpowiednich warunków dla realizacji działań dla których celem jest zapewnienie zrównoważonego rozwoju regionalnego kraju. Zaangażowanie MRR w rozwój partnerstwa publiczno-prywatnego, zarówno w kraju jak i na poziomie wspólnotowym, jest właśnie przejawem realizacji tego zadania. Dokumenty takie jak Krajowa Strategia Rozwoju Regionalnego , Koncepcja Przestrzennego Zagospodarowania Kraju 2030 i Długookresowa Strategia Rozwoju Kraju 2030 wskazują, że PPP jest jednym z rozwiązań wspierających rozwój regionalny. Ponadto MRR upowszechnia mechanizmy i formy PPP oraz wspiera projekty PPP dofinansowane ze środków UE. Członkami Platformy PPP są wyłącznie podmioty publiczne. Obecnie Platforma liczy przeszło 80 podmiotów, wśród których są: ministerstwa, duże miasta, mniejsze samorządy różnych szczebli, spółki publiczne, BGK, publiczne placówki medyczne i uczelnie wyższe. Każdy zainteresowany podmiot publiczny może dołączyć do Platformy PPP poprzez podpisanie deklaracji dostępnej na stronie Podpisanie przez Minister Rozwoju Regionalnego Elżbietę Bieńkowską porozumienia w sprawie Platformy współpracy w zakresie Partnerstwa Publiczno-Prywatnego Członkowie założyciele (28) tworzą Zespół Sterujący, który 2 razy w roku na swoich posiedzeniach uzgadnia plan działania Platformy PPP. Nadzór nad działaniami Platformy PPP pełni Sekretarz Stanu w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego, Pan Adam Zdziebło. str. 4

5 Cele Platformy PPP: skuteczna realizacja projektów PPP, w tym projektów hybrydowych (PPP z udziałem środków unijnych), ograniczenie kosztów przygotowania dokumentacji dzięki dostarczeniu gotowych, standardowych pakietów dokumentacyjnych do wykorzystania przez instytucje zamawiające, zachęcenie administracji publicznej do stosowania PPP. Platforma zapewnia wymianę wiedzy oraz dobrych praktyk dotyczących PPP, identyfikuje bariery (złe praktyki), zapewnia specjalistyczne doradztwo prawne, ekonomiczno-finansowe oraz techniczne dla jednostek realizujących pilotażowe projekty oraz dostęp do niezbędnych dokumentów. EPEC KE JASPERS PLATFORMA PPP Decyzje strategiczne: Zespół Sterujący Platformy PPP Sekretariat: Departament Wsparcia Projektów PPP w MRR Eksperci zewnętrzni Grupy robocze Sektor publiczny (urzędy, jst, ośrodki akademickie) str. 5

6 Główne obszary działań Platformy PPP wsparcie projektowe w ramach wybranych sektorów polityki spójności, łączenie projektów PPP z funduszami unijnymi (projekty hybrydowe) oraz , publikacje i raporty dotyczące zagadnień prawnych, ekonomicznych, metodologii, analiz projektowych oraz materiałów o charakterze informacyjno-promocyjnym, spotkania i konferencje organizacja i aktywny udział w wydarzeniach o zasięgu regionalnym, krajowym i międzynarodowym, strona internetowa Platformy PPP - w wersji polskiej i angielskiej: Upowszechnia ona wiedzę nt. aktualnych wydarzeń dotyczących zagadnień partnerstwa publiczno-prywatnego, zapewnia komunikację między jednostkami publicznymi w zakresie promocji dobrych praktyk, w tym wzorcowych dokumentów oraz projektów PPP, zarówno zrealizowanych, jak i planowanych, warsztaty i udział merytoryczny w wydarzeniach poświęconych PPP, w tym przeprowadzenie szkoleń w zakresie PPP dla konsultantów z sieci Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich, współpraca z Instytucjami Zarządzającymi, odpowiedzialnymi za realizację programów operacyjnych, Komisją Europejską, Europejskim Centrum Wiedzy PPP (EPEC), Inicjatywą JASPERS, Europejskim Bankiem Inwestycyjnym (EBI), etc. str. 6

7 Wsparcie projektów w sektorze drogowym Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, przy współudziale przedstawicieli inicjatywy JASPERS (Joint Assistance to Support Projects In European Regions), prowadzi wybór projektu pilotażowego PPP z samorządowego sektora drogowego. Procedura składa się z 3 etapów: W pierwszym z nich projekty poddane są ocenie formalnej. W kolejnym etapie ocenie merytorycznej pod kątem stopnia przygotowania inwestycji oraz zasadności realizacji w modelu PPP. Każdy projekt otrzyma indywidualny raport zawierający rekomendacje dotyczące mocnych i słabych stron przedsięwzięcia oraz propozycje działań niezbędnych do wykonania na dalszych etapach przygotowania projektu. Po zakończeniu oceny merytorycznej przygotowany zostanie Raport Podsumowujący, zawierający wnioski z wyżej wymienionych raportów cząstkowych, który zostanie następnie opublikowany na stronie Platformy PPP. Ten z projektów, który będzie charakteryzował się największym prawdopodobieństwem realizacji w formule PPP i potencjalnie będzie mógł się ubiegać o dofinansowanie z Unii Europejskiej w ramach perspektywy finansowej na lata , zostanie wybrany jako projekt pilotażowy. Dokumentacja wzorcowa będzie mogła być wykorzystywana przy przygotowywaniu podobnych inwestycji w sektorze drogowym, w tym projektów hybrydowych w ramach dofinansowania ze środków Unii Europejskiej w kolejnej perspektywie finansowej na lata str. 7

8 Wsparcie projektów w sektorze zdrowia MRR, przy współudziale przedstawicieli inicjatywy JASPERS prowadzi wybór projektu pilotażowego PPP z sektora ochrony zdrowia, który zostanie objęty kompleksowym wsparciem MRR, analogicznie do sektora drogowego. Przedmiotem zgłoszonych przedsięwzięć jest budowa, przebudowa, modernizacja, wyposażenie i/lub utrzymanie obiektów służby zdrowia. Szacowane koszty inwestycyjne projektów kształtują się od kilkunastu milionów do pół miliarda złotych. Wynikiem prac MRR będzie opracowanie, na bazie doświadczeń z wybranego projektu, dokumentacji wzorcowej dla przedsięwzięcia realizowanego w modelu PPP w sektorze ochrony zdrowia oraz zapewnienie wsparcia eksperckiego, dla wybranych podmiotów publicznych tego sektora, na etapie przygotowania koncepcji projektów inwestycyjnych. Doradcy, zarówno do oceny merytorycznej, jak i doradztwa kompleksowego, zapewnieni zostaną przez MRR, a ich wybór nastąpi w 2013 r. Dodatkowo MRR współpracowało przy realizacji w formule PPP Szpitala Powiatowego w Żywcu, udzielając wsparcia w zakresie świadczenia doradztwa finansowego i prawnego na etapie postępowania na wybór partnera prywatnego, które zostało sfinansowane w ramach środków Programu Pomoc Techniczna Zgodnie z obowiązującym prawem, placówki szpitalne muszą dostosować się do unijnych standardów do końca 2016 roku. W związku z powyższym, zapotrzebowanie na inwestycje w tej dziedzinie jest częstokroć znacznie większe niż możliwości budżetowe publicznych właścicieli. Naturalnym rozwiązaniem wydaje się wobec tego sięgnięcie po kapitał i doświadczenie sektora prywatnego, wykorzystywane w modelu PPP. str. 8

9 Wsparcie w zakresie efektywności energetycznej Realizacja projektów PPP w tym sektorze może odegrać znaczącą rolę w wypełnieniu przez Polskę obowiązków redukcji zużycia energii, nałożonych w przyjętej w październiku 2012 r. Dyrektywie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) w sprawie efektywności energetycznej (EE), będącej następstwem Strategii KE Europa Z doświadczeń innych krajów w dziedzinie EE wynika, że projekty PPP mogą istotnie ułatwić uzyskanie wymaganych oszczędności energii w sektorze publicznym. Głównymi zadaniami Platformy PPP w tej dziedzinie jest udzielenie wsparcia jednostkom samorządu terytorialnego przy realizacji projektów oświetlenia ulicznego, termomodernizacji budynków użyteczności publicznej i innych działań proefektywnościowych w zakresie PPP. A A + A A B C D + MRR prowadzi następujące działania: organizuje seminaria i warsztaty dla członków Platformy PPP, we współpracy z Europejskim Centrum Wiedzy PPP (EPEC), KAPE, oraz NFOŚiGW, tłumaczy i publikuje na stronie Platformy PPP materiały i dokumenty dotyczące realizacji projektów EE w formule PPP. Na stronie Platformy PPP opublikowano szereg wzorcowych dokumentów przetargowych, opracowanych według dokumentacji niemieckiej dotyczącej zamówień publicznych na projekty z zakresu modernizacji oświetlenia ulicznego, publikuje również opis przykładowych projektów polegających na termomodernizacji budynków użyteczności publicznej w formule PPP w celu pozyskania oszczędności w wydatkach ponoszonych na energię cieplną i elektryczną, współpracuje również z Ministerstwem Gospodarki, np. w zakresie tłumaczenia poradnika EPEC w zakresie efektywności energetycznej w budynkach publicznych pn. Guidance on Energy Efficiency in Public Buildings. str. 9

10 Wsparcie projektów w sektorze gospodarki odpadami System gospodarki odpadami dla miasta Poznania 8 kwietnia 2013 r. została podpisana umowa z partnerem prywatnym dla największej w Polsce inwestycji realizowanej w formule PPP. Projekt System Gospodarki Odpadami dla Miasta Poznania współfinansowany jest ze środków europejskich z Programu Infrastruktura i Środowisko i przez prawie 4 lata otrzymywał wsparcie doradcze Ministerstwa Rozwoju Regionalnego w zakresie partnerstwa publiczno-prywatnego. Wsparcie miało charakter finansowy: zapewnienie doradców zewnętrznych w zakresie zagadnień prawnych, ekonomiczno-finansowych, podatkowych oraz technicznych oraz merytoryczny, w tym udział pracowników MRR w pracach komisji przetargowej dla projektu. Wydatki finansowane z Programu Pomoc Techniczna poniesione w latach na wsparcie tego projektu wyniosły ponad 2,7 mln zł, co stanowi prawie 90% wszystkich wydatków na doradztwo projektowe w ramach Platformy PPP. Etapy przygotowania projektu i wyboru partnera prywatnego: 2007 umieszczenie inwestycji na liście projektów indywidualnych Programu Infrastruktura i Środowisko ; 2009 analiza studium wykonalności projektu na zlecenie Ministerstwa; 2010 audyt projektów spalarniowych pod względem możliwości realizacji w ramach perspektywy finansowej NSRO oraz raport PSC (komparator sektora publicznego) projekt ten rokował największe szanse na realizację i został wybrany jako projekt pilotażowy do wsparcia; doradztwo na etapie weryfikacji założeń operacyjnych, technicznych i technologicznych, w tym m.in. założeń przychodowych w zakresie energii cieplnej i elektrycznej, założeń kosztowych, nakładów inwestycyjnych, parametrów technicznych i techno-logicznych; 2011, kwiecień publikacja ogłoszenia o wybór partnera prywatnego w trybie dialogu konkurencyjnego na podstawie ustawy pzp; doradztwo na etapie: postępowania przetargowego przy przygotowaniu modelu wynagrodzenia partnera prywatnego, opracowania istotnych postanowień umowy, przygotowania ogłoszenia o zamówieniu, udziału w przygotowaniu kryteriów oceny wniosków i ofert na etapie przygotowania ogłoszenia, w tym ustaleniu kryteriów przy ocenie wniosków o dopuszczenie do udziału w dialogu konkurencyjnym, przygotowywaniu odpowiedzi na pytania partnerów prywatnych, opiniowania proponowanych przez partnerów prywatnych rozwiązań, Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, przy ocenie złożonych ofert i wyborze partnera prywatnego; 2011, październik podpisanie umowy o dofinansowanie inwestycji ze środków UE; 2013, kwiecień podpisanie umowy z wyłonionym partnerem prywatnym Sita Zielona Energia Sp. z o.o., na realizację projektu budowy i zarządzania spalarnią śmieci przez okres 25 lat. Przedmiot umowy PPP obejmuje zaprojektowanie, budowę i oddanie do użytkowania zaplanowanych instalacji ter- str. 10

11 Koszt zadania inwestycyjnego: 724,9 mln zł, w tym: Dofinansowanie ze środków UE: ok. 352,0 mln zł (POIiŚ ) Partner Prywatny: Sita Zielona Energia Sp. z o.o. Okres budowy: 40 miesięcy, od dnia podpisania umowy, Okres współpracy: 25 lat, od dnia osiągnięcia pełnej zdolności instalacji. micznego przekształcania frakcji resztkowej zmieszanych odpadów komunalnych o nominalnej wydajności przetwarzania do 210 tys. ton na rok oraz instalacji do demontażu Wizualizacja spalarni w Poznaniu, źródło: (c) SITA Zielona Energia odpadów wielkogabarytowych o nominalnej wydajności przetwarzania do 10 tys. ton na rok, ich finansowanie oraz zarządzanie i utrzymanie przez okres 25 lat. Założone wydajności przedmiotowego przedsięwzięcia winny zaspokoić potrzeby aglomeracji poznańskiej i 9 okolicznych gmin. Zaangażowanie MRR opiera się na założeniu, że wypracowane w ramach projektu dokumenty wzorcowe będą wykorzystane przez inne podmioty publiczne, realizujące lub planujące podobne zadania inwestycyjne w modelu partnerstwa publiczno-prywatnego w Polsce. Na stronie Platformy PPP (www.ppp.gov.pl) systematycznie publikowane są dokumenty z kolejnych etapów przygotowania tego przedsięwzięcia. str. 11

12 Wsparcie sektora administracji państwowej Budowa siedziby Sądu Rejonowego w Nowym Sączu Projekt zakłada współpracę z partnerem prywatnym w zakresie zaprojektowania, wybudowania, sfinansowania i zarządzania obiektem. Przedsięwzięcie to przewidziane jest do realizacji na podstawie przepisów ustawy z 19 grudnia 2008 r. o partnerstwie publiczno-prywatnym. Nowatorski projekt jest pierwszą tego typu inwestycją planowaną w obszarze wymiaru sprawiedliwości. Podstawową potrzebą jest wybudowanie nowej siedziby sądu, spełniającej standardy bezpieczeństwa, zapewniającej odpowiednią powierzchnię sal rozpraw, magazynów oraz pozwalającą stworzyć wysoki komfort pracy i obsługi interesantów. Zaangażowanie MRR w ten projekt ma na celu przede wszystkim wsparcie merytoryczne i uzupełnienie działań podejmowanych przez Sąd Okręgowy w Nowym Sączu, w szczególności poprzez: pomoc w przeprowadzeniu postępowania przetargowego na wybór doradców ( zadanie zrealizowane), wsparcie doradcze przy opracowaniu dokumentacji niezbędnej do przeprowadzenia procedury wyboru partnera prywatnego dla projektu, wypracowanie dokumentów wzorcowych do wykorzystania przez inne podmioty publiczne (w tym jednostki sądowe) realizujące lub planujące realizować podobne zadania inwestycyjne w modelu partnerstwa publiczno- -prywatnego w Polsce. Wizualizacja projektu, źródło: Sąd Okręgowy w Nowym Sączu Wkład podmiotu publicznego: nieruchomość, na której będzie realizowana inwestycja, przekazana partnerowi prywatnemu w dzierżawę na okres funkcjonowania umowy. Wkład partnera prywatnego: wiedza specjalistyczna dotycząca przeprowadzenia procesu inwestycyjnego, zastosowanie nowoczesnych technologii, finansowanie, projektowanie, budowa, utrzymanie i zarządzanie siedzibą Sądu. str. 12

13 Łączenie PPP z funduszami UE Hybrydowe modele partnerstwa polegają na jednoczesnym wykorzystaniu: środków z funduszy unijnych, krajowych środków publicznych, kapitału prywatnego. Projekty hybrydowe cechuje większy stopień złożoności, niż tradycyjne przedsięwzięcia PPP. Muszą one skutecznie realizować zakładane cele samorządów, a jednocześnie być na tyle atrakcyjne by przyciągnąć potencjalnych inwestorów. Wymagane jest także spełnienie szeregu warunków niezbędnych dla uzyskania unijnej dotacji. Formuła projektów hybrydowych staje się popularna w krajach, które bardzo intensywnie korzystają z unijnego dofinansowania. Fundusze przekazywane przez Komisję Europejską są ważnym uzupełnieniem środków finansowych pozyskanych przez partnera prywatnego na projekt PPP. Preferowane przez Komisję Europejską kierunki przyszłego wsparcia z funduszy unijnych, są zbieżne z obszarami szczególnie interesującymi dla PPP. Perspektywa finansowa będzie przełomem dla PPP hybrydowych, głównie za sprawą nowych regulacji. Dotyczą one definicji PPP, beneficjenta, trwałości projektu i przepływów finansowych. Projekty łączące model PPP z funduszami UE podlegają jednocześnie regułom PPP, oraz regułom dotyczącym Funduszy Europejskich. Z takimi projektami łączą się dodatkowe, specyficzne ryzyka (np. ryzyko poziomu dofinansowania, ryzyko zwrotu funduszy unijnych czy też ryzyko znaczących zmian w projekcie wymagających akceptacji Komisji Europejskiej). Cztery modele PPP wskazane przez JASPERS: PPP 1 Eksploatacja i utrzymanie ze środków prywatnych (DB+O): etap budowy jest wyraźnie oddzielony od etapu eksploatacji i utrzymania za pomocą dwóch różnych umów. W pierwszej umowie podmiotowi prywatnemu zleca się funkcje projektowania i budowania. W drugiej temu samemu lub innemu podmiotowi prywatnemu zleca się eksploatację i utrzymanie infrastruktury. PPP 2 Projektuj-buduj-eksploatuj (DBO): podmiot publiczny przyznaje zamówienie na etap budowy, eksploatacji i utrzymania podmiotowi prywatnemu na podstawie pojedynczej umowy DBO. PPP 3 Równoległe finansowanie nakładów inwestycyjnych: stosowane w celu finansowania dwóch uzupełniających się infrastruktur na podstawie dwóch oddzielnych umów. Na podstawie jednej umowy podmiot prywatny projektuje i buduje jedną infrastrukturę, a na podstawie drugiej podmiot prywatny (ten sam lub inny) projektuje, buduje i finansuje drugą infrastrukturę oraz eksploatuje i utrzymuje obie infrastruktury. Dotacja unijna jest wykorzystywana do finansowania wyłącznie pierwszej infrastruktury. PPP 4 Projektuj-buduj-finansuj-eksploatuj (DBFO): DBFO to model, w którym ryzyko związane z projektem, budową, finansowaniem i eksploatacją jest przenoszone na podmiot prywatny. DBFO może stanowić klasyczny model bazujący na koncesji z przychodami z opłat nałożonych na użytkowników płaconych na rzecz podmiotu prywatnego lub model wykorzystujący opłaty za dostępność (z opłatami od użytkowników płaconych na rzecz podmiotu publicznego lub bez takich opłat) lub połączenie obu modeli. str. 13

14 Projekty hybrydowe w Polsce Rynek projektów hybrydowych w Polsce zdecydowanie przyśpiesza. Wg stanu na maj 2013 r., w perspektywie finansowej zidentyfikowano 18 projektów hybrydowych o łącznej wartości ok. 3,9 mld zł; 14 (z 18) o wartości ok. 3,7 mld zł projektów ma podpisane umowy o dofinansowanie, w tym 7 (z 14) ma podpisane dodatkowo umowy z partnerem prywatnym. Zaktualizowana baza projektów hybrydowych znajduje się na stronie: 7 projektów hybrydowych z podpisanymi umowami z partnerem prywatnym to spalarnia w Poznaniu, baseny w Solcu-Zdroju, dworzec w Sopocie, internet szerokopasmowy w woj. wielkopolskim i warmińsko-mazurskim, Sosnowiecki Park SPNT i stok Dębowiec w Bielsku-Białej. Ich łączna wartość to ponad 1,3 mld zł, co stanowi ponad 64% wszystkich podpisanych umów z podmiotami prywatnymi, których wartość wynosi nieco ponad 2 mld zł. Średnia wartość zwykłego projektu PPP wynosi ponad 20 mln zł, zaś średnia wartość projektu hybrydowego wynosi przeszło 260 mln zł. str. 14

15 Lp. Nazwa projektu Wartość projektu (mln zł) Wkład UE (mln zł) Program z jakiego pochodzą środki UE Tryb wyboru partnera prywatnego 1 Kompleks mineralnych basenów w Solcu-Zdroju 16 7 RPO Świętokrzyskie Ustawa o koncesji na roboty budowlane lub usługi 2 Rewitalizacja dworca PKP oraz terenów przydworcowych w Sopocie RPO Pomorskie Ustawa o koncesji na roboty budowlane lub usługi 3 Budowa Wielkopolskiej Sieci Szerokopasmowej i zarządzanie jej infrastrukturą RPO Wielkopolskie Prawo zamówień publicznych (budowa) i Ustawa o koncesji na roboty budowlane lub usługi (operator infrastruktury) 4 System Gospodarki Odpadami dla Miasta Poznania POIiŚ Prawo zamówień publicznych (dialog konkurencyjny) 5 Operator Sosnowieckiego Parku Naukowo- -Technologicznego (SPNT) RPO Śląskie Ustawa o koncesji na roboty budowlane lub usługi 6 Zarządzanie infrastrukturą sportową stoku Dębowiec w Bielsku-Białej RPO Śląskie Ustawa o koncesji na roboty budowlane lub usługi 7 Sieć szerokopasmowa Polski Wschodniej - województwo warmińsko-mazurskie PO RPW Prawo zamówień publicznych (dialog konkurencyjny) 8 Likwidacja obszarów wykluczenia informacyjnego i budowa dolnośląskiej sieci szkieletowej RPO Dolnośląskie Prawo zamówień publicznych (przetarg nieograniczony). 9 Sieć szerokopasmowa Polski Wschodniej - województwo świętokrzyskie PO RPW Prawo zamówień publicznych (przetarg nieograniczony) 10 Sieć szerokopasmowa Polski Wschodniej - województwo podkarpackie PO RPW Prawo zamówień publicznych (dialog konkurencyjny) Sieć szerokopasmowa Polski Wschodniej - województwo podlaskie Sieć szerokopasmowa Polski Wschodniej - województwo lubelskie PO RPW PO RPW Internet dla Mazowsza RPO Mazowieckie Małopolska Sieć Szerokopasmowa RPO Małopolskie Prawo zamówień publicznych (przetarg nieograniczony) Prawo zamówień publicznych (dialog konkurencyjny) Prawo zamówień publicznych (dialog konkurencyjny) Prawo zamówień publicznych (dialog konkurencyjny) SUMA Tabela zawiera projekty PPP z podpisanymi umowami o dofinansowanie z funduszy UE według stanu na maj 2013 r. Źródło: Opracowanie Departamentu Wsparcia Projektów Partnerstwa Publiczno-Prywatnego MRR (na podstawie danych z Instytucji Zarządzających oraz informacji i analiz własnych). str. 15

16 Łączenie PPP z funduszami UE Na podstawie doświadczeń z perspektywy MRR we współpracy z EPEC zidentyfikowało bariery prawne w realizacji projektów hybrydowych. Aktywna działalność Polski, w tym MRR w Grupie Roboczej ds. Działań Strukturalnych (B.05), w ramach prac Rady Unii Europejskiej zaowocowała wprowadzeniem zapisów uwzględniających specyfikę PPP w projekcie rozporządzenia ogólnego dotyczącego polityki spójności na lata Partnerstwo publiczno - prywatne (PPP) to forma współpracy między organami publicznymi a sektorem prywatnym, których celem jest poprawa realizacji inwestycji w projekty infrastrukturalne lub inne rodzaje operacji realizujących usługi publiczne, poprzez dzielenie ryzyka, łączenie fachowości sektora prywatnego lub dodatkowe źródła kapitału. Definicja z projektu rozporządzenia ogólnego Rady (UE) ustanawiającego wspólne przepisy dotyczące EFRR, EFS, FS, ( ) uchylające rozporządzenie 1083/2006. Zapisy w projekcie rozporządzania ogólnego: wprowadzenie definicji ppp, zapewnienie, że beneficjentem projektu PPP może być podmiot publiczny lub prywatny, zapewnienie możliwości zmiany beneficjenta w trakcie realizacji projektu PPP, bez uszczerbku dla przepisów dotyczących trwałości, uznanie kwalifikowalności wydatków w przypadku wpłaty refundacji UE na rachunek powierniczy, jeśli kontrakt PPP przewiduje ponoszenie przez podmiot publiczny za dostępność, rozłożonych w fazie operacyjnej projektu, tj. po zakończeniu okresu kwalifikowalności wydatków. str. 16

17 Publikacje Platformy PPP Poniżej zamieszczono wybrane publikacje Platformy PPP. Pełna lista wraz z tekstami, które są bezpłatnie udostępnione do pobrania znajduje się na stronie internetowej Platformy: Publikacje sektorowe: Informacja Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Gminy Karczew w formule partnerstwa publiczno - prywatnego. Celem publikacji jest przybliżenie praktycznych doświadczeń tym samorządom, które zainteresowane są realizacją podobnych inwestycji z udziałem sektora prywatnego. W opracowaniu najwięcej uwagi poświęcono warunkom współpracy stron, zapisanym w umowie ppp oraz zagadnieniom związanym z rozliczeniem finansowym stron. Maj 2013 r. Szerokopasmowy dostęp do Internetu. Świadczenie usług dostępu do sieci nowej generacji z wykorzystaniem PPP. Materiał stanowi tłumaczenie dokumentu wydanego przez Europejskie Centrum Wiedzy PPP (EPEC) w języku angielskim. Luty Wzorcowa dokumentacja przetargowa, dotycząca efektywności energetycznej w obszarze oświetlenia ulicznego. Warszawa Raport z doświadczeń w drogowym projekcie PPP w Dąbrowie Górniczej Etap I oraz Etap II. Dokument stanowi opis działań, jakie muszą zostać podjęte w celu realizacji projektu. Na przykładzie konkretnych działań przy projekcie w Dąbrowie Górniczej zostały sformułowane wnioski identyfikujące niektóre bariery wdrażania projektów PPP w Polsce. Listopad 2012, kwiecień Raport Przygotowanie i realizacja projektu hybrydowego Kompleks Mineralnych Basenów w Solcu Zdroju. Zawarte w publikacji rekomendacje i wnioski systemowe, mogą zostać wykorzystane w realizacji innych projektów hybrydowych nie tylko przez potencjalnych partnerów publicznych i ich doradców, ale również przez poszczególne instytucje systemu wdrażania funduszy unijnych. Listopad Publikacje horyzontalne: Publikacja Budowa budynku Sądu Rejonowego w Nowym Sączu przy ul. Grunwaldzkiej od pomysłu do wyboru doradcy. Materiał analizuje doświadczenia z przygotowania tego pilotażowego projektu administracji centralnej w formule partnerstwa publiczno prywatnego, od pomysłu do zawarcia umowy na doradztwo prawne, podatkowe, ekonomiczno finansowe i techniczne. Maj 2013 r. Finansowanie PPP z wykorzystaniem obligacji projektowych. Zagadnienia, na które zamawiający powinni zwrócić uwagę. Listopad Raport Partnerstwo Publiczno-Prywatne w Polsce w latach Maj Poradnik dla zamawiających Dialog konkurencyjny krok po kroku. Publikacja ma na celu przeprowadzić zamawiającego przez wszystkie fazy procedury dialogu konkurencyjnego, uwzględniając specyfikę projektów PPP oraz stanowić użyteczny instrument w praktycznym działaniu. Sierpień Publikacja Projekt ppp od A do Z. Autorzy niniejszego Przewodnika starali się wskazać najlepsze materiały informacyjne, dostępne obecnie bezpłatnie w języku polskim oraz wybrane publikacje w języku angielskim. Sierpień Opłata za dostępność interpretacja prawna i finansowa pojęcia wraz z opinią na temat wybranych zagadnień dotyczących podziału ryzyk, wpływu na dług publiczny oraz klasyfikacji opłaty za dostępność w budżetach podmiotów publicznych. Marzec Metodologia tworzenia analiz ryzyk w projektach PPP i ich podziału pomiędzy stroną publiczną i prywatną w kontekście ich wpływu na klasyfikację projektu pod kątem powstania długu i deficytu sektora publicznego. Marzec str. 17

18 Informacja i promocja Spotkania i konferencje Strona Internetowa (w języku polskim i angielskim) MRR organizuje i uczestniczy w spotkaniach i konferencjach w celu wymiany wiedzy, dobrych praktyk i sprawdzonych rozwiązań dotyczących przygotowania i realizacji przedsięwzięć publiczno-prywatnych, identyfikacji barier przy ich przygotowywaniu, oraz tworzenia rozwiązań przyczyniających się do rozwoju partnerstwa publiczno-prywatnego, w tym wzorcowej dokumentacji oraz procedur przygotowania takich projektów. Konferencje odbywają się w całej Polsce. Dotychczas miały miejsce m.in. w Płocku, Krakowie, Poznaniu, Warszawie, Katowicach i Łodzi. Są one organizowane przez administrację państwową (Kancelaria Prezydenta RP), administrację rządową (MRR, MG, wojewodów), administrację samorządową (prezydentów miast, marszałków województw), izby handlowe (Francuską Izbę Przemysłowo Handlową w Polsce, Brytyjsko-Polską Izbę Handlową, Polsko-Niemiecką Izbę Przemysłowo-Handlową) oraz przez podmioty prywatne. Warsztaty dla członków Platformy PPP prowadzone przez przedstawicieli EPEC, EBOR i NFOŚiGW. Strona internetowa została uruchomiona w styczniu 2011 roku. Zawiera wszelkie informacje na temat działalności Platformy PPP zamieszczane na specjalnie zaprojektowanym dla tego przedsięwzięcia portalu internetowym. Punkty Informacyjne o Funduszach Europejskich (PIFE) W 2012 roku pracownicy MRR przeszkolili przeszło 100 konsultantów PIFE w zakresie PPP. Tematyka szkoleń obejmowała definicję PPP, omówienia przykładowych projektów, identyfikację projektu, modele projektu PPP, przygotowanie organizacyjne projektu PPP, możliwe tryby zamówień, sfinalizowanie umowy i uzgodnień finansowych, korzyści i zagrożenia związane z PPP doświadczenia polskie. Warsztaty MRR przy współpracy m.in. Europejskiego Centrum Wiedzy PPP (EPEC) organizuje warsztaty, których tematyka obejmuje m.in. zagadnienia dotyczące doświadczeń we wdrażaniu projektów z wykorzystaniem funduszy UE i PPP, łączenia środków unijnych i PPP oraz statystycznego ujmowania zobowiązań w projektach PPP z punktu widzenia Eurostatu. str. 18

19 Członkowie Platformy PPP* 1. Minister Rozwoju Regionalnego, 2. Minister Edukacji Narodowej, 3. Minister Finansów, 4. Minister Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej, 5. Minister Spraw Wewnętrznych, 6. Minister Sportu i Turystyki, 7. Minister Sprawiedliwości, 8. Minister Środowiska, 9. Minister Zdrowia, 10. Minister Administracji i Cyfryzacji, 11. Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej, 12. Prezes Urzędu Zamówień Publicznych, 13. Bank Gospodarstwa Krajowego, 14. Prezydent Miasta Białegostoku, 15. Prezydent Miasta Gdańska, 16. Prezydent Miasta Katowice, 17. Prezydent Miasta Koszalina, 18. Prezydent Miasta Krakowa, 19. Prezydent Miasta Lublina, 20. Prezydent Miasta Łodzi, 21. Prezydent Miasta Poznania, 22. Prezydent Miasta Sopotu, 23. Prezydent m.st. Warszawy, 24. Prezydent Miasta Wrocławia, 25. Starosta Powiatu Rybnickiego, 26. Związek Województw Rzeczypospolitej Polskiej, 27. Związek Powiatów Polskich, 28. Unia Miasteczek Polskich, 29. Związek Gmin Wiejskich Rzeczypospolitej Polskiej, 30. Starosta Powiatu Tomaszowskiego, 31. Prezydent Miasta Rybnik, 32. Prezydent Miasta Łomża, 33. Wójt Gminy Skrzyszów, 34. Starosta Powiatu Żywieckiego, 35. Górnośląska Agencja Promocji Przedsiębiorczości S.A., 36. Prezydent Miasta Słupska, 37. Burmistrz Gminy Polkowice, 38. Fundacja Rozwoju Samorządności i Prasy Lokalnej, 39. Prezydent Miasta Grudziądza, 40. Prezydent Miasta Olsztyna, 41. Prezydent Miasta Torunia, 42. Prezydent Miasta Otwocka, 43. Prezydent Miasta Dąbrowa Górnicza, 44. PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., *wg stanu na dzień 14 maja 2013 r. 45. Prezydent Miasta Świnoujścia, 46. Wielkopolska Sieć Szerokopasmowa S.A., 47. Prezydent Miasta Rzeszowa, 48. Marszałek Województwa Dolnośląskiego, 49. Prezydent Miasta Częstochowy, 50. Centrum Projektów Regionalnych - Inwestor S.A. z siedzibą w Katowicach, 51. Prezydent Miasta Nowego Sącza, 52. Burmistrz Miasta Złotoryja, 53. Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, 54. Prezydent Miasta Krosna, 55. Burmistrz Miasta Kamiennej Góry, 56. Prezydent Miasta Gliwice, 57. Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 5 im. św. Barbary w Sosnowcu, 58. Burmistrz Miasta Sanok, 59. Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego, 60. Prezydent Miasta Włocławek, 61. Szpital Miejski w Siemianowicach Śląskich, 62. Burmistrz Miasta i Gminy Dolsk, 63. Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, 64. Politechnika Warszawska, 65. Łódzka Agencja Rozwoju Regionalnego S.A., 66. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, 67. Prezydent Miasta Kędzierzyn-Koźle, 68. Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Długoterminowej w Augustowie 69. SP ZZOZ Powiatowy Szpital Specjalistyczny w Stalowej Woli, 70. Centrum Zdrowia Mazowsza Zachodniego Sp. z o.o., 71. Szpitale Wielkopolski Sp z o.o., 72. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Puławach, 73. Starosta Powiatu Rawickiego, 74. Szpital Powiatowy w Rawiczu Sp. z o.o., 75. Szpital Św. Wincentego a Paulo Sp. z o.o., 76. Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Czarnkowie, 77. Warszawski Uniwersytet Medyczny, 78. Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu, 79. Starosta Powiatu Pilskiego, 80. Burmistrz Miasta Kobyłka, 81. Burmistrz Miasta Nowy Dwór Mazowiecki, 82. Marszałek Województwa Łódzkiego, 83. Prezydent Miasta Płocka, 84. Starosta Powiatu Sochaczewskiego. str. 19

20 ISBN Egzemplarz bezpłatny Publikacja współfinansowana przez Unię Europejską w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna

Działania Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju w obszarze ppp

Działania Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju w obszarze ppp Działania Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju w obszarze ppp Robert Kałuża Dyrektor Departamentu Wsparcia Projektów Partnerstwa Publiczno-Prywatnego Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Warszawa, 23

Bardziej szczegółowo

Robert Kałuża Departament Wsparcia Projektów Partnerstwa Publiczno-Prywatnego Ministerstwo Rozwoju Regionalnego Warszawa 18.04.2013 r.

Robert Kałuża Departament Wsparcia Projektów Partnerstwa Publiczno-Prywatnego Ministerstwo Rozwoju Regionalnego Warszawa 18.04.2013 r. Działania Ministerstwa Rozwoju Regionalnego w zakresie partnerstwa publiczno-prywatnego Robert Kałuża Departament Wsparcia Projektów Partnerstwa Publiczno-Prywatnego Ministerstwo Rozwoju Regionalnego Warszawa

Bardziej szczegółowo

Działania Ministerstwa Rozwoju Regionalnego w zakresie partnerstwa publiczno-prywatnego

Działania Ministerstwa Rozwoju Regionalnego w zakresie partnerstwa publiczno-prywatnego Działania Ministerstwa Rozwoju Regionalnego w zakresie partnerstwa publiczno-prywatnego Robert Kałuża Dyrektor Departamentu Wsparcia Projektów Partnerstwa Publiczno-Prywatnego Ministerstwo Rozwoju Regionalnego

Bardziej szczegółowo

Łączenie PPP ze środkami UE w nowej perspektywie finansowej 2014-2020

Łączenie PPP ze środkami UE w nowej perspektywie finansowej 2014-2020 Łączenie PPP ze środkami UE w nowej perspektywie finansowej 2014-2020 Konferencja pn. Kompleksowa termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Gminie Karczew w formule partnerstwa publiczno-prywatnego

Bardziej szczegółowo

Platforma PPP a projekty z zakresu gospodarki odpadami. Konferencja PPP w gospodarce odpadami i energetyce Warszawa, 28 lutego 2012 r.

Platforma PPP a projekty z zakresu gospodarki odpadami. Konferencja PPP w gospodarce odpadami i energetyce Warszawa, 28 lutego 2012 r. Platforma PPP a projekty z zakresu gospodarki odpadami Konferencja PPP w gospodarce odpadami i energetyce Warszawa, 28 lutego 2012 r. 1 Agenda 1. Platforma PPP cele i działania 2. PPP w gospodarce odpadami

Bardziej szczegółowo

Działania Ministerstwa Rozwoju Regionalnego w zakresie PPP

Działania Ministerstwa Rozwoju Regionalnego w zakresie PPP Działania Ministerstwa Rozwoju Regionalnego w zakresie PPP Michał Piwowarczyk Zastępca Dyrektora Departamentu Wsparcia Projektów Partnerstwa Publiczno-Prywatnego Ministerstwo Rozwoju Regionalnego Łódź,

Bardziej szczegółowo

Działania Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju w zakresie partnerstwa publicznoprywatnego

Działania Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju w zakresie partnerstwa publicznoprywatnego Działania Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju w zakresie partnerstwa publicznoprywatnego str. 1 Sekretariat Platformy PPP Departament Wsparcia Projektów Partnerstwa Publiczno-Prywatnego Ministerstwo

Bardziej szczegółowo

Zespół Sterujący Platformy PPP. Departament Wsparcia Projektów Partnerstwa Publiczno-Prywatnego

Zespół Sterujący Platformy PPP. Departament Wsparcia Projektów Partnerstwa Publiczno-Prywatnego II FORUM INNOWACJI TRANSPORTOWYCH Co z tym PPP? Czy i jak inwestować w przygotowanie projektów hybrydowych? Wsparcie dla projektów hybrydowych w ramach Platformy PPP Robert Kałuża Dyrektor Departamentu

Bardziej szczegółowo

Możliwości łączenia projektów ppp z funduszami UE polskie doświadczenia i widoki na przyszłość

Możliwości łączenia projektów ppp z funduszami UE polskie doświadczenia i widoki na przyszłość Możliwości łączenia projektów ppp z funduszami UE polskie doświadczenia i widoki na przyszłość Michał Piwowarczyk Departament Wsparcia Projektów Partnerstwa Publiczno-Prywatnego Ministerstwo Rozwoju Regionalnego

Bardziej szczegółowo

Wsparcie projektów ppp ze szczególnym uwzględnieniem projektów hybrydowych

Wsparcie projektów ppp ze szczególnym uwzględnieniem projektów hybrydowych Wsparcie projektów ppp ze szczególnym uwzględnieniem projektów hybrydowych Robert Kałuża Dyrektor Departamentu Wsparcia Projektów Partnerstwa Publiczno-Prywatnego Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju

Bardziej szczegółowo

Porozumienie w sprawie Platformy współpracy w zakresie partnerstwa publicznoprywatnego

Porozumienie w sprawie Platformy współpracy w zakresie partnerstwa publicznoprywatnego Porozumienie w sprawie Platformy współpracy w zakresie partnerstwa publicznoprywatnego zawarte w dniu 26 stycznia 2011 roku pomiędzy Ministrem Rozwoju Regionalnego, a Ministrem Edukacji Narodowej, Ministrem

Bardziej szczegółowo

Perspektywa finansowania PPP w Polsce

Perspektywa finansowania PPP w Polsce Perspektywa finansowania PPP w Polsce Bezpieczne finansowanie rozwoju, Seminarium II -Obszar infrastrukturalny (kapitał-dług) 23 czerwca 2016 Paweł Szaciłło Dyrektor Departamentu Partnerstwa Publiczno-Prywatnego

Bardziej szczegółowo

PPP w sektorze drogowym - działania Ministerstwa Rozwoju Regionalnego

PPP w sektorze drogowym - działania Ministerstwa Rozwoju Regionalnego PPP w sektorze drogowym - działania Ministerstwa Rozwoju Regionalnego Mateusz Urasiński Departament Przygotowania Projektów Indywidualnych Płock, 22.11.2012 r. www.ppp.gov.pl Plan prezentacji Platforma

Bardziej szczegółowo

Działania Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju w zakresie partnerstwa publicznoprywatnego

Działania Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju w zakresie partnerstwa publicznoprywatnego Działania Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju w zakresie partnerstwa publicznoprywatnego str. 1 Sekretariat Platformy PPP Departament Wsparcia Projektów Partnerstwa Publiczno-Prywatnego Ministerstwo

Bardziej szczegółowo

POLSKI MODEL INWESTYCJI W ZAKRESIE EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ W FORMULE PARTNERSTWA PUBLICZNO-PRYWATNEGO. dr Rafał Cieślak radca prawny

POLSKI MODEL INWESTYCJI W ZAKRESIE EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ W FORMULE PARTNERSTWA PUBLICZNO-PRYWATNEGO. dr Rafał Cieślak radca prawny POLSKI MODEL INWESTYCJI W ZAKRESIE EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ W FORMULE PARTNERSTWA PUBLICZNO-PRYWATNEGO dr Rafał Cieślak radca prawny PARTNERSTWO PUBLICZNO-PRYWATNE W POLSCE Ustawa z dnia 19 grudnia 2008

Bardziej szczegółowo

Cele i zadania Platformy PPP w zakresie projektów ppp na rzecz efektywności energetycznej

Cele i zadania Platformy PPP w zakresie projektów ppp na rzecz efektywności energetycznej Grupa Robocza Platformy PPP ds. efektywności energetycznej Cele i zadania Platformy PPP w zakresie projektów ppp na rzecz efektywności energetycznej Michał Piwowarczyk, Zastępca Dyrektora Departamentu

Bardziej szczegółowo

Wykaz skrótów... Wprowadzenie...

Wykaz skrótów... Wprowadzenie... Wykaz skrótów... Autorzy... Wprowadzenie... XI XVII XIX Rozdział I. Rynek partnerstwa publiczno-prywatnego i koncesji w kontekście potrzeb finansowych samorządu terytorialnego w Polsce (Bartosz Korbus)...

Bardziej szczegółowo

Wsparcie projektów hybrydowych w perspektywie budżetowej 2014-2020

Wsparcie projektów hybrydowych w perspektywie budżetowej 2014-2020 Kujawsko-Pomorskie Forum Drogowe Innowacyjne metody utrzymania dróg: finansowanie i technologie Wsparcie projektów hybrydowych w perspektywie budżetowej 2014-2020 Robert Kałuża Dyrektor Departamentu Wsparcia

Bardziej szczegółowo

Partnerstwo Publiczno - Prywatne PPP szansą na finansowanie rozwoju regionalnego. System wsparcia PPP Ministerstwo Rozwoju Regionalnego Platforma PPP

Partnerstwo Publiczno - Prywatne PPP szansą na finansowanie rozwoju regionalnego. System wsparcia PPP Ministerstwo Rozwoju Regionalnego Platforma PPP Partnerstwo Publiczno - Prywatne PPP szansą na finansowanie rozwoju regionalnego System wsparcia PPP Ministerstwo Rozwoju Regionalnego Platforma PPP Toruń, 31.05.2011 1 Agenda - Platforma współpracy w

Bardziej szczegółowo

Rynek PPP w 2011 r. - Fakty

Rynek PPP w 2011 r. - Fakty Rynek PPP w 2011r. Rynek PPP w 2011 r. - Fakty w roku 2011 realizowanych było 7 projektów PPP, zaplanowano do realizacji 24 projektów (w roku 2009 realizowano 2 projekty PPP, a w fazie planowania 19 projektów,

Bardziej szczegółowo

i perspektywy. Wsparcie dla podmiotów publicznych.

i perspektywy. Wsparcie dla podmiotów publicznych. 1 Rozwój partnerstwa publicznoprywatnego. Nowe możliwości i perspektywy. Wsparcie dla podmiotów publicznych. Robert Kałuża, radca ministra Departament Partnerstwa Publiczno-Prywatnego Ministerstwo Rozwoju

Bardziej szczegółowo

Zanim przystąpimy do projektu

Zanim przystąpimy do projektu Zanim przystąpimy do projektu Analiza prawna możliwości realizacji inwestycji w formule PPP Możliwości i bariery projektów PPP, wybór trybu postępowania O czym będzie mowa 1. Co to jest PPP; Definicja,

Bardziej szczegółowo

Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich, styczeń 2014 r.

Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich, styczeń 2014 r. Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich, styczeń 2014 r. Definicja PPP: wspólna realizacja przedsięwzięcia oparta na podziale zadań i ryzyk pomiędzy podmiotem publicznym i partnerem prywatnym; przedmiotem

Bardziej szczegółowo

Analizy przedrealizacyjne w pilotażowych projektach ppp

Analizy przedrealizacyjne w pilotażowych projektach ppp Analizy przedrealizacyjne w pilotażowych projektach ppp Jak wybrać doradcę i określić zakres niezbędnych analiz Michał Piwowarczyk z-ca dyrektora Departament Wsparcia Projektów Partnerstwa Publiczno-Prywatnego

Bardziej szczegółowo

Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego http://www.zporr.gov.pl/

Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego http://www.zporr.gov.pl/ Oficjalne serwisy poświęcone funduszom pomocowym Fundusze strukturalne http://www.funduszestrukturalne.gov.pl/ Fundusz Spójności http://www.funduszspojnosci.gov.pl/ Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju

Bardziej szczegółowo

Realizacja projektów przy wsparciu przedsiębiorstw usług. t Alicja Lindert-Zyznarska

Realizacja projektów przy wsparciu przedsiębiorstw usług. t Alicja Lindert-Zyznarska Realizacja projektów przy wsparciu przedsiębiorstw usług energetycznych t (ESCO) Alicja Lindert-Zyznarska Czerwiec 2016 Czy inwestycja realizowana jest za pośrednictwem przedsiębiorstwa usług energetycznych

Bardziej szczegółowo

Platforma PPP. Projekt budowy szpitala powiatowego w śywcu wraz ze świadczeniem usług medycznych przez partnera prywatnego. śywiec, 15 września 2011r.

Platforma PPP. Projekt budowy szpitala powiatowego w śywcu wraz ze świadczeniem usług medycznych przez partnera prywatnego. śywiec, 15 września 2011r. Platforma PPP Projekt budowy szpitala powiatowego w śywcu wraz ze świadczeniem usług medycznych przez partnera prywatnego śywiec, 15 września 2011r. PPP w Polsce Finansowanie inwestycji nie wszystkie inwestycje

Bardziej szczegółowo

Aleksandra Kwiatkowska. Zastępca Dyrektora Departamentu Koordynacji Programów Regionalnych i Cyfryzacji Ministerstwo Rozwoju Regionalnego

Aleksandra Kwiatkowska. Zastępca Dyrektora Departamentu Koordynacji Programów Regionalnych i Cyfryzacji Ministerstwo Rozwoju Regionalnego Stan realizacji projektów dotyczących budowy sieci Internetu szerokopasmowego w poszczególnych województwach wdrażanych w perspektywie finansowej 2007-2013 Aleksandra Kwiatkowska Zastępca Dyrektora Departamentu

Bardziej szczegółowo

w I półroczu 2015 r.

w I półroczu 2015 r. IX posiedzenie Zespołu Sterującego Platformy PPP Działania Platformy PPP w I półroczu 2015 r. Robert Kałuża Dyrektor Departamentu Wsparcia Projektów Partnerstwa Publiczno-Prywatnego Ministerstwo Infrastruktury

Bardziej szczegółowo

Perspektywy rozwoju instrumentów wspierających projekty PPP po stronie publicznej i prywatnej. Toruń, 28 października 2014 r.

Perspektywy rozwoju instrumentów wspierających projekty PPP po stronie publicznej i prywatnej. Toruń, 28 października 2014 r. Perspektywy rozwoju instrumentów wspierających projekty PPP po stronie publicznej i prywatnej Toruń, 28 października 2014 r. 1 Spis treści I. Strategiczna rola Ministra Gospodarki w funkcjonowaniu PPP

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie realizacji projektów Regionalnych Sieci Szerokopasmowych. Krajowe Forum Szerokopasmowe 4 listopada 2015 r.

Podsumowanie realizacji projektów Regionalnych Sieci Szerokopasmowych. Krajowe Forum Szerokopasmowe 4 listopada 2015 r. Podsumowanie realizacji projektów Regionalnych Sieci Szerokopasmowych Krajowe Forum Szerokopasmowe 4 listopada 2015 r. 1 INWESTYCJE DO 2015 r. Budowa Regionalnych Sieci Szerokopasmowych realizowana jest

Bardziej szczegółowo

Rewitalizacja dworca w Sopocie z perspektywy instytucji finansującej

Rewitalizacja dworca w Sopocie z perspektywy instytucji finansującej Rewitalizacja dworca w Sopocie z perspektywy instytucji finansującej Michał Kopeć Ekspert w Departamencie Programów Europejskich Bank Gospodarstwa Krajowego Warszawa, 13 czerwca 2013 r. Bank Gospodarstwa

Bardziej szczegółowo

Platforma PPP. PPP W PRZESTRZENI MIEJSKIEJ Warszawa, 15 listopada 2011r.

Platforma PPP. PPP W PRZESTRZENI MIEJSKIEJ Warszawa, 15 listopada 2011r. Platforma PPP PPP W PRZESTRZENI MIEJSKIEJ Warszawa, 15 listopada 2011r. PPP jest równoprawnym modelem gospodarczym Zalety PPP: Kompleksowość pełen cykl życia projektu Podział ryzyk według kompetencji strony

Bardziej szczegółowo

Stan budowy projektów szerokopasmowych finansowanych ze środków UE

Stan budowy projektów szerokopasmowych finansowanych ze środków UE Stan budowy projektów szerokopasmowych finansowanych ze środków UE Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji Departament Funduszy Strukturalnych 1 Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej Dotychczas w ramach

Bardziej szczegółowo

Doświadczenia z realizacji pilotażowego projektu PPP w gospodarce odpadami System gospodarki odpadami dla Miasta Poznania

Doświadczenia z realizacji pilotażowego projektu PPP w gospodarce odpadami System gospodarki odpadami dla Miasta Poznania Doświadczenia z realizacji pilotażowego projektu PPP w gospodarce odpadami System gospodarki odpadami dla Miasta Poznania Konferencja PPP w gospodarce odpadami i energetyce Warszawa, 28 lutego 2012 r.

Bardziej szczegółowo

A. Wnioskujemy o zmianę postawionego przez Państwa warunku w punkcie III.3.2 litera a i litera b:

A. Wnioskujemy o zmianę postawionego przez Państwa warunku w punkcie III.3.2 litera a i litera b: Szanowni Państwo, W związku z ogłoszeniem: Wykonanie kompleksowych usług analitycznych i doradczych dla Gminy - Miasto Płock mających doprowadzić do wyboru oraz pozyskania inwestora partnera prywatnego

Bardziej szczegółowo

Inicjatywa JESSICA w Polsce. Dywizja ds. Inicjatywy JESSICA i Funduszy Inwestycyjnych

Inicjatywa JESSICA w Polsce. Dywizja ds. Inicjatywy JESSICA i Funduszy Inwestycyjnych Inicjatywa JESSICA w Polsce Dywizja ds. Inicjatywy JESSICA i Funduszy Inwestycyjnych Model wdrażania inicjatywy JESSICA JESSICA Joint European Support for Sustainable Investment in City Areas KOMISJA EUROPEJSKA

Bardziej szczegółowo

Realizacja projektu POIS.08.01.00-00-031/12 Budujemy miasteczka ruchu drogowego

Realizacja projektu POIS.08.01.00-00-031/12 Budujemy miasteczka ruchu drogowego Realizacja projektu POIS.08.01.00-00-031/12 Budujemy miasteczka ruchu drogowego Informacje ogólne o projekcie: Projekt ujęty na Liście projektów indywidualnych POIiŚ 2007 2013, Beneficjent: Minister Spraw

Bardziej szczegółowo

Koncepcja finansowania projektów w

Koncepcja finansowania projektów w Koncepcja finansowania projektów w formule ESCO ze środków NFOŚiGW i założenia do umowy EPC dr Małgorzata Skucha Prezes Zarządu Wrocław, 08.05.2013 r. Warsztaty Platformy PPP Plan prezentacji 1. NFOŚiGW

Bardziej szczegółowo

Czy budżety Jednostek Samorządu Terytorialnego są w stanie udźwignąć unijne inwestycje w latach

Czy budżety Jednostek Samorządu Terytorialnego są w stanie udźwignąć unijne inwestycje w latach Czy budżety Jednostek Samorządu Terytorialnego są w stanie udźwignąć unijne inwestycje w latach 2014-2020 Gdańsk, lipiec 2015 1 Samorząd to przełamanie monopoli państwa autorytarnego: jednolitej władzy

Bardziej szczegółowo

Możliwości pozyskania dofinansowania z funduszy strukturalnych UE na wdrożenie systemów informatycznych w przedsiębiorstwach. Małgorzata Nejfeld

Możliwości pozyskania dofinansowania z funduszy strukturalnych UE na wdrożenie systemów informatycznych w przedsiębiorstwach. Małgorzata Nejfeld Możliwości pozyskania dofinansowania z funduszy strukturalnych UE na wdrożenie systemów informatycznych w przedsiębiorstwach Małgorzata Nejfeld KDG CIEŚLAK & KORDASIEWICZ ZAKRES DZIAŁALNOŚCI Główny przedmiot

Bardziej szczegółowo

Przegląd Regionalnych Programów Operacyjnych w perspektywie

Przegląd Regionalnych Programów Operacyjnych w perspektywie Przegląd Regionalnych Programów Operacyjnych w perspektywie 2014-2020 Agenda Perspektywa 2014-2020 Krajowe programy operacyjne Procedury ubiegania się o dotacje Nowa perspektywa 2014-2020 23 maja 2014

Bardziej szczegółowo

Perspektywy rozwoju PPP

Perspektywy rozwoju PPP Perspektywy rozwoju PPP Trzecie posiedzenie Zespołu Sterującego Platformy PPP Warszawa, 8 maja 2012 r. Polski rynek PPP Lata 2009-2011 Q3 ponad 200 koncepcji projektów 103 projekty ogłoszone* w Dzienniku

Bardziej szczegółowo

Inicjatywa JASPERS oraz pomoc Project Pipeline jako główne narzędzia wsparcia dla polskich beneficjentów projektów transportowych

Inicjatywa JASPERS oraz pomoc Project Pipeline jako główne narzędzia wsparcia dla polskich beneficjentów projektów transportowych Inicjatywa JASPERS oraz pomoc Project Pipeline jako główne narzędzia wsparcia dla polskich beneficjentów projektów transportowych Departament Przygotowania Projektów Indywidualnych Ministerstwo Rozwoju

Bardziej szczegółowo

Partnerstwo publiczno-prywatne w turystyce

Partnerstwo publiczno-prywatne w turystyce Partnerstwo publiczno-prywatne w turystyce SZKOLENIE WIEDZA, PRODUKT I WSPÓŁPRACA KLUCZEM DO SUKCESU W TURYSTYCE RZESZÓW 11 GRUDNIA 2015 R. Program prezentacji 1) PPP w Polsce opis zagadnienia i instytucje

Bardziej szczegółowo

Aglomeracja Wałbrzyska

Aglomeracja Wałbrzyska Aglomeracja Wałbrzyska Prezydent Wałbrzycha dr Roman Szełemej Nowa Ruda, wrzesień 2014 AGLOMERACJA WAŁBRZYSKA 400 000 mieszkańców 22 gminy - sygnatariusze porozumienia AW 10% powierzchni Dolnego Śląska

Bardziej szczegółowo

Fundusze unijne na lata

Fundusze unijne na lata Fundusze unijne na lata 2014-2020 źródło prezentacji: www.mrr.gov.pl Budżet 2014-2020 (mld euro) Administracja 62 56 UE jako partner globalny 60 56 Obywatelstwo, wolność, bezpieczeństwo 16 12 2014-2020

Bardziej szczegółowo

PPP jako instrument wspomagający wdrażanie polityki regionalnej w Polsce

PPP jako instrument wspomagający wdrażanie polityki regionalnej w Polsce PPP jako instrument wspomagający wdrażanie polityki regionalnej w Polsce IV Międzynarodowa Konferencja Dbając o zieloną przyszłość fundusze UE w sektorze środowiska Kraków, 6 grudnia 2011r. 1 Agenda prezentacji

Bardziej szczegółowo

DZIAŁANIE 9.3 PRZYGOTOWANIE INWESTYCJI STRATEGICZNYCH

DZIAŁANIE 9.3 PRZYGOTOWANIE INWESTYCJI STRATEGICZNYCH DZIAŁANIE 9.3 PRZYGOTOWANIE INWESTYCJI STRATEGICZNYCH 1. Nazwa programu operacyjnego 2. Numer i nazwa priorytetu 3. Nazwa Funduszu finansującego priorytet 4. Instytucja Zarządzająca 5. Instytucja Pośrednicząca

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Usługi w zakresie doradztwa prawnego 2014/S 014-020794

Polska-Warszawa: Usługi w zakresie doradztwa prawnego 2014/S 014-020794 1/11 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:20794-2014:text:pl:html Polska-Warszawa: Usługi w zakresie doradztwa prawnego 2014/S 014-020794 Ministerstwo Infrastruktury

Bardziej szczegółowo

Prezydent Wałbrzycha dr Roman Szełemej Aglomeracja Wałbrzyska. Wrocław, czerwiec 2015 r.

Prezydent Wałbrzycha dr Roman Szełemej Aglomeracja Wałbrzyska. Wrocław, czerwiec 2015 r. Prezydent Wałbrzycha dr Roman Szełemej Aglomeracja Wałbrzyska Wrocław, czerwiec 2015 r. AGLOMERACJA WAŁBRZYSKA 400 000 mieszkańców 22 gminy - sygnatariusze porozumienia AW 10% powierzchni Dolnego Śląska

Bardziej szczegółowo

Partnerstwo Publiczno-Prywatne

Partnerstwo Publiczno-Prywatne Partnerstwo Publiczno-Prywatne Grabówko, dnia 27 września 2017 Agnieszka Pasztaleniec-Szczerkowska, Agencja Rozwoju Pomorza S.A. e-mail: agnieszka.pasztaleniec-szczerkowska@arp.gda.pl kom.: 607 970 007

Bardziej szczegółowo

,,Co z tym partnerstwem publiczno prywatnym,,

,,Co z tym partnerstwem publiczno prywatnym,, ,,Co z tym partnerstwem publiczno prywatnym,, Plan prezentacji Wprowadzenie Wybór partnera prywatnego Praktyka doświadczenia Wielkiej Brytanii Partnerstwo Pilnie Potrzebne Polska rzeczywistość PPP bez

Bardziej szczegółowo

PARTNERSTWO PUBLICZNO-PRYWATNE W TURYSTYCE

PARTNERSTWO PUBLICZNO-PRYWATNE W TURYSTYCE PARTNERSTWO PUBLICZNO-PRYWATNE W TURYSTYCE Regionalne Forum Turystyki Bydgoszcz 3 września 2015 r. PROGRAM WYSTĄPIENIA 1) PPP w Polsce opis zagadnienia i instytucje zajmujące się tym tematem w Polsce Dane

Bardziej szczegółowo

Partnerstwo Publiczno-Prywatne budowa kolei duŝych predkości. www.plk-sa.pl

Partnerstwo Publiczno-Prywatne budowa kolei duŝych predkości. www.plk-sa.pl Partnerstwo Publiczno-Prywatne budowa kolei duŝych predkości xxxxxxxxx, xxxxxxx2011 Program budowy linii duŝych prędkości w Polsce PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. prowadzą obecnie: - prace przygotowawcze

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji. Konferencja Krajowego Forum Szerokopasmowego Budowa szerokopasmowej Polski Łódź, 11 kwietnia 2013 r.

Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji. Konferencja Krajowego Forum Szerokopasmowego Budowa szerokopasmowej Polski Łódź, 11 kwietnia 2013 r. Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji Projekty dotyczące budowy sieci szerokopasmowych stan aktualny, prognoza na przyszłość Konferencja Krajowego Forum Szerokopasmowego Budowa szerokopasmowej Polski

Bardziej szczegółowo

ZAGOSPODAROWANIE TERENÓW DWORCA PKP W SOPOCIE ORAZ SĄSIADUJĄCYCH Z NIMI TERENÓW PRZY UDZIALE PARTNERA PRYWATNEGO. Warszawa 15 listopada 2011r.

ZAGOSPODAROWANIE TERENÓW DWORCA PKP W SOPOCIE ORAZ SĄSIADUJĄCYCH Z NIMI TERENÓW PRZY UDZIALE PARTNERA PRYWATNEGO. Warszawa 15 listopada 2011r. ZAGOSPODAROWANIE TERENÓW DWORCA PKP W SOPOCIE ORAZ SĄSIADUJĄCYCH Z NIMI TERENÓW PRZY UDZIALE PARTNERA PRYWATNEGO Warszawa 15 listopada 2011r. Zagospodarowanie terenów dworca PKP w Sopocie oraz sąsiadujących

Bardziej szczegółowo

Finansowanie projektów w PPP

Finansowanie projektów w PPP Finansowanie projektów w PPP Plan Prezentacji Przepływy finansowe w transakcji PPP Kryteria zastosowania róŝnych rodzajów finansowania kredyty obligacje leasing Wykorzystanie funduszy UE przy realizacji

Bardziej szczegółowo

Działania planowane w Polsce, w ramach których możliwa będzie budowa bądź modernizacja oświetlenia zewnętrznego

Działania planowane w Polsce, w ramach których możliwa będzie budowa bądź modernizacja oświetlenia zewnętrznego www.mojregion.eu www.rpo.dolnyslask.pl Działania planowane w Polsce, w ramach których możliwa będzie budowa bądź modernizacja oświetlenia zewnętrznego Regionalne Programy Operacyjne (RPO) na lata 2014-2020

Bardziej szczegółowo

Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej

Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej Michał Ziętara Dyrektor Departamentu Programów Ponadregionalnych Ministerstwo Rozwoju Regionalnego Warszawa, 21 listopada 2012 r. Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej

Bardziej szczegółowo

Wsparcie przedsiębiorczości jako jeden z głównych priorytetów NSRO. Opole, 7 marca 2008

Wsparcie przedsiębiorczości jako jeden z głównych priorytetów NSRO. Opole, 7 marca 2008 Wsparcie przedsiębiorczości jako jeden z głównych priorytetów NSRO ElŜbieta Bieńkowska Minister Rozwoju Regionalnego Fundusze strukturalne jako instrument wsparcia rozwoju gospodarczego Opolszczyzny Opole,

Bardziej szczegółowo

Działania Ministerstwa Gospodarki na rzecz rozwoju partnerstwa publiczno-prywatnego. Warszawa,

Działania Ministerstwa Gospodarki na rzecz rozwoju partnerstwa publiczno-prywatnego. Warszawa, Działania Ministerstwa Gospodarki na rzecz rozwoju partnerstwa publiczno-prywatnego Warszawa, 23.06.2015 2 Założenia wystąpienia 1. Zadania Ministra Gospodarki w zakresie ustawy o partnerstwie publiczno

Bardziej szczegółowo

Spółki Celowe i Partnerstwo Publiczno-Prywatne

Spółki Celowe i Partnerstwo Publiczno-Prywatne Spółki Celowe i Partnerstwo Publiczno-Prywatne Zespół Prawa Samorządowego Zapewniamy pomoc prawną przy realizacji każdego przedsięwzięcia należącego do zadań samorządu terytorialnego oraz doradzamy przy

Bardziej szczegółowo

Energetyka odnawialna w gminie innowacyjne projekty PPP

Energetyka odnawialna w gminie innowacyjne projekty PPP Energetyka odnawialna w gminie innowacyjne projekty PPP M. Mazurek i Partnerzy Prawnicza Spółka komandytowa Zespół PPP i Energetyki ZALETY PPP W OBSZARZE ENERGETYKI ODNAWIALNEJ Potencjał partnerstwa publiczno-prywatnego.

Bardziej szczegółowo

Polityka spójności 2007-2013

Polityka spójności 2007-2013 Regionalne Programy Operacyjne jako źródło finansowania centrów nauki i wystaw interaktywnych Agnieszka Dawydzik Departament Koordynacji Programów Regionalnych Konferencja INTERAKCJA-INTEGRACJA INTEGRACJA

Bardziej szczegółowo

Innowacyjny program energooszczędnych inwestycji miejskich w ramach Partnerstwa Publiczno-Prywatnego w Warszawie

Innowacyjny program energooszczędnych inwestycji miejskich w ramach Partnerstwa Publiczno-Prywatnego w Warszawie Innowacyjny program energooszczędnych inwestycji miejskich w ramach Partnerstwa Publiczno-Prywatnego w Warszawie Warszawa, 23 czerwca 2014 Leszek Drogosz Dyrektor Biura Infrastruktury Urzędu m.st. Warszawy

Bardziej szczegółowo

Studium przypadku: modernizacji i utrzymania dróg g wojewódzkich. śywiec, dnia 15 września 2011r.

Studium przypadku: modernizacji i utrzymania dróg g wojewódzkich. śywiec, dnia 15 września 2011r. Studium przypadku: modernizacji i utrzymania dróg g wojewódzkich w województwie dolnośląskim. śywiec, dnia 15 września 2011r. Podmiot publiczny Dolnośląska SłuŜba Dróg i Kolei, za pośrednictwem doradcy,

Bardziej szczegółowo

Projekt systemowy PARP Partnerstwo publiczno-prywatne

Projekt systemowy PARP Partnerstwo publiczno-prywatne 2012 Projekt systemowy PARP Partnerstwo publiczno-prywatne KONFERENCJA INAUGURACYJNA Warszawa, 2 marca 2012 r. Projekt systemowy PARP Partnerstwo Publiczno-prywatne Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości

Bardziej szczegółowo

Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych

Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych 2013 Przygotowanie województwa mazowieckiego do perspektywy finansowej 2014-2020 Konferencja współfinansowana przez Unię Europejską ze środków Europejskiego

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny PL04 Oszczędzanie energii i promowanie odnawialnych źródeł energii

Program Operacyjny PL04 Oszczędzanie energii i promowanie odnawialnych źródeł energii Program Operacyjny PL04 Oszczędzanie energii i promowanie odnawialnych źródeł energii Na co można uzyskać pomoc w ramach programu PL04? Do dofinansowania kwalifikują się projekty mające na celu: termomodernizację

Bardziej szczegółowo

Prawne i finansowe uwarunkowania funkcjonowania systemu administracji drogowej. 14 listopad 2011 r.

Prawne i finansowe uwarunkowania funkcjonowania systemu administracji drogowej. 14 listopad 2011 r. Prawne i finansowe uwarunkowania funkcjonowania systemu administracji drogowej 14 listopad 2011 r. Polska jedno z kluczowych wewnętrznych węzłów transportowych UE i brama UE na Europę Wschodnią 26% dróg

Bardziej szczegółowo

Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej. Program Operacyjny Kapitał Ludzki Działanie 5.2. Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji

Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej. Program Operacyjny Kapitał Ludzki Działanie 5.2. Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej Program Operacyjny Kapitał Ludzki Działanie 5.2 Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji Instytucja Pośrednicząca dla Priorytetu V PO KL Dobre Rządzenie

Bardziej szczegółowo

Mistrzostwa Europy w Internecie 2020. Polska vs Europa - do przerwy 61:67. Przygotował: Piotr Kowalski MAiC

Mistrzostwa Europy w Internecie 2020. Polska vs Europa - do przerwy 61:67. Przygotował: Piotr Kowalski MAiC Mistrzostwa Europy w Internecie 2020. Polska vs Europa - do przerwy 61:67 Przygotował: Piotr Kowalski MAiC Polska 61,1 % Europa 67,3 % Wzrost porównywalny z UE 17 pozycja w UE Polska 16,4 linii/100 mieszkańców

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 16 MINISTRA INFRASTRUKTURY I ROZWOJU 1) z dnia 4 marca 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 16 MINISTRA INFRASTRUKTURY I ROZWOJU 1) z dnia 4 marca 2015 r. ZARZĄDZENIE NR 16 MINISTRA INFRASTRUKTURY I ROZWOJU 1) z dnia 4 marca 2015 r. w sprawie powołania Komitetu Monitorującego Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 Na podstawie art. 14 ust.

Bardziej szczegółowo

Nowe wytyczne dla beneficjentów środków unijnych 2014-2020

Nowe wytyczne dla beneficjentów środków unijnych 2014-2020 BIBLIOTEKA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH Agnieszka Pogorzelska ekspert ds. funduszy europejskich w Centralnym Punkcie Informacyjnym Nowe wytyczne dla beneficjentów środków unijnych 2014-2020 Strona 2 Spis treści

Bardziej szczegółowo

PPP w Polsce. dr Irena Herbst Warszawa, czerwiec 2013

PPP w Polsce. dr Irena Herbst Warszawa, czerwiec 2013 PPP w Polsce dr Irena Herbst Warszawa, czerwiec 2013 PPP 1997 PPP 2007 Źródło: PPPs in Developing Economies: Overcoming Obstacles to Private Sector Participation, DEPFA BANK 2007 W całym okresie - 205(176)

Bardziej szczegółowo

II POSIEDZENIE ZESPOŁU

II POSIEDZENIE ZESPOŁU Posiedzenie zespołu ds. opracowania projektu krajowego planu mającego na celu zwiększenie liczby budynków o niemal zerowym zużyciu energii oraz optymalizacji zasad ich finansowania II POSIEDZENIE ZESPOŁU

Bardziej szczegółowo

Stan realizacji Projektu systemowego działania na rzecz rozwoju szerokopasmowego dostępu do Internetu w ramach działania 8.3 PO IG

Stan realizacji Projektu systemowego działania na rzecz rozwoju szerokopasmowego dostępu do Internetu w ramach działania 8.3 PO IG MINISTERSTWO ADMINISTRACJI CYFRYZACJI Stan realizacji Projektu systemowego działania na rzecz rozwoju szerokopasmowego dostępu do Internetu w ramach działania 8.3 PO IG projekt przewidziany przez Dokumenty

Bardziej szczegółowo

Propozycje Francuskiej Izby Przemysłowo- Handlowej w zakresie nowelizacji Ustawy o Finansach Publicznych. Platforma PPP, Warszawa, 20.09.

Propozycje Francuskiej Izby Przemysłowo- Handlowej w zakresie nowelizacji Ustawy o Finansach Publicznych. Platforma PPP, Warszawa, 20.09. Propozycje Francuskiej Izby Przemysłowo- Handlowej w zakresie nowelizacji Ustawy o Finansach Publicznych Marcin Wawrzyniak, IPPP, współpracujący z Hogan Lovells Platforma PPP, Warszawa, 20.09.2012 N O

Bardziej szczegółowo

EKSPERT FUNDUSZY UNIJNYCH

EKSPERT FUNDUSZY UNIJNYCH EKSPERT FUNDUSZY UNIJNYCH POZYSKAJ Z NAMI DOTACJE UNII EUROPEJSKIEJ EUROPROJEKTY CONSULTING Sp. z o.o. Ekspert Funduszy Unii Europejskiej Andersia Business Centre Plac Andersa 7 61-894 Poznań tel. 61 668

Bardziej szczegółowo

PPP a efektywność energetyczna Aspekty praktyczne

PPP a efektywność energetyczna Aspekty praktyczne PPP a efektywność energetyczna Aspekty praktyczne Tomasz Korczyński Counsel, Co-Head of the PPP Practice Bartosz Mysiorski PPP Development Manager 28.11.2016, Elbląg Agenda 1. Wprowadzenie do PPP 2. PPP

Bardziej szczegółowo

Doradztwo w obszarze efektywności energetycznej i OZE w perspektywie finansowej 2014-2020. Warszawa, 28 maja 2014 r.

Doradztwo w obszarze efektywności energetycznej i OZE w perspektywie finansowej 2014-2020. Warszawa, 28 maja 2014 r. Doradztwo w obszarze efektywności energetycznej i OZE w perspektywie finansowej 2014-2020 Warszawa, 28 maja 2014 r. 1 Plan prezentacji: 1) Cele projektu systemowego 2) Zakres merytoryczny 3) Filary usług

Bardziej szczegółowo

www.cyfrowaszkola.men.gov.pl www.facebook.com/epodreczniki

www.cyfrowaszkola.men.gov.pl www.facebook.com/epodreczniki Rządowy program rozwijania kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie stosowania t e c h n o l o g i i informacyjno komunikacyjnych Cyfrowa Szkoła Podstawa prawna: Uchwała Nr 40/2012 Rady Ministrów z

Bardziej szczegółowo

Działania zakładane w Programie będą wdrażane za pomocą partnerstw realizowanych na różnych poziomach:

Działania zakładane w Programie będą wdrażane za pomocą partnerstw realizowanych na różnych poziomach: Wytyczne MRR dotyczące partnerstw w ramach Programu Rozwój miast poprzez wzmocnienie kompetencji jednostek samorządu terytorialnego, dialog społeczny oraz współpracę z przedstawicielami społeczeństwa obywatelskiego

Bardziej szczegółowo

Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Koninie. Krok po kroku do sukcesu. Dorota Szkudlarek

Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Koninie. Krok po kroku do sukcesu. Dorota Szkudlarek Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Koninie Krok po kroku do sukcesu Dorota Szkudlarek Sieć Punktów Funduszy Europejskich w całej Polsce Projekt System informacji o Funduszach Europejskich Ministerstwa

Bardziej szczegółowo

Zwiększone dofinansowanie termomodernizacji

Zwiększone dofinansowanie termomodernizacji Zwiększone dofinansowanie termomodernizacji Dzięki przesunięciom niewykorzystanych środków z innych działań Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (POIiŚ), Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska

Bardziej szczegółowo

Kontrakt Terytorialny dla Województwa Podkarpackiego. Solina, 19 czerwca 2015 r.

Kontrakt Terytorialny dla Województwa Podkarpackiego. Solina, 19 czerwca 2015 r. dla Województwa Podkarpackiego Solina, 19 czerwca 2015 r. Plan prezentacji: 1. definicja 2. podstawa prawna 3. źródła finansowania 4. dotychczasowe prace 5. aktualnie prowadzone prace 6. działania planowane

Bardziej szczegółowo

Bezpieczeństwo energetyczne w Państwa gminie. KLASTRY ENERGII. Katarzyna Tarnopolska Specjalista ds. pozyskiwania funduszy r.

Bezpieczeństwo energetyczne w Państwa gminie. KLASTRY ENERGII. Katarzyna Tarnopolska Specjalista ds. pozyskiwania funduszy r. Bezpieczeństwo energetyczne w Państwa gminie. KLASTRY ENERGII Katarzyna Tarnopolska Specjalista ds. pozyskiwania funduszy 16.10.2017r. OLSZTYN KLASTRY ENERGII Podstawa prawna ustawa z dnia 20 maja 2015

Bardziej szczegółowo

Droga Regionalna. Stan przygotowań do realizacji inwestycji. Rybnik, 16 listopada 2015 r

Droga Regionalna. Stan przygotowań do realizacji inwestycji. Rybnik, 16 listopada 2015 r Droga Regionalna Racibórz - Pszczyna Stan przygotowań do realizacji inwestycji Rybnik, 16 listopada 2015 r Dlaczego niemożliwe stało się możliwe? do listopada 2014 dziś Budowa drogi nie jest możliwa z

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie realizacji Projektu Systemowego pn. Wsparcie inżynierii finansowej na rzecz rozwoju ekonomii społecznej w ramach Działania 1.

Podsumowanie realizacji Projektu Systemowego pn. Wsparcie inżynierii finansowej na rzecz rozwoju ekonomii społecznej w ramach Działania 1. Podsumowanie realizacji Projektu Systemowego pn. Wsparcie inżynierii finansowej na rzecz rozwoju ekonomii społecznej w ramach Działania 1.4 POKL 18 listopada 2015 r. Informacje o projekcie (1) Pierwszy

Bardziej szczegółowo

OPIS POTRZEB I WYMAGAŃ ZAMAWIAJĄCEGO

OPIS POTRZEB I WYMAGAŃ ZAMAWIAJĄCEGO Zał. 1 GMINA MIKOŁÓW RYNEK 16 43-190 MIKOŁÓW OPIS POTRZEB I WYMAGAŃ ZAMAWIAJĄCEGO dla przedsięwzięcia pn. Wybór partnera prywatnego do realizacji przedsięwzięcia polegającego na zaprojektowaniu i przeprowadzeniu

Bardziej szczegółowo

Szanse rozwoju gospodarczego Województwa Świętokrzyskiego w perspektywie realizacji RPOWŚ na lata Kielce, kwiecień 2008 r.

Szanse rozwoju gospodarczego Województwa Świętokrzyskiego w perspektywie realizacji RPOWŚ na lata Kielce, kwiecień 2008 r. Szanse rozwoju gospodarczego Województwa Świętokrzyskiego w perspektywie realizacji RPOWŚ na lata 2007-2013 Kielce, kwiecień 2008 r. Problemy ograniczające rozwój Województwa Świętokrzyskiego Problemy

Bardziej szczegółowo

Prawne aspekty realizacji projektów PPP w sektorze efektywności energetycznej. SOSNOWIEC 21 maja 2014 roku

Prawne aspekty realizacji projektów PPP w sektorze efektywności energetycznej. SOSNOWIEC 21 maja 2014 roku Prawne aspekty realizacji projektów PPP w sektorze efektywności energetycznej SOSNOWIEC 21 maja 2014 roku Agenda PPP w polskim systemie prawa Ustawa o PPP z 2008 roku Stosunek do innych ustaw PPP a koncesja;

Bardziej szczegółowo

Lp. Lokalizacja w dokumencie Wprowadzona zmiana Podstawa/uzasadnienie

Lp. Lokalizacja w dokumencie Wprowadzona zmiana Podstawa/uzasadnienie Wykaz zmian wprowadzonych do Szczegółowego opisu osi priorytetowych RPO WO 2014-2020 Dokument przyjęty Uchwałą ZWO Nr 1682/2016 z dnia 8 lutego 2016 r. Lp. Lokalizacja w dokumencie Wprowadzona zmiana Podstawa/uzasadnienie

Bardziej szczegółowo

Ogólnopolski system wsparcia doradczego dla sektora publicznego, mieszkaniowego oraz przedsiębiorców w zakresie efektywności energetycznej oraz OZE

Ogólnopolski system wsparcia doradczego dla sektora publicznego, mieszkaniowego oraz przedsiębiorców w zakresie efektywności energetycznej oraz OZE Ogólnopolski system wsparcia doradczego dla sektora publicznego, mieszkaniowego oraz przedsiębiorców w zakresie efektywności energetycznej oraz OZE Sebastian Górka Koordynator Zespołu Doradców Energetycznych

Bardziej szczegółowo

Wsparcie dla przedsiębiorców w nowej perspektywie finansowej 2014-2020

Wsparcie dla przedsiębiorców w nowej perspektywie finansowej 2014-2020 Wsparcie dla przedsiębiorców w nowej perspektywie finansowej 2014-2020 Marcin Łata Departament Konkurencyjności i Innowacyjności Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Katowice, 15 kwietnia 2015 r. Alokacja

Bardziej szczegółowo

Projekt Sieć szerokopasmowa Polski Wschodniej

Projekt Sieć szerokopasmowa Polski Wschodniej Projekt Sieć szerokopasmowa Polski Wschodniej Plan prezentacji: - historia, - harmonogram, - przedstawienie aktualnej koncepcji projektu, - problemy, - jak to robią inni - dyskusja Województwa: Lubelskie,

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE O OFERENCIE

INFORMACJE O OFERENCIE INFORMACJE O OFERENCIE Doradztwo i Szkolenia Europejskie 91-426 Łódź, ul. Wierzbowa 4/20 Telefon/fax: (+42) 678 57 34, Telefon komórkowy: 604 477 754 e-mail: m.feter@dise.com.pl www: www.dise.com.pl Działalność

Bardziej szczegółowo

Inicjatywa JASPERS w Polsce

Inicjatywa JASPERS w Polsce Inicjatywa JASPERS w Polsce Wsparcie przygotowania duŝych projektów inwestycyjnych Katowice, 27 marca 2007 r. Plan prezentacji 1. Podstawowe informacje 2. Zakres wsparcia 3. Zasady działąnia i wybór projektów

Bardziej szczegółowo

Finansowanie obszarów wiejskich

Finansowanie obszarów wiejskich Finansowanie obszarów wiejskich XVI Kongres Gmin Wiejskich RP Serock, 6-7 października 2015 r. PROW 2007-2013 w BGK Pożyczki ze środków budżetu państwa będące finansowym wsparciem dla JST i LGD realizujących

Bardziej szczegółowo