Działania Ministerstwa Rozwoju Regionalnego w zakresie partnerstwa publicznoprywatnego

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Działania Ministerstwa Rozwoju Regionalnego w zakresie partnerstwa publicznoprywatnego"

Transkrypt

1 Działania Ministerstwa Rozwoju Regionalnego w zakresie partnerstwa publicznoprywatnego str. 1

2 Sekretariat Platformy PPP Departament Wsparcia Projektów Partnerstwa Publiczno-Prywatnego Ministerstwo Rozwoju Regionalnego tel fax Wydawca: Ministerstwo Rozwoju Regionalnego Ul. Wspólna 2/ Warszawa ISBN str. 2

3 WSTĘP O rozwoju formuły partnerstwa publiczno-prywatnego w Polsce świadczy rosnąca z każdym rokiem liczba tego typu projektów, które uwzględniają w swych planach samorządy i administracja centralna. Poprawie ulega także systematycznie klimat wobec inwestycji realizowanych wspólnie przez podmioty publiczne i partnerów prywatnych. Sprzyjają temu wysiłki podejmowane przez różne podmioty na rzecz popularyzacji PPP, zarówno ze strony administracji publicznej, jak i instytucji pozarządowych. Minister Rozwoju Regionalnego, który odpowiada za politykę rozwoju, czyli po prostu politykę inwestycyjną państwa, jest jako twórca Platformy Partnerstwa Publiczno-Prywatnego żywotnie zainteresowany rozwijaniem tej sfery poprzez inicjowanie i wsparcie przygotowania pilotażowych projektów PPP, a także pomoc merytoryczną dla podmiotów publicznych przygotowujących i realizujących takie przedsięwzięcia. W najbliższych planach kluczowe znaczenie ma dla nas przebieg realizacji pierwszych projektów łączących środki Unii Europejskiej, środki samorządów i pieniądze prywatne w ramach PPP (projekty hybrydowe). Zaangażowanie kapitału prywatnego w politykę spójności w nowej perspektywie finansowej UE , na zasadach wyznaczonych przez Komisję Europejską, będzie miało pozytywny wpływ zarówno w skali budżetu unijnego, jak i budżetu polskich podmiotów publicznych. Adam Zdziebło Przewodniczący Zespołu Sterującego Platformy Partnerstwa Publiczno-Prywatnego Sekretarz Stanu w MRR str. 3

4 O Platformie Partnerstwa Publiczno-Prywatnego Platforma PPP została powołana Porozumieniem, zawartym z inicjatywy Ministra Rozwoju Regionalnego przez 28 przedstawicieli rządu, samorządów i BGK w styczniu 2011 roku. Jej misją jest wzmocnienie potencjału (skuteczności i efektywności) instytucji publicznych do dostarczania wysokiej jakości, a zarazem efektywnych kosztowo usług publicznych oraz infrastruktury, dzięki partnerstwu publiczno-prywatnemu. Prace Platformy PPP w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego koordynuje Departament Wsparcia Projektów Partnerstwa Publiczno-Prywatnego. Platforma PPP rozwiązuje problemy związane z wdrażaniem PPP, mające na celu zwiększenie liczby projektów realizowanych w tej formule, ze szczególnym uwzględnieniem projektów hybrydowych, tj. współfinansowanych z funduszy UE w obecnej i przyszłej perspektywie finansowej na lata Minister Rozwoju Regionalnego jest odpowiedzialny za realizację polityki rozwoju regionalnego w Polsce. Obowiązujące regulacje przyznały mu kompetencje odnoszące się do kreowania i stymulowania odpowiednich warunków dla realizacji działań dla których celem jest zapewnienie zrównoważonego rozwoju regionalnego kraju. Zaangażowanie MRR w rozwój partnerstwa publiczno-prywatnego, zarówno w kraju jak i na poziomie wspólnotowym, jest właśnie przejawem realizacji tego zadania. Dokumenty takie jak Krajowa Strategia Rozwoju Regionalnego , Koncepcja Przestrzennego Zagospodarowania Kraju 2030 i Długookresowa Strategia Rozwoju Kraju 2030 wskazują, że PPP jest jednym z rozwiązań wspierających rozwój regionalny. Ponadto MRR upowszechnia mechanizmy i formy PPP oraz wspiera projekty PPP dofinansowane ze środków UE. Członkami Platformy PPP są wyłącznie podmioty publiczne. Obecnie Platforma liczy przeszło 80 podmiotów, wśród których są: ministerstwa, duże miasta, mniejsze samorządy różnych szczebli, spółki publiczne, BGK, publiczne placówki medyczne i uczelnie wyższe. Każdy zainteresowany podmiot publiczny może dołączyć do Platformy PPP poprzez podpisanie deklaracji dostępnej na stronie Podpisanie przez Minister Rozwoju Regionalnego Elżbietę Bieńkowską porozumienia w sprawie Platformy współpracy w zakresie Partnerstwa Publiczno-Prywatnego Członkowie założyciele (28) tworzą Zespół Sterujący, który 2 razy w roku na swoich posiedzeniach uzgadnia plan działania Platformy PPP. Nadzór nad działaniami Platformy PPP pełni Sekretarz Stanu w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego, Pan Adam Zdziebło. str. 4

5 Cele Platformy PPP: skuteczna realizacja projektów PPP, w tym projektów hybrydowych (PPP z udziałem środków unijnych), ograniczenie kosztów przygotowania dokumentacji dzięki dostarczeniu gotowych, standardowych pakietów dokumentacyjnych do wykorzystania przez instytucje zamawiające, zachęcenie administracji publicznej do stosowania PPP. Platforma zapewnia wymianę wiedzy oraz dobrych praktyk dotyczących PPP, identyfikuje bariery (złe praktyki), zapewnia specjalistyczne doradztwo prawne, ekonomiczno-finansowe oraz techniczne dla jednostek realizujących pilotażowe projekty oraz dostęp do niezbędnych dokumentów. EPEC KE JASPERS PLATFORMA PPP Decyzje strategiczne: Zespół Sterujący Platformy PPP Sekretariat: Departament Wsparcia Projektów PPP w MRR Eksperci zewnętrzni Grupy robocze Sektor publiczny (urzędy, jst, ośrodki akademickie) str. 5

6 Główne obszary działań Platformy PPP wsparcie projektowe w ramach wybranych sektorów polityki spójności, łączenie projektów PPP z funduszami unijnymi (projekty hybrydowe) oraz , publikacje i raporty dotyczące zagadnień prawnych, ekonomicznych, metodologii, analiz projektowych oraz materiałów o charakterze informacyjno-promocyjnym, spotkania i konferencje organizacja i aktywny udział w wydarzeniach o zasięgu regionalnym, krajowym i międzynarodowym, strona internetowa Platformy PPP - w wersji polskiej i angielskiej: Upowszechnia ona wiedzę nt. aktualnych wydarzeń dotyczących zagadnień partnerstwa publiczno-prywatnego, zapewnia komunikację między jednostkami publicznymi w zakresie promocji dobrych praktyk, w tym wzorcowych dokumentów oraz projektów PPP, zarówno zrealizowanych, jak i planowanych, warsztaty i udział merytoryczny w wydarzeniach poświęconych PPP, w tym przeprowadzenie szkoleń w zakresie PPP dla konsultantów z sieci Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich, współpraca z Instytucjami Zarządzającymi, odpowiedzialnymi za realizację programów operacyjnych, Komisją Europejską, Europejskim Centrum Wiedzy PPP (EPEC), Inicjatywą JASPERS, Europejskim Bankiem Inwestycyjnym (EBI), etc. str. 6

7 Wsparcie projektów w sektorze drogowym Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, przy współudziale przedstawicieli inicjatywy JASPERS (Joint Assistance to Support Projects In European Regions), prowadzi wybór projektu pilotażowego PPP z samorządowego sektora drogowego. Procedura składa się z 3 etapów: W pierwszym z nich projekty poddane są ocenie formalnej. W kolejnym etapie ocenie merytorycznej pod kątem stopnia przygotowania inwestycji oraz zasadności realizacji w modelu PPP. Każdy projekt otrzyma indywidualny raport zawierający rekomendacje dotyczące mocnych i słabych stron przedsięwzięcia oraz propozycje działań niezbędnych do wykonania na dalszych etapach przygotowania projektu. Po zakończeniu oceny merytorycznej przygotowany zostanie Raport Podsumowujący, zawierający wnioski z wyżej wymienionych raportów cząstkowych, który zostanie następnie opublikowany na stronie Platformy PPP. Ten z projektów, który będzie charakteryzował się największym prawdopodobieństwem realizacji w formule PPP i potencjalnie będzie mógł się ubiegać o dofinansowanie z Unii Europejskiej w ramach perspektywy finansowej na lata , zostanie wybrany jako projekt pilotażowy. Dokumentacja wzorcowa będzie mogła być wykorzystywana przy przygotowywaniu podobnych inwestycji w sektorze drogowym, w tym projektów hybrydowych w ramach dofinansowania ze środków Unii Europejskiej w kolejnej perspektywie finansowej na lata str. 7

8 Wsparcie projektów w sektorze zdrowia MRR, przy współudziale przedstawicieli inicjatywy JASPERS prowadzi wybór projektu pilotażowego PPP z sektora ochrony zdrowia, który zostanie objęty kompleksowym wsparciem MRR, analogicznie do sektora drogowego. Przedmiotem zgłoszonych przedsięwzięć jest budowa, przebudowa, modernizacja, wyposażenie i/lub utrzymanie obiektów służby zdrowia. Szacowane koszty inwestycyjne projektów kształtują się od kilkunastu milionów do pół miliarda złotych. Wynikiem prac MRR będzie opracowanie, na bazie doświadczeń z wybranego projektu, dokumentacji wzorcowej dla przedsięwzięcia realizowanego w modelu PPP w sektorze ochrony zdrowia oraz zapewnienie wsparcia eksperckiego, dla wybranych podmiotów publicznych tego sektora, na etapie przygotowania koncepcji projektów inwestycyjnych. Doradcy, zarówno do oceny merytorycznej, jak i doradztwa kompleksowego, zapewnieni zostaną przez MRR, a ich wybór nastąpi w 2013 r. Dodatkowo MRR współpracowało przy realizacji w formule PPP Szpitala Powiatowego w Żywcu, udzielając wsparcia w zakresie świadczenia doradztwa finansowego i prawnego na etapie postępowania na wybór partnera prywatnego, które zostało sfinansowane w ramach środków Programu Pomoc Techniczna Zgodnie z obowiązującym prawem, placówki szpitalne muszą dostosować się do unijnych standardów do końca 2016 roku. W związku z powyższym, zapotrzebowanie na inwestycje w tej dziedzinie jest częstokroć znacznie większe niż możliwości budżetowe publicznych właścicieli. Naturalnym rozwiązaniem wydaje się wobec tego sięgnięcie po kapitał i doświadczenie sektora prywatnego, wykorzystywane w modelu PPP. str. 8

9 Wsparcie w zakresie efektywności energetycznej Realizacja projektów PPP w tym sektorze może odegrać znaczącą rolę w wypełnieniu przez Polskę obowiązków redukcji zużycia energii, nałożonych w przyjętej w październiku 2012 r. Dyrektywie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) w sprawie efektywności energetycznej (EE), będącej następstwem Strategii KE Europa Z doświadczeń innych krajów w dziedzinie EE wynika, że projekty PPP mogą istotnie ułatwić uzyskanie wymaganych oszczędności energii w sektorze publicznym. Głównymi zadaniami Platformy PPP w tej dziedzinie jest udzielenie wsparcia jednostkom samorządu terytorialnego przy realizacji projektów oświetlenia ulicznego, termomodernizacji budynków użyteczności publicznej i innych działań proefektywnościowych w zakresie PPP. A A + A A B C D + MRR prowadzi następujące działania: organizuje seminaria i warsztaty dla członków Platformy PPP, we współpracy z Europejskim Centrum Wiedzy PPP (EPEC), KAPE, oraz NFOŚiGW, tłumaczy i publikuje na stronie Platformy PPP materiały i dokumenty dotyczące realizacji projektów EE w formule PPP. Na stronie Platformy PPP opublikowano szereg wzorcowych dokumentów przetargowych, opracowanych według dokumentacji niemieckiej dotyczącej zamówień publicznych na projekty z zakresu modernizacji oświetlenia ulicznego, publikuje również opis przykładowych projektów polegających na termomodernizacji budynków użyteczności publicznej w formule PPP w celu pozyskania oszczędności w wydatkach ponoszonych na energię cieplną i elektryczną, współpracuje również z Ministerstwem Gospodarki, np. w zakresie tłumaczenia poradnika EPEC w zakresie efektywności energetycznej w budynkach publicznych pn. Guidance on Energy Efficiency in Public Buildings. str. 9

10 Wsparcie projektów w sektorze gospodarki odpadami System gospodarki odpadami dla miasta Poznania 8 kwietnia 2013 r. została podpisana umowa z partnerem prywatnym dla największej w Polsce inwestycji realizowanej w formule PPP. Projekt System Gospodarki Odpadami dla Miasta Poznania współfinansowany jest ze środków europejskich z Programu Infrastruktura i Środowisko i przez prawie 4 lata otrzymywał wsparcie doradcze Ministerstwa Rozwoju Regionalnego w zakresie partnerstwa publiczno-prywatnego. Wsparcie miało charakter finansowy: zapewnienie doradców zewnętrznych w zakresie zagadnień prawnych, ekonomiczno-finansowych, podatkowych oraz technicznych oraz merytoryczny, w tym udział pracowników MRR w pracach komisji przetargowej dla projektu. Wydatki finansowane z Programu Pomoc Techniczna poniesione w latach na wsparcie tego projektu wyniosły ponad 2,7 mln zł, co stanowi prawie 90% wszystkich wydatków na doradztwo projektowe w ramach Platformy PPP. Etapy przygotowania projektu i wyboru partnera prywatnego: 2007 umieszczenie inwestycji na liście projektów indywidualnych Programu Infrastruktura i Środowisko ; 2009 analiza studium wykonalności projektu na zlecenie Ministerstwa; 2010 audyt projektów spalarniowych pod względem możliwości realizacji w ramach perspektywy finansowej NSRO oraz raport PSC (komparator sektora publicznego) projekt ten rokował największe szanse na realizację i został wybrany jako projekt pilotażowy do wsparcia; doradztwo na etapie weryfikacji założeń operacyjnych, technicznych i technologicznych, w tym m.in. założeń przychodowych w zakresie energii cieplnej i elektrycznej, założeń kosztowych, nakładów inwestycyjnych, parametrów technicznych i techno-logicznych; 2011, kwiecień publikacja ogłoszenia o wybór partnera prywatnego w trybie dialogu konkurencyjnego na podstawie ustawy pzp; doradztwo na etapie: postępowania przetargowego przy przygotowaniu modelu wynagrodzenia partnera prywatnego, opracowania istotnych postanowień umowy, przygotowania ogłoszenia o zamówieniu, udziału w przygotowaniu kryteriów oceny wniosków i ofert na etapie przygotowania ogłoszenia, w tym ustaleniu kryteriów przy ocenie wniosków o dopuszczenie do udziału w dialogu konkurencyjnym, przygotowywaniu odpowiedzi na pytania partnerów prywatnych, opiniowania proponowanych przez partnerów prywatnych rozwiązań, Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, przy ocenie złożonych ofert i wyborze partnera prywatnego; 2011, październik podpisanie umowy o dofinansowanie inwestycji ze środków UE; 2013, kwiecień podpisanie umowy z wyłonionym partnerem prywatnym Sita Zielona Energia Sp. z o.o., na realizację projektu budowy i zarządzania spalarnią śmieci przez okres 25 lat. Przedmiot umowy PPP obejmuje zaprojektowanie, budowę i oddanie do użytkowania zaplanowanych instalacji ter- str. 10

11 Koszt zadania inwestycyjnego: 724,9 mln zł, w tym: Dofinansowanie ze środków UE: ok. 352,0 mln zł (POIiŚ ) Partner Prywatny: Sita Zielona Energia Sp. z o.o. Okres budowy: 40 miesięcy, od dnia podpisania umowy, Okres współpracy: 25 lat, od dnia osiągnięcia pełnej zdolności instalacji. micznego przekształcania frakcji resztkowej zmieszanych odpadów komunalnych o nominalnej wydajności przetwarzania do 210 tys. ton na rok oraz instalacji do demontażu Wizualizacja spalarni w Poznaniu, źródło: (c) SITA Zielona Energia odpadów wielkogabarytowych o nominalnej wydajności przetwarzania do 10 tys. ton na rok, ich finansowanie oraz zarządzanie i utrzymanie przez okres 25 lat. Założone wydajności przedmiotowego przedsięwzięcia winny zaspokoić potrzeby aglomeracji poznańskiej i 9 okolicznych gmin. Zaangażowanie MRR opiera się na założeniu, że wypracowane w ramach projektu dokumenty wzorcowe będą wykorzystane przez inne podmioty publiczne, realizujące lub planujące podobne zadania inwestycyjne w modelu partnerstwa publiczno-prywatnego w Polsce. Na stronie Platformy PPP (www.ppp.gov.pl) systematycznie publikowane są dokumenty z kolejnych etapów przygotowania tego przedsięwzięcia. str. 11

12 Wsparcie sektora administracji państwowej Budowa siedziby Sądu Rejonowego w Nowym Sączu Projekt zakłada współpracę z partnerem prywatnym w zakresie zaprojektowania, wybudowania, sfinansowania i zarządzania obiektem. Przedsięwzięcie to przewidziane jest do realizacji na podstawie przepisów ustawy z 19 grudnia 2008 r. o partnerstwie publiczno-prywatnym. Nowatorski projekt jest pierwszą tego typu inwestycją planowaną w obszarze wymiaru sprawiedliwości. Podstawową potrzebą jest wybudowanie nowej siedziby sądu, spełniającej standardy bezpieczeństwa, zapewniającej odpowiednią powierzchnię sal rozpraw, magazynów oraz pozwalającą stworzyć wysoki komfort pracy i obsługi interesantów. Zaangażowanie MRR w ten projekt ma na celu przede wszystkim wsparcie merytoryczne i uzupełnienie działań podejmowanych przez Sąd Okręgowy w Nowym Sączu, w szczególności poprzez: pomoc w przeprowadzeniu postępowania przetargowego na wybór doradców ( zadanie zrealizowane), wsparcie doradcze przy opracowaniu dokumentacji niezbędnej do przeprowadzenia procedury wyboru partnera prywatnego dla projektu, wypracowanie dokumentów wzorcowych do wykorzystania przez inne podmioty publiczne (w tym jednostki sądowe) realizujące lub planujące realizować podobne zadania inwestycyjne w modelu partnerstwa publiczno- -prywatnego w Polsce. Wizualizacja projektu, źródło: Sąd Okręgowy w Nowym Sączu Wkład podmiotu publicznego: nieruchomość, na której będzie realizowana inwestycja, przekazana partnerowi prywatnemu w dzierżawę na okres funkcjonowania umowy. Wkład partnera prywatnego: wiedza specjalistyczna dotycząca przeprowadzenia procesu inwestycyjnego, zastosowanie nowoczesnych technologii, finansowanie, projektowanie, budowa, utrzymanie i zarządzanie siedzibą Sądu. str. 12

13 Łączenie PPP z funduszami UE Hybrydowe modele partnerstwa polegają na jednoczesnym wykorzystaniu: środków z funduszy unijnych, krajowych środków publicznych, kapitału prywatnego. Projekty hybrydowe cechuje większy stopień złożoności, niż tradycyjne przedsięwzięcia PPP. Muszą one skutecznie realizować zakładane cele samorządów, a jednocześnie być na tyle atrakcyjne by przyciągnąć potencjalnych inwestorów. Wymagane jest także spełnienie szeregu warunków niezbędnych dla uzyskania unijnej dotacji. Formuła projektów hybrydowych staje się popularna w krajach, które bardzo intensywnie korzystają z unijnego dofinansowania. Fundusze przekazywane przez Komisję Europejską są ważnym uzupełnieniem środków finansowych pozyskanych przez partnera prywatnego na projekt PPP. Preferowane przez Komisję Europejską kierunki przyszłego wsparcia z funduszy unijnych, są zbieżne z obszarami szczególnie interesującymi dla PPP. Perspektywa finansowa będzie przełomem dla PPP hybrydowych, głównie za sprawą nowych regulacji. Dotyczą one definicji PPP, beneficjenta, trwałości projektu i przepływów finansowych. Projekty łączące model PPP z funduszami UE podlegają jednocześnie regułom PPP, oraz regułom dotyczącym Funduszy Europejskich. Z takimi projektami łączą się dodatkowe, specyficzne ryzyka (np. ryzyko poziomu dofinansowania, ryzyko zwrotu funduszy unijnych czy też ryzyko znaczących zmian w projekcie wymagających akceptacji Komisji Europejskiej). Cztery modele PPP wskazane przez JASPERS: PPP 1 Eksploatacja i utrzymanie ze środków prywatnych (DB+O): etap budowy jest wyraźnie oddzielony od etapu eksploatacji i utrzymania za pomocą dwóch różnych umów. W pierwszej umowie podmiotowi prywatnemu zleca się funkcje projektowania i budowania. W drugiej temu samemu lub innemu podmiotowi prywatnemu zleca się eksploatację i utrzymanie infrastruktury. PPP 2 Projektuj-buduj-eksploatuj (DBO): podmiot publiczny przyznaje zamówienie na etap budowy, eksploatacji i utrzymania podmiotowi prywatnemu na podstawie pojedynczej umowy DBO. PPP 3 Równoległe finansowanie nakładów inwestycyjnych: stosowane w celu finansowania dwóch uzupełniających się infrastruktur na podstawie dwóch oddzielnych umów. Na podstawie jednej umowy podmiot prywatny projektuje i buduje jedną infrastrukturę, a na podstawie drugiej podmiot prywatny (ten sam lub inny) projektuje, buduje i finansuje drugą infrastrukturę oraz eksploatuje i utrzymuje obie infrastruktury. Dotacja unijna jest wykorzystywana do finansowania wyłącznie pierwszej infrastruktury. PPP 4 Projektuj-buduj-finansuj-eksploatuj (DBFO): DBFO to model, w którym ryzyko związane z projektem, budową, finansowaniem i eksploatacją jest przenoszone na podmiot prywatny. DBFO może stanowić klasyczny model bazujący na koncesji z przychodami z opłat nałożonych na użytkowników płaconych na rzecz podmiotu prywatnego lub model wykorzystujący opłaty za dostępność (z opłatami od użytkowników płaconych na rzecz podmiotu publicznego lub bez takich opłat) lub połączenie obu modeli. str. 13

14 Projekty hybrydowe w Polsce Rynek projektów hybrydowych w Polsce zdecydowanie przyśpiesza. Wg stanu na maj 2013 r., w perspektywie finansowej zidentyfikowano 18 projektów hybrydowych o łącznej wartości ok. 3,9 mld zł; 14 (z 18) o wartości ok. 3,7 mld zł projektów ma podpisane umowy o dofinansowanie, w tym 7 (z 14) ma podpisane dodatkowo umowy z partnerem prywatnym. Zaktualizowana baza projektów hybrydowych znajduje się na stronie: 7 projektów hybrydowych z podpisanymi umowami z partnerem prywatnym to spalarnia w Poznaniu, baseny w Solcu-Zdroju, dworzec w Sopocie, internet szerokopasmowy w woj. wielkopolskim i warmińsko-mazurskim, Sosnowiecki Park SPNT i stok Dębowiec w Bielsku-Białej. Ich łączna wartość to ponad 1,3 mld zł, co stanowi ponad 64% wszystkich podpisanych umów z podmiotami prywatnymi, których wartość wynosi nieco ponad 2 mld zł. Średnia wartość zwykłego projektu PPP wynosi ponad 20 mln zł, zaś średnia wartość projektu hybrydowego wynosi przeszło 260 mln zł. str. 14

15 Lp. Nazwa projektu Wartość projektu (mln zł) Wkład UE (mln zł) Program z jakiego pochodzą środki UE Tryb wyboru partnera prywatnego 1 Kompleks mineralnych basenów w Solcu-Zdroju 16 7 RPO Świętokrzyskie Ustawa o koncesji na roboty budowlane lub usługi 2 Rewitalizacja dworca PKP oraz terenów przydworcowych w Sopocie RPO Pomorskie Ustawa o koncesji na roboty budowlane lub usługi 3 Budowa Wielkopolskiej Sieci Szerokopasmowej i zarządzanie jej infrastrukturą RPO Wielkopolskie Prawo zamówień publicznych (budowa) i Ustawa o koncesji na roboty budowlane lub usługi (operator infrastruktury) 4 System Gospodarki Odpadami dla Miasta Poznania POIiŚ Prawo zamówień publicznych (dialog konkurencyjny) 5 Operator Sosnowieckiego Parku Naukowo- -Technologicznego (SPNT) RPO Śląskie Ustawa o koncesji na roboty budowlane lub usługi 6 Zarządzanie infrastrukturą sportową stoku Dębowiec w Bielsku-Białej RPO Śląskie Ustawa o koncesji na roboty budowlane lub usługi 7 Sieć szerokopasmowa Polski Wschodniej - województwo warmińsko-mazurskie PO RPW Prawo zamówień publicznych (dialog konkurencyjny) 8 Likwidacja obszarów wykluczenia informacyjnego i budowa dolnośląskiej sieci szkieletowej RPO Dolnośląskie Prawo zamówień publicznych (przetarg nieograniczony). 9 Sieć szerokopasmowa Polski Wschodniej - województwo świętokrzyskie PO RPW Prawo zamówień publicznych (przetarg nieograniczony) 10 Sieć szerokopasmowa Polski Wschodniej - województwo podkarpackie PO RPW Prawo zamówień publicznych (dialog konkurencyjny) Sieć szerokopasmowa Polski Wschodniej - województwo podlaskie Sieć szerokopasmowa Polski Wschodniej - województwo lubelskie PO RPW PO RPW Internet dla Mazowsza RPO Mazowieckie Małopolska Sieć Szerokopasmowa RPO Małopolskie Prawo zamówień publicznych (przetarg nieograniczony) Prawo zamówień publicznych (dialog konkurencyjny) Prawo zamówień publicznych (dialog konkurencyjny) Prawo zamówień publicznych (dialog konkurencyjny) SUMA Tabela zawiera projekty PPP z podpisanymi umowami o dofinansowanie z funduszy UE według stanu na maj 2013 r. Źródło: Opracowanie Departamentu Wsparcia Projektów Partnerstwa Publiczno-Prywatnego MRR (na podstawie danych z Instytucji Zarządzających oraz informacji i analiz własnych). str. 15

16 Łączenie PPP z funduszami UE Na podstawie doświadczeń z perspektywy MRR we współpracy z EPEC zidentyfikowało bariery prawne w realizacji projektów hybrydowych. Aktywna działalność Polski, w tym MRR w Grupie Roboczej ds. Działań Strukturalnych (B.05), w ramach prac Rady Unii Europejskiej zaowocowała wprowadzeniem zapisów uwzględniających specyfikę PPP w projekcie rozporządzenia ogólnego dotyczącego polityki spójności na lata Partnerstwo publiczno - prywatne (PPP) to forma współpracy między organami publicznymi a sektorem prywatnym, których celem jest poprawa realizacji inwestycji w projekty infrastrukturalne lub inne rodzaje operacji realizujących usługi publiczne, poprzez dzielenie ryzyka, łączenie fachowości sektora prywatnego lub dodatkowe źródła kapitału. Definicja z projektu rozporządzenia ogólnego Rady (UE) ustanawiającego wspólne przepisy dotyczące EFRR, EFS, FS, ( ) uchylające rozporządzenie 1083/2006. Zapisy w projekcie rozporządzania ogólnego: wprowadzenie definicji ppp, zapewnienie, że beneficjentem projektu PPP może być podmiot publiczny lub prywatny, zapewnienie możliwości zmiany beneficjenta w trakcie realizacji projektu PPP, bez uszczerbku dla przepisów dotyczących trwałości, uznanie kwalifikowalności wydatków w przypadku wpłaty refundacji UE na rachunek powierniczy, jeśli kontrakt PPP przewiduje ponoszenie przez podmiot publiczny za dostępność, rozłożonych w fazie operacyjnej projektu, tj. po zakończeniu okresu kwalifikowalności wydatków. str. 16

17 Publikacje Platformy PPP Poniżej zamieszczono wybrane publikacje Platformy PPP. Pełna lista wraz z tekstami, które są bezpłatnie udostępnione do pobrania znajduje się na stronie internetowej Platformy: Publikacje sektorowe: Informacja Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Gminy Karczew w formule partnerstwa publiczno - prywatnego. Celem publikacji jest przybliżenie praktycznych doświadczeń tym samorządom, które zainteresowane są realizacją podobnych inwestycji z udziałem sektora prywatnego. W opracowaniu najwięcej uwagi poświęcono warunkom współpracy stron, zapisanym w umowie ppp oraz zagadnieniom związanym z rozliczeniem finansowym stron. Maj 2013 r. Szerokopasmowy dostęp do Internetu. Świadczenie usług dostępu do sieci nowej generacji z wykorzystaniem PPP. Materiał stanowi tłumaczenie dokumentu wydanego przez Europejskie Centrum Wiedzy PPP (EPEC) w języku angielskim. Luty Wzorcowa dokumentacja przetargowa, dotycząca efektywności energetycznej w obszarze oświetlenia ulicznego. Warszawa Raport z doświadczeń w drogowym projekcie PPP w Dąbrowie Górniczej Etap I oraz Etap II. Dokument stanowi opis działań, jakie muszą zostać podjęte w celu realizacji projektu. Na przykładzie konkretnych działań przy projekcie w Dąbrowie Górniczej zostały sformułowane wnioski identyfikujące niektóre bariery wdrażania projektów PPP w Polsce. Listopad 2012, kwiecień Raport Przygotowanie i realizacja projektu hybrydowego Kompleks Mineralnych Basenów w Solcu Zdroju. Zawarte w publikacji rekomendacje i wnioski systemowe, mogą zostać wykorzystane w realizacji innych projektów hybrydowych nie tylko przez potencjalnych partnerów publicznych i ich doradców, ale również przez poszczególne instytucje systemu wdrażania funduszy unijnych. Listopad Publikacje horyzontalne: Publikacja Budowa budynku Sądu Rejonowego w Nowym Sączu przy ul. Grunwaldzkiej od pomysłu do wyboru doradcy. Materiał analizuje doświadczenia z przygotowania tego pilotażowego projektu administracji centralnej w formule partnerstwa publiczno prywatnego, od pomysłu do zawarcia umowy na doradztwo prawne, podatkowe, ekonomiczno finansowe i techniczne. Maj 2013 r. Finansowanie PPP z wykorzystaniem obligacji projektowych. Zagadnienia, na które zamawiający powinni zwrócić uwagę. Listopad Raport Partnerstwo Publiczno-Prywatne w Polsce w latach Maj Poradnik dla zamawiających Dialog konkurencyjny krok po kroku. Publikacja ma na celu przeprowadzić zamawiającego przez wszystkie fazy procedury dialogu konkurencyjnego, uwzględniając specyfikę projektów PPP oraz stanowić użyteczny instrument w praktycznym działaniu. Sierpień Publikacja Projekt ppp od A do Z. Autorzy niniejszego Przewodnika starali się wskazać najlepsze materiały informacyjne, dostępne obecnie bezpłatnie w języku polskim oraz wybrane publikacje w języku angielskim. Sierpień Opłata za dostępność interpretacja prawna i finansowa pojęcia wraz z opinią na temat wybranych zagadnień dotyczących podziału ryzyk, wpływu na dług publiczny oraz klasyfikacji opłaty za dostępność w budżetach podmiotów publicznych. Marzec Metodologia tworzenia analiz ryzyk w projektach PPP i ich podziału pomiędzy stroną publiczną i prywatną w kontekście ich wpływu na klasyfikację projektu pod kątem powstania długu i deficytu sektora publicznego. Marzec str. 17

18 Informacja i promocja Spotkania i konferencje Strona Internetowa (w języku polskim i angielskim) MRR organizuje i uczestniczy w spotkaniach i konferencjach w celu wymiany wiedzy, dobrych praktyk i sprawdzonych rozwiązań dotyczących przygotowania i realizacji przedsięwzięć publiczno-prywatnych, identyfikacji barier przy ich przygotowywaniu, oraz tworzenia rozwiązań przyczyniających się do rozwoju partnerstwa publiczno-prywatnego, w tym wzorcowej dokumentacji oraz procedur przygotowania takich projektów. Konferencje odbywają się w całej Polsce. Dotychczas miały miejsce m.in. w Płocku, Krakowie, Poznaniu, Warszawie, Katowicach i Łodzi. Są one organizowane przez administrację państwową (Kancelaria Prezydenta RP), administrację rządową (MRR, MG, wojewodów), administrację samorządową (prezydentów miast, marszałków województw), izby handlowe (Francuską Izbę Przemysłowo Handlową w Polsce, Brytyjsko-Polską Izbę Handlową, Polsko-Niemiecką Izbę Przemysłowo-Handlową) oraz przez podmioty prywatne. Warsztaty dla członków Platformy PPP prowadzone przez przedstawicieli EPEC, EBOR i NFOŚiGW. Strona internetowa została uruchomiona w styczniu 2011 roku. Zawiera wszelkie informacje na temat działalności Platformy PPP zamieszczane na specjalnie zaprojektowanym dla tego przedsięwzięcia portalu internetowym. Punkty Informacyjne o Funduszach Europejskich (PIFE) W 2012 roku pracownicy MRR przeszkolili przeszło 100 konsultantów PIFE w zakresie PPP. Tematyka szkoleń obejmowała definicję PPP, omówienia przykładowych projektów, identyfikację projektu, modele projektu PPP, przygotowanie organizacyjne projektu PPP, możliwe tryby zamówień, sfinalizowanie umowy i uzgodnień finansowych, korzyści i zagrożenia związane z PPP doświadczenia polskie. Warsztaty MRR przy współpracy m.in. Europejskiego Centrum Wiedzy PPP (EPEC) organizuje warsztaty, których tematyka obejmuje m.in. zagadnienia dotyczące doświadczeń we wdrażaniu projektów z wykorzystaniem funduszy UE i PPP, łączenia środków unijnych i PPP oraz statystycznego ujmowania zobowiązań w projektach PPP z punktu widzenia Eurostatu. str. 18

19 Członkowie Platformy PPP* 1. Minister Rozwoju Regionalnego, 2. Minister Edukacji Narodowej, 3. Minister Finansów, 4. Minister Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej, 5. Minister Spraw Wewnętrznych, 6. Minister Sportu i Turystyki, 7. Minister Sprawiedliwości, 8. Minister Środowiska, 9. Minister Zdrowia, 10. Minister Administracji i Cyfryzacji, 11. Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej, 12. Prezes Urzędu Zamówień Publicznych, 13. Bank Gospodarstwa Krajowego, 14. Prezydent Miasta Białegostoku, 15. Prezydent Miasta Gdańska, 16. Prezydent Miasta Katowice, 17. Prezydent Miasta Koszalina, 18. Prezydent Miasta Krakowa, 19. Prezydent Miasta Lublina, 20. Prezydent Miasta Łodzi, 21. Prezydent Miasta Poznania, 22. Prezydent Miasta Sopotu, 23. Prezydent m.st. Warszawy, 24. Prezydent Miasta Wrocławia, 25. Starosta Powiatu Rybnickiego, 26. Związek Województw Rzeczypospolitej Polskiej, 27. Związek Powiatów Polskich, 28. Unia Miasteczek Polskich, 29. Związek Gmin Wiejskich Rzeczypospolitej Polskiej, 30. Starosta Powiatu Tomaszowskiego, 31. Prezydent Miasta Rybnik, 32. Prezydent Miasta Łomża, 33. Wójt Gminy Skrzyszów, 34. Starosta Powiatu Żywieckiego, 35. Górnośląska Agencja Promocji Przedsiębiorczości S.A., 36. Prezydent Miasta Słupska, 37. Burmistrz Gminy Polkowice, 38. Fundacja Rozwoju Samorządności i Prasy Lokalnej, 39. Prezydent Miasta Grudziądza, 40. Prezydent Miasta Olsztyna, 41. Prezydent Miasta Torunia, 42. Prezydent Miasta Otwocka, 43. Prezydent Miasta Dąbrowa Górnicza, 44. PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., *wg stanu na dzień 14 maja 2013 r. 45. Prezydent Miasta Świnoujścia, 46. Wielkopolska Sieć Szerokopasmowa S.A., 47. Prezydent Miasta Rzeszowa, 48. Marszałek Województwa Dolnośląskiego, 49. Prezydent Miasta Częstochowy, 50. Centrum Projektów Regionalnych - Inwestor S.A. z siedzibą w Katowicach, 51. Prezydent Miasta Nowego Sącza, 52. Burmistrz Miasta Złotoryja, 53. Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, 54. Prezydent Miasta Krosna, 55. Burmistrz Miasta Kamiennej Góry, 56. Prezydent Miasta Gliwice, 57. Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 5 im. św. Barbary w Sosnowcu, 58. Burmistrz Miasta Sanok, 59. Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego, 60. Prezydent Miasta Włocławek, 61. Szpital Miejski w Siemianowicach Śląskich, 62. Burmistrz Miasta i Gminy Dolsk, 63. Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, 64. Politechnika Warszawska, 65. Łódzka Agencja Rozwoju Regionalnego S.A., 66. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, 67. Prezydent Miasta Kędzierzyn-Koźle, 68. Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Długoterminowej w Augustowie 69. SP ZZOZ Powiatowy Szpital Specjalistyczny w Stalowej Woli, 70. Centrum Zdrowia Mazowsza Zachodniego Sp. z o.o., 71. Szpitale Wielkopolski Sp z o.o., 72. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Puławach, 73. Starosta Powiatu Rawickiego, 74. Szpital Powiatowy w Rawiczu Sp. z o.o., 75. Szpital Św. Wincentego a Paulo Sp. z o.o., 76. Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Czarnkowie, 77. Warszawski Uniwersytet Medyczny, 78. Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu, 79. Starosta Powiatu Pilskiego, 80. Burmistrz Miasta Kobyłka, 81. Burmistrz Miasta Nowy Dwór Mazowiecki, 82. Marszałek Województwa Łódzkiego, 83. Prezydent Miasta Płocka, 84. Starosta Powiatu Sochaczewskiego. str. 19

20 ISBN Egzemplarz bezpłatny Publikacja współfinansowana przez Unię Europejską w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna

Przygotowanie i realizacja projektów hybrydowych z sektora telekomunikacyjnego w perspektywie finansowej 2007-2013

Przygotowanie i realizacja projektów hybrydowych z sektora telekomunikacyjnego w perspektywie finansowej 2007-2013 Przygotowanie i realizacja projektów hybrydowych z sektora telekomunikacyjnego w perspektywie finansowej 2007-2013 Czerwiec 2015 Warunki korzystania z niniejszej publikacji Niniejsza publikacja została

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O PROJEKCIE PPP W SEKTORZE EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNA

INFORMACJA O PROJEKCIE PPP W SEKTORZE EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNA INFORMACJA O PROJEKCIE PPP W SEKTORZE EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNA pn. Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Gminy Karczew w formule partnerstwa publiczno-prywatnego Warszawa, maj

Bardziej szczegółowo

Biuletyn partnerstwa publiczno-prywatnego

Biuletyn partnerstwa publiczno-prywatnego Biuletyn partnerstwa publiczno-prywatnego 1 Biuletyn partnerstwa publiczno-prywatnego Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Warszawa 2011 Publikacja została opracowana w ramach projektu systemowego

Bardziej szczegółowo

Wybrane zagadnienia w procesie przygotowania spalarni odpadów w modelu ppp

Wybrane zagadnienia w procesie przygotowania spalarni odpadów w modelu ppp Wybrane zagadnienia w procesie przygotowania spalarni odpadów w modelu ppp Grudzień 2013 Warunki korzystania z niniejszej publikacji Niniejsza publikacja została opracowana w celu zachęcenia jednostek

Bardziej szczegółowo

Raport ze studiów przypadku PPP

Raport ze studiów przypadku PPP Raport ze studiów przypadku PPP Sporządzony na potrzeby "Analizy potencjału podmiotów publicznych i przedsiębiorstw do realizacji projektów Partnerstwa Publiczno-Prywatnego" dla Polskiej Agencji Rozwoju

Bardziej szczegółowo

Jeśli nie dotacje to co?

Jeśli nie dotacje to co? Jeśli nie dotacje to co? pożyczki i doradztwo kluczem do rozwoju firmy Poradnik dla przedsiębiorców WYDAWCA: Centrum Projektów Europejskich ul. Domaniewska 39A 02-672 Warszawa www.cpe.gov.pl REDAKCJA:

Bardziej szczegółowo

3.2 Poznańska spalarnia w ppp studium przypadku

3.2 Poznańska spalarnia w ppp studium przypadku 3.2 Poznańska spalarnia w ppp studium przypadku Z uwagi na wymagania dyrektyw europejskich polskie miasta zobowiązane są do redukcji ilości odpadów biodegradowalnych, trafiających na składowiska. Stąd

Bardziej szczegółowo

Kompleksowa poprawa stanu powietrza na terenie Gminy X poprzez montaż instalacji kolektorów słonecznych.

Kompleksowa poprawa stanu powietrza na terenie Gminy X poprzez montaż instalacji kolektorów słonecznych. Modelowe studia wykonalności inwestycji ograniczających Kompleksowa poprawa stanu powietrza na terenie Gminy X poprzez montaż instalacji kolektorów słonecznych. Zamawiający Gmina X Przeznaczenie Regionalny

Bardziej szczegółowo

Raport z analiz przedrealizacyjnych i badania rynku. dla projektu pn. Budowa nowego szpitala matki i dziecka w Poznaniu

Raport z analiz przedrealizacyjnych i badania rynku. dla projektu pn. Budowa nowego szpitala matki i dziecka w Poznaniu Raport z analiz przedrealizacyjnych i badania rynku dla projektu pn. Budowa nowego szpitala matki i dziecka w Poznaniu Listopad 2014 Warunki korzystania z niniejszej publikacji Niniejsza publikacja została

Bardziej szczegółowo

PPP jako instrument wspomagający wdrażanie polityki regionalnej w Polsce

PPP jako instrument wspomagający wdrażanie polityki regionalnej w Polsce PPP jako instrument wspomagający wdrażanie polityki regionalnej w Polsce IV Międzynarodowa Konferencja Dbając o zieloną przyszłość fundusze UE w sektorze środowiska Kraków, 6 grudnia 2011r. 1 Agenda prezentacji

Bardziej szczegółowo

Strategia Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Bydgosko-Toruńskiego Obszaru Funkcjonalnego

Strategia Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Bydgosko-Toruńskiego Obszaru Funkcjonalnego Strategia Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Bydgosko-Toruńskiego Obszaru Funkcjonalnego Warszawa, 30 czerwca 2014 r. Autorzy: Zespół Sektora Publicznego Deloitte Business Consulting S.A. Spis

Bardziej szczegółowo

REALIZACJA PRZEDSIĘWZIĘĆ W SYSTEMIE PARTNERSTWA PUBLICZNO-PRYWATNEGO

REALIZACJA PRZEDSIĘWZIĘĆ W SYSTEMIE PARTNERSTWA PUBLICZNO-PRYWATNEGO KGP-4101-01-00/2012 Nr ewid. 1/2013/P/12/051/KGP Informacja o wynikach kontroli REALIZACJA PRZEDSIĘWZIĘĆ W SYSTEMIE PARTNERSTWA PUBLICZNO-PRYWATNEGO MARZEC 2 01 1 MISJĄ Najwyższej Izby Kontroli jest dbałość

Bardziej szczegółowo

Narodowy Plan Szerokopasmowy

Narodowy Plan Szerokopasmowy Narodowy Plan Szerokopasmowy Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji Listopad 2012 Projekt: POIG.07.01.00-00-019/09 ul. Królewska 27 00-060 Warszawa Spis treści 1. Wstęp... 2 1.1. Wprowadzenie do Narodowego

Bardziej szczegółowo

Ramy finansowe zaktualizowanej Strategii rozwoju województwa podkarpackiego na lata 2007-2020

Ramy finansowe zaktualizowanej Strategii rozwoju województwa podkarpackiego na lata 2007-2020 Rzeszów 2012 Ramy finansowe zaktualizowanej Strategii rozwoju województwa podkarpackiego na lata 27-2020 Opracowanie: Paweł Czapliński Piotr Klimczak Joanna Kudełko Spis treści Wstęp... 3 1. Uwarunkowania

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO. Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007 2013. Szczegółowy opis priorytetów

Program Operacyjny INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO. Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007 2013. Szczegółowy opis priorytetów Program Operacyjny INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007 2013 Szczegółowy opis priorytetów Dokument opracowany zgodnie z art. 26 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 6 grudnia 2006

Bardziej szczegółowo

FUNDUSZE EUROPEJSKIE 2014-2020 NA BADANIA, ROZWÓJ I CYFRYZACJĘ

FUNDUSZE EUROPEJSKIE 2014-2020 NA BADANIA, ROZWÓJ I CYFRYZACJĘ FUNDUSZE EUROPEJSKIE 2014-2020 NA BADANIA, ROZWÓJ I CYFRYZACJĘ MATERIAŁY INFORMACYJNE Plan dokumentu: 1. Informacje ogólne 2. Definicje 3. Finansowanie/mapa pomocy regionalnej 4. Innowacje i ICT w Regionalnym

Bardziej szczegółowo

N A J W Y Ż S Z A I Z B A K O N T R O L I

N A J W Y Ż S Z A I Z B A K O N T R O L I N A J W Y Ż S Z A I Z B A K O N T R O L I DELEGATURA W BIAŁYMSTOKU Nr ewid.: 156/2010/P09124/LBI LBI-410-028-00/2009 warmińsko-mazurskie podlaskie świętokrzyskie lubelskie podkarpackie Informacja o wynikach

Bardziej szczegółowo

Strategia Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Bydgosko-Toruńskiego Obszaru Funkcjonalnego

Strategia Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Bydgosko-Toruńskiego Obszaru Funkcjonalnego o Strategia Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Bydgosko-Toruńskiego Obszaru Funkcjonalnego. Wersja wstępna Warszawa, 28 maja 2014 r Autorzy: Zespół Sektora Publicznego Deloitte Business Consulting

Bardziej szczegółowo

Strategia modernizacji budynków: mapa drogowa 2050

Strategia modernizacji budynków: mapa drogowa 2050 Strategia modernizacji budynków: mapa drogowa 2050 Przy współpracy z Publikacja powstała dzięki finansowaniu Kraków 2014 Dokumentacja mapy drogowej W dokumencie wykorzystano skróty opracowań, których pełna

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju. Szczegółowy opis osi priorytetowych Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020

Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju. Szczegółowy opis osi priorytetowych Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Szczegółowy opis osi priorytetowych Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 Warszawa, 29 stycznia 2015 r. Spis treści Spis treści... 2 1 Wstęp/ Preambuła...

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ 4 Finansowanie ochrony środowiska w Powiecie

ROZDZIAŁ 4 Finansowanie ochrony środowiska w Powiecie Program ochrony środowiska Powiat Strzelce Opolskie Rozdział 4 str. 1 ROZDZIAŁ 4 Finansowanie ochrony środowiska w Powiecie Spis treści: 4.1. Finansowanie ochrony środowiska w gminie i w powiecie... 3

Bardziej szczegółowo

Raport Monitoringowy Strategii Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego Województwa Śląskiego do roku 2015. za okres roczny I. 2012r. XII. 2012r.

Raport Monitoringowy Strategii Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego Województwa Śląskiego do roku 2015. za okres roczny I. 2012r. XII. 2012r. Raport Monitoringowy Strategii Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego Województwa Śląskiego do roku 2015 za okres roczny I. 2012r. XII. 2012r. KATOWICE, luty 2013 Spis treści Wstęp... 3 1. Wybrane projekty

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis priorytetów Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013

Szczegółowy opis priorytetów Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013 Szczegółowy opis priorytetów Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013 Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia na lata 2007-2013 Dokument opracowany na podstawie Programu Operacyjnego Innowacyjna

Bardziej szczegółowo

Wstępny projekt SZCZEGÓŁOWEGO OPISU OSI PRIORYTETOWYCH Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020

Wstępny projekt SZCZEGÓŁOWEGO OPISU OSI PRIORYTETOWYCH Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 Załącznik do Uchwały Nr 821/14 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 29 lipca 2014 r. Wstępny projekt SZCZEGÓŁOWEGO OPISU OSI PRIORYTETOWYCH Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego

Bardziej szczegółowo

JESSICA. Studium możliwości wdrożenia inicjatywy JESSICA Polska Zachodnia

JESSICA. Studium możliwości wdrożenia inicjatywy JESSICA Polska Zachodnia JESSICA JOINT EUROPEAN SUPPORT FOR SUSTAINABLE INVESTMENT IN CITY AREAS Studium możliwości wdrożenia inicjatywy JESSICA Polska Zachodnia Niniejszy dokument został opracowany przy finansowym wsparciu Unii

Bardziej szczegółowo

U. 1. 25 2011 106, 622) A.

U. 1. 25 2011 106, 622) A. Zmiany legislacyjne 1. Ustawa z dnia 25 marca 2011 r. o ograniczaniu barier administracyjnych dla obywateli i przedsiębiorców (Dz. U. Nr 106, poz. 622) A. Kultura oświadczeń Ustawa z dnia 25 marca 2011

Bardziej szczegółowo

PROCES EWALUACJI POLITYKI SPÓJNOŚCI W POLSCE

PROCES EWALUACJI POLITYKI SPÓJNOŚCI W POLSCE PROCES EWALUACJI POLITYKI SPÓJNOŚCI W POLSCE 2004-2014 Warszawa, 2014 UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO 1 Z_47.indd 1 17-10-2014 14:23:57 Proces ewaluacji Polityki Spójności w Polsce

Bardziej szczegółowo

Analiza stanu prawnego w zakresie realizacji projektów w formule PPP

Analiza stanu prawnego w zakresie realizacji projektów w formule PPP Analiza stanu prawnego w zakresie realizacji projektów w formule PPP Sporządzony na potrzeby "Analizy potencjału podmiotów publicznych i przedsiębiorstw do realizacji projektów Partnerstwa Publiczno-Prywatnego"

Bardziej szczegółowo

Projekt ppp od A do Z

Projekt ppp od A do Z Projekt ppp od A do Z Zbiór tekstów źródłowych dotyczących partnerstwa publiczno-prywatnego sierpień 2012 r. Warunki korzystania z niniejszej publikacji Niniejsza publikacja została opracowana w celu wzbogacenia

Bardziej szczegółowo

BUDOWA SIECI SZEROKOPASMOWYCH

BUDOWA SIECI SZEROKOPASMOWYCH BUDOWA SIECI SZEROKOPASMOWYCH PLANOWANIE I PRZYGOTOWANIE KONCEPCJI Poradnik dla samorządowców CZĘŚĆ I Waldemar E. Grzebyk, Danuta Iłowska, Jarosław M. Janiszewski, Grzegorz Puszczyk Fundacja Wspomagania

Bardziej szczegółowo