Program wyborczy Platformy Obywatelskiej na lata

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Program wyborczy Platformy Obywatelskiej na lata 2007 2010"

Transkrypt

1 Program wyborczy Platformy Obywatelskiej na lata To da się zrobić...

2 Dobra Gospodarka Zamożniejsi Mieszkańcy Jeszcze nie tak dawno Grudziądz był silnym ośrodkiem przemysłowym, mającym stabilną pozycję na Pomorzu. Z Miasta o dużym znaczeniu gospodarczym, Grudziądz stał się Miastem rozpoznawalnym niestety przede wszystkim z wysokiego bezrobocia, braku perspektyw dla ludzi młodych oraz utraty poczucia bezpieczeństwa wielu rodzin. Podstawowy cel, jaki postawiła sobie Platforma Obywatelska to walka o odbudowę potencjału przemysłowego Grudziądza i przywrócenie mu rangi jaką miało w najlepszym okresie rozkwitu, przypadającym na czas II Rzeczypospolitej. Do realizacji naszego programu delegujemy grupę osób, która łączy w sobie doświadczenie, młodość i wysokie kwalifikacje. Co zrozumiałe, większość z nas dotychczas nie uczestniczyła w życiu politycznym. Robert Malinowski

3 Rozwój Przedsiębiorczości = Nowa Aktywna Polityka Wobec Inwestorów Głównym obszarem naszej aktywności będzie odrodzenie grudziądzkiej przedsiębiorczości i wprowadzenie skutecznych rozwiązań na rzecz podniesienia atrakcyjności inwestycyjnej Miasta, w celu pozyskania inwestorów tworzących nowe miejsca pracy. Aby to zrealizować: wytyczymy tereny inwestycyjne, które kompleksowo uzbroimy i przedłożymy jako ofertę inwestorom, ułatwimy przekwalifikowanie gruntów rolnych na tereny użytkowe, usługowe i produkcyjne, przygotujemy tereny dla Specjalnej Strefy Ekonomicznej, wykorzystamy w ofercie inwestycyjnej Grudziądza nieruchomości, którymi dysponują lokalne zakłady i przedsiębiorstwa, nadamy prawidłową rolę Grudziądzkiemu Parkowi Przemysłowemu pozyskując rzeczywistych inwestorów z sektora przetwórstwa przemysłowego, a nie ogrodniczego (obecnie Park zajmuje się jedynie administrowaniem obiektów po Stomilu ), skrócimy inwestorom czas wydawania pozwoleń na budowę i decyzji o warunkach zabudowy, umożliwimy rejestrację firmy w urzędzie na zasadach jednego okienka, w ciągu 7 dni (zniesienie konieczności odwiedzin kilku urzędów i instytucji przez osobę, która rejestruje działalność gospodarczą), uruchomimy Punkt Obsługi Inwestora w Urzędzie Miejskim (pakiety ofert inwestycyjnych, opiekunowie inwestorów), będziemy włączali do realizacji miejskich inwestycji firmy podwykonawcze z terenu Grudziądza,

4 utworzymy Centrum Obsługi Przedsiębiorczości stała i praktyczna pomoc w pozyskaniu środków zewnętrznych, obsługa funduszy poręczeniowych, wsparcie grudziądzkich przedsiębiorstw w zakresie ubiegania się o środki unijne, doradztwo prawne oraz techniczne, ponadregionalna promocja lokalnych produktów i usług, pomoc dla przedsiębiorstw zamierzających eksportować swoje towary, kojarzenie partnerów i kooperantów, opracujemy profesjonalne oferty inwestycyjne dla inwestorów zagranicznych w porozumieniu i współpracy z Państwową Agencją Informacji i Inwestycji Zagranicznych, pozyskamy inwestora, który stworzyłby w okolicach Urzędu Celnego terminal logistyczny wykorzystujący korzystne położenie geograficzne Miasta w pobliżu nowobudowanej autostrady A1 oraz drogi krajowej Poznań-Grudziądz-Olsztyn, będziemy udostępniać za symboliczną opłatą grudziądzkim rzemieślnikom reprezentującym tzw. zawody zanikające (zegarmistrz, szewc, itp.) lokale na prowadzenie działalności, pozyskamy do Specjalnej Strefy Ekonomicznej inwestycje kooperujące z fabryką Sharpa w Łysomicach, ułatwimy firmom korzystanie z Miejskiego Funduszu Poręczeń Kredytowych, poprawimy inwestorom dostęp do lokalnych informacji gospodarczych tworząc Regionalny Bank Informacji Gospodarczych, będziemy współpracować i aktywnie wspierać grudziądzkie środowiska gospodarcze oraz ożywimy kontakty lokalnego biznesu z zagranicą, w celu podniesienia konkurencyjności miejskiego przemysłu (zwłaszcza wdrożenia nowoczesnych technologii), umożliwimy grudziądzkim firmom współpracę z uczelniami wyższymi i instytutami badawczo-rozwojowymi, wprowadzimy profesjonalną i skuteczną zagraniczną promocję Miasta (m.in. wdrożymy kampanię promocyjną Grudziądz Produkuje Taniej, skierowaną do inwestorów zagranicznych).

5 Działania dla Zmniejszenia Bezrobocia: Podstawowym narzędziem walki z bezrobociem będzie poszukiwanie inwestorów, a nie jak dotychczas jedynie umożliwianie bezrobotnym szkoleń i staży. Ponadto: wprowadzimy program Start wspierający osoby zakładające własną firmę, zrealizujemy Pakt na Rzecz Zatrudnienia, uruchomimy Centrum Aktywizacji Zawodowej Kobiet, zapewnimy bezrobotnym możliwość przekwalifikowania zawodowego pod potrzeby lokalnego rynku pracy, skierujemy środki europejskie do firm zwiększających zatrudnienie zamiast finansowania administracji Powiatowego Urzędu Pracy, będziemy wdrażali zatrudnienie socjalne jako sposób usamodzielnienia się osób objętych pomocą społeczną, będziemy wspierali zatrudnienie ludzi młodych pomoc w wejściu na rynek pracy, umożliwimy zatrudnienie osobom, którym niewiele brakuje do wymaganego okresu ubezpieczenia celem nabycia prawa do świadczeń emerytalnych, stworzymy system wspierania zatrudniania osób niepełnosprawnych i niedostosowanych, rozwiniemy nowoczesne formy pośrednictwa pracy i doradztwa zawodowego, do walki z bezrobociem wykorzystamy każdą formę finansowego wsparcia Unii Europejskiej, zreformujemy prace Powiatowej Rady Zatrudnienia, która musi być faktycznym partnerem pracodawców, pracowników i związków zawodowych, będziemy wspierali rozwój miejsc pracy w nowych sektorach: turystyka, rekreacja, gastronomia, hotelarstwo.

6 Komunikacja i Drogi: zrealizujemy II etap Trasy Średnicowej, włączymy Grudziądz do strefy oddziaływania autostrady A-1, zagwarantujemy europejski standard dróg wylotowych, a nie złej jakości jak np. Chełmińska, zagwarantujemy otwarcie komunikacyjne Grudziądza poprzez przywrócenie mu zlikwidowanych połączeń m.in. z Toruniem, Bydgoszczą, Trójmiastem i Olsztynem, podejmiemy się budowy i remontu dróg osiedlowych, wprowadzimy lepszą organizację ruchu na Starówce, która uwzględni aktualne potrzeby pieszych i kierowców, stworzymy parkingi zbiorcze wokół centrum Miasta, rozwiniemy sieć tramwajową do Szpitala (przez Lotnisko) oraz na osiedle Mniszek, podniesiemy jakość komunikacji publicznej poprzez zakup nowych autobusów i tramwajów niskopodłogowych, wprowadzimy bilet elektroniczny (jeden bilet na wszystkie środki komunikacji miejskiej), zamiast oszczędności polegających na likwidacji połączeń, dopasujemy rozkład jazdy komunikacji miejskiej do faktycznych potrzeb Grudziądzan, opracujemy Strategię Transportową Miasta, która umożliwi ubieganie się o fundusze z Unii Europejskiej (m.in. na rozwój sieci tramwajowej oraz zakup pojazdów), zbudujemy prawdziwe i bezpieczne ścieżki rowerowe, a nie jak dotychczas polegające na rysowaniu białych linii na chodnikach, w trosce o najmłodszych Grudziądzan zamontujemy progi wyhamowujące przed szkołami podstawowymi.

7 To da si ę zrobi ć... Fundusze Europejskie: zwiększymy wykorzystywanie środków europejskich przez Miasto, organizacje, szkoły i przedsiębiorstwa, stworzymy sprawny system obsługi funduszy europejskich Wydział Projektów Europejskich, wprowadzimy miejskie inwestycje do regionalnego programu operacyjnego i strategii rozwoju województwa w celu wykorzystania środków UE dostępnych w regionie, pozyskamy fundusze UE na rozwój instytucji kulturalnych, rozwój turystki oraz odnowę zabytków, wprowadzimy praktyczną pomoc przy opracowaniu i składaniu wniosków unijnych dla grudziądzkich firm oraz jednostek podległych samorządowi, pozyskamy dofinansowanie UE na rozwój transportu miejskiego, zagwarantujemy szybszy zwrot pieniędzy z Unii Europejskiej przeznaczonych na projekty unijne realizowane przez gminę np. korzystanie z Funduszu Poręczeń Unijnych, wprowadzimy projekty Miasta do inicjatyw europejskich, z których dotąd nie korzystano, jak INTERREG, URBAN, ALTENER (środki na promocję zabytków historycznych, odnowę dzielnic, ochronę środowiska naturalnego), Odnowa Starówki i Zespołu Spichrzy rzeczywisty Program Rewitalizacji Starego Miasta ze środków UE i inicjatyw europejskich, których nie wdrożono w okresie Edukacja dla Rozwoju: zwiększymy atrakcyjność szkolnictwa zawodowego, dostosowując kierunki oraz program nauczania do popytu na rynku pracy i oczekiwań inwestorów,

8 zapewnimy rozwój dziennych uczelni w Grudziądzu przy współpracy z sąsiednimi powiatami, aby zahamować odpływ ludzi młodych, przeprowadzimy profesjonalną promocję UMK wśród młodzieży Grudziądza i okolic, stworzymy miasteczko studenckie przy wykorzystaniu funduszy UE, pozyskamy środki unijne na edukację dla szkół, stowarzyszeń i organizacji społecznych, urealnimy wysokość dodatku motywacyjnego dla nauczycieli, unowocześnimy istniejącą infrastrukturę szkolną i bazę dydaktyczną, zapewnimy uczniom niepełnosprawnym kształcenie na każdym poziomie nauczania w klasach integracyjnych. Ochrona Zdrowia Mieszkańców: zwiększymy dostęp do poradni specjalistycznych (skrócenie kolejek), wprowadzimy dyżury specjalistów w przychodniach NZOZ na osiedlach, uporządkujemy sfery gospodarowania obiektami przychodni i lecznictwa, zakończymy ciągnącą się od dziesięcioleci budowę szpitala, pozyskując środki w układzie konsorcjum banków z gwarancją rządową, stworzymy profesjonalny wysokiej jakości oddział położniczy i onkologiczny, prawidłowo skoordynujemy działania podległych Miastu placówek opieki zdrowotnej oraz zapewnimy rozwój nowych form opieki medycznej z wykorzystaniem solanek, stworzymy system kształcenia kadr umożliwiający rozwój funkcji uzdrowiskowych Miasta na bazie Grudziądzkiego Studium Medycznego (rehabilitanci, kosmetyczki, masażyści).

9 Budownictwo, Infrastruktura i Majątek Komunalny: profesjonalnie przygotujemy tereny pod budownictwo mieszkaniowe, zagwarantujemy dostęp do mieszkań socjalnych, wprowadzimy partnerstwo publiczno-prywatne jako sposób zmniejszenia problemu mieszkaniowego, skrócimy czas wydawania pozwoleń na budowę, opracujemy kompleksowe plany zagospodarowania przestrzennego dla terenów Gminy-Miasta Grudziądz, rozwiążemy odwieczny problem niskiej jakości oraz braku chodników w Grudziądzu (szczególnie dzielnice domków jednorodzinnych), przyłączymy do sieci kanalizacyjnej i wodociągowej wszystkie dzielnice Miasta, zwiększymy zaangażowanie Miasta w budowę tanich i powszechnie dostępnych mieszkań komunalnych oraz w systemie TBS, stworzymy Program Rewitalizacji Starówki w celu odnowy całej dzielnicy Starego Miasta, a nie jak dotychczas tylko niektórych budynków, umożliwimy mieszkańcom kupno majątku komunalnego, który nie jest wykorzystywany przez Miasto, a uzyskane środki przeznaczymy na rozwój. Kultura: zapewnimy wspieranie inicjatyw kulturalnych: amatorskich oraz profesjonalnych, zagwarantujemy uczestnictwo grudziądzkiej kultury w ogólnopolskich festiwalach, skierujemy środki europejskie na rozwój infrastruktury kulturalnej oraz funkcjonowanie instytucji kultury, wzbogacimy oferty ośrodków kultury i placówek pedagogicznych w celu zagospodarowania czasu wolnego dzieciom i młodzieży, reaktywujemy osiedlowe świetlice oraz place zabaw.

10 Odbudujemy Grudziądzki Potencjał Sportowy: wybudujemy tor kolarski KS STAL jest najlepszą sekcją kolarską w Polsce, zbudujemy boisko piłkarskie na terenach pomiędzy ulicami Konarskiego i Nad Torem, podejmiemy się uruchomienia planowanego od lat wyciągu narciarskiego w Tarpnie, wprowadzimy finansowanie klubów i organizacji sportowych w zależności od wyników oraz ilości trenujących zawodników, szeroko udostępnimy infrastrukturę sportową dla mieszkańców, aby każdy mógł z niej skorzystać, wzmocnimy sport na poziomie szkolnym oraz zagwarantujemy rozwój sekcji młodzieżowych w klubach, aby najmłodsi Grudziądzanie nie spędzali popołudnia na ulicy. Bezpieczeństwo Obywateli Grudziądza: wdrożymy Zintegrowany System Bezpieczeństwa i Ratownictwa na terenie Grudziądza aby zapewnić ochronę życia, zdrowia i bezpieczeństwa mieszkańców, wprowadzimy całodobowe posterunki straży miejskiej na większych osiedlach i w centrum, zwiększymy ilości patroli mieszanych (policja, straż miejska, służby ochrony), rozszerzymy monitoring na osiedla mieszkaniowe, wzmocnimy ochronę parkingów osiedlowych.

11 Stworzymy Sprawny Urząd Przyjazny Mieszkańcom i Przedsiębiorcom: wprowadzimy przejrzyste dla obywateli i przedsiębiorców reguły funkcjonowania Urzędu Miejskiego (uprościmy jego działanie oraz podległych jemu jednostek), skrócimy ścieżkę obsługi mieszkańców i inwestorów wprowadzając zasadę jednego okienka oraz nieprzekraczalny termin realizacji wniosków, umożliwimy obsługę interesantów przez internet (składanie wniosków, przetargi elektroniczne), zdecentralizujemy procesy decyzyjne (partnerskie konsultacje środowiskowe), wprowadzimy zarządzanie zadaniowe ukierunkowane na rozwiązanie problemów oraz wynikowy system wynagradzania urzędników odpowiedzialnych za strategiczne obszary funkcjonowania Miasta, wdrożymy czytelne miejskie procedury przetargowe, zagwarantujemy pomoc urzędników w fachowym przygotowaniu wniosków firm i instytucji pozarządowych o dofinansowania z UE, uruchomimy punkty obsługi mieszkańców na największych osiedlach np. Mniszek, Lotnisko, Rządz, Strzemięcin, Tarpno. Turystyka: stworzymy i zrealizujemy Strategię Rozwoju Turystycznego Miasta, podejmiemy się skutecznej promocji walorów turystycznych oraz przyrodniczych Grudziądza, zagospodarujemy i uporządkujemy tereny nadwiślańskie oraz obszary wokół jeziora Rudnickiego i zapomnianego przez władze jeziora Tarpińskiego (rekultywacja wód, zarybienie, uporządkowanie terenów przyległych),

12 reaktywujemy port rzeczny nad Wisłą oraz przeprowadzimy renowację spichrzy, starówki i Góry Zamkowej, podejmiemy działania w kierunku umożliwienia częstszego zwiedzania Cytadeli, zagwarantujemy rozwój solanek i parku wodnego poprzez znalezienie inwestora strategicznego (nie obciążając jak dotychczas budżetu Miasta oraz miejskich spółek), zagwarantujemy aktywny udział Miasta w programach turystyki krajowej i międzynarodowej, utworzymy centrum konferencyjno targowo wystawiennicze, które sfinansujemy ze środków UE (planowane położenia przy ul. Piłsudskiego), włączymy Grudziądz do sieci turystyki kwalifikowanej np. Miasta Twierdze, Dolina rzeki Wisły, Szlak Gotycki Europy. Nowa Polityka Ekologiczna: zwiększymy udział energii ze źródeł odnawialnych w systemie energetycznym Miasta, zapewnimy rozwój terenów zielonych w Mieście, parków oraz lokalnych stref rekreacji, w celu likwidacji dzikich wysypisk umożliwimy wywóz dużych ilości śmieci na miejskie wysypisko po niższej cenie, wprowadzimy edukację ekologiczną oraz pełną segregację odpadów u źródła. Podatki i Finanse Miasta: doprowadzimy do ustabilizowania finansów Miasta wprowadzając stabilną prorozwojową politykę budżetową, powstrzymamy dalsze zadłużanie Grudziądza,

13 pozyskamy nowe zewnętrzne źródła dochodów, zwiększymy zdolność absorpcji środków unijnych, poprawimy rentowność spółek komunalnych i usprawnimy ich zarządzanie.

STRATEGII ROZWOJU MIASTA PIŁY NA LATA 2005-2015

STRATEGII ROZWOJU MIASTA PIŁY NA LATA 2005-2015 Załącznik do Uchwały Nr XLI/485/09 Rady Miasta Piły z dnia 29 listopada 2009 r. STRATEGII ROZWOJU MIASTA PIŁY NA LATA 2005-2015 (MODYFIKACJA) SPIS TREŚCI 1. METODOLOGIA OPRACOWANIA MODYFIKACJI STRATEGII

Bardziej szczegółowo

Szanowni Państwo. Z poważaniem, Starosta Powiatu Hajnowskiego

Szanowni Państwo. Z poważaniem, Starosta Powiatu Hajnowskiego Szanowni Państwo Strategia Zrównoważonego Rozwoju Powiatu Hajnowskiego na lata 2015-2020 powstała w odpowiedzi na wyzwania stawiane rozwijającym się regionom. Wkraczamy w kolejną perspektywę wsparcia finansowego

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWOJU SPOŁECZNO GOSPODARCZEGO MIASTA

STRATEGIA ROZWOJU SPOŁECZNO GOSPODARCZEGO MIASTA STRATEGIA ROZWOJU SPOŁECZNO GOSPODARCZEGO MIASTA STAROGARD GDAŃSKI 2013-2020 Starogard Gdański, wrzesień 2013 roku Spis treści 1. WSTĘP... 3 2. ZASADY I ETAPY PRAC NAD STRATEGIĄ ROZWOJU... 6 3. FAZY REALIZACJI

Bardziej szczegółowo

SIEDLCE NOWOCZESNE I WOLNE OD ABSURDÓW

SIEDLCE NOWOCZESNE I WOLNE OD ABSURDÓW DLACZEGO my? Platforma Obywatelska w Siedlcach, to nowoczesna formacja polityczna skupiająca w swych szeregach i wśród swoich sympatyków ludzi reprezentujących praktycznie wszystkie grupy społeczne i pokoleniowe,

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WYBORCZY. LESZNO Z ENERGIĄ XXI WIEKU Program wyborczy KWW PL18 oraz Łukasza Borowiaka, kandydata na Prezydenta Miasta Leszna.

PROGRAM WYBORCZY. LESZNO Z ENERGIĄ XXI WIEKU Program wyborczy KWW PL18 oraz Łukasza Borowiaka, kandydata na Prezydenta Miasta Leszna. PROGRAM WYBORCZY Komitet Wyborczy Wyborców PL18 Kandydat na Prezydenta Miasta Leszna Łukasz Borowiak 13 października 2014 r. LESZNO Z ENERGIĄ XXI WIEKU Program wyborczy KWW PL18 oraz Łukasza Borowiaka,

Bardziej szczegółowo

DIAGNOZA ZAPOTRZEBOWANIA NA ZAWODY I SPECJALNOŚCI NA TERENIE POWIATU WADOWICKIEGO POWIATOWY URZĄD PRACY W WADOWICACH

DIAGNOZA ZAPOTRZEBOWANIA NA ZAWODY I SPECJALNOŚCI NA TERENIE POWIATU WADOWICKIEGO POWIATOWY URZĄD PRACY W WADOWICACH DIAGNOZA ZAPOTRZEBOWANIA NA ZAWODY I SPECJALNOŚCI NA TERENIE POWIATU WADOWICKIEGO POWIATOWY URZĄD PRACY W WADOWICACH LUTY 2013 Strona 1 SPIS TREŚCI Strona WSTĘP 3 1 ANALIZA SYTUACJI SPOŁECZNO-GOSPODARCZEJ

Bardziej szczegółowo

Sięgnij po euro. Programy Unii Europejskiej dla Polski - przewodnik

Sięgnij po euro. Programy Unii Europejskiej dla Polski - przewodnik Sięgnij po euro Programy Unii Europejskiej dla Polski - przewodnik Autorzy: Inga Czerny, Gazeta Samorządu i Administracji, korespondentka w Brukseli Adam Kaliszuk, Euroinfo Warszawa Koordynacja: Iwona

Bardziej szczegółowo

WSTĘP Polska od niemal 10 lat należy do Unii Europejskiej, ale czy tak naprawdę wiemy czym ona jest i co nam daje? Historia integracji europejskiej

WSTĘP Polska od niemal 10 lat należy do Unii Europejskiej, ale czy tak naprawdę wiemy czym ona jest i co nam daje? Historia integracji europejskiej 1 WSTĘP Polska od niemal 10 lat należy do Unii Europejskiej, ale czy tak naprawdę wiemy czym ona jest i co nam daje? Historia integracji europejskiej zaczęła się w 1951 roku, od porozumienia Francji, Niemiec,

Bardziej szczegółowo

DIAGNOZA ZAPOTRZEBOWANIA NA ZAWODY I SPECJALNOŚCI NA TERENIE POWIATU WADOWICKIEGO POWIATOWY URZĄD PRACY W WADOWICACH

DIAGNOZA ZAPOTRZEBOWANIA NA ZAWODY I SPECJALNOŚCI NA TERENIE POWIATU WADOWICKIEGO POWIATOWY URZĄD PRACY W WADOWICACH 2014-1-31 DIAGNOZA ZAPOTRZEBOWANIA NA ZAWODY I SPECJALNOŚCI NA TERENIE POWIATU WADOWICKIEGO POWIATOWY URZĄD PRACY W WADOWICACH LUTY 2014 SPIS TREŚCI Strona WSTĘP 3 1 ANALIZA SYTUACJI SPOŁECZNO-GOSPODARCZEJ

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z realizacji celów STRATEGII ROZWOJU GDAŃSKA 2005 2015

Sprawozdanie z realizacji celów STRATEGII ROZWOJU GDAŃSKA 2005 2015 Cele strategiczne Cele szczegółowe Sprawozdanie z realizacji celów STRATEGII ROZWOJU GDAŃSKA 2005 2015 Realizacja celów w latach 2005-2013 Priorytet: Mieszkańcy 1. Rozwój społeczeństwa opartego na wiedzy

Bardziej szczegółowo

PODSUMOWANIE III KADENCJI SAMORZĄDU GMINY SULEJÓW ZA OKRES 2003-2006

PODSUMOWANIE III KADENCJI SAMORZĄDU GMINY SULEJÓW ZA OKRES 2003-2006 PODSUMOWANIE III KADENCJI SAMORZĄDU GMINY SULEJÓW ZA OKRES 2003-2006 Dobiega końca III kadencja sulejowskiego samorządu. Ta rolnicza gmina leżąca na peryferiach miasta Piotrkowa Tryb. w ciągu ostatnich

Bardziej szczegółowo

PROGRAM KOMITETU WYBORCZEGO LEPSZY KOSZALIN. Lepszy Koszalin lepsze życie

PROGRAM KOMITETU WYBORCZEGO LEPSZY KOSZALIN. Lepszy Koszalin lepsze życie PODSTAWY PROGRAMOWE PROGRAM KOMITETU WYBORCZEGO LEPSZY KOSZALIN Lepszy Koszalin lepsze życie Niebawem zdecydujemy komu powierzyć urząd prezydenta miasta, kogo wybrać na radnych. Potrzeba nam ludzi, którzy

Bardziej szczegółowo

Kierunki rozwoju gmin Subregionu Płockiego

Kierunki rozwoju gmin Subregionu Płockiego Zarząd Główny Towarzystwa Wiedzy Powszechnej ANALIZA PERSPEKTYW ROZWOJU KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO NA RYNKU PRACY SUBREGIONU PŁOCKIEGO Kierunki rozwoju gmin Subregionu Płockiego Projekt współfinansowany

Bardziej szczegółowo

Tabela 1: SILNE STRONY POWIATU CHOJNICKIEGO Atuty, zasoby, potencjał, talenty istotne z punktu widzenia zmiany gospodarczej w powiecie chojnickim

Tabela 1: SILNE STRONY POWIATU CHOJNICKIEGO Atuty, zasoby, potencjał, talenty istotne z punktu widzenia zmiany gospodarczej w powiecie chojnickim Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Lp. 1 2 3 4 1. WYMIAR PRZESTRZENNY Walory przyrodnicze Położenie geograficzne Infrastruktura komunikacyjna

Bardziej szczegółowo

ANALIZA DANYCH SWOT. FORMUŁOWANIE STRATEGII ROZWOJU SPOŁECZNO GOSPODARCZEGO MIASTA MIELCA NA LATA 2007 2015 z prognozą do roku 2020.

ANALIZA DANYCH SWOT. FORMUŁOWANIE STRATEGII ROZWOJU SPOŁECZNO GOSPODARCZEGO MIASTA MIELCA NA LATA 2007 2015 z prognozą do roku 2020. STRESZCZENIE STRATEGII ROZWOJU SPOŁECZNO-GOSPODARCZEGO MIASTA MIELCA NA LATA 2007-2015 Z PROGNOZĄ DO ROKU 2020 OPRACOWANEJ PRZEZ BIURO PROJEKTÓW TARNOWSKIEJ FUNDACJI KULTURY W TARNOWIE Strategia rozwoju

Bardziej szczegółowo

Budżet Województwa Małopolskiego na rok 2002 - CZĘŚĆ OPISOWA - WYDATKI

Budżet Województwa Małopolskiego na rok 2002 - CZĘŚĆ OPISOWA - WYDATKI Budżet Województwa Małopolskiego na rok 2002 - CZĘŚĆ OPISOWA - WYDATKI Data utworzenia Numer aktu Kadencja Planowane na 2002 r. wydatki budżetu Województwa Małopolskiego wynoszą 246 418 945 zł, z tego

Bardziej szczegółowo

PROGRAMY STRATEGICZNE MIASTA RUDA ŚLĄSKA

PROGRAMY STRATEGICZNE MIASTA RUDA ŚLĄSKA PROGRAMY STRATEGICZNE MIASTA RUDA ŚLĄSKA Ruda Śląska 2005 1 SPIS TREŚCI WSTĘP... 3 2. WPROWADZENIE... 4 3. PROGRAMY STRATEGICZNE... 5 3.1. Strategia Wewnętrznego i Zintegrowanego Rozwoju Miasta Ruda Śląska

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwoju Miasta Tarnowskie Góry do roku 2022

Strategia Rozwoju Miasta Tarnowskie Góry do roku 2022 Załącznik do Uchwały Nr LV/555/2014 Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach z dnia 26 marca 2014 r. Strategia Rozwoju Miasta Tarnowskie Góry do roku 2022 Tarnowskie Góry, marzec 2014 Spis treści 1. WSTĘP DO

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Powiatu Nowomiejskiego na lata 2014-2020

Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Powiatu Nowomiejskiego na lata 2014-2020 Załącznik do Uchwały Nr Rady Powiatu Nowomiejskiego z dnia Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Powiatu Nowomiejskiego na lata 2014-2020 2014 SPIS TREŚCI WSTĘP... 3 I. CZĘŚĆ WPROWADZAJĄCA... 5

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Uchwały Nr 116 Rady Miasta Konina z dnia 27 czerwca 2007 r. STRATEGIA ROZWOJU KONINA 2007-2015

Załącznik do Uchwały Nr 116 Rady Miasta Konina z dnia 27 czerwca 2007 r. STRATEGIA ROZWOJU KONINA 2007-2015 Załącznik do Uchwały Nr 116 Rady Miasta Konina z dnia 27 czerwca 2007 r. STRATEGIA ROZWOJU KONINA 2007-2015 Konin, czerwiec 2007 Spis treści Spis treści... 2 Wprowadzenie... 3 1. Syntetyczna diagnoza stanu

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWOJU GMINY JANIKOWO NA LATA 2014-2020

STRATEGIA ROZWOJU GMINY JANIKOWO NA LATA 2014-2020 STRATEGIA ROZWOJU GMINY JANIKOWO NA LATA 2014-2020 Biuro Szkoleniowo-Doradcze KREATOR Łojewo 49A, 88-101 Inowrocław zenon.lewandowski@onet.pl, tel. 600 88 02 88 Spis treści Część I STRATEGIA ROZWOJU GMINY

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWOJU ŚLĄSKA

STRATEGIA ROZWOJU ŚLĄSKA STRATEGIA ROZWOJU ŚLĄSKA C I E S Z YŃ S K I E G O 2001-2016 STRATEGIA ROZWOJU ŚLĄSKA CIESZYŃSKIEGO 2001-2016 Wydział Strategii, Promocji Gospodarczej i Integracji Europejskiej Starostwa Powiatowego w Cieszynie

Bardziej szczegółowo

[PROGRAM DZIAŁAŃ SPOŁECZNO- GOSPODARCZYCH DLA ZESPOŁU STAROMIEJSKIEGO W TORUNIU]

[PROGRAM DZIAŁAŃ SPOŁECZNO- GOSPODARCZYCH DLA ZESPOŁU STAROMIEJSKIEGO W TORUNIU] 2013 Urząd Miasta Torunia Biuro Toruńskiego Centrum Miasta [PROGRAM DZIAŁAŃ SPOŁECZNO- GOSPODARCZYCH DLA ZESPOŁU STAROMIEJSKIEGO W TORUNIU] Program zawiera 50 zadań szczegółowych, podzielonych na dziewięć

Bardziej szczegółowo

Program Rozwoju Przedsiębiorczości w Suwałkach na lata 2014-2020

Program Rozwoju Przedsiębiorczości w Suwałkach na lata 2014-2020 SUWAŁKI Program Rozwoju Przedsiębiorczości w Suwałkach na lata 2014-2020 Miejski w Suwałkach Wydział Rozwoju i Funduszy Zewnętrznych Dokument przyjęty uchwałą Nr LII/577/2014 Rady Miejskiej w Suwałkach

Bardziej szczegółowo

OD POMYSŁU DO ZMIANY

OD POMYSŁU DO ZMIANY REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO NA LATA 2014-2020 OD POMYSŁU DO ZMIANY CZYLI (PRAWIE) WSZYSTKO CO MUSISZ WIEDZIEĆ O FUNDUSZACH UNII EUROPEJSKIEJ DLA MAZOWSZA Fundusze UE dla Mazowsza

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr X/84/07 Rady Powiatu w Bochni z dnia 21 czerwca 2007 r. STRATEGIA ROZWOJU POWIATU BOCHEŃSKIEGO NA LATA 2007-2013

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr X/84/07 Rady Powiatu w Bochni z dnia 21 czerwca 2007 r. STRATEGIA ROZWOJU POWIATU BOCHEŃSKIEGO NA LATA 2007-2013 Załącznik nr 1 do Uchwały Nr X/84/07 Rady Powiatu w Bochni z dnia 21 czerwca 2007 r. STRATEGIA ROZWOJU POWIATU BOCHEŃSKIEGO NA LATA 2007-2013 Bochnia, marzec czerwiec 2007 WSTĘP Opracowanie Strategii Rozwoju

Bardziej szczegółowo

Strategii Rozwoju Miasta Józefowa na lata 2015 2025

Strategii Rozwoju Miasta Józefowa na lata 2015 2025 Projekt Strategii Rozwoju Miasta Józefowa na lata 2015 2025 Józefów, 2015 Wykonanie zlecił: 1 S t r o n a Burmistrz Stanisław Kruszewski ul. Kardynała Wyszyńskiego 1 05 420 Józefów Wykonawca Główni autorzy

Bardziej szczegółowo

3000 słów o Bielsku-Białej

3000 słów o Bielsku-Białej 3000 słów o Bielsku-Białej DEKLARACJA PROGRAMOWA Miasto dla ludzi W ostatniej dekadzie znacznie poprawiła się w naszym mieście infrastruktura techniczna i drogowa. Teraz czas przypomnieć sobie, że miasto

Bardziej szczegółowo

Wykorzystanie funduszy europejskich w Warszawie. Raport 2009 r. Publikacja jest współfinansowana ze środków Komisji Europejskiej

Wykorzystanie funduszy europejskich w Warszawie. Raport 2009 r. Publikacja jest współfinansowana ze środków Komisji Europejskiej Wykorzystanie funduszy europejskich w Warszawie Raport 009 r. Publikacja jest współfinansowana ze środków Komisji Europejskiej Szanowni Państwo, Warszawa jest gospodarczym, politycznym i kulturalnym centrum

Bardziej szczegółowo

Program wyborczy Prawa i Sprawiedliwości dla miasta Poznania

Program wyborczy Prawa i Sprawiedliwości dla miasta Poznania Program wyborczy Prawa i Sprawiedliwości dla miasta Poznania Zróbmy to po poznańsku! Celem opracowania programu Prawa i Sprawiedliwości dla Poznania jest przedstawienie mieszkańcom Poznania realnej alternatywy

Bardziej szczegółowo