Inicjatywa JEREMIE - Vademecum SPIS TREŚCI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Inicjatywa JEREMIE - Vademecum SPIS TREŚCI"

Transkrypt

1 SPIS TREŚCI SŁOWO WSTĘPU 2 INFORMACJE OGÓLNE O INICJATYWIE JEREMIE 2 INSTRUMENTY JEREMIE. POLSKA Zasilenia Kapitałowe Instrumenty pożyczkowe Instrumenty poręczeniowe Instrumenty quasi - kapitałowe 20 INICJATYWA JEREMIE W WIELKOPOLSCE HARMONOGRAM PRAC W ZAKRESIE WDROŻENIA 24 PODSTAWY PRAWNE DOTYCZĄCE INSTRUMENTÓW INŻYNIERII FINANSOWEJ 29 Poznań

2 Słowo wstępu W celu usprawnienia dostępu do finansowania dla rozwoju przedsiębiorstw powstała nowa inicjatywa w partnerstwie Komisji Europejskiej (DG REGIO) oraz grupy EBI - Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI) i Europejskiego Funduszu Inwestycyjnego (EFI) 1. Inicjatywa JEREMIE, czyli Wspólne europejskie zasoby dla mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw, ruszyła w 2006 roku wraz z oceną rozbieżności w dostępie do usług inżynierii finansowej w poszczególnych państwach członkowskich i regionach (produkty takie jak fundusze kapitału podwyższonego ryzyka, pożyczki i gwarancje). J E R E M I E Joint European Resources for Micro to Medium Enterprises Informacje ogólne o inicjatywie JEREMIE Inicjatywa ta ma w zamierzeniu zachęcić Państwa Członkowskie oraz Regiony do przeznaczenia części przyznanych im funduszy strukturalnych na instrumenty finansowe zaprojektowane specjalnie dla wsparcia mikroprzedsiębiorstw i MŚP (inżynieria finansowa). W komunikacie Komisji Europejskiej zatytułowanym Polityka Spójności na rzecz wsparcia wzrostu i zatrudnienia. Strategiczne Wytyczne Wspólnoty wiele uwagi poświęcono konieczności poprawy dostępu do kapitału przez MŚP w celu stymulowania ich rozwoju, a zwłaszcza potrzebie rozszerzenia instrumentów wsparcia (na zasadach konkurencyjnych) na rzecz start-upów i mikroprzedsiębiorstw. Stanowisko Komitetu w tym względzie można podsumować w następujący sposób: 1 Europejski Fundusz Inwestycyjny utworzony został w 1994 roku jako część grupy Europejskiego Banku Inwestycyjnego w celu wsparcia finansowania sektora MŚP w Unii Europejskiej. Udziałowcy: EBI (62%), Komisja Europejska (30%), banki międzynarodowe (8%). Kapitał EFI wynosi 2 mld euro. Główne cele: wcielanie w życie wytycznych Komisji Europejskiej w zakresie wspierania MŚP, zatrudnienia, rozwoju regionalnego, budowania gospodarki opartej na wiedzy, innowacji, procesu lizbońskiego oraz wypracowanie zysku odpowiedniego do stopnia ponoszonego ryzyka (JEREMIE, Europejski Fundusz Inwestycyjny, Bruksela, ). Poznań

3 Niezbędne jest wspieranie wykorzystania instrumentów niebędących dotacjami, takich jak pożyczki, finansowanie zabezpieczonego długu dla długów podporządkowanych, instrumenty zamienne (dług mezzaninowy) oraz kapitał podwyższonego ryzyka (np. kapitał zalążkowy oraz kapitał typu venture); Dotacje powinny zostać przeznaczone na budowę i utrzymanie infrastruktury ułatwiającej dostęp do finansowania (np. biura transferu technologii, inkubatory, sieci aniołów biznesu, programy gotowości inwestycyjnej); Należy wspierać również mechanizmy gwarancji i gwarancji wzajemnych, w szczególności w celu ułatwienia MŚP dostępu do mikrokredytów. Cenny wkład mogą wnieść w tym zakresie Europejski Bank Inwestycyjny (EBI) i Europejski Fundusz Inwestycyjny (EFI); Niezbędne jest również zapewnienie pomocy określonym grupom, takim jak młodzi przedsiębiorcy lub kobiety podejmujące własną działalność gospodarczą, lub też przedsiębiorcy wywodzący się z grup mniej uprzywilejowanych, w tym mniejszości etnicznych; Szczególnie istotne znaczenie ma bliska współpraca z EFI ze względu na możliwość skorzystania z bogatej wiedzy fachowej zgromadzonej przez lata przez tę instytucję, w celu udzielenia MŚP niezbędnego wsparcia, a także rozwijania europejskiego rynku kapitału ryzyka; Należy wspierać i poszerzać zakres stosowania sekurytyzacji wierzytelności (umowa, na mocy której kapitał ryzyka należący do jednej ze stron może zostać zbyty na rzecz innych podmiotów, zwiększając tym samym potencjał zbywającego w zakresie udzielania kredytów MŚP) w celu zwiększenia potencjału kredytowego konsorcjów kredytowych. 2 Istotnym dokumentem, podkreślającym wagę inicjatywy JEREMIE jest Opinia w sprawie wspólnej inicjatywy JEREMIE wydana w marcu 2006 roku przez Europejski Komitet Ekonomiczno Społeczny na prośbę komisarz Margot Wallström. Wnioski i spostrzeżenia dotyczące inicjatywy, zawarte w dokumencie można zamknąć w kliku punktach: JEREMIE mógłby stanowić inteligentne narzędzie koordynacji i racjonalizacji dostępnych instrumentów kredytowych; Komitet podkreśla znaczenie wsparcia Komisji dla inicjatywy JEREMIE nie tylko w wymiarze zewnętrznym, lecz także poprzez wewnętrzną koordynację służb 2 Opinia w sprawie wspólnej inicjatywy JEREMIE, Europejski Komitet Ekonomiczno Społeczny, Bruksela 2006, s.4. Poznań

4 zarządzających działaniami na rzecz mikroprzedsiębiorstw oraz MŚP, obejmującą ustanowienie ośrodka ds. inicjatywy JEREMIE, który pełniłby funkcję jednostki udzielającej informacji i koordynującej różne działania w celu zapewnienia optymalnych rezultatów. Stopień trudności w uzyskaniu dostępu do kredytów opisanych powyżej zależy od poziomu rozwoju gospodarki i rynku. Regiony konwergencji (W UE-25 są 254 regiony na poziomie NUTS II. Spośród nich w około 100 regionach konwergencji poziom dochodów jest niższy od 75% średniej wspólnotowej) gdzie instrumenty kredytowe są najbardziej potrzebne w celu zwiększenia poziomu zatrudnienia poprzez rozwój przedsiębiorczości, są równocześnie regionami, w których dostęp do takich instrumentów jest najbardziej utrudniony, a ich oprocentowanie wyższe niż w regionach lepiej rozwiniętych. W celu zapewnienia gwarancji kredytowych, zwłaszcza w regionach konwergencji, w ramach EFI mógłby zostać utworzony punkt ds. programu JEREMIE w celu udzielania pomocy w uzyskaniu zabezpieczeń dla kredytów bankowych w formie poręczeń udzielanych przez konsorcja kredytowe lub inne instytucje prowadzące aktywną działalność zwłaszcza w mniej uprzywilejowanych regionach. 3 Ponadto dokument podkreśla znaczenie mnożnika jako narzędzia stosowanego przez konsorcja kredytowe i banki umożliwiającego zwiększenie potencjału kredytowego 4 oraz znaczenie inicjatywy JEREMIE w tym zakresie. Przeprowadzenie dokładnych analiz sytuacji w zakresie niewypłacalności, zwłaszcza w regionach konwergencji, pozwala dostosować wielkość mnożnika do warunków miejscowych. Oczywiście w najmniej uprzywilejowanych regionach poziom niewypłacalności jest wyższy, osiągając nawet 10%, podczas gdy w regionach bardziej 3 Opinia w sprawie wspólnej inicjatywy JEREMIE, Europejski Komitet Ekonomiczno Społeczny, Bruksela 2006, s Mnożnik umożliwia zwiększenie potencjału w zakresie udzielania kredytów proporcjonalnie do szacunkowego poziomu niewypłacalności na danym terytorium oraz udziału gwarancji związanych z udzielonymi kredytami. Jeżeli w przypadku danego terytorium analiza historyczna poziomu niewypłacalności związanej z kredytami wykazuje, że kształtuje się on na poziomie poniżej 5%, istnieje możliwość udzielenia z funduszu wynoszącego 1 mln EUR kredytów wielu osobom do kwoty wynoszącej 20 mln EUR, ponieważ posiadane fundusze w kwocie 1 mln EUR wystarczają na pokrycie strat wynikających z niewypłacalności. 5% z 20 mln wynosi bowiem 1 mln. W powyższym przypadku mnożnik wynosi 20. Jeżeli gwarancje udzielone przez konsorcjum kredytowe pokrywają 50% ewentualnych strat, podczas gdy pozostałe 50% obciąża bank, wskaźnik zostaje zwiększony do 40, tzn. kwota 1 mln EUR, odpowiednio podzielona, może stanowić podstawę udzielenia kredytów na kwotę 40 mln EUR. Poznań

5 zamożnych kształtuje się on (w przypadku mikro- i małych przedsiębiorstw) na poziomie ok. 2,5%. Potencjał programu JEREMIE może dać się wykorzystać przede wszystkim w regionach konwergencji, zapewniając konsorcjom kredytowym indywidualne gwarancje oraz ułatwiając proces sekurytyzacji w celu zwiększenia potencjału kredytowego oraz zrekompensowania wad mnożnika. 5 *** Obecnie Fundusze Strukturalne wspierają sektor MŚP głównie poprzez granty. W ramach inicjatywy JEREMIE część funduszy przeznaczonych na wsparcie finansowe na rzecz MŚP będzie mogła być zamieniona na długookresową pomoc poprzez inżynierię finansową, a dokładnie oferowane w jej ramach instrumenty (pożyczki, poręczenia, kapitał ryzyka etc). Będą mogły one być używane w sposób ciągły i odnawialny (na bazie ich finansowego recyclingu) w gospodarce regionu/państwa, zamiast zostać użyte tylko raz w formie grantu dla indywidualnych firm. Pozwoli to na zwiększenie nie tylko zakresu instrumentów finansowych dostępnych dla przedsiębiorstw oraz realnego budżetu przeznaczonego na ich finansowanie, ale i efektywności wsparcia sektora MŚP (wykorzystania tzw. efektu dźwigni dla wsparcia MŚP, które w niektórych przypadkach, jak pokazuje przykład programu MAP zarządzanego przez Europejski Fundusz Inwestycyjny w imieniu Komisji Europejskiej, w postaci np. funduszy gwarancyjnych/poręczeniowych wynosi 1:70, a w przypadku jednorazowych grantów 1:1). Co więcej fundusze przeznaczone na inicjatywę JEREMIE będą mogły być (na poziomie instytucji finansowych udzielających w/w pożyczki, poręczenia etc.) wsparte dodatkowymi środkami z Europejskiego Funduszu Inwestycyjnego i innych międzynarodowych instytucji finansowych, a także środkami pochodzącymi z sektora prywatnego. Polska może, bowiem skorzystanie z inicjatywy jest dobrowolne, przeznaczyć na inicjatywę dowolną ilość środków (Komisja Europejska zaleca min 5% środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego przyznanych jej w ramach nowej polityki spójności) na utworzenie funduszu finansującego pełny zakres instrumentów finansowych dla MŚP - tzw. Holding Fund. Fundusz ten powinien być współfinansowany ze środków publicznych 5 Opinia w sprawie wspólnej inicjatywy JEREMIE, Europejski Komitet Ekonomiczno Społeczny, Bruksela 2006, s.12. Poznań

6 (dodatkowe 15% zgodnie z zasadami współfinansowania programów unijnych w Polsce), z opcją otrzymania pożyczki z Europejskiego Banku Inwestycyjnego na ten cel. W przypadku gdy 15%-owy poziom dofinansowania zapewniony jest na poziomie programu, Holding Fund może być w całości oparty na środkach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Transfer środków następuje w całości przy tworzeniu funduszu, lub też w transzach w okresie trwania perspektywy budżetowej Na środkach zgromadzonych w funduszu istnieje możliwość wygenerowania odsetek, które muszą być przeznaczone na działania w ramach inicjatywy JEREMIE. Holding Fund tworzony jest na bazie decyzji Instytucji Zarządzającej w danym państwie czy regionie, w porozumieniu z Europejskim Funduszem Inwestycyjnym i Komisją Europejską. Europejski Fundusz Inwestycyjny przeprowadza analizę systemu wsparcia finansowego MŚP w danym państwie i jego regionach (opracowywana przez ekspertów z Europejskiego Funduszu Inwestycyjnego przy współpracy władz centralnych i regionalnych). Analiza ta ma posłużyć do przygotowania planu działania menedżera funduszu, tj. wykorzystania instrumentów finansowych w celu finansowania sektora MŚP. Zarządzanie Holding Fund oddane będzie w ręce Menadżera który na podstawie umowy z Państwem Członkowskim czy Regionem będzie zarządzał środkami w ramach funduszu, na podstawie wspólnie ustalonego planu działań. Obecne regulacje dają możliwość bezpośredniego wyboru Europejskiego Funduszu Inwestycyjnego jako menedżera, ze względu na bogate doświadczenie w wykorzystaniu elementów inżynierii finansowej do finansowania MŚP, a także jego neutralny charakter (większościowymi udziałowcami Europejskiego Funduszu Inwestycyjnego są wszystkie Kraje Członkowskie poprzez Europejski Bank Inwestycyjny oraz Komisję Europejską). Kraj/Region może również wybrać menadżera na drodze przetargu. Zaangażowanie Europejskiego Funduszu Inwestycyjnego w tę inicjatywę, a w szczególności w roli menedżera Holding Fund może zwiększyć atrakcyjność inwestycyjną między innymi regionu przystępującego do inicjatywy, będącego gwarantem profesjonalnego i stabilnego systemu wsparcia finansowego sektora MŚP. Poznań

7 Tabela 1 Wybór Menadżera Holding Fund Wybór Menadżera Modelowanie inwestycji, wybór pośredników Bliska współpraca z władzami lokalnymi Administracja, monitorowanie, raportowanie Przyciągnięcie kolejnych inwestorów Zamówienia Publiczne (Proces) Wybór EFI (Korzyści z wyboru EFI) Zorganizowanie przetargu przez Kraj Potwierdzona ekspertyza Członkowski/Region w finansowaniu MŚP Zaangażowanie Komisji Europejskiej Europejskie centrum o najlepszej Możliwość złożenia oferty przez EFI praktyce samodzielnie lub jako joint venture. Wspólnie opracowane programy operacyjne Jedna instytucja oferująca różnorodność instrumentów Fundusze usytuowane i zarządzane lokalnie Współpraca w ramach Grupy EBI Źródło: Prezentacja JEREMIE, Europejski Fundusz Inwestycyjny, Bruksela Poznań

8 Rysunek 1 Możliwe warianty współpracy z Europejskim Funduszem Inwestycyjnym w ramach inicjatywy JEREMIE EFI jako samodzielny menadżer EFI jako częściowy menadżer EI EI Inny Mgr Holding VC Guar Microf Pośrednicy => Beneficjenci Holding VC Guar Microf Pośrednicy => Beneficjenci EFI jako współmenadżer (np. z lokalną Agencją Rozwoju) EFI jako doradca menadżera EIF Co-Mgr Menadżer EIF Holding VC Guar Microf Pośrednicy => Beneficjenci Holding VC Guar Microf Pośrednicy => Beneficjenci Źródło: Prezentacja JEREMIE, Europejski Fundusz Inwestycyjny, Bruksela Dla środków pochodzących z województw tworzone byłyby indywidualne subkonta w ramach Holding Fund. Wykorzystanie tych środków odbywałoby się na podstawie uzgodnionych przez województwo i menadżera planów. Taka struktura możliwa jest oczywiście pod warunkiem, iż wybrany zostałby ten sam menadżer na szczeblu centralnym i regionalnym (np. Europejski Fundusz Inwestycyjny). Decyzje o uruchomieniu środków, na podstawie przygotowanego planu działań, mogłyby być podejmowane w ramach komitetu sterującego, w którego skład wchodziliby przedstawiciele Instytucji Zarządzającej. Obecność Europejskiego Funduszu Inwestycyjnego jako współmenadżera środków w ramach Holding Fund, zarówno w regionach jak na poziomie krajowym nie jest co prawda Poznań

9 obowiązkowa, ale znacznie poprawia wizerunek i wiarygodność opracowanego w ramach JEREMIE systemu wsparcia MŚP w danym państwie/regionie. Ponadto przyczynia się pośrednio do zwiększenia jego atrakcyjności inwestycyjnej (przyciągnięcie prywatnych inwestorów) oraz do prowadzenia biznesu na ich terenie. Bezpośrednie korzyści z wyboru Europejskiego Funduszu Inwestycyjnego to przede wszystkim: Potwierdzona ekspertyza w finansowaniu MŚP; Europejskie centrum o najlepszej praktyce; Wspólnie opracowane programy operacyjne; Jedna instytucja oferująca różnorodność instrumentów; Fundusze usytuowane i zarządzane lokalnie; Współpraca w ramach grupy Europejskiego Banku Inwestycyjnego. W przypadku udziału Europejskiego Funduszu Inwestycyjnego w zarządzaniu środkami Holding Fund od usługi tej będzie pobierana prowizja. Obecna regulacja mówi maksymalnie o 2% prowizji od zaangażowanych środków. Dokładna wysokość prowizji zależy od kwoty przeznaczonej na JEREMIE, typu instrumentów do wdrożenia, itd. Po ustanowieniu Holding Fund na poziomach regionalnym i krajowym, menadżer Holding Fund będzie odpowiedzialny za wyselekcjonowanie funkcjonujących na w/w poziomach instytucji finansowych (instytucji pośredniczących), które będąc bezpośrednim oferentem różnego rodzaju instrumentów finansowych dla przedsiębiorstw, będą mogły korzystać ze środków zgromadzonych w Holding Fund dla zaoferowania bardziej atrakcyjnych warunków finansowania przedsiębiorstw, niż dotychczas (jak również z w/w dodatkowych instrumentów wsparcia Europejskiego Funduszu Inwestycyjnego dla zwiększenia dostępnej puli funduszy w ramach JEREMIE). Poznań

10 Instrumenty JEREMIE. Polska W przypadku Polski na Holding Fund złożyłyby się fundusze przeznaczone na działania inżynierii finansowej w ramach sektorowego Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka (o zasięgu ogólnokrajowym) oraz (w zależności od decyzji indywidualnych województw) środki z 16 Regionalnych Programów Operacyjnych przeznaczonych przez regiony również na inżynierię finansową. Działania na szczeblu centralnym będą obejmowały przede wszystkim instrumenty typu equity (zasilenia kapitałowe), natomiast działania na szczeblu regionalnym będą dotyczyły instrumentów dłużnych. Europejski Fundusz Inwestycyjny, na podstawie rozmów z Ministerstwem Gospodarki, ustalił, że pomimo przyjęcia tego ogólnego podziału pomiędzy programami regionalnymi oraz programem centralnym, urzędy marszałkowskie będą miały możliwość włączania do swoich programów operacyjnych instrumentów typu equity w ramach inicjatywy JEREMIE, pod warunkiem, że są one znacząco odmienne od działań przewidzianych w ramach programu Innowacyjna Gospodarka. 6 Potencjalny portfel produktów inżynierii finansowej do wprowadzenia w Polsce mógłby przybrać następujący kształt: Tabela 2 Potencjalne Produkty JEREMIE Start - up Wczesna Faza Rozwoju Ekspansja Zasilenie Kapitałowe (equity) Instrumenty dłużne Instrumenty quasi kapitałowe Inne Instrumenty Venture Capital Mikropożyczki/Pożyczki Globalne/Pożyczki Podporządkowane Poręczenia Participating Loans Finansowanie Mezzanine Finansowanie Anioły Biznesu Transferu Technologii Źródło: Instrumenty JEREMIE Polska, Europejski Fundusz Inwestycyjny 6 Instrumenty JEREMIE Polska, Europejski Fundusz Inwestycyjny, s. 1. Poznań

11 Przedstawiony powyżej wachlarz potencjalnych produktów nie jest wyczerpujący i będzie mógł być dostosowywany do specyficznych warunków w każdym regionie w ramach procesu ewaluacji. 1. Zasilenia Kapitałowe Ministerstwo Gospodarki przewiduje wprowadzenie na szczeblu centralnym działania polegającego na wsparciu funduszy venture capital poprzez zasilenia kapitałowe oraz zwrot kosztów. Środki Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego mają być transferowane przez Krajowy Fundusz Kapitałowy (KFK), fundusz funduszy. Europejski Fundusz Inwestycyjny podpisał umowę z KFK, na podstawie której Europejski Fundusz Inwestycyjny przeprowadzi kompleksowe usługi doradcze związane z modelowaniem oraz wykonywaniem działań funduszu funduszy w sektorze venture capital. Współpraca pomiędzy KFK oraz Europejskim Funduszem Inwestycyjnym mogłaby również odnosić się do inicjatywy JEREMIE przy powstaniu funduszu holding fund. Rozważona powinna zostać również możliwość ko-inwestycji środków publicznych zarządzanych na poziomie krajowym oraz regionalnym, do maksymalnego poziomu 75% w przypadku funduszy venture capital. Inne możliwości współpracy pomiędzy działaniami na szczeblu centralnym oraz regionalnym mogą również zostać ocenione Instrumenty pożyczkowe a) Pożyczki Globalne (ang. Global Loan) Pożyczka globalna polega na przekazaniu środków pośrednikom finansowym (np. bankom, funduszom pożyczkowym, instytucją mikro-pożyczkowym) w celu dalszego ich przekazania potencjalnym przedsiębiorcom jak również istniejącym firmom. Początkowy transfer może przyjąć formę pożyczki globalnej przekazanej bezpośrednio ze środków zgromadzonych w funduszu holding fund. Przekazanie środków pośrednikom finansowym w ramach pożyczki globalnej może również zostać zaaranżowane przez menadżera ze środków Międzynarodowej Instytucji Finansowej (MIF), np. Europejski Bank Inwestycyjny. W tym przypadku instytucja 7 Ibidem, s. 2. Poznań

12 przekazująca środki pośrednikom mogłaby uzyskać poręcznie w ramach inicjatywy JEREMIE. 8 Rysunek 2 Źródło: Instrumenty JEREMIE Polska, Europejski Fundusz Inwestycyjny b) Pożyczki Podporządkowane (Drugorzędne) (ang. Subordinated Loans) Pożyczki podporządkowane mają na celu wsparcie finansowania osób fizycznych oraz mikro przedsiębiorstw. Pożyczki podporządkowane charakteryzują się tym, że należności wynikające z tego typu transakcji uwarunkowane są uregulowaniem zobowiązań wobec innych pożyczkodawców (są drugorzędne ang. Junior - w stosunku do innych pożyczkodawców), co powoduje, iż bywają również klasyfikowane jako instrumenty quasiequity. Pożyczki tego typu udzielane są bezpośrednio beneficjentom poprzez przekazywanie środków równych co do wysokości środkom przekazywanym przez pozostałych pożyczkodawców (określanych jako senior) lub też w formie refinansowania instytucji 8 Ibidem, s Poznań

13 pośredniczących oferujących pożyczki zapewniając w ten sposób zwiększenie ich dostępności. Podobnie jak w przypadku instrumentów poręczeniowych głównym celem pożyczek podporządkowanych jest zmniejszenie ryzyka pożyczkodawców w celu poszerzenia ich działalności prowadzącej do zwiększenia podaży środków dostępnych dla mikro przedsiębiorstw oraz osób fizycznych. Głównym elementem odróżniającym tego typu działania od mikro-poręczeń jest konieczność posiadania większego kapitału pozwalającego na przekazanie pożyczek podporządkowanych. 9 Rysunek 3 Źródło: Instrumenty JEREMIE Polska, Europejski Fundusz Inwestycyjny Główne korzyści pożyczek podporządkowanych: Poszerzony dostęp do finansowania dla osób fizycznych oraz MŚP ze względu na ograniczone wymagania pożyczkodawców odnośnie zabezpieczenia; Korzystniejsze warunki dla pożyczkobiorców; Efekt mnożnika na środkach publicznych w sytuacji, gdy część pożyczek przekazywana jest przez instytucje pożyczkowe z własnych zasobów; 9 Ibidem, s Poznań

14 Wysoka liczba beneficjentów prezentująca dogodne wsparcie ze środków publicznych; Podporządkowany charakter pożyczek prowadzi do obniżenia ryzyka dla banków/pożyczkodawców; Odnawialny charakter; Elastyczność: specyficzne pożyczki mogą zostać nakierowane na poszczególne sektory/grupy beneficjentów, np. dłuższa prolongata lub okres płatności dla nowo powstałych przedsiębiorstw (start-up) Instrumenty poręczeniowe Instrumenty poręczeniowe będą modelowane przez menadżera funduszu holding fund oraz zasilane kapitałowo z funduszu holding fund. Poniższe korzyści mogą być przypisane schematom poręczeń przedstawionych w tym opracowaniu: Poszerzony dostęp do finansowania dla osób fizycznych oraz MŚP ze względu na ograniczone wymagania pożyczkodawców odnośnie zabezpieczenia; Pozytywny wpływ poręczeń na wymagany poziom rezerw banków; Korzystniejsze warunki dla MŚP; Większa dostępność środków dla MŚP; Efekt mnożnika na środkach publicznych w sytuacji, gdy pożyczki przekazywane są przez instytucje pożyczkowe/banki z własnych zasobów; Wysoka liczba beneficjentów prezentująca dogodne wsparcie ze środków publicznych; Podział ryzyka z pożyczkodawcą zapewnia dostosowanie oczekiwań obu stron; Odnawialny charakter; Elastyczność: specyficzne pożyczki mogą zostać nakierowane na poszczególne sektory/grupy beneficjentów, np. dłuższa prolongata lub okres płatności dla nowo powstałych przedsiębiorstw (start-up) Ibidem, s Ibidem, s. 4. Poznań

15 a) Regionalny/Krajowy Fundusz Poręczeniowy Regionalny/Krajowy fundusz poręczeniowy oferuje poręczenia bankom lub innym instytucjom finansowym, które w efekcie rozszerzają dostępność pożyczek dla MŚP. To skuteczne działanie pozwala na dotarcie do dużej liczby końcowych odbiorców przy pomocy ograniczonych środków, w sytuacji, gdy fundusz poręczeniowy ma za zadanie pokryć straty a środki dla MŚP są przekazywane przez pożyczkodawców z własnych kapitałów. Poręczenia na ogół poprawiają warunki finansowania oferowane MŚP oraz powodują zmniejszenie wymagań odnośnie zabezpieczenia. Poręczenie może obejmować całą kwotę pożyczki lub jej część. Fundusz poręczeniowy może współpracować z bankami lub funduszami pożyczkowymi w trybie portfelowym, tzn. pożyczka jest automatycznie obejmowana poręczeniem przy spełnieniu wcześniej ustalonych kryteriów, lub indywidualnym, gdzie każda pożyczka jest oceniana osobno. 12 Rysunek 4 Źródło: Instrumenty JEREMIE Polska, Europejski Fundusz Inwestycyjny 12 Ibidem, s. 5. Poznań

16 b) Poręczenia Mikro - pożyczek Fundusz funkcjonuje tak jak w przypadku standardowego funduszu poręczeniowego, przy czym umowa z instytucją pośredniczącą najczęściej dotyczy portfela mikro-pożyczek. 13 Rysunek 5 Źródło: Instrumenty JEREMIE Polska, Europejski Fundusz Inwestycyjny c) Fundusz Re - gwarancyjny Re-gwarancje udzielane są lokalnym funduszom poręczeniowym w sytuacji, gdy instytucje te są dobrze rozwinięte. Re-gwarancja pozwala na rozszerzenie działalności przez lokalne fundusze poręczeniowe poprzez przejęcie części ryzyka ponoszonego przez nie, oferując zwiększoną dostępność poręczeń. System poręczeń stworzony w ten sposób pozwala na osiągnięcie wysokiego mnożnika na środkach publicznych Ibidem, s Ibidem, s. 7. Poznań

17 Rysunek 6 Źródło: Instrumenty JEREMIE Polska, Europejski Fundusz Inwestycyjny d) Fundusz Gwarancyjny dla Inwestycji Kapitałowych Fundusz gwarancyjny oferuje gwarancje dla inwestorów kapitałowych, np. funduszy venture capital, aniołów biznesu, itp. Gwarancja ta ma na celu zwiększenie dostępności środków inwestowanych w przedsiębiorstwa prowadząc do poprawy ich sytuacji. Utworzenie funduszu gwarancyjnego, ze względu na redukcję ryzyka oferowaną inwestorom kapitałowym, ma na celu przyciągnięcie kapitału w dany region/do danego sektora. Wypłata środków przez fundusz gwarancyjny jest na ogół powiązana z bankructwem MŚP lub niekorzystnym wyjściem (wyjście to np. wprowadzeniem na giełdę lub odsprzedaży inwestorowi branżowemu) Ibidem, s. 8. Poznań

18 Rysunek 7 Źródło: Instrumenty JEREMIE Polska, Europejski Fundusz Inwestycyjny e) Sekurytyzacja Operacje sekurytyzacyjne mogą zostać przeprowadzone w krajach, gdzie przyjęta została legislacja umożliwiająca tego typu działania. Na ogół przeprowadzane są one na szczeblu centralnym. Możliwość zaaranżowania transakcji sekurytyzacyjnych będzie analizowana indywidualnie Ibidem, s. 8. Poznań

19 Rysunek 8 Źródło: Instrumenty JEREMIE Polska, Europejski Fundusz Inwestycyjny Rysunek 9 Źródło: Instrumenty JEREMIE Polska, Europejski Fundusz Inwestycyjny Poznań

20 4. Instrumenty quasi - kapitałowe a) Pożyczki partycypacyjne (ang. participating loans) na projekty badawczo-rozwojowe w fazie przedzalążkowej. Instrument: Pożyczki partycypacyjne zastępują dotacje bezzwrotne (granty) przeznaczane na projekty badawczo-rozwojowe. Odsetki od tego typu pożyczek są kumulowane, tj. nie są wypłacane pożyczkodawcy. Kwota pożyczki wraz ze skumulowanymi odsetkami jest przekształcana w udziały w momencie przeprowadzania kwalifikowanej rundy finansowej, tj. oferowania udziałów inwestorom kwalifikowanym (np. zarejestrowanym funduszom venture capital), po cenie oferowanej w ramach tej rundy. Pożyczka tego typu byłaby podporządkowana (drugorzędna) w stosunku do innych pożyczek udzielonych przez banki. Kwota pożyczki wraz z odsetkami stawałaby się wymagalna w przypadku zaistnienia ustalonych wcześniej okoliczności, np. po upływie okresu 10 lat bez przeprowadzenia kwalifikowanej rundy finansowej. Sugerowana wartość pożyczki: EUR 5,000 50,000 na poszczególną pożyczkę (średnia wartość EUR 20,000). Platforma inwestycyjna dysponująca środkami o wartości EUR 20 mln mogłaby zatem wesprzeć około 1,000 projektów. 17 b) Finansowanie typu mezzanine dla rozwijających się przedsiębiorstw Instrument: Instrument hybrydowy klasyfikujący się pomiędzy finansowaniem dłużnym a inwestycjami kapitałowymi. Finansowanie mezzanine składa się z pożyczki o koszcie rynkowym, podporządkowanej w stosunku do pozostałych pożyczek, uzupełnionej o instrument kapitałowy, np. opcje na objęcie udziałów. Taki kształt inwestycji zwiększa potencjalny zysk instytucji udostępniającej środki jednocześnie zachęcając do podjęcia większego ryzyka. Celem instrumentu mezzanine jest zapewnienie dostępności środków podmiotom w fazie rozwoju, zapewniając im możliwość dalszego zadłużania się. Sugerowana wartość: EUR 20,000 1,000,000 na operację Ibidem, s Ibidem, s. 10. Poznań

21 c) Inne Instrumenty Finansowanie Transferu Technologii poprzez prefinansowanie przychodów z tytułu honorariów autorskich wynikających z własności intelektualnej (ang. Royalties) Instrument: Zakup części praw do patentów przez Fundusz Własności Intelektualnej (ang. IP Fund), który staje się odpowiedzialny za maksymalizację wartości patentów zgromadzonych w portfelu funduszu. Fundusz byłby zarządzany przez firmę menadżerską, której potencjalnym współwłaścicielem byłaby Instytucja badawczo-rozwojowa a także zespół zarządzający takim funduszem. Procentowy udział w patentach (tj. przychodach z nich) zależy od zadań wykonywanych przez firmę zarządzającą funduszem, np. w zależności kto zajmowałby się procesem opatentowania. Sugerowana wartość: EUR 10,000 70,000 na patent (średnia wartość EUR 50,000). Fundusz o wielkości EUR 10 mln byłby wystarczający. 19 d) Fundusz Transferu Technologii Na podstawie badań przeprowadzonych przez Europejski Fundusz Inwestycyjny na zlecenie Komisji Europejskiej (DG Research) zostały zidentyfikowane trzy modele funduszy zajmujących się transferem technologii (TT). Modele te, zilustrowane poniżej, bazują na pomocy zewnętrznych menadżerów funduszy TT w realizacji zysków wynikających z własności intelektualnej wytworzonej w instytucjach badawczych poprzez sprzedaż patentów, sprzedaż licencji lub tworzenie nowych firm bazujących na danej własności intelektualnej (ang. Spin-out). W ramach pierwszego modelu prawa do własności intelektualnej pozostają w instytucji badawczej, która otrzymuje wsparcie finansowe oraz techniczne w zakresie zarządzania w celu realizacji posiadanej własności na rynku. Schemat ten jest uwarunkowany dostępnością wykwalifikowanego personelu oraz umiejętności w zakresie transferu technologii w ramach instytucji badawczej, który pozwalałby na współpracę z menadżerem funduszu TT. Wynagrodzenie funduszu jest ustalane na bazie procentowego udziału w przychodach z komercjalizacji. 19 Ibidem, s. 10. Poznań

22 W drugim modelu własność intelektualna jest przekazywana lub licencjonowana do funduszu TT odrębnie dla poszczególnych projektów. Menadżer funduszu TT dąży do maksymalizacji wartości przekazanej własności, a następnie dzieli się przychodami z instytucją badawczą. Model ten jest podobny do zaprezentowanej powyżej koncepcji prefinansowania przychodów z tytułu honorariów. Bazując na powyższym przykładzie w schemacie trzecim fundusz TT nabywa określony portfel projektów i następnie dąży do maksymalizacji jego wartości. 20 Rysunek 10 Źródło: Instrumenty JEREMIE Polska, Europejski Fundusz Inwestycyjny e) Fundusz wspierający inwestycje Aniołów Biznesu - BAMF (ang. Business Angels Matching Fund) Działania inżynierii finansowej nakierowane na aniołów biznesu mogą zostać wprowadzone w krajach/regionach, w których istnieje sieć aniołów biznesu. Jeżeli ta konieczna infrastruktura nie jest ukształtowana, działania w ramach JEREMIE powinny skupić się na 20 Ibidem, s. 11. Poznań

23 zawiązaniu i wsparciu tego rodzaju organizacji na szczeblu regionalnym oraz lokalnym, a także ich integracji w ramach Europejskiej Sieci Aniołów Biznesu (EBAN). Tylko w przypadku, gdy ten warunek został spełniony możliwe jest wprowadzenie instrumentów finansowych. Idea funduszu wspierającego inwestycje Aniołów Biznesu (Fundusz BAMF) polega na wykorzystaniu: Funduszu BAMF zarządzanego przez sieć aniołów biznesu lub wybraną firmę zarządzającą ; Aniołów Biznesu, tj. indywidualnych inwestorów. Rysunek 11 Źródło: Instrumenty JEREMIE Polska, Europejski Fundusz Inwestycyjny Anioł Biznesu na podstawie przeprowadzonej analizy firmy (ang. due diligence) podejmuje decyzję o inwestycji w dane MŚP oraz składa aplikację do Funduszu BAMF o ko-inwestycję, tj. inwestycję środków tej samej wysokości (procentowa wartość ko-inwestsycji może się różnić w poszczególnych regionach). Fundusz BAMF, na podstawie wcześniej określonych kryteriów (dotyczących np. wielkości MŚP, sektora, itd.), podejmuje decyzję o doinwestowaniu MŚP ze środków publicznych Ibidem, s. 12. Poznań

24 Inicjatywa JEREMIE w Wielkopolsce harmonogram prac w zakresie wdrożenia 1. Z Europejskiego Funduszu Inwestycyjnego przez Menadżera projektu na Polskę, pana Piotra Stołowskiego został przesłany list intencyjny. List, stanowiący formalne wyrażenie zgody na rozpoczęcie działań przygotowawczych do wdrożenia JEREMIE w Wielkopolsce, podpisany został 11 lipca 2007 roku przez Marszałka Województwa wielkopolskiego pana Marka Woźniaka oraz Wicemarszałka Województwa Wielkopolskiego pana Leszka Wojtasiaka. 2. Kolejny krok stanowić będzie przeprowadzenie przez Europejski Fundusz Inwestycyjny, po uprzednich rozmowach z bankami i instytucjami finansowymi w województwie wielkopolskim regionalnej analizy luki finansowej w dostępie sektora MŚP do zewnętrznych źródeł finansowania. Na podstawie przeprowadzonej analizy, oczekuje się rekomendacji ze strony Europejskiego Funduszu Inwestycyjnego dotyczącej gamy instrumentów inżynierii finansowej możliwej do implementacji poprzez Fundusz Powierniczy JEREMIE w ramach Programu oraz propozycji planu inwestycyjnego prezentującego proces wdrożenia. Taka analiza jest już prowadzona przez Europejski Fundusz Inwestycyjny, jednakże dopiero podpisanie listu intencyjnego pozwoliło na skonsolidowanie analizy rynku regionalnego i sprawdzenie, czy wyniki tej analizy będą pokrywać się z badaniami rynkowymi. To z kolei będzie bazą do przedstawienia raportu na temat luk rynkowych, a w konsekwencji stworzenia strategii dalszego postępowania. Europejski Fundusz Inwestycyjny będzie tworzyć raport luk na podstawie ogólnodostępnych informacji. Jednocześnie informacje te będą konsolidowane i weryfikowane w odniesieniu do informacji uzyskanych podczas rozmów z pośrednikami finansowymi. Na tej podstawie powstanie pierwsza wersja raportu i wtedy potrzebna będzie pomoc ze strony województwa (krytyczne spojrzenie na wnioski wyciągnięte przez Europejski Fundusz Inwestycyjny, gdyż Samorząd posiada również w przeciwieństwie do Europejskiego Funduszu Inwestycyjnego - wewnętrzne informacje). Wspólne wnioski będą Poznań

25 podstawą dalszej strategii i biznesplanu. Samorząd jako Instytucja Zarządzająca może zechcieć wprowadzić pewne zmiany. Wspólne wnioski będą wykorzystane później do tworzenia modelu finansowego, który z kolei będzie podlegał zatwierdzeniu przez Instytucję Zarządzająca (Samorząd Województwa). 3. Kolejnym etapem, po omówieniu i przyjęciu przez Urząd Marszałkowski raportu (planowany czas przekazania tego raportu to październik 2007) o luce finansowej w dostępie MŚP do źródeł finansowania w Wielkopolsce będzie podpisanie Umowy Ramowej (Umowy Finansowej) w celu ustanowienia Holding Fund. Holding Fund będzie odpowiedzialny na finansowanie instrumentów inżynierii finansowej Programu zidentyfikowanych w analizie, rekomendacjach zaprezentowanych przez Europejski Fundusz Inwestycyjny oraz zawartych w planie inwestycyjnym na lata Umowa nie będzie uszczegóławiać instrumentów finansowych jakie będą wykorzystywane, ale będzie zawierać podsumowanie najważniejszych wniosków wynikających z raportu luk, czyli na podstawie konkretnych wniosków zarekomendowane zostaną konkretne instrumenty. Jest to sytuacja na konkretny dzień ponieważ rynek i jego uwarunkowania będą się zmieniały. JEREMIE jest na tyle elastyczne, że może na te zmiany reagować. Nie istnieje jednak możliwość wycofania się ze zobowiązań podpisanych z pośrednikami finansowymi, aczkolwiek w ramach Holding Fund istnieje pewna elastyczność pozwalająca wykorzystywać fundusze w zależności od tego jak zmienia się rynek. 4. Po podpisaniu Umowy Ramowej (Umowy Finansowej) otwarte zostanie konto, a Europejski Fundusz Inwestycyjny przygotuje kryteria finansowe. Kryteria te zostaną przekazane do Rady Inwestycyjnej (Komitet Inwestycyjny). Europejski Fundusz Inwestycyjny będzie odpowiedzialny przed Radą Inwestycyjną. W gestii Instytucji Zarządzającej będzie wskazanie kto będzie zasiadał w tej Radzie (członkami Rady będą Poznań

26 przedstawiciele Urzędu Marszałkowskiego oraz eksperci wybrani przez Instytucję Zarządzającą Wielkopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym). Rada będzie ciałem posiadającym moc decyzyjną i będzie przedstawicielem Instytucji Zarządzającej. To Instytucja Zarządzająca będzie odpowiedzialna za wykorzystanie środków. Rada natomiast będzie podejmowała decyzje na podstawie rekomendacji Europejskiego Funduszu Inwestycyjnego (jakie instrumenty należy wdrażać, a jakie nie). Rada powinna też być ściśle połączona z Komitetem Monitorującym. Posiedzenia Rady Inwestycyjnej będą odbywały się w Poznaniu, np. raz na kwartał, a gdy zaistnieje potrzeba będą zwoływane częściej. Rada Inwestycyjna jest nie tylko po to aby zatwierdzać, lub odrzucać propozycje, konkretnych, pojedynczych inwestycji. Jest powoływana również po to, żeby zatwierdzić biznesplan i strategię. Województwo wytycza w ten sposób Europejskiemu Funduszowi Inwestycyjnemu kierunki wskazując te kwestie, na których Europejski Fundusz Inwestycyjny powinien się koncentrować. Występuje tu zatem proces dyskusji i dialogu. Nie można jednak wymuszać na Europejskim Funduszu Inwestycyjnym operacji, które nie zostały przez niego zarekomendowane. Istnieje jednak możliwość proponowania przez województwo, że bardziej pożądane są instrumenty konkretnego rodzaju. *** Wielkopolska nie jest jedynym regionem współpracującym z Europejskim Funduszem Inwestycyjnym, który zawsze stara się zaangażować w finansowanie Europejski Bank Inwestycyjny, będący spółką matką Europejskiego Funduszu Inwestycyjnego i właścicielem 60% udziałów. Europejski Bank Inwestycyjny zawsze chętnie wspiera inicjatywę JEREMIE tam gdzie Europejski Fundusz Inwestycyjny jest menadżerem Holding Fund i wspiera te inicjatywy na różnych poziomach. Europejski Bank Inwestycyjny jest również gotowy przekazać pożyczkę dotyczącą współfinansowania państwom członkowskim, czy też regionom. Przekazanie to musiałoby się odbywać za poręczeniem ze strony województwa. Europejski Fundusz Inwestycyjny byłby również w stanie zaangażować Europejski Bank Inwestycyjny w finansowanie Holding Fund i wtedy ryzyko nie byłoby ponoszone przez region, tylko przez Holding Fund. Wynikiem takiego zaangażowania byłby fakt posiadania większej ilości funduszy. Ułatwiłoby to również kwestie pomocy publicznej, gdyż fundusze Poznań

27 przepływające z Europejskiego Banku Inwestycyjnego nie są traktowane jako środki publiczne lecz jako środki prywatne. Jeżeli województwo wielkopolskie posiadałoby prywatnego inwestora, który chciałby dołączyć, struktura będzie na tyle elastyczna, że będzie to możliwe. Pod warunkiem, że ten inwestor będzie działał zgodnie z zasadami Europejskiego Funduszu Inwestycyjnego i województwa. *** W zakresie inicjatywy JEREMIE wyodrębnić można produkty dwojakiego rodzaju: 1. Udzielana jest pożyczka instytucji finansowej np. funduszowi poręczeniowemu jako prefinansowanie. Może on z niej korzystać przy realizacji zawartych w umowie działań. Wówczas ryzyko Holding Fund jest ryzykiem tego funduszu. 2. Z drugiej strony, co wydaje się bardziej korzystne istnieje możliwość pracy jako regwarant: jeżeli przedsiębiorstwo bierze pożyczkę, wówczas Europejski Fundusz Inwestycyjny działa na zasadzie jej regwaranta. Ryzyko Holding Fund jest wówczas bezpośrednio związane z przedsiębiorstwem (MŚP). Istnieje wówczas możliwość sprawdzenia, co tak naprawdę dzieje się na poziomie przedsiębiorstw. Tego rodzaju szczegółowe kwestie muszą zostać omówione podczas negocjacji z województwem jako z partnerem strategicznym. Europejski Fundusz Inwestycyjny będzie miał różne propozycje, a w czasie tych negocjacji należy dojść do konkretnych rozstrzygnięć, które będą wdrażane. Fundusze strukturalne powinny pozwolić na rozwinięcie rynku finansowego w taki sposób, by łatwiejszy był dostęp do finansowania dla MŚP, i aby to finansowanie mogło być rozłożone na dłuższy okres i wymagane były mniejsze zabezpieczenia.. Jednym z produktów jakie obecnie wdraża Europejski Fundusz Inwestycyjny w Europie i który mógłby być proponowany nowym państwom członkowskim są poręczenia portfelowe. Europejski Fundusz Inwestycyjny współpracuje np. z dużym bankiem Poznań

28 międzynarodowym i jeśli bank wyraża zainteresowanie aby stworzyć nowy portfel pożyczek, który byłby bardziej ryzykowny, to Europejski Fundusz Inwestycyjny jest w stanie przejąć część tego ryzyka..dzięki temu może zostać stworzony dostęp do większych środków finansowych. Jest to bardzo korzystne zwłaszcza dla małych i średnich przedsiębiorstw, które w ten sposób mają dostęp do większych funduszy. Można również myśleć o instrumentach typu member fee. Jest to jednak rozwiązanie nie do końca czysto kapitałowe - działa jak pożyczka: Europejski Fundusz Inwestycyjny nie ma udziału w danym MŚP, ale banki traktują tę formę jako finansowanie kapitałowe i mogą dodatkowo jeszcze finansować daną inwestycję. *** W czerwcu 2007 roku podpisana została umowa z Grecją w zakresie inicjatywy JEREMIE. Umowa z Grecją jest bardzo istotna, ponieważ poprzedzona została bardzo długimi negocjacjami z Komisją Europejską (DG REGIO) oraz ze służbami prawnymi Komisji dotyczącymi interpretacji artykułu 44 Instrumenty Inżynierii Finansowej Rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 z dnia 11 lipca 2006 roku ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności i uchylające rozporządzenie (WE) nr 1260/1999. W umowie z Grecją nie zawarto zapisu dotyczącego miejsca obrad Rady Inwestycyjnej. Znalazły się natomiast szczegółowe wytyczne regulujące kwestie powołania Rady Inwestycyjnej, ustanowienia jej członków oraz zmiany składu Rady. Poznań

29 Podstawy prawne dotyczące instrumentów inżynierii finansowej 1. Rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 z dnia 11 lipca 2006 roku ustanawiające przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności i uchylające rozporządzenie (WE) nr 1260/1999. Artykuł 44 Instrumenty inżynierii finansowej W ramach programu operacyjnego fundusze strukturalne mogą finansować wydatki dotyczące operacji składające się z wkładów we wsparcie instrumentów inżynierii finansowej dla przedsiębiorstw, przede wszystkim małych i średnich przedsiębiorstw, takich jak: fundusze kapitału podwyższonego ryzyka (venture capital funds), fundusze gwarancyjne i fundusze pożyczkowe oraz fundusze na rzecz rozwoju obszarów miejskich, czyli fundusze inwestujące w partnerstwa publiczno-prywatne i inne projekty ujęte w zintegrowanym planie na rzecz trwałego rozwoju obszarów miejskich. W przypadku gdy takie operacje są organizowane za pomocą funduszy powierniczych, czyli funduszy ustanowionych w celu inwestowania w kilka funduszy kapitału podwyższonego ryzyka, fundusze gwarancyjne i fundusze pożyczkowe oraz fundusze na rzecz rozwoju obszarów miejskich, państwo członkowskie lub instytucja zarządzająca realizują je poprzez zastosowanie jednej lub kilku z następujących form: a) udzielenie zamówienia publicznego zgodnie z obowiązującym prawem zamówień publicznych; Poznań

30 b) w innych przypadkach, gdy umowa nie stanowi kontraktu na usługi publiczne w rozumieniu prawa zamówień publicznych, przyznanie dotacji rozumianej w tym celu jako bezpośredni wkład finansowy w formie darowizny: (i) na rzecz EIB lub EFI; lub (ii) na rzecz instytucji finansowej bez zaproszenia do składania wniosków, jeżeli zgodnie z prawem krajowym odbywa się to zgodnie z Traktatem. Przepisy wykonawcze do niniejszego artykułu przyjmowane są przez Komisję zgodnie z procedurą, o której mowa w art. 103 ust Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1828/2006 z dnia 8 grudnia 2006 roku ustanawiające szczegółowe zasady wykonania rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności oraz rozporządzenia (WE) nr 1080/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Artykuł 43 Przepisy ogólne mające zastosowanie do wszystkich instrumentów inżynierii finansowej 1. Artykuły od 43 do 46 mają zastosowanie do instrumentów inżynierii finansowej w formie operacji, które sprawiają, że inwestycje podlegają refundacji i/lub, które oferują gwarancje dla inwestycji podlegających refundacji w: a) przedsiębiorstwach, głównie małych i średnich przedsiębiorstwach (MŚP), w tym również mikro-przedsiębiorstwach, zgodnie z definicją zawartą w zaleceniu Komisji 2003/361/EC Poznań

31 z dniem 1 stycznia 2005, w przypadku instrumentów inżynierii finansowej innych niż fundusze na rzecz rozwoju obszarów miejskich; b) partnerstwach publiczno-prywatnych i innych projektach miejskich objętych zintegrowanymi planami zrównoważonego rozwoju obszarów miejskich, w przypadku funduszy na rzecz rozwoju obszarów miejskich. 2. Jeżeli z funduszy strukturalnych finansowane są działania obejmujące instrumenty inżynierii finansowej, łącznie z działaniami organizowanymi za pomocą funduszy powierniczych, współfinansujący partnerzy lub udziałowcy lub ich należycie upoważniony przedstawiciel przedkładają plan operacyjny. Plan operacyjny zawiera, co najmniej, informacje na temat: a) docelowego rynku przedsiębiorstw lub projektów miejskich oraz kryteriów, zasad i warunków ich finansowania; b) budżetu operacyjnego instrumentu inżynierii finansowej; c) struktury własnościowej instrumentu inżynierii finansowej; d) współfinansujących partnerów lub udziałowców; e) przepisów wewnętrznych dotyczących instrumentu inżynierii finansowej; f) przepisów dotyczących profesjonalizmu, kompetencji i niezależności zarządzania; g) uzasadnienia i przewidywanego wykorzystania wkładu funduszy strukturalnych; h) polityki instrumentu inżynierii finansowej dotyczącej wychodzenia z inwestycji w przedsiębiorstwach lub w projektach na obszarach miejskich; i) przepisów dotyczących likwidacji instrumentu inżynierii finansowej, w tym ponownego wykorzystania środków zwróconych do instrumentu inżynierii finansowej w następstwie inwestycji lub nadwyżek pozostałych po wykorzystaniu wszystkich gwarancji przypisanych do wkładu z programu operacyjnego. Plan operacyjny jest oceniany, a jego realizacja monitorowana przez Państwo Członkowskie lub instytucję zarządzającą lub na ich odpowiedzialność. Podczas oceny rentowności ekonomicznej operacji inwestycyjnych instrumentów inżynierii finansowej uwzględnia się wszystkie źródła dochodu danych przedsiębiorstw. Poznań

32 3. Instrumenty inżynierii finansowej, w tym fundusze powiernicze, zostają powołane jako niezależna osoba prawna zarządzana na podstawie umów między współfinansującymi partnerami lub udziałowcami, lub też jako wydzielona jednostka finansowa w ramach instytucji finansowej. Jeżeli instrument inżynierii finansowej jest tworzony w ramach instytucji finansowej, ustanawia się go jako wydzieloną jednostkę finansową podlegającą szczególnym przepisom wykonawczym tej instytucji, wymagającym w szczególności posiadania oddzielnych rachunków odróżniających nowe środki zainwestowane w instrument inżynierii finansowej, w tym środki wnoszone z programu operacyjnego, od środków pierwotnie dostępnych w danej instytucji. Komisja nie może zostać partnerem współfinansującym ani udziałowcem instrumentów inżynierii finansowej. 4. Koszty zarządzania nie mogą przekraczać, średniorocznie, w czasie trwania programu pomocowego, poniższych wartości procentowych, chyba, że przeprowadzony przetarg wykaże konieczność podwyższenia tych pułapów: a) 2% kapitału wniesionego przez program operacyjny do funduszy powierniczych, lub kapitału wniesionego przez program operacyjny lub fundusz powierniczy do funduszy gwarancyjnych; b) 3% kapitału wniesionego przez program operacyjny lub fundusz powierniczy do instrumentu inżynierii finansowej we wszystkich pozostałych przypadkach, z wyjątkiem instrumentów mikrokredytowania przeznaczonych dla mikroprzedsiębiorstw. c) 4% kapitału wniesionego przez program operacyjny lub fundusz powierniczy do instrumentów mikrokredytowania przeznaczonych dla mikroprzedsiębiorstw. 5. Zasady i warunki wnoszenia wkładów przez programy operacyjne do instrumentów inżynierii finansowej zostają określone w umowie o finansowaniu zawartej między należycie upoważnionym przedstawicielem instrumentu inżynierii finansowej a Państwem Członkowskim lub instytucją zarządzającą. Poznań

33 6. Umowa o finansowaniu, o której mowa w ust. 5, obejmuje co najmniej: a) strategię inwestycyjną i planowanie inwestycyjne; b) monitorowanie realizacji zgodnie z obowiązującymi zasadami; c) politykę wychodzenia z instrumentu inżynierii finansowej w odniesieniu do wkładu wniesionego przez program operacyjny; d) przepisy w zakresie likwidacji instrumentu inżynierii finansowej, w tym ponownego wykorzystania środków zwróconych z inwestycji do instrumentu inżynierii finansowej lub nadwyżek pozostałych po wykorzystaniu wszystkich gwarancji przypisanych do wkładu z programu operacyjnego. 7. Instytucje zarządzające podejmują wszelkie środki ostrożności, aby minimalizować zakłócenia konkurencji na rynkach kapitału podwyższonego ryzyka i pożyczek. Zyski z inwestycji w akcje lub udziały oraz z pożyczek, pomniejszone pro rata o udział w kosztach zarządzania i kosztach zachęt do osiągania lepszych wyników, mogą być na zasadzie preferencyjnej przeznaczone dla inwestorów działających w poszanowaniu zasady inwestora gospodarki rynkowej, do poziomu wynagrodzeń określonego w regulaminie instrumentu inżynierii finansowej, a następnie zostają przyznane proporcjonalnie pomiędzy wszystkich partnerów współfinansujących lub udziałowców. Artykuł 44 Przepisy dodatkowe mające zastosowanie do funduszy powierniczych 1. W przypadku, gdy fundusze strukturalne finansują instrumenty inżynierii finansowej zorganizowane za pomocą funduszy powierniczych, Państwo Członkowskie lub instytucja zarządzająca zawiera umowę o finansowaniu z funduszem powierniczym, określającą uzgodnienia dotyczące finansowania i cele. Umowa o finansowaniu, w stosownych przypadkach, zawiera następujące elementy: Poznań

34 a) w odniesieniu do instrumentu inżynierii finansowej innego niż fundusze na rzecz rozwoju obszarów miejskich, wnioski z oceny luk istniejących pomiędzy ofertą takich instrumentów a zapotrzebowaniem na nie wśród MŚP; b) w odniesieniu do funduszy na rzecz rozwoju obszarów miejskich, studia lub oceny na temat rozwoju obszarów miejskich oraz zintegrowane plany rozwoju obszarów miejskich włączone do programów operacyjnych. 2. Umowa o finansowaniu, o której mowa w ust. 1, zawiera w szczególności następujące postanowienia: a) zasady i warunki wkładów programu operacyjnego do funduszu powierniczego; b) zaproszenie do wyrażenia zainteresowania kierowane do pośredników finansowych lub funduszy na rzecz rozwoju obszarów miejskich; c) wykonaną przez fundusz powierniczy: ocenę, wybór i akredytowanie pośredników finansowych lub funduszy na rzecz rozwoju obszarów miejskich; d) wypracowanie i monitorowanie polityki inwestycyjnej lub wybranych planów i operacji na rzecz rozwoju obszarów miejskich; e) sprawozdawczość funduszu powierniczego przed Państwami Członkowskimi oraz instytucjami zarządzającymi; f) monitorowanie wdrażania inwestycji zgodnie z obowiązującymi zasadami; g) wymagania dotyczące audytu; h) politykę wychodzenia funduszu powierniczego z funduszy kapitału podwyższonego ryzyka, funduszy gwarancyjnych, funduszy pożyczkowych oraz funduszy na rzecz rozwoju obszarów miejskich; i) przepisów w zakresie likwidacji funduszu powierniczego, w tym ponownego wykorzystania środków zwróconych do instrumentu inżynierii finansowej w następstwie inwestycji lub nadwyżek pozostałych po wykorzystaniu wszystkich gwarancji przypisanych do wkładu z programu operacyjnego. Polityka inwestycyjna, o której mowa w lit. d), obejmuje co najmniej informacje o planowanych do wsparcia przedsiębiorstwach i produktach inżynierii finansowej. 3. Zasady i warunki wnoszenia wkładów do funduszy kapitału podwyższonego ryzyka, funduszy gwarancyjnych, funduszy pożyczkowych oraz funduszy na rzecz rozwoju obszarów Poznań

Jak instytucje finansowe mogą skorzystać z unijnego wsparcia? Wpisany przez Joanna Dąbrowska

Jak instytucje finansowe mogą skorzystać z unijnego wsparcia? Wpisany przez Joanna Dąbrowska Jednym z programów, w którym uwzględniono potrzeby małych i średnich przedsiębiorców jest Program Ramowy na Rzecz Konkurencyjności i Innowacji 2007-2013. Obok programów o zasięgu krajowym, do dyspozycji

Bardziej szczegółowo

Czym jest Inicjatywa JEREMIE

Czym jest Inicjatywa JEREMIE Czym jest Inicjatywa JEREMIE W Wielkopolsce Inicjatywa JEREMIE realizowana jest w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego 2007-2013 Działanie 1.3 Rozwój systemu finansowych instrumentów

Bardziej szczegółowo

Program ramowy na rzecz konkurencyjności i innowacji 2007-2013 (CIP)

Program ramowy na rzecz konkurencyjności i innowacji 2007-2013 (CIP) Program ramowy na rzecz konkurencyjności i innowacji 2007-2013 (CIP) Instrumenty finansowe dla MŚP Arkadiusz Lewicki Dyrektor Krajowy Punkt Kontaktowy CIP przy Związku Banków Polskich Program ramowy na

Bardziej szczegółowo

Projekt JEREMIE w Katalonii

Projekt JEREMIE w Katalonii Projekt JEREMIE w Katalonii Poznań, 10 września 2008 18/09/2008 1.- Opis 2.- JEREMIE w Katalonii 3.- Umowa o Dofinansowanie 4.- Plan inwestycyjny 1.- Opis 1.- Opis 4 1- Opis JEREMIE (Wspólne Europejskie

Bardziej szczegółowo

Produkty kapitałowe Tytuł prezentacji oferowane w ramach Dolnośląskiego Funduszu Powierniczego - propozycja

Produkty kapitałowe Tytuł prezentacji oferowane w ramach Dolnośląskiego Funduszu Powierniczego - propozycja Produkty kapitałowe Tytuł prezentacji oferowane w ramach Dolnośląskiego Funduszu Powierniczego - propozycja BGK Bank Gospodarstwa Krajowego Wrocław, 25 maja 2012 r. Miasto, data Najważniejsze informacje

Bardziej szczegółowo

Leszek Cybulski Inicjatywa Jeremie jako wsparcie dla MŚP z uwzględnieniem działalności DFG Sp. z o. o.

Leszek Cybulski Inicjatywa Jeremie jako wsparcie dla MŚP z uwzględnieniem działalności DFG Sp. z o. o. Leszek Cybulski Inicjatywa Jeremie jako wsparcie dla MŚP z uwzględnieniem działalności DFG Sp. z o. o. Plan prezentacji 1. Jeremie definicja, historia powstania. 2. Jeremie w Polsce 3. Jeremie w Regionie

Bardziej szczegółowo

Program Ramowy na rzecz konkurencyjności ci i innowacji CIP 2007-2013. 2013 Instrumenty Finansowe dla MSP

Program Ramowy na rzecz konkurencyjności ci i innowacji CIP 2007-2013. 2013 Instrumenty Finansowe dla MSP Program Ramowy na rzecz konkurencyjności ci i innowacji CIP 2007-2013 2013 Instrumenty Finansowe dla MSP KRAJOWY PUNKT KONTAKTOWY PRZY ZWIĄZKU BANKÓW POLSKICH Warszawa, 12 grudnia 2007 r. CIP - Program

Bardziej szczegółowo

www.pozyczki.kujawsko-pomorskie.pl

www.pozyczki.kujawsko-pomorskie.pl Pożyczki i poręczenia na inwestycje realizowane przez K-PFP sp. z o.o. oraz TFPK sp. z o.o. przy wykorzystaniu środków pochodzących z RPO WK-P na lata 2007-2013 z uwzględnieniem Inicjatywy JEREMIE Toruń

Bardziej szczegółowo

Europejskiej przez Fundusze PoŜyczkowe i Poręczeniowe. Regionalne Programy Operacyjne

Europejskiej przez Fundusze PoŜyczkowe i Poręczeniowe. Regionalne Programy Operacyjne MoŜliwo liwości pozyskiwania środków w Unii Europejskiej przez Fundusze PoŜyczkowe i Poręczeniowe Regionalne Programy Operacyjne 2007-2013 2013 Departament Koordynacji Programów Regionalnych Ministerstwo

Bardziej szczegółowo

Program wsparcia funduszy kapitału zalążkowego

Program wsparcia funduszy kapitału zalążkowego Program wsparcia funduszy kapitału zalążkowego Tomasz Sypuła Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości 19 września 2006r. Plan prezentacji Co to jest fundusz kapitału zalążkowego? Cel udzielanego wsparcia

Bardziej szczegółowo

Dolnośląski Fundusz Powierniczy szansa rozwoju dla mikro, mały i średnich firm na Dolnym Śląsku

Dolnośląski Fundusz Powierniczy szansa rozwoju dla mikro, mały i średnich firm na Dolnym Śląsku Dolnośląski Fundusz Powierniczy szansa rozwoju dla mikro, mały i średnich firm na Dolnym Śląsku Bank Gospodarstwa Krajowego Wrocław, dn. 21.09.2011 r. Co to jest JEREMIE? Joint European Resources for Micro-to-Medium

Bardziej szczegółowo

Źródła finansowania działalności innowacyjnej MŚP. Program ramowy na rzecz konkurencyjności i innowacji 2007-2013 Instrumenty finansowe dla MŚP

Źródła finansowania działalności innowacyjnej MŚP. Program ramowy na rzecz konkurencyjności i innowacji 2007-2013 Instrumenty finansowe dla MŚP Źródła finansowania działalności innowacyjnej MŚP Program ramowy na rzecz konkurencyjności i innowacji 2007-2013 Instrumenty finansowe dla MŚP - obecne również na polskim rynku Joanna Dąbrowska www. cip.gov.pl/eip

Bardziej szczegółowo

Programy wsparcia finansowego start-up ów

Programy wsparcia finansowego start-up ów Programy wsparcia finansowego start-up ów Piotr Sławski Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości 26 maj 2007r. Plan prezentacji 1) Wstęp Działalność PARP Finansowanie wczesnych faz rozwoju i problem equity

Bardziej szczegółowo

Preferencyjne finansowanie dla przedsiębiorców w programach ramowych UE

Preferencyjne finansowanie dla przedsiębiorców w programach ramowych UE Preferencyjne finansowanie dla przedsiębiorców w programach ramowych UE Krajowy Punkt Kontaktowy ds. Instrumentów Finansowych Programów UE Projekt Enterprise Europe Network Central Poland jest współfinansowany

Bardziej szczegółowo

Inicjatywa JEREMIE. Poza dotacyjna forma wsparcia szansą rozwoju dla przedsiębiorców.

Inicjatywa JEREMIE. Poza dotacyjna forma wsparcia szansą rozwoju dla przedsiębiorców. Inicjatywa JEREMIE Tytuł prezentacji Poza dotacyjna forma wsparcia szansą rozwoju dla przedsiębiorców. BGK Miasto, data Co to jest JEREMIE? Joint European Resources for Micro-to-Medium Enterprises Wspólne

Bardziej szczegółowo

Fundusz Rozwoju i Promocji Województwa Wielkopolskiego S.A. Krzysztof Leń Poznań 17 grudnia 2010

Fundusz Rozwoju i Promocji Województwa Wielkopolskiego S.A. Krzysztof Leń Poznań 17 grudnia 2010 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Fundusz Rozwoju i Promocji Województwa Wielkopolskiego S.A. Krzysztof Leń Poznań 17 grudnia 2010 Instrumenty finansowe

Bardziej szczegółowo

Inicjatywa JEREMIE instrumenty zwrotne dla rozwoju MŚP

Inicjatywa JEREMIE instrumenty zwrotne dla rozwoju MŚP Inicjatywa JEREMIE instrumenty zwrotne dla rozwoju MŚP Konin, 24 marca 2014 r. BGK jedyny Bank Państwowy w Polsce założony w 1924 r. www.jeremie.com.pl 2 Bank Gospodarstwa Krajowego, utworzony w 1924 r.,

Bardziej szczegółowo

Instrumenty finansowe dla MŚP. Maciej Otulak Komisja Europejska DG Rynek wewnętrzny, przemysł, przedsiębiorczość i MŚP (GROW)

Instrumenty finansowe dla MŚP. Maciej Otulak Komisja Europejska DG Rynek wewnętrzny, przemysł, przedsiębiorczość i MŚP (GROW) Instrumenty finansowe dla MŚP Maciej Otulak Komisja Europejska DG Rynek wewnętrzny, przemysł, przedsiębiorczość i MŚP (GROW) Lublin 22 czerwca 2015 Działania UE czy potrzebne? Instrumenty finansowe dla

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXIII/415/16 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 29 sierpnia 2016 r.

UCHWAŁA NR XXIII/415/16 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 29 sierpnia 2016 r. UCHWAŁA NR XXIII/415/16 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 29 sierpnia 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością Na podstawie art. 18 pkt 19 lit.

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY PUNKT KONTAKTOWY DS. INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH PROGRAMÓW UNII EUROPEJSKIEJ. Instrumenty gwarancyjne w programach ramowych UE 2014-2020

KRAJOWY PUNKT KONTAKTOWY DS. INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH PROGRAMÓW UNII EUROPEJSKIEJ. Instrumenty gwarancyjne w programach ramowych UE 2014-2020 DS. INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH Instrumenty gwarancyjne w programach ramowych UE 2014-2020 Zakres prezentacji: Krajowy Punkt Kontaktowy przy ZBP Zwrotne instrumenty finansowe w programach UE 2007-2013 Instrumenty

Bardziej szczegółowo

Inicjatywa JEREMIE w Województwie Zachodniopomorskim. Szczecin, 8.12.2010 r.

Inicjatywa JEREMIE w Województwie Zachodniopomorskim. Szczecin, 8.12.2010 r. Inicjatywa JEREMIE w Województwie Zachodniopomorskim Szczecin, 8.12.2010 r. Inicjatywa JEREMIE Joint European Resources for Micro-to-Medium Enterprises Wspólne europejskie zasoby dla MŚP Szczecin, 8.12.2010

Bardziej szczegółowo

Fundusze unijne dziś i jutro

Fundusze unijne dziś i jutro Fundusze unijne dziś i jutro Mechanizmy wsparcia przedsiębiorstw Dotacje Usługi doradcze Instrumenty inżynierii finansowej - pożyczki, mikropożyczki, poręczenia, fundusze Private Equity/ Venture Capital

Bardziej szczegółowo

JEREMIE 2007-2013 Efekty i plany

JEREMIE 2007-2013 Efekty i plany JEREMIE 2007-2013 Efekty i plany Głęboczek, maj 2015 Projekty dotyczące wsparcia sektora MŚP realizowane przez BGK w roli Menadżera Funduszu Powierniczego Data zawarcia umowy Wkład do Projektu Województwo

Bardziej szczegółowo

Wsparcie polskiego rynku venture capital w Programie ramowym CIP 2007-2013

Wsparcie polskiego rynku venture capital w Programie ramowym CIP 2007-2013 Wsparcie polskiego rynku venture capital w Programie ramowym CIP 2007-2013 Joanna Dąbrowska Chorzów, 7 kwietnia 2011 r. Strumienie finansowania MŚP 2007-2013 Krajowe programy operacyjne np. PO IG, PO IiŚ,

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój Instrumenty wsparcia przedsiębiorców w Programie Operacyjnym Inteligentny Rozwój, 2014-2020 Program Operacyjny Inteligentny Rozwój I. Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa oraz konsorcja

Bardziej szczegółowo

Napędzamy rozwój przedsiębiorstw

Napędzamy rozwój przedsiębiorstw Inicjatywa JEREMIE w województwie pomorskim - PRFPK Sp. z o.o. w procesie finansowania MŚP Inicjatywa JEREMIE dla rozwoju Pomorza Napędzamy rozwój przedsiębiorstw Realizacja operacji wg stanu na koniec

Bardziej szczegółowo

Preferencyjne finansowanie dla przedsiębiorców w programach ramowych UE

Preferencyjne finansowanie dla przedsiębiorców w programach ramowych UE Preferencyjne finansowanie dla przedsiębiorców w programach ramowych UE Arkadiusz Lewicki Dyrektor Krajowy Punkt Kontaktowy ds. Instrumentów Finansowych Programów Unii Europejskiej Związek Banków Polskich

Bardziej szczegółowo

Instrumenty Finansowe w Polityce Spójności

Instrumenty Finansowe w Polityce Spójności Instrumenty Finansowe w Polityce Spójności 2014-2020 Propozycja 8 Luty 2012 Hanna Dudka DG Regional Policy, European Commission Unit D3: Inżynieria finansowa, duże projekty 1 : Wstęp Wzrost znaczenia instrumentów

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENY POSREDNIKÓW FINANSOWYCH KRYTERIA WYBORU (PORĘCZENIE)

KRYTERIA OCENY POSREDNIKÓW FINANSOWYCH KRYTERIA WYBORU (PORĘCZENIE) konkurs 2/JEREMIE/RPOWK-P/2013 Załącznik nr 1 do trybu składania wniosków o wsparcie finansowe dla Wnioskodawców ze środków Funduszu Powierniczego JEREMIE utworzonego w ramach działania 5.1. Rozwój Instytucji

Bardziej szczegółowo

CAPITAL VENTURE. Jak zdobyć mądry kapitał? Krajowy Fundusz Kapitałowy 24 maja 2012. Piotr Gębala

CAPITAL VENTURE. Jak zdobyć mądry kapitał? Krajowy Fundusz Kapitałowy 24 maja 2012. Piotr Gębala VENTURE CAPITAL Jak zdobyć mądry kapitał? Piotr Gębala Krajowy Fundusz Kapitałowy 24 maja 2012 Agenda Źródła kapitału na rozwój Fundusze VC w Polsce KFK i fundusze VC z jego portfela Źródła kapitału a

Bardziej szczegółowo

Plan inwestycyjny dla Europy

Plan inwestycyjny dla Europy Plan inwestycyjny dla Europy ma na celu stymulowanie inwestycji w strategiczne projekty w całej Unii Europejskiej. W ramach Planu do roku 2018 wsparciem zostaną objęte inwestycje o łącznej wysokości co

Bardziej szczegółowo

Inicjatywa JEREMIE źródłem wsparcia dla MŚP w Regionie. InvestExpo Business Meeting 10 maja 2011 Wrocław

Inicjatywa JEREMIE źródłem wsparcia dla MŚP w Regionie. InvestExpo Business Meeting 10 maja 2011 Wrocław Inicjatywa JEREMIE źródłem wsparcia dla MŚP w Regionie InvestExpo Business Meeting 10 maja 2011 Wrocław Dolnośląski Fundusz Gospodarczy Sp. z o.o. Dolnośląski Fundusz Gospodarczy Sp. z o.o. powołany w

Bardziej szczegółowo

Finansowanie inwestycji MŚP przez instrumenty zwrotne rekomendacje dla perspektywy finansowej 2014-2020 w oparciu o programy UE

Finansowanie inwestycji MŚP przez instrumenty zwrotne rekomendacje dla perspektywy finansowej 2014-2020 w oparciu o programy UE Finansowanie inwestycji MŚP przez instrumenty zwrotne rekomendacje dla perspektywy finansowej 2014-2020 w oparciu o programy UE realizowane przez Bank Pekao SA Katowice, 16 maja 2014 Dużo większa rola

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENY POSREDNIKÓW FINANSOWYCH KRYTERIA WYBORU (POŻYCZKA-BANK)

KRYTERIA OCENY POSREDNIKÓW FINANSOWYCH KRYTERIA WYBORU (POŻYCZKA-BANK) konkurs 1/JEREMIE/RPOWK-P/2012 Załącznik nr 1 do trybu składania wniosków o wsparcie finansowe dla Wnioskodawców ze środków Funduszu Powierniczego JEREMIE utworzonego w ramach działania 5.1. Rozwój Instytucji

Bardziej szczegółowo

Fundusz Powierniczy JEREMIE Województwa Pomorskiego - wdraŝane instrumenty dla sektora MSP. Gdańsk, 13 maja 2010 r.

Fundusz Powierniczy JEREMIE Województwa Pomorskiego - wdraŝane instrumenty dla sektora MSP. Gdańsk, 13 maja 2010 r. Fundusz Powierniczy JEREMIE Województwa Pomorskiego - wdraŝane instrumenty dla sektora MSP 1 Inicjatywa JEREMIE Joint European Resources for Micro-to-Medium Enterprises Wspólne europejskie zasoby dla MŚP

Bardziej szczegółowo

Instrumenty II i III osi priorytetowej Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020

Instrumenty II i III osi priorytetowej Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 Instrumenty II i III osi priorytetowej Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020 Założeniem POIR jest wsparcie realizacji całego procesu powstawania

Bardziej szczegółowo

EUROPEJSKI BANK INWESTYCYJNY

EUROPEJSKI BANK INWESTYCYJNY EUROPEJSKI BANK INWESTYCYJNY Europejski Bank Inwestycyjny (EBI) realizuje cele Unii Europejskiej poprzez zapewnianie długoterminowego finansowania projektów, udzielanie gwarancji i doradztwo. Wspiera projekty

Bardziej szczegółowo

"Plan Junckera szansą na inwestycyjne ożywienie w Europie. Korzyści dla Polski."

Plan Junckera szansą na inwestycyjne ożywienie w Europie. Korzyści dla Polski. "Plan Junckera szansą na inwestycyjne ożywienie w Europie. Korzyści dla Polski." Danuta JAZŁOWIECKA Posłanka do Parlamentu Europejskiego BIPE, 1 czerwiec 2015 Dlaczego Europa potrzebuje nowej strategii

Bardziej szczegółowo

700 milionów zł na innowacyjne projekty polskich firm. Polskie banki w 7.Programie ramowym UE

700 milionów zł na innowacyjne projekty polskich firm. Polskie banki w 7.Programie ramowym UE ŚNIADANIE PRASOWE: 700 milionów zł na innowacyjne projekty polskich firm. Polskie banki w 7.Programie ramowym UE 29 października 2013r. Warszawa, Klub Bankowca, ul. Smolna 6 0 KRAJOWY PUNKT KONTAKTOWY

Bardziej szczegółowo

CEL GŁÓWNY BADANIA CELE SZCZEGÓŁOWE BADANIA

CEL GŁÓWNY BADANIA CELE SZCZEGÓŁOWE BADANIA Załącznik nr 1 do SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Analiza efektywności inicjatywy JEREMIE na terenie województwa wielkopolskiego wraz z oceną jej oddziaływania na sytuację gospodarczą regionu,

Bardziej szczegółowo

Wsparcie dla MŚP w nowym okresie finansowania 2014 2020. Szczecin, 26.10. 2011r.

Wsparcie dla MŚP w nowym okresie finansowania 2014 2020. Szczecin, 26.10. 2011r. Wsparcie dla MŚP w nowym okresie finansowania 2014 2020 Szczecin, 26.10. 2011r. Wsparcie dla MŚP w ramach RPO WZ 2007-2013 Inicjatywa JEREMIE System dotacyjny Alokacja na konkursy - dotacje: poddziałanie

Bardziej szczegółowo

Fundusze unijne dziś i jutro

Fundusze unijne dziś i jutro Fundusze unijne dziś i jutro Mechanizmy wsparcia przedsiębiorstw Dotacje Usługi doradcze Szkolenia Powiązania kooperacyjne (klastry) Instrumenty inżynierii finansowej - pożyczki, mikropożyczki, poręczenia,

Bardziej szczegółowo

Szkoła Główna Handlowa w Warszawie Agnieszka Alińska. Zwrotne instrumenty finansowe w procesie stymulowania rozwoju regionalnego

Szkoła Główna Handlowa w Warszawie Agnieszka Alińska. Zwrotne instrumenty finansowe w procesie stymulowania rozwoju regionalnego Szkoła Główna Handlowa w Warszawie Agnieszka Alińska Zwrotne instrumenty finansowe w procesie stymulowania rozwoju regionalnego Plan prezentacji System finansowy a sfera realna Rozwój w ujęciu krajowym,

Bardziej szczegółowo

Dofinansowanie na rozwój działalności i wdrożenie innowacji

Dofinansowanie na rozwój działalności i wdrożenie innowacji RPO Lubuskie 2020 Oś Priorytetowa 1 Gospodarka i innowacje PI 3 c Zwiększone zastosowanie innowacji w przedsiębiorstwach sektora MŚP W ramach PI mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa mogą uzyskać wsparcie

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY PUNKT KONTAKTOWY DS. INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH PROGRAMÓW UNII EUROPEJSKIEJ

KRAJOWY PUNKT KONTAKTOWY DS. INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH PROGRAMÓW UNII EUROPEJSKIEJ DS. INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH Instrumenty finansowe w programach ramowych UE Michał Gorzelak Ekspert KPK Katowice, 28.03.2014 ZAKRES PREZENTACJI: O Krajowym Punkcie Kontaktowym ds. Instrumentów Finansowych

Bardziej szczegółowo

Warsztaty dla początkujących czyli o co chodzi w Funduszach Europejskich?

Warsztaty dla początkujących czyli o co chodzi w Funduszach Europejskich? Warsztaty dla początkujących czyli o co chodzi w Funduszach Europejskich? Program Operacyjny Inteligentny Rozwój Irena Romańczuk Departament Programów Regionalnych Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich

Bardziej szczegółowo

Fundusze unijne dziś i jutro

Fundusze unijne dziś i jutro Fundusze unijne dziś i jutro Mechanizmy wsparcia przedsiębiorstw Dotacje Usługi doradcze Szkolenia Powiązania kooperacyjne (klastry) Instrumenty inżynierii finansowej - pożyczki, mikropożyczki, poręczenia,

Bardziej szczegółowo

Nowe możliwości inwestowania w Toruniu przy wsparciu zewnętrznych źródeł finansowania. Tereny inwestycyjne, Fundusze Europejskie. Inicjatywa JEREMIE,

Nowe możliwości inwestowania w Toruniu przy wsparciu zewnętrznych źródeł finansowania. Tereny inwestycyjne, Fundusze Europejskie. Inicjatywa JEREMIE, Nowe możliwości inwestowania w Toruniu przy wsparciu zewnętrznych źródeł finansowania. Tereny inwestycyjne, Fundusze Europejskie Inicjatywa JEREMIE, Toruń 14 czerwca 2011 r. Projekt jest finansowany ze

Bardziej szczegółowo

Tworzenie Funduszy Rozwoju Obszarów Miejskich w ramach inicjatywy JESSICA

Tworzenie Funduszy Rozwoju Obszarów Miejskich w ramach inicjatywy JESSICA Tworzenie Funduszy Rozwoju Obszarów Miejskich w ramach inicjatywy JESSICA Radosław Krawczykowski Dyrektor Departament WdraŜania Programu Regionalnego Inicjatywa JESSICA wdraŝana w ramach 2 Działań Wielkopolskiego

Bardziej szczegółowo

Tabela wdrażania rekomendacji Część A - rekomendacje operacyjne

Tabela wdrażania rekomendacji Część A - rekomendacje operacyjne Załącznik nr 2 do Uchwały 4/12 z dnia 5 września 2012 r. Tabela wdrażania rekomendacji Tabela wdrażania rekomendacji Część A - rekomendacje operacyjne Lp. Tytuł raportu 1. Ocena efektywności i skuteczności

Bardziej szczegółowo

Wsparcie dla innowacji

Wsparcie dla innowacji Wsparcie dla innowacji Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2 1 Program Operacyjnego Inteligentny Rozwój CEL: Wzrost innowacyjności polskiej gospodarki Beneficjenci: przedsiębiorstwa (szczególnie MŚP),

Bardziej szczegółowo

Wsparcie dla polskich firm, możliwe w ramach Programu CIP ; Instrumenty finansowe dla MŚP po 2013 r.

Wsparcie dla polskich firm, możliwe w ramach Programu CIP ; Instrumenty finansowe dla MŚP po 2013 r. Wsparcie dla polskich firm, możliwe w ramach Programu CIP 2007-2013; Instrumenty finansowe dla MŚP po 2013 r. Centralny Punkt Informacyjny FE Warszawa 24 kwietnia 2013 r. Krajowy Punkt Kontaktowy Programu

Bardziej szczegółowo

Poręczenia kredytowe dla Mikro, Małych i Średnich i Europejski Przedsiębiorstw

Poręczenia kredytowe dla Mikro, Małych i Średnich i Europejski Przedsiębiorstw Poręczenia kredytowe dla Mikro, Małych i Średnich i Europejski Przedsiębiorstw Fundusz Inwestycyjny POLFUND Fundusz Poręczeń Kredytowych S.A. Prezentacja dla Pracowników Regionu - poręczenie kredytowe

Bardziej szczegółowo

Inicjatywa JEREMIE dla rozwoju Pomorza Zachodniego. www. arms-szczecin.eu

Inicjatywa JEREMIE dla rozwoju Pomorza Zachodniego. www. arms-szczecin.eu Inicjatywa JEREMIE dla rozwoju Pomorza Zachodniego www. arms-szczecin.eu www.jeremie.pl 1 Kim jesteśmy? Agencja Rozwoju Metropolii Szczecińskiej Sp. z o.o. to spółka miejska (Gmina Miasto Szczecin posiada

Bardziej szczegółowo

pogłębianie wiedzy o instrumentach finansowych EFSI Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Instrumenty finansowe

pogłębianie wiedzy o instrumentach finansowych EFSI Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Instrumenty finansowe pogłębianie wiedzy o instrumentach finansowych EFSI Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego współfinansowane przez Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego są trwałym i efektywnym sposobem inwestowania

Bardziej szczegółowo

VENTURE CAPITAL. Finansowe instrumenty wsparcia innowacyjnych przedsiębiorstw. Piotr Gębala Prezes Zarządu Warszawa, 26 maja 2010

VENTURE CAPITAL. Finansowe instrumenty wsparcia innowacyjnych przedsiębiorstw. Piotr Gębala Prezes Zarządu Warszawa, 26 maja 2010 VENTURE CAPITAL Finansowe instrumenty wsparcia innowacyjnych przedsiębiorstw Piotr Gębala Prezes Zarządu Warszawa, 26 maja 2010 Wybrane źródła kapitału / instrumenty wsparcia Agendy rządowe/fundacje finansujące

Bardziej szczegółowo

Finansowanie innowacji. Adrian Lis

Finansowanie innowacji. Adrian Lis 2011 Finansowanie innowacji Adrian Lis Plan prezentacji Część teoretyczna Wewnętrzne i zewnętrzne źródła finansowania innowacji Programy wspierające innowacyjność Część praktyczna Główne problemy i najlepsze

Bardziej szczegółowo

Doświadczenia z realizacji projektu Wsparcie inżynierii finansowej na rzecz rozwoju ekonomii społecznej w ramach Działania 1.

Doświadczenia z realizacji projektu Wsparcie inżynierii finansowej na rzecz rozwoju ekonomii społecznej w ramach Działania 1. Doświadczenia z realizacji projektu Wsparcie inżynierii finansowej na rzecz rozwoju ekonomii społecznej w ramach Działania 1.4 PO KL 22 października 2014 r. Bank Gospodarstwa Krajowego Utworzony w 1924

Bardziej szczegółowo

STAN WDROŻENIA INSTRUMENTÓW GWARANCYJNYCH PROGRAMU CIP W POLSCE NA TLE EUROPY

STAN WDROŻENIA INSTRUMENTÓW GWARANCYJNYCH PROGRAMU CIP W POLSCE NA TLE EUROPY STAN WDROŻENIA INSTRUMENTÓW GWARANCYJNYCH PROGRAMU CIP W POLSCE NA TLE EUROPY Zjazd Funduszy Poręczeniowych: 2014 2020 WYZWANIA DLA SYSTEMU PORĘCZENIOWEGO Jachranka, 24-25 października 2012 r. Arkadiusz

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENY POSREDNIKÓW FINANSOWYCH KRYTERIA WYBORU (POŻYCZKA - FUNDUSZ)

KRYTERIA OCENY POSREDNIKÓW FINANSOWYCH KRYTERIA WYBORU (POŻYCZKA - FUNDUSZ) KRYTERIA OCENY POSREDNIKÓW FINANSOWYCH KRYTERIA WYBORU (POŻYCZKA - FUNDUSZ) Konkurs nr 1/JEREMIE/RPOWK-P/2014 Nr Kryterium Opis kryterium Sposób oceny A. Dopuszczalność projektu A.1 Cele projektu wspierają

Bardziej szczegółowo

Instrumenty finansowe w programach operacyjnych na lata 2014-2020. Rynia, 27 luty 2014 r.

Instrumenty finansowe w programach operacyjnych na lata 2014-2020. Rynia, 27 luty 2014 r. w programach operacyjnych na lata 2014-2020 Rynia, 27 luty 2014 r. na lata 2014-2020 stan prac Rozporządzenie PE i Rady (UE) nr 1303/2013, w tym tytuł IV poświęcony Instrumentom Finansowym weszło w życie

Bardziej szczegółowo

Wsparcie dla MŚP i spółek o średniej kapitalizacji w instrumentach finansowych programów ramowych UE objętych EFIS

Wsparcie dla MŚP i spółek o średniej kapitalizacji w instrumentach finansowych programów ramowych UE objętych EFIS Wsparcie dla MŚP i spółek o średniej kapitalizacji w instrumentach finansowych programów ramowych UE objętych EFIS Arkadiusz Lewicki Krajowy Punkt Kontaktowy ds. Instrumentów Finansowych Programów Unii

Bardziej szczegółowo

FUNDUSZE UE DLA PRZEDSIĘBIORCÓW PROGRAM OPERACYJNY INNOWACYJNA GOSPODARKA Działania realizowane przez PARP

FUNDUSZE UE DLA PRZEDSIĘBIORCÓW PROGRAM OPERACYJNY INNOWACYJNA GOSPODARKA Działania realizowane przez PARP FUNDUSZE UE DLA PRZEDSIĘBIORCÓW PROGRAM OPERACYJNY INNOWACYJNA GOSPODARKA Działania realizowane przez PARP Iwona Szendel Dyrektor Zespołu Instrumentów Inwestycyjnych Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości

Bardziej szczegółowo

JESSICA. Nowy sposób wykorzystania środków UE w celu wspierania trwałych inwestycji i wzrostu na obszarach miejskich. Czym jest JESSICA?

JESSICA. Nowy sposób wykorzystania środków UE w celu wspierania trwałych inwestycji i wzrostu na obszarach miejskich. Czym jest JESSICA? Wspólne europejskie wsparcie na rzecz trwałych inwestycji w obszarach miejskich JESSICA Nowy sposób wykorzystania środków UE w celu wspierania trwałych inwestycji i wzrostu na obszarach miejskich Czym

Bardziej szczegółowo

BOŚ Eko Profit S.A. nowa oferta dla inwestorów realizujących projekty energetyki odnawialnej

BOŚ Eko Profit S.A. nowa oferta dla inwestorów realizujących projekty energetyki odnawialnej UNIA EUROPEJSKA FUNDUSZ SPÓJNOŚCI EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO BOŚ Eko Profit S.A. nowa oferta dla inwestorów realizujących projekty energetyki odnawialnej Poznań, 24.11.2010 r. Rynek Zielonych

Bardziej szczegółowo

Instrumenty finansowe w programach ramowych UE

Instrumenty finansowe w programach ramowych UE Instrumenty finansowe w programach ramowych UE Ewa Krawiec Michał Gorzelak Krajowy Punkt Kontaktowy ds. Instrumentów Finansowych Programów Unii Europejskiej Związek Banków Polskich Warszawa, 13.10.2014

Bardziej szczegółowo

Środki na rozwój biznesu - inicjatywa JEREMIE

Środki na rozwój biznesu - inicjatywa JEREMIE * Wszystkie zamieszczone materiały są chronione prawami autorskimi. Zabronione jest kopiowanie oraz modyfikowanie prezentacji bez zgody autora. Tytuł prezentacji Środki na rozwój biznesu - inicjatywa JEREMIE

Bardziej szczegółowo

Źródła finansowania rozwoju przedsiębiorstw

Źródła finansowania rozwoju przedsiębiorstw www.psab.pl Źródła finansowania rozwoju przedsiębiorstw Przemysław Jura Prezes Zarządu Instytutu Nauk Ekonomicznych i Społecznych Koordynator zarządzający Ponadregionalną Siecią Aniołów Biznesu - Innowacja

Bardziej szczegółowo

BGK jako MenadŜer Funduszy Powierniczych w ramach inicjatywy JEREMIE

BGK jako MenadŜer Funduszy Powierniczych w ramach inicjatywy JEREMIE BGK jako MenadŜer Funduszy Powierniczych w ramach inicjatywy JEREMIE IX Zjazd Polskiego Stowarzyszenia Funduszy PoŜyczkowych oraz szkolenie dla Funduszy PoŜyczkowych i Poręczeniowych Zamek RYN 17-18 września

Bardziej szczegółowo

pogłębianie wiedzy o instrumentach finansowych EFSI Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich Instrumenty finansowe

pogłębianie wiedzy o instrumentach finansowych EFSI Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich Instrumenty finansowe pogłębianie wiedzy o instrumentach finansowych EFSI Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich , współfinansowane z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich

Bardziej szczegółowo

Wsparcie polskiego biznesu, możliwe w ramach Programu CIP 2007-2013; Instrumenty finansowe dla MŚP po 2013 r.

Wsparcie polskiego biznesu, możliwe w ramach Programu CIP 2007-2013; Instrumenty finansowe dla MŚP po 2013 r. Wsparcie polskiego biznesu, możliwe w ramach Programu CIP 2007-2013; Instrumenty finansowe dla MŚP po 2013 r. Centralny Punkt Informacyjny FE Warszawa 20 marca 2013 r. Krajowy Punkt Kontaktowy Programu

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 4 Wzór Planu Operacyjnego

Załącznik Nr 4 Wzór Planu Operacyjnego Załącznik Nr 4 Wzór Planu Operacyjnego składanego w Otwartym Konkursie Ofert Krajowego Funduszu Kapitałowego S.A. Plan operacyjny jest dokumentem zbiorczym, na który składają się następujące dokumenty:

Bardziej szczegółowo

Finansowanie innowacji. Innowacje w biznesie wykład 4

Finansowanie innowacji. Innowacje w biznesie wykład 4 Finansowanie innowacji Innowacje w biznesie wykład 4 Źródła finansowania innowacji Kapitał własny Finansowanie wewnętrzne samofinansowanie skumulowanego zysku odpisy amortyzacyjne ciche rezerwy inne Kapitał

Bardziej szczegółowo

Wsparcie MŚP w Polsce Wschodniej poprzez reporęczenia Banku Gospodarstwa Krajowego udzielane funduszom poręczeniowym ze środków PO RPW

Wsparcie MŚP w Polsce Wschodniej poprzez reporęczenia Banku Gospodarstwa Krajowego udzielane funduszom poręczeniowym ze środków PO RPW Wsparcie MŚP w Polsce Wschodniej poprzez reporęczenia Banku Gospodarstwa Krajowego udzielane funduszom poręczeniowym ze środków PO RPW 2007-2013 Bank Gospodarstwa Krajowego Kromerowo, 1 grudnia 20111 r.

Bardziej szczegółowo

Produkty poręczeniowe oferowane przez PRFPK. Inicjatywa JEREMIE dla rozwoju Pomorza

Produkty poręczeniowe oferowane przez PRFPK. Inicjatywa JEREMIE dla rozwoju Pomorza Produkty poręczeniowe oferowane przez PRFPK Inicjatywa JEREMIE dla rozwoju Pomorza Działalność Funduszu Pomorski Regionalny Fundusz Poręczeń Kredytowych powstał w grudniu 2001roku z inicjatywy Samorządu

Bardziej szczegółowo

Zmiana rządowego programu Wspieranie przedsiębiorczości z wykorzystaniem poręczeń i gwarancji Banku Gospodarstwa Krajowego 1)

Zmiana rządowego programu Wspieranie przedsiębiorczości z wykorzystaniem poręczeń i gwarancji Banku Gospodarstwa Krajowego 1) Warszawa, 12.06.2015 r. Zmiana rządowego programu Wspieranie przedsiębiorczości z wykorzystaniem poręczeń i gwarancji Banku Gospodarstwa Krajowego 1) W programie Wspieranie przedsiębiorczości z wykorzystaniem

Bardziej szczegółowo

- narzędzia wspomagające działania eksportowe w Regionie koncepcja. Poznao, grudzieo 2015

- narzędzia wspomagające działania eksportowe w Regionie koncepcja. Poznao, grudzieo 2015 - narzędzia wspomagające działania eksportowe w Regionie koncepcja Poznao, grudzieo 2015 Aktualny system finansowy wspierający przedsiębiorców w Wielkopolsce 2 Wsparcie przedsiębiorców w Wielkopolsce realizowane

Bardziej szczegółowo

Wdrażanie instrumentów finansowych w ramach RPO

Wdrażanie instrumentów finansowych w ramach RPO Wdrażanie instrumentów finansowych w ramach RPO 2014-2020 Spotkanie informacyjne dot. postępowania Wybór Pośredników Finansowych w celu wdrażania Instrumentu Finansowego Poręczenie 25 stycznia 2018 r.

Bardziej szczegółowo

Fundusz Rozwoju Obszarów Miejskich Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego. jessica.bzwbk.pl. Szczecin, lipiec 2011 roku

Fundusz Rozwoju Obszarów Miejskich Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego. jessica.bzwbk.pl. Szczecin, lipiec 2011 roku Fundusz Rozwoju Obszarów Miejskich Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego jessica.bzwbk.pl Szczecin, lipiec 2011 roku JESSICA - nowe narzędzie inŝynierii finansowej JESSICA - Joint European Support for

Bardziej szczegółowo

Finansowanie Venture Capital: Wady i Zalety

Finansowanie Venture Capital: Wady i Zalety Finansowanie Venture Capital: Wady i Zalety Barbara Nowakowska Polskie Stowarzyszenie Inwestorów Kapitałowych Poznań, 22 września 2007 r. 1. Fundusze venture capital 2. Finansowanie innowacji 2 Definicje

Bardziej szczegółowo

POLITYKA SPÓJNOŚCI NA LATA 2014-2020

POLITYKA SPÓJNOŚCI NA LATA 2014-2020 ZINTEGROWANE INWESTYCJE TERYTORIALNE POLITYKA SPÓJNOŚCI NA LATA 2014-2020 W grudniu 2013 r. Rada Unii Europejskiej formalnie zatwierdziła nowe przepisy i ustawodawstwo dotyczące kolejnej rundy inwestycji

Bardziej szczegółowo

Promocja inwestycji na rzecz zrównowa onej gospodarki energetycznej w budownictwie - sesja informacyjna DG REGIO 19 czerwca 2009

Promocja inwestycji na rzecz zrównowa onej gospodarki energetycznej w budownictwie - sesja informacyjna DG REGIO 19 czerwca 2009 FINANSOWANIE PRZEDSIĘWZIĘĆ POPRAWIAJĄCYCH EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNĄ I ENERGIĘ ODNAWIALNĄ W BUDOWNICTWIE : DOŚWIADCZENIA EUROPEJSKIEGO BANKU INWESTYCYJNEGO Europejski Bank Inwestycyjny (EIB) Promocja inwestycji

Bardziej szczegółowo

Bank partnerem wspierającym innowacyjne rozwiązania klientów

Bank partnerem wspierającym innowacyjne rozwiązania klientów Bank partnerem wspierającym innowacyjne rozwiązania klientów AGENDA PREZENTACJI INNOWACJE W BIZNESIE POZYSKANIE FINANSOWANIA REALIZACJA ZAŁOŻEŃ od teorii i założeń do faktycznych możliwości i barier wachlarz

Bardziej szczegółowo

Źródła informacji o Funduszach Europejskich oraz wsparcie dla przedsiębiorstw ze środków Unii Europejskiej. Poznań, r.

Źródła informacji o Funduszach Europejskich oraz wsparcie dla przedsiębiorstw ze środków Unii Europejskiej. Poznań, r. Źródła informacji o Funduszach Europejskich oraz wsparcie dla przedsiębiorstw ze środków Unii Europejskiej Poznań, 09.05.2017 r. Plan prezentacji: I. Źródła informacji o Funduszach Europejskich. II. Zasady

Bardziej szczegółowo

Inicjatywa JEREMIE i jej realizacja przez Zachodniopomorski Regionalny Fundusz Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o.

Inicjatywa JEREMIE i jej realizacja przez Zachodniopomorski Regionalny Fundusz Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o. Inicjatywa JEREMIE i jej realizacja przez Zachodniopomorski Regionalny Fundusz Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o. SPIS TREŚCI: 1. Co to jest JEREMIE? 2. JEREMIE w Polsce 3. JEREMIE w województwie zachodniopomorskim

Bardziej szczegółowo

- Europejski Fundusz Orientacji i Gwarancji Rolnej ( EAGGF-EFOiGR),

- Europejski Fundusz Orientacji i Gwarancji Rolnej ( EAGGF-EFOiGR), Zasady kwalifikowalności ustalane są w przepisach oraz innych regulacjach krajowych, poza ściśle określonymi regułami zawartymi w unormowaniach wspólnotowych dla poszczególnych funduszy. Unia Europejska

Bardziej szczegółowo

Jan Szczucki, PAG Uniconsult

Jan Szczucki, PAG Uniconsult Badanie zrealizowane w ramach projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Jan Szczucki, PAG Uniconsult Wybrane wnioski z ewaluacji instrumentów inżynierii finansowej zrealizowanej

Bardziej szczegółowo

OŚ PRIORYTETOWA I RPO WO INNOWACJE W GOSPODARCE - KRYTERIA SZCZEGÓŁOWE -

OŚ PRIORYTETOWA I RPO WO INNOWACJE W GOSPODARCE - KRYTERIA SZCZEGÓŁOWE - OŚ PRIORYTETOWA I RPO WO 2014-2020 INNOWACJE W GOSPODARCE - KRYTERIA SZCZEGÓŁOWE - Oś priorytetowa I INNOWACJE W GOSPODARCE Działanie 1.2 Infrastruktura B+R Zgodność projektu z Umową Partnerstwa tj.: 1.

Bardziej szczegółowo

liwości finansowania branży y IT z funduszy UE

liwości finansowania branży y IT z funduszy UE Możliwo liwości finansowania branży y IT z funduszy UE CO TO JEST DOTACJA? Dotacja jest bezzwrotną pomocą finansową W wielu przypadkach jest to refundacja kosztów, które przedsiębiorca poniósł. Dlatego

Bardziej szczegółowo

Preferencyjne finansowanie dla przedsiębiorców w programach ramowych UE

Preferencyjne finansowanie dla przedsiębiorców w programach ramowych UE Preferencyjne finansowanie dla przedsiębiorców w programach ramowych UE Robert Rasiński Krajowy Punkt Kontaktowy ds. Instrumentów Finansowych Programów Unii Europejskiej Maj, 2017 r. Krajowy Punkt Kontaktowy

Bardziej szczegółowo

Aktualna sytuacja na rynku kredytowym dla firm w Polsce i możliwe scenariusze na przyszłość

Aktualna sytuacja na rynku kredytowym dla firm w Polsce i możliwe scenariusze na przyszłość Aktualna sytuacja na rynku kredytowym dla firm w Polsce i możliwe scenariusze na przyszłość Tomasz Kierzkowski Departament Klienta Biznesowego 23 maja 2013 Plan prezentacji Fundusze unijne i kredyty dla

Bardziej szczegółowo

Formy działalności gospodarczej. Finansowanie i ryzyko.

Formy działalności gospodarczej. Finansowanie i ryzyko. Formy działalności gospodarczej. Finansowanie i ryzyko. dr Rafał Lipniewicz Uniwersytet Wrocławski Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Rok akademicki 2017/2018 Formy prawne działalności gospodarczej

Bardziej szczegółowo

Skorzystanie z funduszy venture capital to rodzaj małżeństwa z rozsądku, którego horyzont czasowy jest z góry zakreślony.

Skorzystanie z funduszy venture capital to rodzaj małżeństwa z rozsądku, którego horyzont czasowy jest z góry zakreślony. Skorzystanie z funduszy venture capital to rodzaj małżeństwa z rozsądku, którego horyzont czasowy jest z góry zakreślony. Jedną z metod sfinansowania biznesowego przedsięwzięcia jest skorzystanie z funduszy

Bardziej szczegółowo

Programowanie perspektywy finansowej w Wielkopolsce. Oś Priorytetowa I- Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka

Programowanie perspektywy finansowej w Wielkopolsce. Oś Priorytetowa I- Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka 1 Programowanie perspektywy finansowej 2014-2020 w Wielkopolsce Oś Priorytetowa I- Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka 2 Alokacja środków na WRPO 2014+ WRPO 2014+ 2 450,2 mln euro (EFRR 1 760,9 mln

Bardziej szczegółowo

Instrumenty finansowe w programach UE

Instrumenty finansowe w programach UE Instrumenty finansowe w programach UE Michał Gorzelak Krajowy Punkt Kontaktowy ds. Instrumentów Finansowych Programów Unii Europejskiej Związek Banków Polskich Lublin, 21 listopada 2014 r. Krajowy Punkt

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do Funduszy Europejskich na lata 2014-2020

Wprowadzenie do Funduszy Europejskich na lata 2014-2020 1 Wprowadzenie do Funduszy Europejskich na lata 2014-2020 2 Stan prac wdrożeniowych System informatyczny Wytyczne i wzory dokumentów Szczegółowe opisy priorytetów Negocjacje programów operacyjnych z KE

Bardziej szczegółowo

PLATFORMA TRANSFERU TECHNOLOGII

PLATFORMA TRANSFERU TECHNOLOGII PTT łatwiejszy (i bezpłatny) dostęp do nowych technologii PLATFORMA TRANSFERU TECHNOLOGII ARP S.A./ARP biznes, rozwój, innowacje Ścieżki innowacyjności 01 prowadzenie własnych prac B+R 02 zlecenie prac

Bardziej szczegółowo

Wsparcie przedsiębiorców w latach 2014-2020 możliwości pozyskania dofinansowania w nowej perspektywie unijnej

Wsparcie przedsiębiorców w latach 2014-2020 możliwości pozyskania dofinansowania w nowej perspektywie unijnej Wsparcie przedsiębiorców w latach 2014-2020 możliwości pozyskania dofinansowania w nowej perspektywie unijnej Iwona Wendel Podsekretarz Stanu Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Warszawa, 22 maja 2014

Bardziej szczegółowo

PREFERENCYJNE FINANSOWANIE ZWROTNE JAKO FORMA WSPIERANIA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

PREFERENCYJNE FINANSOWANIE ZWROTNE JAKO FORMA WSPIERANIA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI PREFERENCYJNE FINANSOWANIE ZWROTNE JAKO FORMA WSPIERANIA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI 15 maja 2014 29.05.2014 r. ul. Arkońska 6 (budynek A3), 80-387 Gdańsk tel.: 58 32 33 100 faks: 58 30 11 341 Łukasz Narloch, Samodzielny

Bardziej szczegółowo

Instrumenty finansowe dla przedsiębiorców w programach UE

Instrumenty finansowe dla przedsiębiorców w programach UE Instrumenty finansowe dla przedsiębiorców w programach UE Michał Gorzelak Szef Obszaru Instrumentów Dłużnych Krajowy Punkt Kontaktowy ds. Instrumentów Finansowych Programów Unii Europejskiej Katowice,

Bardziej szczegółowo