Sprawozdanie finansowe skonsolidowane za 2011 rok. Sprawozdanie finansowe jednostkowe za I kwartał 2012 roku

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Sprawozdanie finansowe skonsolidowane za 2011 rok. Sprawozdanie finansowe jednostkowe za I kwartał 2012 roku"

Transkrypt

1

2 Prezentacja Spółki Sprawozdanie finansowe jednostkowe za 2011 rok Sprawozdanie finansowe skonsolidowane za 2011 rok Sprawozdanie finansowe jednostkowe za I kwartał 2012 roku Sprawozdanie finansowe skonsolidowane za I kwartał 2012 roku 2

3 Zespół Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A.: wytwarza ciepło i energię elektryczną w skojarzeniu przesyła i dystrybuuje ciepło 3 W skład przedsiębiorstwa Spółki wchodzą trzy zakłady produkcyjne: Elektrociepłownia Wrocław, zlokalizowana we Wrocławiu Elektrociepłownia Czechnica, zlokalizowana w miejscowości Siechnice Zakład Zawidawie, zlokalizowany we Wrocławiu

4 30,1% 5,1% 5,4% 17,7% 9,4% 15,6% 16,7% EC Kraków S.A. EDF International S.A.S. EnBW Investment III OFE PZU Złota Jesień OFE ING Aviva OFE Pozostali 50% + 1 akcja 9,4% 5,4% 5,1% 30,1% 100% kapitał zakładowy: zł liczba akcji: szt. 4

5 Na pierwszej sesji w 2011 roku cena akcji KOGENERACJI S.A. na zamknięciu wynosiła 109,50 zł za akcję, przy wolumenie obrotów szt. i była to najwyższa cena w analizowanym okresie 2011 roku. IV kwartał 2011 r. został zakończony ceną 69,45 zł za akcję przy obrotach szt. Tendencja spadkowa kursu akcji w IV kwartale była efektem ogólnego kryzysu giełdowego, co potwierdzają notowania swig80. Respect Index Zgodnie z uchwałą Zarządu GPW 651/2009 (z późn. zm.) po sesji w dniu 31 stycznia 2012 r. przeprowadzono rewizję listy uczestników Respect Index (IV edycja). KOGENERACJA S.A. spełniając wysokie wymagania i kryteria RESPECT Index znalazła się w gronie 23 spółek nowego portfela indeksu giełdowego spółek odpowiedzialnych społecznie. 5

6 Struktura sprzedaży energii elektrycznej i ciepła w jednostkach globalnych (TJ) Struktura sprzedaży energii elektrycznej i ciepła w tys. PLN 30% 17% ciepło energia elektryczna certyfikaty 70% 37% 46% Wyszczególnienie Jednostki ciepło TJ energia elektryczna MWh ciepło tys. PLN energia elektryczna tys. PLN (w tym usługi systemowe) certyfikaty tys. PLN

7 4,5% Odbiorcy ciepła 0,5% Odbiorcy energii elektrycznej 1% TGE 95% 99% Fortum Everen PPO Siechnice Sieć ciepłownicza EC Zawidawie 7

8 Bezpieczeństwo i higiena pracy Wzrost przychodów ze sprzedaży energii elektrycznej, ciepła i certyfikatów Współspalanie biomasy Wymogi środowiskowe Inwestycje w instalacje DeSOx i DeNOx Uprawnienia do emisji CO 2 Optymalizacja Grupy Kapitałowej KOGENERACJA S.A. Status podmiotu odpowiedzialnego społecznie - RESPECT INDEX Kwestie społeczne zarządzanie kompetencjami w Spółce 8

9 Uzyskanie rentowności na poziomie oczekiwanym przez Akcjonariuszy poprzez doskonalenie efektywności produkcji, wdrażanie nowych technologii oraz zapewnienie niezawodności dostaw ciepła i energii elektrycznej, poszanowanie środowiska, jakość i bezpieczeństwo pracy, a także rozwijanie kompetencji pracowników Realizacja Projektu Przemysłowego w odpowiedzi na wymogi otoczenia: dostosowanie urządzeń produkcyjnych do nowych wymogów (zielona energia między innymi dostosowanie kotła bloku BC-1 do spalania 100% biomasy), zmiany organizacyjne Maksymalizacja produkcji i sprzedaży energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych - współspalanie biomasy w EC Wrocław i EC Czechnica Pozyskiwanie nowych klientów na ciepło sieciowe dzięki przyłączaniu nowych odbiorców Wykorzystanie synergii w Grupie EDF dla optymalizacji kosztów zakupów i pomocniczych procesów biznesowych Doskonalenie Systemu Bezpieczeństwa Pracy mające na celu całkowite wyeliminowanie wypadków przy pracy, poprzez podnoszenie świadomości i zaangażowania pracowników, dokonywanie analizy ryzyk 9

10 Budowa konkurencyjnej elektrociepłowni we Wrocławiu Niestabilność na rynku paliw Pionierskie rozwiązania techniczne w nowych instalacjach do współspalania biomasy Relatywnie wysokie zapotrzebowanie na środki niezbędne do finansowania inwestycji Wzrost wymagań odnośnie kwalifikacji technicznych załogi 10

11 Prezentacja Spółki Sprawozdanie finansowe jednostkowe za 2011 rok Sprawozdanie finansowe skonsolidowane za 2011 rok Sprawozdanie finansowe jednostkowe za I kwartał 2012 roku Sprawozdanie finansowe skonsolidowane za I kwartał 2012 roku 11

12 Wyszczególnienie ciepło energia elektryczna certyfikaty usługi systemowe sprzedaż nadwyżek uprawnień CO 2 pozostałe RAZEM ,4 208,5 96,8 10,5 22,7 7,3 604, ,7 220,2 84,4 2,1 0,0 5,0 586,4 + 17,8 604,2 586,

13 Wyszczególnienie paliwo produkcyjne akcyza pozostałe koszty zmienne RAZEM ,7 0,3 28,7 323, ,5 0,3 22,9 309,7 + 14,0 323,7 309,

14 Struktura sprzedaży energii elektrycznej i energii zielonej w 2011 r. w MWh [%] Struktura sprzedaży energii elektrycznej i energii zielonej w 2011 r. w tys. PLN [%] 26,97% 32,18% energia zielona energia elektryczna 73,03% 67,82% Wyszczególnienie energia zielona MWh energia elektryczna MWh energia zielona MPLN 67,1 50,5 energia elektryczna MPLN 208,5 220,2 14

15 Wyszczególnienie koszty pracy (w tym koszty restrukturyzacji) remonty amortyzacja usługi pozostałe koszty stałe RAZEM ,0 25,8 56,8 44,0 16,4 215, ,7 25,6 49,7 36,3 16,4 203,7 + 11,3 215,0 203,

16 +0,1-6,1 + 6, Wynik na pozostałej działalności operacyjnej w MPLN 16

17 + 3,0 42,5 39, Wynik na działalności finansowej w MPLN 17

18 w Wyszczególnienie tysiącach złotych przychody ze sprzedaży produktów przychody ze sprzedaży towarów i materiałów Przychody Koszt koszty własny zmienne sprzedaży Zysk brutto na sprzedaży Koszty koszty zarządu stałe Koszty sprzedaży Wynik na pozostałej działalności operacyjnej Wynik na działalności operacyjnej (EBIT) Wynik na działalności finansowej Podatek dochodowy Wynik finansowy netto wartość sprzedanych towarów, materiałów wynik na pozostałej działalności operacyjnej EBIT wynik na działalności operacyjnej wynik na działalności finansowej WYNIK NETTO ,2 0,7 323,7 215,0 0,7 0,1 65,6 42,5 98, ,4 0,8 309,7 203,7 0,8-6,1 66,9 39,5 92,9 18

19 Zysk netto Wypłata dywidendy Kapitał rezerwowy ,37 PLN ,00 PLN ,37 PLN PLN / 1 akcję 5,00 4,50 4,00 3,50 3,00 2,50 2,00 1,50 1,00 0,50 0,00 Dywidenda w latach ,41 3,50 3,50 2,05 2,05 1,85 0,55 0,73 0,

20 Wyszczególnienie Jednostki EBITDA MPLN 122,4 116,7 EBIT MPLN 65,6 66,9 Wynik netto MPLN 98,3 92,9 ROA % 7,19 7,03 ROE % 10,55 10,50 ROCE % 7,12 7,94 20

21 MPLN ,6 119, Inwestycje Wewnętrzne (102,6 MPLN), w tym: Remont kapitalizowany turbozespołu TG-3 w EC Wrocław Projekt EC Muchobór 21

22 MPLN ,6 16, Inwestycje zewnętrzne (23,6 MPLN): projekty przyłączeniowe (23,6 MPLN) współfinansowanie budowy sieci i węzłów cieplnych, przyłączono 132 projekty o łącznej mocy 37,8 MWt 22

23 W 2011 roku KOGENERACJA S.A. zakupiła 49% tj udziałów spółki PPO Siechnice Sp. z o.o., wartość transakcji tys. zł. W dniu 30 kwietnia 2012 r. została sfinalizowana transakcja sprzedaży 100% udziałów, tj szt., spółki zależnej PPO Siechnice Sp. z o.o. na rzecz CITRONEX I Sp. z o.o. Cena sprzedaży wyniosła tys. zł, tj. 321,20 zł za 1 udział. Wartość udziałów w cenie nabycia wynosiła tys. zł. W dniu 29 lutego 2012 r. została sfinalizowana transakcja sprzedaży akcji TGE S.A. KOGENERACJA S.A. sprzedała 4,66% akcji, tj szt., Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie za kwotę tys. zł. Wartość akcji w cenie nabycia wynosiła tys. zł. 23

24 w Wyszczególnienie tysiącach złotych AKTYWA Aktywa trwałe Przychody Koszt własny sprzedaży Zysk brutto na sprzedaży Koszty Aktywa zarządu obrotowe Koszty sprzedaży Wynik na pozostałej działalności operacyjnej Wynik na działalności operacyjnej (EBIT) Wynik na działalności finansowej Podatek dochodowy Wynik finansowy netto rzeczowe aktywa trwałe zapasy należności z tytułu dostaw i usług środki pieniężne i ich ekwiwalenty Aktywa przeznaczone do sprzedaży PASYWA Kapitał własny Zobowiązania zobowiązania długoterminowe zobowiązania krótkoterminowe , ,3 830,8 266,2 129,6 118,6 3,4 21, ,8 931,6 436,2 129,9 306, , ,0 765,1 269,8 115,6 129,1 12,8 0, ,8 885,4 437,4 134,7 302,7 24

25 w Wyszczególnienie tysiącach złotych Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej Przychody Koszt własny sprzedaży Zysk inwestycyjnej brutto na sprzedaży Koszty zarządu Koszty sprzedaży Wynik finansowej pozostałej działalności operacyjnej Wynik na działalności operacyjnej (EBIT) Wynik na działalności finansowej Podatek (razem) dochodowy Wynik finansowy netto Przepływy środków pieniężnych z działalności Przepływy środków pieniężnych z działalności Przepływy środków pieniężnych netto Środki pieniężne na początek okresu Środki pieniężne na koniec okresu ,0-37,5-57,9-9,4 12,8 3, ,2-116,3-28,1 5,8 7,0 12,8 25

26 Prezentacja Spółki Sprawozdanie finansowe jednostkowe za 2011 rok Sprawozdanie finansowe skonsolidowane za 2011 rok Sprawozdanie finansowe jednostkowe za I kwartał 2012 roku Sprawozdanie finansowe skonsolidowane za I kwartał 2012 roku 26

27 Legenda: Udziały/akcje KOGENERACJI S.A. Spółka Everen Sp. z o.o. jest wykazywana pomimo braku powiązań kapitałowych jako jednostka stowarzyszona, gdyż KOGENERACJA S.A. realizuje istotne transakcje z tym podmiotem 27

28 Udział w kapitale 1,60% 98,40% Realizowane działania: kontynuacja strategii rozwoju rynku ciepła sieciowego w Zielonej Górze kontynuacja realizacji projektu modernizacji i przebudowy sieci ciepłowniczej w Zielonej Górze kontynuacja inwestycji modernizacji bloku węglowego budowa kotłów olejowo-gazowych podpisanie umowy dotacji z NFOŚ na 36,2 MPLN - wymiana oraz budowa nowych odcinków podstawowych sieci magistralnych z dniem 1 stycznia 2011 r. EDF Polska CUW rozpoczęła świadczenie usług na rzecz Spółki w obszarach: finanse, zakupy i logistyka, inżynieria oraz informatyka KOGENERACJA S.A. Wyszczególnienie pozostali przychody ogółem wynik netto rekompensaty

29 Udział w kapitale 100% Realizowane działania: zagospodarowywanie bieżących ubocznych produktów spalania z KOGENERACJI S.A. i popiołu ze składowiska w Kamieniu sprzedaż na rzecz KOGENERACJI S.A. instalacji do rozładunku, magazynowania i podawania biomasy realizacja inwestycji budowy instalacji waloryzacji popiołów Wyniki finansowe w tys. PLN KOGENERACJA S.A. Wyszczególnienie przychody ogółem wynik netto

30 Udział w kapitale 100% Realizowane działania: w dniu 11 maja 2011 r. KOGENERACJA S.A. zakupiła od Skarbu Państwa 49% udziałów PPO Siechnice i stała się tym samym jedynym właścicielem Spółki w dniu 30 kwietnia 2012 r. nastąpiła finalizacja procesu sprzedaży 100% udziałów PPO Siechnice; podpisano również nową umowę kompleksową na dostarczanie ciepła do PPO Siechnice Wyniki finansowe w tys. PLN KOGENERACJA S.A. Wyszczególnienie przychody ogółem wynik netto

31 Realizowane działania: w dniu 29 lipca 2010 r. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników podjęło uchwałę o rozpoczęciu z dniem 31 lipca 2010 r. procesu likwidacji spółki proces likwidacyjny został zakończony 18 kwietnia 2011 r. na Nadzwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników ZEC Hurt Sp. z o.o. w likwidacji Majątek likwidacyjny spółki w tys. PLN na dzień r. Aktywa trwałe Środki pieniężne Pozostałe aktywa Razem Wartość udziałów w księgach KOGENERACJI Nadwyżka przejętego majątku nad posiadanymi udziałami

32 Spółka Energokrak Sp. z o.o. Towarowa Giełda Energii S.A. % kapitału w posiadaniu KOGENERACJI S.A. 12,40 4,66 W dniu 29 lutego 2012 r. został sfinalizowana transakcja sprzedaży akcji TGE S.A. 32

33 w Wyszczególnienie tysiącach złotych przychody przychody z tyt. rekompensat KDT Przychody Koszt koszty własny własny sprzedaży sprzedaży Zysk brutto na sprzedaży Koszty zysk brutto zarządu ze sprzedaży Koszty sprzedaży zysk z działalności operacyjnej Wynik na pozostałej działalności operacyjnej Wynik zysk na z działalności operacyjnej finansowej (EBIT) Wynik na działalności finansowej Podatek zysk brutto dochodowy Wynik finansowy netto zysk netto na działalności kontynuowanej zysk/starta na działalności zaniechanej ,1 8,5 820,3 221,3 182,7-20,8 161,9 127,8-5,5 2010* 981,5 10,2 764,0 227,7 184,7-15,5 169,2 138,5 0,8 WYNIK NETTO 122,3 139,3 *) W związku z działalnością zaniechaną (sprzedaż udziałów spółki zależnej PPO Siechnice) dane porównawcze w skonsolidowanym rachunku zysków i strat oraz w sprawozdaniu z całkowitych dochodów zostały określone w taki sposób, jakby zaniechanie działalności miało miejsce na początek poprzedniego roku obrotowego. 33

34 w Wyszczególnienie tysiącach złotych AKTYWA Aktywa trwałe Przychody Koszt własny sprzedaży Zysk brutto na sprzedaży Koszty Aktywa zarządu obrotowe Koszty sprzedaży Wynik na pozostałej działalności operacyjnej Wynik na działalności operacyjnej (EBIT) Wynik na działalności finansowej Podatek dochodowy Wynik finansowy netto rzeczowe aktywa trwałe zapasy należności z tytułu dostaw i usług środki pieniężne i ich ekwiwalenty Aktywa przeznaczone do sprzedaży PASYWA Kapitał własny Zobowiązania zobowiązania długoterminowe zobowiązania krótkoterminowe zobowiązania przeznaczone do sprzedaży , , ,5 454,2 157,1 191,5 96,6 39, , ,8 783,8 359,9 414,3 9,6 2010* 1.853, , ,1 507,8 146,6 181,8 176,2 0, , ,5 817,7 421,3 396,4 0,0 34

35 w Wyszczególnienie tysiącach złotych Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej Przychody Koszt własny sprzedaży Zysk inwestycyjnej brutto na sprzedaży Koszty zarządu Koszty sprzedaży Wynik finansowej pozostałej działalności operacyjnej Wynik na działalności operacyjnej (EBIT) Wynik na działalności finansowej Podatek (razem) dochodowy Wynik finansowy netto Przepływy środków pieniężnych z działalności Przepływy środków pieniężnych z działalności Przepływy środków pieniężnych netto Środki pieniężne na początek okresu Środki pieniężne na koniec okresu ,5-155,8-128,3-79,6 176,2 96, ,6-187,9-101,2-7,5 183,7 176,2 35

36 Prezentacja Spółki Sprawozdanie finansowe jednostkowe za 2011 rok Sprawozdanie finansowe skonsolidowane za 2011 rok Sprawozdanie finansowe jednostkowe za I kwartał 2012 roku Sprawozdanie finansowe skonsolidowane za I kwartał 2012 roku 36

37 w Wyszczególnienie tysiącach złotych przychody koszty własny sprzedaży Przychody Koszt zysk własny brutto sprzedaży sprzedaży Zysk brutto na sprzedaży Koszty zysk na zarządu działalności operacyjnej Koszty sprzedaży zysk z działalności finansowej Wynik na pozostałej działalności operacyjnej Wynik zysk na brutto działalności operacyjnej (EBIT) Wynik na działalności finansowej Podatek dochodowy Wynik finansowy netto WYNIK NETTO I kw ,8-175,4 57,4 55,3-2,1 53,2 43,0 I kw ,9-163,3 63,6 62,4-1,6 60,8 50,1 37

38 w Wyszczególnienie tysiącach złotych AKTYWA Aktywa trwałe Przychody Koszt własny sprzedaży Zysk brutto na sprzedaży Koszty Aktywa zarządu obrotowe Koszty sprzedaży Wynik na pozostałej działalności operacyjnej Wynik na działalności operacyjnej (EBIT) Wynik na działalności finansowej Podatek dochodowy Wynik finansowy netto rzeczowe aktywa trwałe zapasy należności z tytułu dostaw i usług środki pieniężne i ich ekwiwalenty Aktywa przeznaczone do sprzedaży PASYWA Kapitał własny Zobowiązania zobowiązania długoterminowe zobowiązania krótkoterminowe , ,4 819,2 186,3 73,1 81,6 17,5 11, ,5 974,5 292,0 128,1 163, , ,3 830,8 266,2 129,6 118,6 3,4 21, ,8 931,6 436,2 129,9 306,3 38

39 w Wyszczególnienie tysiącach złotych Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej Przychody Koszt własny sprzedaży Zysk inwestycyjnej brutto na sprzedaży Koszty zarządu Koszty sprzedaży Wynik finansowej pozostałej działalności operacyjnej Wynik na działalności operacyjnej (EBIT) Wynik na działalności finansowej Podatek (razem) dochodowy Wynik finansowy netto Przepływy środków pieniężnych z działalności Przepływy środków pieniężnych z działalności Przepływy środków pieniężnych netto Środki pieniężne na początek okresu Środki pieniężne na koniec okresu I kw ,3-25,2-118,0 14,1 3,4 17,5 I kw ,3-33,6-106,5 32,2 12,8 45,0 39

40 Prezentacja Spółki Sprawozdanie finansowe jednostkowe za 2011 rok Sprawozdanie finansowe skonsolidowane za 2011 rok Sprawozdanie finansowe jednostkowe za I kwartał 2012 roku Sprawozdanie finansowe skonsolidowane za I kwartał 2012 roku 40

41 w Wyszczególnienie tysiącach złotych przychody przychody z tytułu rekompensat KDT Przychody Koszt koszty własny własny sprzedaży sprzedaży Zysk brutto na sprzedaży Koszty zysk brutto zarządu ze sprzedaży Koszty sprzedaży zysk na działalności operacyjnej Wynik na pozostałej działalności operacyjnej Wynik zysk na z działalności operacyjnej finansowej (EBIT) Wynik na działalności finansowej Podatek zysk brutto dochodowy Wynik finansowy netto zysk netto na działalności kontynuowanej strata na działalności zaniechanej I kw ,9 0,9-249,2 115,6 107,4-4,4 103,0 84,0-1,9 I kw ,2 1,3-228,9 121,6 113,5-4,5 109,0 88,6-3,0 WYNIK NETTO 82,1 85,6 41

42 w Wyszczególnienie tysiącach złotych AKTYWA Aktywa trwałe Przychody Koszt własny sprzedaży Zysk brutto na sprzedaży Koszty Aktywa zarządu obrotowe Koszty sprzedaży Wynik na pozostałej działalności operacyjnej Wynik na działalności operacyjnej (EBIT) Wynik na działalności finansowej Podatek dochodowy Wynik finansowy netto rzeczowe aktywa trwałe zapasy należności z tytułu dostaw i usług środki pieniężne i ich ekwiwalenty Aktywa przeznaczone do sprzedaży PASYWA Kapitał własny Zobowiązania zobowiązania długoterminowe zobowiązania krótkoterminowe zobowiązania przeznaczone do sprzedaży , , ,9 422,9 109,9 127,8 182,3 35, , ,0 647,9 361,0 269,5 17, , , ,5 454,2 157,1 191,5 96,6 39, , ,8 783,8 359,9 414,3 9,6 42

43 w Wyszczególnienie tysiącach złotych Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej Przychody Koszt własny sprzedaży Zysk inwestycyjnej brutto na sprzedaży Koszty zarządu Koszty sprzedaży Wynik finansowej pozostałej działalności operacyjnej Wynik na działalności operacyjnej (EBIT) Wynik na działalności finansowej Podatek dochodowy Wynik finansowy netto Przepływy środków pieniężnych z działalności Przepływy środków pieniężnych z działalności Przepływy środków pieniężnych netto (razem) Środki pieniężne na początek okresu Środki pieniężne na koniec okresu I kw ,0-31,0-120,1 85,9 96,6 182,3 I kw ,2-36,8-119,0 79,4 176,1 255,5 43

44 44

1. Opis organizacji Grupy Kapitałowej ENEA...5

1. Opis organizacji Grupy Kapitałowej ENEA...5 Spis treści: 1. Opis organizacji Grupy Kapitałowej ENEA...5 1.1. Opis dokonanych zmian w strukturze Grupy... 5 1.2. Opis inwestycji kapitałowych w obrębie Grupy... 5 1.3. Opis planowanych zmian w obrębie

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie operacyjne

Podsumowanie operacyjne Podsumowanie operacyjne 2-6 Podsumowanie operacyjne Komentarz Zarządu 3 Wybrane dane finansowe 4 Kluczowe informacje dotyczące Grupy Kapitałowej ENEA Najważniejsze wydarzenia w I kwartale 2014 r. Opis

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A

SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A Załącznik do uchwały Rady Nadzorczej PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. nr 75/IX/2013 z dnia 4 kwietnia 2013 r. SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A. Z OCENY SYTUACJI SPÓŁKI W

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. za okres dziewięciu miesięcy zakończony dnia 30 września 2011 roku 1 Wybrane skonsolidowane dane finansowe Grupy

Bardziej szczegółowo

1. PODSTAWOWE INFORMACJE NA TEMAT SPÓŁKI I GRUPY KAPITAŁOWEJ 2. DZIAŁALNOŚĆ PGE S.A...14

1. PODSTAWOWE INFORMACJE NA TEMAT SPÓŁKI I GRUPY KAPITAŁOWEJ 2. DZIAŁALNOŚĆ PGE S.A...14 2 SPIS TREŚCI 1. PODSTAWOWE INFORMACJE NA TEMAT SPÓŁKI I GRUPY KAPITAŁOWEJ PGE... 6 1.1. ZMIANY W ORGANIZACJI SPÓŁKI I GRUPY KAPITAŁOWEJ PGE... 6 1.2. ZMIANY W ORGANIZACJI SPÓŁKI PO DNIU BILANSOWYM...

Bardziej szczegółowo

Grupa Kapitałowa TAURON Polska Energia S.A.

Grupa Kapitałowa TAURON Polska Energia S.A. Śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe zgodne z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej za okres 9 miesięcy zakończony dnia 30 września 2013 roku ŚRÓDROCZNE SKRÓCONE

Bardziej szczegółowo

Grupa Kapitałowa TAURON Polska Energia S.A.

Grupa Kapitałowa TAURON Polska Energia S.A. Śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe zgodne z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej za okres 3 miesięcy zakończony dnia roku ŚRÓDROCZNE SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ RAFAKO W 2014 ROKU

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ RAFAKO W 2014 ROKU SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ RAFAKO W 2014 ROKU Racibórz, 23 marca 2015 Spis treści nr strony I. Informacje ogólne... 4 II. Organizacja Grupy Kapitałowej Rafako S.A.... 7 1. Organizacja

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu Elektrociepłowni Będzin S.A. z działalności Spółki w 2012 roku.

Sprawozdanie Zarządu Elektrociepłowni Będzin S.A. z działalności Spółki w 2012 roku. Sprawozdanie Zarządu Elektrociepłowni Będzin S.A. z działalności Spółki w 2012 roku. Elektrociepłownia Będzin S.A. SPIS TREŚCI I WSTĘP...4 II PODSTAWOWE INFORMACJE O SPÓŁCE...4 III PODSTAWOWE WIELKOŚCI

Bardziej szczegółowo

Gdańsk, 6 marca 2014 roku

Gdańsk, 6 marca 2014 roku Gdańsk, 6 marca 2014 roku SPIS TREŚCI PODSTAWOWE JEDNOSTKOWE DANE FINANSOWE ENERGA SA ZA ROK 2013... 4 INFORMACJE O SPÓŁCE I GRUPIE KAPITAŁOWEJ ENERGA... 5 Struktura Spółki ENERGA SA... 5 Działalność Spółki

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. za okres 6 miesięcy

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. za okres 6 miesięcy Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. za okres 6 miesięcy zakończony dnia 30 czerwca 2015 roku Spis treści 1 Działalność Grupy Kapitałowej 5 1.1 Czynniki

Bardziej szczegółowo

1. PODSTAWOWE INFORMACJE NA TEMAT GRUPY KAPITAŁOWEJ PGE... 7 2. DZIAŁALNOŚĆ GRUPY KAPITAŁOWEJ PGE...23

1. PODSTAWOWE INFORMACJE NA TEMAT GRUPY KAPITAŁOWEJ PGE... 7 2. DZIAŁALNOŚĆ GRUPY KAPITAŁOWEJ PGE...23 1 1 2 SPIS TREŚCI 1. PODSTAWOWE INFORMACJE NA TEMAT GRUPY KAPITAŁOWEJ PGE... 7 1.1. OPIS ORGANIZACJI I DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ... 7 1.2. ZMIANY W ORGANIZACJI GRUPY KAPITAŁOWEJ... 10 1.2.1. Zmiany

Bardziej szczegółowo

Zmieniliśmy kod genetyczny organizacji

Zmieniliśmy kod genetyczny organizacji LIST PREZESA ZARZĄDU 2 Zmieniliśmy kod genetyczny organizacji Miniony rok był czasem bardzo poważnych zmian w Grupie ENEA Rok 2014, w mojej ocenie, był bardzo udany tak dla ENEA S.A., jak i całej Grupy

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI OSTROWSKIEGO ZAKŁADU CIEPŁOWNICZEGO SA

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI OSTROWSKIEGO ZAKŁADU CIEPŁOWNICZEGO SA SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI OSTROWSKIEGO ZAKŁADU CIEPŁOWNICZEGO SA SPIS TREŚCI 1. WŁADZE SPÓŁKI... 3 2. RYNEK... 4 2.1. ENERGIA CIEPLNA...6 2.2. ENERGIA ELEKTRYCZNA (EE)...16 2.3. USŁUGI W ZAKRESIE

Bardziej szczegółowo

GK POLENERGIA Wyniki za I kw 2015 i Strategia Grupy. Maj 2015

GK POLENERGIA Wyniki za I kw 2015 i Strategia Grupy. Maj 2015 GK POLENERGIA Wyniki za I kw 2015 i Strategia Grupy Maj 2015 AGENDA 1 Wyniki finansowe i kluczowe elementy Strategii Grupy 2 Załączniki A B C Szczegółowe wyniki finansowe Strategia Grupy - uzupełnienie

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. za rok 2014

Sprawozdanie Zarządu z działalności PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. za rok 2014 Sprawozdanie Zarządu z działalności PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. za rok 2014 zakończony dnia 31 grudnia 2014 roku Spis treści 1 Opis działalności PGE S.A. 4 1.1 Czynniki istotne dla rozwoju PGE S.A.

Bardziej szczegółowo

Gdańsk, 6 marca 2014 roku

Gdańsk, 6 marca 2014 roku Gdańsk, 6 marca 2014 roku Spis treści PODSUMOWANIE ROKU 2013... 5 Wybrane skonsolidowane dane finansowe Grupy ENERGA za rok 2013... 7 Skonsolidowane dane finansowe Grupy ENERGA za lata 2010-2013... 8 INFORMACJE

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. za 2011 rok

Sprawozdanie Zarządu z działalności PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. za 2011 rok Sprawozdanie Zarządu z działalności PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. za 2011 rok SPIS TREŚCI 1. PODSTAWOWE INFORMACJE NA TEMAT PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A.... 4 1.1. PODSTAWOWE DANE O SPÓŁCE...

Bardziej szczegółowo

TAURON Polska Energia S.A.

TAURON Polska Energia S.A. Śródroczne skrócone sprawozdanie finansowe zgodne z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej za okres 3 miesięcy roku 1 ŚRÓDROCZNE SKRÓCONE SPRAWOZDANIE Z CAŁKOWITYCH DOCHODÓW... 4 ŚRÓDROCZNE

Bardziej szczegółowo

Skonsolidowany raport okresowy za I kwartał 2015 roku

Skonsolidowany raport okresowy za I kwartał 2015 roku Skonsolidowany raport okresowy za I kwartał 2015 roku Grupa Azoty Spis treści Wybrane dane finansowe... 4 Skonsolidowane wybrane dane finansowe... 5 Jednostkowe wybrane dane finansowe... 6 Skrócone śródroczne

Bardziej szczegółowo

ŚRÓDROCZNE SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ I&B SYSTEM za okres 9 miesięcy zakończony 30 września 2009 r.

ŚRÓDROCZNE SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ I&B SYSTEM za okres 9 miesięcy zakończony 30 września 2009 r. za okres 9 miesięcy zakończony 30 września 2009 r. I&B SYSTEM S.A. ŚRÓDROCZNE SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE I&B SYSTEM S.A. I JEJ GRUPY KAPITAŁOWEJ za okres rozpoczęty 01 lipca 2009 a

Bardziej szczegółowo

DORADCY24 S.A. RAPORT KWARTALNY ZA II KWARTAŁ 2015 R. ZA OKRES KWIECIEŃ CZERWIEC 2015 R.

DORADCY24 S.A. RAPORT KWARTALNY ZA II KWARTAŁ 2015 R. ZA OKRES KWIECIEŃ CZERWIEC 2015 R. Wrocław, 6 sierpnia 2015 r. DORADCY24 S.A. RAPORT KWARTALNY ZA II KWARTAŁ 2015 R. ZA OKRES KWIECIEŃ CZERWIEC 2015 R. Raport sporządzony został przez spółkę Doradcy24 S.A. z siedzibą we Wrocławiu (dalej

Bardziej szczegółowo

Wiodący producent przekaźników elektromagnetycznych

Wiodący producent przekaźników elektromagnetycznych Wiodący producent przekaźników elektromagnetycznych Relpol S.A. jest znanym europejskim producentem przekaźników, działającym w branży od 1958 roku. Produkty Relpol S.A. stosowane są w obszarach: automatyki

Bardziej szczegółowo

Skonsolidowany raport kwartalny I kwartał 2015. Grodzisk Wielkopolski, 14 maja 2015 r. Skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał 2015 roku

Skonsolidowany raport kwartalny I kwartał 2015. Grodzisk Wielkopolski, 14 maja 2015 r. Skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał 2015 roku Skonsolidowany raport kwartalny I kwartał 2015 Grodzisk Wielkopolski, 14 maja 2015 r. Grupa Kapitałowa Groclin Strona 1 z 79 Spis treści Wprowadzenie... 4 Informacje o raporcie... 4 Definicje i objaśnienia

Bardziej szczegółowo

DORADCY24 S.A. RAPORT KWARTALNY ZA IV KWARTAŁ 2013 R. ZA OKRES PAŹDZIERNIK - GRUDZIEŃ 2013 R.

DORADCY24 S.A. RAPORT KWARTALNY ZA IV KWARTAŁ 2013 R. ZA OKRES PAŹDZIERNIK - GRUDZIEŃ 2013 R. Wrocław, 14 lutego 2014 roku DORADCY24 S.A. RAPORT KWARTALNY ZA IV KWARTAŁ 2013 R. ZA OKRES PAŹDZIERNIK - GRUDZIEŃ 2013 R. : Raport sporządzony został przez spółkę Doradcy24 S.A. z siedzibą we Wrocławiu

Bardziej szczegółowo

Ceramika Nowa Gala SA

Ceramika Nowa Gala SA Skonsolidowane śródroczne sprawozdanie grupy kapitałowej za okres od 1 stycznia roku do 30 września roku zawierające kwartalną informację finansową, o której mowa w 87 ust. 1 Rozporządzenia Rady Ministrów

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT EMISYJNY AKCJI ZUE S.A.

PROSPEKT EMISYJNY AKCJI ZUE S.A. PROSPEKT EMISYJNY AKCJI ZUE S.A. z siedzibą w Krakowie, ul. Jugowicka 6a www.grupazue.pl Na podstawie niniejszego Prospektu przedmiotem oferty publicznej jest 6 000 000 Akcji Serii B ( Oferta Publiczna

Bardziej szczegółowo

Grupa Kapitałowa TAURON Polska Energia S.A.

Grupa Kapitałowa TAURON Polska Energia S.A. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe zgodne z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej za rok zakończony dnia 31 grudnia 2010 roku wraz z opinią niezależnego biegłego rewidenta SPIS TREŚCI

Bardziej szczegółowo

DODATKOWE NOTY OBJAŚNIAJĄCE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ELEKTROCIEPŁOWNI BĘDZIN S.A.

DODATKOWE NOTY OBJAŚNIAJĄCE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ELEKTROCIEPŁOWNI BĘDZIN S.A. DODATKOWE NOTY OBJAŚNIAJĄCE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ELEKTROCIEPŁOWNI BĘDZIN S.A. 1. Informacja o instrumentach finansowych Zmiany poszczególnych kategorii aktywów i zobowiązań finansowych (z wyjątkiem

Bardziej szczegółowo

Pozycje bilansu przeliczono według kursu średniego euro ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski, obowiązujący na dzień bilansowy.

Pozycje bilansu przeliczono według kursu średniego euro ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski, obowiązujący na dzień bilansowy. 1. WPROWADZENIE Wybrane informacje finansowe zawierające podstawowe dane liczbowe (w złotych oraz przeliczone na euro) podsumowujące sytuację finansową Grupy Kapitałowej LUG S.A. w okresie 01.01.2013r.

Bardziej szczegółowo