Działania Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju w zakresie partnerstwa publicznoprywatnego

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Działania Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju w zakresie partnerstwa publicznoprywatnego"

Transkrypt

1 Działania Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju w zakresie partnerstwa publicznoprywatnego str. 1

2 Sekretariat Platformy PPP Departament Wsparcia Projektów Partnerstwa Publiczno-Prywatnego Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju tel fax Wydawca: Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Ul. Wspólna 2/ Warszawa str. 2

3 WSTĘP O rozwoju formuły partnerstwa publiczno-prywatnego w Polsce świadczy rosnąca z każdym rokiem liczba tego typu projektów, które uwzględniają w swych planach samorządy i administracja centralna. Poprawie ulega także systematycznie klimat wobec inwestycji realizowanych wspólnie przez podmioty publiczne i partnerów prywatnych. Sprzyjają temu wysiłki podejmowane przez różne podmioty na rzecz popularyzacji PPP, zarówno ze strony administracji publicznej, jak i instytucji pozarządowych. Minister Infrastruktury i Rozwoju, który odpowiada za politykę rozwoju, czyli po prostu politykę inwestycyjną państwa, jest jako twórca Platformy Partnerstwa Publiczno-Prywatnego, żywotnie zainteresowany rozwijaniem tej sfery poprzez inicjowanie i wsparcie przygotowania pilotażowych projektów PPP, a także pomoc merytoryczną dla podmiotów publicznych przygotowujących i realizujących takie przedsięwzięcia. W najbliższych planach kluczowe znaczenie ma dla nas przebieg realizacji pierwszych projektów łączących środki Unii Europejskiej, środki samorządów i pieniądze prywatne w ramach PPP (projekty hybrydowe). Zaangażowanie kapitału prywatnego w politykę spójności w perspektywie finansowej UE , na zasadach wyznaczonych przez Komisję Europejską, będzie miało pozytywny wpływ zarówno w skali budżetu unijnego, jak i budżetu polskich podmiotów publicznych. Waldemar Sługocki, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju str. 3

4 O PLATFORMIE PARTNERSTWA PUBLICZNO-PRYWATNEGO Platforma PPP została powołana Porozumieniem zawartym z inicjatywy Ministra Rozwoju Regionalnego przez 28 przedstawicieli rządu, samorządów i BGK w styczniu 2011 roku. Jej misją jest wzmocnienie potencjału (skuteczności i efektywności) instytucji publicznych do dostarczania wysokiej jakości, a zarazem efektywnych kosztowo usług publicznych oraz infrastruktury, dzięki partnerstwu publiczno-prywatnemu. Prace Platformy PPP w Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju koordynuje Departament Wsparcia Projektów Partnerstwa Publiczno-Prywatnego. Platforma PPP rozwiązuje problemy związane z wdrażaniem PPP, mające na celu zwiększenie liczby projektów realizowanych w tej formule, ze szczególnym uwzględnieniem projektów hybrydowych, tj. współfinansowanych z funduszy UE w minionej i obecnej perspektywie finansowej na lata Minister Infrastruktury i Rozwoju jest odpowiedzialny za realizację polityki rozwoju regionalnego w Polsce. Obowiązujące regulacje przyznały mu kompetencje odnoszące się do kreowania i stymulowania odpowiednich warunków dla realizacji działań dla których celem jest zapewnienie zrównoważonego rozwoju regionalnego kraju. Zaangażowanie MIiR w rozwój partnerstwa publiczno-prywatnego, zarówno w kraju jak i na poziomie wspólnotowym, jest właśnie przejawem realizacji tego zadania. Dokumenty takie jak Krajowa Strategia Rozwoju Regionalnego , Koncepcja Przestrzennego Zagospodarowania Kraju 2030 i Długookresowa Strategia Rozwoju Kraju 2030 wskazują, że PPP jest jednym z rozwiązań wspierających rozwój regionalny. Ponadto MIiR upowszechnia mechanizmy i formy PPP oraz wspiera projekty PPP dofinansowane ze środków UE. Członkami Platformy PPP są wyłącznie podmioty publiczne. Obecnie Platforma liczy przeszło 100 podmiotów, wśród których są: ministerstwa, duże miasta, mniejsze samorządy różnych szczebli, spółki publiczne, BGK, publiczne placówki medyczne i uczelnie wyższe. Każdy zainteresowany podmiot publiczny może dołączyć do Platformy PPP poprzez podpisanie deklaracji dostępnej na stronie Członkowie Platformy PPP podczas posiedzenia Zespołu Sterującego. Członkowie założyciele (28) tworzą Zespół Sterujący, który 2 razy w roku na swoich posiedzeniach uzgadnia plan działania Platformy PPP. Nadzór nad działaniami Platformy PPP pełni Sekretarz Stanu w Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju, Pan Waldemar Sługocki. str. 4

5 Cele Platformy PPP: skuteczna realizacja projektów PPP, w tym projektów hybrydowych (PPP z udziałem środków unijnych), ograniczenie kosztów przygotowania dokumentacji dzięki dostarczeniu gotowych, standardowych pakietów dokumentacyjnych do wykorzystania przez instytucje zamawiające, zachęcenie administracji publicznej do stosowania PPP. Platforma PPP zapewnia wymianę wiedzy oraz dobrych praktyk dotyczących PPP, identyfikuje bariery (złe praktyki), zapewnia specjalistyczne doradztwo prawne, ekonomiczno-finansowe oraz techniczne dla jednostek realizujących pilotażowe projekty oraz dostęp do niezbędnych dokumentów. MIiR str. 5

6 GŁÓWNE OBSZARY DZIAŁAŃ PLATFORMY PPP wsparcie projektowe w ramach wybranych sektorów polityki spójności, łączenie projektów PPP z funduszami unijnymi (projekty hybrydowe), publikacje i raporty dotyczące zagadnień prawnych, ekonomicznych, metodologii, analiz projektowych oraz materiałów o charakterze informacyjno-promocyjnym, spotkania i konferencje organizacja i aktywny udział w wydarzeniach o zasięgu regionalnym, krajowym i międzynarodowym, strona internetowa Platformy PPP w wersji polskiej i angielskiej: Upowszechnia ona wiedzę nt. aktualnych wydarzeń dotyczących zagadnień partnerstwa publiczno-prywatnego, zapewnia komunikację między jednostkami publicznymi w zakresie promocji dobrych praktyk, w tym wzorcowych dokumentów oraz projektów PPP, zarówno zrealizowanych, jak i planowanych, warsztaty i udział merytoryczny w wydarzeniach poświęconych PPP, w tym prowadzenie szkoleń w zakresie PPP dla konsultantów z sieci Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich, współpraca z Instytucjami Zarządzającymi, odpowiedzialnymi za realizację programów operacyjnych, Komisją Europejską, Europejskim Centrum Wiedzy PPP (EPEC), Inicjatywą JASPERS (Joint Assistance to Support Projects In European Regions), Europejskim Bankiem Inwestycyjnym (EBI), etc. str. 6

7 WSPARCIE PROJEKTÓW W SEKTORZE DROGOWYM W ramach realizacji celów Platformy PPP Ministerstwo, przy współudziale przedstawicieli inicjatywy JASPERS, wspiera przygotowania do zawarcia umowy partnerstwa publiczno-prywatnego dla wybranego w procedurze konkursowej w roku 2013 projektu pilotażowego z sektora dróg samorządowych. Wsparcie doradcze finansowane przez MIiR dla Programu przebudowy i utrzymania dróg wojewódzkich w województwie dolnośląskim składa się z dziesięciu etapów i obejmuje szeroki zakres prac w aspektach prawnych, ekonomiczno-finansowych oraz technicznych, w tym m.in. etap analiz przedrealizacyjnych (w celu zbadania zasadności zastosowania modelu ppp), przeprowadzenia procesu wyboru partnera prywatnego w trybie dialogu konkurencyjnego oraz aplikowania o dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej. Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego zakłada powierzenie partnerowi prywatnemu przebudowy i utrzymania sieci dróg wojewódzkich. Szczegółowy zakres przedsięwzięcia oraz standardy utrzymania dróg będą przedmiotem negocjacji z wykonawcami. Doświadczenia zdobyte w trakcie realizacji projektu pilotażowego są bazą do opracowania dokumentacji wzorcowej dla przedsięwzięcia realizowanego w modelu PPP w samorządowym sektorze drogowym. Dokumentacja może być wykorzystywana przy przygotowywaniu podobnych inwestycji w tym sektorze, w tym projektów hybrydowych w ramach dofinansowania ze środków Unii Europejskiej w perspektywie finansowej na lata Informacje i wzory dokumentów opracowane w ramach każdego etapu przygotowania inwestycji zamieszczane są w raportach podsumowujących kolejne fazy przebiegu działań wraz z wnioskami i rekomendacjami na przyszłość i publikowane na stronie Zakres rzeczowy projektu: km Tryb wyboru partnera: dialog konkurencyjny Przewidywany okres umowy: lata Wynagrodzenie: opłata za dostępność str. 7

8 WSPARCIE PROJEKTÓW W SEKTORZE ZDROWIA wypracowane zostały modelowe rozwiązania z zakresu analiz przedrealizacyjnych na przykładzie projektu samorządowego pn. Budowa nowego szpitala matki i dziecka w Poznaniu. Promotor projektu, Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego, brał pod uwagę możliwość powierzenia partnerowi prywatnemu budowy oraz zarządzania infrastrukturą szpitala wojewódzkiego (bez zarządzania usługami medycznymi) złożonego z kilkunastu oddziałów, w tym szpitalnego oddziału ratunkowego, poradni, bloku operacyjnego i porodowego oraz pomieszczeń diagnostycznych i laboratoryjnych. Działania doradcze objęły kwestie finansowo-ekonomiczne, prawne oraz techniczne, w tym ocenę wykonalności przedsięwzięcia w modelu ppp, testowanie rynku oraz analizę możliwości współfinansowania projektu ze środków Unii Europejskiej. Analogicznie jak w sektorze drogowym Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju, przy współudziale przedstawicieli inicjatywy JASPERS, prowadzi działania mające na celu pokazanie najlepszych praktyk w zakresie przygotowania projektów partnerstwa publiczno-prywatnego z sektora ochrony zdrowia. W 2014 r. przy wsparciu firmy doradczej Infralinx Capital Polska Sp. z o.o. występującej w konsorcjum z Salans FMC SNR Denton Oleszczuk Sp. k. oraz Hill International Sp. z o.o. Z etapu analiz przedrealizacyjnych projektu budowy nowego szpitala opracowywano: Raport z analiz przedrealizacyjnych i badania rynku oraz przykładowy wykaz ryzyk. Całość materiałów została opublikowana na stronie i może być wykorzystywana przy przygotowywaniu podobnych inwestycji, w tym projektów hybrydowych w ramach dofinansowania ze środków Unii Europejskiej w perspektywie finansowej na lata Kluczowe elementy analiz przedrealizacyjnych: r raport wstępny z badania koncepcji projektu, r dokumentacja z testowania rynku, r matryca podziału ryzyk, r model finansowania przedsięwzięcia, r harmonogram realizacji projektu, r raport z analiz przedrealizacyjnych. str. 8

9 WSPARCIE PROJEKTÓW W SEKTORZE EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ Ministerstwo wspiera przygotowania i realizację kolejnego projektu w modelu ppp, tym razem z sektora efektywności energetycznej. Wsparcie usług kompleksowego doradztwa dla wybranego, w ramach naboru, pilotażowego projektu pn. Poprawa właściwości energetycznych budynków Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego nr 5 w Sosnowcu jest finansowane przez Ministerstwo. A A + A A B C D + Przedmiotowe wsparcie podobnie jak w innych sektorach składa się z 10 etapów i obejmuje działania w obszarach: prawnym, ekonomiczno-finansowym oraz technicznym. Celem tych działań jest m.in. zbadanie zasadności zastosowania do realizacji tego projektu formuły partnerstwa publiczno-prywatnego, przygotowanie procedury wyboru partnera prywatnego, jak również aplikowanie o dofinansowanie ze środków Unii. Promotor projektu w Sosnowcu planuje powierzenie partnerowi prywatnemu kompleksowej termomodernizacji kompleksu budynków szpitala wraz z przebudową przyłączy i źródeł ciepła. Celem szpitala jest zmniejszenia zapotrzebowania na energię, a w konsekwencji zmniejszenie emisji gazów CO 2 o ok. 70% w stosunku do obecnej emisji. Głównym zadaniem Platformy PPP w sektorze efektywności energetycznej będzie opracowanie dokumentacji wzorcowej, która ośmieli inne podmioty publiczne planujące podobne projekty, w tym hybrydowe w ramach dofinansowania ze środków UE, w zakresie efektywności energetycznej, i która pozwoli w ogromnej mierze wykorzystać doświadczenia z przygotowania i realizacji projektu pilotażowego. Z poszczególnych etapów przygotowania inwestycji na stronie sukcesywnie publikowane będą dokumenty, raporty podsumowujące przebieg działań przygotowawczych, jak również wnioski i rekomendacje na przyszłość. str. 9

10 WSPARCIE PROJEKTÓW W SEKTORZE GOSPODARKI ODPADAMI System gospodarki odpadami dla miasta Poznania 8 kwietnia 2013 r. została podpisana umowa z partnerem prywatnym dla największej w Polsce inwestycji realizowanej w formule PPP. Projekt System Gospodarki Odpadami dla Miasta Poznania współfinansowany jest ze środków europejskich z Programu Infrastruktura i Środowisko i przez prawie 4 lata otrzymywał wsparcie doradcze Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju (dawnego Ministerstwa Rozwoju Regionalnego) w zakresie partnerstwa publiczno-prywatnego. Wsparcie miało charakter finansowy: zapewnienie doradców zewnętrznych w zakresie zagadnień prawnych, ekonomiczno-finansowych, podatkowych, technicznych oraz merytoryczny, w tym udział pracowników MRR (obecnie MIiR) w pracach komisji przetargowej dla projektu. Wydatki finansowane z Programu Pomoc Techniczna poniesione w latach na wsparcie tego projektu wyniosły ponad 2,7 mln zł, co stanowi prawie 90% wszystkich wydatków na doradztwo projektowe w ramach Platformy PPP w tamtym okresie. Harmonogram przygotowania i realizacji projektu: 2007 umieszczenie inwestycji na liście projektów indywidualnych Programu Infrastruktura i Środowisko ; 2009 analiza studium wykonalności projektu na zlecenie Ministerstwa; 2010 audyt projektów spalarniowych pod względem możliwości realizacji w ramach perspektywy finansowej NSRO oraz raport PSC (komparator sektora publicznego) projekt ten rokował największe szanse na realizację i został wybrany jako projekt pilotażowy do wsparcia; doradztwo na etapie weryfikacji założeń operacyjnych, technicznych i technologicznych, w tym m.in. założeń przychodowych w zakresie energii cieplnej i elektrycznej, założeń kosztowych, nakładów inwestycyjnych, parametrów technicznych i technologicznych; 2011, kwiecień publikacja ogłoszenia na wybór partnera prywatnego w trybie dialogu konkurencyjnego na podstawie ustawy pzp; doradztwo na etapie: postępowania przetargowego przy przygotowaniu modelu wynagrodzenia partnera prywatnego, opracowania istotnych postanowień umowy, przygotowania ogłoszenia o zamówieniu, przygotowania kryteriów oceny wniosków i ofert na etapie przygotowania ogłoszenia, opiniowania proponowanych przez partnerów prywatnych rozwiązań, Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, przy ocenie złożonych ofert i wyborze partnera prywatnego; 2011, październik podpisanie umowy o dofinansowanie inwestycji ze środków UE; 2013, kwiecień podpisanie umowy z wyłonionym partnerem prywatnym Sita Zielona Energia Sp. z o.o., na realizację projektu budowy i zarządzania spalarnią śmieci przez okres 25 lat; 2014, luty uzyskanie decyzji pozwolenia na budowę; 2014, maj rozpoczęcie robót budowlanych; 2015, marzec przyznanie przez KE dofinansowania projektu; 2016, listopad planowany termin rozpoczęcia eksploatacji. str. 10

11 Wartość projektu UE ogółem: ok. 925 mln zł, w tym: koszt zadania inwestycyjnego (bez VAT) ok. 719 mln zł; dofinansowanie ze środków UE: ok. 330 mln zł (POliŚ ) Partner Prywatny: Sita Zielona Energia Sp. z o.o. Okres budowy: 43 miesiące, od dnia podpisania umowy, Okres współpracy: 25 lat, od dnia osiągnięcia pełnej zdolności. Wizualizacja spalarni w Poznaniu, źródło: (c) SITA Zielona Energia Przedmiot umowy PPP obejmuje zaprojektowanie, budowę i oddanie do użytkowania zaplanowanych instalacji termicznego przekształcania frakcji resztkowej zmieszanych odpadów komunalnych o nominalnej wydajności przetwarzania do 210 tys. ton na rok oraz instalacji do demontażu odpadów wielkogabarytowych o nominalnej wydajności przetwarzania do 10 tys. ton na rok, ich finansowanie oraz zarządzanie i utrzymanie przez okres 25 lat. Założone wydajności przedmiotowego przedsięwzięcia winny zaspokoić potrzeby aglomeracji poznańskiej i 9 okolicznych gmin. Wypracowane w ramach projektu dokumenty wzorcowe mogą być wykorzystywane przez inne podmioty publiczne, realizujące lub planujące podobne zadania inwestycyjne w modelu partnerstwa publiczno-prywatnego w Polsce. Na stronie Platformy PPP (www.ppp.gov.pl) opublikowane zostały dokumenty wzorcowe z poszczególnych etapów przygotowania projektu oraz dwie publikacje: Raport z doświadczeń w przygotowaniu i realizacji projektu oraz Wybrane zagadnienia w procesie przygotowania spalarni odpadów w modelu PPP. str. 11

12 WSPARCIE SEKTORA ADMINISTRACJI PAŃSTWOWEJ Budowa siedziby Sądu Rejonowego w Nowym Sączu Projekt zakłada współpracę z partnerem prywatnym w zakresie zaprojektowania, wybudowania, sfinansowania i zarządzania obiektem. Jest to pierwsze przedsięwzięcie realizowane przez administrację centralną na podstawie przepisów ustawy z 19 grudnia 2008 r. o partnerstwie publiczno-prywatnym. Ponadto ten nowatorski projekt jest pierwszą inwestycją ppp realizowaną w obszarze wymiaru sprawiedliwości. Podstawową potrzebą jest wybudowanie nowej siedziby sądu, spełniającej standardy bezpieczeństwa, zapewniającej odpowiednią powierzchnię sal rozpraw, magazynów oraz pozpozwalającą stworzyć wysoki komfort pracy i obsługi interesantów. Zaangażowanie MIiR w ten projekt ma na celu przede wszystkim wsparcie merytoryczne i uzupełnienie działań podejmowanych przez Sąd Okręgowy w Nowym Sączu, w szczególności poprzez: pomoc w przeprowadzeniu postępowania przetargowego na wybór doradców, wsparcie doradcze przy opracowaniu dokumentacji niezbędnej do przeprowadzenia procedury wyboru partnera prywatnego dla projektu, wypracowanie dokumentów wzorcowych do wykorzystania przez inne podmioty publiczne (w tym jednostki sądowe) realizujące lub planujące realizować podobne zadania inwestycyjne w modelu partnerstwa publiczno- -prywatnego w Polsce. str. 12

13 Przebieg postępowania na wybór partnera prywatnego: czerwiec 2012 r. powołanie Zespołu Sterującego (organ doradczy zamawiającego); marzec 2013 r. podpisanie umowy z doradcą (konsorcjum trzech firm); wrzesień 2013 r. zgoda Ministra Finansów na sfinansowanie przedsięwzięcia z budżetu państwa (pierwsza zgoda tego typu wydana przez Ministra Finansów); październik 2013 r. publikacja Ogłoszenia; luty-lipiec 2014 r. dialog konkurencyjny (5 tur); styczeń 2015 r. otwarcie ofert; luty 2015 r. wybór najkorzystniejszej oferty; Najważniejsze postanowienia umowy PPP r Wkład podmiotu publicznego: nieruchomość, na której będzie realizowana inwestycja, przekazana partnerowi prywatnemu w dzierżawę na okres funkcjonowania umowy. r Wkład partnera prywatnego: zaprojektowanie i wybudowanie obiektu oraz jego sfinansowanie, a potem jego utrzymanie i zarządzanie. r Okres obowiązywania umowy: 23 lata, w tym 3 lata przygotowanie inwestycji i budowa, 20 lat zarządzanie i utrzymanie. r Wysokość wydatków łączna wysokość wydatków podmiotu publicznego ok. 123 mln PLN brutto, w tym wydatki inwestycyjne ok. 50 mln PLN brutto. 5 marca 2015 r. podpisanie umowy PPP pomiędzy Sądem Okręgowym w Nowym Sączu a firmą Warbud - Infrastruktura Sp. z o.o.; sierpień 2015 r. planowane zamknięcie finansowe; 2015 r. planowane rozpoczęcie prac budowlanych; 2018 r. planowane oddanie obiektu do użytku. str. 13

14 ŁĄCZENIE PPP Z FUNDUSZAMI UE Hybrydowe modele partnerstwa polegają na jednoczesnym wykorzystaniu: środków z funduszy unijnych, krajowych środków publicznych, kapitału prywatnego. Projekty hybrydowe cechuje większy stopień złożoności, niż tradycyjne przedsięwzięcia PPP. Muszą one skutecznie realizować zakładane cele samorządów, a jednocześnie być na tyle atrakcyjne by przyciągnąć potencjalnych inwestorów. Wymagane jest także spełnienie szeregu warunków niezbędnych dla uzyskania unijnej dotacji. Formuła projektów hybrydowych staje się popularna w krajach, które bardzo intensywnie korzystają z unijnego dofinansowania. Fundusze przekazywane przez Komisję Europejską są ważnym uzupełnieniem środków finansowych pozyskanych przez partnera prywatnego na projekt PPP. Z takimi projektami łączą się dodatkowe, specyficzne ryzyka (np. ryzyko poziomu dofinansowania, ryzyko zwrotu funduszy unijnych czy też ryzyko znaczących zmian w projekcie wymagających akceptacji Komisji Europejskiej). Rynek projektów hybrydowych w Polsce zdecydowanie przyśpiesza. W perspektywie finansowej zidentyfikowano 16 projektów hybrydowych o łącznej wartości ponad 4 mld zł. Wszystkie projekty posiadają podpisane umowy o dofinansowanie, w tym 11 projektów podpisało umowy z partnerem prywatnym. Projekty realizowane są w ramach 10 programów perspektywy finansowej , z Programu Rozwoju Polski Wschodniej, Programu Infrastruktura i Środowisko oraz Programów Regionalnych ośmiu Województw. Podstawą wyboru partnera prywatnego była ustawa Prawo Zamówień Publicznych (dialog konkurencyjny, przetarg nieograniczony) lub ustawa o koncesji na roboty budowlane lub usługi. 11 projektów hybrydowych z podpisanymi umowami z partnerem prywatnym to spalarnia w Poznaniu, baseny w Solcu-Zdroju, dworzec w Sopocie, internet szerokopasmowy w woj. wielkopolskim, warmińsko-mazurskim, mazowieckim, małopolskim i podkarpackim, Sosnowiecki Park Naukowo-Technologiczny, stok Dębowiec w Bielsku-Białej oraz termomodernizacja budynków w Świdnicy. Ich łączna wartość to ponad 2,9 mld zł, co stanowi ponad 2/3 wszystkich podpisanych umów z podmiotami prywatnymi, których wartość wynosi blisko 4,4 mld zł. Średnia wartość zwykłego projektu ppp wynosi ponad 25 mln zł, zaś średnia wartość projektu hybrydowego wynosi przeszło 264 mln zł. Baza projektów hybrydowych znajduje się na stronie: str. 14

15 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z 17 grudnia 2013 r. ustanawiające przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego zawiera następujące regulacje w zakresie partnerstwa publiczno-prywatnego: wprowadzenie definicji ppp, zapewnienie, że beneficjentem projektu PPP może być podmiot publiczny lub prywatny, zapewnienie możliwości zmiany beneficjenta w trakcie realizacji projektu PPP, bez uszczerbku dla przepisów dotyczących trwałości, uznanie kwalifikowalności wydatków w przypadku wpłaty refundacji UE na rachunek powierniczy, jeśli kontrakt PPP przewiduje ponoszenie przez podmiot publiczny opłaty za dostępność, rozłożonych w fazie operacyjnej projektu, tj. po zakończeniu okresu kwalifikowalności. Niektóre z opublikowanych rozporządzeń Komisji Europejskiej odnoszą się do projektów hybrydowych: np. rozporządzenie Komisji Europejskiej nr 480/2014 z 3 marca 2014 r. oraz rozporządzenie Komisji Europejskiej nr 2015/207 z dnia 20 stycznia 2015 r. Specyfika projektów ppp została uwzględniona w większości z zaakceptowanych przez Komisję Europejską krajowych i regionalnych programów operacyjnych, m.in. poprzez wskazanie podmiotów działających w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego jako potencjalnych beneficjentów projektów z dofinansowaniem UE. Definicja partnerstwa publiczno-prywatnego określona została w art. 2 pkt. 24 rozporządzenia 1303/2013: Partnerstwa publiczno-prywatne (PPP) oznaczają formę współpracy między podmiotami publicznymi a sektorem prywatnym, których celem jest poprawa realizacji inwestycji w projekty infrastrukturalne lub inne rodzaje operacji realizujących usługi publiczne, poprzez dzielenie ryzyka, wspólne korzystanie ze specjalistycznej wiedzy sektora prywatnego lub dodatkowe źródła kapitału. W marcu 2015 r. Minister Infrastruktury i Rozwoju Maria Wasiak podpisała Wytyczne Ministra Infrastruktury i Rozwoju w zakresie zagadnień związanych z przygotowaniem projektów inwestycyjnych, w tym projektów generujących dochód i projektów hybrydowych na lata Dokument ma na celu określenie sposobu opracowania wybranych elementów studium wykonalności projektów inwestycyjnych. str. 15

16 PUBLIKACJE PLATFORMY PPP Poniżej zamieszczono wybrane publikacje Platformy PPP. Pełna lista wraz z tekstami, które są bezpłatnie udostępnione do pobrania znajduje się na stronie internetowej Platformy: Publikacje horyzontalne: Metodologia tworzenia analiz ryzyk w projektach PPP i ich podziału pomiędzy stroną publiczną i prywatną w kontekście ich wpływu na klasyfikację projektu pod kątem powstania długu i deficytu sektora publicznego. Marzec Podatek VAT a umowy PPP. Przegląd najważniejszych zagadnień występujących w kontekście europejskim. Październik Bankowalność projektu ppp. Podejście instytucji finansowych. Październik Partnerstwo publiczno-prywatne w nowym okresie programowania ( ). Komentarz do przepisów Rozporządzenia Ogólnego na lata w zakresie partnerstwa publiczno-prywatnego. Grudzień Wybór doradcy dla projektu partnerstwa publiczno-prywatnego praktyczne wskazówki dla strony publicznej. Marzec Analiza prawna możliwości realizacji przez podmioty publiczne projektów ppp na innej podstawie prawnej niż ustawa o ppp. Kwiecień Analiza prawna w zakresie konieczności stosowania ustawy o ppp do postępowań w trybie ustawy koncesyjnej. Czerwiec Publikacje sektorowe: Raport Przygotowanie i realizacja projektu hybrydowego Kompleks Mineralnych Basenów w Solcu Zdroju. Listopad Budowa budynku Sądu Rejonowego w Nowym Sączu przy ul. Grunwaldzkiej od pomysłu do wyboru doradcy. Maj Raport z doświadczeń w przygotowaniu i realizacji projektu pn. System gospodarki odpadami komunalnymi dla miasta Poznania. Listopad Raport z analiz przedrealizacyjnych Budowa nowego szpitala matki i dziecka w Poznaniu realizowany w formule ppp oraz dokumentacja wzorcowa. Listopad Raport z analiz przedrealizacyjnych Program przebudowy i utrzymania dróg wojewódzkich realizowany w formule ppp oraz dokumentacja wzorcowa. Listopad Raport z analiz przedrealizacyjnych Budowa budynku Sądu Rejonowego w Nowym Sączu w formule partnerstwa publiczno-prywatnego. Październik Doświadczenia z postępowania na wybór partnera prywatnego dialog konkurencyjny Budowa budynku Sądu Rejonowego w Nowym Sączu przy ul. Grunwaldzkiej Styczeń str. 16

17 INFORMACJA I PROMOCJA Spotkania i konferencje Strona internetowa (w języku polskim i angielskim) MIiR uczestniczy aktywnie w ciągu roku w ok. 30 spotkaniach, konferencjach i kongresach poświęconych w całości lub w części problematyce partnerstwa publiczno-prywatnego. Wydarzenia szczególnie ważne z punktu widzenia kompetencji resortu, powiązane z tematyką partnerstwa publiczno- -prywatnego oraz funduszy europejskich lub sferą projektów inwestycyjnych, uzyskują patronat honorowy Ministra Infrastruktury i Rozwoju. Konferencje służą wymianie wiedzy, dobrych praktyk i sprawdzonych rozwiązań dotyczących przygotowania i realizacji przedsięwzięć publiczno-prywatnych, identyfikacji barier przy ich przygotowywaniu, oraz tworzeniu rozwiązań przyczyniających się do rozwoju partnerstwa publiczno-prywatnego, w tym wzorcowej dokumentacji oraz procedur przygotowania takich projektów. Konferencje odbywają się w całej Polsce. Są one organizowane przez administrację państwową (Kancelaria Prezydenta RP), administrację rządową (MIiR, MG, wojewodów), administrację samorządową (prezydentów miast, marszałków województw), Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich, ambasady krajów UE i innych w Polsce, izby handlowe oraz przez podmioty prywatne. 31 stycznia 2011 r. został uruchomiony portal internetowy Zainteresowani internauci znajdą tu w szczególności zbiór polskich i unijnych aktów prawnych i wytycznych w zakresie ppp, informacje ogólne dotyczące łączenia ppp z funduszami UE, bazę projektów hybrydowych, opis projektów generujących dochód i tzw. dużych projektów. W oddzielnej zakładce zamieszczane są informacje odnośnie wspieranych przez Platformę PPP projektów ppp w podziale na sektory. W Poradniku Partnera Publicznego znaleźć można publikacje i poradniki poświęcone ppp, dokumentację wzorcową oraz e-przewodnik, zaś w zakładce Konferencje i spotkania zapowiedzi i relacje z najważniejszych wydarzeń informacyjno promocyjnych. Warsztaty Polsko-Francusko-Brytyjska Konferencja PPP, marzec 2015 r. MIiR organizuje warsztaty, których tematyka obejmuje m.in. zagadnienia dotyczące doświadczeń we wdrażaniu projektów z wykorzystaniem funduszy UE i PPP, łączenia środków unijnych i PPP oraz doświadczenia z realizacji wspieranych projektów. str. 17

18 CZŁONKOWIE PLATFORMY PPP* 1. Minister Infrastruktury i Rozwoju 2. Minister Edukacji Narodowej 3. Minister Finansów 4. Minister Spraw Wewnętrznych 5. Minister Sportu i Turystyki 6. Minister Sprawiedliwości 7. Minister Środowiska 8. Minister Zdrowia 9. Minister Administracji i Cyfryzacji 10. Urząd Komunikacji Elektronicznej 11. Urząd Zamówień Publicznych 12. Bank Gospodarstwa Krajowego 13. Miasto Białystok 14. Miasto Gdańsk 15. Miasto Katowice 16. Miasto Koszalin 17. Miasto Kraków 18. Miasto Lublin 19. Miasto Łódź 20. Miasto Poznań 21. Miasto Sopot 22. Miasto Stołeczne Warszawa 23. Miasto Wrocław 24. Powiat Rybnicki 25. Związek Województw Rzeczypospolitej Polskiej 26. Związek Powiatów Polskich 27. Unia Miasteczek Polskich 28. Związek Gmin Wiejskich Rzeczypospolitej Polskiej 29. Powiat Tomaszowski 30. Miasto Rybnik 31. Miasto Łomża 32. Gmina Skrzyszów 33. Powiat Żywiecki 34. Górnośląska Agencja Promocji Przedsiębiorczości S.A., 35. Miasto Słupsk 36. Miasto i Gmina Polkowice 37. Miasto Olsztyn 38. Miasto Toruń 39. Miasto Otwock 40. Miasto Dąbrowa Górnicza 41. PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. 42. Miasto Świnoujście 43. Wielkopolska Sieć Szerokopasmowa S.A. 44. Miasto Rzeszów 45. Województwo Dolnośląskie 46. Miasto Częstochowa 47. Centrum Projektów Regionalnych Inwestor S.A. 48. Miasto Nowy Sącz 49. Miasto Złotoryja 50. Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu 51. Miasto Krosno 52. Miasto Kamienna Góra 53. Miasto Grudziądz 54. Miasto Gliwice 55. Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 5 im. św. Barbary w Sosnowcu 56. Miasto Sanok 57. Województwo Kujawsko-Pomorskie 58. Miasto Włocławek 59. Szpital Miejski w Siemianowicach Śląskich 60. Miasto i Gmina Dolsk 61. Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie 62. Politechnika Warszawska 63. Łódzka Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. 64. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad 65. Miasto Kędzierzyn-Koźle 66. Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Długoterminowej w Augustowie 67. SP ZZOZ Powiatowy Szpital Specjalistyczny w Stalowej Woli 68. Centrum Zdrowia Mazowsza Zachodniego Sp. z o.o. str. 18

19 69. Szpitale Wielkopolski Sp z o.o. 70. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Puławach 71. Powiat Rawicki 72. Szpital Powiatowy w Rawiczu Sp. z o.o. 73. Szpitale Wojewódzkie w Gdyni (wcześniej Szpital Św. Wincentego a Paulo Sp. z o.o.) 74. Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Czarnkowie 75. Warszawski Uniwersytet Medyczny 76. Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu 77. Miasto Kobyłka 78. Powiat Pilski 79. Miasto Nowy Dwór Mazowiecki 80. Województwo Łódzkie 81. Miasto Płock 82. Miasto Tarnów 83. Miasto Jordanów 84. Agencja Rozwoju Regionalnego w Częstochowie S.A. 85. Stowarzyszenie Powiatów i Gmin Dorzecza Bzury 86. Centrum Sportowo-Rehabilitacyjne Słowianka Sp. z o.o. Gorzów Wielkopolski 87. Miasto i Gmina Trzemeszno 88. Gmina Wodzierady 89. Polskie Inwestycje Rozwojowe S.A. 90. Opera Wrocławska 91. Miasto Tarnobrzeg 92. Miasto Pabianice 93. Oświetlenie Uliczne i Drogowe Sp. z o.o. w Kaliszu 94. Miasto i Gmina Błonie 95. Miasto Giżycko 96. Miasto Elbląg 97. Prokuratura Okręgowa w Katowicach 98. Miasto Zgierz 99. Gmina Jaworze 100. Miasto Marki 101. Miasto Świętochłowice 102. Miasto i Gmina Bobolice 103. Miasto i Gmina Strzelce Krajeńskie 104. Miasto Zielona Góra 105. Miasto Gostynin 106. Miasto Duszniki-Zdrój 107. Miasto Jastrzębie-Zdrój 108. Miasto Konin 109. Miasto i Gmina Solec Kujawski 110. Miasto Wałcz *wg kolejności przystąpienia, stan na dzień 30 kwietnia 2015 r. str. 19

20 Egzemplarz bezpłatny Publikacja współfinansowana przez Unię Europejską w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna

Przygotowanie i realizacja projektów hybrydowych z sektora telekomunikacyjnego w perspektywie finansowej 2007-2013

Przygotowanie i realizacja projektów hybrydowych z sektora telekomunikacyjnego w perspektywie finansowej 2007-2013 Przygotowanie i realizacja projektów hybrydowych z sektora telekomunikacyjnego w perspektywie finansowej 2007-2013 Czerwiec 2015 Warunki korzystania z niniejszej publikacji Niniejsza publikacja została

Bardziej szczegółowo

Biuletyn partnerstwa publiczno-prywatnego

Biuletyn partnerstwa publiczno-prywatnego Biuletyn partnerstwa publiczno-prywatnego 1 Biuletyn partnerstwa publiczno-prywatnego Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Warszawa 2011 Publikacja została opracowana w ramach projektu systemowego

Bardziej szczegółowo

Raport ze studiów przypadku PPP

Raport ze studiów przypadku PPP Raport ze studiów przypadku PPP Sporządzony na potrzeby "Analizy potencjału podmiotów publicznych i przedsiębiorstw do realizacji projektów Partnerstwa Publiczno-Prywatnego" dla Polskiej Agencji Rozwoju

Bardziej szczegółowo

Raport z analiz przedrealizacyjnych i badania rynku. dla projektu pn. Budowa nowego szpitala matki i dziecka w Poznaniu

Raport z analiz przedrealizacyjnych i badania rynku. dla projektu pn. Budowa nowego szpitala matki i dziecka w Poznaniu Raport z analiz przedrealizacyjnych i badania rynku dla projektu pn. Budowa nowego szpitala matki i dziecka w Poznaniu Listopad 2014 Warunki korzystania z niniejszej publikacji Niniejsza publikacja została

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O PROJEKCIE PPP W SEKTORZE EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNA

INFORMACJA O PROJEKCIE PPP W SEKTORZE EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNA INFORMACJA O PROJEKCIE PPP W SEKTORZE EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNA pn. Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Gminy Karczew w formule partnerstwa publiczno-prywatnego Warszawa, maj

Bardziej szczegółowo

PPP jako instrument wspomagający wdrażanie polityki regionalnej w Polsce

PPP jako instrument wspomagający wdrażanie polityki regionalnej w Polsce PPP jako instrument wspomagający wdrażanie polityki regionalnej w Polsce IV Międzynarodowa Konferencja Dbając o zieloną przyszłość fundusze UE w sektorze środowiska Kraków, 6 grudnia 2011r. 1 Agenda prezentacji

Bardziej szczegółowo

Wybrane zagadnienia w procesie przygotowania spalarni odpadów w modelu ppp

Wybrane zagadnienia w procesie przygotowania spalarni odpadów w modelu ppp Wybrane zagadnienia w procesie przygotowania spalarni odpadów w modelu ppp Grudzień 2013 Warunki korzystania z niniejszej publikacji Niniejsza publikacja została opracowana w celu zachęcenia jednostek

Bardziej szczegółowo

REALIZACJA PRZEDSIĘWZIĘĆ W SYSTEMIE PARTNERSTWA PUBLICZNO-PRYWATNEGO

REALIZACJA PRZEDSIĘWZIĘĆ W SYSTEMIE PARTNERSTWA PUBLICZNO-PRYWATNEGO KGP-4101-01-00/2012 Nr ewid. 1/2013/P/12/051/KGP Informacja o wynikach kontroli REALIZACJA PRZEDSIĘWZIĘĆ W SYSTEMIE PARTNERSTWA PUBLICZNO-PRYWATNEGO MARZEC 2 01 1 MISJĄ Najwyższej Izby Kontroli jest dbałość

Bardziej szczegółowo

Kompleksowa poprawa stanu powietrza na terenie Gminy X poprzez montaż instalacji kolektorów słonecznych.

Kompleksowa poprawa stanu powietrza na terenie Gminy X poprzez montaż instalacji kolektorów słonecznych. Modelowe studia wykonalności inwestycji ograniczających Kompleksowa poprawa stanu powietrza na terenie Gminy X poprzez montaż instalacji kolektorów słonecznych. Zamawiający Gmina X Przeznaczenie Regionalny

Bardziej szczegółowo

3.2 Poznańska spalarnia w ppp studium przypadku

3.2 Poznańska spalarnia w ppp studium przypadku 3.2 Poznańska spalarnia w ppp studium przypadku Z uwagi na wymagania dyrektyw europejskich polskie miasta zobowiązane są do redukcji ilości odpadów biodegradowalnych, trafiających na składowiska. Stąd

Bardziej szczegółowo

Materiały seminaryjne. Euro na zdrowie

Materiały seminaryjne. Euro na zdrowie Materiały seminaryjne Euro na zdrowie Przygotowanie sektora ochrony zdrowia do pozyskiwania środków finansowych z Unii Europejskiej w latach 2007-2013 Opracował Zespół Kancelarii Doradztwa Gospodarczego

Bardziej szczegółowo

U. 1. 25 2011 106, 622) A.

U. 1. 25 2011 106, 622) A. Zmiany legislacyjne 1. Ustawa z dnia 25 marca 2011 r. o ograniczaniu barier administracyjnych dla obywateli i przedsiębiorców (Dz. U. Nr 106, poz. 622) A. Kultura oświadczeń Ustawa z dnia 25 marca 2011

Bardziej szczegółowo

Projekt Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020

Projekt Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020 Projekt Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020 Zielona Góra, marzec 2015 rok Spis treści 1. Opis Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020 oraz głównych

Bardziej szczegółowo

Wstępny projekt SZCZEGÓŁOWEGO OPISU OSI PRIORYTETOWYCH Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020

Wstępny projekt SZCZEGÓŁOWEGO OPISU OSI PRIORYTETOWYCH Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 Załącznik do Uchwały Nr 821/14 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 29 lipca 2014 r. Wstępny projekt SZCZEGÓŁOWEGO OPISU OSI PRIORYTETOWYCH Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ 4 Finansowanie ochrony środowiska w Powiecie

ROZDZIAŁ 4 Finansowanie ochrony środowiska w Powiecie Program ochrony środowiska Powiat Strzelce Opolskie Rozdział 4 str. 1 ROZDZIAŁ 4 Finansowanie ochrony środowiska w Powiecie Spis treści: 4.1. Finansowanie ochrony środowiska w gminie i w powiecie... 3

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju. Szczegółowy opis osi priorytetowych Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020

Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju. Szczegółowy opis osi priorytetowych Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Szczegółowy opis osi priorytetowych Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 Warszawa, 29 stycznia 2015 r. Spis treści Spis treści... 2 1 Wstęp/ Preambuła...

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis priorytetów Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013

Szczegółowy opis priorytetów Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013 Szczegółowy opis priorytetów Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013 Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia na lata 2007-2013 Dokument opracowany na podstawie Programu Operacyjnego Innowacyjna

Bardziej szczegółowo

Narodowy Plan Szerokopasmowy

Narodowy Plan Szerokopasmowy Narodowy Plan Szerokopasmowy Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji Listopad 2012 Projekt: POIG.07.01.00-00-019/09 ul. Królewska 27 00-060 Warszawa Spis treści 1. Wstęp... 2 1.1. Wprowadzenie do Narodowego

Bardziej szczegółowo

JESSICA. Studium możliwości wdrożenia inicjatywy JESSICA Polska Zachodnia

JESSICA. Studium możliwości wdrożenia inicjatywy JESSICA Polska Zachodnia JESSICA JOINT EUROPEAN SUPPORT FOR SUSTAINABLE INVESTMENT IN CITY AREAS Studium możliwości wdrożenia inicjatywy JESSICA Polska Zachodnia Niniejszy dokument został opracowany przy finansowym wsparciu Unii

Bardziej szczegółowo

Informacyjny nr 26 (425)

Informacyjny nr 26 (425) Biuletyn ++12069803 Informacyjny nr 26 (425) 6-12 lipca 2015 r. W NADCHODZĄCYM TYGODNIU SPOTKANIE Z AMBASADOR ALBANII Podsekretarz stanu w MIiR Paweł Orłowski spotka się z ambasador Albanii w Polsce Shpresa

Bardziej szczegółowo

N A J W Y Ż S Z A I Z B A K O N T R O L I

N A J W Y Ż S Z A I Z B A K O N T R O L I N A J W Y Ż S Z A I Z B A K O N T R O L I DELEGATURA W BIAŁYMSTOKU Nr ewid.: 156/2010/P09124/LBI LBI-410-028-00/2009 warmińsko-mazurskie podlaskie świętokrzyskie lubelskie podkarpackie Informacja o wynikach

Bardziej szczegółowo

Fundusze Unijne jako źródło finansowania inwestycji w przedsiębiorstwach

Fundusze Unijne jako źródło finansowania inwestycji w przedsiębiorstwach Katarzyna Kornet Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie Fundusze Unijne jako źródło finansowania inwestycji w przedsiębiorstwach Wprowadzenie Głównym celem niniejszego artykułu jest przedstawienie problematyki

Bardziej szczegółowo

Jeśli nie dotacje to co?

Jeśli nie dotacje to co? Jeśli nie dotacje to co? pożyczki i doradztwo kluczem do rozwoju firmy Poradnik dla przedsiębiorców WYDAWCA: Centrum Projektów Europejskich ul. Domaniewska 39A 02-672 Warszawa www.cpe.gov.pl REDAKCJA:

Bardziej szczegółowo

Strategia modernizacji budynków: mapa drogowa 2050

Strategia modernizacji budynków: mapa drogowa 2050 Strategia modernizacji budynków: mapa drogowa 2050 Przy współpracy z Publikacja powstała dzięki finansowaniu Kraków 2014 Dokumentacja mapy drogowej W dokumencie wykorzystano skróty opracowań, których pełna

Bardziej szczegółowo

Strategia Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Bydgosko-Toruńskiego Obszaru Funkcjonalnego

Strategia Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Bydgosko-Toruńskiego Obszaru Funkcjonalnego Strategia Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Bydgosko-Toruńskiego Obszaru Funkcjonalnego Warszawa, 30 czerwca 2014 r. Autorzy: Zespół Sektora Publicznego Deloitte Business Consulting S.A. Spis

Bardziej szczegółowo

REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO 2007 2013 PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI

REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO 2007 2013 PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI nr 3 2014 na Mazowszu REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO 2007 2013 PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI EKOLOGICZNY NOWY DWÓR MAZOWIECKI KOLEKTORY SŁONECZNE DLA MIESZKAŃCÓW WYWIAD Z PANEM

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis osi priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 (SZOOP RPO WD) PROJEKT.

Szczegółowy opis osi priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 (SZOOP RPO WD) PROJEKT. Szczegółowy opis osi priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 (SZOOP RPO WD) PROJEKT wersja 1 Wrocław, 4 marca 2015 r. Spis treści I. Ogólny opis RPO WD oraz

Bardziej szczegółowo

FUNDUSZE EUROPEJSKIE 2014-2020 NA BADANIA, ROZWÓJ I CYFRYZACJĘ

FUNDUSZE EUROPEJSKIE 2014-2020 NA BADANIA, ROZWÓJ I CYFRYZACJĘ FUNDUSZE EUROPEJSKIE 2014-2020 NA BADANIA, ROZWÓJ I CYFRYZACJĘ MATERIAŁY INFORMACYJNE Plan dokumentu: 1. Informacje ogólne 2. Definicje 3. Finansowanie/mapa pomocy regionalnej 4. Innowacje i ICT w Regionalnym

Bardziej szczegółowo

USZCZEGÓŁOWIENIE REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO DLA WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO NA LATA 2007-2013

USZCZEGÓŁOWIENIE REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO DLA WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO NA LATA 2007-2013 Załącznik nr 2 do uchwały nr 364/35/15 Zarządu Województwa Pomorskiego z dnia 23 kwietnia 2015 r. USZCZEGÓŁOWIENIE REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO DLA WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO NA LATA 2007-2013 (z dnia

Bardziej szczegółowo

Jak zostać i pozostać przedsiębiorcą

Jak zostać i pozostać przedsiębiorcą 2011 Jak zostać i pozostać przedsiębiorcą informator dla nowopowstałych firm Spis treści 1. Ws t ę p...1 1.1 O Polsk iej Ag e n c j i Ro z w o j u Pr zedsiębiorczości...1 1.2 Co to jest s t a r t u p...2

Bardziej szczegółowo