Działania Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju w zakresie partnerstwa publicznoprywatnego

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Działania Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju w zakresie partnerstwa publicznoprywatnego"

Transkrypt

1 Działania Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju w zakresie partnerstwa publicznoprywatnego str. 1

2 Sekretariat Platformy PPP Departament Wsparcia Projektów Partnerstwa Publiczno-Prywatnego Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju tel fax Wydawca: Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Ul. Wspólna 2/ Warszawa str. 2

3 WSTĘP O rozwoju formuły partnerstwa publiczno-prywatnego w Polsce świadczy rosnąca z każdym rokiem liczba tego typu projektów, które uwzględniają w swych planach samorządy i administracja centralna. Poprawie ulega także systematycznie klimat wobec inwestycji realizowanych wspólnie przez podmioty publiczne i partnerów prywatnych. Sprzyjają temu wysiłki podejmowane przez różne podmioty na rzecz popularyzacji PPP, zarówno ze strony administracji publicznej, jak i instytucji pozarządowych. Minister Infrastruktury i Rozwoju, który odpowiada za politykę rozwoju, czyli po prostu politykę inwestycyjną państwa, jest jako twórca Platformy Partnerstwa Publiczno-Prywatnego, żywotnie zainteresowany rozwijaniem tej sfery poprzez inicjowanie i wsparcie przygotowania pilotażowych projektów PPP, a także pomoc merytoryczną dla podmiotów publicznych przygotowujących i realizujących takie przedsięwzięcia. W najbliższych planach kluczowe znaczenie ma dla nas przebieg realizacji pierwszych projektów łączących środki Unii Europejskiej, środki samorządów i pieniądze prywatne w ramach PPP (projekty hybrydowe). Zaangażowanie kapitału prywatnego w politykę spójności w perspektywie finansowej UE , na zasadach wyznaczonych przez Komisję Europejską, będzie miało pozytywny wpływ zarówno w skali budżetu unijnego, jak i budżetu polskich podmiotów publicznych. Waldemar Sługocki, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju str. 3

4 O PLATFORMIE PARTNERSTWA PUBLICZNO-PRYWATNEGO Platforma PPP została powołana Porozumieniem zawartym z inicjatywy Ministra Rozwoju Regionalnego przez 28 przedstawicieli rządu, samorządów i BGK w styczniu 2011 roku. Jej misją jest wzmocnienie potencjału (skuteczności i efektywności) instytucji publicznych do dostarczania wysokiej jakości, a zarazem efektywnych kosztowo usług publicznych oraz infrastruktury, dzięki partnerstwu publiczno-prywatnemu. Prace Platformy PPP w Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju koordynuje Departament Wsparcia Projektów Partnerstwa Publiczno-Prywatnego. Platforma PPP rozwiązuje problemy związane z wdrażaniem PPP, mające na celu zwiększenie liczby projektów realizowanych w tej formule, ze szczególnym uwzględnieniem projektów hybrydowych, tj. współfinansowanych z funduszy UE w minionej i obecnej perspektywie finansowej na lata Minister Infrastruktury i Rozwoju jest odpowiedzialny za realizację polityki rozwoju regionalnego w Polsce. Obowiązujące regulacje przyznały mu kompetencje odnoszące się do kreowania i stymulowania odpowiednich warunków dla realizacji działań dla których celem jest zapewnienie zrównoważonego rozwoju regionalnego kraju. Zaangażowanie MIiR w rozwój partnerstwa publiczno-prywatnego, zarówno w kraju jak i na poziomie wspólnotowym, jest właśnie przejawem realizacji tego zadania. Dokumenty takie jak Krajowa Strategia Rozwoju Regionalnego , Koncepcja Przestrzennego Zagospodarowania Kraju 2030 i Długookresowa Strategia Rozwoju Kraju 2030 wskazują, że PPP jest jednym z rozwiązań wspierających rozwój regionalny. Ponadto MIiR upowszechnia mechanizmy i formy PPP oraz wspiera projekty PPP dofinansowane ze środków UE. Członkami Platformy PPP są wyłącznie podmioty publiczne. Obecnie Platforma liczy przeszło 100 podmiotów, wśród których są: ministerstwa, duże miasta, mniejsze samorządy różnych szczebli, spółki publiczne, BGK, publiczne placówki medyczne i uczelnie wyższe. Każdy zainteresowany podmiot publiczny może dołączyć do Platformy PPP poprzez podpisanie deklaracji dostępnej na stronie Członkowie Platformy PPP podczas posiedzenia Zespołu Sterującego. Członkowie założyciele (28) tworzą Zespół Sterujący, który 2 razy w roku na swoich posiedzeniach uzgadnia plan działania Platformy PPP. Nadzór nad działaniami Platformy PPP pełni Sekretarz Stanu w Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju, Pan Waldemar Sługocki. str. 4

5 Cele Platformy PPP: skuteczna realizacja projektów PPP, w tym projektów hybrydowych (PPP z udziałem środków unijnych), ograniczenie kosztów przygotowania dokumentacji dzięki dostarczeniu gotowych, standardowych pakietów dokumentacyjnych do wykorzystania przez instytucje zamawiające, zachęcenie administracji publicznej do stosowania PPP. Platforma PPP zapewnia wymianę wiedzy oraz dobrych praktyk dotyczących PPP, identyfikuje bariery (złe praktyki), zapewnia specjalistyczne doradztwo prawne, ekonomiczno-finansowe oraz techniczne dla jednostek realizujących pilotażowe projekty oraz dostęp do niezbędnych dokumentów. MIiR str. 5

6 GŁÓWNE OBSZARY DZIAŁAŃ PLATFORMY PPP wsparcie projektowe w ramach wybranych sektorów polityki spójności, łączenie projektów PPP z funduszami unijnymi (projekty hybrydowe), publikacje i raporty dotyczące zagadnień prawnych, ekonomicznych, metodologii, analiz projektowych oraz materiałów o charakterze informacyjno-promocyjnym, spotkania i konferencje organizacja i aktywny udział w wydarzeniach o zasięgu regionalnym, krajowym i międzynarodowym, strona internetowa Platformy PPP w wersji polskiej i angielskiej: Upowszechnia ona wiedzę nt. aktualnych wydarzeń dotyczących zagadnień partnerstwa publiczno-prywatnego, zapewnia komunikację między jednostkami publicznymi w zakresie promocji dobrych praktyk, w tym wzorcowych dokumentów oraz projektów PPP, zarówno zrealizowanych, jak i planowanych, warsztaty i udział merytoryczny w wydarzeniach poświęconych PPP, w tym prowadzenie szkoleń w zakresie PPP dla konsultantów z sieci Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich, współpraca z Instytucjami Zarządzającymi, odpowiedzialnymi za realizację programów operacyjnych, Komisją Europejską, Europejskim Centrum Wiedzy PPP (EPEC), Inicjatywą JASPERS (Joint Assistance to Support Projects In European Regions), Europejskim Bankiem Inwestycyjnym (EBI), etc. str. 6

7 WSPARCIE PROJEKTÓW W SEKTORZE DROGOWYM W ramach realizacji celów Platformy PPP Ministerstwo, przy współudziale przedstawicieli inicjatywy JASPERS, wspiera przygotowania do zawarcia umowy partnerstwa publiczno-prywatnego dla wybranego w procedurze konkursowej w roku 2013 projektu pilotażowego z sektora dróg samorządowych. Wsparcie doradcze finansowane przez MIiR dla Programu przebudowy i utrzymania dróg wojewódzkich w województwie dolnośląskim składa się z dziesięciu etapów i obejmuje szeroki zakres prac w aspektach prawnych, ekonomiczno-finansowych oraz technicznych, w tym m.in. etap analiz przedrealizacyjnych (w celu zbadania zasadności zastosowania modelu ppp), przeprowadzenia procesu wyboru partnera prywatnego w trybie dialogu konkurencyjnego oraz aplikowania o dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej. Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego zakłada powierzenie partnerowi prywatnemu przebudowy i utrzymania sieci dróg wojewódzkich. Szczegółowy zakres przedsięwzięcia oraz standardy utrzymania dróg będą przedmiotem negocjacji z wykonawcami. Doświadczenia zdobyte w trakcie realizacji projektu pilotażowego są bazą do opracowania dokumentacji wzorcowej dla przedsięwzięcia realizowanego w modelu PPP w samorządowym sektorze drogowym. Dokumentacja może być wykorzystywana przy przygotowywaniu podobnych inwestycji w tym sektorze, w tym projektów hybrydowych w ramach dofinansowania ze środków Unii Europejskiej w perspektywie finansowej na lata Informacje i wzory dokumentów opracowane w ramach każdego etapu przygotowania inwestycji zamieszczane są w raportach podsumowujących kolejne fazy przebiegu działań wraz z wnioskami i rekomendacjami na przyszłość i publikowane na stronie Zakres rzeczowy projektu: km Tryb wyboru partnera: dialog konkurencyjny Przewidywany okres umowy: lata Wynagrodzenie: opłata za dostępność str. 7

8 WSPARCIE PROJEKTÓW W SEKTORZE ZDROWIA wypracowane zostały modelowe rozwiązania z zakresu analiz przedrealizacyjnych na przykładzie projektu samorządowego pn. Budowa nowego szpitala matki i dziecka w Poznaniu. Promotor projektu, Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego, brał pod uwagę możliwość powierzenia partnerowi prywatnemu budowy oraz zarządzania infrastrukturą szpitala wojewódzkiego (bez zarządzania usługami medycznymi) złożonego z kilkunastu oddziałów, w tym szpitalnego oddziału ratunkowego, poradni, bloku operacyjnego i porodowego oraz pomieszczeń diagnostycznych i laboratoryjnych. Działania doradcze objęły kwestie finansowo-ekonomiczne, prawne oraz techniczne, w tym ocenę wykonalności przedsięwzięcia w modelu ppp, testowanie rynku oraz analizę możliwości współfinansowania projektu ze środków Unii Europejskiej. Analogicznie jak w sektorze drogowym Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju, przy współudziale przedstawicieli inicjatywy JASPERS, prowadzi działania mające na celu pokazanie najlepszych praktyk w zakresie przygotowania projektów partnerstwa publiczno-prywatnego z sektora ochrony zdrowia. W 2014 r. przy wsparciu firmy doradczej Infralinx Capital Polska Sp. z o.o. występującej w konsorcjum z Salans FMC SNR Denton Oleszczuk Sp. k. oraz Hill International Sp. z o.o. Z etapu analiz przedrealizacyjnych projektu budowy nowego szpitala opracowywano: Raport z analiz przedrealizacyjnych i badania rynku oraz przykładowy wykaz ryzyk. Całość materiałów została opublikowana na stronie i może być wykorzystywana przy przygotowywaniu podobnych inwestycji, w tym projektów hybrydowych w ramach dofinansowania ze środków Unii Europejskiej w perspektywie finansowej na lata Kluczowe elementy analiz przedrealizacyjnych: r raport wstępny z badania koncepcji projektu, r dokumentacja z testowania rynku, r matryca podziału ryzyk, r model finansowania przedsięwzięcia, r harmonogram realizacji projektu, r raport z analiz przedrealizacyjnych. str. 8

9 WSPARCIE PROJEKTÓW W SEKTORZE EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ Ministerstwo wspiera przygotowania i realizację kolejnego projektu w modelu ppp, tym razem z sektora efektywności energetycznej. Wsparcie usług kompleksowego doradztwa dla wybranego, w ramach naboru, pilotażowego projektu pn. Poprawa właściwości energetycznych budynków Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego nr 5 w Sosnowcu jest finansowane przez Ministerstwo. A A + A A B C D + Przedmiotowe wsparcie podobnie jak w innych sektorach składa się z 10 etapów i obejmuje działania w obszarach: prawnym, ekonomiczno-finansowym oraz technicznym. Celem tych działań jest m.in. zbadanie zasadności zastosowania do realizacji tego projektu formuły partnerstwa publiczno-prywatnego, przygotowanie procedury wyboru partnera prywatnego, jak również aplikowanie o dofinansowanie ze środków Unii. Promotor projektu w Sosnowcu planuje powierzenie partnerowi prywatnemu kompleksowej termomodernizacji kompleksu budynków szpitala wraz z przebudową przyłączy i źródeł ciepła. Celem szpitala jest zmniejszenia zapotrzebowania na energię, a w konsekwencji zmniejszenie emisji gazów CO 2 o ok. 70% w stosunku do obecnej emisji. Głównym zadaniem Platformy PPP w sektorze efektywności energetycznej będzie opracowanie dokumentacji wzorcowej, która ośmieli inne podmioty publiczne planujące podobne projekty, w tym hybrydowe w ramach dofinansowania ze środków UE, w zakresie efektywności energetycznej, i która pozwoli w ogromnej mierze wykorzystać doświadczenia z przygotowania i realizacji projektu pilotażowego. Z poszczególnych etapów przygotowania inwestycji na stronie sukcesywnie publikowane będą dokumenty, raporty podsumowujące przebieg działań przygotowawczych, jak również wnioski i rekomendacje na przyszłość. str. 9

10 WSPARCIE PROJEKTÓW W SEKTORZE GOSPODARKI ODPADAMI System gospodarki odpadami dla miasta Poznania 8 kwietnia 2013 r. została podpisana umowa z partnerem prywatnym dla największej w Polsce inwestycji realizowanej w formule PPP. Projekt System Gospodarki Odpadami dla Miasta Poznania współfinansowany jest ze środków europejskich z Programu Infrastruktura i Środowisko i przez prawie 4 lata otrzymywał wsparcie doradcze Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju (dawnego Ministerstwa Rozwoju Regionalnego) w zakresie partnerstwa publiczno-prywatnego. Wsparcie miało charakter finansowy: zapewnienie doradców zewnętrznych w zakresie zagadnień prawnych, ekonomiczno-finansowych, podatkowych, technicznych oraz merytoryczny, w tym udział pracowników MRR (obecnie MIiR) w pracach komisji przetargowej dla projektu. Wydatki finansowane z Programu Pomoc Techniczna poniesione w latach na wsparcie tego projektu wyniosły ponad 2,7 mln zł, co stanowi prawie 90% wszystkich wydatków na doradztwo projektowe w ramach Platformy PPP w tamtym okresie. Harmonogram przygotowania i realizacji projektu: 2007 umieszczenie inwestycji na liście projektów indywidualnych Programu Infrastruktura i Środowisko ; 2009 analiza studium wykonalności projektu na zlecenie Ministerstwa; 2010 audyt projektów spalarniowych pod względem możliwości realizacji w ramach perspektywy finansowej NSRO oraz raport PSC (komparator sektora publicznego) projekt ten rokował największe szanse na realizację i został wybrany jako projekt pilotażowy do wsparcia; doradztwo na etapie weryfikacji założeń operacyjnych, technicznych i technologicznych, w tym m.in. założeń przychodowych w zakresie energii cieplnej i elektrycznej, założeń kosztowych, nakładów inwestycyjnych, parametrów technicznych i technologicznych; 2011, kwiecień publikacja ogłoszenia na wybór partnera prywatnego w trybie dialogu konkurencyjnego na podstawie ustawy pzp; doradztwo na etapie: postępowania przetargowego przy przygotowaniu modelu wynagrodzenia partnera prywatnego, opracowania istotnych postanowień umowy, przygotowania ogłoszenia o zamówieniu, przygotowania kryteriów oceny wniosków i ofert na etapie przygotowania ogłoszenia, opiniowania proponowanych przez partnerów prywatnych rozwiązań, Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, przy ocenie złożonych ofert i wyborze partnera prywatnego; 2011, październik podpisanie umowy o dofinansowanie inwestycji ze środków UE; 2013, kwiecień podpisanie umowy z wyłonionym partnerem prywatnym Sita Zielona Energia Sp. z o.o., na realizację projektu budowy i zarządzania spalarnią śmieci przez okres 25 lat; 2014, luty uzyskanie decyzji pozwolenia na budowę; 2014, maj rozpoczęcie robót budowlanych; 2015, marzec przyznanie przez KE dofinansowania projektu; 2016, listopad planowany termin rozpoczęcia eksploatacji. str. 10

11 Wartość projektu UE ogółem: ok. 925 mln zł, w tym: koszt zadania inwestycyjnego (bez VAT) ok. 719 mln zł; dofinansowanie ze środków UE: ok. 330 mln zł (POliŚ ) Partner Prywatny: Sita Zielona Energia Sp. z o.o. Okres budowy: 43 miesiące, od dnia podpisania umowy, Okres współpracy: 25 lat, od dnia osiągnięcia pełnej zdolności. Wizualizacja spalarni w Poznaniu, źródło: (c) SITA Zielona Energia Przedmiot umowy PPP obejmuje zaprojektowanie, budowę i oddanie do użytkowania zaplanowanych instalacji termicznego przekształcania frakcji resztkowej zmieszanych odpadów komunalnych o nominalnej wydajności przetwarzania do 210 tys. ton na rok oraz instalacji do demontażu odpadów wielkogabarytowych o nominalnej wydajności przetwarzania do 10 tys. ton na rok, ich finansowanie oraz zarządzanie i utrzymanie przez okres 25 lat. Założone wydajności przedmiotowego przedsięwzięcia winny zaspokoić potrzeby aglomeracji poznańskiej i 9 okolicznych gmin. Wypracowane w ramach projektu dokumenty wzorcowe mogą być wykorzystywane przez inne podmioty publiczne, realizujące lub planujące podobne zadania inwestycyjne w modelu partnerstwa publiczno-prywatnego w Polsce. Na stronie Platformy PPP (www.ppp.gov.pl) opublikowane zostały dokumenty wzorcowe z poszczególnych etapów przygotowania projektu oraz dwie publikacje: Raport z doświadczeń w przygotowaniu i realizacji projektu oraz Wybrane zagadnienia w procesie przygotowania spalarni odpadów w modelu PPP. str. 11

12 WSPARCIE SEKTORA ADMINISTRACJI PAŃSTWOWEJ Budowa siedziby Sądu Rejonowego w Nowym Sączu Projekt zakłada współpracę z partnerem prywatnym w zakresie zaprojektowania, wybudowania, sfinansowania i zarządzania obiektem. Jest to pierwsze przedsięwzięcie realizowane przez administrację centralną na podstawie przepisów ustawy z 19 grudnia 2008 r. o partnerstwie publiczno-prywatnym. Ponadto ten nowatorski projekt jest pierwszą inwestycją ppp realizowaną w obszarze wymiaru sprawiedliwości. Podstawową potrzebą jest wybudowanie nowej siedziby sądu, spełniającej standardy bezpieczeństwa, zapewniającej odpowiednią powierzchnię sal rozpraw, magazynów oraz pozpozwalającą stworzyć wysoki komfort pracy i obsługi interesantów. Zaangażowanie MIiR w ten projekt ma na celu przede wszystkim wsparcie merytoryczne i uzupełnienie działań podejmowanych przez Sąd Okręgowy w Nowym Sączu, w szczególności poprzez: pomoc w przeprowadzeniu postępowania przetargowego na wybór doradców, wsparcie doradcze przy opracowaniu dokumentacji niezbędnej do przeprowadzenia procedury wyboru partnera prywatnego dla projektu, wypracowanie dokumentów wzorcowych do wykorzystania przez inne podmioty publiczne (w tym jednostki sądowe) realizujące lub planujące realizować podobne zadania inwestycyjne w modelu partnerstwa publiczno- -prywatnego w Polsce. str. 12

13 Przebieg postępowania na wybór partnera prywatnego: czerwiec 2012 r. powołanie Zespołu Sterującego (organ doradczy zamawiającego); marzec 2013 r. podpisanie umowy z doradcą (konsorcjum trzech firm); wrzesień 2013 r. zgoda Ministra Finansów na sfinansowanie przedsięwzięcia z budżetu państwa (pierwsza zgoda tego typu wydana przez Ministra Finansów); październik 2013 r. publikacja Ogłoszenia; luty-lipiec 2014 r. dialog konkurencyjny (5 tur); styczeń 2015 r. otwarcie ofert; luty 2015 r. wybór najkorzystniejszej oferty; Najważniejsze postanowienia umowy PPP r Wkład podmiotu publicznego: nieruchomość, na której będzie realizowana inwestycja, przekazana partnerowi prywatnemu w dzierżawę na okres funkcjonowania umowy. r Wkład partnera prywatnego: zaprojektowanie i wybudowanie obiektu oraz jego sfinansowanie, a potem jego utrzymanie i zarządzanie. r Okres obowiązywania umowy: 23 lata, w tym 3 lata przygotowanie inwestycji i budowa, 20 lat zarządzanie i utrzymanie. r Wysokość wydatków łączna wysokość wydatków podmiotu publicznego ok. 123 mln PLN brutto, w tym wydatki inwestycyjne ok. 50 mln PLN brutto. 5 marca 2015 r. podpisanie umowy PPP pomiędzy Sądem Okręgowym w Nowym Sączu a firmą Warbud - Infrastruktura Sp. z o.o.; sierpień 2015 r. planowane zamknięcie finansowe; 2015 r. planowane rozpoczęcie prac budowlanych; 2018 r. planowane oddanie obiektu do użytku. str. 13

14 ŁĄCZENIE PPP Z FUNDUSZAMI UE Hybrydowe modele partnerstwa polegają na jednoczesnym wykorzystaniu: środków z funduszy unijnych, krajowych środków publicznych, kapitału prywatnego. Projekty hybrydowe cechuje większy stopień złożoności, niż tradycyjne przedsięwzięcia PPP. Muszą one skutecznie realizować zakładane cele samorządów, a jednocześnie być na tyle atrakcyjne by przyciągnąć potencjalnych inwestorów. Wymagane jest także spełnienie szeregu warunków niezbędnych dla uzyskania unijnej dotacji. Formuła projektów hybrydowych staje się popularna w krajach, które bardzo intensywnie korzystają z unijnego dofinansowania. Fundusze przekazywane przez Komisję Europejską są ważnym uzupełnieniem środków finansowych pozyskanych przez partnera prywatnego na projekt PPP. Z takimi projektami łączą się dodatkowe, specyficzne ryzyka (np. ryzyko poziomu dofinansowania, ryzyko zwrotu funduszy unijnych czy też ryzyko znaczących zmian w projekcie wymagających akceptacji Komisji Europejskiej). Rynek projektów hybrydowych w Polsce zdecydowanie przyśpiesza. W perspektywie finansowej zidentyfikowano 16 projektów hybrydowych o łącznej wartości ponad 4 mld zł. Wszystkie projekty posiadają podpisane umowy o dofinansowanie, w tym 11 projektów podpisało umowy z partnerem prywatnym. Projekty realizowane są w ramach 10 programów perspektywy finansowej , z Programu Rozwoju Polski Wschodniej, Programu Infrastruktura i Środowisko oraz Programów Regionalnych ośmiu Województw. Podstawą wyboru partnera prywatnego była ustawa Prawo Zamówień Publicznych (dialog konkurencyjny, przetarg nieograniczony) lub ustawa o koncesji na roboty budowlane lub usługi. 11 projektów hybrydowych z podpisanymi umowami z partnerem prywatnym to spalarnia w Poznaniu, baseny w Solcu-Zdroju, dworzec w Sopocie, internet szerokopasmowy w woj. wielkopolskim, warmińsko-mazurskim, mazowieckim, małopolskim i podkarpackim, Sosnowiecki Park Naukowo-Technologiczny, stok Dębowiec w Bielsku-Białej oraz termomodernizacja budynków w Świdnicy. Ich łączna wartość to ponad 2,9 mld zł, co stanowi ponad 2/3 wszystkich podpisanych umów z podmiotami prywatnymi, których wartość wynosi blisko 4,4 mld zł. Średnia wartość zwykłego projektu ppp wynosi ponad 25 mln zł, zaś średnia wartość projektu hybrydowego wynosi przeszło 264 mln zł. Baza projektów hybrydowych znajduje się na stronie: str. 14

15 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z 17 grudnia 2013 r. ustanawiające przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego zawiera następujące regulacje w zakresie partnerstwa publiczno-prywatnego: wprowadzenie definicji ppp, zapewnienie, że beneficjentem projektu PPP może być podmiot publiczny lub prywatny, zapewnienie możliwości zmiany beneficjenta w trakcie realizacji projektu PPP, bez uszczerbku dla przepisów dotyczących trwałości, uznanie kwalifikowalności wydatków w przypadku wpłaty refundacji UE na rachunek powierniczy, jeśli kontrakt PPP przewiduje ponoszenie przez podmiot publiczny opłaty za dostępność, rozłożonych w fazie operacyjnej projektu, tj. po zakończeniu okresu kwalifikowalności. Niektóre z opublikowanych rozporządzeń Komisji Europejskiej odnoszą się do projektów hybrydowych: np. rozporządzenie Komisji Europejskiej nr 480/2014 z 3 marca 2014 r. oraz rozporządzenie Komisji Europejskiej nr 2015/207 z dnia 20 stycznia 2015 r. Specyfika projektów ppp została uwzględniona w większości z zaakceptowanych przez Komisję Europejską krajowych i regionalnych programów operacyjnych, m.in. poprzez wskazanie podmiotów działających w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego jako potencjalnych beneficjentów projektów z dofinansowaniem UE. Definicja partnerstwa publiczno-prywatnego określona została w art. 2 pkt. 24 rozporządzenia 1303/2013: Partnerstwa publiczno-prywatne (PPP) oznaczają formę współpracy między podmiotami publicznymi a sektorem prywatnym, których celem jest poprawa realizacji inwestycji w projekty infrastrukturalne lub inne rodzaje operacji realizujących usługi publiczne, poprzez dzielenie ryzyka, wspólne korzystanie ze specjalistycznej wiedzy sektora prywatnego lub dodatkowe źródła kapitału. W marcu 2015 r. Minister Infrastruktury i Rozwoju Maria Wasiak podpisała Wytyczne Ministra Infrastruktury i Rozwoju w zakresie zagadnień związanych z przygotowaniem projektów inwestycyjnych, w tym projektów generujących dochód i projektów hybrydowych na lata Dokument ma na celu określenie sposobu opracowania wybranych elementów studium wykonalności projektów inwestycyjnych. str. 15

16 PUBLIKACJE PLATFORMY PPP Poniżej zamieszczono wybrane publikacje Platformy PPP. Pełna lista wraz z tekstami, które są bezpłatnie udostępnione do pobrania znajduje się na stronie internetowej Platformy: Publikacje horyzontalne: Metodologia tworzenia analiz ryzyk w projektach PPP i ich podziału pomiędzy stroną publiczną i prywatną w kontekście ich wpływu na klasyfikację projektu pod kątem powstania długu i deficytu sektora publicznego. Marzec Podatek VAT a umowy PPP. Przegląd najważniejszych zagadnień występujących w kontekście europejskim. Październik Bankowalność projektu ppp. Podejście instytucji finansowych. Październik Partnerstwo publiczno-prywatne w nowym okresie programowania ( ). Komentarz do przepisów Rozporządzenia Ogólnego na lata w zakresie partnerstwa publiczno-prywatnego. Grudzień Wybór doradcy dla projektu partnerstwa publiczno-prywatnego praktyczne wskazówki dla strony publicznej. Marzec Analiza prawna możliwości realizacji przez podmioty publiczne projektów ppp na innej podstawie prawnej niż ustawa o ppp. Kwiecień Analiza prawna w zakresie konieczności stosowania ustawy o ppp do postępowań w trybie ustawy koncesyjnej. Czerwiec Publikacje sektorowe: Raport Przygotowanie i realizacja projektu hybrydowego Kompleks Mineralnych Basenów w Solcu Zdroju. Listopad Budowa budynku Sądu Rejonowego w Nowym Sączu przy ul. Grunwaldzkiej od pomysłu do wyboru doradcy. Maj Raport z doświadczeń w przygotowaniu i realizacji projektu pn. System gospodarki odpadami komunalnymi dla miasta Poznania. Listopad Raport z analiz przedrealizacyjnych Budowa nowego szpitala matki i dziecka w Poznaniu realizowany w formule ppp oraz dokumentacja wzorcowa. Listopad Raport z analiz przedrealizacyjnych Program przebudowy i utrzymania dróg wojewódzkich realizowany w formule ppp oraz dokumentacja wzorcowa. Listopad Raport z analiz przedrealizacyjnych Budowa budynku Sądu Rejonowego w Nowym Sączu w formule partnerstwa publiczno-prywatnego. Październik Doświadczenia z postępowania na wybór partnera prywatnego dialog konkurencyjny Budowa budynku Sądu Rejonowego w Nowym Sączu przy ul. Grunwaldzkiej Styczeń str. 16

17 INFORMACJA I PROMOCJA Spotkania i konferencje Strona internetowa (w języku polskim i angielskim) MIiR uczestniczy aktywnie w ciągu roku w ok. 30 spotkaniach, konferencjach i kongresach poświęconych w całości lub w części problematyce partnerstwa publiczno-prywatnego. Wydarzenia szczególnie ważne z punktu widzenia kompetencji resortu, powiązane z tematyką partnerstwa publiczno- -prywatnego oraz funduszy europejskich lub sferą projektów inwestycyjnych, uzyskują patronat honorowy Ministra Infrastruktury i Rozwoju. Konferencje służą wymianie wiedzy, dobrych praktyk i sprawdzonych rozwiązań dotyczących przygotowania i realizacji przedsięwzięć publiczno-prywatnych, identyfikacji barier przy ich przygotowywaniu, oraz tworzeniu rozwiązań przyczyniających się do rozwoju partnerstwa publiczno-prywatnego, w tym wzorcowej dokumentacji oraz procedur przygotowania takich projektów. Konferencje odbywają się w całej Polsce. Są one organizowane przez administrację państwową (Kancelaria Prezydenta RP), administrację rządową (MIiR, MG, wojewodów), administrację samorządową (prezydentów miast, marszałków województw), Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich, ambasady krajów UE i innych w Polsce, izby handlowe oraz przez podmioty prywatne. 31 stycznia 2011 r. został uruchomiony portal internetowy Zainteresowani internauci znajdą tu w szczególności zbiór polskich i unijnych aktów prawnych i wytycznych w zakresie ppp, informacje ogólne dotyczące łączenia ppp z funduszami UE, bazę projektów hybrydowych, opis projektów generujących dochód i tzw. dużych projektów. W oddzielnej zakładce zamieszczane są informacje odnośnie wspieranych przez Platformę PPP projektów ppp w podziale na sektory. W Poradniku Partnera Publicznego znaleźć można publikacje i poradniki poświęcone ppp, dokumentację wzorcową oraz e-przewodnik, zaś w zakładce Konferencje i spotkania zapowiedzi i relacje z najważniejszych wydarzeń informacyjno promocyjnych. Warsztaty Polsko-Francusko-Brytyjska Konferencja PPP, marzec 2015 r. MIiR organizuje warsztaty, których tematyka obejmuje m.in. zagadnienia dotyczące doświadczeń we wdrażaniu projektów z wykorzystaniem funduszy UE i PPP, łączenia środków unijnych i PPP oraz doświadczenia z realizacji wspieranych projektów. str. 17

18 CZŁONKOWIE PLATFORMY PPP* 1. Minister Infrastruktury i Rozwoju 2. Minister Edukacji Narodowej 3. Minister Finansów 4. Minister Spraw Wewnętrznych 5. Minister Sportu i Turystyki 6. Minister Sprawiedliwości 7. Minister Środowiska 8. Minister Zdrowia 9. Minister Administracji i Cyfryzacji 10. Urząd Komunikacji Elektronicznej 11. Urząd Zamówień Publicznych 12. Bank Gospodarstwa Krajowego 13. Miasto Białystok 14. Miasto Gdańsk 15. Miasto Katowice 16. Miasto Koszalin 17. Miasto Kraków 18. Miasto Lublin 19. Miasto Łódź 20. Miasto Poznań 21. Miasto Sopot 22. Miasto Stołeczne Warszawa 23. Miasto Wrocław 24. Powiat Rybnicki 25. Związek Województw Rzeczypospolitej Polskiej 26. Związek Powiatów Polskich 27. Unia Miasteczek Polskich 28. Związek Gmin Wiejskich Rzeczypospolitej Polskiej 29. Powiat Tomaszowski 30. Miasto Rybnik 31. Miasto Łomża 32. Gmina Skrzyszów 33. Powiat Żywiecki 34. Górnośląska Agencja Promocji Przedsiębiorczości S.A., 35. Miasto Słupsk 36. Miasto i Gmina Polkowice 37. Miasto Olsztyn 38. Miasto Toruń 39. Miasto Otwock 40. Miasto Dąbrowa Górnicza 41. PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. 42. Miasto Świnoujście 43. Wielkopolska Sieć Szerokopasmowa S.A. 44. Miasto Rzeszów 45. Województwo Dolnośląskie 46. Miasto Częstochowa 47. Centrum Projektów Regionalnych Inwestor S.A. 48. Miasto Nowy Sącz 49. Miasto Złotoryja 50. Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu 51. Miasto Krosno 52. Miasto Kamienna Góra 53. Miasto Grudziądz 54. Miasto Gliwice 55. Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 5 im. św. Barbary w Sosnowcu 56. Miasto Sanok 57. Województwo Kujawsko-Pomorskie 58. Miasto Włocławek 59. Szpital Miejski w Siemianowicach Śląskich 60. Miasto i Gmina Dolsk 61. Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie 62. Politechnika Warszawska 63. Łódzka Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. 64. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad 65. Miasto Kędzierzyn-Koźle 66. Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Długoterminowej w Augustowie 67. SP ZZOZ Powiatowy Szpital Specjalistyczny w Stalowej Woli 68. Centrum Zdrowia Mazowsza Zachodniego Sp. z o.o. str. 18

19 69. Szpitale Wielkopolski Sp z o.o. 70. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Puławach 71. Powiat Rawicki 72. Szpital Powiatowy w Rawiczu Sp. z o.o. 73. Szpitale Wojewódzkie w Gdyni (wcześniej Szpital Św. Wincentego a Paulo Sp. z o.o.) 74. Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Czarnkowie 75. Warszawski Uniwersytet Medyczny 76. Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu 77. Miasto Kobyłka 78. Powiat Pilski 79. Miasto Nowy Dwór Mazowiecki 80. Województwo Łódzkie 81. Miasto Płock 82. Miasto Tarnów 83. Miasto Jordanów 84. Agencja Rozwoju Regionalnego w Częstochowie S.A. 85. Stowarzyszenie Powiatów i Gmin Dorzecza Bzury 86. Centrum Sportowo-Rehabilitacyjne Słowianka Sp. z o.o. Gorzów Wielkopolski 87. Miasto i Gmina Trzemeszno 88. Gmina Wodzierady 89. Polskie Inwestycje Rozwojowe S.A. 90. Opera Wrocławska 91. Miasto Tarnobrzeg 92. Miasto Pabianice 93. Oświetlenie Uliczne i Drogowe Sp. z o.o. w Kaliszu 94. Miasto i Gmina Błonie 95. Miasto Giżycko 96. Miasto Elbląg 97. Prokuratura Okręgowa w Katowicach 98. Miasto Zgierz 99. Gmina Jaworze 100. Miasto Marki 101. Miasto Świętochłowice 102. Miasto i Gmina Bobolice 103. Miasto i Gmina Strzelce Krajeńskie 104. Miasto Zielona Góra 105. Miasto Gostynin 106. Miasto Duszniki-Zdrój 107. Miasto Jastrzębie-Zdrój 108. Miasto Konin 109. Miasto i Gmina Solec Kujawski 110. Miasto Wałcz *wg kolejności przystąpienia, stan na dzień 30 kwietnia 2015 r. str. 19

20 Egzemplarz bezpłatny Publikacja współfinansowana przez Unię Europejską w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna

Działania Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju w obszarze ppp

Działania Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju w obszarze ppp Działania Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju w obszarze ppp Robert Kałuża Dyrektor Departamentu Wsparcia Projektów Partnerstwa Publiczno-Prywatnego Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Warszawa, 23

Bardziej szczegółowo

Wsparcie projektów ppp ze szczególnym uwzględnieniem projektów hybrydowych

Wsparcie projektów ppp ze szczególnym uwzględnieniem projektów hybrydowych Wsparcie projektów ppp ze szczególnym uwzględnieniem projektów hybrydowych Robert Kałuża Dyrektor Departamentu Wsparcia Projektów Partnerstwa Publiczno-Prywatnego Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju

Bardziej szczegółowo

Wsparcie projektów hybrydowych w perspektywie budżetowej 2014-2020

Wsparcie projektów hybrydowych w perspektywie budżetowej 2014-2020 Kujawsko-Pomorskie Forum Drogowe Innowacyjne metody utrzymania dróg: finansowanie i technologie Wsparcie projektów hybrydowych w perspektywie budżetowej 2014-2020 Robert Kałuża Dyrektor Departamentu Wsparcia

Bardziej szczegółowo

Działania Ministerstwa Rozwoju Regionalnego w zakresie PPP

Działania Ministerstwa Rozwoju Regionalnego w zakresie PPP Działania Ministerstwa Rozwoju Regionalnego w zakresie PPP Michał Piwowarczyk Zastępca Dyrektora Departamentu Wsparcia Projektów Partnerstwa Publiczno-Prywatnego Ministerstwo Rozwoju Regionalnego Łódź,

Bardziej szczegółowo

Robert Kałuża Departament Wsparcia Projektów Partnerstwa Publiczno-Prywatnego Ministerstwo Rozwoju Regionalnego Warszawa 18.04.2013 r.

Robert Kałuża Departament Wsparcia Projektów Partnerstwa Publiczno-Prywatnego Ministerstwo Rozwoju Regionalnego Warszawa 18.04.2013 r. Działania Ministerstwa Rozwoju Regionalnego w zakresie partnerstwa publiczno-prywatnego Robert Kałuża Departament Wsparcia Projektów Partnerstwa Publiczno-Prywatnego Ministerstwo Rozwoju Regionalnego Warszawa

Bardziej szczegółowo

Działania Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju w zakresie partnerstwa publicznoprywatnego

Działania Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju w zakresie partnerstwa publicznoprywatnego Działania Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju w zakresie partnerstwa publicznoprywatnego str. 1 Sekretariat Platformy PPP Departament Wsparcia Projektów Partnerstwa Publiczno-Prywatnego Ministerstwo

Bardziej szczegółowo

Perspektywa finansowania PPP w Polsce

Perspektywa finansowania PPP w Polsce Perspektywa finansowania PPP w Polsce Bezpieczne finansowanie rozwoju, Seminarium II -Obszar infrastrukturalny (kapitał-dług) 23 czerwca 2016 Paweł Szaciłło Dyrektor Departamentu Partnerstwa Publiczno-Prywatnego

Bardziej szczegółowo

Działania Ministerstwa Rozwoju Regionalnego w zakresie partnerstwa publiczno-prywatnego

Działania Ministerstwa Rozwoju Regionalnego w zakresie partnerstwa publiczno-prywatnego Działania Ministerstwa Rozwoju Regionalnego w zakresie partnerstwa publiczno-prywatnego Robert Kałuża Dyrektor Departamentu Wsparcia Projektów Partnerstwa Publiczno-Prywatnego Ministerstwo Rozwoju Regionalnego

Bardziej szczegółowo

Zespół Sterujący Platformy PPP. Departament Wsparcia Projektów Partnerstwa Publiczno-Prywatnego

Zespół Sterujący Platformy PPP. Departament Wsparcia Projektów Partnerstwa Publiczno-Prywatnego II FORUM INNOWACJI TRANSPORTOWYCH Co z tym PPP? Czy i jak inwestować w przygotowanie projektów hybrydowych? Wsparcie dla projektów hybrydowych w ramach Platformy PPP Robert Kałuża Dyrektor Departamentu

Bardziej szczegółowo

w I półroczu 2015 r.

w I półroczu 2015 r. IX posiedzenie Zespołu Sterującego Platformy PPP Działania Platformy PPP w I półroczu 2015 r. Robert Kałuża Dyrektor Departamentu Wsparcia Projektów Partnerstwa Publiczno-Prywatnego Ministerstwo Infrastruktury

Bardziej szczegółowo

Platforma PPP a projekty z zakresu gospodarki odpadami. Konferencja PPP w gospodarce odpadami i energetyce Warszawa, 28 lutego 2012 r.

Platforma PPP a projekty z zakresu gospodarki odpadami. Konferencja PPP w gospodarce odpadami i energetyce Warszawa, 28 lutego 2012 r. Platforma PPP a projekty z zakresu gospodarki odpadami Konferencja PPP w gospodarce odpadami i energetyce Warszawa, 28 lutego 2012 r. 1 Agenda 1. Platforma PPP cele i działania 2. PPP w gospodarce odpadami

Bardziej szczegółowo

PPP w sektorze drogowym - działania Ministerstwa Rozwoju Regionalnego

PPP w sektorze drogowym - działania Ministerstwa Rozwoju Regionalnego PPP w sektorze drogowym - działania Ministerstwa Rozwoju Regionalnego Mateusz Urasiński Departament Przygotowania Projektów Indywidualnych Płock, 22.11.2012 r. www.ppp.gov.pl Plan prezentacji Platforma

Bardziej szczegółowo

Możliwości łączenia projektów ppp z funduszami UE polskie doświadczenia i widoki na przyszłość

Możliwości łączenia projektów ppp z funduszami UE polskie doświadczenia i widoki na przyszłość Możliwości łączenia projektów ppp z funduszami UE polskie doświadczenia i widoki na przyszłość Michał Piwowarczyk Departament Wsparcia Projektów Partnerstwa Publiczno-Prywatnego Ministerstwo Rozwoju Regionalnego

Bardziej szczegółowo

Łączenie PPP ze środkami UE w nowej perspektywie finansowej 2014-2020

Łączenie PPP ze środkami UE w nowej perspektywie finansowej 2014-2020 Łączenie PPP ze środkami UE w nowej perspektywie finansowej 2014-2020 Konferencja pn. Kompleksowa termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Gminie Karczew w formule partnerstwa publiczno-prywatnego

Bardziej szczegółowo

Działania Ministerstwa Rozwoju Regionalnego w zakresie partnerstwa publicznoprywatnego

Działania Ministerstwa Rozwoju Regionalnego w zakresie partnerstwa publicznoprywatnego Działania Ministerstwa Rozwoju Regionalnego w zakresie partnerstwa publicznoprywatnego str. 1 Sekretariat Platformy PPP Departament Wsparcia Projektów Partnerstwa Publiczno-Prywatnego Ministerstwo Rozwoju

Bardziej szczegółowo

Analizy przedrealizacyjne w pilotażowych projektach ppp

Analizy przedrealizacyjne w pilotażowych projektach ppp Analizy przedrealizacyjne w pilotażowych projektach ppp Jak wybrać doradcę i określić zakres niezbędnych analiz Michał Piwowarczyk z-ca dyrektora Departament Wsparcia Projektów Partnerstwa Publiczno-Prywatnego

Bardziej szczegółowo

Porozumienie w sprawie Platformy współpracy w zakresie partnerstwa publicznoprywatnego

Porozumienie w sprawie Platformy współpracy w zakresie partnerstwa publicznoprywatnego Porozumienie w sprawie Platformy współpracy w zakresie partnerstwa publicznoprywatnego zawarte w dniu 26 stycznia 2011 roku pomiędzy Ministrem Rozwoju Regionalnego, a Ministrem Edukacji Narodowej, Ministrem

Bardziej szczegółowo

i perspektywy. Wsparcie dla podmiotów publicznych.

i perspektywy. Wsparcie dla podmiotów publicznych. 1 Rozwój partnerstwa publicznoprywatnego. Nowe możliwości i perspektywy. Wsparcie dla podmiotów publicznych. Robert Kałuża, radca ministra Departament Partnerstwa Publiczno-Prywatnego Ministerstwo Rozwoju

Bardziej szczegółowo

POLSKI MODEL INWESTYCJI W ZAKRESIE EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ W FORMULE PARTNERSTWA PUBLICZNO-PRYWATNEGO. dr Rafał Cieślak radca prawny

POLSKI MODEL INWESTYCJI W ZAKRESIE EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ W FORMULE PARTNERSTWA PUBLICZNO-PRYWATNEGO. dr Rafał Cieślak radca prawny POLSKI MODEL INWESTYCJI W ZAKRESIE EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ W FORMULE PARTNERSTWA PUBLICZNO-PRYWATNEGO dr Rafał Cieślak radca prawny PARTNERSTWO PUBLICZNO-PRYWATNE W POLSCE Ustawa z dnia 19 grudnia 2008

Bardziej szczegółowo

Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich, styczeń 2014 r.

Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich, styczeń 2014 r. Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich, styczeń 2014 r. Definicja PPP: wspólna realizacja przedsięwzięcia oparta na podziale zadań i ryzyk pomiędzy podmiotem publicznym i partnerem prywatnym; przedmiotem

Bardziej szczegółowo

Wykaz skrótów... Wprowadzenie...

Wykaz skrótów... Wprowadzenie... Wykaz skrótów... Autorzy... Wprowadzenie... XI XVII XIX Rozdział I. Rynek partnerstwa publiczno-prywatnego i koncesji w kontekście potrzeb finansowych samorządu terytorialnego w Polsce (Bartosz Korbus)...

Bardziej szczegółowo

Rynek PPP w 2011 r. - Fakty

Rynek PPP w 2011 r. - Fakty Rynek PPP w 2011r. Rynek PPP w 2011 r. - Fakty w roku 2011 realizowanych było 7 projektów PPP, zaplanowano do realizacji 24 projektów (w roku 2009 realizowano 2 projekty PPP, a w fazie planowania 19 projektów,

Bardziej szczegółowo

Partnerstwo Publiczno - Prywatne PPP szansą na finansowanie rozwoju regionalnego. System wsparcia PPP Ministerstwo Rozwoju Regionalnego Platforma PPP

Partnerstwo Publiczno - Prywatne PPP szansą na finansowanie rozwoju regionalnego. System wsparcia PPP Ministerstwo Rozwoju Regionalnego Platforma PPP Partnerstwo Publiczno - Prywatne PPP szansą na finansowanie rozwoju regionalnego System wsparcia PPP Ministerstwo Rozwoju Regionalnego Platforma PPP Toruń, 31.05.2011 1 Agenda - Platforma współpracy w

Bardziej szczegółowo

Cele i zadania Platformy PPP w zakresie projektów ppp na rzecz efektywności energetycznej

Cele i zadania Platformy PPP w zakresie projektów ppp na rzecz efektywności energetycznej Grupa Robocza Platformy PPP ds. efektywności energetycznej Cele i zadania Platformy PPP w zakresie projektów ppp na rzecz efektywności energetycznej Michał Piwowarczyk, Zastępca Dyrektora Departamentu

Bardziej szczegółowo

Perspektywy rozwoju instrumentów wspierających projekty PPP po stronie publicznej i prywatnej. Toruń, 28 października 2014 r.

Perspektywy rozwoju instrumentów wspierających projekty PPP po stronie publicznej i prywatnej. Toruń, 28 października 2014 r. Perspektywy rozwoju instrumentów wspierających projekty PPP po stronie publicznej i prywatnej Toruń, 28 października 2014 r. 1 Spis treści I. Strategiczna rola Ministra Gospodarki w funkcjonowaniu PPP

Bardziej szczegółowo

Doświadczenia z realizacji pilotażowego projektu PPP w gospodarce odpadami System gospodarki odpadami dla Miasta Poznania

Doświadczenia z realizacji pilotażowego projektu PPP w gospodarce odpadami System gospodarki odpadami dla Miasta Poznania Doświadczenia z realizacji pilotażowego projektu PPP w gospodarce odpadami System gospodarki odpadami dla Miasta Poznania Konferencja PPP w gospodarce odpadami i energetyce Warszawa, 28 lutego 2012 r.

Bardziej szczegółowo

Partnerstwo Publiczno-Prywatne budowa kolei duŝych predkości. www.plk-sa.pl

Partnerstwo Publiczno-Prywatne budowa kolei duŝych predkości. www.plk-sa.pl Partnerstwo Publiczno-Prywatne budowa kolei duŝych predkości xxxxxxxxx, xxxxxxx2011 Program budowy linii duŝych prędkości w Polsce PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. prowadzą obecnie: - prace przygotowawcze

Bardziej szczegółowo

Prezydent Wałbrzycha dr Roman Szełemej Aglomeracja Wałbrzyska. Wrocław, czerwiec 2015 r.

Prezydent Wałbrzycha dr Roman Szełemej Aglomeracja Wałbrzyska. Wrocław, czerwiec 2015 r. Prezydent Wałbrzycha dr Roman Szełemej Aglomeracja Wałbrzyska Wrocław, czerwiec 2015 r. AGLOMERACJA WAŁBRZYSKA 400 000 mieszkańców 22 gminy - sygnatariusze porozumienia AW 10% powierzchni Dolnego Śląska

Bardziej szczegółowo

Aleksandra Kwiatkowska. Zastępca Dyrektora Departamentu Koordynacji Programów Regionalnych i Cyfryzacji Ministerstwo Rozwoju Regionalnego

Aleksandra Kwiatkowska. Zastępca Dyrektora Departamentu Koordynacji Programów Regionalnych i Cyfryzacji Ministerstwo Rozwoju Regionalnego Stan realizacji projektów dotyczących budowy sieci Internetu szerokopasmowego w poszczególnych województwach wdrażanych w perspektywie finansowej 2007-2013 Aleksandra Kwiatkowska Zastępca Dyrektora Departamentu

Bardziej szczegółowo

Rewitalizacja dworca w Sopocie z perspektywy instytucji finansującej

Rewitalizacja dworca w Sopocie z perspektywy instytucji finansującej Rewitalizacja dworca w Sopocie z perspektywy instytucji finansującej Michał Kopeć Ekspert w Departamencie Programów Europejskich Bank Gospodarstwa Krajowego Warszawa, 13 czerwca 2013 r. Bank Gospodarstwa

Bardziej szczegółowo

Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego http://www.zporr.gov.pl/

Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego http://www.zporr.gov.pl/ Oficjalne serwisy poświęcone funduszom pomocowym Fundusze strukturalne http://www.funduszestrukturalne.gov.pl/ Fundusz Spójności http://www.funduszspojnosci.gov.pl/ Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju

Bardziej szczegółowo

Platforma PPP. Projekt budowy szpitala powiatowego w śywcu wraz ze świadczeniem usług medycznych przez partnera prywatnego. śywiec, 15 września 2011r.

Platforma PPP. Projekt budowy szpitala powiatowego w śywcu wraz ze świadczeniem usług medycznych przez partnera prywatnego. śywiec, 15 września 2011r. Platforma PPP Projekt budowy szpitala powiatowego w śywcu wraz ze świadczeniem usług medycznych przez partnera prywatnego śywiec, 15 września 2011r. PPP w Polsce Finansowanie inwestycji nie wszystkie inwestycje

Bardziej szczegółowo

Realizacja projektu POIS.08.01.00-00-031/12 Budujemy miasteczka ruchu drogowego

Realizacja projektu POIS.08.01.00-00-031/12 Budujemy miasteczka ruchu drogowego Realizacja projektu POIS.08.01.00-00-031/12 Budujemy miasteczka ruchu drogowego Informacje ogólne o projekcie: Projekt ujęty na Liście projektów indywidualnych POIiŚ 2007 2013, Beneficjent: Minister Spraw

Bardziej szczegółowo

Platforma PPP. PPP W PRZESTRZENI MIEJSKIEJ Warszawa, 15 listopada 2011r.

Platforma PPP. PPP W PRZESTRZENI MIEJSKIEJ Warszawa, 15 listopada 2011r. Platforma PPP PPP W PRZESTRZENI MIEJSKIEJ Warszawa, 15 listopada 2011r. PPP jest równoprawnym modelem gospodarczym Zalety PPP: Kompleksowość pełen cykl życia projektu Podział ryzyk według kompetencji strony

Bardziej szczegółowo

Aglomeracja Wałbrzyska

Aglomeracja Wałbrzyska Aglomeracja Wałbrzyska Prezydent Wałbrzycha dr Roman Szełemej Nowa Ruda, wrzesień 2014 AGLOMERACJA WAŁBRZYSKA 400 000 mieszkańców 22 gminy - sygnatariusze porozumienia AW 10% powierzchni Dolnego Śląska

Bardziej szczegółowo

Partnerstwo Publiczno-Prywatne

Partnerstwo Publiczno-Prywatne Partnerstwo Publiczno-Prywatne Grabówko, dnia 27 września 2017 Agnieszka Pasztaleniec-Szczerkowska, Agencja Rozwoju Pomorza S.A. e-mail: agnieszka.pasztaleniec-szczerkowska@arp.gda.pl kom.: 607 970 007

Bardziej szczegółowo

Zanim przystąpimy do projektu

Zanim przystąpimy do projektu Zanim przystąpimy do projektu Analiza prawna możliwości realizacji inwestycji w formule PPP Możliwości i bariery projektów PPP, wybór trybu postępowania O czym będzie mowa 1. Co to jest PPP; Definicja,

Bardziej szczegółowo

,,Co z tym partnerstwem publiczno prywatnym,,

,,Co z tym partnerstwem publiczno prywatnym,, ,,Co z tym partnerstwem publiczno prywatnym,, Plan prezentacji Wprowadzenie Wybór partnera prywatnego Praktyka doświadczenia Wielkiej Brytanii Partnerstwo Pilnie Potrzebne Polska rzeczywistość PPP bez

Bardziej szczegółowo

PARTNERSTWO PUBLICZNO-PRYWATNE W TURYSTYCE

PARTNERSTWO PUBLICZNO-PRYWATNE W TURYSTYCE PARTNERSTWO PUBLICZNO-PRYWATNE W TURYSTYCE Regionalne Forum Turystyki Bydgoszcz 3 września 2015 r. PROGRAM WYSTĄPIENIA 1) PPP w Polsce opis zagadnienia i instytucje zajmujące się tym tematem w Polsce Dane

Bardziej szczegółowo

Działania Ministerstwa Gospodarki na rzecz rozwoju partnerstwa publiczno-prywatnego. Warszawa,

Działania Ministerstwa Gospodarki na rzecz rozwoju partnerstwa publiczno-prywatnego. Warszawa, Działania Ministerstwa Gospodarki na rzecz rozwoju partnerstwa publiczno-prywatnego Warszawa, 23.06.2015 2 Założenia wystąpienia 1. Zadania Ministra Gospodarki w zakresie ustawy o partnerstwie publiczno

Bardziej szczegółowo

A. Wnioskujemy o zmianę postawionego przez Państwa warunku w punkcie III.3.2 litera a i litera b:

A. Wnioskujemy o zmianę postawionego przez Państwa warunku w punkcie III.3.2 litera a i litera b: Szanowni Państwo, W związku z ogłoszeniem: Wykonanie kompleksowych usług analitycznych i doradczych dla Gminy - Miasto Płock mających doprowadzić do wyboru oraz pozyskania inwestora partnera prywatnego

Bardziej szczegółowo

PPP jako instrument wspomagający wdrażanie polityki regionalnej w Polsce

PPP jako instrument wspomagający wdrażanie polityki regionalnej w Polsce PPP jako instrument wspomagający wdrażanie polityki regionalnej w Polsce IV Międzynarodowa Konferencja Dbając o zieloną przyszłość fundusze UE w sektorze środowiska Kraków, 6 grudnia 2011r. 1 Agenda prezentacji

Bardziej szczegółowo

Zintegrowane Inwestycje Terytorialne (ZIT) to nowe rozwiązanie dla miast i aglomeracji w polityce spójności na lata ;

Zintegrowane Inwestycje Terytorialne (ZIT) to nowe rozwiązanie dla miast i aglomeracji w polityce spójności na lata ; Zintegrowane Inwestycje Terytorialne (ZIT) to nowe rozwiązanie dla miast i aglomeracji w polityce spójności na lata 2014 2020; Polityka Spójności 2014 2020: zrównoważony rozwój obszarów miejskich Interwencja

Bardziej szczegółowo

DZIAŁANIE 9.3 PRZYGOTOWANIE INWESTYCJI STRATEGICZNYCH

DZIAŁANIE 9.3 PRZYGOTOWANIE INWESTYCJI STRATEGICZNYCH DZIAŁANIE 9.3 PRZYGOTOWANIE INWESTYCJI STRATEGICZNYCH 1. Nazwa programu operacyjnego 2. Numer i nazwa priorytetu 3. Nazwa Funduszu finansującego priorytet 4. Instytucja Zarządzająca 5. Instytucja Pośrednicząca

Bardziej szczegółowo

Doradztwo Energetyczne w WFOŚiGW w Gdańsku Porozumienie Burmistrzów idea i cele. Gdańsk, 3 marca 2016 r.

Doradztwo Energetyczne w WFOŚiGW w Gdańsku Porozumienie Burmistrzów idea i cele. Gdańsk, 3 marca 2016 r. Doradztwo Energetyczne w WFOŚiGW w Gdańsku Porozumienie Burmistrzów idea i cele Gdańsk, 3 marca 2016 r. Porozumienie Burmistrzów Dobrowolna, ogólnoeuropejska inicjatywa, zrzeszająca elitę środowisk dążących

Bardziej szczegółowo

ROLA DORADCY. Proces realizacji przedsięwzięć Partnerstwa Publiczno-Prywatnego

ROLA DORADCY. Proces realizacji przedsięwzięć Partnerstwa Publiczno-Prywatnego ROLA DORADCY Proces realizacji przedsięwzięć Partnerstwa Publiczno-Prywatnego Agenda Wprowadzenie Doradca Techniczny Doradca Finansowo-Ekonomiczny Doradca Prawny Podsumowanie 3P Partnerstwo Publiczno-Prywatne

Bardziej szczegółowo

Projekt systemowy PARP Partnerstwo publiczno-prywatne

Projekt systemowy PARP Partnerstwo publiczno-prywatne 2012 Projekt systemowy PARP Partnerstwo publiczno-prywatne KONFERENCJA INAUGURACYJNA Warszawa, 2 marca 2012 r. Projekt systemowy PARP Partnerstwo Publiczno-prywatne Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości

Bardziej szczegółowo

Czy budżety Jednostek Samorządu Terytorialnego są w stanie udźwignąć unijne inwestycje w latach

Czy budżety Jednostek Samorządu Terytorialnego są w stanie udźwignąć unijne inwestycje w latach Czy budżety Jednostek Samorządu Terytorialnego są w stanie udźwignąć unijne inwestycje w latach 2014-2020 Gdańsk, lipiec 2015 1 Samorząd to przełamanie monopoli państwa autorytarnego: jednolitej władzy

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 16 MINISTRA INFRASTRUKTURY I ROZWOJU 1) z dnia 4 marca 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 16 MINISTRA INFRASTRUKTURY I ROZWOJU 1) z dnia 4 marca 2015 r. ZARZĄDZENIE NR 16 MINISTRA INFRASTRUKTURY I ROZWOJU 1) z dnia 4 marca 2015 r. w sprawie powołania Komitetu Monitorującego Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 Na podstawie art. 14 ust.

Bardziej szczegółowo

ZESTAWIENIE ZBIORCZYCH WYNIKÓW GŁOSOWANIA NA KANDYDATÓW NA PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ W DNIU 20 CZERWCA 2010 R.

ZESTAWIENIE ZBIORCZYCH WYNIKÓW GŁOSOWANIA NA KANDYDATÓW NA PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ W DNIU 20 CZERWCA 2010 R. Załącznik nr 2 do obwieszczenia Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 21 czerwca 2010 r. ZESTAWIENIE ZBIORCZYCH WYNIKÓW GŁOSOWANIA NA KANDYDATÓW NA PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ W DNIU 20 CZERWCA

Bardziej szczegółowo

Perspektywy rozwoju PPP

Perspektywy rozwoju PPP Perspektywy rozwoju PPP Trzecie posiedzenie Zespołu Sterującego Platformy PPP Warszawa, 8 maja 2012 r. Polski rynek PPP Lata 2009-2011 Q3 ponad 200 koncepcji projektów 103 projekty ogłoszone* w Dzienniku

Bardziej szczegółowo

Inicjatywa JESSICA w Polsce. Dywizja ds. Inicjatywy JESSICA i Funduszy Inwestycyjnych

Inicjatywa JESSICA w Polsce. Dywizja ds. Inicjatywy JESSICA i Funduszy Inwestycyjnych Inicjatywa JESSICA w Polsce Dywizja ds. Inicjatywy JESSICA i Funduszy Inwestycyjnych Model wdrażania inicjatywy JESSICA JESSICA Joint European Support for Sustainable Investment in City Areas KOMISJA EUROPEJSKA

Bardziej szczegółowo

Związek ZIT jako Instytucja Pośrednicząca

Związek ZIT jako Instytucja Pośrednicząca Związek ZIT jako Instytucja Pośrednicząca II Posiedzenie Komitetu Sterującego Związku ZIT Bydgosko-Toruńskiego Obszaru Funkcjonalnego Bydgoszcz,18.03.2015 r. CO TO JEST INSTYTUCJA POŚREDNICZĄCA (IP) IP

Bardziej szczegółowo

PPP w Polsce. dr Irena Herbst Warszawa, czerwiec 2013

PPP w Polsce. dr Irena Herbst Warszawa, czerwiec 2013 PPP w Polsce dr Irena Herbst Warszawa, czerwiec 2013 PPP 1997 PPP 2007 Źródło: PPPs in Developing Economies: Overcoming Obstacles to Private Sector Participation, DEPFA BANK 2007 W całym okresie - 205(176)

Bardziej szczegółowo

Realizacja projektów przy wsparciu przedsiębiorstw usług. t Alicja Lindert-Zyznarska

Realizacja projektów przy wsparciu przedsiębiorstw usług. t Alicja Lindert-Zyznarska Realizacja projektów przy wsparciu przedsiębiorstw usług energetycznych t (ESCO) Alicja Lindert-Zyznarska Czerwiec 2016 Czy inwestycja realizowana jest za pośrednictwem przedsiębiorstwa usług energetycznych

Bardziej szczegółowo

Ogółem EFRR ,00. Zarząd Województwa Świętokrzyskiego

Ogółem EFRR ,00. Zarząd Województwa Świętokrzyskiego Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 1972/2016 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 24 listopada 2016 r. pn. Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych RPOWŚ 2014-2020 Działanie 4.2 Gospodarka odpadami 1. Numer

Bardziej szczegółowo

REALIZACJA INWESTYCJI ŚRODOWISKOWYCH W FORMULE PPP

REALIZACJA INWESTYCJI ŚRODOWISKOWYCH W FORMULE PPP REALIZACJA INWESTYCJI ŚRODOWISKOWYCH W FORMULE PPP Podstawy prawne PPP w Polsce USTAWA z dnia 19 grudnia 2008 r. o partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz. U. z 2009 r., Nr 19, poz. 100 z późn. zm.) USTAWA

Bardziej szczegółowo

Projekt: System gospodarki odpadami. dla Miasta Poznania

Projekt: System gospodarki odpadami. dla Miasta Poznania Projekt: System gospodarki odpadami dla Miasta Poznania od planów do realizacji Anna Stachowiak Kierownik Jednostki Realizującej Projekt Urząd Miasta Poznania 25 lipca 2013 r. 1 Plan wystąpienia Informacje

Bardziej szczegółowo

Ranking pisma samorządu terytorialnego Wspólnota (nr 22/1158) z 31 października 2014 r. Sukces mijającej kadencji ( )

Ranking pisma samorządu terytorialnego Wspólnota (nr 22/1158) z 31 października 2014 r. Sukces mijającej kadencji ( ) Ranking pisma samorządu terytorialnego Wspólnota (nr 22/1158) z 31 października 2014 r. Sukces mijającej kadencji (2010-2014) Opublikowany ranking Wspólnoty Sukces mijającej kadencji 2010-2014 stanowi

Bardziej szczegółowo

Możliwości pozyskania dofinansowania z funduszy strukturalnych UE na wdrożenie systemów informatycznych w przedsiębiorstwach. Małgorzata Nejfeld

Możliwości pozyskania dofinansowania z funduszy strukturalnych UE na wdrożenie systemów informatycznych w przedsiębiorstwach. Małgorzata Nejfeld Możliwości pozyskania dofinansowania z funduszy strukturalnych UE na wdrożenie systemów informatycznych w przedsiębiorstwach Małgorzata Nejfeld KDG CIEŚLAK & KORDASIEWICZ ZAKRES DZIAŁALNOŚCI Główny przedmiot

Bardziej szczegółowo

Partnerstwo publiczno-prywatne w turystyce

Partnerstwo publiczno-prywatne w turystyce Partnerstwo publiczno-prywatne w turystyce SZKOLENIE WIEDZA, PRODUKT I WSPÓŁPRACA KLUCZEM DO SUKCESU W TURYSTYCE RZESZÓW 11 GRUDNIA 2015 R. Program prezentacji 1) PPP w Polsce opis zagadnienia i instytucje

Bardziej szczegółowo

Podstawowe elementy procesu wdrażania instrumentu ZIT

Podstawowe elementy procesu wdrażania instrumentu ZIT Podstawowe elementy procesu wdrażania instrumentu ZIT określenie obszaru problemowego konieczność oderwania się od granic administracyjnych zasada opracowania Strategii ZIT - identyfikacja głównych problemów

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN NABORU. projektów PPP

REGULAMIN NABORU. projektów PPP MINISTERSTWO INFRASTRUKTURY I ROZWOJU DEPARTAMENT WSPARCIA PROJEKTÓW PARTNERSTWA PUBLICZNO-PRYWATNEGO REGULAMIN NABORU projektów PPP listopad 2015 Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju na mocy Porozumienia

Bardziej szczegółowo

niekomercyjne komercyjne Strategie na poziomie UE Strategie na poziomie kraju Strategie na poziomie regionów publiczne prywatne 1600,0 1500,0 1400,0 1300,0 1200,0 1100,0 1000,0 900,0 800,0 700,0 600,0

Bardziej szczegółowo

Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej. Program Operacyjny Kapitał Ludzki Działanie 5.2. Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji

Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej. Program Operacyjny Kapitał Ludzki Działanie 5.2. Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej Program Operacyjny Kapitał Ludzki Działanie 5.2 Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji Instytucja Pośrednicząca dla Priorytetu V PO KL Dobre Rządzenie

Bardziej szczegółowo

ASPEKTY PRAWNE PPP W POLSCE A FUNDUSZE EUROPEJSKIE

ASPEKTY PRAWNE PPP W POLSCE A FUNDUSZE EUROPEJSKIE ASPEKTY PRAWNE PPP W POLSCE A FUNDUSZE EUROPEJSKIE Spis treści Akty prawne PPP w przepisach dot. Funduszy Europejskich Aspekty prawne w poszczególnych modelach łączenia PPP oraz Funduszy UE Wnioski Akty

Bardziej szczegółowo

Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Koninie

Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Koninie Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Koninie Planujesz rozpoczęcie lub rozwój działalności? Chcesz być konkurencyjny na rynku? Masz innowacyjny pomysł na inwestycję? ZAPRASZAMY!!! Sieć Punktów Funduszy

Bardziej szczegółowo

numer strony 1... (Podpis osoby sporządzającej protokół)

numer strony 1... (Podpis osoby sporządzającej protokół) pieczęć zamawiającego PROTOKÓŁ POSTĘPOWANIA W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO Protokół dotyczy: zamówienia publicznego umowy ramowej 1. Zamawiający Pełna nazwa (firma) zamawiającego: Gmina Miasta Toruń

Bardziej szczegółowo

Finansowanie projektów w PPP

Finansowanie projektów w PPP Finansowanie projektów w PPP Plan Prezentacji Przepływy finansowe w transakcji PPP Kryteria zastosowania róŝnych rodzajów finansowania kredyty obligacje leasing Wykorzystanie funduszy UE przy realizacji

Bardziej szczegółowo

Stan przygotowania do realizacji Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych w Polsce.

Stan przygotowania do realizacji Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych w Polsce. Stan przygotowania do realizacji Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych w Polsce. Piotr Zygadło Departament Koordynacji Strategii i Polityk Rozwoju Rzeszów, 16 grudnia 2014 r. Harmonogram i propozycje

Bardziej szczegółowo

Energetyka odnawialna w gminie innowacyjne projekty PPP

Energetyka odnawialna w gminie innowacyjne projekty PPP Energetyka odnawialna w gminie innowacyjne projekty PPP M. Mazurek i Partnerzy Prawnicza Spółka komandytowa Zespół PPP i Energetyki ZALETY PPP W OBSZARZE ENERGETYKI ODNAWIALNEJ Potencjał partnerstwa publiczno-prywatnego.

Bardziej szczegółowo

Skutecznie korzystamy z obecności naszego kraju w Unii Europejskiej. Stawiamy na rozwój regionów i lepszą jakość życia.

Skutecznie korzystamy z obecności naszego kraju w Unii Europejskiej. Stawiamy na rozwój regionów i lepszą jakość życia. Możliwości finansowania projektów budowlanych w Polsce ze środków UE w świetle nowej perspektywy finansowania 2014-2020 Warszawa, 24 września 2013 r. 1 Dotychczasowe doświadczenia Skutecznie korzystamy

Bardziej szczegółowo

OPIS POTRZEB I WYMAGAŃ ZAMAWIAJĄCEGO

OPIS POTRZEB I WYMAGAŃ ZAMAWIAJĄCEGO Zał. 1 GMINA MIKOŁÓW RYNEK 16 43-190 MIKOŁÓW OPIS POTRZEB I WYMAGAŃ ZAMAWIAJĄCEGO dla przedsięwzięcia pn. Wybór partnera prywatnego do realizacji przedsięwzięcia polegającego na zaprojektowaniu i przeprowadzeniu

Bardziej szczegółowo

Inicjatywa JASPERS oraz pomoc Project Pipeline jako główne narzędzia wsparcia dla polskich beneficjentów projektów transportowych

Inicjatywa JASPERS oraz pomoc Project Pipeline jako główne narzędzia wsparcia dla polskich beneficjentów projektów transportowych Inicjatywa JASPERS oraz pomoc Project Pipeline jako główne narzędzia wsparcia dla polskich beneficjentów projektów transportowych Departament Przygotowania Projektów Indywidualnych Ministerstwo Rozwoju

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny PL04 Oszczędzanie energii i promowanie odnawialnych źródeł energii

Program Operacyjny PL04 Oszczędzanie energii i promowanie odnawialnych źródeł energii Program Operacyjny PL04 Oszczędzanie energii i promowanie odnawialnych źródeł energii Na co można uzyskać pomoc w ramach programu PL04? Do dofinansowania kwalifikują się projekty mające na celu: termomodernizację

Bardziej szczegółowo

PPP a efektywność energetyczna Aspekty praktyczne

PPP a efektywność energetyczna Aspekty praktyczne PPP a efektywność energetyczna Aspekty praktyczne Tomasz Korczyński Counsel, Co-Head of the PPP Practice Bartosz Mysiorski PPP Development Manager 28.11.2016, Elbląg Agenda 1. Wprowadzenie do PPP 2. PPP

Bardziej szczegółowo

Prawne i finansowe uwarunkowania funkcjonowania systemu administracji drogowej. 14 listopad 2011 r.

Prawne i finansowe uwarunkowania funkcjonowania systemu administracji drogowej. 14 listopad 2011 r. Prawne i finansowe uwarunkowania funkcjonowania systemu administracji drogowej 14 listopad 2011 r. Polska jedno z kluczowych wewnętrznych węzłów transportowych UE i brama UE na Europę Wschodnią 26% dróg

Bardziej szczegółowo

Ogółem EFRR ,00. Zarząd Województwa Świętokrzyskiego

Ogółem EFRR ,00. Zarząd Województwa Świętokrzyskiego 1. Numer i nazwa osi priorytetowej 6. Rozwój miast 2. Cele szczegółowe osi priorytetowej Zwiększona efektywność energetyczna w sektorze użyteczności publicznej na obszarze KOF. Obniżona emisja substancji

Bardziej szczegółowo

Innowacyjny program energooszczędnych inwestycji miejskich w ramach Partnerstwa Publiczno-Prywatnego w Warszawie

Innowacyjny program energooszczędnych inwestycji miejskich w ramach Partnerstwa Publiczno-Prywatnego w Warszawie Innowacyjny program energooszczędnych inwestycji miejskich w ramach Partnerstwa Publiczno-Prywatnego w Warszawie Warszawa, 23 czerwca 2014 Leszek Drogosz Dyrektor Biura Infrastruktury Urzędu m.st. Warszawy

Bardziej szczegółowo

Droga Regionalna. Stan przygotowań do realizacji inwestycji. Rybnik, 16 listopada 2015 r

Droga Regionalna. Stan przygotowań do realizacji inwestycji. Rybnik, 16 listopada 2015 r Droga Regionalna Racibórz - Pszczyna Stan przygotowań do realizacji inwestycji Rybnik, 16 listopada 2015 r Dlaczego niemożliwe stało się możliwe? do listopada 2014 dziś Budowa drogi nie jest możliwa z

Bardziej szczegółowo

System Wspomagania Dowodzenia Policji

System Wspomagania Dowodzenia Policji System Wspomagania Dowodzenia Policji Wdrożenie nowoczesnego narzędzia informatycznego wspomagającego pracę Policji Maria Schubring Szafraniec Biuro Łączności i Informatyki Komendy Głównej Policji Plan

Bardziej szczegółowo

Prawne aspekty realizacji projektów PPP w sektorze efektywności energetycznej. SOSNOWIEC 21 maja 2014 roku

Prawne aspekty realizacji projektów PPP w sektorze efektywności energetycznej. SOSNOWIEC 21 maja 2014 roku Prawne aspekty realizacji projektów PPP w sektorze efektywności energetycznej SOSNOWIEC 21 maja 2014 roku Agenda PPP w polskim systemie prawa Ustawa o PPP z 2008 roku Stosunek do innych ustaw PPP a koncesja;

Bardziej szczegółowo

Dokumenty i wytyczne IZ RPO-L2020 służące przygotowaniu wniosku o dofinansowanie projektu dla konkursu Nr RPLB IZ.

Dokumenty i wytyczne IZ RPO-L2020 służące przygotowaniu wniosku o dofinansowanie projektu dla konkursu Nr RPLB IZ. Dokumenty i wytyczne IZ RPO-L2020 służące przygotowaniu wniosku o dofinansowanie projektu dla konkursu Nr RPLB.09.01.02-IZ.00-08-K01/15 I. Załączniki do Regulaminu konkursu 1. Lista sprawdzająca do weryfikacji

Bardziej szczegółowo

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO z siedzibą w Zielonej Górze ul. Podgórna 7, Zielona Góra OGŁASZA KONKURS

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO z siedzibą w Zielonej Górze ul. Podgórna 7, Zielona Góra OGŁASZA KONKURS Załącznik nr 1 do Uchwały nr.. Zarządu Województwa Lubuskiego z dnia.. 2017 r. ZARZĄD WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO z siedzibą w Zielonej Górze ul. Podgórna 7, 65-057 Zielona Góra jako Instytucja Zarządzająca

Bardziej szczegółowo

Marcin Pasak, Warszawa, 24.06.2014. Bank jako partner samorządów - rola i wyzwania na najbliższe lata

Marcin Pasak, Warszawa, 24.06.2014. Bank jako partner samorządów - rola i wyzwania na najbliższe lata Marcin Pasak, Warszawa, 24.06.2014 Bank jako partner samorządów - rola i wyzwania na najbliższe lata Agenda Dzień dobry! Sektor publiczny (samorządowy w Polsce) Polityka Spójności na lata 2014-2020 Zmiany

Bardziej szczegółowo

CZĘŚCIOWA MODERNIZACJA OŚWIETLENIA NA WYBRANYCH DROGACH PUBLICZNYCH MIASTA ST. WARSZAWY PRZY UDZIALE INWESTORA PRYWATNEGO W FORMULE PPP

CZĘŚCIOWA MODERNIZACJA OŚWIETLENIA NA WYBRANYCH DROGACH PUBLICZNYCH MIASTA ST. WARSZAWY PRZY UDZIALE INWESTORA PRYWATNEGO W FORMULE PPP ECM Group Polska S.A. Rondo ONZ 1, 00-124 Warszawa Collect Consulting S.A. ul. Rolna 14, 40-555 Katowice MEMORANDUM INFORMACYJNE DLA PODMIOTÓW ZAINTERESOWANYCH REALIZACJĄ PRZEDSIĘWZIĘCIA CZĘŚCIOWA MODERNIZACJA

Bardziej szczegółowo

ZAGOSPODAROWANIE TERENÓW DWORCA PKP W SOPOCIE ORAZ SĄSIADUJĄCYCH Z NIMI TERENÓW PRZY UDZIALE PARTNERA PRYWATNEGO. Warszawa 15 listopada 2011r.

ZAGOSPODAROWANIE TERENÓW DWORCA PKP W SOPOCIE ORAZ SĄSIADUJĄCYCH Z NIMI TERENÓW PRZY UDZIALE PARTNERA PRYWATNEGO. Warszawa 15 listopada 2011r. ZAGOSPODAROWANIE TERENÓW DWORCA PKP W SOPOCIE ORAZ SĄSIADUJĄCYCH Z NIMI TERENÓW PRZY UDZIALE PARTNERA PRYWATNEGO Warszawa 15 listopada 2011r. Zagospodarowanie terenów dworca PKP w Sopocie oraz sąsiadujących

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Usługi w zakresie doradztwa prawnego 2014/S 014-020794

Polska-Warszawa: Usługi w zakresie doradztwa prawnego 2014/S 014-020794 1/11 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:20794-2014:text:pl:html Polska-Warszawa: Usługi w zakresie doradztwa prawnego 2014/S 014-020794 Ministerstwo Infrastruktury

Bardziej szczegółowo

Spółki Celowe i Partnerstwo Publiczno-Prywatne

Spółki Celowe i Partnerstwo Publiczno-Prywatne Spółki Celowe i Partnerstwo Publiczno-Prywatne Zespół Prawa Samorządowego Zapewniamy pomoc prawną przy realizacji każdego przedsięwzięcia należącego do zadań samorządu terytorialnego oraz doradzamy przy

Bardziej szczegółowo

Stan budowy projektów szerokopasmowych finansowanych ze środków UE

Stan budowy projektów szerokopasmowych finansowanych ze środków UE Stan budowy projektów szerokopasmowych finansowanych ze środków UE Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji Departament Funduszy Strukturalnych 1 Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej Dotychczas w ramach

Bardziej szczegółowo

Przegląd Regionalnych Programów Operacyjnych w perspektywie

Przegląd Regionalnych Programów Operacyjnych w perspektywie Przegląd Regionalnych Programów Operacyjnych w perspektywie 2014-2020 Agenda Perspektywa 2014-2020 Krajowe programy operacyjne Procedury ubiegania się o dotacje Nowa perspektywa 2014-2020 23 maja 2014

Bardziej szczegółowo

Finansowanie ekologicznych inwestycji w ramach PPP. Kompleksowa termomodernizacja. Karczew w formule partnerstwa publiczno-prywatnego

Finansowanie ekologicznych inwestycji w ramach PPP. Kompleksowa termomodernizacja. Karczew w formule partnerstwa publiczno-prywatnego Finansowanie ekologicznych inwestycji w ramach PPP Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Gminy Karczew w formule partnerstwa publiczno-prywatnego Gmina Karczew uzyskała dofinansowanie

Bardziej szczegółowo

Zwiększone dofinansowanie termomodernizacji

Zwiększone dofinansowanie termomodernizacji Zwiększone dofinansowanie termomodernizacji Dzięki przesunięciom niewykorzystanych środków z innych działań Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (POIiŚ), Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska

Bardziej szczegółowo

Prezentacja wyników badania ewaluacyjnego:

Prezentacja wyników badania ewaluacyjnego: Prezentacja wyników badania ewaluacyjnego: Skuteczność projektów pomocy technicznej Funduszu Spójności 2004-2006 dla realizacji inwestycji kolejowych; poszukiwanie rekomendacji dla poprawy skuteczności

Bardziej szczegółowo

MINISTER GOSPODARKI. Warszawa, 2010 r. DIW-V-49-86/10 L.dz... Pan Jan Wyrowiński Przewodniczący Komisji Gospodarki Narodowej

MINISTER GOSPODARKI. Warszawa, 2010 r. DIW-V-49-86/10 L.dz... Pan Jan Wyrowiński Przewodniczący Komisji Gospodarki Narodowej MINISTER GOSPODARKI DIW-V-49-86/10 L.dz.... Warszawa, 2010 r. Pan Jan Wyrowiński Przewodniczący Komisji Gospodarki Narodowej Odpowiadając na pismo Pana Przewodniczącego z dnia 7 października br. (znak:

Bardziej szczegółowo

Budowa sieci szerokopasmowych ze środków I osi priorytetowej PO PC i Ogólnopolska Sieć Edukacyjna

Budowa sieci szerokopasmowych ze środków I osi priorytetowej PO PC i Ogólnopolska Sieć Edukacyjna Budowa sieci szerokopasmowych ze środków I osi priorytetowej PO PC i Ogólnopolska Sieć Edukacyjna Spotkanie konsultacyjne dot. form współpracy samorządów lokalnych województwa śląskiego i Ministerstwa

Bardziej szczegółowo

Finansowanie obszarów wiejskich

Finansowanie obszarów wiejskich Finansowanie obszarów wiejskich XVI Kongres Gmin Wiejskich RP Serock, 6-7 października 2015 r. PROW 2007-2013 w BGK Pożyczki ze środków budżetu państwa będące finansowym wsparciem dla JST i LGD realizujących

Bardziej szczegółowo

Kondycja mieszkalnictwa społecznego (komunalnego i socjalnego) w Polsce Wybrane wyniki badań

Kondycja mieszkalnictwa społecznego (komunalnego i socjalnego) w Polsce Wybrane wyniki badań Kondycja mieszkalnictwa społecznego (komunalnego i socjalnego) w Polsce Wybrane wyniki badań Opracowanie: dr Maciej Dębski Mieszkalnictwo a bezdomność 1. Bezdomność rozwiązywana na poziomie polityki społecznej

Bardziej szczegółowo

Innowacyjne podejście do finansowania inwestycji. PPP w Nowej Perspektywie Finansowej Funduszy Europejskich 2014-2020 Racibórz, 20 kwietnia 2012 r.

Innowacyjne podejście do finansowania inwestycji. PPP w Nowej Perspektywie Finansowej Funduszy Europejskich 2014-2020 Racibórz, 20 kwietnia 2012 r. Innowacyjne podejście do finansowania inwestycji Założenia projektu: Przebudowa oraz budowa drogi o na odcinku około 9 km od węzła Drogi Krajowej DK-94 do terenu inwestycyjnego TUCZNAWA, stanowiącego obszar

Bardziej szczegółowo

Podstawy prawne partnerstwa publiczno-prywatnego w Polsce

Podstawy prawne partnerstwa publiczno-prywatnego w Polsce Podstawy prawne partnerstwa publiczno-prywatnego w Polsce Dr Henryk Nowicki Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Fundacja Wsparcie Naukowe Partnerstwa Publiczno-Prywatnego Podstawy prawne PPP w Polsce Pojęcie

Bardziej szczegółowo