CENNA ENERGIA POZYSKIWANA Z NATURALNYCH ŹRÓDEŁ WARTO CZERPAĆ KORZYŚCI Z RYNKU BIOMASY. Budownictwo Motoryzacja Przemysł

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "CENNA ENERGIA POZYSKIWANA Z NATURALNYCH ŹRÓDEŁ WARTO CZERPAĆ KORZYŚCI Z RYNKU BIOMASY. www.rehau.pl. Budownictwo Motoryzacja Przemysł"

Transkrypt

1 CENNA ENERGIA POZYSKIWANA Z NATURALNYCH ŹRÓDEŁ WARTO CZERPAĆ KORZYŚCI Z RYNKU BIOMASY Budownictwo Motoryzacja Przemysł

2 ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII GWARANCJA STAŁEGO DOSTĘPU DO ENERGII I OCHRONA środowiska Efektywne wytwarzanie energii i oszczędne gospodarowanie jej zasobami to jedne z najważniejszych wyzwań naszych czasów. Biorąc pod uwagę rosnące ceny energii oraz konieczność redukcji emisji gazów cieplarnianych, nieuniknione stało się zwrócenie w kierunku bardziej intensywnego wykorzystywania odnawialnych źródeł energii. Poza systemami solarnymi, fotowoltaiką i elektrowniami wiatrowymi, w otaczający nas krajobraz wpisane są także biogazownie. Odnawialne źródła energii stały się w ostatnich latach ważnym filarem naszych systemów zaopatrywania w energię. W najbliższych latach staną się one jeszcze bardziej powszechne, ponieważ znaczne podwyżki cen kopalnych paliw, które miały miejsce w ciągu ostatnich lat, doprowadziły do niespodziewanie dużego wzrostu zainteresowania tematem odnawialnych źródeł energii. Systemy wykorzystujące odnawialne źródła energii przyczyniają się pod wieloma względami do zrównoważonej gospodarki energetycznej i stanowią duży wkład w ochronę klimatu, ponieważ pozwalają na redukcję zużycia paliw kopalnych. Dzięki nim w 2006 roku emisja CO 2 do atmosfery była zmniejszona o około 100 mln ton. Zastosowanie odnawialnych źródeł energii zabezpiecza nas przed dużymi wzrostami kosztów w średnim okresie, które są nieuniknione w przypadku stosowania kopalnych nośników energii. Biogazownie nabierają coraz większego znaczenia zarówno pod względem czynników średnio- jak i długookresowych. Biomasa stanowi przyjazny dla klimatu oraz dostępny lokalnie surowiec energetyczny i może być przekształcana w energię bez przerwy. Ogrzewanie drewnem i elektrownie biomasy drzewnej, biogazownie, instalacje płynnej biomasy oraz biopaliwa stanowią obecnie wkład rzędu 6 % w zaopatrzenie energetyczne Polski. Prognozy na najbliższe lata mówią same za siebie: do 2020 roku 12,5 % zapotrzebowania na energię ma być pokrytych przez energię z biomasy (zgodnie z dyrektywą UE 2009/28/WE). Odkryj potencjał, który drzemie w rynku biomasy i przestaw się na technologię przyszłości korzystając z naszego wsparcia. 2

3 źródła finansowania budowy biogazowni SKORZYSTAJ Z ATRAKCYJNYCH MOŻLIWOŚCI DOFINANSOWANIA Powszechne zainteresowanie tematyką wykorzystania energii ze źródeł odnawialnych wynika głównie ze względów ekologicznych, ale również z Prawa energetycznego. Dyrektywa UE 2009/28/WE nakłada na Polskę obowiązek zwiększenia udziału energii z OZE w zużyciu energii finalnej do 2020 r. do poziomu 15%. Unia Europejska nie tylko stawia wymagania. Głębokie zainteresowanie pozyskiwaniem energii ze źródeł odnawialnych znajduje wyraz w programach unijnych, umożliwiających refinansowanie inwestycji w odnawialne źródła energii. Formy dofinansowania zależą od rodzaju zadania oraz instytucji, która zajmuje się jego realizacją. Środki na finansowanie inwestycji wykorzystujących odnawialne źródła energii uzyskać można zarówno z funduszy Unii Europejskiej, jak i środków krajowych. 1. Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko na lata Celem programu jest poprawa atrakcyjności inwestycyjnej Polski i jej regionów poprzez rozwój infrastruktury technicznej przy równoczesnej ochronie i poprawie stanu środowiska, zdrowia, zachowaniu tożsamości kulturowej i rozwijaniu spójności terytorialnej. W ramach programu realizowane jest 15 priorytetów, w tym: Oś priorytetowa IX Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku i efektywność energetyczna. Oś priorytetowa X Bezpieczeństwo energetyczne, w tym dywersyfikacja źródeł energii. Oś priorytetowa IX: W ramach tej osi finansowane są w szczególności projekty: - wytwarzające energię elektryczną w skojarzeniu z ciepłem, - małe zakłady, które zaspokajają zapotrzebowanie lokalne na energię oraz ciepło, - wykazujące co najmniej 30% ograniczenie strat energii w ramach projektu, - wytwarzające energię elektryczną ze źródeł odnawialnych, w szczególności biomasy oraz biogazu. Dofinansowanie mogą uzyskać przedsiębiorstwa, jednostki samorządu terytorialnego oraz ich związki, jednostki administracji rządowej, państwowe szkoły wyższe, kościoły i związki wyznaniowe, organizacje pozarządowe, stowarzyszenia. O pomoc mogą ubiegać się projekty o minimalnej wartości 10 mln PLN. Maksymalna kwota dofinansowania to 40 mln PLN. 2. Regionalne Programy Operacyjne. RPO stworzone są odrębnie dla każdego województwa i w całości współfinansowane są z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. W ramach programu realizowanych jest wiele priorytetów, które ustalane są indywidualnie dla województw. Większość programów operacyjnych zawiera priorytety, które dotyczą energii ze źródeł odnawialnych oraz budowy instalacji, które produkują jednocześnie energię oraz ciepło. 3. Program Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW) na lata PROW ma na celu wspieranie rozwoju obszarów wiejskich przy pomocy funduszy z Europejskiego Funduszu Rolniczego Rozwoju Obszarów Wiejskich. Współfinansowane mogą być z niego projekty w zakresie wytwarzania lub dystrybucji energii ze źródeł odnawialnych w miejscowościach o liczbie mieszkańców nie przekraczającej 5 tys. W PROW określone zostały priorytetowe kierunki wsparcia obszarów wiejskich. W ramach nich zdefiniowano 4 osie. Dzięki dwóm z nich (oś I i III) można uzyskać pomoc w finansowaniu inwestycji, jaką jest biogazownia. 4. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) oraz jednostki wojewódzkie Dofinansowanie z NFOŚ i GW oraz jednostek wojewódzkich przeznaczone jest na programy priorytetowe, które ustalane są corocznie. W roku 2010 do programów priorytetowych mogących znaleźć zastosowanie przy finansowaniu budowy i funkcjonowania biogazowni rolniczej należą: - Program współfinansowania przedsięwzięć w zakresie wysoko sprawnego wytwarzania i dystrybucji energii, termomodernizacji oraz energii ze źródeł odnawialnych, uzyskujących wsparcie ze środków Funduszu Spójności w ramach IX osi priorytetowej Działania 9.1, 9.2, 9.3 oraz 9.4 Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. - Program dla przedsięwzięć w zakresie odnawialnych źródeł energii i obiektów wysoko sprawnej kogeneracji finansowany ze środków krajowych. - Program dla przedsięwzięć służących wdrażaniu technologii zapewniających czystszą i energooszczędną produkcję oraz oszczędność surowców naturalnych i energii pierwotnej finansowany ze środków krajowych. 5. Bank Ochrony Środowiska (BOŚ). Bank Ochrony Środowiska wspiera ochronę środowiska głównie przez preferencyjne, bardzo nisko oprocentowane kredyty na przedsięwzięcia związane z ochroną środowiska i zarazem wspierające rozwój biznesu, współpracę z instytucjami takimi jak NFOŚiGW oraz WFOŚiGW. Formy pomocy: - Kredyty pomostowe udzielane na pokrycie kwalifikowanych kosztów inwestycji refundowanych z Funduszy Unijnych, - Kredyty uzupełniające udzielane na pokrycie części kosztów, które nie zostaną zakwalifikowane do finansowania ze środków Unii Europejskiej, - Kredyty z dopłatami NFOŚiGW: kredyty udzielane są jeśli przedsięwzięcie zawarte jest wśród programów priorytetowych NFOŚiGW, - Kredyty z dopłatami WFOŚiGW: oferta kredytów jest zróżnicowana w zależności od województwa, w którym realizowana jest inwestycja, co spowodowane jest zróżnicowaniem Programów Priorytetowych dla poszczególnych województw, - Kredyty na urządzenia i wyroby służące ochronie środowiska. 3

4 SYSTEMy REHAU Do budowy BIOGAZOWNI KOMPLEksowe ROZWIĄZANIA Korzystając ze wsparcia REHAU, sięgasz po doświadczenie w zakresie techniki grzewczej i systemów rurowych zgromadzone na przestrzeni kilkudziesięciu lat. Oferujemy kompleksowe rozwiązania systemowe począwszy od transportu biomasy, poprzez ogrzewanie fermentatora, aż po transport ciepła wszystko od jednego dostawcy. Wyjątkowo wytrzymałe tworzywo PE-Xa idealnie nadaje się do zastosowania w trudnych warunkach, które występują w systemach ogrzewania fermentatora oraz w sieciach ciepłowniczych. Dzięki systemowi ogrzewania fermentatora RAUBIO oraz wytrzymałemu i szybkiemu w montażu systemowi mocowań RAUBIO FIX,

5 REHAU dysponuje kompletnym programem komponentów wykonanych z tworzywa PE-Xa, który spełnia wysokie wymagania stawiane systemowi ogrzewania fermentatora. System rur preizolowanych RAUVITHERM do transportu ciepła z biogazowni doskonale spełnia wysokie wymagania dotyczące odporności na temperaturę, procesy starzenia i ścieralność. Dla każdej instalacji wykorzystującej biomasę możemy zaoferować odpowiedni i dopasowany system rur. A to dlatego, że kierujemy się zasadą: Żadnych kompromisów w kwestii jakości rur oraz komponentów uzupełniających! System ogrzewania fermentatora RAUBIO 2 System rur preizolowanych RAUVITHERM do transportu ciepła System rur AWADUKT PP SN10 do grawita- cyjnego transportu biomasy 4 System rur RAUPROTECT PE 100-RC do ciśnieniowego transportu biomasy 4 5

6 PROCES POWSTAWANIA BIOGAZU DOSKONAŁA TECHNOLOGIA PRZYSZŁOŚCI Obecnie produkcja biogazu jest już dobrze opracowaną technologią. Substancje organiczne na przykład specjalnie wytwarzane surowce odnawialne są poddawane fermentacji. Mikroorganizmy rozkładają wilgotną biomasę przy zamkniętym dopływie powietrza w określonym zakresie temperatury. Produktem tego procesu jest biogaz. W lokalnej elektrociepłowni biogaz można przetwarzać na 3 różne sposoby: spalanie biogazu i uzyskanie tylko ciepła, spalanie biogazu w kogeneratorze (prąd elektryczny + ciepło) oraz uzdatnianie biogazu do postaci biometanu. Coraz bardziej powszechne staje się właśnie bezpośrednie wykorzystanie biogazu w istniejącej sieci gazowej, co wymaga uzdatniania pozyskanego biogazu do jakości gazu naturalnego. Proces przekształcania substancji organicznych w biogaz obejmuje zasadniczo 4 fazy: Faza 1: dostarczenie substratu, jego składowanie, kondycjonowanie w zależności od potrzeb oraz umieszczenie w fermentatorze. Faza 2: w fermentatorze zachodzi właściwy proces fermentacji (bez dostępu powietrza). Faza 3: obejmuje zagospodarowanie gazu i w razie potrzeby jego kondycjonowanie (usunięcie siarki, sprężanie, suszenie, uzdatnianie do postaci biometanu). Faza 4: Równolegle do fazy 3 odbywa się składowanie, przetwarzanie i/lub wykorzystanie pozostałości po fermentacji. Typy biogazowni: - typowe biogazownie na nawóz naturalny stosowane przy przetwarzaniu odchodów zwierzęcych, które obecnie dominuje wśród technologii związanych z biomasą. Substraty to głównie nawóz naturalny, do którego częściowo dodaje się surowce odnawialne. - biogazownie na surowce odnawialne, które w przyszłości zyskają na znaczeniu dzięki wykorzystywaniu roślin energetycznych. Poza substratem w postaci surowców odnawialnych stanowiącym większość (kiszonka kukurydziana) w celu stabilizacji procesu częściowo dodaje się nawóz naturalny (np. w ilości 10%). - biogazownie na odpady poprzemysłowe (np. wytłoki buraczane, wywary) - biogazownie na odpady poubojowe wymagające procesu pasteryzacji (1h, 70 C) Schemat procesów zachodzących w biogazowni (fermentacja jednostopniowa) 6

7 BUDOWA BIOGAZOWNI INWESTYCJA W PEWNE ŹRÓDŁO ENERGII Jak długo zwraca się inwestycja w budowę biogazowni? Biogazownia na potrzeby rolnictwa jest inwestycją długoterminową. Przed podjęciem decyzji o budowie należy zatem sprawdzić, czy realizacja projektu jest rzeczywiście opłacalna. Rolę odgrywa tutaj nie tylko dostępny kapitał. Należy uwzględnić także dostępność miejsca do budowy biogazowni, pogłowie zwierząt i dostępny areał, a także siłę roboczą. Budowa biogazowni wymaga spełnienia następujących warunków: -- powierzchnia upraw (ok. 0,3 1,0 ha / kw) -- kapitał ( / kw) -- siła robocza (ok. 1 os. / dobę / 500 kw) -- miejsce do budowy biogazowni (ok. 1 ha / 1 MW) Aspekty ekonomiczne biogazowni są określone przez: -- koszty inwestycji -- rozmiary biogazowni -- dofinansowanie, odsetki, podatki -- koszty biomasy -- wydajność instalacji -- wykorzystanie pozyskanego ciepła Przychody z eksploatacji biogazowni Podstawowym składnikiem przychodu z eksploatacji biogazowni jest sprzedaż energii czarnej, wytwarzanej w procesie spalania biogazu. Lokalny operator energetyczny jest prawnie zobowiązany do zakupu energii elektrycznej wytworzonej z odnawialnych źródeł energii, przyłączonych do sieci znajdujących się w obszarze działania operatora. Zakup ten odbywa się po średniej cenie sprzedaży energii elektrycznej w poprzednim roku kalendarzowym określanej przez Towarową Giełdę Energii (podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dn. 19 grudnia 2005). Dodatkowym przychodem jest sprzedaż praw majątkowych wynikających ze świadectw pochodzenia od wytwórców zielonej energii. Prawa majątkowe wynikające ze świadectwa pochodzenia są zbywalne i stanowią towar giełdowy. Rejestr świadectw pochodzenia i ich wycenę prowadzi Towarowa Giełda Energii SA. Wytwórcy energii z biogazowni mają możliwość sprzedaży zielonych certyfikatów, będących potwierdzeniem wyprodukowanie energii elektrycznej w OZE. Ponadto po nowelizacji ustawy Prawo Energetyczne z dniem doszła również możliwość sprzedaży żółtych i czerwonych certyfikatów, będących potwierdzeniem wyprodukowania energii w wysokosprawnej kogeneracji. Ceny tychże certyfikatów podlegają obrotowi na Towarowej Giełdzie Energii. Dodatkowe bonusy Rentowność instalacji biogazowej można poprawić w znaczący sposób poprzez zużycie na potrzeby własne bądź sprzedaż do sieci ciepłowniczej ciepła, które powstaje jako efekt uboczny spalania biogazu. Trzeba jednak pamiętać o konieczności zainwestowania w odpowiednią infrastrukturę przesyłu ciepła oraz znaleźć lokalnych odbiorców, chętnych kupować to ciepło. Ważne jest również rozeznanie możliwości sprzedaży nawozu pofermentacyjnego do nawożenia gruntów rolnych. Natomiast należy bardzo poważnie przyjrzeć się możliwości uzyskiwania dodatkowych przychodów poprzez przyjmowanie do utylizacji odpadów z przemysłu rolno-spożywczego. Odpady takie nie tylko mogą zwiększyć wydajność produkcji biogazu, ale również mają swoją cenę na rynku za ich utylizację, co w pozytywny sposób wpływa na rentowność funkcjonowania instalacji biogazowej. Wielkość biogazowni Energia czarna (średnia cena z TGE*) centy/kwh Zielony certyfikat (średnia cena z TGE*) centy/kwh Żółty certyfikat (średnia cena z TGE*) centy/kwh Czerwony certyfikat (średnia cena z TGE*) centy/kwh do 1000 kw 5 6,8 3,2 0 powyżej 1000 kw 5 6,8 0 0,6 * Towarowa Giełda Energii stan za I kw

8 BUDOWA BIOGAZOWNI INWESTYCJA W PEWNE ŹRÓDŁO ENERGII Korzyści płynące z wykorzystywania biogazu przykładowe obliczenia Przykładowa biogazownia została obliczona na podstawie danych z firmy EnviTec Biogas Polska. W przypadku biogazowni o mocy 1000 kw możemy liczyć na sprzedaż energii elektrycznej do sieci za stawkę w wysokości ok. 5 centów/kwh. Dodatkowo przyjmujemy możliwość sprzedaży zielonego certyfikatu w cenie 6,8 centów/kwh oraz żółtego certyfikatu (dla biogazowni o mocy do 1 MW) w cenie 3,2 centy/kwh. Wykorzystywanie ciepła odpadowego z lokalnej elektrociepłowni w sieci ciepłowniczej (transport ciepła na małe odległości) pozwala na uzyskanie dodatkowego bonusa w postaci przychodów ze sprzedaży ciepła w wysokości 2 centów/kwh. Za energię elektryczną z biogazowni można zatem uzyskać łączną stawkę ok. 17 centów/kwh. Przykładowe wartości dla projektowanej biogazowni o mocy 1 MW Wielkość biogazowni Fermentator Potrzebne miejsce Miejsce do składowania Moc elektryczna lokalnej elektrociepłowni w kw Objętość w m 3 Powierzchnia upraw w ha Objętość w m *Wszystkie podane wartości należy rozumieć jako wartości szacunkowe i nie zastępują one szczegółowej analizy inwestycji. Parametry zależą między innymi od warunków w miejscu budowy biogazowni, typu biogazowni, wydajności lokalnej elektrociepłowni oraz rodzaju stosowanych substratów. Biogazownia z przytoczonego powyżej przykładu jest wyposażona w fermentator i w miejsce do składowania pofermentu (zbiornik, laguna lub ecobag) bez konieczności podgrzewania i dachu w technologii gazoszczelnej. Lokalna elektrociepłownia dostarcza energię elektryczną o mocy 1000 kwel. Kogenerator pracuje ok godzin w ciągu roku przy pełnym obciążeniu. Do wytwarzania biogazu stosuje się w tym przypadku surowce odnawialne w postaci gnojowicy (7.000 ton/rok) oraz kiszonki kukurydzianej ( ton/ rok). Ciepło odpadowe z lokalnej elektrociepłowni wykorzystuje się do ogrzewania pobliskiego osiedla. Dzięki temu stawka za dostarczaną energię jest zwiększona o bonus za sprzedaż ciepła. Przy założeniu sprawności elektrycznej kogeneratora na poziomie 39 % i sprawności cieplnej na poziomie 40 % szacuje się, że: - ilość wyprodukowanego biogazu to m 3 /rok - ilość wyprodukowanego prądu to kwh/rok - ilość wyprodukowanego ciepła to kwh/ rok, w tym ciepło do wykorzystania to kwh/rok 8

9 Koszty biogazowni (wartości przykładowe)* Inwestycja ok /kw, razem ok Amortyzacja 10 lat (10 %) /a Odsetki 7% (koszt kapitału obcego udział 30 %) Naprawy, konserwacja, utrzymanie w dobrym stanie, serwis techniczny, wsparcie biologiczne /a /a Ubezpieczenia /a Koszty energii, opłaty, koszty ogólne /a Siła robocza 5 /h, 12 h dziennie /a Planowane koszty surowców odnawialnych /a Suma kosztów w pierwszym roku /a Przychody z biogazowni (wartości przykładowe)* Stawka za prąd 5 centów/kwh /a Zielony certyfikat 6,8 centów/kwh /a Żółty certyfikat 3,2 centy/kwh /a Przekazanie ciepła do sieci 2 centy/kwh /a Przychód z tytułu utylizacji odpadów Przychód ze sprzedaży pozostałości po fermentacji nie dotyczy W zależności od zużycia własnego i lokalnych cen Suma przychodów w pierwszym roku /a * Wszystkie podane wartości należy rozumieć jako wartości szacunkowe i nie zastępują one szczegółowej analizy inwestycji. 9

10 SKORZYSTAJ Z NASZYCH DOŚWIADCZEŃ INWESTYCJE W TECHNOLOGIE PRZYSZŁOŚCI Rozwiązania firmy REHAU w biogazowni wykorzystującej surowce odnawialne (Senftenberg w Niemczech) Biogazownia firmy Hoogen Bioenergie & Co. znajdująca się w Senftenberg na Pojezierzu Łużyckim, której moc wynosi 3 MW, jest jedną z największych biogazowni wykorzystujących surowce odnawialne. Stosowane surowce to na przykład kiszonka kukurydziana lub ziarno żyta. Pozyskany biogaz jest spalany w silnikach na gaz w celu wytworzenia energii elektrycznej i ciepła. Łącznie w ciągu roku produkuje się tu kwh. Firma REHAU dostarczyła system rur do ogrzewania fermentatora składający się z około m rur RAUBIO 25 x 1,8, około 300 szyn mocujących do fermentatora wraz z bogatym programem osprzętu. Hoogen Bioenergie GmbH & Co. KG Biogazownia Loorenhof poprawia swoją efektywność energetyczną stosując rozwiązania REHAU Uruchomiona przed kilkoma laty biogazownia w Loorenhof w Dietlikon (kanton Zurych) została uzupełniona o komorę pofermentacyjną. Pozwoliło to na poprawę efektywności energetycznej całej instalacji. W fermentatorze biogaz jest pozyskiwany na drodze fermentacji substancji organicznych przy zamkniętym dopływie światła i powietrza w temperaturze od ok. 40 C. Użytkownicy biogazowni zdecydowali się na zastosowanie systemu ogrzewania fermentatora RAUBIO 25 x 1,8 firmy REHAU. Dzięki specjalnym szynom mocującym do fermentatora możliwe jest łatwe i trwałe przymocowanie rur do ścian fermentatora. Na ścianach wewnętrznych fermentatora zamontowano łącznie 700 m rur do ogrzewania fermentatora wraz z techniką mocowania RAUBIO firmy REHAU. Dodatkowo zastosowano również inne elementy osprzętu firmy REHAU. 10

11 USŁUGI SERWISOWE, PEWNOŚĆ I WYSOKA JAKOŚĆ REHAU - TWÓJ NIEZAWODNY PARTNER NA ETAPIE PROJEKTOWANIA Mamy w swojej ofercie nie tylko kompletny system rur do budowy biogazowni. Oferujemy ponadto pełen pakiet usług obejmujący obsługę techniczną i handlową oraz specjalne usługi doradcze ze wsparciem technicznym. Wszystko to sprawia, że już na etapie projektowania REHAU jest niezawodnym partnerem. Udzielenie pełnego i profesjonalnego wsparcia podczas projektowania systemu ogrzewania fermentatora, sieci do przesyłu ciepła na małe i duże odległości oraz ogólnego wymiarowania instalacji wymaga podania przez inwestora określonych danych. W tym celu należy posłużyć się formularzem obiektowym. Ponadto możemy pośredniczyć w nawiązywaniu przez inwestorów kontaktów z firmami, z którymi współpracujemy w zakresie budowy, obsługi i montażu instalacji. Projektowanie systemu ogrzewania fermentatora Do obliczeń niezbędne są określone dane geometryczne, jak np. kształt i wymiary fermentatora, budowa ścian zbiornika, zastosowany materiał (beton lub stal nierdzewna) itd. Dodatkowo konieczne jest zebranie danych dotyczących najważniejszych parametrów użytkowych, tj. temperatury świeżej biomasy, temperatury roboczej oraz ilości świeżej biomasy. Po zebraniu niezbędnych danych można wykonać indywidualny, dostosowany do konkretnych potrzeb projekt ogrzewania fementatora. Wynikiem wymiarowania są dokładne dane o ilości i długości obwodów grzewczych, maksymalna wymagana wydajność grzewcza i straty ciśnienia. Projektowanie sieci ciepłowniczej W celu dokładnego zwymiarowania rur konieczne jest podanie danych dotyczących położenia budynku i przebiegu dróg (plan sytuacyjny lub schemat). Ponadto potrzebne są parametry użytkowe takie jak temperatura na zasilaniu i powrocie, jak również wydajność wymagana przez poszczególnych odbiorców. Po zebraniu powyższych informacji można wykonać wymiarowanie rur dla konkretnej instalacji. Poza informacją na temat koniecznych wymiarów rur przekazujemy dane o stratach ciśnienia w systemie. Dodatkowo wykonujemy pełne zestawienie materiałowe. 11

12 FORMULARZ OBIEKTOWY instalacje rehau do budowy BIOGAZOWNI Mając na uwadze zagwarantowanie naszym klientom profesjonalnych i indywidualnych usług doradczych, prosimy o wypełnienie formularza obiektowego zamieszczonego poniżej. REHAU Sp. z o.o. Biuro Handlowo-Techniczne Tel. Fax Kod pocztowy Nadawca Nazwisko Ulica Kod pocztowy Miejscowość Tel. Fax Projekt: Elektryczna moc biogazowni kw Wymiarowanie ogrzewania fermentatora Fermentator o przekroju okrągłym (d) m m m Fermentator o przekroju czworokątnym (l x b) m m m Wysokość fermentatora (h) m m m Zagłębienie fermentatora w gruncie m m m Fermentator zamontowany w wodzie gruntowej (tak =x) Budowa ścian fermentatora Materiał ścian fermentatora: beton zwykły beton lekki stal Grubość ścian fermentatora cm cm cm Materiał izolacji cieplnej: wełna mineralna twarda pianka polistyrenowa Grubość izolacji cieplnej cm cm cm Budowa stropu fermentatora a) powłoka foliowa wysokość wysokość wysokość 1. zbiornik foliowy bez izolacji m m m 2. zbiornik membranowy m m m 3. zbiornik na gaz z izolacją a) wysokość folii m m m b) grubość izolacji cm cm cm c) przewodność cieplna W/mK W/mK W/mK b) pokrywa twarda Materiał wykonania pokrywy: beton zwykły beton lekki stal Grubość pokrywy fermentatora cm cm cm Materiał izolacji cieplnej: wełna mineralna twarda pianka polistyrenowa Grubość izolacji cieplnej cm cm cm

13 Ogrzewanie fermentatora - minimalna temperatura świeżej biomasy C C C - maksymalna temperatura fermentacji C C C - maksymalna ilość świeżego substratu m³/h m³/h m³/h Ogrzewanie przylegające bezpośrednio do ścian fermentatora Ogrzewanie wbudowane w ściany fermentatora / pod przykryciem / mm / mm / mm Wymiarowanie sieci niskotemperaturowej: Ogrzewanie Temperatura zasilania C Temperatura powrotu C Nr budynku. Moc grzewcza lub Zużycie oleju opałowego lub Zużycie gazu 1.: KW l/rok m³/rok 2.: KW l/rok m³/rok 3.: KW l/rok m³/rok 4.: KW l/rok m³/rok 5.: KW l/rok m³/rok Rysunek: Położenie i odległości użytkowników sieci ciepłowniczej Przykład: Nr budynku. Moc grzewcza lub Zużycie oleju opałowego lub Zużycie gazu 1.: 100 KW l/rok m³/rok 2.: KW l/rok 5000 m³/rok Ogrzewanie 115 m 65 m Budynek 2 70 m Przewody ciepłownicze preizolowane Budynek 1 Uwagi: Data: Opracował: podpis

14 WYKORZYSTYWANIE ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ TECHNOLOGIE rehau PRZYJAZNE DLA ŚRODOWISKA Energia geotermalna wykorzystywanie ciepła z wnętrza ziemi do ogrzewania i chłodzenia Nowoczesne systemy REHAU pozwalają na korzystanie z niewyczerpalnych i przyjaznych dla środowiska zasobów energetycznych zgromadzonych we wnętrzu naszej planety przez cały czas i w każdych warunkach pogodowych. Dzięki sprawdzonym rozwiązaniom technicznym REHAU do wykorzystywania energii geotermalnej można w opłacalny sposób pozyskiwać z gruntu nawet do 75% potrzebnego ciepła Ogrzewanie i chłodzenie płaszczyznowe przyjazne dla środowiska i opłacalne rozwiązanie zapewniające komfort cieplny Wydajne i energooszczędne rozwiązania ogrzewania i chłodzenia płaszczyznowego redukują zużycie energii z myślą o środowisku i zapewniają przyjemną temperaturę w pomieszczeniach. REHAU dostarcza kompletne systemy i ma w swojej ofercie przemyślane rozwiązania do wszystkich wariantów zastosowań do ogrzewania podłogowego i ściennego, do instalacji ogrzewania i chłodzenia układanych w systemie na mokro i na sucho. Biura Handlowo-Techniczne REHAU Gliwice: Gliwice - ul. Jana Gutenberga 24 - tel fax Poznań: Przeźmierowo k. Poznania - Baranowo, ul. Poznańska 1 A - tel fax Warszawa: Warszawa - ul. Wenecka 12 - tel fax REHAU Sp. z o.o. - NIP Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego; nr KRS Kapitał zakładowy: ,00 zł REHAU PL

Biogazownie w Polsce alternatywa czy konieczność

Biogazownie w Polsce alternatywa czy konieczność Janusz Wojtczak Biogazownie w Polsce alternatywa czy konieczność Biogazownie w Niemczech Rok 1999 2001 2003 2006 2007 2008 Liczba 850 1.360 1.760 3.500 3.711 4.100 instalacji Moc (MW) 49 111 190 949 1.270

Bardziej szczegółowo

EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNA EFEKTYWNY TRANSPORT CIEPŁA ZESTAW PODŁĄCZENIOWY RAUVITHERM. Budownictwo Motoryzacja Przemysł.

EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNA EFEKTYWNY TRANSPORT CIEPŁA ZESTAW PODŁĄCZENIOWY RAUVITHERM. Budownictwo Motoryzacja Przemysł. EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNA EFEKTYWNY TRANSPORT CIEPŁA ZESTAW PODŁĄCZENIOWY RAUVITHERM www.rehau.pl Budownictwo Motoryzacja Przemysł SYSTEM TRANSPORTU CIEPŁA REHAU EFEKTYWNOŚĆ EKONOMICZNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Bardziej szczegółowo

SZANSA ROZWOJU MAŁYCH BIOGAZOWNI ROLNICZYCH W POLSCE Z PERSPEKTYWY DOKONANIA INWESTYCJI PRZEZ ROLNIKÓW INDYWIDUALNYCH

SZANSA ROZWOJU MAŁYCH BIOGAZOWNI ROLNICZYCH W POLSCE Z PERSPEKTYWY DOKONANIA INWESTYCJI PRZEZ ROLNIKÓW INDYWIDUALNYCH SZANSA ROZWOJU MAŁYCH BIOGAZOWNI ROLNICZYCH W POLSCE Z PERSPEKTYWY DOKONANIA INWESTYCJI PRZEZ ROLNIKÓW INDYWIDUALNYCH Wiktor Szmulewicz Prezes Krajowej Rady Izb Rolniczych Warszawa, 26 stycznia 2010 BEZPOŚREDNIE

Bardziej szczegółowo

Solsum: Dofinansowanie na OZE

Solsum: Dofinansowanie na OZE Solsum: Dofinansowanie na OZE Odnawialne źródło energii (OZE) W ustawie Prawo energetyczne źródło energii odnawialnej zdefiniowano jako źródło wykorzystujące w procesie przetwarzania energię wiatru, promieniowania

Bardziej szczegółowo

Wsparcie inwestycji pro-środowiskowych dla MŚP w sektorze rolno-spożywczym, system wsparcia zielonych inwestycji

Wsparcie inwestycji pro-środowiskowych dla MŚP w sektorze rolno-spożywczym, system wsparcia zielonych inwestycji Wsparcie inwestycji pro-środowiskowych dla MŚP w sektorze rolno-spożywczym, system wsparcia zielonych inwestycji Ryszard Ochwat Pełnomocnik Zarządu ds. wdrażania PO IiŚ Międzynarodowe Targi Polagra Food

Bardziej szczegółowo

Czy opłaca się budować biogazownie w Polsce?

Czy opłaca się budować biogazownie w Polsce? Czy opłaca się budować biogazownie w Polsce? Marek Jóźwiak BBI ZENERIS NFI S.A. Finansowanie budowy biogazowni szansą na zrównoważony rozwój energetyki odnawialnej NFOŚiGW, 15 października 2008 r. Tak,

Bardziej szczegółowo

Finansowanie infrastruktury energetycznej w Programie Operacyjnym Infrastruktura i Środowisko

Finansowanie infrastruktury energetycznej w Programie Operacyjnym Infrastruktura i Środowisko Głównym celem tego programu jest wzrost atrakcyjności inwestycyjnej Polski i jej regionów poprzez rozwój infrastruktury technicznej przy równoczesnej ochronie i poprawie stanu środowiska, zdrowia społeczeństwa,

Bardziej szczegółowo

Stan energetyki odnawialnej w Polsce. Polityka Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi w zakresie OZE

Stan energetyki odnawialnej w Polsce. Polityka Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi w zakresie OZE Stan energetyki odnawialnej w Polsce. Polityka Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi w zakresie OZE Paweł Sulima Wydział Energii Odnawialnych i Biopaliw Departament Rynków Rolnych XI Giełda kooperacyjna

Bardziej szczegółowo

ENERGETYKA W FUNDUSZACH STRUKTURALNYCH. Mieczysław Ciurla Dyrektor Wydziału Rozwoju Gospodarczego Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego

ENERGETYKA W FUNDUSZACH STRUKTURALNYCH. Mieczysław Ciurla Dyrektor Wydziału Rozwoju Gospodarczego Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego ENERGETYKA W FUNDUSZACH STRUKTURALNYCH Mieczysław Ciurla Dyrektor Wydziału Rozwoju Gospodarczego Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego

Bardziej szczegółowo

System Certyfikacji OZE

System Certyfikacji OZE System Certyfikacji OZE Mirosław Kaczmarek miroslaw.kaczmarek@ure.gov.pl III FORUM EKOENERGETYCZNE Fundacja Na Rzecz Rozwoju Ekoenergetyki Zielony Feniks Polkowice, 16-17 września 2011 r. PAKIET KLIMATYCZNO

Bardziej szczegółowo

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Agnieszka Zagrodzka Zastępca Dyrektora Departament Ochrony Klimatu Plan prezentacji Program dla przedsięwzięć w zakresie odnawialnych źródeł energii

Bardziej szczegółowo

CENTRUM ENERGETYCZNO PALIWOWE W GMINIE. Ryszard Mocha

CENTRUM ENERGETYCZNO PALIWOWE W GMINIE. Ryszard Mocha CENTRUM ENERGETYCZNO PALIWOWE W GMINIE Ryszard Mocha ZASOBY ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII W POLSCE. BIOMASA Największe możliwości zwiększenia udziału OZE istnieją w zakresie wykorzystania biomasy. Załącznik

Bardziej szczegółowo

FINANSOWANIE GOSPODARKI

FINANSOWANIE GOSPODARKI FINANSOWANIE GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ W GMINACH OPRACOWANO NA PODSTAWIE PUBLIKACJI NOWA MISJA NISKA EMISJA DOTACJE I POŻYCZKI Z NARODOWEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA i GOSPODARKI WODNEJ W latach 2008

Bardziej szczegółowo

OCHRONA ATMOSFERY. WFOŚiGW w Zielonej Górze wrzesień, 2015 r.

OCHRONA ATMOSFERY. WFOŚiGW w Zielonej Górze wrzesień, 2015 r. OCHRONA ATMOSFERY WFOŚiGW w Zielonej Górze wrzesień, 2015 r. LISTA PRZEDSIĘWZIĘĆ PRIORYTETOWYCH WFOŚiGW W ZIELONEJ GÓRZE NA 2016 ROK KOMPONENT OCHRONA ATMOSFERY Wykorzystywanie odnawialnych źródeł energii.

Bardziej szczegółowo

Doświadczenia NFOŚiGW we wdrażaniu projektów efektywności energetycznej. Warszawa, 18 grudnia 2012r.

Doświadczenia NFOŚiGW we wdrażaniu projektów efektywności energetycznej. Warszawa, 18 grudnia 2012r. Doświadczenia NFOŚiGW we wdrażaniu projektów efektywności energetycznej. Warszawa, 18 grudnia 2012r. Źródła pochodzenia środków w portfelu NFOŚiGW środki statutowe NFOŚiGW środki pochodzące z opłat zastępczych

Bardziej szczegółowo

Finansowanie modernizacji i rozwoju systemów ciepłowniczych

Finansowanie modernizacji i rozwoju systemów ciepłowniczych FUNDUSZ UNIA EUROPEJSKA SPÓJNOŚCI Finansowanie modernizacji i rozwoju systemów ciepłowniczych Podtytuł prezentacji Anna Pekar Zastępca Dyrektora Departament Ochrony Klimatu Styczeń 2013, Lublin Narodowy

Bardziej szczegółowo

Środki publiczne jako posiłkowe źródło finansowania inwestycji ekologicznych

Środki publiczne jako posiłkowe źródło finansowania inwestycji ekologicznych Środki publiczne jako posiłkowe źródło finansowania Bio Alians Doradztwo Inwestycyjne Sp. z o.o. Warszawa, 9 października 2013 r. Wsparcie publiczne dla : Wsparcie ze środków unijnych (POIiŚ i 16 RPO):

Bardziej szczegółowo

RPO mechanizmy finansowe wspomagania inwestycji EE i OZE

RPO mechanizmy finansowe wspomagania inwestycji EE i OZE Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013 Europejski Fundusz RPO 2007-2013 mechanizmy finansowe wspomagania inwestycji EE i OZE Maja Czarniawska, Departament Programów

Bardziej szczegółowo

Biogaz i biomasa -energetyczna przyszłość Mazowsza

Biogaz i biomasa -energetyczna przyszłość Mazowsza Biogaz i biomasa -energetyczna przyszłość Mazowsza Katarzyna Sobótka Specjalista ds. energii odnawialnej Mazowiecka Agencja Energetyczna Sp. z o.o. k.sobotka@mae.mazovia.pl Biomasa Stałe i ciekłe substancje

Bardziej szczegółowo

Źródła finansowania instalacji prosumenckich

Źródła finansowania instalacji prosumenckich Źródła finansowania instalacji prosumenckich Seminarium: Więcej niż energia obywatelska energetyka odnawialna dla Lubelszczyzny Monika Mulier-Gogół Departament Gospodarki i Współpracy Zagranicznej Oddział

Bardziej szczegółowo

Nadmorskie Elektrownie Wiatrowe Darżyno sp. z o.o.

Nadmorskie Elektrownie Wiatrowe Darżyno sp. z o.o. Pomorskie Dni Energii Nadmorskie Elektrownie Wiatrowe Darżyno sp. z o.o. Doświadczenia z eksploatacji Biogazowni w Darżynie Marcin Tomaszewski 12.10.2016 Zdjęcia Marek Tomaszewski Elektrownie Wiatrowe

Bardziej szczegółowo

Możliwości finansowania inwestycji z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko Projekty związane z ciepłownictwem

Możliwości finansowania inwestycji z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko Projekty związane z ciepłownictwem Możliwości finansowania inwestycji z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko Projekty związane z ciepłownictwem Janusz Mikuła Podsekretarz Stanu Ministerstwo Rozwoju Regionalnego 1 Program Operacyjny

Bardziej szczegółowo

STAN OBECNY I PERSPEKTYWY ROZWOJU BIOGAZOWNI ROLNICZYCH W POLSCE

STAN OBECNY I PERSPEKTYWY ROZWOJU BIOGAZOWNI ROLNICZYCH W POLSCE STAN OBECNY I PERSPEKTYWY ROZWOJU BIOGAZOWNI ROLNICZYCH W POLSCE Michał Ćwil Polska Grupa Biogazowa Targi Poleko Poznań, 2009 Agenda Prezentacji Stan obecny wykorzystania biogazu i perspektywy rozwoju

Bardziej szczegółowo

Fundusze europejskie na odnawialne źródła energii. Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko, działania 9.4, 9.5, 9.6 i 10.3

Fundusze europejskie na odnawialne źródła energii. Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko, działania 9.4, 9.5, 9.6 i 10.3 Fundusze europejskie na odnawialne źródła energii. Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko, działania 9.4, 9.5, 9.6 i 10.3 Magdalena Mielczarska-Rogulska Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko

Bardziej szczegółowo

Agnieszka Sobolewska Dyrektor Biura WFOŚiGW w Szczecinie

Agnieszka Sobolewska Dyrektor Biura WFOŚiGW w Szczecinie Agnieszka Sobolewska Dyrektor Biura WFOŚiGW w Szczecinie Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie istnieje nieprzerwanie od 1993 roku. Działa na mocy Ustawy Prawo Ochrony

Bardziej szczegółowo

Poniżej przedstawiamy podstawowe informacje na temat działan objętych konkursem i potencjalnych beneficjentów.

Poniżej przedstawiamy podstawowe informacje na temat działan objętych konkursem i potencjalnych beneficjentów. Newsletter Nr 4 wrzesień 2009 REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY DLA WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO NA LATA 2007-2013 Wkrótce rusza konkurs dla działań: 5.4. Rozwój energetyki opartej na źródłach odnawialnych 5.5.

Bardziej szczegółowo

Finansowanie inwestycji z zakresu OZE i efektywności energetycznej

Finansowanie inwestycji z zakresu OZE i efektywności energetycznej Finansowanie inwestycji z zakresu OZE i efektywności energetycznej 1 NFOŚiGW System Zielonych Inwestycji część 1) Zarządzanie energią w budynkach użyteczności publicznej Dofinansowanie: - dotacja (30%

Bardziej szczegółowo

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Finansowanie inwestycji OZE ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Justyna Przybysz Doradca Departament Ochrony Klimatu

Bardziej szczegółowo

Rzeszów, 4 grudnia 2013r.

Rzeszów, 4 grudnia 2013r. Rzeszów, 4 grudnia 2013r. W Polsce funkcjonuje 16 wojewódzkich funduszy ochrony środowiska oraz Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. NFOŚiGW oraz wojewódzkie fundusze łączy wspólny

Bardziej szczegółowo

Biogazownie rolnicze w Polsce doświadczenia z wdrażania i eksploatacji instalacji

Biogazownie rolnicze w Polsce doświadczenia z wdrażania i eksploatacji instalacji Biogazownie rolnicze w Polsce doświadczenia z wdrażania i eksploatacji instalacji Lech Ciurzyński Wiceprezes Zarządu DGA Energia Sp. z o.o. Kielce, 12 marca 2010 r. Program prezentacji I. Co to jest biogazownia?

Bardziej szczegółowo

PODSTAWOWE INFORMACJE DOTYCZĄCE WDRAŻANIA INSTALACJI BIOGAZOWYCH W POLSCE

PODSTAWOWE INFORMACJE DOTYCZĄCE WDRAŻANIA INSTALACJI BIOGAZOWYCH W POLSCE PODSTAWOWE INFORMACJE DOTYCZĄCE WDRAŻANIA INSTALACJI BIOGAZOWYCH W POLSCE Czym jest biogaz? Roztwór gazowy będący produktem fermentacji beztlenowej, składający się głównie z metanu (~60%) i dwutlenku węgla

Bardziej szczegółowo

PODSTAWOWE INFORMACJE DOTYCZĄCE WDRAŻANIA INSTALACJI BIOGAZOWYCH W POLSCE

PODSTAWOWE INFORMACJE DOTYCZĄCE WDRAŻANIA INSTALACJI BIOGAZOWYCH W POLSCE PODSTAWOWE INFORMACJE DOTYCZĄCE WDRAŻANIA INSTALACJI BIOGAZOWYCH W POLSCE Czym jest biogaz? Roztwór gazowy będący produktem fermentacji beztlenowej, składający się głównie z metanu (~60%) i dwutlenku węgla

Bardziej szczegółowo

Wsparcie inwestycyjne dla instalacji wytwarzających ciepło z OZE

Wsparcie inwestycyjne dla instalacji wytwarzających ciepło z OZE Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Wsparcie inwestycyjne dla instalacji wytwarzających ciepło z OZE Dr Małgorzata Skucha Prezes Zarządu NFOŚiGW Warszawa, 09.12.2014 Oferta aktualna

Bardziej szczegółowo

Wsparcie Odnawialnych Źródeł Energii

Wsparcie Odnawialnych Źródeł Energii Wsparcie Odnawialnych Źródeł Energii mgr inż. Robert Niewadzik główny specjalista Północno Zachodniego Oddziału Terenowego Urzędu Regulacji Energetyki w Szczecinie Szczecin, 2012 2020 = 3 x 20% Podstawowe

Bardziej szczegółowo

Wykorzystanie energii z odnawialnych źródeł na Dolnym Śląsku, odzysk energii z odpadów w projekcie ustawy o odnawialnych źródłach energii

Wykorzystanie energii z odnawialnych źródeł na Dolnym Śląsku, odzysk energii z odpadów w projekcie ustawy o odnawialnych źródłach energii Wykorzystanie energii z odnawialnych źródeł na Dolnym Śląsku, odzysk energii z odpadów w projekcie ustawy o odnawialnych źródłach energii Paweł Karpiński Pełnomocnik Marszałka ds. Odnawialnych Źródeł Energii

Bardziej szczegółowo

PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ FINANSOWANIE DZIAŁAŃ ZAWARTYCH W PGN

PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ FINANSOWANIE DZIAŁAŃ ZAWARTYCH W PGN PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ FINANSOWANIE DZIAŁAŃ ZAWARTYCH W PGN Bytom, 23 grudnia 2014 r. 1 PROGRAMY PO Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 RPO woj. śląskiego na lata 2014-2020 Środki w ramach Systemu

Bardziej szczegółowo

Projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe gminy miejskiej Mielec Piotr Stańczuk

Projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe gminy miejskiej Mielec Piotr Stańczuk Projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe gminy miejskiej Mielec Piotr Stańczuk Małopolska Agencja Energii i Środowiska sp. z o.o. ul. Łukasiewicza 1, 31 429 Kraków

Bardziej szczegółowo

BANK OCHRONY ŚRODOWISKA S.A.

BANK OCHRONY ŚRODOWISKA S.A. BANK OCHRONY ŚRODOWISKA S.A. Finansowanie projektów z zakresu ochrony środowiska i racjonalnego gospodarowania energią przez Bank Ochrony Środowiska. Warszawa, maj 2009r. DOŚWIADCZENIA BOŚ S.A. jest jedynym

Bardziej szczegółowo

KARTA INFORMACYJNA PRZEDSIĘWZIĘCIA

KARTA INFORMACYJNA PRZEDSIĘWZIĘCIA KARTA INFORMACYJNA PRZEDSIĘWZIĘCIA Poznań, dnia 17.07.2012r. ENERGO 7 Sp. z o.o. ul. Poznańska 62/69 60-853 Poznań Urząd Gminy Sławatycze KARTA INFORMACYJNA PRZEDSIĘWZIĘCIA POLEGAJĄCEGO NA BUDOWIE INWESTYCJI

Bardziej szczegółowo

Roman Papiór Doradca Energetyczny Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu 53-148 Wrocław, ul. Jastrzębia 24 tel.

Roman Papiór Doradca Energetyczny Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu 53-148 Wrocław, ul. Jastrzębia 24 tel. Roman Papiór Doradca Energetyczny Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu 53-148 Wrocław, ul. Jastrzębia 24 tel.: 71 333 09 79 mail: rpapior@fos.wroc.pl Podstawowe elementy

Bardziej szczegółowo

Stosowanie środków oszczędności energii w przemyśle drzewnym

Stosowanie środków oszczędności energii w przemyśle drzewnym Stosowanie środków oszczędności energii w przemyśle drzewnym POPRAWA EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW Przewodnik przedsiębiorcy Czy inwestycja w kogenerację może być korzystna

Bardziej szczegółowo

Jak planować i finansować gminne przedsięwzięcia energetyczne. Wpisany przez Marcin Skomra

Jak planować i finansować gminne przedsięwzięcia energetyczne. Wpisany przez Marcin Skomra W unijnym Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich ustalono możliwość ubiegania się o refinansowanie w 75 proc. przedsięwzięć energetycznych realizowanych przez gminy wiejskie i miejsko-wiejskie. Gospodarka

Bardziej szczegółowo

MODEL ENERGETYCZNY GMINY. Ryszard Mocha

MODEL ENERGETYCZNY GMINY. Ryszard Mocha MODEL ENERGETYCZNY GMINY Ryszard Mocha PAKIET 3X20 Załącznik I do projektu dyrektywy ramowej dotyczącej promocji wykorzystania odnawialnych źródeł energii : w 2020 roku udział energii odnawialnej w finalnym

Bardziej szczegółowo

PRIORYTETY ENERGETYCZNE W PROGRAMIE OPERACYJNYM INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO

PRIORYTETY ENERGETYCZNE W PROGRAMIE OPERACYJNYM INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO PRIORYTETY ENERGETYCZNE W PROGRAMIE OPERACYJNYM INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO Strategia Działania dotyczące energetyki są zgodne z załoŝeniami odnowionej Strategii Lizbońskiej UE i Narodowej Strategii Spójności

Bardziej szczegółowo

Aktualnie wdrażane projekty pilotażowe wykorzystujące OZE i podnoszące efektywność energetyczną

Aktualnie wdrażane projekty pilotażowe wykorzystujące OZE i podnoszące efektywność energetyczną Aktualnie wdrażane projekty pilotażowe wykorzystujące OZE i podnoszące efektywność energetyczną Departament Polityki Zdrowotnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego Czerwiec 2013 W 2011 roku Zarząd

Bardziej szczegółowo

ENERGIA W PROGRAMACH OPERACYJNYCH 2007-2013

ENERGIA W PROGRAMACH OPERACYJNYCH 2007-2013 ENERGIA W PROGRAMACH OPERACYJNYCH 2007-2013 Jacek Woźniak Dyrektor Departamentu Polityki Regionalnej UMWM Kraków, 15 maja 2008 r. 2 Programy operacyjne Realizacja wspieranego projektu Poprawa efektywności

Bardziej szczegółowo

ZAGADNIENIA PRAWNE W ZAKRESIE OCHRONY ŚRODOWISKA W ASPEKCIE ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII ENERGIA BIOMASY. 07.11.2013 r.

ZAGADNIENIA PRAWNE W ZAKRESIE OCHRONY ŚRODOWISKA W ASPEKCIE ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII ENERGIA BIOMASY. 07.11.2013 r. ZAGADNIENIA PRAWNE W ZAKRESIE OCHRONY ŚRODOWISKA W ASPEKCIE ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII ENERGIA BIOMASY 07.11.2013 r. Zamiast wprowadzenia podsumowanie OŹE Dlaczego? Przyczyny: filozoficzno etyczne naukowe

Bardziej szczegółowo

EFEKTYWNY TRANSPORT CHŁODU SYSTEM RUR PREIZOLOWANYCH RAUFRIGO. www.rehau.pl. Budownictwo Motoryzacja Przemysł

EFEKTYWNY TRANSPORT CHŁODU SYSTEM RUR PREIZOLOWANYCH RAUFRIGO. www.rehau.pl. Budownictwo Motoryzacja Przemysł EFEKTYWNY TRANSPORT CHŁODU SYSTEM RUR PREIZOLOWANYCH RAUFRIGO www.rehau.pl Budownictwo Motoryzacja Przemysł OPŁACALNOŚĆ WSKAZUJĄCA KIERUNKI ROZWOJU RAUFRIGO FIRMY REHAU OTWIERA NOWY WYMIAR W TRANSPORCIE

Bardziej szczegółowo

EKONOMICZNE ASPEKTY INWESTYCJI W ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII

EKONOMICZNE ASPEKTY INWESTYCJI W ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII Seminarium Instytutu Techniki Cieplnej EKONOMICZNE ASPEKTY INWESTYCJI W ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII mgr inż. Jarosław Bigorajski Jaroslaw.Bigorajski@itc.pw.edu.pl Warszawa, 29 listopada 2016 r. Z korzyścią

Bardziej szczegółowo

Opłacalność produkcji biogazu w Polsce. Magdalena Rogulska

Opłacalność produkcji biogazu w Polsce. Magdalena Rogulska Opłacalność produkcji biogazu w Polsce Magdalena Rogulska Możliwości wykorzystania biogazu/ biometanu Produkcja energii elektrycznej i ciepła Dotychczasowy kierunek wykorzystania w PL Sieć dystrybucyjna

Bardziej szczegółowo

Źródła finansowania przedsięwzięć w zakresie efektywności energetycznej i OZE - środki regionalne

Źródła finansowania przedsięwzięć w zakresie efektywności energetycznej i OZE - środki regionalne Źródła finansowania przedsięwzięć w zakresie efektywności energetycznej i OZE - środki regionalne Michał Leszczyński Gdańsk, 14.09.2017 r. Plan prezentacji 1. Regionalny Program Operacyjny WP 2014-2020

Bardziej szczegółowo

DOFINANSOWANIE NA ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII. Wsparcie dla mieszkańców

DOFINANSOWANIE NA ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII. Wsparcie dla mieszkańców DOFINANSOWANIE NA ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII Wsparcie dla mieszkańców ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII (OZE) (1) Energia ze źródeł odnawialnych oznacza energię pochodzącą z naturalnych, powtarzających się procesów

Bardziej szczegółowo

CIEPŁO Z OZE W KONTEKŚCIE ISTNIEJĄCYCH / PLANOWANYCH INSTALACJI CHP

CIEPŁO Z OZE W KONTEKŚCIE ISTNIEJĄCYCH / PLANOWANYCH INSTALACJI CHP CIEPŁO Z OZE W KONTEKŚCIE ISTNIEJĄCYCH / PLANOWANYCH INSTALACJI CHP Andrzej Schroeder Enea Wytwarzanie andrzej.schroeder@enea.pl Emisja CO 2 : 611 kg/mwh 44 straty 14 Emisja CO 2 : 428 kg/mwh 34 10 Elektrownia

Bardziej szczegółowo

PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEH - MAPA DOTACJI

PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEH - MAPA DOTACJI PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEH - MAPA DOTACJI Finansowanie działań ujętych w PGN PROGRAMY PO Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 RPO woj. lubelskiego na lata 2014-2020 PROGRAM OPERACYJNY POLSKA WSCHODNIA

Bardziej szczegółowo

KREDYTY PREFERENCYJNE Z DOPŁATAMI WOJEWÓDZKIEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W TORUNIU

KREDYTY PREFERENCYJNE Z DOPŁATAMI WOJEWÓDZKIEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W TORUNIU KREDYTY PREFERENCYJNE Z DOPŁATAMI WOJEWÓDZKIEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W TORUNIU Przedmiot kredytowania: Linia 1 Inwestycje dotyczące centralnego ogrzewania i ciepłej wody Linia

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko

Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko FUNDUSZ UNIA EUROPEJSKA SPÓJNOŚCI Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 Oś priorytetowa I: Podtytuł prezentacji Zmniejszenie emisyjności gospodarki Magdalena Misiurek Departament Gospodarki

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BIOGAZOWNI W CUKROWNI P&L GLINOJECK S.A.

PROJEKT BIOGAZOWNI W CUKROWNI P&L GLINOJECK S.A. PROJEKT BIOGAZOWNI W CUKROWNI P&L GLINOJECK S.A. Józef Klimaszewski CEL Celem inwestycji jest obniżenie kosztów energii w Cukrowni przez produkcję biogazu z wysłodków, odłamków buraczanych oraz liści poprzez:

Bardziej szczegółowo

Nowe zapisy w prawie energetycznym dotyczące biogazowni i biogazu rolniczego

Nowe zapisy w prawie energetycznym dotyczące biogazowni i biogazu rolniczego Nowe zapisy w prawie energetycznym dotyczące biogazowni i biogazu rolniczego Autor: dr Bartłomiej Nowak 1 Przyjęty na szczycie w Brukseli w 2008 roku pakiet klimatyczno-energetyczny zakłada odejścia od

Bardziej szczegółowo

Rozwój j MŚP P a ochrona środowiska na Warmii i Mazurach

Rozwój j MŚP P a ochrona środowiska na Warmii i Mazurach Rozwój j MŚP P a ochrona środowiska na Warmii i Mazurach Bożena Cebulska Prezes Warmińsko-Mazurskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. w Olsztynie 1 Warszawa, dn. 18.04.2010 2 PLAN WYSTĄPIENIA MŚP W WARMIŃSKO-MAZURSKIM

Bardziej szczegółowo

Programy priorytetowe NFOŚiGW wspierające rozwój OZE

Programy priorytetowe NFOŚiGW wspierające rozwój OZE Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Programy priorytetowe NFOŚiGW wspierające rozwój OZE Agnieszka Zagrodzka Dyrektor Departament Ochrony Klimatu Płock, 3 luty 2014 r. Narodowy Fundusz

Bardziej szczegółowo

DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZWIĄZANYCH OCHRONY ŚRODOWISKA Z EFEKTYWNOŚCIĄ ENERGETYCZNĄ Z UWZGLĘDNIENIEM OZE ZE ŚRODKÓW WOJEWÓDZKIEGO FUNDUSZU

DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZWIĄZANYCH OCHRONY ŚRODOWISKA Z EFEKTYWNOŚCIĄ ENERGETYCZNĄ Z UWZGLĘDNIENIEM OZE ZE ŚRODKÓW WOJEWÓDZKIEGO FUNDUSZU DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZWIĄZANYCH Z EFEKTYWNOŚCIĄ ENERGETYCZNĄ Z UWZGLĘDNIENIEM OZE ZE ŚRODKÓW WOJEWÓDZKIEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W KIELCACH W 2016 ROKU KRYTERIA WYBORU PRZEDSIĘWZIĘĆ

Bardziej szczegółowo

Mechanizmy wsparcia rozwoju zrównoważonej energii w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego

Mechanizmy wsparcia rozwoju zrównoważonej energii w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego Mechanizmy wsparcia rozwoju zrównoważonej energii w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego 2014-2020 Alokacja RPO WŚ 2014-2020 3.1. Wytwarzanie i dystrybucja energii pochodzącej

Bardziej szczegółowo

System Aukcyjny w praktyce przykładowa kalkulacja

System Aukcyjny w praktyce przykładowa kalkulacja System Aukcyjny w praktyce przykładowa kalkulacja Aukcja Cena referencyjna < 1 MW Stare instalacje OZE Cena ref. a > 1 MW Nowa ustawa OZE + Warunek Stopień wykorzystania mocy zainstalowanej elektrycznej

Bardziej szczegółowo

Ciepło z OZE źródła rozproszone: stan i tendencje rozwojowe w Polsce

Ciepło z OZE źródła rozproszone: stan i tendencje rozwojowe w Polsce Ciepło z OZE źródła rozproszone: stan i tendencje rozwojowe w Polsce Janusz Starościk PREZES ZARZĄDU SPIUG Konferencja: Ciepło ze źródeł odnawialnych - stan obecny i perspektywy rozwoju, Warszawa, Ministerstwo

Bardziej szczegółowo

Kogeneracyjne mikroinstalacje gazyfikujące

Kogeneracyjne mikroinstalacje gazyfikujące Kogeneracyjne mikroinstalacje gazyfikujące JMS-DORADCY 1 Kogeneracja Kogeneracja jest to produkcja energii elektrycznej i ciepła w źródłach skojarzonych. Zalety kogeneracji: Bardziej efektywne wykorzystywanie

Bardziej szczegółowo

REALIZACJA INWESTYCJI ŚRODOWISKOWYCH W FORMULE PPP

REALIZACJA INWESTYCJI ŚRODOWISKOWYCH W FORMULE PPP REALIZACJA INWESTYCJI ŚRODOWISKOWYCH W FORMULE PPP Podstawy prawne PPP w Polsce USTAWA z dnia 19 grudnia 2008 r. o partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz. U. z 2009 r., Nr 19, poz. 100 z późn. zm.) USTAWA

Bardziej szczegółowo

MOŻLIWOŚCI ROZWOJU ENERGETYKI ODNAWIALNEJ W WOJEWÓDZTWIE MAZOWIECKIM. Marek Palonka Mazowiecka Agencja Energetyczna

MOŻLIWOŚCI ROZWOJU ENERGETYKI ODNAWIALNEJ W WOJEWÓDZTWIE MAZOWIECKIM. Marek Palonka Mazowiecka Agencja Energetyczna MOŻLIWOŚCI ROZWOJU ENERGETYKI ODNAWIALNEJ W WOJEWÓDZTWIE MAZOWIECKIM Marek Palonka Mazowiecka Agencja Energetyczna Fakty o Mazowszu 2 Fakty o Mazowszu największy region w Polsce -35579 km 2 ponad 5 milionów

Bardziej szczegółowo

Rentowność wybranych inwestycji w odnawialne źródła energii

Rentowność wybranych inwestycji w odnawialne źródła energii Rentowność wybranych inwestycji w odnawialne źródła energii Marek Jóźwiak BBI ZENERIS NFI S.A. Odnawialne źródła energii: szansa i wyzwanie POLEKO 2007, 21 listopada 2007 Jaka rentowność Metody dyskontowe,

Bardziej szczegółowo

EVERCON sp. z o.o. ul. 3 Maja 22, 35-030 Rzeszów tel. 17/8594575, www.evercon.pl evercon@evercon.pl BIOGAZOWNIE 2011 ROK

EVERCON sp. z o.o. ul. 3 Maja 22, 35-030 Rzeszów tel. 17/8594575, www.evercon.pl evercon@evercon.pl BIOGAZOWNIE 2011 ROK ul. 3 Maja 22, 35-030 Rzeszów tel. 17/8594575, www.evercon.pl evercon@evercon.pl BIOGAZOWNIE 2011 ROK Uwarunkowania prawne. Rozwój odnawialnych źródeł energii stanowi strategiczny cel polskiej energetyki.

Bardziej szczegółowo

BIOGAZOWNIE ROLNICZE W PRACACH ITP ORAZ Bio-GEPOIT

BIOGAZOWNIE ROLNICZE W PRACACH ITP ORAZ Bio-GEPOIT BIOGAZOWNIE ROLNICZE W PRACACH ITP ORAZ dr inż. Piotr Pasyniuk pasyniuk@ibmer.waw.pl KIELCE, 12 marca 2010r. 1 Instytut Budownictwa, Mechanizacji I Elektryfikacji Rolnictwa Deutsches BiomasseForschungsZentrum

Bardziej szczegółowo

Poprawa stanu środowiska poprzez wykorzystanie możliwości zagospodarowania odpadów na Dolnym Śląsku. Mariusz Żebrowski Agnieszka Król Beata Biega

Poprawa stanu środowiska poprzez wykorzystanie możliwości zagospodarowania odpadów na Dolnym Śląsku. Mariusz Żebrowski Agnieszka Król Beata Biega Poprawa stanu środowiska poprzez wykorzystanie możliwości zagospodarowania odpadów na Dolnym Śląsku Mariusz Żebrowski Agnieszka Król Beata Biega KILKA SŁÓW O NAS Mariusz Żebrowski Doradca dla Esperotia

Bardziej szczegółowo

systemy rehau do budowy biogazowni kompletne rozwiązanie z jednej ręki program dostaw 817210 PL

systemy rehau do budowy biogazowni kompletne rozwiązanie z jednej ręki program dostaw 817210 PL systemy rehau do budowy biogazowni kompletne rozwiązanie z jednej ręki program dostaw 817210 PL EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNA Ważny od września 2013 Zastrzegamy sobie prawo do zmian technicznych www.rehau.pl

Bardziej szczegółowo

ZESPÓŁ SZKÓŁ ELEKTRYCZNYCH w Gorzowie Wlkp. Technik energetyk Technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej

ZESPÓŁ SZKÓŁ ELEKTRYCZNYCH w Gorzowie Wlkp. Technik energetyk Technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej ZESPÓŁ SZKÓŁ ELEKTRYCZNYCH w Gorzowie Wlkp. Technik energetyk Technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej Patrząc na szybko rozwijającą się gospodarkę, ciągle rosnące zapotrzebowanie na energię

Bardziej szczegółowo

Rozdzielacz modułowy RAUGEO. instrukcja montażu EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNA. Budownictwo Motoryzacja Przemysł

Rozdzielacz modułowy RAUGEO. instrukcja montażu EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNA. Budownictwo Motoryzacja Przemysł EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNA Rozdzielacz modułowy RAUGEO instrukcja montażu Ważna od grudnia 2008 Zastrzegamy sobie prawo do zmian technicznych www.rehau.pl Budownictwo Motoryzacja Przemysł Zestaw montażowy

Bardziej szczegółowo

Element budowy bezpieczeństwa energetycznego Elbląga i rozwoju rozproszonej Kogeneracji na ziemi elbląskiej

Element budowy bezpieczeństwa energetycznego Elbląga i rozwoju rozproszonej Kogeneracji na ziemi elbląskiej Mgr inŝ. Witold Płatek Stowarzyszenie NiezaleŜnych Wytwórców Energii Skojarzonej / Centrum Elektroniki Stosowanej CES Sp. z o.o. Element budowy bezpieczeństwa energetycznego Elbląga i rozwoju rozproszonej

Bardziej szczegółowo

Planowane regulacje prawne dotyczące wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych, ze szczególnym uwzględnieniem mikro i małych instalacji

Planowane regulacje prawne dotyczące wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych, ze szczególnym uwzględnieniem mikro i małych instalacji Planowane regulacje prawne dotyczące wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych, ze szczególnym uwzględnieniem mikro i małych instalacji Kielce, dn. 7 marca 2014 r. 2 Wzywania stojące przed polską energetyką

Bardziej szczegółowo

POTENCJAŁ WYKORZYSTANIA ODPADÓW BIODEGRADOWALNYCH NA CELE ENERGETYCZNE W WOJEWÓDZTWIE POMORSKIM

POTENCJAŁ WYKORZYSTANIA ODPADÓW BIODEGRADOWALNYCH NA CELE ENERGETYCZNE W WOJEWÓDZTWIE POMORSKIM DEPARTAMENT ŚRODOWISKA, ROLNICTWA I ZASOBÓW NATURALNYCH POTENCJAŁ WYKORZYSTANIA ODPADÓW BIODEGRADOWALNYCH NA CELE ENERGETYCZNE W WOJEWÓDZTWIE POMORSKIM Anna Grapatyn-Korzeniowska Gdańsk, 16 marca 2010

Bardziej szczegółowo

Produkcja ciepła i prądu z biogazu jako alternatywa dla lokalnych ciepłowni. mgr inż. Grzegorz Drabik

Produkcja ciepła i prądu z biogazu jako alternatywa dla lokalnych ciepłowni. mgr inż. Grzegorz Drabik Produkcja ciepła i prądu z biogazu jako alternatywa dla lokalnych ciepłowni mgr inż. Grzegorz Drabik Plan prezentacji O firmie Technologia Wybrane realizacje Ciepłownia gazowa a elektrociepłownia gazowa

Bardziej szczegółowo

Finansowanie przez WFOŚiGW w Katowicach przedsięwzięć z zakresu efektywności energetycznej. Katowice, marzec 2016 r.

Finansowanie przez WFOŚiGW w Katowicach przedsięwzięć z zakresu efektywności energetycznej. Katowice, marzec 2016 r. Finansowanie przez WFOŚiGW w Katowicach przedsięwzięć z zakresu efektywności energetycznej Katowice, marzec 2016 r. Odnawialne źródła energii INSTALACJE FOTOWOLTAICZNE Informacje podstawowe - nasłonecznienie

Bardziej szczegółowo

NFOŚiGW na rzecz efektywności energetycznej przegląd programów priorytetowych. IV Konferencja Inteligentna Energia w Polsce

NFOŚiGW na rzecz efektywności energetycznej przegląd programów priorytetowych. IV Konferencja Inteligentna Energia w Polsce NFOŚiGW na rzecz efektywności energetycznej przegląd programów priorytetowych Krajowa Agencja Poszanowania Energii S.A. IV Konferencja Inteligentna Energia w Polsce Wojciech Stawiany Doradca Zespół Strategii

Bardziej szczegółowo

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Finansowanie Odnawialnych Źródeł Energii Katarzyna Siwkowska Dyrektor Departamentu Ochrony Klimatu Warszawa, 25.11.2010r. Plan prezentacji Program

Bardziej szczegółowo

Prawo Energetyczne I Inne Ustawy Dotyczące Energetyki Kogeneracja Skuteczność Nowelizacji I Konieczność

Prawo Energetyczne I Inne Ustawy Dotyczące Energetyki Kogeneracja Skuteczność Nowelizacji I Konieczność Prawo Energetyczne I Inne Ustawy Dotyczące Energetyki Kogeneracja Skuteczność Nowelizacji I Konieczność dr inż. Janusz Ryk Polskie Towarzystwo Elektrociepłowni Zawodowych II Ogólnopolska Konferencja Polska

Bardziej szczegółowo

OZE przyszłością powiatu lęborskiego. Proekologia strategią przyszłości MŚP UDA-POKL.02.01.01-00-361/13

OZE przyszłością powiatu lęborskiego. Proekologia strategią przyszłości MŚP UDA-POKL.02.01.01-00-361/13 OZE przyszłością powiatu lęborskiego Proekologia strategią przyszłości MŚP UDA-POKL.02.01.01-00-361/13 Lębork 22 maja 2015 www.biznesproeko.pl ODiTK w Gdańsku WHSZ w Słupsku Projektu Proekologia strategią

Bardziej szczegółowo

Siły sprawcze poprawy efektywności Wykorzystania energii w budynkach

Siły sprawcze poprawy efektywności Wykorzystania energii w budynkach Siły sprawcze poprawy efektywności Wykorzystania energii w budynkach dr inż. Sławomir Pasierb s.pasierb@fewe.pl Szkolenie: Efektywne i przyjazne wykorzystanie energii w budynkach. Jak poprawić jakość powietrza

Bardziej szczegółowo

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko Dla rozwoju infrastruktury i środowiska Plan Gospodarki Niskoemisyjnej w Gminie

Bardziej szczegółowo

OFERTA NA PRZYGOTOWANIE AKTUALIZACJI ZAŁOŻEŃ DO PLANU ZAOPATRZENIA W CIEPŁO, ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ I PALIWA GAZOWE

OFERTA NA PRZYGOTOWANIE AKTUALIZACJI ZAŁOŻEŃ DO PLANU ZAOPATRZENIA W CIEPŁO, ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ I PALIWA GAZOWE OFERTA NA PRZYGOTOWANIE AKTUALIZACJI ZAŁOŻEŃ DO PLANU ZAOPATRZENIA W CIEPŁO, ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ I PALIWA GAZOWE 2 z 5 Szanowni Państwo, Urzędy gmin i miast będąc gospodarzami na swoim terenie, poprzez

Bardziej szczegółowo

Ciepłownictwo narzędzie zrównoważonego systemu energetycznego. Bogusław Regulski Wiceprezes Zarządu

Ciepłownictwo narzędzie zrównoważonego systemu energetycznego. Bogusław Regulski Wiceprezes Zarządu Ciepłownictwo narzędzie zrównoważonego systemu energetycznego Bogusław Regulski Wiceprezes Zarządu Struktura form zaopatrzenia gospodarstw domowych w ciepło w Polsce ogółem * 17% 1% 38% 42% 2% Ciepło z

Bardziej szczegółowo

Zasady koncesjonowania odnawialnych źródełenergii i kogeneracji rola i zadania Prezesa URE

Zasady koncesjonowania odnawialnych źródełenergii i kogeneracji rola i zadania Prezesa URE Zasady koncesjonowania odnawialnych źródełenergii i kogeneracji rola i zadania Prezesa URE dr Zdzisław Muras Departament Przedsiębiorstw Energetycznych Warszawa 2009 Zawartość prezentacji 1. Podstawy prawne

Bardziej szczegółowo

DOFINANSOWANIE DZIAŁAŃ ZWIĄZANYCH

DOFINANSOWANIE DZIAŁAŃ ZWIĄZANYCH DOFINANSOWANIE DZIAŁAŃ ZWIĄZANYCH Z EFEKTYWNOŚCIĄ ENERGETYCZNĄ ZE ŚRODKÓW ZEWNĘTRZNYCH Poziom krajowy Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko (PO IiŚ) 1.2 Promowanie efektywności energetycznej i

Bardziej szczegółowo

Bank Ochrony Środowiska S.A. jako instytucja wspierająca inwestycje środowiskowe

Bank Ochrony Środowiska S.A. jako instytucja wspierająca inwestycje środowiskowe UNIA EUROPEJSKA FUNDUSZ SPÓJNOŚCI EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO Bank Ochrony Środowiska S.A. jako instytucja wspierająca inwestycje środowiskowe 24 listopada 2010 r. Bank Ochrony Środowiska Krzysztof

Bardziej szczegółowo

Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014 2020

Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014 2020 Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014 2020 Oś Priorytetowa 1. Działanie 1.5. Wzmocnienie konkurencyjności przedsiębiorstw Oś priorytetowa 3. Działanie 3.1 Wytwarzanie i dystrybucja energii

Bardziej szczegółowo

Elektrociepłownia opalana biogazem rolniczym - nowe odnawialne źródło energii

Elektrociepłownia opalana biogazem rolniczym - nowe odnawialne źródło energii Elektrociepłownia opalana biogazem rolniczym - nowe odnawialne źródło energii Marzena Grzelec, radca prawny, Chadbourne&Parke Ustawa z dnia 8 stycznia 2010 r. o zmianie ustawy - Prawo energetyczne oraz

Bardziej szczegółowo

Kogeneracja w Polsce: obecny stan i perspektywy rozwoju

Kogeneracja w Polsce: obecny stan i perspektywy rozwoju Kogeneracja w Polsce: obecny stan i perspektywy rozwoju Wytwarzanie energii w elektrowni systemowej strata 0.3 tony K kocioł. T turbina. G - generator Węgiel 2 tony K rzeczywiste wykorzystanie T G 0.8

Bardziej szczegółowo

BANK OCHRONY ŚRODOWISKA S.A.

BANK OCHRONY ŚRODOWISKA S.A. BANK OCHRONY ŚRODOWISKA S.A. Rola Banku Ochrony Środowiska we wspieraniu inwestycji wykorzystujących odnawialne źródła energii Odnawialne źródła energii: szansa i wyzwanie POLEKO 2007 POLSKI SYSTEM FINANSOWANIA

Bardziej szczegółowo

Element realizacji celów redukcji emisji określonych w pakiecie klimatyczno-energetycznym.

Element realizacji celów redukcji emisji określonych w pakiecie klimatyczno-energetycznym. Realizator: 1 Co to jest Plan Gospodarki Niskoemisyjnej? Dokument tworzony na poziomie gminy. Element realizacji celów redukcji emisji określonych w pakiecie klimatyczno-energetycznym. Dokument ocenia

Bardziej szczegółowo

ANKIETA. a. dom jednorodzinny:...rok budowy... b. budynek wielorodzinny:...rok budowy... c. tytuł prawny do nieruchomości: Miejscowość...

ANKIETA. a. dom jednorodzinny:...rok budowy... b. budynek wielorodzinny:...rok budowy... c. tytuł prawny do nieruchomości: Miejscowość... ANKIETA dotycząca chęci uczestnictwa w programie dotyczącym poprawy jakości powietrza, wymiany tradycyjnego, nieekologicznego źródła ogrzewania, na ekologiczne źródło ogrzewania oraz zastosowania odnawialnych

Bardziej szczegółowo

Efektywność energetyczna w Polsce w świetle Polityki energetycznej Polski do 2030 r. MINISTERSTWO GOSPODARKI Departament Energetyki

Efektywność energetyczna w Polsce w świetle Polityki energetycznej Polski do 2030 r. MINISTERSTWO GOSPODARKI Departament Energetyki Efektywność energetyczna w Polsce w świetle Polityki energetycznej Polski do 2030 r. MINISTERSTWO GOSPODARKI Departament Energetyki Priorytety PEP 2030 Poprawa efektywności energetycznej Wzrost bezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

PGE Zespół Elektrowni Dolna Odra S.A. tworzą trzy elektrownie:

PGE Zespół Elektrowni Dolna Odra S.A. tworzą trzy elektrownie: PGE Zespół Elektrowni Dolna Odra S.A. tworzą trzy elektrownie: Elektrownia Dolna Odra Elektrownia Dolna Odra moc elektryczna 1772 MWe, moc cieplna 117,4 MWt Elektrownia Pomorzany Elektrownia Pomorzany

Bardziej szczegółowo

woj. kujawsko-pomorskie

woj. kujawsko-pomorskie woj. kujawsko-pomorskie Oddział w Bydgoszczy, Oddział w Toruniu, Oddział we Włocławku (WFOŚiGW województwa kujawsko-pomorskiego) I. inwestycje energooszczędne, dotyczące centralnego ogrzewania i ciepłej

Bardziej szczegółowo

Zastosowanie kogeneracji w przedsiębiorstwie

Zastosowanie kogeneracji w przedsiębiorstwie Zastosowanie kogeneracji w przedsiębiorstwie POPRAWA EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ W MAŁYM LUB ŚREDNIM PRZEDSIĘBIORSTWIE POPRZEZ POŁĄCZENIE PRODUKCJI CIEPŁA UŻYTKOWEGO I ENERGII ELEKTRYCZNEJ. Przewodnik dla

Bardziej szczegółowo