CENNA ENERGIA POZYSKIWANA Z NATURALNYCH ŹRÓDEŁ WARTO CZERPAĆ KORZYŚCI Z RYNKU BIOMASY. Budownictwo Motoryzacja Przemysł

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "CENNA ENERGIA POZYSKIWANA Z NATURALNYCH ŹRÓDEŁ WARTO CZERPAĆ KORZYŚCI Z RYNKU BIOMASY. www.rehau.pl. Budownictwo Motoryzacja Przemysł"

Transkrypt

1 CENNA ENERGIA POZYSKIWANA Z NATURALNYCH ŹRÓDEŁ WARTO CZERPAĆ KORZYŚCI Z RYNKU BIOMASY Budownictwo Motoryzacja Przemysł

2 ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII GWARANCJA STAŁEGO DOSTĘPU DO ENERGII I OCHRONA środowiska Efektywne wytwarzanie energii i oszczędne gospodarowanie jej zasobami to jedne z najważniejszych wyzwań naszych czasów. Biorąc pod uwagę rosnące ceny energii oraz konieczność redukcji emisji gazów cieplarnianych, nieuniknione stało się zwrócenie w kierunku bardziej intensywnego wykorzystywania odnawialnych źródeł energii. Poza systemami solarnymi, fotowoltaiką i elektrowniami wiatrowymi, w otaczający nas krajobraz wpisane są także biogazownie. Odnawialne źródła energii stały się w ostatnich latach ważnym filarem naszych systemów zaopatrywania w energię. W najbliższych latach staną się one jeszcze bardziej powszechne, ponieważ znaczne podwyżki cen kopalnych paliw, które miały miejsce w ciągu ostatnich lat, doprowadziły do niespodziewanie dużego wzrostu zainteresowania tematem odnawialnych źródeł energii. Systemy wykorzystujące odnawialne źródła energii przyczyniają się pod wieloma względami do zrównoważonej gospodarki energetycznej i stanowią duży wkład w ochronę klimatu, ponieważ pozwalają na redukcję zużycia paliw kopalnych. Dzięki nim w 2006 roku emisja CO 2 do atmosfery była zmniejszona o około 100 mln ton. Zastosowanie odnawialnych źródeł energii zabezpiecza nas przed dużymi wzrostami kosztów w średnim okresie, które są nieuniknione w przypadku stosowania kopalnych nośników energii. Biogazownie nabierają coraz większego znaczenia zarówno pod względem czynników średnio- jak i długookresowych. Biomasa stanowi przyjazny dla klimatu oraz dostępny lokalnie surowiec energetyczny i może być przekształcana w energię bez przerwy. Ogrzewanie drewnem i elektrownie biomasy drzewnej, biogazownie, instalacje płynnej biomasy oraz biopaliwa stanowią obecnie wkład rzędu 6 % w zaopatrzenie energetyczne Polski. Prognozy na najbliższe lata mówią same za siebie: do 2020 roku 12,5 % zapotrzebowania na energię ma być pokrytych przez energię z biomasy (zgodnie z dyrektywą UE 2009/28/WE). Odkryj potencjał, który drzemie w rynku biomasy i przestaw się na technologię przyszłości korzystając z naszego wsparcia. 2

3 źródła finansowania budowy biogazowni SKORZYSTAJ Z ATRAKCYJNYCH MOŻLIWOŚCI DOFINANSOWANIA Powszechne zainteresowanie tematyką wykorzystania energii ze źródeł odnawialnych wynika głównie ze względów ekologicznych, ale również z Prawa energetycznego. Dyrektywa UE 2009/28/WE nakłada na Polskę obowiązek zwiększenia udziału energii z OZE w zużyciu energii finalnej do 2020 r. do poziomu 15%. Unia Europejska nie tylko stawia wymagania. Głębokie zainteresowanie pozyskiwaniem energii ze źródeł odnawialnych znajduje wyraz w programach unijnych, umożliwiających refinansowanie inwestycji w odnawialne źródła energii. Formy dofinansowania zależą od rodzaju zadania oraz instytucji, która zajmuje się jego realizacją. Środki na finansowanie inwestycji wykorzystujących odnawialne źródła energii uzyskać można zarówno z funduszy Unii Europejskiej, jak i środków krajowych. 1. Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko na lata Celem programu jest poprawa atrakcyjności inwestycyjnej Polski i jej regionów poprzez rozwój infrastruktury technicznej przy równoczesnej ochronie i poprawie stanu środowiska, zdrowia, zachowaniu tożsamości kulturowej i rozwijaniu spójności terytorialnej. W ramach programu realizowane jest 15 priorytetów, w tym: Oś priorytetowa IX Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku i efektywność energetyczna. Oś priorytetowa X Bezpieczeństwo energetyczne, w tym dywersyfikacja źródeł energii. Oś priorytetowa IX: W ramach tej osi finansowane są w szczególności projekty: - wytwarzające energię elektryczną w skojarzeniu z ciepłem, - małe zakłady, które zaspokajają zapotrzebowanie lokalne na energię oraz ciepło, - wykazujące co najmniej 30% ograniczenie strat energii w ramach projektu, - wytwarzające energię elektryczną ze źródeł odnawialnych, w szczególności biomasy oraz biogazu. Dofinansowanie mogą uzyskać przedsiębiorstwa, jednostki samorządu terytorialnego oraz ich związki, jednostki administracji rządowej, państwowe szkoły wyższe, kościoły i związki wyznaniowe, organizacje pozarządowe, stowarzyszenia. O pomoc mogą ubiegać się projekty o minimalnej wartości 10 mln PLN. Maksymalna kwota dofinansowania to 40 mln PLN. 2. Regionalne Programy Operacyjne. RPO stworzone są odrębnie dla każdego województwa i w całości współfinansowane są z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. W ramach programu realizowanych jest wiele priorytetów, które ustalane są indywidualnie dla województw. Większość programów operacyjnych zawiera priorytety, które dotyczą energii ze źródeł odnawialnych oraz budowy instalacji, które produkują jednocześnie energię oraz ciepło. 3. Program Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW) na lata PROW ma na celu wspieranie rozwoju obszarów wiejskich przy pomocy funduszy z Europejskiego Funduszu Rolniczego Rozwoju Obszarów Wiejskich. Współfinansowane mogą być z niego projekty w zakresie wytwarzania lub dystrybucji energii ze źródeł odnawialnych w miejscowościach o liczbie mieszkańców nie przekraczającej 5 tys. W PROW określone zostały priorytetowe kierunki wsparcia obszarów wiejskich. W ramach nich zdefiniowano 4 osie. Dzięki dwóm z nich (oś I i III) można uzyskać pomoc w finansowaniu inwestycji, jaką jest biogazownia. 4. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) oraz jednostki wojewódzkie Dofinansowanie z NFOŚ i GW oraz jednostek wojewódzkich przeznaczone jest na programy priorytetowe, które ustalane są corocznie. W roku 2010 do programów priorytetowych mogących znaleźć zastosowanie przy finansowaniu budowy i funkcjonowania biogazowni rolniczej należą: - Program współfinansowania przedsięwzięć w zakresie wysoko sprawnego wytwarzania i dystrybucji energii, termomodernizacji oraz energii ze źródeł odnawialnych, uzyskujących wsparcie ze środków Funduszu Spójności w ramach IX osi priorytetowej Działania 9.1, 9.2, 9.3 oraz 9.4 Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. - Program dla przedsięwzięć w zakresie odnawialnych źródeł energii i obiektów wysoko sprawnej kogeneracji finansowany ze środków krajowych. - Program dla przedsięwzięć służących wdrażaniu technologii zapewniających czystszą i energooszczędną produkcję oraz oszczędność surowców naturalnych i energii pierwotnej finansowany ze środków krajowych. 5. Bank Ochrony Środowiska (BOŚ). Bank Ochrony Środowiska wspiera ochronę środowiska głównie przez preferencyjne, bardzo nisko oprocentowane kredyty na przedsięwzięcia związane z ochroną środowiska i zarazem wspierające rozwój biznesu, współpracę z instytucjami takimi jak NFOŚiGW oraz WFOŚiGW. Formy pomocy: - Kredyty pomostowe udzielane na pokrycie kwalifikowanych kosztów inwestycji refundowanych z Funduszy Unijnych, - Kredyty uzupełniające udzielane na pokrycie części kosztów, które nie zostaną zakwalifikowane do finansowania ze środków Unii Europejskiej, - Kredyty z dopłatami NFOŚiGW: kredyty udzielane są jeśli przedsięwzięcie zawarte jest wśród programów priorytetowych NFOŚiGW, - Kredyty z dopłatami WFOŚiGW: oferta kredytów jest zróżnicowana w zależności od województwa, w którym realizowana jest inwestycja, co spowodowane jest zróżnicowaniem Programów Priorytetowych dla poszczególnych województw, - Kredyty na urządzenia i wyroby służące ochronie środowiska. 3

4 SYSTEMy REHAU Do budowy BIOGAZOWNI KOMPLEksowe ROZWIĄZANIA Korzystając ze wsparcia REHAU, sięgasz po doświadczenie w zakresie techniki grzewczej i systemów rurowych zgromadzone na przestrzeni kilkudziesięciu lat. Oferujemy kompleksowe rozwiązania systemowe począwszy od transportu biomasy, poprzez ogrzewanie fermentatora, aż po transport ciepła wszystko od jednego dostawcy. Wyjątkowo wytrzymałe tworzywo PE-Xa idealnie nadaje się do zastosowania w trudnych warunkach, które występują w systemach ogrzewania fermentatora oraz w sieciach ciepłowniczych. Dzięki systemowi ogrzewania fermentatora RAUBIO oraz wytrzymałemu i szybkiemu w montażu systemowi mocowań RAUBIO FIX,

5 REHAU dysponuje kompletnym programem komponentów wykonanych z tworzywa PE-Xa, który spełnia wysokie wymagania stawiane systemowi ogrzewania fermentatora. System rur preizolowanych RAUVITHERM do transportu ciepła z biogazowni doskonale spełnia wysokie wymagania dotyczące odporności na temperaturę, procesy starzenia i ścieralność. Dla każdej instalacji wykorzystującej biomasę możemy zaoferować odpowiedni i dopasowany system rur. A to dlatego, że kierujemy się zasadą: Żadnych kompromisów w kwestii jakości rur oraz komponentów uzupełniających! System ogrzewania fermentatora RAUBIO 2 System rur preizolowanych RAUVITHERM do transportu ciepła System rur AWADUKT PP SN10 do grawita- cyjnego transportu biomasy 4 System rur RAUPROTECT PE 100-RC do ciśnieniowego transportu biomasy 4 5

6 PROCES POWSTAWANIA BIOGAZU DOSKONAŁA TECHNOLOGIA PRZYSZŁOŚCI Obecnie produkcja biogazu jest już dobrze opracowaną technologią. Substancje organiczne na przykład specjalnie wytwarzane surowce odnawialne są poddawane fermentacji. Mikroorganizmy rozkładają wilgotną biomasę przy zamkniętym dopływie powietrza w określonym zakresie temperatury. Produktem tego procesu jest biogaz. W lokalnej elektrociepłowni biogaz można przetwarzać na 3 różne sposoby: spalanie biogazu i uzyskanie tylko ciepła, spalanie biogazu w kogeneratorze (prąd elektryczny + ciepło) oraz uzdatnianie biogazu do postaci biometanu. Coraz bardziej powszechne staje się właśnie bezpośrednie wykorzystanie biogazu w istniejącej sieci gazowej, co wymaga uzdatniania pozyskanego biogazu do jakości gazu naturalnego. Proces przekształcania substancji organicznych w biogaz obejmuje zasadniczo 4 fazy: Faza 1: dostarczenie substratu, jego składowanie, kondycjonowanie w zależności od potrzeb oraz umieszczenie w fermentatorze. Faza 2: w fermentatorze zachodzi właściwy proces fermentacji (bez dostępu powietrza). Faza 3: obejmuje zagospodarowanie gazu i w razie potrzeby jego kondycjonowanie (usunięcie siarki, sprężanie, suszenie, uzdatnianie do postaci biometanu). Faza 4: Równolegle do fazy 3 odbywa się składowanie, przetwarzanie i/lub wykorzystanie pozostałości po fermentacji. Typy biogazowni: - typowe biogazownie na nawóz naturalny stosowane przy przetwarzaniu odchodów zwierzęcych, które obecnie dominuje wśród technologii związanych z biomasą. Substraty to głównie nawóz naturalny, do którego częściowo dodaje się surowce odnawialne. - biogazownie na surowce odnawialne, które w przyszłości zyskają na znaczeniu dzięki wykorzystywaniu roślin energetycznych. Poza substratem w postaci surowców odnawialnych stanowiącym większość (kiszonka kukurydziana) w celu stabilizacji procesu częściowo dodaje się nawóz naturalny (np. w ilości 10%). - biogazownie na odpady poprzemysłowe (np. wytłoki buraczane, wywary) - biogazownie na odpady poubojowe wymagające procesu pasteryzacji (1h, 70 C) Schemat procesów zachodzących w biogazowni (fermentacja jednostopniowa) 6

7 BUDOWA BIOGAZOWNI INWESTYCJA W PEWNE ŹRÓDŁO ENERGII Jak długo zwraca się inwestycja w budowę biogazowni? Biogazownia na potrzeby rolnictwa jest inwestycją długoterminową. Przed podjęciem decyzji o budowie należy zatem sprawdzić, czy realizacja projektu jest rzeczywiście opłacalna. Rolę odgrywa tutaj nie tylko dostępny kapitał. Należy uwzględnić także dostępność miejsca do budowy biogazowni, pogłowie zwierząt i dostępny areał, a także siłę roboczą. Budowa biogazowni wymaga spełnienia następujących warunków: -- powierzchnia upraw (ok. 0,3 1,0 ha / kw) -- kapitał ( / kw) -- siła robocza (ok. 1 os. / dobę / 500 kw) -- miejsce do budowy biogazowni (ok. 1 ha / 1 MW) Aspekty ekonomiczne biogazowni są określone przez: -- koszty inwestycji -- rozmiary biogazowni -- dofinansowanie, odsetki, podatki -- koszty biomasy -- wydajność instalacji -- wykorzystanie pozyskanego ciepła Przychody z eksploatacji biogazowni Podstawowym składnikiem przychodu z eksploatacji biogazowni jest sprzedaż energii czarnej, wytwarzanej w procesie spalania biogazu. Lokalny operator energetyczny jest prawnie zobowiązany do zakupu energii elektrycznej wytworzonej z odnawialnych źródeł energii, przyłączonych do sieci znajdujących się w obszarze działania operatora. Zakup ten odbywa się po średniej cenie sprzedaży energii elektrycznej w poprzednim roku kalendarzowym określanej przez Towarową Giełdę Energii (podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dn. 19 grudnia 2005). Dodatkowym przychodem jest sprzedaż praw majątkowych wynikających ze świadectw pochodzenia od wytwórców zielonej energii. Prawa majątkowe wynikające ze świadectwa pochodzenia są zbywalne i stanowią towar giełdowy. Rejestr świadectw pochodzenia i ich wycenę prowadzi Towarowa Giełda Energii SA. Wytwórcy energii z biogazowni mają możliwość sprzedaży zielonych certyfikatów, będących potwierdzeniem wyprodukowanie energii elektrycznej w OZE. Ponadto po nowelizacji ustawy Prawo Energetyczne z dniem doszła również możliwość sprzedaży żółtych i czerwonych certyfikatów, będących potwierdzeniem wyprodukowania energii w wysokosprawnej kogeneracji. Ceny tychże certyfikatów podlegają obrotowi na Towarowej Giełdzie Energii. Dodatkowe bonusy Rentowność instalacji biogazowej można poprawić w znaczący sposób poprzez zużycie na potrzeby własne bądź sprzedaż do sieci ciepłowniczej ciepła, które powstaje jako efekt uboczny spalania biogazu. Trzeba jednak pamiętać o konieczności zainwestowania w odpowiednią infrastrukturę przesyłu ciepła oraz znaleźć lokalnych odbiorców, chętnych kupować to ciepło. Ważne jest również rozeznanie możliwości sprzedaży nawozu pofermentacyjnego do nawożenia gruntów rolnych. Natomiast należy bardzo poważnie przyjrzeć się możliwości uzyskiwania dodatkowych przychodów poprzez przyjmowanie do utylizacji odpadów z przemysłu rolno-spożywczego. Odpady takie nie tylko mogą zwiększyć wydajność produkcji biogazu, ale również mają swoją cenę na rynku za ich utylizację, co w pozytywny sposób wpływa na rentowność funkcjonowania instalacji biogazowej. Wielkość biogazowni Energia czarna (średnia cena z TGE*) centy/kwh Zielony certyfikat (średnia cena z TGE*) centy/kwh Żółty certyfikat (średnia cena z TGE*) centy/kwh Czerwony certyfikat (średnia cena z TGE*) centy/kwh do 1000 kw 5 6,8 3,2 0 powyżej 1000 kw 5 6,8 0 0,6 * Towarowa Giełda Energii stan za I kw

8 BUDOWA BIOGAZOWNI INWESTYCJA W PEWNE ŹRÓDŁO ENERGII Korzyści płynące z wykorzystywania biogazu przykładowe obliczenia Przykładowa biogazownia została obliczona na podstawie danych z firmy EnviTec Biogas Polska. W przypadku biogazowni o mocy 1000 kw możemy liczyć na sprzedaż energii elektrycznej do sieci za stawkę w wysokości ok. 5 centów/kwh. Dodatkowo przyjmujemy możliwość sprzedaży zielonego certyfikatu w cenie 6,8 centów/kwh oraz żółtego certyfikatu (dla biogazowni o mocy do 1 MW) w cenie 3,2 centy/kwh. Wykorzystywanie ciepła odpadowego z lokalnej elektrociepłowni w sieci ciepłowniczej (transport ciepła na małe odległości) pozwala na uzyskanie dodatkowego bonusa w postaci przychodów ze sprzedaży ciepła w wysokości 2 centów/kwh. Za energię elektryczną z biogazowni można zatem uzyskać łączną stawkę ok. 17 centów/kwh. Przykładowe wartości dla projektowanej biogazowni o mocy 1 MW Wielkość biogazowni Fermentator Potrzebne miejsce Miejsce do składowania Moc elektryczna lokalnej elektrociepłowni w kw Objętość w m 3 Powierzchnia upraw w ha Objętość w m *Wszystkie podane wartości należy rozumieć jako wartości szacunkowe i nie zastępują one szczegółowej analizy inwestycji. Parametry zależą między innymi od warunków w miejscu budowy biogazowni, typu biogazowni, wydajności lokalnej elektrociepłowni oraz rodzaju stosowanych substratów. Biogazownia z przytoczonego powyżej przykładu jest wyposażona w fermentator i w miejsce do składowania pofermentu (zbiornik, laguna lub ecobag) bez konieczności podgrzewania i dachu w technologii gazoszczelnej. Lokalna elektrociepłownia dostarcza energię elektryczną o mocy 1000 kwel. Kogenerator pracuje ok godzin w ciągu roku przy pełnym obciążeniu. Do wytwarzania biogazu stosuje się w tym przypadku surowce odnawialne w postaci gnojowicy (7.000 ton/rok) oraz kiszonki kukurydzianej ( ton/ rok). Ciepło odpadowe z lokalnej elektrociepłowni wykorzystuje się do ogrzewania pobliskiego osiedla. Dzięki temu stawka za dostarczaną energię jest zwiększona o bonus za sprzedaż ciepła. Przy założeniu sprawności elektrycznej kogeneratora na poziomie 39 % i sprawności cieplnej na poziomie 40 % szacuje się, że: - ilość wyprodukowanego biogazu to m 3 /rok - ilość wyprodukowanego prądu to kwh/rok - ilość wyprodukowanego ciepła to kwh/ rok, w tym ciepło do wykorzystania to kwh/rok 8

9 Koszty biogazowni (wartości przykładowe)* Inwestycja ok /kw, razem ok Amortyzacja 10 lat (10 %) /a Odsetki 7% (koszt kapitału obcego udział 30 %) Naprawy, konserwacja, utrzymanie w dobrym stanie, serwis techniczny, wsparcie biologiczne /a /a Ubezpieczenia /a Koszty energii, opłaty, koszty ogólne /a Siła robocza 5 /h, 12 h dziennie /a Planowane koszty surowców odnawialnych /a Suma kosztów w pierwszym roku /a Przychody z biogazowni (wartości przykładowe)* Stawka za prąd 5 centów/kwh /a Zielony certyfikat 6,8 centów/kwh /a Żółty certyfikat 3,2 centy/kwh /a Przekazanie ciepła do sieci 2 centy/kwh /a Przychód z tytułu utylizacji odpadów Przychód ze sprzedaży pozostałości po fermentacji nie dotyczy W zależności od zużycia własnego i lokalnych cen Suma przychodów w pierwszym roku /a * Wszystkie podane wartości należy rozumieć jako wartości szacunkowe i nie zastępują one szczegółowej analizy inwestycji. 9

10 SKORZYSTAJ Z NASZYCH DOŚWIADCZEŃ INWESTYCJE W TECHNOLOGIE PRZYSZŁOŚCI Rozwiązania firmy REHAU w biogazowni wykorzystującej surowce odnawialne (Senftenberg w Niemczech) Biogazownia firmy Hoogen Bioenergie & Co. znajdująca się w Senftenberg na Pojezierzu Łużyckim, której moc wynosi 3 MW, jest jedną z największych biogazowni wykorzystujących surowce odnawialne. Stosowane surowce to na przykład kiszonka kukurydziana lub ziarno żyta. Pozyskany biogaz jest spalany w silnikach na gaz w celu wytworzenia energii elektrycznej i ciepła. Łącznie w ciągu roku produkuje się tu kwh. Firma REHAU dostarczyła system rur do ogrzewania fermentatora składający się z około m rur RAUBIO 25 x 1,8, około 300 szyn mocujących do fermentatora wraz z bogatym programem osprzętu. Hoogen Bioenergie GmbH & Co. KG Biogazownia Loorenhof poprawia swoją efektywność energetyczną stosując rozwiązania REHAU Uruchomiona przed kilkoma laty biogazownia w Loorenhof w Dietlikon (kanton Zurych) została uzupełniona o komorę pofermentacyjną. Pozwoliło to na poprawę efektywności energetycznej całej instalacji. W fermentatorze biogaz jest pozyskiwany na drodze fermentacji substancji organicznych przy zamkniętym dopływie światła i powietrza w temperaturze od ok. 40 C. Użytkownicy biogazowni zdecydowali się na zastosowanie systemu ogrzewania fermentatora RAUBIO 25 x 1,8 firmy REHAU. Dzięki specjalnym szynom mocującym do fermentatora możliwe jest łatwe i trwałe przymocowanie rur do ścian fermentatora. Na ścianach wewnętrznych fermentatora zamontowano łącznie 700 m rur do ogrzewania fermentatora wraz z techniką mocowania RAUBIO firmy REHAU. Dodatkowo zastosowano również inne elementy osprzętu firmy REHAU. 10

11 USŁUGI SERWISOWE, PEWNOŚĆ I WYSOKA JAKOŚĆ REHAU - TWÓJ NIEZAWODNY PARTNER NA ETAPIE PROJEKTOWANIA Mamy w swojej ofercie nie tylko kompletny system rur do budowy biogazowni. Oferujemy ponadto pełen pakiet usług obejmujący obsługę techniczną i handlową oraz specjalne usługi doradcze ze wsparciem technicznym. Wszystko to sprawia, że już na etapie projektowania REHAU jest niezawodnym partnerem. Udzielenie pełnego i profesjonalnego wsparcia podczas projektowania systemu ogrzewania fermentatora, sieci do przesyłu ciepła na małe i duże odległości oraz ogólnego wymiarowania instalacji wymaga podania przez inwestora określonych danych. W tym celu należy posłużyć się formularzem obiektowym. Ponadto możemy pośredniczyć w nawiązywaniu przez inwestorów kontaktów z firmami, z którymi współpracujemy w zakresie budowy, obsługi i montażu instalacji. Projektowanie systemu ogrzewania fermentatora Do obliczeń niezbędne są określone dane geometryczne, jak np. kształt i wymiary fermentatora, budowa ścian zbiornika, zastosowany materiał (beton lub stal nierdzewna) itd. Dodatkowo konieczne jest zebranie danych dotyczących najważniejszych parametrów użytkowych, tj. temperatury świeżej biomasy, temperatury roboczej oraz ilości świeżej biomasy. Po zebraniu niezbędnych danych można wykonać indywidualny, dostosowany do konkretnych potrzeb projekt ogrzewania fementatora. Wynikiem wymiarowania są dokładne dane o ilości i długości obwodów grzewczych, maksymalna wymagana wydajność grzewcza i straty ciśnienia. Projektowanie sieci ciepłowniczej W celu dokładnego zwymiarowania rur konieczne jest podanie danych dotyczących położenia budynku i przebiegu dróg (plan sytuacyjny lub schemat). Ponadto potrzebne są parametry użytkowe takie jak temperatura na zasilaniu i powrocie, jak również wydajność wymagana przez poszczególnych odbiorców. Po zebraniu powyższych informacji można wykonać wymiarowanie rur dla konkretnej instalacji. Poza informacją na temat koniecznych wymiarów rur przekazujemy dane o stratach ciśnienia w systemie. Dodatkowo wykonujemy pełne zestawienie materiałowe. 11

12 FORMULARZ OBIEKTOWY instalacje rehau do budowy BIOGAZOWNI Mając na uwadze zagwarantowanie naszym klientom profesjonalnych i indywidualnych usług doradczych, prosimy o wypełnienie formularza obiektowego zamieszczonego poniżej. REHAU Sp. z o.o. Biuro Handlowo-Techniczne Tel. Fax Kod pocztowy Nadawca Nazwisko Ulica Kod pocztowy Miejscowość Tel. Fax Projekt: Elektryczna moc biogazowni kw Wymiarowanie ogrzewania fermentatora Fermentator o przekroju okrągłym (d) m m m Fermentator o przekroju czworokątnym (l x b) m m m Wysokość fermentatora (h) m m m Zagłębienie fermentatora w gruncie m m m Fermentator zamontowany w wodzie gruntowej (tak =x) Budowa ścian fermentatora Materiał ścian fermentatora: beton zwykły beton lekki stal Grubość ścian fermentatora cm cm cm Materiał izolacji cieplnej: wełna mineralna twarda pianka polistyrenowa Grubość izolacji cieplnej cm cm cm Budowa stropu fermentatora a) powłoka foliowa wysokość wysokość wysokość 1. zbiornik foliowy bez izolacji m m m 2. zbiornik membranowy m m m 3. zbiornik na gaz z izolacją a) wysokość folii m m m b) grubość izolacji cm cm cm c) przewodność cieplna W/mK W/mK W/mK b) pokrywa twarda Materiał wykonania pokrywy: beton zwykły beton lekki stal Grubość pokrywy fermentatora cm cm cm Materiał izolacji cieplnej: wełna mineralna twarda pianka polistyrenowa Grubość izolacji cieplnej cm cm cm

13 Ogrzewanie fermentatora - minimalna temperatura świeżej biomasy C C C - maksymalna temperatura fermentacji C C C - maksymalna ilość świeżego substratu m³/h m³/h m³/h Ogrzewanie przylegające bezpośrednio do ścian fermentatora Ogrzewanie wbudowane w ściany fermentatora / pod przykryciem / mm / mm / mm Wymiarowanie sieci niskotemperaturowej: Ogrzewanie Temperatura zasilania C Temperatura powrotu C Nr budynku. Moc grzewcza lub Zużycie oleju opałowego lub Zużycie gazu 1.: KW l/rok m³/rok 2.: KW l/rok m³/rok 3.: KW l/rok m³/rok 4.: KW l/rok m³/rok 5.: KW l/rok m³/rok Rysunek: Położenie i odległości użytkowników sieci ciepłowniczej Przykład: Nr budynku. Moc grzewcza lub Zużycie oleju opałowego lub Zużycie gazu 1.: 100 KW l/rok m³/rok 2.: KW l/rok 5000 m³/rok Ogrzewanie 115 m 65 m Budynek 2 70 m Przewody ciepłownicze preizolowane Budynek 1 Uwagi: Data: Opracował: podpis

14 WYKORZYSTYWANIE ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ TECHNOLOGIE rehau PRZYJAZNE DLA ŚRODOWISKA Energia geotermalna wykorzystywanie ciepła z wnętrza ziemi do ogrzewania i chłodzenia Nowoczesne systemy REHAU pozwalają na korzystanie z niewyczerpalnych i przyjaznych dla środowiska zasobów energetycznych zgromadzonych we wnętrzu naszej planety przez cały czas i w każdych warunkach pogodowych. Dzięki sprawdzonym rozwiązaniom technicznym REHAU do wykorzystywania energii geotermalnej można w opłacalny sposób pozyskiwać z gruntu nawet do 75% potrzebnego ciepła Ogrzewanie i chłodzenie płaszczyznowe przyjazne dla środowiska i opłacalne rozwiązanie zapewniające komfort cieplny Wydajne i energooszczędne rozwiązania ogrzewania i chłodzenia płaszczyznowego redukują zużycie energii z myślą o środowisku i zapewniają przyjemną temperaturę w pomieszczeniach. REHAU dostarcza kompletne systemy i ma w swojej ofercie przemyślane rozwiązania do wszystkich wariantów zastosowań do ogrzewania podłogowego i ściennego, do instalacji ogrzewania i chłodzenia układanych w systemie na mokro i na sucho. Biura Handlowo-Techniczne REHAU Gliwice: Gliwice - ul. Jana Gutenberga 24 - tel fax Poznań: Przeźmierowo k. Poznania - Baranowo, ul. Poznańska 1 A - tel fax Warszawa: Warszawa - ul. Wenecka 12 - tel fax REHAU Sp. z o.o. - NIP Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego; nr KRS Kapitał zakładowy: ,00 zł REHAU PL

Budowa biogazowni utylizacyjno-rolniczej o mocy 0,5 MW e w miejscowości Dyniska Nowe

Budowa biogazowni utylizacyjno-rolniczej o mocy 0,5 MW e w miejscowości Dyniska Nowe Studium Celowości dla projektu: Budowa biogazowni utylizacyjno-rolniczej o mocy 0,5 MW e w miejscowości Dyniska Nowe opracowane na potrzeby realizacji projektu: Budowa oferty inwestycyjnej województwa

Bardziej szczegółowo

MAPA DROGOWA ROZWOJU RYNKU BIOMETANU W POLSCE

MAPA DROGOWA ROZWOJU RYNKU BIOMETANU W POLSCE MAPA DROGOWA ROZWOJU RYNKU BIOMETANU W POLSCE Listopad 2013 SPIS TREŚCI 1 Wstęp... 4 2 Polityka w zakresie Biogazu w polsce... 5 2.1 Polityka energetyczna Polski, w tym w zakresie biogazowni... 5 2.2 rozwój

Bardziej szczegółowo

z energetyką energia w gospodarstwie rolnym przyjazną środowisku za pan brat INSTYTUT NA RZECZ EKOROZWOJU

z energetyką energia w gospodarstwie rolnym przyjazną środowisku za pan brat INSTYTUT NA RZECZ EKOROZWOJU INSTYTUT NA RZECZ EKOROZWOJU przy współpracy INSTYTUTU ENERGII ODNAWIALNEJ z energetyką przyjazną środowisku za pan brat energia w gospodarstwie rolnym Wydawca: Fundacja Instytut na rzecz Ekorozwoju ul.

Bardziej szczegółowo

twój sposób na ENERGOOSZCZĘDność www.rehau.pl Budownictwo Motoryzacja Przemysł

twój sposób na ENERGOOSZCZĘDność www.rehau.pl Budownictwo Motoryzacja Przemysł twój sposób na ENERGOOSZCZĘDność buduj i remontuj z rehau www.rehau.pl Budownictwo Motoryzacja Przemysł REHAU UNLIMITED POLYMER SOLUTIONS REHAU dla Budownictwa innowacyjne zastosowania Polimerów Niemal

Bardziej szczegółowo

5. WARIANTY WDROŻENIA TECHNOLOGII WYKORZYSTUJĄCYCH ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII WRAZ Z OCENĄ KOSZTÓW

5. WARIANTY WDROŻENIA TECHNOLOGII WYKORZYSTUJĄCYCH ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII WRAZ Z OCENĄ KOSZTÓW MINISTERSTWO ŚRODOWISKA STRATEGIA ROZWOJU ENERGETYKI ODNAWIALNEJ (realizacja obowiązku wynikającego z Rezolucji Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 lipca 1999 r. w sprawie wzrostu wykorzystania energii

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO ŚRODOWISKA

MINISTERSTWO ŚRODOWISKA MINISTERSTWO ŚRODOWISKA STRATEGIA ROZWOJU ENERGETYKI ODNAWIALNEJ (realizacja obowiązku wynikającego z Rezolucji Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 lipca 1999 r. w sprawie wzrostu wykorzystania energii

Bardziej szczegółowo

INSTYTUT NA RZECZ EKOROZWOJU. przy współpracy INSTYTUTU ENERGII ODNAWIALNEJ. z energetyką. przyjazną środowisku za pan brat. mała biogazownia rolnicza

INSTYTUT NA RZECZ EKOROZWOJU. przy współpracy INSTYTUTU ENERGII ODNAWIALNEJ. z energetyką. przyjazną środowisku za pan brat. mała biogazownia rolnicza INSTYTUT NA RZECZ EKOROZWOJU przy współpracy INSTYTUTU ENERGII ODNAWIALNEJ z energetyką przyjazną środowisku za pan brat mała biogazownia rolnicza Wydawca: Fundacja Instytut na rzecz Ekorozwoju ul. Nabielaka

Bardziej szczegółowo

Fundusze Unijne dla energetyki Broszura informacyjna

Fundusze Unijne dla energetyki Broszura informacyjna Fundusze Unijne dla energetyki Broszura informacyjna Projekt realizowany w ramach konkursu dotacji na przeprowadzenie działań informacyjno promocyjnych, dotyczących Funduszy Europejskich, organizowanego

Bardziej szczegółowo

Odnawialne źródła energii nowym wyzwaniem dla obszarów wiejskich w Polsce

Odnawialne źródła energii nowym wyzwaniem dla obszarów wiejskich w Polsce Odnawialne źródła energii nowym wyzwaniem dla obszarów wiejskich w Polsce Odnawialne źródła energii nowym wyzwaniem dla obszarów wiejskich w Polsce Opole 22-23 października 2009 roku Publikacja współfinansowana

Bardziej szczegółowo

Efektywne systemy grzewcze przyszłości

Efektywne systemy grzewcze przyszłości Efektywne systemy grzewcze przyszłości / olej gaz energia słoneczna drewno ciepło z natury Bezpieczeństwo energetyczne z innowacyjnymi systemami grzewczymi Dzięki naszym innowacyjnym rozwiązaniom, firma

Bardziej szczegółowo

Finansowanie energetycznych projekto w innowacyjnych w zakresie efektywnos ci energetycznej i odnawialnych z ro deł energii

Finansowanie energetycznych projekto w innowacyjnych w zakresie efektywnos ci energetycznej i odnawialnych z ro deł energii Finansowanie energetycznych projekto w innowacyjnych w zakresie efektywnos ci energetycznej i odnawialnych z ro deł energii Opracowanie sporządził: Łukasz Trześniewski lukasz@biznesinpro.pl www.biznesinpro.pl

Bardziej szczegółowo

Finansowanie projektów z zakresu zrównoważonego rozwoju energetycznego ze środków funduszy strukturalnych oraz Funduszu Spójności w latach 2007-2013

Finansowanie projektów z zakresu zrównoważonego rozwoju energetycznego ze środków funduszy strukturalnych oraz Funduszu Spójności w latach 2007-2013 Finansowanie projektów z zakresu zrównoważonego rozwoju energetycznego ze środków funduszy strukturalnych oraz Funduszu Spójności w latach 2007-2013 Kraków, wrzesień 2007 r. Spis treści: 1. Wprowadzenie...3

Bardziej szczegółowo

Opis wybranych instrumentów wsparcia wytwarzania ciepła i chłodu w odnawialnych źródłach energii w Polsce, wraz z oceną jakościową

Opis wybranych instrumentów wsparcia wytwarzania ciepła i chłodu w odnawialnych źródłach energii w Polsce, wraz z oceną jakościową Opis wybranych instrumentów wsparcia wytwarzania ciepła i chłodu w odnawialnych źródłach energii w Polsce, wraz z oceną jakościową Zadanie 9, Pakiet roboczy 4 Raport przygotowany w ramach projektu IEE

Bardziej szczegółowo

1. Potrzeba i cel uchwalenia ustawy o odnawialnych źródłach energii

1. Potrzeba i cel uchwalenia ustawy o odnawialnych źródłach energii Projekt z dnia 09.10.2012r. UZASADNIENIE DO PROJEKTU USTAWY O ODNAWIANYCH ŹRÓDŁACH ENERGII 1. Potrzeba i cel uchwalenia ustawy o odnawialnych źródłach energii Rozwój wykorzystania odnawialnych źródeł energii

Bardziej szczegółowo

większa wartość - niższe koszty

większa wartość - niższe koszty EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNA większa wartość - niższe koszty EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNA W BUDOWNICTWIE oraz przy TERMOMODERNIZACJI www.rehau.pl Budownictwo Motoryzacja Przemysł przyszłość zaczyna się już dziś

Bardziej szczegółowo

Strategia Efektywności Energetycznej dla Obszaru Funkcjonalnego Aglomeracji Płockiej

Strategia Efektywności Energetycznej dla Obszaru Funkcjonalnego Aglomeracji Płockiej Strategia Efektywności Energetycznej dla Obszaru Funkcjonalnego Aglomeracji Płockiej 1 Autor: dr inż. Tomasz Fiszer 2 Spis treści SŁOWNICZEK POJĘĆ... 5 I. ZAŁOŻENIA STRATEGII... 11 I.1 Cel przygotowania

Bardziej szczegółowo

Spis treści CZĘŚĆ OPISOWA... 18 1. WSTĘP... 18

Spis treści CZĘŚĆ OPISOWA... 18 1. WSTĘP... 18 GMINA KURZĘTNIK W ODPOWIEDZI NA WYZWANIA KLIMATYCZNE OPRACOWANIE PLANU GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ - PROJEKT - Kurzętnik, 2015 Spis treści STRESZCZENIE... 4 CZĘŚĆ OPISOWA... 18 1. WSTĘP... 18 1.1 Podstawa

Bardziej szczegółowo

PORADNIK. Odnawialne źródła energii. Efektywne wykorzystanie w budynkach. Finansowanie przedsięwzięć.

PORADNIK. Odnawialne źródła energii. Efektywne wykorzystanie w budynkach. Finansowanie przedsięwzięć. PORADNIK. Odnawialne źródła energii. Efektywne wykorzystanie w budynkach. Finansowanie przedsięwzięć. AUTORZY PORADNIKA Mariusz Bogacki Arkadiusz Osicki Sławomir Pasierb Jerzy Wojtulewicz Wydawca: Fundacja

Bardziej szczegółowo

Fundusze na odnawialne źródła energii poradnik

Fundusze na odnawialne źródła energii poradnik Fundusze na odnawialne źródła energii poradnik Spis streści: Wstęp...s. 2 I. Fundusze dostępne w kraju...s. 3 Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej...s. 3 Wojewódzkie Fundusze Ochrony

Bardziej szczegółowo

TEMAT: ŹRÓDŁA FINANSOWANIA ROZWIĄZAŃ EKOLOGICZNYCH ORAZ WŁAŚCIWE GOSPODAROWANIE ODPADAMI

TEMAT: ŹRÓDŁA FINANSOWANIA ROZWIĄZAŃ EKOLOGICZNYCH ORAZ WŁAŚCIWE GOSPODAROWANIE ODPADAMI KONFERENCJA EKOLOGIA W MOIM GOSPODARSTWIE 24.02.2012, NOWOGRÓD TEMAT: ŹRÓDŁA FINANSOWANIA ROZWIĄZAŃ EKOLOGICZNYCH ORAZ WŁAŚCIWE GOSPODAROWANIE ODPADAMI ZAGADNIENIA: 1. ŹRÓDŁA FINANSOWANIA PRZEDSIĘWZIĘĆ

Bardziej szczegółowo

Polityka energetyczna Polski do roku 2030

Polityka energetyczna Polski do roku 2030 AKTUALIZACJA PROJEKTU ZAŁOŻEŃ DO PLANU ZAOPATRZENIA W CIEPŁO, ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ I PALIWA GAZOWE DLA GMINY STRZELCE OPOLSKIE Część 02 Polityka energetyczna Polski do roku 2030 W-869.02 2/20 SPIS TREŚCI

Bardziej szczegółowo

PROJEKT ZAŁOŻEŃ DO PLANU ZAOPATRZENIA W CIEPŁO, ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ I PALIWA GAZOWE DLA GMINY ZARSZYN - OPRACOWANY NA LATA 2012-2027

PROJEKT ZAŁOŻEŃ DO PLANU ZAOPATRZENIA W CIEPŁO, ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ I PALIWA GAZOWE DLA GMINY ZARSZYN - OPRACOWANY NA LATA 2012-2027 PROJEKT ZAŁOŻEŃ DO PLANU ZAOPATRZENIA W CIEPŁO, ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ I PALIWA GAZOWE DLA GMINY ZARSZYN - OPRACOWANY NA LATA 2012-2027 Zarszyn 2011 Projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię

Bardziej szczegółowo

Aneta Sapińska-Śliwa Przegląd krajowych i zagranicznych źródeł finansowania inwestycji związanych z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii

Aneta Sapińska-Śliwa Przegląd krajowych i zagranicznych źródeł finansowania inwestycji związanych z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii Aneta Sapińska-Śliwa Przegląd krajowych i zagranicznych źródeł finansowania inwestycji związanych z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii Odnawialne źródła energii nie są w stanie rozwijać się szybko

Bardziej szczegółowo

PLAN DZIAŁAŃ NA RZECZ ZRÓWNOWAŻONEGO ZUŻYCIA ENERGII DLA WARSZAWY W PERSPEKTYWIE DO 2020 ROKU

PLAN DZIAŁAŃ NA RZECZ ZRÓWNOWAŻONEGO ZUŻYCIA ENERGII DLA WARSZAWY W PERSPEKTYWIE DO 2020 ROKU Załącznik do uchwały Nr XXII/443/2011 Rady m.st. Warszawy z dnia 08.09.2011 PLAN DZIAŁAŃ NA RZECZ ZRÓWNOWAŻONEGO ZUŻYCIA ENERGII DLA WARSZAWY W PERSPEKTYWIE DO 2020 ROKU Warszawa, 2011 rok Strona 2/166

Bardziej szczegółowo

Instytut Agroenergetyki Sp. z o.o. ul. Bagno 2/73, 00-112 Warszawa biuro@iae.org.pl www.iae.org.pl

Instytut Agroenergetyki Sp. z o.o. ul. Bagno 2/73, 00-112 Warszawa biuro@iae.org.pl www.iae.org.pl Instytut Agroenergetyki jest instytucją non-profit, której głównym celem jest pomoc rolnikom, przedsiębiorcom jak też jednostkom samorządu terytorialnego, a także NGO s w pozyskiwaniu wiedzy, know-how

Bardziej szczegółowo

Strategia wejścia na rynki zagraniczne dla PHU SILVA

Strategia wejścia na rynki zagraniczne dla PHU SILVA Dotacje na Innowacje Inwestujemy w Waszą przyszłość Strategia wejścia na rynki zagraniczne dla PHU SILVA Rynkek docelowy Republika Austrii Ul. Cukrowa 17/7 71-004 Szczecin 1 Spis treści I. Wstęp... 2 II.

Bardziej szczegółowo

Finansowanie przedsięwzięć wykorzystania odnawialnych źródeł energii ze środków krajowych i strukturalnych

Finansowanie przedsięwzięć wykorzystania odnawialnych źródeł energii ze środków krajowych i strukturalnych Finansowanie przedsięwzięć wykorzystania odnawialnych źródeł energii ze środków krajowych i strukturalnych Dofinansowano ze środków dotacji Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Aplikowanie

Bardziej szczegółowo

ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII. Efektywne wykorzystanie w budynkach. i finansowanie przedsięwzięć

ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII. Efektywne wykorzystanie w budynkach. i finansowanie przedsięwzięć ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII Efektywne wykorzystanie w budynkach i finansowanie przedsięwzięć Poradnik Autorzy: Sławomir Pasierb Mariusz Bogacki Arkadiusz Osicki Jerzy Wojtulewicz 1. WPROWADZENIE Drogi Czytelniku

Bardziej szczegółowo

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta Żywiec

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta Żywiec Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta Żywiec Żywiec 2015 Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta Żywiec powstał w ramach projektu pn. Opracowanie Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Miasta Żywca

Bardziej szczegółowo

abc informacji ENERGOOSZCZĘDNOŚĆ: WSPÓŁCZESNE WYZWANIA DLA MIAST

abc informacji ENERGOOSZCZĘDNOŚĆ: WSPÓŁCZESNE WYZWANIA DLA MIAST abc informacji ENERGOOSZCZĘDNOŚĆ: WSPÓŁCZESNE WYZWANIA DLA MIAST grudzień, 2014 r. na podstawie doświadczeń projektu SERPENTE realizowanego w ramach programu INTERREG VI C SPIS TREŚCI WPROWADZENIE... 5

Bardziej szczegółowo