RYNEK ENERGII ELEKTRYCZNEJ

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "RYNEK ENERGII ELEKTRYCZNEJ"

Transkrypt

1 STOWARZYSZENIE ELEKTRYKÓW POLSKICH ODDZIAŁ LUBLIN XVI Konferencja Naukowo-Techniczna RYNEK ENERGII ELEKTRYCZNEJ RYNEK, TECHNOLOGIE, POLITYKA Kazimierz Dolny maja 2010 r. KOMUNIKAT NR 1 Komitet Organizacyjny REE 10 grudzień 2009 r.

2 Halina BOWNIK-TRYMUCHA Urząd Regulacji Energetyki Jacek BRANDT Towarowa Giełda Energii SA Franciszek BUCHTA Politechnika Śląska, EM&CA Katowice Jan BUJKO Wrocław Janusz CHOJNOWSKI Politechnika Lubelska Mirosław DUDA Agencja Rynku Energii SA Piotr KACEJKO Politechnika Lubelska Henryk KALIŚ Forum Odbiorców Energii Elektrycznej i Gazu Waldemar KAMRAT Politechnika Gdańska Henryk KAPROŃ Politechnika Lubelska, SEP Oddział Lublin Tadeusz KARCZMARCZYK SEP, Megatem EC-Lublin Sp. z o.o. Andrzej KARDASZ Uniwersytet Ekonomiczny, Wrocław Stefania KASPRZYK PSE-OPERATOR SA Janusz KOTOWICZ Politechnika Śląska Sławomir KRYSTEK Towarzystwo Gospodarcze»Polskie Elektrownie«Marek KULESA Towarzystwo Obrotu Energią Stanisław LEWANDOWSKI Towarzystwo Elektrowni Wodnych Henryk MAJCHRZAK Ministerstwo Gospodarki Jacek MALKO Politechnika Wrocławska Roman NEY Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN Stanisław OKRASA Agencja Rynku Energii SA Maciej OLEJNICZAK Polska Grupa Energetyczna SA Józef PASKA Politechnika Warszawska Maciej PAWLIK Politechnika Łódzka Andrzej PAZDA Polskie Towarzystwo Przesyłu i Rozdziału Energii Elektrycznej Andrzej PIERZAK Agencja Rynku Energii SA Zbigniew POŁECKI Politechnika Lubelska, SEP Oddział Lublin Jan POPCZYK Politechnika Śląska Tomasz POPŁAWSKI Politechnika Częstochowska Janusz RYK Polskie Towarzystwo Elektrociepłowni Zawodowych Eugeniusz TOCZYŁOWSKI Politechnika Warszawska Andrzej WERKOWSKI Izba Energetyki Przemysłowej i Odbiorców Energii Artur WILCZYŃSKI Politechnika Wrocławska 1

3 Szanowni Państwo! Na posiedzeniu Rady Programowej Konferencji Rynek Energii Elektrycznej (REE 10), które odbyło się w dniu 3 grudnia 2009 r. w Warszawie, dokonano wyboru formuły programowej Konferencji oraz określono jej tematykę. Szesnasta Konferencja Rynek Energii Elektrycznej (REE 10) odbędzie się pod hasłem Rynek, technologie, polityka. Tytuł ten został wybrany przez organizatorów spośród wielu propozycji, w których Członkowie Rady akcentowali konieczność uwzględnienia aspektów wynikających z bezpieczeństwa energetycznego, dywersyfikacji struktury wytwarzania energii elektrycznej, dylematów regulacji, pakietu energetyczno-klimatycznego, nowej struktury organizacyjnej będącej efektem konsolidacji sektora. Rada Programowa postanowiła, aby w pierwszym dniu Konferencji wzorem lat ubiegłych przeznaczyć większość czasu na dyskusję w grupach tematycznych. Obrady w sesjach panelowych będą poprzedzone referatami zamówionymi, do napisania których zaprosimy: przedstawicieli Ministerstwa Gospodarki, prof. Jana Popczyka, prezesów Andrzeja Werkowskiego i Henryka Kalisia reprezentujących Izbę Energetyki Przemysłowej i Odbiorców Energii oraz Forum Odbiorców Energii Elektrycznej i Gazu, przedstawicieli Urzędu Regulacji Energetyki. Referaty te dotyczyć będą polityki energetycznej Polski, nowoczesnych technologii energetycznych, pozycji odbiorcy w rynku energii oraz dylematów regulacji w świetle 3-ego rynkowego pakietu energetycznego i innych uwarunkowań unijnych. Dobrym uzupełnieniem dyskusji będzie referat oceniający aktualną sytuację ekonomiczno-finansową sektora elektroenergetycznego, o którego przygotowanie zwróciliśmy się do Agencji Rynku Energii. Rada Programowa zaproponowała także zorganizowanie trzech paneli dyskusyjnych, tematyka których obejmie aktualne problemy sektora. Pierwszy panel pragniemy poświęcić problemom polityki energetycznej, przy uwzględnieniu zagadnień prognoz i bezpieczeństwa energetycznego, nowych technologii oraz źródeł finansowania rozwoju. Kolejny zaś zmierzy się z perspektywą widzenia rynku oczyma odbiorców energii. Trzeci natomiast dotyczyć będzie znaczenia uregulowań Unii Europejskiej dla Polski, a w szczególności harmonizacji zasad regulacji i funkcjonowania rynku energii elektrycznej, doświadczeń uczestników w procesie integracji oraz identyfikacji polskich, unijnych i światowych priorytetów i inicjatyw. Do udziału w panelach wstępny akces zgłosili członkowie Rady Programowej, a zaproszeni zostaną przedstawiciele właściwych ministerstw i urzędów centralnych, a także osoby desygnowane przez Towarzystwa Sektora Energetycznego. Mamy nadzieję, że zaproponowane tematy staną się kanwą do otwartej dyskusji, a ponadto zainspirują Uczestników Konferencji do zgłoszenia własnych propozycji referatów dodatkowych. Referaty te, po wstępnej akceptacji i uzyskaniu pozytywnej recenzji, będą prezentowane w trakcie obrad Konferencji. Wydaje się, że interesującym uzupełnieniem naukowego programu Konferencji okażą się warsztaty, zorganizowane w przeddzień pierwszego dnia obrad. W tym roku jako temat wiodący warsztatów proponujemy zagadnienia obejmujące system handlu uprawnieniami do emisji. Do uczestnictwa w wykładach zaprosimy ekspertów zajmujących się tymi zagadnieniami. Komitet Organizacyjny REE 10 2

4 Konferencja będzie zorganizowana w Kazimierzu Dolnym w Zajeździe Piastowskim, a uczestnicy zakwaterowani zostaną m.in. w Arkadii, w Domu Architekta, w Domu Dziennikarza i w hotelach PTTK Murka i Spichlerz. Referaty zamówione oraz przyjęte przez Radę Programową referaty dodatkowe będą opublikowane w Materiałach Konferencyjnych i zostaną, wraz ze szczegółowym Programem, rozesłane Uczestnikom Konferencji na kilka dni przed jej rozpoczęciem. Zgłoszone do protokołu wypowiedzi w dyskusjach i materiały uzupełniające zamieścimy w Materiałach Pokonferencyjnych, które wyślemy Uczestnikom Konferencji w czerwcu 2010 r. Zainteresowani uczestnictwem w Konferencji proszeni są nadesłanie Kart zgłoszenia i rezerwacji oraz dokonanie przelewu bankowego opłaty konferencyjnej do końca lutego 2010 r. Po tym terminie, ze względu na limitowaną liczbę miejsc, możliwość przyjęcia uczestnika należy uzgodnić telefonicznie w Biurze Organizacyjnym Konferencji. Szczegółowe informacje o Konferencji, uzupełnione pełną listą Autorów referatów, zamieścimy w Komunikacie Nr 2, który otrzymacie Państwo w połowie lutego 2010 r. Niniejszy Komunikat o Konferencji oraz wzór Karty zgłoszenia i rezerwacji, a także Wytyczne dla Autorów dostępne są pod adresem internetowym: 3

5 12 maja 2010 r. (środa) Przyjęcie i zakwaterowanie Uczestników, obiad i kolacja Warsztaty naukowo-techniczne Plenerowe imprezy towarzyszące, koncert, ognisko 13 maja 2010 r. (czwartek) Obrady plenarne: prezentacja referatów zamówionych, dyskusje panelowe Uroczysta kolacja, koncert 14 maja 2010 r. (piątek) Sesje plenarne: prezentacja referatów zgłoszonych przez Uczestników; sesja posterowa; dyskusja podsumowująca obrady Kolacja pożegnalna, spotkanie przy grillu 15 maja 2010 r. (sobota) Śniadanie, pożegnanie Uczestników 4

6 Wzorem lat ubiegłych, oprócz referatów generalnych i zamówionych, na REE 10 będą prezentowane recenzowane referaty dodatkowe, zgłoszone z własnej inicjatywy przez Uczestników Konferencji. Referaty zostaną przedstawione na sesji plenarnej, a w przypadku bardzo dużej liczby zgłoszeń także na sesji posterowej. O wyborze sposobu prezentacji zadecyduje Komitet Organizacyjny, po konsultacjach z Autorami. Teksty referatów po uzyskaniu akceptacji zostaną opublikowane przez wydawnictwo czasopisma Rynek Energii, a za zgodą Autorów będą zamieszczone na stronie internetowej Konferencji (publikacje zawarte w Rynku Energii otrzymują 6 punktów w punktacji MNiSW). Wśród referatów dodatkowych preferowane będą te, które dotyczą: polskiego oraz unijnego prawa energetycznego, prognoz i bezpieczeństwa energetycznego, zobowiązań międzynarodowych, doświadczeń z funkcjonowania różnych segmentów rynku energii, ochrony środowiska, energetyki rozproszonej, efektywności energetycznej oraz gospodarowania energią. Autorzy, zainteresowani umieszczeniem w Materiałach Konferencyjnych swych referatów, proszeni są o przysłanie krótkich streszczeń (maksymalnie 100 słów wraz z adresem poczty elektronicznej) łącznie z Kartą zgłoszenia i rezerwacji do końca stycznia 2010 r. Powiadomienia o wstępnej decyzji dotyczącej przyjęcia propozycji referatu oraz Wytyczne dla Autorów będą przesłane zainteresowanym pocztą elektroniczną do 16 lutego 2010 r. Termin nadsyłania pełnych tekstów referatów dodatkowych upływa 15 marca 2010 r. Objętość referatów nie może przekraczać 6 stron w standardzie konferencyjnym. Referaty nadesłane przez Uczestników Konferencji będą recenzowane, a w Materiałach Konferencyjnych zostaną opublikowane tylko te, które uzyskają pozytywną recenzję. Autorzy, którzy zechcą opublikować większą liczbę referatów lub nie mogą wziąć udziału w obradach Konferencji, pokrywają koszt druku i recenzji. Opłata za zamieszczenie referatu wynosi 610 zł brutto 500 zł netto (wpłata do 15 marca 2010 r.). Zarówno streszczenia, jak i pełne teksty referatów należy przesłać pocztą elektroniczną na adres: 5

7 Opłaty należy wnieść przelewem do dnia 28 lutego 2010 r. na konto: Stowarzyszenie Elektryków Polskich Warszawa, ul. Świętokrzyska 14 ODDZIAŁ LUBLIN Lublin, ul. Rapackiego NIP: PEKAO O/LUBLIN z dopiskiem Konferencja REE 10 oraz nazwiskiem osoby delegowanej Opłata konferencyjna obejmuje: o udział w obradach Konferencji oraz uczestnictwo w warsztatach naukowo-technicznych, jak też komplet Materiałów Konferencyjnych i Pokonferencyjnych, o możliwość opublikowania jednego referatu naukowego, o zakwaterowanie i wyżywienie od obiadu 12 maja do śniadania 15 maja 2010 r., o uczestnictwo we wszystkich imprezach towarzyszących, o korzystanie z kawy i herbaty podawanej w przerwach obrad, o transport na Konferencję autokarem (lub mikrobusem) z Lublina do Kazimierza Dolnego, a po Konferencji z Kazimierza Dolnego do Lublina. Pełna opłata konferencyjna w zależności od standardu zakwaterowania wynosi: o 3050 zł brutto (2500 zł netto, vat 22%) pokój jednoosobowy, o 2318 zł brutto (1900 zł netto, vat 22%) pokój dwuosobowy. Opłata ulgowa dla pracowników wyższych uczelni i instytutów PAN z zakwaterowaniem tylko w pokojach dwuosobowych została ustalona w kwocie 1525 zł brutto (1250 zł netto). Opłata dla kierowców (zakwaterowanie i standardowe wyżywienie) wynosi 793 zł brutto (650 zł netto). Po 28 lutego 2010 r. opłaty konferencyjne wzrastają o 20% 6

8 Jacek WOŹNIAK Przewodniczący Janusz CHOJNOWSKI Piotr JASIŃSKI Henryk KAPROŃ Teresa KOZŁOWSKA Piotr MILLER Zbigniew POŁECKI Sekretarz Organizacyjny Stowarzyszenie Elektryków Polskich Oddział Lublin Lublin, ul. Rapackiego tel , tel , tel./fax

57. Naukowo-Techniczna Konferencja Spawalnicza Innowacje w inżynierii spajania Jachranka, 19-21 października 2015 KOMUNIKAT NR 1 ZAPROSZENIE

57. Naukowo-Techniczna Konferencja Spawalnicza Innowacje w inżynierii spajania Jachranka, 19-21 października 2015 KOMUNIKAT NR 1 ZAPROSZENIE 57. Naukowo-Techniczna Konferencja Spawalnicza Innowacje w inżynierii spajania Jachranka, 19-21 października 2015 KOMUNIKAT NR 1 ZAPROSZENIE Serdecznie zapraszamy do udziału w 57 Naukowo-Technicznej Konferencji

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE. XVII Międzynarodowa Konferencja Szkoleniowa BUDOWA I EKSPLOATACJA BEZPIECZNYCH SKŁADOWISK ODPADÓW

ZAPROSZENIE. XVII Międzynarodowa Konferencja Szkoleniowa BUDOWA I EKSPLOATACJA BEZPIECZNYCH SKŁADOWISK ODPADÓW ZAPROSZENIE XVII Międzynarodowa Konferencja Szkoleniowa BUDOWA I EKSPLOATACJA BEZPIECZNYCH SKŁADOWISK ODPADÓW Składowiska odpadów element technologiczny zintegrowanych systemów gospodarki odpadami Rada

Bardziej szczegółowo

POPIOŁY Z ENERGETYKI. XXII Międzynarodowa Konferencja I KOMUNIKAT INFORMACYJNY. Krynica Zdrój, 21 23 października 2015 r.

POPIOŁY Z ENERGETYKI. XXII Międzynarodowa Konferencja I KOMUNIKAT INFORMACYJNY. Krynica Zdrój, 21 23 października 2015 r. I KOMUNIKAT INFORMACYJNY XXII Międzynarodowa Konferencja POPIOŁY Z ENERGETYKI Krynica Zdrój, 21 23 października 2015 r. Organizator: POLSKA UNIA UBOCZNYCH PRODUKTÓW SPALANIA Partnerzy Patron Honorowy Patronat

Bardziej szczegółowo

JAKOŚĆ W BIZNESIE 7 Bezpieczeństwo informacji w biznesie

JAKOŚĆ W BIZNESIE 7 Bezpieczeństwo informacji w biznesie zaprasza do udziału w międzynarodowej konferencji: JAKOŚĆ W BIZNESIE 7 Konferencja odbędzie się: w Łomży, 27.05-01.06 2014r. JAKOŚĆ W BIZNESIE 7 Łomża, 27.05-01.06.2014 Kontynuując rozpoczęty przed sześcioma

Bardziej szczegółowo

8t Międzynarodowe Forum Innowacyjne Technologie dla Medycyny ITMED 2014

8t Międzynarodowe Forum Innowacyjne Technologie dla Medycyny ITMED 2014 8t Międzynarodowe Forum Innowacyjne Technologie dla Medycyny ITMED 2014 4 6 grudnia 2014 Supraśl, Hotel Supraśl PATRONAT HONOROWY (ZAPROSZENI): Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego Minister Gospodarki

Bardziej szczegółowo

BIULETYN Nr 89 I kwartał 2012 r.

BIULETYN Nr 89 I kwartał 2012 r. POLSKIE STOWARZYSZENIE RZECZOZNAWCÓW WYCENY NIERUCHOMOŚCI ZARZĄD G ŁÓWNY POLISH SOCIETY OF REAL ESTATE VALUERS THE BOARD OF ADMISTRATION 00-043 Warszawa, ul. Czackiego 3/5, blok B, pokój 422, tel./fax:

Bardziej szczegółowo

Organizator - Redakcja Rynku Energii. XV KONFERENCJA NAUKOWO TECHNICZNA Nałęczów, 22-24 czerwca 2015 RYNEK GAZU 2015 PROGRAM KONFERENCJI

Organizator - Redakcja Rynku Energii. XV KONFERENCJA NAUKOWO TECHNICZNA Nałęczów, 22-24 czerwca 2015 RYNEK GAZU 2015 PROGRAM KONFERENCJI Organizator - Redakcja Rynku Energii XV KONFERENCJA NAUKOWO TECHNICZNA Nałęczów, 22-24 czerwca 2015 RYNEK GAZU 2015 PROGRAM KONFERENCJI Patronat medialny CIRE 2 22-24 czerwca, Nałęczów XV KONFERENCJA NAUKOWO-TECHNICZNA

Bardziej szczegółowo

III Międzynarodowa Konferencja Naukowa z Ćwiczeniem Praktycznym EpiMilitaris 2014 Medycyna polowa.

III Międzynarodowa Konferencja Naukowa z Ćwiczeniem Praktycznym EpiMilitaris 2014 Medycyna polowa. III Międzynarodowa Konferencja Naukowa z Ćwiczeniem Praktycznym EpiMilitaris 2014 Medycyna polowa. 13-16 października 2014 r. ZAMEK RYN w Rynie Szanowni Państwo, Kontynuując cykl Konferencji naukowych

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT Zakład Socjologii Grup Dyspozycyjnych STRATYFIKACJA W GRUPACH DYSPOZYCYJNYCH SOCJOLOGICZNE AZYMUTY BADAWCZE

KOMUNIKAT Zakład Socjologii Grup Dyspozycyjnych STRATYFIKACJA W GRUPACH DYSPOZYCYJNYCH SOCJOLOGICZNE AZYMUTY BADAWCZE KOMUNIKAT Zakład Socjologii Grup Dyspozycyjnych w Instytucie Socjologii UNIWERSYTETU WROCŁAWSKIEGO KATEDRA NAUK SPOŁECZNYCH WYŻSZEJ SZKOŁY OFICERSKIEJ WOJSK LĄDOWYCH WE WROCŁAWIU SEKCJA PTS SOCJOLOGICZNE

Bardziej szczegółowo

ISBN 978-83-88700-21-7. Redakcja Artur Pollok i Grzegorz Wałęga. Projekt okładki i strony tytułowej Mirosław Krzyszkowski.

ISBN 978-83-88700-21-7. Redakcja Artur Pollok i Grzegorz Wałęga. Projekt okładki i strony tytułowej Mirosław Krzyszkowski. Redakcja Artur Pollok i Grzegorz Wałęga Projekt okładki i strony tytułowej Mirosław Krzyszkowski Korekta Zespół Copyright by Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, Warszawa 2008 ISBN 978-83-88700-21-7 Polskie

Bardziej szczegółowo

Zakłady termicznego przekształcania odpadów jako regionalne instalacje

Zakłady termicznego przekształcania odpadów jako regionalne instalacje Międzynarodowa Konferencja Zakłady termicznego przekształcania odpadów jako regionalne instalacje KOSZTY UTRZYMANIA I EKSPOLATACJI A PRZYCHODY 18-20 stycznia 2012 Szklarska Poręba - Praga - Liberec Odpowiednie

Bardziej szczegółowo

XIV KRAJOWY ZJAZD SPRAWOZDAWCZY POLSKIEJ IZBY INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA

XIV KRAJOWY ZJAZD SPRAWOZDAWCZY POLSKIEJ IZBY INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA XIV KRAJOWY ZJAZD SPRAWOZDAWCZY POLSKIEJ IZBY INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA SPRAWOZDANIA: Krajowej Rady PIIB Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej PIIB Krajowego Sądu Dyscyplinarnego PIIB Krajowego Rzecznika Odpowiedzialności

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU GŁÓWNEGO POLSKIEGO TOWARZYSTWA INFORMATYCZNEGO Z DZIAŁALNOŚCI STOWARZYSZENIA ZA ROK 2005

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU GŁÓWNEGO POLSKIEGO TOWARZYSTWA INFORMATYCZNEGO Z DZIAŁALNOŚCI STOWARZYSZENIA ZA ROK 2005 POLSKIE TOWARZYSTWO INFORMATYCZNE ZARZĄD GŁÓWNY SPRAWOZDANIE ZARZĄDU GŁÓWNEGO POLSKIEGO TOWARZYSTWA INFORMATYCZNEGO Z DZIAŁALNOŚCI STOWARZYSZENIA ZA ROK 2005 1. Informacje wstępne Polskie Towarzystwo Informatyczne

Bardziej szczegółowo

Asysta w prowadzeniu działalności gospodarczej

Asysta w prowadzeniu działalności gospodarczej Europejski Kongres Małych i Średnich Przedsiębiorstw Wydawnictwo bezpłatne. ISSN: 1424-610X Lipiec 2011 R e g i o n a l n a I z b a G o s p o d a r c z a w K a t o w i c a c h Nowa usługa dla przedsiębiorców:

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT NR 3 /wg stanu na dzień 10.08.2015/ ZAPROSZENIE

KOMUNIKAT NR 3 /wg stanu na dzień 10.08.2015/ ZAPROSZENIE Wyższa Szkoła Społeczno Przyrodnicza im. Wincentego Pola w Lublinie e-mail: wtiwf@wssp.edu.pl Stowarzyszenie Ekspertów Turystyki w Warszawie biuro@stowarzyszenieset.pl KOMUNIKAT NR 3 /wg stanu na dzień

Bardziej szczegółowo

Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Zarząd Krajowy

Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Zarząd Krajowy Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Zarząd Krajowy Sprawozdanie z działalności Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego w 2013 roku Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Zarząd Krajowy Sprawozdanie z działalności Polskiego

Bardziej szczegółowo

I Konferencja techniczna

I Konferencja techniczna I N F O R M AT O R KATOWICKIEGO ODDZIAŁU PZITB II PÓŁROCZE 2014 Redakcja: Kolegium Redakcyjne Oddziału PZITB Katowice, ul. Podgórna 4 tel. fax. 32-255-46-65 i n f o r m a t o r @ p z i t b. ka t o w i

Bardziej szczegółowo

ISBN 978-83-88700-51-4. Redakcja Artur Pollok i Grzegorz Wałęga. Projekt okładki i strony tytułowej Mirosław Krzyszkowski. Korekta Anna Krzesz

ISBN 978-83-88700-51-4. Redakcja Artur Pollok i Grzegorz Wałęga. Projekt okładki i strony tytułowej Mirosław Krzyszkowski. Korekta Anna Krzesz Redakcja Artur Pollok i Grzegorz Wałęga Projekt okładki i strony tytułowej Mirosław Krzyszkowski Korekta Anna Krzesz Copyright by Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, Warszawa 2010 ISBN 978-83-88700-51-4 Polskie

Bardziej szczegółowo

Nr 4 (27) grudzień 2010

Nr 4 (27) grudzień 2010 1 2 Nr 4 (27) grudzień 2010 Spis treści: Słowo Prezesa...3 Śląski Dzień Budowlanych...4 Dzień Inżyniera Budownictwa...5 Kalendarium wydarzeń...5 Wyjazd techniczno - turystyczny ŚlOIIB...6 Zabrzańska inwestycja

Bardziej szczegółowo

Żywiec 16-19.05.2013. V Polska Konferencja Sedymentologiczna UWAGA! ZMIANA TERMINÓW ZGŁOSZEŃ! pokos.pgi.gov.pl. Głębokomorska sedymentacja fliszowa

Żywiec 16-19.05.2013. V Polska Konferencja Sedymentologiczna UWAGA! ZMIANA TERMINÓW ZGŁOSZEŃ! pokos.pgi.gov.pl. Głębokomorska sedymentacja fliszowa komunikat2 UWAGA! ZMIANA TERMINÓW ZGŁOSZEŃ! Żywiec 16-19.05.2013 V Polska Konferencja Sedymentologiczna Głębokomorska sedymentacja fliszowa Sedymentologiczne aspekty historii basenów karpackich Organizatorzy:

Bardziej szczegółowo

POLSKI KOMITET NORMALIZACYJNY

POLSKI KOMITET NORMALIZACYJNY POLSKI KOMITET NORMALIZACYJNY SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI ZA ROK 2001 Warszawa, kwiecień 2002 Zasady działania krajowego systemu normalizacji reguluje ustawa z dnia 3 kwietnia 1993 r. o normalizacji (Dz.

Bardziej szczegółowo

ORGANIZATOR Instytut Lotnictwa w Warszawie PATRONAT HONOROWY RADA PROGRAMOWA

ORGANIZATOR Instytut Lotnictwa w Warszawie PATRONAT HONOROWY RADA PROGRAMOWA ORGANIZATOR Instytut Lotnictwa w Warszawie PATRONAT HONOROWY Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego Wicepremiera, Ministra Gospodarki RADA PROGRAMOWA Przewodniczący: prof. dr hab. Bogdan Sojkin, Uniwersytet

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie kosztami w budownictwie Rowy przydrożne

Zarządzanie kosztami w budownictwie Rowy przydrożne MIESIĘCZNIK NR 6(27) CZERWIEC 2006 PL ISSN 1732-3428 Jak działał samorząd zawodowy inżynierów budownictwa Zarządzanie kosztami w budownictwie Rowy przydrożne 02-08/2005 pl Doka dźwigar H20 top z nieporównywalnie

Bardziej szczegółowo

Szanowni Państwo, W imieniu Komitetu Organizacyjnego Komendant Centrum Reagowania Epidemiologicznego SZ RP. płk dr Artur Zdrojewski

Szanowni Państwo, W imieniu Komitetu Organizacyjnego Komendant Centrum Reagowania Epidemiologicznego SZ RP. płk dr Artur Zdrojewski Szanowni Państwo, Zachęceni sukcesem zeszłorocznej Konferencji naukowo-szkoleniowej EpiMilitaris Służby mundurowe w epidemiologii, organizujemy z Państwa udziałem kolejne spotkanie. Do zeszłorocznych organizatorów

Bardziej szczegółowo

ISBN 978-83-88700-56-9. Redakcja Artur Pollok i Grzegorz Wałęga. Projekt okładki i strony tytułowej Mirosław Krzyszkowski. Korekta Anna Krzesz

ISBN 978-83-88700-56-9. Redakcja Artur Pollok i Grzegorz Wałęga. Projekt okładki i strony tytułowej Mirosław Krzyszkowski. Korekta Anna Krzesz Redakcja Artur Pollok i Grzegorz Wałęga Projekt okładki i strony tytułowej Mirosław Krzyszkowski Korekta Anna Krzesz Copyright by Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, Warszawa 2011 ISBN 978-83-88700-56-9 Polskie

Bardziej szczegółowo

Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Zarząd Krajowy

Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Zarząd Krajowy Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Zarząd Krajowy SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POLSKIEGO TOWARZYSTWA EKONOMICZNEGO W 2012 ROKU Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Zarząd Krajowy SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POLSKIEGO

Bardziej szczegółowo

Konsultacje w sprawie Kodeksu budowlanego

Konsultacje w sprawie Kodeksu budowlanego ISSN 1897-3868 Biuletyn Lubelskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa KWIECIEŃ-MAJ-CZERWIEC 2012 (Nr 22) Konsultacje w sprawie Kodeksu budowlanego XI Zjazd Sprawozdawczy LOIIB Młodzi inżynierowie w

Bardziej szczegółowo

nr 2/2008 (19) MAJ 2008 ISSN 1732-4289

nr 2/2008 (19) MAJ 2008 ISSN 1732-4289 MAJ 2008 ISSN 1732-4289 Szanowne Koleżanki! Szanowni Koledzy! Wielkopolska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa (WOIIB) 61-712 Poznań ul. H. Wieniawskiego 5/9 Sekretariat tel. (0-61) 854-20-10, fax (0-61)

Bardziej szczegółowo

PL ISSN 1732-3428 NR 06 (85) CZERWIEC MIESIĘCZNIK POLSKIEJ IZBY INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA. Koszty w budownictwie jednorodzinnym Cegła klinkierowa

PL ISSN 1732-3428 NR 06 (85) CZERWIEC MIESIĘCZNIK POLSKIEJ IZBY INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA. Koszty w budownictwie jednorodzinnym Cegła klinkierowa 6 2011 NR 06 (85) CZERWIEC PL ISSN 1732-3428 MIESIĘCZNIK POLSKIEJ IZBY INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA SPRAWOZDANIA PIIB Koszty w budownictwie jednorodzinnym Cegła klinkierowa Pozostałe produkty: specjalistyczne

Bardziej szczegółowo

TERMICZNE PRZEKSZTAŁCANIE ODPADÓW OD PLANÓW DO REALIZACJI

TERMICZNE PRZEKSZTAŁCANIE ODPADÓW OD PLANÓW DO REALIZACJI VIII Międzynarodowa Konferencja Szkoleniowa TERMICZNE PRZEKSZTAŁCANIE ODPADÓW OD PLANÓW DO REALIZACJI Zakończyć przetargi i rozpocząć budowę 18-21 października 2011 r., Szczecin Malmö OPIEKUN NAUKOWY KONFERENCJI

Bardziej szczegółowo