Agenda Cyfrowa 2020 moŝliwości realizacji w Polsce. Marta Brzoza Telekomunikacja Polska Warszawa, Październik 2011

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Agenda Cyfrowa 2020 moŝliwości realizacji w Polsce. Marta Brzoza Telekomunikacja Polska Warszawa, Październik 2011"

Transkrypt

1 Agenda Cyfrowa 2020 moŝliwości realizacji w Polsce Marta Brzoza Telekomunikacja Polska Warszawa, Październik 2011

2 Agenda 1. Agenda Cyfrowa cele 2. Rynek internetowy w Polsce i UE 3. Fundusze UE na budowę sieci w Polsce przykłady projektów z udziałem TP 4. Nakłady inwestycyjne operatorów w Polsce, w tym Porozumienie TP-UKE 5. Regulacje sieci NGA w UE i Polsce oraz rekomendacje 2

3 1. Agenda Cyfrowa cele Agenda Cyfrowa 2020 zakłada: wspólne działanie państw UE na rzecz wychodzenia z kryzysu poprzez jest plan upowszechniana sieci szerokopasmowych. kluczową rolę internetu, jaką będzie odgrywał w oŝywieniu gospodarczym i w zapewnieniu platformy wspierającej innowacje w całej gospodarce do 2013 roku wszyscy Polacy powinni się znaleźć w zasięgu dostępu do Internetu do 2020 roku: wszystkie gospodarstwa domowe powinny mieć dostęp do łączy o przepływności minimum 30 Mb/s, połowa gospodarstw domowych powinna mieć dostęp do łączy o przepływności nie mniejszej niŝ 100 Mb/s. 3

4 2.1 Penetracja internetem w Polsce na tle UE Wg raportu Digital Agenda Scorecard : Penetracja mobilnym BB na 100 mieszkańców Polska plasuje się na 8 miejscu w UE pod względem penetracji mobilnym BB penetracja mobilnym BB w Polsce jest o 2 p.p. powyŝej średniej UE i stale rośnie (w 2009 wyniosła 1 p.p. poniŝej średniej UE) Polska plasuje się na 3 miejscu od końca w UE pod względem penetracji stacjonarnym BB penetracja stacjonarnym BB w Polsce jest 11 p.p. poniŝej średniej UE i wynosi 16% na 100 mieszkańców Penetracja stacjonarnym BB na 100 mieszkańców Dostęp mobilny jest najszybciej rozwijającym się segmentem rynku szerokopasmowego, prawdopodobnie jego udział przewyŝszy udziały dostępu stacjonarnego analogicznie jak w przypadku substytucji telefonii stacjonarnej przez mobilną Źródło: UKE na podstawie Digital Agenda Scorecard, za 2010 rok 4

5 2.2 Stan rynku szerokopasmowego w Polsce Penetracja BB w Polsce Prędkości internetu w Polsce Linie spełniające wymogi Agendy Cyfrowej 2020 Penetracja Internetem gospodarstw domowych wyniosła 72% Ponad 30% uŝytkowników w Polsce ma internet o prędkości do 2 Mb/s 50% ma internet o prędkości w przedziale 2-9,9 Mb/s Zdecydowana większość linii BB w Polsce nie spełnia wymogów Agendy Cyfrowej rok - wymóg powszechności dostępu jest w moŝliwy do osiągnięcia, głównie dzięki mobilnemu BB 2020 wymóg Internet min 30 Mb/s dostępny dla wszystkich Internet min 100 Mb/s dla połowy gospodarstw wymaga ogromnych inwestycji w budowę sieci NGA szacowane na miliardów zł (szacunki IŁ, Alcatel Lucent) 5

6 2.3 Struktura nakładów inwestycyjnych w Polsce Inwestycje operatorów Polsce w sieci dostępowe w latach śródło: UKE Raport pokrycia RP infrastrukturą telekomunikacyjna w 2010 i plany na % nakładów inwestycyjnych jest lokowane w technologie mobilne, w 2011 planowany jest spadek nakładów na 2/3G Inwestycje w dostęp wyniosły: w ,6 miliarda zł planowane w miliard zł Przy takim poziomie inwestycji operatorów wymogi Agendy Cyfrowej nie będą spełnione do 2020 (powinny być ~3 razy wyŝsze) 6

7 3.1 Fundusze z UE na budowę sieci BB Środki z UE są dostępne z poniŝszych Programów Operacyjnych 16 Regionalnych Programów Operacyjnych Polska Wschodnia (5 województw) Działanie 8.3 PO Innowacyjna Gospodarka Działanie 8.4 PO Innowacyjna Gospodarka 580 M 300 M 360 M 200 M Budowa sieci szkieletowo-dystrybucyjnej (do 2015) Beneficjenci: samorządy oraz operatorzy Likwidacja wykluczenia cyfrowego, zakup sprzętu, szkolenia, refundacja kosztów dostępu Beneficjenci: samorządy & organizacje pozarządowe Budowa sieci dostępowych Beneficjenci: małe i średnie przedsiębiorstwa M + środki własne beneficjentów Do tej pory fizycznie wydano około 5% 7

8 3.2 Projekty dofinansowane z UE inwestycje TP Woj. Lubuskie Woj. Pomorskie Cele: rozbudowa istniejącej infrastruktury teleinformatycznej w woj. lubuskim likwidacja zjawiska wykluczenia cyfrowego na terenie bezpośredniego oddziaływania projektu. stworzenie szerokopasmowej sieci szkieletowo-dystrybucyjnej teleinformatycznej umoŝliwiającej przyłączenie 50tys osób Zakres projektu: długość sieci światłowodowej 1337 km, liczba węzłów sieci szkieletowej 24 liczba węzłów dostępowych umoŝliwiających dostęp do sieci szerokopasmowej 196 Zakres finansowy Projektu: Całkowita wartość: 152, 1 mln PLN Całkowita wartość kosztów kwalifikowalnych: 101,5 mln PLN Dofinansowanie z UE 50 mln zł Cele: Budowa sieci szkieleletowo - dystrybucyjnej pokrywającej 311 miejscowości (500tys osób) Zakres projektu: długość sieci światłowodowej 1614 km Budowa węzłów dostępowych: 220 Modernizacja węzłów dostępowych TP: 24 Zakres finansowy Projektu: Całkowita wartość : 156 M PLN Dofinansowanie z UE 36 M PLN Terminy realizacji Planowany termin zakończenia finansowej realizacji projektu Terminy realizacji Planowany termin zakończenia finansowej realizacji projektu Dofinansowane sieci staną się w 100% własnością TP, ale musza być udostępnione OA 8

9 3.3 Projekty dofinansowane z UE Polska Wschodnia Polska Wschodnia (SSPW) największy budŝet 300 mln EUR Zakres projektu Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej: Do końca 2013 roku co najmniej 90% gospodarstw domowych i 100% instytucji publicznych oraz przedsiębiorców w 5 województwach Polski Wschodniej będzie posiadać dostęp do usług szerokopasmowych. Projekt realizowany na obszarze 5 województw: podkarpackiego, lubelskiego, podlaskiego, świętokrzyskiego oraz warmińskomazurskiego. Stworzenie rzeczywistej moŝliwości otwartego dostępu do Internetu dla mieszkańców na obszarach wykluczonych cyfrowo. Zwiększenie szansy na osiągnięcie efektu przyspieszenia rozwoju gospodarczego na terenie całego regionu dzięki kompleksowemu podejściu do rozwoju sieci obejmującemu takŝe rozwój ostatniej mili i edukację Społeczeństwa Informacyjnego Gwarancja otwartości i dostępności sieci dla wszystkich operatorów Optymalizacja wykorzystania środków publicznych (jedna spójna sieć, jedno centrum nadzoru sieci), po weryfikacji potrzeb moŝliwość zwiększenia liczby Punktów Dostępowych Otwarta Platforma Inwestycyjna - w lipcu 2011 z inicjatywy Grupy TP powołano podmiot gwarantujący realizację projektu SSPW w optymalny sposób w wyznaczonym czasie. Celem Sygnatariuszy: TP Teltech, Grupy Hawe oraz Alcatel Lucent jest rozwój szerokopasmowej infrastruktury teleinformatycznej w celu poprawy oferty dostępu do internetu, a tym samym likwidacji zjawiska wykluczenia cyfrowego. Partnerzy posiadają kompetencje i zasoby, które mogą okazać się kluczowe dla planowanego przedsięwzięcia: Dostęp do infrastruktury o zasięgu ogólnopolskim oraz wiodącą ofertę rozwiązań telekomunikacyjnych Doświadczenia w zakresie realizacji duŝych projektów infrastrukturalnych w Polsce i w Europie, w tym: projektowania, budowania, eksploatacji i zarządzania siecią telekomunikacyjną oraz w dostarczaniu i świadczeniu usług z gwarancjami SLA Dostęp do najnowocześniejszych rozwiązań technologicznych Wiarygodność finansowa zapewnienie płynności finansowej projektu 9

10 3.4 Wnioski dotyczące projektów dofinansowanych z UE Polska musi zabiegać o pozyskanie środków z UE na lata na kolejny etap budowy sieci szerokopasmowych, jakim jest zapewnienie sieci dostępowej do abonentów końcowych. Działania województw w zakresie inwestycji szerokopasmowych powinny być skoordynowane. Zadanie te mogłoby być prowadzone przez Ministerstwo Infrastruktury, UKE lub inny podmiot, np. planowane do powołania przez rząd Ministerstwo Cyfryzacji. Proponujemy, aby poszczególne regiony wspólnie realizowały projekty inwestycyjne (analogicznie do Sieci Szerokopasmowej Polski Wschodniej) w celu: przyśpieszenia inwestycji np. poprzez jedną procedurę uzyskania zgód formalnych (np. notyfikacji w UE), wyłonienia podmiotu projektującego sieć, realizującego inwestycję czy operatora infrastruktury. uzyskania korzyści technicznych i finansowych, poprzez ujednolicenie standardów technicznych i wspólną politykę zakupową. Duzi operatorzy powinni mieć dostęp równieŝ do środków z UE na budowę ostatniej mili (Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, Działanie mln EUR). NaleŜy elastycznie przesuwać środków pomiędzy programami w miejsca, gdzie pieniądze mogą być wykorzystane najefektywniej. Projekty budowy sieci dostępowej w ramach Działań 8.3 (duŝe firmy) i 8.4 (małe firmy) powinny być traktowane równorzędnie, bez faworyzowania wybranych podmiotów / programów. Mając na uwadze ryzyko utraty środków z UE niezrozumiałe jest faworyzowanie małych firm z Działania 8.4 w dostępie do środków na budowę sieci dostępowych. Działania 8.3 (przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu mln EUR) - wszyscy operatorzy powinni mieć moŝliwość korzystania z tych środków na budowę sieci. Samorządy powinny wspierać konsorcja inwestycyjne powołane do budowy sieci szerokopasmowych. Dobrym przykładem jest Otwarta Platforma Inwestycyjna powołana do realizacji sieci szerokopasmowych dla Polski Wschodniej 10

11 4.1 Planowana wielkość inwestycji TP i innych operatorów Operatorzy stacjonarni mają następujące plany inwestycyjne (plany opublikowane): Inwestycje OA Multimedia spółka ogłosiła, ze 10tys mieszkań znajduje się w zasięgu FTTH. Netia ogłosiła, Ŝe dysponuje siecią pokrywającą 41tys gospodarstw siecią FTTB (100Mbps), zaś do końca tys gospodarstw domowych ma być w zasięgu VDSL (FTTC/N) i FTTB, do końca tys. Dialog do końca 2011 planuje pokryć zasięgiem FTTH 150tys mieszkań i dodatkowo 200tys w technologii VDSL2. Sieć budowana w oparciu o pasywną sieć optyczną (PON) Inwestycje TP TP 1,2 mln linii szerokopasmowych w ramach Porozumienia do końca 2012 na koniec września 2011 oddanych zostało 684 tys. TP stara się optymalnie gospodarować nakładami inwestycyjnymi, tak aby wykorzystać istniejącą sieć miedzianą. TP w momencie startu usługi VDSL posiadała moŝliwość podłączenia około 500 tys. gospodarstw domowych, przede wszystkim na terenach wysokozurbanizowanych. W zaleŝności od popytu, do końca 2011 roku moŝe być 1 mln, a w ciągu trzech lat kilka milionów gospodarstw w zasięgu usługi VDSL. 11

12 4.2 Porozumienie UKE-TP cele i załoŝenia (1/2) Deklaracja inwestycyjna TP linii szerokopasmowych w 36 miesięcy Prędkości w zdecydowanej większości powyŝej 6 Mb/s 150 tys linii na obszarach białych plam 3 mld PLN - szacowany koszt inwestycji TP jest liderem inwestycji w sieci szerokopasmowe w Polsce, które przyczynią się równieŝ do zwiększenia konkurencji na rynku (linie udostępnia OA na regulowanych zasadach) Linie BB Białe plamy Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q Total 2009 Σ = Σ = Σ = Σ =

13 4.3 Porozumienie UKE-TP cele i załoŝenia (2/2) ZałoŜenia inwestycyjne: Nowe dostępy 479 tys.: Nowe gospodarstwa domowe nowi klienci Białe plamy w wybranych 167 gminach Wymiana PCM/ dostępu radiowego poprawa QoS Ostatnia mila Modernizacja istniejącej infrastruktury 721 tys. linii: Skracanie pętli abonenckiej w celu oferowania szybszych prędkości Rozbudowa zapełnionych węzłów umoŝliwienie świadczenia usług na węzłach w 100% zapełnionych Modernizacja sieci dostępowej w celu poprawy QoS Inwestycje w sieć szkieletową i dystrybucyjną - w celu obsłuŝenia rosnącego ruchu IP Modernizacja Struktura inwestycji Rozbudowa węzłów Nowe gospodarstwa dom. 235 Białe plamy Nowe linie 39% (479K) 150 Skracanie pętli Ostatnia mila likwiadacja PCM/dostepu radiowego % 80% 60% 40% 20% 0% modernizacja 61% (721K) 13

14 4.4 Porozumienie TP UKE Wyzwania związane z realizacją zobowiązań inwestycyjnych Realizacja produkcji zgodnie z harmonogramem wynikającym z Porozumienia z uwzględnieniem braku wystarczających zasobów, zarówno po stronie projektantów (przygotowanie dokumentacji technicznej) jak i po stronie wykonawców rynek nie przygotowany do przetworzenia zamówień dotyczących tak dużej skali produkcji; Konieczność zarządzania harmonogramem inwestycyjnym wynikającym z Porozumienia w tym realizacja produkcji z nadwyżką, aby wyeliminować ewentualne negatywne skutki zdarzeń losowych, np. związanych z pogodą (silne mrozy, powodzie); Dostosowywanie planów inwestycyjnych TP do działań podejmowanych przez samorządy w ramach inwestycji infrastrukturalnych współfinansowanych przez UE poprzez bieżącą współpracę i uzgodnienia z JST zakresu i rodzaju realizowanych inwestycji. 14

15 5.1 Regulacje sieci NGA w Unii Europejskiej regulacje w zakresie NGA wprowadzane są co do zasady po osiągnięciu odpowiedniego stopnia nasycenia rynku w nowoczesne technologie wciąŝ istnieje wiele krajów, w których sieci NGA nie podlegają regulacji w niektórych przypadkach odroczenie regulacji bez sprzeciwu ze strony Komisji Europejskiej miało miejsce nawet po wydaniu Zalecenia NGA kraje, które decydowały się na odroczenie regulacji uzasadniały to niskim stopniem nasycenia rynku w sieci światłowodowe nawet przy wprowadzeniu regulacji sieci światłowodowych, krajowi regulatorzy stosują złagodzenia regulacji w zakresie sieci NGA, zdając sobie sprawę z konieczności wspierania inwestycji w rozwój tych sieci złagodzenie regulacji operatora SMP powinno mieć w szczególności miejsce w sytuacji, w której to nie operator dominujący, ale inne podmioty są liderem w inwestycjach w sieci NGA. Kraj Czy nałoŝono regulację na sieci FTTH? Komentarz Belgia NIE przyczyną wyłączenia FTTH z regulacji był niski poziom penetracji w sieci światłowodowe w Belgii Austria NIE przyczyną wyłączenia FTTH z regulacji był niski poziom penetracji w sieci światłowodowe w Austrii Francja NIE obowiązki w zakresie dostępu sieci światłowodowej są we Francji symetryczne (stosowane wobec wszystkich operatorów) Niemcy Dania Cypr Słowacja Hiszpania Portugalia Bułgaria Polska Grecja Węgry w ograniczonym zakresie NIE NIE NIE NIE NIE TAK TAK TAK TAK Niemiecki regulator nakładając obowiązek dostępu do sieci światłowodowych zaniechał nałoŝenia obowiązków kosztowych w tym zakresie m.in. z uwagi na konkurencję ze strony operatorów sieci kablowej Włochy TAK 15 Litwa TAK Źródło: opracowane własne TP

16 5.2 Obowiązki regulacyjne dla NGA w Polsce LLU decyzja UKE na rynek 4 nakłada następujące obowiązki na TP : Dostęp warunkowy do pętli i podpętli lokalnej (miedzianej i światłowodowej) jeŝeli w danej lokalizacji nie jest dostępna Ŝadna z następujących opcji: droŝna kanalizacja kablowa, ciemne włókna światłowodowe (w obu przypadkach na całej długości pętli/podpętli) Dostęp do kanalizacji kablowej, do ciemnego włókna na długości pętli i podpętli (na Ŝyczenie klienta) na warunkach określonych w ofercie ramowej Dostęp do usługi backhaul na warunkach określonych w ofercie ramowej =>projekt zmiany został przedstawiony przez TP 30 marca br. z warunkami uwolnienia FTTX BSA decyzja UKE na rynek 5 nakłada następujące obowiązki na TP : TP została wyznaczona jako SMP na terenie całej Polski z wyjątkiem 11 gmin (zgodnie z danymi GUS jest to obszar zamieszkały przez 3 mln ludzi t.j. 8% populacji Polski) Pozostałe gminy zostały podzielone na 3 grupy z róŝnym poziomem regulacji: Grupa I (2 817 gmin) obszar, na którym pozycja TP jest silna co pozwala na działanie niezaleŝnie od klientów i konkurencji. Grupa II (229 gmin) obszar na którym pozycja TP jest słabsza niŝ w Grupie I, Grupa III (10 gmin) niski poziom konkurencji na rynku detalicznym, niskie zainteresowanie BSA Obowiązki dla ww. Grup (dotyczą dostępu w technologii xdsl oraz FTTX): Zapewnienie dostępu na wszystkich moŝliwych poziomach (IP DSLAM, DSLAM / MSAN / OLT, ATM, IP zarządzanym i niezarzadzanym), zapewnienie kolokacji, dostępu do kanalizacji, ciemnych włókien, usługi dzierŝawy łączy dla połączeń sieci. Utrzymywanie uprzednio ustanowionego dostępu BSA konieczność utrzymywania równoległej infrastruktury miedzianej Zapewnienie dostępu do nowych produktów hurtowego dostępu szerokopasmowego opartych o NGA co najmniej na 6 miesięcy przed wprowadzeniem przez TP odpowiednika detalicznego => projekt zmiany oferty ramowej przesłany 27 lipca br. 16

17 5.3 Ceny dostępu do sieci światłowodowych P2P 2 km Opłata instalacyjna/24 + opłata miesięczna ceny dostępu do sieci światłowodowej nie zostały jeszcze w Polsce ustalone. przedstawione przez TP propozycje opłat dostępu do światłowodowej pętli lokalnej naleŝą do najniŝszych w krajach UE obniŝenie tych opłat w drodze decyzji Prezesa UKE prowadziłoby do zablokowania inwestycji poniewaŝ ich koszt nie miałby szans na odzyskanie w opłatach za dostęp EUR 400,00 300,00 200,00 100,00 0,00 374,88 Finlandia Elisa Finlandia Telia 281,25 Szwecja 146,71 Polska 79,71 Kraj Segment zakończeń sieci światłowodowej opłata instalacyjna/24 +opłata miesięczna 60,00 50,00 40,00 46,49 45,58 EUR 30,00 26,88 20,00 16,57 16,48 13,90 10,00 6,92 0,00 Dania Francja Lukseburg Holandia Capex Area 1 Estonia Słowenia Polska 17 Kraj Źródło: opracowanie własne

18 5.4 Konkurencja na rynku dostępu szerokopasmowego Penetracja Internetem G TP vs konkurencja Podstawa:% HH, dotyczy wyłącznie dostępów prywatnych Wg badań rynkowych TP pozycja Grupy TP na rynku szerokopasmowym (mobilnym i stacjonarnym) w Polsce jest: silna wyłącznie na obszarach wiejskich pozycja G TP w miastach jest zdecydowanie słabsza Bardzo silną pozycję operatorów alternatywnych i sieci kablowych obserwujemy zwłaszcza w duŝych miastach np. Warszawa udział w rynku 47% Kraków i Trójmiasto udział w rynku 56% Grupa TP przedstawia łączny wynik dla: neostrada tp, Orange Freedom, Orange Freedom Pro, Orange Free. Źródło: Badanie rynku telekomunikacyjnego w Polsce ZOOM, na zlecenie TP, kwiecień

19 5.5 Wnioski dla proinwestycyjnej polityki regulacyjnej Polityka regulacyjna sprzyjająca kreowaniu inwestycji powinna spełniać następujące załoŝenia: wspieranie wspólnych inwestycji w sieci NGA, w szczególności poprzez: wyłączenie tych inwestycji z rygorów regulacyjnych (np. poprzez rozwaŝenie modyfikacji art. 13 ust. 4 pkt 3 mega ustawy ) zapewnienie konkurencji poprzez brak rygorów regulacyjnych nałoŝonych wyłącznie dla sieci FTTH będących wynikiem wspólnych inwestycji z operatorami alternatywnymi, a jednocześnie - otwartych dla stron trzecich, na niedyskryminacyjnych zasadach konsekwentne wdraŝanie segmentacji geograficznej wyznaczanie TP za podmiot o znaczącej pozycji rynkowej wyłącznie na tych obszarach, gdzie udział rynkowy Spółki to uzasadnia rozwaŝenie regulacji operatorów kablowych na obszarach, na których to oni posiadają pozycję znaczącą (duŝe miasta) w sytuacji stwierdzenia skutecznej konkurencji w oparciu o zasoby infrastrukturalne, wprowadzanie segmentacji nie tylko nie rynku BSA (rynku usługowym), ale takŝe na rynku dostępowym (rynku 4, LLU). zmniejszanie barier wejścia, w tym: egzekwowanie dostępu do kanalizacji od operatorów alternatywnych (na zasadach symetrycznych do TP). 19

20 6. Podsumowując Dla realizacji celów agendy cyfrowej: Niezbędne jest podniesienie efektywności wykorzystania środków unijnych poprzez zmianę schematu zarządzania tym środkami Niezbędne jest stworzenie odpowiedniego klimatu inwestycyjnego w ramach obowiązków regulacyjnych: Poprzez regulację zaleŝną od faktycznej pozycji posiadanej przez operatorów na rynku dostępu szerokopasmowego Zmniejszanie barier wejścia 20

21 dziękuję Marta Brzoza

Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej. Podsumowanie dotychczasowego wykonania Strategii regulacyjnej Prezesa UKE. Warszawa, listopad 2014 r.

Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej. Podsumowanie dotychczasowego wykonania Strategii regulacyjnej Prezesa UKE. Warszawa, listopad 2014 r. Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej Podsumowanie dotychczasowego wykonania Strategii regulacyjnej Prezesa UKE Warszawa, listopad 2014 r. 1 SPIS TREŚCI 1. WSTĘP... 3 2. SYNTETYCZNE PODSUMOWANIE REALIZACJI

Bardziej szczegółowo

Narodowy Plan Szerokopasmowy

Narodowy Plan Szerokopasmowy Narodowy Plan Szerokopasmowy Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji Listopad 2012 Projekt: POIG.07.01.00-00-019/09 ul. Królewska 27 00-060 Warszawa Spis treści 1. Wstęp... 2 1.1. Wprowadzenie do Narodowego

Bardziej szczegółowo

Dokument konsultacyjny w sprawie zasadności przeprowadzenia rozdziału funkcjonalnego TP S.A.

Dokument konsultacyjny w sprawie zasadności przeprowadzenia rozdziału funkcjonalnego TP S.A. Dokument konsultacyjny w sprawie zasadności przeprowadzenia rozdziału funkcjonalnego TP S.A. Urząd Komunikacji Elektronicznej Lipiec 2009 Strona 1 z 204 1. Przyczyny rozpoczęcia prac nad wprowadzeniem

Bardziej szczegółowo

Raport o stanie infrastruktury telekomunikacyjnej w Polsce

Raport o stanie infrastruktury telekomunikacyjnej w Polsce SIEĆ NOWYCH SZANS Raport o stanie infrastruktury telekomunikacyjnej w Polsce Polityka telekomunikacyjna Inwestycje Konkurencja Warszawa, listopad 2008 Niniejszy raport został przygotowany przez KPMG Advisory

Bardziej szczegółowo

Detaliczny rynek dostępu do Internetu szerokopasmowego

Detaliczny rynek dostępu do Internetu szerokopasmowego Detaliczny rynek dostępu do Internetu szerokopasmowego Kwiecień 2009 Strona 1 z 21 SPIS TREŚCI WSTĘP... 3 1. Stan polskiego rynku szerokopasmowego, dane na styczeń 2009 roku... 6 2. Stacjonarny dostęp

Bardziej szczegółowo

Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej (SSPW) uzasadnienie dla publicznej interwencji. 1. Cel projektu SSPW. 2. Opis projektu SSPW (streszczenie)

Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej (SSPW) uzasadnienie dla publicznej interwencji. 1. Cel projektu SSPW. 2. Opis projektu SSPW (streszczenie) Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej (SSPW) uzasadnienie dla publicznej interwencji. 1. Cel projektu SSPW Projekt SSPW skupia się na białych obszarach NGA (v. 3.3 Wytycznych Wspólnotowych), to jest obszarach,

Bardziej szczegółowo

Narodowy Plan Szerokopasmowy

Narodowy Plan Szerokopasmowy Narodowy Plan Szerokopasmowy Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji Styczeń 2014 r. Spis treści 1. Wstęp... 2 1.1. Usytuowanie NPS w porządku strategii i dokumentów krajowych i europejskich... 3 2. Diagnoza

Bardziej szczegółowo

Szczegółowa Koncepcja Realizacji Śląskiej Regionalnej Sieci Szkieletowej

Szczegółowa Koncepcja Realizacji Śląskiej Regionalnej Sieci Szkieletowej Szczegółowa Koncepcja Realizacji Śląskiej Regionalnej Sieci Szkieletowej Wyciąg z koncepcji oraz aktualizacji inwentaryzacji do celów konsultacji Listopad 2010 r. Strona 1 z 240 Spis treści 1 WPROWADZENIE

Bardziej szczegółowo

Opis środka pomocowego - Śląska Regionalna Sieć Szkieletowa (ŚRSS) Uzasadnienie interwencji publicznej. Cel projektu ŚRSS

Opis środka pomocowego - Śląska Regionalna Sieć Szkieletowa (ŚRSS) Uzasadnienie interwencji publicznej. Cel projektu ŚRSS Opis środka pomocowego - Śląska Regionalna Sieć Szkieletowa (ŚRSS) Uzasadnienie interwencji publicznej Cel projektu ŚRSS Bezpośrednim celem realizowanego projektu jest stworzenie na terenie Województwa

Bardziej szczegółowo

Koncepcja Zachodniopomorskiej Sieci Teleinformatycznej (ZST)

Koncepcja Zachodniopomorskiej Sieci Teleinformatycznej (ZST) Zachodniopomorska Rada Społeczeństwa Informacyjnego Koncepcja Zachodniopomorskiej Sieci Teleinformatycznej (ZST) Szczecin, kwiecień 2009. 1 Spis treści 1. Wstęp...3 1.1 Cel opracowania... 4 1.2 Podsumowanie

Bardziej szczegółowo

Narodowy Plan Szerokopasmowy

Narodowy Plan Szerokopasmowy Narodowy Plan Szerokopasmowy Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji Projekt z dnia 14 listopada 2013 r. Projekt: POIG.07.01.00-00-019/09 ul. Królewska 27 00-060 Warszawa Spis treści 1. Wstęp... 2 1.1.

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA ORGANIZACYJNO- TECHNICZNA REALIZACJI PROJEKTU BUDOWA WIELKOPOLSKIEJ SIECI SZEROKOPASMOWEJ

KONCEPCJA ORGANIZACYJNO- TECHNICZNA REALIZACJI PROJEKTU BUDOWA WIELKOPOLSKIEJ SIECI SZEROKOPASMOWEJ KONCEPCJA ORGANIZACYJNO- TECHNICZNA REALIZACJI PROJEKTU BUDOWA WIELKOPOLSKIEJ SIECI SZEROKOPASMOWEJ Sierpień 2011 SPIS TREŚCI 1. GENEZA I UZASADNIENIE PROJEKTU... 3 1.1. WSTĘP... 3 1.2. OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA

Bardziej szczegółowo

ABCD. KPMG Economics & Regulation. Sierpień 2014

ABCD. KPMG Economics & Regulation. Sierpień 2014 ABCD Rynek telekomunikacyjny po 2015 roku w kontekście inwestycji publicznych zrealizowanych przez Jednostki Samorządu Terytorialnego z funduszy unijnych, w ramach budowy Regionalnych Sieci Szerokopasmowych

Bardziej szczegółowo

Analiza rozwoju rynku uwalniania pętli abonenckich (LLU)

Analiza rozwoju rynku uwalniania pętli abonenckich (LLU) Analiza rozwoju rynku uwalniania pętli abonenckich (LLU) Warszawa, październik 2010 r. Spis treści 1. Cel i zakres analizy... 3 2. Metodologia... 3 3. Trendy rozwojowe i struktura rynku... 3 3.1. Penetracja

Bardziej szczegółowo

Infrastruktura Szerokopasmowa w województwie lubuskim- podsumowanie projektu. Zielona Góra, 6 marca 2014 r.

Infrastruktura Szerokopasmowa w województwie lubuskim- podsumowanie projektu. Zielona Góra, 6 marca 2014 r. Infrastruktura Szerokopasmowa w województwie lubuskim- podsumowanie projektu Zielona Góra, 6 marca 2014 r. agenda Godz. 10:00 Godz. 10:10 Godz. 10:40 Cyfryzacji Godz. 11:10 Godz. 11:40 Godz. 12:00 Godz.

Bardziej szczegółowo

Strategia Grupy Kapitałowej HAWE S.A. na lata 2013 2017 w stronę Telekomunikacji 3.0. Prezentacja strategii

Strategia Grupy Kapitałowej HAWE S.A. na lata 2013 2017 w stronę Telekomunikacji 3.0. Prezentacja strategii Strategia Grupy Kapitałowej HAWE S.A. na lata 2013 2017 w stronę Telekomunikacji 3.0 Prezentacja strategii 11 czerwca 2013 Spis treści HAWE dziś 3 Strategia rozwoju HAWE 4 HAWE za 5 lat 5 Rozwój linii

Bardziej szczegółowo

Infrastruktura Szerokopasmowa w województwie lubuskimpodsumowanie. Zielona Góra, 6 marca 2014 r.

Infrastruktura Szerokopasmowa w województwie lubuskimpodsumowanie. Zielona Góra, 6 marca 2014 r. Infrastruktura Szerokopasmowa w województwie lubuskimpodsumowanie projektu Zielona Góra, 6 marca 2014 r. Termin zakończenia III kwartał 2014 r. Projekty współfinansowane z Lubuskiego Regionalnego Programu

Bardziej szczegółowo

Szerokopasmowy dostęp do Internetu

Szerokopasmowy dostęp do Internetu Szerokopasmowy dostęp do Internetu Świadczenie usług dostępu do sieci nowej generacji z wykorzystaniem PPP Luty 2013 r. 1 Warunki korzystania z niniejszej publikacji Niniejsza publikacja została opracowana

Bardziej szczegółowo

Koncepcja techniczno-organizacyjna projektu. Internet dla Mazowsza (IDM).

Koncepcja techniczno-organizacyjna projektu. Internet dla Mazowsza (IDM). Koncepcja techniczno-organizacyjna projektu Internet dla Mazowsza (IDM). 1. Opis ogólny projektu skrócona wersja Projekt Internet Dla Mazowsza (IDM) zakłada wybudowanie na terenie Województwa Mazowieckiego

Bardziej szczegółowo

HAWE S.A. Raport analityczny. 13 stycznia 2012

HAWE S.A. Raport analityczny. 13 stycznia 2012 HAWE S.A. Raport analityczny HAWE S.A. to przedsiębiorstwo realizujące wieloletni program inwestycyjny w sektorze telekomunikacji. Swoją drogę rozpoczęło w lutym 27 roku, lecz po dwóch latach znalazło

Bardziej szczegółowo

Koncepcja budowy szerokopasmowej infrastruktury teleinformatycznej w mieście Lesznie

Koncepcja budowy szerokopasmowej infrastruktury teleinformatycznej w mieście Lesznie Koncepcja budowy szerokopasmowej infrastruktury teleinformatycznej w mieście Lesznie Wrzesień 2009 2 SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI... 2 SPIS ILUSTRACJI... 7 SPIS TABEL... 8 1 ISTOTA I CELE PRZEDSIĘWZIĘCIA...

Bardziej szczegółowo

Koncepcja systemu analitycznego dla wspomagania rozwoju infrastruktury telekomunikacyjnej w kierunku szybkiego i bardzo szybkiego Internetu

Koncepcja systemu analitycznego dla wspomagania rozwoju infrastruktury telekomunikacyjnej w kierunku szybkiego i bardzo szybkiego Internetu Zakład Sieci (Z - 2) Koncepcja systemu analitycznego dla wspomagania rozwoju infrastruktury telekomunikacyjnej w kierunku szybkiego i bardzo szybkiego Internetu Praca nr 02 30 001 1 Warszawa, grudzień

Bardziej szczegółowo

Inwestycje przyszłością rozwoju telekomunikacji

Inwestycje przyszłością rozwoju telekomunikacji Inwestycje przyszłością rozwoju telekomunikacji Opracowali: Mirosław Fereniec Wojciech Hałka Instytut Łączności Państwowy Instytut Badawczy Raport opracowany na zlecenie Krajowej Izby Gospodarczej Warszawa,

Bardziej szczegółowo

Analiza i możliwe scenariusze rozwoju rynku telekomunikacyjnego w Polsce

Analiza i możliwe scenariusze rozwoju rynku telekomunikacyjnego w Polsce Orange Polska Analiza i możliwe scenariusze rozwoju rynku telekomunikacyjnego w Polsce Październik 2012 Podsumowanie Scenariusze rozwoju rynku zostały zdefiniowane w oparciu o wyniki analizy trzech obszarów

Bardziej szczegółowo

EKSPERTYZA dla Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

EKSPERTYZA dla Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji Warszawa, dnia 9 września 2014 roku EKSPERTYZA dla Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji dotycząca interwencji publicznej dla bezpośredniego wykonania celów Narodowego Planu Szerokopasmowego oraz pośrednio

Bardziej szczegółowo

Przygotowanie i realizacja projektów hybrydowych z sektora telekomunikacyjnego w perspektywie finansowej 2007-2013

Przygotowanie i realizacja projektów hybrydowych z sektora telekomunikacyjnego w perspektywie finansowej 2007-2013 Przygotowanie i realizacja projektów hybrydowych z sektora telekomunikacyjnego w perspektywie finansowej 2007-2013 Czerwiec 2015 Warunki korzystania z niniejszej publikacji Niniejsza publikacja została

Bardziej szczegółowo

Aukcja 800 MHz - aspekty ekonomiczne

Aukcja 800 MHz - aspekty ekonomiczne Aukcja 800 MHz - aspekty ekonomiczne Warszawa Maj 2014 Spis treści Wprowadzenie... 3 1. Uwarunkowania rozwoju Internetu mobilnego w Polsce... 4 1.1. Trendy rynkowe... 4 1.2. Europejska Agenda Cyfrowa i

Bardziej szczegółowo

Studium wykonalności Projektu pt. Małopolska Sieć Szerokopasmowa

Studium wykonalności Projektu pt. Małopolska Sieć Szerokopasmowa Wyciąg Studium wykonalności Projektu pt. Małopolska Sieć Szerokopasmowa WOJEWÓDZTWO MAŁOPOLSKIE (aktualizacja marzec 2013 r.) Aktualizacja opracowana przez Inżyniera Kontraktu na podstawie Studium Wykonalności

Bardziej szczegółowo

EKSPERTYZA dla Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

EKSPERTYZA dla Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji Warszawa, dnia 26 stycznia 2015 roku EKSPERTYZA dla Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji dotycząca interwencji publicznej dla bezpośredniego wykonania celów Narodowego Planu Szerokopasmowego oraz pośrednio

Bardziej szczegółowo

02-019 Warszawa, ul. Grójecka 5, tel. 224366750; e-mail: frsi@frsi.org.pl, www.frsi.org.pl

02-019 Warszawa, ul. Grójecka 5, tel. 224366750; e-mail: frsi@frsi.org.pl, www.frsi.org.pl Stan i perspektywy rozwoju dostępu do szerokopasmowego Internetu dla placówek bibliotecznych w Polsce, ze szczególnym uwzględnieniem terenów wiejskich, wiejskomiejskich i małych miast do 20 000 mieszkańców

Bardziej szczegółowo