Agenda Cyfrowa 2020 moŝliwości realizacji w Polsce. Marta Brzoza Telekomunikacja Polska Warszawa, Październik 2011

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Agenda Cyfrowa 2020 moŝliwości realizacji w Polsce. Marta Brzoza Telekomunikacja Polska Warszawa, Październik 2011"

Transkrypt

1 Agenda Cyfrowa 2020 moŝliwości realizacji w Polsce Marta Brzoza Telekomunikacja Polska Warszawa, Październik 2011

2 Agenda 1. Agenda Cyfrowa cele 2. Rynek internetowy w Polsce i UE 3. Fundusze UE na budowę sieci w Polsce przykłady projektów z udziałem TP 4. Nakłady inwestycyjne operatorów w Polsce, w tym Porozumienie TP-UKE 5. Regulacje sieci NGA w UE i Polsce oraz rekomendacje 2

3 1. Agenda Cyfrowa cele Agenda Cyfrowa 2020 zakłada: wspólne działanie państw UE na rzecz wychodzenia z kryzysu poprzez jest plan upowszechniana sieci szerokopasmowych. kluczową rolę internetu, jaką będzie odgrywał w oŝywieniu gospodarczym i w zapewnieniu platformy wspierającej innowacje w całej gospodarce do 2013 roku wszyscy Polacy powinni się znaleźć w zasięgu dostępu do Internetu do 2020 roku: wszystkie gospodarstwa domowe powinny mieć dostęp do łączy o przepływności minimum 30 Mb/s, połowa gospodarstw domowych powinna mieć dostęp do łączy o przepływności nie mniejszej niŝ 100 Mb/s. 3

4 2.1 Penetracja internetem w Polsce na tle UE Wg raportu Digital Agenda Scorecard : Penetracja mobilnym BB na 100 mieszkańców Polska plasuje się na 8 miejscu w UE pod względem penetracji mobilnym BB penetracja mobilnym BB w Polsce jest o 2 p.p. powyŝej średniej UE i stale rośnie (w 2009 wyniosła 1 p.p. poniŝej średniej UE) Polska plasuje się na 3 miejscu od końca w UE pod względem penetracji stacjonarnym BB penetracja stacjonarnym BB w Polsce jest 11 p.p. poniŝej średniej UE i wynosi 16% na 100 mieszkańców Penetracja stacjonarnym BB na 100 mieszkańców Dostęp mobilny jest najszybciej rozwijającym się segmentem rynku szerokopasmowego, prawdopodobnie jego udział przewyŝszy udziały dostępu stacjonarnego analogicznie jak w przypadku substytucji telefonii stacjonarnej przez mobilną Źródło: UKE na podstawie Digital Agenda Scorecard, za 2010 rok 4

5 2.2 Stan rynku szerokopasmowego w Polsce Penetracja BB w Polsce Prędkości internetu w Polsce Linie spełniające wymogi Agendy Cyfrowej 2020 Penetracja Internetem gospodarstw domowych wyniosła 72% Ponad 30% uŝytkowników w Polsce ma internet o prędkości do 2 Mb/s 50% ma internet o prędkości w przedziale 2-9,9 Mb/s Zdecydowana większość linii BB w Polsce nie spełnia wymogów Agendy Cyfrowej rok - wymóg powszechności dostępu jest w moŝliwy do osiągnięcia, głównie dzięki mobilnemu BB 2020 wymóg Internet min 30 Mb/s dostępny dla wszystkich Internet min 100 Mb/s dla połowy gospodarstw wymaga ogromnych inwestycji w budowę sieci NGA szacowane na miliardów zł (szacunki IŁ, Alcatel Lucent) 5

6 2.3 Struktura nakładów inwestycyjnych w Polsce Inwestycje operatorów Polsce w sieci dostępowe w latach śródło: UKE Raport pokrycia RP infrastrukturą telekomunikacyjna w 2010 i plany na % nakładów inwestycyjnych jest lokowane w technologie mobilne, w 2011 planowany jest spadek nakładów na 2/3G Inwestycje w dostęp wyniosły: w ,6 miliarda zł planowane w miliard zł Przy takim poziomie inwestycji operatorów wymogi Agendy Cyfrowej nie będą spełnione do 2020 (powinny być ~3 razy wyŝsze) 6

7 3.1 Fundusze z UE na budowę sieci BB Środki z UE są dostępne z poniŝszych Programów Operacyjnych 16 Regionalnych Programów Operacyjnych Polska Wschodnia (5 województw) Działanie 8.3 PO Innowacyjna Gospodarka Działanie 8.4 PO Innowacyjna Gospodarka 580 M 300 M 360 M 200 M Budowa sieci szkieletowo-dystrybucyjnej (do 2015) Beneficjenci: samorządy oraz operatorzy Likwidacja wykluczenia cyfrowego, zakup sprzętu, szkolenia, refundacja kosztów dostępu Beneficjenci: samorządy & organizacje pozarządowe Budowa sieci dostępowych Beneficjenci: małe i średnie przedsiębiorstwa M + środki własne beneficjentów Do tej pory fizycznie wydano około 5% 7

8 3.2 Projekty dofinansowane z UE inwestycje TP Woj. Lubuskie Woj. Pomorskie Cele: rozbudowa istniejącej infrastruktury teleinformatycznej w woj. lubuskim likwidacja zjawiska wykluczenia cyfrowego na terenie bezpośredniego oddziaływania projektu. stworzenie szerokopasmowej sieci szkieletowo-dystrybucyjnej teleinformatycznej umoŝliwiającej przyłączenie 50tys osób Zakres projektu: długość sieci światłowodowej 1337 km, liczba węzłów sieci szkieletowej 24 liczba węzłów dostępowych umoŝliwiających dostęp do sieci szerokopasmowej 196 Zakres finansowy Projektu: Całkowita wartość: 152, 1 mln PLN Całkowita wartość kosztów kwalifikowalnych: 101,5 mln PLN Dofinansowanie z UE 50 mln zł Cele: Budowa sieci szkieleletowo - dystrybucyjnej pokrywającej 311 miejscowości (500tys osób) Zakres projektu: długość sieci światłowodowej 1614 km Budowa węzłów dostępowych: 220 Modernizacja węzłów dostępowych TP: 24 Zakres finansowy Projektu: Całkowita wartość : 156 M PLN Dofinansowanie z UE 36 M PLN Terminy realizacji Planowany termin zakończenia finansowej realizacji projektu Terminy realizacji Planowany termin zakończenia finansowej realizacji projektu Dofinansowane sieci staną się w 100% własnością TP, ale musza być udostępnione OA 8

9 3.3 Projekty dofinansowane z UE Polska Wschodnia Polska Wschodnia (SSPW) największy budŝet 300 mln EUR Zakres projektu Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej: Do końca 2013 roku co najmniej 90% gospodarstw domowych i 100% instytucji publicznych oraz przedsiębiorców w 5 województwach Polski Wschodniej będzie posiadać dostęp do usług szerokopasmowych. Projekt realizowany na obszarze 5 województw: podkarpackiego, lubelskiego, podlaskiego, świętokrzyskiego oraz warmińskomazurskiego. Stworzenie rzeczywistej moŝliwości otwartego dostępu do Internetu dla mieszkańców na obszarach wykluczonych cyfrowo. Zwiększenie szansy na osiągnięcie efektu przyspieszenia rozwoju gospodarczego na terenie całego regionu dzięki kompleksowemu podejściu do rozwoju sieci obejmującemu takŝe rozwój ostatniej mili i edukację Społeczeństwa Informacyjnego Gwarancja otwartości i dostępności sieci dla wszystkich operatorów Optymalizacja wykorzystania środków publicznych (jedna spójna sieć, jedno centrum nadzoru sieci), po weryfikacji potrzeb moŝliwość zwiększenia liczby Punktów Dostępowych Otwarta Platforma Inwestycyjna - w lipcu 2011 z inicjatywy Grupy TP powołano podmiot gwarantujący realizację projektu SSPW w optymalny sposób w wyznaczonym czasie. Celem Sygnatariuszy: TP Teltech, Grupy Hawe oraz Alcatel Lucent jest rozwój szerokopasmowej infrastruktury teleinformatycznej w celu poprawy oferty dostępu do internetu, a tym samym likwidacji zjawiska wykluczenia cyfrowego. Partnerzy posiadają kompetencje i zasoby, które mogą okazać się kluczowe dla planowanego przedsięwzięcia: Dostęp do infrastruktury o zasięgu ogólnopolskim oraz wiodącą ofertę rozwiązań telekomunikacyjnych Doświadczenia w zakresie realizacji duŝych projektów infrastrukturalnych w Polsce i w Europie, w tym: projektowania, budowania, eksploatacji i zarządzania siecią telekomunikacyjną oraz w dostarczaniu i świadczeniu usług z gwarancjami SLA Dostęp do najnowocześniejszych rozwiązań technologicznych Wiarygodność finansowa zapewnienie płynności finansowej projektu 9

10 3.4 Wnioski dotyczące projektów dofinansowanych z UE Polska musi zabiegać o pozyskanie środków z UE na lata na kolejny etap budowy sieci szerokopasmowych, jakim jest zapewnienie sieci dostępowej do abonentów końcowych. Działania województw w zakresie inwestycji szerokopasmowych powinny być skoordynowane. Zadanie te mogłoby być prowadzone przez Ministerstwo Infrastruktury, UKE lub inny podmiot, np. planowane do powołania przez rząd Ministerstwo Cyfryzacji. Proponujemy, aby poszczególne regiony wspólnie realizowały projekty inwestycyjne (analogicznie do Sieci Szerokopasmowej Polski Wschodniej) w celu: przyśpieszenia inwestycji np. poprzez jedną procedurę uzyskania zgód formalnych (np. notyfikacji w UE), wyłonienia podmiotu projektującego sieć, realizującego inwestycję czy operatora infrastruktury. uzyskania korzyści technicznych i finansowych, poprzez ujednolicenie standardów technicznych i wspólną politykę zakupową. Duzi operatorzy powinni mieć dostęp równieŝ do środków z UE na budowę ostatniej mili (Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, Działanie mln EUR). NaleŜy elastycznie przesuwać środków pomiędzy programami w miejsca, gdzie pieniądze mogą być wykorzystane najefektywniej. Projekty budowy sieci dostępowej w ramach Działań 8.3 (duŝe firmy) i 8.4 (małe firmy) powinny być traktowane równorzędnie, bez faworyzowania wybranych podmiotów / programów. Mając na uwadze ryzyko utraty środków z UE niezrozumiałe jest faworyzowanie małych firm z Działania 8.4 w dostępie do środków na budowę sieci dostępowych. Działania 8.3 (przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu mln EUR) - wszyscy operatorzy powinni mieć moŝliwość korzystania z tych środków na budowę sieci. Samorządy powinny wspierać konsorcja inwestycyjne powołane do budowy sieci szerokopasmowych. Dobrym przykładem jest Otwarta Platforma Inwestycyjna powołana do realizacji sieci szerokopasmowych dla Polski Wschodniej 10

11 4.1 Planowana wielkość inwestycji TP i innych operatorów Operatorzy stacjonarni mają następujące plany inwestycyjne (plany opublikowane): Inwestycje OA Multimedia spółka ogłosiła, ze 10tys mieszkań znajduje się w zasięgu FTTH. Netia ogłosiła, Ŝe dysponuje siecią pokrywającą 41tys gospodarstw siecią FTTB (100Mbps), zaś do końca tys gospodarstw domowych ma być w zasięgu VDSL (FTTC/N) i FTTB, do końca tys. Dialog do końca 2011 planuje pokryć zasięgiem FTTH 150tys mieszkań i dodatkowo 200tys w technologii VDSL2. Sieć budowana w oparciu o pasywną sieć optyczną (PON) Inwestycje TP TP 1,2 mln linii szerokopasmowych w ramach Porozumienia do końca 2012 na koniec września 2011 oddanych zostało 684 tys. TP stara się optymalnie gospodarować nakładami inwestycyjnymi, tak aby wykorzystać istniejącą sieć miedzianą. TP w momencie startu usługi VDSL posiadała moŝliwość podłączenia około 500 tys. gospodarstw domowych, przede wszystkim na terenach wysokozurbanizowanych. W zaleŝności od popytu, do końca 2011 roku moŝe być 1 mln, a w ciągu trzech lat kilka milionów gospodarstw w zasięgu usługi VDSL. 11

12 4.2 Porozumienie UKE-TP cele i załoŝenia (1/2) Deklaracja inwestycyjna TP linii szerokopasmowych w 36 miesięcy Prędkości w zdecydowanej większości powyŝej 6 Mb/s 150 tys linii na obszarach białych plam 3 mld PLN - szacowany koszt inwestycji TP jest liderem inwestycji w sieci szerokopasmowe w Polsce, które przyczynią się równieŝ do zwiększenia konkurencji na rynku (linie udostępnia OA na regulowanych zasadach) Linie BB Białe plamy Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q Total 2009 Σ = Σ = Σ = Σ =

13 4.3 Porozumienie UKE-TP cele i załoŝenia (2/2) ZałoŜenia inwestycyjne: Nowe dostępy 479 tys.: Nowe gospodarstwa domowe nowi klienci Białe plamy w wybranych 167 gminach Wymiana PCM/ dostępu radiowego poprawa QoS Ostatnia mila Modernizacja istniejącej infrastruktury 721 tys. linii: Skracanie pętli abonenckiej w celu oferowania szybszych prędkości Rozbudowa zapełnionych węzłów umoŝliwienie świadczenia usług na węzłach w 100% zapełnionych Modernizacja sieci dostępowej w celu poprawy QoS Inwestycje w sieć szkieletową i dystrybucyjną - w celu obsłuŝenia rosnącego ruchu IP Modernizacja Struktura inwestycji Rozbudowa węzłów Nowe gospodarstwa dom. 235 Białe plamy Nowe linie 39% (479K) 150 Skracanie pętli Ostatnia mila likwiadacja PCM/dostepu radiowego % 80% 60% 40% 20% 0% modernizacja 61% (721K) 13

14 4.4 Porozumienie TP UKE Wyzwania związane z realizacją zobowiązań inwestycyjnych Realizacja produkcji zgodnie z harmonogramem wynikającym z Porozumienia z uwzględnieniem braku wystarczających zasobów, zarówno po stronie projektantów (przygotowanie dokumentacji technicznej) jak i po stronie wykonawców rynek nie przygotowany do przetworzenia zamówień dotyczących tak dużej skali produkcji; Konieczność zarządzania harmonogramem inwestycyjnym wynikającym z Porozumienia w tym realizacja produkcji z nadwyżką, aby wyeliminować ewentualne negatywne skutki zdarzeń losowych, np. związanych z pogodą (silne mrozy, powodzie); Dostosowywanie planów inwestycyjnych TP do działań podejmowanych przez samorządy w ramach inwestycji infrastrukturalnych współfinansowanych przez UE poprzez bieżącą współpracę i uzgodnienia z JST zakresu i rodzaju realizowanych inwestycji. 14

15 5.1 Regulacje sieci NGA w Unii Europejskiej regulacje w zakresie NGA wprowadzane są co do zasady po osiągnięciu odpowiedniego stopnia nasycenia rynku w nowoczesne technologie wciąŝ istnieje wiele krajów, w których sieci NGA nie podlegają regulacji w niektórych przypadkach odroczenie regulacji bez sprzeciwu ze strony Komisji Europejskiej miało miejsce nawet po wydaniu Zalecenia NGA kraje, które decydowały się na odroczenie regulacji uzasadniały to niskim stopniem nasycenia rynku w sieci światłowodowe nawet przy wprowadzeniu regulacji sieci światłowodowych, krajowi regulatorzy stosują złagodzenia regulacji w zakresie sieci NGA, zdając sobie sprawę z konieczności wspierania inwestycji w rozwój tych sieci złagodzenie regulacji operatora SMP powinno mieć w szczególności miejsce w sytuacji, w której to nie operator dominujący, ale inne podmioty są liderem w inwestycjach w sieci NGA. Kraj Czy nałoŝono regulację na sieci FTTH? Komentarz Belgia NIE przyczyną wyłączenia FTTH z regulacji był niski poziom penetracji w sieci światłowodowe w Belgii Austria NIE przyczyną wyłączenia FTTH z regulacji był niski poziom penetracji w sieci światłowodowe w Austrii Francja NIE obowiązki w zakresie dostępu sieci światłowodowej są we Francji symetryczne (stosowane wobec wszystkich operatorów) Niemcy Dania Cypr Słowacja Hiszpania Portugalia Bułgaria Polska Grecja Węgry w ograniczonym zakresie NIE NIE NIE NIE NIE TAK TAK TAK TAK Niemiecki regulator nakładając obowiązek dostępu do sieci światłowodowych zaniechał nałoŝenia obowiązków kosztowych w tym zakresie m.in. z uwagi na konkurencję ze strony operatorów sieci kablowej Włochy TAK 15 Litwa TAK Źródło: opracowane własne TP

16 5.2 Obowiązki regulacyjne dla NGA w Polsce LLU decyzja UKE na rynek 4 nakłada następujące obowiązki na TP : Dostęp warunkowy do pętli i podpętli lokalnej (miedzianej i światłowodowej) jeŝeli w danej lokalizacji nie jest dostępna Ŝadna z następujących opcji: droŝna kanalizacja kablowa, ciemne włókna światłowodowe (w obu przypadkach na całej długości pętli/podpętli) Dostęp do kanalizacji kablowej, do ciemnego włókna na długości pętli i podpętli (na Ŝyczenie klienta) na warunkach określonych w ofercie ramowej Dostęp do usługi backhaul na warunkach określonych w ofercie ramowej =>projekt zmiany został przedstawiony przez TP 30 marca br. z warunkami uwolnienia FTTX BSA decyzja UKE na rynek 5 nakłada następujące obowiązki na TP : TP została wyznaczona jako SMP na terenie całej Polski z wyjątkiem 11 gmin (zgodnie z danymi GUS jest to obszar zamieszkały przez 3 mln ludzi t.j. 8% populacji Polski) Pozostałe gminy zostały podzielone na 3 grupy z róŝnym poziomem regulacji: Grupa I (2 817 gmin) obszar, na którym pozycja TP jest silna co pozwala na działanie niezaleŝnie od klientów i konkurencji. Grupa II (229 gmin) obszar na którym pozycja TP jest słabsza niŝ w Grupie I, Grupa III (10 gmin) niski poziom konkurencji na rynku detalicznym, niskie zainteresowanie BSA Obowiązki dla ww. Grup (dotyczą dostępu w technologii xdsl oraz FTTX): Zapewnienie dostępu na wszystkich moŝliwych poziomach (IP DSLAM, DSLAM / MSAN / OLT, ATM, IP zarządzanym i niezarzadzanym), zapewnienie kolokacji, dostępu do kanalizacji, ciemnych włókien, usługi dzierŝawy łączy dla połączeń sieci. Utrzymywanie uprzednio ustanowionego dostępu BSA konieczność utrzymywania równoległej infrastruktury miedzianej Zapewnienie dostępu do nowych produktów hurtowego dostępu szerokopasmowego opartych o NGA co najmniej na 6 miesięcy przed wprowadzeniem przez TP odpowiednika detalicznego => projekt zmiany oferty ramowej przesłany 27 lipca br. 16

17 5.3 Ceny dostępu do sieci światłowodowych P2P 2 km Opłata instalacyjna/24 + opłata miesięczna ceny dostępu do sieci światłowodowej nie zostały jeszcze w Polsce ustalone. przedstawione przez TP propozycje opłat dostępu do światłowodowej pętli lokalnej naleŝą do najniŝszych w krajach UE obniŝenie tych opłat w drodze decyzji Prezesa UKE prowadziłoby do zablokowania inwestycji poniewaŝ ich koszt nie miałby szans na odzyskanie w opłatach za dostęp EUR 400,00 300,00 200,00 100,00 0,00 374,88 Finlandia Elisa Finlandia Telia 281,25 Szwecja 146,71 Polska 79,71 Kraj Segment zakończeń sieci światłowodowej opłata instalacyjna/24 +opłata miesięczna 60,00 50,00 40,00 46,49 45,58 EUR 30,00 26,88 20,00 16,57 16,48 13,90 10,00 6,92 0,00 Dania Francja Lukseburg Holandia Capex Area 1 Estonia Słowenia Polska 17 Kraj Źródło: opracowanie własne

18 5.4 Konkurencja na rynku dostępu szerokopasmowego Penetracja Internetem G TP vs konkurencja Podstawa:% HH, dotyczy wyłącznie dostępów prywatnych Wg badań rynkowych TP pozycja Grupy TP na rynku szerokopasmowym (mobilnym i stacjonarnym) w Polsce jest: silna wyłącznie na obszarach wiejskich pozycja G TP w miastach jest zdecydowanie słabsza Bardzo silną pozycję operatorów alternatywnych i sieci kablowych obserwujemy zwłaszcza w duŝych miastach np. Warszawa udział w rynku 47% Kraków i Trójmiasto udział w rynku 56% Grupa TP przedstawia łączny wynik dla: neostrada tp, Orange Freedom, Orange Freedom Pro, Orange Free. Źródło: Badanie rynku telekomunikacyjnego w Polsce ZOOM, na zlecenie TP, kwiecień

19 5.5 Wnioski dla proinwestycyjnej polityki regulacyjnej Polityka regulacyjna sprzyjająca kreowaniu inwestycji powinna spełniać następujące załoŝenia: wspieranie wspólnych inwestycji w sieci NGA, w szczególności poprzez: wyłączenie tych inwestycji z rygorów regulacyjnych (np. poprzez rozwaŝenie modyfikacji art. 13 ust. 4 pkt 3 mega ustawy ) zapewnienie konkurencji poprzez brak rygorów regulacyjnych nałoŝonych wyłącznie dla sieci FTTH będących wynikiem wspólnych inwestycji z operatorami alternatywnymi, a jednocześnie - otwartych dla stron trzecich, na niedyskryminacyjnych zasadach konsekwentne wdraŝanie segmentacji geograficznej wyznaczanie TP za podmiot o znaczącej pozycji rynkowej wyłącznie na tych obszarach, gdzie udział rynkowy Spółki to uzasadnia rozwaŝenie regulacji operatorów kablowych na obszarach, na których to oni posiadają pozycję znaczącą (duŝe miasta) w sytuacji stwierdzenia skutecznej konkurencji w oparciu o zasoby infrastrukturalne, wprowadzanie segmentacji nie tylko nie rynku BSA (rynku usługowym), ale takŝe na rynku dostępowym (rynku 4, LLU). zmniejszanie barier wejścia, w tym: egzekwowanie dostępu do kanalizacji od operatorów alternatywnych (na zasadach symetrycznych do TP). 19

20 6. Podsumowując Dla realizacji celów agendy cyfrowej: Niezbędne jest podniesienie efektywności wykorzystania środków unijnych poprzez zmianę schematu zarządzania tym środkami Niezbędne jest stworzenie odpowiedniego klimatu inwestycyjnego w ramach obowiązków regulacyjnych: Poprzez regulację zaleŝną od faktycznej pozycji posiadanej przez operatorów na rynku dostępu szerokopasmowego Zmniejszanie barier wejścia 20

21 dziękuję Marta Brzoza

Załącznik nr 8 do Porozumienia Deklaracja inwestycyjna Telekomunikacji Polskiej

Załącznik nr 8 do Porozumienia Deklaracja inwestycyjna Telekomunikacji Polskiej Załącznik nr 8 do Porozumienia Deklaracja inwestycyjna Telekomunikacji Polskiej Telekomunikacja Polska deklaruje wybudowanie i udostępnienie, w terminie 36 miesięcy od daty podpisania porozumienia TP UKE,

Bardziej szczegółowo

Rynek usług szerokopasmowych - stan i perspektywy rozwoju. Warszawa, listopad 2012 r.

Rynek usług szerokopasmowych - stan i perspektywy rozwoju. Warszawa, listopad 2012 r. Rynek usług szerokopasmowych - stan i perspektywy rozwoju Warszawa, listopad 2012 r. Agenda cyfrowa cele z zakresu Internetu szerokopasmowego Do 2013 r. - szerokopasmowy dostęp do Internetu dla 100% mieszkańców

Bardziej szczegółowo

BALTIC BUSINESS FORUM

BALTIC BUSINESS FORUM BALTIC BUSINESS FORUM Krzysztof Witoń Pełnomocnik Zarządu TP ds. Rozwoju Sieci Szerokopasmowych. Program Rozwoju Sieci Szerokopasmowej Świnoujście, 28.kwiecień 2011 r. Grupa TP Grupę TP tworzy ponad 20

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji. Europejska Agenda Cyfrowa: stan realizacji przez Polskę.

Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji. Europejska Agenda Cyfrowa: stan realizacji przez Polskę. Europejska Agenda Cyfrowa: stan realizacji przez Polskę. 1 Ministerstwo Europejska Agenda Cyfrowa Narodowy Plan Szerokopasmowy przyjęty przez Radę Ministrów 08.01.2014 r. 2 NARODOWY PLAN SZEROKOPASMOWY

Bardziej szczegółowo

Nowe zasady finansowania infrastruktury NGA - perspektywa Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2020

Nowe zasady finansowania infrastruktury NGA - perspektywa Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2020 Nowe zasady finansowania infrastruktury NGA - perspektywa Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2020 1 Europejska Agenda Cyfrowa i Narodowy Plan Szerokopasmowy Cele: Powszechny dostęp do szybkiego internetu

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji. Europejska Agenda Cyfrowa: stan realizacji przez Polskę.

Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji. Europejska Agenda Cyfrowa: stan realizacji przez Polskę. Ministerstwo Europejska Agenda Cyfrowa: stan realizacji przez Polskę. 1 Ministerstwo Zrozumieć cyfryzację Internet staje się centralnym narzędziem konsumpcji treści, w konsekwencji czego obserwuje się

Bardziej szczegółowo

Stan realizacji Deklaracji Inwestycyjnej w ramach Porozumienia UKE - TP

Stan realizacji Deklaracji Inwestycyjnej w ramach Porozumienia UKE - TP Stan realizacji Deklaracji Inwestycyjnej w ramach Porozumienia UKE - TP Status po 7 miesiącach realizacji Warszawa, 21 maja 21 Agenda Komentarz Ogólny status realizacji zobowiązań Raport wykonania Inwestycje

Bardziej szczegółowo

Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej województwo warmińsko-mazurskie

Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej województwo warmińsko-mazurskie Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej województwo warmińsko-mazurskie Lokalizacja projektu Projekt SSPW jest realizowany na terenie 5 województw Polski Wschodniej: lubelskiego, podkarpackiego, podlaskiego,

Bardziej szczegółowo

Możliwość wspierania rozwoju sieci ostatniej mili z funduszy europejskich Program Operacyjnego Polska Cyfrowa i założenia Narodowego Planu

Możliwość wspierania rozwoju sieci ostatniej mili z funduszy europejskich Program Operacyjnego Polska Cyfrowa i założenia Narodowego Planu Możliwość wspierania rozwoju sieci ostatniej mili z funduszy europejskich Program Operacyjnego Polska Cyfrowa i założenia Narodowego Planu Szerokopasmowego 1 Narodowy Plan Szerokopasmowy Struktura: Szerokopasmowy

Bardziej szczegółowo

Stan budowy projektów szerokopasmowych finansowanych ze środków UE

Stan budowy projektów szerokopasmowych finansowanych ze środków UE Stan budowy projektów szerokopasmowych finansowanych ze środków UE Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji Departament Funduszy Strukturalnych 1 Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej Dotychczas w ramach

Bardziej szczegółowo

Rola samorządów lokalnych i ich wsparcie dla rozbudowy i eksploatacji infrastruktury telekomunikacyjnej. Lublin, 10 września 2015

Rola samorządów lokalnych i ich wsparcie dla rozbudowy i eksploatacji infrastruktury telekomunikacyjnej. Lublin, 10 września 2015 Rola samorządów lokalnych i ich wsparcie dla rozbudowy i eksploatacji infrastruktury telekomunikacyjnej Lublin, 10 września 2015 Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej woj. warmińsko - mazurskie Projekt

Bardziej szczegółowo

WARUNKI DOSTĘPU HURTOWEGO DO SIECI DOSTĘPOWYCH REALIZOWANYCH W RAMACH POPC

WARUNKI DOSTĘPU HURTOWEGO DO SIECI DOSTĘPOWYCH REALIZOWANYCH W RAMACH POPC WARUNKI DOSTĘPU HURTOWEGO DO SIECI DOSTĘPOWYCH REALIZOWANYCH W RAMACH POPC Pierwsze warsztaty rynkowe Warszawa, 16 marca 2015 r. 1 DOSTĘP HURTOWY POPC Agenda Uwarunkowania prawne Usługi hurtowe Specyfikacja

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie realizacji projektów Regionalnych Sieci Szerokopasmowych. Krajowe Forum Szerokopasmowe 4 listopada 2015 r.

Podsumowanie realizacji projektów Regionalnych Sieci Szerokopasmowych. Krajowe Forum Szerokopasmowe 4 listopada 2015 r. Podsumowanie realizacji projektów Regionalnych Sieci Szerokopasmowych Krajowe Forum Szerokopasmowe 4 listopada 2015 r. 1 INWESTYCJE DO 2015 r. Budowa Regionalnych Sieci Szerokopasmowych realizowana jest

Bardziej szczegółowo

Sieci szerokopasmowe w Programie Operacyjnym Polska Cyfrowa na lata 2014-2020. Zielona Góra, 17 czerwca 2015 r.

Sieci szerokopasmowe w Programie Operacyjnym Polska Cyfrowa na lata 2014-2020. Zielona Góra, 17 czerwca 2015 r. Sieci szerokopasmowe w Programie Operacyjnym Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Zielona Góra, 17 czerwca 2015 r. 1 CEL GŁÓWNY: realizacja wskaźników Europejskiej Agendy Cyfrowej i Narodowego Planu Szerokopasmowego

Bardziej szczegółowo

Rozwój infrastruktury telekomunikacyjnej na przykładzie projektu Sieć szerokopasmowa Polski Wschodniej

Rozwój infrastruktury telekomunikacyjnej na przykładzie projektu Sieć szerokopasmowa Polski Wschodniej Rozwój infrastruktury telekomunikacyjnej na przykładzie projektu Sieć szerokopasmowa Polski Krzysztof Hetman Podsekretarz Stanu Ministerstwo Rozwoju Regionalnego Warszawa, 1 kwietnia 2009 r. SIEĆ SZEROKOPASMOWA

Bardziej szczegółowo

Aleksandra Kwiatkowska. Zastępca Dyrektora Departamentu Koordynacji Programów Regionalnych i Cyfryzacji Ministerstwo Rozwoju Regionalnego

Aleksandra Kwiatkowska. Zastępca Dyrektora Departamentu Koordynacji Programów Regionalnych i Cyfryzacji Ministerstwo Rozwoju Regionalnego Stan realizacji projektów dotyczących budowy sieci Internetu szerokopasmowego w poszczególnych województwach wdrażanych w perspektywie finansowej 2007-2013 Aleksandra Kwiatkowska Zastępca Dyrektora Departamentu

Bardziej szczegółowo

Bariery wejścia na rynek usług dostępu do Internetu

Bariery wejścia na rynek usług dostępu do Internetu Bariery wejścia na rynek usług dostępu do Internetu Konferencja XX-lecie UOKiK 13 wrzesień 2010 www.netia.pl Netia sukcesywnie powiększa swój udział w rynku internetu szerokopasmowego wiodący operator

Bardziej szczegółowo

TTM Nemo nowe synchronizacje usług szerokopasmowych. Warszawa, 28.07.2011 r.

TTM Nemo nowe synchronizacje usług szerokopasmowych. Warszawa, 28.07.2011 r. TTM Nemo nowe synchronizacje usług szerokopasmowych 1 Warszawa, 28.07.2011 r. Stanowisko UKE w sprawie Procesu TTM (1/2) W dniu 14 lipca 2011 r. TP złożyła wniosek o zbadanie czy w związku z planowanym

Bardziej szczegółowo

Współpraca buduje inwestycje w szerokopasmowy Internet realizowane przez Orange Polska

Współpraca buduje inwestycje w szerokopasmowy Internet realizowane przez Orange Polska Współpraca buduje inwestycje w szerokopasmowy Internet realizowane przez Orange Polska Tomasz Kowal Gdański, 20.czerwca 2013r. Motto The best way to predict the future is to create it. Najlepszym sposobem

Bardziej szczegółowo

Projekt Sieć szerokopasmowa Polski Wschodniej

Projekt Sieć szerokopasmowa Polski Wschodniej Projekt Sieć szerokopasmowa Polski Wschodniej Plan prezentacji: - historia, - harmonogram, - przedstawienie aktualnej koncepcji projektu, - problemy, - jak to robią inni - dyskusja Województwa: Lubelskie,

Bardziej szczegółowo

publicznego i prywatnego w obszarze infrastruktury szerokopasmowej dr Krzysztof Heller Doradca Zarządu KIGEiT

publicznego i prywatnego w obszarze infrastruktury szerokopasmowej dr Krzysztof Heller Doradca Zarządu KIGEiT Współpraca praca sektora publicznego i prywatnego w obszarze infrastruktury szerokopasmowej dr Krzysztof Heller Doradca Zarządu KIGEiT Budowa infrastruktury publicznej Wiele projektów budowy publicznej

Bardziej szczegółowo

Internet dla Mieszkańców Małopolski Małopolska Sieć Szerokopasmowa

Internet dla Mieszkańców Małopolski Małopolska Sieć Szerokopasmowa Internet dla Mieszkańców Małopolski Kraków, Małopolska 17 października Sieć Szerokopasmowa 2011 roku Kraków, 2 kwietnia 2004 r. Uzasadnienie realizacji - potrzeba interwencji W Małopolsce ok. 10% gospodarstw

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji. Europejska Agenda Cyfrowa: stan realizacji przez Polskę.

Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji. Europejska Agenda Cyfrowa: stan realizacji przez Polskę. Europejska Agenda Cyfrowa: stan realizacji przez Polskę. 1 Zrozumieć cyfryzację Internet staje się centralnym narzędziem konsumpcji treści, w konsekwencji czego obserwuje się również zmiany społeczne wywołane

Bardziej szczegółowo

Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej usługi w sieci Współpraca z operatorami

Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej usługi w sieci Współpraca z operatorami Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej usługi w sieci Współpraca z operatorami Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej Porządek prezentacji Usługi Współpraca z operatorami

Bardziej szczegółowo

Techniczne aspekty związane z przygotowaniem oraz realizacją projektów z zakresu Internetu szerokopasmowego na obszarach wiejskich

Techniczne aspekty związane z przygotowaniem oraz realizacją projektów z zakresu Internetu szerokopasmowego na obszarach wiejskich Techniczne aspekty związane z przygotowaniem oraz realizacją projektów z zakresu Internetu szerokopasmowego na obszarach wiejskich Kraków, 11.01.2013 r. 1/31 Szerokopasmowy Internet, wsparcie EU 2013 r.

Bardziej szczegółowo

Rynek telekomunikacyjny Warszawa, 28 października 2011r.

Rynek telekomunikacyjny Warszawa, 28 października 2011r. Rynek telekomunikacyjny 2010 Warszawa, 28 października 2011r. Agenda Ogólna charakterystyka rynku Telefonia stacjonarna Telefonia ruchoma Dostęp do Internetu Ogólna charakterystyka rynku Wartość rynku

Bardziej szczegółowo

Wielkopolska Sieć Szerokopasmowa nie ma ostatniej prostej bez ostatniej mili. 16 Konferencja Miasta w Internecie Gdańsk 30 maja-1 czerwca 2012

Wielkopolska Sieć Szerokopasmowa nie ma ostatniej prostej bez ostatniej mili. 16 Konferencja Miasta w Internecie Gdańsk 30 maja-1 czerwca 2012 Wielkopolska Sieć Szerokopasmowa nie ma ostatniej prostej bez ostatniej mili 16 Konferencja Miasta w Internecie Gdańsk 30 maja-1 czerwca 2012 INFORMACJE O SPÓŁCE Wielkopolska Sieć Szerokopasmowa Spółka

Bardziej szczegółowo

METODYKA WYZNACZANIA OBSZARÓW INTERWENCJI W RAMACH PROJEKTU INTERNET DLA MAZOWSZA

METODYKA WYZNACZANIA OBSZARÓW INTERWENCJI W RAMACH PROJEKTU INTERNET DLA MAZOWSZA METODYKA WYZNACZANIA OBSZARÓW INTERWENCJI W RAMACH PROJEKTU INTERNET DLA MAZOWSZA Sierpień 2011 1 METODYKA INWENTARYZACJI Istniejącą infrastrukturę szerokopasmową oraz plany inwestycyjne przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

Regionalne Sieci Szerokopasmowe Inwentaryzacja infrastruktury telekomunikacyjnej na terenie województwa (na przykładzie woj.

Regionalne Sieci Szerokopasmowe Inwentaryzacja infrastruktury telekomunikacyjnej na terenie województwa (na przykładzie woj. Regionalne Sieci Szerokopasmowe Inwentaryzacja infrastruktury telekomunikacyjnej na terenie województwa (na przykładzie woj. Pomorskiego) Realizacja inwestycji teleinformatycznych wyzwania i moŝliwości

Bardziej szczegółowo

WARUNKI DOSTĘPU HURTOWEGO DO SIECI DOSTĘPOWYCH REALIZOWANYCH W RAMACH POPC

WARUNKI DOSTĘPU HURTOWEGO DO SIECI DOSTĘPOWYCH REALIZOWANYCH W RAMACH POPC WARUNKI DOSTĘPU HURTOWEGO DO SIECI DOSTĘPOWYCH REALIZOWANYCH W RAMACH POPC KFS Warszawa, 20 maja 2015 r. 1 AKTUALNY STATUS PRAC 16 MARCA Pierwsze warsztaty rynkowe dotyczące hurtowego dostępu 16 KWIETNIA

Bardziej szczegółowo

Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej

Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej Michał Ziętara Dyrektor Departamentu Programów Ponadregionalnych Ministerstwo Rozwoju Regionalnego Warszawa, 21 listopada 2012 r. Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej

Bardziej szczegółowo

Rekomendacje UKE. 1 S t r ona

Rekomendacje UKE. 1 S t r ona Rekomendacje UKE dla konkursów organizowanych w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych na dofinansowanie projektów budowy przez przedsiębiorców sieci szerokopasmowych Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej

Bardziej szczegółowo

METODYKA WYZNACZANIA OBSZARÓW INTERWENCJI W RAMACH PROJEKTU BUDOWA WIELKOPOLSKIEJ SIECI SZEROKOPASMOWEJ

METODYKA WYZNACZANIA OBSZARÓW INTERWENCJI W RAMACH PROJEKTU BUDOWA WIELKOPOLSKIEJ SIECI SZEROKOPASMOWEJ METODYKA WYZNACZANIA OBSZARÓW INTERWENCJI W RAMACH PROJEKTU BUDOWA WIELKOPOLSKIEJ SIECI SZEROKOPASMOWEJ Sierpień 2011 1 METODYKA INWENTARYZACJI Istniejącą infrastrukturę szerokopasmową oraz plany inwestycyjne

Bardziej szczegółowo

Cyfrowa Polska szansą na rozwój infrastruktury szerokopasmowej i kompetencji cyfrowych mieszkańców gmin. Bolesławowo, r.

Cyfrowa Polska szansą na rozwój infrastruktury szerokopasmowej i kompetencji cyfrowych mieszkańców gmin. Bolesławowo, r. Cyfrowa Polska szansą na rozwój infrastruktury szerokopasmowej i kompetencji cyfrowych mieszkańców gmin Bolesławowo, 30.11.2016r. 1 Europejska Agenda Cyfrowa Narodowy Plan Szerokopasmowy przyjęty przez

Bardziej szczegółowo

Iwona Wendel Podsekretarz Stanu Ministerstwo Rozwoju Regionalnego. Kraków, 16 maja 2011 r.

Iwona Wendel Podsekretarz Stanu Ministerstwo Rozwoju Regionalnego. Kraków, 16 maja 2011 r. Wykorzystanie środków UE w budowaniu elektronicznej administracji w Polsce Iwona Wendel Podsekretarz Stanu Ministerstwo Rozwoju Regionalnego Kraków, 16 maja 2011 r. Programy operacyjne Alokacja na społeczeństwo

Bardziej szczegółowo

Małopolska bez wykluczenia cyfrowego

Małopolska bez wykluczenia cyfrowego Małopolska bez wykluczenia cyfrowego sieci szerokopasmowe i podwyŝszanie kompetencji mieszkańców Małopolska Kraków, Sieć 18 kwietnia Szerokopasmowa 2008 r. Kraków, 2 kwietnia 2004 r. Stan obecny zagroŝenie

Bardziej szczegółowo

TYTUŁ PROJEKTU: NAZWA WNIOSKODAWCY: WNIOSKOWANA KWOTA Z EFRR: DATA WPŁYNIĘCIA WNIOSKU: OCENIAJĄCY: DATA:

TYTUŁ PROJEKTU: NAZWA WNIOSKODAWCY: WNIOSKOWANA KWOTA Z EFRR: DATA WPŁYNIĘCIA WNIOSKU: OCENIAJĄCY: DATA: Karta oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu współfinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 W ramach 4 osi Rozwój infrastruktury

Bardziej szczegółowo

Budowa sieci szerokopasmowych ze środków I osi priorytetowej PO PC i Ogólnopolska Sieć Edukacyjna

Budowa sieci szerokopasmowych ze środków I osi priorytetowej PO PC i Ogólnopolska Sieć Edukacyjna Budowa sieci szerokopasmowych ze środków I osi priorytetowej PO PC i Ogólnopolska Sieć Edukacyjna Spotkanie konsultacyjne dot. form współpracy samorządów lokalnych województwa śląskiego i Ministerstwa

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013 Lubuska Sieć Szerokopasmowa Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013 ma na celu rozwój polskiej gospodarki w oparciu o innowacyjne przedsiębiorstwa poprzez: wspieranie szeroko rozumianej innowacyjności

Bardziej szczegółowo

Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej Województwo Warmińsko-Mazurskie Warszawa, 22 października 2013

Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej Województwo Warmińsko-Mazurskie Warszawa, 22 października 2013 Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej Województwo Warmińsko-Mazurskie Warszawa, 22 października 2013 Otwarte Regionalne Sieci Szerokopasmowe Sp. z o.o. Agenda prezentacji Cele, zakres Projektu SSPW WWM

Bardziej szczegółowo

25 luty 2009 r. Wyniki inwentaryzacji sieci szerokopasmowych w województwie śląskim

25 luty 2009 r. Wyniki inwentaryzacji sieci szerokopasmowych w województwie śląskim Śląskie mocne informacją II Forum podsumowujące prace nad Strategią Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego Województwa Śląskiego do roku 2015 konsultacja społeczna projektu dokumentu 25 luty 2009 r. Wyniki

Bardziej szczegółowo

Nowa Netia. Sytuacja miesiąc po nabyciu Tele2 Polska. Telekonferencja dla inwestorów 14 października 2008

Nowa Netia. Sytuacja miesiąc po nabyciu Tele2 Polska. Telekonferencja dla inwestorów 14 października 2008 Nowa Netia Sytuacja miesiąc po nabyciu Tele2 Polska Telekonferencja dla inwestorów 14 października 2008 Informacje zawarte w niniejszej prezentacji zawierają stwierdzenia dotyczące przyszłości (prognozy).

Bardziej szczegółowo

Modele kosztowo przychodowe samorzadowej sieci szerokopasmowej, ze szczególnym uwzglednieniem sieci dystrybucyjnej. dr Krzysztof Heller

Modele kosztowo przychodowe samorzadowej sieci szerokopasmowej, ze szczególnym uwzglednieniem sieci dystrybucyjnej. dr Krzysztof Heller Modele kosztowo przychodowe samorzadowej sieci szerokopasmowej, ze szczególnym uwzglednieniem sieci dystrybucyjnej dr Krzysztof Heller Krzysztof Heller i Andrzej Szczerba Sp. J. Warstwy sieci 23 listopada

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Polska Cyfrowa 2014-2020. Warszawa, 6 października 2015 r.

Program Operacyjny Polska Cyfrowa 2014-2020. Warszawa, 6 października 2015 r. Program Operacyjny Polska Cyfrowa 2014-2020 Warszawa, 6 października 2015 r. Celem Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014-2020 jest wzmocnienie cyfrowych fundamentów rozwoju kraju, jako fundamenty te

Bardziej szczegółowo

Stan realizacji 8. Osi priorytetowej Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013

Stan realizacji 8. Osi priorytetowej Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013 Stan realizacji 8. Osi priorytetowej Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013 Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji Departament Funduszy Strukturalnych 1 Wskaźniki dla Priorytetu VIII Społeczeństwo

Bardziej szczegółowo

Rozwój j Infrastruktury Społecze Informacyjnego w Województwie Pomorskim

Rozwój j Infrastruktury Społecze Informacyjnego w Województwie Pomorskim Rozwój j Infrastruktury Społecze eczeństwa Informacyjnego w Województwie Pomorskim Marcin Stefański Dyrektor Departamentu Społeczeństwa Informacyjnego i Informatyki Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego

Bardziej szczegółowo

Szerokopasmowe Pomorskie

Szerokopasmowe Pomorskie Szerokopasmowe Pomorskie Gdańsk 4 listopada 2011 Agenda 2 Realizacja projektu przez Telekomunikację Polską Zakres i sposób prowadzenia inwestycji telekomunikacyjnych w województwie pomorskim Współpraca

Bardziej szczegółowo

Projekt systemowy działania na rzecz rozwoju szerokopasmowego dostępu do Internetu.

Projekt systemowy działania na rzecz rozwoju szerokopasmowego dostępu do Internetu. Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji Projekt systemowy działania na rzecz rozwoju szerokopasmowego dostępu do Internetu. Projekty szerokopasmowe w Polsce. JAK MAC WSPIERA PROJEKTY SZEROKOPASMOWE? Projekt

Bardziej szczegółowo

Koncepcja rozwoju infrastruktury Społeczeństwa Informacyjnego w Województwie Zachodniopomorskim w latach

Koncepcja rozwoju infrastruktury Społeczeństwa Informacyjnego w Województwie Zachodniopomorskim w latach Zachodniopomorska Rada Społeczeństwa Informacyjnego Koncepcja rozwoju infrastruktury Społeczeństwa Informacyjnego w Województwie Zachodniopomorskim w latach 2009-2015 Krzysztof Bogusławski Krzysztof Kozakowski

Bardziej szczegółowo

PODSTAWOWE USŁUGI DLA GOSPODARKI I LUDNOŚCI WIEJSKIEJ W RAMACH PROW 2007-2013

PODSTAWOWE USŁUGI DLA GOSPODARKI I LUDNOŚCI WIEJSKIEJ W RAMACH PROW 2007-2013 I LUDNOŚCI WIEJSKIEJ W RAMACH PROW 2007-2013 Umożliwienie dostępu/budowa/modernizacja infrastruktury szerokopasmowego Internetu Andrzej Soliński Wrocław 10.12.2012 Legislacja Rozporządzenie Ministra Rolnictwa

Bardziej szczegółowo

Zamierzenia UKE w ramach Międzyresortowego Zespołu Polska Cyfrowa w zakresie rozwoju dostępu do usług szerokopasmowych. Warszawa, 12 Maja 2009

Zamierzenia UKE w ramach Międzyresortowego Zespołu Polska Cyfrowa w zakresie rozwoju dostępu do usług szerokopasmowych. Warszawa, 12 Maja 2009 Zamierzenia UKE w ramach Międzyresortowego Zespołu Polska Cyfrowa w zakresie rozwoju dostępu do usług szerokopasmowych Warszawa, 12 Maja 2009 Główny cel Prezesa UKE na lata 2008 2010 Wzrost dostępności

Bardziej szczegółowo

Urząd Marszałkowski Województwa

Urząd Marszałkowski Województwa 1 Spotkanie na temat projektu Likwidacja obszarów wykluczenia informacyjnego i budowa Dolnośląskiej Sieci Szkieletowej" Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego Adam Okniński Roman Pawelski Piotr

Bardziej szczegółowo

Mistrzostwa Europy w Internecie 2020. Polska vs Europa - do przerwy 61:67. Przygotował: Piotr Kowalski MAiC

Mistrzostwa Europy w Internecie 2020. Polska vs Europa - do przerwy 61:67. Przygotował: Piotr Kowalski MAiC Mistrzostwa Europy w Internecie 2020. Polska vs Europa - do przerwy 61:67 Przygotował: Piotr Kowalski MAiC Polska 61,1 % Europa 67,3 % Wzrost porównywalny z UE 17 pozycja w UE Polska 16,4 linii/100 mieszkańców

Bardziej szczegółowo

BUDOWA SPOŁECZEŃSTWA INFORMACYJNEGO W WOJEWÓDZTWIE LUBUSKIM. Elżbieta Anna Polak Marszałek Województwa Lubuskiego

BUDOWA SPOŁECZEŃSTWA INFORMACYJNEGO W WOJEWÓDZTWIE LUBUSKIM. Elżbieta Anna Polak Marszałek Województwa Lubuskiego BUDOWA SPOŁECZEŃSTWA INFORMACYJNEGO W WOJEWÓDZTWIE LUBUSKIM Elżbieta Anna Polak Marszałek Województwa Lubuskiego Lubuskie... zielona kraina nowoczesnych technologii Lubuskie 2007-2014: RPO 17 projektów

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO ADMINISTRACJI I CYFRYZACJI. Realizacja Agendy Cyfrowej w kontekście nowej perspektywy finansowej - Narodowy Plan Szerokopasmowy

MINISTERSTWO ADMINISTRACJI I CYFRYZACJI. Realizacja Agendy Cyfrowej w kontekście nowej perspektywy finansowej - Narodowy Plan Szerokopasmowy MINISTERSTWO ADMINISTRACJI I CYFRYZACJI Realizacja Agendy Cyfrowej w kontekście nowej perspektywy finansowej - Narodowy Plan Szerokopasmowy Listopad 2012 Rozwój szerokopasmowego dostęp do Internetu to

Bardziej szczegółowo

i jej praktyczne zastosowanie

i jej praktyczne zastosowanie Megaustawa i jej praktyczne zastosowanie 19 maja 2010 r. przyjęto Europejską agendę cyfrową, która jest pierwszą z 7 flagowych inicjatyw Strategii UE 2020. Określa ona siedem priorytetowych obszarów działania:

Bardziej szczegółowo

OFERTA RAMOWA. Łódź, 11 kwietnia 2013 r.

OFERTA RAMOWA. Łódź, 11 kwietnia 2013 r. OFERTA RAMOWA o dostępie telekomunikacyjnym do infrastruktury telekomunikacyjnej wybudowanej przez Jednostki Samorządu Terytorialnego z udziałem środków pomocowych UE Łódź, 11 kwietnia 2013 r. Obowiązki

Bardziej szczegółowo

Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej województwo warmińsko-mazurskie

Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej województwo warmińsko-mazurskie Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej województwo warmińsko-mazurskie Lokalizacja projektu Projekt SSPW jest realizowany na terenie 5 województw Polski Wschodniej: lubelskiego, podkarpackiego, podlaskiego,

Bardziej szczegółowo

INFRASTRUKTURA SZEROKOPASMOWEGO INTERNETU. wprowadzenie do zagadnienia

INFRASTRUKTURA SZEROKOPASMOWEGO INTERNETU. wprowadzenie do zagadnienia INFRASTRUKTURA SZEROKOPASMOWEGO INTERNETU wprowadzenie do zagadnienia Dr inż. Adam Okniński Dyrektor Wydziału Wydział Wdrażania Technologii Informacyjnych Departament Infrastruktury Urząd Marszałkowski

Bardziej szczegółowo

Rozdysponowanie pasma 800 / 2600 MHz w Polsce niezbędne kroki

Rozdysponowanie pasma 800 / 2600 MHz w Polsce niezbędne kroki Rozdysponowanie pasma 800 / 2600 MHz w Polsce niezbędne kroki Częstotliwości dla systemów 4G: LTE - dziś i jutro 17 stycznia 2013 Maciej Zengel, Orange Polska Wymogi Agendy Cyfrowej W 2020 r. każdy mieszkaniec

Bardziej szczegółowo

Działania Ministra Cyfryzacji dotyczące zapewnienia szkołom dostępu do bardzo szybkiego internetu 9/2/2016 1

Działania Ministra Cyfryzacji dotyczące zapewnienia szkołom dostępu do bardzo szybkiego internetu 9/2/2016 1 Działania Ministra Cyfryzacji dotyczące zapewnienia szkołom dostępu do bardzo szybkiego internetu 9/2/2016 1 Informacje ogólne 22 grudnia 2015 r. został ogłoszony plan zapewnienia wszystkim szkołom w Polsce

Bardziej szczegółowo

Maciej Król p.o. Dyrektora Departamentu Gospodarki i Infrastruktury UMWL. Lubuska Sieć Szerokopasmowa (LSS)

Maciej Król p.o. Dyrektora Departamentu Gospodarki i Infrastruktury UMWL. Lubuska Sieć Szerokopasmowa (LSS) LUBUSKA SIEĆ SZEROKOPASMOWA (LSS) AGENDA SPOTKANIA Temat Lubuska Sieć Szerokopasmowa (LSS) Prelegent Maciej Król p.o. Dyrektora Departamentu Gospodarki i Infrastruktury UMWL Inwentaryzacja stanu infrastruktury

Bardziej szczegółowo

Regulacja dostępu do Regionalnych Sieci Szerokopasmowych

Regulacja dostępu do Regionalnych Sieci Szerokopasmowych Regulacja dostępu do Regionalnych Sieci Szerokopasmowych III KONFERENCJA REGIONALNA SIEĆ SZEROKOPASMOWA WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO INTERNET BLIŻEJ WSZYSTKICH! Suwałki, 7 października 2015 r. 1 REGIONALNE

Bardziej szczegółowo

Sieć szerokopasmowa Polski Wschodniej. Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Rozwój j Polski Wschodniej

Sieć szerokopasmowa Polski Wschodniej. Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Rozwój j Polski Wschodniej Sieć szerokopasmowa Polski Wschodniej Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Rozwój j Polski Wschodniej Zagrożenia enia założenia Brak infrastruktury szerokopasmowej na obszarach wiejskich

Bardziej szczegółowo

Szerokopasmowe Pomorskie w powiecie lęborskim

Szerokopasmowe Pomorskie w powiecie lęborskim Szerokopasmowe Pomorskie w powiecie lęborskim Szerokopasmowe Pomorskie założenia SP Sieć szkieletowo-dystrybucyjna Sieć dostępowa prywatnych operatorów 2 Szerokopasmowe Pomorskie kluczowe liczby Wartość

Bardziej szczegółowo

Wyzwania Energetyki 2012 CEF

Wyzwania Energetyki 2012 CEF Wyzwania Energetyki 2012 CEF Janusz Piechociński Luty 2012 Nowe narzędzie CEF Dnia 29 czerwca 2011 r. Komisja Europejska przyjęła wniosek dotyczący kolejnych wieloletnich ram finansowych obejmujących lata

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Polska Cyfrowa

Program Operacyjny Polska Cyfrowa Program Operacyjny Polska Cyfrowa 2014-2020 Warszawa, 16 września 2015 r. Celem Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014-2020 jest wzmocnienie cyfrowych fundamentów rozwoju kraju, jako fundamenty te przyjęto:

Bardziej szczegółowo

Realizacja sieci szerokopasmowych przy wykorzystaniu środków unijnych Konferencja Katowice 11 stycznia 2012 r.

Realizacja sieci szerokopasmowych przy wykorzystaniu środków unijnych Konferencja Katowice 11 stycznia 2012 r. Realizacja sieci szerokopasmowych przy wykorzystaniu środków unijnych Konferencja Katowice 11 stycznia 2012 r. Grzegorz Doros Urząd Komunikacji Elektronicznej Delegatura w Siemianowicach Śląskich Internet

Bardziej szczegółowo

Spojrzenie operatora na budowę regionalnych sieci telekomunikacyjnych

Spojrzenie operatora na budowę regionalnych sieci telekomunikacyjnych Spojrzenie operatora na budowę regionalnych sieci telekomunikacyjnych Zbigniew Dziarnowski Dyrektor Działu Sprzedaży Usług EXATEL SA Członek Rady PIIT Warszawa, 9 grudnia 2009 r. Podstawowe wytyczne Strategia

Bardziej szczegółowo

Ustawa o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych Megaustawa 2009

Ustawa o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych Megaustawa 2009 Ustawa o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych Megaustawa 2009 Michał Półtorak Dyrektor Delegatury UKE w Zielonej Górze e-mail: m.poltorak@uke.gov.pl 1. Cel ustawy Celem ustawy jest unowocześnienie

Bardziej szczegółowo

Konferencja Krajowego Forum Szerokopasmowego Budowa szerokopasmowej Polski Łódź, 11 kwietnia 2013 r.

Konferencja Krajowego Forum Szerokopasmowego Budowa szerokopasmowej Polski Łódź, 11 kwietnia 2013 r. Budowa sieci dostępowych dla Polski Wschodniej Konferencja Krajowego Forum Szerokopasmowego Budowa szerokopasmowej Polski Łódź, 11 kwietnia 2013 r. Informacje ogólne W ramach przeglądu śródokresowego programów

Bardziej szczegółowo

Przyszłość US i USO w Polsce załoŝenia do nowych ram prawnych

Przyszłość US i USO w Polsce załoŝenia do nowych ram prawnych Przyszłość US i USO w Polsce załoŝenia do nowych ram prawnych Biorąc pod uwagę obowiązujące obecnie prawo europejskie (znowelizowana dyrektywa o usłudze powszechnej DUP), specyficzną sytuację sektora sieci

Bardziej szczegółowo

Wsparcie budowy sieci szerokopasmowych. Roman Pawlina Pełnomocnik Zarządu TP ds. Rozwoju Sieci Szerokopasmowych Prezes Zarządu TP Teltech

Wsparcie budowy sieci szerokopasmowych. Roman Pawlina Pełnomocnik Zarządu TP ds. Rozwoju Sieci Szerokopasmowych Prezes Zarządu TP Teltech Wsparcie budowy sieci szerokopasmowych Roman Pawlina Pełnomocnik Zarządu TP ds. Rozwoju Sieci Szerokopasmowych Prezes Zarządu TP Teltech Potencjalne moŝliwości wspierania działań rozwojowych przez GTP

Bardziej szczegółowo

Agenda. 1. POPC 1.1 vs POIG POPC aspekty formalne. 3. POPC aspekty techniczne. 4. Doświadczenia z projektów 8.

Agenda. 1. POPC 1.1 vs POIG POPC aspekty formalne. 3. POPC aspekty techniczne. 4. Doświadczenia z projektów 8. Wstęp Agenda 1. POPC 1.1 vs POIG 8.4 2. POPC 1.1 - aspekty formalne 3. POPC 1.1 - aspekty techniczne 4. Doświadczenia z projektów 8.4 5. Gdzie szukać informacji? POPC 1.1 vs POIG 8.4 Program Operacyjny

Bardziej szczegółowo

DECYZJA. PREZES URZĘDU KOMUNIKACJI Warszawa, dnia 28 kwietnia 2011 r. ELEKTRONICZNEJ. Anna StreŜyńska

DECYZJA. PREZES URZĘDU KOMUNIKACJI Warszawa, dnia 28 kwietnia 2011 r. ELEKTRONICZNEJ. Anna StreŜyńska PREZES URZĘDU KOMUNIKACJI Warszawa, dnia 28 kwietnia 2011 r. ELEKTRONICZNEJ Anna StreŜyńska DART SMP 6040-1/10 (47) Telekomunikacja Polska S.A. ul. Twarda 18 00-105 Warszawa Krajowa Izba Gospodarcza Elektroniki

Bardziej szczegółowo

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej Internet szerokopasmowy Rzeszów, 26 marca 2013 r. Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów

Bardziej szczegółowo

Szerokopasmowy dostęp p do Internetu w województwach Polski Wschodniej

Szerokopasmowy dostęp p do Internetu w województwach Polski Wschodniej Szerokopasmowy dostęp p do Internetu w województwach Władysław aw Ortyl Sekretarz Stanu Kraków, 12 czerwca 2007 r. Zakres wsparcia : Program Operacyjny Rozwój j Polski Wschodniej PO RPW stanowi dodatkowy

Bardziej szczegółowo

Panel UKE Piotr Gawryluk

Panel UKE Piotr Gawryluk Panel UKE hurtowe dotyczące budowanych sieci: nadmiarowość sieci zakres świadczonych usług Piotr Gawryluk Dep. Hurtowego Rynku Telekomunikacyjnego Urząd Komunikacji Elektronicznej p.gawryluk@uke.gov.pl;

Bardziej szczegółowo

ZRSI ZIOM. Zachodniopomorski Internet Optyczny Mieszkańców. Propozycja środowiska naukowego

ZRSI ZIOM. Zachodniopomorski Internet Optyczny Mieszkańców. Propozycja środowiska naukowego ZIOM Zachodniopomorski Internet Optyczny Mieszkańców Propozycja środowiska naukowego ZIOM - Agenda Uwarunkowania Cele Koncepcja środowiska naukowego Finansowanie Warianty Wnioski ZIOM - Uwarunkowania Cele

Bardziej szczegółowo

Andrzej Curkowski Instytut Energetyki Odnawialnej

Andrzej Curkowski Instytut Energetyki Odnawialnej Regionalny warsztat szkoleniowo-informacyjny w ramach projektu Biogazownia-przemyślany wybór Preferencje inwestorów i aktualny rynek realizowanych projektów inwestycyjnych w Polsce Andrzej Curkowski Instytut

Bardziej szczegółowo

Łączność szerokopasmowa: zmniejszają się różnice między europejskimi krajami o najlepszych i najgorszych wynikach

Łączność szerokopasmowa: zmniejszają się różnice między europejskimi krajami o najlepszych i najgorszych wynikach IP/08/1831 Bruksela, dnia 28 listopada 2008 r. Łączność szerokopasmowa: zmniejszają się różnice między europejskimi krajami o najlepszych i najgorszych wynikach Jak wynika ze sprawozdania opublikowanego

Bardziej szczegółowo

Wparcie społeczeństwa informacyjnego i e-biznesu

Wparcie społeczeństwa informacyjnego i e-biznesu Wparcie społeczeństwa informacyjnego i e-biznesu Wsparcie rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Tomasz Napiórkowski Departamentu Społeczeństwa Informacyjnego

Bardziej szczegółowo

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 2013 Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej - INTERNET

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 2013 Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej - INTERNET Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 2013 Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej - INTERNET 1 1. Budowa infrastruktury - przedostatnia mila Beneficjent wybiera w otwartej procedurze

Bardziej szczegółowo

Mr Hyde 40Mb. Warszawa, 11 lipiec 2012

Mr Hyde 40Mb. Warszawa, 11 lipiec 2012 Mr Hyde 40Mb Warszawa, 11 lipiec 2012 spis treści część 1 stanowisko UKE część 2 zakres zmiany część 3 harmonogram 2 3 rozdział 1 stanowisko UKE w sprawie Procesu TTM (1/2) w dniu 18 czerwca 2012 r. TP

Bardziej szczegółowo

Piotr Marciniak Krajowa Izba Komunikacji Ethernetowej. 10 września 2015 r.

Piotr Marciniak Krajowa Izba Komunikacji Ethernetowej. 10 września 2015 r. Obniżanie barier inwestycyjnych przez JST na przykładzie określania wysokości opłat za zajęcie pasa drogowego dla urządzeń i infrastruktury telekomunikacyjnej Piotr Marciniak Krajowa Izba Komunikacji Ethernetowej

Bardziej szczegółowo

Internet dla Mazowsza

Internet dla Mazowsza Internet dla Mazowsza Mapa Sieci IDM INWESTOR INŻYNIER KONTRAKTU WYKONAWCA OPIS PROJEKTU Projekt Internet dla Mazowsza zakłada wybudowanie na terenie Województwa Mazowieckiego światłowodowej sieci szkieletowo

Bardziej szczegółowo

Cel działania. Najważniejsze cele to:

Cel działania. Najważniejsze cele to: Program E- VITA Projekt Budowa ponadlokalnej internetowej sieci szerokopasmowej e -Vita inter@ktywne gminy dla gmin: Dzierżoniów, Stoszowice, Niemcza, Ziębice, Ząbkowice Śląskie, Bardo. Najważniejsze cele

Bardziej szczegółowo

Otoczenie prawne inwestycji szerokopasmowych

Otoczenie prawne inwestycji szerokopasmowych Otoczenie prawne inwestycji szerokopasmowych 24 listopada 2016 r. 11/25/2016 1 I. Nowelizacja ustawy o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych 11/25/2016 2 Nowelizacja ustawy o wspieraniu

Bardziej szczegółowo

Departament Koordynacji Polityki Strukturalnej. Fundusze unijne. a zróżnicowanie regionalne kraju. Warszawa, 27 marca 2008 r. 1

Departament Koordynacji Polityki Strukturalnej. Fundusze unijne. a zróżnicowanie regionalne kraju. Warszawa, 27 marca 2008 r. 1 Departament Koordynacji Polityki Strukturalnej Fundusze unijne a zróżnicowanie regionalne kraju Warszawa, 27 marca 2008 r. 1 Proces konwergencji w wybranych krajach UE (zmiany w stosunku do średniego PKB

Bardziej szczegółowo

OFERTA RAMOWA NA DOSTĘP HURTOWY DO SIECI ŚWIATŁOWODOWEJ FTTx WYBUDOWANEJ ZE WSPARCIEM ŚRODKÓW PUBLICZNYCH

OFERTA RAMOWA NA DOSTĘP HURTOWY DO SIECI ŚWIATŁOWODOWEJ FTTx WYBUDOWANEJ ZE WSPARCIEM ŚRODKÓW PUBLICZNYCH XV Konferencja KIKE Serock 18-19.11.2014 OFERTA RAMOWA NA DOSTĘP HURTOWY DO SIECI ŚWIATŁOWODOWEJ FTTx WYBUDOWANEJ ZE WSPARCIEM ŚRODKÓW PUBLICZNYCH AGENDA PROJEKT Cel projektu Podmioty projektu SIED ŚWAITŁOWODOWA

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji. Konferencja Krajowego Forum Szerokopasmowego Budowa szerokopasmowej Polski Łódź, 11 kwietnia 2013 r.

Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji. Konferencja Krajowego Forum Szerokopasmowego Budowa szerokopasmowej Polski Łódź, 11 kwietnia 2013 r. Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji Projekty dotyczące budowy sieci szerokopasmowych stan aktualny, prognoza na przyszłość Konferencja Krajowego Forum Szerokopasmowego Budowa szerokopasmowej Polski

Bardziej szczegółowo

FORUM NOWOCZESNEGO SAMORZĄDU

FORUM NOWOCZESNEGO SAMORZĄDU FORUM NOWOCZESNEGO SAMORZĄDU Krzysztof Pietraszkiewicz Prezes Związku Banków Polskich Warszawa 02.12.2015 Transformacja polskiej gospodarki w liczbach PKB w Polsce w latach 1993,2003 i 2013 w mld PLN Źródło:

Bardziej szczegółowo

Implementacja nowego pakietu unijnego w świetle celów Agendy Cyfrowej. Jolanta Steppa Ekspert ds. Projektów Strategicznych Telekomunikacja Polska SA

Implementacja nowego pakietu unijnego w świetle celów Agendy Cyfrowej. Jolanta Steppa Ekspert ds. Projektów Strategicznych Telekomunikacja Polska SA Implementacja nowego pakietu unijnego w świetle celów Agendy Cyfrowej Jolanta Steppa Ekspert ds. Projektów Strategicznych Telekomunikacja Polska SA Agenda Cyfrowa w obszarze szybkiego i bardzo szybkiego

Bardziej szczegółowo

Zbigniew Sender. Analiza efektów wykorzystania funduszy ZPORR 2004-2006 dla budowy. społeczeństwa informacyjnego w Województwie Świętokrzyskim

Zbigniew Sender. Analiza efektów wykorzystania funduszy ZPORR 2004-2006 dla budowy. społeczeństwa informacyjnego w Województwie Świętokrzyskim Analiza efektów wykorzystania funduszy ZPORR 2004-2006 dla budowy społeczeństwa informacyjnego w Województwie Świętokrzyskim społeczeństwa informacyjnego w Województwie Świętokrzyskim Politechnika Świętokrzyska

Bardziej szczegółowo

Program Telekomunikacji Polskiej Partnerstwo BB dla Województwa Zachodniopomorskiego

Program Telekomunikacji Polskiej Partnerstwo BB dla Województwa Zachodniopomorskiego Program Telekomunikacji Polskiej Partnerstwo BB dla Województwa Zachodniopomorskiego Szczecin, 5 lutego 2008 Społeczeństwo Informacyjne Podstawowe warunki, które muszą być spełnione, aby społeczeństwo

Bardziej szczegółowo

Internet dla Mazowsza

Internet dla Mazowsza Internet dla Mazowsza Infrastruktura teleinformatyczna Liczba ludności w województwie mazowieckim zamieszkujących miejscowości zakwalifikowane do określonych obszarów wg kryterium BSC podstawowy dostęp

Bardziej szczegółowo

Szanse i Wyzwania Cyfryzacyjnego Rozwoju Polski

Szanse i Wyzwania Cyfryzacyjnego Rozwoju Polski 18a Konferencja Miasta w Internecie Szanse i Wyzwania Cyfryzacyjnego Rozwoju Polski Czerwiec 2014, Gdańsk Ryszard Hordyński Cele Agenda cyfrowa stawia przed Polską ambitne cele w zakresie rozwoju szerokopasmowego

Bardziej szczegółowo

Likwidacja obszarów wykluczenia informacyjnego i budowa dolnośląskiej sieci szerokopasmowej (DSS)

Likwidacja obszarów wykluczenia informacyjnego i budowa dolnośląskiej sieci szerokopasmowej (DSS) Likwidacja obszarów wykluczenia informacyjnego i budowa dolnośląskiej sieci szerokopasmowej (DSS) Budowa DSS i wybór Operatora Infrastruktury http://dss.dolnyslask.pl Konferencja Krajowego Forum Szerokopasmowego

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 27 lutego Informacja Prasowa

Warszawa, 27 lutego Informacja Prasowa Warszawa, 27 lutego 2009 Informacja Prasowa Dynamiczny rozwój PTC w 2008 roku Rosnące przychody Spółki Wzrost liczby klientów abonamentowych o 17 % w porównaniu do roku 2007 Ponad 12% wzrost wskaźnika

Bardziej szczegółowo

Wybrane zagadnienia rozwoju infrastruktury teleinformatycznej oraz szkoleń z zakresu

Wybrane zagadnienia rozwoju infrastruktury teleinformatycznej oraz szkoleń z zakresu Wybrane zagadnienia rozwoju infrastruktury teleinformatycznej oraz szkoleń z zakresu e-administracji w województwie mazowieckim Nakład środków w RPO na rozwój SI Projekty z zakresu SI w realizacji: 1.

Bardziej szczegółowo