PARLAMENT EUROPEJSKI Komisja Rozwoju Regionalnego. dla Komisji Gospodarczej i Monetarnej i Komisji Budżetowej

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PARLAMENT EUROPEJSKI 2014-2019. Komisja Rozwoju Regionalnego. dla Komisji Gospodarczej i Monetarnej i Komisji Budżetowej"

Transkrypt

1 PARLAMENT EUROPEJSKI Komisja Rozwoju Regionalnego /0009(COD) PROJEKT OPINII Komisji Rozwoju Regionalnego dla Komisji Gospodarczej i Monetarnej i Komisji Budżetowej w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Europejskiego Funduszu na rzecz Inwestycji Strategicznych oraz zmieniającego rozporządzenie (UE) nr 1291/2013 i (UE) nr 1316/2013 (COM(2015)0010 C8-0007/ /0009(COD)) Sprawozdawca komisji opiniodawczej: Lambert van Nistelrooij PA\ doc PE v01-00 Zjednoczona w różnorodności

2 PA_Legam PE v /14 PA\ doc

3 ZWIĘZŁE UZASADNIENIE Polityka spójności stanowi główną politykę inwestycyjną UE w gospodarce realnej ukierunkowaną na wzrost gospodarczy, konkurencyjność, tworzenie miejsc pracy, poprawę jakości życia obywateli UE, a także długoterminowy zrównoważony rozwój. Polityka spójności oraz jej europejskie fundusze strukturalne i inwestycyjne z budżetem wynoszącym około 500 mld EUR, łącznie ze współfinansowaniem krajowym oraz inwestycjami wykorzystującymi dotacje i instrumenty finansowe stanowią główne instrumenty UE służące realizacji zapisanych w strategii Europa 2020 celów inteligentnego, zrównoważonego wzrostu gospodarczego sprzyjającego włączeniu społecznemu. W następstwie przyjęcia z końcem lutego 2015 r. 226 programów, o wartości na kwotę ponad 256 mld EUR, inwestycje są ukierunkowane na poprawę konkurencyjności gospodarczej, intensyfikację badań naukowych, rozwój technologiczny i innowację, poprawę przedsiębiorczości i otoczenia biznesowego, walkę z bezrobociem i wykluczeniem społecznym, a także na wspieranie przechodzenia na gospodarkę niskoemisyjną. Pozostałe 122 programy, których przyjęcie jest przewidywane w połowie 2015 r., będą miały również na celu zapewnienie wzrostu realnego PKB i poprawę konkurencyjności wszystkich regionów UE. Wraz z Europejskim Funduszem na rzecz Inwestycji Strategicznych (EFIS) UE tworzy nowy instrument, którego celem jest uruchomienie co najmniej 315 mld EUR środków na dodatkowe inwestycje w następnych trzech latach, co spotęguje działanie środków publicznych i przyciągnie inwestycje prywatne. Zasięg EFIS będzie się ograniczał do projektów przynoszących wysoką wartość społeczną i gospodarczą, o wyższym profilu ryzyka, rentownych i technicznie wykonalnych, przy czym wstępny budżet wynosi 21 mld EUR (5 mld EUR pochodzących z EBI i 16 mld EUR z budżetu Unii) i zostanie pomnożony dzięki prywatnym inwestycjom, udziałowi państw członkowskich i banków prorozwojowych oraz inżynierii finansowej do kwoty 315 mld EUR. Pomimo że zarówno europejskie fundusze strukturalne i inwestycyjne, jak i EFIS są instrumentami wspierającymi inwestycje strategiczne o europejskiej wartości dodanej, których celem jest osiągnięcie celów polityki unijnej, występują między nimi znaczne różnice co do zasięgu i celów, które należy podkreślić. Zgodnie z rozporządzeniem w sprawie wspólnych przepisów (rozporządzenie (UE) nr 1303/2013) europejskie fundusze strukturalne i inwestycyjne zapewniają wsparcie w ramach wieloletnich programów, których celem jest realizacja strategii UE na rzecz inteligentnego, trwałego wzrostu gospodarczego sprzyjającego włączeniu społecznemu, oraz zadania właściwe dla funduszy zgodnie z celami ustanowionymi w art. 174 ust. 1 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej w zakresie spójności gospodarczej, społecznej i terytorialnej. Z drugiej strony EFIS mający za podstawę art. 175 ust 3 TFUE służy interwencji na p w celu uruchomienia dodatkowych inwestycji i poprawy dostępu do finansowania przez zwiększenie zdolności EBI do ponoszenia ryzyka. Sprawozdawca uważa, że celem opinii Komisji Rozwoju Regionalnego w sprawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Europejskiego Funduszu na rzecz Inwestycji Strategicznych oraz zmieniającego rozporządzenie (UE) nr 1291/2013 i (UE) nr 1316/2013 powinno być skupienie się na podkreśleniu tych różnic oraz na znaczeniu zapewnienia skutecznej koordynacji i stosowania instrumentów poprzez uniknięcie PA\ doc 3/14 PE v01-00

4 potencjalnej substytucji, tak by poprawić synergię i zwiększyć wartość dodaną każdego z nich. Obecna struktura polityki spójności jest ukierunkowana na wyniki i zanim środki z europejskich funduszy strukturalnych i inwestycyjnych zostaną przeznaczone na inwestycje, należy spełnić pewne warunki w celu zapewnienia właściwego otoczenia pozwalającego zmaksymalizować ich wpływ. Przed rozpoczęciem inwestycji muszą zostać spełnione pewne warunki wstępne, takie jak strategie inteligentnej specjalizacji czy reformy sprzyjające przedsiębiorczości. Dzięki spełnieniu przesłanek rentowności i społecznej opłacalności również w ramach europejskich funduszy strukturalnych i inwestycyjnych i dzięki zobowiązaniu się państw członkowskich do skuteczniejszego wykorzystania funduszy można łatwiej osiągnąć synergie między tymi dwoma rodzajami instrumentów i powinny być one skutecznie wykorzystywane. Dlatego sprawozdawca podkreśla, że niezbędne jest, by wsparcie w ramach europejskich funduszy strukturalnych i inwestycyjnych oraz EFIS miało charakter dodatkowy oraz by jeden instrument nie wypierał drugiego. Korzystanie z europejskich funduszy strukturalnych i inwestycyjnych jest regulowane rozporządzeniem w sprawie wspólnych przepisów oraz rozporządzeniami dotyczącymi poszczególnych funduszy. EFIS nie jest instrumentem finansowym w rozumieniu rozporządzenia finansowego, w związku z czym nie istnieje mechanizm pozwalający europejskim funduszom strukturalnym i inwestycyjnym wnosić bezpośredni wkład do kapitału EFIS. Istnieje jednak możliwość połączenia europejskich funduszy strukturalnych i inwestycyjnych z inwestycjami dokonywanymi w ramach EFIS na poziomie poszczególnych projektów, w których przypadku jedna część może być finansowana z europejskich funduszy strukturalnych i inwestycyjnych, zaś druga z EFIS. Projekt musi być zgodny z ramami prawnymi europejskich funduszy strukturalnych i inwestycyjnych, być realizowany w ramach określonego programu i musi być spójny z celami tych funduszy. Ponadto wkład z europejskich funduszy strukturalnych i inwestycyjnych może zostać dokonany za pośrednictwem platform inwestycyjnych: regionalnych (w niektórych przypadkach transgranicznych, w których uczestniczy kilka państw członkowskich), sektorowych (obejmujących kilka państw w obrębie jednego sektora) oraz krajowych (skupiających pewne projekty inwestycyjne z obszaru jednego państwa członkowskiego). Organy zarządzające europejskimi funduszami strukturalnymi i inwestycyjnymi mogłyby podejmować decyzję o tym, czy inwestować w kapitał platformy inwestycyjnej, czy też wnieść wkład do instrumentu, za pośrednictwem którego instrument finansowy zasilany środkami z europejskich funduszy strukturalnych i inwestycyjnych mógłby współinwestować w poszczególne projekty wraz inwestorami prywatnymi. W tym kontekście sprawozdawca opowiada się za ustanowieniem szczegółowych postanowień dotyczących możliwego łączenia instrumentów. W nadchodzących latach zgromadzone zostaną dodatkowe informacje dotyczące zakresu takich postanowień. Te szczegółowe postanowienia powinny w każdym razie zostać opracowane przez Komisję za pośrednictwem aktów delegowanych. Pomimo że aspekty terytorialne nie stanowią głównego przedmiotu troski EFIS, rentowność projektów jest najważniejszym kryterium, w związku z czym z regionalnego punktu widzenia ważne jest zapewnienie równowagi geograficznej w całej Unii, co przyczyni się do poprawy PE v /14 PA\ doc

5 spójności gospodarczej, społecznej i terytorialnej. W tym względzie projekty transgraniczne muszą wykazać wysoką europejską wartość dodaną. Z tej perspektywy EBI i Komisja powinny również ocenić i przedstawić wyniki oceny koordynacji inwestycji w ramach EFIS z innymi dziedzinami i instrumentami polityki unijnej, a w szczególności z europejskimi funduszami strukturalnymi i inwestycyjnymi, a także wyniki oceny ich wpływu na spójność gospodarczą, społeczną i terytorialną. Faktyczne przejęcie w ramach EFIS projektów finansowanych z europejskich funduszy strukturalnych i inwestycyjnych może mieć kluczowe znaczenie w ocenie. W nadchodzących latach rzeczywiste stosowanie europejskich funduszy strukturalnych i inwestycyjnych w połączeniu z EFIS pozwoli wyciągnąć wnioski na poziomie projektów. POPRAWKI Komisja Rozwoju Regionalnego zwraca się do Komisji Gospodarczej i Monetarnej oraz Komisji Budżetowej, jako do komisji przedmiotowo właściwych, o wzięcie pod uwagę następujących poprawek: 1 Motyw 1 (1) Kryzys gospodarczy i finansowy spowodował obniżenie poziomu inwestycji w Unii. Inwestycje osiągnęły rekordową wysokość w 2007 r., a podczas kryzysu spadły o ok. 15 %. Unii szczególnie daje się we znaki brak inwestycji będący konsekwencją niepewności rynków co do perspektyw gospodarczych oraz ograniczeń budżetowych w państwach członkowskich. Brak inwestycji spowalnia ożywienie gospodarcze i wpływa niekorzystnie na tworzenie miejsc pracy, długoterminowe perspektywy wzrostu gospodarczego i konkurencyjność. (1) Kryzys gospodarczy i finansowy spowodował obniżenie poziomu inwestycji w Unii. Inwestycje osiągnęły rekordową wysokość w 2007 r., a podczas kryzysu spadły o ok. 15 %, wywierając wpływ na wszystkie europejskie regiony, zwłaszcza te słabiej rozwinięte. Unii szczególnie daje się we znaki brak inwestycji będący konsekwencją niepewności rynków co do perspektyw gospodarczych oraz ograniczeń budżetowych w państwach członkowskich. Brak inwestycji spowalnia ożywienie gospodarcze i wpływa niekorzystnie na tworzenie miejsc pracy, długoterminowe perspektywy wzrostu gospodarczego i konkurencyjność. PA\ doc 5/14 PE v01-00

6 2 Motyw 14 (14) EFIS powinien skupić się na projektach o dużej wartości dodanej pod względem społecznym i gospodarczym. W szczególności powinien być ukierunkowany na projekty, które sprzyjają tworzeniu miejsc pracy, długoterminowemu wzrostowi i konkurencyjności. EFIS powinien wykorzystywać szereg produktów finansowych, w tym kapitał własny, zadłużenie lub gwarancje, które najlepiej odpowiadają potrzebom poszczególnych projektów. Tak szeroki wachlarz produktów powinien sprawić, że EFIS będzie zdolny dostosowywać się do potrzeb rynku, a jednocześnie zachęcać do prywatnych inwestycji w projekty. EFIS nie powinien zastępować finansowania prywatno-rynkowego, ale powinien przyciągać finansowanie z sektora prywatnego poprzez usuwanie niedoskonałości rynku w celu zapewnienia jak najskuteczniejszego strategicznego wykorzystanie środków publicznych. Wymóg zgodności z zasadami pomocy państwa powinien przyczynić się do takiego skutecznego i strategicznego wykorzystania środków publicznych. (14) EFIS powinien skupić się na projektach o dużej wartości dodanej pod względem społecznym i gospodarczym, przyczyniając się przy tym do poprawy spójności gospodarczej, społecznej i terytorialnej Unii. W szczególności powinien być ukierunkowany na projekty, które sprzyjają tworzeniu miejsc pracy, długoterminowemu wzrostowi i konkurencyjności. EFIS powinien wykorzystywać szereg produktów finansowych, w tym kapitał własny, zadłużenie lub gwarancje, które najlepiej odpowiadają potrzebom poszczególnych projektów. Tak szeroki wachlarz produktów powinien sprawić, że EFIS będzie zdolny dostosowywać się do potrzeb rynku, a jednocześnie zachęcać do prywatnych inwestycji w projekty. EFIS nie powinien zastępować finansowania prywatno-rynkowego, ale powinien przyciągać finansowanie z sektora prywatnego poprzez usuwanie niedoskonałości rynku w celu zapewnienia jak najskuteczniejszego strategicznego wykorzystanie środków publicznych. Wymóg zgodności z zasadami pomocy państwa powinien przyczynić się do takiego skutecznego i strategicznego wykorzystania środków publicznych. 3 Motyw 20 PE v /14 PA\ doc

7 (20) Podmioty trzecie mogą współfinansować projekty wraz z EFIS, przekazując środki na poszczególne projekty lub w ramach specjalnych platform inwestycyjnych, które obsługują określone obszary geograficzne lub sektory. (20) Państwa członkowskie mogą wykorzystywać europejskie fundusze strukturalne i inwestycyjne jako wkład w finansowanie kwalifikowalnych projektów wspieranych w ramach gwarancji UE, zgodnie z celami, zasadami i przepisami zawartymi w ramach prawnych mających zastosowanie do tych funduszy, a w szczególności zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiającym wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego (zwanym rozporządzeniem w sprawie wspólnych przepisów ), a także zgodnie z umowami o partnerstwie i odnośnymi programami. Elastyczność zaproponowanego podejścia powinna zwiększyć synergie między instrumentami unijnymi i potencjał przyciągania inwestorów w obszarach inwestycji, którymi zajmuje się EFIS. Europejskie fundusze strukturalne i inwestycyjne oraz EFIS powinny się wzajemnie uzupełniać i należy w jak największej mierze unikać efektu wypierania jednego funduszu przez drugi. 1a Dz.U. L 347 z , s Motyw 21 PA\ doc 7/14 PE v01-00

8 (21) Pod warunkiem spełnienia wszystkich kryteriów kwalifikowalności państwa członkowskie mogą korzystać z europejskich funduszy na rzecz inwestycji strukturalnych, aby wnieść wkład w finansowanie kwalifikowalnych projektów wspieranych przez gwarancję UE. Elastyczność zaproponowanego podejścia powinna zwiększyć potencjał przyciągania inwestorów w obszarach inwestycji, którymi zajmuje się EFIS. (21) Podmioty trzecie mogą współfinansować projekty wraz z EFIS, przekazując środki na poszczególne projekty lub w ramach specjalnych platform inwestycyjnych, które obsługują określone obszary geograficzne lub sektory. Wsparcie z europejskich funduszy strukturalnych i inwestycyjnych na rzecz regionalnych, krajowych i sektorowych platform inwestycyjnych powinno być możliwe w pewnych okolicznościach, które powinny zostać określone w akcie delegowanym Komisji. 5 Motyw 25 (25) EBI powinien regularnie przeprowadzać oceny działań wspieranych przez EFIS, w celu oszacowania ich zasadności, wyników i skutków oraz określenia aspektów mogących udoskonalić przyszłe działania. Oceny takie powinny przyczynić się do rozliczalności i analizy długookresowej stabilności. (25) EBI i Komisja powinny regularnie przeprowadzać oceny działań wspieranych przez EFIS, w celu oszacowania ich zasadności, wyników i skutków, a także ich koordynacji i spójności z innymi dziedzinami i instrumentami polityki Unii, zwłaszcza ze wsparciem udzielanym w ramach europejskich funduszy strukturalnych i inwestycyjnych, jak również w celu określenia aspektów mogących udoskonalić przyszłe działania. Oceny takie powinny przyczynić się do rozliczalności i analizy długookresowej stabilności. PE v /14 PA\ doc

9 6 Artykuł 1 ustęp 1 a (nowy) 1a. Komisja i EBI dbają o to, by wsparcie w ramach EFIS było spójne z innymi dziedzinami i instrumentami polityki UE oraz by je uzupełniało. 7 Artykuł 1 a (nowy) Artykuł 1a Definicje Do celów niniejszego rozporządzenia stosuje się następujące definicje: (1) platforma inwestycyjna oznacza porozumienie w zakresie współfinansowania przyjęte w celu finansowania grupy projektów, które może przybrać formę spółki celowej, zarządzanego rachunku lub umowy. Platforma inwestycyjna może być platformą regionalną (w niektórych przypadkach grupującą kilka państw członkowskich), krajową (zgrupowanie pewnych projektów inwestycyjnych na obszarze danego państwa członkowskiego) lub sektorową (obejmującą jeden sektor w kilku państwach członkowskich); (2) podmiot trzeci oznacza organ publiczny lub prywatny inny niż Komisja i EBI, który może wnieść bezpośredni wkład do EFIS oraz uczestniczyć w strukturze zarządzania EFIS. Mogą to być państwa członkowskie, krajowe banki PA\ doc 9/14 PE v01-00

10 prorozwojowe lub agencje publiczne należące do państw członkowskich lub przez nie kontrolowane, podmioty sektora prywatnego oraz podmioty spoza Unii. 8 Artykuł 2 ustęp 2 2. Umowa w sprawie EFIS przewiduje utworzenie Europejskiego Centrum Doradztwa Inwestycyjnego ( ECDI ) w ramach EBI. ECDI ma na celu wykorzystanie istniejących struktur doradczych EBI i Komisji na potrzeby świadczenia usług doradczych w zakresie identyfikowania projektów inwestycyjnych, ich przygotowania i rozwijania oraz działanie jako punkt kompleksowego doradztwa technicznego w dziedzinie finansowania projektów w Unii. Działalność ECDI obejmuje wsparcie dotyczące wykorzystania pomocy technicznej w zakresie konstruowania projektów, wykorzystania innowacyjnych instrumentów finansowych, partnerstw publiczno-prywatnych oraz doradztwo, we właściwych przypadkach, dotyczące odpowiednich zagadnień z zakresu prawodawstwa UE. 2. Umowa w sprawie EFIS przewiduje utworzenie Europejskiego Centrum Doradztwa Inwestycyjnego ( ECDI ) w ramach EBI. ECDI ma na celu wykorzystanie istniejących struktur doradczych EBI i Komisji oraz ich uzupełnianie na potrzeby świadczenia usług doradczych w zakresie identyfikowania projektów inwestycyjnych, ich przygotowania i rozwijania oraz działanie jako punkt kompleksowego doradztwa technicznego w dziedzinie finansowania projektów w ramach EFIS. Działalność ECDI obejmuje wsparcie dotyczące wykorzystania pomocy technicznej w zakresie konstruowania projektów, wykorzystania innowacyjnych instrumentów finansowych, partnerstw publiczno-prywatnych oraz doradztwo, we właściwych przypadkach i bez uszczerbku dla uprawnień Komisji w zakresie nadzoru nad stosowaniem prawa unijnego, dotyczące odpowiednich zagadnień z zakresu prawodawstwa UE. PE v /14 PA\ doc

11 9 Artykuł 3 ustęp 5 akapit pierwszy a (nowy) Komitet inwestycyjny uwzględnia unijny cel spójności gospodarczej, społecznej i terytorialnej oraz unika pogłębienia braku równowagi między regionami w Unii. 10 Artykuł 5 ustęp 4 4. Pod warunkiem spełnienia wszystkich odpowiednich kryteriów kwalifikowalności państwa członkowskie mogą korzystać z europejskich funduszy strukturalnych i inwestycyjnych, aby wnieść wkład w finansowanie kwalifikowalnych projektów, w które inwestuje EBI ze wsparciem w postaci gwarancji UE. 4. Państwa członkowskie mogą korzystać z europejskich funduszy strukturalnych i inwestycyjnych, aby wnieść wkład w finansowanie kwalifikowalnych projektów, w które inwestuje EBI ze wsparciem w postaci gwarancji UE, zgodnie z celami, zasadami i przepisami zawartymi w ramach prawnych mających zastosowanie do tych funduszy, a także zgodnie z umowami o partnerstwie i odnośnymi programami. 11 Artykuł 5 ustęp 4 akapit pierwszy a (nowy) Zgodnie z art. 17 Komisja jest uprawniona do przyjęcia aktów delegowanych ustanawiających dodatkowe szczegółowe PA\ doc 11/14 PE v01-00

12 postanowienia dotyczące łączenia wsparcia z europejskich funduszy strukturalnych i inwestycyjnych na rzecz projektów finansowanych przez EBI ze wsparciem w ramach gwarancji UE, w tym zawierających postanowienia dotyczące wkładu z europejskich funduszy strukturalnych i inwestycyjnych w ramach platform inwestycyjnych. 12 Artykuł 5 ustęp 4 a (nowy) 4a. Komisja, EBI i państwa członkowskie dbają o to, by wszelkie inwestycje wykorzystujące wsparcie w ramach EFIS uwzględniały ich wpływ na szczeblu regionalnym oraz wpływ na spójność gospodarczą, społeczną i terytorialną, jak również poprawę synergii i skuteczną koordynację między EFIS a europejskimi funduszami strukturalnymi i inwestycyjnymi, tak by zapewnić ich wkład w dążeniu do spójności gospodarczej, społecznej i terytorialnej. 13 Artykuł 10 ustęp 2 litera a a (nowa) aa) opis projektów, dla których wsparcie w ramach europejskich funduszy strukturalnych i inwestycyjnych łączy się PE v /14 PA\ doc

13 ze wsparciem w ramach EFIS, a także łączną kwotę wkładu z każdego ze źródeł; 14 Artykuł 12 ustęp 2 a (nowy) 2a. W sprawozdaniu, o którym mowa w ust. 2 lit. b), Komisja przeanalizuje wkład EFIS w realizację strategii Unii na rzecz inteligentnego, trwałego wzrostu gospodarczego sprzyjającego włączeniu społecznemu, jego spójność z innymi dziedzinami i instrumentami polityki Unii, a także wpływ działań finansowanych z EFIS na spójność gospodarczą, społeczną i terytorialną. 15 Artykuł 12 ustęp 2 b (nowy) 2b. W przypadku gdy europejskie fundusze strukturalne i inwestycyjne są wykorzystywane jako wkład w finansowanie kwalifikowalnych projektów, w które inwestuje EIB, wykorzystując wsparcie w ramach gwarancji UE zgodnie z art. 5 ust. 4 niniejszego rozporządzenia, państwa członkowskie przedstawiają informacje dotyczące tego wkładu w ramach spoczywającego na nich obowiązku sprawozdawczego na mocy art. 50 ust. 5 i PA\ doc 13/14 PE v01-00

14 art. 52 ust. 2 rozporządzenia w sprawie wspólnych przepisów. PE v /14 PA\ doc

KOMUNIKAT KOMISJI Wytyczne Unii w sprawie pomocy państwa na rzecz promowania inwestycji w zakresie finansowania ryzyka (2014/C 19/04)

KOMUNIKAT KOMISJI Wytyczne Unii w sprawie pomocy państwa na rzecz promowania inwestycji w zakresie finansowania ryzyka (2014/C 19/04) C 19/4 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 22.1.2014 KOMUNIKAT KOMISJI Wytyczne Unii w sprawie pomocy państwa na rzecz promowania inwestycji w zakresie finansowania ryzyka (2014/C 19/04) SPIS TREŚCI 1.

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT KOMISJI DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY

KOMUNIKAT KOMISJI DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 22.7.2015 r. COM(2015) 361 final KOMUNIKAT KOMISJI DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY Wspólne działania na rzecz wzrostu gospodarczego i zatrudnienia: rola krajowych banków

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie na temat działań Komisji Europejskiej w obszarze podatków i ceł w okresie po 2014 r.

Sprawozdanie na temat działań Komisji Europejskiej w obszarze podatków i ceł w okresie po 2014 r. Bruksela, dnia 7 grudnia 2011 r. Sprawozdanie nr 106/2011 Sprawozdanie na temat działań Komisji Europejskiej w obszarze podatków i ceł w okresie po 2014 r. Bruksela, dnia 9 listopada 2011 r. Co roku unijna

Bardziej szczegółowo

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH. Wniosek dotyczący DECYZJI PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH. Wniosek dotyczący DECYZJI PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH Bruksela, dnia 6.4.2005 KOM(2005) 121 końcowy 2005/0050 (COD) Wniosek dotyczący DECYZJI PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY ustanawiającej program ramowy na rzecz konkurencyjności

Bardziej szczegółowo

(Akty ustawodawcze) ROZPORZĄDZENIA

(Akty ustawodawcze) ROZPORZĄDZENIA 12.3.2014 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 72/1 I (Akty ustawodawcze) ROZPORZĄDZENIA ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) NR 223/2014 z dnia 11 marca 2014 r. w sprawie Europejskiego

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT KOMISJI DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO, RADY, EUROPEJSKIEGO KOMITETU EKONOMICZNO-SPOŁECZNEGO I KOMITETU REGIONÓW

KOMUNIKAT KOMISJI DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO, RADY, EUROPEJSKIEGO KOMITETU EKONOMICZNO-SPOŁECZNEGO I KOMITETU REGIONÓW KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 13.10.2011 KOM(2011) 637 wersja ostateczna KOMUNIKAT KOMISJI DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO, RADY, EUROPEJSKIEGO KOMITETU EKONOMICZNO-SPOŁECZNEGO I KOMITETU REGIONÓW Zwiększanie

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT KOMISJI DO RADY I PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO. w sprawie finansowania długoterminowego gospodarki europejskiej. {SWD(2014) 105 final}

KOMUNIKAT KOMISJI DO RADY I PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO. w sprawie finansowania długoterminowego gospodarki europejskiej. {SWD(2014) 105 final} KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 27.3.2014 r. COM(2014) 168 final KOMUNIKAT KOMISJI DO RADY I PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO w sprawie finansowania długoterminowego gospodarki europejskiej {SWD(2014) 105 final}

Bardziej szczegółowo

EUROPEJSKI KOMITET EKONOMICZNO-SPOŁECZNY

EUROPEJSKI KOMITET EKONOMICZNO-SPOŁECZNY 14.8.2015 PL Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej C 268/27 III (Akty przygotowawcze) EUROPEJSKI KOMITET EKONOMICZNO-SPOŁECZNY 506. SESJA PLENARNA EKES-U W DNIACH 18 I 19 MARCA 2015 R. Opinia Europejskiego

Bardziej szczegółowo

20.12.2013 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 347/487

20.12.2013 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 347/487 20.12.2013 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 347/487 ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) NR 1305/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski

Bardziej szczegółowo

(Akty ustawodawcze) DYREKTYWY

(Akty ustawodawcze) DYREKTYWY 14.11.2012 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 315/1 I (Akty ustawodawcze) DYREKTYWY DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY 2012/27/UE z dnia 25 października 2012 r. w sprawie efektywności energetycznej,

Bardziej szczegółowo

SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. Warszawa, dnia 20 maja 2010 r. Druk nr 879

SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. Warszawa, dnia 20 maja 2010 r. Druk nr 879 SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VII KADENCJA Warszawa, dnia 20 maja 2010 r. Druk nr 879 MINISTERSTWO SPRAW ZAGRANICZNYCH SEKRETARZ STANU SEKRETARZ DO SPRAW EUROPEJSKICH Mikołaj DOWGIELEWICZ Pan Bogdan

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) NR

ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) NR L 347/50 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 20.12.2013 ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) NR 1288/2013 z dnia 11 grudnia 2013 r. ustanawiające Erasmus+ : unijny program na rzecz kształcenia,

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) NR

ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) NR 20.12.2013 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 347/81 ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) NR 1290/2013 z dnia 11 grudnia 2013 r. ustanawiające zasady uczestnictwa i upowszechniania dla

Bardziej szczegółowo

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej. (Akty o charakterze nieustawodawczym) ROZPORZĄDZENIA

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej. (Akty o charakterze nieustawodawczym) ROZPORZĄDZENIA 13.2.2015 L 38/1 II (Akty o charakterze nieustawodawczym) ROZPORZĄDZENIA ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) 2015/207 z dnia 20 stycznia 2015 r. ustanawiające szczegółowe zasady wykonania rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

Bruksela, dnia 28.11.2014 r. COM(2014) 902 final

Bruksela, dnia 28.11.2014 r. COM(2014) 902 final KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 28.11.2014 r. COM(2014) 902 final KOMUNIKAT KOMISJI DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO, RADY, EUROPEJSKIEGO BANKU CENTRALNEGO, EUROPEJSKIEGO KOMITETU EKONOMICZNO-SPOŁECZNEGO,

Bardziej szczegółowo

DECYZJA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY NR 1312/2013/EU

DECYZJA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY NR 1312/2013/EU L 347/892 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 20.12.2013 DECYZJE DECYZJA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY NR 1312/2013/EU z dnia 11 grudnia 2013 r. w sprawie strategicznego planu innowacji Europejskiego

Bardziej szczegółowo

Europejskie fundusze strukturalne i inwestycyjne 2014-2020 PRZEWODNIK DLA ZWIĄZKÓW ZAWODOWYCH

Europejskie fundusze strukturalne i inwestycyjne 2014-2020 PRZEWODNIK DLA ZWIĄZKÓW ZAWODOWYCH Europejskie fundusze strukturalne i inwestycyjne 2014-2020 PRZEWODNIK DLA ZWIĄZKÓW ZAWODOWYCH 1 Europejskie fundusze strukturalne i inwestycyjne 2014-2020 PRZEWODNIK DLA ZWIĄZKÓW ZAWODOWYCH With the support

Bardziej szczegółowo

20.12.2013 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 347/549

20.12.2013 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 347/549 20.12.2013 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 347/549 ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) NR 1306/2013 z dnia 17 grudnia 2013 w sprawie finansowania wspólnej polityki rolnej, zarządzania

Bardziej szczegółowo

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 187. Legislacja. Akty o charakterze nieustawodawczym. Tom 57. 26 czerwca 2014. Wydanie polskie.

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 187. Legislacja. Akty o charakterze nieustawodawczym. Tom 57. 26 czerwca 2014. Wydanie polskie. Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 187 Wydanie polskie Legislacja Tom 57 26 czerwca 2014 Spis treści II Akty o charakterze nieustawodawczym ROZPORZĄDZENIA Rozporządzenie Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia

Bardziej szczegółowo

Zasady wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020

Zasady wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 Załącznik nr 1 do uchwały nr 628/54/15 Zarządu Województwa Pomorskiego z dnia 30 czerwca 2015 r. Zasady wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 (z dnia 30

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) NR

ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) NR L 227/18 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 31.7.2014 ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) NR 808/2014 z dnia 17 lipca 2014 r. ustanawiające zasady stosowania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego

Bardziej szczegółowo

Interreg Europa Podręcznik programu

Interreg Europa Podręcznik programu European Union European Regional Development Fund Sharing solutions for better regional policies UWAGA: DOKUMENT O CHARAKTERZE POMOCNICZYM. OBOWIĄZUJE WERSJA ANGIELSKA, OPUBLIKOWANA NA STRONIE PROGRAMU

Bardziej szczegółowo

Szkoła Główna Handlowa w Warszawie Oficyna Wydawnicza 02-554 Warszawa, al. Niepodległości 164 www.wydawnictwo.waw.pl, www.sgh.waw.

Szkoła Główna Handlowa w Warszawie Oficyna Wydawnicza 02-554 Warszawa, al. Niepodległości 164 www.wydawnictwo.waw.pl, www.sgh.waw. Rada Naukowa Prof. zw. dr hab. Jolanta Mazur (przewodnicząca); prof. zw. dr hab. Tomasz Gołębiowski; dr Sándor Kerekes, prof. Corvinus University of Budapest, Węgry; dr Alfred Koetzle, prof. Viadrina University,

Bardziej szczegółowo

Zwiększenie kredytowania gospodarki: wdrożenie podwyższenia kapitału EBI oraz wspólnych inicjatyw Komisji i EBI

Zwiększenie kredytowania gospodarki: wdrożenie podwyższenia kapitału EBI oraz wspólnych inicjatyw Komisji i EBI Zwiększenie kredytowania gospodarki: wdrożenie podwyższenia kapitału EBI oraz wspólnych inicjatyw Komisji i EBI Wspólne sprawozdanie Komisji i EBI dla Rady Europejskiej 27-28 czerwca 2013 r. Zwiększenie

Bardziej szczegółowo

P7_TA-PROV(2013)0120 Wymiana handlowa i inwestycje na rzecz krajów rozwijających się

P7_TA-PROV(2013)0120 Wymiana handlowa i inwestycje na rzecz krajów rozwijających się P7_TA-PROV(2013)0120 Wymiana handlowa i inwestycje na rzecz krajów rozwijających się Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 16 kwietnia 2013 r. w sprawie handlu i inwestycji, sił napędzających wzrost

Bardziej szczegółowo

(Komunikaty) KOMUNIKATY INSTYTUCJI, ORGANÓW I JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH UNII EUROPEJSKIEJ KOMISJA EUROPEJSKA

(Komunikaty) KOMUNIKATY INSTYTUCJI, ORGANÓW I JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH UNII EUROPEJSKIEJ KOMISJA EUROPEJSKA 23.7.2013 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej C 209/1 II (Komunikaty) KOMUNIKATY INSTYTUCJI, ORGANÓW I JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH UNII EUROPEJSKIEJ KOMISJA EUROPEJSKA Wytyczne w sprawie pomocy regionalnej

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis priorytetów Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013

Szczegółowy opis priorytetów Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013 Szczegółowy opis priorytetów Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013 Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia na lata 2007-2013 Dokument opracowany na podstawie Programu Operacyjnego Innowacyjna

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH

SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 577/15 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 14 maja 2015 r. ZARZĄD WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE KOMISJI DLA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY

SPRAWOZDANIE KOMISJI DLA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 8.8.2014 r. COM(2014) 509 final SPRAWOZDANIE KOMISJI DLA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY dotyczące funkcjonowania Europejskich Urzędów Nadzoru i Europejskiego Systemu

Bardziej szczegółowo

Zarząd Województwa Łódzkiego

Zarząd Województwa Łódzkiego Zarząd Województwa Łódzkiego Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 dla Osi Priorytetowej II Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka,

Bardziej szczegółowo