Możliwości finansowania badao naukowych, działalności edukacyjnej oraz inwestycji ze źródeł europejskich i międzynarodowych w najbliższych latach.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Możliwości finansowania badao naukowych, działalności edukacyjnej oraz inwestycji ze źródeł europejskich i międzynarodowych w najbliższych latach."

Transkrypt

1 Możliwości finansowania badao naukowych, działalności edukacyjnej oraz inwestycji ze źródeł europejskich i międzynarodowych w najbliższych latach. Szczegółowe informacje o konkursach wraz z terminami naborów będą na bieżąco zamieszczane na stronie

2 PROGRAMY: A. HORYZONT 2020 B. HERA C. ERASMUS+ D. FUNDUSZE STRUKTURALNE UE E. Międzynarodowy Fundusz Wyszehradzki F. Granty Polsko Niemieckiej Fundacji na rzecz Nauki

3 DZIAŁ PROJEKTÓW HORYZONT Horyzont 2020 to największy program badawczo-innowacyjny UE z budżetem w wys. ok. 70 miliardów euro na 7 lat: Instrument finansowy wdrażający Innowacyjną Unię inicjatywę Europy 2020 nakierowaną na zabezpieczenie europejskiej konkurencyjności. 3. Cel: stymulowanie innowacji i wzrostu gospodarczego.

4 DZIAŁ PROJEKTÓW Kto może uczestniczyd? Jednostki publiczne Centra badawcze Instytucje szkolnictwa wyższego Stowarzyszenia Organizacje międzynarodowe Przedsiębiorstwa Indywidualni naukowcy Kraje członkowskie UE Kraje stowarzyszone i kandydujące Kraje trzecie - pozaeuropejskie Wnioski składane są w odpowiedzi na wezwanie konkursowe Dofinansowanie KE Do 100% kosztów kwalifikowalnych

5 DZIAŁ PROJEKTÓW

6 DZIAŁ PROJEKTÓW I. Doskonała baza naukowa 1. Działania Marii Skłodowskiej-Curie 2. Granty Europejskiej Rady ds. Badao Naukowych (ERC) 3. Infrastruktury badawcze 4. FET Future and Emerging Technologies (Przyszłe i Powstające Technologie)

7 DZIAŁ PROJEKTÓW Działania Marii Skłodowskiej-Curie Największy europejski program wymiany międzynarodowej dla naukowców. Indywidualne i instytucjonalne projekty badawczo-szkoleniowe: Indywidualne badawcze stypendia wyjazdowe Wymiana personelu badawczego Międzysektorowa oraz międzynarodowa współpraca Szkolenie młodej kadry naukowej Wszystkie dziedziny są akceptowane.

8 DZIAŁ PROJEKTÓW INDIVIDUAL FELLOWSHIPS stypendia indywidualne w UE, do UE i poza UE Granty dla najlepszych doświadczonych naukowców (stopień doktora lub 4 lata doświadczenia zawodowego) na prowadzenie badań. Konkurs otwarty do

9 DZIAŁ PROJEKTÓW Research and Innovation Staff Exchange (RISE) Wymiana pracowników naukowych, administracyjnych, technicznych i kadry zarządzającej badaniami. Oczekiwane rezultaty: Wzmocnienie współpracy pomiędzy instytucjami z różnych sektorów (UE nie UE) oraz wzmocnienie współpracy pomiędzy UE a krajami trzecimi (UE nie UE oraz UE UE). Konkurs 2015: otwarty do

10 DZIAŁ PROJEKTÓW Innovative Training Networks (ITN) Główny program finansujący szkolenia dla młodych naukowców poprzez szkolenia lub doktoraty. 4-letnie projekty międzynarodowe, międzysektorowe, interdyscyplinarne składane przez konsorcja, oparte na wspólnym programie badań. 1. ETN European Training Network 2. EID European Industrial Doctorates 3. EJD European Joint Doctoratas

11 Granty Europejskiej Rady ds. Badao Naukowych (European Research Council - ERC) Program finansuje badania poznawcze - frontier research Projekt nowatorski wykraczający poza obecny stan wiedzy z jasnym i ambitnym celem (publikacja to tylko produkt uboczny). Wszystkie dziedziny są akceptowane.

12 DZIAŁ PROJEKTÓW Granty Europejskiej Rady ds. Badao Naukowych (European Research Council - ERC) Ambitne, nowatorskie projekty badawcze przez okres do 5 lat. Projekt musi byd realizowany w instytucji goszczącej (Host Institution) w kraju UE lub stowarzyszonym z programem Horyzont 2020 przez młode lub doświadczone zespoły kierowane przez tzw. Głównego Badacza (Principal Investigator). Wszystkie dziedziny są akceptowane. Ceniona jest interdyscyplinarnośd. Główny Badacz składa wniosek o dofinansowanie Instytucja goszcząca otrzymuje grant zatrudnia Głównego Badacza Główny Badacz tworzy zespół badawczy

13 ERC Grant Doświadczenie badacza Data ogłoszenia konkursu Data zamknięcia konkursu Dofinansowanie projektu w EURO/grant Starting Grant - od 2 do 7 lat po doktoracie; - min 1 samodzielna publikacja naukowa; - PI co najmniej 50% swojego czasu pracy musi poświęcid na realizację grantu ERC; Do 2 mln Consolidator Grant Advanced Grant - od 7 do 12 lat po doktoracie; - kilka publikacji naukowych, samodzielnośd naukowa, międzynarodowa pozycja; - PI co najmniej 40% swojego czasu pracy musi poświęcid na realizację grantu ERC; - niezależnie od czasu jaki upłynął od doktoratu; - wybitny naukowiec o ugruntowanej pozycji, który w ostatnich 10 latach może pochwalid się istotnymi osiągnięciami naukowymi; - PI co najmniej 30% swojego czasu pracy musi poświęcid na realizację grantu ERC ; Do 2,75 mln Do 3,5 mln Proof of Concept Tylko dla laureatów grantów ERC na wdrożenie pomysłu Do Nabory ERC są cykliczne i powinny byd w analogicznych datach w kolejnych latach

14 WNIOSEK O DOFINANSOWANIE ERC Grant Part A częśd administracyjna Part B1 Strona tytułowa. Section a: Extended synopsis max 5 stron Section b: CV max 2 strony Appendix: funding ID nie liczy się do limitu stron Section c: Track-record max 2 strony Part B2 The scientific proposal max 15 stron Section a: State-of-the-art and objectives Section b: Methodology Section c: Resources (incl. Project costs)

15

16 DZIAŁ PROJEKTÓW III. Wyzwania społeczne 1. Zdrowie, zmiany demograficzne i dobrostan 2. Bezpieczeostwo żywnościowe, zrównoważone rolnictwo, badania morskie i gospodarka ekologiczna 3. Bezpieczna, ekologiczna i efektywna energia 4. Inteligentny, ekologiczny i zintegrowany transport 5. Działania w dziedzinie klimatu, efektywna gospodarka zasobami i surowcami 6. Europa w zmieniającym się świecie integracyjne, innowacyjne i refleksyjne społeczeostwa 7. Bezpieczne społeczeostwa ochrona wolności i bezpieczeostwa Europy i jej obywateli

17 DZIAŁ PROJEKTÓW IV. Upowszechnienie doskonałości i poszerzenie uczestnictwa Wyrównanie różnic między lepiej i gorzej rozwiniętymi regionami UE Twinning wzmocnienie jednostki w obszarze badao przez współpracę z min. 2 wiodącymi instytucjami w danej dziedzinie. Teaming Ma na celu stworzenie nowych (lub istotną modernizację istniejących) Centrów Doskonałości mających siedzibę w paostwach członkowskich / regionach, które są określone jako mniej rozwinięte w zakresie badao i innowacji w procesie łączenia sił (TEAMING) z wiodącymi instytucjami badawczymi w Europie (lub konsorcjum takich instytucji). ERA Chairs stworzenie zespołu badawczego przez zatrudnienie wybitnego naukowca, który go zbuduje, podnosząc potencjał jednostki.

18 DZIAŁ PROJEKTÓW Twinning WZMOCNIENIE określonej DZIEDZINY BADAŃ w danej instytucji poprzez partnerstwo z co najmniej 2 instytucjami wiodącymi w danej dziedzinie oraz strategię naukową dla stymulowania doskonałości naukowej i innowacyjnej. Wnioski muszą być składane przez co najmniej 3 uczestników: a) organizacja wnioskująca - powinna mieć siedzibę w Państwie UE, którego Indeks Zbiorczy Doskonałości Badawczej wynosi <70% średniej wartości tego wskaźnika na terenie państw UE27: Bułgaria, Chorwacja, Cypr, Czechy, Estonia, Węgry, Łotwa, Litwa, Luksemburg, Malta, POLSKA, Portugalia, Rumunia, Słowacja i Słowenia. b) co najmniej 2 wiodące w danej dziedzinie organizacje badawcze mające siedziby w dwóch różnych Państwach Członkowskich innych niż koordynator. Wspierane działania: wymiana pracowników; szkolenia, warsztaty, konferencje; szkoły letnie. Projekty nie wspierają: zatrudnienia personelu badawczego, wyposażenia, badań naukowych. Termin składania wniosków: 7 maja 2015 Call: H2020-TWINN-2015

19 V. Nauka z udziałem i dla społeczeostwa Celem tego programu jest budowanie efektywnej współpracy między nauką a społeczeostwem, w celu pozyskania nowych talentów dla badao i innowacji oraz połączenie doskonałości naukowej ze świadomością społeczną i odpowiedzialnością. Przykładowe tematy konkursów, które uruchomione zostaną : Innovative ways to make science education and scientific careers attractive to young people Evaluation of initiatives to promote gender equality in research policy and research organisations Support to research organisations to implement gender equality plans Supporting structural change in research organisations to promote Responsible Research and Innovation Knowledge Sharing Platform DZIAŁ PROJEKTÓW

20 DZIAŁ PROJEKTÓW Gdzie szukad informacji? Participant Portal

21

22

23

24

25 DZIAŁ PROJEKTÓW Zostao ekspertem KE Jeżeli: Masz wyższe wykształcenie Masz wiedzę ekspercką w dziedzinie badao lub innowacji w dowolnym obszarze, w tym w zakresie aspektów zarządzania Dysponujesz czasem, umożliwiającym podjęcie okazjonalnych, krótkoterminowych zobowiązao zawodowych zarejestruj się w bazie ekspertów Komisji Europejskiej:

26 Konkurs ogłoszony przez Konsorcjum HERA i NCN pt. Uses of the Past Projekty humanistyczne, które próbują odpowiedzied na pytanie: W jaki sposób rozumienie przeszłości i wyobrażenia o niej wpływają na naszą teraźniejszośd oraz postawy wobec przyszłości? APLIKACJA POZWALAJĄCA NA ZNALEZIENIE PARTNERÓW: https://www.jiscmail.ac.uk/cgi-bin/webadmin?a0=hera- USESOFTHEPAST

27 Konsorcjum: min 4 naukowców Principal Investigator (Ph.D.) z min. 4 różnych krajów uczestniczących w konkursie Kraje uczestniczące w konkursie: Austria, Belgia, Czechy, Chorwacja, Dania, Estonia, Finlandia, Holandia, Irlandia, Islandia, Litwa, Luksemburg, Łotwa, Niemcy, Norwegia, Polska, Portugalia, Słowenia, Szwajcaria, Szwecja, Wielka Brytania, Włochy. Dwa etapy wnioskowania (online): 1. Outline proposal: do (wyniki w lipcu 2015) 2. Full proposal: do Lista wniosków dofinansowanych - luty 2016 Polscy wnioskodawcy - dofinansowanie na badania podstawowe. Dodatkowa rejestracja wniosku o finansowanie polskiej części projektu do (systemu OSF).

28 Projekt musi rozpocząd się w czerwcu 2016 i zakooczyd nie później niż w czerwcu 2019 roku (max czas trwania projektu 36 m-cy). Max kwota dofinansowania: 1,2 mln euro na projekt Nie wymagany jest wkład własny. Koszty kwalifikowalne: Wynagrodzenie personelu (PI, PL, PM, studenci, inni naukowcy, personel administracyjny) Sprzęt Podróże Koszty związane z organizacją spotkao Materiały eksploatacyjne Koszty upowszechniania Koszty transferu wiedzy Koszty ogólne/pośrednie

29 ERASMUS+ SZKOLNICTWO WYŻSZE

30 Dział Projektów Erasmus+ 30

31 Struktura programu: Akcja 1 Studiowanie i wolontariat w innym kraju Dział Projektów Akcja 2 Współpraca na rzecz innowacji i dobrych praktyk Akcja 3 Wsparcie w reformowaniu polityk Działania centralne Jean Monnet Popularyzacja wiedzy o Unii Europejskiej Sport Wydarzenia sportowe 31

32 Erasmus+ Akcja 1 - MOBILNOŚD Dział Projektów W ramach tej akcji studenci studiów I, II i III stopnia mogą skorzystad z wyjazdów trwających łącznie do 12 miesięcy w jednym cyklu kształcenia. Minimalny czas pobytu na studiach za granicą wynosi 3 miesiące, a na praktyce 2 miesiące Wyjazdy na zagraniczne studia i praktyki Wyjazdy na staże dla absolwentów Wyjazdy pracowników w celach dydaktycznych i szkoleniowych W wyjazdach specjalistów w celu prowadzenia zajęd na uczelniach Więcej informacji: Biuro Programu Erasmus + działające na Uniwersytecie Śląskim

33 Dział Projektów Erasmus+ Akcja 1 Wspólne studia magisterskie Erasmus Mundus Studia II stopnia prowadzone przez konsorcjum uczelni, z co najmniej 3 różnych krajów uczestniczących w programie Erasmus. Studia trwające rok, półtora roku lub dwa lata są realizowane w co najmniej dwóch różnych krajach. W ramach projektu przyznawane są stypendia dla studentów, zaś absolwenci uzyskują podwójny dyplom. Na etapie ubiegania się o wspólne studia powinny posiadad akredytację! Granty przyznawane są na okres od 4 do 5 lat. Pierwszy rok projektu to okres przygotowawczy.

34 Dział Projektów Erasmus+ Akcja 2 - Współpraca na rzecz innowacji i dobrych praktyk Uczelnia może uczestniczyd w następujących działaniach: Sojusze na rzecz wiedzy / Sojusze na rzecz umiejętności sektorowych Partnerstwa strategiczne konkursy ogłaszane na sektory: szkolnictwo wyższe, edukacja szkolna, kształcenie dorosłych, kształcenie zawodowe międzysektorowe Budowanie potencjału w dziedzinie szkolnictwa wyższego / Budowanie potencjału w dziedzinie młodzieży

35 Dział Projektów Sojusze Na Rzecz Wiedzy Działania wspierane w ramach sojuszy na rzecz wiedzy: 1. Pobudzanie innowacyjności w szkolnictwie wyższym, biznesie i w szerszym środowisku ekonomiczno-społecznym. (np. rozwój nowych metod nauczania i uczenia się) 2. Rozwijanie podejścia przedsiębiorczego i umiejętności związanych z przedsiębiorczością wśród studentów, nauczycieli akademickich i pracowników firm 3. Pobudzanie przepływu i wymiany wiedzy między instytucjami szkolnictwa wyższego, a przedsiębiorstwami. W Sojuszach na rzecz wiedzy musi uczestniczyd co najmniej 6 organizacji z 3 krajów uczestniczących w programie Erasmus+, w tym minimum 2 uczelnie i 2 przedsiębiorstwa. 35

36 Dział Projektów Sojusze Na Rzecz Umiejętności Sektorowych Działania wspierane w ramach sojuszy na rzecz umiejętności sektorowych: 1. Określenie zapotrzebowania na umiejętności i szkolenia w danym sektorze gospodarki 2. Opracowanie wspólnych programów nauczania 3. Realizacja wspólnych programów nauczania Długośd trwania projektu: od 2 do 3 lat. Budżet 2-letni wynosi 700 tys. euro, natomiast w projekt 3-letni 1 mln euro. 36

37 Dział Projektów Partnerstwa strategiczne Działania w projekcie powinny zmierzad do opracowania innowacyjnych rezultatów takich jak: programy kształcenia, kursy, materiały edukacyjne, innowacyjne metody nauczania, które znajdą zastosowanie nie tylko w instytucjach realizujących projekt. Oprócz działao bezpośrednio związanych ze współpracą partnerów, takich jak spotkania międzynarodowe, projekt może również przewidywad wyjazdy studentów lub pracowników, jeśli służą one osiągnięciu jego celów. Wniosek o dofinansowanie składa w imieniu konsorcjum instytucja koordynująca do narodowej agencji w swoim kraju. 37

38 Dział Projektów Budowanie Potencjału W Dziedzinie Szkolnictwa Wyższego Szkoły wyższe i inne instytucje z krajów programu mogą realizowad projekty wielostronne z instytucjami z krajów partnerskich (kraje wymienione w programie jako partnerskie m.in. Rosja). Celem projektów jest wzmacnianie potencjału uczelni i systemu szkolnictwa wyższego w krajach partnerskich. 38

39 Dział Projektów GŁÓWNE CELE: 1. Modernizacja i internacjonalizacja szkolnictwa wyższego w krajach partnerskich. 2. Podnoszenie jakości kształcenia w uczelniach w krajach partnerskich. 3. Wzmocnienie współpracy uczelni UE z uczelniami krajów partnerskich. 4. Wsparcie harmonizacji systemów szkolnictwa wyższego w krajach partnerskich z EOSW. 5. Podniesienie świadomości międzykulturowej i wzajemnego zrozumienia. Długośd trwania projektu: od 9 miesięcy do 2 lat. Budżet Maksymalna wysokośd grantu wynosi 150 tys. euro. 39

40 Budowanie Potencjału W Dziedzinie Młodzieży Działania wspierane na rzecz budowanie potencjału w dziedzinie młodzieży (od 17 do 30 roku życia): 1. Promowanie współpracy strategicznej między organizacjami młodzieżowymi i organami publicznymi w krajach partnerskich. 2. Zwiększanie zdolności rad młodzieży, platform młodzieżowych oraz lokalnych, regionalnych i krajowych organów. Dział Projektów 3. Zwiększanie zdolności w zakresie zarządzania, kierowania, innowacyjności oraz umiędzynarodowiania organizacji młodzieżowych w krajach partnerskich. 40

41 Dział Projektów GŁÓWNE CELE: 1.Wspieranie współpracy w dziedzinie młodzieży między krajami uczestniczącymi w programie i krajami partnerskimi. 2. Poprawa jakości i uznawalności pracy z młodzieżą, pozaformalnego uczenia się i wolontariatu w krajach partnerskich. 3. Wspieranie mobilności edukacyjnej. 4.Programowanie transnarodowej mobilności w zakresie pozaformalnego uczenia się między krajami uczestniczącymi w programie. Ukierunkowanie na osoby młode o mniejszych szansach. Min. 3 organizacje z 3 różnych krajów, w tym min. jedno jest paostwem programu, a jedno jest uprawnionym paostwem partnerskim 41

42 Dział Projektów Erasmus+ Akcja 3 Wsparcie W Reformowaniu Polityk Uczelnia może uczestniczyd w następujących działaniach: Wsparcie finansowe dla wielu różnych działao w celu tworzenia i rozwijania innowacyjnej polityki, dialogu i wdrażania oraz dzielenia się wiedzą w obszarze edukacji, szkolnictwa i młodzieży. Wspieranie działao związanych z reformami w obszarze edukacji, szkoleo, młodzieży, w tym badao, analiz, monitoringu, wdrażania reform. Promowanie współpracy kluczowych organizacji międzynarodowych

43 Dział Projektów Narodowa agencja: Fundacja na rzecz Rozwoju Systemu Edukacji Wnioski składane centralnie Agencja Wykonawcza ds. Edukacji, Kultury i Sektora Audio wizualnego strona narodowej agencji strona programu https://eacea.ec.europa.eu/ - agencja w Brukseli - aktualne konkursy 43

44 FUNDUSZE STRUKTURALNE UNII EUROPEJSKIEJ

45 Dział Projektów FUNDUSZE STRUKTURALNE UNII EUROPEJSKIEJ W ramach funduszy strukturalnych w perspektywie Polska ma szanse pozyskad aż 82,5 mld EUR. Fundusze dofinansują projekty edukacyjne, inwestycyjne i badawcze. Możliwa będzie samodzielna realizacja projektów bądź projektów w konsorcjach B+R, a także projektów partnerskich, w tym ponadnarodowych. W perspektywie UŚ realizował aż 70 projektów dofinansowanych z funduszy strukturalnych. Pierwsze konkursy: kwiecieo 2015 r.

46 Dział Projektów WYZWANIA DLA POLSKIEJ NAUKI W PERSPEKTYWIE Wzmocnienie współpracy nauki z biznesem (B+R) Koncentracja na priorytetach (inteligentne specjalizacje) poprawa jakości życia społeczeostwa, zrównoważony rozwój, B+R Umiędzynarodowienie Poziom dofinansowania Dla programów finansowanych ze środków FS stosowany jest 85% poziom współfinansowania UE na poziomie osi priorytetowej. Przyjęcie maksymalnego poziomu dofinansowania na poziomie osi priorytetowej nie oznacza automatycznie maksymalnych poziomów dofinansowania na poziomie projektów. 46

47 Dział Projektów FUNDUSZE STRUKTURALNE UNII EUROPEJSKIEJ PROGRAMY: I. Program Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) - dofinansowuje przede wszystkim projekty edukacyjne II. III. Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego (RPO WSL) - dofinansowuje projekty inwestycyjne, badawcze B+R oraz edukacyjne Program Operacyjny Inteligentny Rozwój (PO IR) - dofinansowuje przede wszystkim projekty badawcze IV. Program Operacyjny Polska Cyfrowa - dofinansowuje przede wszystkim projekty inwestycyjne V. Program Operacyjny Europejska Współpraca Terytorialna - dofinansowuje przede wszystkim projekty edukacyjne

48 Dział Projektów FUNDUSZE STRUKTURALNE UNII EUROPEJSKIEJ I. Program Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) dla Wydziałów OŚ III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju Dostosowanie programów kształcenia (kompetencje praktyczne, miękkie i przedsiębiorczośd), Zamawianie kształcenia w obszarach kluczowych dla gospodarki, w tym na wniosek pracodawców, Programy stażowe dla studentów i doktorantów oraz wsparcie Biur Karier, Rozwój oferty uczelni w zakresie trzeciej misji np. szkolenia, kursy dla osób spoza uczelni (CKU, wsparcie nauczycieli)

49 Dział Projektów Wsparcie studiów doktoranckich (studia międzyuczelniane, międzynarodowe, interdyscyplinarne, kluczowe dla gospodarki i społeczeostwa), Wsparcie umiędzynarodowienia Uczelni (programy studiów w językach obcych, wsparcie dla studentów z zagranicy, zwiększenie liczby zagranicznych wykładowców, wsparcie dla uzyskania zagranicznych akredytacji, uczestnictwo w międzynarodowych konkursach lub zawodach, konsolidacja uczelni), Wsparcie informatycznych narzędzi zarządzania uczelniami np. programów antyplagiatowych, Rozwój kompetencji zarządczych kadr kierowniczych i administracyjnych, Zagraniczne i krajowe staże dydaktyczne oraz inne formy edukacyjne podnoszące kompetencje nauczycieli akademickich i doktorantów.

50 Dział Projektów OŚ IV Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa Programy mobilności ponadnarodowej obejmujące m.in. staże, praktyki, wymianę studentów, wymianę pracowników, job-shadowing, Wypracowanie nowych rozwiązao we współpracy z partnerem zagranicznym i ich wdrożenie, Import, eksport nowych rozwiązao i ich zaadaptowanie oraz wdrożenie, Wymiana informacji i doświadczeo, równoległe tworzenie nowych rozwiązao oraz wsparcie sieci współpracy międzynarodowej.

51 Dział Projektów PLANOWANY KONKURS: IX-X 2015 Działanie 3.1 Studiujesz? Praktykuj! Podniesienie kompetencji osób uczestniczących w edukacji na poziomie wyższym, odpowiadających potrzebom gospodarki, rynku pracy i społeczeostwa. Celem programu jest podniesienie kompetencji studentów poprzez stworzenie i realizację przez uczelnie wysokiej jakości programów praktyk oraz programów stażowych we współpracy z przedsiębiorcami. Będą to staże i praktyki trwające nie krócej niż 1 miesiąc, a także staże 3-miesięczne, związane bezpośrednio z kierunkami studiów. Budżet programu to ok. 750 mln zł. W latach zostaną ogłoszone cztery konkursy (raz do roku), których adresatami będą szkoły wyższe.

52 Dział Projektów PLANOWANY KONKURS: IV-V 2015 Działanie 3.1 Program Rozwoju Kompetencji Podniesienie kompetencji osób uczestniczących w edukacji na poziomie wyższym, odpowiadających potrzebom gospodarki, rynku pracy i społeczeostwa. Celem programu wzmocnienie na uczelniach kształcenia z zakresu: przedsiębiorczości, kompetencji zawodowych, interpersonalnych oraz analitycznych oczekiwanych przez pracodawców od kandydatów do pracy. W tym nawiązanie współpracy uczelni z pracodawcami w zakresie wzmocnienia praktycznych elementów kształcenia. Program Rozwoju Kompetencji zastąpi program kierunków zamawianych realizowany w ramach unijnej perspektywy finansowej (mogą byd dedykowane dla konkretnych obszarów) Budżet programu to ponad 1 mld zł. W latach zostanie ogłoszonych pięd konkursów, których adresatami będą szkoły wyższe.

53 Cele Programu Operacyjnego Dział Projektów Inteligentny Rozwój FUNDUSZE STRUKTURALNE UNII EUROPEJSKIEJ II. Program Operacyjny Inteligentny Rozwój (PO IR) - cele Wspieranie innowacyjności i konkurencyjności polskiej gospodarki, rozumiane głównie jako zwiększenie nakładów na B+R wsparcie przedsiębiorstw w obszarach innowacyjności i działalności badawczorozwojowej podniesienie jakości i interdyscyplinarności badao naukowych i prac rozwojowych zwiększenie stopnia komercjalizacji oraz umiędzynarodowienia badao naukowych i prac rozwojowych

54 Priorytet I Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa oraz konsorcja naukowo-przemysłowe Priorytet II Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach Priorytet III Wsparcie otoczenia i potencjału innowacyjnych przedsiębiorstw Priorytet IV Zwiększenie potencjału naukowo-badawczego Priorytet V Pomoc techniczna Uczelnia lub indywidulany naukowiec wykonawcą prac zleconych lub partnerem 54

55 Dział Projektów II. Program Operacyjny Inteligentny Rozwój (PO IR) Główni odbiorcy wsparcia w ramach POIR: przedsiębiorstwa (w szczególności MŚP), jednostki naukowe, uczelnie (wyłącznie jako wsparcie dla firm) instytucje otoczenia biznesu (IOB), podmioty zrzeszające ww. odbiorców wsparcia (np. konsorcja, klastry, platformy technologiczne). W przypadku działao o charakterze systemowym, bezpośrednimi odbiorcami wsparcia będą jednostki administracji publicznej, natomiast pośrednimi przedsiębiorstwa, jednostki naukowe i IOB. Oś I: Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa oraz konsorcja naukowo-przemysłowe Projekty aplikacyjne realizowane we współpracy z konkretnym przedsiębiorcą, Projekty sektorowe dla rozwoju konkretnych branż/sektorów gospodarki, Projekty ważne dla rozwoju regionalnych inteligentnych specjalizacji ZDROWE SPOŁECZEOSTWO / JAKOŚD ŻYCIA

56 Dział Projektów Oś priorytetowa IV: Zwiększenie potencjału naukowo-badawczego Wsparcie badao naukowych i przemysłowych, realizowanych przez konsorcja naukowe i naukowo-przemysłowe, Wsparcie międzynarodowych agend badawczych, Rozwój kadr sektora B+R poprzez realizację: międzynarodowych programów badawczych, tworzenie naukowych zespołów międzynarodowych itp., Wspieranie międzynarodowych studiów doktoranckich, w tym finansowanie projektów doktoranckich i pobytu doktorantów u partnera zagranicznego; Prowadzenie programu staży podoktorskich dla młodych doktorów, realizowanych w wiodących ośrodkach za granicą.

57 Dział Projektów FUNDUSZE STRUKTURALNE UNII EUROPEJSKIEJ III. Program Operacyjny Polska Cyfrowa Priorytet I Powszechny dostęp do szybkiego Internetu Priorytet II E- Administracja i otwarty rząd Priorytet III Cyfrowa aktywizacja społeczeostwa

58 Dział Projektów III. Program Operacyjny Polska Cyfrowa Działania: Tworzenie narzędzi dostępu do zasobów naukowych i interaktywnych usług elektronicznych dla studentów, naukowców, przedsiębiorców, administracji publicznej i obywateli (np. platformy naukowe); Digitalizacja danych społecznych zbieranych przez instytucje publiczne, w szczególności zasobów kultury i nauki; Budowa lub rozbudowa infrastruktury przechowywania udostępnianych informacji naukowych o istotnym znaczeniu dla rozwoju gospodarki, Kształcenie na odległośd (e-learning); Szkolenia na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych (w ramach Uniwersytetu Trzeciego Wieku). CELEM POWSZECHNOŚD DOSTĘPU SKALA CAŁY KRAJ

59 Dział Projektów IV. Regionalny Program Operacyjny WSL - EFRR OŚ I Nowoczesna gospodarka Rozwój zaplecza B+R konsorcjów naukowo-przemysłowych, Działania doradcze oferowane przedsiębiorcom w danej dziedzinie, Rozwój i udostępnianie przedsiębiorcom infrastruktury (w tym laboratoriów). OŚ II Cyfrowe śląskie Wdrożenie technologii e- uczenia się, Cyfryzacja, w tym digitalizacji zasobów naukowych. CELEM POWSZECHNOŚD DOSTĘPU; SKALA REGION / MIEJSCOWY (może byd zawężona do UCZELNI) OŚ IV Efektywnośd energetyczna, odnawialne źródła energii Modernizacja energetyczna budynków, Likwidacja niskiej emisji, Budowa instalacji OZE. NIEZBEDNY GOTOWY AUDYT ENERGETYCZNY PRZED SKŁADANIEM WNIOSKU

60 Dział Projektów IV. Regionalny Program Operacyjny WSL - EFS OŚ IX WŁĄCZENIE SPOŁECZNE rozwój instrumentów aktywnej integracji w aktywizacji osób, rodzin, grup wykluczonych lub zagrożonych wykluczeniem społecznym; wzrost dostępu do podstawowych usług warunkujących możliwości rozwojowe dla osób i grup marginalizowanych; rozwój sektora ekonomii społecznej jako dostarczyciela usług społecznych w regionie i wzmocnienie roli gospodarki społecznej w integracji społeczno-zawodowej grup o utrudnionym dostępie do zatrudnienia i nieaktywnych zawodowo OŚ XI WZMOCNIENIE POTENCJAŁU EDUKACYJNEGO organizowanie i prowadzenie dodatkowych zajęd wspierających przedszkola, szkoły oraz kadrę nauczycielską; kwalifikacyjne kursy zawodowe dla osób dorosłych; pozaszkolne formy rozwoju kompetencji ogólnych, w tym kursy, turnusy, programy formalnej oceny i potwierdzania umiejętności/wiedzy uzyskanych w sposób nieformalny;

61 Dział Projektów NAJBLIŻSZE PLANOWANE KONKURSY W RAMACH PRIORYTETÓW IX i XI II kwartał Poprawa efektywności kształcenia ogólnego (dedykowany dla szkół uczelnia jako wsparcie) pula ,00 IV kwartał Programy aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym pula ,00

62 Dział Projektów OŚ VIII REGIONALNE KADRY GOSPODARKI OPARTEJ NA WIEDZY rozwój warunków godzenia życia zawodowego i prywatnego; poprawa świadomości pracodawców do zatrudniania osób z grup znajdujących się w szczególnej sytuacji na rynku pracy; podniesienie konkurencyjności przedsiębiorstw i wzmocnienie ich potencjału adaptacyjnego oraz doskonalenie umiejętności i kompetencji kadr zarządzających i pracowników; tworzenie warunków zdrowotnych na rzecz wydłużenia aktywności zawodowej. Konkursy w ramach priorytetu: III kwartał Zapewnienie dostępu do usług opiekuoczych nad dziedmi do lat 3 pula ,00 IV kwartał Wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników w zakresie rozwoju przedsiębiorstwa pula ,00

63 Dział Projektów FUNDUSZE STRUKTURALNE UNII EUROPEJSKIEJ V. Program Operacyjny Europejska Współpraca Terytorialna dla Wydziałów Współpraca polsko-czeska w zakresie edukacji i kwalifikacji Wspólne kursy, zajęcia praktyczne, programy nauczania; Realizacja transgranicznych pobytów wymiennych; Koordynacja planów nauczania na pograniczu; Wymiana informacji i doświadczeo, wzajemne uznawanie kwalifikacji i dyplomów; Realizacja staży zawodowych i praktyk; Nauka języka partnera zagranicznego.

64 MIĘDZYNARODOWY FUNDUSZ WYSZEHRADZKI

65 Dział Projektów Misją Funduszu jest wspomaganie rozwoju ściślejszej współpracy między Republiką Czeską, Polską, Słowacją i Węgrami oraz wzmacnianie ich wzajemnych powiązao. Wspomaganie różnych form współpracy regionalnej między tymi krajami poprzez realizację wielostronnych projektów, zwłaszcza kulturalnych, naukowych, badawczych i edukacyjnych oraz związanych z wymianą młodzieży, promocją turystyki i współpracą transgraniczną.

66 Dział Projektów MIĘDZYNARODOWY FUNDUSZ WYSZEHRADZKI GRANTY MAŁY Max. Budżet: 6000 euro Czas trwania projektu: 6 miesięcy Wkład własny: min. 20% Deadline: pierwszy dzieo marca, czerwca, września i grudnia. STANDARDOWY Budżet: powyżej 6000 do euro Czas trwania projektu: 12 miesięcy Wkład własny: min. 20% Deadline: 15 marzec i 15 wrzesieo STRATEGICZNY Budżet: przeciętnie euro Czas trwania projektu: miesięcy Wkład własny: min. 30% Deadline: zmienny

67 Dział Projektów GRANTY Granty są podzielone na sześd kategorii. (Granty strategiczne mają corocznie narzucone tematy przez Ministerstwa Spraw Zagranicznych krajów V4) Beneficjent sam decyduje, która kategoria najlepiej odpowiada treści jego projektu. kulturowa współpraca (festiwale teatralne, filmowe, wystawy, publikacje) edukacja (seminaria, warsztaty edukacyjne) wymiana naukowa i badania (uniwersyteckie warsztaty, konferencje) wymiana młodzieży (obozy letnie, wymiana studentów) współpraca transgraniczna ( konkretne miejsce, lokalnie bądź regionalnie odpowiednio do projektu) Aplikujący oraz partnerzy nie mogą byd od siebie oddaleni więcej niż 80km (od granicy) 2-3 partnerów promocja turystyki (portale turystyczne, broszury, promocja konkretnych stron)

68 Dział Projektów Obowiązki wynikające z aplikowania o grant: Listy intencyjne od partnerów (Węgry, Republika Czeska, Słowacja listy składane w oficjalnym języku Funduszu Wyszehradzkiego: języku Angielskim) Wkład własny: finansowy, niefinansowy. Obowiązki wynikające z otrzymania grantu: W ciągu 20 dni roboczych od momentu zaakceptowania projektu przez Fundusz musi zostad założony rachunek dla projektu i zostad założona strona internetowa na potrzeby projektu Grant wypłacany jest w 2 transzach: 80% zaliczki 20% refundacji po kompletnym rozliczeniu projektu i potwierdzenie celowości wydanych środków.

69 Granty Polsko Niemieckiej Fundacji na rzecz Nauki

70 Dział Projektów Fundacja została powołana w celu popierania nauki oraz porozumienia między narodami w oparciu o zacieśnianie współpracy studentów, naukowców i badaczy z Polski i Niemiec. Celem fundacji jest wspieranie innowacyjnych projektów oraz nowych modeli współpracy. Fundacja wspiera przedsięwzięcia w dziedzinie nauk humanistycznych, kulturoznawstwa, prawa oraz nauk społecznych i ekonomicznych realizowane wspólnie przez naukowców i studentów z obu krajów.

71 Działania: Tworzenie i wdrażanie nowych struktur w nauczaniu i badaniach naukowych na rzecz popierania polsko-niemieckiego porozumienia, integracji i współpracy, która uwzględnia struktury i procesy przy całościowym podejściu do zagadnienia Projekty badawcze (konkurs główny): I. w zakresie podstaw naukowych, II. w sferze badao stosowanych, III. w temacie porównao kulturowych, nauk tłumaczeniowych i komunikowania się oraz badao konfliktów i mediacji, IV. w odniesieniu do badao empirycznych na rzecz eliminowania uprzedzeo

72 Dział Projektów Tematyka: I. Transfer kultury i wiedzy II. Procesy europeizacji III. Zmiana norm i wartości IV. Wielojęzycznośd Konkurs główny Średnia kwota dotacji wynosi pomiędzy Kwota dotacji winna byd dzielona możliwie równo pomiędzy partnerów projektu z Polski i Niemiec, przy czym jedna ze stron może otrzymad maksymalnie 70 % środków. W uzasadnionych przypadkach możliwe jest sfinansowanie części etatu w maksymalnym wymiarze 20 godzin tygodniowo (1/2 etatu)

73 Dział Projektów finansowanie do Konkurs uproszczony W celu złożenia wniosku należy wypełnid formularz, który składa się z trzech części: opis projektu (do wypełnienia w języku polskim albo niemieckim, ze streszczeniem w obu językach) wysyłany wyłącznie za pomocą poczty plan finansowy (do wypełnienia w języku polskim albo niemieckim) - wysyłany wyłącznie za pomocą poczty formularz podpisów wysyłany faksem oraz pocztą tradycyjną

74 Dział Projektów Główny konkurs: Kolejna edycja konkursu zostanie ogłoszona prawdopodobnie w lipcu 2015 r. Przewidziany termin składania wniosków: 15 październik 2015 r. Rozpatrzenie wniosków o dofinansowanie nastąpi na początku marca 2016 r. Uproszczony konkurs: Wnioski o dofinansowanie projektów w uproszczonym konkursie są przyjmowane z reguły w listopadzie i w kwietniu. Projekty zatwierdzone przez Fundację będą mogły się rozpocząd najwcześniej dwa tygodnie po ogłoszeniu decyzji.

75 Dziękujemy za uwagę i zapraszamy do Działu Projektów Rektorat, Bankowa 12, pok

Finansowanie ze źródeł zagranicznych

Finansowanie ze źródeł zagranicznych Finansowanie ze źródeł zagranicznych Programy Badawcze i Edukacyjne HORIZON 2020 Międzynarodowy Fundusz Wyszehradzki Polsko Niemiecka Fundacja na rzecz Nauki Fundusz Stypendialny i Szkoleniowy Możliwości

Bardziej szczegółowo

Możliwości finansowania badań naukowych, działalności edukacyjnej oraz inwestycji ze źródeł europejskich i międzynarodowych w najbliższych latach.

Możliwości finansowania badań naukowych, działalności edukacyjnej oraz inwestycji ze źródeł europejskich i międzynarodowych w najbliższych latach. Możliwości finansowania badań naukowych, działalności edukacyjnej oraz inwestycji ze źródeł europejskich i międzynarodowych w najbliższych latach. Szczegółowe informacje o konkursach wraz z terminami naborów

Bardziej szczegółowo

Nowy okres programowania Europejskiego Funduszu Społecznego. Dział Nauki i Współpracy Międzynarodowej

Nowy okres programowania Europejskiego Funduszu Społecznego. Dział Nauki i Współpracy Międzynarodowej Nowy okres programowania Europejskiego Funduszu Społecznego DOFINANSOWANIE NA DZIAŁALNOŚĆ DYDAKTYCZNĄ JEDNOSTEK NAUKI Priorytety MNiSW w Programie Operacyjnym Wiedza Edukacja Rozwój stanowią: Podniesienie

Bardziej szczegółowo

www.erasmusplus.org.pl Erasmus+ Szkolnictwo wyższe

www.erasmusplus.org.pl Erasmus+ Szkolnictwo wyższe Szkolnictwo wyższe Mobilność edukacyjna (KA 1) Mobilność edukacyjna (KA 1) Akcja 1 Wyjazdy studentów na zagraniczne studia i praktyki Akcja 1 Wyjazdy pracowników uczelni i specjalistów z przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

Horyzont 2020. Projekty Marii Skłodowskiej- Curie dla instytucji naukowych i firm

Horyzont 2020. Projekty Marii Skłodowskiej- Curie dla instytucji naukowych i firm Horyzont 2020 Projekty Marii Skłodowskiej- Curie dla instytucji naukowych i firm Akcje Marii Skłodowskiej-Curie ogólne zasady - Podnoszenie kwalifikacji pracowników nauki na dowolnym etapie kariery - Brak

Bardziej szczegółowo

www.erasmusplus.org.pl Erasmus+ Współpraca na rzecz innowacji i dobrych praktyk (KA 2) AKCJA2 SOJUSZE NA RZECZ WIEDZY Celem tych projektów jest wspieranie innowacyjności poprzez współpracę szkół wyższych,

Bardziej szczegółowo

Możliwości finansowania badań naukowych, działalności edukacyjnej oraz inwestycji ze źródeł europejskich i międzynarodowych w najbliższych latach.

Możliwości finansowania badań naukowych, działalności edukacyjnej oraz inwestycji ze źródeł europejskich i międzynarodowych w najbliższych latach. Możliwości finansowania badań naukowych, działalności edukacyjnej oraz inwestycji ze źródeł europejskich i międzynarodowych w najbliższych latach. Szczegółowe informacje o konkursach wraz z terminami naborów

Bardziej szczegółowo

Katarzyna Mucha Dział Obsługi Badań Naukowych i Projektów Unijnych

Katarzyna Mucha Dział Obsługi Badań Naukowych i Projektów Unijnych Katarzyna Mucha Dział Obsługi Badań Naukowych i Projektów Unijnych Na realizacje projektów do Polski w latach 2014-2020 z budżetu Unii Europejskiej trafić ma 82,5 mld euro Kwota zostanie podzielona odpowiednio:

Bardziej szczegółowo

Wsparcie nauki i szkolnictwa wyższego w nowej perspektywie finansowej UE na lata 2014-2020

Wsparcie nauki i szkolnictwa wyższego w nowej perspektywie finansowej UE na lata 2014-2020 Wsparcie nauki i szkolnictwa wyższego w nowej perspektywie finansowej UE na lata 2014-2020. ul. Hoża 20 \ ul. Wspólna 1/3 \ 00-529 Warszawa \ tel. +48 (22) 529 27 18 \ fax +48 (22) 628 09 22 www.nauka.gov.pl

Bardziej szczegółowo

Wsparcie dla przedsiębiorców w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny

Wsparcie dla przedsiębiorców w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Wsparcie dla przedsiębiorców w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020 Marcin Łata Departament Konkurencyjności i Innowacyjności Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Katowice, 16 maja

Bardziej szczegółowo

Wsparcie dla MŚP w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020. 23 stycznia 2014 r.

Wsparcie dla MŚP w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020. 23 stycznia 2014 r. Wsparcie dla MŚP w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020 23 stycznia 2014 r. Założenia PO IR Najważniejsze założenia Programu: realizacja projektów B+R w konsorcjach biznesu i nauki,

Bardziej szczegółowo

Możliwości finansowania badań naukowych, działalności edukacyjnej oraz inwestycji ze źródeł europejskich i międzynarodowych w najbliższych latach.

Możliwości finansowania badań naukowych, działalności edukacyjnej oraz inwestycji ze źródeł europejskich i międzynarodowych w najbliższych latach. Możliwości finansowania badań naukowych, działalności edukacyjnej oraz inwestycji ze źródeł europejskich i międzynarodowych w najbliższych latach. Szczegółowe informacje o konkursach wraz z terminami naborów

Bardziej szczegółowo

Erasmus+ Erasmus+ Szkolnictwo wyższe 2014-2020. Erasmus 2007-2013

Erasmus+ Erasmus+ Szkolnictwo wyższe 2014-2020. Erasmus 2007-2013 Szkolnictwo wyższe Erasmus+ program Komisji Europejskiej, który zastąpił między innymi wcześniejsze programy sektorowe Uczenie się przez całe życie i Młodzież w działaniu. Erasmus 2007-2013 Erasmus+ Szkolnictwo

Bardziej szczegółowo

Stypendia / mobilność międzynarodowa. Dział Nauki i Współpracy Międzynarodowej

Stypendia / mobilność międzynarodowa. Dział Nauki i Współpracy Międzynarodowej Stypendia / mobilność międzynarodowa Działania Marii Skłodowskiej-Curie Największy europejski program naukowej wymiany międzynarodowej i międzysektorowej Wsparcie rozwoju kariery naukowej naukowców na

Bardziej szczegółowo

Szanse na sfinansowanie inwestycji z dotacji UE 2014-2020. Przemysław Jura Prezes Zarządu Instytut Nauk Ekonomicznych i Społecznych

Szanse na sfinansowanie inwestycji z dotacji UE 2014-2020. Przemysław Jura Prezes Zarządu Instytut Nauk Ekonomicznych i Społecznych Szanse na sfinansowanie inwestycji z dotacji UE 2014-2020 Przemysław Jura Prezes Zarządu Instytut Nauk Ekonomicznych i Społecznych Katowice, 24.03.2015 Fundusze Europejskie 2014-2020 innowacje przedsiębiorczośd

Bardziej szczegółowo

Erasmus r r. Erasmus+ Szkolnictwo wyższe Erasmus

Erasmus r r. Erasmus+ Szkolnictwo wyższe Erasmus Erasmus+ program Komisji Europejskiej, który zastąpił między innymi programy Uczenie się przez całe życie i Młodzież w działaniu. Erasmus 2007-2013 Erasmus+ Szkolnictwo wyższe 2014-2020 2007 r. 2014 r.

Bardziej szczegółowo

O ERA R C A Y C J Y NE N

O ERA R C A Y C J Y NE N NOWE PROGRAMY OPERACYJNE 2014-2020 WYSOKOŚĆ ALOKACJI DLA POLSKI PROGRAMY KRAJOWE PROGRAMY REGIONALE CO NOWEGO? Większa decentralizacja zarządzania funduszami: 60% środków EFRR I 75% EFS będzie zarządzana

Bardziej szczegółowo

Erasmus+ Erasmus+ Szkolnictwo wyższe 2014-2020. Erasmus 2007-2013

Erasmus+ Erasmus+ Szkolnictwo wyższe 2014-2020. Erasmus 2007-2013 Szkolnictwo wyższe Erasmus+ program Komisji Europejskiej, który zastąpił między innymi wcześniejsze programy sektorowe Uczenie się przez całe życie i Młodzież w działaniu. Erasmus 2007-2013 Erasmus+ Szkolnictwo

Bardziej szczegółowo

Wsparcie przedsiębiorców w latach 2014-2020 możliwości pozyskania dofinansowania w nowej perspektywie unijnej

Wsparcie przedsiębiorców w latach 2014-2020 możliwości pozyskania dofinansowania w nowej perspektywie unijnej Wsparcie przedsiębiorców w latach 2014-2020 możliwości pozyskania dofinansowania w nowej perspektywie unijnej Iwona Wendel Podsekretarz Stanu Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Warszawa, 22 maja 2014

Bardziej szczegółowo

Rozwój inteligentny Rozwój zrównoważony Rozwój sprzyjający włączeniu społecznemu

Rozwój inteligentny Rozwój zrównoważony Rozwój sprzyjający włączeniu społecznemu Europa 2020 Cele Europa 2020 Strategia na rzecz inteligentnego i zrównoważonego rozwoju sprzyjającego włączeniu społecznemu Rozwój inteligentny Rozwój zrównoważony Rozwój sprzyjający włączeniu społecznemu

Bardziej szczegółowo

Programy Ramowe UE jako narzędzie realizacji ERA Struktura 7.PR UE. Zasady uczestnictywa

Programy Ramowe UE jako narzędzie realizacji ERA Struktura 7.PR UE. Zasady uczestnictywa Programy Ramowe UE jako narzędzie realizacji ERA Struktura 7.PR UE. Zasady uczestnictywa Renata Downar-Zapolska Regionalny Punkt Kontaktowy ds. 7. PR UE Politechnika Gdańska 1 7. Program Ramowy Badań,

Bardziej szczegółowo

NOWE PROGRAMY KWIECIEŃ 2015, KRAKÓW

NOWE PROGRAMY KWIECIEŃ 2015, KRAKÓW NOWE PROGRAMY OPERACYJNE 2014-2020 KWIECIEŃ 2015, KRAKÓW Zamiast wstępu https://www.youtube.com/watch?v=rbz3lhgl UlU Fundusze Europejskie 2014-2020 - informacje ogólne Na lata 2014-2020 Polska otrzymała

Bardziej szczegółowo

Dofinansowanie dla uczelni w ramach Funduszy Strukturalnych UE

Dofinansowanie dla uczelni w ramach Funduszy Strukturalnych UE Dofinansowanie dla uczelni w ramach Funduszy Strukturalnych UE 2014-2020 Małgorzata Mstowska Biuro Programów Badawczych i Strukturalnych UŁ Wdrażanie Funduszy Europejskich w Polsce w latach 2014-2020 UMOWA

Bardziej szczegółowo

ZRÓDŁA FINANSOWANIA BADAŃ F U N D U S Z E S T R U K T U R A L N E, P R O G R A M Y R A M O W E I I N N E

ZRÓDŁA FINANSOWANIA BADAŃ F U N D U S Z E S T R U K T U R A L N E, P R O G R A M Y R A M O W E I I N N E ZRÓDŁA FINANSOWANIA BADAŃ F U N D U S Z E S T R U K T U R A L N E, P R O G R A M Y R A M O W E I I N N E Ile funduszy na politykę spójności? Propozycja podziału Funduszy Europejskich 2014-2020 na programy

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Program Operacyjny Kapitał Ludzki 4 marca 2009 Priorytet IV Szkolnictwo wyższe i nauka Program Operacyjny Kapitał Ludzki Paulina Gąsiorkiewicz-Płonka Zastępca Dyrektora Departament Wdrożeń i Innowacji Priorytet IV Szkolnictwo wyższe i

Bardziej szczegółowo

www.cru.uni.lodz.pl HORIZON 2020

www.cru.uni.lodz.pl HORIZON 2020 HORIZON 2020 Program Ramowy w zakresie badań naukowych i innowacji (2014-2020) CO TO JEST H2020? Największy program Komisji Europejskiej na badania i innowacje Budżet na lata 2014-2020 to prawie 80 mld

Bardziej szczegółowo

Warsztaty dla początkujących czyli o co chodzi w Funduszach Europejskich?

Warsztaty dla początkujących czyli o co chodzi w Funduszach Europejskich? Warsztaty dla początkujących czyli o co chodzi w Funduszach Europejskich? Program Operacyjny Inteligentny Rozwój Irena Romańczuk Departament Programów Regionalnych Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich

Bardziej szczegółowo

Mobilność doktorantów w programie Erasmus+

Mobilność doktorantów w programie Erasmus+ Mobilność doktorantów w programie Erasmus+ Warszawa, Raszyn 15 listopada 2014 Anna Bielecka, Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Historia programu Erasmus 1987 Erasmus 1995 1999 - SOCRATES I 1998 Polska

Bardziej szczegółowo

Horyzont W niniejszej prezentacji wykorzystano materiały udostępnione m.in. przez KE i/lub Ministerstwa oraz Agendy RP

Horyzont W niniejszej prezentacji wykorzystano materiały udostępnione m.in. przez KE i/lub Ministerstwa oraz Agendy RP Horyzont 2020 Warszawa, 16 Grudnia 2013 r. " European Union, 2013 Horyzont 2020 Program Ramowy w zakresie badań naukowych i innowacji (2014-2020) Informacje o programie Prelegenci: Małgorzata Kapica i

Bardziej szczegółowo

Podstawy procesu programowania perspektywy finansowej 2014-2020. Konsultacje społeczne Gliwice, 24 maja 2013 r.

Podstawy procesu programowania perspektywy finansowej 2014-2020. Konsultacje społeczne Gliwice, 24 maja 2013 r. Podstawy procesu programowania perspektywy finansowej 2014-2020 Konsultacje społeczne Gliwice, 24 maja 2013 r. Uwarunkowania programowe Unia Europejska Strategia Europa 2020 Pakiet legislacyjny dla Polityki

Bardziej szczegółowo

Program Leonardo da Vinci

Program Leonardo da Vinci Program Leonardo da Vinci Program Leonardo da Vinci propaguje działania zmierzające do poprawy jakości systemów kształcenia i szkolnictwa zawodowego oraz dostosowania rynku edukacyjnego do wymogów rynku

Bardziej szczegółowo

Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój-

Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój- Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój- www.power.gov.pl 1.Oś priorytetowa I Osoby młode na rynku pracy Zwiększenie możliwości zatrudnienia osób młodych do 29 roku życia bez pracy, w tym w szczególności

Bardziej szczegółowo

Anna Ober Aleksandra Szcześniak 09.05.2014

Anna Ober Aleksandra Szcześniak 09.05.2014 Anna Ober Aleksandra Szcześniak 09.05.2014 http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/2014_2020/strony/ glowna.aspx 2 I Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa oraz konsorcja naukowoprzemysłowe

Bardziej szczegółowo

Rozwój kariery naukowej. Dla każdego coś ciekawego

Rozwój kariery naukowej. Dla każdego coś ciekawego Rozwój kariery naukowej Dla każdego coś ciekawego People - ogólne zasady - Podnoszenie kwalifikacji pracowników nauki na dowolnym etapie kariery - Brak limitu wieku istotne doświadczenie w prowadzeniu

Bardziej szczegółowo

w zakresie: TRANSFERU WIEDZY DO GOSPODARKI PROJEKTÓW BADAWCZO-ROZWOJOWYCH

w zakresie: TRANSFERU WIEDZY DO GOSPODARKI PROJEKTÓW BADAWCZO-ROZWOJOWYCH 1 w zakresie: TRANSFERU WIEDZY DO GOSPODARKI PROJEKTÓW BADAWCZO-ROZWOJOWYCH 2 Fundusze zewnętrzne 2014 2020, (projekty programów operacyjnych) 1. REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY DLA WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO

Bardziej szczegółowo

Działania Marii Skłodowskiej-Curie w programie Horyzont 2020

Działania Marii Skłodowskiej-Curie w programie Horyzont 2020 Działania Marii Skłodowskiej-Curie w programie Horyzont 2020 Wrocław, 15 kwietnia 2014 r. Cel działań MSCA: Optymalny rozwój i dynamiczne wykorzystanie kapitału intelektualnego Europy z myślą o zdobywaniu,

Bardziej szczegółowo

Statystyka wniosków TOI 2011

Statystyka wniosków TOI 2011 Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Narodowa Agencja Programu Uczenie się przez całe życie Statystyka wniosków TOI 2011 Konkurs 2011 Wnioski TOI w PL lata 2007-2011 KONKURS Dostępny budżet TOI w PL (euro)

Bardziej szczegółowo

Podstawowe informacje dla studentów PWSIiP wyjeżdżających na studia i praktyki w ramach Programu Erasmus+

Podstawowe informacje dla studentów PWSIiP wyjeżdżających na studia i praktyki w ramach Programu Erasmus+ Podstawowe informacje dla studentów PWSIiP wyjeżdżających na studia i praktyki w ramach Programu Erasmus+ Program edukacyjny Unii Europejskiej, którego adresatem jest między innymi szkolnictwo wyższe.

Bardziej szczegółowo

Działania Marii Skłodowskiej-Curie dla MŚP

Działania Marii Skłodowskiej-Curie dla MŚP Warszawa, 21 kwietnia 2015 Działania Marii Skłodowskiej-Curie dla MŚP Anna Wiśniewska W niniejszej prezentacji wykorzystano materiały udostępnione m.in. przez KE i/lub Ministerstwa oraz Agendy RP 1 Działania

Bardziej szczegółowo

Klastry wyzwania i możliwości

Klastry wyzwania i możliwości Klastry wyzwania i możliwości Stanisław Szultka Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową 29 września 2015 Klastry wyzwania nowej perspektywy 1. Klastry -> inteligentne specjalizacje 2. Organizacje klastrowe

Bardziej szczegółowo

Zasady uczestnictwa w programie Horyzont 2020

Zasady uczestnictwa w programie Horyzont 2020 Zasady uczestnictwa w programie Horyzont 2020 Agnieszka, Murzec-Wojnar Regionalny Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE www.uwm.edu.pl/rpk agnieszka.murzec@uwm.edu.pl Struktura H2020 HORYZONT 2020 Czas

Bardziej szczegółowo

Adam Głuszuk. Warszawa, IPPT 6 października 2015

Adam Głuszuk. Warszawa, IPPT 6 października 2015 Warszawa, IPPT 6 października 2015 Działania Marii Skłodowskiej-Curie w konkursach 2014-20152015 Adam Głuszuk W niniejszej prezentacji wykorzystano materiały udostępnione m.in. przez KE i/lub Ministerstwa

Bardziej szczegółowo

TYTUŁ PREZENTACJI SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH W ZAKRESIE EFS REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA LATA

TYTUŁ PREZENTACJI SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH W ZAKRESIE EFS REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA LATA TYTUŁ PREZENTACJI SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH W ZAKRESIE EFS REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA LATA 2014-2020 24.06.2014 r. Katowice Koncentracja tematyczna - EFS 8.5

Bardziej szczegółowo

Oferta stypendialna ( 28 stycznia 2014 r. Justyna Szady RPK Lublin

Oferta stypendialna ( 28 stycznia 2014 r. Justyna Szady RPK Lublin Oferta stypendialna ( 28 stycznia 2014 r. Justyna Szady RPK Lublin Stypendia i granty ). Doskonała baza naukowa Excellent science) Europejska Rada ds. Badań Naukowych ERBN * Działania Marie Skłodowska-Curie

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014 2020

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014 2020 Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014 2020 Założenia i oferowane możliwości wsparcia Łukasz Małecki Departament Konkurencyjności i Innowacyjności Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Płock, 10 marca

Bardziej szczegółowo

PROGRAM ROZWOJU KOMPETENCJI

PROGRAM ROZWOJU KOMPETENCJI PROGRAM ROZWOJU KOMPETENCJI KIERUNKI ZAMAWIANE 2008-2013 1,2 mld zł z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (PO KL) na: zmianę struktury kształcenia (wzrost liczby studentów kierunków technicznych i ścisłych);

Bardziej szczegółowo

Międzynarodowy rozwój kariery młodego naukowca

Międzynarodowy rozwój kariery młodego naukowca Międzynarodowy rozwój kariery młodego naukowca Naukowiec w Programie Ramowym Początkujący naukowiec (Early-stage researcher - ESR) - posiada dyplom magistra - nie ma stopnia doktora - ma do 4 lat (full-time

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka (IG)

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka (IG) Priorytet 1 - Badania i rozwój nowoczesnych technologii Działanie1.1. Wsparcie badań naukowych dla budowy gospodarki opartej na wiedzy Identyfikacja kierunków prac B+R mających na celu zdynamizowanie rozwoju

Bardziej szczegółowo

ZASADY ALOKACJI I WYKORZYSTANIA FUNDUSZY NA WYJAZDY EDUKACYJNE (MOBILNOŚĆ) W SZKOLNICTWIE WYŻSZYM W ROKU AKADEMICKIM 2015/16.

ZASADY ALOKACJI I WYKORZYSTANIA FUNDUSZY NA WYJAZDY EDUKACYJNE (MOBILNOŚĆ) W SZKOLNICTWIE WYŻSZYM W ROKU AKADEMICKIM 2015/16. ZASADY ALOKACJI I WYKORZYSTANIA FUNDUSZY NA WYJAZDY EDUKACYJNE (MOBILNOŚĆ) W SZKOLNICTWIE WYŻSZYM W ROKU AKADEMICKIM 2015/16. WYJAZDY STUDENTÓW I PRACOWNIKÓW DO KRAJÓW PROGRAMU. ZASADY OBLICZENIA KWOTY

Bardziej szczegółowo

PROGRAMY EDUKACYJNE UE

PROGRAMY EDUKACYJNE UE 1. 2. LLP/COMENIUS 3. LLP/GRUNDTVIG 4. LLP/LEONARDO DA VINCI 5. FUNDUSZ STYPENDIALNY I SZKOLENIOWY 6. ERASMUS-MUNDUS 7. TEMPUS : 1. DZIAŁANIA ZDECENTRALIZOWANE: 1.1 MOBILNOŚĆ STUDENTÓW I KADRY (SMS, SMP,

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Kapitał Ludzki Plan Działania na rok Priorytet IX. Biuro Koordynacji Projektów Oddział Projektów Społecznych

Program Operacyjny Kapitał Ludzki Plan Działania na rok Priorytet IX. Biuro Koordynacji Projektów Oddział Projektów Społecznych Program Operacyjny Kapitał Ludzki Plan Działania na rok 2011 Priorytet IX Biuro Koordynacji Projektów Oddział Projektów Społecznych 1 Poddziałanie 9.1.1 Zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechnienia

Bardziej szczegółowo

Fundusze Strukturalne

Fundusze Strukturalne Fundusze Strukturalne 2014-2020 Całkowita alokacja dla Polski w ramach polityki spójności na lata 2014-2020 Źródło: http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/2014_2020 2 Propozycja podziału Funduszy Europejskich

Bardziej szczegółowo

Program Ramowy w zakresie badań naukowych i innowacji ( )

Program Ramowy w zakresie badań naukowych i innowacji ( ) HORIZON 2020 Program Ramowy w zakresie badań naukowych i innowacji (2014-2020) Horyzont 2020 to: największy w historii unijny program ramowy na rzecz badań naukowych i innowacji - następca 7.PR. Łączny

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020 Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020 Departament Konkurencyjności i Innowacyjności Ministerstwo infrastruktury i Rozwoju Warszawa, 18 grudnia 2014 r. Negocjacje POIR z KE 8-10 lipca br. (Warszawa)

Bardziej szczegółowo

LLP Erasmus 17 marca 2009

LLP Erasmus 17 marca 2009 REKRUTACJA 2009/2010 LLP Erasmus 17 marca 2009 Program Erasmus Erasmus jest programem edukacyjnym Unii Europejskiej, adresowanym do szkolnictwa wyższego Celem programu Erasmus jest podnoszenie poziomu

Bardziej szczegółowo

PROGRAM OPERACYJNY INTELIGENTNY ROZWÓJ

PROGRAM OPERACYJNY INTELIGENTNY ROZWÓJ PROGRAM OPERACYJNY INTELIGENTNY ROZWÓJ Celem Programu jest promowanie inwestycji przedsiębiorstw w badania i innowacje oraz rozwijanie powiązań i synergii między przedsiębiorstwami, ośrodkami badawczo-rozwojowymi

Bardziej szczegółowo

AKCJA 2 Partnerstwa Strategiczne. Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Przedsiębiorczego

AKCJA 2 Partnerstwa Strategiczne. Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Przedsiębiorczego AKCJA 2 Partnerstwa Strategiczne Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Przedsiębiorczego CELE Rozwój oraz wdrażanie innowacyjnych rozwiązań i praktyk w obszarze edukacji pozaformalnej młodzieży i osób pracujących

Bardziej szczegółowo

WSPARCIE KLASTRÓW W PROGRAMIE OPERACYJNYM INTELIGENTNY ROZWÓJ 2014-2020

WSPARCIE KLASTRÓW W PROGRAMIE OPERACYJNYM INTELIGENTNY ROZWÓJ 2014-2020 WSPARCIE KLASTRÓW W PROGRAMIE OPERACYJNYM INTELIGENTNY ROZWÓJ 2014-2020 Daniel SZCZECHOWSKI Departament Zarządzania Programami Konkurencyjności i Innowacyjności Ministerstwo Rozwoju Regionalnego Kraków,

Bardziej szczegółowo

NOWE MOŻLIWOŚCI REALIZACJI PROJEKTÓW DLA SZKÓŁ WYŻSZYCH W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO WIEDZA EDUKACJA ROZWÓJ

NOWE MOŻLIWOŚCI REALIZACJI PROJEKTÓW DLA SZKÓŁ WYŻSZYCH W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO WIEDZA EDUKACJA ROZWÓJ NOWE MOŻLIWOŚCI REALIZACJI PROJEKTÓW DLA SZKÓŁ WYŻSZYCH W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO WIEDZA EDUKACJA ROZWÓJ KRAKÓW, 24 LUTEGO 2014 ul. Hoża 20 \ ul. Wspólna 1/3 \ 00-529 Warszawa \ tel. +48 (22) 529

Bardziej szczegółowo

Programy Interreg: Europa Środkowa, Region Morza Bałtyckiego, EUROPA

Programy Interreg: Europa Środkowa, Region Morza Bałtyckiego, EUROPA Europejska Współpraca Terytorialna Programy Interreg: Europa Środkowa, Region Morza Bałtyckiego, EUROPA Gliwice, 23 października 2014 roku 1 Europejska Współpraca Terytorialna 2007-2013 Programy transnarodowe

Bardziej szczegółowo

dla badań i rozwoju: Osie Priorytetowe PO IG Osie Priorytetowe PO IG

dla badań i rozwoju: Osie Priorytetowe PO IG Osie Priorytetowe PO IG Osie Priorytetowe PO IG Osie Priorytetowe PO IG dla badań i rozwoju: Oś Priorytetowa 1. - Badania i rozwój nowoczesnych technologii Oś Priorytetowa 2. Infrastruktura sfery B+R Oś Priorytetowa 3. Kapitał

Bardziej szczegółowo

Program Erasmus+ będzie wspierał:

Program Erasmus+ będzie wspierał: Zawartość Program Erasmus+ będzie wspierał:... 2 EDUKACJA SZKOLNA... 3 Mobilność kadry... 3 Partnerstwa strategiczne... 3 Wsparcie dla reform w obszarze edukacji... 3 SZKOLNICTWO WYŻSZE... 4 Mobilność

Bardziej szczegółowo

Polityka spójności 2007-2013

Polityka spójności 2007-2013 Regionalne Programy Operacyjne jako źródło finansowania centrów nauki i wystaw interaktywnych Agnieszka Dawydzik Departament Koordynacji Programów Regionalnych Konferencja INTERAKCJA-INTEGRACJA INTEGRACJA

Bardziej szczegółowo

Wsparcie przedsiębiorców i szkolnictwa wyższego z Europejskiego Funduszu Społecznego w perspektywie finansowej

Wsparcie przedsiębiorców i szkolnictwa wyższego z Europejskiego Funduszu Społecznego w perspektywie finansowej Wsparcie przedsiębiorców i szkolnictwa wyższego z Europejskiego Funduszu Społecznego w perspektywie finansowej 2014-2020 18 stycznia 2016, Zielona Góra Racjonalne wykorzystanie EFS 2014-2020 2014-2020

Bardziej szczegółowo

Działania PARP w nowej perspektywie finansowej 2014-2020

Działania PARP w nowej perspektywie finansowej 2014-2020 2014 Paulina Zadura-Lichota Dyrektor Departamentu Rozwoju Przedsiębiorczości i Innowacyjności Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Działania PARP w nowej perspektywie finansowej 2014-2020 Kraków,

Bardziej szczegółowo

Projekty wspierające współpracę przemysłu z nauką. IAPP Industry - Academia Partnerships and Pathways

Projekty wspierające współpracę przemysłu z nauką. IAPP Industry - Academia Partnerships and Pathways Projekty wspierające współpracę przemysłu z nauką IAPP Industry - Academia Partnerships and Pathways Szkolenie początkujących naukowców - Sieci Marie Curie (ITN) Rodzaje stypendiów Marie Curie Kształcenie

Bardziej szczegółowo

Anna Pytko. HORYZONT 2020 Ministerstwo Zdrowia 07.05.2014. Prelegent

Anna Pytko. HORYZONT 2020 Ministerstwo Zdrowia 07.05.2014. Prelegent HORYZONT 2020 Ministerstwo Zdrowia 07.05.2014 Program HORYZONT 2020 Prelegent Anna Pytko Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE w Instytucie Podstawowych Problemów Techniki Polskiej Akademii

Bardziej szczegółowo

Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego. Założenia perspektywy finansowej 2014-2020. www.pgie.pl

Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego. Założenia perspektywy finansowej 2014-2020. www.pgie.pl Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego Założenia perspektywy finansowej 2014-2020 www.pgie.pl Perspektywa 2014-2020 W latach 2014-2020 Polska otrzyma z budżetu UE ok. 119,5 mld euro. Na

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WSPIERAJĄCY EDUKACJĘ, SZKOLENIA, MŁODZIEŻ I SPORT NA LATA 2014-2020

PROGRAM WSPIERAJĄCY EDUKACJĘ, SZKOLENIA, MŁODZIEŻ I SPORT NA LATA 2014-2020 PROGRAM WSPIERAJĄCY EDUKACJĘ, SZKOLENIA, MŁODZIEŻ I SPORT NA LATA 2014-2020 ERASMUS+ Nowy program Unii Europejskiej na lata 2014-2020 Połączył w jedną całość 7 dotychczasowych programów: 2014 2020 E R

Bardziej szczegółowo

Szkolnictwo Wyższe i Nauka

Szkolnictwo Wyższe i Nauka Szkolnictwo Wyższe i Nauka Priorytet IV Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 2013 Departament Wdrożeń i Innowacji Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego Priorytet IV PO

Bardziej szczegółowo

Finansowanie badań w Programie Ramowym Horizon 2020 możliwości

Finansowanie badań w Programie Ramowym Horizon 2020 możliwości Telemedycyna i ezdrowie 2014 Finansowanie badań w Programie Ramowym Horizon 2020 możliwości Prelegent: Joanna Niedziałek W niniejszej prezentacji wykorzystano materiały udostępnione m.in. przez KE i/lub

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020 Marcin Łata Departament Konkurencyjności i Innowacyjności Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020 Marcin Łata Departament Konkurencyjności i Innowacyjności Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020 Marcin Łata Departament Konkurencyjności i Innowacyjności Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Warszawa, 22 maja 2014 r. Cele PO IR Wspieranie innowacyjności

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do Programu Rozwoju Innowacji Województwa Lubuskiego

Załącznik nr 2 do Programu Rozwoju Innowacji Województwa Lubuskiego Załącznik nr 2 do Programu Rozwoju Innowacji Województwa Lubuskiego Szczegółowe nakłady na realizację Programu Rozwoju Innowacji Województwa Lubuskiego. Dokument przedstawia w formie tabelarycznej szacunkową

Bardziej szczegółowo

Możliwości dofinansowania w nowej perspektywie 2014-2020 na projekty badawczo-rozwojowe oraz innowacje

Możliwości dofinansowania w nowej perspektywie 2014-2020 na projekty badawczo-rozwojowe oraz innowacje Katowice, 02.09.2015r Możliwości dofinansowania w nowej perspektywie 2014-2020 na projekty badawczo-rozwojowe oraz innowacje RPO WSL Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego (RPO WSL) przewiduje

Bardziej szczegółowo

Zasady rekrutacji studentów na wyjazd w ramach programu Erasmus + w roku akademickim 2015/2016

Zasady rekrutacji studentów na wyjazd w ramach programu Erasmus + w roku akademickim 2015/2016 Zasady rekrutacji studentów na wyjazd w ramach programu Erasmus + w roku akademickim 2015/2016 Wyjazdy stypendialne Studia za granicą w ramach Programu Erasmus + traktowane są jako część programu studiów

Bardziej szczegółowo

Programy EWT dla rozwoju wybrzeża Morza Bałtyckiego w latach

Programy EWT dla rozwoju wybrzeża Morza Bałtyckiego w latach Programy EWT dla rozwoju wybrzeża Morza Bałtyckiego w latach 2014-2020 Europejska Współpraca Terytorialna cel 2 polityki spójności UE realizacja celów wynikających ze strategii Europa 2020, koncentracja

Bardziej szczegółowo

Program GRUNDTVIG wspieranie niezawodowej edukacji dorosłych, w tym osób starszych

Program GRUNDTVIG wspieranie niezawodowej edukacji dorosłych, w tym osób starszych wspieranie niezawodowej edukacji dorosłych, w tym osób starszych Alina Respondek, Narodowa Agencja Programu Uczenie się przez całe życie Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Program Uczenie się przez całe

Bardziej szczegółowo

Transnarodowy Program InterregEuropa Środkowa

Transnarodowy Program InterregEuropa Środkowa Transnarodowy Program InterregEuropa Środkowa Polityka spójności w Europie W celu wspierania harmonijnego rozwoju całej Unii, rozwija ona i prowadzi działania służące wzmacnianiu jej spójności gospodarczej,

Bardziej szczegółowo

Zasadniczym celem programu jest przyczynienie się do:

Zasadniczym celem programu jest przyczynienie się do: ERASMUS+ Zasadniczym celem programu jest przyczynienie się do: spełnienia celów strategii europejskich w obszarze edukacji, w tym zwłaszcza strategii Edukacja i szkolenia 2020, rozwoju krajów partnerskich

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do Programu Rozwoju Innowacji Województwa Lubuskiego (Załącznik do uzupełnienia)

Załącznik nr 2 do Programu Rozwoju Innowacji Województwa Lubuskiego (Załącznik do uzupełnienia) Załącznik nr 2 do Programu Rozwoju Innowacji Województwa Lubuskiego (Załącznik do uzupełnienia) Szczegółowe nakłady na realizację Programu Rozwoju Innowacji województwa lubuskiego. Dokument przedstawia

Bardziej szczegółowo

ZAŁOŻENIA POLITYKI PAŃSTWA W OBSZARZE NAUKI DO 2020 ROKU

ZAŁOŻENIA POLITYKI PAŃSTWA W OBSZARZE NAUKI DO 2020 ROKU ZAŁOŻENIA POLITYKI PAŃSTWA W OBSZARZE NAUKI DO 2020 ROKU maj-czerwiec, 2013 ul. Hoża 20 \ ul. Wspólna 1/3 \ 00-529 Warszawa \ tel. +48 (22) 529 27 18 \ fax +48 (22) 628 09 22 ZAŁOŻENIA POLITYKI PAŃSTWA

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020 Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020 Daniel Szczechowski Departament Konkurencyjności i Innowacyjności Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Opole, 13 listopada 2014 r. Potencjał innowacyjny

Bardziej szczegółowo

Erasmus + Spotkanie Informacyjne Rekrutacja

Erasmus + Spotkanie Informacyjne Rekrutacja Erasmus + Spotkanie Informacyjne Rekrutacja 2017 2018 Kto może wziąć udział w programie? Wyjazdy na studia Studenci Uniwersytetu Pedagogicznego zarejestrowani na studiach: dziennych / zaocznych licencjackich

Bardziej szczegółowo

Wsparcie małej i średniej przedsiębiorczości w ramach WRPO założenia programowe

Wsparcie małej i średniej przedsiębiorczości w ramach WRPO założenia programowe Wsparcie małej i średniej przedsiębiorczości w ramach WRPO 2014+ - założenia programowe Wielkopolskiego Departament Wdrażania Programu Regionalnego Wsparcie przedsiębiorczości w ramach WRPO 2007-2013 Podział

Bardziej szczegółowo

w ramach programu Erasmus+ w roku akademickim 2016/2017

w ramach programu Erasmus+ w roku akademickim 2016/2017 Z A S A D Y F I N A N S O W A N I A D Z I A Ł A Ń w ramach programu Erasmus+ w roku akademickim 2016/2017 1. Zasady finansowania działań w ramach programu Erasmus+ w roku akademickim 2016/2017, zwane dalej

Bardziej szczegółowo

Akcje Marii Skłodowskiej-Curie w programie HORYZONT 2020

Akcje Marii Skłodowskiej-Curie w programie HORYZONT 2020 Marie Skłodowska-Curie Akcje Marii Skłodowskiej-Curie w programie HORYZONT 2020 Program Ramowy na lata 2014-2020 nosi nazwę Horizon 2020 The EU Framwork Programme for Research and Innovation (polski odpowiednik:

Bardziej szczegółowo

Plan działalności Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego na rok 2016 dla działów administracji rządowej Nauka i Szkolnictwo Wyższe

Plan działalności Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego na rok 2016 dla działów administracji rządowej Nauka i Szkolnictwo Wyższe Plan działalności Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego na rok 2016 dla działów administracji rządowej Nauka i Szkolnictwo Wyższe CZĘŚĆ A: Najważniejsze cele do realizacji w roku 2016 Mierniki określające

Bardziej szczegółowo

FUNDUSZE EUROPEJSKIE PERSPEKTYWA FINANSOWA 2014-2020

FUNDUSZE EUROPEJSKIE PERSPEKTYWA FINANSOWA 2014-2020 FUNDUSZE EUROPEJSKIE PERSPEKTYWA FINANSOWA 2014-2020 Ewa Sobiecka Bielsko-Biała, 20.03.2014 Plan prezentacji Wprowadzenie Umowa partnerska (08.01.2014) Program Operacyjny Inteligentny Rozwój Program Operacyjny

Bardziej szczegółowo

Możliwości wsparcia przedsiębiorców w zakresie działalności B+R oraz innowacyjnej z Programu Inteligentny Rozwój 2014-2020

Możliwości wsparcia przedsiębiorców w zakresie działalności B+R oraz innowacyjnej z Programu Inteligentny Rozwój 2014-2020 Możliwości wsparcia przedsiębiorców w zakresie działalności B+R oraz innowacyjnej z Programu Inteligentny Rozwój 2014-2020 Iwona Wendel Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju 23 września

Bardziej szczegółowo

Zasady rekrutacji studentów na wyjazd w ramach programu Erasmus + w roku akademickim 2014/2015

Zasady rekrutacji studentów na wyjazd w ramach programu Erasmus + w roku akademickim 2014/2015 Zasady rekrutacji studentów na wyjazd w ramach programu Erasmus + w roku akademickim 2014/2015 Wyjazdy stypendialne Studia za granicą w ramach Programu Erasmus + traktowane są jako część programu studiów

Bardziej szczegółowo

InnoBridge i SYMBI - projekty zatwierdzone w I naborze wniosków

InnoBridge i SYMBI - projekty zatwierdzone w I naborze wniosków InnoBridge i SYMBI - projekty zatwierdzone w I naborze wniosków ALICJA BEŃKO Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego InnoBridge usprawnienie transferu innowacji i wzmocnienie inteligentnego rozwoju

Bardziej szczegółowo

HORYZONT 2020 nowy program ramowy w zakresie badań naukowych i innowacji

HORYZONT 2020 nowy program ramowy w zakresie badań naukowych i innowacji Politechnika Śląska 28 luty 2014 rok HORYZONT 2020 nowy program ramowy w zakresie badań naukowych i innowacji Mobilność naukowców Akcje Marie Skłodowska-Curie oraz ERC Renata Downar-Zapolska Regionalny

Bardziej szczegółowo

Pismo okólne. Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie z dnia 1 lipca 2015

Pismo okólne. Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie z dnia 1 lipca 2015 Pismo okólne Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie z dnia 1 lipca 2015 w sprawie zasad rekrutacji i kryteriów selekcji studentów na wyjazdy studentów w ramach programu ERASMUS+: Szkolnictwo

Bardziej szczegółowo

Budowanie potencjału w sektorze szkolnictwa wyższego Capacity building in the field of higher education. Anna Bielecka Erasmus+, Szkolnictwo wyższe

Budowanie potencjału w sektorze szkolnictwa wyższego Capacity building in the field of higher education. Anna Bielecka Erasmus+, Szkolnictwo wyższe Budowanie potencjału w sektorze szkolnictwa wyższego Capacity building in the field of higher education Anna Bielecka Erasmus+, Szkolnictwo wyższe Struktura programu Erasmus+ E R A S M U S + Edukacja szkolna,

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WSPIERAJĄCY EDUKACJĘ, SZKOLENIA, MŁODZIEŻ I SPORT NA LATA 2014-2020

PROGRAM WSPIERAJĄCY EDUKACJĘ, SZKOLENIA, MŁODZIEŻ I SPORT NA LATA 2014-2020 PROGRAM WSPIERAJĄCY EDUKACJĘ, SZKOLENIA, MŁODZIEŻ I SPORT NA LATA 2014-2020 E R A S M U S+ 1 stycznia 2014 roku ruszy nowy program Unii Europejskiej ERASMUS+. Będzie wspierał edukację, szkolenia, inicjatywy

Bardziej szczegółowo

Innowacje i Inteligentny Rozwój. Iwona Wendel Podsekretarz Stanu, Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Szczecin, 10 czerwca 2015 r.

Innowacje i Inteligentny Rozwój. Iwona Wendel Podsekretarz Stanu, Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Szczecin, 10 czerwca 2015 r. Innowacje i Inteligentny Rozwój Iwona Wendel Podsekretarz Stanu, Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Szczecin, 10 czerwca 2015 r. Wsparcie innowacyjności w latach 2014-2020 W perspektywie 2014-2020 wsparcie

Bardziej szczegółowo

POLITECHNIKA WARSZAWSKA CENTRUM WSPÓŁPRACY MIĘDZYNARODOWEJ Uczelniana Agencja Programów Edukacyjnych PRAKTYKI 2016/2017

POLITECHNIKA WARSZAWSKA CENTRUM WSPÓŁPRACY MIĘDZYNARODOWEJ Uczelniana Agencja Programów Edukacyjnych PRAKTYKI 2016/2017 PRAKTYKI 2016/2017 Gdzie można realizować praktykę? w kraju programu Erasmus+ (28 państw członkowskich UE, Islandia, Lichtenstein, Norwegia, Turcja) w zagranicznych instytucjach, przedsiębiorstwach, firmach,

Bardziej szczegółowo

ERASMUS+ erasmusplus.org.pl

ERASMUS+ erasmusplus.org.pl ERASMUS+ erasmusplus.org.pl Program Erasmus+ Czas trwania Zakres 2014-2020 Wszystkie sektory/ obszary i formy edukacji Podstawa prawna Rozporządzenie 1288/2013 z 11 grudnia 2013 r. Program Erasmus+ Budżet

Bardziej szczegółowo

Oferta 7. Programu Ramowego UE Nowy program ramowy UE - HORIZON 2020 Portal EURAXESS Renata Downar-Zapolska

Oferta 7. Programu Ramowego UE Nowy program ramowy UE - HORIZON 2020 Portal EURAXESS Renata Downar-Zapolska Oferta 7. Programu Ramowego UE Nowy program ramowy UE - HORIZON 2020 Portal EURAXESS Renata Downar-Zapolska PODSTAWOWE INFORMACJE O 7. PR UE Program Ramowy (7. PR) jest największym mechanizmem Unii Europejskiej

Bardziej szczegółowo

Transnarodowy program Interreg Region Morza Bałtyckiego

Transnarodowy program Interreg Region Morza Bałtyckiego Transnarodowy program Interreg Region Morza Bałtyckiego (BSR) Katowice, 24 listopada 2014 r. Obszar programu Dania Niemcy (częściowo) Polska Litwa Łotwa Estonia Finlandia Szwecja Norwegia Rosja (częściowo,

Bardziej szczegółowo