Możliwości finansowania badao naukowych, działalności edukacyjnej oraz inwestycji ze źródeł europejskich i międzynarodowych w najbliższych latach.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Możliwości finansowania badao naukowych, działalności edukacyjnej oraz inwestycji ze źródeł europejskich i międzynarodowych w najbliższych latach."

Transkrypt

1 Możliwości finansowania badao naukowych, działalności edukacyjnej oraz inwestycji ze źródeł europejskich i międzynarodowych w najbliższych latach. Szczegółowe informacje o konkursach wraz z terminami naborów będą na bieżąco zamieszczane na stronie

2 PROGRAMY: A. HORYZONT 2020 B. HERA C. ERASMUS+ D. FUNDUSZE STRUKTURALNE UE E. Międzynarodowy Fundusz Wyszehradzki F. Granty Polsko Niemieckiej Fundacji na rzecz Nauki

3 DZIAŁ PROJEKTÓW HORYZONT Horyzont 2020 to największy program badawczo-innowacyjny UE z budżetem w wys. ok. 70 miliardów euro na 7 lat: Instrument finansowy wdrażający Innowacyjną Unię inicjatywę Europy 2020 nakierowaną na zabezpieczenie europejskiej konkurencyjności. 3. Cel: stymulowanie innowacji i wzrostu gospodarczego.

4 DZIAŁ PROJEKTÓW Kto może uczestniczyd? Jednostki publiczne Centra badawcze Instytucje szkolnictwa wyższego Stowarzyszenia Organizacje międzynarodowe Przedsiębiorstwa Indywidualni naukowcy Kraje członkowskie UE Kraje stowarzyszone i kandydujące Kraje trzecie - pozaeuropejskie Wnioski składane są w odpowiedzi na wezwanie konkursowe Dofinansowanie KE Do 100% kosztów kwalifikowalnych

5 DZIAŁ PROJEKTÓW

6 DZIAŁ PROJEKTÓW I. Doskonała baza naukowa 1. Działania Marii Skłodowskiej-Curie 2. Granty Europejskiej Rady ds. Badao Naukowych (ERC) 3. Infrastruktury badawcze 4. FET Future and Emerging Technologies (Przyszłe i Powstające Technologie)

7 DZIAŁ PROJEKTÓW Działania Marii Skłodowskiej-Curie Największy europejski program wymiany międzynarodowej dla naukowców. Indywidualne i instytucjonalne projekty badawczo-szkoleniowe: Indywidualne badawcze stypendia wyjazdowe Wymiana personelu badawczego Międzysektorowa oraz międzynarodowa współpraca Szkolenie młodej kadry naukowej Wszystkie dziedziny są akceptowane.

8 DZIAŁ PROJEKTÓW INDIVIDUAL FELLOWSHIPS stypendia indywidualne w UE, do UE i poza UE Granty dla najlepszych doświadczonych naukowców (stopień doktora lub 4 lata doświadczenia zawodowego) na prowadzenie badań. Konkurs otwarty do

9 DZIAŁ PROJEKTÓW Research and Innovation Staff Exchange (RISE) Wymiana pracowników naukowych, administracyjnych, technicznych i kadry zarządzającej badaniami. Oczekiwane rezultaty: Wzmocnienie współpracy pomiędzy instytucjami z różnych sektorów (UE nie UE) oraz wzmocnienie współpracy pomiędzy UE a krajami trzecimi (UE nie UE oraz UE UE). Konkurs 2015: otwarty do

10 DZIAŁ PROJEKTÓW Innovative Training Networks (ITN) Główny program finansujący szkolenia dla młodych naukowców poprzez szkolenia lub doktoraty. 4-letnie projekty międzynarodowe, międzysektorowe, interdyscyplinarne składane przez konsorcja, oparte na wspólnym programie badań. 1. ETN European Training Network 2. EID European Industrial Doctorates 3. EJD European Joint Doctoratas

11 Granty Europejskiej Rady ds. Badao Naukowych (European Research Council - ERC) Program finansuje badania poznawcze - frontier research Projekt nowatorski wykraczający poza obecny stan wiedzy z jasnym i ambitnym celem (publikacja to tylko produkt uboczny). Wszystkie dziedziny są akceptowane.

12 DZIAŁ PROJEKTÓW Granty Europejskiej Rady ds. Badao Naukowych (European Research Council - ERC) Ambitne, nowatorskie projekty badawcze przez okres do 5 lat. Projekt musi byd realizowany w instytucji goszczącej (Host Institution) w kraju UE lub stowarzyszonym z programem Horyzont 2020 przez młode lub doświadczone zespoły kierowane przez tzw. Głównego Badacza (Principal Investigator). Wszystkie dziedziny są akceptowane. Ceniona jest interdyscyplinarnośd. Główny Badacz składa wniosek o dofinansowanie Instytucja goszcząca otrzymuje grant zatrudnia Głównego Badacza Główny Badacz tworzy zespół badawczy

13 ERC Grant Doświadczenie badacza Data ogłoszenia konkursu Data zamknięcia konkursu Dofinansowanie projektu w EURO/grant Starting Grant - od 2 do 7 lat po doktoracie; - min 1 samodzielna publikacja naukowa; - PI co najmniej 50% swojego czasu pracy musi poświęcid na realizację grantu ERC; Do 2 mln Consolidator Grant Advanced Grant - od 7 do 12 lat po doktoracie; - kilka publikacji naukowych, samodzielnośd naukowa, międzynarodowa pozycja; - PI co najmniej 40% swojego czasu pracy musi poświęcid na realizację grantu ERC; - niezależnie od czasu jaki upłynął od doktoratu; - wybitny naukowiec o ugruntowanej pozycji, który w ostatnich 10 latach może pochwalid się istotnymi osiągnięciami naukowymi; - PI co najmniej 30% swojego czasu pracy musi poświęcid na realizację grantu ERC ; Do 2,75 mln Do 3,5 mln Proof of Concept Tylko dla laureatów grantów ERC na wdrożenie pomysłu Do Nabory ERC są cykliczne i powinny byd w analogicznych datach w kolejnych latach

14 WNIOSEK O DOFINANSOWANIE ERC Grant Part A częśd administracyjna Part B1 Strona tytułowa. Section a: Extended synopsis max 5 stron Section b: CV max 2 strony Appendix: funding ID nie liczy się do limitu stron Section c: Track-record max 2 strony Part B2 The scientific proposal max 15 stron Section a: State-of-the-art and objectives Section b: Methodology Section c: Resources (incl. Project costs)

15

16 DZIAŁ PROJEKTÓW III. Wyzwania społeczne 1. Zdrowie, zmiany demograficzne i dobrostan 2. Bezpieczeostwo żywnościowe, zrównoważone rolnictwo, badania morskie i gospodarka ekologiczna 3. Bezpieczna, ekologiczna i efektywna energia 4. Inteligentny, ekologiczny i zintegrowany transport 5. Działania w dziedzinie klimatu, efektywna gospodarka zasobami i surowcami 6. Europa w zmieniającym się świecie integracyjne, innowacyjne i refleksyjne społeczeostwa 7. Bezpieczne społeczeostwa ochrona wolności i bezpieczeostwa Europy i jej obywateli

17 DZIAŁ PROJEKTÓW IV. Upowszechnienie doskonałości i poszerzenie uczestnictwa Wyrównanie różnic między lepiej i gorzej rozwiniętymi regionami UE Twinning wzmocnienie jednostki w obszarze badao przez współpracę z min. 2 wiodącymi instytucjami w danej dziedzinie. Teaming Ma na celu stworzenie nowych (lub istotną modernizację istniejących) Centrów Doskonałości mających siedzibę w paostwach członkowskich / regionach, które są określone jako mniej rozwinięte w zakresie badao i innowacji w procesie łączenia sił (TEAMING) z wiodącymi instytucjami badawczymi w Europie (lub konsorcjum takich instytucji). ERA Chairs stworzenie zespołu badawczego przez zatrudnienie wybitnego naukowca, który go zbuduje, podnosząc potencjał jednostki.

18 DZIAŁ PROJEKTÓW Twinning WZMOCNIENIE określonej DZIEDZINY BADAŃ w danej instytucji poprzez partnerstwo z co najmniej 2 instytucjami wiodącymi w danej dziedzinie oraz strategię naukową dla stymulowania doskonałości naukowej i innowacyjnej. Wnioski muszą być składane przez co najmniej 3 uczestników: a) organizacja wnioskująca - powinna mieć siedzibę w Państwie UE, którego Indeks Zbiorczy Doskonałości Badawczej wynosi <70% średniej wartości tego wskaźnika na terenie państw UE27: Bułgaria, Chorwacja, Cypr, Czechy, Estonia, Węgry, Łotwa, Litwa, Luksemburg, Malta, POLSKA, Portugalia, Rumunia, Słowacja i Słowenia. b) co najmniej 2 wiodące w danej dziedzinie organizacje badawcze mające siedziby w dwóch różnych Państwach Członkowskich innych niż koordynator. Wspierane działania: wymiana pracowników; szkolenia, warsztaty, konferencje; szkoły letnie. Projekty nie wspierają: zatrudnienia personelu badawczego, wyposażenia, badań naukowych. Termin składania wniosków: 7 maja 2015 Call: H2020-TWINN-2015

19 V. Nauka z udziałem i dla społeczeostwa Celem tego programu jest budowanie efektywnej współpracy między nauką a społeczeostwem, w celu pozyskania nowych talentów dla badao i innowacji oraz połączenie doskonałości naukowej ze świadomością społeczną i odpowiedzialnością. Przykładowe tematy konkursów, które uruchomione zostaną : Innovative ways to make science education and scientific careers attractive to young people Evaluation of initiatives to promote gender equality in research policy and research organisations Support to research organisations to implement gender equality plans Supporting structural change in research organisations to promote Responsible Research and Innovation Knowledge Sharing Platform DZIAŁ PROJEKTÓW

20 DZIAŁ PROJEKTÓW Gdzie szukad informacji? Participant Portal

21

22

23

24

25 DZIAŁ PROJEKTÓW Zostao ekspertem KE Jeżeli: Masz wyższe wykształcenie Masz wiedzę ekspercką w dziedzinie badao lub innowacji w dowolnym obszarze, w tym w zakresie aspektów zarządzania Dysponujesz czasem, umożliwiającym podjęcie okazjonalnych, krótkoterminowych zobowiązao zawodowych zarejestruj się w bazie ekspertów Komisji Europejskiej:

26 Konkurs ogłoszony przez Konsorcjum HERA i NCN pt. Uses of the Past Projekty humanistyczne, które próbują odpowiedzied na pytanie: W jaki sposób rozumienie przeszłości i wyobrażenia o niej wpływają na naszą teraźniejszośd oraz postawy wobec przyszłości? APLIKACJA POZWALAJĄCA NA ZNALEZIENIE PARTNERÓW: https://www.jiscmail.ac.uk/cgi-bin/webadmin?a0=hera- USESOFTHEPAST

27 Konsorcjum: min 4 naukowców Principal Investigator (Ph.D.) z min. 4 różnych krajów uczestniczących w konkursie Kraje uczestniczące w konkursie: Austria, Belgia, Czechy, Chorwacja, Dania, Estonia, Finlandia, Holandia, Irlandia, Islandia, Litwa, Luksemburg, Łotwa, Niemcy, Norwegia, Polska, Portugalia, Słowenia, Szwajcaria, Szwecja, Wielka Brytania, Włochy. Dwa etapy wnioskowania (online): 1. Outline proposal: do (wyniki w lipcu 2015) 2. Full proposal: do Lista wniosków dofinansowanych - luty 2016 Polscy wnioskodawcy - dofinansowanie na badania podstawowe. Dodatkowa rejestracja wniosku o finansowanie polskiej części projektu do (systemu OSF).

28 Projekt musi rozpocząd się w czerwcu 2016 i zakooczyd nie później niż w czerwcu 2019 roku (max czas trwania projektu 36 m-cy). Max kwota dofinansowania: 1,2 mln euro na projekt Nie wymagany jest wkład własny. Koszty kwalifikowalne: Wynagrodzenie personelu (PI, PL, PM, studenci, inni naukowcy, personel administracyjny) Sprzęt Podróże Koszty związane z organizacją spotkao Materiały eksploatacyjne Koszty upowszechniania Koszty transferu wiedzy Koszty ogólne/pośrednie

29 ERASMUS+ SZKOLNICTWO WYŻSZE

30 Dział Projektów Erasmus+ 30

31 Struktura programu: Akcja 1 Studiowanie i wolontariat w innym kraju Dział Projektów Akcja 2 Współpraca na rzecz innowacji i dobrych praktyk Akcja 3 Wsparcie w reformowaniu polityk Działania centralne Jean Monnet Popularyzacja wiedzy o Unii Europejskiej Sport Wydarzenia sportowe 31

32 Erasmus+ Akcja 1 - MOBILNOŚD Dział Projektów W ramach tej akcji studenci studiów I, II i III stopnia mogą skorzystad z wyjazdów trwających łącznie do 12 miesięcy w jednym cyklu kształcenia. Minimalny czas pobytu na studiach za granicą wynosi 3 miesiące, a na praktyce 2 miesiące Wyjazdy na zagraniczne studia i praktyki Wyjazdy na staże dla absolwentów Wyjazdy pracowników w celach dydaktycznych i szkoleniowych W wyjazdach specjalistów w celu prowadzenia zajęd na uczelniach Więcej informacji: Biuro Programu Erasmus + działające na Uniwersytecie Śląskim

33 Dział Projektów Erasmus+ Akcja 1 Wspólne studia magisterskie Erasmus Mundus Studia II stopnia prowadzone przez konsorcjum uczelni, z co najmniej 3 różnych krajów uczestniczących w programie Erasmus. Studia trwające rok, półtora roku lub dwa lata są realizowane w co najmniej dwóch różnych krajach. W ramach projektu przyznawane są stypendia dla studentów, zaś absolwenci uzyskują podwójny dyplom. Na etapie ubiegania się o wspólne studia powinny posiadad akredytację! Granty przyznawane są na okres od 4 do 5 lat. Pierwszy rok projektu to okres przygotowawczy.

34 Dział Projektów Erasmus+ Akcja 2 - Współpraca na rzecz innowacji i dobrych praktyk Uczelnia może uczestniczyd w następujących działaniach: Sojusze na rzecz wiedzy / Sojusze na rzecz umiejętności sektorowych Partnerstwa strategiczne konkursy ogłaszane na sektory: szkolnictwo wyższe, edukacja szkolna, kształcenie dorosłych, kształcenie zawodowe międzysektorowe Budowanie potencjału w dziedzinie szkolnictwa wyższego / Budowanie potencjału w dziedzinie młodzieży

35 Dział Projektów Sojusze Na Rzecz Wiedzy Działania wspierane w ramach sojuszy na rzecz wiedzy: 1. Pobudzanie innowacyjności w szkolnictwie wyższym, biznesie i w szerszym środowisku ekonomiczno-społecznym. (np. rozwój nowych metod nauczania i uczenia się) 2. Rozwijanie podejścia przedsiębiorczego i umiejętności związanych z przedsiębiorczością wśród studentów, nauczycieli akademickich i pracowników firm 3. Pobudzanie przepływu i wymiany wiedzy między instytucjami szkolnictwa wyższego, a przedsiębiorstwami. W Sojuszach na rzecz wiedzy musi uczestniczyd co najmniej 6 organizacji z 3 krajów uczestniczących w programie Erasmus+, w tym minimum 2 uczelnie i 2 przedsiębiorstwa. 35

36 Dział Projektów Sojusze Na Rzecz Umiejętności Sektorowych Działania wspierane w ramach sojuszy na rzecz umiejętności sektorowych: 1. Określenie zapotrzebowania na umiejętności i szkolenia w danym sektorze gospodarki 2. Opracowanie wspólnych programów nauczania 3. Realizacja wspólnych programów nauczania Długośd trwania projektu: od 2 do 3 lat. Budżet 2-letni wynosi 700 tys. euro, natomiast w projekt 3-letni 1 mln euro. 36

37 Dział Projektów Partnerstwa strategiczne Działania w projekcie powinny zmierzad do opracowania innowacyjnych rezultatów takich jak: programy kształcenia, kursy, materiały edukacyjne, innowacyjne metody nauczania, które znajdą zastosowanie nie tylko w instytucjach realizujących projekt. Oprócz działao bezpośrednio związanych ze współpracą partnerów, takich jak spotkania międzynarodowe, projekt może również przewidywad wyjazdy studentów lub pracowników, jeśli służą one osiągnięciu jego celów. Wniosek o dofinansowanie składa w imieniu konsorcjum instytucja koordynująca do narodowej agencji w swoim kraju. 37

38 Dział Projektów Budowanie Potencjału W Dziedzinie Szkolnictwa Wyższego Szkoły wyższe i inne instytucje z krajów programu mogą realizowad projekty wielostronne z instytucjami z krajów partnerskich (kraje wymienione w programie jako partnerskie m.in. Rosja). Celem projektów jest wzmacnianie potencjału uczelni i systemu szkolnictwa wyższego w krajach partnerskich. 38

39 Dział Projektów GŁÓWNE CELE: 1. Modernizacja i internacjonalizacja szkolnictwa wyższego w krajach partnerskich. 2. Podnoszenie jakości kształcenia w uczelniach w krajach partnerskich. 3. Wzmocnienie współpracy uczelni UE z uczelniami krajów partnerskich. 4. Wsparcie harmonizacji systemów szkolnictwa wyższego w krajach partnerskich z EOSW. 5. Podniesienie świadomości międzykulturowej i wzajemnego zrozumienia. Długośd trwania projektu: od 9 miesięcy do 2 lat. Budżet Maksymalna wysokośd grantu wynosi 150 tys. euro. 39

40 Budowanie Potencjału W Dziedzinie Młodzieży Działania wspierane na rzecz budowanie potencjału w dziedzinie młodzieży (od 17 do 30 roku życia): 1. Promowanie współpracy strategicznej między organizacjami młodzieżowymi i organami publicznymi w krajach partnerskich. 2. Zwiększanie zdolności rad młodzieży, platform młodzieżowych oraz lokalnych, regionalnych i krajowych organów. Dział Projektów 3. Zwiększanie zdolności w zakresie zarządzania, kierowania, innowacyjności oraz umiędzynarodowiania organizacji młodzieżowych w krajach partnerskich. 40

41 Dział Projektów GŁÓWNE CELE: 1.Wspieranie współpracy w dziedzinie młodzieży między krajami uczestniczącymi w programie i krajami partnerskimi. 2. Poprawa jakości i uznawalności pracy z młodzieżą, pozaformalnego uczenia się i wolontariatu w krajach partnerskich. 3. Wspieranie mobilności edukacyjnej. 4.Programowanie transnarodowej mobilności w zakresie pozaformalnego uczenia się między krajami uczestniczącymi w programie. Ukierunkowanie na osoby młode o mniejszych szansach. Min. 3 organizacje z 3 różnych krajów, w tym min. jedno jest paostwem programu, a jedno jest uprawnionym paostwem partnerskim 41

42 Dział Projektów Erasmus+ Akcja 3 Wsparcie W Reformowaniu Polityk Uczelnia może uczestniczyd w następujących działaniach: Wsparcie finansowe dla wielu różnych działao w celu tworzenia i rozwijania innowacyjnej polityki, dialogu i wdrażania oraz dzielenia się wiedzą w obszarze edukacji, szkolnictwa i młodzieży. Wspieranie działao związanych z reformami w obszarze edukacji, szkoleo, młodzieży, w tym badao, analiz, monitoringu, wdrażania reform. Promowanie współpracy kluczowych organizacji międzynarodowych

43 Dział Projektów Narodowa agencja: Fundacja na rzecz Rozwoju Systemu Edukacji Wnioski składane centralnie Agencja Wykonawcza ds. Edukacji, Kultury i Sektora Audio wizualnego strona narodowej agencji strona programu https://eacea.ec.europa.eu/ - agencja w Brukseli - aktualne konkursy 43

44 FUNDUSZE STRUKTURALNE UNII EUROPEJSKIEJ

45 Dział Projektów FUNDUSZE STRUKTURALNE UNII EUROPEJSKIEJ W ramach funduszy strukturalnych w perspektywie Polska ma szanse pozyskad aż 82,5 mld EUR. Fundusze dofinansują projekty edukacyjne, inwestycyjne i badawcze. Możliwa będzie samodzielna realizacja projektów bądź projektów w konsorcjach B+R, a także projektów partnerskich, w tym ponadnarodowych. W perspektywie UŚ realizował aż 70 projektów dofinansowanych z funduszy strukturalnych. Pierwsze konkursy: kwiecieo 2015 r.

46 Dział Projektów WYZWANIA DLA POLSKIEJ NAUKI W PERSPEKTYWIE Wzmocnienie współpracy nauki z biznesem (B+R) Koncentracja na priorytetach (inteligentne specjalizacje) poprawa jakości życia społeczeostwa, zrównoważony rozwój, B+R Umiędzynarodowienie Poziom dofinansowania Dla programów finansowanych ze środków FS stosowany jest 85% poziom współfinansowania UE na poziomie osi priorytetowej. Przyjęcie maksymalnego poziomu dofinansowania na poziomie osi priorytetowej nie oznacza automatycznie maksymalnych poziomów dofinansowania na poziomie projektów. 46

47 Dział Projektów FUNDUSZE STRUKTURALNE UNII EUROPEJSKIEJ PROGRAMY: I. Program Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) - dofinansowuje przede wszystkim projekty edukacyjne II. III. Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego (RPO WSL) - dofinansowuje projekty inwestycyjne, badawcze B+R oraz edukacyjne Program Operacyjny Inteligentny Rozwój (PO IR) - dofinansowuje przede wszystkim projekty badawcze IV. Program Operacyjny Polska Cyfrowa - dofinansowuje przede wszystkim projekty inwestycyjne V. Program Operacyjny Europejska Współpraca Terytorialna - dofinansowuje przede wszystkim projekty edukacyjne

48 Dział Projektów FUNDUSZE STRUKTURALNE UNII EUROPEJSKIEJ I. Program Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) dla Wydziałów OŚ III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju Dostosowanie programów kształcenia (kompetencje praktyczne, miękkie i przedsiębiorczośd), Zamawianie kształcenia w obszarach kluczowych dla gospodarki, w tym na wniosek pracodawców, Programy stażowe dla studentów i doktorantów oraz wsparcie Biur Karier, Rozwój oferty uczelni w zakresie trzeciej misji np. szkolenia, kursy dla osób spoza uczelni (CKU, wsparcie nauczycieli)

49 Dział Projektów Wsparcie studiów doktoranckich (studia międzyuczelniane, międzynarodowe, interdyscyplinarne, kluczowe dla gospodarki i społeczeostwa), Wsparcie umiędzynarodowienia Uczelni (programy studiów w językach obcych, wsparcie dla studentów z zagranicy, zwiększenie liczby zagranicznych wykładowców, wsparcie dla uzyskania zagranicznych akredytacji, uczestnictwo w międzynarodowych konkursach lub zawodach, konsolidacja uczelni), Wsparcie informatycznych narzędzi zarządzania uczelniami np. programów antyplagiatowych, Rozwój kompetencji zarządczych kadr kierowniczych i administracyjnych, Zagraniczne i krajowe staże dydaktyczne oraz inne formy edukacyjne podnoszące kompetencje nauczycieli akademickich i doktorantów.

50 Dział Projektów OŚ IV Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa Programy mobilności ponadnarodowej obejmujące m.in. staże, praktyki, wymianę studentów, wymianę pracowników, job-shadowing, Wypracowanie nowych rozwiązao we współpracy z partnerem zagranicznym i ich wdrożenie, Import, eksport nowych rozwiązao i ich zaadaptowanie oraz wdrożenie, Wymiana informacji i doświadczeo, równoległe tworzenie nowych rozwiązao oraz wsparcie sieci współpracy międzynarodowej.

51 Dział Projektów PLANOWANY KONKURS: IX-X 2015 Działanie 3.1 Studiujesz? Praktykuj! Podniesienie kompetencji osób uczestniczących w edukacji na poziomie wyższym, odpowiadających potrzebom gospodarki, rynku pracy i społeczeostwa. Celem programu jest podniesienie kompetencji studentów poprzez stworzenie i realizację przez uczelnie wysokiej jakości programów praktyk oraz programów stażowych we współpracy z przedsiębiorcami. Będą to staże i praktyki trwające nie krócej niż 1 miesiąc, a także staże 3-miesięczne, związane bezpośrednio z kierunkami studiów. Budżet programu to ok. 750 mln zł. W latach zostaną ogłoszone cztery konkursy (raz do roku), których adresatami będą szkoły wyższe.

52 Dział Projektów PLANOWANY KONKURS: IV-V 2015 Działanie 3.1 Program Rozwoju Kompetencji Podniesienie kompetencji osób uczestniczących w edukacji na poziomie wyższym, odpowiadających potrzebom gospodarki, rynku pracy i społeczeostwa. Celem programu wzmocnienie na uczelniach kształcenia z zakresu: przedsiębiorczości, kompetencji zawodowych, interpersonalnych oraz analitycznych oczekiwanych przez pracodawców od kandydatów do pracy. W tym nawiązanie współpracy uczelni z pracodawcami w zakresie wzmocnienia praktycznych elementów kształcenia. Program Rozwoju Kompetencji zastąpi program kierunków zamawianych realizowany w ramach unijnej perspektywy finansowej (mogą byd dedykowane dla konkretnych obszarów) Budżet programu to ponad 1 mld zł. W latach zostanie ogłoszonych pięd konkursów, których adresatami będą szkoły wyższe.

53 Cele Programu Operacyjnego Dział Projektów Inteligentny Rozwój FUNDUSZE STRUKTURALNE UNII EUROPEJSKIEJ II. Program Operacyjny Inteligentny Rozwój (PO IR) - cele Wspieranie innowacyjności i konkurencyjności polskiej gospodarki, rozumiane głównie jako zwiększenie nakładów na B+R wsparcie przedsiębiorstw w obszarach innowacyjności i działalności badawczorozwojowej podniesienie jakości i interdyscyplinarności badao naukowych i prac rozwojowych zwiększenie stopnia komercjalizacji oraz umiędzynarodowienia badao naukowych i prac rozwojowych

54 Priorytet I Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa oraz konsorcja naukowo-przemysłowe Priorytet II Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach Priorytet III Wsparcie otoczenia i potencjału innowacyjnych przedsiębiorstw Priorytet IV Zwiększenie potencjału naukowo-badawczego Priorytet V Pomoc techniczna Uczelnia lub indywidulany naukowiec wykonawcą prac zleconych lub partnerem 54

55 Dział Projektów II. Program Operacyjny Inteligentny Rozwój (PO IR) Główni odbiorcy wsparcia w ramach POIR: przedsiębiorstwa (w szczególności MŚP), jednostki naukowe, uczelnie (wyłącznie jako wsparcie dla firm) instytucje otoczenia biznesu (IOB), podmioty zrzeszające ww. odbiorców wsparcia (np. konsorcja, klastry, platformy technologiczne). W przypadku działao o charakterze systemowym, bezpośrednimi odbiorcami wsparcia będą jednostki administracji publicznej, natomiast pośrednimi przedsiębiorstwa, jednostki naukowe i IOB. Oś I: Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa oraz konsorcja naukowo-przemysłowe Projekty aplikacyjne realizowane we współpracy z konkretnym przedsiębiorcą, Projekty sektorowe dla rozwoju konkretnych branż/sektorów gospodarki, Projekty ważne dla rozwoju regionalnych inteligentnych specjalizacji ZDROWE SPOŁECZEOSTWO / JAKOŚD ŻYCIA

56 Dział Projektów Oś priorytetowa IV: Zwiększenie potencjału naukowo-badawczego Wsparcie badao naukowych i przemysłowych, realizowanych przez konsorcja naukowe i naukowo-przemysłowe, Wsparcie międzynarodowych agend badawczych, Rozwój kadr sektora B+R poprzez realizację: międzynarodowych programów badawczych, tworzenie naukowych zespołów międzynarodowych itp., Wspieranie międzynarodowych studiów doktoranckich, w tym finansowanie projektów doktoranckich i pobytu doktorantów u partnera zagranicznego; Prowadzenie programu staży podoktorskich dla młodych doktorów, realizowanych w wiodących ośrodkach za granicą.

57 Dział Projektów FUNDUSZE STRUKTURALNE UNII EUROPEJSKIEJ III. Program Operacyjny Polska Cyfrowa Priorytet I Powszechny dostęp do szybkiego Internetu Priorytet II E- Administracja i otwarty rząd Priorytet III Cyfrowa aktywizacja społeczeostwa

58 Dział Projektów III. Program Operacyjny Polska Cyfrowa Działania: Tworzenie narzędzi dostępu do zasobów naukowych i interaktywnych usług elektronicznych dla studentów, naukowców, przedsiębiorców, administracji publicznej i obywateli (np. platformy naukowe); Digitalizacja danych społecznych zbieranych przez instytucje publiczne, w szczególności zasobów kultury i nauki; Budowa lub rozbudowa infrastruktury przechowywania udostępnianych informacji naukowych o istotnym znaczeniu dla rozwoju gospodarki, Kształcenie na odległośd (e-learning); Szkolenia na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych (w ramach Uniwersytetu Trzeciego Wieku). CELEM POWSZECHNOŚD DOSTĘPU SKALA CAŁY KRAJ

59 Dział Projektów IV. Regionalny Program Operacyjny WSL - EFRR OŚ I Nowoczesna gospodarka Rozwój zaplecza B+R konsorcjów naukowo-przemysłowych, Działania doradcze oferowane przedsiębiorcom w danej dziedzinie, Rozwój i udostępnianie przedsiębiorcom infrastruktury (w tym laboratoriów). OŚ II Cyfrowe śląskie Wdrożenie technologii e- uczenia się, Cyfryzacja, w tym digitalizacji zasobów naukowych. CELEM POWSZECHNOŚD DOSTĘPU; SKALA REGION / MIEJSCOWY (może byd zawężona do UCZELNI) OŚ IV Efektywnośd energetyczna, odnawialne źródła energii Modernizacja energetyczna budynków, Likwidacja niskiej emisji, Budowa instalacji OZE. NIEZBEDNY GOTOWY AUDYT ENERGETYCZNY PRZED SKŁADANIEM WNIOSKU

60 Dział Projektów IV. Regionalny Program Operacyjny WSL - EFS OŚ IX WŁĄCZENIE SPOŁECZNE rozwój instrumentów aktywnej integracji w aktywizacji osób, rodzin, grup wykluczonych lub zagrożonych wykluczeniem społecznym; wzrost dostępu do podstawowych usług warunkujących możliwości rozwojowe dla osób i grup marginalizowanych; rozwój sektora ekonomii społecznej jako dostarczyciela usług społecznych w regionie i wzmocnienie roli gospodarki społecznej w integracji społeczno-zawodowej grup o utrudnionym dostępie do zatrudnienia i nieaktywnych zawodowo OŚ XI WZMOCNIENIE POTENCJAŁU EDUKACYJNEGO organizowanie i prowadzenie dodatkowych zajęd wspierających przedszkola, szkoły oraz kadrę nauczycielską; kwalifikacyjne kursy zawodowe dla osób dorosłych; pozaszkolne formy rozwoju kompetencji ogólnych, w tym kursy, turnusy, programy formalnej oceny i potwierdzania umiejętności/wiedzy uzyskanych w sposób nieformalny;

61 Dział Projektów NAJBLIŻSZE PLANOWANE KONKURSY W RAMACH PRIORYTETÓW IX i XI II kwartał Poprawa efektywności kształcenia ogólnego (dedykowany dla szkół uczelnia jako wsparcie) pula ,00 IV kwartał Programy aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym pula ,00

62 Dział Projektów OŚ VIII REGIONALNE KADRY GOSPODARKI OPARTEJ NA WIEDZY rozwój warunków godzenia życia zawodowego i prywatnego; poprawa świadomości pracodawców do zatrudniania osób z grup znajdujących się w szczególnej sytuacji na rynku pracy; podniesienie konkurencyjności przedsiębiorstw i wzmocnienie ich potencjału adaptacyjnego oraz doskonalenie umiejętności i kompetencji kadr zarządzających i pracowników; tworzenie warunków zdrowotnych na rzecz wydłużenia aktywności zawodowej. Konkursy w ramach priorytetu: III kwartał Zapewnienie dostępu do usług opiekuoczych nad dziedmi do lat 3 pula ,00 IV kwartał Wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników w zakresie rozwoju przedsiębiorstwa pula ,00

63 Dział Projektów FUNDUSZE STRUKTURALNE UNII EUROPEJSKIEJ V. Program Operacyjny Europejska Współpraca Terytorialna dla Wydziałów Współpraca polsko-czeska w zakresie edukacji i kwalifikacji Wspólne kursy, zajęcia praktyczne, programy nauczania; Realizacja transgranicznych pobytów wymiennych; Koordynacja planów nauczania na pograniczu; Wymiana informacji i doświadczeo, wzajemne uznawanie kwalifikacji i dyplomów; Realizacja staży zawodowych i praktyk; Nauka języka partnera zagranicznego.

64 MIĘDZYNARODOWY FUNDUSZ WYSZEHRADZKI

65 Dział Projektów Misją Funduszu jest wspomaganie rozwoju ściślejszej współpracy między Republiką Czeską, Polską, Słowacją i Węgrami oraz wzmacnianie ich wzajemnych powiązao. Wspomaganie różnych form współpracy regionalnej między tymi krajami poprzez realizację wielostronnych projektów, zwłaszcza kulturalnych, naukowych, badawczych i edukacyjnych oraz związanych z wymianą młodzieży, promocją turystyki i współpracą transgraniczną.

66 Dział Projektów MIĘDZYNARODOWY FUNDUSZ WYSZEHRADZKI GRANTY MAŁY Max. Budżet: 6000 euro Czas trwania projektu: 6 miesięcy Wkład własny: min. 20% Deadline: pierwszy dzieo marca, czerwca, września i grudnia. STANDARDOWY Budżet: powyżej 6000 do euro Czas trwania projektu: 12 miesięcy Wkład własny: min. 20% Deadline: 15 marzec i 15 wrzesieo STRATEGICZNY Budżet: przeciętnie euro Czas trwania projektu: miesięcy Wkład własny: min. 30% Deadline: zmienny

67 Dział Projektów GRANTY Granty są podzielone na sześd kategorii. (Granty strategiczne mają corocznie narzucone tematy przez Ministerstwa Spraw Zagranicznych krajów V4) Beneficjent sam decyduje, która kategoria najlepiej odpowiada treści jego projektu. kulturowa współpraca (festiwale teatralne, filmowe, wystawy, publikacje) edukacja (seminaria, warsztaty edukacyjne) wymiana naukowa i badania (uniwersyteckie warsztaty, konferencje) wymiana młodzieży (obozy letnie, wymiana studentów) współpraca transgraniczna ( konkretne miejsce, lokalnie bądź regionalnie odpowiednio do projektu) Aplikujący oraz partnerzy nie mogą byd od siebie oddaleni więcej niż 80km (od granicy) 2-3 partnerów promocja turystyki (portale turystyczne, broszury, promocja konkretnych stron)

68 Dział Projektów Obowiązki wynikające z aplikowania o grant: Listy intencyjne od partnerów (Węgry, Republika Czeska, Słowacja listy składane w oficjalnym języku Funduszu Wyszehradzkiego: języku Angielskim) Wkład własny: finansowy, niefinansowy. Obowiązki wynikające z otrzymania grantu: W ciągu 20 dni roboczych od momentu zaakceptowania projektu przez Fundusz musi zostad założony rachunek dla projektu i zostad założona strona internetowa na potrzeby projektu Grant wypłacany jest w 2 transzach: 80% zaliczki 20% refundacji po kompletnym rozliczeniu projektu i potwierdzenie celowości wydanych środków.

69 Granty Polsko Niemieckiej Fundacji na rzecz Nauki

70 Dział Projektów Fundacja została powołana w celu popierania nauki oraz porozumienia między narodami w oparciu o zacieśnianie współpracy studentów, naukowców i badaczy z Polski i Niemiec. Celem fundacji jest wspieranie innowacyjnych projektów oraz nowych modeli współpracy. Fundacja wspiera przedsięwzięcia w dziedzinie nauk humanistycznych, kulturoznawstwa, prawa oraz nauk społecznych i ekonomicznych realizowane wspólnie przez naukowców i studentów z obu krajów.

71 Działania: Tworzenie i wdrażanie nowych struktur w nauczaniu i badaniach naukowych na rzecz popierania polsko-niemieckiego porozumienia, integracji i współpracy, która uwzględnia struktury i procesy przy całościowym podejściu do zagadnienia Projekty badawcze (konkurs główny): I. w zakresie podstaw naukowych, II. w sferze badao stosowanych, III. w temacie porównao kulturowych, nauk tłumaczeniowych i komunikowania się oraz badao konfliktów i mediacji, IV. w odniesieniu do badao empirycznych na rzecz eliminowania uprzedzeo

72 Dział Projektów Tematyka: I. Transfer kultury i wiedzy II. Procesy europeizacji III. Zmiana norm i wartości IV. Wielojęzycznośd Konkurs główny Średnia kwota dotacji wynosi pomiędzy Kwota dotacji winna byd dzielona możliwie równo pomiędzy partnerów projektu z Polski i Niemiec, przy czym jedna ze stron może otrzymad maksymalnie 70 % środków. W uzasadnionych przypadkach możliwe jest sfinansowanie części etatu w maksymalnym wymiarze 20 godzin tygodniowo (1/2 etatu)

73 Dział Projektów finansowanie do Konkurs uproszczony W celu złożenia wniosku należy wypełnid formularz, który składa się z trzech części: opis projektu (do wypełnienia w języku polskim albo niemieckim, ze streszczeniem w obu językach) wysyłany wyłącznie za pomocą poczty plan finansowy (do wypełnienia w języku polskim albo niemieckim) - wysyłany wyłącznie za pomocą poczty formularz podpisów wysyłany faksem oraz pocztą tradycyjną

74 Dział Projektów Główny konkurs: Kolejna edycja konkursu zostanie ogłoszona prawdopodobnie w lipcu 2015 r. Przewidziany termin składania wniosków: 15 październik 2015 r. Rozpatrzenie wniosków o dofinansowanie nastąpi na początku marca 2016 r. Uproszczony konkurs: Wnioski o dofinansowanie projektów w uproszczonym konkursie są przyjmowane z reguły w listopadzie i w kwietniu. Projekty zatwierdzone przez Fundację będą mogły się rozpocząd najwcześniej dwa tygodnie po ogłoszeniu decyzji.

75 Dziękujemy za uwagę i zapraszamy do Działu Projektów Rektorat, Bankowa 12, pok

Możliwości finansowania badań naukowych, działalności edukacyjnej oraz inwestycji ze źródeł europejskich i międzynarodowych w najbliższych latach.

Możliwości finansowania badań naukowych, działalności edukacyjnej oraz inwestycji ze źródeł europejskich i międzynarodowych w najbliższych latach. Możliwości finansowania badań naukowych, działalności edukacyjnej oraz inwestycji ze źródeł europejskich i międzynarodowych w najbliższych latach. Szczegółowe informacje o konkursach wraz z terminami naborów

Bardziej szczegółowo

HORYZONT 2020 Program ramowy UE w zakresie badań naukowych i innowacji

HORYZONT 2020 Program ramowy UE w zakresie badań naukowych i innowacji HORYZONT 2020 Program ramowy UE w zakresie badań naukowych i innowacji HORYZONT 2020 Program ramowy UE w zakresie badań naukowych i innowacji 1. Słowo wstępne - Krystyna Łybacka 2. Przedmowa - Máire Geoghegan-Quinn

Bardziej szczegółowo

Fundusze strukturalne 2014-2020

Fundusze strukturalne 2014-2020 Fundusze strukturalne 2014-2020 ELŻBIETA NOWOROL- LUFT 23 STYCZNIA 2015 R. WYDZIAŁ EKONOMICZNY Fundusze strukturalne 2014-2020 Z budżetu polityki spójności na lata 2014-2020 Polska otrzyma 82,5 mld euro.

Bardziej szczegółowo

Warsztaty dla studentów Spotkanie 4 FUNDUSZE DLA STUDENTÓW

Warsztaty dla studentów Spotkanie 4 FUNDUSZE DLA STUDENTÓW PROGRAM KREATYWNA EUROPA 2014-2020 Kreatywna Europa to nowy program Komisji Europejskiej oferujący wsparcie finansowe dla sektorów audiowizualnych, kultury i kreatywnych. Program ten będzie realizowany

Bardziej szczegółowo

FUNDUSZE EUROPEJSKIE 2014-2020 Cz.3. PROGRAMY

FUNDUSZE EUROPEJSKIE 2014-2020 Cz.3. PROGRAMY INFORMACJE OGÓLNE I. PROGRAM INTELIGENTNY ROZWÓJ 1 Założenia do Programu Inteligentny Rozwój zostały opracowane jeszcze w maju 2013 r. i poddane wówczas konsultacjom społecznym. Po zebraniu uwag i sugestii

Bardziej szczegółowo

Spotkanie informacyjne Fundusze Europejskie 2014-2020 na badania naukowe i biznes

Spotkanie informacyjne Fundusze Europejskie 2014-2020 na badania naukowe i biznes S t r o n a 1 Spotkanie informacyjne Fundusze Europejskie 2014-2020 na badania naukowe i biznes S t r o n a 2 Spis treści 1. WPROWADZENIE DO FUNDUSZY NA LATA 2014-2020... 3 2. WSPÓŁPRACA NAUKA - BIZNES...

Bardziej szczegółowo

PROGRAM UMIĘDZYNARODOWIENIA SZKOLNICTWA WYŻSZEGO

PROGRAM UMIĘDZYNARODOWIENIA SZKOLNICTWA WYŻSZEGO PROGRAM UMIĘDZYNARODOWIENIA SZKOLNICTWA WYŻSZEGO 0 SPIS TREŚCI: I. Wstęp. Charakter i cele programu str. 2 II. Diagnoza stanu obecnego. Istniejące bariery w rozwoju umiędzynarodowienia str. 6 III. Kierunki

Bardziej szczegółowo

Erasmus+ Partnerstwa strategiczne

Erasmus+ Partnerstwa strategiczne Erasmus+ Partnerstwa strategiczne Oferta programu Erasmus+ dla sektora szkolnictwa wyższego Warszawa, 18 marca 2014 r. Program spotkania Wprowadzenie do programu Erasmus+ Charakterystyka Partnerstw strategicznych

Bardziej szczegółowo

Perspektywy dla dialogu międzykulturowego w programach dotacyjnych

Perspektywy dla dialogu międzykulturowego w programach dotacyjnych Perspektywy dla dialogu międzykulturowego w programach dotacyjnych 1 Spis treści Wprowadzenie... 3 Źródła finansowania projektów... 6 Europejska Fundacja Kultury... 6 Europejska Fundacja Młodzieży... 8

Bardziej szczegółowo

Erasmus+ Partnerstwa strategiczne na rzecz kształcenia i szkoleń zawodowych. Warszawa, 28 marca 2014r.

Erasmus+ Partnerstwa strategiczne na rzecz kształcenia i szkoleń zawodowych. Warszawa, 28 marca 2014r. Erasmus+ Partnerstwa strategiczne na rzecz kształcenia i szkoleń zawodowych Warszawa, 28 marca 2014r. 2007 Jean Monnet Tempus Młodzież w działaniu Erasmus Mundus, Alfa, Edulink + U c z e n i e s i ę p

Bardziej szczegółowo

Partnerstwa strategiczne w Programie ERASMUS+ Zielona Góra, 27.03.2014r.

Partnerstwa strategiczne w Programie ERASMUS+ Zielona Góra, 27.03.2014r. Partnerstwa strategiczne w Programie ERASMUS+ Zielona Góra, 27.03.2014r. Program spotkania Wprowadzenie do programu Erasmus+ Charakterystyka Partnerstw strategicznych Zasady finansowania Partnerstw strategicznych

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WSPIERAJĄCY EDUKACJĘ, SZKOLENIA, MŁODZIEŻ I SPORT NA LATA 2014-2020

PROGRAM WSPIERAJĄCY EDUKACJĘ, SZKOLENIA, MŁODZIEŻ I SPORT NA LATA 2014-2020 PROGRAM WSPIERAJĄCY EDUKACJĘ, SZKOLENIA, MŁODZIEŻ I SPORT NA LATA 2014-2020 2007-2013 Jean Monnet Tempus Młodzież w działaniu Erasmus Mundus, Alfa, Edulink + Uczenie się przez całe życie Comenius Leonardo

Bardziej szczegółowo

Źródła finansowania działalności kulturalnej. Michał Pawlęga

Źródła finansowania działalności kulturalnej. Michał Pawlęga Źródła finansowania działalności kulturalnej Michał Pawlęga podział funduszy fundusze strukturalne rozwój ekonomiczny i społeczny Polski, Program Rozwoju Obszarów Wiejskich rozwój wsi, programy europejskie

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR EUROPEJSKI NR 19 (314)/2015 (25 maja 29 maja 2015 r.)

INFORMATOR EUROPEJSKI NR 19 (314)/2015 (25 maja 29 maja 2015 r.) INFORMATOR EUROPEJSKI NR 19 (314)/2015 (25 maja 29 maja 2015 r.) WAŻNE INFORMACJE Raport z przeprowadzonych konsultacji społecznych Kryteriów wyboru projektów Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS),

Bardziej szczegółowo

Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 (RPO WO 2014-2020) zatwierdzony przez Komisję Europejską

Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 (RPO WO 2014-2020) zatwierdzony przez Komisję Europejską INFORMATOR EUROPEJSKI NR 1 (296)/2015 (5 stycznia 2015 r. 11 stycznia 2015 r.) WAŻNE INFORMACJE Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 (RPO WO 2014-2020) zatwierdzony przez

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR EUROPEJSKI NR 13 (308)/2015 (7 kwietnia 12 kwietnia 2015 r.)

INFORMATOR EUROPEJSKI NR 13 (308)/2015 (7 kwietnia 12 kwietnia 2015 r.) INFORMATOR EUROPEJSKI NR 13 (308)/2015 (7 kwietnia 12 kwietnia 2015 r.) WAŻNE INFORMACJE Ogłoszenie o naborze na kandydatów na ekspertów oceniających wnioski o dofinansowanie projektów w ramach Regionalny

Bardziej szczegółowo

Uniwersytetu Medycznego w Łodzi (Stan na dzień 29.08.2011 r.)

Uniwersytetu Medycznego w Łodzi (Stan na dzień 29.08.2011 r.) Programy Pomocowe - potencjalne źródła finansowania projektów Uniwersytetu Medycznego w Łodzi (Stan na dzień 29.08.2011 r.) Opracowanie: Mgr Malwina Łańcuchowska Mgr inż. Mateusz Szymczyk Dział Programów

Bardziej szczegółowo

Erasmus+ Przewodnik po programie

Erasmus+ Przewodnik po programie Erasmus+ Przewodnik po programie W przypadku rozbieżności między poszczególnymi wersjami językowymi wersją nadrzędną jest wersja angielska. Wersja 3 (2015): 16/01/2015 SPIS TREŚCI WPROWADZENIE... 7 CZĘŚĆ

Bardziej szczegółowo

PROJEKT PROGRAMU PODLASKIE OTWARTE

PROJEKT PROGRAMU PODLASKIE OTWARTE PROJEKT PROGRAMU PODLASKIE OTWARTE DO 2020 ROKU Białystok 2015 Podlaskie Otwarte projekt realizowany przez OWOP w Białymstoku we współpracy z Urzędem Marszałkowskim Województwa Podlaskiego w ramach Programu

Bardziej szczegółowo

FUNDUSZE EUROPEJSKIE 2014-2020 NA BADANIA, ROZWÓJ I CYFRYZACJĘ

FUNDUSZE EUROPEJSKIE 2014-2020 NA BADANIA, ROZWÓJ I CYFRYZACJĘ FUNDUSZE EUROPEJSKIE 2014-2020 NA BADANIA, ROZWÓJ I CYFRYZACJĘ MATERIAŁY INFORMACYJNE Plan dokumentu: 1. Informacje ogólne 2. Definicje 3. Finansowanie/mapa pomocy regionalnej 4. Innowacje i ICT w Regionalnym

Bardziej szczegółowo

Programy wspólnotowe i ich struktura w systemie środków pomocowych dla Polski

Programy wspólnotowe i ich struktura w systemie środków pomocowych dla Polski Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna we Włocławku Paweł Churski Programy wspólnotowe i ich struktura w systemie środków pomocowych dla Polski 1. Wprowadzenie Pogłębiające się zróżnicowanie poziomu rozwoju

Bardziej szczegółowo

Programy Ramowe Unii Europejskiej w perspektywie finansowej 2014 2020. Broszura informacyjna dla polskich przedsiębiorstw z sektora MŚP

Programy Ramowe Unii Europejskiej w perspektywie finansowej 2014 2020. Broszura informacyjna dla polskich przedsiębiorstw z sektora MŚP 2014 Programy Ramowe Unii Europejskiej w perspektywie finansowej 2014 2020 Broszura informacyjna dla polskich przedsiębiorstw z sektora MŚP Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE Instytut Podstawowych

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO FUNDUSZACH STRUKTURALNYCH DLA MSP NA LATA 2007-2013

PRZEWODNIK PO FUNDUSZACH STRUKTURALNYCH DLA MSP NA LATA 2007-2013 PRZEWODNIK PO FUNDUSZACH STRUKTURALNYCH DLA MSP NA LATA 2007-2013 Wstęp...2 Fundusze strukturalne dostępne dla Polski w latach 2004-2006...3 Fundusze strukturalne na lata 2007-2013....7 Regionalne Programy

Bardziej szczegółowo

FAQ - PYTANIA i ODPOWIEDZI

FAQ - PYTANIA i ODPOWIEDZI FAQ - PYTANIA i ODPOWIEDZI Pytania ogólne dotyczące programu Erasmus+ aktualizacja: 17/02/2014 1. CO TO JEST ERASMUS+? 2. SKĄD NAZWA ERASMUS+? KTO JĄ ZAPROPONOWAŁ? 3. CZY PROGRAM ERASMUS+ DOTYCZY TYLKO

Bardziej szczegółowo

Poznań, lipiec 2011. Nr 7(46)/2011. Wielkopolski Ośrodek Kształcenia i Studiów Samorządowych

Poznań, lipiec 2011. Nr 7(46)/2011. Wielkopolski Ośrodek Kształcenia i Studiów Samorządowych Nr 7(46)/2011 Poznań, lipiec 2011 W numerze: aktualne konkursy dla samorządów i organizacji pozarządowych wiadomości dotyczące zasad i procedur związanych z pozyskiwaniem funduszy UE i dotacji krajowych

Bardziej szczegółowo

Europa dla Obywateli Erasmus+ Międzynarodowy Fundusz Wyszehradzki

Europa dla Obywateli Erasmus+ Międzynarodowy Fundusz Wyszehradzki Europa dla Obywateli Erasmus+ Międzynarodowy Fundusz Wyszehradzki Program "Europa dla obywateli" Cele ogólne rozwijanie obywatelstwa europejskiego poprzez umożliwienie współpracy i uczestnictwa w budowaniu

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH PROGRAMU OPERACYJNEGO INTELIGENTNY ROZWÓJ 2014-2020

SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH PROGRAMU OPERACYJNEGO INTELIGENTNY ROZWÓJ 2014-2020 MINISTERSTWO INFRASTRUKTURY I ROZWOJU SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH PROGRAMU OPERACYJNEGO INTELIGENTNY ROZWÓJ 2014-2020 w zakresie I (dz.1.1 i ) i V osi priorytetowej (dz. 5.1) Warszawa, dnia 27

Bardziej szczegółowo

Erasmus+ Szkolnictwo wyższe. Oferta programu Erasmus+ dla sektora szkolnictwa wyższego

Erasmus+ Szkolnictwo wyższe. Oferta programu Erasmus+ dla sektora szkolnictwa wyższego Erasmus+ Szkolnictwo wyższe Oferta programu Erasmus+ dla sektora szkolnictwa wyższego Program sesji Program Erasmus+ - założenia, cele, podział na akcje, działania adresowane do sektora szkolnictwa wyższego

Bardziej szczegółowo

POTENCJALNE ŹRÓDŁA FINANSOWANIA WKŁADU WŁASNEGO W PROJEKTACH SPÓŁFINANSOWANYCH Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ W RAMACH PROGRAMU EUROPA DLA OBYWATELI

POTENCJALNE ŹRÓDŁA FINANSOWANIA WKŁADU WŁASNEGO W PROJEKTACH SPÓŁFINANSOWANYCH Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ W RAMACH PROGRAMU EUROPA DLA OBYWATELI POTENCJALNE ŹRÓDŁA FINANSOWANIA WKŁADU WŁASNEGO W PROJEKTACH SPÓŁFINANSOWANYCH Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ W RAMACH PROGRAMU EUROPA DLA OBYWATELI zebrała i opracowała Marcela Wasilewska przy współpracy

Bardziej szczegółowo

Plan Działania na lata 2007-2008 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. PRIORYTET VIII Regionalne kadry gospodarki

Plan Działania na lata 2007-2008 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. PRIORYTET VIII Regionalne kadry gospodarki Załącznik nr 1 do Uchwały nr 662/08 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 22 lipca 2008 r. Plan Działania na lata 2007-2008 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki PRIORYTET VIII Regionalne kadry gospodarki

Bardziej szczegółowo