Przewodnik dla składających wnioski do konkursu FP7-ICT oraz innych konkursów 7. Programu Ramowego Unii Europejskiej

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Przewodnik dla składających wnioski do konkursu FP7-ICT-2009-5 oraz innych konkursów 7. Programu Ramowego Unii Europejskiej"

Transkrypt

1 Przewodnik dla składających wnioski do konkursu FP7-ICT oraz innych konkursów 7. Programu Ramowego Unii Europejskiej

2 Wstęp ) Zapoznanie się z tematyką konkursu ) Tworzenie konsorcjum ) Pre-proposal check ) Pisanie wniosku ) Składanie wniosku za pośrednictwem systemu EPSS ) Po złoŝeniu wniosku Wstęp 31 lipca zostanie otwarty 5 konkurs w obszarze ICT 7. Programu Ramowego o łącznym budŝecie wynoszącym 802 miliony euro. Z uwagi tak znaczącą sumę do podziału, warto rzetelnie przygotować się do uczestnictwa w konkursie. Jednak jak to zrobić? Jak napisać wniosek, który będzie miał szanse powodzenia? Gdzie szukać informacji? PoniŜszy przewodnik powinien udzielić odpowiedzi na pojawiające się pytania. 1) Zapoznanie się z tematyką konkursu Nawet najlepszy pomysł, przedstawiony w bardzo dobrze napisanym wniosku, nie będzie miał szans na realizację, jeśli nie wpasuje się w wyznaczoną tematykę konkursową. Cele (Objectives), w ramach których składane mogą być wnioski, znajdują się w ogłoszeniu o konkursie (Call fiche). Cała dokumentacja konkursowa, a wśród niej Call fiche, publikowana jest na stronach CORDIS w dniu ogłoszenia konkursu. Aby ją odnaleźć, naleŝy wybrać na głównej stronie 7. Programu Ramowego (www.cordis.europa.eu/fp7) opcję Find a call w panelu bocznym. Wyświetlone zostaną wówczas zakładki przedstawiające poszczególne programy szczegółowe 7. Programu Ramowego, w ramach których uruchamiane są konkursy. Call o identyfikatorze FP7-ICT znajdą Państwo zaraz po jego otwarciu poprzez kliknięcie na zakładkę Cooperation. 2

3 Wybranie interesującego Państwa konkursu uruchomi jego stronę, na której znajdują się wszystkie dokumenty niezbędne do prawidłowego przygotowania wniosku. Są one zebrane w tzw. Information Package, po którego rozwinięciu wyświetlone zostaną pliki z dokumentami moŝliwe do ściągnięcia na dysk lub wysłania na adres . NaleŜą do nich m.in.: Ogłoszenie o konkursie (Call fiche), Programy Pracy wraz z Aneksami (Work Programme, Work Programme - General Annexes), Przewodniki dla aplikujących (Guide for applicants), FP7 Factsheets. NaleŜy koniecznie zwrócić uwagę na korzystanie z dokumentów właściwych dla typu projektu, jaki chcą Państwo realizować. Dotyczy to głównie Przewodników dla aplikujących (Guide for applicants), które są publikowane osobno dla kaŝdego systemu finansowania (typu projektu). Posługiwanie się przewodnikiem dla niewłaściwego systemu finansowania moŝe skutkować napisaniem wniosku, który nie będzie spełniał kryteriów formalnych i nie zostanie dopuszczony do ewaluacji. Program pracy na lata (ICT Work Programme ) dostępny jest równieŝ na stronie 2) Tworzenie konsorcjum Zdecydowana większość projektów w programie szczegółowym Współpraca (Cooperation) jest realizowana przez międzynarodowe konsorcja. Ich skład i wielkość zaleŝą od wielkości projektu, a takŝe wytycznych odnośnie konkursu. Jeśli Państwa pomysł odpowiada planowanej tematyce konkursu, naleŝy przystąpić do tworzenia takiego konsorcjum. Jest na to kilka sposobów, zaś wybór konkretnego zaleŝy m.in. od posiadanych przez Państwa kontaktów oraz roli, jaką zamierzają Państwo pełnić w projekcie. Jeśli lista kontaktów jest długa, naleŝy w pierwszej kolejności poinformować o swoim pomyśle zaprzyjaźnione i sprawdzone juŝ jednostki, na których wiadomo, Ŝe będzie moŝna polegać w trakcie realizacji projektu. Przy okazji, jeśli nie posiadamy doświadczenia wymaganego do koordynowania projektem, moŝna tu zadać pytanie, czy któraś z tych jednostek nie podjęłaby się roli koordynatora projektu. W przypadku, gdy Państwa jednostka nie posiada odpowiedniej bazy parterów, serwis internetowy CORDIS umoŝliwi ich pozyskanie! W tym celu naleŝy zarejestrować się w bazie 3

4 i liczyć, Ŝe nasz profil zostanie dostrzeŝony, bądź teŝ skorzystać z bazy jako wyszukiwarki i samemu znaleźć, a następnie zaprosić inne jednostki do projektu. Jak to zrobić? W lewym oknie na stronie znajduje się opcja Find project partners, po wybraniu której wyświetli się Państwu wyszukiwarka partnerów (wg programu, kraju lub słów kluczowych). Na samym dole wyświetlonej strony znajduje się zaś link do strony umoŝliwiającej zarejestrowanie swojego profilu w bazie. Wystarczy klinąć na Advertise your partnering needs by publishing your own online profile i kierować się wskazówkami zawartymi na otwartej stronie. Poszukiwanie partnerów umoŝliwiają teŝ inne serwisy internetowe: Ideal-ist Partner Search - dla organizacji zainteresowanych międzynarodowymi projektami badawczymi realizowanymi w priorytecie ICT. Zapytania o współpracę rozsyłane są do ponad europejskich organizacji badawczych. Z systemu moŝna korzystać w dwojaki sposób: aktywny - gdy organizacja chce zainicjować własny projekt, bądź pasywny - gdy organizacja chce dostawać informacje o projektach poszukujących partnerów. Rejestracji w serwisie dokonywać moŝna pod adresem: CORDIS MarketPlace - serwis zawierający wyniki projektów badawczorozwojowych, gdzie moŝna poszukać nowych moŝliwości i kontaktów komercyjnych dotyczących innowacyjnych technologii: Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE - strona KPK zwiera dział poświęcony poszukiwaniu partnerów do projektów: Zachęcamy Państwa równieŝ do uczestnictwa w międzynarodowych imprezach, których zadaniem jest ułatwienie zdobywania kontaktów. Wydarzenia takie, w szczególności tzw. brokreage events, zapowiadane są z duŝym wyprzedzeniem na stronach: Po skompletowaniu wszystkich uczestników, następuje podpisanie umowy konsorcjum i rozpoczęcie pracy nad przygotowaniem wniosku. 4

5 3) Pre-proposal check Komisja Europejska oferuje moŝliwość wcześniejszego sprawdzenia, czy zaproponowany przez Państwa projekt wkomponowuje się w tematykę ogłoszonego konkursu. Uzyskać moŝna takŝe informację odnośnie adekwatności konsorcjum powołanego do realizacji projektu. Ubieganie się o taką wstępną ocenę pomysłu jest w pełni opcjonalne (nie jest wymagane przez Komisję), zaleca się jednak skorzystanie z moŝliwości, jakie ta usługa oferuje. Bez uzyskania Pre-proposal check moŝna oczywiście złoŝyć wniosek w normalnym trybie. Formularz, który naleŝy wypełnić w celu ubiegania się o sprawdzenie adekwatności pomysłu lub konsorcjum projektowego, jest dostępny w Aneksie 6 Przewodnika dla aplikujących (Guide for Applicants). NaleŜy go następnie wysłać drogą ową na odpowiedni adres w Komisji Europejskiej. Zaleca się, by formularze te wysyłać najpóźniej na 4 do 6 tygodni przed zamknięciem konkursu. Pozwoli to Komisji na udzielenie odpowiedzi na tyle wcześnie, by aplikujący zdąŝył jeszcze uwzględnić sugestie Komisji w składanym za pośrednictwem EPSS gotowym wniosku. Porada udzielana przez Komisję jest ściśle nieformalna, niewiąŝąca i nie moŝe w Ŝaden sposób zobligować Komisję do przyjęcia lub odrzucenia wniosku, gdy jest on oficjalnie przedstawiony w późniejszym terminie. Ewaluatorzy, którzy będą oceniać gotową wersję wniosku, nie zostaną poinformowani o wstępnym sprawdzeniu wniosku i odpowiedzi wygenerowanej na tej podstawie. Zaznacza się równieŝ, iŝ usługa Pre-proposal check nie słuŝy do identyfikacji potencjalnych partnerów do konsorcjum. 5

6 4) Pisanie wniosku W celu przygotowania części merytorycznej wniosku, koordynator zbiera od uczestników konsorcjum opisy ich wkładu w realizację projektu, a następnie, zgodnie ze wskazówkami zawartymi w przewodniku dla aplikujących, łączy wszystko w całość, która będzie stanowić część B wniosku. Zawiera ona merytoryczny opis projektu i jest załączana w systemie EPSS jako plik w formacie PDF (plik nie większy niŝ 10 MB). Część B powinna zawierać opisane poniŝej elementy, jednak dokładnie o ich zawartości decydują wytyczne, które mogą się nieznacznie róŝnić w przypadku kaŝdego konkursu. Sposób dotarcia do wytycznych opisany jest w części dotyczącej systemu EPSS. B1. Scientific and/or technical quality - Naukowo-technologiczna jakość projektu i jego adekwatność do tematu konkursu B1.1. Koncepcja i cele projektu Opis koncepcji projektu i jego główny cel, Opis celów naukowo technologicznych, Wykazanie, Ŝe projekt odnosi się do zagadnień konkursu, Wykazanie, Ŝe cele będą osiągnięte w ramach realizowanego projektu, Opis sposobu weryfikacji rezultatów projektu, Rezultaty projektu powinny być przedstawione w sposób mierzalny (milestones), B1.2 Aspekt innowacyjny w odniesieniu do aktualnego stanu wiedzy Opis aktualnego stanu wiedzy w danej dziedzinie, Opis innowacyjności projektu, Odniesienie do istniejących patentów i osiągnięć w danej dziedzinie, Opis wkładu projektu do obecnego stanu wiedzy i do rozwoju wiedzy w danej dziedzinie, Odniesienie do realizowanych projektów współfinansowanych przez Komisję Europejską, 6

7 B1.3 Metodologia i plan pracy - Opis proponowanych działań w rozbiciu na pakiety (Workpackage) stanowiące logiczną strukturę, zarządzanie projektem, weryfikacja postępów i rezultatów opis ogólnej strategii i planu pracy, przedstawienie planu pracy w formie wykresu Gantta, szczegółowy opis pakietów pracy (work packages), Tabela 1.3 a lista pakietów pracy, Tabela 1.3 b lista deliverabli (rezultatów projektu), Tabela 1.3 c opis pakietów pracy, Tabela 1.3 d zestawienie osobomiesięcy, Tabela 1.3 e lista punktów zwrotnych, graficzna prezentacja poszczególnych części projektu ukazująca współzaleŝności pomiędzy poszczególnymi pakietami pracy. B2. Implementation - Informacje na temat partnerów i ich roli w projekcie B2.1 Zarządzanie projektem i procedury Opis struktury organizacyjnej projektu, Mechanizmy podejmowania decyzji, Sposoby rozwiązywania konfliktów, Podział obowiązków w konsorcjum pomiędzy partnerami, Wykazanie, Ŝe struktura organizacyjna projektu pasuje do skali projektu i realizowanych zadań, B2.2 Opis kaŝdego z partnerów Krótki opis kaŝdego z partnerów, Ukazanie profilu kaŝdego partnera pod względem zadań realizowanych w projekcie oraz potencjalnych korzyści z udziału w projekcie, Opis kompetencji jednostek naukowo-badawczych, doświadczenie konieczne dla wykonania zadań w projekcie, B2.3 Opis konsorcjum jako całości Wyjaśnienie, w jaki sposób skład konsorcjum jest zbalansowany w stosunku do stawianych sobie celów (partnerzy przemysłowi powinni pełnić wiodącą rolę w projekcie), Opis zaangaŝowania partnerów przemysłowych i komercyjnych w procesie wykorzystania rezultatów projektu, 7

8 Wykazanie roli partnerów w osiąganiu wspólnych celów, Wykazanie komplementarności partnerów przy realizacji zadań, B2.4 Opis zasobów Opis środków i zasobów wykorzystanych do realizacji projektu (budŝet, personel, sprzęt itp.) W jaki sposób zastosowane środki są spójne z projektem, Uzasadnienie, w jaki sposób budŝet odnosi się do zadań określonych w planie pracy, Uzasadnienie, Ŝe budŝet koreluje z zadaniami, jakie mają wykonać poszczególni partnerzy, Uzasadnienie celowości zastosowanych zasobów. B3. Impact - Informacja na temat korzyści będących wynikiem rezultatów projektu B3.1 Oczekiwane rezultaty wymienione w programie pracy Uzasadnienie znaczenia rezultatów projektu i ich wpływu na cele wymienione w programie pracy projektu, Uzasadnienie komercyjnego znaczenia projektu, Opis wpływu projektu na rozwój Ŝycia społecznego, Wyjaśnienie ponadnarodowego charakteru projektu; jak zwiększy się międzynarodowa współpraca technologiczna pomiędzy MSP oraz pomiędzy MSP a organizacjami badawczymi lub innymi na europejskim poziomie, Uzasadnienie, Ŝe projekt ma wymiar europejski, a nie lokalny/regionalny B3.2 Rozpowszechnianie i wykorzystywanie rezultatów projektu, zarządzanie własnością intelektualną (IPR) Wyjaśnienie, w jaki sposób partnerzy projektu zorganizują podział własności intelektualnej, MoŜliwość zawarcia umowy w ramach konsorcjum regulującej IPR, Jak konsorcjum zamierza chronić, dzielić, zarządzać oraz upowszechniać IPR, Przemysłowe i komercyjne sposoby rozpowszechniania rezultatów projektu, Identyfikacja rezultatów projektu oraz ich wykorzystywane przez MSP. 8

9 B4. Ethical Issues Kwestie etyczne, które jeśli pojawiają się w projekcie, muszą być opisane: Ochrona danych, Badania nad zwierzętami, Badania na komórkach/embrionach. B5. Consideration of gender aspects aspekty płci, równość szans. 5) Składanie wniosku za pośrednictwem systemu EPSS System elektronicznego składania wniosków EPSS (Electronic Proposal Submission Service) zostaje otwarty najpóźniej na cztery tygodnie przed zamknięciem danego konkursu. Pozwala on aplikującym na złoŝenie pełnego projektu przez internet. WiąŜe się to z faktem, Ŝe w 7. Programie Ramowym całkowicie zrezygnowano z moŝliwości wysyłania wniosków w wersji papierowej. System EPSS jest dostępny za pośrednictwem internetu jako aplikacja sieciowa i wymaga jedynie standardowej przeglądarki internetowej, bez potrzeby posiadania specjalnego oprogramowania. W celu uzyskania dostępu do systemu, uŝytkownik dokonuje wyboru zaproszenia oraz podprogramu, w ramach którego będzie składał wniosek. Dostęp ten uzyskuje się na stronie CORDIS, po wybraniu w lewym oknie Find a call. Po wybraniu odpowiedniego zaproszenia na wskazanej stronie uŝytkownik przejdzie do strony konkretnego zaproszenia. Tutaj, w polu Electronic Proposal Submission Service (EPSS), wybranie stosownego podprogramu i kliknięcie "Idź" ("Go") skieruje uŝytkownika na stronę startową EPSS. 9

10 Rysunek 1. Strona konkursu w serwisie CORDIS W pierwszej kolejności na stronie EPSS koordynator musi dokonać rejestracji poprzez wypełnienie krótkiego formularza. System wygeneruje następnie nazwy uŝytkownika i hasła, które zostaną przesłane drogą ową zarówno do koordynatora, jak i kaŝdego z partnerów. Omawiane dane dostępowe dotyczyć będą tylko tego konkretnego konkursu i tego konkretnego, wybranego typu projektu (schematu finansowania). ZłoŜenie projektu do innego schematu finansowania, czy innego konkursu, wymaga kaŝdorazowo ponownej rejestracji. 10

11 Rysunek 2. Strona startowa EPSS - https://www.epss-fp7.org/epss/welcome.jsp Podczas pierwszego logowania do systemu koordynator dokonuje zmiany swojego hasła oraz haseł pozostałych uczestników projektu, którym następnie przekazuje nowe hasła. Partner w systemie EPSS ma dość ograniczone moŝliwości, które sprowadzają się do dokonywania zmian jedynie w części A2 formularza. Część ta dotyczy informacji administracyjnych o danej jednostce zaangaŝowanej w realizację projektu. Do całej zawartości projektu partnerzy mają z kolei tylko wgląd, bez moŝliwości edycji. Jest ona zarezerwowana dla koordynatora. Tylko koordynator ma prawo do modyfikowania formularzy A oraz części B wniosku wraz z aneksami. Nikt inny nie ma równieŝ uprawnień do załadowania ostatecznej wersji projektu do systemu. 11

12 Rysunek 3. Strona EPSS logowanie do systemu Podczas składania wniosku naleŝy postępować zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie. Wszelkie wątpliwości powinny równieŝ rozwiązać wskazówki zawarte w dokumencie EPSS preparation and submission guide dostępnym dla kaŝdego konkursu i schematu finansowania. W celu złoŝenia projektu w systemie trzeba zasadniczo przejść przez pięć etapów: 1. General tu wyświetlana zostaje informacja o wybranym konkursie, schemacie finansowania, dane koordynatora, status projektu. Jeśli na tym etapie okaŝe się, Ŝe np. błędnie wybrany został schemat finansowania, naleŝy powtórzyć cała procedurę od początku, czyli ponownie zarejestrować się. 2. Proposal setup - w tym miejscu koordynator określa liczbę partnerów, status poszczególnych partnerów, ich adresy owe, sposób kalkulacji koszów pośrednich (rzeczywiste lub ryczałtowe). 12

13 Rysunek 4. Strona EPSS Część A 3. Part A ta część obejmuje informacje administracyjne o koordynatorze i partnerach, składa się z kilku odrębnych formularzy (A1, A2. A3.1 itd.), których liczba zaleŝy od wybranego schematu finansowania. 4. Part B część ta zawiera właściwy wniosek projektowy, czyli opis planowanego przedsięwzięcia, napisany zgodnie ze wskazówkami zawartymi w poszczególnych przewodnikach dla aplikujących. Specjalnie dla tej części wniosku opracowane i zamieszczone w systemie EPSS zostały wzory ułatwiające przygotowanie poprawnego wniosku. MoŜna je ściągnąć na dysk po kliknięciu Download Part B Templates. Po zakończeniu pisania części B wniosku naleŝy ją zachować w postaci pliku PDF (np. przy pomocy programu typu Open Source o nazwie PDFCreator). Pliki o innych rozszerzeniach zostaną automatycznie odrzucone przez system. Nie wolno równieŝ załączać Ŝadnych dodatkowych dokumentów, np. broszur informacyjnych czy ulotek. 13

14 Rysunek 5. Strona EPSS Część B wraz z aneksami. Ściąganie przewodnika do wypełniania części B wniosku. 5. Annexes w zdecydowanej większości projektów ta część w ogóle się nie pojawia, gdyŝ Część A i Część B stanowią komplet niezbędnych do złoŝenia wniosku dokumentów. W przypadku niektórych jednak projektów będzie wymagane dołączenie dodatkowych informacji. W czasie pracy w systemie EPSS naleŝy pamiętać o częstym zapisywaniu wprowadzonych danych za pomocą opcji Save lub Validate. Jest to konieczne, gdyŝ w przeciwnym przypadku system uzna, Ŝe Ŝadne czynności nie są podejmowane. Jeśli Ŝaden z wymienionych przycisków nie zostanie wciśnięty w ciągu pół godziny od momentu zalogowania się w systemie, zostaną Państwo z niego automatycznie wylogowani i utracą wprowadzone od momentu logowania dane. Po zakończeniu przygotowywania wniosku warto skorzystać z moŝliwości sprawdzenia całości wniosku przy uŝyciu opcji Validate. Wykazane zostaną w ten sposób wszelkiego rodzaju błędy, brakujące dane i inne nieprawidłowości. 14

15 Do chwili zamknięcia konkursu moŝna wprowadzać zmiany w systemie w kaŝdej chwili. System przyjmie do oceny ostatnia wersję wniosku przez Państwa zapisaną. NaleŜy w związku z tym pamiętać, by podczas wchodzenia do systemu i dokonywania korekt, zawsze uaktualnić ostatnią wersję i zastosować Submit Proposal zamiast stosowanych dotychczas Submit latter, Submit now. I ostatnia, ale bardzo waŝna wskazówka! Prosimy nie czekać z zapisaniem ostatecznej wersji projektu do ostatniej chwili przed zamknięciem konkursu, gdyŝ system moŝe okazać się w tym czasie przeładowany, a skutecznie wysłanie wniosku niemoŝliwe. 6) Po złoŝeniu wniosku Wkrótce po upłynięciu terminu składania wniosków projektowych, Komisja Europejska przesyła na adres koordynatora oficjalną wiadomość potwierdzającą przyjęcie wniosku (Acknowledgement of receipt). Warto podkreślić, iŝ krótka wiadomość generowana przez system EPSS po kaŝdorazowym zatwierdzeniu wniosku (Submission) nie jest oficjalnym potwierdzeniem przyjęcia go. Otrzymanie oficjalnego potwierdzenia wpłynięcia wniosku nie oznacza, iŝ wniosek został przyjęty do procesu oceny jako spełniający kryteria. O tym, czy wniosek spełnia kryteria dopuszczające do ewaluacji, Komisja Europejska zadecyduje po jego sprawdzeniu. Wszystkie wnioski spełniające kryteria zostają następnie poddane ocenie przez niezaleŝnych ekspertów. Opracował: Maciej Wiśniewski BranŜowy Punkt Kontaktowy IT Źródła: 15

PRZEWODNIK DLA SKŁADAJĄCYCH PROJEKTY DO 7. PROGRAMU RAMOWEGO BADAŃ, ROZWOJU TECHNOLOGICZNEGO I WDROŻEŃ WSPÓLNOTY EUROPEJSKIEJ (2007 2013)

PRZEWODNIK DLA SKŁADAJĄCYCH PROJEKTY DO 7. PROGRAMU RAMOWEGO BADAŃ, ROZWOJU TECHNOLOGICZNEGO I WDROŻEŃ WSPÓLNOTY EUROPEJSKIEJ (2007 2013) PRZEWODNIK DLA SKŁADAJĄCYCH PROJEKTY DO 7. PROGRAMU RAMOWEGO BADAŃ, ROZWOJU TECHNOLOGICZNEGO I WDROŻEŃ WSPÓLNOTY EUROPEJSKIEJ (2007 2013) Kazimiera Zacharska Joanna Czekalska Spis treści Wprowadzenie 4

Bardziej szczegółowo

Przewodnik po kryteriach wyboru projektów (udzielania dofinansowania) w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Przewodnik po kryteriach wyboru projektów (udzielania dofinansowania) w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Przewodnik po kryteriach wyboru projektów (udzielania dofinansowania) w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Warszawa, 20 czerwca 2008 r. Spis treści: 1. Wstęp... 3 2. Klasyfikacja kryteriów wyboru

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA WNIOSKU O DOFINANSOWANIE

INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA WNIOSKU O DOFINANSOWANIE ZARZĄD WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO (Instytucja Zarządzająca) LUBELSKA AGENCJA WSPIERANIA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI w LUBLINIE (Instytucja Pośrednicząca II stopnia) INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA WNIOSKU O DOFINANSOWANIE

Bardziej szczegółowo

Wytyczne dla wnioskodawców 2012

Wytyczne dla wnioskodawców 2012 LIFE+ Informacja i Komunikacja Wytyczne dla wnioskodawców 2012 Część 2 Wypełnianie wniosku Niniejsze wytyczne obejmują proces przygotowywania wniosków dotyczących projektów składanych do Komisji Europejskiej

Bardziej szczegółowo

Podręcznik przygotowywania wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Podręcznik przygotowywania wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Podręcznik przygotowywania wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Warszawa, 1 kwietnia 2009 r. SPIS TREŚCI WSTĘP - 3 - I. GENERATOR WNIOSKÓW APLIKACYJNYCH..-

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA KONKURSOWA

DOKUMENTACJA KONKURSOWA DOKUMENTACJA KONKURSOWA Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 PRIORYTET VI RYNEK PRACY OTWARTY DLA WSZYSTKICH Tematy: 1. Działania sprzyjające podejmowaniu zatrudnienia w sektorze zielonej gospodarki

Bardziej szczegółowo

PROGRAMU OPERACYJNEGO

PROGRAMU OPERACYJNEGO INSTRUKCJA wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu w ramach PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI Warszawa, 1 stycznia 2011 r. SPIS TREŚCI I. GENERATOR WNIOSKÓW APLIKACYJNYCH...- 3-1. INFORMACJE OGÓLNE...-

Bardziej szczegółowo

SEP 2014-2020. Załącznik nr 1 do SIWZ. Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia

SEP 2014-2020. Załącznik nr 1 do SIWZ. Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Załącznik nr 1 do SIWZ Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia System ewidencji przedsięwzięć planowanych do realizacji w latach 2014-2020 SEP 2014-2020 Departament Polityki Regionalnej POZNAŃ 2012 1 Spis

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK WDRAŻANIA

PODRĘCZNIK WDRAŻANIA PODRĘCZNIK WDRAŻANIA Polska wersja dokumentu ma charakter pomocniczy. Oryginał w języku angielskim na stronie*: www.central2013.eu *W przypadku rozbieŝności pomiędzy wersją w języku polskim i wersją w

Bardziej szczegółowo

Zasady dokonywania wyboru projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Zasady dokonywania wyboru projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Zasady dokonywania wyboru projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (zatwierdzam) /-/ Jarosław Pawłowski Warszawa, 1 grudnia 2008 r. SPIS TREŚCI 1. WSTĘP... 2 2. PLAN DZIAŁANIA... 4 3. PRZYJMOWANIE

Bardziej szczegółowo

2007-2013 Nowy okres programowania, Metodologiczny dokument roboczy. Projekt dokumentu roboczego dot. ewaluacji ex-ante. Projekt z 7 lipca 2005 r.

2007-2013 Nowy okres programowania, Metodologiczny dokument roboczy. Projekt dokumentu roboczego dot. ewaluacji ex-ante. Projekt z 7 lipca 2005 r. KOMISJA EUROPEJSKA DYREKCJA GENERALNA DS. POLITYKI REGIONALNEJ Rozwój tematyczny, oddziaływanie, ewaluacja, działania innowacyjne Ewaluacja i dodatkowość 2007-2013 Nowy okres programowania, Metodologiczny

Bardziej szczegółowo

URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO w LUBLINIE Departament Regionalnego Programu Operacyjnego INSTRUKCJA

URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO w LUBLINIE Departament Regionalnego Programu Operacyjnego INSTRUKCJA URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO w LUBLINIE Departament Regionalnego Programu Operacyjnego INSTRUKCJA Wypełniania formularza on-line wniosku o dofinansowanie realizacji projektu ze środków Europejskiego

Bardziej szczegółowo

ERASMUS+ Wskazówki techniczne dotyczące wypełniania elektronicznych formularzy wniosków

ERASMUS+ Wskazówki techniczne dotyczące wypełniania elektronicznych formularzy wniosków ERASMUS+ Wskazówki techniczne dotyczące wypełniania elektronicznych formularzy wniosków Dla akcji zarządzanych przez Agencje Narodowe Wersja 2 z 7.03.2014 Spis treści Wstęp... 5 Przygotowanie... 5 Katalog

Bardziej szczegółowo

Poradnik dla Wnioskodawcy

Poradnik dla Wnioskodawcy Poradnik dla Wnioskodawcy Wytyczne na temat wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu edukacyjnego Departament Edukacji i Wydawnictw NBP Warszawa, 2015 r. Departament Edukacji i Wydawnictw Narodowy

Bardziej szczegółowo

Instrukcja uŝytkownika Krajowego Systemu Informatycznego SIMIK 07-13. Cykl Ŝycia projektu

Instrukcja uŝytkownika Krajowego Systemu Informatycznego SIMIK 07-13. Cykl Ŝycia projektu Instrukcja uŝytkownika Krajowego Systemu Informatycznego SIMIK 07-13 Cykl Ŝycia projektu 1 SPIS TREŚCI I. BEZPIECZEŃSTWO 7 1. Uczestnicy Polityki Bezpieczeństwa 7 2. Polityka Bezpieczeństwa - Procedury

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi programu Asystent Hotline

Instrukcja obsługi programu Asystent Hotline SoftVig Systemy Informatyczne Sp. z o.o. Instrukcja obsługi programu Asystent Hotline Ver. 3.3 2009-02-03 2 Instrukcja obsługi programu Asystent Hotline Zawartość 1 INSTALACJA PROGRAMU 3 1.1 WARUNKI KONIECZNE

Bardziej szczegółowo

AUTORZY Ewa Kocińska Katarzyna Szuber. PROJEKT OKŁADKI Izabela Jasiczak. REDAKCJA Jakub Jasiczak

AUTORZY Ewa Kocińska Katarzyna Szuber. PROJEKT OKŁADKI Izabela Jasiczak. REDAKCJA Jakub Jasiczak AUTORZY Ewa Kocińska Katarzyna Szuber PROJEKT OKŁADKI Izabela Jasiczak REDAKCJA Jakub Jasiczak Publikacja powstała w ramach projektu pt. Rozwój kompetencji kadr B+R z wykorzystaniem platformy szkoleniowej

Bardziej szczegółowo

Podręcznik prowadzącego kursy

Podręcznik prowadzącego kursy Podręcznik prowadzącego kursy Wersja 5 (beta) Uniwersytet Warszawski, Centrum Otwartej i Multimedialnej Edukacji http://kampus.come.uw.edu.pl Pytania? come@uw.edu.pl 1. Wstęp 4 1.1 Jak zostać studentem

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJE DLA WNIOSKODAWCÓW. - JAK WYPEŁNIĆ ELEKTRONICZNY FORMULARZ WNIOSKU (eform) 2011. PROGRAM KULTURA OBSZAR 1.2.1 i 1.1

INSTRUKCJE DLA WNIOSKODAWCÓW. - JAK WYPEŁNIĆ ELEKTRONICZNY FORMULARZ WNIOSKU (eform) 2011. PROGRAM KULTURA OBSZAR 1.2.1 i 1.1 INSTRUKCJE DLA WNIOSKODAWCÓW - JAK WYPEŁNIĆ ELEKTRONICZNY FORMULARZ WNIOSKU (eform) 2011 PROGRAM KULTURA OBSZAR 1.2.1 i 1.1 SPIS TREŚCI: Str. Rozdział 2. WSTĘP 3. JAK PRZYGOTOWAĆ DOKUMENTY DO APLIKACJI

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO PORADNIK DLA BENEFICJENTÓW SEKTOROWEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO ROZWÓJ ZASOBÓW LUDZKICH

MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO PORADNIK DLA BENEFICJENTÓW SEKTOROWEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO ROZWÓJ ZASOBÓW LUDZKICH MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO PORADNIK DLA BENEFICJENTÓW SEKTOROWEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO ROZWÓJ ZASOBÓW LUDZKICH GRUDZIEŃ 2006 SPIS TREŚCI WYKAZ UśYWANYCH SKRÓTÓW...4 WPROWADZENIE...5 ROZDZIAŁ I

Bardziej szczegółowo

Zakres realizacji projektów partnerskich określony przez Instytucję Zarządzającą Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Zakres realizacji projektów partnerskich określony przez Instytucję Zarządzającą Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Zakres realizacji projektów partnerskich określony przez Instytucję Zarządzającą Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Jarosław Pawłowski (zatwierdzam) Warszawa, 23 kwietnia 2009 r. 1. Doświadczenia okresu

Bardziej szczegółowo

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO INSTYTUCJA ZARZĄDZAJĄCA RPO WO 2014-2020. Podręcznik dla wnioskodawców RPO WO 2014-2020.

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO INSTYTUCJA ZARZĄDZAJĄCA RPO WO 2014-2020. Podręcznik dla wnioskodawców RPO WO 2014-2020. ZARZĄD WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO INSTYTUCJA ZARZĄDZAJĄCA RPO WO 2014-2020 Podręcznik dla wnioskodawców RPO WO 2014-2020. Informacje ogólne oraz przygotowanie i wybór projektów ze środków EFS w ramach RPO

Bardziej szczegółowo

Instrukcja wypełniania Formularza PEFS 2007 dla PO KL Wersja maj 2010 r.

Instrukcja wypełniania Formularza PEFS 2007 dla PO KL Wersja maj 2010 r. Podsystem Monitorowania Europejskiego Funduszu Społecznego 2007 dla PO KL Instrukcja wypełniania Formularza PEFS 2007 dla PO KL Wersja maj 2010 r. 1 Co to jest Podsystem Monitorowania Europejskiego Funduszu

Bardziej szczegółowo

Strategia wdraŝania projektu innowacyjnego

Strategia wdraŝania projektu innowacyjnego Strategia wdraŝania projektu innowacyjnego Temat innowacyjny Tworzenie i wdraŝanie systemowych rozwiązań podwyŝszających innowacyjność i adaptacyjność pracowników przedsiębiorstw na poziomie regionalnym

Bardziej szczegółowo

EUROPEAN CREDIT TRANSFER AND ACCUMULATION SYSTEM AND DIPLOMA SUPPLEMENT ECTS USERS GUIDE

EUROPEAN CREDIT TRANSFER AND ACCUMULATION SYSTEM AND DIPLOMA SUPPLEMENT ECTS USERS GUIDE EUROPEAN CREDIT TRANSFER AND ACCUMULATION SYSTEM AND DIPLOMA SUPPLEMENT ECTS USERS GUIDE EUROPEJSKI SYSTEM TRANSFERU I AKUMULACJI PUNKTÓW I SUPLEMENT DO DYPLOMU PRZEWODNIK Dyrekcja Generalna ds. Edukacji

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 29 listopada 2010 r. Fundacja Partnerstwa Technologicznego TECHNOLOGY PARTNERS ul. Pawińskiego 5A 02 106 Warszawa ZAPYTANIE OFERTOWE

Warszawa, dnia 29 listopada 2010 r. Fundacja Partnerstwa Technologicznego TECHNOLOGY PARTNERS ul. Pawińskiego 5A 02 106 Warszawa ZAPYTANIE OFERTOWE Warszawa, dnia 29 listopada 2010 r. Fundacja Partnerstwa Technologicznego TECHNOLOGY PARTNERS ul. Pawińskiego 5A 02 106 Warszawa ZAPYTANIE OFERTOWE w postępowaniu na budowę, uruchomienie oraz implementację

Bardziej szczegółowo

Wniosek o płatność w ramach PO KL PORADNIK. Listopad, 2010 r. WOJEWÓDZTWO KUJAWSKO-POMORSKIE

Wniosek o płatność w ramach PO KL PORADNIK. Listopad, 2010 r. WOJEWÓDZTWO KUJAWSKO-POMORSKIE Wniosek o płatność w ramach PO KL PORADNIK Listopad, 2010 r. WOJEWÓDZTWO KUJAWSKO-POMORSKIE Publikacja współfinansowana przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Publikacja opracowana

Bardziej szczegółowo

Ewaluacja kwestie ogólne

Ewaluacja kwestie ogólne Ewaluacja kwestie ogólne Szkolenie dla pracowników Instytucji Zarządzającej Podstawami Wsparcia Wspólnoty, Krajowej Jednostki Oceny oraz komórek oceny w instytucjach zarządzających poszczególnymi programami

Bardziej szczegółowo

Program Uczenie się przez całe Ŝycie (LLP) Przewodnik 2010 Część I: Przepisy ogólne

Program Uczenie się przez całe Ŝycie (LLP) Przewodnik 2010 Część I: Przepisy ogólne Program Uczenie się przez całe Ŝycie (LLP) Przewodnik 2010 Część I: Przepisy ogólne http://ec.europa.eu/llp 1 Spis treści LLP GUIDE 2010 PART I 1. OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA PROGRAMU UCZENIE SIĘ PRZEZ CAŁE

Bardziej szczegółowo

Vademecum Beneficjenta duŝego projektu. w ramach. Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko

Vademecum Beneficjenta duŝego projektu. w ramach. Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko Vademecum Beneficjenta duŝego projektu w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko Wersja 2.0 Warszawa, październik 2009 r. Spis treści Wstęp...3 Rozdział 1. Zagadnienia ogólne dotyczące

Bardziej szczegółowo