Przewodnik dla składających wnioski do konkursu FP7-ICT oraz innych konkursów 7. Programu Ramowego Unii Europejskiej

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Przewodnik dla składających wnioski do konkursu FP7-ICT-2009-5 oraz innych konkursów 7. Programu Ramowego Unii Europejskiej"

Transkrypt

1 Przewodnik dla składających wnioski do konkursu FP7-ICT oraz innych konkursów 7. Programu Ramowego Unii Europejskiej

2 Wstęp ) Zapoznanie się z tematyką konkursu ) Tworzenie konsorcjum ) Pre-proposal check ) Pisanie wniosku ) Składanie wniosku za pośrednictwem systemu EPSS ) Po złoŝeniu wniosku Wstęp 31 lipca zostanie otwarty 5 konkurs w obszarze ICT 7. Programu Ramowego o łącznym budŝecie wynoszącym 802 miliony euro. Z uwagi tak znaczącą sumę do podziału, warto rzetelnie przygotować się do uczestnictwa w konkursie. Jednak jak to zrobić? Jak napisać wniosek, który będzie miał szanse powodzenia? Gdzie szukać informacji? PoniŜszy przewodnik powinien udzielić odpowiedzi na pojawiające się pytania. 1) Zapoznanie się z tematyką konkursu Nawet najlepszy pomysł, przedstawiony w bardzo dobrze napisanym wniosku, nie będzie miał szans na realizację, jeśli nie wpasuje się w wyznaczoną tematykę konkursową. Cele (Objectives), w ramach których składane mogą być wnioski, znajdują się w ogłoszeniu o konkursie (Call fiche). Cała dokumentacja konkursowa, a wśród niej Call fiche, publikowana jest na stronach CORDIS w dniu ogłoszenia konkursu. Aby ją odnaleźć, naleŝy wybrać na głównej stronie 7. Programu Ramowego (www.cordis.europa.eu/fp7) opcję Find a call w panelu bocznym. Wyświetlone zostaną wówczas zakładki przedstawiające poszczególne programy szczegółowe 7. Programu Ramowego, w ramach których uruchamiane są konkursy. Call o identyfikatorze FP7-ICT znajdą Państwo zaraz po jego otwarciu poprzez kliknięcie na zakładkę Cooperation. 2

3 Wybranie interesującego Państwa konkursu uruchomi jego stronę, na której znajdują się wszystkie dokumenty niezbędne do prawidłowego przygotowania wniosku. Są one zebrane w tzw. Information Package, po którego rozwinięciu wyświetlone zostaną pliki z dokumentami moŝliwe do ściągnięcia na dysk lub wysłania na adres . NaleŜą do nich m.in.: Ogłoszenie o konkursie (Call fiche), Programy Pracy wraz z Aneksami (Work Programme, Work Programme - General Annexes), Przewodniki dla aplikujących (Guide for applicants), FP7 Factsheets. NaleŜy koniecznie zwrócić uwagę na korzystanie z dokumentów właściwych dla typu projektu, jaki chcą Państwo realizować. Dotyczy to głównie Przewodników dla aplikujących (Guide for applicants), które są publikowane osobno dla kaŝdego systemu finansowania (typu projektu). Posługiwanie się przewodnikiem dla niewłaściwego systemu finansowania moŝe skutkować napisaniem wniosku, który nie będzie spełniał kryteriów formalnych i nie zostanie dopuszczony do ewaluacji. Program pracy na lata (ICT Work Programme ) dostępny jest równieŝ na stronie 2) Tworzenie konsorcjum Zdecydowana większość projektów w programie szczegółowym Współpraca (Cooperation) jest realizowana przez międzynarodowe konsorcja. Ich skład i wielkość zaleŝą od wielkości projektu, a takŝe wytycznych odnośnie konkursu. Jeśli Państwa pomysł odpowiada planowanej tematyce konkursu, naleŝy przystąpić do tworzenia takiego konsorcjum. Jest na to kilka sposobów, zaś wybór konkretnego zaleŝy m.in. od posiadanych przez Państwa kontaktów oraz roli, jaką zamierzają Państwo pełnić w projekcie. Jeśli lista kontaktów jest długa, naleŝy w pierwszej kolejności poinformować o swoim pomyśle zaprzyjaźnione i sprawdzone juŝ jednostki, na których wiadomo, Ŝe będzie moŝna polegać w trakcie realizacji projektu. Przy okazji, jeśli nie posiadamy doświadczenia wymaganego do koordynowania projektem, moŝna tu zadać pytanie, czy któraś z tych jednostek nie podjęłaby się roli koordynatora projektu. W przypadku, gdy Państwa jednostka nie posiada odpowiedniej bazy parterów, serwis internetowy CORDIS umoŝliwi ich pozyskanie! W tym celu naleŝy zarejestrować się w bazie 3

4 i liczyć, Ŝe nasz profil zostanie dostrzeŝony, bądź teŝ skorzystać z bazy jako wyszukiwarki i samemu znaleźć, a następnie zaprosić inne jednostki do projektu. Jak to zrobić? W lewym oknie na stronie znajduje się opcja Find project partners, po wybraniu której wyświetli się Państwu wyszukiwarka partnerów (wg programu, kraju lub słów kluczowych). Na samym dole wyświetlonej strony znajduje się zaś link do strony umoŝliwiającej zarejestrowanie swojego profilu w bazie. Wystarczy klinąć na Advertise your partnering needs by publishing your own online profile i kierować się wskazówkami zawartymi na otwartej stronie. Poszukiwanie partnerów umoŝliwiają teŝ inne serwisy internetowe: Ideal-ist Partner Search - dla organizacji zainteresowanych międzynarodowymi projektami badawczymi realizowanymi w priorytecie ICT. Zapytania o współpracę rozsyłane są do ponad europejskich organizacji badawczych. Z systemu moŝna korzystać w dwojaki sposób: aktywny - gdy organizacja chce zainicjować własny projekt, bądź pasywny - gdy organizacja chce dostawać informacje o projektach poszukujących partnerów. Rejestracji w serwisie dokonywać moŝna pod adresem: CORDIS MarketPlace - serwis zawierający wyniki projektów badawczorozwojowych, gdzie moŝna poszukać nowych moŝliwości i kontaktów komercyjnych dotyczących innowacyjnych technologii: Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE - strona KPK zwiera dział poświęcony poszukiwaniu partnerów do projektów: Zachęcamy Państwa równieŝ do uczestnictwa w międzynarodowych imprezach, których zadaniem jest ułatwienie zdobywania kontaktów. Wydarzenia takie, w szczególności tzw. brokreage events, zapowiadane są z duŝym wyprzedzeniem na stronach: Po skompletowaniu wszystkich uczestników, następuje podpisanie umowy konsorcjum i rozpoczęcie pracy nad przygotowaniem wniosku. 4

5 3) Pre-proposal check Komisja Europejska oferuje moŝliwość wcześniejszego sprawdzenia, czy zaproponowany przez Państwa projekt wkomponowuje się w tematykę ogłoszonego konkursu. Uzyskać moŝna takŝe informację odnośnie adekwatności konsorcjum powołanego do realizacji projektu. Ubieganie się o taką wstępną ocenę pomysłu jest w pełni opcjonalne (nie jest wymagane przez Komisję), zaleca się jednak skorzystanie z moŝliwości, jakie ta usługa oferuje. Bez uzyskania Pre-proposal check moŝna oczywiście złoŝyć wniosek w normalnym trybie. Formularz, który naleŝy wypełnić w celu ubiegania się o sprawdzenie adekwatności pomysłu lub konsorcjum projektowego, jest dostępny w Aneksie 6 Przewodnika dla aplikujących (Guide for Applicants). NaleŜy go następnie wysłać drogą ową na odpowiedni adres w Komisji Europejskiej. Zaleca się, by formularze te wysyłać najpóźniej na 4 do 6 tygodni przed zamknięciem konkursu. Pozwoli to Komisji na udzielenie odpowiedzi na tyle wcześnie, by aplikujący zdąŝył jeszcze uwzględnić sugestie Komisji w składanym za pośrednictwem EPSS gotowym wniosku. Porada udzielana przez Komisję jest ściśle nieformalna, niewiąŝąca i nie moŝe w Ŝaden sposób zobligować Komisję do przyjęcia lub odrzucenia wniosku, gdy jest on oficjalnie przedstawiony w późniejszym terminie. Ewaluatorzy, którzy będą oceniać gotową wersję wniosku, nie zostaną poinformowani o wstępnym sprawdzeniu wniosku i odpowiedzi wygenerowanej na tej podstawie. Zaznacza się równieŝ, iŝ usługa Pre-proposal check nie słuŝy do identyfikacji potencjalnych partnerów do konsorcjum. 5

6 4) Pisanie wniosku W celu przygotowania części merytorycznej wniosku, koordynator zbiera od uczestników konsorcjum opisy ich wkładu w realizację projektu, a następnie, zgodnie ze wskazówkami zawartymi w przewodniku dla aplikujących, łączy wszystko w całość, która będzie stanowić część B wniosku. Zawiera ona merytoryczny opis projektu i jest załączana w systemie EPSS jako plik w formacie PDF (plik nie większy niŝ 10 MB). Część B powinna zawierać opisane poniŝej elementy, jednak dokładnie o ich zawartości decydują wytyczne, które mogą się nieznacznie róŝnić w przypadku kaŝdego konkursu. Sposób dotarcia do wytycznych opisany jest w części dotyczącej systemu EPSS. B1. Scientific and/or technical quality - Naukowo-technologiczna jakość projektu i jego adekwatność do tematu konkursu B1.1. Koncepcja i cele projektu Opis koncepcji projektu i jego główny cel, Opis celów naukowo technologicznych, Wykazanie, Ŝe projekt odnosi się do zagadnień konkursu, Wykazanie, Ŝe cele będą osiągnięte w ramach realizowanego projektu, Opis sposobu weryfikacji rezultatów projektu, Rezultaty projektu powinny być przedstawione w sposób mierzalny (milestones), B1.2 Aspekt innowacyjny w odniesieniu do aktualnego stanu wiedzy Opis aktualnego stanu wiedzy w danej dziedzinie, Opis innowacyjności projektu, Odniesienie do istniejących patentów i osiągnięć w danej dziedzinie, Opis wkładu projektu do obecnego stanu wiedzy i do rozwoju wiedzy w danej dziedzinie, Odniesienie do realizowanych projektów współfinansowanych przez Komisję Europejską, 6

7 B1.3 Metodologia i plan pracy - Opis proponowanych działań w rozbiciu na pakiety (Workpackage) stanowiące logiczną strukturę, zarządzanie projektem, weryfikacja postępów i rezultatów opis ogólnej strategii i planu pracy, przedstawienie planu pracy w formie wykresu Gantta, szczegółowy opis pakietów pracy (work packages), Tabela 1.3 a lista pakietów pracy, Tabela 1.3 b lista deliverabli (rezultatów projektu), Tabela 1.3 c opis pakietów pracy, Tabela 1.3 d zestawienie osobomiesięcy, Tabela 1.3 e lista punktów zwrotnych, graficzna prezentacja poszczególnych części projektu ukazująca współzaleŝności pomiędzy poszczególnymi pakietami pracy. B2. Implementation - Informacje na temat partnerów i ich roli w projekcie B2.1 Zarządzanie projektem i procedury Opis struktury organizacyjnej projektu, Mechanizmy podejmowania decyzji, Sposoby rozwiązywania konfliktów, Podział obowiązków w konsorcjum pomiędzy partnerami, Wykazanie, Ŝe struktura organizacyjna projektu pasuje do skali projektu i realizowanych zadań, B2.2 Opis kaŝdego z partnerów Krótki opis kaŝdego z partnerów, Ukazanie profilu kaŝdego partnera pod względem zadań realizowanych w projekcie oraz potencjalnych korzyści z udziału w projekcie, Opis kompetencji jednostek naukowo-badawczych, doświadczenie konieczne dla wykonania zadań w projekcie, B2.3 Opis konsorcjum jako całości Wyjaśnienie, w jaki sposób skład konsorcjum jest zbalansowany w stosunku do stawianych sobie celów (partnerzy przemysłowi powinni pełnić wiodącą rolę w projekcie), Opis zaangaŝowania partnerów przemysłowych i komercyjnych w procesie wykorzystania rezultatów projektu, 7

8 Wykazanie roli partnerów w osiąganiu wspólnych celów, Wykazanie komplementarności partnerów przy realizacji zadań, B2.4 Opis zasobów Opis środków i zasobów wykorzystanych do realizacji projektu (budŝet, personel, sprzęt itp.) W jaki sposób zastosowane środki są spójne z projektem, Uzasadnienie, w jaki sposób budŝet odnosi się do zadań określonych w planie pracy, Uzasadnienie, Ŝe budŝet koreluje z zadaniami, jakie mają wykonać poszczególni partnerzy, Uzasadnienie celowości zastosowanych zasobów. B3. Impact - Informacja na temat korzyści będących wynikiem rezultatów projektu B3.1 Oczekiwane rezultaty wymienione w programie pracy Uzasadnienie znaczenia rezultatów projektu i ich wpływu na cele wymienione w programie pracy projektu, Uzasadnienie komercyjnego znaczenia projektu, Opis wpływu projektu na rozwój Ŝycia społecznego, Wyjaśnienie ponadnarodowego charakteru projektu; jak zwiększy się międzynarodowa współpraca technologiczna pomiędzy MSP oraz pomiędzy MSP a organizacjami badawczymi lub innymi na europejskim poziomie, Uzasadnienie, Ŝe projekt ma wymiar europejski, a nie lokalny/regionalny B3.2 Rozpowszechnianie i wykorzystywanie rezultatów projektu, zarządzanie własnością intelektualną (IPR) Wyjaśnienie, w jaki sposób partnerzy projektu zorganizują podział własności intelektualnej, MoŜliwość zawarcia umowy w ramach konsorcjum regulującej IPR, Jak konsorcjum zamierza chronić, dzielić, zarządzać oraz upowszechniać IPR, Przemysłowe i komercyjne sposoby rozpowszechniania rezultatów projektu, Identyfikacja rezultatów projektu oraz ich wykorzystywane przez MSP. 8

9 B4. Ethical Issues Kwestie etyczne, które jeśli pojawiają się w projekcie, muszą być opisane: Ochrona danych, Badania nad zwierzętami, Badania na komórkach/embrionach. B5. Consideration of gender aspects aspekty płci, równość szans. 5) Składanie wniosku za pośrednictwem systemu EPSS System elektronicznego składania wniosków EPSS (Electronic Proposal Submission Service) zostaje otwarty najpóźniej na cztery tygodnie przed zamknięciem danego konkursu. Pozwala on aplikującym na złoŝenie pełnego projektu przez internet. WiąŜe się to z faktem, Ŝe w 7. Programie Ramowym całkowicie zrezygnowano z moŝliwości wysyłania wniosków w wersji papierowej. System EPSS jest dostępny za pośrednictwem internetu jako aplikacja sieciowa i wymaga jedynie standardowej przeglądarki internetowej, bez potrzeby posiadania specjalnego oprogramowania. W celu uzyskania dostępu do systemu, uŝytkownik dokonuje wyboru zaproszenia oraz podprogramu, w ramach którego będzie składał wniosek. Dostęp ten uzyskuje się na stronie CORDIS, po wybraniu w lewym oknie Find a call. Po wybraniu odpowiedniego zaproszenia na wskazanej stronie uŝytkownik przejdzie do strony konkretnego zaproszenia. Tutaj, w polu Electronic Proposal Submission Service (EPSS), wybranie stosownego podprogramu i kliknięcie "Idź" ("Go") skieruje uŝytkownika na stronę startową EPSS. 9

10 Rysunek 1. Strona konkursu w serwisie CORDIS W pierwszej kolejności na stronie EPSS koordynator musi dokonać rejestracji poprzez wypełnienie krótkiego formularza. System wygeneruje następnie nazwy uŝytkownika i hasła, które zostaną przesłane drogą ową zarówno do koordynatora, jak i kaŝdego z partnerów. Omawiane dane dostępowe dotyczyć będą tylko tego konkretnego konkursu i tego konkretnego, wybranego typu projektu (schematu finansowania). ZłoŜenie projektu do innego schematu finansowania, czy innego konkursu, wymaga kaŝdorazowo ponownej rejestracji. 10

11 Rysunek 2. Strona startowa EPSS - https://www.epss-fp7.org/epss/welcome.jsp Podczas pierwszego logowania do systemu koordynator dokonuje zmiany swojego hasła oraz haseł pozostałych uczestników projektu, którym następnie przekazuje nowe hasła. Partner w systemie EPSS ma dość ograniczone moŝliwości, które sprowadzają się do dokonywania zmian jedynie w części A2 formularza. Część ta dotyczy informacji administracyjnych o danej jednostce zaangaŝowanej w realizację projektu. Do całej zawartości projektu partnerzy mają z kolei tylko wgląd, bez moŝliwości edycji. Jest ona zarezerwowana dla koordynatora. Tylko koordynator ma prawo do modyfikowania formularzy A oraz części B wniosku wraz z aneksami. Nikt inny nie ma równieŝ uprawnień do załadowania ostatecznej wersji projektu do systemu. 11

12 Rysunek 3. Strona EPSS logowanie do systemu Podczas składania wniosku naleŝy postępować zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie. Wszelkie wątpliwości powinny równieŝ rozwiązać wskazówki zawarte w dokumencie EPSS preparation and submission guide dostępnym dla kaŝdego konkursu i schematu finansowania. W celu złoŝenia projektu w systemie trzeba zasadniczo przejść przez pięć etapów: 1. General tu wyświetlana zostaje informacja o wybranym konkursie, schemacie finansowania, dane koordynatora, status projektu. Jeśli na tym etapie okaŝe się, Ŝe np. błędnie wybrany został schemat finansowania, naleŝy powtórzyć cała procedurę od początku, czyli ponownie zarejestrować się. 2. Proposal setup - w tym miejscu koordynator określa liczbę partnerów, status poszczególnych partnerów, ich adresy owe, sposób kalkulacji koszów pośrednich (rzeczywiste lub ryczałtowe). 12

13 Rysunek 4. Strona EPSS Część A 3. Part A ta część obejmuje informacje administracyjne o koordynatorze i partnerach, składa się z kilku odrębnych formularzy (A1, A2. A3.1 itd.), których liczba zaleŝy od wybranego schematu finansowania. 4. Part B część ta zawiera właściwy wniosek projektowy, czyli opis planowanego przedsięwzięcia, napisany zgodnie ze wskazówkami zawartymi w poszczególnych przewodnikach dla aplikujących. Specjalnie dla tej części wniosku opracowane i zamieszczone w systemie EPSS zostały wzory ułatwiające przygotowanie poprawnego wniosku. MoŜna je ściągnąć na dysk po kliknięciu Download Part B Templates. Po zakończeniu pisania części B wniosku naleŝy ją zachować w postaci pliku PDF (np. przy pomocy programu typu Open Source o nazwie PDFCreator). Pliki o innych rozszerzeniach zostaną automatycznie odrzucone przez system. Nie wolno równieŝ załączać Ŝadnych dodatkowych dokumentów, np. broszur informacyjnych czy ulotek. 13

14 Rysunek 5. Strona EPSS Część B wraz z aneksami. Ściąganie przewodnika do wypełniania części B wniosku. 5. Annexes w zdecydowanej większości projektów ta część w ogóle się nie pojawia, gdyŝ Część A i Część B stanowią komplet niezbędnych do złoŝenia wniosku dokumentów. W przypadku niektórych jednak projektów będzie wymagane dołączenie dodatkowych informacji. W czasie pracy w systemie EPSS naleŝy pamiętać o częstym zapisywaniu wprowadzonych danych za pomocą opcji Save lub Validate. Jest to konieczne, gdyŝ w przeciwnym przypadku system uzna, Ŝe Ŝadne czynności nie są podejmowane. Jeśli Ŝaden z wymienionych przycisków nie zostanie wciśnięty w ciągu pół godziny od momentu zalogowania się w systemie, zostaną Państwo z niego automatycznie wylogowani i utracą wprowadzone od momentu logowania dane. Po zakończeniu przygotowywania wniosku warto skorzystać z moŝliwości sprawdzenia całości wniosku przy uŝyciu opcji Validate. Wykazane zostaną w ten sposób wszelkiego rodzaju błędy, brakujące dane i inne nieprawidłowości. 14

15 Do chwili zamknięcia konkursu moŝna wprowadzać zmiany w systemie w kaŝdej chwili. System przyjmie do oceny ostatnia wersję wniosku przez Państwa zapisaną. NaleŜy w związku z tym pamiętać, by podczas wchodzenia do systemu i dokonywania korekt, zawsze uaktualnić ostatnią wersję i zastosować Submit Proposal zamiast stosowanych dotychczas Submit latter, Submit now. I ostatnia, ale bardzo waŝna wskazówka! Prosimy nie czekać z zapisaniem ostatecznej wersji projektu do ostatniej chwili przed zamknięciem konkursu, gdyŝ system moŝe okazać się w tym czasie przeładowany, a skutecznie wysłanie wniosku niemoŝliwe. 6) Po złoŝeniu wniosku Wkrótce po upłynięciu terminu składania wniosków projektowych, Komisja Europejska przesyła na adres koordynatora oficjalną wiadomość potwierdzającą przyjęcie wniosku (Acknowledgement of receipt). Warto podkreślić, iŝ krótka wiadomość generowana przez system EPSS po kaŝdorazowym zatwierdzeniu wniosku (Submission) nie jest oficjalnym potwierdzeniem przyjęcia go. Otrzymanie oficjalnego potwierdzenia wpłynięcia wniosku nie oznacza, iŝ wniosek został przyjęty do procesu oceny jako spełniający kryteria. O tym, czy wniosek spełnia kryteria dopuszczające do ewaluacji, Komisja Europejska zadecyduje po jego sprawdzeniu. Wszystkie wnioski spełniające kryteria zostają następnie poddane ocenie przez niezaleŝnych ekspertów. Opracował: Maciej Wiśniewski BranŜowy Punkt Kontaktowy IT Źródła: 15

Struktura wniosku projektowego

Struktura wniosku projektowego Dzień Informacyjny dla 6 konkursu ICT Warszawa, 24.11.2009 Struktura wniosku projektowego Małgorzata Gliniecka Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE Instytut Podstawowych Problemów Techniki

Bardziej szczegółowo

Przygotowywanie wniosku (planowanie projektu)

Przygotowywanie wniosku (planowanie projektu) 7. Program Ramowy: (planowanie projektu) dr Jacek Firlej Uruchamianie projektu w 7PR algorytm postępowania Pomysł na projekt czy odpowiedni dla 7PR? Trudności w realizowaniu pomysłu w ramach 7PR: - ograniczona

Bardziej szczegółowo

Instrukcja wypełniania i rejestrowania wniosków on-line do wszystkich Akcji programu MłodzieŜ w działaniu

Instrukcja wypełniania i rejestrowania wniosków on-line do wszystkich Akcji programu MłodzieŜ w działaniu Instrukcja wypełniania i rejestrowania wniosków on-line do wszystkich Akcji programu MłodzieŜ w działaniu Termin składania wniosków do 1 września 2010 roku Etap I. Instalacja/sprawdzenie ustawień przeglądarki

Bardziej szczegółowo

SZKOLENIA I STUDIA PODYPLOMOWE DOFINANSOWANE Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO

SZKOLENIA I STUDIA PODYPLOMOWE DOFINANSOWANE Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO SZKOLENIA I STUDIA PODYPLOMOWE DOFINANSOWANE Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO OPIS DZIAŁANIA SERWISU (wersja z dnia 19.X.2006) autorzy: J. Eisermann & M. Jędras Serwis internetowy Szkoleń dofinansowywanych

Bardziej szczegółowo

Wniosek o dofinansowanie realizacji projektu

Wniosek o dofinansowanie realizacji projektu Wniosek o dofinansowanie realizacji projektu Zał. 8.1.2 do Dokumentacji Konkursowej w ramach Działania 6.2 PO KL Wniosek o dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki wypełniany jest poprzez

Bardziej szczegółowo

2011-04-08. Konsorcjum grupa partnerów wspólnie składająca wniosek i odpowiedzialna za jego realizację.

2011-04-08. Konsorcjum grupa partnerów wspólnie składająca wniosek i odpowiedzialna za jego realizację. Określenie potrzeb do realizacji projektu Poszukiwanie partnerów do projektu i tworzenie dobrego konsorcjum Nasz pomysł co chcemy robić? Jakie są nasze cele? (analiza możliwości, terminów, sposobu wykonania

Bardziej szczegółowo

Wymagania techniczne Generator działa w trybie online poprzez przeglądarkę internetową. Do poprawnego działania wymagane są:

Wymagania techniczne Generator działa w trybie online poprzez przeglądarkę internetową. Do poprawnego działania wymagane są: Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 442/2015 Prezydenta Miasta Radomia z dnia 15 maja 2015r. Instrukcja obsługi Generatora wniosków przeznaczona dla pracowników Urzędu Miejskiego w Radomiu Spis treści Wstęp...

Bardziej szczegółowo

1. REJESTRACJA W INTERIM24.PL... 2 2. PANEL UŻYTKOWNIKA ZAWARTOŚĆ... 8 3. UZUPEŁNIENIE PROFILU... 9

1. REJESTRACJA W INTERIM24.PL... 2 2. PANEL UŻYTKOWNIKA ZAWARTOŚĆ... 8 3. UZUPEŁNIENIE PROFILU... 9 Strona1 Platforma Interim24.pl została stworzona w ramach projektu Interim management nowość w zarządzaniu wiekiem i firmą współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejski Funduszu Społecznego.

Bardziej szczegółowo

elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej

elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej Instrukcja użytkownika Katalog Usług Publicznych wersja 1.0 wersja 1.0. 1. WPROWADZENIE...3 1.1. CEL DOKUMENTU...3 1.2. SŁOWNIK POJĘĆ...3 1.3. ELEMENTY

Bardziej szczegółowo

Warszawa, lipiec 2013 r.

Warszawa, lipiec 2013 r. Wskazówki dotyczące uŝytkowania Internetowej bazy ofert pracy EURES przez Wojewódzkie Urzędy Pracy dostępnej na stronie www.eures.praca.gov.pl (za hasłem) Warszawa, lipiec 2013 r. Spis treści INFORMACJE

Bardziej szczegółowo

ZESTAW PLATINUM. - instrukcja pobrania i instalacji certyfikatu niekwalifikowanego wersja 1.2

ZESTAW PLATINUM. - instrukcja pobrania i instalacji certyfikatu niekwalifikowanego wersja 1.2 ZESTAW PLATINUM - instrukcja pobrania i instalacji certyfikatu niekwalifikowanego wersja 1.2 Spis treści 1. ZAMÓWIENIE I ZAKUP ZESTAWU PLATINUM...3 2. ZESTAW PLATINUM INSTALACJA I AKTYWACJA PROFILU NA

Bardziej szczegółowo

5. Wypełniony formularz należy zatwierdzić klikając na przycisk ZATWIERDŹ.

5. Wypełniony formularz należy zatwierdzić klikając na przycisk ZATWIERDŹ. Pomoc Aby skorzystać z generatora wniosku o dofinansowanie wnioskodawca musi wpisać do przeglądarki internetowej adres internetowy generatora wniosku (http://pw.opolskie.pl). W kolejnym etapie wnioskodawca

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI SKLEPU INTERNETOWEGO. Alu System Plus Sp.J. ul.leśna 2d 32-500 Chrzanów, tel.(+48-32) 625-71-38 sprzedaz@alusystem.

INSTRUKCJA OBSŁUGI SKLEPU INTERNETOWEGO. Alu System Plus Sp.J. ul.leśna 2d 32-500 Chrzanów, tel.(+48-32) 625-71-38 sprzedaz@alusystem. INSTRUKCJA OBSŁUGI SKLEPU INTERNETOWEGO 1. Jak rozpocząć zakupy? Aby złoŝyć zamówienie w sklepie naleŝy zalogować się, klikając na linka Zaloguj w prawym górnym rogu ekranu. Następnie naleŝy podać nazwę

Bardziej szczegółowo

Rejestracja oraz uruchomienie usługi Poczta e-mail oraz forum OIRP w Łodzi.

Rejestracja oraz uruchomienie usługi Poczta e-mail oraz forum OIRP w Łodzi. Rejestracja oraz uruchomienie usługi Poczta e-mail oraz forum OIRP w Łodzi. Usługi poczty internetowej oraz Forum dostępne są wyłącznie dla Radców Prawnych oraz Aplikantów Radowskich Okręgowej Izby Radców

Bardziej szczegółowo

Elektroniczny Urząd Podawczy

Elektroniczny Urząd Podawczy Elektroniczny Urząd Podawczy Dzięki Elektronicznemu Urzędowi Podawczemu Beneficjent może wypełnić i wysłać formularz wniosku o dofinansowanie projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa

Bardziej szczegółowo

Podręcznik Użytkownika LSI WRPO

Podręcznik Użytkownika LSI WRPO Podręcznik użytkownika Lokalnego Systemu Informatycznego do obsługi Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 2013 w zakresie wypełniania wniosków o dofinansowanie Wersja 1 Podręcznik

Bardziej szczegółowo

KRÓTKI PRZEWODNIK Z ZAKRESU OBSŁUGI APLIKACJI PB ONLINE

KRÓTKI PRZEWODNIK Z ZAKRESU OBSŁUGI APLIKACJI PB ONLINE PB ONLINE Sp. z o.o. KRÓTKI PRZEWODNIK Z ZAKRESU OBSŁUGI APLIKACJI PB ONLINE PRZEWODNIK 1 Zawartość TWORZENIE KONTA UŻYTKOWNIKA... 3 OPERACJE NA ANKIECIE... 6 TWORZENIE LINKÓW DO ANKIETY... 8 WYSYŁANIE

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI SYSTEMU INFORMATYCZNEGO DO SKŁADANIA WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE REALIZACJI PROJEKTU W RAMACH DZIAŁANIA 1

INSTRUKCJA OBSŁUGI SYSTEMU INFORMATYCZNEGO DO SKŁADANIA WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE REALIZACJI PROJEKTU W RAMACH DZIAŁANIA 1 INSTRUKCJA OBSŁUGI SYSTEMU INFORMATYCZNEGO DO SKŁADANIA WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE REALIZACJI PROJEKTU W RAMACH DZIAŁANIA 1.4 WSPARCIE PROJEKTÓW CELOWYCH PROGRAMU OPERACYJNEGO INNOWACYJNA GOSPODARKA (dla

Bardziej szczegółowo

1. Rejestracja 2. Logowanie 3. Zgłaszanie nowego wniosku projektowego

1. Rejestracja 2. Logowanie 3. Zgłaszanie nowego wniosku projektowego 1. Rejestracja Dostęp do wniosku projektowego możliwy jest jedynie dla zarejestrowanych użytkowników. Aby zostać zarejestrowanym należy wypełnić formularz dostępny na stronie www.polskapomoc.gov.pl, a

Bardziej szczegółowo

Kapitał Ludzki Narodowa Strategia Spójności

Kapitał Ludzki Narodowa Strategia Spójności Kapitał Ludzki Narodowa Strategia Spójności Generator Wniosków Aplikacyjnych Edytor Agnieszka Kozak Walińska Departament Europejskiego Funduszu Społecznego Zielona Góra, marzec/kwiecień 2008 Dane kontaktowe:

Bardziej szczegółowo

SYSTEM ZARZĄDZANIA TREŚCIĄ (CMS) STRONY INTERNETOWEJ SZKOŁY PRZEWODNIK

SYSTEM ZARZĄDZANIA TREŚCIĄ (CMS) STRONY INTERNETOWEJ SZKOŁY PRZEWODNIK SYSTEM ZARZĄDZANIA TREŚCIĄ (CMS) STRONY INTERNETOWEJ SZKOŁY PRZEWODNIK Daniel M. [dm.o12.pl] 2012 I. Ogólna charakterystyka systemu 1) System nie wymaga bazy danych oparty jest o pliki tekstowe. 2) Aktualna

Bardziej szczegółowo

CZ.II S/T Scientific and/or technological excellence Naukowa i/lub technologiczna doskonałość formularz B

CZ.II S/T Scientific and/or technological excellence Naukowa i/lub technologiczna doskonałość formularz B Szkolenie SGGW, 03.11.2009 CZ.II S/T Scientific and/or technological excellence Naukowa i/lub technologiczna doskonałość formularz B Joanna Niedziałek Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE Instytut

Bardziej szczegółowo

Jak przygotować poprawny wniosek do 7PR praktyczne porady i wskazówki

Jak przygotować poprawny wniosek do 7PR praktyczne porady i wskazówki Seminarium 7PR na rzecz badań i rozwoju technologicznego Warszawa, 30 czerwca 2008 r. Jak przygotować poprawny wniosek do 7PR praktyczne porady i wskazówki Małgorzata Snarska-Świderska Krajowy Punkt Kontaktowy

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja programu Rejestr Informacji o Środowisku www.rios.pl

Dokumentacja programu Rejestr Informacji o Środowisku www.rios.pl Dokumentacja programu Rejestr Informacji o Środowisku www.rios.pl Trol InterMedia 2006 Dokumentacja programu Rejestr Informacji o Środowisku 1 Spis treści 1. PRZEZNACZENIE OPROGRAMOWANIA... 3 1.1. O autorze

Bardziej szczegółowo

Skrócona instrukcja pracy z Generatorem Wniosków

Skrócona instrukcja pracy z Generatorem Wniosków Skrócona instrukcja pracy z Generatorem Wniosków I. OGÓLNA OBSŁUGA GENERATORA WNIOSKÓW Rozpoczynanie pracy z generatorem przez nowych użytkowników Aby skorzystać z Generatora Wniosków należy posiadać konto

Bardziej szczegółowo

USOSweb U-MAIL https://usosweb.ajd.czest.pl

USOSweb U-MAIL https://usosweb.ajd.czest.pl Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie Dział Rozwoju i Obsługi Dydaktyki Zespół Systemów Informatycznych Obsługi Dydaktyki USOSweb U-MAIL https://usosweb.ajd.czest.pl Instrukcja zawiera podstawowe informacje

Bardziej szczegółowo

Spis treści. I. Czym jest Indeks Haseł 3 II. Wyszukiwanie hasła 4. 1) Alfabetyczna lista haseł 4 2) Wyszukiwarka haseł 4 3) Grupy haseł 6

Spis treści. I. Czym jest Indeks Haseł 3 II. Wyszukiwanie hasła 4. 1) Alfabetyczna lista haseł 4 2) Wyszukiwarka haseł 4 3) Grupy haseł 6 Spis treści I. Czym jest Indeks Haseł 3 II. Wyszukiwanie hasła 4 1) Alfabetyczna lista haseł 4 2) Wyszukiwarka haseł 4 3) Grupy haseł 6 III. Dokumenty powiązane z wybranym hasłem 7 IV. Moje hasła 10 1)

Bardziej szczegółowo

Zasady uczestnictwa w 7.Programie Ramowym. Gdzie szukać dokumentów konkursowych - CORDIS

Zasady uczestnictwa w 7.Programie Ramowym. Gdzie szukać dokumentów konkursowych - CORDIS Szkolenie Ministerstwo Zdrowia 08.04.2011 Zasady uczestnictwa w 7.Programie Ramowym. Gdzie szukać dokumentów konkursowych - CORDIS Joanna Niedziałek Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE Instytut

Bardziej szczegółowo

raporty-online podręcznik użytkownika

raporty-online podręcznik użytkownika raporty-online podręcznik użytkownika Ramzes Sp. z o.o. jest wyłącznym właścicielem praw, w tym wszelkich majątkowych praw autorskich do programu oraz treści podręcznika użytkownika. Powielanie w jakiejkolwiek

Bardziej szczegółowo

Proces przygotowania, składania i oceny wniosków projektowych w Programie HORYZONT 2020 uwagi praktyczne

Proces przygotowania, składania i oceny wniosków projektowych w Programie HORYZONT 2020 uwagi praktyczne Gdańsk, 21 września 2O16 Możliwości finansowania projektów kosmicznych z Programu HORYZONT 2020 Proces przygotowania, składania i oceny wniosków projektowych w Programie HORYZONT 2020 uwagi praktyczne

Bardziej szczegółowo

Platforma zakupowa GRUPY TAURON

Platforma zakupowa GRUPY TAURON Platforma zakupowa GRUPY TAURON Podręcznik dla oferenta Rejestracja w systemie Pierwsze logowanie do systemu Podstawowe elementy interfejsu użytkownika Strefa publiczna systemu Version 1.0 1 1. Rejestracja

Bardziej szczegółowo

Instrukcja zarządzania kontami i prawami

Instrukcja zarządzania kontami i prawami Instrukcja zarządzania kontami i prawami uŝytkowników w systemie express V. 6 1 SPIS TREŚCI 1. Logowanie do systemu.... 3 2. Administracja kontami uŝytkowników.... 4 3. Dodawanie grup uŝytkowników....

Bardziej szczegółowo

Paczki przelewów w ING BankOnLine

Paczki przelewów w ING BankOnLine Paczki przelewów w ING BankOnLine Aby rozpocząć proces tworzenia paczki w usłudze ING BankOnLine naleŝy wybrać opcję Przelewy => Przelewy (1) => Paczki przelewów (2). Funkcjonalność paczek przelewów umoŝliwia

Bardziej szczegółowo

NARODOWE BIURO KONTAKTOWE

NARODOWE BIURO KONTAKTOWE Program Uczenie się przez całe Ŝycie rola programu etwinning w realizacji międzynarodowych projektów współpracy szkół za pośrednictwem Internetu i narzędzi ICT Skierniewice, 12 maja 2011 roku Portal europejski

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI SYSTEMU INFORMATYCZNEGO DO SKŁADANIA WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE REALIZACJI PROJEKTU W RAMACH DZIAŁANIA

INSTRUKCJA OBSŁUGI SYSTEMU INFORMATYCZNEGO DO SKŁADANIA WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE REALIZACJI PROJEKTU W RAMACH DZIAŁANIA INSTRUKCJA OBSŁUGI SYSTEMU INFORMATYCZNEGO DO SKŁADANIA WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE REALIZACJI PROJEKTU W RAMACH DZIAŁANIA 2.3 Inwestycje związane z rozwojem infrastruktury informatycznej nauki PROGRAMU

Bardziej szczegółowo

coffee Instrukcja do systemu Warszawa, wrzesień 2008

coffee Instrukcja do systemu Warszawa, wrzesień 2008 Instrukcja do systemu coffee Warszawa, wrzesień 2008 Instytut Studiów Programistycznych 1 Spis treści 1. Uruchamianie systemu...3 Logowanie do systemu coffee...3 Logowanie do systemu coffee...3 2. Rejestracja

Bardziej szczegółowo

Jak złoŝyć wniosek w Programie Równać Szanse 2009 Regionalny Konkurs Grantowy instrukcja postępowania z elektronicznym systemem naboru wniosków

Jak złoŝyć wniosek w Programie Równać Szanse 2009 Regionalny Konkurs Grantowy instrukcja postępowania z elektronicznym systemem naboru wniosków Jak złoŝyć wniosek w Programie Równać Szanse 2009 Regionalny Konkurs Grantowy instrukcja postępowania z elektronicznym systemem naboru wniosków Wraz z ogłoszeniem pierwszego konkursu w ramach nowej edycji

Bardziej szczegółowo

Instrukcja uŝytkownika

Instrukcja uŝytkownika Generator Wniosków Aplikacyjnych dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 Instrukcja uŝytkownika Aplikacja współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu

Bardziej szczegółowo

Podstawy obsługi aplikacji Generator Wniosków Płatniczych

Podstawy obsługi aplikacji Generator Wniosków Płatniczych Podstawy obsługi aplikacji Generator Wniosków Płatniczych 1. Instalacja programu Program naleŝy pobrać ze strony www.simik.gov.pl. Instalację naleŝy wykonań z konta posiadającego uprawnienia administratora

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA. rejestrowania się na szkolenie/cykl szkoleniowy oraz uzupełniania niezbędnej unijnej dokumentacji uczestnictwa w projekcie (PEFS)

INSTRUKCJA. rejestrowania się na szkolenie/cykl szkoleniowy oraz uzupełniania niezbędnej unijnej dokumentacji uczestnictwa w projekcie (PEFS) Wersja 1.3.5 INSTRUKCJA rejestrowania się na szkolenie/cykl szkoleniowy oraz uzupełniania niezbędnej unijnej dokumentacji uczestnictwa w projekcie (PEFS) Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu (lub cyklu szkoleniowym)

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA LOGOWANIA DLA UZYTKOWNIKÓW TOKENA

INSTRUKCJA LOGOWANIA DLA UZYTKOWNIKÓW TOKENA INSTRUKCJA LOGOWANIA DLA UZYTKOWNIKÓW TOKENA 1. Uruchamiamy przeglądarkę internetową (zalecamy Internet Explorer 5.5 lub wyŝszą wersję albo Firefox Mozilla 2.0 / 3.0 lub wyŝszą), sprawdzamy połączenie

Bardziej szczegółowo

Nabór Bursy/CKU. Do korzystania ze strony elektronicznej rekrutacji zalecamy następujące wersje przeglądarek internetowych:

Nabór Bursy/CKU. Do korzystania ze strony elektronicznej rekrutacji zalecamy następujące wersje przeglądarek internetowych: Nabór Bursy/CKU Przeglądanie oferty i rejestracja kandydata Informacje ogólne Do korzystania ze strony elektronicznej rekrutacji zalecamy następujące wersje przeglądarek internetowych: Internet Explorer

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi platformy Fuzje.pl czyli jak zarejestrować się na portalu, aby efektywnie sprzedać firmę lub pozyskać inwestora

Instrukcja obsługi platformy Fuzje.pl czyli jak zarejestrować się na portalu, aby efektywnie sprzedać firmę lub pozyskać inwestora Instrukcja obsługi platformy Fuzje.pl czyli jak zarejestrować się na portalu, aby efektywnie sprzedać firmę lub pozyskać inwestora Warszawa, kwiecień 2011 roku SPIS TREŚCI WSTĘP... 2 1.PRZEGLĄDANIE ZAWARTOSCI

Bardziej szczegółowo

Do korzystania ze strony elektronicznej rekrutacji zalecamy następujące wersje przeglądarek internetowych:

Do korzystania ze strony elektronicznej rekrutacji zalecamy następujące wersje przeglądarek internetowych: Rejestracja- MDK Przeglądanie oferty i rejestracja kandydata Informacje ogólne Do korzystania ze strony elektronicznej rekrutacji zalecamy następujące wersje przeglądarek internetowych: Internet Explorer

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Modułu erfx (oferent) SWZ ZGH Bolesław S.A.

Instrukcja obsługi Modułu erfx (oferent) SWZ ZGH Bolesław S.A. Instrukcja obsługi Modułu erfx (oferent) SWZ ZGH Bolesław S.A. 1. Spis treści 1. Spis treści...2 2. Wprowadzenie...3 3. Nawigacja w systemie...4 3.1 Podstawowe elementy interfejsu uŝytkowni... 4 3.2 Akcje...

Bardziej szczegółowo

Aby pobrać program FotoSender naleŝy na stronę www.fotokoda.pl lub www.kodakwgalerii.astral.pl i kliknąć na link Program do wysyłki zdjęć Internetem.

Aby pobrać program FotoSender naleŝy na stronę www.fotokoda.pl lub www.kodakwgalerii.astral.pl i kliknąć na link Program do wysyłki zdjęć Internetem. FotoSender 1. Pobranie i instalacja programu Aby pobrać program FotoSender naleŝy na stronę www.fotokoda.pl lub www.kodakwgalerii.astral.pl i kliknąć na link Program do wysyłki zdjęć Internetem. Rozpocznie

Bardziej szczegółowo

Serwis jest dostępny w internecie pod adresem www.solidnyserwis.pl. Rysunek 1: Strona startowa solidnego serwisu

Serwis jest dostępny w internecie pod adresem www.solidnyserwis.pl. Rysunek 1: Strona startowa solidnego serwisu Spis treści 1. Zgłoszenia serwisowe wstęp... 2 2. Obsługa konta w solidnym serwisie... 2 Rejestracja w serwisie...3 Logowanie się do serwisu...4 Zmiana danych...5 3. Zakładanie i podgląd zgłoszenia...

Bardziej szczegółowo

Elektroniczny system wspomagający proces rekrutacji do żłobków

Elektroniczny system wspomagający proces rekrutacji do żłobków Elektroniczny system wspomagający proces rekrutacji do żłobków Szanowni Państwo, W części publicznej systemu możecie samodzielnie wypełnić elektroniczny wniosek rekrutacyjny, następnie go wydrukować, podpisać

Bardziej szczegółowo

Instrukcja poprawy wniosku

Instrukcja poprawy wniosku Instrukcja poprawy wniosku System SEZAM Rodan Systems S.A. 1 Spis treści 1. WSTĘP... 3 2. INSTRUKCJA... 4 3. SPIS RYSUNKÓW...10 2 1. Wstęp Poprawa wniosku przez Wnioskodawcę realizowana jest w systemie,

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Instalacji

Instrukcja Instalacji Generator Wniosków Płatniczych dla Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Instrukcja Instalacji Aplikacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Spis treści

Bardziej szczegółowo

Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich. Działanie 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia

Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich. Działanie 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich Działanie 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia IV. Kryteria wyboru projektów Ocena formalna i merytoryczna wniosków o dofinansowanie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja generowania certyfikatu PFRON i podpisywania dokumentów aplikacji SODiR w technologii JS/PKCS 12

Instrukcja generowania certyfikatu PFRON i podpisywania dokumentów aplikacji SODiR w technologii JS/PKCS 12 Instrukcja generowania certyfikatu PFRON i podpisywania dokumentów aplikacji SODiR w technologii JS/PKCS 12 Wersja 3.0 02-03-2017 Spis treści Instrukcja generowania certyfikatu PFRON i podpisywania dokumentów

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA WNIOSKU. Erasmus+ Młodzież. Akcja 1 (KA1) Mobilność edukacyjna Wniosek o Akredytację dla organizacji Wolontariatu Europejskiego

INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA WNIOSKU. Erasmus+ Młodzież. Akcja 1 (KA1) Mobilność edukacyjna Wniosek o Akredytację dla organizacji Wolontariatu Europejskiego INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA WNIOSKU Erasmus+ Młodzież Akcja 1 (KA1) Mobilność edukacyjna Wniosek o Akredytację dla organizacji Wolontariatu Europejskiego aktualizacja: 21/02/2014 UWAGA: PRZED ROZPOCZĘCIEM WYPEŁNIANIA

Bardziej szczegółowo

Instrukcja logowania do systemu Rejestru Unii sprawdzenie identyfikatora użytkownika - URID

Instrukcja logowania do systemu Rejestru Unii sprawdzenie identyfikatora użytkownika - URID Instrukcja logowania do systemu Rejestru Unii sprawdzenie identyfikatora użytkownika - URID UWAGA Instrukcja jest przeznaczona dla użytkowników, którzy posiadali aktywne konta w Krajowym Rejestrze Uprawnień,

Bardziej szczegółowo

System epon Dokumentacja użytkownika

System epon Dokumentacja użytkownika System epon Dokumentacja użytkownika Prawa autorskie tego opracowania należą do MakoLab S.A. Dokument ten, jako całość, ani żadna jego część, nie może być reprodukowana lub rozpowszechniana w jakiejkolwiek

Bardziej szczegółowo

Instalacja. Jak skonfigurować Twój e-podpis?

Instalacja. Jak skonfigurować Twój e-podpis? Page 1 of 7 Instalacja Jak skonfigurować Twój e-podpis? Jak aktywować Twoją kartę i jak uŝywać e-podpisu? JeŜeli odebrałeś juŝ przesyłkę (krok1) zawierającą zestaw Certum i chcesz juŝ teraz uŝywać Twojego

Bardziej szczegółowo

Wikispaces materiały szkoleniowe

Wikispaces materiały szkoleniowe Wikispaces materiały szkoleniowe Wstęp Wikispaces jest ogólnie dostępnym narzędziem do tworzenia własnych stron internetowych. Zastosowanie stron internetowych tworzonych przy pomocy wikispaces to na przykład:

Bardziej szczegółowo

OPIS MODUŁU E-DORADZTWO ORAZ E-SZKOLENIA

OPIS MODUŁU E-DORADZTWO ORAZ E-SZKOLENIA Per Omnia Salutaris Agencja doradczo-szkoleniowa OPIS MODUŁU E-DORADZTWO ORAZ E-SZKOLENIA MODUŁ E-DORADZTWO OPIS 1. UmoŜliwia pełną obsługę doradczą z zakresu BHP i ppoŝ, prawa pracy oraz doradztwa dla

Bardziej szczegółowo

System egzaminów elektronicznych Instrukcja do Portalu Egzaminacyjnego i modułu task. Spis treści

System egzaminów elektronicznych Instrukcja do Portalu Egzaminacyjnego i modułu task. Spis treści System egzaminów elektronicznych Instrukcja do Portalu Egzaminacyjnego i modułu task Portal Egzaminacyjny Spis treści Informacje ogólne... 2 Rejestracja i logowanie... 2 Strona główna... 4 Zapisy na egzamin...

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ A INFORAMCJE OGÓLNE

CZĘŚĆ A INFORAMCJE OGÓLNE Instrukcje złożenia wniosku o dofinansowanie działań Mobilność-konsorcja w programie Erasmus na rok akademicki 2013/14 Dotyczy: wyjazdów studentów na praktykę realizowanych przez konsorcja w roku akademickim

Bardziej szczegółowo

OASE elektroniczny system składania wniosków w Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży

OASE elektroniczny system składania wniosków w Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży OASE elektroniczny system składania wniosków w Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży 1) Portal OASE jest dostępny przez stronę internetową www.dpjw.org, przy punkcie informacje należy kliknąć na wniosek

Bardziej szczegółowo

Czym jest Rejestr Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą?

Czym jest Rejestr Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą? Czym jest Rejestr Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą? RPWDL jest elektronicznym rejestrem prowadzonym zgodnie z ustawą z dnia 15 kwietnia 2011 o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 654),

Bardziej szczegółowo

Instrukcja wypełniania wniosku o płatnop. atność. w Generatorze wniosków płatniczych

Instrukcja wypełniania wniosku o płatnop. atność. w Generatorze wniosków płatniczych Instrukcja wypełniania wniosku o płatnop atność w Generatorze wniosków płatniczych Po wejściu na stronęinternetowąwww.rpo.lodzkie.plnależy kliknąćna pole Generatory wniosków Generatory wniosków Generator

Bardziej szczegółowo

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Elektroniczna Skrzynka Podawcza Elektroniczna Skrzynka Podawcza Instrukcja dla administratora Wersja 1.6.0 Przewodnik przeznaczony jest dla użytkowników, którzy administrują kontem urzędu w systemie Elektronicznej Skrzynki Podawczej.

Bardziej szczegółowo

Generator Wniosków Aplikacyjnych

Generator Wniosków Aplikacyjnych Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 Generator Wniosków Aplikacyjnych Toruń, 10-11 stycznia 2008 r. 1 Generator Wniosków Aplikacyjnych (GWA) Generator Wniosków Aplikacyjnych słuŝy wypełnianiu wniosków

Bardziej szczegółowo

1. Instalacja modułu w systemie Windows.

1. Instalacja modułu w systemie Windows. 1. Instalacja modułu w systemie Windows. W urządzeniach dołączanych do sieci lokalnej LAN zastosowano moduły firmy DIGI. Sterowniki dostarczone przez producenta tworzą w systemie Windows wirtualny port

Bardziej szczegółowo

Program Uczenie się przez całe życie Erasmus. Kurs intensywny w roku akademickim 2012/2013. Instrukcja do wniosku ERA_IP_2012

Program Uczenie się przez całe życie Erasmus. Kurs intensywny w roku akademickim 2012/2013. Instrukcja do wniosku ERA_IP_2012 Program Uczenie się przez całe życie Erasmus Kurs intensywny w roku akademickim 2012/2013 Instrukcja do wniosku ERA_IP_2012 Przed rozpoczęciem wypełniana wniosku o dofinansowanie projektu typu kurs intensywny

Bardziej szczegółowo

I. Wstęp. II. Rejestracja Wnioskodawcy do Systemu

I. Wstęp. II. Rejestracja Wnioskodawcy do Systemu INSTRUKCJA OBSŁUGI SYSTEMU INFORMATYCZNEGO DO SKŁADANIA WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE REALIZACJI PROJEKTU W RAMACH DZIAŁANIA 1.3 Wsparcie projektów B+R na rzecz przedsiębiorców realizowanych przez jednostki

Bardziej szczegółowo

Składanie wniosku o płatność w FMP

Składanie wniosku o płatność w FMP Składanie wniosku o płatność w FMP W pierwszej kolejności naleŝy wejść w zakładkę Konto projektów, w której naleŝy wybrać projekt, w ramach którego będzie składany wniosek o płatność. W wyniku tej operacji

Bardziej szczegółowo

System Doładowania e-karty przez Internet (SDK) Podręcznik uŝytkownika

System Doładowania e-karty przez Internet (SDK) Podręcznik uŝytkownika System Doładowania e-karty przez Internet (SDK) Podręcznik uŝytkownika Strona: 1 / 14 SPIS TREŚCI 1 Portal SDK...3 2 Logowanie do portalu SDK...4 3 Akceptacja regulaminu SDK...5 4 Główna strona portalu

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA SKŁADANIA OFERT PRZEZ epuap

INSTRUKCJA SKŁADANIA OFERT PRZEZ epuap INSTRUKCJA SKŁADANIA OFERT PRZEZ epuap Instrukcja dla oferentów FIO 2015 składających oferty przy wykorzystaniu portalu epuap 1. Wprowadzenie i czynności wstępne Portal epuap jest dostępny w sieci Internet

Bardziej szczegółowo

Rejestr MR/TK www.mrct-registry.org. Rejestr MR/TK. Instrukcja uŝytkownika. ESCR European Society of Radiology www.escr.org

Rejestr MR/TK www.mrct-registry.org. Rejestr MR/TK. Instrukcja uŝytkownika. ESCR European Society of Radiology www.escr.org Rejestr MR/TK Instrukcja uŝytkownika 1 Spis treści I. Log In... 3 II. Formularz Rejestracji Zakładu... 4 III. Formularz rejestracji uŝytkownika... 5 IV. Strona logowania... 6 V. Dane rejestrowe... 7 VI.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja wykonywania rozliczeń

Instrukcja wykonywania rozliczeń Program dla praktyki lekarskiej Instrukcja wykonywania rozliczeń Copyright Ericpol Telecom sp. z o.o. 2008 Copyright Ericpol Telecom sp. z o.o. 1 Spis treści Wykonywanie rozliczeń 3 Miesięczny raport deklaracji

Bardziej szczegółowo

Jak złożyć wniosek o dotację Fundacji PZU? - instrukcja dla użytkownika

Jak złożyć wniosek o dotację Fundacji PZU? - instrukcja dla użytkownika Jak złożyć wniosek o dotację Fundacji PZU? - instrukcja dla użytkownika Wnioski o dotację w trybie konkursowym i pozakonkursowym składa się wyłącznie za pomocą Generatora wniosków, znajdującego się pod

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI ZGŁOSZEŃ PRAC GEODEZYJNYCH DROGĄ ELEKTRONICZNĄ W ZGiKM GEOPOZ

INSTRUKCJA OBSŁUGI ZGŁOSZEŃ PRAC GEODEZYJNYCH DROGĄ ELEKTRONICZNĄ W ZGiKM GEOPOZ INSTRUKCJA OBSŁUGI ZGŁOSZEŃ PRAC GEODEZYJNYCH DROGĄ ELEKTRONICZNĄ W ZGiKM GEOPOZ Spis treści 1. Wymogi formalne str. 2 2. Opis portalu str. 3 3. Zgłaszanie prac geodezyjnych str. 4 4. Przeglądanie zgłoszonych

Bardziej szczegółowo

Przeglądarka Internet Explorer NaleŜy zwrócić uwagę na to Ŝe: SYSTEM ONLINE nie działa w przeglądarce INTERNET EXPLORER

Przeglądarka Internet Explorer NaleŜy zwrócić uwagę na to Ŝe: SYSTEM ONLINE nie działa w przeglądarce INTERNET EXPLORER Wymagania systemowe Aby zalogować się do systemu http://online.frse.org.pl (lub https://online.frse.org.pl) niezbędne jest posiadanie przegladarki Mozilla Firefox w wersji 3.0.* oraz wtyczki Mozilla XForms

Bardziej szczegółowo

Obsługa serwisu kształcenie kwalifikacyjne w zawodzie - nowa formuła egzaminu zawodowego

Obsługa serwisu kształcenie kwalifikacyjne w zawodzie - nowa formuła egzaminu zawodowego Obsługa serwisu kształcenie kwalifikacyjne w zawodzie - nowa formuła egzaminu zawodowego 1. Zgłaszanie szkół/placówek kwalifikacyjnych kursów zawodowych odbywa się za pośrednictwem formularza internetowego

Bardziej szczegółowo

https://lsi.ncbr.gov.pl

https://lsi.ncbr.gov.pl Instrukcja składania wniosku o dofinansowanie w systemie informatycznym IP na potrzeby konkursu nr 2/1.1.2/2015 INFORMACJE OGÓLNE 1. Wnioski o dofinansowanie projektu w ramach konkursu nr 2/1.1.2/2015

Bardziej szczegółowo

PO IG 1.4-4.1 Wsparcie na prace badawcze i rozwojowe oraz wdroŝenie wyników prac B+R

PO IG 1.4-4.1 Wsparcie na prace badawcze i rozwojowe oraz wdroŝenie wyników prac B+R PO IG 1.4-4.1 Wsparcie na prace badawcze i rozwojowe oraz wdroŝenie wyników prac B+R 1. Instytucja WdraŜająca Działania 1.4 Wsparcie projektów celowych oraz Działanie 4.1 Wsparcie wdroŝeń wyników prac

Bardziej szczegółowo

Instrukcja logowania do systemu Rejestru Unii

Instrukcja logowania do systemu Rejestru Unii Instrukcja logowania do systemu Rejestru Unii UWAGA Instrukcja jest przeznaczona dla użytkowników, którzy posiadali aktywne konta w Krajowym Rejestrze Uprawnień, a następnie ich dane zostały zmigrowane

Bardziej szczegółowo

Archiwum Prac Dyplomowych

Archiwum Prac Dyplomowych Archiwum Prac Dyplomowych instrukcja dla opiekunów prac Spis treści 1. Informacje wstępne... 2 1.1. Logowanie... 2 1.2. Poruszanie się po serwisie... 2 2. Archiwizacja pracy w APD zadania opiekuna pracy

Bardziej szczegółowo

Elektroniczny system wspomagający proces rekrutacji do przedszkoli

Elektroniczny system wspomagający proces rekrutacji do przedszkoli Elektroniczny system wspomagający proces rekrutacji do przedszkoli Szanowni Państwo, w części publicznej systemu możecie samodzielnie wypełnić elektroniczny wniosek rekrutacyjny, następnie go wydrukować,

Bardziej szczegółowo

Elektroniczny system wspomagający proces rekrutacji do szkół podstawowych Szanowni Państwo,

Elektroniczny system wspomagający proces rekrutacji do szkół podstawowych Szanowni Państwo, Elektroniczny system wspomagający proces rekrutacji do szkół podstawowych Szanowni Państwo, W części publicznej systemu możecie samodzielnie wypełnić elektroniczny wniosek rekrutacyjny lub zgłoszenie do

Bardziej szczegółowo

Rodzaje projektów w 7.Programie Ramowym w priorytecie Zdrowie

Rodzaje projektów w 7.Programie Ramowym w priorytecie Zdrowie Szkolenie, Ministerstwo Zdrowia 08.04.2011 Rodzaje projektów w 7.Programie Ramowym w priorytecie Zdrowie Joanna Niedziałek Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE Instytut Podstawowych Problemów

Bardziej szczegółowo

Instrukcja poruszania się po generatorze

Instrukcja poruszania się po generatorze Instrukcja poruszania się po generatorze Spis treści I. Dla nowych oferentów:... 2 Krok I. REJESTRACJA... 2 Krok II. LOGOWANIE... 3 II. Dla Oferentów posiadających już konto w Generatorze:... 3 Krok I.

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA SYSTEMU E-ZGŁOSZENIA

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA SYSTEMU E-ZGŁOSZENIA INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA SYSTEMU E-ZGŁOSZENIA Wersja: 13.04.2015r. Opracował: Mariusz Tomza Józef Jaśkowiec Spis treści Rejestracja nowego użytkownika... 3 Logowanie do systemu... 5 Menu użytkownika... 6

Bardziej szczegółowo

Instrukcja stosowania platformy internetowej "Szkoła praktycznej ekonomii - młodzieżowe miniprzedsiębiorstwo" - zakładka Nauczyciel

Instrukcja stosowania platformy internetowej Szkoła praktycznej ekonomii - młodzieżowe miniprzedsiębiorstwo - zakładka Nauczyciel Instrukcja stosowania platformy internetowej "Szkoła praktycznej ekonomii - młodzieżowe miniprzedsiębiorstwo" - zakładka Nauczyciel 1 1. Czym jest platforma internetowa Szkoła praktycznej ekonomii młodzieżowe

Bardziej szczegółowo

Załącznik 2 z dnia 15.02.2007 do Zarządzenie Nr 8 Rektora UW z dnia 31 sierpnia 2004

Załącznik 2 z dnia 15.02.2007 do Zarządzenie Nr 8 Rektora UW z dnia 31 sierpnia 2004 APD /ARCHIWUM PRAC DYPLOMOWYCH/ wdroŝenie Od początku semestru letniego 2006/07 dane o pracach i same prace powinny trafiać bezpośrednio do APD Nie zmienia się ZARZĄDZENIE NR 8 REKTORA U W z dnia 31 sierpnia

Bardziej szczegółowo

JAK KORZYSTAĆ Z PORTALU LOGISTYKI HOCHTEF POLSKA S.A.

JAK KORZYSTAĆ Z PORTALU LOGISTYKI HOCHTEF POLSKA S.A. JAK KORZYSTAĆ Z PORTALU LOGISTYKI HOCHTEF POLSKA S.A. INSTRUKCJA DLA KONTAHENTÓW 1. Rejestracja po raz pierwszy 2. Utworzenie konta i pierwsze logowanie 3. Logowanie się do konta Kontrahenta 4. Zmiana

Bardziej szczegółowo

S Y S T E M S K L E P Ó W I N T E R N E T O W Y C H R E D C A R T. P L

S Y S T E M S K L E P Ó W I N T E R N E T O W Y C H R E D C A R T. P L S Y S T E M S K L E P Ó W I N T E R N E T O W Y C H R E D C A R T. P L Wytyczne dla Sprzedawców Szanowni Państwo! Na wstępnie pragniemy podziękować za okazane nam zaufanie i wybór naszego produktu. Jesteśmy

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO SERWISIE BRe BROKERS Rozdział 3

PRZEWODNIK PO SERWISIE BRe BROKERS Rozdział 3 PRZEWODNIK PO SERWISIE BRe BROKERS Rozdział 3 NajwaŜniejsze funkcje transakcyjne w Serwisie BRe Brokers Składanie zleceń Serwis BRe Brokers umoŝliwia szybkie złoŝenie zlecenia m.in. z poziomu: funkcji

Bardziej szczegółowo

Podręcznik dla szkół podstawowych składających ankietę dotyczącą działań o charakterze edukacyjnym w ramach programu Owoce i warzywa w szkole w

Podręcznik dla szkół podstawowych składających ankietę dotyczącą działań o charakterze edukacyjnym w ramach programu Owoce i warzywa w szkole w Podręcznik dla szkół podstawowych składających ankietę dotyczącą działań o charakterze edukacyjnym w ramach programu Owoce i warzywa w szkole w formie elektronicznej Biuro Wspierania Konsumpcji Agencja

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Zaplecza serwisu biznes.gov.pl dla Pracowników Instytucji w zakresie weryfikacji opisów procedur przygotowanych przez Zespół epk

Instrukcja obsługi Zaplecza serwisu biznes.gov.pl dla Pracowników Instytucji w zakresie weryfikacji opisów procedur przygotowanych przez Zespół epk Instrukcja obsługi Zaplecza serwisu biznes.gov.pl dla Pracowników Instytucji w zakresie weryfikacji opisów procedur przygotowanych przez Zespół epk Spis treści: 1 WSTĘP... 3 2 DOSTĘP DO SYSTEMU... 3 3

Bardziej szczegółowo

Instrukcja składania wniosku o dofinansowanie w systemie informatycznym IP na potrzeby konkursu nr 1/1.1.1/2015

Instrukcja składania wniosku o dofinansowanie w systemie informatycznym IP na potrzeby konkursu nr 1/1.1.1/2015 Instrukcja składania wniosku o dofinansowanie w systemie informatycznym IP na potrzeby konkursu nr 1/1.1.1/2015 INFORMACJE OGÓLNE 1. Wnioski o dofinansowanie projektu w ramach konkursu nr 1/1.1.1/2015

Bardziej szczegółowo

Instrukcja pobrania i instalacji. certyfikatu niekwalifikowanego na komputerze lub karcie kryptograficznej wersja 1.2

Instrukcja pobrania i instalacji. certyfikatu niekwalifikowanego na komputerze lub karcie kryptograficznej wersja 1.2 Instrukcja pobrania i instalacji certyfikatu niekwalifikowanego na komputerze lub karcie kryptograficznej wersja 1.2 Spis treści 1. NIEZBĘDNE ELEMENTY DO WGRANIA CERTYFIKATU NIEKWALIFIKOWANEGO NA KARTĘ

Bardziej szczegółowo

ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA CYFROWY URZĄD Województwa Warmińsko Mazurskiego Część użytkownika

ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA CYFROWY URZĄD Województwa Warmińsko Mazurskiego Część użytkownika ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA CYFROWY URZĄD Województwa Warmińsko Mazurskiego Część użytkownika WERSJA 1.0 Twórca oprogramowania: Województwo Warmińsko Mazurskie Olsztyn, 28 lipca 2011r. Spis treści

Bardziej szczegółowo

Instrukcja dla Kandydatów na staż w Projekcie SIMS

Instrukcja dla Kandydatów na staż w Projekcie SIMS Instrukcja dla Kandydatów na staż w Projekcie SIMS Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ul. Nowogrodzka 47a 00-695 Warszawa Warszawa, 28 czerwca 2013 r. Spis treści Rejestracja na staż instrukcja dla Kandydatów...2

Bardziej szczegółowo

WPROWADZANIE ZLECEŃ POPRZEZ STRONĘ WWW.KACZMARSKI.PL INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA

WPROWADZANIE ZLECEŃ POPRZEZ STRONĘ WWW.KACZMARSKI.PL INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA WPROWADZANIE ZLECEŃ POPRZEZ STRONĘ WWW.KACZMARSKI.PL INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA WSTĘP... 2 1 UWARUNKOWANIA TECHNICZNE... 2 2 UWARUNKOWANIA FORMALNE... 2 3 LOGOWANIE DO SERWISU... 2 4 WIDOK STRONY GŁÓWNEJ...

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika Internetowej Platformy Edukacyjnej UPRP

Instrukcja użytkownika Internetowej Platformy Edukacyjnej UPRP Instrukcja użytkownika Internetowej Platformy Edukacyjnej UPRP Spis treści 1. Wymagania techniczne 3 2. Dostęp do platformy 4 3. Rejestracja 5 4. Logowanie 7 5. Logowanie portale społecznościowe 9 6. Strona

Bardziej szczegółowo

Skrócona instrukcja. DriveConfigurator Konfigurator produktu firmy SEW-EURODRIVE

Skrócona instrukcja. DriveConfigurator Konfigurator produktu firmy SEW-EURODRIVE Technika napędowa \ Automatyzacja napędów \ Integracja systemowa \ Usługi Skrócona instrukcja DriveConfigurator Konfigurator produktu firmy SEW-EURODRIVE Wydanie 11/2014 20089333/PL SEW-EURODRIVE Driving

Bardziej szczegółowo