Matura 2012 Oral exam training set

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Matura 2012 Oral exam training set"

Transkrypt

1 Arkadiusz Mędela Matura 0 Oral exam training set Elementary Pre-intermediate Intermediate

2 Spis treści Matura Masters Elementary Unit 0 Człowiek page 04 Unit 0 Dom page 06 Unit 0 Szkoła page 08 Unit 04. Sport. Zdrowie page 0 Unit 05 Paƒstwo i społeczeƒstwo page Unit 06 ywienie page 4 Unit 07 ycie rodzinne i towarzyskie page 6 Unit 08 Zakupy i us ugi page 8 Unit 09 Praca page 0 Unit 0. Kultura. Nauka i technika page Unit Âwiat przyrody page 4 Unit Podró owanie page 6 Matura Masters Pre-intermediate Unit 0 ycie rodzinne i towarzyskie page 8 Unit 0 Człowiek page 0 Unit 0 Praca page Unit 04. Podró owanie. Zakupy i usługi page 4 Unit 05 Sport page 6 Unit 06 Kultura page 8 Unit 07 ywienie page 40 Unit 08 Nauka i technika page 4 Unit 09 Szko a page 44 Unit 0. Zdrowie. Dom page 46 Unit. Paƒstwo i spo eczeƒstwo. Âwiat przyrody page 48 Unit Elementy wiedzy o krajach angielskiego obszaru j zykowego page 50 Matura Masters Intermediate Unit 0 ycie rodzinne i towarzyskie page 5 Unit 0. Podró owanie. Âwiat przyrody page 54 Unit 0 Zdrowie page 56 Unit 04 Zakupy i us ugi page 58 Unit 05 Paƒstwo i społeczeƒstwo page 60 Unit 06 ywienie page 6 Unit 07 Człowiek page 64 Unit 08 Szko a page 66 Unit 09 Sport page 68 Unit 0 Kultura page 70 Unit Nauka i technika page 7 Unit. Praca. Dom page 74

3 Unit 0 Człowiek Rozmowa wst pna = min.. Can you make new friends easily? (Why?). What does your best friend look like?. What are you good at? 4. What have you got in your room? 5. When do you feel relaxed? Zadanie. = min. Studiujesz za granicà. Twój współlokator / Twoja współlokatorka z Estonii jest nieêmiały / nieêmiała i stroni od towarzystwa pozostałych studentów. Zach ç go / jà do zintegrowania si z grupà. Poni ej podane sà 4 kwestie, które musisz omówiç w rozmowie z egzaminujàcym. Pozytywne cechy charakteru Rozmow rozpoczyna zdajàcy. Zadanie. = 4 min. Atrakcyjny wyglàd współlokatora / współlokatorki KorzyÊci bycia w grupie Describe the picture and answer the questions. Jego / Jej umiej tnoêci i talenty Dodatkowe uwagi dla egzaminujàcego Jest Pan / Pani współlokatorem / współlokatorkà zdajàcego, z którym studiuje Pan / Pani za granicà. Jest Pan / Pani nieêmiały / nieêmiała i ma Pan / Pani trudnoêci z nawiàzywaniem nowych kontaktów. Zdajàcy stara si zach ciç Pana / Panià do zintegrowania si z grupà. Rozmow rozpoczyna zdajàcy. W zale noêci od tego, jak potoczy si rozmowa, prosz włàczyç do rozmowy wszystkie / wybrane punkty. Prosz poprosiç zdajàcego o dokładniejsze objaênienie jakiejê kwestii. Prosz grzecznie nie zgodziç si ze zdajàcym, tak aby musiał podaç kolejne argumenty lub zaproponowaç inne rozwiàzanie. Prosz wyraziç obaw o to, czy grupa Pana / Panià zaakceptuje. Ma Pan / Pani trudnoêci z wypowiadaniem si w obecnoêci innych osób. Prosz poprosiç zdajàcego o rad, jak zwróciç na siebie uwag osób, z którymi chciałby / chciałaby Pan / Pani si zaprzyjaêniç. Pytania dla egzaminujàcego. How is the person feeling in the situation?. Would you like to be famous? (Why?/ Why not?). Describe the most interesting person you know. 4

4 państwo i SpołeCzeńStwo Unit 05 Zadanie. = 5 min. Popatrz na Projekt i Projekt. Studiujesz za granicà. ZapisałeÊ / ZapisałaÊ si do organizacji studenckiej, której członkowie chcà zorganizowaç kampani majàcà na celu zwrócenie uwagi na problemy współczesnej młodzie y. Wyraê swoje zdanie na temat poni szych projektów plakatów informujàcych o kampanii. Wybierz ten projekt, który b dzie, Twoim zdaniem, najbardziej odpowiedni i uzasadnij swój wybór. WyjaÊnij, dlaczego odrzucasz ten drugi projekt. It s not that easy... ~teenager It s not that easy... ~teenager You have to You must You mustn t You can But Pytania dla egzaminujàcego Prosz zadaç zdajàcemu dwa z poni szych pytaƒ:. Do you agree that everyone who breaks the law should go to prison?. Do you think young people think only about money and possessions? (Why?/ Why not?). Why do many young people get into trouble with the police? 4. What can the government do to help teenagers in trouble?

5 Żywienie Unit 06 Zadanie. = 5 min. Popatrz na Zdj cie, Zdj cie i Zdj cie. Mieszkasz za granicà. Poniewa nie staç Ci na ciàgłe jadanie na mieêcie, chcesz nauczyç si gotowaç. Masz do wyboru trzy mo liwoêci. Wybierz t, która b dzie, Twoim zdaniem, najbardziej odpowiednia i uzasadnij swój wybór. WyjaÊnij, dlaczego odrzucasz pozostałe mo liwoêci. Pytania dla egzaminujàcego Prosz zadaç zdajàcemu dwa z poni szych pytaƒ:. Is it important to cook for yourself? (Why?/ Why not?). Do you think home-made food is better than restaurant food? (Why?/ Why not?). What does a perfect diet mean? 4. Do you watch cookery programmes on TV? (Why?/ Why not?) 5

6

7 Milada Krajewska Matura 0 Speaking Practice KEY with model exam conversations ISBN MM_Answer Key Okladka.indd Elementary Pre-intermediate Intermediate :09

8 Spis treści Matura 0 Speaking Practice KEY with model exam conversations Speaking Practice Elementary page Speaking Practice Pre-intermediate page 7 Speaking Practice Intermediate page

9 Speaking Practice Elementary Unit 0 What are you interested in? What have you got in your room? What can you do very well? B F H 4 G c a d 4 b 4 5 Model exam conversation: 0 Zadanie Examiner: Let s start with task. Read the task. You have about half a minute for that. Then we will start. Can we start now? Student: Yes. Please. Examiner: So, you want to tell me something. Student: I have a new friend and I like him a lot. His name is Nuno and he comes from Portugal. He is a teenager and he is the same age as me, about 6 years old. But he looks different. Nuno is medium-height and well-built. He s got short, dark, spiky hair and big dark eyes. He wears trendy clothes and he looks a bit like Antonio Banderas. Nuno is a great fan of hip hop and rap. He s also into computer games and is interested in languages. He can speak Spanish, English, French and Italian pretty well. He s also good at winter sports and has got a talent for dancing. He loves making new friends and writes a blog. I ve got a photo of his room. In the room he has got his own laptop computer, an mp player and a digital camera. He can take photos like a professional photographer. Examiner: Can he play a musical instrument? Student: Yes, he can. Nuno can play the guitar and he s very good at it. Examiner Thank you. Let s move on to task. Unit 0 0 Zadanie Examiner: Describe the picture. Can you start now? Student: Yes. The picture shows a street in a big city. I think it s a district of an American city, for example New York. In the background, I can see some blocks of fl ats. They look old and dirty. On the right, you can see graffi ti on the walls too. Between the walls with graffi ti, I can see a bar or a restaurant. There aren t many people there. I think the street is quite noisy and dangerous. In the foreground on the left, you can see a teenage boy. He is tall and slim. He s got dark curly hair and big black sunglasses. He looks handsome, but I think he isn t very friendly. His clothes are comfortable and trendy. He s got a white T-shirt, dark jeans and white trainers on. I guess he s a fan of rock or maybe he s into reggae music. In my opinion, the boy lives in this district. Examiner: Thank you. I will now ask you... Unit 0 D A B 4 C 4 Model exam conversation: 0 Zadanie Examiner: Read the task and think about what you d like to say. You have about a minute to prepare. Can you start now? Student: Yes, I m ready. The school in the second fl yer, Information Technology Institute, is my fi rst choice. There are many reasons why. First of all, I m good at science and I m into computers. This school has got great computer labs and every student has got a laptop and Internet access for free. That s fantastic. Also the teachers in this school are IT experts. They can help me pass my exams. And I can take my exams in many different subjects online. This is a very interesting idea. I think it s not so stressful. To me, the school in the fi rst fl yer, Drama and Dance Academy, is not so good because it s only for people who are good at some specifi c arts. It s a great school if you want to be an actor or a professional dancer, but this is not my plan for the future. Also this school won t prepare you so well for your exams. They only have three exam subjects and classes four days a week. It s not enough for me. That s why the IT school is the best in my opinion. Unit 04 4 Model exam conversation: 04 Zadanie Examiner: Let s start with task. Read the task. You have about half a minute for that. Then we will start. Can we start now? Student: Yes. Please. Examiner: Are you free at the weekend? Student: Yes, I am. Usually, I spend weekends with my best friend but he s busy this week. We often do sports together. We go to the gym in the morning and sometimes play team sports, like football or basketball, in the afternoon. But my favourite sports are cycling and running. They are exciting and cheap. You can do these sports outdoors and with your friends. That s always great! Let s go cycling together at the weekend. The suburbs are very pretty. Shall we go there? Examiner: Not really. I m not a great fan of cycling and I haven t got my bike here. I prefer football. Student: Well, so why don t we go to a football match together? Our school team has an important match on Sunday. We can practise with them on Saturday. Let s ask my brother and his friends to come with us. They re great football fans. Examiner: Well, I don t think it s a good idea. Your brother doesn t like me. He thinks I m really bad at sports. Why don t we ask your girlfriend to join us? Student: I m afraid it s not for her. She hates football matches. She thinks they re boring. But her brother is into football. I can talk to him. Examiner: Great idea! Thank you. Let s move on to task. Unit 05 4 Model exam conversation: 05 Zadanie Examiner: Describe the picture. Can you start now? Student: Yes, of course. The picture shows a teenager and a police offi cer. They are at a police station. The police offi cer is a young woman in uniform and she s sitting at the desk. She s got a piece of paper and a pen in her hands and she looks serious. The teenager is a girl with long blonde hair and she s also at the desk, opposite the police offi cer. Her clothes are casual and comfortable. I think she s in trouble with the police.

10

11

12 Spis treści Matura 0 Speaking Practice Unit page Unit page 4 Unit page 5 Unit page 6 Unit page 7 Unit page 8 Unit page 9 Unit page 0 Unit page Unit page Unit page Unit page 4 Communication activities page 5

13 Unit 04 C. SPEAKING EXAM INFO ROZMOWA Z ODGRYWANIEM ROLI Pamiętaj, aby: relacjonując zdarzenia z przeszłości, użyć odpowiednich form gramatycznych (np. czasu past simple, konstrukcji used to); w trakcie odpowiedzi mieć w zasięgu wzroku scenariusz, aby kontrolować, czy udało ci się rozwinąć wszystkie cztery elementy zadania; pamiętać o trzyminutowym limicie czasu na wykonanie całego zadania; starać się samodzielnie sterować przebiegiem rozmowy i samemu poruszać kolejne kwestie wymienione w poleceniu, nie czekając na podpowiedzi egzaminującego. Work in pairs. Read the instructions below and tell your travel stories. Use the phrases in the box. Student A Opowiedz koledze/koleżance o udanym weekendzie spędzonym w jednym z polskich miast. Porusz następujące kwestie: pogoda, zakupy, jedzenie, podróż powrotna. Student B Opowiedz koledze/ koleżance o udanym zimowym wyjeździe zagranicznym. Porusz następujące kwestie: podróż, bagaż, zakwaterowanie, zwiedzanie. Work in pairs and interview each other. Student A and B go to page 5. Read the story of a nightmare journey to the airport. Complete the gaps with the correct verbs. Use the past simple. BE GET ARRIVE GO BE BE GET CAN WALK GO HAVE K O LO TAKE BEGIN MISS TAKE CATCH STARTING A STORY You aren t going to believe it when I tell you about... Guess what happened! Just listen to this. I have a great story to tell you. 4 Read the exam task. Work in pairs and role-play the conversation. Use the different examiner's clues, A and B. Zadanie Last summer, I () on my first holiday abroad. My journey () very early in the morning. I () a taxi to the airport. Unfortunately, someone (4) an accident on the way and the traffic (5) really heavy. Because I (6) not wait any longer in the traffic jam, I (7) out of the taxi and (8) to the tram stop. Unluckily, I (9) my tram, so I decided to go to the nearest train station, which (0) me half an hour. This time I () lucky and I () my airport train. When I () at the airport, I (4) straight to the departures. When I (5) at the departures board, I (6) furious. The plane (7) cancelled because of the bad weather! minuty Po powrocie z wakacyjnej wycieczki do Londynu, dzielisz się wrażeniami z nauczycielem języka angielskiego. Poniżej podane są 4 kwestie, które musisz omówić w rozmowie z egzaminującym. Problem w trakcie podróży Zakupy Zwiedzanie Niespodziewane spotkanie Rozmowę rozpoczyna egzaminujący. Examiner Jesteś nauczycielem języka angielskiego. Po powrocie z wycieczki do Londynu zdający dzieli się z Tobą swoimi wrażeniami. Wysłuchaj jego/jej opowieści. Proszę włączyć do rozmowy wszystkie punkty z tabeli. Examiner A Examiner B Rozpoczynasz rozmowę: So, how was the trip? Poproś zdającego o dokładniejsze objaśnienie jednej kwestii: Tell me a bit more about... Grzecznie nie zgódź się z jakąś sugestią tak, aby zdający musiał podać dodatkowe argumenty: I can t believe that... It s impossible. Zapytaj, czy zdający przywiózł Ci jakąś pamiątkę, zgodnie z wcześniejszą obietnicą. Poproś o przyniesienie na lekcję zdjęć z wycieczki. 6 MM_SB_Speaking.indd :49

14

real life SAMPLE PAGES kurs przygotowujący do matury pre-intermediate STUDENTS BOOK Skuteczne przygotowanie do matury

real life SAMPLE PAGES kurs przygotowujący do matury pre-intermediate STUDENTS BOOK Skuteczne przygotowanie do matury real life pre-intermediate Skuteczne przygotowanie do matury Zadania, tematy i strategie maturalne Kluczowe umiejętności w motywującym kontekście Słowa i zwroty niezbędne na maturze i w codziennej komunikacji

Bardziej szczegółowo

Egzamin maturalny z języka angielskiego Rozmowa wstępna (wyłącznie dla egzaminującego)

Egzamin maturalny z języka angielskiego Rozmowa wstępna (wyłącznie dla egzaminującego) 26 Informator o egzaminie maturalnym z języka obcego nowoŝytnego Część ustna (bez określania poziomu) Przykładowe pytania do rozmowy wstępnej Rozmowa wstępna Rozmowa wstępna (wyłącznie dla egzaminującego)

Bardziej szczegółowo

Z A D A N I A E G Z A M I N A C Y J N E Z J Ę Z Y K A A N G I E L S K I E G O D L A G I M N A Z J A L I S T Ó W R O D F R I C K E R

Z A D A N I A E G Z A M I N A C Y J N E Z J Ę Z Y K A A N G I E L S K I E G O D L A G I M N A Z J A L I S T Ó W R O D F R I C K E R Z D N I E G Z M I N Y J N E Z J Ę Z Y K N G I E L S K I E G O D L G I M N Z J L I S T Ó W R O D R I K E R ontents.indd 10/1/08 :5:1 PM S P I S T R E Ś I Wstęp....................................................................................................

Bardziej szczegółowo

Gateway. online. Workbook. David Spencer. Student s Book

Gateway. online. Workbook. David Spencer. Student s Book Workbook online Student s Book David Spencer Gateway @ Identity match Człowiek wygląd zewnętrzny, cechy charakteru, osobowość Vocabulary Personality Work with a partner. Put these words in the correct

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN USTNY: ZESTAW DLA EGZAMINUJĄCEGO TEST PRZYKŁADOWY

EGZAMIN USTNY: ZESTAW DLA EGZAMINUJĄCEGO TEST PRZYKŁADOWY TEST PRZYKŁADOWY SZKOŁA What s your favourite school subject? Tell me about your earliest memory from school. Do you think there should be more art lessons in school? / Are you for or against school uniforms?

Bardziej szczegółowo

Broszura bezpłatna, współfinansowana z Europejskiego Funduszu Społecznego

Broszura bezpłatna, współfinansowana z Europejskiego Funduszu Społecznego WYBRANE MATERIAŁY DYDAKTYCZNE WYKORZYSTANE NA ZAJĘCIACH WYRÓWNAWCZYCH I POZALEKCYJNYCH Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KLASACH I-IV TECHNIKUM ZESPOŁU SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH IM. STANISŁAWA STASZICA W WIERUSZOWIE

Bardziej szczegółowo

Oxford Sprawdzian bez tajemnic Trzeci przykładowy sprawdzian szóstoklasisty z języka angielskiego i zestaw przykładowych zadań dodatkowych

Oxford Sprawdzian bez tajemnic Trzeci przykładowy sprawdzian szóstoklasisty z języka angielskiego i zestaw przykładowych zadań dodatkowych Oxford Sprawdzian bez tajemnic Trzeci przykładowy sprawdzian szóstoklasisty z języka angielskiego i zestaw przykładowych zadań dodatkowych Piotr Święcicki Diana Anyakwo 1 Spis treści Trzeci przykładowy

Bardziej szczegółowo

Matura podstawowa 2015 Use of English Writing. Intermediate. Paul Hancock, Marta Markowska, Joanna Szuwart

Matura podstawowa 2015 Use of English Writing. Intermediate. Paul Hancock, Marta Markowska, Joanna Szuwart Matura podstawowa 2015 Use of English Writing Get ready for MATURA 2015 Intermediate Paul Hancock, Marta Markowska, Joanna Szuwart Great Clarendon Street, Oxford,, United Kingdom Oxford University Press

Bardziej szczegółowo

Model egzaminu z języka angielskiego Poziom 1 STANAG 6001 Specyfikacje Egzamin przykładowy ŁÓDŹ 2009 2 Model egzaminu z języka angielskiego Poziom 1 wg STANAG 6001 Specyfikacje Egzamin przykładowy OPRACOWANIE:

Bardziej szczegółowo

CONTENTS. Grammar Section Speaking Bank Writing Bank

CONTENTS. Grammar Section Speaking Bank Writing Bank CONTENTS Module 1 People... p. 4 Module 2 Houses & Homes... p. 18 Culture I... p. 32 Module 3 School... p. 34 Module 4 Work... p. 48 Module 5 Family & Social Life... p. 62 Culture II... p. 76 Module 6

Bardziej szczegółowo

Współpraca: Alicja Cholewa-Zawadzka Monika Michalak Halina Tyliba

Współpraca: Alicja Cholewa-Zawadzka Monika Michalak Halina Tyliba Współpraca: Alicja Cholewa-Zawadzka Monika Michalak Halina Tyliba Published by Express Publishing Liberty House, Greenham Business Park, Newbury, Berkshire RG19 6HW, United Kingdom Tel.: (0044) 165 817

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MATURALNY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO

EGZAMIN MATURALNY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO ARKUSZ ZAWIERA INFORMACJE PRAWNIE CHRONIONE DO MOMENTU ROZPOCZĘCIA EGZAMINU! Miejsce na naklejkę MJA-P1_7P-092 EGZAMIN MATURALNY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO MAJ ROK 2009 dla osób niesłyszących POZIOM PODSTAWOWY

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZKI KONKURS JĘZYKA ANGIELSKIEGO

WOJEWÓDZKI KONKURS JĘZYKA ANGIELSKIEGO WOJEWÓDZKI KONKURS JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA UCZNIÓW GIMNAZJUM W ROKU SZKOLNYM 2012/2013 STOPIEŃ REJONOWY 4.01.2013 KOD UCZNIA ARKUSZ LICZY 10 STRON I ZAWIERA 12 ZADAŃ, EWENTUALNE BRAKI PROSZĘ ZGŁOSIĆ KOMISJI

Bardziej szczegółowo

USTNA MATURA Z J. ANGIELSKIEGO KROK PO KROKU...

USTNA MATURA Z J. ANGIELSKIEGO KROK PO KROKU... USTNA MATURA Z J. ANGIELSKIEGO KROK PO KROKU... ROZMOWA WSTĘPNA (2 min.) Zdający rozpoczyna egzamin od odpowiedzi na kilka ogólnych pytań dotyczących jego osobistych doświadczeń. W swoim zestawie zdający

Bardziej szczegółowo

Część pisemna (poziom podstawowy). Przykładowe zadania z rozwiązaniami

Część pisemna (poziom podstawowy). Przykładowe zadania z rozwiązaniami Część pisemna (poziom podstawowy). Przykładowe zadania z rozwiązaniami 47 2.3. Część pisemna (poziom podstawowy). Przykładowe zadania z rozwiązaniami ROZUMIENIE ZE SŁUCHU Zadanie 1. (0 4) Usłyszysz dwukrotnie

Bardziej szczegółowo

j ę z y k a n g i e l s k i

j ę z y k a n g i e l s k i język angielski PeWNiak gimnazjalny j. angielski odpowiedzi spis treści Dział Moduł Gramatyka Strona Wstęp 5 I 1. Człowiek dane osobowe, zainteresowania 2. Człowiek wygląd zewnętrzny, uczucia i emocje,

Bardziej szczegółowo

CZŁOWIEK ROZMOWA WSTĘPNA

CZŁOWIEK ROZMOWA WSTĘPNA CZŁOWIEK 1. Who is, in your opinion, the most beautiful woman / the most handsome man you have ever seen? Justify your choice. 2. What clothes do you feel most comfortable in? 3. What makes you laugh?

Bardziej szczegółowo

Egzaminujący: [Proszę przekazać zestaw Zdającemu.] Let s start with Task 1. Read the task. You have about half a minute for that. Then we will start.

Egzaminujący: [Proszę przekazać zestaw Zdającemu.] Let s start with Task 1. Read the task. You have about half a minute for that. Then we will start. Zestaw I Żywienie Szkoła Życie rodzinne i towarzyskie Zadanie 1 3 minuty Egzaminujący: [Proszę przekazać zestaw Zdającemu.] Let s start with Task 1. Read the task. You have about half a minute for that.

Bardziej szczegółowo

PLE FREE SAMPLE FREE SAMPLE FRE 1 CZŁOWIEK SŁOWNICTWO. Word Map. tracksuit CLOTHES. marital status PERSONAL DATA HAIR GENERAL APPERANCE

PLE FREE SAMPLE FREE SAMPLE FRE 1 CZŁOWIEK SŁOWNICTWO. Word Map. tracksuit CLOTHES. marital status PERSONAL DATA HAIR GENERAL APPERANCE PL E M E FR E E PL M SA FR EE M SA PL E FR E 1 CZŁOWIEK SŁOWNICTWO Word Map STEP 1 Kolorem niebieskim lub czarnym wpisz do mapy wyrazowej słowa i wyrażenia, które już znasz. marital status ETHICAL PROBLEMS

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MATURALNY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO MAJ 2013. dla osób niesłyszących POZIOM PODSTAWOWY. Czas pracy: 120 minut. Liczba punktów do uzyskania: 100

EGZAMIN MATURALNY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO MAJ 2013. dla osób niesłyszących POZIOM PODSTAWOWY. Czas pracy: 120 minut. Liczba punktów do uzyskania: 100 Centralna Komisja Egzaminacyjna Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu. Układ graficzny CKE 2010 KOD WPISUJE ZDAJĄCY PESEL Miejsce na naklejkę z kodem dysleksja EGZAMIN

Bardziej szczegółowo

CENTRALNA KOMISJA EGZAMINACYJNA OKRĘGOWE KOMISJE EGZAMINACYJNE. Informator o egzaminie maturalnym. z języka obcego nowożytnego

CENTRALNA KOMISJA EGZAMINACYJNA OKRĘGOWE KOMISJE EGZAMINACYJNE. Informator o egzaminie maturalnym. z języka obcego nowożytnego CENTRALNA KOMISJA EGZAMINACYJNA OKRĘGOWE KOMISJE EGZAMINACYJNE Informator o egzaminie maturalnym z języka obcego nowożytnego od roku szkolnego 2011/2012 JĘZYK ANGIELSKI Struktury gramatyczne POZIOM PODSTAWOWY

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN GIMNAZJALNY JĘZYK ANGIELSKI Czas pracy: 90 minut Liczba punktów do uzyskania: 50

EGZAMIN GIMNAZJALNY JĘZYK ANGIELSKI Czas pracy: 90 minut Liczba punktów do uzyskania: 50 EGZAMIN GIMNAZJALNY JĘZYK ANGIELSKI Czas pracy: 90 minut Liczba punktów do uzyskania: 50 Zadanie 1. (0-4 pkt) Usłyszysz dwukrotnie fragment audycji radiowej. Odpowiedz na pytania (1.1.-1.4.), wybierając

Bardziej szczegółowo

Gateway. online. Workbook. David Spencer. Student s Book

Gateway. online. Workbook. David Spencer. Student s Book Workbook online Student s Book David Spencer Gateway @ 4 Food for thought Żywienie artykuły spożywcze, przygotowywanie posiłków Vocabulary Food b c Look at these photos. What food and drink can you see?

Bardziej szczegółowo

KOMPENDIUM MATURA EXPLORER. materiały do powielania do poziomów Elementary - Upper-intermediate. Egzemplarz pokazowy

KOMPENDIUM MATURA EXPLORER. materiały do powielania do poziomów Elementary - Upper-intermediate. Egzemplarz pokazowy Egzemplarz pokazowy MATURA EXPLORER KOMPENDIUM materiały do powielania do poziomów Elementary - Upper-intermediate Alina Łubecka Izabela Michalak Anna Milewska Beata Polit Agnieszka Saramowicz-Garstecka

Bardziej szczegółowo

Egzamin maturalny od roku szkolnego 2014/2015. Język angielski Poziom podstawowy. Przykładowy zestaw zadań dla uczniów słabowidzących (A4)

Egzamin maturalny od roku szkolnego 2014/2015. Język angielski Poziom podstawowy. Przykładowy zestaw zadań dla uczniów słabowidzących (A4) Egzamin maturalny od roku szkolnego 2014/2015 Język angielski Poziom podstawowy Przykładowy zestaw zadań dla uczniów słabowidzących (A4) Czas pracy: 120 minut (Czas pracy będzie wydłużony zgodnie z opublikowanym

Bardziej szczegółowo

Student s Book. Katherine & Steve Bilsborough

Student s Book. Katherine & Steve Bilsborough Student s Book Katherine & Steve Bilsborough 1 Screen stories 7 Screen stories Vocabulary 1 TV programmes 1 In your notebook, match the types of TV programmes with the pictures. 13 cartoon chat show comedy

Bardziej szczegółowo

Any American can become a President (theoretical possibility) I can always get you a cup of tea from the canteen (practical possibility)

Any American can become a President (theoretical possibility) I can always get you a cup of tea from the canteen (practical possibility) MODAL CAFÉ Lesson 1 Can Usage: Ability I can speak English Offering Can I buy you a drink? Possibility I can always go to the canteen and get you one. MAN A : MAN B: MAN A: MAN B: So what do you think

Bardziej szczegółowo

USTNA MATURA Z J. ANGIELSKIEGO KROK PO KROKU...

USTNA MATURA Z J. ANGIELSKIEGO KROK PO KROKU... USTNA MATURA Z J. ANGIELSKIEGO KROK PO KROKU... ROZMOWA WSTĘPNA (2 min.) Zdający rozpoczyna egzamin od odpowiedzi na kilka ogólnych pytań dotyczących jego osobistych doświadczeń. W swoim zestawie zdający

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MATURALNY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO

EGZAMIN MATURALNY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO Miejsce na naklejkę z kodem szkoły dysleksja MJA-P1A1P-062 EGZAMIN MATURALNY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO POZIOM PODSTAWOWY Czas pracy 120 minut ARKUSZ I MAJ ROK 2006 Instrukcja dla zdającego 1. Sprawdź, czy

Bardziej szczegółowo

WROCŁAW 2012. Joanna Chmielewska Paulina Rogulska

WROCŁAW 2012. Joanna Chmielewska Paulina Rogulska WROCŁAW 2012 Joanna Chmielewska Paulina Rogulska Joanna Chmielewska Paulina Rogulska Skrypt gramatyczny do nauki języka angielskiego dla studentów Dolnośląskiej Szkoły Wyższej Wrocław 2012 Copyright by

Bardziej szczegółowo