Autor: nauczyciel języka angielskiego w w/w szkole - Ewa Koproń

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Autor: nauczyciel języka angielskiego w w/w szkole - Ewa Koproń"

Transkrypt

1 Program Koła Języka Angielskiego English Successful Communication dla zainteresowanych uczniów klas I-III XVI Liceum Ogólnokształcącego i V Liceum Profilowanego oraz klas I-IV Technikum Ekonomicznego w Zespole Szkół Ekonomicznych im. A. i J. Vetterów w Lublinie Autor: nauczyciel języka angielskiego w w/w szkole - Ewa Koproń I WSTĘP DO PROGRAMU Główne treści nauczania oraz cele programu koła języka angielskiego English Successful Communication są oparte na wytycznych Programu nauczania języka angielskiego liceum ogólnokształcące, liceum profilowane i technikum: DKOS /02. Jednakże celem nadrzędnym determinującym odrębność programu w/w koła języka angielskiego jest kształcenie umiejętności skutecznej komunikacji w języku angielskim poprzez rozwijanie językowych sprawności produktywnych, czyli: mówienia i pisania. Analiza przebiegu i wyników nowego egzaminu maturalnego z języka angielskiego potwierdza fakt, iż z opanowaniem tych właśnie sprawności językowych uczniowie mają najwięcej problemów. Jednocześnie na podstawie obserwacji wynikających z praktyki szkolnej można zauważyć, iż efektywne komunikowanie oraz precyzyjne przekazywanie właściwych informacji sprawia uczniom największą trudność. Zajęcia koła są więc próbą pomocy uczniom w pokonywaniu tych trudności przy jednoczesnym rozwijaniu zainteresowań językiem angielskim. II ADRESACI PROGRAMU I ORGANIZACJA ZAJĘĆ Zajęcia koła języka angielskiego są przeznaczone przede wszystkim dla uczniów klas maturalnych, ale mogą uczestniczyć w nich także uczniowie klas młodszych zainteresowani tematyką zajęć oraz rozwijaniem komunikacji językowej. Zajęcia będą odbywać się w formie warsztatowej zapewniającej uczniom możliwość aktywnego i twórczego udziału w przygotowywaniu i wykonywaniu zadań komunikacyjnych. Program przewidziany jest do realizacji na około 30 godzin w roku szkolnym 2009/2010, z założeniem kontynuacji w latach kolejnych. Zajęcia będą odbywać się w wymiarze 1 godziny tygodniowo, ale ich integralną część stanowić będzie także domowa, samodzielna praca uczniów. 1

2 III GŁÓWNE CELE EDUKACYJNE: 1. kształtowanie i doskonalenie umiejętności w zakresie kompetencji komunikacyjnej 2. kształtowanie i doskonalenie umiejętności w zakresie kompetencji lingwistycznej 3. przygotowanie do egzaminu maturalnego z języka angielskiego na poziomie podstawowym i rozszerzonym IV CELE SZCZEGÓŁOWE: A. JĘZYKOWE 1. integrowanie wszystkich sprawności językowych ze szczególnym uwzględnieniem kształcenia sprawności produktywnych, czyli mówienia i pisania 2. kształcenie umiejętności językowych pozwalających na swobodne używanie języka w różnorodnych aspektach sytuacyjno- tematycznych 3. doskonalenie przydatnych funkcji językowych ułatwiających porozumiewanie się w sytuacjach życia codziennego 4. rozwijanie umiejętności językowych poprzez kontakt z autentycznymi wypowiedziami ustnymi i pisemnymi, z uwzględnieniem stylu formalnego i nieformalnego 5. kształcenie sprawności mówienia poprzez rozwój informacyjnej skuteczności wypowiedzi, płynności i poprawności językowej 6. kształcenie sprawności pisania poprzez rozwój informacyjnej skuteczności wypowiedzi, poprawności ortograficznej i interpunkcyjnej, poprawności leksykalno - gramatycznej, oraz nadanie tekstowi odpowiedniej formy 7. rozwijanie umiejętności korzystania z różnych źródeł informacji (m.in. encyklopedii, słowników specjalistycznych oraz źródeł elektronicznych) B. WYCHOWAWCZE 1. rozwijanie zainteresowań językiem angielskim 2. kształcenie poczucia satysfakcji z umiejętności skutecznej komunikacji w języku angielskim 3. rozwijanie motywacji poprzez atrakcyjność i aktualność prezentowanych treści 4. doskonalenie umiejętności działania w zespole 5. rozwijanie tolerancji dla odmiennych poglądów i przekonań V. TREŚCI NAUCZANIA A. Rozwijanie sprawności mówienia 1. uzyskiwanie i udzielanie informacji - prośby o wyjaśnienie i powtórzenie 2

3 - udzielanie rad - udzielanie instrukcji - wskazywanie drogi - rozmowy telefoniczne - odgrywanie dialogów w różnych sytuacjach (post-office: customer clerk, restaurant: customer - waiter, street: pedestrian policeman, shop: customer shop assistant) 2. relacjonowanie wydarzeń - opisywanie przedmiotów i miejsc - przedstawianie kolejności wydarzeń - opisywanie różnych zdarzeń (trip, concert, party, sport event., shopping) 3. umiejętność negocjowania - wyrażanie próśb i skarg - składanie propozycji - wyrażanie sugestii i opinii - odgrywanie różnych ról (agreeing, disagreeing, interrupting, expressing opinion, giving an example, apologising) 4. opisywanie ilustracji - opis od ogółu do szczegółu - opis od obiektywnego opisu do interpretacji - ćwiczenia w opisie poszczególnych ilustracji 5. przedstawianie prezentacji - planowanie struktury prezentacji - używanie wyrażeń organizujących wypowiedź - ćwiczenia w prezentacji poszczególnych tematów B. Rozwijanie sprawności pisania 1. strategie pisania krótkiego tekstu użytkowego -analizowanie polecenia i przekazywanie informacji - wyrażanie uczuć i opinii - dostosowanie stylu do typu tekstu - poprawianie błędów językowych - ćwiczenia w pisaniu krótkich tekstów (postcard, note, message, , advert, questionnaire, invitation) 2. strategie pisania długiego tekstu użytkowego - wyrażanie informacji zawartych w poleceniu 3

4 - dostosowanie tekstu do wymogów formy - wzbogacanie stylistyczne tekstu - sprawdzanie poprawności językowej - kontrolowanie liczby wyrazów - ćwiczenia w pisaniu długich tekstów: a personal letter (of apology, of invitation, of request, tank you, with information) a formal letter (of enquiry, of complaint, to a magazine, of application) 3. strategie pisania wypracowań - wypowiedzi pisemnej - kontrolowanie stylu i liczby wyrazów - poprawianie błędów językowych - strategie pisania poszczególnych rodzajów wypowiedzi - ćwiczenia w pisaniu wypracowań (narrative story, review, for and against essey, description of a person/place) C. Słownictwo i struktury gramatyczne - powtarzanie i rozwijanie różnej tematyki słownictwa i struktur gramatycznych w zależności od wybranych tekstów słuchanych i czytanych oraz wypowiedzi ustnych i pisemnych, będących bazą dla rozwijania zintegrowanych sprawności językowych - wprowadzanie i ćwiczenie słownictwa i gramatyki w kontekście komunikacyjnym. VI.PROCEDURY OSIĄGANIA CELÓW ORAZ PROPOZYCJE ICH OCENY W trakcie realizacji programu uczeń będzie studiował i analizował różnego rodzaju teksty słuchane i czytane, Wykona szereg ćwiczeń, w ramach których przedstawi wypowiedzi ustne i pisemne, scenki rodzajowe, prezentacje. Uczeń będzie korzystał z różnych źródeł informacji, w tym z Internetu. W celu rozwinięcia zainteresowania językiem angielskim oraz motywacji do podwyższania umiejętności językowych ucznia zakłada się możliwość wyboru przez uczniów tematyki, a nawet konkretnych przykładów, analizowanych tekstów słuchanych i czytanych, a także wypowiedzi ustnych i pisemnych (uczniowie sami określają i aranżują scenki rodzajowe, wybierają tematy prac pisemnych). Mogą być one zgodne z różnorodnymi zainteresowaniami uczniów z zakresu historii, geografii, literatury, sztuki, a nawet informatyki. Z pewnością zwiększy to satysfakcję uczniów z umiejętności praktycznego posługiwania się językiem obcym. Osiągnięcia ucznia w procesie realizacji programu pokrywają się z celami określonymi w kształceniu językowym. Weryfikacja stopnia opanowania założonych umiejętności będzie odbywać się systematycznie poprzez ocenę poszczególnych zadań, ćwiczeń i prezentacji. 4

5 Nauczyciel ocenia zarówno pracę indywidualną ucznia, jak również jego wyniki pracy w parach i grupach. VII. EWALUACJA W trakcie realizacji programu uczniowie wykonują wiele ćwiczeń polegających na analizowaniu tekstów słuchanych i czytanych, a następnie ćwiczeń w mówieniu i pisaniu. Zostanie przeprowadzona analiza skuteczności realizacji celów poprzez wykorzystanie następujących metod: 1. analiza dokumentacji a) dziennik zajęć koła (analiza aktywności uczniów na zajęciach) b) analiza ustnych i pisemnych prac uczniów - analiza testów sprawdzających stopień opanowania wszystkich sprawności (po każdym etapie opanowania poszczególnych sprawności następuje podliczenie uzyskanych punktów, liczony jest też wskaźnik procentowy) - analiza testu końcowego (na ostatnich zajęciach uczniowie przystąpią do testu sprawdzającego stopień opanowania wszystkich sprawności) 2. wywiad (gromadzenie informacji odnośnie uczniów na temat przydatności i celowości zajęć koła 3. kwestionariusz ankiety (opracowana jest ankieta ewaluacyjna) VIII. LITERATURA Fisher, R., Uczymy się uczyć. Warszawa WSiP 1999 Galant, J., Kształcenie i ocenianie sprawności językowych w nauczaniu języków obcych w szkole ponadgimnazjalnej, Materiały do kursu WODKO AWANS Lublin 2005 Harmer, J.,How to teach English. Addison Wesley Longman 1998 Harmer,J.,The Practice of English Language Teaching. Pearson Education Ltd 2001 Harris,M., Assessment. Heinemann 1994 Komorowska, H.,O programach prawie wszystko. Warszawa WSiP 1999 Komorowska, H.,Sprawdzanie umiejętności w nauce języka obcego, Kontrola Ocena Testowanie, Warszawa 2002 Sikorzyńska, A. i inn., Matura z języka angielskiego Repetytorium. Pearson Education Ltd

6 Przykładowy scenariusz zajęć koła języka angielskiego English Successful Communication 1. Cel główny: rozwijanie sprawności mówienia- wypowiadania się na temat różnych zawodów, czynności zawodowych i cech osobowościowych oraz kształcenie umiejętności dyskusji i poszanowania poglądów innych. 2. Temat: What is the best job for you? 3. Cele szczegółowe: a) zapamiętanie wiadomości uczeń zna różne rodzaje zawodów i związane z nimi czynności zawodowe oraz przydatne cechy osobowości, zna zwroty używane do ich wyrażenia b) rozumienie wiadomości uczeń rozumie znaczenie używanych słów i wyrażeń oraz ich kontekst znaczeniowy c) stosowanie wiadomości 1) uczeń potrafi wykonać słuchanie ze zrozumieniem i czytanie ze zrozumieniem oparte na ćwiczonym słownictwie 2) uczeń potrafi napisać krótką charakterystykę wybranego zawodu 3) uczeń potrafi wypowiadać się na temat różnych zawodów, wyrażać swoje opinie i wnioski, przekazywać rady 4. Formy pracy: praca indywidualna, praca w parach i grupach 5. Środki dydaktyczne: ilustracje przedstawiające zawody, podręcznik kursowy Success, CD ROM, dodatkowe ćwiczenia ( writing, speaking) 6. Opis przebiegu lekcji: a) etap wstępny 10 ( students own pictures) Warm-up: Do you know these jobs? ( speaking) Uczniowie prezentują przygotowane przez siebie ilustracje przedstawiające różne zawody. W parach opowiadają sobie wzajemnie jakie to zawody i jakie czynności wykonują. Wyrażają opinie na temat rodzaju wykonywanej pracy ( ciekawa, stresująca, itp.) b) etap główny 20 ( students book, CD ROM, extra task ) Personality test (listening)- Uczniowie w trakcie słuchania wykonują test stwierdzający jakie cechy osobowości posiadają. Sprawdzając wyniki dowiadują się jaka praca jest dla nich najbardziej odpowiednia: Do you agree with the results? (speaking). W parach wymieniają poglądy na ten temat. Jobs duties and personal quolities ( writing) Uczniowie w grupach opisują jakie są czynności i cechy osobowości dla poszczególnych zawodów. c) etap końcowy 15 ( extra task ) Class survey: What are you? What to do after school? (speaking )- Uczniowie przeprowadzają ankietę ze sobą wzajemnie w parach i innym przedstawiają wyniki, wzajemnie radzą sobie jaki zawód wybrać w przyszłości. Homework : People with unusual jobs ( znaleźć informacje na temat niezwykłych zawodów, reading : zdania True- False ) 6

Program nauczania języka angielskiego Kurs standardowy 120 godzin Poziom elementary ( A2) z elementami z zakresu Finansów i Księgowości

Program nauczania języka angielskiego Kurs standardowy 120 godzin Poziom elementary ( A2) z elementami z zakresu Finansów i Księgowości Program nauczania języka angielskiego Kurs standardowy 120 godzin Poziom elementary ( A2) z elementami z zakresu Finansów i Księgowości MJP Investments Matthew Payne. ul. Jagiełły 2, 32-400 Myślenice.

Bardziej szczegółowo

PROGRAM KURSU METODYKI NAUCZANIA JĘZYKA ANGIELSKIEGO W OKRESIE WCZESNOSZKOLNYM DLA NAUCZYCIELI

PROGRAM KURSU METODYKI NAUCZANIA JĘZYKA ANGIELSKIEGO W OKRESIE WCZESNOSZKOLNYM DLA NAUCZYCIELI PROGRAM KURSU METODYKI NAUCZANIA JĘZYKA ANGIELSKIEGO W OKRESIE WCZESNOSZKOLNYM DLA NAUCZYCIELI ŁOMŻA, CZERWIEC 2011 1 WSTĘP: Program ten jest integralną częścią projektu Kreatywny Pracownik i będzie realizowany

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA JĘZYKA NIEMIECKIEGO

PROGRAM NAUCZANIA JĘZYKA NIEMIECKIEGO PROGRAM NAUCZANIA JĘZYKA NIEMIECKIEGO 27 Informacje ogólne 27 Wstęp 28 Ogólna koncepcja programu Specyfika programu 29 Adresaci programu Kwalifikacje nauczycieli Charakterystyka uczniów w wieku licealnym

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA JĘZYKA ANGIELSKIEGO. W III Liceum Ogólnokształcącym w Łomży

PROGRAM NAUCZANIA JĘZYKA ANGIELSKIEGO. W III Liceum Ogólnokształcącym w Łomży PROGRAM NAUCZANIA JĘZYKA ANGIELSKIEGO W III Liceum Ogólnokształcącym w Łomży Nr w wykazie 2/IIILO/2009 autorzy: Barbara Szczubełek, Katarzyna Mikołajczyk, Aneta Wałkuska, Marta Łapińska, Ewa Aleksiewicz,

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA JĘZYKA ANGIELSKIEGO w kształceniu zawodowym

PROGRAM NAUCZANIA JĘZYKA ANGIELSKIEGO w kształceniu zawodowym Magdalena Kębłowska PROGRAM NAUCZANIA JĘZYKA ANGIELSKIEGO w kształceniu zawodowym Kurs (IV.1) dla: zasadniczej szkoły zawodowej, technikum i liceum z klasami o profilu zawodowym zgodny z nową podstawą

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. Praktyczna nauka języka niemieckiego. Fonetyka

KARTA PRZEDMIOTU. Praktyczna nauka języka niemieckiego. Fonetyka KARTA PRZEDMIOTU 1. Informacje ogólne Nazwa przedmiotu i kod (wg planu studiów): Nazwa przedmiotu (j.niem.): Kierunek studiów: Specjalność/specjalizacja: Poziom kształcenia: Profil kształcenia: Forma studiów:

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA JĘZYKA ANGIELSKIEGO JAKO PIERWSZEGO JĘZYKA OBCEGO kurs początkowy LUB JAKO DRUGIEGO JĘZYKA OBCEGO kurs kontynuacyjny

PROGRAM NAUCZANIA JĘZYKA ANGIELSKIEGO JAKO PIERWSZEGO JĘZYKA OBCEGO kurs początkowy LUB JAKO DRUGIEGO JĘZYKA OBCEGO kurs kontynuacyjny PROGRAM NAUCZANIA JĘZYKA ANGIELSKIEGO JAKO PIERWSZEGO JĘZYKA OBCEGO kurs początkowy LUB JAKO DRUGIEGO JĘZYKA OBCEGO kurs kontynuacyjny Przeznaczony dla liceum ogólnokształcącego, liceum profilowanego i

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA JĘZYKA ANGIELSKIEGO W GIMNAZJUM, W SEKCJACH DWUJĘZYCZNYCH

PROGRAM NAUCZANIA JĘZYKA ANGIELSKIEGO W GIMNAZJUM, W SEKCJACH DWUJĘZYCZNYCH PROGRAM NAUCZANIA JĘZYKA ANGIELSKIEGO W GIMNAZJUM, W SEKCJACH DWUJĘZYCZNYCH Program został opracowany na podstawie Programu nauczania języka francuskiego w gimnazjum, w sekcjach dwujęzycznych autorstwa

Bardziej szczegółowo

Program nauczania języka angielskiego dla klas I VI szkoły podstawowej

Program nauczania języka angielskiego dla klas I VI szkoły podstawowej Sylwia Rapacka Program nauczania języka angielskiego dla klas I VI szkoły podstawowej zgodny z nową podstawą programową określoną w załączniku nr 2 do Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA JĘZYKA ANGIELSKIEGO

PROGRAM NAUCZANIA JĘZYKA ANGIELSKIEGO Magdalena Kębłowska PROGRAM NAUCZANIA JĘZYKA ANGIELSKIEGO Kurs kontynuacyjny (III.1) dla klas 1-3 gimnazjum zgodny z nową podstawą programową obowiązującą od 2012 roku III etap edukacyjny maj 2012 Spis

Bardziej szczegółowo

Rozwój językowy. w Gimnazjum Nr 27 STO Cambridge ESOL Preparation Centre (szkoła ma status Preparation Centre)

Rozwój językowy. w Gimnazjum Nr 27 STO Cambridge ESOL Preparation Centre (szkoła ma status Preparation Centre) Rozwój językowy w Gimnazjum Nr 27 STO Cambridge ESOL Preparation Centre (szkoła ma status Preparation Centre) Współpraca metodyczna: Lang LTC, Cambridge ESOL Exam Centre PL090 Poziomy znajomości języka

Bardziej szczegółowo

I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA W RADOMIU PRZEDMIOTOWE OCENIANIE Z JĘZYKA FRANCUSKIEGO

I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA W RADOMIU PRZEDMIOTOWE OCENIANIE Z JĘZYKA FRANCUSKIEGO I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA W RADOMIU PRZEDMIOTOWE OCENIANIE Z JĘZYKA FRANCUSKIEGO ZAKRES PODSTAWOWY Spis treści I. Podstawa prawna... 2 II. Cele Przedmiotowego Oceniania... 2 III.

Bardziej szczegółowo

Program nauczania języka niemieckiego

Program nauczania języka niemieckiego Grażyna Zenderowska-Korpus Program nauczania języka niemieckiego dla klas I-III liceum ogólnokształcącego, liceum profilowanego i technikum IV etap edukacyjny zakres podstawowy Poziom IV.0 dla początkujących

Bardziej szczegółowo

PROGRAM KSZTAŁCENIA dla studiów podyplomowych

PROGRAM KSZTAŁCENIA dla studiów podyplomowych PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W KONINIE WYDZIAŁ SPOŁECZNO-HUMANISTYCZNY PROGRAM KSZTAŁCENIA dla studiów podyplomowych Nazwa studiów podyplomowych JĘZYK ANGIELSKI W EDUKACJI PRZEDSZKOLNEJ I WCZESNOSZKOLNEJ

Bardziej szczegółowo

Daria Kowalska. Wykorzystywanie technik ludycznych w procesie nauki języka angielskiego w klasie II Szkoły Podstawowej w Wescie

Daria Kowalska. Wykorzystywanie technik ludycznych w procesie nauki języka angielskiego w klasie II Szkoły Podstawowej w Wescie UNIWERSYTET im. ADAMA MICKIEWICZA W POZNANIU WYDZIAŁ PEDAGOGICZNO ARTYSTYCZNY W KALISZU Pedagogiczne Studia Podyplomowe Daria Kowalska Wykorzystywanie technik ludycznych w procesie nauki języka angielskiego

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO 1 GIMNAZJUM W MALANOWIE PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO 1. Podstawa prawna. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 7 września 2004r. w sprawie warunków i sposobu

Bardziej szczegółowo

PROGRAM ZAJĘĆ POZALEKCYJNYCH Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLAS V - VI W SZKOLE PODSTAWOWEJ

PROGRAM ZAJĘĆ POZALEKCYJNYCH Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLAS V - VI W SZKOLE PODSTAWOWEJ PROGRAM ZAJĘĆ POZALEKCYJNYCH Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLAS V - VI W SZKOLE PODSTAWOWEJ Autor: mgr Krzysztof Klecha Przedmiot: język angielski Etap edukacyjny: II etap edukacyjny, V, VI klasa szkoły podstawowej

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO. w klasach I VI. w Publicznej Szkole Podstawowej. im. Marszałka J. Piłsudskiego.

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO. w klasach I VI. w Publicznej Szkole Podstawowej. im. Marszałka J. Piłsudskiego. PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO w klasach I VI w Publicznej Szkole Podstawowej im. Marszałka J. Piłsudskiego w Jedlni-Letnisku PODSTAWA PRAWNA Przedmiotowy system oceniania z języków

Bardziej szczegółowo

Program nauczania języka angielskiego dla II etapu kształcenia w klasach IV VI szkoły podstawowej

Program nauczania języka angielskiego dla II etapu kształcenia w klasach IV VI szkoły podstawowej Dorota Wosińska Program nauczania języka angielskiego dla II etapu kształcenia w klasach IV VI szkoły podstawowej zgodny z podstawą programową z dnia 27 sierpnia 202 r. Przede wszystkim obserwuj dziecko,

Bardziej szczegółowo

Rozkład materiału do podręcznika Matura Focus 2. Etap edukacyjny: IV. Poziom: A2+/B1. Liczba godzin: 90. Wstęp

Rozkład materiału do podręcznika Matura Focus 2. Etap edukacyjny: IV. Poziom: A2+/B1. Liczba godzin: 90. Wstęp Rozkład materiału do podręcznika Matura Focus 2 Etap edukacyjny: IV Poziom: A2+/B1 Liczba godzin: 90 Wstęp Rozkład materiału jest jedynie propozycją realizacji materiału. Nauczyciel korzystający z danego

Bardziej szczegółowo

DOBRE PRAKTYKI W NAUCZANIU HISTORII

DOBRE PRAKTYKI W NAUCZANIU HISTORII DOBRE PRAKTYKI W NAUCZANIU HISTORII Raport z badania jakościowego Warszawa, czerwiec 2014 ALBO TYLKO 2 r Autorzy: Jolanta Choińska-Mika Jakub Lorenc Krzysztof Mrozowski Aleksandra Oniszczuk Jacek Staniszewski

Bardziej szczegółowo

Radosław Kucharczyk. Program nauczania języka francuskiego w szkołach ponadgimnazjalnych Kurs podstawowy

Radosław Kucharczyk. Program nauczania języka francuskiego w szkołach ponadgimnazjalnych Kurs podstawowy Radosław Kucharczyk Program nauczania języka francuskiego w szkołach ponadgimnazjalnych Kurs podstawowy Warszawa 2012 Redaktor Paulina Słupek Redaktor techniczny Maryla Broda Skład i łamanie Marcin Szcześniak

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA JĘZYKA ANGIELSKIEGO

PROGRAM NAUCZANIA JĘZYKA ANGIELSKIEGO Magdalena Kębłowska PROGRAM NAUCZANIA JĘZYKA ANGIELSKIEGO Kurs kontynuacyjny (IV.1 zakres podstawowy i zakres rozszerzony) dla szkół ponadgimnazjalnych zgodny z nową podstawą programową obowiązującą od

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. PNJA (Use of English)

KARTA PRZEDMIOTU. PNJA (Use of English) KARTA PRZEDMIOTU 1. Informacje ogólne Nazwa przedmiotu i kod (wg planu studiów): Nazwa przedmiotu (j. ang.): Kierunek studiów: Specjalność/specjalizacja: Poziom kształcenia: Profil kształcenia: Forma studiów:

Bardziej szczegółowo

NOWE PERSPEKTYWY, NOWE MOŻLIWOŚCI,

NOWE PERSPEKTYWY, NOWE MOŻLIWOŚCI, INNOWACJA PEDAGOGICZNA dla uczniów klas piątych i szóstych Szkoły Podstawowej nr 29 w Chorzowie, uczęszczających na zajęcia wyrównawcze z języka angielskiego. KOMPUTER NOWE PERSPEKTYWY, NOWE MOŻLIWOŚCI,

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA JĘZYKA ANGIELSKIEGO

PROGRAM NAUCZANIA JĘZYKA ANGIELSKIEGO Magdalena Kębłowska PROGRAM NAUCZANIA JĘZYKA ANGIELSKIEGO Kurs dla początkujących Grupy przedszkolne dopuszczony do użytku szkolnego przez Ministerstwo Edukacji Narodowej, nr w wykazie: DKOS 5002 9/06.

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA JĘZYKA FRANCUSKIEGO W GIMNAZJUM, W SEKCJACH DWUJĘZYCZNYCH. Małgorzata Pamuła Mariusz Krysa Krystyna Herzig

PROGRAM NAUCZANIA JĘZYKA FRANCUSKIEGO W GIMNAZJUM, W SEKCJACH DWUJĘZYCZNYCH. Małgorzata Pamuła Mariusz Krysa Krystyna Herzig PROGRAM NAUCZANIA JĘZYKA FRANCUSKIEGO W GIMNAZJUM, W SEKCJACH DWUJĘZYCZNYCH Małgorzata Pamuła Mariusz Krysa Krystyna Herzig AUTORZY PROGRAMU: Małgorzata Pamuła adiunkt w Instytucie Neofilologii Akademii

Bardziej szczegółowo

BUDOWANIE PROGRAMÓW NAUCZANIA: INTEGRACJA JĘZYKA ANGIELSKIEGO I KULTURY EUROPEJSKIEJ

BUDOWANIE PROGRAMÓW NAUCZANIA: INTEGRACJA JĘZYKA ANGIELSKIEGO I KULTURY EUROPEJSKIEJ TRZYSEMESTRALNE PODYPLOMOWE STUDIUM DLA NAUCZYCIELI JĘZYKA ANGIELSKIEGO UAM MAŁGORZATA BRAMBOR BUDOWANIE PROGRAMÓW NAUCZANIA: INTEGRACJA JĘZYKA ANGIELSKIEGO I KULTURY EUROPEJSKIEJ Teresy Siek- Piskozub

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Technikum Nr 3 w Olkuszu Olkusz Kuratorium Oświaty w Krakowie Wstęp Prezentowany raport jest rezultatem ewaluacji zewnętrznej

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Komarowo Kuratorium Oświaty w Szczecinie Wstęp Prezentowany raport jest rezultatem ewaluacji zewnętrznej przeprowadzonej w szkole

Bardziej szczegółowo