ZASADY REKRUTACJI do klasy pierwszej pre-ib w II Liceum Ogólnokształcącym im. Mieszka I w Szczecinie na rok szkolny 2013/2014

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ZASADY REKRUTACJI do klasy pierwszej pre-ib w II Liceum Ogólnokształcącym im. Mieszka I w Szczecinie na rok szkolny 2013/2014"

Transkrypt

1 ZASADY REKRUTACJI do klasy pierwszej pre-ib w II Liceum Ogólnokształcącym im. Mieszka I w Szczecinie na rok szkolny 2013/2014 Załącznik Nr 1 Zgodnie z 8. ust.4 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 20 lutego 2004 r. w sprawie warunków i trybu przyjmowania uczniów do szkół publicznych oraz przechodzenia z jednych typów szkół do innych (Dz. U. z 2004 r. Nr 26, poz.232 z późn. zm.) oraz Zarządzeniem nr 7/2013 Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty z dnia 24 stycznia 2013 roku w sprawie przyjmowania uczniów i słuchaczy do publicznych szkół ponadgimnazjalnych i szkół policealnych na rok szkolny 2013/2014, dyrekcja szkoły podaje zasady rekrutacji do klasy pierwszej pre-ib w II Liceum Ogólnokształcącym im. Mieszka I w Szczecinie na rok szkolny 2013/2014. I. Kandydaci kończący gimnazjum mogą ubiegać się o przyjęcie do klasy pierwszej: pre-ib - przygotowującej do zasadniczego programu matury międzynarodowej IB DP (International Baccalaureate Diploma Programme) II. O przyjęciu kandydata do klasy pierwszej pre-ib decyduje suma punktów (maks. 400) otrzymanych za: przeliczane na punkty (maks. 100 punktów) wyniki egzaminu gimnazjalnego przeprowadzonego w ostatnim roku nauki w gimnazjum 0,2 pkt za każdy punkt procentowy uzyskany na egzaminie gimnazjalnym z zakresów: języka polskiego historii i wiedzy o społeczeństwie matematyki maks.20 punktów, maks.20 punktów, maks.20 punktów, przedmiotów przyrodniczych (biologii, geografii, fizyki chemii) maks.20 punktów, języka obcego nowożytnego na poziomie podstawowym maks.20 punktów. oceny z czterech obowiązkowych zajęć edukacyjnych (maks. 60 punktów) języka polskiego maks. 15 punktów, 1

2 matematyki historii geografii maks. 15 punktów, maks. 15 punktów, maks. 15 punktów. zgodnie z zasadą: celujący 15 punktów bardzo dobry 12 punktów dobry 09 punktów dostateczny 05 punktów 5 punktów za ukończenie gimnazjum z wyróżnieniem, punkty przydzielone przez szkolną komisję rekrutacyjno kwalifikacyjną za szczególne osiągnięcia (maks. 35 punktów), w tym: 35 punktów za tytuł laureata każdego z niżej wymienionych konkursów: konkursu organizowanego przez Towarzystwo na Rzecz Młodzieży Uzdolnionej, konkursu organizowanego przez II Liceum Ogólnokształcące im. Mieszka I w Szczecinie, Ogólnopolskiego Konkursu Języka Niemieckiego organizowanego przez Polskie Stowarzyszenie Nauczycieli Języka Niemieckiego, Konkursu Filozoficznego organizowanego przez Komitet Okręgowy Olimpiady Filozoficznej w Szczecinie, Ogólnopolskiego Konkursu Historycznego Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego dla młodzieży szkół gimnazjalnych; za osiągnięcia w konkursie Kangur matematyczny w kategorii uczniów gimnazjum (niezależnie od ilości tytułów maks. 30 pkt.): 30 punktów za tytuł laureata konkursu Kangur , 2012, 2013 w kategorii uczniów gimnazjum, 25 punktów za bardzo dobry wynik w konkursie Kangur , 2012, 2013 w kategorii uczniów gimnazjum, 15 punktów - za uzyskanie wyróżnienia w konkursie Kangur 2011, 2012, 2013 w kategorii uczniów gimnazjum; za osiągnięcia w konkursie fizycznym Lwiątko w kategorii uczniów gimnazjum (niezależnie od ilości tytułów maks. 25 pkt.): 25 punktów za uzyskanie tytułu hiperon w konkursie fizycznym Lwiątko 2011, 2012, 2013 w kategorii uczniów gimnazjum, 20 punktów uzyskanie tytułu kaon w konkursie fizycznym Lwiątko 2011, 2012, 2013 w kategorii uczniów gimnazjum, 15 punktów - uzyskanie tytułu taon w konkursie fizycznym Lwiątko 2011, 2012, 2013 w kategorii uczniów gimnazjum; 2

3 25 punktów za tytuł finalisty każdego z niżej wymienionych konkursów: Olimpiad: Matematycznej, Informatycznej lub Języka Angielskiego dla gimnazjalistów przeprowadzonych na zlecenie Ministerstwa Edukacji Narodowej, konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim i ponadwojewódzkim, organizowanego przez Kuratora Oświaty, konkursu organizowanego przez Towarzystwo na Rzecz Młodzieży Uzdolnionej, konkursu organizowanego przez II Liceum Ogólnokształcące im. Mieszka I w Szczecinie, Ogólnopolskiego Konkursu Języka Niemieckiego organizowanego przez Polskie Stowarzyszenie Nauczycieli Języka Niemieckiego, Konkursu Filozoficznego organizowanego przez Komitet Okręgowy Olimpiady Filozoficznej w Szczecinie, Ogólnopolskiego Konkursu Historycznego Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego dla młodzieży szkół gimnazjalnych; 20 pkt. za zakwalifikowanie się do II etapu olimpiady przedmiotowej; za osiągnięcia sportowe (niezależnie od ilości tytułów maks. 10 pkt. w tej kategorii): a) 10 punktów za osiągnięcia na poziomie co najmniej wojewódzkim w rywalizacji międzyszkolnej w dyscyplinach ujętych w regulaminie szkolnych imprez sportowych dla szkół gimnazjalnych Zarządu Głównego Szkolnego Związku Sportowego (regulamin dostępny na stronie b) 5 punktów za awans do zawodów regionalnych w rywalizacji międzyszkolnej w dyscyplinach ujętych w regulaminie szkolnych imprez sportowych dla szkół gimnazjalnych Zarządu Głównego Szkolnego Związku Sportowego (regulamin dostępny na stronie c) 5 punktów udokumentowane przez klub lub związek sportowy czynne uprawianie sportu potwierdzone wysokimi osiągnięciami; 10 pkt. sukcesy artystyczne na poziomie wojewódzkim lub ogólnopolskim, albo tytuł laureata VII Szczecińskiego Konkursu Piosenki Turystycznej i Poezji Śpiewanej "Na szlaku poezji" (niezależnie od ilości tytułów maks. 10 pkt.); 10 pkt. stypendium Krajowego Funduszu na Rzecz Dzieci uzyskane w okresie nauki w gimnazjum (niezależnie od ilości wyróżnień maks. 10 pkt.); 8 pkt. stypendium Prezydenta Miasta Szczecin uzyskane w okresie nauki w gimnazjum (niezależnie od ilości stypendiów maks. 8 pkt.); 5 pkt. tytuł podopiecznego lub kandydata Krajowego Funduszu na Rzecz Dzieci uzyskany w okresie nauki w gimnazjum (niezależnie od ilości wyróżnień - maks. 5 pkt.); 5 pkt. indywidualny tok lub program nauki realizowany w roku szkolnym 2012/2013 (niezależnie od ilości realizowanych toków lub programów maks. 5 pkt.); 3

4 2 pkt. osiągnięcia w aktywności na rzecz innych ludzi (zwłaszcza w formie wolontariatu) lub środowiska szkolnego (niezależnie od ilości potwierdzonych osiągnięć maks. 2 pkt.). Uwaga przypominamy, że kandydat, za szczególne osiągnięcia wskazane powyżej, może uzyskać łącznie maksymalnie 35 pkt. wynik pisemnego sprawdzianu uzdolnień kierunkowych z języka angielskiego (maks. 100 punktów) sprawdzian pisemny zostanie przeprowadzony w poniedziałek 10 czerwca 2013 r. w II LO w Szczecinie; wyniki sprawdzianu uzdolnień kierunkowych zostaną ogłoszone we wtorek 18 czerwca 2013 r. Uwaga: Szczegółowy harmonogram sprawdzianu pisemnego zostanie opublikowany na stronie internetowej szkoły po ustaleniu listy kandydatów do klasy 1 pre-ib. wynik ustnego sprawdzianu uzdolnień kierunkowych w formie rozmowy kwalifikacyjnej w języku angielskim (maks. 100 punktów) sprawdzian ustny zostanie przeprowadzony pomiędzy czerwca 2013 r. w II LO w Szczecinie; wyniki sprawdzianu uzdolnień kierunkowych zostaną ogłoszone we wtorek 18 czerwca 2013 r. Uwaga: Szczegółowy harmonogram sprawdzianu ustnego zostanie opublikowany na stronie internetowej szkoły po ustaleniu listy kandydatów do klasy 1 pre-ib. Laureaci i finaliści ogólnopolskich olimpiad przedmiotowych oraz laureaci konkursów o zasięgu wojewódzkim i ponadwojewódzkim, których program obejmuje w całości lub poszerza treści podstawy programowej, co najmniej jednego przedmiotu oraz laureaci Olimpiad: Matematycznej, Informatycznej lub Języka Angielskiego dla gimnazjalistów przeprowadzonych na zlecenie Ministerstwa Edukacji Narodowej, przyjmowani będą poza kolejnością, niezależnie od kryteriów ustalonych przez szkołę ( 8, ust.8 rozporządzenia MENiS z dnia 20 lutego 2004 roku). UWAGA: Klasa pre-ib jest klasą wstępną przygotowującą do podjęcia nauki w klasie realizującej w języku angielskim program matury międzynarodowej (International Baccalaureate). Prosimy ww. laureatów olimpiad i konkursów by poważnie rozważyli swoje możliwości kontynuowania nauki w klasie z wykładowym językiem angielskim, zanim zdecydują się wybrać klasę pre-ib. Przypominamy, że każdy kandydat do klasy pre-ib ma obowiązek przystąpić do części pisemnej i ustnej sprawdzianu uzdolnień kierunkowych z języka angielskiego opisanych w niniejszym załączniku. Osoby, które nie przystąpią do ww. sprawdzianu, zostaną usunięte z listy kandydatów do klasy 1 pre-ib. 4

5 Wykaz olimpiad i konkursów przedmiotowych dla uczniów gimnazjów, których program (zgodnie z załącznikiem nr 3 do zarządzenia nr 7/2011 Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty z dnia 04 stycznia 2011 r., załącznikiem nr 3 do zarządzenia nr 4/2012 Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty z dnia 11 stycznia 2012 r. oraz załącznikiem nr 3 do zarządzenia nr 7/2013 Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty z dnia 24 stycznia 2013 r.) obejmuje w całości lub poszerza treści podstawy programowej co najmniej jednego przedmiotu, uprawniających laureatów do przyjęcia do szkoły na rok szkolny 2013/2014 bez postępowania kwalifikacyjnego: 1. Olimpiady przeprowadzone w roku szkolnym 2011/2012 oraz 2012/2013 na zlecenie Ministerstwa Edukacji Narodowej: a) Olimpiada Matematyczna Gimnazjalistów; b) Olimpiada Informatyczna dla Gimnazjalistów; c) Olimpiada Języka Angielskiego dla Gimnazjalistów. 2. Konkursy dla uczniów gimnazjum przeprowadzone w roku szkolnym 2010/2011, 2011/2012 i 2012/2013, których organizatorem jest Zachodniopomorski Kurator Oświaty: a) Konkurs Polonistyczny; b) Konkurs Matematyczny; c) Konkurs Fizyczny z Elementami Astronomii; d) Konkurs Chemiczny; e) Konkurs Biologiczny; f) Konkurs Historyczny z Elementami Wiedzy o Społeczeństwie; g) Konkurs Geograficzny; h) Konkurs Języka Angielskiego; i) Konkurs Języka Niemieckiego; j) Konkurs Informatyczny (przeprowadzony w roku szkolnym 2010/2011). Przy przyjmowaniu do szkół w przypadku równorzędnych wyników uzyskanych w postępowaniu kwalifikacyjnym pierwszeństwo mają ( 10 rozporządzenia MENiS z dnia 20 lutego 2004 roku): a) sieroty, osoby przebywające w placówkach opiekuńczo-wychowawczych oraz osoby umieszczone w rodzinach zastępczych, b) kandydaci o ukierunkowanych i udokumentowanych zdolnościach, którym ustalono indywidualny program lub tok nauki, c) kandydaci z problemami zdrowotnymi, ograniczającymi możliwości wyboru kierunku kształcenia ze względu na stan zdrowia, potwierdzonymi opinią publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej. III. Terminy i wymagane dokumenty dla uczniów ubiegających się o miejsce w klasie pre-ib: Kandydaci do klasy pre-ib składają podania, wydrukowane wg wzoru na stronie internetowej ib.lo2.szczecin.pl, w sekretariacie II LO im. Mieszka I w Szczecinie od 13 maja 2013 r. (poniedziałek) do 29 maja 2013 r. (środa), do godziny

6 Jest to warunek niezbędny do przystąpienia przez kandydata do sprawdzianu uzdolnień kierunkowych. Jednocześnie kandydaci składają podania wydrukowane za pomocą strony internetowej od 13 maja 2013 r. (poniedziałek) do 05 czerwca 2013 r. (środa), do godziny czerwca 2013 r. (poniedziałek) pisemny sprawdzian uzdolnień kierunkowych z języka angielskiego. Pomiędzy 11 czerwca 2013 r. (wtorek), a 14 czerwca 2013 r. (piątek) ustny sprawdzian uzdolnień kierunkowych w formie rozmowy kwalifikacyjnej w języku angielskim. UWAGA: Szczegółowy harmonogram pisemnego i ustnego sprawdzianu uzdolnień kierunkowych zostanie opublikowany na stronie internetowej szkoły po ustaleniu listy kandydatów do klasy 1 pre-ib. 18 czerwca 2013 r. (wtorek) - ogłoszenie wyników pisemnych i ustnych sprawdzianów uzdolnień kierunkowych do klasy pre-ib. UWAGA: Wynik tych sprawdzianów nie przesądza kwestii uzyskania lub nieuzyskania miejsca w klasie 1 pre-ib. Wynik sprawdzianów jest tylko jednym z elementów składowych łącznej punktacji. Natomiast osoby, które w ogóle nie przystąpią do ww. sprawdzianów, zostaną usunięte z listy kandydatów do klasy 1 pre-ib. Od 20 czerwca 2013 r. (czwartek) do 26 czerwca 2013 r. (środa), do godziny 15 00, kandydaci mają możliwość dokonywania zmian w wyborze szkoły. W dniach 28 czerwca 2013 r. (piątek), 01 lipca 2013 r. (poniedziałek) oraz 02 lipca 2013 r. (wtorek), do godziny 15 00, kandydaci składają kopie świadectwa ukończenia gimnazjum oraz kopie zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu gimnazjalnego, poświadczone za zgodność z oryginałem przez dyrektora gimnazjum, które kandydat ukończył. Na każdej stronie kopii musi znaleźć się: adnotacja Stwierdzam zgodność z oryginałem, data, pieczęć urzędowa szkoły oraz imienna dyrektora lub osoby przez niego upoważnionej. UWAGA: Kandydaci do klasy pre-ib mają obowiązek dostarczenia do II LO potwierdzonej kopii świadectwa i wyników testu gimnazjalnego, nawet jeżeli II LO nie jest dla nich szkołą pierwszego wyboru w systemie elektronicznego naboru do szczecińskich szkół ponadgimnazjalnych. Bardzo prosimy by w miarę możliwości osoby kandydujące do klasy 1 pre-ib dostarczyły komplet dokumentów w piątek 28 czerwca lub w poniedziałek 01 lipca 2013 r. 1. Kandydaci na każdym z wymienionych wyżej etapów mogą dołączyć: opinię publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, zaświadczenie komitetu głównego olimpiady przedmiotowej (tytuł laureata, finalisty), 6

7 zaświadczenie komitetu głównego olimpiady dla gimnazjalistów przeprowadzanej na zlecenie Ministerstwa Edukacji Narodowej (tytuł laureata, finalisty), zaświadczenie o zakwalifikowaniu się do II etapu olimpiady przedmiotowej, zaświadczenie komisji konkursowej, konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim i ponadwojewódzkim (tytuł laureata, finalisty), zaświadczenie komisji konkursowej Ogólnopolskiego Konkursu Języka Niemieckiego dla Gimnazjalistów organizowanego przez Polskie Stowarzyszenie Nauczycieli Języka Niemieckiego, zaświadczenie komisji konkursowej Gimnazjalnego Konkursu Filozoficznego organizowanego przez Komitet Okręgowy Olimpiady Filozoficznej w Szczecinie, zaświadczenie komisji konkursowej Ogólnopolskiego Konkursu Historycznego Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego dla młodzieży szkół gimnazjalnych, zaświadczenie komisji konkursowej, konkursów organizowanych przez II LO im. Mieszka I w Szczecinie (tytuł laureata, finalisty), dyplom laureata lub finalisty konkursu Towarzystwa na Rzecz Młodzieży Uzdolnionej, dyplom laureata konkursu Kangur Matematyczny, dyplom Kangur Matematyczny za bardzo dobry wynik, dyplom Kangur Matematyczny wyróżnienie, dyplom Konkurs Fizyczny Lwiątko tytuł hiperon, dyplom Konkurs Fizyczny Lwiątko tytuł kaon, dyplom Konkurs Fizyczny Lwiątko tytuł taon, zaświadczenie stypendysty Prezydenta Miasta Szczecin, zaświadczenie kandydata lub podopiecznego lub stypendysty Krajowego Funduszu na Rzecz Dzieci, zaświadczenie o indywidualnym toku lub programie nauki wydane przez dyrektora szkoły, zaświadczenia lub inne dokumenty świadczące o sukcesach sportowych na poziomie regionalnym, wojewódzkim lub ogólnopolskim, zaświadczenia lub inne dokumenty świadczące o sukcesach artystycznych na poziomie wojewódzkim lub ogólnopolskim, dokument potwierdzający uzyskanie tytułu laureata VII Szczecińskiego Konkursu Piosenki Turystycznej i Poezji Śpiewanej "Na szlaku poezji", zaświadczenie o osiągnięciach w aktywności na rzecz innych ludzi lub środowiska szkolnego, wystawione przez właściwą instytucję. Przyjmujemy poświadczone przez dyrektora gimnazjum kopie tych dokumentów. 2. Karta zdrowia 2 września 2013 r. 03 lipca 2013 r. (środa) o godzinie szkolna komisja rekrutacyjno kwalifikacyjna ogłasza listę kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia do klasy pierwszej pre-ib II LO im. Mieszka I. 7

8 Od 03 lipca 2013 r. (środa) od godziny do 04 lipca 2013 r. (czwartek) do godziny kandydaci umieszczeni na liście kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia do klasy pre-ib składają oświadczenia potwierdzające wolę podjęcia nauki w klasie pre-ib II LO im. Mieszka I, poprzez złożenie oryginału świadectwa, oryginału zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu przeprowadzanego w ostatnim roku nauki w gimnazjum oraz trzech aktualnych fotografii (podpisanych na odwrocie); 04 lipca 2013 r. (czwartek) o godzinie wywieszenie listy przyjętych do klasy pre-ib, którzy dostarczyli wymagane dokumenty i potwierdzili wolę podjęcia nauki. Uwaga: Kandydaci, którzy nie znajdą się na liście (nie zostali zakwalifikowani do klasy pre-ib, lub nie złożyli oryginałów dokumentów w wymaganym terminie), uczestniczą dalej w elektronicznym naborze do pozostałych, wskazanych w podaniu, klas i szkół. Dalsza część procedur ich dotycząca przebiega w dniach od 04 lipca do 09 lipca 2013 r. zgodnie z opisem znajdującym się w podstawowych zasadach rekrutacji do II LO im. Mieszka I w Szczecinie. IV. Dzień Otwarty w II LO im. Mieszka I w Szczecinie: Wszystkich zainteresowanych ofertą II Liceum Ogólnokształcącego im. Mieszka I w Szczecinie na rok szkolny 2013/2014 zapraszamy na Dzień Otwarty w sobotę 20 kwietnia 2013 r. w godzinach od do 14 00, w czasie którego zostaną przedstawione istotne informacje dotyczące poszczególnych klas pierwszych. Dyrektor II LO im. Mieszka I w Szczecinie Jolanta Jastrzębska 8

Załącznik do Statutu Szkoły Regulamin rekrutacji do LXIV Liceum Ogólnokształcącego im. St. I. Witkiewicza na rok szkolny 2010/2011

Załącznik do Statutu Szkoły Regulamin rekrutacji do LXIV Liceum Ogólnokształcącego im. St. I. Witkiewicza na rok szkolny 2010/2011 Załącznik do Statutu Szkoły Regulamin rekrutacji do LXIV Liceum Ogólnokształcącego im. St. I. Witkiewicza na rok szkolny 2010/2011 I. Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu

Bardziej szczegółowo

Regulamin rekrutacji do TECHNIKUM nr 24 wchodzącego w skład Zespołu Szkół Nr 26 w Warszawie, ul. Urbanistów 3 na rok szkolny 2012/2013

Regulamin rekrutacji do TECHNIKUM nr 24 wchodzącego w skład Zespołu Szkół Nr 26 w Warszawie, ul. Urbanistów 3 na rok szkolny 2012/2013 Regulamin rekrutacji do TECHNIKUM nr 24 wchodzącego w skład Zespołu Szkół Nr 26 w Warszawie, ul. Urbanistów 3 na rok szkolny 2012/2013 PODSTAWA PRAWNA: 1. Ustawa o systemie oświaty z dn. 7 września 1991

Bardziej szczegółowo

1. Od roku szkolnego 2010/2011 na terenie miasta Leszna obowiązuje elektroniczny nabór do szkół ponadgimnazjalnych.

1. Od roku szkolnego 2010/2011 na terenie miasta Leszna obowiązuje elektroniczny nabór do szkół ponadgimnazjalnych. Regulamin przyjęć do klasy wstępnej (pre - IB) Programu Matury Międzynarodowej (INTERNATIONAL BACCALAREATE DIPLOMA PROGRAMME) w II Liceum Ogólnokształcącym im. Mikołaja Kopernika w Lesznie na rok szkolny

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 13 MKO z dnia 6 lutego 2015 r.

Zarządzenie Nr 13 MKO z dnia 6 lutego 2015 r. Źródło: http://www.kuratorium.waw.pl/pl/rodzice-i-uczniowie/rekrutacja-do-szkol/5971,zarzadzenie-nr-13-mko-z -dnia-6-lutego-2015-r.html Wygenerowano: Środa, 8 lipca 2015, 10:28 Zarządzenie Nr 13 MKO z

Bardziej szczegółowo

ZASADY I TERMINY REKRUTACJI DO KLAS PIERWSZYCH SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH DLA MŁODZIEŻY PROWADZONYCH PRZEZ MIASTO BIAŁYSTOK W ROKU SZKOLNYM 2015/2016

ZASADY I TERMINY REKRUTACJI DO KLAS PIERWSZYCH SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH DLA MŁODZIEŻY PROWADZONYCH PRZEZ MIASTO BIAŁYSTOK W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 ZASADY I TERMINY REKRUTACJI DO KLAS PIERWSZYCH SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH DLA MŁODZIEŻY PROWADZONYCH PRZEZ MIASTO BIAŁYSTOK W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 1. Postępowanie rekrutacyjne na rok szkolny 2015/2016

Bardziej szczegółowo

WARUNKI I KRYTERIA REKRUTACJI DO ZESPOŁU SZKÓŁ ELEKTRONICZNYCH I LICEALNYCH W WARSZAWIE W ROKU SZKOLNYM 2013/2014

WARUNKI I KRYTERIA REKRUTACJI DO ZESPOŁU SZKÓŁ ELEKTRONICZNYCH I LICEALNYCH W WARSZAWIE W ROKU SZKOLNYM 2013/2014 WARUNKI I KRYTERIA REKRUTACJI DO ZESPOŁU SZKÓŁ ELEKTRONICZNYCH I LICEALNYCH W WARSZAWIE W ROKU SZKOLNYM 2013/2014 W roku szkolnym 2013/2014 Zespół Szkół Elektronicznych Licealnych prowadzi nabór do klas

Bardziej szczegółowo

Regulamin rekrutacji do L Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Integracyjnymi im. Ruy Barbosy w Warszawie, ul. Burdzińskiego 4

Regulamin rekrutacji do L Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Integracyjnymi im. Ruy Barbosy w Warszawie, ul. Burdzińskiego 4 Regulamin rekrutacji do L Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Integracyjnymi im. Ruy Barbosy w Warszawie, ul. Burdzińskiego 4 PODSTAWA PRAWNA: 1. Ustawa z dn. 6 grudnia 1991 r. o zmianie ustawy systemie

Bardziej szczegółowo

Regulamin rekrutacji DO Technikum nr 11 W WARSZAWIE, UL. ODROWĄŻA 75:

Regulamin rekrutacji DO Technikum nr 11 W WARSZAWIE, UL. ODROWĄŻA 75: Regulamin rekrutacji DO Technikum nr 11 W WARSZAWIE, UL. ODROWĄŻA 75: PODSTAWA PRAWNA: Ustawa o systemie oświaty z dn. 7 września 1991 r. (tj. Dz. U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) Rozporządzenie

Bardziej szczegółowo

Warunki i kryteria rekrutacji do LII Liceum Ogólnokształcącego im. Władysława Stanisława Reymonta w Warszawie, ul. Żeromskiego 81

Warunki i kryteria rekrutacji do LII Liceum Ogólnokształcącego im. Władysława Stanisława Reymonta w Warszawie, ul. Żeromskiego 81 Warunki i kryteria rekrutacji do LII Liceum Ogólnokształcącego im. Władysława Stanisława Reymonta w Warszawie, ul. Żeromskiego 81 Na rok szkolny 2014/2015 PODSTAWA PRAWNA: 1. Ustawa o zmianie ustawy o

Bardziej szczegółowo

Regulamin rekrutacji do XI Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Reja w Warszawie oraz procedury przeprowadzenia naboru na rok szkolny 2015/2016

Regulamin rekrutacji do XI Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Reja w Warszawie oraz procedury przeprowadzenia naboru na rok szkolny 2015/2016 Regulamin rekrutacji do XI Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Reja w Warszawie oraz procedury przeprowadzenia naboru na rok szkolny 2015/2016 I. PODSTAWA PRAWNA 1. Ustawa z dnia 6 grudnia 2013 r. o

Bardziej szczegółowo

Rekrutacja w roku szkolnym 2015/2016 w Zespole Szkół Samochodowych i Licealnych nr 2

Rekrutacja w roku szkolnym 2015/2016 w Zespole Szkół Samochodowych i Licealnych nr 2 ZASADY REKRUTACJI na rok szkolny 2015/2016 do Technikum Samochodowego nr 2 i Zasadniczej Szkoły Samochodowej nr 1 wchodzących w skład Zespołu Szkół Samochodowych i Licealnych nr 2 w Warszawie al. Jana

Bardziej szczegółowo

Zasady i kryteria rekrutacji. do VI Liceum Ogólnokształcącego im. Juliusza Słowackiego w Kielcach. na rok szkolny 2015/2016

Zasady i kryteria rekrutacji. do VI Liceum Ogólnokształcącego im. Juliusza Słowackiego w Kielcach. na rok szkolny 2015/2016 Zasady i kryteria rekrutacji do VI Liceum Ogólnokształcącego im. Juliusza Słowackiego w Kielcach na rok szkolny 2015/2016 Podstawa prawna: Ustawa z dnia 6 grudnia 2013r. o zmianie ustawy o systemie oświaty

Bardziej szczegółowo

Regulamin rekrutacji do klas pierwszych

Regulamin rekrutacji do klas pierwszych Załącznik nr 1 do zarządzenia Nr 3/2015 Dyrektora II LO im Cypriana Kamila Norwida w Stargardzie Szczecińskim z dnia 27 lutego 2015 roku. Regulamin rekrutacji do klas pierwszych II Liceum Ogólnokształcącego

Bardziej szczegółowo

ustalam zasady: OFERTA EDUKACYJNA DLA UCZNIÓW KLAS PIERWSZYCH W ROKU SZKOLNYM 2014/2015

ustalam zasady: OFERTA EDUKACYJNA DLA UCZNIÓW KLAS PIERWSZYCH W ROKU SZKOLNYM 2014/2015 Zarządzenie dyrektora XX Liceum Ogólnokształcącego im. Zbigniewa Herberta w Gdańsku nr 02/14/02/14 z dnia 14 lutego 2014 r. w sprawie zasad rekrutacji oraz trybu pracy Szkolnej Komisji Rekrutacyjnej Na

Bardziej szczegółowo

Urząd Miejski w Białymstoku Departament Edukacji. o szkołach ponadgimnazjalnych prowadzonych przez Miasto Białystok na rok szkolny 2014/2015

Urząd Miejski w Białymstoku Departament Edukacji. o szkołach ponadgimnazjalnych prowadzonych przez Miasto Białystok na rok szkolny 2014/2015 Urząd Miejski w Białymstoku Departament Edukacji o szkołach ponadgimnazjalnych prowadzonych przez Miasto Białystok na rok szkolny 2014/2015 Białystok 2014 Opracowanie: DEPARTAMENT EDUKACJI URZĘDU MIEJSKIEGO

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR DLA GIMNAZJALISTY NA ROK SZKOLNY 2013/2014

INFORMATOR DLA GIMNAZJALISTY NA ROK SZKOLNY 2013/2014 Wprowadzenie INFORMATOR DLA GIMNAZJALISTY NA ROK SZKOLNY 2013/2014 Zanim zdecydujesz, do których szkół, a w ramach nich do których oddziałów będziesz kandydował, zapoznaj się z tymi szkołami: przeanalizuj

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Systemu Elektronicznego Wspomagania Rekrutacji

Instrukcja obsługi Systemu Elektronicznego Wspomagania Rekrutacji Nabór na rok szkolny 2012/2013 Instrukcja obsługi Systemu Elektronicznego Wspomagania Rekrutacji dla uczniów klas trzecich gimnazjów innych niż prowadzone przez miasto stołeczne Warszawę, którzy ubiegają

Bardziej szczegółowo

Urząd Miejski w Białymstoku Departament Edukacji. o szkołach ponadgimnazjalnych prowadzonych przez Miasto Białystok na rok szkolny 2015/2016

Urząd Miejski w Białymstoku Departament Edukacji. o szkołach ponadgimnazjalnych prowadzonych przez Miasto Białystok na rok szkolny 2015/2016 Urząd Miejski w Białymstoku Departament Edukacji o szkołach ponadgimnazjalnych prowadzonych przez Miasto Białystok na rok szkolny 2015/2016 Białystok 2015 Opracowanie: DEPARTAMENT EDUKACJI URZĘDU MIEJSKIEGO

Bardziej szczegółowo

ZASADY REKRUTACJI DO KLAS PIERWSZYCH W ZESPOLE SZKÓŁ Nr 6 IM. ST. STASZICA W SZCZECINKU NA ROK SZKOLNY 2010/2011

ZASADY REKRUTACJI DO KLAS PIERWSZYCH W ZESPOLE SZKÓŁ Nr 6 IM. ST. STASZICA W SZCZECINKU NA ROK SZKOLNY 2010/2011 ZASADY REKRUTACJI DO KLAS PIERWSZYCH W ZESPOLE SZKÓŁ Nr 6 IM. ST. STASZICA W SZCZECINKU NA ROK SZKOLNY 2010/2011 I. TERMIN SKŁADANIA PODAŃ Kandydaci do szkoły ponadgimnazjalnej składają podania w terminie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN NABORU UCZNIÓW

REGULAMIN NABORU UCZNIÓW REGULAMIN NABORU UCZNIÓW DO KLAS PIERWSZYCH I Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Kasprowicza w Raciborzu W ROKU SZKOLNYM 2013/2014 Rekrutacja prowadzona jest zgodnie z zasadami określonymi w Decyzji Śląskiego

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ I SPORTU 1) z dnia 20 lutego 2004 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ I SPORTU 1) z dnia 20 lutego 2004 r. Dz.U.04.26.232 2009.03.13 zm. Dz.U.2009.31.208 1 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ I SPORTU 1) z dnia 20 lutego 2004 r. w sprawie warunków i trybu przyjmowania uczniów do szkół publicznych oraz

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI. do Technikum Samochodowego Nr 3 i Zasadniczej Szkoły Zawodowej Nr 11

REGULAMIN REKRUTACJI. do Technikum Samochodowego Nr 3 i Zasadniczej Szkoły Zawodowej Nr 11 REGULAMIN REKRUTACJI do Technikum Samochodowego Nr 3 i Zasadniczej Szkoły Zawodowej Nr 11 w Zespole Szkół Samochodowych i Licealnych Nr 3 im. I. J. Paderewskiego w Warszawie, ul. Włościańska 35 na rok

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Systemu Elektronicznego Wspomagania Rekrutacji

Instrukcja obsługi Systemu Elektronicznego Wspomagania Rekrutacji Nabór na rok szkolny 2011/2012 Instrukcja obsługi Systemu Elektronicznego Wspomagania Rekrutacji dla uczniów klas trzecich gimnazjów innych niż prowadzone przez miasto stołeczne Warszawę, którzy ubiegają

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE ZASADY REKRUTACJI. do klasy pierwszej. Gimnazjum nr 23 im. Ireny Sendlerowej w Warszawie, ul. Tarnowiecka 4. w roku szkolnym 2015/2016

SZCZEGÓŁOWE ZASADY REKRUTACJI. do klasy pierwszej. Gimnazjum nr 23 im. Ireny Sendlerowej w Warszawie, ul. Tarnowiecka 4. w roku szkolnym 2015/2016 SZCZEGÓŁOWE ZASADY REKRUTACJI do klasy pierwszej Gimnazjum nr 23 im. Ireny Sendlerowej w Warszawie, ul. Tarnowiecka 4 w roku szkolnym 2015/201 I. Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o

Bardziej szczegółowo

Zasady rekrutacji. do Zespołu Szkół Budowlanych i Geodezyjnych w Chełmie na rok szkolny 2015/2016

Zasady rekrutacji. do Zespołu Szkół Budowlanych i Geodezyjnych w Chełmie na rok szkolny 2015/2016 Zasady rekrutacji do Zespołu Szkół Budowlanych i Geodezyjnych w Chełmie na rok szkolny 2015/2016 Podstawa prawna: 1) Ustawa z 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 ze

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 3 stycznia 2014 r. Poz. 7 USTAWA. z dnia 6 grudnia 2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw 1)

Warszawa, dnia 3 stycznia 2014 r. Poz. 7 USTAWA. z dnia 6 grudnia 2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw 1) DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 3 stycznia 2014 r. Poz. 7 USTAWA z dnia 6 grudnia 2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw 1) Art. 1. W ustawie z

Bardziej szczegółowo

1 Podstawa prawna rekrutacji uczniów III Liceum Ogólnokształcącego w Zespole Szkół Ogólnokształcących im. Książąt Czartoryskich w Jarosławiu:

1 Podstawa prawna rekrutacji uczniów III Liceum Ogólnokształcącego w Zespole Szkół Ogólnokształcących im. Książąt Czartoryskich w Jarosławiu: Regulamin Rekrutacji do III Liceum Ogólnokształcącego w Zespole Szkół Ogólnokształcących im. Książąt Czartoryskich w Jarosławiu na rok szkolny 2014/2015 1 Podstawa prawna rekrutacji uczniów III Liceum

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe zasady rekrutacji. do klas pierwszych. X Liceum Ogólnokształcącego w Szczecinie na rok szkolny 2015/2016

Szczegółowe zasady rekrutacji. do klas pierwszych. X Liceum Ogólnokształcącego w Szczecinie na rok szkolny 2015/2016 Statut ZSO nr 3 załącznik nr 13 c Szczegółowe zasady rekrutacji do klas pierwszych X Liceum Ogólnokształcącego w Szczecinie na rok szkolny 2015/2016 Szczecin 2015 1 Podstawa prawna: art.10 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

1. sekretariat szkoły - tel. (58) 672 25 09 2. htpp://www.zsp2.net 3. e-mail: zsp2@zsp2.net, zsp2wejherowo@gmail.com 4. gablota szkoły (I piętro)

1. sekretariat szkoły - tel. (58) 672 25 09 2. htpp://www.zsp2.net 3. e-mail: zsp2@zsp2.net, zsp2wejherowo@gmail.com 4. gablota szkoły (I piętro) Załącznik do Zarządzenia nr 7/2015 z dnia 23. lutego 2015 r. REGULAMIN R E K R U T A C J I NA ROK SZKOLNY 2015 / 2016 Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004

Bardziej szczegółowo

Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 18 w Krakowie Gimnazjum nr 20 im. Księcia Józefa Poniatowskiego XXVII Liceum Ogólnokształcące im.

Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 18 w Krakowie Gimnazjum nr 20 im. Księcia Józefa Poniatowskiego XXVII Liceum Ogólnokształcące im. Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 18 w Krakowie Gimnazjum nr 20 im. Księcia Józefa Poniatowskiego XXVII Liceum Ogólnokształcące im. Dr Henryka Jordana INFORMACJE DLA KANDYDATÓW DO LICEUM XXVII LO Liceum

Bardziej szczegółowo