AUTORZY SPRAWOZDANIA:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "AUTORZY SPRAWOZDANIA:"

Transkrypt

1 RAPORT z procesu przygotowania do egzaminu maturalnego i wyników osiągniętych przez absolwentów Liceum Ogólnokształcącego Zespołu Szkół Samorządowych w Ełku w 2012 roku AUTORZY SPRAWOZDANIA: Joanna Kupidłowska Teresa Grażyna Gorajewska Agnieszka Anna Łabanowska Wojciech Kazimierz Tyborski Ewa Gorlewska Aneta Kinga Dobkowska Jerzy Sowulewski Współpraca wychowawcy klas III: Katarzyna Cholewińska, Katarzyna Zastocka, Edyta Ostrowska Zespół Szkół Samorządowych w Ełku ul. Suwalska 15

2 2

3 Spis treści ORGANIZACJA EGZAMINU 4 INFORMACJA O POPULACJI ZDAJĄCYCH 5 PRZYGOTOWANIA DO EGZAMINU 7 INFORMACJA O WYNIKACH MATURY PRÓBNEJ Z OPERONEM W LISTOPADZIE Ocena stopnia opanowania materiału z matematyki 8 Wnioski wynikające z analizy wyników próbnej matury z języka angielskiego 11 Wnioski ogólne na podstawie diagnozy Matura z OPERONEM listopad PRZYGOTOWANIA ORGANIZACYJNE 13 INFORMACJA O WYNIKACH UZYSKANYCH PRZEZ ABSOLWENTÓW LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO NA MATURZE W 2012 ROKU 14 Informacja o wyborach zdających 14 Informacja o wynikach egzaminu w maju 14 Wyniki uzyskane przez zdających obowiązkowy egzamin ustny 16 Analiza wyników egzaminu maturalnego z języka polskiego na poziomie podstawowym 16 Analiza wyników egzaminu maturalnego z matematyki na poziomie podstawowym 19 Analiza wyników egzaminu maturalnego z języka angielskiego na poziomie podstawowym 21 Analiza wyników egzaminu maturalnego z języka niemieckiego na poziomie podstawowym w części obowiązkowej i dodatkowej 24 Analiza wyników egzaminu maturalnego z najczęściej wybieranych przedmiotów dodatkowych geografii i biologii 28 ZDAWALNOŚĆ Z UWZGLĘDNIENIEM SESJI POPRAWKOWEJ 30 LOSY ABSOLWENTÓW 31 WNIOSKI 31 ŹRÓDŁA INFORMACJI 33 3

4 Organizacja egzaminu Zgodnie z Komunikatem Dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej w sprawie terminów sprawdzianu, egzaminu gimnazjalnego, egzaminu maturalnego i egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe w 2012 r. pisemne oraz ustne egzaminy maturalne odbywały się w dniach od 4 do 25 maja. Nauczyciele byli powołani do Szkolnego Zespołu Egzaminacyjnego w naszym Liceum, jak również na mocy porozumienia między dyrektorami uczestniczyli w pracach Zespołów Egzaminacyjnych i Zespołów Nadzorujących w Zespole Szkół nr 3 oraz I Liceum Ogólnokształcącym. Jednej osobie, które z przyczyn losowych nie mogła przystąpić do ustnego egzaminu maturalnego, został wyznaczony termin dodatkowy. Struktura tegorocznego egzaminu była taka sama jak w roku ubiegłym. Aby uzyskać świadectwo dojrzałości, maturzyści musieli zdać (otrzymać co najmniej 30% maksymalnej liczby punktów) egzaminy pisemne na poziomie podstawowym z trzech przedmiotów obowiązkowych: z języka polskiego, języka obcego nowożytnego i z matematyki oraz egzaminy ustne z języka polskiego i języka obcego nowożytnego. Pozostałe przedmioty wymienione w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych (Dz. U. nr 83, poz. 562, z późn. zm.), zwanego dalej rozporządzeniem, mogły być zdawane tylko jako przedmioty dodatkowe albo na poziomie podstawowym, albo rozszerzonym, z wyjątkiem przedmiotów zdawanych również jako obowiązkowe, do których zdający mogli przystąpić na poziomie rozszerzonym. Wszyscy nauczyciele języka polskiego i matematyki, dwóch nauczycieli języka angielskiego, nauczyciel geografii, historii oraz chemii zostali powołani przez dyrektora OKE do sprawdzania prac pisemnych w wyznaczonych ośrodkach. Nie została unieważniona żadna praca ani z powodu naruszenia procedur, ani z powodu niesamodzielnego rozwiązywania zadań. Egzaminy maturalne zarówno w sesji majowej, jak również w sesji poprawkowej, przebiegły bez zakłóceń i zgodnie z harmonogramem. 4

5 Informacja o populacji zdających Do egzaminu maturalnego w maju 2012 roku zgłoszonych było 129 osób. Tegoroczni absolwenci stanowili 78% (100) wszystkich zdających, a pozostali 22% (29) to absolwenci z lat ubiegłych, którzy starali się uzyskać świadectwo dojrzałości albo chcieli podwyższyć wynik egzaminu lub zdać egzaminy z nowych przedmiotów dodatkowych. Do egzaminu przystąpili wszyscy zgłoszeni, którzy otrzymali świadectwo ukończenia szkoły 30 kwietnia 2012 r., natomiast wielu absolwentów z lat ubiegłych nie zgłosiło się w ogóle lub nie przystąpiło do wszystkich zadeklarowanych przedmiotów. Z roku na rok wzrasta odsetek absolwentów z lat ubiegłych składających deklarację, stanowi to coraz większy problem organizacyjny dla szkoły. Wyniki uzyskane na koniec edukacji analizujemy w odniesieniu do informacji uzyskanych na początku czwartego etapu edukacyjnego. W roku szkolnym 2009/2010 r. w Liceum Ogólnokształcącym w Zespole Szkół Samorządowych naukę rozpoczęło 120 uczniów z gimnazjów ełckich i powiatu ełckiego. Na początku września zespół nauczycieli uczących w danej klasie przeprowadził diagnozę wstępną, którą nazywamy bilansem otwarcia. Polegała ona na analizie wyników uzyskanych przez poszczególnych uczniów na świadectwie ukończenia szkoły, wyników z testu gimnazjalnego oraz analizie sprawdzianów z języka polskiego, języka obcego i matematyki. Uzyskane informacje pozwoliły lepiej zaplanować proces edukacyjny w każdej klasie, dostosować poziom i tempo pracy do indywidualnych wymagań uczniów czy też zespołu klasowego. WYNIKI UZYSKANE PRZEZ POSZCZEGÓLNE KLASY PIERWSZE NA KONIEC TRZECIEJ KLASY GIMNAZJUM CZĘŚĆ HUMANISTYCZNA EGZAMINU CZĘŚĆ MATEMATYCZNO-PRZYRODNICZA OCENY NA ŚWIADECTWIE UKOŃCZENIA GIMNAZJUM KLASA średnia część I max część I min część I średnia część II max część II min część II średnia z języka polskiego średnia z matematyki średnia z języka obcego A 30, , ,03 3,39 3,00 B 34, , ,67 2,83 3,89 C 32, , ,40 2,67 3,65 D 32, , ,55 3,17 3,69 szkoły 32, , ,41 3,01 3,56 Poniższe wykresy uświadamiają, jakie były osiągnięcia przyjętych do Liceum uczniów. Na sprawdzianie gimnazjalnym średnia ilość punktów uzyskana przez poszczególne klasy z części humanistycznej wahała się od 30,06 do 34,83 punktów na 50 możliwych, natomiast z części matematyczno przyrodniczej od 21,73 do 25,94 punktów. Najbardziej zróżnicowane wyniki z testów na zakończenie gimnazjum były w klasie B. Najlepszy wynik na sprawdzianie w części matematyczno-przyrodniczej wynosił 41, a najmniejszy 11 punktów, natomiast z części humanistycznej ilość punktów wahała się od 45 do 23. 5

6 Bardzo różne są też oczekiwania młodych osób, które wybierają naszą szkołę. Pochodzą z różnych środowisk, 45% ze wsi. Mamy świadomość, że już samo ukończenie szkoły ponadgimnazjalnej jest dla niektórych z nich sukcesem i szansą na zdobycie zawodu w szkole policealnej, ale czynimy starania, żeby wszyscy uczniowie przystępowali do egzaminu maturalnego. klasy Średnie wyniki uzyskane przez absolwentów gimnazjów, przyjętych do klas pierwszych LO w roku szkolnym 2009/2010 D C 32,31 32,13 24,10 21,73 CZĘŚĆ HUMANISTYCZNA EGZAMINU CZĘŚĆ MATEMATYCZNO- PRZYRODNICZA B 34,83 23,37 A 30,06 25, suma punktów z obu części egzaminu Średnie ocen w poszczególnych klasach uzyskane na koniec klasy trzeciej 4,50 4,00 3,50 3,00 3,03 3,39 3,00 3,67 2,83 3,89 3,65 3,69 3,55 3,40 3,17 2,67 2,50 2,00 1,50 1,00 0,50 0,00 A B C D klasa średnia z języka polskiego średnia z matematyki średnia z języka obcego 6

7 Przygotowania do egzaminu W celu jak najlepszego przygotowania uczniów do egzaminu maturalnego w szkole przeprowadza się diagnozy osiągnięć umiejętności i wiadomości opisanych standardami egzaminacyjnymi z przedmiotów obowiązkowych. Proces ten był zaplanowany i składał się z następujących etapów: diagnoza z matematyki po klasie pierwszej, badanie preferencji maturalnych uczniów w klasie drugiej ze szczególnym zwróceniem uwagi na wybierany obowiązkowy język obcy nowożytny koniec I semestru, diagnoza uczniów klas drugich: z języka polskiego marzec, diagnoza z wybranego przez ucznia języka obcego nowożytnego kwiecień, diagnoza z matematyki czerwiec; zbieranie wstępnych deklaracji maturalnych do 30 września 2011 r., Próbna Matura z OPERONEM koniec listopada 2011 r., zbieranie ostatecznych deklaracji maturalnych do 7 lutego 2012 r próbna matura organizowana przez OKE w Łomży 7 9 lutego 2012 r., wykorzystanie materiału ćwiczeniowego z matematyki przygotowanego przez CKE - 7 marca 2012 r. symulacja egzaminów ustnych z języka obcego nowożytnego. Organizowanie i przeprowadzanie diagnoz jest zawsze dużym wyzwaniem organizacyjnym. Umożliwiamy uczniom klas trzecich rozwiązywanie zadań umieszczonych w arkuszach w warunkach zbliżonych do egzaminacyjnych. Tylko do diagnozy z OPERONEM otrzymujemy gotowe arkusze w zamówionej ilości. Do pozostałych diagnoz wykorzystujemy materiał pomocniczy opublikowany przez OKE lub CKE, ale powielanie i składanie arkuszy dokonywane jest przez pracowników szkoły. OKE w Łomży udostępnia zazwyczaj również plik Excel, który pomaga nauczycielom obliczyć podstawowe wskaźniki statystyczne dotyczące wyników poszczególnych klas oraz wszystkich uczniów, którzy przystąpili do testu diagnostycznego. Nauczyciele, sprawdzając prace, stosują ustalone kryteria, sporządzają analizę ilościową wyników i w zespołach lub samodzielnie wyciągają wnioski do dalszej pracy. Zawsze model oceniania jest omawiany z uczniami. Uczniowie otrzymują informację o tym, jakie błędy popełnili i jak będą oceniane ich prace na rzeczywistym egzaminie. Od 2012 r. zmieniła się struktura zadań na egzaminie ustnym z języków obcych, z powodu wprowadzenia jednego poziomu dla wszystkich zdających. Nauczyciele języków obcych uczestniczyli w kursach doszkalających dla egzaminatorów. Aby rozwiać niepokój uczniów i nauczycieli przed nową formą egzaminu, umożliwiono wszystkim uczniom klas trzecich udział w egzaminie przed innym nauczycielem niż uczący daną grupę. 7

8 Informacja o wynikach matury próbnej z Operonem w listopadzie 2011 r Próbna Matura z OPERONEM to element kompleksowego programu przygotowań do matury. Próbna matura umożliwia sprawdzenie wiedzy maturzystów i przygotowuje ich do realiów prawdziwego egzaminu maturalnego. Arkusze egzaminacyjne oraz modele oceniania zostały ułożone przez ekspertów zatrudnionych przez Wydawnictwo Oświatowe OPERON i bezpłatnie dostarczone do szkoły. Prace uczniów sprawdzane są przez nauczycieli zgodnie z modelami oceania i zasadami opisanymi w Informatorach maturalnych. język polski klasa przystąpiło zdało zdawalność max min średnia A % 56% 14% 38% B % 71% 14% 44% C % 54% 23% 37% D % 69% 23% 40% szkoła % 71% 14% 40% matematyka klasa przystąpiło zdało zdawalność max min średnia A % 94% 16% 47% B % 58% 16% 33% C % 70% 16% 31% D % 64% 16% 33% szkoła % 94% 16% 36% język obcy klasa przystąpiło zdało zdawalność max min średnia A % 88% 27% 52% B % 88% 42% 61% C % 83% 25% 50% D % 75% 30% 52% szkoła % 88% 25% Ocena stopnia opanowania materiału z matematyki Arkusz zawierał zadania sprawdzające umiejętności z zakresu pięciu obszarów standardów wymagań: wykorzystania i tworzenia informacji (I),wykorzystania i interpretowania reprezentacji (II), modelowania matematycznego (III), użycia i tworzenia strategii (IV) oraz rozumowania i argumentacji (V). Zdający najlepiej poradzili sobie z zadaniem sprawdzającym umiejętność odczytania z wykresu funkcji przedziału, w którym funkcja maleje. Łatwe okazało się zadanie, w którym należało wskazać liczbę należącą do rozwiązania nierówności kwadratowej oraz liniowej. Większość uczniów wskazała prawidłowo liczbę będącą rozwiązaniem równania wymiernego, 8

9 poradzili sobie również z wyznaczaniem związków miarowych w stożku. Zdający wykazali się umiejętnością wykorzystania własności trzech kolejnych wyrazów ciągu arytmetycznego. Z zadań zamkniętych uczniowie najlepiej poradzili sobie z zadaniami dotyczącymi prawdopodobieństwa, które okazały się umiarkowanie trudne lub trudne (41% - 69%). Pozostałe zadania zamknięte okazały się bardzo trudne. Część uczniów nie podejmowała próby rozwiązania zadań otwartych. Większość uczniów kończyło rozwiązanie nierówności kwadratowej na wyznaczeniu pierwiastków trójmianu kwadratowego, przez co nie mogli otrzymać maksymalnej liczby punktów za zadanie. Nie pamiętali, w jaki sposób rozwiązuje się nierówność kwadratową. Mocne strony: stosowanie znanych algorytmów, umiejętność odczytywania danych z wykresów, diagramów i tabel, rozwiązywanie zadań odtwórczych, rutynowych Słabe strony Często zdarza się, że zdający: nieuważnie czyta polecenia oraz bezkrytycznie podaje wynik, nie może dokończyć poprawnie rozpoczętej drogi postępowania z powodu niewystarczającej sprawności rachunkowej lub algebraicznej, używa nieporadnego, nieprecyzyjnego języka, czasem uzyskując sprzeczność w rozwiązaniu zadania. Wyniki matury z matematyki potwierdzają, że trudność sprawia m.in.: wykonywanie podstawowych działań arytmetycznych na ułamkach, użycie i tworzenie strategii zwłaszcza z zakresu geometrii na płaszczyźnie, uzasadnienie lub udowodnienie postawionej w zadaniu tezy, budowanie modelu matematycznego do sytuacji przedstawionej w zadaniu, wybór poprawnej drogi rozwiązania zadania. Uczniowie próbują rozwiązywać zadania otwarte, o czym świadczy coraz mniejsza frakcja opuszczeń zadań. Porównanie średnich wyników z próbnego egzaminu maturalnego z matematyki w klasach trzecich LO w roku szkolnym 2011/ ,14 otwarte zamknięte 3,17 2,70 3,59 16,24 13,48 12,73 13,04 9

10 Wnioski wynikające z analizy wyników próbnej matury z języka polskiego Uczniowie mieli do wykonania w części I 15 zadań badających różne poziomy rozumienia czytanego tekstu nieliterackiego, a w części II musieli napisać własny tekst w związku z zamieszczonym tekstem literackim. Do wyboru były 2 tematy. Większość uczniów wybrała temat związany z analizą podanych fragmentów Przedwiośnia S. Żeromskiego, znacznie mniejsza ilość pisała pracę w oparciu o analizę fragmentów Makbeta W. Szekspira i Nie Boskiej komedii Z. Krasińskiego. Wynika to zapewne z faktu, iż powieść Żeromskiego była niedawno omawiana na lekcjach języka polskiego i uczniowie lepiej ją pamiętali. Formuła tematów wypracowań była bardzo przejrzysta i uczniowie systematycznie chodzący do szkoły i wykonujący ćwiczenia na lekcjach nie mieli większych problemów z wyszukiwaniem w tekstach literackich podstawowych informacji. Często jednak kłopot sprawiało umiejętne formułowanie argumentów czy budowanie wniosków. Zastrzeżenia budzi nadal kompozycja pracy i styl wypowiedzi pisanie słowami autora, liczne kolokwializmy, powtórki wyrazowe czy brak zrozumienia używanych sformułowań. Warto zwrócić uwagę, że w porównaniu do wyników diagnozy przeprowadzonej w klasie II poprawiła się umiejętność stosowania terminologii teoretyczno i historycznoliterackiej oraz stopień realizacji tematu pracy, zmniejszyła się również ilość błędów i nieścisłości rzeczowych. Znaczna część piszących nadal jednak nie zwraca uwagi na zapis interpunkcję i ortografię, mimo że ma możliwość korzystania ze słownika ortograficznego. W części I arkusza najtrudniejszym okazało się pytanie dotyczące określenia formy gramatycznej użytego w tekście czasownika i wyjaśnienia jej funkcji. Tylko 4 osoby poprawnie określiły formę czasownika, nie wyjaśniając jednak jej funkcji. Kłopot sprawiło również zadanie 3, w którym należało sformułować tezę. Wiele osób budowało zdania złożone lub pytające zamiast pojedynczego twierdzącego. W przypadku zadań 5. i 15. uczniowie nie zdobywali często punktu, ponieważ podawali tylko 3 poprawne odpowiedzi zamiast wymaganych 4. Łatwymi zadaniami były prawie we wszystkich klasach: 2., 4., 8. i 14. Piszący potrafili wyszukać w tekście informacje, wyjaśnić rozumienie fragmentów wypowiedzi czy wskazać funkcję akapitu w kompozycji tekstu. Nieliczni nie umieli w pełni poprawnie odróżnić opinii od informacji czy wskazać funkcji użytych w tekście cudzysłowów. Analiza wyników próbnej matury pozwala stwierdzić, że: widać wyraźną poprawę w zakresie umiejętności odczytywania tematu pracy i wyszukiwania w tekstach literackich podstawowych informacji; poprawiła się umiejętność posługiwania się terminologią teoretyczno i historycznoliteracką, znacznie zmniejszyła się ilość błędów i nieścisłości rzeczowych; uczniowie nie do końca prawidłowo formułują tezę, argumenty i wnioski, mają nadal problemy z komponowaniem pracy, stylem wypowiedzi i ortografią; piszący wyraźnie nie potrafią określić formy gramatycznej czasownika, kłopot sprawia również pełna odpowiedź w zadaniach wymagających wymienienie 4 elementów. Wnioski do dalszej pracy: ćwiczyć formułowanie tez, hipotez, argumentów i wniosków; powtórzyć podstawowe wiadomości z zakresu gramatyki języka polskiego; 10

11 wzbogacać zasób słownictwa uczniów i umiejętności posługiwania się różnymi rodzajami zdań; zwracać uwagę na ortografię i interpunkcję (np. powtórzyć zasady); ćwiczyć umiejętność analizowania tekstu literackiego pod kątem konkretnego tematu. Porównanie średnich wyników z próbnego egzaminu maturalnego z języka polskiego w klasach trzecich LO w roku szkolnym 2010/2011 punkty czytanie pisanie ,90 20,90 17,79 18,67 9,31 9,76 8,03 9,41 A B C D Arkusz próbnej matury z OPERONEM z języka polskiego nie zawierał zbyt skomplikowanych zadań, jednak mimo tego wielu uczniom nie udało się uzyskać 30% możliwych do zdobycia punktów. Warto zauważyć, że często byli to uczniowie rzadko przychodzący na lekcje lub tacy, którzy nie mają zdolności i mimo ciężkiej pracy ponieśli porażkę. Wśród wyników przekraczających niewiele 30% niepokojące są wyniki tych osób, które są zdolne, ale nie chodzą do szkoły i mają coraz większe zaległości. Wnioski wynikające z analizy wyników próbnej matury z języka angielskiego. Wyniki próbnej matury z języka angielskiego w klasach III były dość zróżnicowane. Zdecydowana większość przekroczyła próg zaliczenia, kilku osobom się to nie udało. Potrzebna była dalsza praca nad poszerzeniem zasobu leksykalnego ucznia, ale również zwrócenie uwagi na typowe błędy językowe, ortograficzne i merytoryczne. W zadaniach otwartych kilka kwestii wymagało indywidualnego omówienia z uczniami. Przede wszystkim należało zwrócić uwagę na dokładne czytanie poleceń. W zadaniu 7 uczniowie mieli napisać zaproszenie na przyjęcie urodzinowe, które organizują dla swojego przyjaciela lub przyjaciółki. Sporo uczniów zapraszało na swoje własne urodziny, co było niezgodne z poleceniem. W punkcie drugim tego zadania należało podać, gdzie się to przyjęcie odbędzie. Wielu uczniów popełniło błąd, nie stosując czasu przyszłego. Wynikało z tego, że przyjęcie już się odbyło. W punkcie trzecim należało określić datę i godzinę rozpoczęcia zabawy. To polecenie nie sprawiało wielkich trudności. Informacja czwarta to prośba o przybycie w określonych strojach. Niektórzy uczniowie realizowali to polecenie fragmentarycznie, czego nie można uznać. Brakowało w ich zdaniu prośby, polecenia. 11

12 W zadaniu 8 należało napisać list do przyjaciela. Tu również pojawiły się poważne błędy gramatyczne, które sprawiły, że niektórych informacji nie można było uznać. Na przykład uczeń miał napisać, co robił na wyjeździe wakacyjnym. Uczeń, pisząc w czasie teraźniejszym, wprowadzał mylną informację, że teraz jest na wyjeździe. Było to oczywiście niezgodne z poleceniem, co powodowało utratę punktów. Inny błąd to nieodpowiednia liczba wyrazów w liście. Limit wynosi słów. Zdarzały się prace powyżej 200 słów, co zgodnie z kryteriami oceniano na 0 punktów za formę. Sporo też było błędów językowych i ortograficznych, które zaniżały wynik w kryterium poprawności. Dosyć słabo wypadło słuchanie ze zrozumieniem, co wskazało na potrzebę większej ilości ćwiczeń tego typu. Oprócz słuchania i rozumienia do prawidłowego rozwiązania zadania potrzebne jest również myślenie, tzn. stawianie hipotez przed wysłuchaniem zadania, następnie weryfikacja ich w trakcie dwukrotnego słuchania i bezpośrednio po nim. Wniosek ogólny: należy rozwijać umiejętności językowe ucznia, ale również uczyć go zwracać uwagę na rzeczy, które szczególnie ocenia egzaminator. Ważne jest zaznajomienie ucznia z kryteriami oceniania na egzaminie i ocenianie kryterialne. Wnioski ogólne na podstawie diagnozy Matura z OPERONEM listopad 2011 ćwiczyć formułowanie tez, hipotez, argumentów i wniosków; pracować nad umiejętność posługiwania się terminologią teoretyczną i zwiększeniem zasobu słownictwa zapoznać uczniów z kryteriami oceniania na egzaminie Porównanie średnich wyników uzyskanych przez uczniów klas III LO na próbnej maturze 100% 90% 80% język polski język obcy matematyka 70% 60% 50% 40% 30% 38% 52% 47% 44% 61% 33% 37% 50% 52% 40% 31% 33% 20% 10% 0% A B C D 12

13 Przygotowania organizacyjne Dużo uwagi poświęcamy również na właściwe przygotowanie strony organizacyjnej i przestrzegania procedur ogólnopolskich i wewnątrzszkolnych. Zorganizowane były następujące szkolenia i spotkania mające na celu zapoznanie uczniów i rodziców oraz nauczycieli wchodzących w skład Szkolnego Zespołu Egzaminacyjnego z procedurami obowiązującymi na egzaminie maturalnym, obowiązkami i prawami zdających: Spotkanie informacyjne rodziców - w klasie II, Zapoznanie uczniów z informatorami i zasadami zdawania matury z poszczególnych przedmiotów, strukturą i formą egzaminu oraz zasadami jego organizacji i przebiegu na zajęciach przedmiotowych w klasie II Zapoznanie uczniów z procedurami obowiązującymi na egzaminie maturalnym, terminem egzaminów pisemnych oraz możliwością dostosowania warunków zdawania egzaminu do indywidualnych potrzeb ucznia wrzesień 2011, Spotkanie informacyjne uczniów przystępujących do matury w 2012 r. w celu przypomnienia procedur obowiązujących na egzaminie, zasadach kodowania arkuszy egzaminacyjnych oraz możliwości uzyskania zgody na przystąpienie do egzaminu w dodatkowym terminie (w czerwcu), w przypadku wystąpienia przyczyn losowych lub zdrowotnych uniemożliwiających przystąpienie do egzaminu w części ustnej lub w części pisemnej z danego przedmiotu lub przedmiotów zgodnie z harmonogramem; możliwością i zasadami ponownego przystąpienia do egzaminu (egzaminu w terminie poprawkowym w sierpniu); możliwością i zasadami ponownego przystąpienia do egzaminu (egzaminów) w kolejnych sesjach egzaminacyjnych kwiecień 2011 r., Ponadto od 2011 r. nauczyciele posiadający uprawnienia egzaminatorów korzystali z platformy e-learningowej Moodle uruchomionej przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną w Łomży. Platforma służyła do komunikowania się z egzaminatorami i doskonalenia umiejętności związanych ze sprawdzaniem arkuszy egzaminacyjnych. 13

14 Informacja o wynikach uzyskanych przez absolwentów Liceum Ogólnokształcącego na maturze w 2012 roku Przed przystąpieniem do analizy wyników warto przypomnieć, że mnogość przedmiotów do wyboru na maturze powoduje, że są takie przedmioty, do których przystępuje niewielu uczniów w szkole dla takiej próby analizy statystyczne są mało wiarygodne. Powszechny jest tylko egzamin z języka polskiego i matematyki oraz języka obcego nowożytnego. Od kilku lat zdecydowanie najczęściej młodzież wybiera jako przedmiot obowiązkowy język angielski; nawet wówczas, gdy zaczynają się go uczyć dopiero w liceum. Analiza w oddziałach klasowych możliwa jest jedynie dla przedmiotów masowo zdawanych w szkole, dlatego w raporcie znajduje się informacja o wybieralności przedmiotów dodatkowych oraz wnioski z analizy wyników z geografii i biologii, jako dwóch najczęściej wybieranych przedmiotów. Uczniowie mogą przystępować do egzaminów z przedmiotów, których szkoła nie uczy i na poziomie, do którego szkoła nie przygotowuje; wobec tego nie wszystkie wyniki egzaminów maturalnych są efektem pracy szkoły. Informacja o wyborach zdających Wszyscy ubiegający się o świadectwo dojrzałości obowiązkowo zdawali egzamin na poziomie podstawowym z następujących przedmiotów: języka polskiego (pisemny i ustny), matematyki (tylko pisemny) i wybranego języka obcego nowożytnego (angielski, niemiecki egzamin ustny i pisemny). Najczęściej wybieranym językiem obcym na egzaminie, tak jak w całym kraju, był język angielski ( 92 osoby język angielski, 8 język niemiecki). Egzaminy z przedmiotów dodatkowych były zdawane na wybranym poziomie albo podstawowym, albo rozszerzonym. Jeśli z któregoś przedmiotu obowiązkowego maturzysta potrzebował wyniku na poziomie rozszerzonym, to mógł zdawać ten przedmiot jako dodatkowy. Do egzaminu z języka polskiego na poziomie rozszerzonym przystąpiło 7% wszystkich zdających. Na zdawanie egzaminu z matematyki na poziomie rozszerzonym zdecydowało się 5% wszystkich przystępujących do egzaminu. Spośród pozostałych przedmiotów największą popularnością wśród zdających cieszyły się egzaminy z geografii 51%, biologii 25% oraz wiedzy o społeczeństwie 11%. Z historii do egzaminu przystąpiło 4% zdających, z fizyki i z chemii po 1%. Również języki obce nowożytne mogły być zdawane jako przedmioty dodatkowe na poziomie podstawowym albo na poziomie rozszerzonym. Dodatkowo język angielski na poziomie rozszerzonym wybrało 28% zdających, a język niemiecki na poziomie podstawowym 3% zdających. Informacja o wynikach egzaminu w maju Do egzaminu przystąpiło 100 absolwentów z roku szkolnego 2011/ czerwca świadectwo dojrzałości otrzymały 92 osoby. Tylko jedna osoba spośród 8, które nie otrzymały świadectwa w pierwszym terminie, nie miała prawa do zdawania egzaminu w sesji poprawkowej w sierpniu. Do egzaminu maturalnego w terminie poprawkowym uprawniony był absolwent, który przystąpił do wszystkich egzaminów z przedmiotów obowiązkowych i nie zdał 14

15 wyłącznie jednego z tych egzaminów w części ustnej lub w części pisemnej, ponadto żaden z jego egzaminów nie został unieważniony. Warunkiem przystąpienia do egzaminu było złożenie przez uprawnionego absolwenta dyrektorowi szkoły pisemnego oświadczenia o ponownym przystąpieniu do egzaminu maturalnego z danego przedmiotu w terminie 7 dni od daty ogłoszenia wyników. Średnie wyniki uzyskane przez absolwentów z przedmiotów obowiązkowych i wybranych dodatkowo. Zdawalność egzaminu maturalnego bez uwzględnienia sesji poprawkowej klasa złożyło deklarację przystąpiło zdało procent klasy nie zdało z jednego nie zdało co najmniej z dwóch A % 1 0 B % 2 1 C % 2 0 D % 2 0 razem % 7 1 zdawalność w LO w kraju 89 % 15

16 100 Porównanie średnich wyników uzyskanych przez uczniów klas III LO na egzaminie maturalnym ,0 64,6 65,3 46,5 76,8 58,3 58,0 48,1 67,2 68,0 64,8 62,2 56,8 62,7 63,0 54,0 56,0 53,0 50,3 47,2 48,2 49,8 47,3 42, A B C D szkoła kraj język polski język angielski matematyka język niemiecki Wyniki uzyskane przez zdających obowiązkowy egzamin ustny Spośród 100 absolwentów, którzy przystąpili do egzaminu maturalnego z języków obcych nowożytnych na ustnym egzaminie maturalnym zdawanym jako przedmiot obowiązkowy 92 wybrało język angielski, 8 język niemiecki. Wszyscy zdający język polski uzyskali wymaganą ilość punktów. Jedna uczennica zgłosiła się na obowiązkowy egzamin z języka angielskiego, ale nie udzieliła odpowiedzi na żadne pytanie, nie nawiązała dialogu z egzaminatorem i nie mogła uzyskać wymaganej liczby punktów. Średnie wyniki uzyskane przez zdających egzamin ustny z języka polskiego i języków obcych Oddział przedmiot A B C D Analiza wyników egzaminu maturalnego z języka polskiego na poziomie podstawowym Miary opisujące wyniki egzaminu maturalnego z języka polskiego przystąpiło zdało odsetek sukcesów max min średnia A % ,52 B % ,30 C % ,21 Średnia szkoły angielski 63% 64% 59% 53% 60% niemiecki 60% 65% 43% 63% 58% polski 74% 73% 62% 78% 71% 16

17 D % ,17 szkoła % ,81 kraj LO 97% 54,00 Poziom wykonania zadań z języka polskiego (część I rozumienie czytanego tekstu) województwo warmińsko-mazurskie Łatwość zadania 0,00 0,19 0,20 0,49 0,50 0,69 0,70 0,89 0,90 1,00 Interpretacja bardzo trudne umiarkowanie łatwe bardzo łatwe zadania trudne trudne Numer zadania 4 5, 6, 8, 11 1, 2, 3, 12, 14 7, 10, 13 9 Liczba zadań Liczba punktów Poziom wykonania zadań z języka polskiego (część I rozumienie czytanego tekstu) przez zdających absolwentów Liceum Ogólnokształcącego Łatwość zadania Interpretacja zadania Numer zadania 0-0,19 0,20-0,49 0,50-0,69 0,70-0,89 0,90-1,00 bardzo trudne trudne umiarkowanie trudne łatwe bardzo łatwe klasa A B C D A B C D A B C D A B C D A B C D Liczba zadań Liczba pkt UMIEJĘTNOŚCI MATURZYSTÓW Wśród zadań bardzo trudnych i trudnych znalazły się te, które badały następujące umiejętności: rozpoznawania typu akapitu i określenia funkcji tego akapitu w tekście (zad.4); rozpoznawania środków językowych i określenia ich funkcji (zad.6); rozpoznawania w tekście przykładu i określenia funkcji tego przykładu (zad.8); rozpoznawania i rozumienia funkcjonalności metafory zastosowanej w tekście (zad.11). W klasie C dodatkowo zadaniem trudnym okazało się zad.3 (umiejętność odczytania sensu części tekstu) i zad.5 (umiejętność odczytywania znaczeń dosłownych tekstu i rozpoznawania użytych w tekście argumentów). W klasie B i C zadaniem trudnym było także zadanie 14 (umiejętność odróżniania opinii od informacji). 17

18 W związku z tym należy w kształceniu polonistycznym zwracać uwagę na wymienione wyżej umiejętności, szczególnie związane z określaniem funkcji różnych elementów tekstu nieliterackiego. Niepokojące są również wyniki związane z zadaniem 14, gdyż umiejętność odróżniania opinii od informacji jest często ćwiczona nie tylko w przypadku tekstów nieliterackich, ale również w odniesieniu do literatury. Wśród zadań łatwych i bardzo łatwych znalazły się te, które badały następujące umiejętności: odczytania sensu fragmentu tekstu (zad.1) w klasach A i B; rozumienia funkcjonalności środków językowych (zad.2) w klasie B; odczytania sensu części tekstu (zad.3) w klasach B i D; odczytywania informacji sformułowanych wprost i wskazywania kontrargumentów (zad.7); odczytania sensu akapitu (zad.9); dostrzegania cech stylistycznych tekstu (zad.10); określania rodzajów związków logicznych (zad.13) w klasach B, C i D. Analiza wyników pozwala stwierdzić, że zdający radzili sobie w równym stopniu zarówno z zadaniami wymagającymi odtworzenia, jak i przetworzenia informacji. Zadanie 4 wypadło najgorzej nie tylko w naszej szkole, ale i całym województwie. Poziom wykonania zadań z języka polskiego (część II) województwo warmińsko mazurskie Rodzaj zadania Rozwinięcie Kompozycja Styl Język Zapis tematu Łatwość zadania 0,44 0,49 0,50 0,46 0,48 Poziom wykonania zadań z języka polskiego (część II - wypracowanie) przez zdających absolwentów Liceum Ogólnokształcącego Rodzaj zadania Rozwinięcie tematu Kompozycja Styl Język Zapis Klasa A B C D A B C D A B C D A B C D A B C D Łatwość zadania 0,42 0,49 0,39 0,38 0,52 0,58 0,56 0,50 0,47 0,63 0,48 0,55 0,40 0,60 0,49 0,51 0,61 0,81 0,69 0,68 Wśród zadań trudnych znalazły się: rozwinięcie tematu; styl wypowiedzi w klasach A i C; język wypowiedzi w klasach A i C. Pozostałe badane w II części arkusza obszary były dla zdających umiarkowanie trudne, a w przypadku klasy B zapis był na poziomie zadania łatwego. Napisanie wypracowania wymagało od zdających podjęcia czynności analizowania (dosłownej i symbolicznej warstwy utworu literackiego głównie na poziomie idei), charakteryzowania (postaci i postaw), porównywania, wnioskowania i podsumowywania. Nie posiadamy dokładnych informacji, które z tych czynności zostały przez zdających wykonane lepiej lub gorzej, jedynie liczbę uzyskanych punktów za poszczególne elementy pracy. Zdecydowanie lepsze niż w roku ubiegłym czy w czasie próbnych matur tej grupy są wyniki za kompozycję pracy i zapis, na co niewątpliwie wpływ miały działania podjęte przez nauczycieli. 18

19 Numer zadania Nadal należy zwracać uwagę na dobór słownictwa i budowę zdań oraz umiejętność analizy tekstu i porównywania postaci czy postaw. Analiza wyników egzaminu maturalnego z matematyki na poziomie podstawowym Miary opisujące wyniki egzaminu maturalnego z matematyki klasa przystąpiło zdało odsetek sukcesów max min średnia A % ,28 B % ,09 C % ,28 D % ,30 szkoła % ,03 kraj LO 85% 56,00 Arkusz egzaminacyjny z matematyki na poziomie podstawowym zawierał 34 zadania, w tym 25 zadań zamkniętych, 6 zadań krótkiej odpowiedzi oraz 3 zadania rozszerzonej odpowiedzi. Zadania zamknięte sprawdzały umiejętności interpretacji tekstu matematycznego i formułowania uzyskanych wyników, używania podstawowych pojęć matematycznych, znajomości definicji i twierdzeń oraz umiejętność posługiwania się nimi w praktyce, a także umiejętność dobierania modelu matematycznego do prostej sytuacji przedstawionej w zadaniu. Zadania otwarte sprawdzały umiejętność tworzenia i stosowania strategii postępowania, która jasno wynika z treści zadania, prowadzenia prostego rozumowania. Tematyka zadań egzaminacyjnych w arkuszu na poziomie podstawowym obejmowała większość treści z podstawy programowej. Za rozwiązanie zadań zdający mógł otrzymać maksymalnie 50 punktów. Poziom wykonania zadań przed zdających absolwentów Liceum Ogólnokształcącego Łatwość zadania Interpretacja zadania I 0-0,19 0,20-0,49 0,50-0,69 0,70-0,89 0,90-1,00 bardzo trudne trudne umiarkowanie trudne łatwe bardzo łatwe klasa A B C D A B C D A B C D A B C D A B C D 8 8 8,2 1 10, , , , , ,9 7,

20 II 23 2,3, III ,28 IV 29 V 30 29, ,6, , ,6, 15, 22, 23 1, Liczba zadań Liczba punktów , ,3 1 19, 24, , ,6, ,5, , ,4, 5, ,5, UMIEJĘTNOŚCI MATURZYSTÓW Do słabych stron tegorocznych maturzystów należą w większości umiejętności, które były sprawdzane zadaniami otwartymi. Zadania te reprezentowały 2, 3, 4 i 5 obszar standardów. Najwięcej problemów można zauważyć w zadaniach wymagających stosowania prostego rozumowania do rozwiązywania problemów. Bardzo trudne dla zdających z województwa warmińsko-mazurskiego jak również naszej szkoły okazały się zadania wymagające przeprowadzenia dowodu geometrycznego (zadanie 30) i uzasadnienia prawdziwości nierówności algebraicznej (zadanie 27). Oprócz tego zdający naszej szkoły mieli problem z użyciem i zastosowaniem strategii do rozwiązania problemów z zakresu geometrii na płaszczyźnie kartezjańskiej (zadanie 29). Bardzo trudne (w klasie 3B i 3D) oraz trudne (w klasie 3A i 3C) dla zdających okazało się rozwiązanie zadania umieszczonego w kontekście praktycznym, prowadzące do równania kwadratowego z jedną niewiadomą (zadanie 34).Spośród dziewięciu zadań otwartych, trzy zadania (26, 31, 32) okazały się umiarkowanie trudne co pokrywa się z wynikiem w województwie. Egzamin pokazał, że maturzyści dobrze opanowali podstawowe wiadomości i umiejętności z zakresu poziomu podstawowego i potrafili zastosować odpowiednie algorytmy w zadaniach, które pojawiały się już wcześniej na egzaminach maturalnych. Zadowalające jest to, iż dla zdających naszej szkoły niektóre zadania znalazły się w grupie zadań bardzo łatwych, natomiast w województwie takich zadań nie było. W przypadku niektórych zadań poziom ich wykonania w poszczególnych klasach jest zróżnicowany, w jednej klasie okazuje się zadaniem trudnym, natomiast w innej bardzo łatwym (np. zadanie 3, 6). Uczniowie szkół ponadgimnazjalnych lepiej radzą sobie z zadaniami algorytmicznymi, niż wymagającymi samodzielnego rozumowania czy też stosowania strategii. Na podstawie poziomu osiągnięć, analizy poprawnych i błędnych rozwiązań zadań można z dużym prawdopodobieństwem wnioskować o istotnych brakach umiejętności matematycznych 20

21 uczniów. Nadal problemem są zadania nieschematyczne, wymagające umiejętności modelowania, doboru strategii czy też przeprowadzenia rozumowania. Wnioski: Ucząc matematyki należy: położyć nacisk na kształcenie umiejętności analizy warunków zadania i doboru optymalnych metod rozwiązywania problemów matematycznych, zwrócić uwagę na to, aby uczniowie dobrze rozumieli wprowadzane na zajęciach definicje i twierdzenia oraz potrafili je interpretować, także geometrycznie. Analiza wyników egzaminu maturalnego z języka angielskiego na poziomie podstawowym Miary opisujące wyniki egzaminu maturalnego z języka angielskiego odsetek przystąpiło zdało sukcesów max min średnia A B C D szkoła % 100% 100% 100% 99% , , , , ,20 kraj 91% 68,00 Arkusz maturalny z języka angielskiego na poziomie podstawowym składa się z trzech części : rozumienie ze słuchu, rozumienie tekstu czytanego i wypowiedź pisemna. Każda część składa się z kilku zadań, które prezentują zróżnicowany stopień trudności 21

22 numer czynności Poziom wykonania zadań przed zdających absolwentów Liceum Ogólnokształcącego Wskaźnik łatwości Interpretacja zadania Rozumienie słuchanego tekstu Rozumienie czytanego tekstu Wypowiedź pisemna 0-0,19 0,20-0,49 0,50-0,69 0,70-0,89 0,90-1,00 bardzo trudne umiarkowanie trudne trudne 3.4, 3.5, 1.1, 1.2, 1.3, 2.1, 2.2, 2.3, 3.1, 3.2, 4.4, 5.3, 6.1, 6.3, , 4.3, 4.5, 4.7, 5.1, 5.6, 6.6, 6.7, łatwe 1.5, 2.4, 2.5, 3.3, 4.1, 4.6, 5.2, 5.4, 5.5, 6.2, 6.4, 6.5, 7.2, 8.3, 8.4, 7.1.1, 7.1.2, 7.1.3, 8.1.1, , 8.1.4, 8.2, bardzo łatwe 7.1.4, Liczba czynności Liczba punktów Na ogólną liczbę 47 czynności do wykonania przez uczniów (poszczególne odpowiedzi do zadań zamkniętych oraz realizacja podpunktów zadań otwartych, czyli wypowiedzi pisemnej) aż 20 czynności zostało zrealizowanych w przedziale 0,70-0,89 co zostało określone jako łatwe dla ucznia. 19 czynności znalazło się w przedziale 0,50-0,69, co określono jako umiarkowanie trudne. Sześć czynności znalazło się w przedziale 0,20-0,49 ocenionych jako trudne. Po jednej czynności znalazło się w przedziale 0-0,19 ( bardzo trudne ) oraz 0,90-1,00 ( bardzo łatwe ). Wyniki te pokazują poziom możliwości językowych ucznia oraz jego wkład pracy w rozwój umiejętności lingwistycznych. Średni wynik egzaminu pisemnego z języka angielskiego na poziomie podstawowym w województwie warmińsko-mazurskim wyniósł 69%, w szkole 66,6%. Jest to wynik zbliżony do średniej wojewódzkiej. Podkreślić należy fakt, że język angielski wybrało 91 maturzystów w ZSS w Ełku, co stanowi 90% zdających. Tak duża liczba uczniów wybierających język angielski, o bardzo zróżnicowanych umiejętnościach, rodzi określone problemy i wymaga niełatwego podejścia ze strony nauczyciela, którego zadaniem jest przygotowanie tak różnorodnej grupy do jednorodnego egzaminu. UMIEJĘTNOŚCI MATURZYSTÓW Analiza wyników egzaminu pozwoliła określić, które umiejętności sprawdzane podczas egzaminu zostały opanowane przez absolwentów szkół ponadgimnazjalnych w największym, a które w najmniejszym stopniu. W obszarze rozumienie słuchanego tekstu umiejętnością najlepiej opanowaną przez tegorocznych maturzystów było określanie głównej myśli tekstu, które było sprawdzane w zadaniach 1.5 oraz 2. Poprawnych odpowiedzi udzieliło 76,4% z warmińsko-mazurskiego, natomiast 78% absolwentów szkoły udzieliło poprawnej odpowiedzi do zadania 1.5 i 72,2% do zadania 2. Umiejętność tę zdający opanowali więc w stopniu zadowalającym. 22

23 Najtrudniejsze dla abiturientów w tym obszarze były zadania cząstkowe wymagające stwierdzenia, czy tekst zawiera określone informacje. Interesujący jest fakt, iż umiejętność ta sprawdzana była za pomocą techniki prawda/fałsz, uznawanej za najprostszą. Zadania cząstkowe okazały się umiarkowanie trudne. Zostały one poprawnie rozwiązane przez 58,3% absolwentów szkół ponadgimnazjalnych z warmińsko-mazurskiego. W liceum wynik ten wyniósł 51%. W zakresie rozumienia pisanego tekstu najmocniejszą stroną abiturientów przystępujących do egzaminu była, opanowana w stopniu zadowalającym, umiejętność stwierdzania, czy tekst zawiera określone informacje. Z zadaniami , które sprawdzały tę umiejętność, poradziło sobie 73,4% zdających z z warmińsko mazurskiego. W naszej szkole wynik ten wyniósł 69,6%. Najwięcej trudności w obrębie tego obszaru przysporzyły maturzystom zadania cząstkowe sprawdzające umiejętność selekcjonowania informacji. Rozwiązywalność zadań wyniosła 64,9% w warmińsko-mazurskim i 60,5% w liceum. Umiejętność tę maturzyści opanowali w stopniu niżej zadowalającym. W obszarze wypowiedź pisemna zdający najlepiej radzili sobie z uzyskiwaniem, udzielaniem, przekazywaniem lub odmawianiem informacji, wyjaśnień, pozwoleń, zaś najsłabiej z poprawnym stosowaniem środków leksykalnogramatycznych, adekwatnie do ich funkcji. W zadaniu siódmym najlepsze wyniki uzyskano za przekazanie informacji 4, czyli za zaproponowanie sposobu wspólnego spędzenia popołudnia. Punkty za przekazanie tej informacji uzyskało w województwie warmińsko--mazurskim 85,9% abiturientów i aż 94% w szkole. Najtrudniejsza do przekazania okazała się informacja 1, w której zdający musieli poinformować o odwołaniu meczu. Oprócz tego, najwięcej trudności przysporzyło piszącym zachowanie poprawności językowej. Za poprawne stosowanie środków leksykalnogramatycznych, adekwatnie do ich funkcji, punkty otrzymało 65,4% abiturientów z województwa warmińsko mazurskiego i 68% z naszej szkoły. W zadaniu ósmym zdający również uzyskali najlepsze wyniki za umiejętność uzyskiwania, udzielania, przekazywania lub odmawiania informacji, wyjaśnień, pozwoleń. W województwie podlaskim najłatwiejsza do przekazania okazała się informacja 1 poinformuj o zamiarze zorganizowania spotkania z nauczycielami i wspomnij, gdzie to spotkanie się odbędzie, za realizację której maturzyści z tego województwa uzyskali 80,3% punktów możliwych do przyznania. W ZSS w Ełku 89%. Bardzo zbliżony wynik (80,2%) uzyskali zdający z województwa podlaskiego za przekazanie informacji 2 zaproś na nie [spotkanie] byłego nauczyciela i napisz, dlaczego zależy wam na jego obecności. Ta sama informacja okazała się również najłatwiejsza do przekazania w przypadku zdających z województwa warmińskomazurskiego, którzy zdobyli 81,1% punktów możliwych do uzyskania, a w szkole 86%. Podobnie jak w przypadku zadania 7, w zadaniu 8 najwięcej kłopotów przysporzyło zdającym utworzenie poprawnego pod względem językowym listu. Rozwiązywalność w warmińsko-mazurskim 58,5%, zaś w liceum wynik ten wyniósł 56%. 23

24 Analiza wyników egzaminu maturalnego z języka niemieckiego na poziomie podstawowym w części obowiązkowej i dodatkowej Miary opisujące wyniki egzaminu maturalnego z języka niemieckiego język niemiecki klasa przystąpiło zdało zdawalność średnia A % 67 B % 68 C % 47 D % 59 szkoła % 62,70 kraj 11,6% 91% 63,00 Stopień opanowania umiejętności w obszarach na poziomie podstawowym Obszar umiejętności Procent uzyskanych punktów warm.-maz. Rozumienie ze słuchu Rozumienie tekstu czytanego Wypowiedź pisemna szkoła Mocne i słabe strony zdających W obszarze rozumienia ze słuchu wyniki są porównywalne, nieznacznie wyższe w województwie, w zakresie tekstu czytanego uczniowie osiągnęli wynik niższy niż w województwie, natomiast w wypowiedzi pisemnej- najtrudniejszej umiejętności, uczniowie szkoły uzyskali wynik znacznie wyższy niż w województwie. Struktura arkusza na poziomie podstawowym(mjn-p1) Obszar umiejętności Zadania w arkuszu Liczba punktów Procent punktów I Rozumienie ze słuchu I 1,2, I Rozumienie tekstu czytanego II 4,5, I Wypowiedź pisemna III 7, Stopień opanowania umiejętności w obszarze rozumienie ze słuchu (MJN- P1) Nr zadania Sprawdzana umiejętność Procent uzyskanych punktów Liczba warmińskomazurskie punktów szkoła , 3.5. (II.1a)zdający określa główną myśl tekstu (II.1c)zdający stwierdza, czy tekst zawiera określone informacje (II.1d)zdający selekcjonuje informacje

25 Umiejętności z tego obszaru zostały opanowane w stopniu zadowalającym. Absolwenci ZSS najlepiej poradzili sobie z umiejętnością stwierdzania, czy tekst zawiera określone informacje. Zakres tematyczny Sport oraz technika prawda/fałsz zastosowana w zadaniu 1. okazały się przyjazne dla tegorocznych maturzystów. Na uwagę zasługuje zadanie cząstkowe 1.1., za rozwiązanie którego abiturienci uzyskali bardzo dobre wyniki 91% oraz 1.2 i %. Średnia za wszystkie czynności wyniosła 78% Więcej problemów sprawiła abiturientom umiejętność selekcjonowania informacji, która była sprawdzana w zadaniach cząstkowych Zadanie, w którym zastosowano technikę wyboru wielokrotnego oraz zakres tematyczny Kultura, było dla zdających umiarkowanie trudne, tylko trochę poniżej średniej uzyskanej w województwie. Zdecydowanie najtrudniejsze okazało się zadanie cząstkowe 3.2. tylko 21% abiturientów w woj. warmińsko-mazurskim odpowiedziało prawidłowo- ). Zadaniem zdających było ustalenie sposobu finansowania projektu- osoby, które nie usłyszały w nagraniu przeczenia odpowiadały nieprawidłowo. Zdecydowanie najsłabiej uczniowie poradzili sobie z określaniem głównej myśli w tekście, zdecydowanie poniżej średniej w województwie, co nie znaczy, że nie poradzili sobie źle ze wszystkimi czynnościami, uczniowie nie wykonali jednej czynności 3.5, co spowodowało zaniżenie wyniku. Stopień opanowania umiejętności w obszarze rozumienie tekstu czytanego Nr zadania (czynności) Sprawdzana umiejętność Liczba punktów Procent uzyskanych punktów warm. maz. szkoła 4. (II.1a)zdający określa główną myśl tekstu (II.2c)zdający stwierdza, czy tekst zawiera określone informacje 6 67, (II.2d)zdający selekcjonuje informacje 7 44,6 39 Umiejętności z obszaru rozumienie tekstu czytanego zostały opanowane w stopniu niżej zadowalającym. Najwyższe wyniki uzyskiwano za zadanie 4., sprawdzające umiejętność określania głównej myśli tekstu. Bardzo wysokie wyniki uzyskano w ZSS za czynność %, nie było takiego wyniku województwie. Również wysokie 82% za 4.1 oraz zadowalające wyniki 73% za rozwiązanie zadania cząstkowego 4.2. To spowodowało, że przy tym zadaniu szkoła plasuje się wyżej niż województwo. Zakres tematyczny Praca oraz technika na dobieranie nie okazały się przyjazne dla zdających. Najniższe wyniki uzyskali oni za zadanie 5., w którym należało wykazać się umiejętnością selekcjonowania informacji. Barierą okazał się tu również zakres tematyczny Nauka, technika oraz technika wyboru wielokrotnego. Szczególną trudność sprawiło zdającym zadanie cząstkowe 5.6. (rozwiązywalność w woj. warmińsko mazurskim wyniosła tylko 22% w ZSS 36% oraz czynność 5.3 za która uczniowie otrzymali tylko 18%). Tak niskie wyniki oznaczają, że zdający nie znaleźli wspólnej płaszczyzny semantycznej między informacją podaną w zadaniu a zdaniem w tekście. Aby poprawnie rozwiązać to zadanie, należało pamiętać, że użycie tych samych wyrazów w tekście i zadaniu nie przesądza o tym, że informacja w zadaniu jest prawidłowa. 25

26 Stopień opanowania umiejętności w obszarze wypowiedź pisemna zadanie 7 Nr zadania(czynnoś ci) Sprawdzana umiejętność Liczba punktów Procent uzyskanych punktów warmińskomazurskie szkoła Inf Inf Inf Inf Poprawność językowa W obszarze wypowiedzi pisemnej- zadaniu 7. zdający ZSS poradzili rewelacyjnie. Prawie we wszystkich sprawdzanych umiejętnościach uzyskali lepszy wynik niż w województwie, tylko przekazując informację 3 uzyskali wynik niższy, ale nieznacznie niż w województwie. Informacja nr 3, czyli sformułowanie prośby o przywiezienie materiałów o Niemczech, sprawiło zdającym najwięcej problemów. Stopień opanowania umiejętności w obszarze wypowiedź pisemna zadanie 8 Nr zadania(czynności) 8. Sprawdzana umiejętność Liczba punktów Procent uzyskanych punktów warmińskomazurskie szkoła Inf Inf Inf Inf forma Bogactwo językowe Poprawność językowa Również w obszarze wypowiedź pisemna zadaniu 8 abiturienci ZSS poradzili sobie bardzo dobrze. Znacznie lepiej niż abiturienci w województwie. W zadaniu 8. zdający nie mieli problemu z przekazywaniem informacji, ze wszystkich sprawdzanych umiejętności zdobyli więcej punktów niż w województwie, najlepiej poradzili sobie z przekazaniem informacji nr 1i 3 95 %, w której mieli poinformować o zamiarze wyjazdu za granicę i podać cel wyjazdu. Z zastosowaniem właściwej formy listu zdający nie mieli właściwie poważniejszych problemów, lecz nie zastosowanie właściwej formy przez 2 uczniów spowodowało niższy wynik niż w województwie na tej płaszczyźnie. To nie powinno mieć miejsca, trzeba to wypracować. Można stwierdzić, że zdający wykazali się znajomością prostych struktur leksykalnogramatycznych umożliwiających formułowanie wypowiedzi w stopniu niżej zadowalającym i należy pracować ciągle nad wzbogacaniem słownictwa. Najwięcej problemów w całym zadaniu przysporzyło zdającym zachowanie poprawności językowej. Wskazane jest więc, by praca nad doskonaleniem tej umiejętności zajmowała więcej miejsca w trakcie nauki języka niemieckiego. 26

27 Numer czynności Nr zadania Zestawienie według trudności poszczególnych zadań( nie ma rzetelnego porównania ze względu na brak odniesienia do województwa) Wskaźnik łatwości 0-0,19 0,20-0,49 0,50-0,69 0,70-0,89 0,90-1,00 Interpretacja zadania Rozumienie tekstu słuchanego bardzo trudne trudne umiarkow anie trudne łatwe bardzo łatwe Rozumienie tekstu czytanego - 5, Wypowiedź pisemna - 7,8 - Liczba czynności Trzy zadania okazały się trudne, 3- łatwe, 2- umiarkowanie łatwe, natomiast żadne zadania nie okazały się naszym uczniom bardzo trudne, ale też żadne nie były bardzo łatwe. Określenie stopnia trudności z rozbiciem na poszczególne czynności Wskaźnik łatwości 0-0,19 0,20-0,49 0,50-0,69 0,70-0,89 0,90-1,00 Interpretacja zadania Rozumienie tekstu słuchanego Rozumienie tekstu czytanego bardzo trudne trudne umiarkowanie trudne 3.2, 3,5 2.2, , 2.5, 3.1 5,3 4.3, 4.6, 5.2, 5.4, 5.5, 5.6, 5.7, 6.3, 6.4, 6.5, 6.6 Wypowiedź pisemna 7.5, 8.7(popr.) 4.4, 5.1, 6.1, , 8.5(for), 8.6(bog) łatwe 1.2, 1.4, 1.5, 2.1, 2.3, 3.3, , 4.2, , 8.2 bardzo łatwe , 7.2, 8.1, 8.2, 8.3, 8.4 Liczba czynności Aż 15 czynności okazało się być trudnymi, 12 łatwymi, najmniej, bo tylko 3 czynności okazały się być bardzo trudne naszym uczniom. Stopień opanowania umiejętności we wszystkich obszarach, w poszczególnych zadaniach w zestawieniu z województwem Średni wynik (%) Numer zadania warmmazurskie szkoła Analiza danych w powyższych tabelach oraz fakt, że uczniowie uczyli się języka tylko 2h tygodniowo, w jednej klasie 3 oraz nie uczyli się w grupach o zbliżonym poziomie umiejętności 27

28 Liczba punktów językowych, pozwala stwierdzić, że ci uczniowie odnieśli wielki sukces, włożyli wiele pracy, aby osiągnąć takie wyniki (aż w 2 obszarach osiągnęli wynik wyższy niż w województwie, w pozostałych obszarach, nawet jeśli wyniki były niższe, nie stwierdzono wielkich rozbieżności. Tabele pokazują, na które obszary należy poświęcić więcej czasu na zajęciach języka niemieckiego. Głównym zaleceniem jest poszerzanie zasobu struktur leksykalnogramatycznych. Analiza wyników egzaminu maturalnego z najczęściej wybieranych przedmiotów dodatkowych geografii i biologii Średnie wyniki z egzaminu maturalnego z geografii na poziomie podstawowym w oddziałach ,60 25,67 19,50 18,27 20, A B C D Szkoła Należy stwierdzić, iż wyniki matury z geografii nie są zadowalające. Młodzieży zdającej ten przedmiot w dalszym ciągu duże trudności sprawia znajomość mapy, zarówno Polski, jak i świata. Nie umieją wskazać lokalizacji krain geograficznych na mapie fizycznej oraz państw na mapie politycznej. Mają duże kłopoty z powiązaniem gleb i charakterystycznej szaty roślinnej z konkretnymi szerokościami geograficznymi. Duże problemy występują ze znajomością położenia poszczególnych stref klimatycznych na kuli ziemskiej. Wystąpił również brak wiedzy na temat konsekwencji przepływów prądów morskich (ciepłych i zimnych) wzdłuż wybrzeży kontynentów. Problemem jest również znajomość rozmieszczenia poszczególnych rodzajów gleb na świecie. Mała znajomość geologii Polski ale także świata. Młodzież zdająca wykazała się natomiast dużymi umiejętnościami w czytaniu mapy, która była częścią arkusza egzaminacyjnego. Trafnie określali położenie poszczególnych obiektów na mapie. Potrafili przeliczyć odległość na mapie na wymiary rzeczywiste. Umieją obliczyć wysokość względną na mapie. Dobrze odczytują znaki topograficzne. Nie sprawiło im również czytanie wykresów i tabel. Umieli wyciągać poprawne wnioski z tych załączników. 28

29 Liczba punktów Analiza wyników matury z geografii pozwala stwierdzić, które elementy wymagają większego zwrócenia uwagi. W związku z tym należy w najbliższym czasie więcej czasu poświęcić na pracę z mapą. Zwrócić należy również uwagę na powtarzanie zakresu materiału z pierwszej klasy, gdyż to właśnie tam zawarte są treści materiałowe, które słabo wypadły na egzaminie maturalnym. Duża część problemów wynika z braku zainteresowania uczniów aktualnymi problemami występującymi na świecie. Nie czytają prasy, nie oglądają programów informacyjnych! Średnie wyniki z egzaminu maturalnego z biologii na poziomie podstawowym w oddziałach ; 11,00 ; 20,50 ; 12,44 ; 15,25 ; 14, A B C D Szkoła Średni wynik egzaminu z biologii na poziomie podstawowym w naszej szkole to 30%, a średni wynik (%) w województwie warmińsko-mazurskie to 36%. Umiejętności i wiadomości ze wszystkich trzech obszarów standardów nie zostały opanowane przez maturzystów w stopniu zadowalającym. Do najtrudniejszych dla zdających należały zadania z III obszaru, które wymagały tworzenia informacji. Spośród umiejętności i wiadomości z I obszaru standardów tylko umiejętność przedstawiania związków między strukturą i funkcją w organizmie człowieka została opanowana w stopniu umiarkowanym. Słabiej maturzyści radzili sobie z przedstawianiem i wyjaśnianiem zjawisk oraz procesów biologicznych. Najwięcej trudności sprawiły zadania dotyczące przedstawiania i wyjaśniania zależności pomiędzy organizmem a środowiskiem. Również zadania sprawdzające umiejętności związane z korzystaniem informacji okazały się dla zdających trudne. Dużym problemem było przetwarzanie informacji według podanych zasad do formy wykresu lub opisu. Zdający w stopniu niezadowalającym opanowali umiejętności opisane w III obszarze standardów. Zadania, w których należało sformułować wnioski oraz sformułować i uzasadnić opinie na podstawie analizy informacji, okazały się dla zdających najtrudniejsze. Mieli oni 29

30 problem z logicznym i precyzyjnym formułowaniem odpowiedzi. Często przyczyną było odtwórcze prezentowanie wiedzy, brak umiejętności łączenia informacji z różnych źródeł i własnego doświadczenia. Słabo opanowane zostały umiejętności wymagające interpretowania informacji i wyjaśniania zależności przyczynowo-skutkowych pomiędzy prezentowanymi faktami. Wielu zdających myli przyczyny ze skutkami zjawisk biologicznych. Należy częściej pracować z uczniami nad analizą wykresów, tabel, schematów. Równie ważna jest samodzielna praca uczniów z tekstem biologicznym, czytanie ze zrozumieniem oraz ćwiczenia polegające na planowaniu różnych doświadczeń. Należy zwiększyć ilość zajęć warsztatowych prowadzonych w zakresie lekcji biologii oraz odpowiednimi metodami aktywować uczniów do pracy w tego typu zajęciach. W przyszłej pracy trzeba nadal zachęcać uczniów do samodzielnego zdobywania i poszerzania wiedzy, a przede wszystkim systematyczności w uczeniu oraz regularnym uczestnictwie w zajęciach fakultatywnych. Zdawalność z uwzględnieniem sesji poprawkowej 20 sierpnia do egzaminu poprawkowego nie przystąpili wszyscy uprawnieni: jedna osoba nie stawiła się na egzamin ustny z języka angielskiego, a dwie na matematykę. Pozostałe cztery osoby poprawiły wynik i otrzymały 14 września świadectwa maturalne. Poniższy wykres przedstawia zdawalność w poszczególnych liceach ełckich po sesji poprawkowej z uwzględnieniem absolwentów poszczególnych szkół przystępujących po raz pierwszy do matury ( absolwenci z lat poprzednich) 30

SPRAWOZDANIE OGÓLNE SZKOŁY PONADGIMNAZJALNE Z EGZAMINU MATURALNEGO PRZEPROWADZONEGO W 2014 ROKU W WOJEWÓDZTWIE MAZOWIECKIM

SPRAWOZDANIE OGÓLNE SZKOŁY PONADGIMNAZJALNE Z EGZAMINU MATURALNEGO PRZEPROWADZONEGO W 2014 ROKU W WOJEWÓDZTWIE MAZOWIECKIM SZKOŁY PONADGIMNAZJALNE 2014 SPRAWOZDANIE OGÓLNE Z EGZAMINU MATURALNEGO PRZEPROWADZONEGO W 2014 ROKU W WOJEWÓDZTWIE MAZOWIECKIM Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Warszawie Egzamin maturalny w maju 2014

Bardziej szczegółowo

Egzamin maturalny w maju 2014 roku w województwie opolskim

Egzamin maturalny w maju 2014 roku w województwie opolskim Egzamin maturalny w maju 2014 roku w województwie opolskim 1. Organizacja egzaminów Zgodnie z komunikatem dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej w sprawie terminów sprawdzianu, egzaminu gimnazjalnego,

Bardziej szczegółowo

Egzamin maturalny w maju 2014 roku w województwie dolnośląskim

Egzamin maturalny w maju 2014 roku w województwie dolnośląskim Egzamin maturalny w maju 2014 roku w województwie dolnośląskim 1. Organizacja egzaminów Zgodnie z komunikatem dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej w sprawie terminów sprawdzianu, egzaminu gimnazjalnego,

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie ogólne z egzaminu maturalnego 2014 województwo łódzkie

Sprawozdanie ogólne z egzaminu maturalnego 2014 województwo łódzkie Egzamin maturalny w maju 2014 roku Województwo łódzkie 1. Organizacja egzaminów Zgodnie z komunikatem dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej w sprawie terminów sprawdzianu, egzaminu gimnazjalnego,

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie ogólne z egzaminu maturalnego 2014 województwo świętokrzyskie

Sprawozdanie ogólne z egzaminu maturalnego 2014 województwo świętokrzyskie Egzamin maturalny w maju 2014 roku Województwo świętokrzyskie 1. Organizacja egzaminów Zgodnie z komunikatem dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej w sprawie terminów sprawdzianu, egzaminu gimnazjalnego,

Bardziej szczegółowo

SPRAWDZIAN I EGZAMINY 2013 W SZKOŁACH ARTYSTYCZNYCH. w w o je w ó dztwie śląskim

SPRAWDZIAN I EGZAMINY 2013 W SZKOŁACH ARTYSTYCZNYCH. w w o je w ó dztwie śląskim SPRAWDZIAN I EGZAMINY 2013 W SZKOŁACH ARTYSTYCZNYCH w w o je w ó dztwie śląskim Jaworzno 2013 Spis treści I. WPROWADZENIE 4 II. SPRAWDZIAN 6 2.1. Wyniki uczniów szkół podstawowych artystycznych dotyczące

Bardziej szczegółowo

Analiza wyników egzaminu gimnazjalnego przeprowadzonego w roku szkolnym 2011/2012 w części z języka rosyjskiego.

Analiza wyników egzaminu gimnazjalnego przeprowadzonego w roku szkolnym 2011/2012 w części z języka rosyjskiego. Analiza wyników egzaminu gimnazjalnego przeprowadzonego w roku szkolnym 2011/2012 w części z języka rosyjskiego. Egzamin gimnazjalny z języka rosyjskiego miał formę pisemną i został przeprowadzony 26 kwietnia

Bardziej szczegółowo

Analiza wyników egzaminu gimnazjalnego z języka obcego

Analiza wyników egzaminu gimnazjalnego z języka obcego Analiza wyników egzaminu gimnazjalnego z języka obcego nowożytnego w roku szkolnym 2013/2014 Analiza wyników egzaminu gimnazjalnego z języka angielskiego na poziomie podstawowym Arkusz składał się z 40

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z egzaminu maturalnego 2015 WOJEWÓDZTWO LUBELSKIE

Sprawozdanie z egzaminu maturalnego 2015 WOJEWÓDZTWO LUBELSKIE Sprawozdanie z egzaminu maturalnego 2015 WOJEWÓDZTWO LUBELSKIE 2 Sprawozdanie ogólne z egzaminu maturalnego 2015 Opracowanie dr Wioletta Kozak (Centralna Komisja Egzaminacyjna) Wojciech Czernikiewicz (Centralna

Bardziej szczegółowo

OKRĘGOWA KOMISJA EGZAMINACYJNA W ŁODZI. Raport ogólny z egzaminu maturalnego 2016 dla województwa świętokrzyskiego

OKRĘGOWA KOMISJA EGZAMINACYJNA W ŁODZI. Raport ogólny z egzaminu maturalnego 2016 dla województwa świętokrzyskiego OKRĘGOWA KOMISJA EGZAMINACYJNA W ŁODZI Raport ogólny z egzaminu maturalnego 2016 dla województwa świętokrzyskiego 2 Sprawozdanie ogólne z egzaminu maturalnego 2016 dla województwa świętokrzyskiego Opracowanie

Bardziej szczegółowo

Katolickie Liceum Ogólnokształcące im. Romualda Traugutta w Chojnicach ANALIZA WYNIKÓW MATURALNYCH

Katolickie Liceum Ogólnokształcące im. Romualda Traugutta w Chojnicach ANALIZA WYNIKÓW MATURALNYCH Katolickie Liceum Ogólnokształcące im. Romualda Traugutta w Chojnicach ANALIZA WYNIKÓW MATURALNYCH 2011 Sprawozdanie analiza wyników matur z języka polskiego 2011r. Niniejsza analiza dokonana została,

Bardziej szczegółowo

OKRĘGOWA KOMISJA EGZAMINACYJNA W ŁODZI. Raport ogólny z egzaminu maturalnego 2017 dla województwa świętokrzyskiego

OKRĘGOWA KOMISJA EGZAMINACYJNA W ŁODZI. Raport ogólny z egzaminu maturalnego 2017 dla województwa świętokrzyskiego OKRĘGOWA KOMISJA EGZAMINACYJNA W ŁODZI Raport ogólny z egzaminu maturalnego 2017 dla województwa świętokrzyskiego 2 Sprawozdanie ogólne z egzaminu maturalnego 2017 województwo świętokrzyskie Opracowanie

Bardziej szczegółowo

Analiza wyników sprawdzianu szóstoklasisty 2015 j.polski i matematyka

Analiza wyników sprawdzianu szóstoklasisty 2015 j.polski i matematyka Analiza wyników sprawdzianu szóstoklasisty 2015 j.polski i matematyka Sprawdzian został przeprowadzony 1 kwietnia 2015 r. Składał się z dwóch części. Obie części były przeprowadzone w formie pisemnej.

Bardziej szczegółowo

RAPORT PO SPRAWDZIANIE SZÓSTOKLASISTY

RAPORT PO SPRAWDZIANIE SZÓSTOKLASISTY Szkoła Podstawowa nr 2 im. Jana Kochanowskiego RAPORT PO SPRAWDZIANIE SZÓSTOKLASISTY Lublin, 2016 r. 1 Wstęp 5 kwietnia 2016 roku uczniowie klas VI napisali sprawdzian szóstoklasisty. Składał się on z

Bardziej szczegółowo

ANALIZA WYNIKÓW SPRAWDZIANU 2016 PRZEPROWADZONEGO W DNIU r.

ANALIZA WYNIKÓW SPRAWDZIANU 2016 PRZEPROWADZONEGO W DNIU r. ANALIZA WYNIKÓW SPRAWDZIANU 2016 PRZEPROWADZONEGO W DNIU 05.04.2016r. Opracowanie: Małgorzata Połomska Anna Goss Agnieszka Gmaj 1 Sprawdzian w klasie szóstej został przeprowadzony 5 kwietnia 2016r. Przystąpiło

Bardziej szczegółowo

Wyniki egzaminu maturalnego w województwie mazowieckim w 2017 roku. Dane ogólne.

Wyniki egzaminu maturalnego w województwie mazowieckim w 2017 roku. Dane ogólne. OKRĘGOWA KOMISJA EGZAMINACYJNA W WARSZAWIE 00-844 WARSZAWA Plac Europejski 3 tel. (22) 457-03-35 fax (22) 457-03-45 http://www.oke.waw.pl e-mail info@oke.waw.pl 2017 Wyniki egzaminu maturalnego w województwie

Bardziej szczegółowo

I Liceum Ogólnokształcące im. J. Słowackiego w Oleśnicy. Raport z egzaminu maturalnego z języka angielskiego matura 2012

I Liceum Ogólnokształcące im. J. Słowackiego w Oleśnicy. Raport z egzaminu maturalnego z języka angielskiego matura 2012 I Liceum Ogólnokształcące im. J. Słowackiego w Oleśnicy Raport z egzaminu maturalnego z języka angielskiego matura 2012 1. Absolwenci 2012 w podziale na poszczególne klasy: Poziom podstawowy obowiązkowy

Bardziej szczegółowo

SPRAWDZIAN PO KLASIE VI. 1 kwietnia 2015 r.

SPRAWDZIAN PO KLASIE VI. 1 kwietnia 2015 r. SPRAWDZIAN PO KLASIE VI 1 kwietnia 2015 r. Sprawdzian jest egzaminem przeprowadzanym w szóstej klasie szkoły podstawowej. Jest on powszechny i obowiązkowy co oznacza, że muszą do niego przystąpić wszyscy

Bardziej szczegółowo

Analiza wyników egzaminu maturalnego w Powiatowym Zespole Nr 3 Szkół Technicznych i Ogólnokształcących im. por. Stefana Jasieńskiego w Oświęcimiu

Analiza wyników egzaminu maturalnego w Powiatowym Zespole Nr 3 Szkół Technicznych i Ogólnokształcących im. por. Stefana Jasieńskiego w Oświęcimiu Analiza wyników egzaminu maturalnego w Powiatowym Zespole Nr 3 Szkół Technicznych i Ogólnokształcących im. por. Stefana Jasieńskiego w Oświęcimiu W Powiatowym Zespole Nr 3 Szkół Technicznych Ogólnokształcących

Bardziej szczegółowo

ANALIZA WYNIKÓW PISEMNEGO EGZAMINU MATURALNEGO Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO 2012

ANALIZA WYNIKÓW PISEMNEGO EGZAMINU MATURALNEGO Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO 2012 ANALIZA WYNIKÓW PISEMNEGO EGZAMINU MATURALNEGO Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO 2012 II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. M. KOPERNIKA W CIESZYNIE POZIOM PODSTAWOWY Średni wynik pisemnego egzaminu maturalnego z języka

Bardziej szczegółowo

Raport z egzaminu gimnazjalnego kwiecień 2012r.

Raport z egzaminu gimnazjalnego kwiecień 2012r. Prywatne Gimnazjum Nr 8 im. Astrid Lindgren w Warszawie Raport z egzaminu gimnazjalnego kwiecień 2012r. Analiza wyników Warszawa, 2012 rok Tegoroczny egzamin gimnazjalny przeprowadzony był na nowych zasadach.

Bardziej szczegółowo

2 Sprawozdanie ogólne z egzaminu maturalnego 2017

2 Sprawozdanie ogólne z egzaminu maturalnego 2017 Spr a wo z da ni eo g ó l ne ze g z a mi numa t ur a l ne g o2 0 1 7 2 Sprawozdanie ogólne z egzaminu maturalnego 2017 Opracowanie dr Wioletta Kozak (Centralna Komisja Egzaminacyjna) Aleksandra Grabowska

Bardziej szczegółowo

Egzamin maturalny 2012/2013 wnioski do pracy nauczyciela chemii

Egzamin maturalny 2012/2013 wnioski do pracy nauczyciela chemii Egzamin maturalny 2012/2013 wnioski do pracy nauczyciela chemii Nowości w prawie oświatowym Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 marca 2013 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego

Bardziej szczegółowo

2 Sprawozdanie ogólne z egzaminu maturalnego 2014

2 Sprawozdanie ogólne z egzaminu maturalnego 2014 Spr a wo z da ni eo g ó l ne ze g z a mi numa t ur a l ne g o2 0 1 4 2 Sprawozdanie ogólne z egzaminu maturalnego 2014 Opracowanie dr Wioletta Kozak (Centralna Komisja Egzaminacyjna) Aleksandra Grabowska

Bardziej szczegółowo

Egzamin gimnazjalny składa się z trzech części: humanistycznej, matematycznoprzyrodniczej

Egzamin gimnazjalny składa się z trzech części: humanistycznej, matematycznoprzyrodniczej Informacje ogólne Zakres wiadomości i umiejętności sprawdzanych na egzaminie określa podstawa programowa kształcenia ogólnego wprowadzona Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2008

Bardziej szczegółowo

2 Sprawozdanie ogólne z egzaminu maturalnego 2015

2 Sprawozdanie ogólne z egzaminu maturalnego 2015 2 Sprawozdanie ogólne z egzaminu maturalnego 2015 Opracowanie dr Wioletta Kozak (Centralna Komisja Egzaminacyjna) Wojciech Czernikiewicz (Centralna Komisja Egzaminacyjna) Aleksandra Grabowska (Centralna

Bardziej szczegółowo

ANALIZA WYNIKÓW EGZAMINU MATURALNEGO Z MATEMATYKI W XIII LO W ROKU SZKOLNYM 2013/14

ANALIZA WYNIKÓW EGZAMINU MATURALNEGO Z MATEMATYKI W XIII LO W ROKU SZKOLNYM 2013/14 ANALIZA WYNIKÓW EGZAMINU MATURALNEGO Z MATEMATYKI W XIII LO W ROKU SZKOLNYM 2013/14 (dane z 12 września 2013 r.) 1. Dane statystyczne Zdawalność matury z matematyki kraj woj. dolnośląskie woj. dolnośląskie,

Bardziej szczegółowo

Analiza wyników egzaminu gimnazjalnego z języka obcego nowożytnego w roku szkolnym 2014/2015

Analiza wyników egzaminu gimnazjalnego z języka obcego nowożytnego w roku szkolnym 2014/2015 Analiza wyników egzaminu gimnazjalnego z języka obcego nowożytnego w roku szkolnym 2014/2015 Analiza wyników egzaminu gimnazjalnego z języka angielskiego na poziomie podstawowym Arkusz składał się z 40

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie ogólne z egzaminu maturalnego w 2017 roku. województwo kujawsko-pomorskie

Sprawozdanie ogólne z egzaminu maturalnego w 2017 roku. województwo kujawsko-pomorskie Sprawozdanie ogólne z egzaminu maturalnego w 2017 roku województwo kujawsko-pomorskie 2 Sprawozdanie ogólne z egzaminu maturalnego 2017 Opracowanie dr Wioletta Kozak (Centralna Komisja Egzaminacyjna) Aleksandra

Bardziej szczegółowo

2 Sprawozdanie ogólne z egzaminu maturalnego 2016

2 Sprawozdanie ogólne z egzaminu maturalnego 2016 Spr a wo z da ni eo g ó l ne ze g z a mi numa t ur a l ne g o2 0 1 6 2 Sprawozdanie ogólne z egzaminu maturalnego 2016 Opracowanie dr Wioletta Kozak (Centralna Komisja Egzaminacyjna) Aleksandra Grabowska

Bardziej szczegółowo

ZESTAWIENIE I ANALIZA WYNIKÓW EGZAMINU Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO NA POZIOMIE PODSTAWOWYM UCZNIÓW III KLAS GIMNAZJUM. Statystyczna analiza danych

ZESTAWIENIE I ANALIZA WYNIKÓW EGZAMINU Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO NA POZIOMIE PODSTAWOWYM UCZNIÓW III KLAS GIMNAZJUM. Statystyczna analiza danych ZESTAWIENIE I ANALIZA WYNIKÓW EGZAMINU Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO NA POZIOMIE PODSTAWOWYM UCZNIÓW III KLAS GIMNAZJUM. 26. kwietnia 212 roku w Gimnazjum im. Kazimierza Górskiego w Resku odbył się egzamin gimnazjalny

Bardziej szczegółowo

Analiza wyników egzaminu gimnazjalnego przeprowadzonego w roku szkolnym 2011/2012 w części matematyczno przyrodniczej z zakresu matematyki

Analiza wyników egzaminu gimnazjalnego przeprowadzonego w roku szkolnym 2011/2012 w części matematyczno przyrodniczej z zakresu matematyki Analiza wyników egzaminu gimnazjalnego przeprowadzonego w roku szkolnym 2011/2012 w części matematyczno przyrodniczej z zakresu matematyki Zestaw zadań egzaminacyjnych zawierał 23, w tym 20 zadań zamkniętych

Bardziej szczegółowo

r. rok szkolny 2012/2013

r. rok szkolny 2012/2013 04.04.2013r. rok szkolny 2012/2013 Do sprawdzianu po szkole podstawowej przystąpiło 71 uczniów. Wszyscy uczniowie pisali sprawdzian w wersji standardowej. Struktura arkusza sprawdzającego umiejętności

Bardziej szczegółowo

Analiza egzaminu maturalnego 2014 w Zespole Szkół im. Ignacego Łukasiewicza w Policach

Analiza egzaminu maturalnego 2014 w Zespole Szkół im. Ignacego Łukasiewicza w Policach Analiza egzaminu maturalnego 2014 w Zespole Szkół im. Ignacego Łukasiewicza w Policach (dot. absolwentów, którzy przystąpili do egzaminu pierwszy raz) Do egzaminu maturalnego w Zespole Szkół im. Ignacego

Bardziej szczegółowo

Analiza wyników egzaminu gimnazjalnego przeprowadzonego w roku szkolnym 2011/2012 w części z języka niemieckiego

Analiza wyników egzaminu gimnazjalnego przeprowadzonego w roku szkolnym 2011/2012 w części z języka niemieckiego Analiza wyników egzaminu gimnazjalnego przeprowadzonego w roku szkolnym 2011/2012 w części z języka niemieckiego Egzamin gimnazjalny z języka niemieckiego odbył się 26 kwietnia 2012 roku. Uczniowie, którzy

Bardziej szczegółowo

Analiza wyników egzaminu maturalnego z języka niemieckiego w klasach dwujęzycznych

Analiza wyników egzaminu maturalnego z języka niemieckiego w klasach dwujęzycznych Analiza wyników egzaminu maturalnego z języka niemieckiego w klasach dwujęzycznych 1. Charakterystyka arkuszy egzaminacyjnych Pisemny egzamin maturalny z języka niemieckiego dla klas dwujęzycznych obejmował

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE. z procesu przygotowania do egzaminu maturalnego i wyników osiągniętych przez absolwentów. Liceum Ogólnokształcącego

SPRAWOZDANIE. z procesu przygotowania do egzaminu maturalnego i wyników osiągniętych przez absolwentów. Liceum Ogólnokształcącego SPRAWOZDANIE z procesu przygotowania do egzaminu maturalnego i wyników osiągniętych przez absolwentów Liceum Ogólnokształcącego Zespołu Szkół Samorządowych w Ełku w 2013 roku Zespół Szkół Samorządowych

Bardziej szczegółowo

WYNIKI OGÓLNOPOLSKIEGO BADANIA UMIEJĘTNOŚCI TRZECIOKLASISTY, SPRAWDZIANU, EGZAMINU GIMNAZJALNEGO I MATURALNEGO W 2013 ROKU UCZNIÓW SZKÓŁ PROWADZONYCH

WYNIKI OGÓLNOPOLSKIEGO BADANIA UMIEJĘTNOŚCI TRZECIOKLASISTY, SPRAWDZIANU, EGZAMINU GIMNAZJALNEGO I MATURALNEGO W 2013 ROKU UCZNIÓW SZKÓŁ PROWADZONYCH WYNIKI OGÓLNOPOLSKIEGO BADANIA UMIEJĘTNOŚCI TRZECIOKLASISTY, SPRAWDZIANU, EGZAMINU GIMNAZJALNEGO I MATURALNEGO W 2013 ROKU UCZNIÓW SZKÓŁ PROWADZONYCH PRZEZ GMINĘ MIEJSKĄ MIELEC STATYSTYKA SZKOLNA ROK SZKOLNY

Bardziej szczegółowo

Analiza egzaminu maturalnego z języka polskiego poziom podstawowy.

Analiza egzaminu maturalnego z języka polskiego poziom podstawowy. Analiza egzaminu maturalnego z języka polskiego poziom podstawowy. Arkusz egzaminacyjny z języka polskiego dla poziomu podstawowego zawierał dwa : rozumienie czytanego tekstu nieliterackiego oraz tworzenie

Bardziej szczegółowo

Analiza wyników egzaminu gimnazjalnego z języka obcego. nowożytnego w roku szkolnym 2014/2015

Analiza wyników egzaminu gimnazjalnego z języka obcego. nowożytnego w roku szkolnym 2014/2015 Analiza wyników egzaminu gimnazjalnego z języka obcego nowożytnego w roku szkolnym 2014/2015 Analiza wyników egzaminu gimnazjalnego z języka angielskiego na poziomie podstawowym Arkusz składał się z 40

Bardziej szczegółowo

Nowa formuła sprawdzianu zewnętrznego w klasie VI od 2015 r. Opracowanie Joanna Ewa Szkop

Nowa formuła sprawdzianu zewnętrznego w klasie VI od 2015 r. Opracowanie Joanna Ewa Szkop Nowa formuła sprawdzianu zewnętrznego w klasie VI od 2015 r. Opracowanie Joanna Ewa Szkop 1 Podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 kwietnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie

Bardziej szczegółowo

Założenia zmian w maturze od 2015 r. Koniec z prezentacją maturalną i kluczem, obowiązkowy egzamin z przedmiotu do wyboru.

Założenia zmian w maturze od 2015 r. Koniec z prezentacją maturalną i kluczem, obowiązkowy egzamin z przedmiotu do wyboru. Poniższa informacja jest przeznaczona dla Słuchaczy klasy trzeciej liceum ogólnokształcącego, którzy w maju 2015 r. przystąpią do egzaminu maturalnego po raz pierwszy. Egzamin maturalny dla tych osób będzie

Bardziej szczegółowo

WYNIKI EGZAMINU GIMNAZJALNEGO

WYNIKI EGZAMINU GIMNAZJALNEGO Wydział Badań i Analiz OKE w Krakowie WYNIKI EGZAMINU GIMNAZJALNEGO WSTĘPNE INFORMACJE O EGZAMINIE I OSIĄGNIĘCIACH UCZNIÓW W całej Polsce od 22 do 24 kwietnia 2009 roku po raz ósmy został przeprowadzony

Bardziej szczegółowo

PRÓBNY WEWNĘTRZNY SPRAWDZIAN SZÓSTOKLASISTÓW z CKE GRUDZIEŃ 2014

PRÓBNY WEWNĘTRZNY SPRAWDZIAN SZÓSTOKLASISTÓW z CKE GRUDZIEŃ 2014 PRÓBNY WEWNĘTRZNY SPRAWDZIAN SZÓSTOKLASISTÓW z CKE GRUDZIEŃ 2014 1 1 Wstęp W kwietniu 2015 roku uczniowie klas szóstych będą pisać swój sprawdzian w nowej formule: część 1. - język polski i matematyka

Bardziej szczegółowo

Wstępna analiza egzaminu maturalnego 2014 w Zespole Szkół im. Ignacego Łukasiewicza w Policach

Wstępna analiza egzaminu maturalnego 2014 w Zespole Szkół im. Ignacego Łukasiewicza w Policach Wstępna analiza egzaminu maturalnego 2014 w Zespole Szkół im. Ignacego Łukasiewicza w Policach (dot. absolwentów, którzy przystąpili do egzaminu pierwszy raz) Do egzaminu maturalnego w Zespole Szkół im.

Bardziej szczegółowo

Zasady egzaminu gimnazjalnego

Zasady egzaminu gimnazjalnego Zasady egzaminu gimnazjalnego Zasady ogólne Egzamin gimnazjalny obejmuje wiadomości i umiejętności zawarte w wymaganiach określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego w odniesieniu do wybranych

Bardziej szczegółowo

WYNIKI EGZAMINU MATURALNEGO W WOJEWÓDZTWIE MAZOWIECKIM W 2015 ROKU. DANE OGÓLNE.

WYNIKI EGZAMINU MATURALNEGO W WOJEWÓDZTWIE MAZOWIECKIM W 2015 ROKU. DANE OGÓLNE. 2015 WYNIKI EGZAMINU MATURALNEGO W WOJEWÓDZTWIE MAZOWIECKIM W 2015 ROKU. DANE OGÓLNE. OKRĘGOWA KOMISJA EGZAMINACYJNA W WARSZAWIE Sprawozdanie ogólne z egzaminu maturalnego 2015 1 2 Sprawozdanie ogólne

Bardziej szczegółowo

ANALIZA WYNIKÓW MATUR co i jak można analizować w szkole. Wydział Badań i Analiz OKE Łódź wrzesień 2006

ANALIZA WYNIKÓW MATUR co i jak można analizować w szkole. Wydział Badań i Analiz OKE Łódź wrzesień 2006 ANALIZA WYNIKÓW MATUR co i jak można analizować w szkole Wydział Badań i Analiz OKE Łódź wrzesień 2006 Przed przystąpieniem do analizy wyników warto przypomnieć, że mnogość przedmiotów do wyboru na maturze

Bardziej szczegółowo

Próbny egzamin gimnazjalny w części matematyczno-przyrodniczej dnia r.

Próbny egzamin gimnazjalny w części matematyczno-przyrodniczej dnia r. Próbny egzamin gimnazjalny w części matematyczno-przyrodniczej dnia 06.12.2007r. L.p. Klasa Liczba uczniów w klasie Liczba uczniów, którzy przystąpili do egzaminu Liczba uczniów nieobecnych 1. III a 14

Bardziej szczegółowo

Analiza wyników sprawdzianu 2016

Analiza wyników sprawdzianu 2016 Zespół Szkolno - Przedszkolny w Rudzicy im. Jana Pawła II Analiza wyników sprawdzianu 2016 Opracowała: Magdalena Balcy SPIS TREŚCI 1. Informacje wstępne... 3 2. Wyniki uczniów Zespołu Szkolno Przedszkolnego

Bardziej szczegółowo

Wstępne informacje o wynikach egzaminu maturalnego przeprowadzonego w maju 2015 r. Katowice, 30 czerwca 2015 r.

Wstępne informacje o wynikach egzaminu maturalnego przeprowadzonego w maju 2015 r. Katowice, 30 czerwca 2015 r. Wstępne informacje o wynikach egzaminu maturalnego przeprowadzonego w maju 2015 r. Katowice, 30 czerwca 2015 r. Egzamin maturalny 2015 11. edycja egzaminu maturalnego (od 2005 r.) 1. edycja egzaminu maturalnego

Bardziej szczegółowo

Analiza EGZAMINU MATURALNEGO. w LVI Liceum Ogólnokształcącym im. Leona Kruczkowskiego w Warszawie ROK SZKOLNY 2010/2011

Analiza EGZAMINU MATURALNEGO. w LVI Liceum Ogólnokształcącym im. Leona Kruczkowskiego w Warszawie ROK SZKOLNY 2010/2011 Analiza EGZAMINU MATURALNEGO w LVI Liceum Ogólnokształcącym im. Leona Kruczkowskiego w Warszawie ROK SZKOLNY 2010/2011 Przedstawiono: 1. Radzie Pedagogicznej w dniu 06.10.2011 r. 2. Radzie Rodziców w dniu

Bardziej szczegółowo

Analiza wyników egzaminu gimnazjalnego 2015

Analiza wyników egzaminu gimnazjalnego 2015 Analiza wyników egzaminu gimnazjalnego 2015 Egzamin gimnazjalny został przeprowadzony od 21 do 23 kwietnia 2015 r. Składał się z trzech części. W części pierwszej humanistycznej gimnazjaliści rozwiązywali

Bardziej szczegółowo

PRÓBNY WEWNĘTRZNY SPRAWDZIAN SZÓSTOKLASISTÓW z OPERONEM. styczeń 2015

PRÓBNY WEWNĘTRZNY SPRAWDZIAN SZÓSTOKLASISTÓW z OPERONEM. styczeń 2015 PRÓBNY WEWNĘTRZNY SPRAWDZIAN SZÓSTOKLASISTÓW z OPERONEM styczeń 2015 1 1 Wstęp Przedstawione poniżej wyniki dotyczą sprawdzianu opracowanego zgodnie z nowymi zasadami przez Wydawnictwo OPERON. Sprawdzian

Bardziej szczegółowo

Analiza wyników egzaminu maturalnego w Centrum Edukacji Ekonomiczno Handlowej im. Karola Goduli w 2015 r.

Analiza wyników egzaminu maturalnego w Centrum Edukacji Ekonomiczno Handlowej im. Karola Goduli w 2015 r. Centrum Edukacji Ekonomiczno - Handlowej im. Karola Goduli ul. Sobieskiego 5, 42-600 Tarnowskie Góry Analiza wyników egzaminu maturalnego w Centrum Edukacji Ekonomiczno Handlowej im. Karola Goduli w 2015

Bardziej szczegółowo

OKRĘGOWA KOMISJA EGZAMINACYJNA W ŁODZI. Raport ogólny z egzaminu maturalnego 2015 dla województwa łódzkiego

OKRĘGOWA KOMISJA EGZAMINACYJNA W ŁODZI. Raport ogólny z egzaminu maturalnego 2015 dla województwa łódzkiego OKRĘGOWA KOMISJA EGZAMINACYJNA W ŁODZI Raport ogólny z egzaminu maturalnego 2015 dla województwa łódzkiego 2 Sprawozdanie ogólne z egzaminu maturalnego 2015 dla województwa łódzkiego Opracowanie dr Wioletta

Bardziej szczegółowo

Analiza wyników egzaminu gimnazjalnego z języka obcego nowożytnego w roku szkolnym 2014/2015

Analiza wyników egzaminu gimnazjalnego z języka obcego nowożytnego w roku szkolnym 2014/2015 Analiza wyników egzaminu gimnazjalnego z języka obcego nowożytnego w roku szkolnym 2014/2015 Sporządziła Kamila Chodak Góralice, październik 2015 Analiza wyników z języka niemieckiego- poziom podstawowy

Bardziej szczegółowo

Analiza wyników matur z języka polskiego

Analiza wyników matur z języka polskiego Analiza wyników matur z języka polskiego Opracowała: Eugenia Majewska 2012 r. Niniejsza analiza dokonana została, według wskazań OKE, w celu podniesienia jakości pracy nauczyciela i ustalenia jakie kroki

Bardziej szczegółowo

Jakie warunki należy spełnić, aby zdać egzamin maturalny i otrzymać świadectwo?

Jakie warunki należy spełnić, aby zdać egzamin maturalny i otrzymać świadectwo? EGZAMIN MATURALNY Poniższa informacja jest przeznaczona dla uczniów klasy trzeciej liceum ogólnokształcącego, którzy w maju 2015 r. przystąpią do egzaminu maturalnego po raz pierwszy. Egzamin maturalny

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN GIMNAZJALNY 2012 W SZKOŁACH DLA DOROSŁYCH W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM. sesja wiosenna

EGZAMIN GIMNAZJALNY 2012 W SZKOŁACH DLA DOROSŁYCH W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM. sesja wiosenna EGZAMIN GIMNAZJALNY 2012 W SZKOŁACH DLA DOROSŁYCH W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM sesja wiosenna Jaworzno 2012 SPIS TREŚCI 1. WPROWADZENIE... 3 2. WYNIKI SŁUCHACZY GIMNAZJÓW DLA DOROSŁYCH DOTYCZĄCE STANDARDOWYCH

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z egzaminu maturalnego przeprowadzonego w roku szkolnym 2013/2014 w województwie pomorskim. Zeszyt ogólny

Sprawozdanie z egzaminu maturalnego przeprowadzonego w roku szkolnym 2013/2014 w województwie pomorskim. Zeszyt ogólny Sprawozdanie z egzaminu maturalnego przeprowadzonego w roku szkolnym 2013/2014 w województwie pomorskim Zeszyt ogólny 1 Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Gdańsku ul. Na Stoku 49, 80-874 Gdańsk tel. (58)

Bardziej szczegółowo

Wstępne informacje o wynikach egzaminu maturalnego w maju 2014 r. Warszawa, 27 czerwca 2014 r.

Wstępne informacje o wynikach egzaminu maturalnego w maju 2014 r. Warszawa, 27 czerwca 2014 r. Wstępne informacje o wynikach egzaminu maturalnego w maju 2014 r. Warszawa, 27 czerwca 2014 r. Egzamin maturalny 2014 2014 r. 10. edycja egzaminu maturalnego (od 2005 r.) maj 2014 r. 28. sesja egzaminu

Bardziej szczegółowo

2012 r. Nowa podstawa programowa kształcenia ogólnego w kl. IV SP oraz kl. I LO i technikum. 3- lub 4-letni okres wdrażania podstawy programowej

2012 r. Nowa podstawa programowa kształcenia ogólnego w kl. IV SP oraz kl. I LO i technikum. 3- lub 4-letni okres wdrażania podstawy programowej Zmiany w egzaminach zewnętrznych od 2015 r. 2012 r. Nowa podstawa programowa kształcenia ogólnego w kl. IV SP oraz kl. I LO i technikum 3- lub 4-letni okres wdrażania podstawy programowej 2015 r. Zmiany

Bardziej szczegółowo

Analiza sprawdzianu szóstoklasisty z języka angielskiego w roku szkolnym 2014/2015

Analiza sprawdzianu szóstoklasisty z języka angielskiego w roku szkolnym 2014/2015 Analiza sprawdzianu szóstoklasisty z języka angielskiego w roku szkolnym 2014/2015 Arkusz składał się z 40 zadań zamkniętych różnego typu (wyboru wielokrotnego, prawda/fałsz oraz zadań na dobieranie) ujętych

Bardziej szczegółowo

LICZBY PRZYSTĘPUJĄCYCH DO EGZAMINU MATURALNEGO W KRAJU I W OKRĘGU

LICZBY PRZYSTĘPUJĄCYCH DO EGZAMINU MATURALNEGO W KRAJU I W OKRĘGU LICZBY PRZYSTĘPUJĄCYCH DO EGZAMINU MATURALNEGO W KRAJU I W OKRĘGU 30 WYBÓR PRZEDMIOTÓW W KRAJU I W OKRĘGU 25 % LICZBY ZDAJĄCYCH 20 15 10 obowiązkowy Kraj obowiązkowy Okręg dodatkowy Kraj dodatkowy Okręg

Bardziej szczegółowo

Raport z ewaluacji wewnętrznej. Publicznej Szkoły Podstawowej w Sieciechowie

Raport z ewaluacji wewnętrznej. Publicznej Szkoły Podstawowej w Sieciechowie Raport z ewaluacji wewnętrznej Publicznej Szkoły Podstawowej w Sieciechowie Obszar :1 Efekty działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz innej działalności statutowej. Wymaganie:1.1 Analizuje

Bardziej szczegółowo

WYNIKI SPRAWDZIANU I EGZAMINU GIMNAZJALNEGO w roku 2011 szkół podstawowych i gimnazjów w Turku

WYNIKI SPRAWDZIANU I EGZAMINU GIMNAZJALNEGO w roku 2011 szkół podstawowych i gimnazjów w Turku WYNIKI SPRAWDZIANU I EGZAMINU GIMNAZJALNEGO w roku 2011 szkół podstawowych i gimnazjów w Turku SPRAWDZIAN W roku 2011 do sprawdzianu przystąpiło 284 uczniów. Podczas sprawdzianu jest oceniany poziom opanowania

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie ogólne z egzaminu maturalnego w 2016 roku. województwo pomorskie

Sprawozdanie ogólne z egzaminu maturalnego w 2016 roku. województwo pomorskie Sprawozdanie ogólne z egzaminu maturalnego w 2016 roku województwo pomorskie 2 Sprawozdanie ogólne z egzaminu maturalnego w 2016 roku w województwie pomorskim 3 Opracowanie dr Wioletta Kozak (Centralna

Bardziej szczegółowo

OGÓLNOPOLSKIE BADANIE UMIEJĘTNOŚCI TRZECIOKLASISTY SPRAWDZIAN PO SZKOLE PODSTAWOWEJ EGZAMIN GIMNAZJALNY EGZAMIN MATURALNY

OGÓLNOPOLSKIE BADANIE UMIEJĘTNOŚCI TRZECIOKLASISTY SPRAWDZIAN PO SZKOLE PODSTAWOWEJ EGZAMIN GIMNAZJALNY EGZAMIN MATURALNY WYNIKI UCZNIÓW ZE SZKÓŁ PROWADZONYCH PRZEZ GMINĘ MIEJSKĄ MIELEC ZA 2014 ROK OGÓLNOPOLSKIE BADANIE UMIEJĘTNOŚCI TRZECIOKLASISTY SPRAWDZIAN PO SZKOLE PODSTAWOWEJ EGZAMIN GIMNAZJALNY EGZAMIN MATURALNY STATYSTYKA

Bardziej szczegółowo

Egzaminy zewnętrzne

Egzaminy zewnętrzne Egzaminy zewnętrzne 2012-2013 Zespół Szkolno Przedszkolny nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi Gimnazjum nr 1 w Brzeszczach Termin egzaminu w gimnazjum 23 kwietnia 2013 r (wtorek) Część humanistyczna godz.9.00

Bardziej szczegółowo

Grzegorz F. Wojewoda. Miejski Ośrodek Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy

Grzegorz F. Wojewoda. Miejski Ośrodek Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy Fizyka na egzaminie maturalnym w roku 2015 Grzegorz F. Wojewoda Miejski Ośrodek Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy Bydgoszcz 16 stycznia 2014r. Plan spotkania: nowy system doradztwa metodycznego w Bydgoszczy

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA. o wynikach egzaminu maturalnego przeprowadzonego w 2010 roku w województwie podlaskim i warmińsko-mazurskim

INFORMACJA. o wynikach egzaminu maturalnego przeprowadzonego w 2010 roku w województwie podlaskim i warmińsko-mazurskim 18-400 Łomża, ul. Nowa 2, tel. fax (086) 216-44-95, (086) 473-71-20, (086) 473-71-21, (086) 473-71-22, www.oke.lomza.pl e-mail: sekretariat@oke.lomza.pl INFORMACJA o wynikach egzaminu maturalnego przeprowadzonego

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ HUMANISTYCZNA Z ZAKRESU HISTORII I WIEDZY O SPOŁECZEŃSTWIE

CZĘŚĆ HUMANISTYCZNA Z ZAKRESU HISTORII I WIEDZY O SPOŁECZEŃSTWIE Informacje o wynikach egzaminu gimnazjalnego w 214 r. przeprowadzonego w Zespole Szkół im. Ignacego Łukasiewicza w Policach Gimnazjum Nr 6 z Oddziałami Dwujęzycznymi Do egzaminu gimnazjalnego w Zespole

Bardziej szczegółowo

Matura 2012 język polski Analiza wyników. niski

Matura 2012 język polski Analiza wyników. niski Matura 2012 język polski Analiza wyników Wnioski Zespół przedmiotowy polonistów dokonał analizy wyników egzaminu maturalnego z języka polskiego w części ustnej i pisemnej (poziom podstawowy i rozszerzony),

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN GIMNAZJALNY 2011 W SZKOŁACH DLA DOROSŁYCH W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM. sesja wiosenna

EGZAMIN GIMNAZJALNY 2011 W SZKOŁACH DLA DOROSŁYCH W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM. sesja wiosenna EGZAMIN GIMNAZJALNY 2011 W SZKOŁACH DLA DOROSŁYCH W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM sesja wiosenna Jaworzno 2011 SPIS TREŚCI 1. WPROWADZENIE... 3 2. OGÓLNE WYNIKI UZYSKANE PRZEZ SŁUCHACZY GIMNAZJÓW DLA DOROSŁYCH

Bardziej szczegółowo

Analiza wyników egzaminu gimnazjalnego z języka obcego. nowożytnego na poziomie podstawowym. rok szkolny 2012/2013

Analiza wyników egzaminu gimnazjalnego z języka obcego. nowożytnego na poziomie podstawowym. rok szkolny 2012/2013 Analiza wyników egzaminu gimnazjalnego z języka obcego nowożytnego na poziomie podstawowym rok szkolny 2012/2013 Arkusze egzaminacyjne z języka obcego nowożytnego na poziomie podstawowym składały się z

Bardziej szczegółowo

WYNIKI UCZNIÓW ZE SZKÓŁ PROWADZONYCH PRZEZ GMINĘ MIEJSKĄ MIELEC ZA ROK SZKOLNY 2014/2015

WYNIKI UCZNIÓW ZE SZKÓŁ PROWADZONYCH PRZEZ GMINĘ MIEJSKĄ MIELEC ZA ROK SZKOLNY 2014/2015 WYNIKI UCZNIÓW ZE SZKÓŁ PROWADZONYCH PRZEZ GMINĘ MIEJSKĄ MIELEC ZA ROK SZKOLNY 2014/2015 BADANIE KOMPETENCJI TRZECIOKLASISTÓW K3 SPRAWDZIAN PO SZKOLE PODSTAWOWEJ EGZAMIN GIMNAZJALNY EGZAMIN MATURALNY EWALUACJA

Bardziej szczegółowo

Egzamin maturalny 2012/2013 wnioski do pracy nauczyciela fizyki

Egzamin maturalny 2012/2013 wnioski do pracy nauczyciela fizyki Egzamin maturalny 2012/2013 wnioski do pracy nauczyciela fizyki Nowości w prawie oświatowym Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 marca 2013 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego

Bardziej szczegółowo

PRÓBNY SPRAWDZIAN SZÓSTOKLASISTY Z OPERONEM

PRÓBNY SPRAWDZIAN SZÓSTOKLASISTY Z OPERONEM PRÓBNY SPRAWDZIAN SZÓSTOKLASISTY Z OPERONEM Wprowadzenie Na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 3 kwietnia 27 roku w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania

Bardziej szczegółowo

Analiza wyników egzaminu maturalnego z matematyki 2014/2015. Poziom podstawowy

Analiza wyników egzaminu maturalnego z matematyki 2014/2015. Poziom podstawowy Analiza wyników egzaminu maturalnego z matematyki 2014/2015 Poziom podstawowy Analiza wyników egzaminu maturalnego z matematyki na poziomie podstawowym. Do egzaminu maturalnego w Technikum Zawodowym w

Bardziej szczegółowo

Analiza wyników sprawdzianu szóstoklasisty z języka obcego nowożytnego w roku szkolnym 2014/2015

Analiza wyników sprawdzianu szóstoklasisty z języka obcego nowożytnego w roku szkolnym 2014/2015 Analiza wyników sprawdzianu szóstoklasisty z języka obcego nowożytnego w roku szkolnym 2014/2015 Analiza wyników sprawdzianu szóstoklasisty z języka angielskiego Arkusz składał się z 40 zadań zamkniętych

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MATURALNY Z JĘZYKA OBCEGO NOWOŻYTNEGO I. UWAGI WSTĘPNE

EGZAMIN MATURALNY Z JĘZYKA OBCEGO NOWOŻYTNEGO I. UWAGI WSTĘPNE EGZAMIN MATURALNY Z JĘZYKA OBCEGO NOWOŻYTNEGO I. UWAGI WSTĘPNE Egzamin maturalny z języka obcego nowożytnego sprawdza ogólną kompetencję komunikacyjną absolwentów w zakresie wybranego języka obcego na

Bardziej szczegółowo

Wyniki sprawdzianu szóstoklasisty z języka angielskiego 2015

Wyniki sprawdzianu szóstoklasisty z języka angielskiego 2015 Wyniki sprawdzianu szóstoklasisty z języka angielskiego 2015 Egzamin szóstoklasisty Arkusz składał się z 40 zadań zamkniętych różnego typu (wyboru wielokrotnego, prawda/fałsz oraz zadań na dobieranie)

Bardziej szczegółowo

Matura 2016 z historii i wiedzy o społeczeństwie. Analiza wyników

Matura 2016 z historii i wiedzy o społeczeństwie. Analiza wyników Matura 2016 z historii i wiedzy o społeczeństwie Analiza wyników Matura 2016 r. 12 edycja egzaminu maturalnego (od 2005 r.) 2 edycja egzaminu maturalnego w nowej formule dla absolwentów liceum ogólnokształcącego

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z organizacji i przebiegu egzaminów eksternistycznych w sesji zimowej 2015 r.

Sprawozdanie z organizacji i przebiegu egzaminów eksternistycznych w sesji zimowej 2015 r. Sprawozdanie z organizacji i przebiegu egzaminów eksternistycznych w sesji zimowej r. WSTĘP W sesji zimowej w r. (sesja 1) egzaminy eksternistyczne odbyły się od 6 do 21 lutego, zgodnie z harmonogramem

Bardziej szczegółowo

Analiza testu diagnostycznego (diagnoza bieżąca) PRZEPROWADZONEGO WŚRÓD UCZNIÓW KLAS II GIMNAZJUM INTEGRACYJNEGO Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO

Analiza testu diagnostycznego (diagnoza bieżąca) PRZEPROWADZONEGO WŚRÓD UCZNIÓW KLAS II GIMNAZJUM INTEGRACYJNEGO Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO Analiza testu diagnostycznego (diagnoza bieżąca) PRZEPROWADZONEGO WŚRÓD UCZNIÓW KLAS II GIMNAZJUM INTEGRACYJNEGO Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W ZESPOLE SZKÓŁ INTEGRACYJNYCH W LUBINIE W RAMACH PPEK (PROGRAMU PODNOSZĄCEGO

Bardziej szczegółowo

Matura 2014. - czyli co każdy uczeń oraz rodzic wiedzieć powinni o zewnętrznym egzaminie maturalnym

Matura 2014. - czyli co każdy uczeń oraz rodzic wiedzieć powinni o zewnętrznym egzaminie maturalnym Matura 2014 - czyli co każdy uczeń oraz rodzic wiedzieć powinni o zewnętrznym egzaminie maturalnym Egzamin maturalny obejmuje Egzaminy obowiązkowe wymagane do uzyskania świadectwa dojrzałości Egzaminy

Bardziej szczegółowo

ANALIZA EGZAMINU GIMNAZJALNEGO Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO W GIMNAZJUM IM. JANA PAWŁA II W BUDZOWIE

ANALIZA EGZAMINU GIMNAZJALNEGO Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO W GIMNAZJUM IM. JANA PAWŁA II W BUDZOWIE ANALIZA EGZAMINU GIMNAZJALNEGO Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO W GIMNAZJUM IM. JANA PAWŁA II W BUDZOWIE ZESTAWIENIE I ANALIZA EGZAMINU Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO UCZNIÓW III KLAS GIMNAZJUM IM. JANA PAWŁA II W BUDZOWIE

Bardziej szczegółowo

Egzamin maturalny 2017 szkolenie dla uczniów wrzesień 2016

Egzamin maturalny 2017 szkolenie dla uczniów wrzesień 2016 Egzamin maturalny 2017 szkolenie dla uczniów wrzesień 2016 Co to jest egzamin maturalny? Egzamin maturalny jest formą oceny poziomu wykształcenia ogólnego, sprawdza wiadomości i umiejętności ustalone w

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z egzaminu maturalnego przeprowadzonego w roku szkolnym 2013/2014 w województwie kujawsko-pomorskim. Zeszyt ogólny

Sprawozdanie z egzaminu maturalnego przeprowadzonego w roku szkolnym 2013/2014 w województwie kujawsko-pomorskim. Zeszyt ogólny Sprawozdanie z egzaminu maturalnego przeprowadzonego w roku szkolnym 2013/2014 w województwie kujawsko-pomorskim Zeszyt ogólny 1 Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Gdańsku ul. Na Stoku 49, 80-874 Gdańsk

Bardziej szczegółowo

Język francuski Przedmiotowe zasady oceniania

Język francuski Przedmiotowe zasady oceniania Język francuski Przedmiotowe zasady oceniania I. Podstawy prawne: 1 Rozporządzenie MEN z dnia 23 grudnia 2008 roku w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych

Bardziej szczegółowo

Tabela 1. Szkoły, w których przeprowadzono egzamin maturalny w Liczba szkół ogółem LO LP LU T TU

Tabela 1. Szkoły, w których przeprowadzono egzamin maturalny w Liczba szkół ogółem LO LP LU T TU OKRĘGOWA KOMISJA EGZAMINACYJNA W ŁODZI WSTĘPNA INFORMACJA DOTYCZĄCA WYNIKÓW EGZAMINÓW MATURALNYCH PRZEPROWADZONYCH W SESJI WIOSENNEJ 2007 ROKU ZDAJĄCY I SZKOŁY Na terenie działania Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN GIMNAZJALNY 2013 W SZKOŁACH DLA DOROSŁYCH W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM. sesja wiosenna

EGZAMIN GIMNAZJALNY 2013 W SZKOŁACH DLA DOROSŁYCH W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM. sesja wiosenna EGZAMIN GIMNAZJALNY 2013 W SZKOŁACH DLA DOROSŁYCH W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM sesja wiosenna Jaworzno 2013 SPIS TREŚCI 1. WPROWADZENIE... 3 2. WYNIKI SŁUCHACZY GIMNAZJÓW DLA DOROSŁYCH DOTYCZĄCE STANDARDOWYCH

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z organizacji i przebiegu egzaminów eksternistycznych w sesji jesiennej 2015 r. i sesji zimowej 2016 r.

Sprawozdanie z organizacji i przebiegu egzaminów eksternistycznych w sesji jesiennej 2015 r. i sesji zimowej 2016 r. Sprawozdanie z organizacji i przebiegu egzaminów eksternistycznych w sesji jesiennej 1 r. i sesji zimowej 16 r. Opracowanie: Sylwia Derda (Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Warszawie) OKRĘGOWA KOMISJA EGZAMINACYJNA

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie ogólne z egzaminu maturalnego w 2016 roku. województwo kujawsko-pomorskie

Sprawozdanie ogólne z egzaminu maturalnego w 2016 roku. województwo kujawsko-pomorskie Sprawozdanie ogólne z egzaminu maturalnego w 2016 roku województwo kujawsko-pomorskie 2 Sprawozdanie ogólne z egzaminu maturalnego w 2016 roku w województwie kujawsko-pomorskim 3 Opracowanie dr Wioletta

Bardziej szczegółowo

ZESTAWIENIE I ANALIZA PRÓBNEGO EGZAMINU Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO UCZNIÓW III KLAS GIMNAZJUM IM. JANA PAWŁA II W BUDZOWIE

ZESTAWIENIE I ANALIZA PRÓBNEGO EGZAMINU Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO UCZNIÓW III KLAS GIMNAZJUM IM. JANA PAWŁA II W BUDZOWIE ZESTAWIENIE I ANALIZA PRÓBNEGO EGZAMINU Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO UCZNIÓW III KLAS GIMNAZJUM IM. JANA PAWŁA II W BUDZOWIE 15 listopada 2012 roku w Gimnazjum w Budzowie odbył się próbny egzamin gimnazjalny

Bardziej szczegółowo

ANALIZA egzaminu maturalnego 2013 w Katolickim Liceum Ogólnokształcącym im. Romualda Traugutta w Chojnicach

ANALIZA egzaminu maturalnego 2013 w Katolickim Liceum Ogólnokształcącym im. Romualda Traugutta w Chojnicach ANALIZA egzaminu maturalnego 2013 w Katolickim Liceum Ogólnokształcącym im. Romualda Traugutta w Chojnicach Chojnice 2013r. Analiza wyników matur z języka polskiego. Oprac. Eugenia Majewska Niniejsza analiza

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie ogólne z egzaminu maturalnego w roku województwo kujawsko-pomorskie

Sprawozdanie ogólne z egzaminu maturalnego w roku województwo kujawsko-pomorskie Sprawozdanie ogólne z egzaminu maturalnego w roku 2015 województwo kujawsko-pomorskie Centralna Komisja Egzaminacyjna ul. Józefa Lewartowskiego 6, 00-190 Warszawa tel. 022 536 65 00, fax 022 536 65 04

Bardziej szczegółowo

WYNIKI EGZAMINÓW W GIMNAZJACH PROWADZONYCH PRZEZ MIASTO I GMINĘ KROTOSZYN. Rok 2017

WYNIKI EGZAMINÓW W GIMNAZJACH PROWADZONYCH PRZEZ MIASTO I GMINĘ KROTOSZYN. Rok 2017 WYNIKI EGZAMINÓW W GIMNAZJACH PROWADZONYCH PRZEZ MIASTO I GMINĘ KROTOSZYN Rok 2017 MATERIAŁ DLA RADNYCH RADY MIEJSKIEJ W KROTOSZYNIE WRZESIEŃ 2017 I. EGZAMIN GIMNAZJALNY 2017 ROK. Egzamin gimnazjalny w

Bardziej szczegółowo