POWTÓRKA MATURY Maj 2013

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "POWTÓRKA MATURY Maj 2013"

Transkrypt

1 POWTÓRKA DO MATURY Maj 2013

2 Powtórka do matury Powtórka przed egzaminem maturalnym JĘZYK ANGIELSKI Przyszedł czas na przypomnienie kryteriów oceniania egzaminu ustnego z języka angielskiego: Aby jak najlepiej zdać ustny egzamin maturalny z języka angielskiego, trzeba, oprócz samej znajomości języka, wiedzieć za co egzaminujący będzie przyznawał punkty. Innymi słowy należy znać kryteria oceniania egzaminu. Odpowiedź ustna jest oceniana według dwóch kryteriów: - sprawność komunikacyjna - umiejętności językowe Za cały egzamin można otrzymać maksymalnie 30 punktów. Egzamin uznaje się za zdany, jeśli uczeń uzyska co najmniej 30% punktów. Sprawność komunikacyjna (0 18 punktów) Punkty za sprawność komunikacyjną przyznawane są w zadaniach 1-3. To kryterium nie obejmuje rozmowy wstępnej. W każdym zadaniu można uzyskać do 6 punktów, czyli łącznie 18 punktów. Aby za sprawność komunikacyjną uzyskać jak najlepszy wynik, należy za każdym razem odnieść się do 4 elementów zawartych w poszczególnych zadaniach oraz dostatecznie je rozwinąć: Zadanie 1 cztery elementy wymienione w zadaniu, które należy poruszyć w rozmowie (1) (2) (3) (4). Zadanie 2 opis ilustracji (1) + trzy odpowiedzi na pytania (2) (3) (4). Zadanie 3 wybór ilustracji z uzasadnieniem (1) + uzasadnienie odrzucenia drugiej/pozostałych ilustracji (2) + dwie odpowiedzi na pytania egzaminującego (3) (4). Punkty za sprawność komunikacyjną przyznawane są wg poniższej tabeli: Egzaminujący najpierw zwraca uwagę na to, do ilu elementów zadania zdający odniósł się w swojej wypowiedzi, a następnie ocenia, które z nich rozwinął w zadowalającym stopniu. Dla przykładu, jeśli uczeń odniósł się do wszystkich 4 elementów i wszystkie rozwinął, otrzymuje maksymalnie 6 p. Jeśli odniósł-by się do 4 elementów, a rozwinąłby tylko 2, otrzymałby 4 p. Jeśli uczeń będzie mówił nie na temat i nie odniesie się do żadnego elementu, nie otrzyma żadnych punktów. UWAGA 1: W każdym zadaniu można otrzymać punkty karne (najwięcej 2), które pomniejszają wynik za zadanie. Dzieje się tak, gdy egzaminator jest zmuszony pomagać uczniowi w trakcie egzaminu. Umiejętności językowe (0 12 punktów) Punkty za umiejętności językowe przyznaje się, biorąc pod uwagę całość wypowiedzi ucznia, łącznie z rozmową wstępną.

3 W tej kategorii oceniane są: - Zakres struktur leksykalno-gramatycznych (0 4 punkty) Ocenie podlega bogactwo języka (zarówno zasób słownictwa, jak i struktur gramatycznych), którym uczeń się posługuje, oraz swoboda wypowiadania się na tematy proste i złożone. - Poprawność struktur leksykalno-gramatycznych (0 4 punkty) W tej kategorii egzaminator ocenia wypowiedź pod względem poprawności leksykalnej i gramatycznej. Decydujące znaczenie ma tutaj fakt, jak zastosowane przez ucznia słowa i konstrukcje gramatyczne, wpływają na komunikację między zdającym a egzaminującym. W przypadku drobnych błędów obie strony są w stanie się zrozumieć. Gdy błędy są poważne, komunikacja bywa niemożliwa. - Wymowa (0 2 punkty) Egzaminator bierze także pod uwagę błędy w wymowie, akcentowaniu i intonacji oraz to, czy i w jakim stopniu mają one wpływ na komunikatywność wypowiedzi. - Płynność wypowiedzi (0 2 punkty) Płynność wypowiedzi oceniana jest pod kątem występujących w niej pauz oraz tego, w jakim stopniu wpływają one na zrozumienie wypowiedzi przez egzaminującego. UWAGA 2: Maturzyści, którzy zrezygnują z wykonania jednego zadania (lub więcej), nie mogą dostać maksymalnej liczby punktów za umiejętności językowe. W takiej sytuacji punkty przydziela się wg poniższej tabeli: WARM UP QUESTIONS: (zbiór przykładowych pytań do rozmowy wstępnej lub 2 zadania) CZŁOWIEK What is your best friend like? Which is more important for you in your partner, appearance or personality? What do you look for in a friend? What kind of clothes do you like wearing on special occasions? DOM What household chores do you usually do at home? Would you like to live in the city or in the country? What would you like to change in your room and why? What kind of flatmate would you like to share a flat with? SZKOŁA What is your favourite subject at school and why? How do you usually prepare for tests and exams? What do you do to relax before tests and exams? What would you like to do when you pass all your exams? PRACA What is your dream job for the future? Which is more important for you, a great career or a great personal life? Would you like to work part-time as a university student and why? What kind of boss would you make? ŻYCIE RODZINNE I TOWARZYSKIE What is your favourite family celebration? What do you enjoy about being a young person? Who is your closest relative and why? What are you hobbies and interests? ŻYWIENIE What kind of food you couldn t live without and why?

4 What would you like to change about your diet? How often do you eat out and why? What is your favourite café, bar or restaurant and why? ZAKUPY I USŁUGI How often do you shop online and why? What kind of shops do you visit most often and why? Would you like to work as a shop assistant and why? Which do you prefer, shopping centres or supermarkets, and why? TURYSTYKA I PODRÓŻOWANIE What s your ideal holiday destination and why? How do you prefer to spend your holiday, on your own or with other people? Which do you prefer, planning your holiday in advance or just going and having fun? What is your favourite holiday accommodation and why? KULTURA Which do you prefer, watching films at the cinema or on DVD and why? What kind of music/books/films/art do you enjoy most and why? How often do you visit museums and art galleries and why? How often do you watch the news on TV and why? SPORT What are your favourite sports to watch/ practice? What sporting event would you like to win a ticket for and why? Which sports celebrity do you admire most and why? Would you like to take part in the Olympic Games and why? ZDROWIE How do you keep fit? What do you do to reduce stress in your life? How often and when do you visit a doctor? What bad habits would you like to give up? NAUKA I TECHNIKA How do you usually use your mobile phone/the Internet? Which contemporary invention is your number one and why? How often and when do you use modern technology to study/do the housework? What sort of gadgets you couldn t live without and why? ŚWIAT PRZYRODY What do you do to be eco-friendly? What's your favourite animal and why? What's your favourite holiday weather and why? What natural disasters are you most afraid of and why? PAŃSTWO I SPOŁECZEŃSTWO What kind of crime do you find the most dangerous and why? What do you think about cheating in exams? Would you like to stand for elections and why? Which politician do you admire in particular and why? ELEMENTY WIEDZY O KRAJACH ANGLOJĘZYCZNYCH Would you like to live in London/New York and why? Would you like to spend Christmas in the UK? Which English-speaking country would you like to visit and why? Which British/American customs and traditions do you find interesting and why? Opracowała: p. Monika Kita

5 Matura ustna zadanie trzecie (na przykładzie języka angielskiego) Jak uzasadniać swój wybór i mówić o odrzuceniu pozostałych elementów. W zadaniu trzecim uczeń wypowiada się na podstawie materiału stymulującego i odpowiada na dwa pytania które są tylko w zestawie dla egzaminującego. W tym artykule skupimy się głównie na tym jak uzasadniać swój wybór i odrzucać pozostały element lub elementy (w przypadku zestawów które zawierają trzy zdjęcia). Czas przeznaczony na to zadanie to maksymalnie 5 minut (w tym około 1 minuty na zapoznanie się z treścią zadania). Nie opisuj szczegółowo zdjęć, ale odnieś się do nich w kontekście zadania. Do zdobycia za to zadanie jest 6 punktów. Warto przypomnieć sobie zwroty które mogą być przydatne w tej części egzaminu. Niektóre z nich są dosyć ogólne ale i uniwersalne, więc tym samym przydatne w wielu sytuacjach. Jednakże pamiętajmy, że argumentacja musi odnosić się do konkretnego zdjęcia i zadania, być poparta odpowiednio dobranymi adekwatnymi do sytuacji przykładami. Zadbajmy również o to, aby argumenty za wyborem jednej opcji różniły się od argumentów przeciwko drugiej propozycji. Wybór i jego uzasadnienie, argumentowanie ZA + I would choose numer 1 / A / this picture / poster / option / place etc. because >>>>> Wbrał(a)bym numer 1 / A / ten obrazek / plakat / opcję / miejsce itp. ponieważ >>>>> This picture promotes.. Obrazek ten promuje / propaguje It encourages us to. Zachęca aby (coś robić mówimy do czego dane zdjęcie zachęca lub co sugeruje) It is more direct. Jest bardziej bezpośredni. It draws my attention. / It draws people's attention. Budzi moje zainteresowanie. / Przyciąga uwagę ludzi. This picture shows that. Zdjęcie to ukazuje, że.. This picture shows various ways of V+ing e.g protecting environment. Obrazek ten przedstawia różne sposoby (czasownik z końcówką -ing) np. ochrony środowiska... It takes into consideration various aspects, namely.. (Obrazek, zdjęcie, wybór, plakat itp.) uwzględnia różne aspekty, a mianowicie.. This is better than the other(s) because. Ten jest lepszy od tego drugiego (od pozostałych), gdyż. It is thought-provoking. To / ten (obrazek) skłania do refleksji / daje do myślenia. It is more convincing / more eye-catching. Jest bardziej przekonujący / efektowny, przycjągający uwagę / wzrok. I like the mixture / combination of. Podoba mi się na tym zdjęciu połączenie / powiązanie (czego jakich elementów, tematów, wątków)

6 The way it is presented is more interesting / intriguing Sposób w jaki to zdjęcie przedstawia nam dany temat (zagadnienie, problem) jest bardziej interesujący/ intrygujący. The cartoon character makes this picture more atrractive. Postać z kreskówki sprawia, że zdjęcie to jest bardziej atrakcyjne / ładne. Można także zwrócić uwagę na często wystepujące napisy na zdjęciach. The slogan / advert / text suggests / implies / informs that. Haso / ogłoszenie (reklama) / tekst sugeruje, że / daje do zrozumienia że / informuje, że... Uzasadnienie odrzucenia, argumentowanie PRZECIW - I wouldn't choose numer 2 / B / this picture / poster / option / place etc. because >>>>> Nie wbrał(a)bym numeru 2 / B / tego obrazka / plakatu / opcji / miejsca itp. ponieważ >>>>> I reject numer 2 because.. Odrzucam drugi obrazek, ponieważ. I wouldn't select. (pamietajmy o bogactwie językowym, warto używać różnych czasowników a nie w koło powtarzać jeden i ten sam czasownik choose) Nie wbrał(a)bym... I don't think picture B is a good choice because. Myślę, że obrazek B nie jest dobrym wyborem, ponieważ This picture is too complicated / too dark / too abstract / too simple Ten obrazek jest zbyt skomplikowany / zbyt ciemny / zbyt abstrakcyjny / zbyt prosty. It doesn't show much. Nie przedstawia za dużo. It is almost empty. There are only things but no people. Jest prawie pusty. Na zdjęciu widzimy tylko przedmioty a nie ma ludzi. Not much is going on. Nic sie prawie nie dzieje. It's ugly. - Jest brzydki. People won't understand it. Ludzie nie zrozumieją go. It does not express any emotions. Nie wyraża żadnych uczuć. Można także zwrócić uwagę na często występujące napisy na zdjęciach. The caption is too small. Podpis pod / nad zdjęciem jest zbyt mały Można odnieść się do kolorystyki zdjęcia. There are too many colours. (Obrazek) Jest zbyt kolorowy. It's mainly black and white. Jest głównie czarno biały. The colours are subdued. Kolory są przygaszone.

7 This is aimed at businessmen not at students. Obrazek ten jest skierowany / jest adresowany do biznesmenów a nie do uczniów. The idea it conveys is not clear. Myśl (pogląd) którą wyraża /oddaje to zdjęcie nie jest jasna / klarowna / oczywista. Przymiotniki Przypomnijmy sobie również kluczowe przymiotniki które mogą nam posłużyć jako uzasadnienie wyboru oraz odrzucenia danego elementu. Unikajmy takich pospolitych słów jak good (dobry) bad (zły) czy interesting (interesujący). Postarajmy się użyć ciekawszych przymiotników. W odniesieniu do miejsca: (+) Pozytywne znaczenie: roomy (przestronny), comfortable (wygodny), cosy (przytulny), elegant (elegancki), modern (nowoczesny), peaceful (spokojny), attractive (atrakcyjny), cheap (tani), colourful (kolorowy), clean (czysty), bright (jasny). (-) Negatywne znaczenie: crowded (zatłoczony), old-fashioned (staromodny, staroświecki), dark (ciemny), dirty (brudny), small (mały), expensive (drogi), far (odległy), tiny (maleńki), noisy (hałaśliwy, pełen zgiełku), busy (ruchliwy, pełen ruchu). W odniesieniu do osób: talkative (rozmowny), friendly (przyjazny), helpful (pomocny), patient (cierpliwy), brave (odważny), sociable (towarzyski), understanding (wyrozumiały) Inne przydatne: pleasant (przyjemny), awful (okropny), active (aktywny), un/healthy (nie/zdrowy), cold (zimny), hot (gorący), serious (poważny), dangerous (niebezpieczny) safe (bezpieczny), fresh (świeży), fast (szybki), slow (wolny), difficult (trudny), easy (łatwy), inspiring (inspirujący), popular (popularny), common (powszechny) Materiał opracował: Pan Piotr Paluch

EGZAMIN USTNY: ZESTAW DLA EGZAMINUJĄCEGO TEST PRZYKŁADOWY

EGZAMIN USTNY: ZESTAW DLA EGZAMINUJĄCEGO TEST PRZYKŁADOWY TEST PRZYKŁADOWY SZKOŁA What s your favourite school subject? Tell me about your earliest memory from school. Do you think there should be more art lessons in school? / Are you for or against school uniforms?

Bardziej szczegółowo

USTNA MATURA Z J. ANGIELSKIEGO KROK PO KROKU...

USTNA MATURA Z J. ANGIELSKIEGO KROK PO KROKU... USTNA MATURA Z J. ANGIELSKIEGO KROK PO KROKU... ROZMOWA WSTĘPNA (2 min.) Zdający rozpoczyna egzamin od odpowiedzi na kilka ogólnych pytań dotyczących jego osobistych doświadczeń. W swoim zestawie zdający

Bardziej szczegółowo

USTNA MATURA Z J. ANGIELSKIEGO KROK PO KROKU...

USTNA MATURA Z J. ANGIELSKIEGO KROK PO KROKU... USTNA MATURA Z J. ANGIELSKIEGO KROK PO KROKU... ROZMOWA WSTĘPNA (2 min.) Zdający rozpoczyna egzamin od odpowiedzi na kilka ogólnych pytań dotyczących jego osobistych doświadczeń. W swoim zestawie zdający

Bardziej szczegółowo

CENTRALNA KOMISJA EGZAMINACYJNA OKRĘGOWE KOMISJE EGZAMINACYJNE INFORMATOR O EGZAMINIE MATURALNYM Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO

CENTRALNA KOMISJA EGZAMINACYJNA OKRĘGOWE KOMISJE EGZAMINACYJNE INFORMATOR O EGZAMINIE MATURALNYM Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO CENTRALNA KOMISJA EGZAMINACYJNA OKRĘGOWE KOMISJE EGZAMINACYJNE INFORMATOR O EGZAMINIE MATURALNYM Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO OD ROKU SZKOLNEGO 2014/2015 INFORMATOR O EGZAMINIE MATURALNYM Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO

Bardziej szczegółowo

Z A D A N I A E G Z A M I N A C Y J N E Z J Ę Z Y K A A N G I E L S K I E G O D L A G I M N A Z J A L I S T Ó W R O D F R I C K E R

Z A D A N I A E G Z A M I N A C Y J N E Z J Ę Z Y K A A N G I E L S K I E G O D L A G I M N A Z J A L I S T Ó W R O D F R I C K E R Z D N I E G Z M I N Y J N E Z J Ę Z Y K N G I E L S K I E G O D L G I M N Z J L I S T Ó W R O D R I K E R ontents.indd 10/1/08 :5:1 PM S P I S T R E Ś I Wstęp....................................................................................................

Bardziej szczegółowo

j ę z y k a n g i e l s k i

j ę z y k a n g i e l s k i język angielski PeWNiak gimnazjalny j. angielski odpowiedzi spis treści Dział Moduł Gramatyka Strona Wstęp 5 I 1. Człowiek dane osobowe, zainteresowania 2. Człowiek wygląd zewnętrzny, uczucia i emocje,

Bardziej szczegółowo

KOMPENDIUM MATURA EXPLORER. materiały do powielania do poziomów Elementary - Upper-intermediate. Egzemplarz pokazowy

KOMPENDIUM MATURA EXPLORER. materiały do powielania do poziomów Elementary - Upper-intermediate. Egzemplarz pokazowy Egzemplarz pokazowy MATURA EXPLORER KOMPENDIUM materiały do powielania do poziomów Elementary - Upper-intermediate Alina Łubecka Izabela Michalak Anna Milewska Beata Polit Agnieszka Saramowicz-Garstecka

Bardziej szczegółowo

CZY JESTEŚ NA TO GOTOWY?

CZY JESTEŚ NA TO GOTOWY? CZY WIESZ, ŻE Dotychczas* 1 lata jeden podręcznik nawet na dwa lata Od roku szkolnego 015/016 1 1rok jeden podręcznik na jeden rok Dotychczas* 39% średnia liczba ćwiczeń w podręczniku do uzupełnienia Od

Bardziej szczegółowo

Model egzaminu z języka angielskiego Poziom 1 STANAG 6001 Specyfikacje Egzamin przykładowy ŁÓDŹ 2009 2 Model egzaminu z języka angielskiego Poziom 1 wg STANAG 6001 Specyfikacje Egzamin przykładowy OPRACOWANIE:

Bardziej szczegółowo

real life SAMPLE PAGES kurs przygotowujący do matury pre-intermediate STUDENTS BOOK Skuteczne przygotowanie do matury

real life SAMPLE PAGES kurs przygotowujący do matury pre-intermediate STUDENTS BOOK Skuteczne przygotowanie do matury real life pre-intermediate Skuteczne przygotowanie do matury Zadania, tematy i strategie maturalne Kluczowe umiejętności w motywującym kontekście Słowa i zwroty niezbędne na maturze i w codziennej komunikacji

Bardziej szczegółowo

PLE FREE SAMPLE FREE SAMPLE FRE 1 CZŁOWIEK SŁOWNICTWO. Word Map. tracksuit CLOTHES. marital status PERSONAL DATA HAIR GENERAL APPERANCE

PLE FREE SAMPLE FREE SAMPLE FRE 1 CZŁOWIEK SŁOWNICTWO. Word Map. tracksuit CLOTHES. marital status PERSONAL DATA HAIR GENERAL APPERANCE PL E M E FR E E PL M SA FR EE M SA PL E FR E 1 CZŁOWIEK SŁOWNICTWO Word Map STEP 1 Kolorem niebieskim lub czarnym wpisz do mapy wyrazowej słowa i wyrażenia, które już znasz. marital status ETHICAL PROBLEMS

Bardziej szczegółowo

Gateway. online. Workbook. David Spencer. Student s Book

Gateway. online. Workbook. David Spencer. Student s Book Workbook online Student s Book David Spencer Gateway @ Identity match Człowiek wygląd zewnętrzny, cechy charakteru, osobowość Vocabulary Personality Work with a partner. Put these words in the correct

Bardziej szczegółowo

Informator o egzaminie eksternistycznym. od 2007 roku JĘZYK ANGIELSKI. Liceum ogólnokształcące

Informator o egzaminie eksternistycznym. od 2007 roku JĘZYK ANGIELSKI. Liceum ogólnokształcące Informator o egzaminie eksternistycznym od 2007 roku JĘZYK ANGIELSKI Liceum ogólnokształcące Warszawa 2007 Opracowano w Centralnej Komisji Egzaminacyjnej we współpracy z Okręgową Komisją Egzaminacyjną

Bardziej szczegółowo

Egzaminujący: [Proszę przekazać zestaw Zdającemu.] Let s start with Task 1. Read the task. You have about half a minute for that. Then we will start.

Egzaminujący: [Proszę przekazać zestaw Zdającemu.] Let s start with Task 1. Read the task. You have about half a minute for that. Then we will start. Zestaw I Żywienie Szkoła Życie rodzinne i towarzyskie Zadanie 1 3 minuty Egzaminujący: [Proszę przekazać zestaw Zdającemu.] Let s start with Task 1. Read the task. You have about half a minute for that.

Bardziej szczegółowo

NEW. matura explorer. Agnieszka Saramowicz-Garstecka. Writing Bank MATURA

NEW. matura explorer. Agnieszka Saramowicz-Garstecka. Writing Bank MATURA me matura explorer NEW Agnieszka Saramowicz-Garstecka Writing Bank MATURA 2015 Informacje ogólne Informacje ogólne WSKAZÓWKI EGZAMINACYJNE List jest wspólną formą pisemną dla obu poziomów na egzaminie

Bardziej szczegółowo

edukacja globalna na zajęciach języka angielskiego w gimnazjum

edukacja globalna na zajęciach języka angielskiego w gimnazjum edukacja globalna na zajęciach języka angielskiego w gimnazjum koncepcja edukacji globalnej Koncepcja edukacji globalnej opracowana w ramach projektu W świat z klasą stanowi punkt odniesienia podczas

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe kryteria oceniania z języka angielskiego Człowiek dopuszczająca dostateczna dobra bardzo dobra Dom dopuszczająca dostateczna dobra

Szczegółowe kryteria oceniania z języka angielskiego Człowiek dopuszczająca dostateczna dobra bardzo dobra Dom dopuszczająca dostateczna dobra Szczegółowe kryteria oceniania z języka angielskiego Kryteria odnoszą się do podstawowych umiejętności komunikacyjnych. Aby uzyskać ocenę należy spełniać kryteria na oceny niższe i na ocenę wymaganą tzn

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO

KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO Uwagi do poniższych kryteriów oceniania: Upbeat 3 W kryteriach oceniania nie zostały uwzględnione oceny: niedostateczna oraz celująca. Szczegółowe kryteria dla

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z EGZAMINU MATURALNEGO PRZEPROWADZONEGO W 2014 ROKU W WOJEWÓDZTWIE MAZOWIECKIM

SPRAWOZDANIE Z EGZAMINU MATURALNEGO PRZEPROWADZONEGO W 2014 ROKU W WOJEWÓDZTWIE MAZOWIECKIM SZKOŁY PONADGIMNAZJALNE 2014 SPRAWOZDANIE Z EGZAMINU MATURALNEGO PRZEPROWADZONEGO W 2014 ROKU W WOJEWÓDZTWIE MAZOWIECKIM JĘZYK ANGIELSKI Opracowanie: Beata Trzcińska (Centralna Komisja Egzaminacyjna) Mariusz

Bardziej szczegółowo

Grammar focus Language focus

Grammar focus Language focus Spis treści Wprowadzenie Rozdział Vocabulary focus Grammar focus Language focus Functions focus 1 Człowiek Describing physical appearance Describing personality Feelings and emotions Asking for personal

Bardziej szczegółowo

Program nauczania języka angielskiego dla kursu początkowego i kontynuacyjnego gimnazjum (klas I III)

Program nauczania języka angielskiego dla kursu początkowego i kontynuacyjnego gimnazjum (klas I III) Jolanta Dobrowolska Program nauczania języka angielskiego dla kursu początkowego i kontynuacyjnego gimnazjum (klas I III) Nr dopuszczenia MEN DKW-4014-169/00 Dr Jolanta Dobrowolska jest dyrektorem szkoły

Bardziej szczegółowo

Broszura bezpłatna, współfinansowana z Europejskiego Funduszu Społecznego

Broszura bezpłatna, współfinansowana z Europejskiego Funduszu Społecznego WYBRANE MATERIAŁY DYDAKTYCZNE WYKORZYSTANE NA ZAJĘCIACH WYRÓWNAWCZYCH I POZALEKCYJNYCH Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KLASACH I-IV TECHNIKUM ZESPOŁU SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH IM. STANISŁAWA STASZICA W WIERUSZOWIE

Bardziej szczegółowo

Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu.

Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu. Układ graficzny CKE 2013 Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu. KOD WPISUJE ZDAJĄCY PESEL Miejsce na naklejkę z kodem dysleksja EGZAMIN MATURALNY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO

Bardziej szczegółowo

Część pisemna (poziom podstawowy). Przykładowe zadania z rozwiązaniami

Część pisemna (poziom podstawowy). Przykładowe zadania z rozwiązaniami Część pisemna (poziom podstawowy). Przykładowe zadania z rozwiązaniami 47 2.3. Część pisemna (poziom podstawowy). Przykładowe zadania z rozwiązaniami ROZUMIENIE ZE SŁUCHU Zadanie 1. (0 4) Usłyszysz dwukrotnie

Bardziej szczegółowo

real life pre-intermediate

real life pre-intermediate real life pre-intermediate Uwagi do poniższych kryteriów oceniania: W kryteriach oceniania nie zostały uwzględnione oceny: niedostateczna oraz celująca. Szczegółowe kryteria dla tych ocen są takie same

Bardziej szczegółowo

:J LZaXdbZ. Na zakończenie. Finally. Jak zwiększyć szanse znalezienia lepszej pracy oraz. How to improve your chances of getting a better job,

:J LZaXdbZ. Na zakończenie. Finally. Jak zwiększyć szanse znalezienia lepszej pracy oraz. How to improve your chances of getting a better job, Na zakończenie Finally EU Welcome pomaga wszystkim obywatelom krajów Unii Europejskiej, którzy mieszkają i pracują w Southampton i okolicach. Prowadzimy regularne wieczory porad i służymy pomocą także

Bardziej szczegółowo

Życzymy Ci przyjemnej nauki i satysfakcji z poznawania języka angielskiego na kursie ESKK!

Życzymy Ci przyjemnej nauki i satysfakcji z poznawania języka angielskiego na kursie ESKK! Wstęp Z prawdziwą przyjemnością witamy Cię na kursie języka angielskiego ESKK dla zaawansowanych. Kurs ten kierujemy do osób, które ukończyły kurs angielskiego ESKK dla średnio zaawansowanych lub jakikolwiek

Bardziej szczegółowo

JĘZYK ANGIELSKI: zestaw zadań typu maturalnego: poziom podstawowy. (zdjęcie: shutterstock_39213388)

JĘZYK ANGIELSKI: zestaw zadań typu maturalnego: poziom podstawowy. (zdjęcie: shutterstock_39213388) JĘZYK ANGIELSKI: zestaw zadań typu maturalnego: poziom podstawowy (zdjęcie: shutterstock_39213388) Egzamin pisemny Egzamin pisemny składa się z trzech części: I. Rozumienie ze słuchu. Uczeń musi wysłuchać

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MATURALNY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO MAJ 2013. dla osób niesłyszących POZIOM PODSTAWOWY. Czas pracy: 120 minut. Liczba punktów do uzyskania: 100

EGZAMIN MATURALNY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO MAJ 2013. dla osób niesłyszących POZIOM PODSTAWOWY. Czas pracy: 120 minut. Liczba punktów do uzyskania: 100 Centralna Komisja Egzaminacyjna Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu. Układ graficzny CKE 2010 KOD WPISUJE ZDAJĄCY PESEL Miejsce na naklejkę z kodem dysleksja EGZAMIN

Bardziej szczegółowo

Egzamin maturalny z języka angielskiego Rozmowa wstępna (wyłącznie dla egzaminującego)

Egzamin maturalny z języka angielskiego Rozmowa wstępna (wyłącznie dla egzaminującego) 26 Informator o egzaminie maturalnym z języka obcego nowoŝytnego Część ustna (bez określania poziomu) Przykładowe pytania do rozmowy wstępnej Rozmowa wstępna Rozmowa wstępna (wyłącznie dla egzaminującego)

Bardziej szczegółowo