2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670"

Transkrypt

1 Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: Informacje i formularze on-line: simap.europa.eu Ogłoszenie o zamówieniu (Dyrektywa 2004/18/WE) Sekcja I : Instytucja zamawiająca I.1) Nazwa, adresy i punkty kontaktowe: Oficjalna nazwa: Fundacja Programów Pomocy dla Rolnictwa FAPA Adres pocztowy: ul. Wspólna 30 Krajowy numer identyfikacyjny: (jeżeli jest znany) Miejscowość: Warszawa Kod pocztowy: Państwo: Polska (PL) Punkt kontaktowy: Fundacja Programów Pomocy dla Rolnictwa FAPA, ul. Wspólna 30, Warszawa Osoba do kontaktów: Tel.: Faks: Adresy internetowe: (jeżeli dotyczy) Ogólny adres instytucji zamawiającej/ podmiotu zamawiającego: (URL) Adres profilu nabywcy: (URL) Dostęp elektroniczny do informacji: (URL) Elektroniczne składanie ofert i wniosków o dopuszczenie do udziału: (URL) Więcej informacji można uzyskać pod adresem Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e) Inny (proszę wypełnić załącznik A.I) Specyfikacje i dokumenty dodatkowe (w tym dokumenty dotyczące dialogu konkurencyjnego oraz dynamicznego systemu zakupów) można uzyskać pod adresem Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e) Inny (proszę wypełnić załącznik A.II) Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e) Inny (proszę wypełnić załącznik A.III) I.2) Rodzaj instytucji zamawiającej Ministerstwo lub inny organ krajowy lub federalny, w tym jednostki regionalne i lokalne Agencja/urząd krajowy lub federalny Organ władzy regionalnej lub lokalnej Agencja/urząd regionalny lub lokalny Podmiot prawa publicznego Instytucja/agencja europejska lub organizacja międzynarodowa Inna: (proszę określić) Fundacja PL Formularz standardowy 02 - Ogłoszenie o zamówieniu 1 / 28

2 I.3) Główny przedmiot lub przedmioty działalności Ogólne usługi publiczne Obrona Porządek i bezpieczeństwo publiczne Środowisko Sprawy gospodarcze i finansowe Zdrowie Budownictwo i obiekty komunalne Ochrona socjalna Rekreacja, kultura i religia Edukacja Inny: (proszę określić) Rozwój obszarów wiejskich, rolnictwa, rynków rolnych oraz bankowości spółdzielczej I.4) Udzielenie zamówienia w imieniu innych instytucji zamawiających Instytucja zamawiająca dokonuje zakupu w imieniu innych instytucji zamawiających: tak nie więcej informacji o tych instytucjach zamawiających można podać w załączniku A PL Formularz standardowy 02 - Ogłoszenie o zamówieniu 2 / 28

3 Sekcja II : Przedmiot zamówienia II.1) Opis : II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą : 60/KSOW/PN-U/2014 II.1.2) Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług : Wybrać wyłącznie jedną kategorię roboty budowlane, dostawy lub usługi która najbardziej odpowiada konkretnemu przedmiotowi zamówienia lub zakupu Roboty budowlane Dostawy Usługi Kupno Kategoria usług: nr: 27 Dzierżawa Najem Leasing Połączenie powyższych form Wykonanie Zaprojektowanie i wykonanie Wykonanie, za pomocą dowolnych środków, obiektu budowlanego odpowiadającego wymogom określonym przez instytucję zamawiającą Zob. kategorie usług w załączniku C1 Główne miejsce lub lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług : Hiszpania, Wielka Brytania Kod NUTS: ES Kod NUTS: UK II.1.3) Informacje na temat zamówienia publicznego, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów (DSZ): Ogłoszenie dotyczy zamówienia publicznego Ogłoszenie dotyczy zawarcia umowy ramowej Ogłoszenie dotyczy utworzenia dynamicznego systemu zakupów (DSZ) II.1.4) Informacje na temat umowy ramowej : (jeżeli dotyczy) Umowa ramowa z kilkoma wykonawcami Umowa ramowa z jednym wykonawcą Liczba : albo (jeżeli dotyczy) liczba maksymalna : uczestników planowanej umowy ramowej Czas trwania umowy ramowej Okres w latach : albo w miesiącach : Uzasadnienie dla umowy ramowej, której czas trwania przekracza okres czterech lat : Szacunkowa całkowita wartość zakupów w całym okresie obowiązywania umowy ramowej (jeżeli dotyczy, proszę podać wyłącznie dane liczbowe) Szacunkowa wartość bez VAT : Waluta : albo Zakres: między : : i : : Waluta : Częstotliwość oraz wartość zamówień, które zostaną udzielone : (jeżeli jest znana) PL Formularz standardowy 02 - Ogłoszenie o zamówieniu 3 / 28

4 II.1.5) Krótki opis zamówienia lub zakupu : Przedmiotem zamówienia jest zakup usług polegających na zapewnieniu kompleksowej organizacji projektu pn. Rozwój przedsiębiorczości na Szlaku Greenway Dziedzictwo Wschodu w oparciu o doświadczenia i na przykładzie zintegrowanych produktów turystyki wiejskiej funkcjonujących na szlakach Greenways w Europie. W ramach projektu Wykonawca zrealizuje w całości i we własnym zakresie Programy dwóch wyjazdów studyjnych: do Hiszpanii w terminie do Anglii w terminie W obydwu wyjazdach weźmie udział minimalnie po 25 a maksymalnie po 30 uczestników. Listę uczestników wyjazdów Zamawiający poda Wykonawcy w terminie 5 dni przed datą rozpoczęcia każdego z wyjazdów. I. Wykonawca zapewni w ramach wyjazdu studyjnego do Hiszpanii: 1. w dniu r.: transport autokarem (z klimatyzacją, toaletą oraz miejscem na bagaż) dla minimalnie 25 a maksymalnie 30 uczestników wyjazdu, z Lublina na lotnisko (Lublin, Rzeszów lub Warszawa). przelot samolotem do BARCELONY. Wykonawca zapewni bilety dla wszystkich uczestników wyjazdu. Obiad w Polsce lub w Hiszpanii w zależności od godzin wylotu, składający się co najmniej z dwóch dań (co najmniej jedno danie ciepłe), napojów ciepłych i zimnych do wyboru gości. transfer z lotniska w Barcelonie do miejsca zakwaterowania. zakwaterowanie dla minimalnie 25 a maksymalnie 30 uczestników, ze śniadaniem w formie bufetu, w hotelu o standardzie co najmniej 3 gwiazdkowym lub innym równoważnym obiekcie w pokojach 1 osobowych i 2- osobowych, z dostępem do Internetu oraz osobnym węzłem sanitarnym w każdym pokoju. Przy czym Wykonawca zapewni co najmniej 6 pokoi jednoosobowych. Miejsce zakwaterowania będzie znajdowało się w granicach administracyjnych miasta GIRONA lub w odległości maksymalnie 50 km od GIRONY. (3 noce z 25 na 26, z 26 na 27 i z 27 na ) obiadokolacja dla wszystkich uczestników, składającą się co najmniej z: przystawki, 2 dań gorących, deseru, napojów w ilości co najmniej 0,5 l na osobę (napoje zimne i ciepłe do wyboru). Miejsce posiłku na trasie przejazdu, w miejscu zakwaterowania lub w okolicy 0,5 km od miejsca zakwaterowania. 2. w dniu r.: transfer z miejsca zakwaterowania do miejsc wizyt i spotkań. spotkanie z przedstawicielem zarządcy szlaku Greenways Vies verdes de Girona. Prezentacja dotycząca historii szlaku oraz projektów z nim związanych. Zasady funkcjonowania szlaku Partnerstwo i współdziałanie na szlaku Promocja szlaku i działania gospodarstw agroturystycznych i prywatnych inicjatyw. Podczas spotkania zapewniony serwis kawowy (kawa, herbata, napoje zimne, przekąski). Lunch dla wszystkich uczestników składający się z co najmniej z przystawki i jednego ciepłego dania wraz z napojami, co najmniej 0,5 l (napoje zimne i ciepłe do wyboru) na osobę. Miejsce posiłku na trasie przejazdu. wizytacja co najmniej dwóch projektów na szlaku Greenway Vies verdes de Girona. W trakcie spotkań poruszone zostaną następujące zagadnienia: Źródła finansowania projektów, cel i efekty projektu, transfer do miejsca zakwaterowania. PL Formularz standardowy 02 - Ogłoszenie o zamówieniu 4 / 28

5 Obiadokolacja dla wszystkich uczestników składająca się z co najmniej przystawki, 2 dań gorących, deseru, napojów w ilości co najmniej 0,5 l (napoje zimne i ciepłe do wyboru) na osobę. Miejsce posiłku na trasie przejazdu, w miejscu zakwaterowania lub w okolicy 0,5 km od miejsca zakwaterowania. 3. w dniu r.: transfer z miejsca zakwaterowania do miejsca wizyty. wizytacja co najmniej jednego projektu na szlaku Greenways Vies verdes de Girona. Źródła finansowania projektów, cel i efekty projektu Podczas spotkania zapewniony serwis kawowy (kawa, herbata, napoje zimne, przekąski) wizyta w gospodarstwie agroturystycznym prowadzącym sprzedaż bezpośrednią produktów z własnego gospodarstwa, prowadzącego swoją działalność na szlaku Greenways. Spotkanie z właścicielem gospodarstwa. W trakcie spotkania poruszone zostaną następujące zagadnienia: zasady sprzedaży bezpośredniej, współpraca z organizacjami, zasady funkcjonowania gospodarstw agroturystycznych w Hiszpanii, promocja agroturystyki oraz zewnętrzne źródła finansowania. lunch dla wszystkich uczestników składający się z co najmniej przystawki i jednego ciepłego dania wraz z napojami (napoje zimne i ciepłe do wyboru, co najmniej 0,5 l na osobę). Miejsce posiłku na trasie przejazdu. Ok. 2 godzinny przejazd rowerami fragmentem szlaku Greenways Vies verdes de Girona. Wykonawca zapewni dla wszystkich uczestników wyjazdu rowery wraz z przewodnikiem multimedialnym. Dodatkowo na trasie przejazdu grupie towarzyszyć będzie, jako przewodnik, przedstawiciel instytucji zarządzającej szlakiem. obiadokolacja dla wszystkich uczestników składająca się z co najmniej przystawki, 2 dań gorących, deseru, napojów w ilości co najmniej 0,5 l (napoje zimne i ciepłe do wyboru) na osobę dla wszystkich uczestników. Miejsce posiłku na trasie przejazdu, w miejscu zakwaterowania lub w okolicy 0,5 km od miejsca zakwaterowania. 4. w dniu r.: transfer z miejsca zakwaterowania do miejsca spotkania. spotkanie z przedstawicielami EGWA (Europejska Organizacja Zrzeszająca Szlaki Greenways). W trakcie spotkania poruszone zostaną następujące zagadnienia: Zasady funkcjonowania Sieci szlaków Greenways w Europie Możliwości przystąpienia nowych inicjatyw Wspólnie podejmowane działania, Promocja, współpraca, szkolenia, konferencje itp. Ocena przyszłości oraz rozwój marki Greenway Znakowanie szlaków w różnych Państwach Europy i w USA Podczas spotkania zapewniony serwis kawowy (kawa, herbata, napoje zimne, przekąski) lunch dla wszystkich uczestników, składający się co najmniej z przystawki i jednego ciepłego dania wraz z napojami (napoje zimne i ciepłe do wyboru, co najmniej 0,5 l na osobę). Miejsce posiłku na trasie przejazdu. transfer z miejsca spotkania na dworzec miejsce odjazdu szybkiego pociągu Red Nacional de los Ferrocarriles Españoles. Wykonawca zapewni bilety dla wszystkich uczestników wyjazdu. przejazd szybkim pociągiem (RENFE - Red Nacional de los Ferrocarriles Españoles) do BILBAO. transfer z dworca w BILBAO do miejsca zakwaterowania. zakwaterowanie ze śniadaniem w formie bufetu, w hotelu o standardzie minimum trzygwiazdkowym lub innym równoważnym obiekcie w pokojach 1- osobowych i 2 - osobowych, z dostępem do Internetu oraz osobnym węzłem sanitarnym w każdym pokoju. Przy czym Wykonawca zapewni co najmniej 6 pokoi jednoosobowych. Miejsce zakwaterowania będzie znajdowało się w granicach administracyjnych miasta BILBAO lub w odległości maksymalnie 20 km od granic administracyjnych BILBAO. (2 noclegi 28 na 29 i z 29 na ) obiadokolacja składająca się co najmniej z przystawki, 2 dań gorących, deseru, napojów w ilości co najmniej 0,5 l na osobę (napoje zimne i ciepłe do wyboru). Miejsce posiłku na trasie przejazdu, w miejscu zakwaterowania lub w okolicy 0,5 km od miejsca zakwaterowania. 5. w dniu r.: transfer z miejsca zakwaterowania do miejsc wizyt. PL Formularz standardowy 02 - Ogłoszenie o zamówieniu 5 / 28

6 spotkanie z przedstawicielem instytucji zarządzającej szlakiem Greenways Via Verde del Plazaola. W trakcie spotkania poruszone zostaną następujące zagadnienia: Prezentacja dotycząca historii szlaku oraz projektów z nim związanych Zasady funkcjonowania szlaku Partnerstwo i współdziałanie na szlaku Promocja szlaku i działania gospodarstw agroturystycznych i prywatnych inicjatyw. Podczas spotkania zapewniony serwis kawowy (kawa, herbata, napoje zimne, przekąski) wizytacja co najmniej jednego projektu na szlaku Greenways Via Verde del Plazaola. W trakcie spotkania poruszone zostaną następujące zagadnienia: Zasady i źródła finansowania Cel i zasadność realizacji projektu Efekty projekty lunch dla wszystkich uczestników składający się co najmniej z przystawki i jednego ciepłego dania wraz z napojami, (co najmniej 0,5 l na osobę, napoje zimne i ciepłe do wyboru). Miejsce posiłku na trasie przejazdu. wizytacja co najmniej dwóch projektów na szlaku Greenways Via Verde del Plazaola. W trakcie spotkania poruszone zostaną następujące zagadnienia: Zasady i źródła finansowania Cel i zasadność realizacji projektu Efekty projekty transfer do miejsca zakwaterowania. obiadokolacja dla wszystkich uczestników składająca się z co najmniej przystawki, 2 dań gorących, deseru, napojów w ilości co najmniej 0,5 l na osobę (napoje zimne i ciepłe do wyboru). Miejsce posiłku na trasie przejazdu, w miejscu zakwaterowania lub w okolicy 0,5 km od miejsca zakwaterowania. 6. w dniu r.: transfer z miejsca zakwaterowani na lotnisko (w przypadku wylotu z innego lotniska niż Bilbao transfery wyłącznie szybkimi pociągami RENFE). lunch dla wszystkich uczestników składający się z co najmniej przystawki i jednego ciepłego dania wraz z napojami 0,5 l (co najmniej 0,5 l na osobę, napoje zimne i ciepłe do wyboru). Miejsce posiłku dostosowuje do programu Wykonawca wylot samolotem do Polski transport autokarem (z klimatyzacją, toaletą oraz miejscem na bagaż) do Lublina. kolację w drodze powrotnej składająca się z przystawki zimnej oraz dwóch dań gorących wraz z napojami w ilości co najmniej 0,5 l na osobę (napoje zimne i ciepłe do wyboru). (kolacja dla uczestników + kierowca, pilot i tłumacz) 7. Wykwalifikowanego tłumacza języka hiszpańskiego, tłumaczenie z języka hiszpańskiego na język polski i odwrotnie w terminie od dnia r. do dnia r. 8. Wykwalifikowanego pilota wizyty studyjnej w terminie od dnia r. do dnia r. 9. Ubezpieczenie KL, NW (minimalna wartość ubezpieczenia ,00 zł) i bagaż dla maksymalnie 30 uczestników w terminie od dnia r. do dnia r. 10. Transfery podczas trwania wyjazdów muszą odbywać się autokarem (z klimatyzacją, toaletą oraz miejscem na bagaż). 11. Nie dopuszcza się transferów i przelotów w godzinach 23 w nocy 4 rano. 12. Dopuszcza się wyłącznie loty z i do Lublina, Rzeszowa lub Warszawy. 13. Zapewnienie na czas spotkań sal wykładowych w wielkości odpowiedniej do liczny uczestników. 14. Wykonawca zapewni wraz z noclegiem śniadania w formie bufetu - do wyboru gości co najmniej jajka, pieczywo, wędliny, sery, warzywa i owoce, kawa, herbata, soki PL Formularz standardowy 02 - Ogłoszenie o zamówieniu 6 / 28

7 15. Wykonawca zapewni identyfikatory z przypinką dla wszystkich uczestników wyjazdu, zawierającą informacje: imię i nazwisko uczestnika, dane kontaktowe do pilota i tłumacza, nazwę wyjazdu oraz numery alarmowe w Hiszpanii oraz adresy zakwaterowania. Identyfikator zostanie opatrzony logotypami i sloganami zawartymi w załączniku nr 7 do SIWZ. 16. Wykonawca zapewni dla wszystkich uczestników wyjazdu wydruk w formacie A4 materiałów informacyjno szkoleniowych. Materiały opracowane w języku polskim, będą zawierały szczegółowy program wyjazdu oraz krótką informację dotyczącą miejsc wizyt. Materiały zostaną opatrzone logotypami i sloganami zawartymi w załączniku nr 7 do SIWZ. II. Wykonawca zapewni w ramach wizyty w Anglii: 1. w dniu r.: transport autokarem (z klimatyzacją, toaletą oraz miejscem na bagaż) dla minimalnie 25 a maksymalnie 30 uczestników wizyty oraz tłumacza i pilota z Lublina na lotnisko przelot samolotem do Londynu. Wykonawca zapewni bilety na przelot samolotem do Londynu dla wszystkich uczestników. transfer z lotniska do miejsca zakwaterowania. zakwaterowanie ze śniadaniem, w hotelu o standardzie co najmniej 3 gwiazdkowym lub innym równoważnym obiekcie w pokojach 1 osobowych i 2- osobowych, z dostępem do Internetu oraz osobnym węzłem sanitarnym w każdym pokoju. Przy czym Wykonawca zapewni co najmniej 6 pokoi jednoosobowych. Miejsce zakwaterowania będzie znajdowało się w granicach administracyjnych miasta Bristol lub w odległości maksymalnie 30 km od granic administracyjnych miasta Bristol przez cały czas trwania wizyty. obiadokolacja dla wszystkich uczestników, składającą się z co najmniej przystawki, 2 dań gorących, deseru, napojów w ilości co najmniej 0,5 l na osobę (napoje zimne i ciepłe do wyboru). Miejsce posiłku na trasie przejazdu, w miejscu zakwaterowania lub w okolicy 0,5 km od miejsca zakwaterowania. 2. w dniu r.: transfer z miejsca zakwaterowania do miejsca wizyt i z powrotem. spotkanie z przedstawicielami Stowarzyszenia Sustrans w Bristolu. W trakcie spotkania poruszone zostaną następujące zagadnienia: Tworzenie, Zarządzanie, inicjatywy i Przedsiębiorczość na szlakach Greenways w Anglii). Podczas spotkania zapewniony serwis kawowy (kawa, herbata, napoje zimne, przekąski) lunch składający się co najmniej z przystawki i jednego ciepłego dania wraz z napojami w ilości co najmniej 0,5 l na osobę (napoje zimne i ciepłe do wyboru). Miejsce posiłku na trasie przejazdu. wizytacja co najmniej dwóch projektów na szlaku Two Tunnels Greenway. W trakcie spotkania poruszone zostaną następujące zagadnienia: Zasady i źródła finansowania Cel i zasadność realizacji projektów Efekty społeczne i finansowe projektów transfer do miejsca zakwaterowania. obiadokolację składająca się z co najmniej przystawki, 2 dań gorących, deseru, napojów w ilości co najmniej 0,5 l na osobę (napoje zimne i ciepłe do wyboru). Miejsce posiłku na trasie przejazdu, w miejscu zakwaterowania lub w okolicy 0,5 km od miejsca zakwaterowania. 3. w dniu r.: transfer z miejsca zakwaterowania do miejsc wizyty i spotkań. wizytacja szlaku Tarka Trail. Spotkanie z zarządcą szlaku Tarka Trail. W trakcie spotkania poruszone zostaną następujące zagadnienia: Prezentacja dotychczasowych źródeł finansowania, PL Formularz standardowy 02 - Ogłoszenie o zamówieniu 7 / 28

8 historia powstania szlaku, działania promocyjne i marketingowe, przedsiębiorczość na szlaku. Podczas spotkania zapewniony serwis kawowy (kawa, herbata, napoje zimne, przekąski. lunch składający się co najmniej z przystawki i jednego ciepłego dania wraz z napojami w ilości co najmniej 0,5 l na osobę (napoje zimne i ciepłe do wyboru). Miejsce posiłku na trasie przejazdu. wizytacja co najmniej dwóch zrealizowanych projektów na szlaku Tarka Trail, których celem jest rozwój przedsiębiorczości. W trakcie spotkania poruszone zostaną następujące zagadnienia: Zasady i źródła finansowania Cel i zasadność realizacji projektów Efekty społeczne i finansowe projektów transfer do miejsca zakwaterowania. obiadokolację składająca się z co najmniej przystawki, 2 dań gorących, deseru, napojów w ilości co najmniej 0,5 l na osobę (napoje zimne i ciepłe do wyboru). Miejsce posiłku na trasie przejazdu, w miejscu zakwaterowania lub w okolicy 0,5 km od miejsca zakwaterowania. 4. w dniu r.: śniadanie w formie bufetu. transfer z miejsca zakwaterowania do miejsc wizyt. Wizytację szlaku Camel Trail. Spotkanie z zarządcą szlaku.. W trakcie spotkania poruszone zostaną następujące zagadnienia: Prezentacja dotychczasowych źródeł finansowania, historia powstania szlaku, działania promocyjne i marketingowe, przedsiębiorczość na szlaku. Prezentacja co najmniej jednego projektu zrealizowanego na szlaku. Podczas spotkania zapewniony serwis kawowy (kawa, herbata, napoje zimne, przekąski. lunch składający się z co najmniej z przystawki i jednego ciepłego dania wraz z napojami w ilości co najmniej 0,5 l na osobę (napoje zimne i ciepłe do wyboru). Miejsce posiłku na trasie przejazdu. wizytację w co najmniej 4 miejscach turystycznych na szlaku Camel Trail. W trakcie spotkania poruszone zostaną następujące zagadnienia: Efekty ekonomiczne współpracy odwiedzanych miejsc turystycznych pod wspólną marką Greenway. wizytę w sklepiku prowadzącym sprzedaż bezpośrednią produktów lokalnych. W trakcie spotkania poruszone zostaną następujące zagadnienia: Zasady sprzedaży bezpośredniej produktów lokalnych transfer do miejsca zakwaterowania. obiadokolację składająca się z co najmniej przystawki, 2 dań gorących, deseru, napojów w ilości co najmniej 0,5 l na osobę (napoje zimne i ciepłe do wyboru). Miejsce posiłku na trasie przejazdu, w miejscu zakwaterowania lub w okolicy 0,5 km od miejsca zakwaterowania. 5. w dniu r.: śniadanie w formie bufetu. transfer z miejsca zakwaterowania do miejsc wizyt i spotkań. wizytację szlaku Taff Trail. Spotkanie z zarządcą szlaku. W trakcie spotkania poruszone zostaną następujące zagadnienia: Prezentacja dotychczasowych źródeł finansowania, PL Formularz standardowy 02 - Ogłoszenie o zamówieniu 8 / 28

9 historia powstania szlaku, działania promocyjne i marketingowe, przedsiębiorczość na szlaku. Podczas spotkania zapewniony serwis kawowy (kawa, herbata, napoje zimne, przekąski. lunch składający się z co najmniej z przystawki i jednego ciepłego dania wraz z napojami w ilości co najmniej 0,5 l na osobę (napoje zimne i ciepłe do wyboru). Miejsce posiłku na trasie przejazdu. wizytacja co najmniej dwóch projektów realizowanych na szlaku Greenway w tym przynajmniej jeden ukierunkowany na rozwój przedsiębiorczości. W trakcie spotkania poruszone zostaną następujące zagadnienia: Zasady i źródła finansowania Cel i zasadność realizacji projektów Efekty społeczne i finansowe projektów transfer do miejsca zakwaterowania. obiadokolację dla wszystkich uczestników, składającą się z co najmniej przystawki, 2 dań gorących, deseru, napojów w ilości co najmniej 0,5 l na osobę (napoje zimne i ciepłe do wyboru). Miejsce posiłku na trasie przejazdu, w miejscu zakwaterowania lub w okolicy 0,5 km od miejsca zakwaterowania. 6. w dniu r.: wykwaterowanie z hotelu. transfer z miejsca zakwaterowania na lotnisko. lunch dla wszystkich uczestników składający się z co najmniej przystawki i jednego ciepłego dania wraz z napojami w ilości co najmniej 0,5 l na osobę (napoje zimne i ciepłe do wyboru). Miejsce posiłku dostosowuje do programu Wykonawca wylot samolotem do Polski transport autokarem (z klimatyzacją, toaletą oraz miejscem na bagaż) dla dla wszystkich uczestników z lotniska do Lublina. kolacja dla wszystkich uczestników, w drodze powrotnej, składająca się z przystawki zimnej oraz dwóch dań gorących wraz z napojami w ilości co najmniej 0,5 l na osobę (napoje zimne i ciepłe do wyboru). Miejsce posiłku na trasie przejazdu. 7. Wykwalifikowanego tłumacza języka angielskiego, tłumaczenie z języka angielskiego na polski i odwrotnie w terminie od dnia r. do dnia r. 8. Wykwalifikowanego pilota wyjazdu studyjnego w terminie od dnia r. do dnia r. 9. Ubezpieczenie KL, NW (minimalna wartość ubezpieczenia ,00 zł) i bagaż dla maksymalnie 30 uczestników w terminie od dnia r. do dnia r. 10. Transfery podczas trwania wyjazdów muszą odbywać się autokarem (z klimatyzacją, ogrzewaniem, toaletą oraz miejscem na bagaż) w wielkości dostosowanej do liczby uczestników. 11. Dopuszcza się wyłącznie loty z i do Lublina, Rzeszowa lub Warszawy. 12. Nie dopuszcza się transferów i przelotów w godzinach miedzy 23 a 4 rano. 13. Zapewnienie na czas spotkań sal wykładowych w wielkości odpowiedniej do liczny uczestników. 14. Wykonawca zapewni wraz z noclegiem śniadania w formie bufetu - do wyboru gości co najmniej jajka, pieczywo, wędliny, sery, warzywa i owoce, kawa, herbata, soki. 15. Wykonawca zapewni identyfikatory z przypinką dla wszystkich uczestników wyjazdu, zawierającą informacje: imię i nazwisko uczestnika, dane kontaktowe do pilota i tłumacza wizyt, nazwę wizyty oraz numery alarmowe w Anglii oraz adres zakwaterowania. Identyfikator zostanie opatrzony logotypami i sloganami zawartymi w załączniku nr 7 do SIWZ. 16. Wykonawca zapewni dla wszystkich uczestników wyjazdu wydruk w formacie A4 materiałów informacyjno szkoleniowych. Materiały opracowane w języku polskim, będą zawierały szczegółowy program wyjazdu oraz PL Formularz standardowy 02 - Ogłoszenie o zamówieniu 9 / 28

10 krótką informację dotyczącą miejsc wizyt. Materiały zostaną opatrzone logotypami i sloganami zawartymi w załączniku nr 7 do SIWZ. Uwaga: Uczestnicy nie ponoszą żadnych kosztów związanych z udziałem w wyjazdach studyjnych. Wszystkie świadczenia wynikające z programu Wykonawca zapewni we własnym zakresie (w tym bilety i wszelkie inne opłaty). Wykonawca poda w ofercie nazwy i adresy obiektów, w których zapewni zakwaterowanie. Wykonawca w terminie 3 dni od podpisania umowy przekaże Zamawiającemu propozycję szczegółowego programu, w szczególności wskaże nazwy i adresy obiektów, w których zostaną zrealizowane poszczególne punkty programu wizyt studyjnych oraz godziny realizacji poszczególnych punktów wyjazdu. Zamawiający ma prawo wnoszenia uwag do programu. Pozostałe warunki dotyczące realizacji zamówienia zawiera wzór umowy, stanowiący załącznik nr 8 do SIWZ. II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV) : Słownik główny Główny przedmiot Słownik uzupełniający(jeżeli dotyczy) II.1.7) Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA) : Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych (GPA) : tak nie II.1.8) Części: (w celu podania szczegółów o częściach zamówienia należy wykorzystać załącznik B tyle razy, ile jest części zamówienia) To zamówienie podzielone jest na części: tak nie (jeżeli tak) Oferty można składać w odniesieniu do tylko jednej części jednej lub więcej części wszystkich części II.1.9) Informacje o ofertach wariantowych: Dopuszcza się składanie ofert wariantowych : tak nie II.2) Wielkość lub zakres zamówienia : II.2.1) Całkowita wielkość lub zakres : (w tym wszystkie części, wznowienia i opcje, jeżeli dotyczy) Przedmiotem zamówienia jest zakup usług polegających na zapewnieniu kompleksowej organizacji projektu pn. Rozwój przedsiębiorczości na Szlaku Greenway Dziedzictwo Wschodu w oparciu o doświadczenia i na przykładzie zintegrowanych produktów turystyki wiejskiej funkcjonujących na szlakach Greenways w Europie. W ramach projektu Wykonawca zrealizuje w całości i we własnym zakresie Programy dwóch wyjazdów studyjnych: do Hiszpanii w terminie do Anglii w terminie W obydwu wyjazdach weźmie udział minimalnie po 25 a maksymalnie po 30 uczestników. Listę uczestników wyjazdów Zamawiający poda Wykonawcy w terminie 5 dni przed datą rozpoczęcia każdego z wyjazdów. I. Wykonawca zapewni w ramach wyjazdu studyjnego do Hiszpanii: 1. w dniu r.: PL Formularz standardowy 02 - Ogłoszenie o zamówieniu 10 / 28

11 transport autokarem (z klimatyzacją, toaletą oraz miejscem na bagaż) dla minimalnie 25 a maksymalnie 30 uczestników wyjazdu, z Lublina na lotnisko (Lublin, Rzeszów lub Warszawa). przelot samolotem do BARCELONY. Wykonawca zapewni bilety dla wszystkich uczestników wyjazdu. Obiad w Polsce lub w Hiszpanii w zależności od godzin wylotu, składający się co najmniej z dwóch dań (co najmniej jedno danie ciepłe), napojów ciepłych i zimnych do wyboru gości. transfer z lotniska w Barcelonie do miejsca zakwaterowania. zakwaterowanie dla minimalnie 25 a maksymalnie 30 uczestników, ze śniadaniem w formie bufetu, w hotelu o standardzie co najmniej 3 gwiazdkowym lub innym równoważnym obiekcie w pokojach 1 osobowych i 2- osobowych, z dostępem do Internetu oraz osobnym węzłem sanitarnym w każdym pokoju. Przy czym Wykonawca zapewni co najmniej 6 pokoi jednoosobowych. Miejsce zakwaterowania będzie znajdowało się w granicach administracyjnych miasta GIRONA lub w odległości maksymalnie 50 km od GIRONY. (3 noce z 25 na 26, z 26 na 27 i z 27 na ) obiadokolacja dla wszystkich uczestników, składającą się co najmniej z: przystawki, 2 dań gorących, deseru, napojów w ilości co najmniej 0,5 l na osobę (napoje zimne i ciepłe do wyboru). Miejsce posiłku na trasie przejazdu, w miejscu zakwaterowania lub w okolicy 0,5 km od miejsca zakwaterowania. 2. w dniu r.: transfer z miejsca zakwaterowania do miejsc wizyt i spotkań. spotkanie z przedstawicielem zarządcy szlaku Greenways Vies verdes de Girona. Prezentacja dotycząca historii szlaku oraz projektów z nim związanych. Zasady funkcjonowania szlaku Partnerstwo i współdziałanie na szlaku Promocja szlaku i działania gospodarstw agroturystycznych i prywatnych inicjatyw. Podczas spotkania zapewniony serwis kawowy (kawa, herbata, napoje zimne, przekąski). Lunch dla wszystkich uczestników składający się z co najmniej z przystawki i jednego ciepłego dania wraz z napojami, co najmniej 0,5 l (napoje zimne i ciepłe do wyboru) na osobę. Miejsce posiłku na trasie przejazdu. wizytacja co najmniej dwóch projektów na szlaku Greenway Vies verdes de Girona. W trakcie spotkań poruszone zostaną następujące zagadnienia: Źródła finansowania projektów, cel i efekty projektu, transfer do miejsca zakwaterowania. Obiadokolacja dla wszystkich uczestników składająca się z co najmniej przystawki, 2 dań gorących, deseru, napojów w ilości co najmniej 0,5 l (napoje zimne i ciepłe do wyboru) na osobę. Miejsce posiłku na trasie przejazdu, w miejscu zakwaterowania lub w okolicy 0,5 km od miejsca zakwaterowania. 3. w dniu r.: transfer z miejsca zakwaterowania do miejsca wizyty. wizytacja co najmniej jednego projektu na szlaku Greenways Vies verdes de Girona. Źródła finansowania projektów, cel i efekty projektu Podczas spotkania zapewniony serwis kawowy (kawa, herbata, napoje zimne, przekąski) wizyta w gospodarstwie agroturystycznym prowadzącym sprzedaż bezpośrednią produktów z własnego gospodarstwa, prowadzącego swoją działalność na szlaku Greenways. Spotkanie z właścicielem gospodarstwa. W trakcie spotkania poruszone zostaną następujące zagadnienia: zasady sprzedaży bezpośredniej, współpraca z organizacjami, zasady funkcjonowania gospodarstw agroturystycznych w Hiszpanii, promocja agroturystyki oraz zewnętrzne źródła finansowania. lunch dla wszystkich uczestników składający się z co najmniej przystawki i jednego ciepłego dania wraz z napojami (napoje zimne i ciepłe do wyboru, co najmniej 0,5 l na osobę). Miejsce posiłku na trasie przejazdu. Ok. 2 godzinny przejazd rowerami fragmentem szlaku Greenways Vies verdes de Girona. Wykonawca zapewni dla wszystkich uczestników wyjazdu rowery wraz PL Formularz standardowy 02 - Ogłoszenie o zamówieniu 11 / 28

12 z przewodnikiem multimedialnym. Dodatkowo na trasie przejazdu grupie towarzyszyć będzie, jako przewodnik, przedstawiciel instytucji zarządzającej szlakiem. obiadokolacja dla wszystkich uczestników składająca się z co najmniej przystawki, 2 dań gorących, deseru, napojów w ilości co najmniej 0,5 l (napoje zimne i ciepłe do wyboru) na osobę dla wszystkich uczestników. Miejsce posiłku na trasie przejazdu, w miejscu zakwaterowania lub w okolicy 0,5 km od miejsca zakwaterowania. 4. w dniu r.: transfer z miejsca zakwaterowania do miejsca spotkania. spotkanie z przedstawicielami EGWA (Europejska Organizacja Zrzeszająca Szlaki Greenways). W trakcie spotkania poruszone zostaną następujące zagadnienia: Zasady funkcjonowania Sieci szlaków Greenways w Europie Możliwości przystąpienia nowych inicjatyw Wspólnie podejmowane działania, Promocja, współpraca, szkolenia, konferencje itp. Ocena przyszłości oraz rozwój marki Greenway Znakowanie szlaków w różnych Państwach Europy i w USA Podczas spotkania zapewniony serwis kawowy (kawa, herbata, napoje zimne, przekąski) lunch dla wszystkich uczestników, składający się co najmniej z przystawki i jednego ciepłego dania wraz z napojami (napoje zimne i ciepłe do wyboru, co najmniej 0,5 l na osobę). Miejsce posiłku na trasie przejazdu. transfer z miejsca spotkania na dworzec miejsce odjazdu szybkiego pociągu Red Nacional de los Ferrocarriles Españoles. Wykonawca zapewni bilety dla wszystkich uczestników wyjazdu. przejazd szybkim pociągiem (RENFE - Red Nacional de los Ferrocarriles Españoles) do BILBAO. transfer z dworca w BILBAO do miejsca zakwaterowania. zakwaterowanie ze śniadaniem w formie bufetu, w hotelu o standardzie minimum trzygwiazdkowym lub innym równoważnym obiekcie w pokojach 1- osobowych i 2 - osobowych, z dostępem do Internetu oraz osobnym węzłem sanitarnym w każdym pokoju. Przy czym Wykonawca zapewni co najmniej 6 pokoi jednoosobowych. Miejsce zakwaterowania będzie znajdowało się w granicach administracyjnych miasta BILBAO lub w odległości maksymalnie 20 km od granic administracyjnych BILBAO. (2 noclegi 28 na 29 i z 29 na ) obiadokolacja składająca się co najmniej z przystawki, 2 dań gorących, deseru, napojów w ilości co najmniej 0,5 l na osobę (napoje zimne i ciepłe do wyboru). Miejsce posiłku na trasie przejazdu, w miejscu zakwaterowania lub w okolicy 0,5 km od miejsca zakwaterowania. 5. w dniu r.: transfer z miejsca zakwaterowania do miejsc wizyt. spotkanie z przedstawicielem instytucji zarządzającej szlakiem Greenways Via Verde del Plazaola. W trakcie spotkania poruszone zostaną następujące zagadnienia: Prezentacja dotycząca historii szlaku oraz projektów z nim związanych Zasady funkcjonowania szlaku Partnerstwo i współdziałanie na szlaku Promocja szlaku i działania gospodarstw agroturystycznych i prywatnych inicjatyw. Podczas spotkania zapewniony serwis kawowy (kawa, herbata, napoje zimne, przekąski) wizytacja co najmniej jednego projektu na szlaku Greenways Via Verde del Plazaola. W trakcie spotkania poruszone zostaną następujące zagadnienia: Zasady i źródła finansowania Cel i zasadność realizacji projektu Efekty projekty lunch dla wszystkich uczestników składający się co najmniej z przystawki i jednego ciepłego dania wraz z napojami, (co najmniej 0,5 l na osobę, napoje zimne i ciepłe do wyboru). Miejsce posiłku na trasie przejazdu. PL Formularz standardowy 02 - Ogłoszenie o zamówieniu 12 / 28

13 wizytacja co najmniej dwóch projektów na szlaku Greenways Via Verde del Plazaola. W trakcie spotkania poruszone zostaną następujące zagadnienia: Zasady i źródła finansowania Cel i zasadność realizacji projektu Efekty projekty transfer do miejsca zakwaterowania. obiadokolacja dla wszystkich uczestników składająca się z co najmniej przystawki, 2 dań gorących, deseru, napojów w ilości co najmniej 0,5 l na osobę (napoje zimne i ciepłe do wyboru). Miejsce posiłku na trasie przejazdu, w miejscu zakwaterowania lub w okolicy 0,5 km od miejsca zakwaterowania. 6. w dniu r.: transfer z miejsca zakwaterowani na lotnisko (w przypadku wylotu z innego lotniska niż Bilbao transfery wyłącznie szybkimi pociągami RENFE). lunch dla wszystkich uczestników składający się z co najmniej przystawki i jednego ciepłego dania wraz z napojami 0,5 l (co najmniej 0,5 l na osobę, napoje zimne i ciepłe do wyboru). Miejsce posiłku dostosowuje do programu Wykonawca wylot samolotem do Polski transport autokarem (z klimatyzacją, toaletą oraz miejscem na bagaż) do Lublina. kolację w drodze powrotnej składająca się z przystawki zimnej oraz dwóch dań gorących wraz z napojami w ilości co najmniej 0,5 l na osobę (napoje zimne i ciepłe do wyboru). (kolacja dla uczestników + kierowca, pilot i tłumacz) 7. Wykwalifikowanego tłumacza języka hiszpańskiego, tłumaczenie z języka hiszpańskiego na język polski i odwrotnie w terminie od dnia r. do dnia r. 8. Wykwalifikowanego pilota wizyty studyjnej w terminie od dnia r. do dnia r. 9. Ubezpieczenie KL, NW (minimalna wartość ubezpieczenia ,00 zł) i bagaż dla maksymalnie 30 uczestników w terminie od dnia r. do dnia r. 10. Transfery podczas trwania wyjazdów muszą odbywać się autokarem (z klimatyzacją, toaletą oraz miejscem na bagaż). 11. Nie dopuszcza się transferów i przelotów w godzinach 23 w nocy 4 rano. 12. Dopuszcza się wyłącznie loty z i do Lublina, Rzeszowa lub Warszawy. 13. Zapewnienie na czas spotkań sal wykładowych w wielkości odpowiedniej do liczny uczestników. 14. Wykonawca zapewni wraz z noclegiem śniadania w formie bufetu - do wyboru gości co najmniej jajka, pieczywo, wędliny, sery, warzywa i owoce, kawa, herbata, soki 15. Wykonawca zapewni identyfikatory z przypinką dla wszystkich uczestników wyjazdu, zawierającą informacje: imię i nazwisko uczestnika, dane kontaktowe do pilota i tłumacza, nazwę wyjazdu oraz numery alarmowe w Hiszpanii oraz adresy zakwaterowania. Identyfikator zostanie opatrzony logotypami i sloganami zawartymi w załączniku nr 7 do SIWZ. 16. Wykonawca zapewni dla wszystkich uczestników wyjazdu wydruk w formacie A4 materiałów informacyjno szkoleniowych. Materiały opracowane w języku polskim, będą zawierały szczegółowy program wyjazdu oraz krótką informację dotyczącą miejsc wizyt. Materiały zostaną opatrzone logotypami i sloganami zawartymi w załączniku nr 7 do SIWZ. II. Wykonawca zapewni w ramach wizyty w Anglii: 1. w dniu r.: transport autokarem (z klimatyzacją, toaletą oraz miejscem na bagaż) dla minimalnie 25 a maksymalnie 30 uczestników wizyty oraz tłumacza i pilota z Lublina na lotnisko przelot samolotem do Londynu. Wykonawca zapewni bilety na przelot samolotem do Londynu dla wszystkich uczestników. transfer z lotniska do miejsca zakwaterowania. PL Formularz standardowy 02 - Ogłoszenie o zamówieniu 13 / 28

14 zakwaterowanie ze śniadaniem, w hotelu o standardzie co najmniej 3 gwiazdkowym lub innym równoważnym obiekcie w pokojach 1 osobowych i 2- osobowych, z dostępem do Internetu oraz osobnym węzłem sanitarnym w każdym pokoju. Przy czym Wykonawca zapewni co najmniej 6 pokoi jednoosobowych. Miejsce zakwaterowania będzie znajdowało się w granicach administracyjnych miasta Bristol lub w odległości maksymalnie 30 km od granic administracyjnych miasta Bristol przez cały czas trwania wizyty. obiadokolacja dla wszystkich uczestników, składającą się z co najmniej przystawki, 2 dań gorących, deseru, napojów w ilości co najmniej 0,5 l na osobę (napoje zimne i ciepłe do wyboru). Miejsce posiłku na trasie przejazdu, w miejscu zakwaterowania lub w okolicy 0,5 km od miejsca zakwaterowania. 2. w dniu r.: transfer z miejsca zakwaterowania do miejsca wizyt i z powrotem. spotkanie z przedstawicielami Stowarzyszenia Sustrans w Bristolu. W trakcie spotkania poruszone zostaną następujące zagadnienia: Tworzenie, Zarządzanie, inicjatywy i Przedsiębiorczość na szlakach Greenways w Anglii). Podczas spotkania zapewniony serwis kawowy (kawa, herbata, napoje zimne, przekąski) lunch składający się co najmniej z przystawki i jednego ciepłego dania wraz z napojami w ilości co najmniej 0,5 l na osobę (napoje zimne i ciepłe do wyboru). Miejsce posiłku na trasie przejazdu. wizytacja co najmniej dwóch projektów na szlaku Two Tunnels Greenway. W trakcie spotkania poruszone zostaną następujące zagadnienia: Zasady i źródła finansowania Cel i zasadność realizacji projektów Efekty społeczne i finansowe projektów transfer do miejsca zakwaterowania. obiadokolację składająca się z co najmniej przystawki, 2 dań gorących, deseru, napojów w ilości co najmniej 0,5 l na osobę (napoje zimne i ciepłe do wyboru). Miejsce posiłku na trasie przejazdu, w miejscu zakwaterowania lub w okolicy 0,5 km od miejsca zakwaterowania. 3. w dniu r.: transfer z miejsca zakwaterowania do miejsc wizyty i spotkań. wizytacja szlaku Tarka Trail. Spotkanie z zarządcą szlaku Tarka Trail. W trakcie spotkania poruszone zostaną następujące zagadnienia: Prezentacja dotychczasowych źródeł finansowania, historia powstania szlaku, działania promocyjne i marketingowe, przedsiębiorczość na szlaku. Podczas spotkania zapewniony serwis kawowy (kawa, herbata, napoje zimne, przekąski. lunch składający się co najmniej z przystawki i jednego ciepłego dania wraz z napojami w ilości co najmniej 0,5 l na osobę (napoje zimne i ciepłe do wyboru). Miejsce posiłku na trasie przejazdu. wizytacja co najmniej dwóch zrealizowanych projektów na szlaku Tarka Trail, których celem jest rozwój przedsiębiorczości. W trakcie spotkania poruszone zostaną następujące zagadnienia: Zasady i źródła finansowania Cel i zasadność realizacji projektów Efekty społeczne i finansowe projektów transfer do miejsca zakwaterowania. PL Formularz standardowy 02 - Ogłoszenie o zamówieniu 14 / 28

15 obiadokolację składająca się z co najmniej przystawki, 2 dań gorących, deseru, napojów w ilości co najmniej 0,5 l na osobę (napoje zimne i ciepłe do wyboru). Miejsce posiłku na trasie przejazdu, w miejscu zakwaterowania lub w okolicy 0,5 km od miejsca zakwaterowania. 4. w dniu r.: śniadanie w formie bufetu. transfer z miejsca zakwaterowania do miejsc wizyt. Wizytację szlaku Camel Trail. Spotkanie z zarządcą szlaku.. W trakcie spotkania poruszone zostaną następujące zagadnienia: Prezentacja dotychczasowych źródeł finansowania, historia powstania szlaku, działania promocyjne i marketingowe, przedsiębiorczość na szlaku. Prezentacja co najmniej jednego projektu zrealizowanego na szlaku. Podczas spotkania zapewniony serwis kawowy (kawa, herbata, napoje zimne, przekąski. lunch składający się z co najmniej z przystawki i jednego ciepłego dania wraz z napojami w ilości co najmniej 0,5 l na osobę (napoje zimne i ciepłe do wyboru). Miejsce posiłku na trasie przejazdu. wizytację w co najmniej 4 miejscach turystycznych na szlaku Camel Trail. W trakcie spotkania poruszone zostaną następujące zagadnienia: Efekty ekonomiczne współpracy odwiedzanych miejsc turystycznych pod wspólną marką Greenway. wizytę w sklepiku prowadzącym sprzedaż bezpośrednią produktów lokalnych. W trakcie spotkania poruszone zostaną następujące zagadnienia: Zasady sprzedaży bezpośredniej produktów lokalnych transfer do miejsca zakwaterowania. obiadokolację składająca się z co najmniej przystawki, 2 dań gorących, deseru, napojów w ilości co najmniej 0,5 l na osobę (napoje zimne i ciepłe do wyboru). Miejsce posiłku na trasie przejazdu, w miejscu zakwaterowania lub w okolicy 0,5 km od miejsca zakwaterowania. 5. w dniu r.: śniadanie w formie bufetu. transfer z miejsca zakwaterowania do miejsc wizyt i spotkań. wizytację szlaku Taff Trail. Spotkanie z zarządcą szlaku. W trakcie spotkania poruszone zostaną następujące zagadnienia: Prezentacja dotychczasowych źródeł finansowania, historia powstania szlaku, działania promocyjne i marketingowe, przedsiębiorczość na szlaku. Podczas spotkania zapewniony serwis kawowy (kawa, herbata, napoje zimne, przekąski. lunch składający się z co najmniej z przystawki i jednego ciepłego dania wraz z napojami w ilości co najmniej 0,5 l na osobę (napoje zimne i ciepłe do wyboru). Miejsce posiłku na trasie przejazdu. wizytacja co najmniej dwóch projektów realizowanych na szlaku Greenway w tym przynajmniej jeden ukierunkowany na rozwój przedsiębiorczości. W trakcie spotkania poruszone zostaną następujące zagadnienia: Zasady i źródła finansowania Cel i zasadność realizacji projektów Efekty społeczne i finansowe projektów transfer do miejsca zakwaterowania. PL Formularz standardowy 02 - Ogłoszenie o zamówieniu 15 / 28

16 obiadokolację dla wszystkich uczestników, składającą się z co najmniej przystawki, 2 dań gorących, deseru, napojów w ilości co najmniej 0,5 l na osobę (napoje zimne i ciepłe do wyboru). Miejsce posiłku na trasie przejazdu, w miejscu zakwaterowania lub w okolicy 0,5 km od miejsca zakwaterowania. 6. w dniu r.: wykwaterowanie z hotelu. transfer z miejsca zakwaterowania na lotnisko. lunch dla wszystkich uczestników składający się z co najmniej przystawki i jednego ciepłego dania wraz z napojami w ilości co najmniej 0,5 l na osobę (napoje zimne i ciepłe do wyboru). Miejsce posiłku dostosowuje do programu Wykonawca wylot samolotem do Polski transport autokarem (z klimatyzacją, toaletą oraz miejscem na bagaż) dla dla wszystkich uczestników z lotniska do Lublina. kolacja dla wszystkich uczestników, w drodze powrotnej, składająca się z przystawki zimnej oraz dwóch dań gorących wraz z napojami w ilości co najmniej 0,5 l na osobę (napoje zimne i ciepłe do wyboru). Miejsce posiłku na trasie przejazdu. 7. Wykwalifikowanego tłumacza języka angielskiego, tłumaczenie z języka angielskiego na polski i odwrotnie w terminie od dnia r. do dnia r. 8. Wykwalifikowanego pilota wyjazdu studyjnego w terminie od dnia r. do dnia r. 9. Ubezpieczenie KL, NW (minimalna wartość ubezpieczenia ,00 zł) i bagaż dla maksymalnie 30 uczestników w terminie od dnia r. do dnia r. 10. Transfery podczas trwania wyjazdów muszą odbywać się autokarem (z klimatyzacją, ogrzewaniem, toaletą oraz miejscem na bagaż) w wielkości dostosowanej do liczby uczestników. 11. Dopuszcza się wyłącznie loty z i do Lublina, Rzeszowa lub Warszawy. 12. Nie dopuszcza się transferów i przelotów w godzinach miedzy 23 a 4 rano. 13. Zapewnienie na czas spotkań sal wykładowych w wielkości odpowiedniej do liczny uczestników. 14. Wykonawca zapewni wraz z noclegiem śniadania w formie bufetu - do wyboru gości co najmniej jajka, pieczywo, wędliny, sery, warzywa i owoce, kawa, herbata, soki. 15. Wykonawca zapewni identyfikatory z przypinką dla wszystkich uczestników wyjazdu, zawierającą informacje: imię i nazwisko uczestnika, dane kontaktowe do pilota i tłumacza wizyt, nazwę wizyty oraz numery alarmowe w Anglii oraz adres zakwaterowania. Identyfikator zostanie opatrzony logotypami i sloganami zawartymi w załączniku nr 7 do SIWZ. 16. Wykonawca zapewni dla wszystkich uczestników wyjazdu wydruk w formacie A4 materiałów informacyjno szkoleniowych. Materiały opracowane w języku polskim, będą zawierały szczegółowy program wyjazdu oraz krótką informację dotyczącą miejsc wizyt. Materiały zostaną opatrzone logotypami i sloganami zawartymi w załączniku nr 7 do SIWZ. Uwaga: Uczestnicy nie ponoszą żadnych kosztów związanych z udziałem w wyjazdach studyjnych. Wszystkie świadczenia wynikające z programu Wykonawca zapewni we własnym zakresie (w tym bilety i wszelkie inne opłaty). Wykonawca poda w ofercie nazwy i adresy obiektów, w których zapewni zakwaterowanie. Wykonawca w terminie 3 dni od podpisania umowy przekaże Zamawiającemu propozycję szczegółowego programu, w szczególności wskaże nazwy i adresy obiektów, w których zostaną zrealizowane poszczególne punkty programu wizyt studyjnych oraz godziny realizacji poszczególnych punktów wyjazdu. Zamawiający ma prawo wnoszenia uwag do programu. Pozostałe warunki dotyczące realizacji zamówienia zawiera wzór umowy, stanowiący załącznik nr 8 do SIWZ. (jeżeli dotyczy, proszę podać wyłącznie dane liczbowe) PL Formularz standardowy 02 - Ogłoszenie o zamówieniu 16 / 28

17 Szacunkowa wartość bez VAT : Waluta : albo Zakres: między : : i : : Waluta : II.2.2) Informacje o opcjach : (jeżeli dotyczy) Opcje : tak nie (jeżeli tak) Proszę podać opis takich opcji : (jeżeli jest znany) Wstępny harmonogram wykorzystania tych opcji : w miesiącach : albo w dniach : (od udzielenia zamówienia) II.2.3) Informacje o wznowieniach : (jeżeli dotyczy) Jest to zamówienie podlegające wznowieniu: tak nie Liczba możliwych wznowień: (jeżeli jest znana) albo Zakres: między : i: (jeżeli są znane) W przypadku odnawialnych zamówień na dostawy lub usługi, szacunkowe ramy czasowe kolejnych zamówień: w miesiącach: albo w dniach: (od udzielenia zamówienia) II.3) Czas trwania zamówienia lub termin realizacji: Okres w miesiącach : albo w dniach: (od udzielenia zamówienia) albo Rozpoczęcie: 25/10/2014 (dd/mm/rrrr) Zakończenie: 28/11/2014 (dd/mm/rrrr) PL Formularz standardowy 02 - Ogłoszenie o zamówieniu 17 / 28

18 Sekcja III : Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym III.1) Warunki dotyczące zamówienia: III.1.1) Wymagane wadia i gwarancje: (jeżeli dotyczy) 1. Wykonawca przystępując do przetargu jest obowiązany wnieść wadium w wysokości 6.000,00 zł (słownie: sześć tysięcy złotych). 2. Wadium winno być wniesione przed upływem terminu składania ofert w następujących formach, w zależności od wyboru Wykonawcy: a) pieniądzu - wpłacone przelewem na rachunek bankowy nr prowadzony przez Citibank Handlowy S.A. w Warszawie, b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, c) gwarancjach bankowych, d) gwarancjach ubezpieczeniowych, e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 roku o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, poz. 1158, ze zm.). 3. Wadium musi obejmować cały okres związania ofertą określony w rozdziale IX SIWZ. Wadium wnoszone w formie gwarancji bankowych, gwarancji ubezpieczeniowych lub poręczeń musi być złożone w oryginale. Gwarancje bankowe, gwarancje ubezpieczeniowe lub poręczenia winny posiadać ważność od dnia składania i otwarcia ofert oraz zawierać zobowiązanie gwaranta lub poręczyciela do bezwarunkowej, na każde żądanie zgłoszone przez Zamawiającego, wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy Pzp. 4. Dowód wniesienia wadium powinien być dołączony do oferty (oryginał gwarancji albo poręczenia, względnie kopia przelewu poświadczona za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę). 5. Wadium, niezależnie od formy wniesienia, podlega prawu polskiemu. Wykonawcy wpłacając wadium powinni zawsze podawać w tytule płatności: Wadium w postępowaniu 60/KSOW/PN-U/ W przypadku wykonawców składających wspólną ofertę wadium winno być wniesione przez ustanowionego pełnomocnika w imieniu wszystkich wykonawców składających wspólną ofertę. 7. Zamawiający zwróci lub zatrzyma wadium zgodnie z przepisami art. 46 ustawy Pzp. 8. Wprowadzenie w wadium jakichkolwiek ograniczeń czy też warunków w stosunku do treści art. 46 ust. 5 ustawy skutkuje nie wniesieniem wadium. 9. W przypadku wnoszenia wadium w formie pieniężnej, Wykonawca z zachowaniem należytej staranności powinien dokonać przelewu pieniężnego z odpowiednim wyprzedzeniem, gdyż za termin wniesienia wadium w formie pieniężnej przyjmuje się termin uznania kwoty wadium na podanym wyżej rachunku bankowym Zamawiającego. Zaleca się, aby do oferty Wykonawcy załączyli potwierdzenie wniesienia wadium w formie pieniężnej (potwierdzenie przelewu). III.1.2) Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je regulujących: III.1.3) Forma prawna, jaką musi przyjąć grupa wykonawców, której zostanie udzielone zamówienie: (jeżeli dotyczy) PL Formularz standardowy 02 - Ogłoszenie o zamówieniu 18 / 28

19 III.1.4) Inne szczególne warunki: (jeżeli dotyczy) Wykonanie zamówienia podlega szczególnym warunkom : tak nie (jeżeli tak) Opis szczególnych warunków: III.2) Warunki udziału: III.2.1) Sytuacja podmiotowa wykonawców, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego: Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: III.2.2) Zdolność ekonomiczna i finansowa: Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny Minimalny poziom ewentualnie wymaganych spełniania wymogów: standardów: (jeżeli dotyczy) III.2.3) Kwalifikacje techniczne: Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny Minimalny poziom ewentualnie wymaganych spełniania wymogów: standardów: (jeżeli dotyczy) Wykaz usług Zamawiający uzna warunek ten za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy niż 3 lata w tym okresie, należycie wykonał lub wykonuje co najmniej 4 (cztery) usługi o wartości każdej usługi nie mniejszej niż ,00 zł brutto (słownie: osiemdziesiąt tysięcy złotych 00/100), z których każda polegała na kompleksowej organizacji wyjazdu studyjnego, w tym co najmniej 3 (trzy) usługi polegały na realizacji wyjazdu zagranicznego. III.2.4) Informacje o zamówieniach zastrzeżonych: (jeżeli dotyczy) Zamówienie jest zastrzeżone dla zakładów pracy chronionej Realizacja zamówienia jest zastrzeżona w ramach programów pracy chronionej III.3) Specyficzne warunki dotyczące zamówień na usługi: III.3.1) Informacje dotyczące określonego zawodu: Świadczenie usługi zastrzeżone jest dla określonego zawodu: tak nie (jeżeli tak) Odniesienie do odpowiednich przepisów ustawowych, wykonawczych lub administracyjnych : III.3.2) Osoby odpowiedzialne za wykonanie usługi: Osoby prawne powinny wskazać nazwiska oraz kwalifikacje zawodowe osób odpowiedzialnych za wykonanie usługi: tak nie PL Formularz standardowy 02 - Ogłoszenie o zamówieniu 19 / 28

20 Sekcja IV : Procedura IV.1) Rodzaj procedury: IV.1.1) Rodzaj procedury: Otwarta Ograniczona Ograniczona przyspieszona Uzasadnienie wyboru procedury przyspieszonej: Negocjacyjna Negocjacyjna przyspieszona Niektórzy kandydaci zostali już zakwalifikowani (w stosownych przypadkach w ramach niektórych rodzajów procedur negocjacyjnych) : tak nie (jeżeli tak, należy podać nazwy i adresy zakwalifikowanych już wykonawców w sekcji VI.3 Informacje dodatkowe) Uzasadnienie wyboru procedury przyspieszonej: Dialog konkurencyjny IV.1.2) Ograniczenie liczby wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do składania ofert lub do udziału: (procedura ograniczona i negocjacyjna, dialog konkurencyjny) Przewidywana liczba wykonawców: albo Przewidywana minimalna liczba: i (jeżeli dotyczy) liczba maksymalna Obiektywne kryteria wyboru ograniczonej liczby kandydatów: IV.1.3) Zmniejszenie liczby wykonawców podczas negocjacji lub dialogu: (procedura negocjacyjna, dialog konkurencyjny) Zastosowanie procedury etapowej w celu stopniowego zmniejszania liczby omawianych rozwiązań lub negocjowanych ofert : tak nie IV.2) Kryteria udzielenia zamówienia IV.2.1) Kryteria udzielenia zamówienia (proszę zaznaczyć właściwe pole (pola)) albo Najniższa cena Oferta najkorzystniejsza ekonomicznie z uwzględnieniem kryteriów kryteria określone poniżej (kryteria udzielenia zamówienia powinny zostać podane wraz z wagą lub w kolejności od najważniejszego do najmniej ważnego, w przypadku gdy przedstawienie wag nie jest możliwe z oczywistych przyczyn) kryteria określone w specyfikacjach, w zaproszeniu do składania ofert lub negocjacji lub w dokumencie opisowym Kryteria Waga Kryteria Waga PL Formularz standardowy 02 - Ogłoszenie o zamówieniu 20 / 28

Adres pocztowy: Krucza 5/11d Miejscowość: Warszawa Kod pocztowy: 00-548 Kraj: Polska. Tel.: 22 6256025

Adres pocztowy: Krucza 5/11d Miejscowość: Warszawa Kod pocztowy: 00-548 Kraj: Polska. Tel.: 22 6256025 UNIA EUROPEJSKA Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, L-2985 Luksemburg Faks: (352) 29 29 42 670 E-mail: mp-ojs@opoce.cec.eu.int Informacje I formularze on-line:

Bardziej szczegółowo

Gmina Skarżysko-Kamienna Adres pocztowy: ul. Sikorskiego 18 Miejscowość: Skarżysko-Kamienna Kod pocztowy: 26-110

Gmina Skarżysko-Kamienna Adres pocztowy: ul. Sikorskiego 18 Miejscowość: Skarżysko-Kamienna Kod pocztowy: 26-110 1/ 6 ENOTICES_Edyta12345 18/02/2010- ID:2010-021743 Formularz standardowy 1 PL UNIA EUROPEJSKA Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, L-2985 Luksemburg Faks (352)

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie o koncesji na roboty budowlane

Ogłoszenie o koncesji na roboty budowlane Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg +352 29 29 42 670 ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze on-line:

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.fapa.com.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.fapa.com.pl 1 z 5 2015-04-22 15:23 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.fapa.com.pl Warszawa: Zakup usług polegających na redakcji językowej oraz

Bardziej szczegółowo

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670. znany)

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670. znany) Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA Dyrektywa 2004/18/WE

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA Dyrektywa 2004/18/WE UNIA EUROPEJSKA Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, L-2985 Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze on-line:

Bardziej szczegółowo

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670. znany)

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670. znany) Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres PL Formularz standardowy 02 - Ogłoszenie o zamówieniu 1 / 20 Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29

Bardziej szczegółowo

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670

Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670. znany)

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670. znany) Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670. znany)

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670. znany) Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670. znany)

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670. znany) Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

Rozbudowa Archiwum Miejskiego przy ul. Na Załęczu - I etap

Rozbudowa Archiwum Miejskiego przy ul. Na Załęczu - I etap UNIA EUROPEJSKA Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, L-2985 Luksemburg Faks (352) 29 29-42670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze on-line:

Bardziej szczegółowo

publikacja nieobowiązkowa

publikacja nieobowiązkowa Urząd Zamówień Publicznych Al. Szucha 2/4, 00-582 Warszawa Faks: (022) 45 87 700 Przesyłanie ogłoszeń on-line: http://www.uzp.gov.pl OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Roboty budowlane Dostawy Usługi publikacja obowiązkowa

Bardziej szczegółowo

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670. znany)

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670. znany) Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

Centralne Biuro Antykorupcyjne Adres pocztowy: Al. Ujazdowskie 9 Miejscowość: Warszawa Kod pocztowy: 00-583. Al. Ujazdowskie 9 Tel.

Centralne Biuro Antykorupcyjne Adres pocztowy: Al. Ujazdowskie 9 Miejscowość: Warszawa Kod pocztowy: 00-583. Al. Ujazdowskie 9 Tel. UNIA EUROPEJSKA Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, L-2985 Luksemburg Faks: (352) 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze on-line:

Bardziej szczegółowo

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: znany)

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: znany) Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

Polska-Skierniewice: Usługi udzielania kredytu 2015/S 128-235698. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi

Polska-Skierniewice: Usługi udzielania kredytu 2015/S 128-235698. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi 1/5 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:235698-2015:text:pl:html Polska-Skierniewice: Usługi udzielania kredytu 2015/S 128-235698 Ogłoszenie o zamówieniu Usługi

Bardziej szczegółowo

Tel.: Faks: Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres:

Tel.: Faks: Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres: UNIA EUROPEJSKA Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, L-2985 Luksemburg Faks: (352) 29 29 42 670 E-mail: mp-ojs@opoce.cec.eu.int Informacje i formularze on-line:

Bardziej szczegółowo

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

Gmina Miejska Kraków, Urząd Miasta Krakowa Adres pocztowy: Plac Wszystkich Świętych 3/4 Miejscowość: Kraków Kod pocztowy: Tel.

Gmina Miejska Kraków, Urząd Miasta Krakowa Adres pocztowy: Plac Wszystkich Świętych 3/4 Miejscowość: Kraków Kod pocztowy: Tel. UNIA EUROPEJSKA Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, L-2985 Luksemburg Faks (352) 29 29-42670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze on-line:

Bardziej szczegółowo

Wstępne ogłoszenie informacyjne

Wstępne ogłoszenie informacyjne Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg +352 29 29 42 670 ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze on-line:

Bardziej szczegółowo

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks:

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

Kieleckie Centrum Kultury Plac Moniuszki 2 B Miejscowość: Kielce Kod pocztowy:

Kieleckie Centrum Kultury Plac Moniuszki 2 B Miejscowość: Kielce Kod pocztowy: 1/ 7 ENOTICES_Grzedzicki 18/04/2011- ID:2011-055143 Formularz standardowy 1 PL UNIA EUROPEJSKA Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, L-2985 Luksemburg Faks (352)

Bardziej szczegółowo

Dostawa fabrycznie nowego samochodu podnośnika hydraulicznego

Dostawa fabrycznie nowego samochodu podnośnika hydraulicznego UNIA EUROPEJSKA Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, L-2985 Luksemburg Faks (352) 29 29-42670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze on-line:

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Energia elektryczna, cieplna, słoneczna i jądrowa 2014/S Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi

Polska-Warszawa: Energia elektryczna, cieplna, słoneczna i jądrowa 2014/S Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi 1/5 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:392527-2014:text:pl:html Polska-Warszawa: Energia elektryczna, cieplna, słoneczna i jądrowa 2014/S 222-392527 Ogłoszenie

Bardziej szczegółowo

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670. znany)

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670. znany) Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670. znany)

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670. znany) Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

Tel.: Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres:

Tel.: Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres: UNIA EUROPEJSKA Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, L-2985 Luksemburg Faks: (352) 29 29 42 670 E-mail: mp-ojs@opoce.cec.eu.int Informacje i formularze on-line:

Bardziej szczegółowo

PL-Warszawa: Karty magnetyczne 2012/S 204-335592. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

PL-Warszawa: Karty magnetyczne 2012/S 204-335592. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/5 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:335592-2012:text:pl:html PL-Warszawa: Karty magnetyczne 2012/S 204-335592 Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy Dyrektywa 2004/18/WE

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU 1/ 14 ENOTICES_UGOzarowice 09/08/2011- ID:2011-111571 Formularz standardowy 2 PL UNIA EUROPEJSKA Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, L-2985 Luksemburg Faks (352)

Bardziej szczegółowo

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670. znany)

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670. znany) Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

PL-Konstancin-Jeziorna: Implanty ortopedyczne 2012/S Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

PL-Konstancin-Jeziorna: Implanty ortopedyczne 2012/S Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/7 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:71960-2012:text:pl:html PL-Konstancin-Jeziorna: Implanty ortopedyczne 2012/S 44-071960 Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy Dyrektywa

Bardziej szczegółowo

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670. znany)

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670. znany) Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta. PL-Poznań: Elektryczność 2011/S 49-080402

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta. PL-Poznań: Elektryczność 2011/S 49-080402 1/5 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:80402-2011:text:pl:html PL-Poznań: Elektryczność 2011/S 49-080402 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Dostawy SEKCJA I: INSTYTUCJA ZAMAWIAJĄCA

Bardziej szczegółowo

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

Polska-Siedlce: Karetki 2017/S Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Siedlce: Karetki 2017/S Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1 / 5 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:247898-2017:text:pl:html -Siedlce: Karetki 2017/S 122-247898 Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy Dyrektywa 2004/18/WE Sekcja

Bardziej szczegółowo

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta 1/5 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:360824-2011:text:pl:html PL-Warszawa: Sprzęt laboratoryjny, optyczny i precyzyjny (z wyjątkiem szklanego) 2011/S 222-360824

Bardziej szczegółowo

Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670

Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: znany)

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: znany) Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

Polska-Września: Usługi ubezpieczeniowe 2014/S 207-367026. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi

Polska-Września: Usługi ubezpieczeniowe 2014/S 207-367026. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi 1/6 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:367026-2014:text:pl:html Polska-Września: Usługi ubezpieczeniowe 2014/S 207-367026 Ogłoszenie o zamówieniu Usługi Dyrektywa

Bardziej szczegółowo

Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej. Oficjalna nazwa: Krajowy numer identyfikacyjny: 2

Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej. Oficjalna nazwa: Krajowy numer identyfikacyjny: 2 Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej Informacje i formularze on-line: http://simap.ted.europa.eu Sekcja I: Instytucja zamawiająca I.1) Nazwa i adresy 1 (należy podać wszystkie instytucje

Bardziej szczegółowo

PL-Wejherowo: Usługi odbioru ścieków, usuwania odpadów, czyszczenia/sprzątania i usługi ekologiczne 2013/S 009-010997. Ogłoszenie o zamówieniu.

PL-Wejherowo: Usługi odbioru ścieków, usuwania odpadów, czyszczenia/sprzątania i usługi ekologiczne 2013/S 009-010997. Ogłoszenie o zamówieniu. 1/5 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:10997-2013:text:pl:html PL-Wejherowo: Usługi odbioru ścieków, usuwania odpadów, czyszczenia/sprzątania i usługi ekologiczne

Bardziej szczegółowo

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

Gmina Miejska Kraków, Urząd Miasta Krakowa Adres pocztowy: Plac Wszystkich Swiętych 3/4 Miejscowość: Kraków Kod pocztowy: Tel.

Gmina Miejska Kraków, Urząd Miasta Krakowa Adres pocztowy: Plac Wszystkich Swiętych 3/4 Miejscowość: Kraków Kod pocztowy: Tel. UNIA EUROPEJSKA Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, L-2985 Luksemburg Faks: (352) 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze on-line:

Bardziej szczegółowo

Roboty budowlane publikacja obowiązkowa X Dostawy X publikacja nieobowiązkowa Usługi

Roboty budowlane publikacja obowiązkowa X Dostawy X publikacja nieobowiązkowa Usługi Urząd Zamówień Publicznych Al. Szucha 2/4, 00-582 Warszawa Faks: (022) 45 87 700 Przesyłanie ogłoszeń on-line: http://www.uzp.gov.pl OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Roboty budowlane publikacja obowiązkowa X Dostawy

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Usługi szkoleniowe 2014/S 203-360071. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi

Polska-Warszawa: Usługi szkoleniowe 2014/S 203-360071. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi 1/6 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:360071-2014:text:pl:html Polska-Warszawa: Usługi szkoleniowe 2014/S 203-360071 Ogłoszenie o zamówieniu Usługi Dyrektywa

Bardziej szczegółowo

Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej. Oficjalna nazwa: Krajowy numer identyfikacyjny: 2

Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej. Oficjalna nazwa: Krajowy numer identyfikacyjny: 2 Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej Informacje i formularze on-line: http://simap.ted.europa.eu Sekcja I: Instytucja zamawiająca Wstępne ogłoszenie informacyjne Dyrektywa 2014/24/UE Niniejsze

Bardziej szczegółowo

PL-Staszów: Implanty ortopedyczne 2013/S 065-108929. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

PL-Staszów: Implanty ortopedyczne 2013/S 065-108929. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/6 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:108929-2013:text:pl:html PL-Staszów: Implanty ortopedyczne 2013/S 065-108929 Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy Dyrektywa 2004/18/WE

Bardziej szczegółowo

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670. znany)

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670. znany) Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: znany)

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: znany) Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Komputery przenośne 2015/S 199-360778. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Warszawa: Komputery przenośne 2015/S 199-360778. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/5 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:360778-2015:text:pl:html Polska-Warszawa: Komputery przenośne 2015/S 199-360778 Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy Dyrektywa

Bardziej szczegółowo

Numer sprawy nadany przez zamawiającego: 31/2007

Numer sprawy nadany przez zamawiającego: 31/2007 Urząd Zamówień Publicznych Al. Szucha 2/4, 00-582 Warszawa Faks: (022) 45 87 700 Przesyłanie ogłoszeń on-line: http://www.uzp.gov.pl OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Roboty budowlane publikacja obowiązkowa x Dostawy

Bardziej szczegółowo

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks:

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

publikacja nieobowiązkowa

publikacja nieobowiązkowa Numer sprawy nadany przez zamawiającego: ZP/1PN/07 Urząd Zamówień Publicznych Al. Szucha 2/4, 00-582 Warszawa Faks: (022) 45 87 700 Przesyłanie ogłoszeń on-line: http://www.uzp.gov.pl OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Bardziej szczegółowo

Centralne Biuro Antykorupcyjne Adres pocztowy: Al. Ujazdowskie 9 Miejscowość: Warszawa Kod pocztowy: 00-583. Al. Ujazdowskie 9 Tel.

Centralne Biuro Antykorupcyjne Adres pocztowy: Al. Ujazdowskie 9 Miejscowość: Warszawa Kod pocztowy: 00-583. Al. Ujazdowskie 9 Tel. UNIA EUROPEJSKA Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, L-2985 Luksemburg Faks: (352) 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze on-line:

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Usługi hotelarskie w zakresie spotkań i konferencji 2015/S 137-252934. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi

Polska-Warszawa: Usługi hotelarskie w zakresie spotkań i konferencji 2015/S 137-252934. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi 1/6 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:252934-2015:text:pl:html Polska-Warszawa: Usługi hotelarskie w zakresie spotkań i konferencji 2015/S 137-252934 Ogłoszenie

Bardziej szczegółowo

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670. znany)

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670. znany) Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670. znany)

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670. znany) Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks:

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA SEKCJA I: INSTYTUCJA ZAMAWIAJĄCA I.1) NAZWA, ADRESY I OSOBY KONTAKTOWE

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA SEKCJA I: INSTYTUCJA ZAMAWIAJĄCA I.1) NAZWA, ADRESY I OSOBY KONTAKTOWE UNIA EUROPEJSKA Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, L-2985 Luxemburg Faks: (352) 29 29-42 670 E-mail: mp-ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze on-line:

Bardziej szczegółowo

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks:

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie o zamówieniu zamówienia sektorowe

Ogłoszenie o zamówieniu zamówienia sektorowe Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg +352 29 29 42 670 ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze on-line:

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Usługi hotelarskie w zakresie spotkań i konferencji 2015/S 039-066840. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi

Polska-Warszawa: Usługi hotelarskie w zakresie spotkań i konferencji 2015/S 039-066840. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi 1/6 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:66840-2015:text:pl:html Polska-Warszawa: Usługi hotelarskie w zakresie spotkań i konferencji 2015/S 039-066840 Ogłoszenie

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie o zamówieniu

Ogłoszenie o zamówieniu 1/ 15 ENOTICES_MSWIA 23/11/2011- ID:2011-162644 Formularz standardowy 2 PL Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, L-2985 LuxembourgFaks (352) 29

Bardziej szczegółowo

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie. Miejscowość: Kraków Kod pocztowy: 30-085. Tel.: +48 12 638 26 03

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie. Miejscowość: Kraków Kod pocztowy: 30-085. Tel.: +48 12 638 26 03 UNIA EUROPEJSKA Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, L-2985 Luksemburg Faks: (352) 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze on-line:

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU 1/ 14 ENOTICES_UGMIRZEC 10/06/2010- ID:2010-073441 Formularz standardowy 2 PL UNIA EUROPEJSKA Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, L-2985 Luksemburg Faks (352)

Bardziej szczegółowo

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU. Dostawy publikacja nieobowiązkowa Usługi SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY. Załączniki do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU. Dostawy publikacja nieobowiązkowa Usługi SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY. Załączniki do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 maja 2006r (poz. 609) Załączniki do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów Numer sprawy nadany przez zamawiającego: GBR.3410/2/07 Załącznik nr 1 Urząd Zamówień Publicznych Al. Szucha 2/4, 00-582

Bardziej szczegółowo

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Usługi hotelarskie w zakresie spotkań i konferencji 2015/S 148-273932. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi

Polska-Warszawa: Usługi hotelarskie w zakresie spotkań i konferencji 2015/S 148-273932. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi 1/6 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:273932-2015:text:pl:html Polska-Warszawa: Usługi hotelarskie w zakresie spotkań i konferencji 2015/S 148-273932 Ogłoszenie

Bardziej szczegółowo

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 67 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

PL-Kraków: Usługi pocztowe 2013/S Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi

PL-Kraków: Usługi pocztowe 2013/S Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi 1/6 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:31296-2013:text:pl:html PL-Kraków: Usługi pocztowe 2013/S 020-031296 Ogłoszenie o zamówieniu Usługi Dyrektywa 2004/18/WE

Bardziej szczegółowo

Numer sprawy nadany przez zamawiającego: WT- 2370/17/06

Numer sprawy nadany przez zamawiającego: WT- 2370/17/06 Numer sprawy nadany przez zamawiającego: WT- 2370/17/06 Urząd Zamówień Publicznych Al. Szucha 2/4, 00-582 Warszawa Faks: (022) 45 87 700 Przesyłanie ogłoszeń on-line: http://www.uzp.gov.pl OGŁOSZENIE O

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Roboty budowlane publikacja obowiązkowa publikacja nieobowiązkowa Usługi

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Roboty budowlane publikacja obowiązkowa publikacja nieobowiązkowa Usługi OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Roboty budowlane publikacja obowiązkowa Dostawy publikacja nieobowiązkowa Usługi SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I.1) NAZWA, ADRESY I OSOBY UPOWAŻNIONE DO KONTAKTÓW Oficjalna nazwa: INSTYTUT

Bardziej szczegółowo

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU 1/ 14 ENOTICES_MPO-Lodz 01/07/2011- ID:2011-091333 Formularz standardowy 2 PL UNIA EUROPEJSKA Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, L-2985 Luksemburg Faks (352)

Bardziej szczegółowo

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU 1/ 62 ENOTICES_zozsm - ID:2010-XXXXXX Formularz standardowy 2 PL UNIA EUROPEJSKA Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, L-2985 Luksemburg Faks (352) 29 29-42670

Bardziej szczegółowo

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks:

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670. znany)

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670. znany) Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo