PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY INSTALACJI C.O. I KOTŁOWNI

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY INSTALACJI C.O. I KOTŁOWNI"

Transkrypt

1 , P R A C O W N I A P R O J E K T O W A W O D M E T A L Z.U.H. WODMETAL Krystyna Niewelt Radlin ul. K. Napierskiego 15 tel. 032/ fax. 032/ PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY INSTALACJI C.O. I KOTŁOWNI REMONT I PRZEBUDOWA BUDYNKU WIELOFUNKCYJNEGO NOWEJ SIEDZIBY ZESPOŁU ZAMIEJSCOWEGO W CZĘSTOCHOWIE PRZY UL. WYSZYŃSKIEGO 62 INWESTOR: REGIONALNA IZBA OBRACHUNKOWA W KATOWICACH ADRES BUDOWY: CZĘSTOCHOWA UL. WYSZYŃSKIEGO 62 ZESPÓŁ PROJEKTOWY: mgr inŝ. Jerzy Fijałkowski mgr inŝ. Tomasz Niewelt mgr inŝ. Grzegorz Ptak

2 Spis zawartości projektu: I. OPIS TECHNICZNY 1.Temat Podstawa opracowania Przedmiot, cel i zakres projektu Opis budynku Straty ciepła pomieszczeń Instalacja centralnego ogrzewania Informacje ogólne Rozwiązania projektowe Instalacja centralnego ogrzewania Warunki techniczne montaŝu Próba szczelności Zabezpieczenie antykorozyjne Izolacja termiczna Zakres prac Uwagi końcowe Kotłownia gazowa Wytyczne realizacyjne Próba szczelności Odprowadzenie spalin Wentylacja nawiewna Wentylacja wywiewna Armatura i urządzenia Izolacja termiczna Wytyczne branŝowe II. PLAN BIOZ Załączniki: 1. Oświadczenia projektantów 2. Uprawnienia projektantów 3. PrzynaleŜność do Izby InŜynierów Rysunki: 1.1 Plan zagospodarowania terenu 1: Rzut piwnic 1: Rzut parteru 1: Rzut piętra 1: Rzut poddasza 1: Rozwinięcie pionów instalacji c.o. 1: Schemat kotłowni 1:100 2

3 I. OPIS TECHNICZNY 1.Temat: Projekt instalacji c.o. i kotłowni budynku wielofunkcyjnego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Częstochowie przy ul. Wyszyńskiego Podstawa opracowania Podstawą opracowania projektu jest umowa zawarta w dniu r. pomiędzy Regionalną Izbą Obrachunkową w Katowicach, a firmą Z.U.H. WODMETAL w Radlinie na wykonanie projektu budowlanego dla remontu i modernizacji budynku wielofunkcyjnego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Częstochowie przy ul. Wyszyńskiego 62. Merytoryczną podstawą opracowania są wyniki oględzin obiektu. 3. Przedmiot, cel i zakres projektu Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt instalacji centralnego ogrzewania oraz projekt kotłowni wbudowanej opalanej gazem ziemnym o mocy cieplnej poniŝej 30 kw dla budynku wielofunkcyjnego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Częstochowie przy ul. Wyszyńskiego 62. Parametry techniczne dostarczanego gazu do budynku: Gaz GZ 50 E Projekt obejmuje: obliczenie zapotrzebowania mocy cieplnej budynku (w załączniku) dobór grzejników, dobór armatury instalacji c.o. projekt technologiczny kotłowni wraz z instalacją spalinowa, projekt technologiczny instalacji przygotowania CWU UWAGA! Niniejszy projekt moŝe być wykorzystany wyłącznie do wykonania instalacji c.o. w przedmiotowym budynku. ZastrzeŜone są prawa autorskie w odniesieniu tak do całości jak i fragmentów projektu 4. Opis budynku Budynek wolnostojący; podpiwniczony; dwukondygnacyjny z poddaszem uŝytkowym, ściany zewnętrzne grubości 38 cm W budynku będzie przebywać 15 pracowników. Część budynku zostanie adoptowana na salę szkoleń dla 25 osób. W sumie w budynku maksymalnie znajdować się będzie 40 osób. 3

4 5. Straty ciepła pomieszczeń Zapotrzebowanie ciepła budynku zostało obliczone według aktualnie obowiązujących norm tj.: PN-82/B Temperatury obliczeniowe pomieszczeń ogrzewanych w budynkach, PN-82/B Temperatury obliczeniowe zewnętrzne, PN-94/B Obliczanie zapotrzebowania ciepła pomieszczeń o kubaturze do 600 m3 PN-EN ISO Komponenty budowlane i elementy budynku. Opór cieplny i współczynnik przenikania ciepła. Metoda obliczania. PN-83/B Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego i uŝyteczności publicznej. Wymagania. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 w sprawie Warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Obliczenia przeprowadzono przy pomocy programu komputerowego Purmo OZC. Ilość powietrza zewnętrznego przyjęto zgodnie z normą PN-83/B Współczynniki przenikania ciepła przegród zgodne z obowiązującymi przepisami i normami. Wyniki obliczeń zapotrzebowania ciepła budynku: Zapotrzebowanie ciepła budynku wynosi...23,9 kw UWAGA: Zestawienie współczynników przenikania ciepła oraz obliczenia strat ciepła znajdują się w archiwum firmy Wodmetal. Straty ciepła pomieszczeń obliczono za pomocą programu komputerowego PURMO OZC. 4

5 6. Instalacja centralnego ogrzewania 6.1. Informacje ogólne Nową instalację centralnego ogrzewania projektuje się, jako dwururową pompową o zamkniętym obiegu wodnym wykonaną z rur miedzianych o parametrach o wody grzewczej 80/60 O C. Obieg wody grzewczej wymuszany będzie pompą obiegową. Instalację naleŝy zabezpieczyć zamkniętym naczyniem wzbiorczym oraz układem rur bezpieczeństwa. Regulacja temperatury w pomieszczeniach odbywać się będzie za pomocą zaworów termostatycznych, za pomocą regulatora zainstalowanego w pomieszczeniu kotłowni oraz sterownika pogodowego. W pomieszczeniach budynku projektuje się montaŝ grzejników stalowych płytowych dolno zasilanych typu CV produkcji firmy PURMO. Instalacja zostanie wyposaŝona w zawory termostatyczne. Armatura stosowana w instalacji powinna być wykonana z mosiądzu, brązu lub odpowiedniego gatunku stali odpornej na korozję którą naleŝy stosować w instalacjach miedzianych Rozwiązania projektowe Instalacja centralnego ogrzewania Projektowana instalacja zasilana będzie z własnej kotłowni umieszczonej w piwnicy budynku w pomieszczeniu 0.6. Całością instalacji będzie sterował układ automatycznej regulacji umieszczony w kotłowni oraz sterownik pogodowy. Projektowaną instalację centralnego ogrzewania naleŝy wykonać z rur miedzianych o średnicach typowych (podane na rysunkach oraz w zestawieniu materiałów). Przewody miedziane naleŝy łączyć przez lutowanie miękkie. Podejścia do poszczególnych pionów rozprowadzić pod stropem piwnic, piony prowadzić pod tynkiem we wcześniej przygotowanych bruzdach. Przewody rozprowadzające naleŝy prowadzić pod stropem piwnic (parteru) zgodnie z rysunkami ze spadkiem 2% od najdalej oddalonego grzejnika do kotła. Wszystkie przewody instalacji naleŝy prowadzić w izolacji ciepłochronnej. Przejścia przewodów przez stropy i ściany naleŝy wykonać w tulejach ochronnych. Mocowanie przewodów oraz rozmieszczenie uchwytów mocujących naleŝy wykonać zgodnie z obowiązującymi normami oraz warunkami technicznymi. 5

6 Powinna być zapewniona moŝliwość spuszczenia wody w najniŝszych punktach oraz moŝliwość odpowietrzenia w najwyŝszych punktach załamań sieci przewodów. Oś przewodów zasilających połoŝona jest zawsze 80 mm od bocznej krawędzi grzejnika, natomiast oś przewodu powrotnego w odległości 30 mm. Odwrotne podłączenie spowoduje spadek mocy grzejnika w gałązkach 30 %. Doboru grzejników dokonano z uwzględnieniem zamontowania zaworów termostatycznych przy kaŝdym grzejniku. Zaprojektowane grzejniki zostały zamieszczone na rzutach poszczególnych kondygnacji oraz na rozwinięciach instalacji c.o. Podczas montaŝu naleŝy przestrzegać wytycznych producenta grzejników. Instalacja c.o. będzie odpowietrzana w najwyŝszych punktach na grzejnikach przez odpowietrzniki ręczne. Pod pionami naleŝy zamontować zawory kulowe. W najniŝszych punktach instalacji naleŝy zamontować zawory spustowe ze złączką do węŝa. Regulacja instalacji wewnętrznej c.o. w budynku realizowana będzie poprzez ustawienie nastaw wstępnych zaworów termostatycznych zainstalowanych na grzejnikach. 6.3 Warunki techniczne montaŝu Wszystkie grzejniki powinny być funkcjonalnie dopasowane do istniejącego wyposaŝenia pomieszczeń. Pozostałe wymagania dotyczące wykonania instalacji c.o. wg Wymagania techniczne COBRTI INSTAL Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych. Zeszyt nr 6. Przejścia przez przegrody budowlane: Przejście przez przegrody wykonać w tulejach ochronnych. Tuleje ochronne wykonać z rur stalowych o średnicach wewnętrznych większych od średnic zewnętrznych przewodów o co najmniej: 2 cm dla przejść przez ściany, oraz 1 cm przy przejściu przez strop. Tuleja powinna być dłuŝsza niŝ grubość przegrody pionowej około 5 cm z kaŝdej strony, a przy przejściu przez strop powinna wystawać o 2 cm powyŝej posadzki. W tulei ochronnej nie powinno znajdować się Ŝadne połączenie rur. Przestrzeń między rurą przewodową a tuleją ochronną wypełnić pianką ogniochronną. 6

7 6.4. Próba szczelności Po zmontowaniu instalacji c.o. przed jej zakryciem, oraz przed wykonaniem izolacji cieplnej naleŝy wykonać badania szczelności. Powinny być one wykonane wodą zimną. Próba szczelności musi być przeprowadzona zgodnie z Wymaganiami technicznymi COBRTI INSTAL - Zeszyt 6 pkt Przed przystąpieniem do badań naleŝy od instalacji odłączyć naczynie wzbiorcze, zaślepić rurę wzbiorczą i inne rury zabezpieczające. Po napełnieniu instalacji wodą zimną i po dokładnym jej odpowietrzeniu naleŝy, przy ciśnieniu statycznym słupa wody, dokonać starannego przeglądu instalacji. Badanie szczelności instalacji wodą naleŝy rozpocząć po okresie, co najmniej jednej doby od stwierdzenia jej gotowości do takiego badania i nie wystąpienia w tym czasie przecieków wody lub roszenia. Po potwierdzeniu gotowości układu do podjęcia badania szczelności naleŝy zwiększyć ciśnienie w instalacji za pomocą pompy, kontrolując jego wartość w najniŝszym punkcie instalacji. Instalację poddajemy badaniu na ciśnienie próbne o wartości ciśnienie roboczego w najniŝszym punkcie instalacji zwiększoną o 0,2 MPa, lecz nie mniejszą niŝ wartość ciśnienia próbnego 0,4 MPa i obserwujemy instalację przez czas 0,5h. Po zakończeniu badania szczelności na zimno naleŝy ponownie dołączyć instalację do źródła ciepła (jeŝeli była odłączona), podłączyć naczynie wzbiorcze, sprawdzić napełnienie instalacji wodą oraz sprawdzić czy ciśnienie początkowe w naczyniu jest zgodne z projektem technicznym, uruchomić pompy obiegowe, a następnie przeprowadzić badanie działania na zimno, to znaczy we wskazanych w projekcie punktach instalacji, sprawdzić zgodność wartości ciśnienia i róŝnicy ciśnienia z wartościami zaprojektowanymi Zabezpieczenie antykorozyjne Wszystkie nowo-montowane odcinki przewodów miedzianych nie wymagają stosowania dodatkowej izolacji antykorozyjnej Izolacja termiczna Wszystkie przewody rozprowadzające prowadzone pod stropem piwnic, przewody prowadzone w pomieszczeniu kotłowni oraz piony naleŝy zabezpieczyć termicznie poprzez wykonanie izolacji z otulin PUR firmy Thermaflex gr. 25 mm. Przy nakładaniu izolacji naleŝy zapewnić odpowiednie przyleganie izolacji do rur względnie mocować izolację spinkami lub taśmą. Gałązki grzejnikowe naleŝy prowadzić bez izolacji termicznej. 7

8 6.7. Zakres prac W celu przeprowadzenia robót według niniejszego opracowania naleŝy: zamontować przewody poziome i piony instalacji c.o. zgodnie z rysunkami nr 1 5, zamontować grzejniki typu Purmo CV zgodnie z rys. nr 1 5, zamontować zawory przyłączeniowe do grzejników dolno zasilanych po zakończeniu robót montaŝowych instalację naleŝy dokładnie przepłukać wodociągową z prędkością nie mniejszą niŝ 2 m/s, wyregulować instalację c.o. poprzez odpowiednie ustawienie nastaw wstępnych zaworów termostatycznych zamontować głowice termostatyczne, wykonać izolację termiczną przewodów instalacji c.o. prowadzonych w piwnicy, 6.8. Uwagi końcowe Całość robót wykonać zgodnie z Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji grzewczych wydanymi przez COBRTI INSTAL. NaleŜy zwrócić szczególną uwagę na jakość wody, którą napełniana będzie instalacja w czasie eksploatacji. Skład musi być zgodny z PN -93/C Nie dopuszcza się napełniania lub uzupełniania instalacji wodą surową z sieci. Zabudowane urządzenia wymagają konserwacji przed rozpoczęciem kaŝdego sezonu grzewczego. W instalacji naleŝy dokonywać okresowych przeglądów i kontroli. Wszystkie czynności przy urządzeniach powinni wykonać uprawnieni i przeszkoleni pracownicy. Urządzenia zainstalowane w kotłowni powinny być poddawane przeglądom okresowym wynikającym z ich dokumentacji techniczno ruchowej. 7. Kotłownia gazowa Jako źródło ciepła zaprojektowano gazowy dwufunkcyjny kocioł Ŝeliwny firmy Ferroli typ TANTAQUA N 30 EL, o mocy cieplnej 29,5 kw (lub równowaŝny) z wbudowanym zasobnikiem c.w.u. o pojemności 100 l. Kocioł wykonany jest w konstrukcji Ŝeliwnej, wyposaŝony jest w palnik gazowy ze stali nierdzewnej. Posiada wbudowaną pompę obiegową c.o., pompę ładującą zasobnik c.w.u. przeponowe naczynie wzbiorcze 10 litrów oraz zawór bezpieczeństwa. W kotle wbudowano równieŝ termostat bezpieczeństwa STB, czujnik zaniku ciągu kominowego i termostat regulacyjny CWU przygotowywana jest w kotle gazowym. Do tego celu przeznaczony jest zbiornik 100 litrowy 8

9 7.1 Wytyczne realizacyjne Uwaga. Wszystkie zastosowane przy realizacji niniejszego opracowania materiały oraz zakupione urządzenia powinny posiadać stosowne atesty, dopuszczenia lub deklaracje zgodności zezwalające na stosowanie ich w budownictwie. Instalacja gazowa: Podejście do kotła przewodami gazu GZ 50 E wykonać z rur miedzianych twardych, ciągnionych zgodnie z normami DIN 1786, Zastosować średnicę Ø 28mm. Przy kotle gazowym na instalacji gazowej zamontować kurek odcinający oraz filtr gazowy. Do łączenia ww. uŝywać wyłącznie lutów twardych o składzie zgodnym z normami. Odporne na temp min 450 C oraz temp. spawania powyŝej 650 C Do łączenia poszczególnych odcinków instalacji stosować kształtki gładkie o odpowiedniej grubości ścianki, zapewniającą wytrzymałość połączenia oraz minimalną grubość styku. Przewody prowadzić po powierzchni ściany w odległości 3 cm od tynku mocowane za pomocą uchwytów wykonanych z materiałów ognioodpornych W razie konieczności prowadzenia przewodów gazowych obok innych urządzeń i instalacji zachować odległości bezpieczne określone w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury 7.2 Próba szczelności Po zakończeniu prac montaŝowych naleŝy przeprowadzić próbę szczelności instalacji wodnych w kotłowni lub połączyć ja z próbą szczelności instalacji ogrzewczych. Próbę przeprowadzić wg pkt. 11,2,3 Wymagania techniczne COBRTI INSTAL zeszyt nr Odprowadzenie spalin Do odprowadzenia spalin słuŝyć będzie istniejący przewód spalinowy z blachy kwasoodpornej zlokalizowany w kotłowni. 7.3 Wentylacja nawiewna Wg. PN-B dla kotłowni o mocy do 30kW powierzchnia otworu wentylacji nawiewnej nie powinna być mniejsza niŝ 200 cm 2 Wobec tego naleŝy wykonać otwór z blachy ocynkowanej o przekroju prostokątnym 150x200 mm (powierzchnia 300 cm 2 ). Spód wylotu nawiewu zlokalizować na wysokości 30 cm od poziomu posadzki kotłowni. Czerpnia zlokalizowana na zewnątrz budynku na wysokości 2,0 m od poziomu terenu zakończona kratką stalową. 9

10 Przewody wentylacji nawiewnej wykonać z blachy ocynkowanej A/I wg BN-70/ grubość blach 0,6 mm. Przewody wentylacyjne łączyć zaciskami do obrzeŝy. Wysokość obrzeŝy 20 mm. 7.4 Wentylacja wywiewna Wentylacja wywiewna z pomieszczenia kotłowni będzie prowadzona istniejącym przewodem wentylacyjnym zlokalizowanym w pomieszczeniu kotłowni. Na wlocie kanału zamontować kratkę wentylacyjną. Wyloty wentylacji na dachu zabezpieczyć przed przedostawaniem się do wnętrza opadów atmosferycznych. 7.5 Armatura i urządzenia Armaturę instalacyjną montować z zachowaniem właściwych kierunków przepływu oznaczonych na korpusach armatury strzałkami. Urządzenia zasilane prądem elektrycznym (pompy siłowniki) w trakcie montaŝu oraz prób wodnych nie powinny być naraŝone na oddziaływanie wilgoci w sposób pośredni lub bezpośredni. Armatura i urządzenia nie mogą przenosić napręŝeń spowodowanych ściągnięciem przewodów rurowych w trakcie spawania oraz siłowego dopasowywania łączonych elementów. 7.6 Izolacja termiczna Rury z PP-R do transportu wody grzewczej, ciepłej wody uŝytkowej, izolować otuliną z wełny mineralnej lub pianki poliuretanowej Przy przejściach przez przegrody stanowiące oddzielenie poŝarowe stosować izolacje posiadającą odpowiednią klasę palności, zlecana przez projektanta jest otulina z wełny mineralnej. 10

11 7.7 Wytyczne branŝowe BranŜa budowlana Ściany pomieszczenia kotłowni do wysokości 2,0 m nad posadzka wykonać jako nienasiąkliwe dla wody, obłoŝyć płytkami ceramicznymi NaleŜy przewidzieć skuteczny odpływ wody z posadzi pomieszczenia kotłowni, poprzez wykonanie odpowiednich spadku w stronę wpustu podłogowego. Posadzka kotłowni nie moŝe chłonąć wilgoci. Musi tworzyć szczelna wannę do wysokości10cm. nad posadzką. W przypadku rezygnacji inwestora z wykonania płytek na ścianach naleŝy wykonać cokolik z płytek ceramicznych. Drzwi do pomieszczenia kotłowni wykonać z progiem 3 cm, 11

12 II. INFORMACJA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA OBIEKT: Budynek wielofunkcyjny Regionalnej Izby Obrachunkowej Częstochowa ul. Wyszyńskiego 62 INWESTOR: Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach WYKONAŁ: mgr inŝ. Jerzy Fijałkowski 1.1 Przedmiot i zakres robót budowlanych. Kolejność realizacji Przedmiot i zakres robót budowlanych MontaŜ kotła gazowego oraz instalacji c.o Prace spawalnicze, lutowanie miękkie, twarde 1.2 Wykaz istniejących obiektów budowlanych Budynek wielofunkcyjny wraz z parkingiem 1.3 Elementy zagospodarowania terenu stwarzające zagroŝenie bezpieczeństwa Wykop dla przyłączy kanalizacyjnych Składowanie materiałów Roboty ziemne pod parkingi 1.4 Przewidywane zagroŝenia podczas realizacji robót 1. MoŜliwość upadku z wysokości 2. Okaleczenia, poparzenia w czasie prac spawalniczych 3. ZagroŜenia występują w miejscu wykonywania pracy 4. Skala zagroŝenia średnia 12

13 1.5 Sposób prowadzenia instruktaŝu pracowników Przed przystąpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych naleŝy: 1. sprawdzić posiadane przez pracowników kwalifikacji przewidzianych odrębnymi przepisami dla danego rodzaju robót 2. sprawdzić posiadanie orzeczeń lekarskich o dopuszczeniu do określonej pracy 3. zaopatrzyć pracowników w odpowiednie środki ochrony indywidualnej 4. prowadzić stały bezpośredni nadzór nad pracami szczególnie niebezpiecznymi przez osoby uprawnione 1.6 Środki techniczne i organizacyjne zapobiegające niebezpieczeństwom Przed przystąpieniem do realizacji robót naleŝy: 1. teren budowy właściwie oznakować i uniemoŝliwić wstęp osobom postronnym 2. zadbać o odpowiednie przygotowanie zawodowe i przeszkolenia bhp dla pracowników zatrudnionych przy budowie 3. przygotować odpowiednie zaplecze socjalne dla pracowników 4. odpowiednio przygotować, oznaczyć i zabezpieczyć miejsca poboru wody i energii elektrycznej 5. zabezpieczyć występujące na budowie wykopy przed obsunięciem ziemi i dostępem osób niepowołanych 6. odpowiednio oznakować wjazdy i wyjazdy na teren budowy 7. wyznaczyć miejsca na składanie materiałów i odpadów 8. stanowiska materiałów budowlanych i urządzeń technicznych powinny być wykonane w sposób zabezpieczający przed moŝliwością wywrócenia, zsunięcia lub rozsunięcia się składowanych materiałów i elementów 9. wjazd i wyjazd z placu budowy naleŝy urządzić i zorganizować w sposób zapewniający bezpieczną i sprawną komunikację umoŝliwiającą szybką ewakuację na wypadek poŝaru, awarii lub innych zagroŝeń 13

PROJEKT WYKONAWCZY LUBIATOWO, DZIAŁKA NR 303, OBR. EW. KIERZKOWO, GMINA CHOCZEWO

PROJEKT WYKONAWCZY LUBIATOWO, DZIAŁKA NR 303, OBR. EW. KIERZKOWO, GMINA CHOCZEWO JEDNOSTKA PROJEKTOWA PROJEKT WYKONAWCZY INWESTYCJA: Projekt przebudowy i rozbudowy budynku hali rakiet z adaptacja na cele ośrodka terapii dziennej osób niepełnosprawnych, z instalacjami wewnętrznymi (elektryką,

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY Biuro Inżynierskie Anna Gontarz-Bagińska Nowy Świat ul. Nad Jeziorem 13, 80-299 Gdańsk-Osowa tel. / fax. (058) 522-94-34, www.biagb.pl biuro@biagb.pl PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY TEMAT LOKALIZACJA INWESTOR

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI TECHNICZNE PRZYŁĄCZANIA DO MIEJSKIEJ SIECI CIEPŁOWNICZEJ W SUWAŁKACH (wydanie 3)

OGÓLNE WARUNKI TECHNICZNE PRZYŁĄCZANIA DO MIEJSKIEJ SIECI CIEPŁOWNICZEJ W SUWAŁKACH (wydanie 3) PRZEDSIĘBIORSTWO ENERGETYKI CIEPLNEJ w SUWAŁKACH Spółka z o.o. OGÓLNE WARUNKI TECHNICZNE PRZYŁĄCZANIA DO MIEJSKIEJ SIECI CIEPŁOWNICZEJ W SUWAŁKACH (wydanie 3) Opracowali Marek Ciężkowski Artur Rejterada

Bardziej szczegółowo

INSTALACJE WODOCIĄGOWE, OGRZEWCZE I GAZOWE NA PALIWO GAZOWE, WYKONANE Z RUR MIEDZIANYCH. WYTYCZNE STOSOWANIA I PROJEKTOWANIA

INSTALACJE WODOCIĄGOWE, OGRZEWCZE I GAZOWE NA PALIWO GAZOWE, WYKONANE Z RUR MIEDZIANYCH. WYTYCZNE STOSOWANIA I PROJEKTOWANIA INSTALACJE WODOCIĄGOWE, OGRZEWCZE I GAZOWE NA PALIWO GAZOWE, WYKONANE Z RUR MIEDZIANYCH. WYTYCZNE STOSOWANIA I PROJEKTOWANIA Autorzy: dr. inż. Andrzej Górecki mgr inż. Zbigniew Fedorczyk mgr inż. Joanna

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY BRANśY INSTALACYJNEJ (KANALIZACJA SANITARNA, SIEĆ WODOCIĄGOWA)

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY BRANśY INSTALACYJNEJ (KANALIZACJA SANITARNA, SIEĆ WODOCIĄGOWA) PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY BRANśY INSTALACYJNEJ (KANALIZACJA SANITARNA, SIEĆ WODOCIĄGOWA) INWESTYCJI POD NAZWĄ: UZBROJENIE TERENU OSIEDLA DOMKÓW JEDNORODZINNYCH W CIEPŁOWODACH ADRES : 57-211 Ciepłowody

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA TECHNICZNO - RUCHOWA

DOKUMENTACJA TECHNICZNO - RUCHOWA STALOWY KOCIOŁ NA PALIWA STAŁE Z AUTOMATYCZNYM PODAWANIEM PALIWA WĘGIEL EKO - GROSZEK, MIAŁ WĘGLOWY, DREWNO opcja dodatkowa, O MOCY 16-50 kw DOKUMENTACJA TECHNICZNO - RUCHOWA WyposaŜenie: BRUCER ecomax

Bardziej szczegółowo

WINDSOR - 25 WINDSOR - 30 WINDSOR - 50

WINDSOR - 25 WINDSOR - 30 WINDSOR - 50 IO-350-Windsor-25-30-50-PL.doc / 4.0.200 IO-350:2009 str.0 DWUFUNKCYJNE WINDSOR - 25 WINDSOR - 30 JEDNOFUNKCYJNE WINDSOR - 25 WINDSOR - 30 WINDSOR - 50 IO-350-Windsor-25-30-50-PL.doc / 4.0.200 IO-350:2009

Bardziej szczegółowo

ECONCEPT 15-25 A Kocioł kondensacyjny wiszący jednofunkcyjny

ECONCEPT 15-25 A Kocioł kondensacyjny wiszący jednofunkcyjny Kocioł kondensacyjny wiszący jednofunkcyjny INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA, INSTALOWANIA I KONSERWACJI 2 ! Uważnie przeczytać ostrzeżenia znajdujące się w niniejszej instrukcji, ponieważ dostarczają one ważnych

Bardziej szczegółowo

PREZYDENT MIASTA RZESZOWA. Województwo podkarpackie, miasto Rzeszów PROJEKT BUDOWLANY. Funkcja Tytuł, Imię i Nazwisko Nr uprawnień Podpis Data

PREZYDENT MIASTA RZESZOWA. Województwo podkarpackie, miasto Rzeszów PROJEKT BUDOWLANY. Funkcja Tytuł, Imię i Nazwisko Nr uprawnień Podpis Data INWESTOR: PRZEDSIĘWZIĘCIE BUDOWLANE: PREZYDENT MIASTA RZESZOWA ROZBUDOWA DK NR 4 w km 595+885 POPRZEZ BUDOWĘ PRZEJŚCIA PODZIEMNEGO POD UL. POWSTAŃCÓW WARSZAWY W RZESZOWIE W RAMACH ZADANIA INWESTYCYJNEGO

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 1999 Nr 74 poz. 836 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI

Dz.U. 1999 Nr 74 poz. 836 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI Kancelaria Sejmu s. 1/1 Dz.U. 1999 Nr 74 poz. 836 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI z dnia 16 sierpnia 1999 r. w sprawie warunków technicznych użytkowania budynków mieszkalnych.

Bardziej szczegółowo

wt60_po_uzgod_09_03_06proj28_czarny 1

wt60_po_uzgod_09_03_06proj28_czarny 1 wt60_po_uzgod_09_03_06proj28_czarny 1 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia 12 marca 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich

Bardziej szczegółowo

System instalacji sanitarnych i grzewczych Wavin Tigris. Katalog produktów. Solutions for Essentials

System instalacji sanitarnych i grzewczych Wavin Tigris. Katalog produktów. Solutions for Essentials EPIC G111, L61, X46, X719 kwiecień 2014 System instalacji sanitarnych i grzewczych Wavin Tigris Katalog produktów DO INSTALACJI CIEPŁEJ I ZIMNEJ WODY UŻYTKOWEJ, CENTRALNEGO OGRZEWANIA I OGRZEWANIA PODŁOGOWEGO

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYSOWANIE, PROJEKTOWANIE, NADZORY BUDOWLANE Aleksy Bajer 61-695 Poznań ul. Piekałkiewicza 79 REGON 630725965 NIP 782-122-98-07

KOSZTORYSOWANIE, PROJEKTOWANIE, NADZORY BUDOWLANE Aleksy Bajer 61-695 Poznań ul. Piekałkiewicza 79 REGON 630725965 NIP 782-122-98-07 EGZ. NR 1 KOSZTORYSOWANIE, PROJEKTOWANIE, NADZORY BUDOWLANE Aleksy Bajer 61-695 Poznań ul. Piekałkiewicza 79 REGON 630725965 NIP 782-122-98-07 Projekt budowlany Zadanie : Wykonanie oraz montaŝ dwóch szlabanów

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO WYKONAWCZY

PROJEKT BUDOWLANO WYKONAWCZY PS PROJEKT Piotr Siejka 22400 Zamość, ul. Kilińskiego 72 tel./fax 84 627 94 38 Egz. Nr 1 PROJEKT BUDOWLANO WYKONAWCZY BRANŻA: BUDOWLANA OBIEKT: BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY TEMAT: TERMOMODERNIZACJA

Bardziej szczegółowo

Lucyna Maria Szymańska 07-410 Ostrołęka ul. Gen. Prądzyńskiego 1 m.19 tel. (029) 764-44-88 NIP: 758-112-64-78 REGON 550739015 kom.

Lucyna Maria Szymańska 07-410 Ostrołęka ul. Gen. Prądzyńskiego 1 m.19 tel. (029) 764-44-88 NIP: 758-112-64-78 REGON 550739015 kom. USŁUGI PROJEKTOWO-BUDOWLANE Lucyna Maria Szymańska 07-410 Ostrołęka ul. Gen. Prądzyńskiego 1 m.19 tel. (029) 764-44-88 NIP: 758-112-64-78 REGON 550739015 kom. 602 702 324 EGZ. WYKONAWCY PROJEKT BUDOWLANY

Bardziej szczegółowo

ZAKRES Remontu pomieszczeń dla potrzeb szkoły muzycznej na ul. Sadowej w Przasnyszu.

ZAKRES Remontu pomieszczeń dla potrzeb szkoły muzycznej na ul. Sadowej w Przasnyszu. INWEST- BUD Mariusz Piórkowski Nowa Wieś Kętrzyńska 10A, 11-400 Kętrzyn adres do korespondencji : ul. Mickiewicza 2/300, 11-400 Kętrzyn tel. 604 261 584 e-mail: inwest-bud1@wp.pl ZAKRES Remontu pomieszczeń

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi CAESAR 14 3 E *1.032004PL*

Instrukcja obsługi CAESAR 14 3 E *1.032004PL* Instrukcja obsługi PL CAESAR 14 3 E *1.032004PL* Immergas Polska Sp. z o.o. uchyla się od odpowiedzialności spowodowanej błędami w druku. Immergas Polska Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian.

Bardziej szczegółowo

KOCIOŁ WĘGLOWY C.O. Z RUSZTEM WODNYM z ręcznym zasypem paliwa KELLER KW 14 INSTRUKCJA INSTALACJI I OBSŁUGI KARTA GWARANCYJNA

KOCIOŁ WĘGLOWY C.O. Z RUSZTEM WODNYM z ręcznym zasypem paliwa KELLER KW 14 INSTRUKCJA INSTALACJI I OBSŁUGI KARTA GWARANCYJNA KOCIOŁ WĘGLOWY C.O. Z RUSZTEM WODNYM z ręcznym zasypem paliwa KELLER KW 14 INSTRUKCJA INSTALACJI I OBSŁUGI KARTA GWARANCYJNA Wyprodukowano dla: SBS Sp.z o.o. 91-205 Łódź ul. Aleksandrowska 67/93 Przed

Bardziej szczegółowo

Przed montażem urządzenia przeczytać instrukcję montażu! Przed uruchomieniem urządzenia przeczytać instrukcję obsługi!

Przed montażem urządzenia przeczytać instrukcję montażu! Przed uruchomieniem urządzenia przeczytać instrukcję obsługi! Instrukcja instalacji i obsługi MaxiPower Gazowy przepływowy ogrzewacz wody W 11-2 E... Przed montażem urządzenia przeczytać instrukcję montażu! Przed uruchomieniem urządzenia przeczytać instrukcję obsługi!

Bardziej szczegółowo

REALIZACJA ROBÓT BUDOWLANYCH

REALIZACJA ROBÓT BUDOWLANYCH REALIZACJA ROBÓT BUDOWLANYCH W ŚWIETLE OBOWIĄZUJĄCYCH PRZEPISÓW PRAWA BUDOWLANEGO Prowadzenie: mgr inż. Krzysztof Piątek Styczeń 2012 r. Spis treści: A. Czynności przygotowawcze poprzedzające rozpoczęcie

Bardziej szczegółowo

z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie

z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690, z 2003 r. Nr 33, poz. 270

Bardziej szczegółowo

OPIS ZAKRESU I SPOSÓBU PROWADZENIA ROBÓT WRAZ Z INFORMACJĄ DOTYCZĄCĄ BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA dotyczy: Zgłoszenia budowy ( robót remontowych )

OPIS ZAKRESU I SPOSÓBU PROWADZENIA ROBÓT WRAZ Z INFORMACJĄ DOTYCZĄCĄ BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA dotyczy: Zgłoszenia budowy ( robót remontowych ) Rej. nr P158-887-2009 OPIS ZAKRESU I SPOSÓBU PROWADZENIA ROBÓT WRAZ Z INFORMACJĄ DOTYCZĄCĄ BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA dotyczy: Zgłoszenia budowy ( robót remontowych ) ZADANIE: WYMIANA POKRYCIA DACHOWEGO

Bardziej szczegółowo

NISKOTEMPERATUROWY- SPECJALNY KOCIOŁ GAZOWY. TrioBloc TE 16-62 C. Instrukcja obsługi. www.broetje.com.pl

NISKOTEMPERATUROWY- SPECJALNY KOCIOŁ GAZOWY. TrioBloc TE 16-62 C. Instrukcja obsługi. www.broetje.com.pl NISKOTEMPERATUROWY- SPECJALNY KOCIOŁ GAZOWY TrioBloc TE 16-62 C Instrukcja obsługi www.broetje.com.pl Spis treści 1. Uwagi dotyczące niniejszej instrukcji obsługi.......3 1.1 Treść niniejszej instrukcji

Bardziej szczegółowo

Projekt budowlany przyłączy wodociągowych

Projekt budowlany przyłączy wodociągowych EGZ. NR 1 Projekt budowlany przyłączy wodociągowych Obiekt: Przyłącza wodociągowe Adres: Leśna Podl., 21-542 Leśna Podlaska dz. nr ewid. 14/5, 14/7, 15, 16/20, 16/21, 178,14/6,17 Branża: Sanitarna Inwestor:

Bardziej szczegółowo

Dla instalatora / dla użytkownika. Instrukcja obsługi i instalacji atmomag. Podgrzewacze gazowe. atmomag mini 11-0/0 GX atmomag mini 11-0/0 XI

Dla instalatora / dla użytkownika. Instrukcja obsługi i instalacji atmomag. Podgrzewacze gazowe. atmomag mini 11-0/0 GX atmomag mini 11-0/0 XI Dla instalatora / dla użytkownika Instrukcja obsługi i instalacji atmomag Podgrzewacze gazowe atmomag mini 11-0/0 GX atmomag mini 11-0/0 XI PL Dla użytkownika Instrukcja obsługi atmomag Spis tre ci Informacje

Bardziej szczegółowo

informacja techniczna ogrzewanie i chłodzenie płaszczyznowe EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNA Budownictwo Motoryzacja Przemysł

informacja techniczna ogrzewanie i chłodzenie płaszczyznowe EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNA Budownictwo Motoryzacja Przemysł EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNA informacja techniczna ogrzewanie i chłodzenie płaszczyznowe Zastrzegamy sobie prawo do zmian technicznych Ważna od września 2011 www.rehau.pl Budownictwo Motoryzacja Przemysł Niniejsza

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) Rozdział 1

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) Rozdział 1 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia 17 marca 2009 r. w sprawie szczegółowego zakresu i form audytu energetycznego oraz części audytu remontowego, wzorów kart audytów, a także algorytmu oceny

Bardziej szczegółowo

SYSTEM A1RC PRESO AERECO WENTYLACJA MECHANICZNA. materiały projektowe, budownictwo mieszkaniowe

SYSTEM A1RC PRESO AERECO WENTYLACJA MECHANICZNA. materiały projektowe, budownictwo mieszkaniowe SYSTEM A1RC PRESO AERECO WENTYLACJA MECHANICZNA materiały projektowe, budownictwo mieszkaniowe SYSTEM A1RC PRESO AERECO WENTYLACJA MECHANICZNA materiały projektowe, budownictwo mieszkaniowe Zbiorcza,

Bardziej szczegółowo

Naścienny kondensacyjny kocioł gazowy z podgrzewaczem wody i bez

Naścienny kondensacyjny kocioł gazowy z podgrzewaczem wody i bez Naścienny kondensacyjny kocioł gazowy z podgrzewaczem wody i bez Opis produktu Hoval opgas comfort (10, 16, 22) Naścienny kocioł kondensacyjny z technika kondensacyjną wymiennik ciepła wykonany z odpornego

Bardziej szczegółowo

Współczesne instalacje elektryczne w budownictwie jednorodzinnym

Współczesne instalacje elektryczne w budownictwie jednorodzinnym www.moeller.pl Współczesne instalacje elektryczne w budownictwie jednorodzinnym BIBLIOTEKA COSiW SEP Współczesne instalacje elektryczne w budownictwie jednorodzinnym PORADNIK ELEKTROINSTALATORA Recenzent:

Bardziej szczegółowo