Polska-Poznań: Części lokomotyw lub taboru kolejowego 2014/S

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Polska-Poznań: Części lokomotyw lub taboru kolejowego 2014/S 066-113824"

Transkrypt

1 1/12 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: Polska-Poznań: Części lokomotyw lub taboru kolejowego 2014/S Koleje Wielkopolskie Sp. z o.o., ul. Składowa 5, Osoba do kontaktów: Robert Laufer, Poznań61-897, POLSKA. Tel.: Faks: (, , 2014/S ) Przedmiot zamówienia: CPV: Części lokomotyw lub taboru kolejowego Zamiast: II.1.5 Krótki opis zamówienia lub zakupu: Przedmiotem zamówienia jest sprzedaż części zamiennych do autobusów szynowych serii SA108, SA132, SA134 połączona z ich dostarczeniem przez Wykonawcę do Punktu Utrzymania Taboru w Lesznie, ul. Zacisze 1 oraz do Punktu Utrzymania Taboru w Poznaniu, ul. Kolejowa 23 Oferowane do przetargu części zamienne muszą: - ściśle odpowiadać wymogom określonym w załączniku nr 2 do SIWZ, - być fabrycznie nowe, wolne od wad, - spełniać wymagania odpowiednich certyfikatów i norm, - posiadać minimum dokument kontroli jakości 2.1 lub 3.1 wydany w oparciu o normę PN EN 10204:2006 (lub normę równoważną, która winna być przywołana i wg której winna być zapewniona zgodność będąca przedmiotem świadectwa). - w przypadku składania oferty na Zadania 24 - posiadać minimum dokument kontroli jakości 3.2 wydany w oparciu o normę PN EN 10204:2006 (lub normę równoważną, która winna być przywołana i wg której winna być zapewniona zgodność będąca przedmiotem świadectwa), - w przypadku składania oferty na Zadanie 6 (dot. pozycji 16 elektromagnes lokomotywowy typu ELM-2003) Wykonawca wraz z każdą dostawą zobowiązuje się dostarczyć świadectwo dopuszczenia do eksploatacji zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 września 2003 r. w sprawie wykazu typów budowli i urządzeń przeznaczonych do prowadzenia ruchu kolejowego oraz typów pojazdów kolejowych, na które wydawane są świadectwa dopuszczenia do eksploatacji (Dz. U. Nr 175, poz. 1706). II.2.1) Całkowita wielkość lub zakres: Przedmiot zamówienia podzielony został na 29 części zwane Zadaniami Zakres Zadań określono w załączniku nr 2 do SIWZ. Wartość całego zamówienia przekracza wyrażoną w złotych równowartość kwoty euro, o której mowa w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8 Ustawy. Szacunkowa wartość bez VAT : PLN III.1.1) Wymagane wadia i gwarancje: I. Wadium 1. Wykonawca przystępujący do postępowania jest zobowiązany wnieść wadium w wysokości: ,00 zł - (słownie: jeden tysiąc pięćset i 00/100 złotych), gdy Wykonawca składa ofertę na Zadanie III, ,00 zł - (słownie: jeden tysiąc pięćset i 00/100 złotych), gdy Wykonawca składa ofertę na Zadanie IV, S66 1/12

2 2/ ,00 zł (słownie: jeden tysiąc trzysta i 00/100 złotych), gdy Wykonawca składa ofertę na Zadanie V, ,00 zł - (słownie: dwa tysiące pięćset i 00/100 złotych), gdy Wykonawca składa ofertę na Zadanie VI, ,00 zł - (słownie: pięć tysięcy i 00/100 złotych), gdy Wykonawca składa ofertę na Zadanie VII, 2.500,00 zł - (słownie: dwa tysiące pięćset i 00/100 złotych), gdy Wykonawca składa ofertę na Zadanie VIII, ,00 zł - (słownie: jeden tysiąc i 00/100 złotych), gdy Wykonawca składa ofertę na Zadanie IX, ,00 zł - (słownie: jeden tysiąc i 00/100 złotych), gdy Wykonawca składa ofertę na Zadanie X, ,00 zł - (słownie: pięć tysięcy i 00/100 złotych), gdy Wykonawca składa ofertę na Zadanie XIV, ,00 zł - (słownie: dwa tysiące pięćset i 00/100 złotych), gdy Wykonawca składa ofertę na Zadanie XV, ,00 zł - (słownie: jeden tysiąc i 00/100 złotych), gdy Wykonawca składa ofertę na Zadanie XVI, ,00 zł - (słownie: pięć tysięcy i 00/100 złotych), gdy Wykonawca składa ofertę na Zadanie XIX, ,00 zł (słownie: jeden tysiąc trzysta i 00/100 złotych), gdy Wykonawca składa ofertę na Zadanie XX, ,00 zł (słownie: jeden tysiąc trzysta i 00/100 złotych), gdy Wykonawca składa ofertę na Zadanie XXI, ,00 zł (słownie: jeden tysiąc trzysta i 00/100 złotych), gdy Wykonawca składa ofertę na Zadanie XXIII, ,00 zł - (słownie: jeden tysiąc i 00/100 złotych), gdy Wykonawca składa ofertę na Zadanie XXV, - lub sumę wadiów wybranych Zadań, na które Wykonawca składa ofertę i w przypadku których wymagane jest wniesienie wadium. W przypadku składania ofert na Zadanie I, Zadanie II, Zadanie XI, Zadanie XII, Zadanie XIII, Zadanie XVII, Zadanie XVIII, Zadanie XXII, Zadanie XXIV, Zadanie XXVI, Zadanie XXVII, Zadanie XXVIII, Zadanie XXIX Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium. 2. Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert. 3. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: a) pieniądzu (w walucie złoty polski), b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, c) gwarancjach bankowych, d) gwarancjach ubezpieczeniowych, e) poręczeniach udzielonych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275 z późn. zm.). 4. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego, nr: BGK z dopiskiem WADIUM Dostawa części zamiennych na zadanie.. (wykonawca wskazuje nr zadania na które wniósł wadium) KW-P-04/2014. Wniesienie wadium w pieniądzu będzie skuteczne, jeżeli przed upływem wskazanego do składania ofert terminu znajdzie się na rachunku bankowym Zamawiającego. Do oferty należy dołączyć kserokopię dowodu wniesienia wadium. 5. Wykonawca wnoszący wadium w pieniądzu zobowiązany jest podać w ofercie numer konta, na które miałoby zostać zwrócone wadium wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, pomniejszonymi o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek Wykonawcy. 6. Wadium wnoszone w pozostałych formach powinno być złożone w formie oryginału. Wadium należy umieścić w odrębnej kopercie i złożyć w wyznaczonym miejscu przed upływem terminu składania ofert. Do oferty należy dołączyć kopię dokumentu wadialnego potwierdzonego przez wykonawcę za zgodność z oryginałem. 7. Z treści gwarancji (poręczenia) musi jednoznacznie wynikać jaki jest sposób reprezentacji gwaranta. Gwarancja musi być podpisana przez upełnomocnionego (upoważnionego) przedstawiciela Gwaranta. Podpis powinien być złożony w sposób umożliwiający jego identyfikację, np. złożony wraz z imienną pieczątką lub czytelny (z podaniem imienia i nazwiska). Z treści gwarancji winno wynikać bezwarunkowe, na każde pisemne S66 2/12

3 3/12 żądanie zgłoszone przez Zamawiającego w terminie związania ofertą, zobowiązanie gwaranta do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art. 46 ustawy. Wadium takie powinno obejmować cały okres związania ofertą, począwszy od daty składania ofert. 8. Wykonawca, który nie wniesie wadium lub nie zabezpieczy oferty akceptowalną formą wadium zostanie wykluczony z postępowania, a jego oferta zostanie uznana za odrzuconą. 9. Okoliczności i zasady zwrotu wadium, jego przepadku określa art. 46 Ustawy. II. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy. 1.Warunkiem zawarcia umowy jest wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 5% ceny całkowitej brutto podanej w ofercie. 2. Zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy. 3. Zabezpieczenie może być wniesione według wyboru wykonawcy w jednej lub w kilku następujących formach: - pieniądzu, - poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym, - gwarancjach bankowych, - gwarancjach ubezpieczeniowych, - poręczeniach udzielonych przed podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, na inne formy zabezpieczenia zamawiający nie wyraża zgody. 4. Zabezpieczenie wniesione w pieniądzu powinno być wpłacone przelewem na rachunek bankowy wskazany przez Zamawiającego. W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu Wykonawca może wyrazić zgodę na zaliczenie kwoty wadium na poczet zabezpieczenia. 5. Zabezpieczenie wniesione w pieniądzu Zamawiający przechowuje na oprocentowanym rachunku bankowym. Zamawiający zwróci zabezpieczenie wniesione w pieniądzu wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek Wykonawcy. 6. W trakcie realizacji umowy Wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia zgodnie z art. 149 ustawy. 7. Zabezpieczenie w formie poręczenia lub bezwarunkowej, nieodwołalnej i płatnej na pierwsze żądanie gwarancji powinno zawierać następujące terminy ważności: 100% wartości do upływu 30 (słownie: trzydziestu) dni od upływu terminu na jaki Umowa została zawarta; 30% wartości do upływu 30 (słownie: trzydziestu) dni od zakończenia okresu gwarancji jakości. Treść i wystawca gwarancji winien być zaakceptowany przez Zamawiającego. III.2.1) Sytuacja podmiotowa wykonawców, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego: I. Warunki udziału w Postępowaniu. 1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w art. 22 Ustawy dotyczące: 1) Posiadania wiedzy i doświadczenia. Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeśli Wykonawca, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie, wykonał należycie, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych wykonuje należycie: a) w przypadku, gdy Wykonawca składa ofertę na Zadanie III - główne dostawy części zamiennych do taboru kolejowego o łącznej wartości nie mniejszej niż ,00 brutto. b) w przypadku, gdy Wykonawca składa ofertę na Zadanie IV - główne dostawy części zamiennych do taboru kolejowego o łącznej wartości nie mniejszej niż ,00 brutto. S66 3/12

4 4/12 c) w przypadku, gdy Wykonawca składa ofertę na Zadanie V - główne dostawy części zamiennych do taboru kolejowego o łącznej wartości nie mniejszej niż ,00 brutto. d) w przypadku, gdy Wykonawca składa ofertę na Zadanie VI - główne dostawy części zamiennych do taboru kolejowego o łącznej wartości nie mniejszej niż ,00 brutto. e) w przypadku, gdy Wykonawca składa ofertę na Zadanie VII - główne dostawy części zamiennych do taboru kolejowego o łącznej wartości nie mniejszej niż ,00 brutto. f) w przypadku, gdy Wykonawca składa ofertę na Zadanie VIII - główne dostawy części zamiennych do taboru kolejowego o łącznej wartości nie mniejszej niż ,00 brutto. g) w przypadku, gdy Wykonawca składa ofertę na Zadanie IX - główne dostawy części zamiennych do taboru kolejowego o łącznej wartości nie mniejszej niż ,00 brutto. h) w przypadku, gdy Wykonawca składa ofertę na Zadanie X - główne dostawy części zamiennych do taboru kolejowego o łącznej wartości nie mniejszej niż ,00 brutto. i) w przypadku, gdy Wykonawca składa ofertę na Zadanie XIV - główne dostawy części zamiennych do taboru kolejowego o łącznej wartości nie mniejszej niż ,00 brutto. j) w przypadku, gdy Wykonawca składa ofertę na Zadanie XV - główne dostawy części zamiennych do taboru kolejowego o łącznej wartości nie mniejszej niż ,00 brutto. k) w przypadku, gdy Wykonawca składa ofertę na Zadanie XVI - główne dostawy części zamiennych do taboru kolejowego o łącznej wartości nie mniejszej niż ,00 brutto. l) w przypadku, gdy Wykonawca składa ofertę na Zadanie XIX - główne dostawy części zamiennych do taboru kolejowego o łącznej wartości nie mniejszej niż ,00 brutto. m) w przypadku, gdy Wykonawca składa ofertę na Zadanie XX - główne dostawy części zamiennych do taboru kolejowego o łącznej wartości nie mniejszej niż ,00 brutto. n) w przypadku, gdy Wykonawca składa ofertę na Zadanie XXI - główne dostawy części zamiennych do taboru kolejowego o łącznej wartości nie mniejszej niż ,00 brutto. o) w przypadku, gdy Wykonawca składa ofertę na Zadanie XXIII - główne dostawy części zamiennych do taboru kolejowego o łącznej wartości nie mniejszej niż ,00 brutto. p) w przypadku, gdy Wykonawca składa ofertę na Zadanie XXV - główne dostawy części zamiennych do taboru kolejowego o łącznej wartości nie mniejszej niż ,00 brutto. W przypadku gdy Wykonawca składa ofertę na Zadanie III, Zadanie IV, Zadanie V, Zadanie VI, Zadanie VII, Zadanie VIII, Zadanie IX, Zadanie X, Zadanie XIV, Zadanie XV, Zadanie XVI, Zadanie XIX, Zadanie XX, Zadanie XXI, Zadanie XXIII, Zadanie XXV winien złożyć wykaz dostaw oddzielnie dla każdego Zadania z warunkami określonymi w pkt a), b), c), d), e), f), g), h), i), j), k,), l), m), n), o), p). Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie dla Zadania I, Zadania II, Zadania XI, Zadania XII, Zadanie XIII, Zadania XVII, Zadania XVIII, Zadania XXII, Zadania XXIV, Zadania XXVI, Zadania XXVII, Zadanie XXVIII, Zadanie XXIX. 2. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie (oryginał dokumentu) tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia. 3. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu dokonana będzie na podstawie złożonych oświadczeń i dokumentów na podstawie kryterium spełnia / nie spełnia. Z treści złożonych dokumentów musi wynikać jednoznacznie, iż postawione warunki i opis sposobu dokonania oceny Wykonawca spełnia na termin składania ofert. S66 4/12

5 5/12 4. Wykonawcy, którzy nie wykażą spełniania warunków udziału w postępowaniu, podlegać będą wykluczeniu z udziału w postępowaniu, z zastrzeżeniem art. 26 ust. 3 Ustawy. 5. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawców na podstawie art. 24 ust. 1 i 2, art. 24b ust.3 Ustawy. Ofertę Wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą. II. Dokumenty 1. W celu wykazania spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu, opisanych w pkt I.1.1) (art. 22 ust. 1 Ustawy) do oferty należy dołączyć następujące dokumenty i oświadczenia: 1) podpisane oświadczenie o spełnianiu warunków art. 22 ust. 1 Ustawy, zgodnie z art. 44 Ustawy; 2) wykaz wykonanych głównych dostaw, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych głównych dostaw z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonywania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie dotyczy składania oferty na Zadanie III, Zadanie IV, Zadanie V, Zadanie VI, Zadanie VII, Zadanie VIII, Zadanie IX, Zadanie X, Zadanie XIV, Zadanie XV, Zadanie XVI, Zadanie XIX, Zadanie XX, Zadanie XXI, Zadanie XXIII, Zadanie XXV; 1.1 Dowodami, o których mowa w pkt. II. 1. 2) są: a) poświadczenie, z tym, że w odniesieniu do nadal wykonywanych dostaw okresowych lub ciągłych poświadczenie powinno być wydane nie wcześniej niż na 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert; b) oświadczenie Wykonawcy jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczenia, o którym mowa w pkt a). W przypadku, gdy Zamawiający jest podmiotem, na rzecz, którego dostawy wskazane w wykazie, o którym mowa w pkt. II. 1. 2) zostały wcześniej wykonane, Wykonawca nie ma obowiązku przedkładania dowodów, o których mowa w pkt. II 1.1 dotyczących wykonania tych dostaw. W razie konieczności, szczególnie, gdy wykaz lub dowody, o których mowa w pkt. II. 1. 2) oraz w pkt. II 1.1 budzą wątpliwości Zamawiającego lub gdy z poświadczenia albo z innego dokumentu wynika, że zamówienie nie zostało wykonane lub zostało wykonane nienależycie, zamawiający zwróci się bezpośrednio do właściwego podmiotu, na rzecz którego dostawy były wykonywane, o przedłożenie dodatkowych informacji lub dokumentów bezpośrednio Zamawiającemu. 2. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia (art. 24 ust. 1 Ustawy) do oferty należy dołączyć następujące dokumenty: 1) wypełnione i podpisane oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 1 Ustawy. 2) Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art.24 ust.1 pkt 2 Ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 3) Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. 4) Aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organuwystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. 5) Aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 Ustawy, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. S66 5/12

6 6/12 6) Aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 Ustawy, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 7) Jeżeli w przypadku Wykonawcy mającego siedzibę na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, osoby, o których mowa w art 24 ust 1 pkt 5-8 Ustawy, mają miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, Wykonawca składa w odniesieniu do nich zaświadczenie właściwego organu sądowego albo administracyjnego miejsca zamieszkania dotyczące niekaralności tych osób w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 5-8 Ustawy, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, z tym że w przypadku gdy w miejscu zamieszkania tych osób nie wydaje się takich zaświadczeń zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego miejsca zamieszkania tych osób lub przed notariuszem. 8) Jeśli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, składa: a) zamiast dokumentów wymienionych w II. 2 ppkt 2)-4) ppkt 6) składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: - nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu do składania ofert, - nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed terminem do składania ofert, - nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu do składania ofert, b) zamiast dokumentu wymienionego w II. 2 ppkt 5) składa zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 Ustawy, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu do składania ofert. 9) Jeżeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w II. 2 ppkt 8) SIWZ zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie, w którym określa się także osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub przed notariuszem wystawione nie wcześniej niż w terminach określonych w ppkt 8) odpowiednio lit. a), b). 10) Wykonawca wraz z ofertą składa listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust.2 pkt 5 Ustawy, albo informację o tym, że nie należy do grupy kapitałowej. Grupa kapitałowa rozumie się przez to wszystkich przedsiębiorców, którzy są kontrolowani w sposób bezpośredni lub pośredni przez jednego przedsiębiorcę, w tym również tego przedsiębiorcę. Powinno być: II.1.5 Krótki opis zamówienia lub zakupu: Przedmiotem zamówienia jest sprzedaż części zamiennych do autobusów szynowych serii SA108, SA132, SA134 połączona z ich dostarczeniem przez Wykonawcę do Punktu Utrzymania Taboru w Lesznie, ul. Zacisze 1 oraz do Punktu Utrzymania Taboru w Poznaniu, ul. Kolejowa 23 Oferowane do przetargu części zamienne muszą: ściśle odpowiadać wymogom określonym w załączniku nr 2 do SIWZ, być fabrycznie nowe, wolne od wad, spełniać wymagania odpowiednich certyfikatów i norm, S66 6/12

7 7/12 posiadać minimum dokument kontroli jakości 2.1 lub 3.1 wydany w oparciu o normę PN EN 10204:2006 (lub normę równoważną, która winna być przywołana i wg której winna być zapewniona zgodność będąca przedmiotem świadectwa). w przypadku składania oferty na Zadania 24 - posiadać minimum dokument kontroli jakości 3.2 wydany w oparciu o normę PN EN 10204:2006 (lub normę równoważną, która winna być przywołana i wg której winna być zapewniona zgodność będąca przedmiotem świadectwa), w przypadku składania oferty na Zadanie 6 (dot. pozycji 16 elektromagnes lokomotywowy typu ELM-2003). Wykonawca wraz z każdą dostawą zobowiązuje się dostarczyć świadectwo dopuszczenia do eksploatacji zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 września 2003 r. w sprawie wykazu typów budowli i urządzeń przeznaczonych do prowadzenia ruchu kolejowego oraz typów pojazdów kolejowych, na które wydawane są świadectwa dopuszczenia do eksploatacji (Dz.U. nr 175, poz. 1706). w przypadku składania oferty na Zadanie 30 - posiadać minimum dokument kontroli jakości 3.1 wydany w oparciu o normę PN EN 10204:2006 (lub normę równoważną, która winna być przywołana i wg której winna być zapewniona zgodność będąca przedmiotem świadectwa), czas dostawy sprężyn pneumatycznych nie może być dłuższy nisz 90 dni kalendarzowych licząc od daty złożenia zamówienia, data produkcji sprężyn nie może być starsza niż 30 dni kalendarzowych licząc od daty dostawy. II.2.1) Całkowita wielkość lub zakres: Przedmiot zamówienia podzielony został na 30 części zwane Zadaniami. Zakres Zadań określono w załączniku nr 2 do SIWZ. Wartość całego zamówienia przekracza wyrażoną w złotych równowartość kwoty euro, o której mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Ustawy. Szacunkowa wartość bez VAT: ,94 PLN. III.1.1) Wymagane wadia i gwarancje: I. Wadium 1. Wykonawca przystępujący do postępowania jest zobowiązany wnieść wadium w wysokości: 1 500,00 PLN (słownie: jeden tysiąc pięćset i 00/100 złotych), gdy Wykonawca składa ofertę na Zadanie III, 1 500,00 PLN (słownie: jeden tysiąc pięćset i 00/100 złotych), gdy Wykonawca składa ofertę na Zadanie IV, 1 300,00 PLN (słownie: jeden tysiąc trzysta i 00/100 złotych), gdy Wykonawca składa ofertę na Zadanie V, 2 500,00 PLN (słownie: dwa tysiące pięćset i 00/100 złotych), gdy Wykonawca składa ofertę na Zadanie VI, 5 000,00 PLN (słownie: pięć tysięcy i 00/100 złotych), gdy Wykonawca składa ofertę na Zadanie VII, 2 500,00 PLN (słownie: dwa tysiące pięćset i 00/100 złotych), gdy Wykonawca składa ofertę na Zadanie VIII, 1 000,00 PLN (słownie: jeden tysiąc i 00/100 złotych), gdy Wykonawca składa ofertę na Zadanie IX, 1 000,00 PLN (słownie: jeden tysiąc i 00/100 złotych), gdy Wykonawca składa ofertę na Zadanie X, 5 000,00 PLN (słownie: pięć tysięcy i 00/100 złotych), gdy Wykonawca składa ofertę na Zadanie XIV, 2 500,00 PLN (słownie: dwa tysiące pięćset i 00/100 złotych), gdy Wykonawca składa ofertę na Zadanie XV, 1 000,00 PLN (słownie: jeden tysiąc i 00/100 złotych), gdy Wykonawca składa ofertę na Zadanie XVI, 5 000,00 PLN (słownie: pięć tysięcy i 00/100 złotych), gdy Wykonawca składa ofertę na Zadanie XIX, 1 300,00 PLN (słownie: jeden tysiąc trzysta i 00/100 złotych), gdy Wykonawca składa ofertę na Zadanie XX, 1 300,00 PLN (słownie: jeden tysiąc trzysta i 00/100 złotych), gdy Wykonawca składa ofertę na Zadanie XXI, 1 300,00 PLN (słownie: jeden tysiąc trzysta i 00/100 złotych), gdy Wykonawca składa ofertę na Zadanie XXIII, 1 000,00 PLN (słownie: jeden tysiąc i 00/100 złotych), gdy Wykonawca składa ofertę na Zadanie XXV, 2 500,00 PLN (słownie: dwa tysiące pięćset i 00/100 złotych), gdy Wykonawca składa ofertę na Zadanie XXX, lub sumę wadiów wybranych Zadań, na które Wykonawca składa ofertę i w przypadku których wymagane jest wniesienie wadium. S66 7/12

8 8/12 W przypadku składania ofert na Zadanie I, Zadanie II, Zadanie XI, Zadanie XII, Zadanie XIII, Zadanie XVII, Zadanie XVIII, Zadanie XXII, Zadanie XXIV, Zadanie XXVI, Zadanie XXVII, Zadanie XXVIII, Zadanie XXIX Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium. 2. Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert. 3. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: a) pieniądzu (w walucie złoty polski), b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, c) gwarancjach bankowych, d) gwarancjach ubezpieczeniowych, e) poręczeniach udzielonych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. z 2007 r. nr 42, poz. 275 z późn. zm.). 4. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego, nr: BGK z dopiskiem WADIUM Dostawa części zamiennych na zadanie.. (wykonawca wskazuje nr zadania na które wniósł wadium) KW-P-04/2014. Wniesienie wadium w pieniądzu będzie skuteczne, jeżeli przed upływem wskazanego do składania ofert terminu znajdzie się na rachunku bankowym Zamawiającego. Do oferty należy dołączyć kserokopię dowodu wniesienia wadium. 5. Wykonawca wnoszący wadium w pieniądzu zobowiązany jest podać w ofercie numer konta, na które miałoby zostać zwrócone wadium wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, pomniejszonymi o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek Wykonawcy. 6. Wadium wnoszone w pozostałych formach powinno być złożone w formie oryginału. Wadium należy umieścić w odrębnej kopercie i złożyć w wyznaczonym miejscu przed upływem terminu składania ofert. Do oferty należy dołączyć kopię dokumentu wadialnego potwierdzonego przez wykonawcę za zgodność z oryginałem. 7. Z treści gwarancji (poręczenia) musi jednoznacznie wynikać jaki jest sposób reprezentacji gwaranta. Gwarancja musi być podpisana przez upełnomocnionego (upoważnionego) przedstawiciela Gwaranta. Podpis powinien być złożony w sposób umożliwiający jego identyfikację, np. złożony wraz z imienną pieczątką lub czytelny (z podaniem imienia i nazwiska). Z treści gwarancji winno wynikać bezwarunkowe, na każde pisemne żądanie zgłoszone przez Zamawiającego w terminie związania ofertą, zobowiązanie gwaranta do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art. 46 ustawy. Wadium takie powinno obejmować cały okres związania ofertą, począwszy od daty składania ofert. 8. Wykonawca, który nie wniesie wadium lub nie zabezpieczy oferty akceptowalną formą wadium zostanie wykluczony z postępowania, a jego oferta zostanie uznana za odrzuconą. 9. Okoliczności i zasady zwrotu wadium, jego przepadku określa art. 46 Ustawy. II. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy. 1. Warunkiem zawarcia umowy jest wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 5 % ceny całkowitej brutto podanej w ofercie. 2. Zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy. 3. Zabezpieczenie może być wniesione według wyboru wykonawcy w jednej lub w kilku następujących formach: pieniądzu, poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym, gwarancjach bankowych, gwarancjach ubezpieczeniowych, poręczeniach udzielonych przed podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, na inne formy zabezpieczenia zamawiający nie wyraża zgody. S66 8/12

9 9/12 4. Zabezpieczenie wniesione w pieniądzu powinno być wpłacone przelewem na rachunek bankowy wskazany przez Zamawiającego. W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu Wykonawca może wyrazić zgodę na zaliczenie kwoty wadium na poczet zabezpieczenia. 5. Zabezpieczenie wniesione w pieniądzu Zamawiający przechowuje na oprocentowanym rachunku bankowym. Zamawiający zwróci zabezpieczenie wniesione w pieniądzu wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek Wykonawcy. 6. W trakcie realizacji umowy Wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia zgodnie z art. 149 ustawy. 7. Zabezpieczenie w formie poręczenia lub bezwarunkowej, nieodwołalnej i płatnej na pierwsze żądanie gwarancji powinno zawierać następujące terminy ważności: 100% wartości do upływu 30 (słownie: trzydziestu) dni od upływu terminu na jaki Umowa została zawarta; 30 % wartości do upływu 30 (słownie: trzydziestu) dni od zakończenia okresu gwarancji jakości. Treść i wystawca gwarancji winien być zaakceptowany przez Zamawiającego. III.2.1) Sytuacja podmiotowa wykonawców, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego: I. Warunki udziału w Postępowaniu. 1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w art. 22 Ustawy dotyczące: 1) Posiadania wiedzy i doświadczenia. Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeśli Wykonawca, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie, wykonał należycie, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych wykonuje należycie: a) w przypadku, gdy Wykonawca składa ofertę na Zadanie III - główne dostawy części zamiennych do taboru kolejowego o łącznej wartości nie mniejszej niż ,00 brutto. b) w przypadku, gdy Wykonawca składa ofertę na Zadanie IV - główne dostawy części zamiennych do taboru kolejowego o łącznej wartości nie mniejszej niż ,00 brutto. c) w przypadku, gdy Wykonawca składa ofertę na Zadanie V - główne dostawy części zamiennych do taboru kolejowego o łącznej wartości nie mniejszej niż ,00 brutto. d) w przypadku, gdy Wykonawca składa ofertę na Zadanie VI - główne dostawy części zamiennych do taboru kolejowego o łącznej wartości nie mniejszej niż ,00 brutto. e) w przypadku, gdy Wykonawca składa ofertę na Zadanie VII - główne dostawy części zamiennych do taboru kolejowego o łącznej wartości nie mniejszej niż ,00 brutto. f) w przypadku, gdy Wykonawca składa ofertę na Zadanie VIII - główne dostawy części zamiennych do taboru kolejowego o łącznej wartości nie mniejszej niż ,00 brutto. g) w przypadku, gdy Wykonawca składa ofertę na Zadanie IX - główne dostawy części zamiennych do taboru kolejowego o łącznej wartości nie mniejszej niż ,00 brutto. h) w przypadku, gdy Wykonawca składa ofertę na Zadanie X - główne dostawy części zamiennych do taboru kolejowego o łącznej wartości nie mniejszej niż ,00 brutto. i) w przypadku, gdy Wykonawca składa ofertę na Zadanie XIV - główne dostawy części zamiennych do taboru kolejowego o łącznej wartości nie mniejszej niż ,00 brutto. j) w przypadku, gdy Wykonawca składa ofertę na Zadanie XV - główne dostawy części zamiennych do taboru kolejowego o łącznej wartości nie mniejszej niż ,00 brutto. k) w przypadku, gdy Wykonawca składa ofertę na Zadanie XVI - główne dostawy części zamiennych do taboru kolejowego o łącznej wartości nie mniejszej niż ,00 brutto. l) w przypadku, gdy Wykonawca składa ofertę na Zadanie XIX - główne dostawy części zamiennych do taboru kolejowego o łącznej wartości nie mniejszej niż ,00 brutto. S66 9/12

10 10/12 m) w przypadku, gdy Wykonawca składa ofertę na Zadanie XX - główne dostawy części zamiennych do taboru kolejowego o łącznej wartości nie mniejszej niż ,00 brutto. n) w przypadku, gdy Wykonawca składa ofertę na Zadanie XXI - główne dostawy części zamiennych do taboru kolejowego o łącznej wartości nie mniejszej niż ,00 brutto. o) w przypadku, gdy Wykonawca składa ofertę na Zadanie XXIII - główne dostawy części zamiennych do taboru kolejowego o łącznej wartości nie mniejszej niż ,00 brutto. p) w przypadku, gdy Wykonawca składa ofertę na Zadanie XXV - główne dostawy części zamiennych do taboru kolejowego o łącznej wartości nie mniejszej niż ,00 brutto. q) w przypadku, gdy Wykonawca składa ofertę na Zadanie XXX - główne dostawy części zamiennych do taboru kolejowego o łącznej wartości nie mniejszej niż ,00 brutto. W przypadku gdy Wykonawca składa ofertę na Zadanie III, Zadanie IV, Zadanie V, Zadanie VI, Zadanie VII, Zadanie VIII, Zadanie IX, Zadanie X, Zadanie XIV, Zadanie XV, Zadanie XVI, Zadanie XIX, Zadanie XX, Zadanie XXI, Zadanie XXIII, Zadanie XXV, Zadanie XXX winien złożyć wykaz dostaw oddzielnie dla każdego Zadania z warunkami określonymi w pkt a), b), c), d), e), f), g), h), i), j), k,), l), m), n), o), p),q). Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie dla Zadania I, Zadania II, Zadania XI, Zadania XII, Zadanie XIII, Zadania XVII, Zadania XVIII, Zadania XXII, Zadania XXIV, Zadania XXVI, Zadania XXVII, Zadanie XXVIII, Zadanie XXIX. 2. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie (oryginał dokumentu) tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia. 3. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu dokonana będzie na podstawie złożonych oświadczeń i dokumentów na podstawie kryterium spełnia / nie spełnia. Z treści złożonych dokumentów musi wynikać jednoznacznie, iż postawione warunki i opis sposobu dokonania oceny Wykonawca spełnia na termin składania ofert. 4. Wykonawcy, którzy nie wykażą spełniania warunków udziału w postępowaniu, podlegać będą wykluczeniu z udziału w postępowaniu, z zastrzeżeniem art. 26 ust. 3 Ustawy. 5. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawców na podstawie art. 24 ust. 1 i 2, art. 24b ust. 3 Ustawy. Ofertę Wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą. II. Dokumenty 1. W celu wykazania spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu, opisanych w pkt I.1.1) (art. 22 ust. 1 Ustawy) do oferty należy dołączyć następujące dokumenty i oświadczenia: 1) podpisane oświadczenie o spełnianiu warunków art. 22 ust. 1 Ustawy, zgodnie z art. 44 Ustawy; 2) wykaz wykonanych głównych dostaw, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych głównych dostaw z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonywania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie dotyczy składania oferty na Zadanie III, Zadanie IV, Zadanie V, Zadanie VI, Zadanie VII, Zadanie VIII, Zadanie IX, Zadanie X, Zadanie XIV, Zadanie XV, Zadanie XVI, Zadanie XIX, Zadanie XX, Zadanie XXI, Zadanie XXIII, Zadanie XXV ;Zadanie XXX, 1.1 Dowodami, o których mowa w pkt. II. 1. 2) są: a) poświadczenie, z tym, że w odniesieniu do nadal wykonywanych dostaw okresowych lub ciągłych poświadczenie powinno być wydane nie wcześniej niż na 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert; b) oświadczenie Wykonawcy jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczenia, o którym mowa w pkt a). S66 10/12

11 11/12 W przypadku, gdy Zamawiający jest podmiotem, na rzecz, którego dostawy wskazane w wykazie, o którym mowa w pkt. II. 1. 2) zostały wcześniej wykonane, Wykonawca nie ma obowiązku przedkładania dowodów, o których mowa w pkt. II 1.1 dotyczących wykonania tych dostaw. W razie konieczności, szczególnie, gdy wykaz lub dowody, o których mowa w pkt. II. 1. 2) oraz w pkt. II 1.1 budzą wątpliwości Zamawiającego lub gdy z poświadczenia albo z innego dokumentu wynika, że zamówienie nie zostało wykonane lub zostało wykonane nienależycie, zamawiający zwróci się bezpośrednio do właściwego podmiotu, na rzecz którego dostawy były wykonywane, o przedłożenie dodatkowych informacji lub dokumentów bezpośrednio Zamawiającemu. 2. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia (art. 24 ust. 1 Ustawy) do oferty należy dołączyć następujące dokumenty: 1) wypełnione i podpisane oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 1 Ustawy. 2) Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 Ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 3) Aktualne zaświadczenie właściwego Naczelnika Urzędu Skarbowego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. 4) Aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. 5) Aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 Ustawy, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 6) Aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 Ustawy, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 7) Jeżeli w przypadku Wykonawcy mającego siedzibę na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, osoby, o których mowa w art 24 ust 1 pkt 5-8 Ustawy, mają miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, Wykonawca składa w odniesieniu do nich zaświadczenie właściwego organu sądowego albo administracyjnego miejsca zamieszkania dotyczące niekaralności tych osób w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 5-8 Ustawy, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, z tym że w przypadku gdy w miejscu zamieszkania tych osób nie wydaje się takich zaświadczeń zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego miejsca zamieszkania tych osób lub przed notariuszem. 8) Jeśli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, składa: a) zamiast dokumentów wymienionych w II. 2 ppkt 2)-4) ppkt 6) składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu do składania ofert, nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed terminem do składania ofert, nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu do składania ofert. S66 11/12

12 12/12 b) zamiast dokumentu wymienionego w II. 2 ppkt 5) składa zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 Ustawy, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu do składania ofert. 9) Jeżeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w II. 2 ppkt 8) SIWZ zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie, w którym określa się także osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub przed notariuszem wystawione nie wcześniej niż w terminach określonych w ppkt 8) odpowiednio lit. a), b). 10) Wykonawca wraz z ofertą składa listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust.2 pkt 5 Ustawy, albo informację o tym, że nie należy do grupy kapitałowej. Grupa kapitałowa rozumie się przez to wszystkich przedsiębiorców, którzy są kontrolowani w sposób bezpośredni lub pośredni przez jednego przedsiębiorcę, w tym również tego przedsiębiorcę. Inne dodatkowe informacje Zostaje dodana Zadanie nr 30 o nazwie: Części zamienne 1) Krótki opis: Części zamienne - usprężynowanie wózka, 2) Wspólny Słownik Zamówień Publicznych (CPV) ) Wielkość lub zakres Pozycje według załącznika nr 2 do SIWZ Szacunkowa wartość bez VAT: ,80 PLN. S66 12/12

Polska-Kraków: Drukarki i plotery 2014/S 127-226455. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Kraków: Drukarki i plotery 2014/S 127-226455. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/11 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:226455-2014:text:pl:html Polska-Kraków: Drukarki i plotery 2014/S 127-226455 Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy Dyrektywa

Bardziej szczegółowo

Polska-Suwałki: Serwery 2013/S 178-306794. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Suwałki: Serwery 2013/S 178-306794. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/11 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:306794-2013:text:pl:html Polska-Suwałki: Serwery 2013/S 178-306794 Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy Dyrektywa 2004/18/WE

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne 2013/S 178-306898. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Warszawa: Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne 2013/S 178-306898. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/9 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:306898-2013:text:pl:html Polska-Warszawa: Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne 2013/S 178-306898 Ogłoszenie o

Bardziej szczegółowo

Polska-Grodzisk Mazowiecki: Tabor kolejowy 2013/S 232-402343. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Grodzisk Mazowiecki: Tabor kolejowy 2013/S 232-402343. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/12 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:402343-2013:text:pl:html Polska-Grodzisk Mazowiecki: Tabor kolejowy 2013/S 232-402343 Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy Dyrektywa

Bardziej szczegółowo

Polska-Kraków: Fotokopiarki 2015/S 123-225034. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Kraków: Fotokopiarki 2015/S 123-225034. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/18 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:225034-2015:text:pl:html Polska-Kraków: Fotokopiarki 2015/S 123-225034 Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy Dyrektywa 2004/18/WE

Bardziej szczegółowo

Polska-Lublin: Drukarki i plotery 2015/S 067-118595. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Lublin: Drukarki i plotery 2015/S 067-118595. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/15 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:118595-2015:text:pl:html Polska-Lublin: Drukarki i plotery 2015/S 067-118595 Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy Dyrektywa

Bardziej szczegółowo

Polska-Zgorzelec: Soczewki śródoczne 2014/S 216-382051. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Zgorzelec: Soczewki śródoczne 2014/S 216-382051. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/15 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:382051-2014:text:pl:html Polska-Zgorzelec: Soczewki śródoczne 2014/S 216-382051 Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy Dyrektywa

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Różne meble i wyposażenie 2015/S 092-165179. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Warszawa: Różne meble i wyposażenie 2015/S 092-165179. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/13 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:165179-2015:text:pl:html Polska-Warszawa: Różne meble i wyposażenie 2015/S 092-165179 Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy Dyrektywa

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Usługi ubezpieczeń pojazdów mechanicznych 2014/S 087-152638. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi

Polska-Warszawa: Usługi ubezpieczeń pojazdów mechanicznych 2014/S 087-152638. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi 1/11 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:152638-2014:text:pl:html Polska-Warszawa: Usługi ubezpieczeń pojazdów mechanicznych 2014/S 087-152638 Ogłoszenie o zamówieniu

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Usługi biur podróży, podmiotów turystycznych i pomocy turystycznej 2013/S 251-440668. Ogłoszenie o zamówieniu.

Polska-Warszawa: Usługi biur podróży, podmiotów turystycznych i pomocy turystycznej 2013/S 251-440668. Ogłoszenie o zamówieniu. 1/11 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:440668-2013:text:pl:html Polska-Warszawa: Usługi biur podróży, podmiotów turystycznych i pomocy turystycznej 2013/S 251-440668

Bardziej szczegółowo

Polska-Olsztyn: Drukarki i plotery 2014/S 139-249119. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Olsztyn: Drukarki i plotery 2014/S 139-249119. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/6 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:249119-2014:text:pl:html Polska-Olsztyn: Drukarki i plotery 2014/S 139-249119 Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy Dyrektywa

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.powiatostrowmaz.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.powiatostrowmaz.pl z 5 2013-12-02 15:36 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.powiatostrowmaz.pl Ostrów Mazowiecka: Wykonanie i dostawa tablic rejestracyjnych

Bardziej szczegółowo

Polska-Wrocław: Serwery 2015/S 081-142878. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Wrocław: Serwery 2015/S 081-142878. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/15 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:142878-2015:text:pl:html Polska-Wrocław: Serwery 2015/S 081-142878 Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy Dyrektywa 2004/18/WE

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Realizacja usług kontrolnych 2015/S 118-215012. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi

Polska-Warszawa: Realizacja usług kontrolnych 2015/S 118-215012. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi 1/12 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:215012-2015:text:pl:html Polska-Warszawa: Realizacja usług kontrolnych 2015/S 118-215012 Ogłoszenie o zamówieniu Usługi

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Usługi hotelarskie 2015/S 129-237982. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi

Polska-Warszawa: Usługi hotelarskie 2015/S 129-237982. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi 1/20 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:237982-2015:text:pl:html Polska-Warszawa: Usługi hotelarskie 2015/S 129-237982 Ogłoszenie o zamówieniu Usługi Dyrektywa

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.its.waw.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.its.waw.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.its.waw.pl Warszawa: Dostawa oraz wdrożenie Zintegrowanego Systemu Informatycznego wraz z infrastrukturą

Bardziej szczegółowo

Polska-Grodzisk Mazowiecki: System informacji ruchu pasażerskiego 2014/S 183-322582. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Grodzisk Mazowiecki: System informacji ruchu pasażerskiego 2014/S 183-322582. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/13 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:322582-2014:text:pl:html Polska-Grodzisk Mazowiecki: System informacji ruchu pasażerskiego 2014/S 183-322582 Ogłoszenie

Bardziej szczegółowo

Polska-Kraków: Usługi ubezpieczenia pojazdów mechanicznych od odpowiedzialności cywilnej 2014/S 160-287816. Ogłoszenie o zamówieniu.

Polska-Kraków: Usługi ubezpieczenia pojazdów mechanicznych od odpowiedzialności cywilnej 2014/S 160-287816. Ogłoszenie o zamówieniu. 1/12 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:287816-2014:text:pl:html Polska-Kraków: Usługi ubezpieczenia pojazdów mechanicznych od odpowiedzialności cywilnej 2014/S

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne 2013/S 161-281106

Polska-Warszawa: Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne 2013/S 161-281106 1/9 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:281106-2013:text:pl:html Polska-Warszawa: Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne 2013/S 161-281106 Instytut Meteorologii

Bardziej szczegółowo

Szpital Wojewódzki Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie, ul. Lwowska 60

Szpital Wojewódzki Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie, ul. Lwowska 60 Znak sprawy Zp251/101 /2014 Zamawiający: Szpital Wojewódzki Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie, ul. Lwowska 60 zaprasza do składania wniosków w trybie przetargu ograniczonego zgodnie z przepisami

Bardziej szczegółowo

Polska-Kraków: Nadmiarowa macierz niezależnych dysków (RAID) 2015/S 179-324889. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Kraków: Nadmiarowa macierz niezależnych dysków (RAID) 2015/S 179-324889. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/12 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:324889-2015:text:pl:html Polska-Kraków: Nadmiarowa macierz niezależnych dysków (RAID) 2015/S 179-324889 Ogłoszenie o zamówieniu

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Serwery komputerowe 2015/S 049-085071. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Warszawa: Serwery komputerowe 2015/S 049-085071. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/12 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:85071-2015:text:pl:html Polska-Warszawa: Serwery komputerowe 2015/S 049-085071 Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy Dyrektywa

Bardziej szczegółowo

PL-Warszawa: Usługi e-learning 2012/S 207-340760. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi

PL-Warszawa: Usługi e-learning 2012/S 207-340760. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi 1/9 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:340760-2012:text:pl:html PL-Warszawa: Usługi e-learning 2012/S 207-340760 Ogłoszenie o zamówieniu Usługi Dyrektywa 2004/18/WE

Bardziej szczegółowo

Polska-Łódź: Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne 2014/S 077-133610. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi

Polska-Łódź: Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne 2014/S 077-133610. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi 1/10 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:133610-2014:text:pl:html Polska-Łódź: Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne 2014/S 077-133610 Ogłoszenie o zamówieniu

Bardziej szczegółowo

Polska-Poznań: Usługi ubezpieczenia od ognia 2015/S 108-196673. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi

Polska-Poznań: Usługi ubezpieczenia od ognia 2015/S 108-196673. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi 1/9 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:196673-2015:text:pl:html Polska-Poznań: Usługi ubezpieczenia od ognia 2015/S 108-196673 Ogłoszenie o zamówieniu Usługi Dyrektywa

Bardziej szczegółowo

Ogłasza przetarg nieograniczony na: Udzielenie pożyczki w wysokości 12 000 000,00 zł dla SPDSK w Warszawie znak postępowania RejZamPub / 01 / 2014

Ogłasza przetarg nieograniczony na: Udzielenie pożyczki w wysokości 12 000 000,00 zł dla SPDSK w Warszawie znak postępowania RejZamPub / 01 / 2014 SAMODZIELNY PUBLICZNY DZIECIĘCY SZPITAL KLINICZNY 00-576 Warszawa Filia: 01-184 Warszawa REGON: 000288969 ul. Marszałkowska 24 ul. Działdowska 1 NIP: 526-025-15-98 Dział Zamówień Publicznych Tel.: (0 22)

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Serwery 2015/S 113-204377. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Warszawa: Serwery 2015/S 113-204377. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/8 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:204377-2015:text:pl:html Polska-Warszawa: Serwery 2015/S 113-204377 Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy Dyrektywa 2004/18/WE

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Paliwa 2015/S 027-044920. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Warszawa: Paliwa 2015/S 027-044920. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/11 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:44920-2015:text:pl:html Polska-Warszawa: Paliwa 2015/S 027-044920 Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy Dyrektywa 2004/18/WE

Bardziej szczegółowo

Polska-Suwałki: Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne 2015/S 066-116359. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi

Polska-Suwałki: Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne 2015/S 066-116359. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi 1/12 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:116359-2015:text:pl:html Polska-Suwałki: Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne 2015/S 066-116359 Ogłoszenie o

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Zespolony ul. Arkońska 4, 71-455 Szczecin Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia POSTĘPOWANIE PROWADZONE W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI ZAMÓWIENIA

Bardziej szczegółowo