Polska-Poznań: Części lokomotyw lub taboru kolejowego 2014/S

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Polska-Poznań: Części lokomotyw lub taboru kolejowego 2014/S 066-113824"

Transkrypt

1 1/12 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: Polska-Poznań: Części lokomotyw lub taboru kolejowego 2014/S Koleje Wielkopolskie Sp. z o.o., ul. Składowa 5, Osoba do kontaktów: Robert Laufer, Poznań61-897, POLSKA. Tel.: Faks: (, , 2014/S ) Przedmiot zamówienia: CPV: Części lokomotyw lub taboru kolejowego Zamiast: II.1.5 Krótki opis zamówienia lub zakupu: Przedmiotem zamówienia jest sprzedaż części zamiennych do autobusów szynowych serii SA108, SA132, SA134 połączona z ich dostarczeniem przez Wykonawcę do Punktu Utrzymania Taboru w Lesznie, ul. Zacisze 1 oraz do Punktu Utrzymania Taboru w Poznaniu, ul. Kolejowa 23 Oferowane do przetargu części zamienne muszą: - ściśle odpowiadać wymogom określonym w załączniku nr 2 do SIWZ, - być fabrycznie nowe, wolne od wad, - spełniać wymagania odpowiednich certyfikatów i norm, - posiadać minimum dokument kontroli jakości 2.1 lub 3.1 wydany w oparciu o normę PN EN 10204:2006 (lub normę równoważną, która winna być przywołana i wg której winna być zapewniona zgodność będąca przedmiotem świadectwa). - w przypadku składania oferty na Zadania 24 - posiadać minimum dokument kontroli jakości 3.2 wydany w oparciu o normę PN EN 10204:2006 (lub normę równoważną, która winna być przywołana i wg której winna być zapewniona zgodność będąca przedmiotem świadectwa), - w przypadku składania oferty na Zadanie 6 (dot. pozycji 16 elektromagnes lokomotywowy typu ELM-2003) Wykonawca wraz z każdą dostawą zobowiązuje się dostarczyć świadectwo dopuszczenia do eksploatacji zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 września 2003 r. w sprawie wykazu typów budowli i urządzeń przeznaczonych do prowadzenia ruchu kolejowego oraz typów pojazdów kolejowych, na które wydawane są świadectwa dopuszczenia do eksploatacji (Dz. U. Nr 175, poz. 1706). II.2.1) Całkowita wielkość lub zakres: Przedmiot zamówienia podzielony został na 29 części zwane Zadaniami Zakres Zadań określono w załączniku nr 2 do SIWZ. Wartość całego zamówienia przekracza wyrażoną w złotych równowartość kwoty euro, o której mowa w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8 Ustawy. Szacunkowa wartość bez VAT : PLN III.1.1) Wymagane wadia i gwarancje: I. Wadium 1. Wykonawca przystępujący do postępowania jest zobowiązany wnieść wadium w wysokości: ,00 zł - (słownie: jeden tysiąc pięćset i 00/100 złotych), gdy Wykonawca składa ofertę na Zadanie III, ,00 zł - (słownie: jeden tysiąc pięćset i 00/100 złotych), gdy Wykonawca składa ofertę na Zadanie IV, S66 1/12

2 2/ ,00 zł (słownie: jeden tysiąc trzysta i 00/100 złotych), gdy Wykonawca składa ofertę na Zadanie V, ,00 zł - (słownie: dwa tysiące pięćset i 00/100 złotych), gdy Wykonawca składa ofertę na Zadanie VI, ,00 zł - (słownie: pięć tysięcy i 00/100 złotych), gdy Wykonawca składa ofertę na Zadanie VII, 2.500,00 zł - (słownie: dwa tysiące pięćset i 00/100 złotych), gdy Wykonawca składa ofertę na Zadanie VIII, ,00 zł - (słownie: jeden tysiąc i 00/100 złotych), gdy Wykonawca składa ofertę na Zadanie IX, ,00 zł - (słownie: jeden tysiąc i 00/100 złotych), gdy Wykonawca składa ofertę na Zadanie X, ,00 zł - (słownie: pięć tysięcy i 00/100 złotych), gdy Wykonawca składa ofertę na Zadanie XIV, ,00 zł - (słownie: dwa tysiące pięćset i 00/100 złotych), gdy Wykonawca składa ofertę na Zadanie XV, ,00 zł - (słownie: jeden tysiąc i 00/100 złotych), gdy Wykonawca składa ofertę na Zadanie XVI, ,00 zł - (słownie: pięć tysięcy i 00/100 złotych), gdy Wykonawca składa ofertę na Zadanie XIX, ,00 zł (słownie: jeden tysiąc trzysta i 00/100 złotych), gdy Wykonawca składa ofertę na Zadanie XX, ,00 zł (słownie: jeden tysiąc trzysta i 00/100 złotych), gdy Wykonawca składa ofertę na Zadanie XXI, ,00 zł (słownie: jeden tysiąc trzysta i 00/100 złotych), gdy Wykonawca składa ofertę na Zadanie XXIII, ,00 zł - (słownie: jeden tysiąc i 00/100 złotych), gdy Wykonawca składa ofertę na Zadanie XXV, - lub sumę wadiów wybranych Zadań, na które Wykonawca składa ofertę i w przypadku których wymagane jest wniesienie wadium. W przypadku składania ofert na Zadanie I, Zadanie II, Zadanie XI, Zadanie XII, Zadanie XIII, Zadanie XVII, Zadanie XVIII, Zadanie XXII, Zadanie XXIV, Zadanie XXVI, Zadanie XXVII, Zadanie XXVIII, Zadanie XXIX Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium. 2. Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert. 3. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: a) pieniądzu (w walucie złoty polski), b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, c) gwarancjach bankowych, d) gwarancjach ubezpieczeniowych, e) poręczeniach udzielonych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275 z późn. zm.). 4. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego, nr: BGK z dopiskiem WADIUM Dostawa części zamiennych na zadanie.. (wykonawca wskazuje nr zadania na które wniósł wadium) KW-P-04/2014. Wniesienie wadium w pieniądzu będzie skuteczne, jeżeli przed upływem wskazanego do składania ofert terminu znajdzie się na rachunku bankowym Zamawiającego. Do oferty należy dołączyć kserokopię dowodu wniesienia wadium. 5. Wykonawca wnoszący wadium w pieniądzu zobowiązany jest podać w ofercie numer konta, na które miałoby zostać zwrócone wadium wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, pomniejszonymi o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek Wykonawcy. 6. Wadium wnoszone w pozostałych formach powinno być złożone w formie oryginału. Wadium należy umieścić w odrębnej kopercie i złożyć w wyznaczonym miejscu przed upływem terminu składania ofert. Do oferty należy dołączyć kopię dokumentu wadialnego potwierdzonego przez wykonawcę za zgodność z oryginałem. 7. Z treści gwarancji (poręczenia) musi jednoznacznie wynikać jaki jest sposób reprezentacji gwaranta. Gwarancja musi być podpisana przez upełnomocnionego (upoważnionego) przedstawiciela Gwaranta. Podpis powinien być złożony w sposób umożliwiający jego identyfikację, np. złożony wraz z imienną pieczątką lub czytelny (z podaniem imienia i nazwiska). Z treści gwarancji winno wynikać bezwarunkowe, na każde pisemne S66 2/12

3 3/12 żądanie zgłoszone przez Zamawiającego w terminie związania ofertą, zobowiązanie gwaranta do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art. 46 ustawy. Wadium takie powinno obejmować cały okres związania ofertą, począwszy od daty składania ofert. 8. Wykonawca, który nie wniesie wadium lub nie zabezpieczy oferty akceptowalną formą wadium zostanie wykluczony z postępowania, a jego oferta zostanie uznana za odrzuconą. 9. Okoliczności i zasady zwrotu wadium, jego przepadku określa art. 46 Ustawy. II. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy. 1.Warunkiem zawarcia umowy jest wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 5% ceny całkowitej brutto podanej w ofercie. 2. Zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy. 3. Zabezpieczenie może być wniesione według wyboru wykonawcy w jednej lub w kilku następujących formach: - pieniądzu, - poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym, - gwarancjach bankowych, - gwarancjach ubezpieczeniowych, - poręczeniach udzielonych przed podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, na inne formy zabezpieczenia zamawiający nie wyraża zgody. 4. Zabezpieczenie wniesione w pieniądzu powinno być wpłacone przelewem na rachunek bankowy wskazany przez Zamawiającego. W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu Wykonawca może wyrazić zgodę na zaliczenie kwoty wadium na poczet zabezpieczenia. 5. Zabezpieczenie wniesione w pieniądzu Zamawiający przechowuje na oprocentowanym rachunku bankowym. Zamawiający zwróci zabezpieczenie wniesione w pieniądzu wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek Wykonawcy. 6. W trakcie realizacji umowy Wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia zgodnie z art. 149 ustawy. 7. Zabezpieczenie w formie poręczenia lub bezwarunkowej, nieodwołalnej i płatnej na pierwsze żądanie gwarancji powinno zawierać następujące terminy ważności: 100% wartości do upływu 30 (słownie: trzydziestu) dni od upływu terminu na jaki Umowa została zawarta; 30% wartości do upływu 30 (słownie: trzydziestu) dni od zakończenia okresu gwarancji jakości. Treść i wystawca gwarancji winien być zaakceptowany przez Zamawiającego. III.2.1) Sytuacja podmiotowa wykonawców, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego: I. Warunki udziału w Postępowaniu. 1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w art. 22 Ustawy dotyczące: 1) Posiadania wiedzy i doświadczenia. Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeśli Wykonawca, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie, wykonał należycie, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych wykonuje należycie: a) w przypadku, gdy Wykonawca składa ofertę na Zadanie III - główne dostawy części zamiennych do taboru kolejowego o łącznej wartości nie mniejszej niż ,00 brutto. b) w przypadku, gdy Wykonawca składa ofertę na Zadanie IV - główne dostawy części zamiennych do taboru kolejowego o łącznej wartości nie mniejszej niż ,00 brutto. S66 3/12

4 4/12 c) w przypadku, gdy Wykonawca składa ofertę na Zadanie V - główne dostawy części zamiennych do taboru kolejowego o łącznej wartości nie mniejszej niż ,00 brutto. d) w przypadku, gdy Wykonawca składa ofertę na Zadanie VI - główne dostawy części zamiennych do taboru kolejowego o łącznej wartości nie mniejszej niż ,00 brutto. e) w przypadku, gdy Wykonawca składa ofertę na Zadanie VII - główne dostawy części zamiennych do taboru kolejowego o łącznej wartości nie mniejszej niż ,00 brutto. f) w przypadku, gdy Wykonawca składa ofertę na Zadanie VIII - główne dostawy części zamiennych do taboru kolejowego o łącznej wartości nie mniejszej niż ,00 brutto. g) w przypadku, gdy Wykonawca składa ofertę na Zadanie IX - główne dostawy części zamiennych do taboru kolejowego o łącznej wartości nie mniejszej niż ,00 brutto. h) w przypadku, gdy Wykonawca składa ofertę na Zadanie X - główne dostawy części zamiennych do taboru kolejowego o łącznej wartości nie mniejszej niż ,00 brutto. i) w przypadku, gdy Wykonawca składa ofertę na Zadanie XIV - główne dostawy części zamiennych do taboru kolejowego o łącznej wartości nie mniejszej niż ,00 brutto. j) w przypadku, gdy Wykonawca składa ofertę na Zadanie XV - główne dostawy części zamiennych do taboru kolejowego o łącznej wartości nie mniejszej niż ,00 brutto. k) w przypadku, gdy Wykonawca składa ofertę na Zadanie XVI - główne dostawy części zamiennych do taboru kolejowego o łącznej wartości nie mniejszej niż ,00 brutto. l) w przypadku, gdy Wykonawca składa ofertę na Zadanie XIX - główne dostawy części zamiennych do taboru kolejowego o łącznej wartości nie mniejszej niż ,00 brutto. m) w przypadku, gdy Wykonawca składa ofertę na Zadanie XX - główne dostawy części zamiennych do taboru kolejowego o łącznej wartości nie mniejszej niż ,00 brutto. n) w przypadku, gdy Wykonawca składa ofertę na Zadanie XXI - główne dostawy części zamiennych do taboru kolejowego o łącznej wartości nie mniejszej niż ,00 brutto. o) w przypadku, gdy Wykonawca składa ofertę na Zadanie XXIII - główne dostawy części zamiennych do taboru kolejowego o łącznej wartości nie mniejszej niż ,00 brutto. p) w przypadku, gdy Wykonawca składa ofertę na Zadanie XXV - główne dostawy części zamiennych do taboru kolejowego o łącznej wartości nie mniejszej niż ,00 brutto. W przypadku gdy Wykonawca składa ofertę na Zadanie III, Zadanie IV, Zadanie V, Zadanie VI, Zadanie VII, Zadanie VIII, Zadanie IX, Zadanie X, Zadanie XIV, Zadanie XV, Zadanie XVI, Zadanie XIX, Zadanie XX, Zadanie XXI, Zadanie XXIII, Zadanie XXV winien złożyć wykaz dostaw oddzielnie dla każdego Zadania z warunkami określonymi w pkt a), b), c), d), e), f), g), h), i), j), k,), l), m), n), o), p). Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie dla Zadania I, Zadania II, Zadania XI, Zadania XII, Zadanie XIII, Zadania XVII, Zadania XVIII, Zadania XXII, Zadania XXIV, Zadania XXVI, Zadania XXVII, Zadanie XXVIII, Zadanie XXIX. 2. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie (oryginał dokumentu) tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia. 3. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu dokonana będzie na podstawie złożonych oświadczeń i dokumentów na podstawie kryterium spełnia / nie spełnia. Z treści złożonych dokumentów musi wynikać jednoznacznie, iż postawione warunki i opis sposobu dokonania oceny Wykonawca spełnia na termin składania ofert. S66 4/12

5 5/12 4. Wykonawcy, którzy nie wykażą spełniania warunków udziału w postępowaniu, podlegać będą wykluczeniu z udziału w postępowaniu, z zastrzeżeniem art. 26 ust. 3 Ustawy. 5. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawców na podstawie art. 24 ust. 1 i 2, art. 24b ust.3 Ustawy. Ofertę Wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą. II. Dokumenty 1. W celu wykazania spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu, opisanych w pkt I.1.1) (art. 22 ust. 1 Ustawy) do oferty należy dołączyć następujące dokumenty i oświadczenia: 1) podpisane oświadczenie o spełnianiu warunków art. 22 ust. 1 Ustawy, zgodnie z art. 44 Ustawy; 2) wykaz wykonanych głównych dostaw, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych głównych dostaw z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonywania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie dotyczy składania oferty na Zadanie III, Zadanie IV, Zadanie V, Zadanie VI, Zadanie VII, Zadanie VIII, Zadanie IX, Zadanie X, Zadanie XIV, Zadanie XV, Zadanie XVI, Zadanie XIX, Zadanie XX, Zadanie XXI, Zadanie XXIII, Zadanie XXV; 1.1 Dowodami, o których mowa w pkt. II. 1. 2) są: a) poświadczenie, z tym, że w odniesieniu do nadal wykonywanych dostaw okresowych lub ciągłych poświadczenie powinno być wydane nie wcześniej niż na 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert; b) oświadczenie Wykonawcy jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczenia, o którym mowa w pkt a). W przypadku, gdy Zamawiający jest podmiotem, na rzecz, którego dostawy wskazane w wykazie, o którym mowa w pkt. II. 1. 2) zostały wcześniej wykonane, Wykonawca nie ma obowiązku przedkładania dowodów, o których mowa w pkt. II 1.1 dotyczących wykonania tych dostaw. W razie konieczności, szczególnie, gdy wykaz lub dowody, o których mowa w pkt. II. 1. 2) oraz w pkt. II 1.1 budzą wątpliwości Zamawiającego lub gdy z poświadczenia albo z innego dokumentu wynika, że zamówienie nie zostało wykonane lub zostało wykonane nienależycie, zamawiający zwróci się bezpośrednio do właściwego podmiotu, na rzecz którego dostawy były wykonywane, o przedłożenie dodatkowych informacji lub dokumentów bezpośrednio Zamawiającemu. 2. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia (art. 24 ust. 1 Ustawy) do oferty należy dołączyć następujące dokumenty: 1) wypełnione i podpisane oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 1 Ustawy. 2) Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art.24 ust.1 pkt 2 Ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 3) Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. 4) Aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organuwystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. 5) Aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 Ustawy, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. S66 5/12

6 6/12 6) Aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 Ustawy, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 7) Jeżeli w przypadku Wykonawcy mającego siedzibę na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, osoby, o których mowa w art 24 ust 1 pkt 5-8 Ustawy, mają miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, Wykonawca składa w odniesieniu do nich zaświadczenie właściwego organu sądowego albo administracyjnego miejsca zamieszkania dotyczące niekaralności tych osób w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 5-8 Ustawy, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, z tym że w przypadku gdy w miejscu zamieszkania tych osób nie wydaje się takich zaświadczeń zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego miejsca zamieszkania tych osób lub przed notariuszem. 8) Jeśli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, składa: a) zamiast dokumentów wymienionych w II. 2 ppkt 2)-4) ppkt 6) składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: - nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu do składania ofert, - nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed terminem do składania ofert, - nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu do składania ofert, b) zamiast dokumentu wymienionego w II. 2 ppkt 5) składa zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 Ustawy, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu do składania ofert. 9) Jeżeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w II. 2 ppkt 8) SIWZ zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie, w którym określa się także osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub przed notariuszem wystawione nie wcześniej niż w terminach określonych w ppkt 8) odpowiednio lit. a), b). 10) Wykonawca wraz z ofertą składa listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust.2 pkt 5 Ustawy, albo informację o tym, że nie należy do grupy kapitałowej. Grupa kapitałowa rozumie się przez to wszystkich przedsiębiorców, którzy są kontrolowani w sposób bezpośredni lub pośredni przez jednego przedsiębiorcę, w tym również tego przedsiębiorcę. Powinno być: II.1.5 Krótki opis zamówienia lub zakupu: Przedmiotem zamówienia jest sprzedaż części zamiennych do autobusów szynowych serii SA108, SA132, SA134 połączona z ich dostarczeniem przez Wykonawcę do Punktu Utrzymania Taboru w Lesznie, ul. Zacisze 1 oraz do Punktu Utrzymania Taboru w Poznaniu, ul. Kolejowa 23 Oferowane do przetargu części zamienne muszą: ściśle odpowiadać wymogom określonym w załączniku nr 2 do SIWZ, być fabrycznie nowe, wolne od wad, spełniać wymagania odpowiednich certyfikatów i norm, S66 6/12

7 7/12 posiadać minimum dokument kontroli jakości 2.1 lub 3.1 wydany w oparciu o normę PN EN 10204:2006 (lub normę równoważną, która winna być przywołana i wg której winna być zapewniona zgodność będąca przedmiotem świadectwa). w przypadku składania oferty na Zadania 24 - posiadać minimum dokument kontroli jakości 3.2 wydany w oparciu o normę PN EN 10204:2006 (lub normę równoważną, która winna być przywołana i wg której winna być zapewniona zgodność będąca przedmiotem świadectwa), w przypadku składania oferty na Zadanie 6 (dot. pozycji 16 elektromagnes lokomotywowy typu ELM-2003). Wykonawca wraz z każdą dostawą zobowiązuje się dostarczyć świadectwo dopuszczenia do eksploatacji zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 września 2003 r. w sprawie wykazu typów budowli i urządzeń przeznaczonych do prowadzenia ruchu kolejowego oraz typów pojazdów kolejowych, na które wydawane są świadectwa dopuszczenia do eksploatacji (Dz.U. nr 175, poz. 1706). w przypadku składania oferty na Zadanie 30 - posiadać minimum dokument kontroli jakości 3.1 wydany w oparciu o normę PN EN 10204:2006 (lub normę równoważną, która winna być przywołana i wg której winna być zapewniona zgodność będąca przedmiotem świadectwa), czas dostawy sprężyn pneumatycznych nie może być dłuższy nisz 90 dni kalendarzowych licząc od daty złożenia zamówienia, data produkcji sprężyn nie może być starsza niż 30 dni kalendarzowych licząc od daty dostawy. II.2.1) Całkowita wielkość lub zakres: Przedmiot zamówienia podzielony został na 30 części zwane Zadaniami. Zakres Zadań określono w załączniku nr 2 do SIWZ. Wartość całego zamówienia przekracza wyrażoną w złotych równowartość kwoty euro, o której mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Ustawy. Szacunkowa wartość bez VAT: ,94 PLN. III.1.1) Wymagane wadia i gwarancje: I. Wadium 1. Wykonawca przystępujący do postępowania jest zobowiązany wnieść wadium w wysokości: 1 500,00 PLN (słownie: jeden tysiąc pięćset i 00/100 złotych), gdy Wykonawca składa ofertę na Zadanie III, 1 500,00 PLN (słownie: jeden tysiąc pięćset i 00/100 złotych), gdy Wykonawca składa ofertę na Zadanie IV, 1 300,00 PLN (słownie: jeden tysiąc trzysta i 00/100 złotych), gdy Wykonawca składa ofertę na Zadanie V, 2 500,00 PLN (słownie: dwa tysiące pięćset i 00/100 złotych), gdy Wykonawca składa ofertę na Zadanie VI, 5 000,00 PLN (słownie: pięć tysięcy i 00/100 złotych), gdy Wykonawca składa ofertę na Zadanie VII, 2 500,00 PLN (słownie: dwa tysiące pięćset i 00/100 złotych), gdy Wykonawca składa ofertę na Zadanie VIII, 1 000,00 PLN (słownie: jeden tysiąc i 00/100 złotych), gdy Wykonawca składa ofertę na Zadanie IX, 1 000,00 PLN (słownie: jeden tysiąc i 00/100 złotych), gdy Wykonawca składa ofertę na Zadanie X, 5 000,00 PLN (słownie: pięć tysięcy i 00/100 złotych), gdy Wykonawca składa ofertę na Zadanie XIV, 2 500,00 PLN (słownie: dwa tysiące pięćset i 00/100 złotych), gdy Wykonawca składa ofertę na Zadanie XV, 1 000,00 PLN (słownie: jeden tysiąc i 00/100 złotych), gdy Wykonawca składa ofertę na Zadanie XVI, 5 000,00 PLN (słownie: pięć tysięcy i 00/100 złotych), gdy Wykonawca składa ofertę na Zadanie XIX, 1 300,00 PLN (słownie: jeden tysiąc trzysta i 00/100 złotych), gdy Wykonawca składa ofertę na Zadanie XX, 1 300,00 PLN (słownie: jeden tysiąc trzysta i 00/100 złotych), gdy Wykonawca składa ofertę na Zadanie XXI, 1 300,00 PLN (słownie: jeden tysiąc trzysta i 00/100 złotych), gdy Wykonawca składa ofertę na Zadanie XXIII, 1 000,00 PLN (słownie: jeden tysiąc i 00/100 złotych), gdy Wykonawca składa ofertę na Zadanie XXV, 2 500,00 PLN (słownie: dwa tysiące pięćset i 00/100 złotych), gdy Wykonawca składa ofertę na Zadanie XXX, lub sumę wadiów wybranych Zadań, na które Wykonawca składa ofertę i w przypadku których wymagane jest wniesienie wadium. S66 7/12

8 8/12 W przypadku składania ofert na Zadanie I, Zadanie II, Zadanie XI, Zadanie XII, Zadanie XIII, Zadanie XVII, Zadanie XVIII, Zadanie XXII, Zadanie XXIV, Zadanie XXVI, Zadanie XXVII, Zadanie XXVIII, Zadanie XXIX Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium. 2. Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert. 3. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: a) pieniądzu (w walucie złoty polski), b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, c) gwarancjach bankowych, d) gwarancjach ubezpieczeniowych, e) poręczeniach udzielonych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. z 2007 r. nr 42, poz. 275 z późn. zm.). 4. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego, nr: BGK z dopiskiem WADIUM Dostawa części zamiennych na zadanie.. (wykonawca wskazuje nr zadania na które wniósł wadium) KW-P-04/2014. Wniesienie wadium w pieniądzu będzie skuteczne, jeżeli przed upływem wskazanego do składania ofert terminu znajdzie się na rachunku bankowym Zamawiającego. Do oferty należy dołączyć kserokopię dowodu wniesienia wadium. 5. Wykonawca wnoszący wadium w pieniądzu zobowiązany jest podać w ofercie numer konta, na które miałoby zostać zwrócone wadium wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, pomniejszonymi o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek Wykonawcy. 6. Wadium wnoszone w pozostałych formach powinno być złożone w formie oryginału. Wadium należy umieścić w odrębnej kopercie i złożyć w wyznaczonym miejscu przed upływem terminu składania ofert. Do oferty należy dołączyć kopię dokumentu wadialnego potwierdzonego przez wykonawcę za zgodność z oryginałem. 7. Z treści gwarancji (poręczenia) musi jednoznacznie wynikać jaki jest sposób reprezentacji gwaranta. Gwarancja musi być podpisana przez upełnomocnionego (upoważnionego) przedstawiciela Gwaranta. Podpis powinien być złożony w sposób umożliwiający jego identyfikację, np. złożony wraz z imienną pieczątką lub czytelny (z podaniem imienia i nazwiska). Z treści gwarancji winno wynikać bezwarunkowe, na każde pisemne żądanie zgłoszone przez Zamawiającego w terminie związania ofertą, zobowiązanie gwaranta do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art. 46 ustawy. Wadium takie powinno obejmować cały okres związania ofertą, począwszy od daty składania ofert. 8. Wykonawca, który nie wniesie wadium lub nie zabezpieczy oferty akceptowalną formą wadium zostanie wykluczony z postępowania, a jego oferta zostanie uznana za odrzuconą. 9. Okoliczności i zasady zwrotu wadium, jego przepadku określa art. 46 Ustawy. II. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy. 1. Warunkiem zawarcia umowy jest wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 5 % ceny całkowitej brutto podanej w ofercie. 2. Zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy. 3. Zabezpieczenie może być wniesione według wyboru wykonawcy w jednej lub w kilku następujących formach: pieniądzu, poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym, gwarancjach bankowych, gwarancjach ubezpieczeniowych, poręczeniach udzielonych przed podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, na inne formy zabezpieczenia zamawiający nie wyraża zgody. S66 8/12

9 9/12 4. Zabezpieczenie wniesione w pieniądzu powinno być wpłacone przelewem na rachunek bankowy wskazany przez Zamawiającego. W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu Wykonawca może wyrazić zgodę na zaliczenie kwoty wadium na poczet zabezpieczenia. 5. Zabezpieczenie wniesione w pieniądzu Zamawiający przechowuje na oprocentowanym rachunku bankowym. Zamawiający zwróci zabezpieczenie wniesione w pieniądzu wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek Wykonawcy. 6. W trakcie realizacji umowy Wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia zgodnie z art. 149 ustawy. 7. Zabezpieczenie w formie poręczenia lub bezwarunkowej, nieodwołalnej i płatnej na pierwsze żądanie gwarancji powinno zawierać następujące terminy ważności: 100% wartości do upływu 30 (słownie: trzydziestu) dni od upływu terminu na jaki Umowa została zawarta; 30 % wartości do upływu 30 (słownie: trzydziestu) dni od zakończenia okresu gwarancji jakości. Treść i wystawca gwarancji winien być zaakceptowany przez Zamawiającego. III.2.1) Sytuacja podmiotowa wykonawców, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego: I. Warunki udziału w Postępowaniu. 1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w art. 22 Ustawy dotyczące: 1) Posiadania wiedzy i doświadczenia. Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeśli Wykonawca, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie, wykonał należycie, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych wykonuje należycie: a) w przypadku, gdy Wykonawca składa ofertę na Zadanie III - główne dostawy części zamiennych do taboru kolejowego o łącznej wartości nie mniejszej niż ,00 brutto. b) w przypadku, gdy Wykonawca składa ofertę na Zadanie IV - główne dostawy części zamiennych do taboru kolejowego o łącznej wartości nie mniejszej niż ,00 brutto. c) w przypadku, gdy Wykonawca składa ofertę na Zadanie V - główne dostawy części zamiennych do taboru kolejowego o łącznej wartości nie mniejszej niż ,00 brutto. d) w przypadku, gdy Wykonawca składa ofertę na Zadanie VI - główne dostawy części zamiennych do taboru kolejowego o łącznej wartości nie mniejszej niż ,00 brutto. e) w przypadku, gdy Wykonawca składa ofertę na Zadanie VII - główne dostawy części zamiennych do taboru kolejowego o łącznej wartości nie mniejszej niż ,00 brutto. f) w przypadku, gdy Wykonawca składa ofertę na Zadanie VIII - główne dostawy części zamiennych do taboru kolejowego o łącznej wartości nie mniejszej niż ,00 brutto. g) w przypadku, gdy Wykonawca składa ofertę na Zadanie IX - główne dostawy części zamiennych do taboru kolejowego o łącznej wartości nie mniejszej niż ,00 brutto. h) w przypadku, gdy Wykonawca składa ofertę na Zadanie X - główne dostawy części zamiennych do taboru kolejowego o łącznej wartości nie mniejszej niż ,00 brutto. i) w przypadku, gdy Wykonawca składa ofertę na Zadanie XIV - główne dostawy części zamiennych do taboru kolejowego o łącznej wartości nie mniejszej niż ,00 brutto. j) w przypadku, gdy Wykonawca składa ofertę na Zadanie XV - główne dostawy części zamiennych do taboru kolejowego o łącznej wartości nie mniejszej niż ,00 brutto. k) w przypadku, gdy Wykonawca składa ofertę na Zadanie XVI - główne dostawy części zamiennych do taboru kolejowego o łącznej wartości nie mniejszej niż ,00 brutto. l) w przypadku, gdy Wykonawca składa ofertę na Zadanie XIX - główne dostawy części zamiennych do taboru kolejowego o łącznej wartości nie mniejszej niż ,00 brutto. S66 9/12

10 10/12 m) w przypadku, gdy Wykonawca składa ofertę na Zadanie XX - główne dostawy części zamiennych do taboru kolejowego o łącznej wartości nie mniejszej niż ,00 brutto. n) w przypadku, gdy Wykonawca składa ofertę na Zadanie XXI - główne dostawy części zamiennych do taboru kolejowego o łącznej wartości nie mniejszej niż ,00 brutto. o) w przypadku, gdy Wykonawca składa ofertę na Zadanie XXIII - główne dostawy części zamiennych do taboru kolejowego o łącznej wartości nie mniejszej niż ,00 brutto. p) w przypadku, gdy Wykonawca składa ofertę na Zadanie XXV - główne dostawy części zamiennych do taboru kolejowego o łącznej wartości nie mniejszej niż ,00 brutto. q) w przypadku, gdy Wykonawca składa ofertę na Zadanie XXX - główne dostawy części zamiennych do taboru kolejowego o łącznej wartości nie mniejszej niż ,00 brutto. W przypadku gdy Wykonawca składa ofertę na Zadanie III, Zadanie IV, Zadanie V, Zadanie VI, Zadanie VII, Zadanie VIII, Zadanie IX, Zadanie X, Zadanie XIV, Zadanie XV, Zadanie XVI, Zadanie XIX, Zadanie XX, Zadanie XXI, Zadanie XXIII, Zadanie XXV, Zadanie XXX winien złożyć wykaz dostaw oddzielnie dla każdego Zadania z warunkami określonymi w pkt a), b), c), d), e), f), g), h), i), j), k,), l), m), n), o), p),q). Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie dla Zadania I, Zadania II, Zadania XI, Zadania XII, Zadanie XIII, Zadania XVII, Zadania XVIII, Zadania XXII, Zadania XXIV, Zadania XXVI, Zadania XXVII, Zadanie XXVIII, Zadanie XXIX. 2. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie (oryginał dokumentu) tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia. 3. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu dokonana będzie na podstawie złożonych oświadczeń i dokumentów na podstawie kryterium spełnia / nie spełnia. Z treści złożonych dokumentów musi wynikać jednoznacznie, iż postawione warunki i opis sposobu dokonania oceny Wykonawca spełnia na termin składania ofert. 4. Wykonawcy, którzy nie wykażą spełniania warunków udziału w postępowaniu, podlegać będą wykluczeniu z udziału w postępowaniu, z zastrzeżeniem art. 26 ust. 3 Ustawy. 5. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawców na podstawie art. 24 ust. 1 i 2, art. 24b ust. 3 Ustawy. Ofertę Wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą. II. Dokumenty 1. W celu wykazania spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu, opisanych w pkt I.1.1) (art. 22 ust. 1 Ustawy) do oferty należy dołączyć następujące dokumenty i oświadczenia: 1) podpisane oświadczenie o spełnianiu warunków art. 22 ust. 1 Ustawy, zgodnie z art. 44 Ustawy; 2) wykaz wykonanych głównych dostaw, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych głównych dostaw z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonywania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie dotyczy składania oferty na Zadanie III, Zadanie IV, Zadanie V, Zadanie VI, Zadanie VII, Zadanie VIII, Zadanie IX, Zadanie X, Zadanie XIV, Zadanie XV, Zadanie XVI, Zadanie XIX, Zadanie XX, Zadanie XXI, Zadanie XXIII, Zadanie XXV ;Zadanie XXX, 1.1 Dowodami, o których mowa w pkt. II. 1. 2) są: a) poświadczenie, z tym, że w odniesieniu do nadal wykonywanych dostaw okresowych lub ciągłych poświadczenie powinno być wydane nie wcześniej niż na 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert; b) oświadczenie Wykonawcy jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczenia, o którym mowa w pkt a). S66 10/12

11 11/12 W przypadku, gdy Zamawiający jest podmiotem, na rzecz, którego dostawy wskazane w wykazie, o którym mowa w pkt. II. 1. 2) zostały wcześniej wykonane, Wykonawca nie ma obowiązku przedkładania dowodów, o których mowa w pkt. II 1.1 dotyczących wykonania tych dostaw. W razie konieczności, szczególnie, gdy wykaz lub dowody, o których mowa w pkt. II. 1. 2) oraz w pkt. II 1.1 budzą wątpliwości Zamawiającego lub gdy z poświadczenia albo z innego dokumentu wynika, że zamówienie nie zostało wykonane lub zostało wykonane nienależycie, zamawiający zwróci się bezpośrednio do właściwego podmiotu, na rzecz którego dostawy były wykonywane, o przedłożenie dodatkowych informacji lub dokumentów bezpośrednio Zamawiającemu. 2. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia (art. 24 ust. 1 Ustawy) do oferty należy dołączyć następujące dokumenty: 1) wypełnione i podpisane oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 1 Ustawy. 2) Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 Ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 3) Aktualne zaświadczenie właściwego Naczelnika Urzędu Skarbowego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. 4) Aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. 5) Aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 Ustawy, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 6) Aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 Ustawy, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 7) Jeżeli w przypadku Wykonawcy mającego siedzibę na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, osoby, o których mowa w art 24 ust 1 pkt 5-8 Ustawy, mają miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, Wykonawca składa w odniesieniu do nich zaświadczenie właściwego organu sądowego albo administracyjnego miejsca zamieszkania dotyczące niekaralności tych osób w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 5-8 Ustawy, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, z tym że w przypadku gdy w miejscu zamieszkania tych osób nie wydaje się takich zaświadczeń zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego miejsca zamieszkania tych osób lub przed notariuszem. 8) Jeśli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, składa: a) zamiast dokumentów wymienionych w II. 2 ppkt 2)-4) ppkt 6) składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu do składania ofert, nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed terminem do składania ofert, nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu do składania ofert. S66 11/12

12 12/12 b) zamiast dokumentu wymienionego w II. 2 ppkt 5) składa zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 Ustawy, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu do składania ofert. 9) Jeżeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w II. 2 ppkt 8) SIWZ zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie, w którym określa się także osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub przed notariuszem wystawione nie wcześniej niż w terminach określonych w ppkt 8) odpowiednio lit. a), b). 10) Wykonawca wraz z ofertą składa listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust.2 pkt 5 Ustawy, albo informację o tym, że nie należy do grupy kapitałowej. Grupa kapitałowa rozumie się przez to wszystkich przedsiębiorców, którzy są kontrolowani w sposób bezpośredni lub pośredni przez jednego przedsiębiorcę, w tym również tego przedsiębiorcę. Inne dodatkowe informacje Zostaje dodana Zadanie nr 30 o nazwie: Części zamienne 1) Krótki opis: Części zamienne - usprężynowanie wózka, 2) Wspólny Słownik Zamówień Publicznych (CPV) ) Wielkość lub zakres Pozycje według załącznika nr 2 do SIWZ Szacunkowa wartość bez VAT: ,80 PLN. S66 12/12

Polska-Sieradz: Materiały medyczne 2016/S

Polska-Sieradz: Materiały medyczne 2016/S 1 / 9 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:64786-2016:text:pl:html Polska-Sieradz: Materiały medyczne 2016/S 040-064786 Szpital Wojewódzki im. Prymasa Kardynała

Bardziej szczegółowo

Polska-Kraków: Samochody osobowe 2015/S 150-276787

Polska-Kraków: Samochody osobowe 2015/S 150-276787 1/8 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:276787-2015:text:pl:html Polska-Kraków: Samochody osobowe 2015/S 150-276787 Sąd Apelacyjny w Krakowie (Zamawiający) reprezentowany

Bardziej szczegółowo

Stargard Szczeciński: Pobór opłat w Strefie Płatnego Parkowania (SPP) zlokalizowanej na ulicach powiatowych w Stargardzie. Szczecińskim.

Stargard Szczeciński: Pobór opłat w Strefie Płatnego Parkowania (SPP) zlokalizowanej na ulicach powiatowych w Stargardzie. Szczecińskim. Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zdp.stargard.pl Stargard Szczeciński: Pobór opłat w Strefie Płatnego Parkowania (SPP) zlokalizowanej

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Urządzenia medyczne 2015/S 132-242208. (Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 13.6.2015, 2015/S 113-204288)

Polska-Warszawa: Urządzenia medyczne 2015/S 132-242208. (Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 13.6.2015, 2015/S 113-204288) 1/5 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:242208-2015:text:pl:html Polska-Warszawa: Urządzenia medyczne 2015/S 132-242208 Warszawski Szpital dla Dzieci Samodzielny

Bardziej szczegółowo

KUJAWSKO-POMORSKI TRANSPORT SAMOCHODOWY SPÓŁKA AKCYJNA WE WŁOCŁAWKU

KUJAWSKO-POMORSKI TRANSPORT SAMOCHODOWY SPÓŁKA AKCYJNA WE WŁOCŁAWKU Numer strony 1 OGŁOSZENIE KUJAWSKO-POMORSKI TRANSPORT SAMOCHODOWY SPÓŁKA AKCYJNA WE WŁOCŁAWKU ul. Wieniecka 39, 87-800 Włocławek ogłasza przetarg nieograniczony na leasing operacyjny 20 autobusów używanych

Bardziej szczegółowo

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie:

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: Przemyśl: Dostawa sprzętu dla inwestycji Kino Centrum Cyfryzacja. Numer ogłoszenia: 430944-2013; data zamieszczenia: 22.10.2013 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Bardziej szczegółowo

Polska-Gdańsk: Usługi szkolenia w dziedzinie rozwoju osobistego 2014/S 232-409041

Polska-Gdańsk: Usługi szkolenia w dziedzinie rozwoju osobistego 2014/S 232-409041 1/18 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:409041-2014:text:pl:html Polska-Gdańsk: Usługi szkolenia w dziedzinie rozwoju osobistego 2014/S 232-409041 Pomorska Wojewódzka

Bardziej szczegółowo

Polska-Poznań: Meble medyczne 2014/S 014-020142. (Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 12.12.2013, 2013/S 241-418793)

Polska-Poznań: Meble medyczne 2014/S 014-020142. (Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 12.12.2013, 2013/S 241-418793) 1/13 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:20142-2014:text:pl:html Polska-Poznań: Meble medyczne 2014/S 014-020142 Wielkopolskie Centrum Onkologii, ul. Garbary 15,

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej zamawiającego: www.ncbir.pl

Adres strony internetowej zamawiającego: www.ncbir.pl Warszawa: NAJEM SAMOCHODU DLA NARODOWEGO CENTRUM BADAŃ I ROZWOJU Numer ogłoszenia: 408452-2011; data zamieszczenia: 02.12.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie

Bardziej szczegółowo

Polska-Wrocław: Maszyny i aparatura badawcza i pomiarowa 2013/S 202-349179

Polska-Wrocław: Maszyny i aparatura badawcza i pomiarowa 2013/S 202-349179 1/8 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:349179-2013:text:pl:html Polska-Wrocław: Maszyny i aparatura badawcza i pomiarowa 2013/S 202-349179 Grontmij Polska sp.

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Gminy Krasne, Krasne 121, 36-007 Krasne, woj. podkarpackie, tel. 017 8555223, faks 017 8555267.

I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Gminy Krasne, Krasne 121, 36-007 Krasne, woj. podkarpackie, tel. 017 8555223, faks 017 8555267. Krasne: Dostawa średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Krasnem oraz motopompy pożarniczej dla OSP w Palikówce Numer ogłoszenia: 134087-2010; data zamieszczenia: 25.05.2010 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Koleje Śląskie Sp. z o.o., Ul. Wita Stwosza 7, 40-040 Katowice, woj. śląskie, tel. 32 494 06 63, faks 32 494 06 62.

I. 1) NAZWA I ADRES: Koleje Śląskie Sp. z o.o., Ul. Wita Stwosza 7, 40-040 Katowice, woj. śląskie, tel. 32 494 06 63, faks 32 494 06 62. Katowice: DOSTAWA WRAZ Z MONTAŻEM I USTAWIENIEM W MIEJSCACH WSKAZANYCH PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO MEBLI DLA POTRZEB KOLEI ŚLĄSKICH SP. Z O.O. (KS/ZP/16/2011) OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie ogłoszenia:

Bardziej szczegółowo

Polska-Wrocław: Usługi świadczone przez laboratoria medyczne 2015/S 032-054150

Polska-Wrocław: Usługi świadczone przez laboratoria medyczne 2015/S 032-054150 1/7 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:54150-2015:text:pl:html Polska-Wrocław: Usługi świadczone przez laboratoria medyczne 2015/S 032-054150 Wojewódzki Szpital

Bardziej szczegółowo

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na dostawy - Dodatkowe informacje - Procedura otwarta. PL-Warszawa: Samochody osobowe 2010/S 121-182308

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na dostawy - Dodatkowe informacje - Procedura otwarta. PL-Warszawa: Samochody osobowe 2010/S 121-182308 1/5 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:182308-2010:text:pl:html PL-Warszawa: Samochody osobowe 2010/S 121-182308 Biuro Ochrony Rządu, ul. Podchorążych 38, attn:

Bardziej szczegółowo

Gdynia: Usługi sprzątania obiektów i terenów zewnętrznych Morskiego Instytutu Rybackiego w Gdyni przy ul. Kołłątaja 1 i Alei

Gdynia: Usługi sprzątania obiektów i terenów zewnętrznych Morskiego Instytutu Rybackiego w Gdyni przy ul. Kołłątaja 1 i Alei Gdynia: Usługi sprzątania obiektów i terenów zewnętrznych Morskiego Instytutu Rybackiego w Gdyni przy ul. Kołłątaja 1 i Alei Jana Pawła II 1 (Akwarium Gdyńskie MIR) oraz sprzątanie pomieszczeń statku r/v

Bardziej szczegółowo

Polska-Sieradz: Implanty ortopedyczne 2016/S Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Sieradz: Implanty ortopedyczne 2016/S Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1 / 12 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:228383-2016:text:pl:html Polska-Sieradz: Implanty ortopedyczne 2016/S 127-228383 Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy Dyrektywa

Bardziej szczegółowo

Polska-Kraków: Roboty drogowe 2016/S (Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, , 2016/S )

Polska-Kraków: Roboty drogowe 2016/S (Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, , 2016/S ) 1 / 11 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:187286-2016:text:pl:html Polska-Kraków: Roboty drogowe 2016/S 105-187286 Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie, ul. Głowackiego

Bardziej szczegółowo

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na usługi - Dodatkowe informacje - Procedura otwarta

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na usługi - Dodatkowe informacje - Procedura otwarta 1/5 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:231315-2011:text:pl:html PL-Łańcut: Usługi udzielania kredytu 2011/S 140-231315 Miasto Łańcut, Plac Sobieskiego 18, Urząd

Bardziej szczegółowo

Polska-Wrocław: Usługi szkolenia specjalistycznego 2014/S

Polska-Wrocław: Usługi szkolenia specjalistycznego 2014/S 1/9 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:31222-2014:text:pl:html Polska-Wrocław: Usługi szkolenia specjalistycznego 2014/S 020-031222 Dolnośląski Ośrodek Polityki

Bardziej szczegółowo

PL-Katowice: Usługi w zakresie napraw i konserwacji taboru kolejowego 2013/S

PL-Katowice: Usługi w zakresie napraw i konserwacji taboru kolejowego 2013/S 1/5 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:98394-2013:text:pl:html PL-Katowice: Usługi w zakresie napraw i konserwacji taboru kolejowego 2013/S 060-098394 Koleje Śląskie

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne 2015/S 144-265385

Polska-Warszawa: Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne 2015/S 144-265385 1/5 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:265385-2015:text:pl:html Polska-Warszawa: Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne 2015/S 144-265385 Urząd Regulacji

Bardziej szczegółowo

Polska-Białystok: Usługi leasingu finansowego 2015/S 092-166215. Ogłoszenie o zamówieniu zamówienia sektorowe. Dostawy

Polska-Białystok: Usługi leasingu finansowego 2015/S 092-166215. Ogłoszenie o zamówieniu zamówienia sektorowe. Dostawy 1/6 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:166215-2015:text:pl:html Polska-Białystok: Usługi leasingu finansowego 2015/S 092-166215 Ogłoszenie o zamówieniu zamówienia

Bardziej szczegółowo

Polska-Suwałki: Pakiety oprogramowania edukacyjnego 2015/S 073-128556

Polska-Suwałki: Pakiety oprogramowania edukacyjnego 2015/S 073-128556 1/8 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:128556-2015:text:pl:html Polska-Suwałki: Pakiety oprogramowania edukacyjnego 2015/S 073-128556 Biblioteka Publiczna im.

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Państwowa Jednostka Budżetowa - Centrum Projektów Europejskich, ul.

I. 1) NAZWA I ADRES: Państwowa Jednostka Budżetowa - Centrum Projektów Europejskich, ul. Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.cpe.gov.pl Warszawa: Druk publikacji Krajowej Instytucji Wspomagającej w strukturze Centrum Projektów

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Usługi przesyłu danych 2015/S 220-401089

Polska-Warszawa: Usługi przesyłu danych 2015/S 220-401089 1/7 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:401089-2015:text:pl:html Polska-Warszawa: Usługi przesyłu danych 2015/S 220-401089 Agencja Rynku Rolnego, ul. Karolkowa

Bardziej szczegółowo

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 12.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 12. Opracowanie i wdrożenie zintegrowanego systemu informatycznego do zarządzania Zarządem Budynków Mieszkalnych w Suwałkach Numer ogłoszenia: 204390-2013; data zamieszczenia: 27.05.2013 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mzk.stargard.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mzk.stargard.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mzk.stargard.pl Stargard Szczeciński: Usługa systematycznego sprzątania i utrzymywania czystości

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.lubienkujawski.pl Lubień Kujawski: Zakup samochodu ratowniczo gaśniczego dla OSP Morzyce Numer

Bardziej szczegółowo

Polska-Wrocław: Usługi sprzątania 2014/S 151-272273. Ogłoszenie o zamówieniu zamówienia sektorowe. Usługi

Polska-Wrocław: Usługi sprzątania 2014/S 151-272273. Ogłoszenie o zamówieniu zamówienia sektorowe. Usługi 1/8 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:272273-2014:text:pl:html Polska-Wrocław: Usługi sprzątania 2014/S 151-272273 Ogłoszenie o zamówieniu zamówienia sektorowe

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bgpn.pl/przetargi OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie

Bardziej szczegółowo

PL-Zabrze: Urządzenia do anestezji 2010/S 112-169339

PL-Zabrze: Urządzenia do anestezji 2010/S 112-169339 PL-Zabrze: Urządzenia do anestezji 2010/S 112-169339 Śląskie Centrum Chorób Serca w Zabrzu, ul.szpitalna 2, attn: Andrzej Bonczek, POLSKA-41-800Zabrze. Tel. +48 323733668. E-mail: przetargi@sccs.pl. Fax

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: itme.bip.eur.pl/public/?

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: itme.bip.eur.pl/public/? Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: itme.bip.eur.pl/public/?id=135376 Warszawa: Dostawa urządzeń dla sieci komputerowej Instytutu Technologii

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zgkikm.wroc.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zgkikm.wroc.pl Strona 1 z 6 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zgkikm.wroc.pl Wrocław: Zaprojektowanie i wdrożenie strony internetowej dla Zarządu

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.powiatostrowmaz.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.powiatostrowmaz.pl z 5 2013-12-02 15:36 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.powiatostrowmaz.pl Ostrów Mazowiecka: Wykonanie i dostawa tablic rejestracyjnych

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gis.gov.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gis.gov.pl 1 z 5 2013-11-06 10:51 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gis.gov.pl Warszawa: EDYCJA, DRUK I DYSTRYBUCJA MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH

Bardziej szczegółowo

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.10.2011.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.10.2011. Warszawa: Dostawa mebli medycznych do Szpitala Specjalistycznego św. Zofii w Warszawie SPZOZ Numer ogłoszenia: 262056-2011; data zamieszczenia: 26.08.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bialystok.uw.gov.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bialystok.uw.gov.pl Strona 1 z 6 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bialystok.uw.gov.pl Białystok: Dostawa samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zdp.stargard.pl Stargard Szczeciński: Utrzymanie czystości w pasach drogowych dróg powiatowych

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.puk-hajnowka.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.puk-hajnowka.pl Strona 1 z 6 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.puk-hajnowka.pl Hajnówka: Dostawa samochodu ciężarowego używanego z zabudową do

Bardziej szczegółowo

Polska-Jarocin: Olej napędowy 2015/S 214-390776. (Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 31.10.2015, 2015/S 212-384844)

Polska-Jarocin: Olej napędowy 2015/S 214-390776. (Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 31.10.2015, 2015/S 212-384844) 1/8 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:390776-2015:text:pl:html Polska-Jarocin: Olej napędowy 2015/S 214-390776 Jarocińskie Linie Autobusowe Spółka z o.o. w Jarocinie,

Bardziej szczegółowo

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM 1 z 6 2014-04-24 14:42 Białystok: Wykonanie dokumentacji na przebudowę sieci w ul. Ciepłej, Poleskiej, Nowogrodzkiej, Jurowieckiej, Gruntowej, Mickiewicza, Broniewskiego oraz Akademickiej w Białymstoku

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gis.gov.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gis.gov.pl 1 z 6 2014-01-03 12:45 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gis.gov.pl Warszawa: USŁUGI SPRZĄTANIA POMIESZCZEŃ I TERENU GŁÓWNEGO INSPEKTORATU

Bardziej szczegółowo

Warszawa: System zdalnego dostępu VPN Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Warszawa: System zdalnego dostępu VPN Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Page 1 of 9 Warszawa: System zdalnego dostępu VPN Numer ogłoszenia: 219492-2013; data zamieszczenia: 07.06.2013 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy:

Bardziej szczegółowo

Polska-Sieradz: Produkty farmaceutyczne 2015/S

Polska-Sieradz: Produkty farmaceutyczne 2015/S 1/10 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:202385-2015:text:pl:html Polska-Sieradz: Produkty farmaceutyczne 2015/S 112-202385 Szpital Wojewódzki im. Prymasa Kardynała

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Usługi odśnieżania 2015/S 179-325220

Polska-Warszawa: Usługi odśnieżania 2015/S 179-325220 1/11 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:325220-2015:text:pl:html Polska-Warszawa: Usługi odśnieżania 2015/S 179-325220 Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Wilanów,

Bardziej szczegółowo

Polska-Łódź: Samochody osobowe 2016/S 063-108112. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Łódź: Samochody osobowe 2016/S 063-108112. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1 / 7 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:108112-2016:text:pl:html Polska-Łódź: Samochody osobowe 2016/S 063-108112 Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy Dyrektywa 2004/18/WE

Bardziej szczegółowo

27/03/2014 S61 Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na usługi - Dodatkowe informacje - Procedura otwarta

27/03/2014 S61 Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na usługi - Dodatkowe informacje - Procedura otwarta 27/03/2014 S61 Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na usługi - Dodatkowe informacje - Procedura otwarta Polska-Olsztyn: Usługi w zakresie napraw i konserwacji taboru kolejowego 2014/S 061-104267

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mir.gov.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mir.gov.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mir.gov.pl Warszawa: Wykonanie i dostawa kalendarzy informacyjnych na 2015 rok Numer ogłoszenia:

Bardziej szczegółowo

V zamówienia publicznego zawarcia umowy ramowej ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ) SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

V zamówienia publicznego zawarcia umowy ramowej ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ) SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 1 z 5 2015-12-01 11:07 Kielce: Przetarg nieograniczony na świadczenie usług ochrony fizycznej osób i mienia oraz prowadzenie Punktu Informacyjnego, sprzątanie terenów zewnętrznych i zielonych na potrzeby

Bardziej szczegółowo

SUKCESYWNA DOSTAWA TABLIC REJESTRACYJNYCH DLA POTRZEB WYDZIAŁU KOMUNIKACJI I TRANSPORTU STAROSTWA POWIATOWEGO W KOLE

SUKCESYWNA DOSTAWA TABLIC REJESTRACYJNYCH DLA POTRZEB WYDZIAŁU KOMUNIKACJI I TRANSPORTU STAROSTWA POWIATOWEGO W KOLE Koło: SUKCESYWNA DOSTAWA TABLIC REJESTRACYJNYCH DLA POTRZEB WYDZIAŁU KOMUNIKACJI I TRANSPORTU STAROSTWA POWIATOWEGO W KOLE Numer ogłoszenia: 41956-2015; data zamieszczenia: 25.02.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Bardziej szczegółowo

Polska-Łódź: Samochody osobowe 2015/S 085-151306. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Łódź: Samochody osobowe 2015/S 085-151306. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/6 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:151306-2015:text:pl:html Polska-Łódź: Samochody osobowe 2015/S 085-151306 Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy Dyrektywa 2004/18/WE

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Strona 1 z 6 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zgkikm.wroc.pl Wrocław: Dostawa tonerów do drukarki Canon I Sensys 7660 cdn Numer

Bardziej szczegółowo

komunalnego wraz z osprzętem. Zamawiający wymaga aby: a) ciągnik będący przedmiotem zamówienia: - był

komunalnego wraz z osprzętem. Zamawiający wymaga aby: a) ciągnik będący przedmiotem zamówienia: - był Ozorków: Dostawa - zakup ciągnika komunalnego wraz z osprzętem. Numer ogłoszenia: 347552-2011; data zamieszczenia: 21.10.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie

Bardziej szczegółowo

Polska-Łódź: Usługi udzielania kredytu 2013/S 126-216161. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi

Polska-Łódź: Usługi udzielania kredytu 2013/S 126-216161. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi 1/7 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:216161-2013:text:pl:html Polska-Łódź: Usługi udzielania kredytu 2013/S 126-216161 Ogłoszenie o zamówieniu Usługi Dyrektywa

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej zamawiającego: I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Podmiot prawa publicznego.

Adres strony internetowej zamawiającego:  I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Podmiot prawa publicznego. Łódź: Przetarg nieograniczony na dostawy drutu stalowego w kręgach. Numer ogłoszenia: 310526-2011; data zamieszczenia: 28.09.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bialystok.sa.gov.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bialystok.sa.gov.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bialystok.sa.gov.pl Białystok: Dostawa 10 serwerów oraz 10 napędów taśmowych LTO do sądów apelacji

Bardziej szczegółowo

Polska-Bełchatów: Pojazdy do zbierania odpadów 2015/S 120-218912. (Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 20.6.2015, 2015/S 118-213742)

Polska-Bełchatów: Pojazdy do zbierania odpadów 2015/S 120-218912. (Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 20.6.2015, 2015/S 118-213742) 1/6 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:218912-2015:text:pl:html Polska-Bełchatów: Pojazdy do zbierania odpadów 2015/S 120-218912 Eko-Region Sp. z o.o., ul. Bawełniana

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.sapsp.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.sapsp.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.sapsp.pl Kraków: Dostawa plandek pokryciowych dla Szkoły Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne 2013/S 161-281106

Polska-Warszawa: Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne 2013/S 161-281106 1/9 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:281106-2013:text:pl:html Polska-Warszawa: Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne 2013/S 161-281106 Instytut Meteorologii

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zut.com.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zut.com.pl Strona 1 z 8 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zut.com.pl Gdańsk: Opracowanie dokumentacji projektowej, w tym przeprowadzenie powtórnej

Bardziej szczegółowo

Lublin: Dostawa tonerów do drukarek i materiałów biurowych dla Zarządu

Lublin: Dostawa tonerów do drukarek i materiałów biurowych dla Zarządu Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.znk-lublin.pl Lublin: Dostawa tonerów do drukarek i materiałów biurowych dla Zarządu Nieruchomości

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.technologpark.pl Wrocław: DOSTAWA, MONTAŻ, USTAWIENIE I INSTALACJA MEBLI ORAZ SPRZĘTU AGD STANOWIĄCYCH

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej zamawiającego: www.kppsp.belchatow.msk.pl

Adres strony internetowej zamawiającego: www.kppsp.belchatow.msk.pl Bełchatów: Termomodernizacja budynku Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Bełchatowie - zakup i wymiana bram garażowych, stolarki okiennej oraz drzwi zewnętrznych. Numer ogłoszenia: 192578-2010;

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pism.pl Warszawa: Świadczenie usług w zakresie pośrednictwa w rezerwacji i zakupie: biletów lotniczych

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.univ.szczecin.pl Szczecin: usługę prania pościeli, ręczników, ścierek, firan, zasłon, obrusów,

Bardziej szczegółowo

WYŻSZA SZKOŁA OFICERSKA SIŁ POWIETRZNYCH

WYŻSZA SZKOŁA OFICERSKA SIŁ POWIETRZNYCH WYŻSZA SZKOŁA OFICERSKA SIŁ POWIETRZNYCH ogłasza przetarg nieograniczony na zakup systemu bezzałogowego statku powietrznego klasy mini do szkolenia obsługi Systemów Bezzałogowych Statków Powietrznych (Zp/pn/22/2016)

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.szpital.netus.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.szpital.netus.pl 1 z 6 2014-04-24 13:00 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.szpital.netus.pl Cieszyn: Odbiór, transport oraz unieszkodliwianie odpadów

Bardziej szczegółowo

http://bzp0.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=29798&rok=2010-02-02

http://bzp0.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=29798&rok=2010-02-02 http://bzp0.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=29798&rok=2010-02-02 Mielec: Zaprojektowanie, budowa i dostawa prototypów lekkich pojazdów elektrycznych. Numer ogłoszenia: 29798-2010; data

Bardziej szczegółowo

Polska-Płock: Usługi udzielania kredytu 2014/S 039-064669. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi

Polska-Płock: Usługi udzielania kredytu 2014/S 039-064669. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi 1/7 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:64669-2014:text:pl:html Polska-Płock: Usługi udzielania kredytu 2014/S 039-064669 Ogłoszenie o zamówieniu Usługi Dyrektywa

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.muzeumkarkonoskie.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.muzeumkarkonoskie. Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.muzeumkarkonoskie.pl Jelenia Góra: Druk przewodników po stałych wystawach Muzeum Karkonoskiego

Bardziej szczegółowo

Polska-Poznań: Sprzęt laboratoryjny, optyczny i precyzyjny (z wyjątkiem szklanego) 2014/S

Polska-Poznań: Sprzęt laboratoryjny, optyczny i precyzyjny (z wyjątkiem szklanego) 2014/S 1/18 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:209037-2014:text:pl:html Polska-Poznań: Sprzęt laboratoryjny, optyczny i precyzyjny (z wyjątkiem szklanego) 2014/S 118-209037

Bardziej szczegółowo

PRODUKTY LECZNICZE RÓŻNE

PRODUKTY LECZNICZE RÓŻNE SZPITAL WOJEWÓDZKI IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA UL. T. CHAŁUBIŃSKIEGO 7 75 581 KOSZALIN NIP: 669-10-44-410 REGON: 330006292 BANK: BOŚ O/Koszalin nr: 35 1540 1043 2001 8101 3130 0001 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej zamawiającego: www.cpi.mswia.gov.pl. I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: państwowa jednostka budżetowa.

Adres strony internetowej zamawiającego: www.cpi.mswia.gov.pl. I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: państwowa jednostka budżetowa. Warszawa: Rezerwacja, zakup oraz dostarczanie biletów na zagraniczne przewozy lotnicze na potrzeby Centrum Projektów Informatycznych MSWiA Numer ogłoszenia: 21103-2010; data zamieszczenia: 28.01.2010 OGŁOSZENIE

Bardziej szczegółowo

Przebudowa stropu i dachu budynku gospodarczego z przeznaczeniem na budynek socjalno-biurowy w

Przebudowa stropu i dachu budynku gospodarczego z przeznaczeniem na budynek socjalno-biurowy w Page 1 of 6 Gorzów Wielkopolski: Przebudowa stropu i dachu budynku gospodarczego z przeznaczeniem na budynek socjalno-biurowy. Numer ogłoszenia: 403046-2009; data zamieszczenia: 23.11.2009 OGŁOSZENIE O

Bardziej szczegółowo

Polska-Poznań: Części lokomotyw lub taboru kolejowego 2015/S Ogłoszenie o zamówieniu zamówienia sektorowe. Dostawy

Polska-Poznań: Części lokomotyw lub taboru kolejowego 2015/S Ogłoszenie o zamówieniu zamówienia sektorowe. Dostawy 1/10 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:73061-2015:text:pl:html Polska-Poznań: Części lokomotyw lub taboru kolejowego 2015/S 042-073061 Ogłoszenie o zamówieniu

Bardziej szczegółowo

Warszawa: Dostawa systemu pamięci masowej Numer ogłoszenia: 163231-2015; data zamieszczenia: 09.11.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Warszawa: Dostawa systemu pamięci masowej Numer ogłoszenia: 163231-2015; data zamieszczenia: 09.11.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pkn.pl Warszawa: Dostawa systemu pamięci masowej Numer ogłoszenia: 163231-2015; data zamieszczenia:

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM 1) Nazwa i Adres zamawiającego: Powiat Krasnostawski, ul. Sobieskiego 3, 22-300 Krasnystaw, tel. 082-576-52-11 do 13. fax. 082-576-45-88, strona internetowa www.krasnystaw-powiat.pl

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Roboty w zakresie budowy dróg 2016/S (Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, , 2016/S )

Polska-Warszawa: Roboty w zakresie budowy dróg 2016/S (Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, , 2016/S ) 1 / 5 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:95249-2016:text:pl:html Polska-Warszawa: Roboty w zakresie budowy dróg 2016/S 057-095249 Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich

Bardziej szczegółowo

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta. PL-Kraków: Skanery rezonansu magnetycznego

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta. PL-Kraków: Skanery rezonansu magnetycznego 1/6 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:90452-2010:text:pl:html PL-Kraków: Skanery rezonansu magnetycznego 2010/S 61-090452 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Dostawy SEKCJA

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Narodowy Instytut Audiowizualny, ul. Wałbrzyska 3/5, 02-739 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 22 380 49 00, faks 22 380 49 01.

I. 1) NAZWA I ADRES: Narodowy Instytut Audiowizualny, ul. Wałbrzyska 3/5, 02-739 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 22 380 49 00, faks 22 380 49 01. Warszawa: Dostawa mebli w ramach realizowanego projektu Modernizacja budynku A Narodowego Instytutu Audiowizualnego w Warszawie Numer postępowania: NInA_PN_POIiS_3_2015 Numer ogłoszenia: 142696-2015; data

Bardziej szczegółowo

Mielec: Dostawa wyposażenia warsztatu serwisowego samochodów z napędem elektrycznym Numer ogłoszenia: 199502-2011; data zamieszczenia: 14.07.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie ogłoszenia:

Bardziej szczegółowo

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY Sabnie: Zakup samochodu specjalnego z przeznaczeniem do prowadzenia zadań z zakresu likwidacji poważnych awarii i przeciwdziałania nadzwyczajnym zagrożeniom środowiska oraz ratownictwa wodnoratunkowego

Bardziej szczegółowo

Polska-Poznań: Rowery 2015/S 048-082929. (Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 21.2.2015, 2015/S 37-062802)

Polska-Poznań: Rowery 2015/S 048-082929. (Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 21.2.2015, 2015/S 37-062802) 1/8 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:82929-2015:text:pl:html Polska-Poznań: Rowery 2015/S 048-082929 Zarząd Transportu Miejskiego w Poznaniu, ul. Matejki 59,

Bardziej szczegółowo

PL-Warszawa: Meble biurowe 2012/S 224-368152

PL-Warszawa: Meble biurowe 2012/S 224-368152 1/6 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:368152-2012:text:pl:html PL-Warszawa: Meble biurowe 2012/S 224-368152 Skarb Państwa - Główny Inspektorat Transportu Drogowego,

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Usługi w zakresie konserwacji i napraw oprogramowania 2014/S 108-190169

Polska-Warszawa: Usługi w zakresie konserwacji i napraw oprogramowania 2014/S 108-190169 1/8 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:190169-2014:text:pl:html Polska-Warszawa: Usługi w zakresie konserwacji i napraw oprogramowania 2014/S 108-190169 Państwowy

Bardziej szczegółowo

Polska-Szczecin: Meble biurowe 2015/S 227-412836. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Szczecin: Meble biurowe 2015/S 227-412836. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/7 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:412836-2015:text:pl:html Polska-Szczecin: Meble biurowe 2015/S 227-412836 Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy Dyrektywa 2004/18/WE

Bardziej szczegółowo

Puławy: UBEZPIECZENIE GRUPOWE PRACOWNIKÓW SĄDU REJONOWEGO W PUŁAWACH

Puławy: UBEZPIECZENIE GRUPOWE PRACOWNIKÓW SĄDU REJONOWEGO W PUŁAWACH Puławy: UBEZPIECZENIE GRUPOWE PRACOWNIKÓW SĄDU REJONOWEGO W PUŁAWACH Numer ogłoszenia: 249710-2011; data zamieszczenia: 18.08.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Bardziej szczegółowo

Polska-Wałcz: Przyrządy nawigacyjne 2015/S 080-140745. (Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 18.3.2015, 2015/S 54-094136)

Polska-Wałcz: Przyrządy nawigacyjne 2015/S 080-140745. (Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 18.3.2015, 2015/S 54-094136) 1/6 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:140745-2015:text:pl:html Polska-Wałcz: Przyrządy nawigacyjne 2015/S 080-140745 Jednostka Wojskowa 4224 Wałcz, ul. Ciasna

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mopsbelchatow.pl Bełchatów: PRZEPROWADZENIE KURSU JĘZYKA ANGIELSKIEGO, WARSZTATÓW I INDYWIDUALNEGO

Bardziej szczegółowo

Polska-Białystok: Usługi leasingu finansowego 2015/S 182-330930. Ogłoszenie o zamówieniu zamówienia sektorowe. Dostawy

Polska-Białystok: Usługi leasingu finansowego 2015/S 182-330930. Ogłoszenie o zamówieniu zamówienia sektorowe. Dostawy 1/7 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:330930-2015:text:pl:html Polska-Białystok: Usługi leasingu finansowego 2015/S 182-330930 Ogłoszenie o zamówieniu zamówienia

Bardziej szczegółowo

Polska-Białystok: Usługi leasingu finansowego 2016/S Ogłoszenie o zamówieniu zamówienia sektorowe. Dostawy

Polska-Białystok: Usługi leasingu finansowego 2016/S Ogłoszenie o zamówieniu zamówienia sektorowe. Dostawy 1 / 7 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:96794-2016:text:pl:html Polska-Białystok: Usługi leasingu finansowego 2016/S 057-096794 Ogłoszenie o zamówieniu zamówienia

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej zamawiającego: I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Jednostka Samorządu Terytorialnego.

Adres strony internetowej zamawiającego:  I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Jednostka Samorządu Terytorialnego. Radom: Dostawa fortepianu koncertowego oraz pianin dla Zespołu Szkół Muzycznych im. O.Kolberga w Radomiu przy ul.25 Czerwca 70. Numer ogłoszenia: 231193-2010; data zamieszczenia: 26.08.2010 OGŁOSZENIE

Bardziej szczegółowo

Polska-Szczecin: Meble 2015/S Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Szczecin: Meble 2015/S Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/7 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:173636-2015:text:pl:html Polska-Szczecin: Meble 2015/S 096-173636 Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy Dyrektywa 2004/18/WE Sekcja

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Nr ogłoszenia z Biuletynu Zamówień Publicznych : 78686-2016 Data publikacji 06.044.2016 Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pilskietbs.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pilskietbs.pl 1 z 6 2015-01-02 09:31 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pilskietbs.pl Piła: Remont budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul.

Bardziej szczegółowo

Zamówienie public... - 335490-2015

Zamówienie public... - 335490-2015 1 z 10 2015-09-24 09:30 Zamówienie public... - 335490-2015 24/09/2015 S185 Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na dostawy - Dodatkowe informacje - Procedura otwarta Polska-Warszawa: Sprzęt wideokonferencyjny

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gorczanskipark.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gorczanskipark.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gorczanskipark.pl Niedźwiedź: Dostawa i montaż wolnostojących obiektów toalet publicznych Numer

Bardziej szczegółowo

Polska-Zabrze: Przesył energii elektrycznej i podobne usługi 2015/S Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Zabrze: Przesył energii elektrycznej i podobne usługi 2015/S Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/5 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:165038-2015:text:pl:html Polska-Zabrze: Przesył energii elektrycznej i podobne usługi 2015/S 092-165038 Ogłoszenie o zamówieniu

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mikolow.bip.gmina.pl/index.php?id=1380 Mikołów: Dowóz i odwóz dzieci oraz młodzieży Mikołowa

Bardziej szczegółowo

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Białystok: Remont i aranżacja budynku położonego przy ul. Jeździeckiej 1 w Ignatkach, gm. Juchnowiec Kościelny, na potrzeby Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Białymstoku - Dział: Regionalna Placówka

Bardziej szczegółowo