INSTRUKCJA DLA WYKONAWCÓW

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "INSTRUKCJA DLA WYKONAWCÓW"

Transkrypt

1 ZAMAWIAJĄCY: ZARZĄD CMENTARZY KOMUNALNYCH pl. Strzelecki 19/21, Wrocław tel.: /71/ , faks: /71/ TT /2015 INSTRUKCJA DLA WYKONAWCÓW Dotyczy: zagospodarowania pola grzebalnego nr 96 grobami murowanymi Zatwierdzam: Dyrektor Zofia Kluszycka

2 1. Informacje ogólne Opis przedmiotu zamówienia Termin wykonania zamówienia Warunki udziału w postępowaniu oraz sposób dokonywania oceny spełnienia tych warunków Oświadczenia i dokumenty, jakie powinni dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu Oferty wariantowe Informacja dotycząca walut obcych, w jakich mogą być prowadzone rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą Informacja o sposobie porozumiewania się z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów Osoby uprawnione do porozumiewania się z Wykonawcami Opis sposobu przygotowania ofert Opis sposobu obliczenia ceny Wadium Termin związania ofertą Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert Opis kryteriów i sposobu oceny ofert Zabezpieczenie należytego wykonania umowy Wzór umowy na wykonanie zamówienia Postanowienia dodatkowe Formularz oferty Oświadczenie Projekt umowy...14

3 TT /2015 strona nr 3 1 INFORMACJE OGÓLNE 1. Zarząd Cmentarzy Komunalnych zaprasza do składania ofert w postępowaniu ofertowo pisemnym. 2. Przedmiotem postępowania jest zagospodarowanie pola grzebalnego nr 96 grobami murowanymi dwumiejscowymi w pionie na terenie Cmentarza Komunalnego Oddział Osobowice przy ul. Osobowickiej 47 we Wrocławiu. 3. Niniejsze postępowanie nie podlega przepisom ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych. 4. Przedmiot zamówienia będzie realizowany ze środków własnych Wykonawcy. 5. Zamawiający może w każdym czasie przed upływem terminu składania ofert zmodyfikować treść Instrukcji dla Wykonawców. Dokonaną w ten sposób modyfikację Zamawiający niezwłocznie umieszcza na swojej stronie internetowej. 6. Użyte w Instrukcji terminy mają następujące znaczenie: 1) ZCK lub Zamawiający Zarząd Cmentarzy Komunalnych 2) Postępowanie postępowanie prowadzone przez Zamawiającego na podstawie niniejszej Instrukcji. 3) Instrukcja niniejsza Instrukcja dla Wykonawców. 4) Wykonawca podmiot, który ubiega się o wykonanie przedmiotu postępowania, złoży ofertę albo zawrze z Zamawiającym umowę. 7. Dane Zamawiającego Zarządu Cmentarzy Komunalnych: 1) Konto bankowe: PKO BP SA ; 2) NIP: ) Dokładny adres do korespondencji: pl. Strzelecki 19/21, Wrocław. 4) Faks do korespondencji: /71/ ) do korespondencji w sprawie Zamówienia: 6) Znak Postępowania: TT /2015. Uwaga: w korespondencji kierowanej do Zamawiającego należy posługiwać się tym znakiem. 2 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Przedmiotem zamówienia jest zagospodarowanie pola grzebalnego nr 96 grobami murowanymi dwumiejscowymi w pionie w ilości 218 szt. z bloczków betonowych o grubości 12 cm na terenie Cmentarza Komunalnego Oddział Osobowice przy ul. Osobowickiej 47 we Wrocławiu. 2. Zakres zamówienia obejmuje: 1) wykonanie wykopu pod grób; 2) wykonanie fundamentów pod mury; 3) wykonanie murów z bloczków betonowych o grubości 12 cm; 4) wykonanie tynków II kategorii wraz z pobiałkowaniem; 5) ułożenie elementów prefabrykowanych; 6) obsypanie grobów ziemią z zagęszczeniem;

4 TT /2015 strona nr 4 7) wyrównanie powierzchni terenu pola; 8) wywóz nadmiaru ziemi poza teren cmentarza. 3. Szczegółowy plan zagospodarowania pola nr 96 oraz sposób wykonania grobów murowanych określają rysunki załączone do Instrukcji dla Wykonawców. 3 TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA Ustala się następujący termin wykonania przedmiotu zamówienia: Rozpoczęcia: r.; Zakończenia: r. w tym wykonanie: w roku szt. grobów (etap I) w roku szt. grobów (etap II) 4 WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPOSÓB DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIENIA TYCH WARUNKÓW 1. O udzielenie Zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy: 1) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień; 2) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, a w szczególności posiadają kierownika budowy z uprawnieniami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno budowlanej; 3) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, a w szczególności posiadają ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej na kwotę minimum ,00 zł; 2. Ocena spełnienia warunków wymaganych od Wykonawców zostanie dokonana według formuły spełnia/nie spełnia na podstawie złożonych dokumentów i oświadczeń opisanych w 5. 5 OŚWIADCZENIA I DOKUMENTY, JAKIE POWINNI DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIENIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 1. W celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu każdy z Wykonawców powinien przedłożyć wraz z ofertą następujące oświadczenia i dokumenty: 1) oświadczenie, że Wykonawca spełnia warunki określone w 4; 2) aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; 3) aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania

5 TT /2015 strona nr 5 decyzji właściwego organu wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert; 4) aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające odpowiednio, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert; 5) kopie uprawnień budowlanych kierownika; 6) aktualne zaświadczenia z właściwej izby samorządowej o przynależności do Izby osób pełniących samodzielne funkcje w budownictwie; 7) opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia. Jeżeli z załączonej do oferty polisy nie wynika, że została opłacona, należy dołączyć dowód opłacenia polisy. 2. Dokumenty są składane w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. 3. Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu wyłącznie wtedy, gdy złożona przez Wykonawcę kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości, co do jej prawdziwości. 6 OFERTY WARIANTOWE Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 7 INFORMACJA DOTYCZĄCA WALUT OBCYCH, W JAKICH MOGĄ BYĆ PROWADZONE ROZLICZENIA MIĘDZY ZAMAWIAJĄCYM A WYKONAWCĄ Zamawiający nie dopuszcza rozliczenia z wykonawcą w innej walucie niż w polskich złotych. 8 INFORMACJA O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW 1. Wszelkiego rodzaju oświadczenia, wnioski, zawiadomienia, informacje itp. (dalej, zbiorczo, Korespondencja ) Zamawiający i Wykonawcy przekazują pisemnie. 2. Zamawiający dopuszcza składanie Korespondencji za pomocą faksu (na numer wskazany w 1 ust. 6 pkt 4 instrukcji) lub drogą owa (na adres wskazany w 1 ust. 7 pkt 5 instrukcji) 3. Korespondencję uważa się za złożoną w terminie, jeżeli jej treść dotarła do Zamawiającego przed upływem terminu i została niezwłocznie potwierdzona na piśmie. 9 OSOBY UPRAWNIONE DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI Osobą uprawnioną do porozumiewania się z Wykonawcami jest pan Ryszard Jaworowski, tel. /71/

6 TT /2015 strona nr 6 10 OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT 1. Wykonawcy przedstawią oferty zgodnie z wymaganiami instrukcji dla Wykonawców oraz poniosą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. 2. Wykonawca zobowiązany jest do zdobycia wszelkich informacji, które mogą być konieczne do prawidłowej wyceny wartości robót, gdyż wyklucza się możliwość roszczeń Wykonawcy związanych z błędnym skalkulowaniem ceny lub pominięciem elementów niezbędnych do prawidłowego wykonania umowy. 3. Każdy Wykonawca przedłoży tylko jedną ofertę (sam, jako podmiot wspólny lub jako spółka cywilna). Złożenie większej liczby ofert lub złożenie oferty zawierającej propozycje alternatywne spowoduje odrzucenie wszystkich ofert złożonych przez Wykonawcę. 4. Ofertę należy napisać w języku polskim, na maszynie, komputerze lub czytelnym pismem ręcznym (długopisem lub nieścieralnym atramentem). Dokumenty nieprzetłumaczone nie będą brane pod uwagę. 5. Wszystkie strony oferty muszą być ponumerowane (nie dotyczy to stron niezapisanych), ułożone w kolejności przedstawionej w Formularzu zgłoszenia uczestnictwa. Przez ponumerowanie wszystkich stron należy rozumieć wszystkie dokumenty złożone w ofercie tj. obejmujące druk zgłoszenia uczestnictwa oraz wszystkie załączone dokumenty. 6. Wszystkie miejsca, w których Wykonawca naniósł zmiany muszą być parafowane przez osoby podpisujące ofertę. 7. Oferta powinna być trwale spięta w sposób uniemożliwiający jej zdekompletowanie. 8. Wykonawca powinien umieścić ofertę w zamkniętej kopercie lub opakowaniu, które powinny być opisane według następującego wzoru: Oferta na przetarg nr TT /2015 Oferta przetargowa budowa grobów murowanych na Cmentarzu Komunalnym Oddział Osobowice Nie otwierać przed: (termin składania ofert) Zamawiający: Zarząd Cmentarzy Komunalnych Wykonawca: (nazwa i adres) pl. Strzelecki 19/21, Wrocław Nie otwierać przed dniem r. przed godz Wykonawca swoją ofertę sporządza według załączonego wzoru Formularza zgłoszenia uczestnictwa stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszej Instrukcji (zaleca się wypełnienie załączonego druku). 10. Wypełniony formularz zgłoszenia uczestnictwa, zawiera następujące dane: 1) datę sporządzenia oferty; 2) nazwę i siedzibę Wykonawcy; 3) ścisłe określenie przedmiotu oferty; 4) podanie imienia i nazwiska osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy w toku prowadzonego postępowania przetargowego; 5) podanie ceny netto grobu murowanego dwumiejscowego w pionie; 6) podanie terminu realizacji zamówienia;

7 TT /2015 strona nr 7 7) podanie formy i wysokości wpłaty wadium; 8) podanie formy i wysokości wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy; 9) oświadczenia, że Wykonawca: a) zapoznał się z Instrukcją dla Wykonawców i przyjmuje ją bez zastrzeżeń; b) zapoznał się z terenem budowy; c) zapoznał się z treścią załączonego projektu umowy i akceptuje ją bez zastrzeżeń; d) uważa się za związanego ofertą przez 30 dni licząc od dnia otwarcia ofert; e) zobowiązuje się do zawarcia umowy w terminie określonym przez Zamawiającego; 11. Do złożonej oferty należy załączyć następujące dokumenty i oświadczenia: 1) dowód wniesienia wadium (kopia lub kserokopia); 2) dokumenty i oświadczenia opisane w 5; 3) oświadczenie, że Wykonawca spełnia warunki określone w 4 załącznik nr Zgłoszenie uczestnictwa, załączniki do zgłoszenia uczestnictwa powinny zostać wypełnione ściśle według warunków i postanowień zawartych w Instrukcji dla Wykonawcy, bez dokonywania w nich zmian przez Wykonawcę i podpisane przez osobę lub osoby upełnomocnione. W przypadku, gdy jakakolwiek część powyższych dokumentów nie dotyczy Wykonawcy, wpisuje on nie dotyczy. 11 OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY 1. Cena oferty musi zawierać wszelkie koszty niezbędne do zrealizowania zamówienia w odniesieniu do jednego grobu murowanego a wynikającego z opisu w 2 oraz inne koszty bez których nie można wykonać zamówienia. 2. Cena oferty jest ceną netto tj. bez podatku VAT. 12 WADIUM 1. Warunkiem udziału w Postępowaniu jest wniesienie wadium. Zamawiający określa wadium na kwotę: 5 000,00 zł (słownie: pięć tysięcy 00/100 złotych). 2. Wadium musi być wniesione przed upływem terminu do składania ofert. 3. Wadium może być wnoszone w następujących formach: 1) pieniądzu; 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; 3) gwarancjach bankowych; 4) gwarancjach ubezpieczeniowych; 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, poz. 1158, z póź. zm.). 4. Wadium wnoszone w pieniądzu Wykonawca wpłaca przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego prowadzony w PKO BP SA numer rachunku dla podmiotów krajowych: , dla podmiotów zagranicznych: kod

8 TT /2015 strona nr 8 IBAN-SWIFT: PL BPKOPLPW, z adnotacją Wadium nr postępowania: TT / Dokumenty, o których mowa w ust. 3 pkt 2 5 muszą zachowywać ważność przez cały okres, w którym Wykonawca jest związany ofertą. 6. W przypadku wnoszenia wadium przelewem na rachunek bankowy, o jego wniesieniu w terminie decydować będzie data wpływu środków na rachunek bankowy Zamawiającego. 7. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium, jeżeli: 1) upłynął termin związania ofertą; 2) zawarto umowę i wniesiono zabezpieczenie należytego wykonania tej umowy; 3) Zmawiający unieważnił postępowanie. 8. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na wniosek Wykonawcy: 1) który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert; 2) który został wykluczony z postępowania; 3) którego oferta została odrzucona. 9. Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, Zamawiający zwraca je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę. 10. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana: 1) odmówił podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie; 2) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy; 3) zawarcie umowy stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. 13 TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ 1. Wykonawcy będą związani ofertę przez okres 30 dni. 2. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 14 MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT 1. Termin składania ofert upływa r. o godz Oferty złożone po tym terminie zostaną zwrócone bez otwierania. Decydujące znaczenie dla oceny zachowania powyższego terminu ma data i godzina wpływu oferty do Zamawiającego, a nie data jej wysłania przesyłką pocztową czy kurierską. 2. Oferty należy dostarczyć do siedziby Zamawiającego (pok. 214 sekretariat) i zaadresować. 3. Publiczne otwarcie ofert nastąpi w dniu r. o godz w siedzibie Zamawiającego, (sala konferencyjna). 4. Informacje ogłoszone w trakcie publicznego otwarcia ofert zostaną udostępnione nieobecnym Wykonawcom na ich wniosek.

9 TT /2015 strona nr 9 15 OPIS KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT 1. Złożone oferty będą oceniane według poniższych zasad. 2. Oferty zostaną ocenione za pomocą systemu punktowego, zgodnie z poniższym kryterium: cena budowy jednego grobu murowanego bez podatku VAT 100 % 3. Ocena kryterium zostanie dokonana zgodnie z podaną formułą: liczba punktów C C C = min Cb 100 C najniższa cena bez podatku VAT spośród zakwalifikowanych ofert min C cena bez podatku VAT badanej oferty b 4. Wybrana zostanie ta oferta, która uzyska największą ilość punktów. 16 ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY 1. Zamawiający będzie żądał od Wykonawcy, który wygra przetarg, wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy zwanego dalej zabezpieczeniem, w wysokości: 5 000,00 zł (słownie: pięć tysięcy 00/100 złotych). 2. Zabezpieczenie należy wnieść przed podpisaniem umowy. 3. Zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy. 4. Zabezpieczenie może być wnoszone według wyboru Wykonawcy w jednej lub w kilku następujących formach: 1) pieniądzu; 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; 3) gwarancjach bankowych; 4) gwarancjach ubezpieczeniowych; 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, poz. 1158, ze zm.). 5. Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu Wykonawca wpłaca przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego: dla podmiotów krajowych: , dla podmiotów zagranicznych: kod IBAN-SWIFT: PL BPKOPLPW. 6. W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu Wykonawca może wyrazić zgodę na zaliczenie kwoty wadium na poczet zabezpieczenia. 7. Jeżeli zabezpieczenie wniesiono w pieniądzu, Zamawiający przechowuje je na oprocentowanym rachunku bankowym. Zamawiający zwraca zabezpieczenie wniesione w pieniądzu z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy Wykonawcy.

10 TT /2015 strona nr Zamawiający zwraca zabezpieczenie w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane. 17 WZÓR UMOWY NA WYKONANIE ZAMÓWIENIA 1. Z Wykonawcą, którego oferta zostanie uznana przez Zamawiającego za ofertę najkorzystniejszą, zostanie podpisana umowa. 2. Wraz z Instrukcją dla Wykonawców Wykonawca otrzymał od Zamawiającego projekt umowy na wykonanie Zamówienia stanowiący załącznik nr 3 do Instrukcji. 18 POSTANOWIENIA DODATKOWE 1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podania przyczyny. 2. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy lub nie wnosi wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, Zamawiający może wybrać najkorzystniejszą ofertę spośród pozostałych.

11 TT /2015 strona nr 11 Załącznik nr 1 do Instrukcji dla Wykonawców (pieczęć Wykonawcy) 1. Zarejestrowana nazwa Wykonawcy FORMULARZ OFERTY Zarejestrowany adres Wykonawcy Numer telefonu:... Numer faksu:... REGON:... NIP: Wyrażamy chęć uczestnictwa w zorganizowanym przez Zarząd Cmentarzy Komunalnych we Wrocławiu z siedzibą przy pl. Strzeleckim 19/21 przetargu ofertowo pisemnym na zagospodarowanie pola grzebalnego nr 96 grobami murowanymi w ilości 218 szt. na terenie Cmentarza Komunalnego Oddział Osobowice we Wrocławiu. 4. Oferujemy wykonanie jednego grobu murowanego dwumiejscowego w pionie w wysokości:... zł (słownie:...) bez podatku VAT. Zamówienie zrealizujemy w terminie: Rozpoczęcie: r.; Zakończenie: r. w tym wykonanie: w roku szt. grobów (etap I) w roku szt. grobów (etap II) 5. Na przedmiot zamówienia udzielamy gwarancji na 36 miesięcy. 6. Wadium w wysokości... zł zostało wniesione w dniu... w formie... (dowód wpłacenia w załączeniu). 7. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy zostanie wniesione przed podpisaniem umowy w kwocie... zł w formie Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z Instrukcją dla Wykonawców i przyjmujemy ją w całości bez zastrzeżeń. 9. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z terenem budowy. 10. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z treścią projektu umowy i akceptujemy go bez zastrzeżeń.

12 TT /2015 strona nr Oświadczamy, że uważamy się związani z ofertą przez okres 30 dni, licząc od dnia otwarcia ofert. 12. Oświadczamy, że zobowiązujemy się podpisać umowę w terminie określonym przez Zamawiającego 13. Załącznikami do niniejszej oferty, stanowiącymi integralną część są: (podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy) Uwaga: w przypadku składania oferty wspólnej przedmiotowe zgłoszenie uczestnictwa podpisują wszyscy Partnerzy, a w przypadku spółki cywilnej podpisują wszyscy wspólnicy.

13 TT /2015 strona nr 13 Załącznik nr 2 do Instrukcji dla Wykonawców (pieczęć Wykonawcy) OŚWIADCZENIE Oświadczam(y), że 1. posiadam(y) uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień; 2. posiadam(y) niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuję(my) potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, a w szczególności posiadam(y) kierownika budowy z uprawnieniami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno budowlanej; 3. znajduję(my) się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, a w szczególności posiadam(y) ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej na kwotę minimum ,00 zł;... (podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy)

14 TT /2015 strona nr 14 Załącznik nr 3 do Instrukcji dla Wykonawców PROJEKT UMOWY UMOWA NR... zawarta w dniu... pomiędzy: Zarządem Cmentarzy Komunalnych z siedzibą przy pl. Strzeleckim 19/21 we Wrocławiu zwanym dalej ZAMAWIAJĄCYM, w imieniu którego działa a Dyrektor Zofia Kluszycka z siedzibą.., zarejestrowanym w ewidencji działalności gospodarczej pod nr w dniu. i posiadającym NIP., zwanym dalej WYKONAWCĄ o następującej treści: 1 PRZEDMIOT UMOWY 1. Zamawiający oświadcza, że w imieniu Gminy Wrocław zarządza Cmentarzem Komunalnym Oddział Osobowice mieszczącym się przy ul. Osobowickiej 47 we Wrocławiu. 2. Zamawiający wyłonił Wykonawcę w przeprowadzonym postępowaniu ofertowo pisemnym ogłoszonym w dniu.r. 3. Zamawiający wyraża zgodę na wykonanie robót budowlanych na terenie Cmentarza Komunalnego Oddział Osobowice przy ul. Osobowickiej 47 we Wrocławiu, w zakresie zagospodarowania pola grzebalnego nr 96 po przez budowę grobów murowanych dwumiejscowych w pionie w ilości 218 szt. 4. Zakres zamówienia obejmuje: 1) wykonanie wykopu pod grób; 2) wykonanie fundamentów pod mury; 3) wykonanie murów z bloczków betonowych o grubości 12 cm; 4) wykonanie tynków II kategorii wraz z pobiałkowaniem; 5) ułożenie elementów prefabrykowanych; 6) obsypanie grobów ziemią z zagęszczeniem; 7) wyrównanie powierzchni terenu pola; 8) wywóz nadmiaru ziemi poza teren Cmentarza. 5. Szczegółowy plan zagospodarowania pola nr 96 oraz sposób wykonania grobów murowanych określają rysunki załączone do umowy. 6. Przedmiot zamówienia będzie realizowany ze środków własnych Wykonawcy.

15 TT /2015 strona nr Ustala się termin realizacji zamówienia: 2 TERMINY 1) rozpoczęcia: r. 2) wykonania pierwszych 108 szt. grobów murowanych (etap I): r. 3) zakończenia (etap II): r. 2. Termin realizacji zamówienia może być przedłużony w przypadku niskiego popytu na budowane groby murowane. 1. Obowiązki Zamawiającego: 3 SZCZEGÓŁOWE OBOWIĄZKI STRON 1) umożliwi nieodpłatnie wjeżdżanie na teren cmentarza sprzętu oraz pojazdów w zakresie niezbędnym do wykonania prac; 2) zapewni nadzór nad wykonywaniem oraz współpracę w niezbędnym zakresie, w szczególności z Kierownikiem cmentarza. 2. Obowiązki Wykonawcy: 1) przejąć protokolarnie teren budowy; 2) wykonać przedmiot umowy określony w 1 niniejszej umowy zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa, normami, warunkami technicznymi wykonania robót, wiedzą techniczną oraz zaleceniami nadzoru Zamawiającego; 3) realizować przedmiot umowy w sposób umożliwiający sukcesywną sprzedaż grobów murowanych przy zapewnieniu zachowania zasad bezpieczeństwa użytkowania już zagospodarowanych kwater; 4) prowadzić roboty nie powodując zakłócania prowadzonych ceremoniałów pogrzebowych; 5) zorganizować, zagospodarować oraz należycie zabezpieczyć plac budowy w sposób zapewniający bezpieczeństwo osób przebywających na terenie budowy i w jej obrębie oraz zabezpieczyć teren przed dostępem osób trzecich; 6) zapewnić stały nadzór nad mieniem oraz zawrzeć stosowne umowy ubezpieczenia mienia oraz od odpowiedzialności cywilnej; 7) ponosić pełną odpowiedzialność za zapewnienie właściwych warunków higieniczno-sanitarnych oraz wykonywanie przedmiotu umowy zgodnie z przepisami bhp; 8) odpowiednio zorganizować roboty budowlane, w tym: a) utrzymać porządek w trakcie realizacji robót oraz systematycznie porządkować miejsca wykonywania robót, b) prowadzić roboty w sposób bezpieczny, c) natychmiastowo i skutecznie usuwać wszelkie szkody i awarie; 9) postępować z odpadami zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa. Wykonawca, jako wytwórca odpadów w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt. 32 ustawy z dnia r. o odpadach (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 21 z późn. zm.) ma obowiązek zagospodarowania powstałych podczas realizacji przedmiotu umowy odpadów zgodnie z ustawą z dnia r. o odpadach

16 TT /2015 strona nr 16 (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 21 z późn. zm.) i ustawą z dnia r. Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r., poz z późniejszymi zmianami) oraz zgłoszenia informacji o wytwarzanych odpadach oraz sposobie ich zagospodarowania do Wydziału Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miejskiego Wrocławia oraz Zamawiającego; 10) zabezpieczy istniejące groby, nagrobki oraz drzewa i krzewy przed ich uszkodzeniem lub zanieczyszczeniem o ile zajdzie taka konieczność; 11) w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia grobów lub nagrobków bądź urządzeń (np. istniejącego uzbrojenia) w toku realizacji robót ma obowiązek ich naprawienia (doprowadzenia do stanu poprzedniego) na swój koszt; 12) utrzymanie w należytym stanie technicznym i estetycznym oraz zabezpieczenie placu budowy; 13) po zakończeniu robót: a) zgłosi przedmiot umowy do odbioru końcowego, b) na swój koszt uporządkuje teren budowy i przekaże go Zamawiającemu w dacie odbioru końcowego robót. 3. Wykonawca oświadcza i stwierdza swym podpisem pod niniejszą umową, że posiada wszelkie potrzebne uprawnienia i zezwolenia oraz wiedzę i doświadczenie do wykonywania przedmiotu umowy. 4. Wykonawca oświadcza, że prace będzie wykonywał codziennie z wyjątkiem niedziel i dni świątecznych i dni, w których Zamawiający ogłosi zamknięcie cmentarza. 4 WYNAGRODZENIE Za wykonanie prac, Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie ryczałtowe za wybudowanie jednego grobu murowanego dwumiejscowego w pionie z utwardzonymi ściankami do pochowania z góry w wysokości... zł (słownie:...) bez podatku VAT płatne przez rodzinę osoby zmarłej po wcześniejszym wniesieniu przez nią opłaty za miejsce w biurze cmentarza. 5 ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY 1. Wykonawca wniósł zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5 000,00 zł (słownie: pięć tysięcy 00/100 złotych) w formie Zamawiający zwróci Wykonawcy zabezpieczenie należytego wykonania umowy w ciągu 30 dni od daty odbioru końcowego. 3. Jeżeli zabezpieczenie wniesiono w pieniądzu, Zamawiający przechowuje je na oprocentowanym rachunku bankowym. Zamawiający zwraca zabezpieczenie wniesione w pieniądzu z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy Wykonawcy. 6 GWARANCJA Wykonawca udziela gwarancji na okres 36 miesięcy na wykonane prace będące przedmiotem umowy licząc od dnia odbioru końcowego.

17 TT /2015 strona nr 17 7 POSTANOWIENIA DODATKOWE 1. Zamawiającemu przysługuje od Wykonawcy opłata z tytułu korzystania z mienia komunalnego w wysokości 10 % od pobieranej opłaty bez podatku VAT określonej w 4 niniejszej umowy + należny podatek VAT. 2. Opłata z tytułu korzystania z mienia komunalnego określona w ust. 1 płatna jest przez Wykonawcę w terminie 10 dni licząc od dnia wystawienia faktury, przelewem na konto Zamawiającego, PKO BP SA WYPOWIEDZENIE UMOWY 1. Umowa zawarta na czas oznaczony może zostać rozwiązana za zgodą Stron tylko z ważnych przyczyn niezależnych od umawiających się Stron. W takim przypadku Strony zgodnie rezygnują z ewentualnych roszczeń odszkodowawczych wynikających z rozwiązania umowy. 2. Nie przestrzeganie przez Wykonawcę postanowień 3 ust 2, 3 i 4 oraz zalegania z płatnościami wynikającymi z postanowień 7, będzie skutkować rozwiązaniem niniejszej umowy przez Zamawiającego, ze skutkiem natychmiastowym. 9 POSTANOWIENIA KOŃCOWE 1. Wszelkie zmiany postanowień niniejszej umowy mogą nastąpić za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie pod rygorem nieważności takiej zmiany. 2. W sprawach nieuregulowanych niniejsza umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego. 3. Wszystkie ewentualne spory mogące wyniknąć na tle wykonania niniejszej umowy rozstrzygać będzie właściwy rzeczowo Sąd Powszechny we Wrocławiu. 4. Umowa sporządzona została w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron. 5. Załączniki do umowy: 1) Oferta Wykonawcy; 2) Plan sytuacyjny zagospodarowania pola; 3) Rysunki techniczne grobów murowanych; ZAMAWIAJĄCY: WYKONAWCA:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA GK.270. 02.2013 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na: Remont sali gimnastycznej oraz przebudowa

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Narodowy Fundusz Zdrowia Wielkopolski Oddział Wojewódzki NFZ w Poznaniu ul. Piekary 14/15, 61-823 Poznań tel. 61 850-60-23, fax 61 850-61-31 adres do korespondencji: ul. Grunwaldzka 158, 60-309 Poznań

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zatwierdzam:... SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dotyczy zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego ogłoszonego przez Centrum Informatyczne Edukacji na wykonanie:

Bardziej szczegółowo

ISTOTNE WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU. Modernizacja osiedlowej sieci cieplnej i węzłów grupowych na terenie Skierniewic

ISTOTNE WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU. Modernizacja osiedlowej sieci cieplnej i węzłów grupowych na terenie Skierniewic Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013 Oś Priorytetowa II.

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA WSPRiTS/ZP/15/07 Samorząd Województwa Mazowieckiego

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA WSPRiTS/ZP/15/07 Samorząd Województwa Mazowieckiego Projekt Budowa infrastruktury użytkowej systemu pozycjonowania satelitarnego w Województwie Mazowieckim jest współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach

Bardziej szczegółowo

dla rozwoju Województwa Świętokrzyskiego

dla rozwoju Województwa Świętokrzyskiego SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1. Zamawiający: Związek Gmin Gór Świętokrzyskich, ul. Suchedniowska 3, 26 010 Bodzentyn. 2. Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony. 3. Rodzaj zamówienia:

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zatwierdzam:... SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dotyczy zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego ogłoszonego przez Centrum Informatyczne Edukacji na wykonanie:

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Wrocławski Park Technologiczny S.A. ul. Muchoborska 18 54-424 Wrocław Polska tel. +48 71 798 58 00 fax. +48 71 780 40 34 e-mail: wpt@technologpark.pl Nr referencyjny nadany przez Zamawiającego WPT/13/2015

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA, zwana dalej SIWZ, na: zarządzanie nieruchomościami stanowiącymi zasób Wojskowej Agencji Mieszkaniowej

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA, zwana dalej SIWZ, na: zarządzanie nieruchomościami stanowiącymi zasób Wojskowej Agencji Mieszkaniowej Biuro Prezesa ul. Chałubińskiego 3a 02-004 Warszawa SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA, zwana dalej SIWZ, na: zarządzanie nieruchomościami stanowiącymi zasób Wojskowej Agencji Mieszkaniowej Przedmiotowe

Bardziej szczegółowo

4533 1221 1 - II piętro - pomieszczenia Nr 303, 302, 301 III piętro - pomieszczenie serwerowni Nr 419 POZNAŃ

4533 1221 1 - II piętro - pomieszczenia Nr 303, 302, 301 III piętro - pomieszczenie serwerowni Nr 419 POZNAŃ Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu 61-851 POZNAŃ ul. Zielona 8 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Specyfikacja istotnych

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Budowa serwerowni komputerowej Międzynarodowego Instytutu Biologii Molekularnej i Komórkowej Znak sprawy ADZ-23-33/2011 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zatwierdzam:... SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dotyczy zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego ogłoszonego przez Centrum Informatyczne Edukacji na: DOSTAWĘ I

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Wrocławski Park Technologiczny S.A. ul. Muchoborska 18 54-424 Wrocław Polska tel. +48 71 798 58 00 fax. +48 71 780 40 34 e-mail: wpt@technologpark.pl Nr referencyjny nadany przez Zamawiającego WPT/17/2015

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO (SIWZ) ZAMAWIAJĄCY: Gmina Mokobody Plac Chreptowicza 25 08-124 Mokobody Polska Nr nadany sprawie przez Zamawiającego Nr tel. +48 25 641 13 15 Nr fax +48 25 641 13 15 Adres internetowy e-mail: mokobody@gminy.pl

Bardziej szczegółowo

Przedmiot zamówienia: Wykonanie instalacji oddymiania klatek schodowych w

Przedmiot zamówienia: Wykonanie instalacji oddymiania klatek schodowych w Numer sprawy: 6/PN/15 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO Przedmiot zamówienia: Wykonanie instalacji oddymiania klatek schodowych w Rozdział I. ZAMAWIAJĄCY Zamojski

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zatwierdzam:... SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dotyczy zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego ogłoszonego przez Centrum Informatyczne Edukacji na: DOSTAWĘ I

Bardziej szczegółowo

Nr sprawy PZP-04/02/PŚL BI/07 Bytomska Spółka Restrukturyzacji Kopalń Spółka z o.o. ul. Strzelców Bytomskich 207 41-914 Bytom SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA I. Tryb udzielenia zamówienia 1.

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Remont budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Witosa 1, Plac Powstańców Warszawy 2 w Pile.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Remont budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Witosa 1, Plac Powstańców Warszawy 2 w Pile. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego Remont budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Witosa

Bardziej szczegółowo

Zamawiający Zarząd Transportu Miejskiego w Poznaniu ul. Matejki 59, 60-770 Poznań tel. 61 83 46 146 fax. 61 83 46 147 www.ztm.poznan.

Zamawiający Zarząd Transportu Miejskiego w Poznaniu ul. Matejki 59, 60-770 Poznań tel. 61 83 46 146 fax. 61 83 46 147 www.ztm.poznan. Zamawiający Zarząd Transportu Miejskiego w Poznaniu ul. Matejki 59, 60-770 Poznań tel. 61 83 46 146 fax. 61 83 46 147 www.ztm.poznan.pl Nr sprawy: ZTM.KZP.3410-30/13 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Postępowanie o udzielenie zamówienia niepublicznego na Wyposażenie pól 110 kv stacji Mościska i Mory w zabezpieczenie odcinkowe Konstancin - Jeziorna, marzec

Bardziej szczegółowo

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego - CENTRALA 00 608 Warszawa, Al. Niepodległości 190

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego - CENTRALA 00 608 Warszawa, Al. Niepodległości 190 Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego - CENTRALA 00 608 Warszawa, Al. Niepodległości 190 Biuro Zamówień Publicznych tel.: (22) 592-65-67, 592-64-20, e-mail:bzp@krus.gov.pl Postępowanie o udzielenie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO (SIWZ) DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO (SIWZ) DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO Znak sprawy: ZZ-271-47-U-PN/2015 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO (SIWZ) DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO przeprowadzanego zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ZDP/DT/343/P- 15/2010 ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W DZIERŻONIOWIE SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Do zadania pn.: Budowa chodnika wraz z odwodnieniem przy drodze powiatowej nr 2904D w miejscowości

Bardziej szczegółowo

Zatwierdzam. Płock, dnia 13 grudnia 2013 r.

Zatwierdzam. Płock, dnia 13 grudnia 2013 r. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia na dostawę oleju opałowego dla domów pomocy społecznej i środowiskowego domu samopomocy powiatu płockiego na 2014 rok. Znak sprawy: RI. 473.2.2013 Zatwierdzam

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SP33.3301.1.2014 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na: zaprojektowanie i budowę szkolnego palcu zabaw dla uczniów

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w trybie przetargu nieograniczonego

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w trybie przetargu nieograniczonego Nr zamówienia: 21/dost./2010 Zatwierdzam:... SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę sprzętu

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007 2013 Zamawiający: Akademicki Związek Sportowy ul. Kredytowa

Bardziej szczegółowo

na usługę drukowania i dostawy ulotki na potrzeby akcji informacyjnej o stanie konta ubezpieczonego w centrali ZUS.

na usługę drukowania i dostawy ulotki na potrzeby akcji informacyjnej o stanie konta ubezpieczonego w centrali ZUS. Znak sprawy: TZ/370/21/13; SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na usługę drukowania i dostawy ulotki

Bardziej szczegółowo

budowę świetlicy wiejskiej w miejscowości Grąsino Gmina Słupsk

budowę świetlicy wiejskiej w miejscowości Grąsino Gmina Słupsk SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, którego wartość szacunkowa przekracza wyrażoną w złotych równowartość kwoty 206 000 euro i nie przekracza

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: Niniejsza specyfikacja składa się łącznie z 12 stron. Zatwierdzam w dniu...

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: Niniejsza specyfikacja składa się łącznie z 12 stron. Zatwierdzam w dniu... Numer sprawy: ZP/2/2014 Specyfikacja istotnych warunków zamówienia na wykonanie robót remontowych polegających na remoncie tarasu, schodów zewnętrznych i chodników w Szkolnym Ośrodku Wypoczynkowym Orle

Bardziej szczegółowo