INSTRUKCJA DLA WYKONAWCÓW

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "INSTRUKCJA DLA WYKONAWCÓW"

Transkrypt

1 ZAMAWIAJĄCY: ZARZĄD CMENTARZY KOMUNALNYCH pl. Strzelecki 19/21, Wrocław tel.: /71/ , faks: /71/ TT /2015 INSTRUKCJA DLA WYKONAWCÓW Dotyczy: zagospodarowania pola grzebalnego nr 96 grobami murowanymi Zatwierdzam: Dyrektor Zofia Kluszycka

2 1. Informacje ogólne Opis przedmiotu zamówienia Termin wykonania zamówienia Warunki udziału w postępowaniu oraz sposób dokonywania oceny spełnienia tych warunków Oświadczenia i dokumenty, jakie powinni dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu Oferty wariantowe Informacja dotycząca walut obcych, w jakich mogą być prowadzone rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą Informacja o sposobie porozumiewania się z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów Osoby uprawnione do porozumiewania się z Wykonawcami Opis sposobu przygotowania ofert Opis sposobu obliczenia ceny Wadium Termin związania ofertą Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert Opis kryteriów i sposobu oceny ofert Zabezpieczenie należytego wykonania umowy Wzór umowy na wykonanie zamówienia Postanowienia dodatkowe Formularz oferty Oświadczenie Projekt umowy...14

3 TT /2015 strona nr 3 1 INFORMACJE OGÓLNE 1. Zarząd Cmentarzy Komunalnych zaprasza do składania ofert w postępowaniu ofertowo pisemnym. 2. Przedmiotem postępowania jest zagospodarowanie pola grzebalnego nr 96 grobami murowanymi dwumiejscowymi w pionie na terenie Cmentarza Komunalnego Oddział Osobowice przy ul. Osobowickiej 47 we Wrocławiu. 3. Niniejsze postępowanie nie podlega przepisom ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych. 4. Przedmiot zamówienia będzie realizowany ze środków własnych Wykonawcy. 5. Zamawiający może w każdym czasie przed upływem terminu składania ofert zmodyfikować treść Instrukcji dla Wykonawców. Dokonaną w ten sposób modyfikację Zamawiający niezwłocznie umieszcza na swojej stronie internetowej. 6. Użyte w Instrukcji terminy mają następujące znaczenie: 1) ZCK lub Zamawiający Zarząd Cmentarzy Komunalnych 2) Postępowanie postępowanie prowadzone przez Zamawiającego na podstawie niniejszej Instrukcji. 3) Instrukcja niniejsza Instrukcja dla Wykonawców. 4) Wykonawca podmiot, który ubiega się o wykonanie przedmiotu postępowania, złoży ofertę albo zawrze z Zamawiającym umowę. 7. Dane Zamawiającego Zarządu Cmentarzy Komunalnych: 1) Konto bankowe: PKO BP SA ; 2) NIP: ) Dokładny adres do korespondencji: pl. Strzelecki 19/21, Wrocław. 4) Faks do korespondencji: /71/ ) do korespondencji w sprawie Zamówienia: 6) Znak Postępowania: TT /2015. Uwaga: w korespondencji kierowanej do Zamawiającego należy posługiwać się tym znakiem. 2 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Przedmiotem zamówienia jest zagospodarowanie pola grzebalnego nr 96 grobami murowanymi dwumiejscowymi w pionie w ilości 218 szt. z bloczków betonowych o grubości 12 cm na terenie Cmentarza Komunalnego Oddział Osobowice przy ul. Osobowickiej 47 we Wrocławiu. 2. Zakres zamówienia obejmuje: 1) wykonanie wykopu pod grób; 2) wykonanie fundamentów pod mury; 3) wykonanie murów z bloczków betonowych o grubości 12 cm; 4) wykonanie tynków II kategorii wraz z pobiałkowaniem; 5) ułożenie elementów prefabrykowanych; 6) obsypanie grobów ziemią z zagęszczeniem;

4 TT /2015 strona nr 4 7) wyrównanie powierzchni terenu pola; 8) wywóz nadmiaru ziemi poza teren cmentarza. 3. Szczegółowy plan zagospodarowania pola nr 96 oraz sposób wykonania grobów murowanych określają rysunki załączone do Instrukcji dla Wykonawców. 3 TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA Ustala się następujący termin wykonania przedmiotu zamówienia: Rozpoczęcia: r.; Zakończenia: r. w tym wykonanie: w roku szt. grobów (etap I) w roku szt. grobów (etap II) 4 WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPOSÓB DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIENIA TYCH WARUNKÓW 1. O udzielenie Zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy: 1) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień; 2) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, a w szczególności posiadają kierownika budowy z uprawnieniami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno budowlanej; 3) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, a w szczególności posiadają ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej na kwotę minimum ,00 zł; 2. Ocena spełnienia warunków wymaganych od Wykonawców zostanie dokonana według formuły spełnia/nie spełnia na podstawie złożonych dokumentów i oświadczeń opisanych w 5. 5 OŚWIADCZENIA I DOKUMENTY, JAKIE POWINNI DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIENIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 1. W celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu każdy z Wykonawców powinien przedłożyć wraz z ofertą następujące oświadczenia i dokumenty: 1) oświadczenie, że Wykonawca spełnia warunki określone w 4; 2) aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; 3) aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania

5 TT /2015 strona nr 5 decyzji właściwego organu wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert; 4) aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające odpowiednio, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert; 5) kopie uprawnień budowlanych kierownika; 6) aktualne zaświadczenia z właściwej izby samorządowej o przynależności do Izby osób pełniących samodzielne funkcje w budownictwie; 7) opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia. Jeżeli z załączonej do oferty polisy nie wynika, że została opłacona, należy dołączyć dowód opłacenia polisy. 2. Dokumenty są składane w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. 3. Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu wyłącznie wtedy, gdy złożona przez Wykonawcę kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości, co do jej prawdziwości. 6 OFERTY WARIANTOWE Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 7 INFORMACJA DOTYCZĄCA WALUT OBCYCH, W JAKICH MOGĄ BYĆ PROWADZONE ROZLICZENIA MIĘDZY ZAMAWIAJĄCYM A WYKONAWCĄ Zamawiający nie dopuszcza rozliczenia z wykonawcą w innej walucie niż w polskich złotych. 8 INFORMACJA O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW 1. Wszelkiego rodzaju oświadczenia, wnioski, zawiadomienia, informacje itp. (dalej, zbiorczo, Korespondencja ) Zamawiający i Wykonawcy przekazują pisemnie. 2. Zamawiający dopuszcza składanie Korespondencji za pomocą faksu (na numer wskazany w 1 ust. 6 pkt 4 instrukcji) lub drogą owa (na adres wskazany w 1 ust. 7 pkt 5 instrukcji) 3. Korespondencję uważa się za złożoną w terminie, jeżeli jej treść dotarła do Zamawiającego przed upływem terminu i została niezwłocznie potwierdzona na piśmie. 9 OSOBY UPRAWNIONE DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI Osobą uprawnioną do porozumiewania się z Wykonawcami jest pan Ryszard Jaworowski, tel. /71/

6 TT /2015 strona nr 6 10 OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT 1. Wykonawcy przedstawią oferty zgodnie z wymaganiami instrukcji dla Wykonawców oraz poniosą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. 2. Wykonawca zobowiązany jest do zdobycia wszelkich informacji, które mogą być konieczne do prawidłowej wyceny wartości robót, gdyż wyklucza się możliwość roszczeń Wykonawcy związanych z błędnym skalkulowaniem ceny lub pominięciem elementów niezbędnych do prawidłowego wykonania umowy. 3. Każdy Wykonawca przedłoży tylko jedną ofertę (sam, jako podmiot wspólny lub jako spółka cywilna). Złożenie większej liczby ofert lub złożenie oferty zawierającej propozycje alternatywne spowoduje odrzucenie wszystkich ofert złożonych przez Wykonawcę. 4. Ofertę należy napisać w języku polskim, na maszynie, komputerze lub czytelnym pismem ręcznym (długopisem lub nieścieralnym atramentem). Dokumenty nieprzetłumaczone nie będą brane pod uwagę. 5. Wszystkie strony oferty muszą być ponumerowane (nie dotyczy to stron niezapisanych), ułożone w kolejności przedstawionej w Formularzu zgłoszenia uczestnictwa. Przez ponumerowanie wszystkich stron należy rozumieć wszystkie dokumenty złożone w ofercie tj. obejmujące druk zgłoszenia uczestnictwa oraz wszystkie załączone dokumenty. 6. Wszystkie miejsca, w których Wykonawca naniósł zmiany muszą być parafowane przez osoby podpisujące ofertę. 7. Oferta powinna być trwale spięta w sposób uniemożliwiający jej zdekompletowanie. 8. Wykonawca powinien umieścić ofertę w zamkniętej kopercie lub opakowaniu, które powinny być opisane według następującego wzoru: Oferta na przetarg nr TT /2015 Oferta przetargowa budowa grobów murowanych na Cmentarzu Komunalnym Oddział Osobowice Nie otwierać przed: (termin składania ofert) Zamawiający: Zarząd Cmentarzy Komunalnych Wykonawca: (nazwa i adres) pl. Strzelecki 19/21, Wrocław Nie otwierać przed dniem r. przed godz Wykonawca swoją ofertę sporządza według załączonego wzoru Formularza zgłoszenia uczestnictwa stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszej Instrukcji (zaleca się wypełnienie załączonego druku). 10. Wypełniony formularz zgłoszenia uczestnictwa, zawiera następujące dane: 1) datę sporządzenia oferty; 2) nazwę i siedzibę Wykonawcy; 3) ścisłe określenie przedmiotu oferty; 4) podanie imienia i nazwiska osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy w toku prowadzonego postępowania przetargowego; 5) podanie ceny netto grobu murowanego dwumiejscowego w pionie; 6) podanie terminu realizacji zamówienia;

7 TT /2015 strona nr 7 7) podanie formy i wysokości wpłaty wadium; 8) podanie formy i wysokości wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy; 9) oświadczenia, że Wykonawca: a) zapoznał się z Instrukcją dla Wykonawców i przyjmuje ją bez zastrzeżeń; b) zapoznał się z terenem budowy; c) zapoznał się z treścią załączonego projektu umowy i akceptuje ją bez zastrzeżeń; d) uważa się za związanego ofertą przez 30 dni licząc od dnia otwarcia ofert; e) zobowiązuje się do zawarcia umowy w terminie określonym przez Zamawiającego; 11. Do złożonej oferty należy załączyć następujące dokumenty i oświadczenia: 1) dowód wniesienia wadium (kopia lub kserokopia); 2) dokumenty i oświadczenia opisane w 5; 3) oświadczenie, że Wykonawca spełnia warunki określone w 4 załącznik nr Zgłoszenie uczestnictwa, załączniki do zgłoszenia uczestnictwa powinny zostać wypełnione ściśle według warunków i postanowień zawartych w Instrukcji dla Wykonawcy, bez dokonywania w nich zmian przez Wykonawcę i podpisane przez osobę lub osoby upełnomocnione. W przypadku, gdy jakakolwiek część powyższych dokumentów nie dotyczy Wykonawcy, wpisuje on nie dotyczy. 11 OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY 1. Cena oferty musi zawierać wszelkie koszty niezbędne do zrealizowania zamówienia w odniesieniu do jednego grobu murowanego a wynikającego z opisu w 2 oraz inne koszty bez których nie można wykonać zamówienia. 2. Cena oferty jest ceną netto tj. bez podatku VAT. 12 WADIUM 1. Warunkiem udziału w Postępowaniu jest wniesienie wadium. Zamawiający określa wadium na kwotę: 5 000,00 zł (słownie: pięć tysięcy 00/100 złotych). 2. Wadium musi być wniesione przed upływem terminu do składania ofert. 3. Wadium może być wnoszone w następujących formach: 1) pieniądzu; 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; 3) gwarancjach bankowych; 4) gwarancjach ubezpieczeniowych; 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, poz. 1158, z póź. zm.). 4. Wadium wnoszone w pieniądzu Wykonawca wpłaca przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego prowadzony w PKO BP SA numer rachunku dla podmiotów krajowych: , dla podmiotów zagranicznych: kod

8 TT /2015 strona nr 8 IBAN-SWIFT: PL BPKOPLPW, z adnotacją Wadium nr postępowania: TT / Dokumenty, o których mowa w ust. 3 pkt 2 5 muszą zachowywać ważność przez cały okres, w którym Wykonawca jest związany ofertą. 6. W przypadku wnoszenia wadium przelewem na rachunek bankowy, o jego wniesieniu w terminie decydować będzie data wpływu środków na rachunek bankowy Zamawiającego. 7. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium, jeżeli: 1) upłynął termin związania ofertą; 2) zawarto umowę i wniesiono zabezpieczenie należytego wykonania tej umowy; 3) Zmawiający unieważnił postępowanie. 8. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na wniosek Wykonawcy: 1) który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert; 2) który został wykluczony z postępowania; 3) którego oferta została odrzucona. 9. Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, Zamawiający zwraca je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę. 10. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana: 1) odmówił podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie; 2) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy; 3) zawarcie umowy stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. 13 TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ 1. Wykonawcy będą związani ofertę przez okres 30 dni. 2. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 14 MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT 1. Termin składania ofert upływa r. o godz Oferty złożone po tym terminie zostaną zwrócone bez otwierania. Decydujące znaczenie dla oceny zachowania powyższego terminu ma data i godzina wpływu oferty do Zamawiającego, a nie data jej wysłania przesyłką pocztową czy kurierską. 2. Oferty należy dostarczyć do siedziby Zamawiającego (pok. 214 sekretariat) i zaadresować. 3. Publiczne otwarcie ofert nastąpi w dniu r. o godz w siedzibie Zamawiającego, (sala konferencyjna). 4. Informacje ogłoszone w trakcie publicznego otwarcia ofert zostaną udostępnione nieobecnym Wykonawcom na ich wniosek.

9 TT /2015 strona nr 9 15 OPIS KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT 1. Złożone oferty będą oceniane według poniższych zasad. 2. Oferty zostaną ocenione za pomocą systemu punktowego, zgodnie z poniższym kryterium: cena budowy jednego grobu murowanego bez podatku VAT 100 % 3. Ocena kryterium zostanie dokonana zgodnie z podaną formułą: liczba punktów C C C = min Cb 100 C najniższa cena bez podatku VAT spośród zakwalifikowanych ofert min C cena bez podatku VAT badanej oferty b 4. Wybrana zostanie ta oferta, która uzyska największą ilość punktów. 16 ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY 1. Zamawiający będzie żądał od Wykonawcy, który wygra przetarg, wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy zwanego dalej zabezpieczeniem, w wysokości: 5 000,00 zł (słownie: pięć tysięcy 00/100 złotych). 2. Zabezpieczenie należy wnieść przed podpisaniem umowy. 3. Zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy. 4. Zabezpieczenie może być wnoszone według wyboru Wykonawcy w jednej lub w kilku następujących formach: 1) pieniądzu; 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; 3) gwarancjach bankowych; 4) gwarancjach ubezpieczeniowych; 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, poz. 1158, ze zm.). 5. Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu Wykonawca wpłaca przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego: dla podmiotów krajowych: , dla podmiotów zagranicznych: kod IBAN-SWIFT: PL BPKOPLPW. 6. W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu Wykonawca może wyrazić zgodę na zaliczenie kwoty wadium na poczet zabezpieczenia. 7. Jeżeli zabezpieczenie wniesiono w pieniądzu, Zamawiający przechowuje je na oprocentowanym rachunku bankowym. Zamawiający zwraca zabezpieczenie wniesione w pieniądzu z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy Wykonawcy.

10 TT /2015 strona nr Zamawiający zwraca zabezpieczenie w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane. 17 WZÓR UMOWY NA WYKONANIE ZAMÓWIENIA 1. Z Wykonawcą, którego oferta zostanie uznana przez Zamawiającego za ofertę najkorzystniejszą, zostanie podpisana umowa. 2. Wraz z Instrukcją dla Wykonawców Wykonawca otrzymał od Zamawiającego projekt umowy na wykonanie Zamówienia stanowiący załącznik nr 3 do Instrukcji. 18 POSTANOWIENIA DODATKOWE 1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podania przyczyny. 2. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy lub nie wnosi wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, Zamawiający może wybrać najkorzystniejszą ofertę spośród pozostałych.

11 TT /2015 strona nr 11 Załącznik nr 1 do Instrukcji dla Wykonawców (pieczęć Wykonawcy) 1. Zarejestrowana nazwa Wykonawcy FORMULARZ OFERTY Zarejestrowany adres Wykonawcy Numer telefonu:... Numer faksu:... REGON:... NIP: Wyrażamy chęć uczestnictwa w zorganizowanym przez Zarząd Cmentarzy Komunalnych we Wrocławiu z siedzibą przy pl. Strzeleckim 19/21 przetargu ofertowo pisemnym na zagospodarowanie pola grzebalnego nr 96 grobami murowanymi w ilości 218 szt. na terenie Cmentarza Komunalnego Oddział Osobowice we Wrocławiu. 4. Oferujemy wykonanie jednego grobu murowanego dwumiejscowego w pionie w wysokości:... zł (słownie:...) bez podatku VAT. Zamówienie zrealizujemy w terminie: Rozpoczęcie: r.; Zakończenie: r. w tym wykonanie: w roku szt. grobów (etap I) w roku szt. grobów (etap II) 5. Na przedmiot zamówienia udzielamy gwarancji na 36 miesięcy. 6. Wadium w wysokości... zł zostało wniesione w dniu... w formie... (dowód wpłacenia w załączeniu). 7. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy zostanie wniesione przed podpisaniem umowy w kwocie... zł w formie Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z Instrukcją dla Wykonawców i przyjmujemy ją w całości bez zastrzeżeń. 9. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z terenem budowy. 10. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z treścią projektu umowy i akceptujemy go bez zastrzeżeń.

12 TT /2015 strona nr Oświadczamy, że uważamy się związani z ofertą przez okres 30 dni, licząc od dnia otwarcia ofert. 12. Oświadczamy, że zobowiązujemy się podpisać umowę w terminie określonym przez Zamawiającego 13. Załącznikami do niniejszej oferty, stanowiącymi integralną część są: (podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy) Uwaga: w przypadku składania oferty wspólnej przedmiotowe zgłoszenie uczestnictwa podpisują wszyscy Partnerzy, a w przypadku spółki cywilnej podpisują wszyscy wspólnicy.

13 TT /2015 strona nr 13 Załącznik nr 2 do Instrukcji dla Wykonawców (pieczęć Wykonawcy) OŚWIADCZENIE Oświadczam(y), że 1. posiadam(y) uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień; 2. posiadam(y) niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuję(my) potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, a w szczególności posiadam(y) kierownika budowy z uprawnieniami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno budowlanej; 3. znajduję(my) się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, a w szczególności posiadam(y) ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej na kwotę minimum ,00 zł;... (podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy)

14 TT /2015 strona nr 14 Załącznik nr 3 do Instrukcji dla Wykonawców PROJEKT UMOWY UMOWA NR... zawarta w dniu... pomiędzy: Zarządem Cmentarzy Komunalnych z siedzibą przy pl. Strzeleckim 19/21 we Wrocławiu zwanym dalej ZAMAWIAJĄCYM, w imieniu którego działa a Dyrektor Zofia Kluszycka z siedzibą.., zarejestrowanym w ewidencji działalności gospodarczej pod nr w dniu. i posiadającym NIP., zwanym dalej WYKONAWCĄ o następującej treści: 1 PRZEDMIOT UMOWY 1. Zamawiający oświadcza, że w imieniu Gminy Wrocław zarządza Cmentarzem Komunalnym Oddział Osobowice mieszczącym się przy ul. Osobowickiej 47 we Wrocławiu. 2. Zamawiający wyłonił Wykonawcę w przeprowadzonym postępowaniu ofertowo pisemnym ogłoszonym w dniu.r. 3. Zamawiający wyraża zgodę na wykonanie robót budowlanych na terenie Cmentarza Komunalnego Oddział Osobowice przy ul. Osobowickiej 47 we Wrocławiu, w zakresie zagospodarowania pola grzebalnego nr 96 po przez budowę grobów murowanych dwumiejscowych w pionie w ilości 218 szt. 4. Zakres zamówienia obejmuje: 1) wykonanie wykopu pod grób; 2) wykonanie fundamentów pod mury; 3) wykonanie murów z bloczków betonowych o grubości 12 cm; 4) wykonanie tynków II kategorii wraz z pobiałkowaniem; 5) ułożenie elementów prefabrykowanych; 6) obsypanie grobów ziemią z zagęszczeniem; 7) wyrównanie powierzchni terenu pola; 8) wywóz nadmiaru ziemi poza teren Cmentarza. 5. Szczegółowy plan zagospodarowania pola nr 96 oraz sposób wykonania grobów murowanych określają rysunki załączone do umowy. 6. Przedmiot zamówienia będzie realizowany ze środków własnych Wykonawcy.

15 TT /2015 strona nr Ustala się termin realizacji zamówienia: 2 TERMINY 1) rozpoczęcia: r. 2) wykonania pierwszych 108 szt. grobów murowanych (etap I): r. 3) zakończenia (etap II): r. 2. Termin realizacji zamówienia może być przedłużony w przypadku niskiego popytu na budowane groby murowane. 1. Obowiązki Zamawiającego: 3 SZCZEGÓŁOWE OBOWIĄZKI STRON 1) umożliwi nieodpłatnie wjeżdżanie na teren cmentarza sprzętu oraz pojazdów w zakresie niezbędnym do wykonania prac; 2) zapewni nadzór nad wykonywaniem oraz współpracę w niezbędnym zakresie, w szczególności z Kierownikiem cmentarza. 2. Obowiązki Wykonawcy: 1) przejąć protokolarnie teren budowy; 2) wykonać przedmiot umowy określony w 1 niniejszej umowy zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa, normami, warunkami technicznymi wykonania robót, wiedzą techniczną oraz zaleceniami nadzoru Zamawiającego; 3) realizować przedmiot umowy w sposób umożliwiający sukcesywną sprzedaż grobów murowanych przy zapewnieniu zachowania zasad bezpieczeństwa użytkowania już zagospodarowanych kwater; 4) prowadzić roboty nie powodując zakłócania prowadzonych ceremoniałów pogrzebowych; 5) zorganizować, zagospodarować oraz należycie zabezpieczyć plac budowy w sposób zapewniający bezpieczeństwo osób przebywających na terenie budowy i w jej obrębie oraz zabezpieczyć teren przed dostępem osób trzecich; 6) zapewnić stały nadzór nad mieniem oraz zawrzeć stosowne umowy ubezpieczenia mienia oraz od odpowiedzialności cywilnej; 7) ponosić pełną odpowiedzialność za zapewnienie właściwych warunków higieniczno-sanitarnych oraz wykonywanie przedmiotu umowy zgodnie z przepisami bhp; 8) odpowiednio zorganizować roboty budowlane, w tym: a) utrzymać porządek w trakcie realizacji robót oraz systematycznie porządkować miejsca wykonywania robót, b) prowadzić roboty w sposób bezpieczny, c) natychmiastowo i skutecznie usuwać wszelkie szkody i awarie; 9) postępować z odpadami zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa. Wykonawca, jako wytwórca odpadów w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt. 32 ustawy z dnia r. o odpadach (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 21 z późn. zm.) ma obowiązek zagospodarowania powstałych podczas realizacji przedmiotu umowy odpadów zgodnie z ustawą z dnia r. o odpadach

16 TT /2015 strona nr 16 (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 21 z późn. zm.) i ustawą z dnia r. Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r., poz z późniejszymi zmianami) oraz zgłoszenia informacji o wytwarzanych odpadach oraz sposobie ich zagospodarowania do Wydziału Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miejskiego Wrocławia oraz Zamawiającego; 10) zabezpieczy istniejące groby, nagrobki oraz drzewa i krzewy przed ich uszkodzeniem lub zanieczyszczeniem o ile zajdzie taka konieczność; 11) w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia grobów lub nagrobków bądź urządzeń (np. istniejącego uzbrojenia) w toku realizacji robót ma obowiązek ich naprawienia (doprowadzenia do stanu poprzedniego) na swój koszt; 12) utrzymanie w należytym stanie technicznym i estetycznym oraz zabezpieczenie placu budowy; 13) po zakończeniu robót: a) zgłosi przedmiot umowy do odbioru końcowego, b) na swój koszt uporządkuje teren budowy i przekaże go Zamawiającemu w dacie odbioru końcowego robót. 3. Wykonawca oświadcza i stwierdza swym podpisem pod niniejszą umową, że posiada wszelkie potrzebne uprawnienia i zezwolenia oraz wiedzę i doświadczenie do wykonywania przedmiotu umowy. 4. Wykonawca oświadcza, że prace będzie wykonywał codziennie z wyjątkiem niedziel i dni świątecznych i dni, w których Zamawiający ogłosi zamknięcie cmentarza. 4 WYNAGRODZENIE Za wykonanie prac, Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie ryczałtowe za wybudowanie jednego grobu murowanego dwumiejscowego w pionie z utwardzonymi ściankami do pochowania z góry w wysokości... zł (słownie:...) bez podatku VAT płatne przez rodzinę osoby zmarłej po wcześniejszym wniesieniu przez nią opłaty za miejsce w biurze cmentarza. 5 ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY 1. Wykonawca wniósł zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5 000,00 zł (słownie: pięć tysięcy 00/100 złotych) w formie Zamawiający zwróci Wykonawcy zabezpieczenie należytego wykonania umowy w ciągu 30 dni od daty odbioru końcowego. 3. Jeżeli zabezpieczenie wniesiono w pieniądzu, Zamawiający przechowuje je na oprocentowanym rachunku bankowym. Zamawiający zwraca zabezpieczenie wniesione w pieniądzu z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy Wykonawcy. 6 GWARANCJA Wykonawca udziela gwarancji na okres 36 miesięcy na wykonane prace będące przedmiotem umowy licząc od dnia odbioru końcowego.

17 TT /2015 strona nr 17 7 POSTANOWIENIA DODATKOWE 1. Zamawiającemu przysługuje od Wykonawcy opłata z tytułu korzystania z mienia komunalnego w wysokości 10 % od pobieranej opłaty bez podatku VAT określonej w 4 niniejszej umowy + należny podatek VAT. 2. Opłata z tytułu korzystania z mienia komunalnego określona w ust. 1 płatna jest przez Wykonawcę w terminie 10 dni licząc od dnia wystawienia faktury, przelewem na konto Zamawiającego, PKO BP SA WYPOWIEDZENIE UMOWY 1. Umowa zawarta na czas oznaczony może zostać rozwiązana za zgodą Stron tylko z ważnych przyczyn niezależnych od umawiających się Stron. W takim przypadku Strony zgodnie rezygnują z ewentualnych roszczeń odszkodowawczych wynikających z rozwiązania umowy. 2. Nie przestrzeganie przez Wykonawcę postanowień 3 ust 2, 3 i 4 oraz zalegania z płatnościami wynikającymi z postanowień 7, będzie skutkować rozwiązaniem niniejszej umowy przez Zamawiającego, ze skutkiem natychmiastowym. 9 POSTANOWIENIA KOŃCOWE 1. Wszelkie zmiany postanowień niniejszej umowy mogą nastąpić za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie pod rygorem nieważności takiej zmiany. 2. W sprawach nieuregulowanych niniejsza umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego. 3. Wszystkie ewentualne spory mogące wyniknąć na tle wykonania niniejszej umowy rozstrzygać będzie właściwy rzeczowo Sąd Powszechny we Wrocławiu. 4. Umowa sporządzona została w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron. 5. Załączniki do umowy: 1) Oferta Wykonawcy; 2) Plan sytuacyjny zagospodarowania pola; 3) Rysunki techniczne grobów murowanych; ZAMAWIAJĄCY: WYKONAWCA:

Remont dachu (II) Miejski Zakład Komunikacyjny sp. z o.o. w Jeleniej Górze zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu pod nazwą:

Remont dachu (II) Miejski Zakład Komunikacyjny sp. z o.o. w Jeleniej Górze zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu pod nazwą: Miejski Zakład Komunikacyjny sp. z o.o. w Jeleniej Górze zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu pod nazwą: Remont dachu (II) Część I. Postanowienia ogólne 1. Zamawiający - Miejski Zakład Komunikacyjny

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia WÓJT GMINY MILANÓW ul. Kościelna 11 a, 21-210 Milanów tel./ faks: (083) 3567002 www.milanow.pl Milanów dnia 22.09.2010r Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia ogłoszonego przez Wójta Gminy Milanów

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Strona 1 z 7 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zgkikm.wroc.pl Wrocław: Wykonanie prac polegających na dostosowaniu części numerycznej

Bardziej szczegółowo

ZAMAWIAJĄCY. Żagańskie Wodociągi i Kanalizacje spółka z o.o. w Żaganiu SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

ZAMAWIAJĄCY. Żagańskie Wodociągi i Kanalizacje spółka z o.o. w Żaganiu SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ZAMAWIAJĄCY Żagańskie Wodociągi i Kanalizacje spółka z o.o. w Żaganiu SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DOSTAWA ORAZ SFINANSOWANIE W FORMIE LEASINGU OPERACYJNEGO Z MOŻLIWOŚCIĄ WYKUPU KOPARKO-ŁADOWARKI

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zgkikm.wroc.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zgkikm.wroc.pl Strona 1 z 6 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zgkikm.wroc.pl Wrocław: Zaprojektowanie i wdrożenie strony internetowej dla Zarządu

Bardziej szczegółowo

Lędziny: ULICA PALMOWA W LĘDZINACH ORAZ OŚWIETLENIE ULICY PALMOWEJ. Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia:

Lędziny: ULICA PALMOWA W LĘDZINACH ORAZ OŚWIETLENIE ULICY PALMOWEJ. Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: Lędziny: ULICA PALMOWA W LĘDZINACH ORAZ OŚWIETLENIE ULICY PALMOWEJ Numer ogłoszenia: 86838-2008; data zamieszczenia: 25.04.2008 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane REMONT ŚWIETLIC WIEJSKICH W KRAKULICACH, BIAŁOGARDZIE, NOWĘCINIE ORAZ WICKU W GMINIE WICKO - realizowany w ramach projektu pt. Remont z wyposażeniem świetlic

Bardziej szczegółowo

WARUNKI UCZESTNICTWA W POSTĘPOWANIU O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ PONIŻEJ EURO

WARUNKI UCZESTNICTWA W POSTĘPOWANIU O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ PONIŻEJ EURO Jelenia Góra, 12 maja 2014 r. WARUNKI UCZESTNICTWA W POSTĘPOWANIU O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ PONIŻEJ 30.000 EURO I. ZAMAWIAJĄCY: Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Bardziej szczegółowo

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM 1 z 6 2014-04-24 14:42 Białystok: Wykonanie dokumentacji na przebudowę sieci w ul. Ciepłej, Poleskiej, Nowogrodzkiej, Jurowieckiej, Gruntowej, Mickiewicza, Broniewskiego oraz Akademickiej w Białymstoku

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA USŁUGI MARKETINGOWE W POSTĘPOWANIU W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA USŁUGI MARKETINGOWE W POSTĘPOWANIU W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA USŁUGI MARKETINGOWE W POSTĘPOWANIU W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO 1. INFORMACJE WPROWADZAJĄCE 1.1 Polski Związek Jeździecki, z siedzibą w Warszawie przy

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

OGŁOSZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO CENTRALNY INSTYTUT OCHRONY PRACY Państwowy Instytut Badawczy ul. Czerniakowska 16, 00-701 Warszawa tel. (0-22) 623 43 98, fax: (0-22) 840.81.41 Warszawa, dnia 14.11.2007 r. OGŁOSZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA

Bardziej szczegółowo

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 12.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 12. Opracowanie i wdrożenie zintegrowanego systemu informatycznego do zarządzania Zarządem Budynków Mieszkalnych w Suwałkach Numer ogłoszenia: 204390-2013; data zamieszczenia: 27.05.2013 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Strona 1 z 6 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zgkikm.wroc.pl Wrocław: Dostawa tonerów do drukarki Canon I Sensys 7660 cdn Numer

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) GŁÓWNY URZĄD MIAR Nr sprawy BA-231-2/536/276/MM/11 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) na dostawę elektronicznego systemu zarządzania czynnościami metrologicznymi E-SUM CPV 48000000-8 Pakiety

Bardziej szczegółowo

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Świebodzice: Naprawa oraz obsługa instalacji gazowych w budynkach i lokalach stanowiących własność Gminy Świebodzice Administrowanych przez Miejski Zarząd Nieruchomości Numer ogłoszenia: 238594-2011; data

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej zamawiającego: www.ncbir.pl

Adres strony internetowej zamawiającego: www.ncbir.pl Warszawa: NAJEM SAMOCHODU DLA NARODOWEGO CENTRUM BADAŃ I ROZWOJU Numer ogłoszenia: 408452-2011; data zamieszczenia: 02.12.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie

Bardziej szczegółowo

BUDOWA BUDYNKU OSP W NACZĘSŁAWICACH

BUDOWA BUDYNKU OSP W NACZĘSŁAWICACH BUDOWA BUDYNKU OSP W NACZĘSŁAWICACH OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRES:

Bardziej szczegółowo

Instrukcja dla oferentów

Instrukcja dla oferentów Zarząd Eksploatacji Zasobów Komunalnych 58-530 Kowary ul. Dworcowa 11 tel. (75)71823-08 NIP 611-02-04-391 Regon 230505414 Instrukcja dla oferentów postępowania przy zamówieniu o wysokości do 30.000 euro

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zbm.suwalki.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zbm.suwalki.pl Strona 1 z 7 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zbm.suwalki.pl Suwałki: Dostawa i montaż windy wewnętrznej osobowej dostosowanej

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza im. Marszałka Józefa Piłsudskiego 28-136 Nowy Korczyn, Winiary 58 tel./fax (041)377-10-71 http://bip.powiat.busko.pl/ e mail:domdzieckawiniary@wp.pl SPECYFIKACJA ISTOTNYCH

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Nadleśnictwo Ostrów Mazowiecka, ul. 3 Maja 30, Ostrów Mazowiecka, woj.

I. 1) NAZWA I ADRES: Nadleśnictwo Ostrów Mazowiecka, ul. 3 Maja 30, Ostrów Mazowiecka, woj. Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.lasy.gov.pl/pl/bip/dg/rdlp_warszawa/nadl_ostrow_mazowiecka/zamowienia_publiczne Ostrów Mazowiecka:

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.swiebodzice.pl/bip-zgm Świebodzice: Naprawa oraz obsługa instalacji gazowych w 2015r w budynkach

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej zamawiającego: www.zgm-centrum.wroc.pl. I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: wspólnota mieszkaniowa.

Adres strony internetowej zamawiającego: www.zgm-centrum.wroc.pl. I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: wspólnota mieszkaniowa. Wrocław: Remont dachu i elewacji z wymianą stolarki okiennej wraz z osuszaniem budynku mieszkalnego przy ul. Odrzańskiej 20 we Wrocławiu Numer ogłoszenia: 115930-2011; data zamieszczenia: 16.05.2011 OGŁOSZENIE

Bardziej szczegółowo

Przebudowa stropu i dachu budynku gospodarczego z przeznaczeniem na budynek socjalno-biurowy w

Przebudowa stropu i dachu budynku gospodarczego z przeznaczeniem na budynek socjalno-biurowy w Page 1 of 6 Gorzów Wielkopolski: Przebudowa stropu i dachu budynku gospodarczego z przeznaczeniem na budynek socjalno-biurowy. Numer ogłoszenia: 403046-2009; data zamieszczenia: 23.11.2009 OGŁOSZENIE O

Bardziej szczegółowo

Lublin: Dostawa tonerów do drukarek i materiałów biurowych dla Zarządu

Lublin: Dostawa tonerów do drukarek i materiałów biurowych dla Zarządu Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.znk-lublin.pl Lublin: Dostawa tonerów do drukarek i materiałów biurowych dla Zarządu Nieruchomości

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: itme.bip.eur.pl/public/?

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: itme.bip.eur.pl/public/? Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: itme.bip.eur.pl/public/?id=135376 Warszawa: Dostawa urządzeń dla sieci komputerowej Instytutu Technologii

Bardziej szczegółowo

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Wspólnota Mieszkaniowa.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Wspólnota Mieszkaniowa. Wrocław: Remont i przebudowa dachu kamienicy przy ul. Ofiar Oświęcimskich 3 we Wrocławiu Numer ogłoszenia: 77176-2011; data zamieszczenia: 13.04.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Zamieszczanie

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie o postępowaniu nr IU/IS/2015/049 Wykonanie nowego zasilania w energię elektryczną do DCT w Porcie Gdańsk zwiększenie mocy przyłączeniowej

Ogłoszenie o postępowaniu nr IU/IS/2015/049 Wykonanie nowego zasilania w energię elektryczną do DCT w Porcie Gdańsk zwiększenie mocy przyłączeniowej Ogłoszenie o postępowaniu nr IU/IS/2015/049 Wykonanie nowego zasilania w energię elektryczną do DCT w Porcie Gdańsk zwiększenie mocy przyłączeniowej 1) Nazwa i adres zamawiającego Zarząd Morskiego Portu

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.znk-lublin.pl Lublin: Usługi w zakresie odbierania i wywozu odpadów komunalnych pochodzących

Bardziej szczegółowo

Modernizacja budynku dydaktycznego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Elblągu przy ul. Grunwaldzkiej 137

Modernizacja budynku dydaktycznego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Elblągu przy ul. Grunwaldzkiej 137 Nr sprawy ZP/PN/2312/05/2124/08 Elbląg, dn. 26-05-2008 r. Nr ogłoszenia w BZP:... data zamieszczenia:... Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym o wartości szacunkowej powyżej 14.000 EURO PAŃSTWOWA WYŻSZA

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zgkikm.wroc.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zgkikm.wroc.pl Strona 1 z 7 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zgkikm.wroc.pl Wrocław: Dostawa komputera przenośnego (notebooka) i akcesoriów komputerowych

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 5 Śląskiego Uniwersytetu

I. 1) NAZWA I ADRES: Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 5 Śląskiego Uniwersytetu Katowice: Modernizacja wymiennikowni ciepła w budynku Kliniki Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego Nr 5 SUM w Katowicach Numer ogłoszenia: 249493-2011; data zamieszczenia: 20.09.2011 OGŁOSZENIE

Bardziej szczegółowo

Stargard Szczeciński: Pobór opłat w Strefie Płatnego Parkowania (SPP) zlokalizowanej na ulicach powiatowych w Stargardzie. Szczecińskim.

Stargard Szczeciński: Pobór opłat w Strefie Płatnego Parkowania (SPP) zlokalizowanej na ulicach powiatowych w Stargardzie. Szczecińskim. Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zdp.stargard.pl Stargard Szczeciński: Pobór opłat w Strefie Płatnego Parkowania (SPP) zlokalizowanej

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Fine Performance Sp. z o. o. S t r o n a 1 Warszawa dnia. 20.08.2014 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę systemu informatycznego CMS

Bardziej szczegółowo

Nr sprawy: 11/PN/WM/wodomierze/2013 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

Nr sprawy: 11/PN/WM/wodomierze/2013 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Zakład Gospodarki Lokalowej w Zamościu Spółka z o.o., ul. Peowiaków 8 KRS: Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego Nr 0000054479 NIP 922-22-65-471 Wysokość

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pilskietbs.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pilskietbs.pl 1 z 6 2015-01-02 09:31 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pilskietbs.pl Piła: Remont budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul.

Bardziej szczegółowo

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY Sabnie: Zakup samochodu specjalnego z przeznaczeniem do prowadzenia zadań z zakresu likwidacji poważnych awarii i przeciwdziałania nadzwyczajnym zagrożeniom środowiska oraz ratownictwa wodnoratunkowego

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.puk-hajnowka.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.puk-hajnowka.pl Strona 1 z 6 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.puk-hajnowka.pl Hajnówka: Dostawa samochodu ciężarowego używanego z zabudową do

Bardziej szczegółowo

REMONT DROGI GMINNEJ W MIEJSCOWOŚCI ZBÓJNO, GMINA KŁODAWA

REMONT DROGI GMINNEJ W MIEJSCOWOŚCI ZBÓJNO, GMINA KŁODAWA Załącznik nr 1 do Specyfikacji istotnych warunków zamówienia..., dn....-...-2008 FORMULARZ OFERTOWY POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO Imię i nazwisko

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Państwowa Jednostka Budżetowa - Centrum Projektów Europejskich, ul.

I. 1) NAZWA I ADRES: Państwowa Jednostka Budżetowa - Centrum Projektów Europejskich, ul. Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.cpe.gov.pl Warszawa: Druk publikacji Krajowej Instytucji Wspomagającej w strukturze Centrum Projektów

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.25wog.wp.mil.pl Białystok: Roboty konserwacyjno naprawcze istniejących ciągów komunikacyjnych

Bardziej szczegółowo

OG-3501-5/13- USŁUGA OCHRONY FIZYCZNEJ OBIEKTÓW I MIENIA S

OG-3501-5/13- USŁUGA OCHRONY FIZYCZNEJ OBIEKTÓW I MIENIA S Warszawa: OG-3501-5/13- USŁUGA OCHRONY FIZYCZNEJ OBIEKTÓW I MIENIA SĄDU REJONOWEGO DLA WARSZAWY-MOKOTOWA W WARSZAWIE ORAZ USŁUGI KONWOJOWANIA GOTÓWKI I INNYCH WARTOŚCI PIENIĘŻNYCH Numer ogłoszenia: 129520-2013;

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mir.gov.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mir.gov.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mir.gov.pl Warszawa: Wykonanie i dostawa kalendarzy informacyjnych na 2015 rok Numer ogłoszenia:

Bardziej szczegółowo

Wrocław: Dostawa komputerów i akcesoriów komputerowych Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Wrocław: Dostawa komputerów i akcesoriów komputerowych Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Strona 1 z 7 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zgkikm.wroc.pl Wrocław: Dostawa komputerów i akcesoriów komputerowych Numer ogłoszenia:

Bardziej szczegółowo

SUKCESYWNA DOSTAWA TABLIC REJESTRACYJNYCH DLA POTRZEB WYDZIAŁU KOMUNIKACJI I TRANSPORTU STAROSTWA POWIATOWEGO W KOLE

SUKCESYWNA DOSTAWA TABLIC REJESTRACYJNYCH DLA POTRZEB WYDZIAŁU KOMUNIKACJI I TRANSPORTU STAROSTWA POWIATOWEGO W KOLE Koło: SUKCESYWNA DOSTAWA TABLIC REJESTRACYJNYCH DLA POTRZEB WYDZIAŁU KOMUNIKACJI I TRANSPORTU STAROSTWA POWIATOWEGO W KOLE Numer ogłoszenia: 41956-2015; data zamieszczenia: 25.02.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Bardziej szczegółowo

tel.: fax.:

tel.: fax.: tel.: +48 87 73 24 111 fax.: + 48 87 42 85 241 e-mail: urzad@gizycko.pl www.bip.gizycko.pl GMINA MIEJSKA GIŻYCKO al. 1 Maja 14 11 500 GIŻYCKO DOKUMENTACJA postępowania o udzielenie zamówienia o wartości

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gis.gov.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gis.gov.pl 1 z 6 2014-01-03 12:45 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gis.gov.pl Warszawa: USŁUGI SPRZĄTANIA POMIESZCZEŃ I TERENU GŁÓWNEGO INSPEKTORATU

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe dotyczące skrzyń transportowych do eksponatów i materiałów warsztatowych.

Zapytanie ofertowe dotyczące skrzyń transportowych do eksponatów i materiałów warsztatowych. Toruń, dnia 07.05.2012r. Zapytanie ofertowe dotyczące skrzyń transportowych do eksponatów i materiałów warsztatowych. Do niniejszego zapytania ofertowego nie stosuje się ustawy o zamówieniach publicznych.

Bardziej szczegółowo

Warszawa: Wykonanie robót budowlanych w zakresie remontu i bieżącej

Warszawa: Wykonanie robót budowlanych w zakresie remontu i bieżącej Warszawa: Wykonanie robót budowlanych w zakresie remontu i bieżącej konserwacji pomieszczeń w budynku Polskiego Komitetu Normalizacyjnego w Warszawie przy ul. Świętokrzyskiej 14 Numer ogłoszenia: 150606-2015;

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej zamawiającego: www.kppsp.belchatow.msk.pl

Adres strony internetowej zamawiającego: www.kppsp.belchatow.msk.pl Bełchatów: Termomodernizacja budynku Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Bełchatowie - zakup i wymiana bram garażowych, stolarki okiennej oraz drzwi zewnętrznych. Numer ogłoszenia: 192578-2010;

Bardziej szczegółowo

Osuszanie budynków metodą iniekcji ciśnieniowej

Osuszanie budynków metodą iniekcji ciśnieniowej przetarg poniżej 30 000 euro Nasz znak: DE/SZP/064/ 220 /2015 19.08.2015r. Miejski Zarząd Budynków Spółka z o.o. w Tarnowie 33 100 Tarnów ul. Waryńskiego 9 Specyfikacja istotnych warunków zamówienia dla

Bardziej szczegółowo

1. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. 2. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych

1. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. 2. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, wartość zamówienia poniżej 206 000 EURO na: transport kruszywa drogowego o frakcji 0-63 mm i 0-31

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej zamawiającego: I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Podmiot prawa publicznego.

Adres strony internetowej zamawiającego:  I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Podmiot prawa publicznego. Łódź: Przetarg nieograniczony na dostawy drutu stalowego w kręgach. Numer ogłoszenia: 310526-2011; data zamieszczenia: 28.09.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Bardziej szczegółowo

2. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: KOMPLEKSOWE UTRZYMANIE PORZĄDKU I CZYSTOŚCI OBIEKTU ORAZ POSESJI URZĘDU SKARBOWEGO W BYTOMIU

2. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: KOMPLEKSOWE UTRZYMANIE PORZĄDKU I CZYSTOŚCI OBIEKTU ORAZ POSESJI URZĘDU SKARBOWEGO W BYTOMIU Bytom, dnia 2 marca 2012 r. URZĄD SKARBOWY W BYTOMIU OL/251-2/2012/PZP OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU DOTYCZĄCE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO REALIZOWANEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA KOMPLEKSOWE

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA. I. Termin realizacji: od miesiąca od podpisania umowy do r 2 Opis przedmiotu zamówienia

SPECYFIKACJA. I. Termin realizacji: od miesiąca od podpisania umowy do r 2 Opis przedmiotu zamówienia SPECYFIKACJA istotnych warunków zamówienia w przetargu nieograniczonym na wykonanie prac remontowych w zasobach mieszkaniowych Spółdzielni Mieszkaniowej GWARKÓW w Gliwicach. Zamawiający: Spółdzielnia Mieszkaniowa

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.kpr.med.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.kpr.med.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.kpr.med.pl Kraków: dostawa materiałów biurowych Numer ogłoszenia: 9920-2016; data zamieszczenia:

Bardziej szczegółowo

ul. Kowalskiego 23 B w Suwałkach Numer ogłoszenia w BZP: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

ul. Kowalskiego 23 B w Suwałkach Numer ogłoszenia w BZP: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Remont klatek schodowych szt. 5 z wymianą stolarki drzwiowej, okiennej oraz montażem automatycznych wyłączników światła w budynku Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Kowalskiego 23 B w Suwałkach Numer ogłoszenia

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.technologpark.pl Wrocław: WYKONANIE FUNDAMENTÓW I KONSTRUKCJI WSPORCZYCH POD ELEMENTY PRZESTRZENNEGO

Bardziej szczegółowo

Przedmiot zamówienia: Usługa termicznego unieszkodliwiania odpadów medycznych i weterynaryjnych (metodą D10) wraz z transportem

Przedmiot zamówienia: Usługa termicznego unieszkodliwiania odpadów medycznych i weterynaryjnych (metodą D10) wraz z transportem Olsztyn, 08.04.2009 r. Zmiana ogłoszenia o przetargu nieograniczonym na podstawie art. 12a ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. z 2007 r. Dz. U. Nr 223 poz. 1655 z późn. zm.),

Bardziej szczegółowo

Urząd Miasta Biała Podlaska - ogłoszenie o przetargu nieograniczonym

Urząd Miasta Biała Podlaska - ogłoszenie o przetargu nieograniczonym Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: http:/// Biała Podlaska: Wykonanie prac remontowych i utrzymaniowych na obiektach mostowych tj. most

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.rprsosnowiec.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.rprsosnowiec.pl 1 z 5 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.rprsosnowiec.pl Sosnowiec: Budowa budynku zaplecza garażowego wraz z infrastrukturą techniczną

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej zamawiającego: I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: wspólnota mieszkaniowa.

Adres strony internetowej zamawiającego:  I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: wspólnota mieszkaniowa. Wrocław: Remont i przebudowa elewacji oraz przebudowa dachu w budynku mieszkalnym przy ul. Odrzańskiej 9/10 we Wrocławiu. Numer ogłoszenia: 188008-2011; data zamieszczenia: 06.07.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Bardziej szczegółowo

*I. 1) NAZWA I ADRES:* Gmina Nowa Ruda, ul. Niepodległości 1, 57-400 Nowa Ruda, woj. dolnośląskie, tel. (74) 872-09 10, faks (74) 872-50-83.

*I. 1) NAZWA I ADRES:* Gmina Nowa Ruda, ul. Niepodległości 1, 57-400 Nowa Ruda, woj. dolnośląskie, tel. (74) 872-09 10, faks (74) 872-50-83. Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.gmina.nowaruda.pl/ ------------------------------------------------------------------------

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1. Zamawiający: Wójt Gminy Chełmiec, z siedzibą 33-395 Chełmiec,ul. Papieska 2 tel.. (018) 414 56 14, faks (0-18) 414 56 43, e-mail : przetargi@chelmiec.pl adres

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Gminy Brzeźnica, Brzeźnica, woj. małopolskie, tel wew. 34, faks

I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Gminy Brzeźnica, Brzeźnica, woj. małopolskie, tel wew. 34, faks Budowa chodnika prawostronnego, sieci kanalizacji deszczowej, przebudowy zjazdów oraz budowa konstrukcji oporowej w ciągu drogi powiatowej Nr 1782K Kalwaria - Brzeźnica w km 13+354,25 13+730 w miejscowości

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE. Zamawiający nie przewiduje aukcji elektrycznej, możliwości zawarcia umowy ramowej.

OGŁOSZENIE. Zamawiający nie przewiduje aukcji elektrycznej, możliwości zawarcia umowy ramowej. OGŁOSZENIE Kołobrzeg, dnia 09.10.2017r. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, ul. Portowa 22, 78-100 Kołobrzeg, e- mail: sekretariat@mswia.kolobrzeg.pl,

Bardziej szczegółowo

Adres strony inadres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.swiebodzice.

Adres strony inadres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.swiebodzice. Adres strony inadres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.swiebodzice.pl/bip-zgm/ Świebodzice: Remont dachu dachówkowego w budynku mieszkalnym

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Przewidywany termin rozpoczęcia prac: kwiecień/maj 2017 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE. Przewidywany termin rozpoczęcia prac: kwiecień/maj 2017 r. GRUPA HOTELI WAM Sp. z o.o. 31-048 Kraków ul. Św. Gertrudy 26-29 REGON 356882180, NIP 6762278406 Kraków, dnia 04.04.2017 r. znak pisma: GHW/ZI/KJM-13/04/17 ZAPYTANIE OFERTOWE Grupa Hoteli WAM Sp. z o.o.

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: http://www.zdp.stargard.pl/ Stargard Szczeciński: Dodatkowe odwodnienie drogi powiatowej nr 1709Z

Bardziej szczegółowo

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie:

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: Przemyśl: Dostawa sprzętu dla inwestycji Kino Centrum Cyfryzacja. Numer ogłoszenia: 430944-2013; data zamieszczenia: 22.10.2013 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Bardziej szczegółowo

PL-Piaski: Roboty budowlane w zakresie zakładów oczyszczania ścieków 2009/S 112-161249 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU. Roboty budowlane

PL-Piaski: Roboty budowlane w zakresie zakładów oczyszczania ścieków 2009/S 112-161249 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU. Roboty budowlane 1/5 PL-Piaski: Roboty budowlane w zakresie zakładów oczyszczania ścieków 2009/S 112-161249 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Roboty budowlane SEKCJA I: INSTYTUCJA ZAMAWIAJĄCA I.1) NAZWA, ADRESY I PUNKTY KONTAKTOWE:

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mzk.stargard.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mzk.stargard.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mzk.stargard.pl Stargard Szczeciński: Usługa systematycznego sprzątania i utrzymywania czystości

Bardziej szczegółowo

Komunikacja Miejska - Płock sp. z o.o., ul. Przemysłowa 17, 09-400 Płock, woj. mazowieckie, tel. (24) 3675167, faks 243675114. www.kmplock.

Komunikacja Miejska - Płock sp. z o.o., ul. Przemysłowa 17, 09-400 Płock, woj. mazowieckie, tel. (24) 3675167, faks 243675114. www.kmplock. 5515 Strona 1/5 Rozdział I. Zamawiający Komunikacja Miejska - Płock sp. z o.o., ul. Przemysłowa 17, 09-400 Płock, woj. mazowieckie, tel. (24) 3675167, faks 243675114. www.kmplock.eu Rozdział II OPIS PRZEDMIOTU

Bardziej szczegółowo

WARUNKI ZAMÓWIENIA. Zamawiający: Kongregacja Oratorium św. Filipa Neri w Radomiu

WARUNKI ZAMÓWIENIA. Zamawiający: Kongregacja Oratorium św. Filipa Neri w Radomiu WARUNKI ZAMÓWIENIA 1. Nazwa i adres zamawiającego Zamawiający: Kongregacja Oratorium św. Filipa Neri w Radomiu Adres: ul. Grzybowska 22, 26-600 Radom 2. Opis przedmiotu przetargu 2.1. Przedmiotem przetargu

Bardziej szczegółowo

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM Tarnów: Modernizacja i doposażenie budynku stacji kontroli pojazdów Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego Spółka z o.o. w Tarnowie Numer ogłoszenia: 417454-2014; data zamieszczenia: 22.12.2014 OGŁOSZENIE

Bardziej szczegółowo

BUDOWA BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO PRZY ZESPOLE SZKÓŁ NR 2 W KŁODAWIE

BUDOWA BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO PRZY ZESPOLE SZKÓŁ NR 2 W KŁODAWIE Załącznik nr 1 do Specyfikacji istotnych warunków zamówienia..., dn....-...-2008 FORMULARZ OFERTOWY POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO Imię i nazwisko

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: 1 z 6 2016-03-24 14:10 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.powiat-ostrowski.pl Ostrów Wielkopolski: Przetarg nieograniczony na świadczenie

Bardziej szczegółowo

C Z Ł O W I E K N A J L E P S Z A I N W E S T Y C J A. Szkolenia zawodowe w ramach projektu: Rozwój szkoły gwarancją sukcesu ucznia!

C Z Ł O W I E K N A J L E P S Z A I N W E S T Y C J A. Szkolenia zawodowe w ramach projektu: Rozwój szkoły gwarancją sukcesu ucznia! SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia w trybie Przetarg nieograniczony na Szkolenia zawodowe w ramach projektu: Rozwój szkoły gwarancją sukcesu ucznia! Zatwierdzam:

Bardziej szczegółowo

z 5 budynków w Suwałkach Oznaczenie według CPV: Usługi usuwania azbestu W

z 5 budynków w Suwałkach Oznaczenie według CPV: Usługi usuwania azbestu W Suwałki: DEMONTAŻ WYROBÓW AZBESTOWYCH Z BUDYNKÓW W SUWAŁKACH - II Numer ogłoszenia: 116304-2011; data zamieszczenia: 17.05.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie

Bardziej szczegółowo

Modliborzyce: ZAKUP I DOSTAWA WYPOSAŻENIA ORAZ WYKONANIE POSADZEK EPOKSYDOWYCH W BUDYNKU GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ IM.

Modliborzyce: ZAKUP I DOSTAWA WYPOSAŻENIA ORAZ WYKONANIE POSADZEK EPOKSYDOWYCH W BUDYNKU GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ IM. Modliborzyce: ZAKUP I DOSTAWA WYPOSAŻENIA ORAZ WYKONANIE POSADZEK EPOKSYDOWYCH W BUDYNKU GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ IM. KAZIMIERZA ZIELIŃSKIEGO W MODLIBORZYCACH Numer ogłoszenia: 160812-2015; data zamieszczenia:

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: http;//bip.rprsosnowiec.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: http;//bip.rprsosnowiec.pl 1 z 5 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: http;//bip.rprsosnowiec.pl Sosnowiec: Budowa budynku zaplecza garażowego wraz z infrastrukturą

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia na Utrzymanie czystości budynku ratusza w Rudnej.

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia na Utrzymanie czystości budynku ratusza w Rudnej. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia na Utrzymanie czystości budynku ratusza w Rudnej. 1.Zamawiający: Gmina Rudna ul. Plac Zwycięstwa 15 59-305 Rudna tel. (076) 74-92-100 fax. (076) 74-92-117 2.Tryb

Bardziej szczegółowo

WARUNKI ZAMÓWIENIA. Zamawiający: Wyższe Seminarium Duchowne w Radomiu

WARUNKI ZAMÓWIENIA. Zamawiający: Wyższe Seminarium Duchowne w Radomiu WARUNKI ZAMÓWIENIA 1. Nazwa i adres zamawiającego Zamawiający: Wyższe Seminarium Duchowne w Radomiu Adres: ul. Młyńska 23/25, 26-600 Radom 2. Opis przedmiotu przetargu 2.1. Przedmiotem przetargu jest termomodernizacja

Bardziej szczegółowo

Miasto Łódź URZĄD MIASTA ŁODZI DELEGATURA ŁÓDŹ-POLESIE Łódź, ul. Krzemieniecka 2 B

Miasto Łódź URZĄD MIASTA ŁODZI DELEGATURA ŁÓDŹ-POLESIE Łódź, ul. Krzemieniecka 2 B Miasto Łódź URZĄD MIASTA ŁODZI DELEGATURA ŁÓDŹ-POLESIE Łódź, ul. Krzemieniecka 2 B SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na dostawę wody mineralnej dla potrzeb Delegatury UMŁ Łódź-Polesie ul. Krzemieniecka

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Strona 1 z 5 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.powiat-ostrowski.pl Sieroszewice: SUKCESYWNA DOSTAWA BRYKIETU OPAŁOWEGO DRZEWNEGO

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia Rogoźno, dnia 11.06.2008 r. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia 1. Zamawiający : Zespół Szkół im. Hipolita Cegielskiego 64-610 Rogoźno, ul. II Armii Wojska Polskiego 1 Reprezentowany przez: Dyrektora

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.izoo.krakow.pl Kraków: Przebudowa i remont budynku nr 21 Instytutu Zootechniki w Balicach Numer

Bardziej szczegółowo

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM Strona 1 z 5 Wrocław: Remont i i przebudowa elewacji i dachu kamienic mieszkalnousługowych przy ul. Białoskórniczej 7/8/9 Numer ogłoszenia: 259070-2012; data zamieszczenia: 18.07.2012 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Bardziej szczegółowo

URZĄD SKARBOWY Bytom, W BYTOMIU

URZĄD SKARBOWY Bytom, W BYTOMIU URZĄD SKARBOWY Bytom, 2011-01-27 W BYTOMIU OL/251/1/2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU DOTYCZĄCE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO REALIZOWANEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO DOT. CAŁODOBOWEJ OCHRONY FIZYCZNEJ

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA OFERTOWE DO PRZETARGU

WYMAGANIA OFERTOWE DO PRZETARGU WYMAGANIA OFERTOWE DO PRZETARGU ogłoszonego na dzień 15.04.2016 r CZĘŚĆ I INFORMACJE OGÓLNE 1. Zamawiający: Spółdzielnia Mieszkaniowa w Żorach Os. Korfantego PU- 11 44-240 Żory 2. Tryb udzielenia zamówienia:

Bardziej szczegółowo

(pieczęć oferenta) FORMULARZ OFERTOWY PRZETARG NIEOGRANICZONY

(pieczęć oferenta) FORMULARZ OFERTOWY PRZETARG NIEOGRANICZONY a FORMULARZ OFERTOWY PRZETARG NIEOGRANICZONY Opracowanie aktualizacji projektu budowlanego adaptacji poddasza budynku głównego Muzeum Narodowego we Wrocławiu do pełnienia funkcji wystawienniczych i użytkowych.

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gorczanskipark.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gorczanskipark.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gorczanskipark.pl Niedźwiedź: Dostawa i montaż wolnostojących obiektów toalet publicznych Numer

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pism.pl Warszawa: Świadczenie usług w zakresie pośrednictwa w rezerwacji i zakupie: biletów lotniczych

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.szpital.netus.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.szpital.netus.pl 1 z 6 2014-04-24 13:00 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.szpital.netus.pl Cieszyn: Odbiór, transport oraz unieszkodliwianie odpadów

Bardziej szczegółowo

Numer sprawy nadany przez zamawiającego: PK06/10

Numer sprawy nadany przez zamawiającego: PK06/10 Numer sprawy nadany przez zamawiającego: PK06/10 Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. ul. Adamczyka 10 ; 47-400 Racibórz Tel: (032) 415 35 77 Faks: (032) 419 07 17 http:www.pk-raciborz.pl OGŁOSZENIE O

Bardziej szczegółowo

Suwałki: UDZIELENIE POŻYCZKI W WYSOKOŚCI 4 500 000 ZŁ Numer ogłoszenia: 336401-2011; data zamieszczenia: 19.12.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Suwałki: UDZIELENIE POŻYCZKI W WYSOKOŚCI 4 500 000 ZŁ Numer ogłoszenia: 336401-2011; data zamieszczenia: 19.12.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Suwałki: UDZIELENIE POŻYCZKI W WYSOKOŚCI 4 500 000 ZŁ Numer ogłoszenia: 336401-2011; data zamieszczenia: 19.12.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy:

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.sapsp.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.sapsp.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.sapsp.pl Kraków: Dostawa plandek pokryciowych dla Szkoły Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe listopad 2011 ZAPYTANIE OFERTOWE. Zamawiający: Szkoła Podstawowa w Mostkowie

Zapytanie ofertowe listopad 2011 ZAPYTANIE OFERTOWE. Zamawiający: Szkoła Podstawowa w Mostkowie ZAPYTANIE OFERTOWE Zamawiający: Siedziba: Mostkowo 37 d, 74-322 Mostkowo, gm. Barlinek tel/fax (095) 746-81-22 Zaprasza do złożenia oferty na przedmiot zamówienia: Remont klas lekcyjnych. Zamówienie nie

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY. Zamówienie: Dostawa 80 szt. betonowych płyt drogowych typu MON dla potrzeb Składowiska Odpadów w Rokitnie.

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY. Zamówienie: Dostawa 80 szt. betonowych płyt drogowych typu MON dla potrzeb Składowiska Odpadów w Rokitnie. ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY Zamawiający: Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Lublinie Sp. z o.o., 20-407 Lublin, al. J. Piłsudskiego 15 Zamówienie: Dostawa 80 szt. betonowych płyt drogowych

Bardziej szczegółowo

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Świebodzice: Świebodzice: Remont kapitalny dachu papowego budynku mieszkalnego położonego przy ul. Strzegomskiej 37 w Świebodzicach. Numer ogłoszenia: 75192-2011; data zamieszczenia: 12.04.2011 OGŁOSZENIE

Bardziej szczegółowo