1. W Rozdziale 13 SIWZ po pkt 13.2 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia dodaje się pkt. 13.2a o następującej treści:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "1. W Rozdziale 13 SIWZ po pkt 13.2 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia dodaje się pkt. 13.2a o następującej treści:"

Transkrypt

1 Radomsko, dnia 11 lipca 2014 r. Miasto Radomsko ul. Tysiąclecia RADOMSKO Adresat: Wszyscy nabywcy Specyfikacji Nr sprawy BZP Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. Konserwacja i bieżące utrzymanie sieci elektroenergetycznej NN oraz słupowej stacji transformatorowej wraz z odcinkiem sieci elektroenergetycznej SN. Modyfikacja treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia I. Działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych ( t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm. ), Zamawiający informuje, że dokonuje modyfikacji treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia zwanej dalej SIWZ polegającej na zmianie treści: 1. W Rozdziale 13 SIWZ po pkt 13.2 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia dodaje się pkt. 13.2a o następującej treści:,,13.2a W ramach ryczałtowego wynagrodzenia za wykonanie całości przedmiotu zamówienia, Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć (dostarczyć) niezbędne materiały do wykonania całego zakresu przedmiotu zamówienia. 2. W Rozdziale 10 SIWZ (Opis sposobu przygotowywania ofert) pkt otrzymuje nowe brzmienie: Opakowanie należy zaadresować i opisać według wzoru: Miasto Radomsko ul. Tysiąclecia 5, Radomsko Na opakowaniu powinien znajdować się napis: Oferta przetargowa na Konserwację i bieżące utrzymanie sieci elektroenergetycznej NN oraz słupowej stacji transformatorowej wraz z odcinkiem sieci elektroenergetycznej SN NIE OTWIERAĆ PRZED r. godz URZĄD MIASTA RADOMSKA BIURO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH Radomsko, ul. Tysiąclecia 5, tel. +48 (44) , fax. +48 (44) lub (44) ,

2 3. W Rozdziale 12 SIWZ (Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert) pkt.12.1 otrzymuje nowe brzmienie: 12.1 Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego w Biurze Obsługi Interesanta Biuro Podawcze Urzędu Miasta Radomska (parter) nie później niż do dnia r, do godz W Rozdziale 12 SIWZ (Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert) pkt otrzymuje nowe brzmienie: 12.3 Publiczne otwarcie ofert nastąpi dnia r, o godz w siedzibie Urzędu Miasta Radomska, ul. Tysiąclecia 5, I piętro pok.104 lub pok W projekcie umowy stanowiącym dodatek nr 6 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia dodaje się w 1: ust 5. w brzmieniu:,,5. W ramach ryczałtowego wynagrodzenia określonego w 8 umowy Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć (dostarczyć) niezbędne materiały do wykonania całego zakresu przedmiotu zamówienia. Zmodyfikowany dodatek nr 6 do SIWZ stanowi załącznik nr 1 do niniejszego pisma i jest dostępny na stronie internetowej 6. W szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia stanowiącym dodatek nr 11 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia dodaje się pkt 5. w brzmieniu:,,5. W ramach ryczałtowego wynagrodzenia, Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć (dostarczyć) niezbędne materiały do wykonania całego zakresu przedmiotu zamówienia. Zmodyfikowany dodatek nr 11 do SIWZ stanowi załącznik nr 2 do niniejszego pisma i jest dostępny na na stronie internetowej II. Niniejsza modyfikacja zostaje dołączona do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i stanowi jej integralną część. Pozostała treść SIWZ nie ulega zmianie. Termin składania ofert ulega zmianie i wyznaczony zostaje do dnia r, do godz z up. Prezydenta Miasta /-/ Marek Błasiak Z-ca Prezydenta Miasta Załączniki: podpis - nr 1 do Modyfikacji - zmodyfikowany dodatek nr 6 do SIWZ projekt umowy, - nr 2 do Modyfikacji - zmodyfikowany dodatek nr 11 do SIWZ szczegółowy opis przedmiotu zamówienia URZĄD MIASTA RADOMSKA BIURO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH Radomsko, ul. Tysiąclecia 5, tel. +48 (44) , fax. +48 (44) lub (44) ,

3 Załącznik nr 1 do Modyfikacji SIWZ Zmodyfikowany Dodatek nr 6 do SIWZ UMOWA (projekt) NR TIN/.../2014 Zawarta w dniu r. pomiędzy Miastem Radomsko ul. Tysiąclecia 5, Radomsko NIP zwanym w dalszej części umowy Zamawiającym reprezentowanym przez :... a firmą prowadzącą działalność gospodarczą pod nazwą:... NIP... zwaną w dalszej części umowy Wykonawcą reprezentowanym przez:... Mając na uwadze wynik postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na wybór Wykonawcy na: A. Konserwację i bieżące utrzymanie sieci elektro - energetycznej NN oświetlenia ulic, placów, skwerów, Parku Świętojańskiego, Parku Solidarności, miasteczka ruchu drogowego na terenie miasta Radomska o łącznej liczbie punków świetlnych szt. w okresie 20 miesięcy licząc od dnia zawarcia umowy, B. Konserwację i bieżące utrzymanie słupowej stacji transformatorowej typu STSKpo-20/250kVA wraz z odcinkiem sieci elektroenergetycznej SN 15kV, skrzynką złączowo-pomiarową i rozdzielczą - 1 kpl., w okresie 20 miesięcy licząc od dnia zawarcia umowy. zawiera się umowę o następującej treści: 1. Zamawiający powierza a Wykonawca przyjmuje do realizacji wykonywanie: 1. 1) Konserwacji i bieżącego utrzymania sieci elektro - energetycznej NN oświetlenia ulic, placów, skwerów, Parku Świętojańskiego, Parku Solidarności, miasteczka ruchu drogowego na terenie miasta Radomska, o łącznej liczbie punków świetlnych szt., w okresie 20 miesięcy licząc od dnia zawarcia umowy 2) Konserwacji i bieżącego utrzymania słupowej stacji transformatorowej typu STSKpo- 20/250kVA wraz z odcinkiem sieci elektroenergetycznej SN 15kV, skrzynką złączowopomiarową i rozdzielczą - 1 kpl. w okresie 20 miesięcy licząc od dnia zawarcia umowy. 2. W zakres robót do wykonania w ramach konserwacji określonych w ust. 1 wchodzi: 1) Dla konserwacji i bieżącego utrzymania sieci elektro - energetycznej NN oświetlenia ulic, placów, skwerów, Parku Świętojańskiego, Parku Solidarności, miasteczka ruchu drogowego na terenie miasta Radomska o łącznej liczbie punków świetlnych szt., w okresie 20 miesięcy licząc od dnia zawarcia umowy bieżące wykonywanie poniższych 1

4 usług na w/w sieci: a) Prowadzenie oględzin oświetlenia ulicznego (minimum 1 raz na kwartał): - stanu widocznych części przewodów, ich połączeń, oraz osprzętu (opraw oświetleniowych, zamknięć wnęk w słupach, powierzchni lakierniczej słupów, czystości kloszy i źródeł oświetlenia), - stanu urządzeń zabezpieczających, sterowania i pomiarowych, - opisów obwodów w szafkach i tablicach sterowniczych, - stanu opisów ostrzegawczych, informacyjnych i oznakowań latarń, - stanu ubytku czynnych źródeł światła, prawidłowości działania urządzeń sterowniczych, poziomu hałasu i drgań opraw. b) Objazdy kontrolne oświetlenia ulicznego w porze świecenia (minimum 1 raz w tygodniu). c) Wymiana spalonych źródeł światła (na bieżąco). d) Wymiana uszkodzonych kloszy (na bieżąco). e) Wymiana uszkodzonych dławików w oprawach oświetleniowych (na bieżąco). f) Wymiana uszkodzonych kondensatorów w oprawach oświetleniowych (na bieżąco). g) Wymiana uszkodzonych układów zapłonowych (na bieżąco). h) Wymiana uszkodzonych oprawek (na bieżąco). i) Wymiana uszkodzonych przewodów w latarniach (na bieżąco). j) Wymiana uszkodzonych lub uzupełnienie brakujących tabliczek słupowych (na bieżąco). k) Wymiana uszkodzonych wkładek topikowych i główek bezpiecznikowych w słupach (na bieżąco). l) Wymiana uszkodzonych podstaw bezpiecznikowych (na bieżąco). ł) Wymiana uszkodzonych zamknięć (drzwiczek słupowych) i opasek zabezpieczających (na bieżąco). m) Wymiana uszkodzonych wkładek topikowych, bezpieczników mocy, główek bezpiecznikowych oraz podstaw bezpiecznikowych w stacjach (na bieżąco). n) Wymiana uszkodzonych gniazd bezpiecznikowych typu BNU na linii napowietrznej (na bieżąco). o) Wymiana uszkodzonych przewodów na tablicach oświetleniowych (na bieżąco). p) Wymiana uszkodzonych listew zaciskowych (na bieżąco). q) Wymiana uszkodzonych styczników na tablicy oświetlenia ulicznego (na bieżąco). r) Lokalizacja i naprawa uszkodzeń w napowietrznej i kablowej sieci oświetleniowej (na bieżąco). s) Mycie kloszy opraw oświetleniowych dwa razy w roku ( kwiecień, październik). t) Prostowanie przekrzywionych słupów oświetleniowych, opraw i wysięgników do 2

5 u) prawidłowej pozycji (na bieżąco). w) Uzupełnianie opisów na tablicach oświetleniowych (na bieżąco). x) Czyszczenie wnęk słupów oświetleniowych (na bieżąco). y) Wykonawca zapewni swoim działaniem, że zegary astronomiczne będą regulować czas świecenia oświetlenia ulicznego w następujący sposób: - w okresie od 1 kwietnia do 30 kwietnia załączenie oświetlenia 20 minut po zachodzie słońca, a wyłączenie 30 minut przed wschodem słońca; - w okresie od 1 maja do 31 maja załączenie oświetlenia 30 minut po zachodzie słońca, a wyłączenie 30 minut przed wschodem słońca; - w okresie od 1 czerwca do 31 sierpnia załączenie oświetlenia 30 minut po zachodzie słońca, a wyłączenie 40 minut przed wschodem słońca; - w okresie od 1 września do 30 września załączenie oświetlenia 20 minut po zachodzie słońca, a wyłączenie 30 minut przed wschodem słońca; - w okresie od 1 października do 31 marca roku następnego załączenie oświetlenia 20 minut po zachodzie słońca, a wyłączenie 20 minut przed wschodem słońca; z) Naprawa i wymiana zegarów satronomicznych sterujących czasem świecenia, które uległy uszkodzeniu w czasie eksploatacji (na bieżąco). aa) Pomiar skuteczności ochrony przeciwporażeniowej i rezystancji izolacji kabli i przewodów po każdej awarii. ab) Konserwacja i naprawa tablic sterowania oświetleniem ulicznym (na bieżąco). 2) Dla konserwacji i bieżącego utrzymania słupowej stacji transformatorowej typu STSKpo-20/250kVA wraz z odcinkiem sieci elektroenergetycznej SN 15kV, skrzynką złączowo-pomiarową i rozdzielczą - 1 kpl., w okresie 20 miesięcy licząc od dnia zawarcia umowy bieżące wykonywanie poniższych usług na w/w sieci: a) Prowadzenie oględziny i przeglądów linii kablowej (minimum raz na kwartał): - stanu widocznych części kabli i ich połączeń, - stanu osłon przeciwkorozyjnych kabli i osłon przed uszkodzeniami mechanicznymi, - stanu głowic kablowych, - stanu przewodów uziemiających i zacisków, - stanu dodatkowego wyposażenia. b) Prowadzenie oględzin i przeglądów stacji transformatorowej (minimum raz na kwartał): - zgodności schematu stacji ze stanem faktycznym, - stanu technicznego transformatora, przekładników, wyłączników, rezystorów, ograniczników przepięć, - stanu izolatorów i głowic kablowych, - sprawdzenia działania układów zabezpieczeń, automatyki, pomiarów i sygnalizacji, - sprawdzenie stanu osłon, blokad, urządzeń ostrzegawczych i innych urządzeń zapewniających bezpieczeństwo pracy, 3

6 - sprawdzenia stanu technicznego transformatora, - sprawdzenie stanu technicznego układu pomiarowo rozliczeniowego. c) Prowadzenie oględzin i przeglądów rozdzielni 0,4 kv (minimum raz na kwartał): - sprawdzenie ciągłości przewodów uziemiających, - sprawdzanie stanu styków roboczych, - sprawdzenie działania odłączników, styczników, wyłączników, bezpieczników, - sprawdzenie aparatury kontrolno pomiarowej, - wymianę uszkodzonych elementów rozdzielni, - pomiary rezystancji izolacji przewodów, kabli, obwodów sterowania wyłączników i styczników, aparatury ( minimum raz do roku), - pomiar rezystancji przewodów uziemiających (minimum raz do roku). Uwaga: określenie na bieżąco oznacza obowiązek prowadzenia takich działań, aby zapewnić sprawność świecenia latarni na poziomie nie mniejszym niż 95%. 3. Dla zadania wskazanego w 1 ust.1 jednorazowe wykonanie w IV kw r. następujących badań: a) sprawdzenie stanu izolacji elektrycznej instalacji (odcinek od tabliczki do oprawy łącznie z oprawą), b) pomiar rezystancji izolacji elektrycznej obwodu kablowego, c) pomiar rezystancji uziemień obwodu, d) sprawdzenie samoczynnego wyłączania (tj. ochrony przeciwporażeniowej) 4. Wzrost ilości nowych punktów świetlnych do konserwacji w skali roku do 5% nie powoduje wzrostu kwoty ryczałtowego wynagrodzenia za konserwację określonego w 8 umowy. 5. W ramach ryczałtowego wynagrodzenia określonego 8 umowy Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć (dostarczyć) niezbędne materiały do wykonania całego zakresu przedmiotu zamówienia. 1. Termin realizacji zadania ustala się na okres 20 miesięcy licząc od dnia zawarcia umowy Wszelkich uzgodnień dotyczących koniecznych wyłączeń sieci oraz dopuszczenia do robót należy dokonywać z Wydziałem Ruchu w PGEŁ-T Rejon Energetyczny Radomsko, ul. B. Joselewicza 6. Opłaty za dopuszczenia do robót uiszcza Wykonawca w ramach ceny ryczałtowej. 3. Prawa i obowiązki Zamawiającego i Wykonawcy regulują obowiązujące w Polsce przepisy, przede wszystkim: a a. Kodeks Cywilny, 4

7 b. Prawo budowlane, c. Polskie normy i branżowe normy, d. Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano montażowych Przedstawicielem przewidzianym niniejszą umową z ramienia Zamawiającego będzie: Sławomir Olczyk, Podinspektor, tel O każdej zmianie osoby Przedstawiciela Urzędu Miasta Zamawiający zobowiązuje się powiadomić Wykonawcę na piśmie najpóźniej w ciągu 3 dni od takiej zmiany, przy czym zmiana osoby Przedstawiciela nie stanowi zmiany niniejszej umowy. 3. Przedstawiciel Urzędu Miasta jest zobowiązany sprawdzić wykonanie robót i o wykrytych wadach powiadomić niezwłocznie Wykonawcę. 4. Sprawdzenie jakości robót przez Przedstawiciela nie ogranicza uprawnień komisji odbioru powołanej przez Zamawiającego do ustalenia wad przedmiotu odbioru. 5. Zamawiający ma prawo żądać od Wykonawcy przedłożenia wyników badań jakości wykonanych robót przez wskazane przez Zamawiającego laboratorium, w przypadku wyników negatywnych i niezgodnych z Polskimi Normami koszty badań oraz konsekwencje z tym związane ponosi Wykonawca. 6. Zgłoszone wady, w trakcie wykonywania oraz w okresie gwarancji i rękojmi będą niezwłocznie usunięte przez Wykonawcę, nie później niż 14 dni od daty zgłoszenia wady, z wyjątkiem wad stwierdzonych przez komisję odbioru, które to terminy podane będą w protokole odbioru. 7. Wady wykryte we własnym zakresie przez Wykonawcę powinny być usunięte niezwłocznie. 8. Przedstawiciel Urzędu Miasta poświadcza usunięcie wad. 9. Jeżeli Wykonawca nie usunie wykrytych wad w terminie wynikającym z umowy Zamawiający ma prawo zlecić ich usunięcie osobie trzeciej (innemu Wykonawcy). 10. Koszt usunięcia wad przez osobę trzecią zostanie w takim przypadku potrącony z wynagrodzenia Wykonawcy lub kaucji gwarancyjnej Strony ustalają, że Wykonawca będzie wykonywać za pomocą Podwykonawcy następujący zakres usług:, natomiast pozostały zakres usług będzie wykonywać osobiście. 2. Realizacja części umowy przez Podwykonawcę nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności ani obowiązków wynikających z umowy. Wykonawca odpowiada za działania lub zaniechania Podwykonawców jak za działania własne. 3. Zamawiający nie odpowiada za jakiekolwiek zobowiązania Wykonawcy wobec Podwykonawców, jak również za zobowiązania Podwykonawców wobec osób trzecich. 4. Zamawiającemu przysługuje prawo żądania od Wykonawcy zmiany Podwykonawcy, jeżeli ten 5

8 realizuje powierzoną mu część zamówienia w sposób wadliwy, niezgodny z założeniami przepisami. 6. i 1. Obowiązki kierownika prac konserwacyjnych pełnił będzie: O każdej zmianie kierownika prac konserwacyjnych Wykonawca zawiadomi niezwłocznie na piśmie Zamawiającego. Zmiana kierownika prac konserwacyjnych wymaga zmiany niniejszej umowy w formie aneksu Wykonawca zobowiązany jest do realizacji zadania, będącego przedmiotem umowy zgodnie z ogólnymi warunkami technicznymi wykonania tych prac. Wykonawca jest zobowiązany w ramach wynagrodzenia ryczałtowego ustalonego w 8 umowy zabezpieczyć i oznakować prowadzone roboty oraz dbać o stan techniczny i prawidłowość oznakowania przez cały czas trwania zadania. W przypadku, gdy prace będą stanowić utrudnienia w ruchu drogowym Wykonawca jest zobowiązany w ramach wynagrodzenia ryczałtowego ustalonego w 8 umowy do: wykonania projektu organizacji ruchu na czas prowadzenia robót (wraz z wymaganymi uzgodnieniami) i zrealizować zalecenia takiego projektu oraz ponieść koszty zajęcia pasa drogowego. 2. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność względem Zamawiającego i osób trzecich za szkody powstałe na skutek nienależytego wykonywania bądź niewykonania przedmiotu umowy. Kosztami za wszelkie szkody wynikłe ze złego oznakowania robót obciążony zostanie Wykonawca. 3. Wykonawca ma obowiązek posiadania opłaconej polisy od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia przez cały okres trwania umowy. 4. Obowiązki i odpowiedzialność określone w ust. l i 2 ciążą na Wykonawcy również w razie odstąpienia od umowy przez którąkolwiek ze stron. W takiej sytuacji Wykonawca ma obowiązek przekazać Zamawiającemu przedmiot umowy odpowiednio zabezpieczony i oznakowany przed skutkami nieszczęśliwych wypadków Za wykonywanie całości przedmiotu zamówienia: A. konserwacji i bieżące utrzymanie sieci elektro - energetycznej NN oświetlenia ulic, placów, skwerów, Parku Świętojańskiego, Parku Solidarności, miasteczka ruchu drogowego na terenie Miasta Radomska o łącznej liczbie punków świetlnych szt., w okresie 20 miesięcy licząc od dnia zawarcia umowy z zastrzeżeniem 1 ust. 4, B. konserwacji i bieżące utrzymanie słupowej stacji transformatorowej typu STSK po-20/250kva wraz z odcinkiem sieci elektroenergetycznej SN 15kV, skrzynką złączowopomiarową i rozdzielczą - 1 kpl., w okresie 20 miesięcy licząc od dnia zawarcia umowy w zakresie ustalonym w 1 Umowy, Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie ryczałtowe brutto:... zł. 6

9 słownie:... zł 2. Cena brutto zawiera podatek od towarów i usług (VAT) w wysokości 23 % wg przepisów obowiązujących w dniu zawarcia umowy. 3. W przypadku ustawowej zmiany stawki podatku od towarów i usług (VAT), strony umowy mogą zaktualizować obowiązujące stawki VAT w trybie aneksu do umowy Usługi powinny być wykonane zgodnie z postanowieniami umowy i Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 2. Wszystkie materiały powinny być zgodne z wymaganiami określonymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz poleceniami Przedstawiciela Urzędu Miasta Wykonawca wniósł przed podpisaniem umowy zabezpieczenie na poczet należytego wykonania umowy w wysokości 6 % łącznej ceny całkowitej brutto podanej w ofercie, tj. kwotę.. w formie.... na okres. 2. Zamawiający zwróci zabezpieczenie należytego wykonania umowy w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane Warunki gwarancji i rękojmi zgodne z Kodeksem Cywilnym. 2. Przed upływem okresu rękojmi przeprowadzony będzie odbiór pogwarancyjny wykonanych robót z udziałem Wykonawcy Wykonawca będzie fakturował wynagrodzenie za wykonanie konserwacji po upływie każdego miesiąca w wysokości 1/20 wartości wynagrodzenia ustalonego Zapłata za fakturę nastąpi po jej sprawdzeniu przez Przedstawiciela Urzędu Miasta w terminie 30 dni od daty jej otrzymania przez Zamawiającego na wskazane konto Wykonawcy. Za datę zapłaty przyjmuje się datę obciążenia rachunku Zamawiającego. 3. Wykonawca zobowiązany jest załączyć do faktury kserokopię rejestru zgłoszeń określonego w 13 pkt. 2) za okres fakturowania. Wykonawca zobowiązany jest do: 13. 1) zabezpieczenia możliwości całodobowego przyjmowania zgłoszeń telefonicznych o awariach oświetlenia, 2) prowadzenia rejestru zgłoszeń z zaznaczeniem daty i godziny przyjęcia oraz sposobie i terminie ich usunięcia. 7

10 Wykonawca prowadzić będzie dokumentację eksploatacyjną w skład, której wchodzą karty oględzin z opisem stwierdzonych nieprawidłowości, karty przeglądów z zakresem wykonywanych czynności konserwacyjno remontowych i wykazem materiałów oraz wyniki niezbędnych pomiarów. 2. Dokumentację należy sporządzać w trzech egzemplarzach i przekazywać po jednym egzemplarzu do PGE Dystrybucja S.A. Oddział Łódź-Teren Rejon Energetyczny Piotrków Trybunalski Posterunek Energetyczny Radomsko i Zamawiającemu w ciągu 2 tygodni od daty wykonania oględzin, przeglądów i czynności konserwacyjno remontowych Wykonawcę obowiązuje 14 to dniowy termin wyprzedzający zgłaszania do PGE Dystrybucja S.A. Oddział Łódź-Teren Rejon Energetyczny Piotrków Trybunalski Posterunek Energetyczny Radomsko o dopuszczenie do robót eksploatacyjnych na sieci energetycznej. Koszt dopuszczenia do robót pokrywa Wykonawca w ramach ceny ryczałtowej. 2. Termin usunięcia awarii oświetlenia ulicznego wynosi: a) do 21 dni w przypadku awarii oświetlenia wymagających 14 to dniowego terminu wyprzedzającego zgłoszenia do PGE Dystrybucja S.A. Oddział Łódź-Teren Rejon Energetyczny Piotrków Trybunalski o dopuszczenie do robót eksploatacyjnych na sieci energetycznej, b) do 7 dni w przypadku awarii oświetlenia nie wymagających wyprzedzającego zgłoszenia do PGE Dystrybucja S.A. Oddział Łódź-Teren Rejon Energetyczny Piotrków Trybunalski o dopuszczenie do robót eksploatacyjnych na sieci energetycznej. 3. Odcinek sieci oświetlenia ulicznego objęty awarią nie będzie uwzględniany przy obliczaniu% niesprawności ogólnej ilości punktów świetlnych zgodnie z 16 ust. 1 lit. b umowy, w terminach ustalonych w 15 ust. 2 umowy. 4. Wykonawca zobowiązany jest do refundacji strat poniesionych przez odbiorców energii elektrycznej powstałych na skutek niewłaściwego wykonania robót na sieciach wspólnych energetyczno-oświetleniowych. 5. Na dokonanie jakichkolwiek zmian w sieci oświetleniowej Wykonawca winien uzyskać akceptację PGE Dystrybucja S.A. Oddział Łódź-Teren Rejon Energetyczny Piotrków Trybunalski. 6. Wykonawca ponosi odpowiedzialność cywilną w przypadku poniesionych strat przez osoby trzecie (użytkowników ulic) a wynikłe bezpośrednio z uchybień w wypełnianiu obowiązków przez Wykonawcę. 7. Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania: - Instrukcji Współpracy Ruchowej pomiędzy: ZEŁ-T S.A. Rejon Energetyczny Radomsko a Gminą Miasta Radomska w zakresie eksploatacji oświetlenia Ulicznego; - Instrukcji Ruchu i Eksploatacji dla linii kablowej 15kV i stacji transformatorowej 15/04 kv nr 5-A154 zasilającej oświetlenie drogowe Łódzkiej Specjalnej Strefy 8

11 Ekonomicznej. 1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu: 16. a) karę za odstąpienie od umowy przez którąkolwiek ze stron z przyczyn, za które winę i odpowiedzialność ponosi Wykonawca, w wysokości ,00 zł. b) za udowodnioną niesprawność (objawiającą się nie świeceniem lamp) z winy leżącej po stronie Wykonawcy 800,00 zł za każdy 1 % niesprawności ogólnej ilości punktów świetlnych poniżej 95 %. Kara niniejsza może być naliczana każdorazowo po przeprowadzonej kontroli, która nie może odbywać się częściej niż raz w tygodniu. Podstawą naliczenia kary będzie protokół z przeprowadzonej kontroli spisany z udziałem Wykonawcy, który ma obowiązek w niej uczestniczyć w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. Każdy % niesprawności ustalany będzie na podstawie przeprowadzonej kontroli minimum 200 szt. opraw na losowo wybranych ulicach. c) karę za nie usunięcie awarii w terminie wskazanym w 15 ust. 2 umowy w wysokości 50,00 zł za każdy niesprawny punkt świetlny. Podstawą naliczenia kary będzie potwierdzone zgłoszenie awarii i protokół z przeprowadzonej kontroli spisany z udziałem Wykonawcy, który ma obowiązek w niej uczestniczyć w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. 2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy: karę za odstąpienie od umowy przez Wykonawcę z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność Zamawiający w wysokości ,00 zł jednakże z wyłączeniem sytuacji określonej w art. 145 ustawy Prawo zamówień publicznych. 17. Strony mogą dochodzić odszkodowania uzupełniającego w przypadku, gdy kary umowne nie pokrywają poniesionej szkody. 18. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową ma zastosowanie Kodeks Cywilny oraz ustawa Prawo zamówień publicznych. 19. Integralną część niniejszej umowy stanowią: 1) załącznik nr l - formularz ofertowy, 2) załącznik nr 2 - pismo akceptujące, 3) załącznik nr 3 - Instrukcja Współpracy Ruchowej, 4) załącznik nr 4 Instrukcja Ruchu i Eksploatacji 9

12 20. Spory wynikłe na tle wykonania niniejszej umowy strony zobowiązują się rozstrzygać polubownie, a w przypadku niemożności ich rozstrzygnięcia, spory mogą być skierowane na drogę postępowania sądowego przed sądem właściwym ze względu na siedzibę Zamawiającego. 21. Zmiana niniejszej umowy może nastąpić wyłącznie za zgodą obydwu stron w formie pisemnej pod rygorem nieważności, jeżeli służyć będzie należytemu wykonaniu umowy a w szczególności w przypadku: a) zmiany kierownika prac konserwacyjnych, o której mowa w 6 niniejszej umowy, b) ustawowej zmiany stawki VAT zgodnie z 8 ust. 3 niniejszej umowy Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy, jeżeli: 1) Wykonawca realizuje usługi przewidziane w sposób niezgody z niniejszą umową, 2) Wystąpi istotna zmiana okoliczności powodująca, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy odstąpienie od umowy w tym przypadku może nastąpić w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. W takim wypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy, 3) zgłoszono wniosek o ogłoszenie upadłości Wykonawcy, 4) w wyniku wszczętego postępowania egzekucyjnego nastąpi zajęcie majątku Wykonawcy lub jego znacznej części. 2. Z przyczyn wskazanych w ust.1 pkt 1,3,4, oświadczenie o odstąpieniu od umowy może zostać złożone przez Zamawiającego w terminie 1 miesiąca od powzięcia informacji o powyższych okolicznościach. 3. W przypadku odstąpienia od umowy przez którąkolwiek ze stron Wykonawcę obciąża następujący obowiązek: Wykonawca zabezpieczy przerwane prace w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt strony, z której to winy nastąpiło odstąpienie od umowy lub przerwanie prac (usług). Strony zgodnie postanawiają, że wierzytelności wynikające z niniejszej umowy nie mogą być zbywane w drodze cesji, chyba że Zamawiający na piśmie wyrazi na to zgodę

13 24. Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, w tym dwa dla Zamawiającego. ZAMAWIAJĄCY: WYKONAWCA: 11

14 Załącznik nr 2 do Modyfikacji SIWZ Zmodyfikowany Dodatek nr 11 do SIWZ Szczegółowy opis przedmiotu zamówieniach 1. Zamawiający powierza a Wykonawca przyjmuje do realizacji wykonywanie: 1) Konserwacji i bieżącego utrzymania sieci elektro - energetycznej NN oświetlenia ulic, placów, skwerów, Parku Świętojańskiego, Parku Solidarności, miasteczka ruchu drogowego na terenie miasta Radomska o łącznej liczbie punków świetlnych szt., w okresie 20 miesięcy licząc od dnia zawarcia umowy 2) Konserwacji i bieżącego utrzymania słupowej stacji transformatorowej typu STSKpo- 20/250kVA wraz z odcinkiem sieci elektroenergetycznej SN 15kV, skrzynką złączowopomiarową i rozdzielczą - 1 kpl. w okresie 20 miesięcy licząc od dnia zawarcia umowy 2. W zakres robót do wykonania w ramach konserwacji określonych w pkt. 1 wchodzi: 1) Dla konserwacji i bieżącego utrzymania sieci elektro - energetycznej NN oświetlenia ulic, placów, skwerów, Parku Świętojańskiego, Parku Solidarności, miasteczka ruchu drogowego na terenie miasta Radomska o łącznej liczbie punków świetlnych szt., w okresie 20 miesięcy licząc od dnia zawarcia umowy, bieżące wykonywanie poniższych usług na w/w sieci: a) Prowadzenie oględzin oświetlenia ulicznego (minimum 1 raz na kwartał): - stanu widocznych części przewodów, ich połączeń, oraz osprzętu (opraw oświetleniowych, zamknięć wnęk w słupach, powierzchni lakierniczej słupów, czystości kloszy i źródeł oświetlenia), - stanu urządzeń zabezpieczających, sterowania i pomiarowych, - opisów obwodów w szafkach i tablicach sterowniczych, - stanu opisów ostrzegawczych, informacyjnych i oznakowań latarń, - stanu ubytku czynnych źródeł światła, prawidłowości działania urządzeń sterowniczych, poziomu hałasu i drgań opraw. b) Objazdy kontrolne oświetlenia ulicznego w porze świecenia (minimum 1 raz w tygodniu). c) Wymiana spalonych źródeł światła (na bieżąco). d) Wymiana uszkodzonych kloszy (na bieżąco). e) Wymiana uszkodzonych dławików w oprawach oświetleniowych (na bieżąco). f) Wymiana uszkodzonych kondensatorów w oprawach oświetleniowych (na bieżąco). g) Wymiana uszkodzonych układów zapłonowych (na bieżąco). h) Wymiana uszkodzonych oprawek (na bieżąco). i) Wymiana uszkodzonych przewodów w latarniach (na bieżąco). j) Wymiana uszkodzonych lub uzupełnienie brakujących tabliczek słupowych (na bieżąco). k) Wymiana uszkodzonych wkładek topikowych i główek bezpiecznikowych w słupach (na bieżąco). l) Wymiana uszkodzonych podstaw bezpiecznikowych (na bieżąco). 1

15 ł) Wymiana uszkodzonych zamknięć (drzwiczek słupowych) i opasek zabezpieczających (na bieżąco). m) Wymiana uszkodzonych wkładek topikowych, bezpieczników mocy, główek bezpiecznikowych oraz podstaw bezpiecznikowych w stacjach (na bieżąco). n) Wymiana uszkodzonych gniazd bezpiecznikowych typu BNU na linii napowietrznej (na bieżąco). o) Wymiana uszkodzonych przewodów na tablicach oświetleniowych (na bieżąco). p) Wymiana uszkodzonych listew zaciskowych (na bieżąco). q) Wymiana uszkodzonych styczników na tablicy oświetlenia ulicznego (na bieżąco). r) Lokalizacja i naprawa uszkodzeń w napowietrznej i kablowej sieci oświetleniowej (na bieżąco). s) Mycie kloszy opraw oświetleniowych dwa razy w roku ( kwiecień, październik). t) Prostowanie przekrzywionych słupów oświetleniowych, opraw i wysięgników do u) prawidłowej pozycji (na bieżąco). w) Uzupełnianie opisów na tablicach oświetleniowych (na bieżąco). x) Czyszczenie wnęk słupów oświetleniowych (na bieżąco). y) Wykonawca zapewni swoim działaniem, że zegary astronomiczne będą regulować czas świecenia oświetlenia ulicznego w następujący sposób: - w okresie od 1 kwietnia do 30 kwietnia załączenie oświetlenia 20 minut po zachodzie słońca, a wyłączenie 30 minut przed wschodem słońca; - w okresie od 1 maja do 31 maja załączenie oświetlenia 30 minut po zachodzie słońca, a wyłączenie 30 minut przed wschodem słońca; - w okresie od 1 czerwca do 31 sierpnia załączenie oświetlenia 30 minut po zachodzie słońca, a wyłączenie 40 minut przed wschodem słońca; - w okresie od 1 września do 30 września załączenie oświetlenia 20 minut po zachodzie słońca, a wyłączenie 30 minut przed wschodem słońca; - w okresie od 1 października do 31 marca roku następnego załączenie oświetlenia 20 minut po zachodzie słońca, a wyłączenie 20 minut przed wschodem słońca; z) Naprawa i wymiana zegarów satronomicznych sterujących czasem świecenia, które uległy uszkodzeniu w czasie eksploatacji (na bieżąco). aa) Pomiar skuteczności ochrony przeciwporażeniowej i rezystancji izolacji kabli i przewodów po każdej awarii. ab) Konserwacja i naprawa tablic sterowania oświetleniem ulicznym (na bieżąco). 2) Dla konserwacji i bieżącego utrzymania słupowej stacji transformatorowej typu STSKpo-20/250kVA wraz z odcinkiem sieci elektroenergetycznej SN 15kV, skrzynką złączowo-pomiarową i rozdzielczą - 1 kpl., w okresie 20 miesięcy licząc od dnia zawarcia umowy bieżące wykonywanie poniższych usług na w/w sieci: a) Prowadzenie oględziny i przeglądów linii kablowej (minimum raz na kwartał): - stanu widocznych części kabli i ich połączeń, - stanu osłon przeciwkorozyjnych kabli i osłon przed uszkodzeniami mechanicznymi, 2

16 - stanu głowic kablowych, - stanu przewodów uziemiających i zacisków, - stanu dodatkowego wyposażenia. b) Prowadzenie oględzin i przeglądów stacji transformatorowej (minimum raz na kwartał): - zgodności schematu stacji ze stanem faktycznym, - stanu technicznego transformatora, przekładników, wyłączników, rezystorów, ograniczników przepięć, - stanu izolatorów i głowic kablowych, - sprawdzenia działania układów zabezpieczeń, automatyki, pomiarów i sygnalizacji, - sprawdzenie stanu osłon, blokad, urządzeń ostrzegawczych i innych urządzeń zapewniających bezpieczeństwo pracy, - sprawdzenia stanu technicznego transformatora, - sprawdzenie stanu technicznego układu pomiarowo rozliczeniowego. c) Prowadzenie oględzin i przeglądów rozdzielni 0,4 kv (minimum raz na kwartał): - sprawdzenie ciągłości przewodów uziemiających, - sprawdzanie stanu styków roboczych, - sprawdzenie działania odłączników, styczników, wyłączników, bezpieczników, - sprawdzenie aparatury kontrolno pomiarowej, - wymianę uszkodzonych elementów rozdzielni, - pomiary rezystancji izolacji przewodów, kabli, obwodów sterowania wyłączników i styczników, aparatury ( minimum raz do roku), - pomiar rezystancji przewodów uziemiających (minimum raz do roku). Uwaga: określenie na bieżąco oznacza obowiązek prowadzenia takich działań, aby zapewnić sprawność świecenia latarni na poziomie nie mniejszym niż 95%. 3. Dla zadania wskazanego w pkt. 1 jednorazowe wykonanie w IV kw r. następujących badań: a) sprawdzenie stanu izolacji elektrycznej instalacji (odcinek od tabliczki do oprawy łącznie z oprawą), b) pomiar rezystancji izolacji elektrycznej obwodu kablowego, c) pomiar rezystancji uziemień obwodu, d) sprawdzenie samoczynnego wyłączania (tj. ochrony przeciwporażeniowej) 4. Wzrost ilości nowych punktów świetlnych do konserwacji w skali roku do 5% nie powoduje wzrostu kwoty ryczałtowego wynagrodzenia za konserwację. 5. W ramach ryczałtowego wynagrodzenia, Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć (dostarczyć) niezbędne materiały do wykonania całego zakresu przedmiotu zamówienia. 3

UMOWA NR... dotycząca konserwacji urządzeń oświetlenia dróg na terenie gminy Tuszyn w latach 2013 2014.

UMOWA NR... dotycząca konserwacji urządzeń oświetlenia dróg na terenie gminy Tuszyn w latach 2013 2014. UMOWA NR... dotycząca konserwacji urządzeń oświetlenia dróg na terenie gminy Tuszyn w latach 2013 2014. zawarta w dniu... roku pomiędzy : Gminą Tuszyn z siedzibą w Tuszynie, 95-080 Tuszyn ul. Piotrkowska

Bardziej szczegółowo

reprezentowanym przez: 1.. zwanym w dalszej części umowy Wykonawcą następującej treści:

reprezentowanym przez: 1.. zwanym w dalszej części umowy Wykonawcą następującej treści: Projekt umowy Załącznik Nr 5 UMOWA NR 2151. zawarta w dniu.. pomiędzy: Gminą Sławno z siedzibą Sławno, ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 31, 26-332 Sławno, reprezentowaną przez: Wójta Gminy Sławno mgr

Bardziej szczegółowo

Reprezentowaną przez: Wójta Gminy - Zwaną dalej Zamawiającym, Odbiorca faktury: Urząd Gminy Jerzmanowice-Przeginia, Jerzmanowice 372 B.

Reprezentowaną przez: Wójta Gminy - Zwaną dalej Zamawiającym, Odbiorca faktury: Urząd Gminy Jerzmanowice-Przeginia, Jerzmanowice 372 B. UMOWA NR :.. zawarta w dniu.. r. w Jerzmanowicach z wyłączeniem ustawy Prawo Zamówień Publicznych zgodnie z art.4 pkt 8 tej ustawy (Dz. U. z 2015, poz. 2164 z późn. zm.) pomiędzy: Gminą.. REGON. NIP. Reprezentowaną

Bardziej szczegółowo

UMOWA /WZÓR/ NR.. posiadającym numer NIP numer Regon.,

UMOWA /WZÓR/ NR.. posiadającym numer NIP numer Regon., Załącznik nr 9 UMOWA /WZÓR/ NR.. zawarta w dniu. r. pomiędzy: Gminą Radoszyce, 26-230 ul. Żeromskiego 28, numer NIP 658-186-77-25 i numer Regon 291010620, reprezentowaną przez : 1. Wójta Gminy Radoszyce

Bardziej szczegółowo

UMOWA. 3. Załącznik będzie aktualizowany kaŝdorazowo po zamontowaniu przez zamawiającego nowych punktów świetlnych lub likwidacji istniejących

UMOWA. 3. Załącznik będzie aktualizowany kaŝdorazowo po zamontowaniu przez zamawiającego nowych punktów świetlnych lub likwidacji istniejących UMOWA zawarta w Działoszycach, w dniu. r. pomiędzy: Gminą Działoszyce zwaną dalej Zamawiającym reprezentowanym przez: 1. Burmistrza Miasta i Gminy Działoszyce.. przy kontrasygnacie Skarbnika Miasta i Gminy

Bardziej szczegółowo

Dla rozwoju infrastruktury i środowiska. Część II SIWZ Umowa

Dla rozwoju infrastruktury i środowiska. Część II SIWZ Umowa Projekt Kompleksowe zabezpieczenie przeciwpowodziowe Żuław Etap I Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gdańsku Dla rozwoju infrastruktury i środowiska Część II SIWZ Umowa Wzór zawarta w Gdańsku dnia..

Bardziej szczegółowo

- WZÓR- U M O W Y. a firmą :. z siedzibą w... przy

- WZÓR- U M O W Y. a firmą :. z siedzibą w... przy zał. nr 5 do zapytania ofertowego Znak sprawy: ZP.271.0101.2016 - WZÓR- U M O W Y zawarta w dniu. w Nowym Tomyślu, pomiędzy: Gminą Nowy Tomyśl ul. Poznańska 33, 64-300 Nowy Tomyśl NIP: 788-19-16-753, REGON:

Bardziej szczegółowo

WZÓR Umowa na wykonanie remontu oświetlenia ulicznego nr.../..

WZÓR Umowa na wykonanie remontu oświetlenia ulicznego nr.../.. Znak sprawy: GKB.7332-7/2010 WZÓR Umowa na wykonanie remontu oświetlenia ulicznego nr.../.. Zawarta w dniu... 2010 roku w..pomiędzy.zwaną w dalszej części umowy Zamawiającym, NIP:... reprezentowaną przez.,

Bardziej szczegółowo

Umowa Nr - WZÓR (po modyfikacji z dnia r)

Umowa Nr - WZÓR (po modyfikacji z dnia r) Umowa Nr - WZÓR (po modyfikacji z dnia 23.11.2017r) W dniu w Radomiu pomiędzy Wodociągami Miejskimi w Radomiu Sp. z o.o., ul. Filtrowa 4, 26-600 Radom, zarejestrowanymi przez Sąd Rejonowy dla Miasta Stołecznego

Bardziej szczegółowo

Nr sprawy: ZP Załącznik nr 12 Umowa nr ZP/.../2013

Nr sprawy: ZP Załącznik nr 12 Umowa nr ZP/.../2013 Nr sprawy: ZP.271.58.2013 Załącznik nr 12 Umowa nr ZP/.../2013 W dniu.. pomiędzy Miastem Suwałki, 16-400 Suwałki, ul. Mickiewicza 1, NIP: 844-215-51-52, Regon: 790671030, zwaną dalej w skrócie Zamawiającym,

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3 (WZÓR) UMOWA NR.

Załącznik nr 3 (WZÓR) UMOWA NR. Załącznik nr 3 (WZÓR) UMOWA NR. zawarta w dniu.. 2013 r. w Kolbuszowej pomiędzy: Zespół Szkół Technicznych im. Bohaterów Września 1939 r. 36-100 Kolbuszowa, ul. Janka Bytnara 2 zwanym dalej Zamawiającym,

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 6 do SIWZ UMOWA NR - WZÓR

Załącznik nr 6 do SIWZ UMOWA NR - WZÓR Załącznik nr 6 do SIWZ UMOWA NR - WZÓR zawarta w dniu.w Szczecinku pomiędzy: Wojskową Specjalistyczną Przychodnią Lekarską SPZOZ z siedzibą w Szczecinku przy ul. Polnej 24, reprezentowaną przez: 1) dyrektora

Bardziej szczegółowo

3. Zamówienie obejmuje:

3. Zamówienie obejmuje: Zapytanie ofertowe na: Konserwację oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Borki w 2014r. Nr sprawy: PPZ 271-1.8.2013 Do poniższego zapytania stosuje się Ustawę z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień

Bardziej szczegółowo

Umowa nr ZP na podstawie dokonanego przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy w przetargu nieograniczonym, o następującej treści:.

Umowa nr ZP na podstawie dokonanego przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy w przetargu nieograniczonym, o następującej treści:. Projekt umowy Załącznik nr 5 do SIWZ ZP. 271.13.2015 Umowa nr ZP.272... zawarta w dniu... 2015 roku w Kalwarii Zebrzydowskiej, pomiędzy: Gminą Kalwaria Zebrzydowska, z siedzibą w Kalwarii Zebrzydowskiej,

Bardziej szczegółowo

Wzór umowy. Umowa nr

Wzór umowy. Umowa nr Wzór umowy Załącznik nr 2 Umowa nr zawarta w dniu w Białymstoku, pomiędzy: Politechniką Białostocką, ul. Wiejska 45A, 15-351 Białystok, NIP: 542 020 87 21, reprezentowaną przez.. zwaną w treści umowy Zamawiającym

Bardziej szczegółowo

1 PRZEDMIOT UMOWY. 1. Przedmiotem umowy jest Wykaszanie poboczy dróg gminnych na terenie Gminy Prażmów. 2 OKRES OBOWIĄZYWANIA UMOWY

1 PRZEDMIOT UMOWY. 1. Przedmiotem umowy jest Wykaszanie poboczy dróg gminnych na terenie Gminy Prażmów. 2 OKRES OBOWIĄZYWANIA UMOWY Załącznik nr... do SIWZ Wzór umowy do części III zamówienia UMOWA Nr... zawarta w dniu.. r. w Prażmowie, pomiędzy: GMINĄ PRAŻMÓW z siedzibą w Prażmowie przy ul. Piotra Czołchańskiego 1, 05-505 Prażmów,

Bardziej szczegółowo

Dla rozwoju infrastruktury i środowiska. Część II SIWZ. Wzór Umowa

Dla rozwoju infrastruktury i środowiska. Część II SIWZ. Wzór Umowa Projekt Kompleksowe zabezpieczenie przeciwpowodziowe Żuław Etap I Dla rozwoju infrastruktury i środowiska Wzór Umowa Część II SIWZ zawarta w Gdańsku dnia.. po przeprowadzeniu przetargu nieograniczonego

Bardziej szczegółowo

II Terminy umowne realizacji usługi 2 1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot niniejszej umowy w terminie: do 13.02.2017 r.

II Terminy umowne realizacji usługi 2 1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot niniejszej umowy w terminie: do 13.02.2017 r. UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUGI Nr... zawarta w dniu.. r. w Szczecinie pomiędzy: Rejonowym Zarządem Infrastruktury z siedzibą przy ul. Narutowicza 17b, 70-240 Szczecin, NIP nr 852-080-37-03; Regon nr 810 060

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR : RI

UMOWA NR : RI UMOWA NR : RI.271.3.26.2017 Zawarta w dniu... w Mińsku Mazowieckim pomiędzy: Gminą Mińsk Mazowiecki z siedzibą w Mińsku Mazowieckim przy ul. Chełmońskiego 14, REGON: 711582747, NIP: 8222146576, reprezentowaną

Bardziej szczegółowo

Wzór umowy o roboty remontowo - modernizacyjne Nr...

Wzór umowy o roboty remontowo - modernizacyjne Nr... Identyfikator:ZSNr1.ZP.271.2.2014 Załącznik nr 5 do SIWZ Wzór umowy o roboty remontowo - modernizacyjne Nr... Zawarta w dniu... 2014 roku we Wronkach pomiędzy Zespołem Szkół nr 1 im. Powstańców Wielkopolskich,

Bardziej szczegółowo

U M O W A N R I.O.S.../2014. zawarta w dniu..r

U M O W A N R I.O.S.../2014. zawarta w dniu..r U M O W A N R I.O.S..../2014 zawarta w dniu..r pomiędzy Gminą Miechów z siedzibą w 32-200 Miechów, ul. Sienkiewicza 25, zwaną w dalszej części umowy,,zamawiającym reprezentowaną przez: 1. mgr Dariusza

Bardziej szczegółowo

Projekt Załącznik nr 4. Nr BIGP.IV /2009

Projekt Załącznik nr 4. Nr BIGP.IV /2009 Projekt Załącznik nr 4 U M O W A Nr BIGP.IV.342.../2009 zawarta w dniu...2009 r. pomiędzy Gminą Mniów, 26-080 Mniów, ul. Centralna 9, NIP: 959-167-95-18, REGON: 291010346 reprezentowaną przez; Pana...

Bardziej szczegółowo

Umowa nr.../2012. Koszty zakupu...%, które nie ulegną zmianom przez cały okres obowiązywania umowy.

Umowa nr.../2012. Koszty zakupu...%, które nie ulegną zmianom przez cały okres obowiązywania umowy. Umowa nr.../2012 zawarta w dniu... 2012r. w Bielsku-Białej pomiędzy Zarządem Dróg Powiatowych w Bielsku- Białej, 43-382 Bielsko-Biała, ul. Tadeusza Regera 81 - zwanym dalej,,zamawiającym, w imieniu którego

Bardziej szczegółowo

Dostawę nowego samochodu typu mikrobus

Dostawę nowego samochodu typu mikrobus ROZDZIAŁ II ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY W dniu grudnia 2010 r. w Mińsku Mazowieckim została zawarta Umowa pomiędzy: 1. Ośrodkiem Centralnego Szkolenia Maszynistów w Mińsku Mazowieckim w likwidacji, z siedzibą

Bardziej szczegółowo

Zapytanie cenowe dla zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej równowartość euro

Zapytanie cenowe dla zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej równowartość euro GK-OS.271.7.2013 Wymiarki, dnia 20.03.2013 r. Zapytanie cenowe dla zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej równowartość 14.000 euro W związku z prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr... a... NIP..., REGON..., zwanym dalej Wykonawcą.

UMOWA Nr... a... NIP..., REGON..., zwanym dalej Wykonawcą. UMOWA Nr... Załącznik Nr 6 do SIWZ. Projekt umowy. zawarta w dniu... w Prażmowie, pomiędzy: Gminą Prażmów z siedzibą w Prażmowie przy ul. Piotra Czołchańskiego 1, NIP 1231050091, Regon 013271170 reprezentowaną

Bardziej szczegółowo

Zasady współpracy pomiędzy: PGE Dystrybucja S.A. Oddział Skarżysko-Kamienna, Rejon Energetyczny BUSKO... zwanym dalej RE ;

Zasady współpracy pomiędzy: PGE Dystrybucja S.A. Oddział Skarżysko-Kamienna, Rejon Energetyczny BUSKO... zwanym dalej RE ; Zasad konserwacji urządzeń oświetlenia drogowego Zasady współpracy pomiędzy: PGE Dystrybucja S.A. Oddział Skarżysko-Kamienna, Rejon Energetyczny BUSKO... reprezentowany przez: mgr inż. Czesław Maj Dyrektor

Bardziej szczegółowo

Dodatek nr 6 do SIWZ. UMOWA Nr ( WZÓR ) Zawarta w dniu... w Strzałkowie, pomiędzy:

Dodatek nr 6 do SIWZ. UMOWA Nr ( WZÓR ) Zawarta w dniu... w Strzałkowie, pomiędzy: UMOWA Nr ( WZÓR ) Dodatek nr 6 do SIWZ. Zawarta w dniu... w Strzałkowie, pomiędzy: Parafią Katolicką p.w. Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny w Strzałkowie z siedzibą przy ul. Reymonta 31 w Strzałkowie,

Bardziej szczegółowo

RPLD /16-00

RPLD /16-00 UMOWA NR. WZÓR zawarta w dniu... pomiędzy... z siedzibą..., reprezentowanym przez...., działającego z upoważnienia..., zwanym dalej Zamawiającym, a... z siedzibą..., prowadzącym działalność gospodarczą

Bardziej szczegółowo

UMOWA. Nr sprawy: BCK

UMOWA. Nr sprawy: BCK Nr sprawy: BCK-04-2012 UMOWA zawarta w Bytowie w dniu.. w trybie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych pomiędzy: Bytowskim Centrum Kultury w Bytowie z siedzibą przy ulicy

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr. 2. Terminy 1. Termin rozpoczęcia robót ustala się na dzień:... 2011 roku. 2. Termin zakończenia robót ustala się na dzień: 31.10.2011 roku.

UMOWA Nr. 2. Terminy 1. Termin rozpoczęcia robót ustala się na dzień:... 2011 roku. 2. Termin zakończenia robót ustala się na dzień: 31.10.2011 roku. Załącznik Nr 6 do SIWZ Wzór umowy UMOWA Nr Zawarta w dniu pomiędzy Szkołą Podstawową Nr...,...-... Łódź, ul...., NIP..., regon... reprezentowaną przez:... Dyrektora Szkoły... Głównego księgowego Szkoły

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 4. (Wzór) UMOWA NR

Załącznik Nr 4. (Wzór) UMOWA NR (Wzór) Załącznik Nr 4 UMOWA NR zawarta w dniu.. w Żarach pomiędzy: Gminą Żary o statusie miejskim w imieniu której działa Miejski Ośrodek Sportu, Rekreacji i Wypoczynku w Żarach ul. Telemanna 1, 68 200

Bardziej szczegółowo

U M O W A R Y C Z A Ł T O W A N R

U M O W A R Y C Z A Ł T O W A N R U M O W A R Y C Z A Ł T O W A N R zawarta w Otwocku, dnia.2009 r. pomiędzy firmą:. działającą na podstawie wpisu do w. pod nr zwaną dalej Wykonawcą. reprezentowaną przez:... NIP.. REGON a Samodzielnym

Bardziej szczegółowo

Potrójnego powierzchniowego utrwalenia nawieżchni drog żwirowych w m. wskazanych przez zamawiającego

Potrójnego powierzchniowego utrwalenia nawieżchni drog żwirowych w m. wskazanych przez zamawiającego Załącznik nr 3 do SIWZ U M O W A (wzór) W dniu... w Ciechanowie pomiędzy: Gminą Ciechanów mającą siedzibę 06-400 Ciechanów ul. Fabryczna 8 reprezentowanym przez: inż Marka Kiwita- Wójta Gminy Ciechanów

Bardziej szczegółowo

WZÓR U M O W Y N R. zawarta w dniu..

WZÓR U M O W Y N R. zawarta w dniu.. WZÓR U M O W Y N R zawarta w dniu.. pomiędzy Gminą Miechów z siedzibą w 32-200 Miechów, ul. Sienkiewicza 25, zwaną w dalszej części umowy,,zamawiającym reprezentowaną przez: 1. Dariusza Marczewskiego Burmistrza

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY. UMOWA nr. zawarta dnia... w Warszawie

WZÓR UMOWY. UMOWA nr. zawarta dnia... w Warszawie Załącznik nr 1 do SIWZ WZÓR UMOWY UMOWA nr zawarta dnia... w Warszawie pomiędzy: Centrum Nauki Kopernik, z siedzibą w Warszawie, przy ul. Wybrzeże Kościuszkowski 20, wpisanym do Rejestru Instytucji Kultury,

Bardziej szczegółowo

U M O W A nr ---/2016

U M O W A nr ---/2016 zawarta w Katowicach w dniu. 2016r pomiędzy: U M O W A nr ---/2016 Gminą Miastem Katowice Katowickimi Cmentarzami Komunalnymi z siedzibą w Katowicach, 40-266 ul. Murckowska 9, NIP 634-02-57-646, zwanym

Bardziej szczegółowo

U M O W A N R. PRZEDMIOT UMOWY 2 TERMINY REALIZACJI PRZEDMIOTU UMOWY. 3 PRZEDSTAWICIELE i KIEROWNICTWO ROBÓT

U M O W A N R. PRZEDMIOT UMOWY 2 TERMINY REALIZACJI PRZEDMIOTU UMOWY. 3 PRZEDSTAWICIELE i KIEROWNICTWO ROBÓT zawarta w dniu.., pomiędzy: U M O W A N R. Przedszkolem nr 5 w Lubsku z siedzibą przy ul. Korczaka 2a, 68-300 Lubsko, reprezentowanym przez: Dorotę Busz Dyrektora Przedszkola Nr 5 w Lubsku przy kontrasygnacie

Bardziej szczegółowo

Dotacje na innowacje Inwestujemy w Waszą przyszłość UMOWA NR... 2012

Dotacje na innowacje Inwestujemy w Waszą przyszłość UMOWA NR... 2012 UMOWA NR... 2012 Zawarta w dniu... 2012 r. pomiędzy: Actus-Info sp. z o.o., Ul. Wesoła 50 lok. 13, 50-524 Wrocław, NIP: 8992701080, REGON: 021321720 Zwanym dalej "Zamawiającym", reprezentowanym przez:

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 6 do SIWZ. UMOWA/wzór/

Załącznik nr 6 do SIWZ. UMOWA/wzór/ Załącznik nr 6 do SIWZ UMOWA/wzór/ Zawarta w dniu roku w Zamościu pomiędzy: Miejski Zakład Komunikacji Spółka z o. o. w Zamościu z siedzibą przy ul. Lipowej 5, 22 400 Zamość, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym

Bardziej szczegółowo

reprezentowanym przez zwany dalej Wykonawcą PRZEDMIOT UMOWY

reprezentowanym przez zwany dalej Wykonawcą PRZEDMIOT UMOWY Istotne dla stron postanowienia umowy Umowa zawarta w dniu. r. pomiędzy Zarządem Dróg Wojewódzkich w Gdańsku ul. Mostowa 11 A, 80-778 Gdańsk, działającym w imieniu Województwa Pomorskiego reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE NR 07/2010 do złożenia oferty na zamówienie o wartości poniżej EURO

ZAPROSZENIE NR 07/2010 do złożenia oferty na zamówienie o wartości poniżej EURO ZAPROSZENIE NR 07/2010 do złożenia oferty na zamówienie o wartości poniżej 14 000 EURO Urząd Gminy w Bałtowie zaprasza uprawnione podmioty do złożenia oferty na konserwację oświetlenia ulicznego na terenie

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O ZMIANIE SIWZ

INFORMACJA O ZMIANIE SIWZ INFORMACJA O ZMIANIE SIWZ Stosownie do zapisów art. 38 ust.4 ustawy Prawo zamówień publicznych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia na Utrzymanie i konserwację terenów zieleni miejskiej miasta

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 7/2 do SIWZ

Załącznik Nr 7/2 do SIWZ Załącznik Nr 7/2 do SIWZ UMOWA NR /ZT/2012 zawarta w Warszawie w dniu 2012 r. pomiędzy : Miastem Stołecznym Warszawa - Zakładem Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Bielany m. st. Warszawy z siedzibą

Bardziej szczegółowo

Wzór umowy. Załącznik nr 6

Wzór umowy. Załącznik nr 6 Załącznik nr 6 Wzór umowy zawarta w dniu... roku w..., pomiędzy:....., reprezentowanym przez:... zwanym dalej ZAMAWIAJĄCYM a..., reprezentowanym przez:... Zwanym dalej WYKONAWCĄ W wyniku rozstrzygnięcia

Bardziej szczegółowo

U M O W A Nr. CPV Roboty budowlane w zakresie obiektów sportowych

U M O W A Nr. CPV Roboty budowlane w zakresie obiektów sportowych U M O W A Nr Zał. nr 6 zawarta w dniu... w Pyskowicach, pomiędzy Gminą Pyskowice, z siedzibą: ul. Strzelców Bytomskich 3, 44-120 Pyskowice, w imieniu którego występuje:..., zwanym dalej Zamawiającym, a...,

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY. z siedzibą działającą zgodnie z wpisem do... prowadzonego przez... pod numerem., NIP... zwaną w dalszej treści umowy WYKONAWCĄ

WZÓR UMOWY. z siedzibą działającą zgodnie z wpisem do... prowadzonego przez... pod numerem., NIP... zwaną w dalszej treści umowy WYKONAWCĄ WZÓR UMOWY Załącznik nr 3 do Ogłoszenia Znak sprawy 2/2017/RC Zawarta w trybie zamówienia publicznego prowadzonego zgodnie z Regulaminem udzielania zamówień o wartości przekraczającej wyrażoną w złotych

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ CENOWY. Załącznik nr 3 do SIWZ Wartość netto (kol. 4x kol. 5) Cena jednostkowa (zł netto) Lp. Opis pozycji Jednostka Ilość

FORMULARZ CENOWY. Załącznik nr 3 do SIWZ Wartość netto (kol. 4x kol. 5) Cena jednostkowa (zł netto) Lp. Opis pozycji Jednostka Ilość Lp. Opis pozycji Jednostka Ilość Cena jednostkowa (zł netto) Wartość netto (kol. 4x kol. 5) 1 2 3 4 5 6 1 Wymiana przepalonych źródeł światła w latarni typu wysokiego (obejmuje również: utylizację zużytej

Bardziej szczegółowo

... podpis osoby upoważnionej do reprezentowania firmy. UMOWA Nr.../2017

... podpis osoby upoważnionej do reprezentowania firmy. UMOWA Nr.../2017 (miejscowość, data). podpis osoby upoważnionej do reprezentowania firmy UMOWA Nr.../2017 zawarta w dniu... roku pomiędzy: Gmina Radziłów podmiot realizujący Urząd Gminy Radziłów ul. Plac 500 lecia 14 19-213

Bardziej szczegółowo

PROJEKT UMOWY. UMOWA NA ROBOTY BUDOWLANE Nr...

PROJEKT UMOWY. UMOWA NA ROBOTY BUDOWLANE Nr... Załącznik nr 8 do SIWZ W dniu... w Lutocinie pomiędzy UMOWA NA ROBOTY BUDOWLANE Nr... GMINĄ LUTOCIN, ul. Poniatowskiego 1, 09-317 Lutocin posiadającą NIP 511-02-71-300, REGON 130378261, zwaną dalej w tekście

Bardziej szczegółowo

Umowa nr AZ 5/2012. Niniejsza umowa została zawarta w Poznaniu, dnia... pomiędzy:

Umowa nr AZ 5/2012. Niniejsza umowa została zawarta w Poznaniu, dnia... pomiędzy: załącznik nr 5 do specyfikacji nr AZ-5/2012 - wzór umowy Umowa nr AZ 5/2012 Niniejsza umowa została zawarta w Poznaniu, dnia... pomiędzy: MUZEUM NARODOWYM W POZNANIU, 61-745 Poznań, Al. Marcinkowskiego

Bardziej szczegółowo

P R O J E K T Załącznik Nr 4. U M O W A Nr BIGP.IV /2010

P R O J E K T Załącznik Nr 4. U M O W A Nr BIGP.IV /2010 P R O J E K T Załącznik Nr 4 U M O W A Nr BIGP.IV.342.../2010 zawarta w dniu... 2010 r. pomiędzy Gminą Mniów, 26-080 Mniów, ul. Centralna 9, NIP: 959-167-95-18, REGON: 291010346 reprezentowaną przez; Pana...

Bardziej szczegółowo

-PROJEKT- UMOWA NR...

-PROJEKT- UMOWA NR... -PROJEKT- UMOWA NR... Załącznik nr 4 do Zapytania Ofertowego zawarta w dniu... pomiędzy Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Zawierciu z siedzibą przy ul. Piłsudskiego 47, 42-400 Zawiercie NIP: 649-16-29-614,

Bardziej szczegółowo

Umowa Nr./2017. zwanym dalej w tekście Wykonawcą" reprezentowanym przez:

Umowa Nr./2017. zwanym dalej w tekście Wykonawcą reprezentowanym przez: Umowa Nr./2017 zawarta w dniu... 2017 roku w Przeworsku pomiędzy Zespołem Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych, ul. Szkolna 6, 37 200 Przeworsk zwanym dalej w tekście Zamawiającym" reprezentowanym przez:

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR.. Zawarta w dniu roku w Trzciance, pomiędzy Muzeum Ziemi Nadnoteckiej im. Wiktora Stachowiaka w Trzciance, zwanym dalej Zamawiającym,

UMOWA NR.. Zawarta w dniu roku w Trzciance, pomiędzy Muzeum Ziemi Nadnoteckiej im. Wiktora Stachowiaka w Trzciance, zwanym dalej Zamawiającym, UMOWA NR.. Zawarta w dniu....2017 roku w Trzciance, pomiędzy Muzeum Ziemi Nadnoteckiej im. Wiktora Stachowiaka w Trzciance, zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym przez: Dyrektora Muzeum - Elżbietę

Bardziej szczegółowo

ROZEZNANIE CENOWE. Świadczenie usługi prowadzenia konserwacji i utrzymania w stanie sprawności sieci oświetlenia drogowego na terenie Gminy Mielnik.

ROZEZNANIE CENOWE. Świadczenie usługi prowadzenia konserwacji i utrzymania w stanie sprawności sieci oświetlenia drogowego na terenie Gminy Mielnik. IR.271.1.28.2015 ZAMAWIAJĄCY: Gmina Mielnik ul. Piaskowa 38 17-307 Mielnik NIP: 5441438389 Mielnik, dnia 05.08.2015r. ROZEZNANIE CENOWE 1. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: Świadczenie usługi prowadzenia konserwacji

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr... a..., zarejestrowanym w..., z siedzibą..., reprezentowanym przez:

UMOWA nr... a..., zarejestrowanym w..., z siedzibą..., reprezentowanym przez: Załącznik nr 3 do siwz UMOWA nr... zawarta w dniu... r. w Szczecinie, pomiędzy 1. Gminą Miasto Szczecin reprezentowaną przez: Janinę Krajewską - Dyrektora Zespołu Szkół Nr 6 im. Mikołaja Reja ul. Sowińskiego

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 4 do SIWZ Wzór umowy

Załącznik nr 4 do SIWZ Wzór umowy Załącznik nr 4 do SIWZ Wzór umowy UMOWA nr../2011 W dniu. roku w Kostrzynie nad Odrą pomiędzy: Miastem Kostrzyn nad Odrą, ul. Kopernika 1, zwanym dalej Zamawiającym" reprezentowanym przez: Burmistrza Miasta

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 4. UMOWA NR 2/ZGKiM/z.p./11

Załącznik Nr 4. UMOWA NR 2/ZGKiM/z.p./11 UMOWA NR 2/ZGKiM/z.p./11 zawarta w Kuźni Raciborskiej w dniu zawarta w trybie ustawy Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) pomiędzy Zakładem Gospodarki Komunalnej

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr ZP

UMOWA Nr ZP UMOWA Nr ZP.272.71.2012 WZÓR zawarta w dniu... pomiędzy Gminą Tłuszcz, 05-240 Tłuszcz, ul. Warszawska 10, zwaną dalej Zleceniodawcą, posiadającą nr NIP: 125-133-48-45, REGON: 550668166, reprezentowaną

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR P1/2014. Termin realizacji 2 1) Termin zakończenia prac :... r.

UMOWA NR P1/2014. Termin realizacji 2 1) Termin zakończenia prac :... r. UMOWA NR P1/2014 zawarta w dniu... w Sośnicowicach, pomiędzy Instytutem Ochrony Roślin Państwowym Instytutem Badawczym, 44-153 Sośnicowice, ul. Gliwicka 29, zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym przez:

Bardziej szczegółowo

Dotacje na innowacje Inwestujemy w Waszą przyszłość UMOWA NR

Dotacje na innowacje Inwestujemy w Waszą przyszłość UMOWA NR UMOWA NR... 2012 Zawarta w dniu... 2012 r. pomiędzy: Actus-Info sp. z o.o., Ul. Wesoła 50/13, 021321720 "Zamawiającym" i reprezentowanym przez: 50-524 Wrocław, NIP: 8992701080, REGON:...... a... prowadzącym

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY UMOWA Nr Zp 2130-48/15

WZÓR UMOWY UMOWA Nr Zp 2130-48/15 Zp 2130-48/15 Załącznik nr 4 do SIWZ WZÓR UMOWY UMOWA Nr Zp 2130-48/15 w dniu 2015 r. w Lublinie pomiędzy: Skarbem Państwa - Sądem Apelacyjnym w Lublinie, mającym swoją siedzibę w Lublinie przy ul. Obrońców

Bardziej szczegółowo

dalej WYKONAWCĄ, reprezentowanym przez: 1...

dalej WYKONAWCĄ, reprezentowanym przez: 1... Załącznik nr 4 do SIWZ Projekt umowy pn. Wzór Umowy zawarta w dniu r pomiędzy Muzeum Zamkowym w Malborku z siedzibą przy ul. Starościńskiej 1, 82-200 Malbork zwanym dalej ZAMAWIAJĄCYM, reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

PGE Dystrybucja S.A. Oddział Skarżysko Kamienna Rejonowy Zakład Energetyczny Końskie

PGE Dystrybucja S.A. Oddział Skarżysko Kamienna Rejonowy Zakład Energetyczny Końskie Załącznik nr 3 Zasady współpracy pomiędzy: PGE Dystrybucja S.A. Oddział Skarżysko Kamienna Rejonowy Zakład Energetyczny Końskie reprezentowanym przez: Dyrektor RZE Końskie: mgr inż Henryka Ludwikowska

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR... zawarta w dniu...

UMOWA NR... zawarta w dniu... UMOWA NR... zawarta w dniu... Wzór umowy Załącznik Nr 2 w rezultacie postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego znak sprawy..., na podstawie art. 39. ustawy z dnia 29 stycznia

Bardziej szczegółowo

Dotacje na innowacje Inwestujemy w Waszą przyszłość UMOWA NR...

Dotacje na innowacje Inwestujemy w Waszą przyszłość UMOWA NR... UMOWA NR... Zawarta w dniu... 2014 r. pomiędzy: Actus-Info sp. z o.o., Ul. Wagonowa 5-7, 53-609 Wrocław, NIP: 8992701080, REGON: 021321720 "Zamawiającym" i reprezentowanym przez Mirosława Patoła Prezes

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ II WZÓR UMOWY. Zakład Wodociągów i Usług Komunalnych EKOWOD Sp. z o.o. ul. Mariańska Namysłów Polska

CZĘŚĆ II WZÓR UMOWY. Zakład Wodociągów i Usług Komunalnych EKOWOD Sp. z o.o. ul. Mariańska Namysłów Polska Zakład Wodociągów i Usług Komunalnych EKOWOD Sp. z o.o. ul. Mariańska 2 46-100 Namysłów Polska Tel. (+48 77) 410-52-22 Fax. (+48 77) 410-14-82 Strona internetowa: www.ekowod.net e-mail: sekretariat@ekowod.net

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr BR.ZP U

UMOWA nr BR.ZP U UMOWA nr BR.ZP.. 2014.U BZP.2420.16.2014.AB Załącznik nr 5 do SIWZ Części 1-7 Zawarta w dniu. we Wrocławiu pomiędzy: Uniwersytetem Wrocławskim, pl. Uniwersytecki 1, 50-370 Wrocław, nr identyfikacyjny NIP:

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR ZO/ 34 / 2017

UMOWA NR ZO/ 34 / 2017 PROJEKT UMOWA NR ZO/ 34 / 2017 zawarta w dniu.. 2017 roku w Nowej Soli pomiędzy: Miejskim Zakładem Gospodarki Komunalnej spółka z o. o. w Nowej Soli z siedzibą przy ul. Konstruktorów nr 2, kod 67-100 Nowa

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr /2013 UMOWA RAMOWA DOSTAWY WYROBÓW MEDYCZNYCH

UMOWA nr /2013 UMOWA RAMOWA DOSTAWY WYROBÓW MEDYCZNYCH Załącznik nr 3 do specyfikacji (wzór) UMOWA nr /2013 UMOWA RAMOWA DOSTAWY WYROBÓW MEDYCZNYCH Zawarta w dniu.. 2013 r. pomiędzy: Krakowskim Centrum Rehabilitacji i Ortopedii z siedzibą w Krakowie, 30-224

Bardziej szczegółowo

Umowa Nr /rem./2016. zawarta w Krakowie w dniu. z wyłączeniem ustawy Prawo zamówień publicznych zgodnie z art. 4 pkt. 8 tej ustawy pomiędzy:

Umowa Nr /rem./2016. zawarta w Krakowie w dniu. z wyłączeniem ustawy Prawo zamówień publicznych zgodnie z art. 4 pkt. 8 tej ustawy pomiędzy: Umowa Nr /rem./2016 zawarta w Krakowie w dniu. z wyłączeniem ustawy Prawo zamówień publicznych zgodnie z art. 4 pkt. 8 tej ustawy pomiędzy: Gminą Miejską Kraków Zespołem Szkolno-Przedszkolnym nr 8 w Krakowie,

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3 do SIWZ

Załącznik nr 3 do SIWZ Załącznik nr 3 do SIWZ (propozycja umowy - Zadanie I) UMOWA nr WPR/ZP/.../2017 poprzedzona postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego (na podstawie ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

UMOWA NA DOSTAWĘ Nr CRU/13/... Zastępca Prezydenta Miasta Dyrektora Wydziału Inwestycji Miejskich zwaną dalej w treści umowy Zamawiającym

UMOWA NA DOSTAWĘ Nr CRU/13/... Zastępca Prezydenta Miasta Dyrektora Wydziału Inwestycji Miejskich zwaną dalej w treści umowy Zamawiającym UMOWA NA DOSTAWĘ Nr CRU/13/... Załącznik nr 6 do SIWZ zawarta w dniu... r. w Szczecinie pomiędzy: Gminą Miasto Szczecin, Pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin, w imieniu, której działają: Zastępca Prezydenta

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr (projekt) zawarta w dniu r w Gliwicach pomiędzy

UMOWA nr (projekt) zawarta w dniu r w Gliwicach pomiędzy Załącznik nr 9 UMOWA nr (projekt) zawarta w dniu r w Gliwicach pomiędzy, zwanym dalej Zamawiającym", reprezentowanym przez: Dyrektora Jednostki a z siedzibą w wpisanym do rejestru zwanym w treści umowy

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Wzór umowy

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Wzór umowy Wzór umowy Druk Nr 5 z dnia r. zawarta w Kielcach pomiędzy: Gminą Kielce 25-303 Kielce, Rynek 1 w imieniu i na rzecz której działa: Miejski Zarząd Budynków w Kielcach 25-004 Kielce, ul. Paderewskiego 20

Bardziej szczegółowo

Wzór umowy. 1 Przedmiot umowy

Wzór umowy. 1 Przedmiot umowy Wzór umowy umowa zawarta w Poznaniu dnia... r. pomiędzy: Załącznik nr 5 do SIWZ Wielkopolskim Zarządem Melioracji i Urządzeń Wodnych w Poznaniu przy ul. Piekary 17 (61-823 Poznań) zwanym dalej w tekście

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr zawarta w Żytkiejmach dnia.

UMOWA nr zawarta w Żytkiejmach dnia. UMOWA nr zawarta w Żytkiejmach dnia. pomiędzy: Fundacją Puszczy Rominckiej z siedzibą w Żytkiejmach - Żytkiejmy, ul. Szkolna 1, 19-504 Dubeninki, zwaną dalej Zamawiającym, reprezentowaną przez Pana Jaromira

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ II WZÓR UMOWY. Zakład Wodociągów i Usług Komunalnych EKOWOD Sp. z o.o. ul. Mariańska Namysłów Polska

CZĘŚĆ II WZÓR UMOWY. Zakład Wodociągów i Usług Komunalnych EKOWOD Sp. z o.o. ul. Mariańska Namysłów Polska Zakład Wodociągów i Usług Komunalnych EKOWOD Sp. z o.o. ul. Mariańska 2 46-100 Namysłów Polska Tel. (+48 77) 410-52-22 Fax. (+48 77) 410-14-82 Strona internetowa: www.ekowod.net e-mail: sekretariat@ekowod.net

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr. zawarta w dniu...r. w Murowanej Goślinie pomiędzy: Stowarzyszenie DZIEJE z siedzibą przy ulicy Jagodowej 36A/7, Murowana Goślina,

UMOWA nr. zawarta w dniu...r. w Murowanej Goślinie pomiędzy: Stowarzyszenie DZIEJE z siedzibą przy ulicy Jagodowej 36A/7, Murowana Goślina, Załącznik nr 5 do Zapytania ofertowego UMOWA nr. zawarta w dniu...r. w Murowanej Goślinie pomiędzy: Stowarzyszenie DZIEJE z siedzibą przy ulicy Jagodowej 36A/7, 62-095 Murowana Goślina, NIP 777-322-03-74,

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY PONIŻEJ EURO NR DZ/165/2015

WZÓR UMOWY PONIŻEJ EURO NR DZ/165/2015 Załącznik nr 4 WZÓR UMOWY PONIŻEJ 30 000 EURO NR DZ/165/2015 Zawarta w dniu. 2016 r. zgodnie z art. 4 pkt. 8 ustawy - Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (tekst jednolity: Dz. U., poz.

Bardziej szczegółowo

DLA CZĘŚCI III zawarta w Chojnicach dnia roku pomiędzy:

DLA CZĘŚCI III zawarta w Chojnicach dnia roku pomiędzy: UMOWA DLA CZĘŚCI III zawarta w Chojnicach dnia roku pomiędzy: 1. Powiatem Chojnickim, 89-600 Chojnice, ul. 31 Stycznia 56, NIP 555-19-17-808, reprezentowanym przez Zarząd Powiatu Chojnickiego w imieniu,

Bardziej szczegółowo

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego. pn. Dostawa sprzętu komputerowego dla Teatru Muzycznego Capitol CZĘŚĆ II UMOWA

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego. pn. Dostawa sprzętu komputerowego dla Teatru Muzycznego Capitol CZĘŚĆ II UMOWA Teatr Muzyczny Capitol ul. Marszałka J. Piłsudskiego 67 50-019 Wrocław Polska tel. (+48 71) 789 04 31 fax. (+48 71) 789 04 70 stronainternetowa: www.teatr-capitol.pl Nr referencyjny nadany sprawie przez

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY (...) Przedmiot umowy

WZÓR UMOWY (...) Przedmiot umowy oznaczenie sprawy GE.2710.1.2012 ZAŁĄCZNIK NR 3 do SIWZ WZÓR UMOWY (...) zawarta w dniu... w Gliwicach, pomiędzy Miastem Gliwice, reprezentowanym przez Prezydenta Miasta, w imieniu którego działa:......

Bardziej szczegółowo

Umowa Nr (wzór) zawarta w dniu.. pomiędzy: Zespołem Szkół Zawodowych nr 3, Skierniewice 96-100, ul. Działkowa 10

Umowa Nr (wzór) zawarta w dniu.. pomiędzy: Zespołem Szkół Zawodowych nr 3, Skierniewice 96-100, ul. Działkowa 10 Umowa Nr (wzór) Załącznik nr 7 zawarta w dniu.. pomiędzy: Zespołem Szkół Zawodowych nr 3, Skierniewice 96-100, ul. Działkowa 10 Nr NIP 836-10-23-742 Regon.. reprezentowanym przez: Henryka Kobyłeckiego

Bardziej szczegółowo

U M O W A NR (Projekt)

U M O W A NR (Projekt) Załącznik nr 9 U M O W A NR (Projekt) zawarta w dniu., pomiędzy Gminą Kluki reprezentowaną przez: mgr Karol Sikorę Wójta Gminy Kluki zwanym dalej Zamawiającym a.., zwanym dalej Wykonawcą 1. 1. Podstawę

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 8i do SIWZ Projekt umowy dot. zadania nr 9 UMOWA NR...

Załącznik nr 8i do SIWZ Projekt umowy dot. zadania nr 9 UMOWA NR... UMOWA NR... Załącznik nr 8i do SIWZ Projekt umowy dot. zadania nr 9 Zawarta w dniu...roku pomiędzy Powiatem Skarżyskim, z siedzibą w Skarżysku-Kamiennej przy ul. Konarskiego 20, zwanym dalej ZAMAWIAJĄCYM

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY Nr... W dniu w Urzędzie Gminy Michałów, pomiędzy Gminą Michałów reprezentowaną przez Wójta Gminy Michałow z siedzibą w Michałowie 115

WZÓR UMOWY Nr... W dniu w Urzędzie Gminy Michałów, pomiędzy Gminą Michałów reprezentowaną przez Wójta Gminy Michałow z siedzibą w Michałowie 115 Załącznik nr 8 WZÓR UMOWY Nr... W dniu w Urzędzie Gminy Michałów, pomiędzy Gminą Michałów reprezentowaną przez Wójta Gminy Michałow z siedzibą w Michałowie 115 Mirosława Walaska, zwanym w dalszej treści

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr. zawarta w dniu... w Łapach pomiędzy:

UMOWA Nr. zawarta w dniu... w Łapach pomiędzy: UMOWA Nr. zawarta w dniu... w Łapach pomiędzy: Gminą Łapy z siedzibą przy ul. Sikorskiego 24, 18-100 Łapy, NIP 542-00-04-071 zwaną w dalszej treści Zamawiającym" reprezentowaną przez: Urszulę Jabłońską

Bardziej szczegółowo

Umowa na roboty budowlane Nr

Umowa na roboty budowlane Nr Umowa na roboty budowlane Nr zawarta w dniu...... 2008 r. pomiędzy Gminą Lublin z siedzibą w Lublinie, Plac Władysława Łokietka 1, zwaną w dalszej części umowy "Zamawiającym" reprezentowaną przez: 1. Pierwszego

Bardziej szczegółowo

Umowa nr. na przeprowadzenie kursu na prawo jazdy kat. B

Umowa nr. na przeprowadzenie kursu na prawo jazdy kat. B Załącznik nr 2 Umowa nr. na przeprowadzenie kursu na prawo jazdy kat. B zawarta w dniu.... r. w Międzyrzeczu pomiędzy: Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Międzyrzeczu z siedzibą w Międzyrzeczu przy ul.

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 6 do SIWZ -WZÓR- UMOWA NR

Załącznik nr 6 do SIWZ -WZÓR- UMOWA NR -WZÓR- UMOWA NR Załącznik nr 6 do SIWZ zawarta w Krakowie w dniu... pomiędzy: Gminą Miejską Kraków Zespołem Szkół Nr 2 w Krakowie z siedzibą w Krakowie przy ul. Grochowej 23 zwaną dalej ZAMAWIAJĄCYM reprezentowaną

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY. Zawarta w Kielcach, w dniu 2011 roku

WZÓR UMOWY. Zawarta w Kielcach, w dniu 2011 roku WZÓR UMOWY UMOWA W SPRAWIE ZAMÓWIENIE PUBLICZNEGO NA WYKONANIE, DOSTAWĘ I MONTAŻ MEBLI BIUROWYCH NA POTRZEBY OKREGOWEGO INSPEKTORATU PRACY W KIELCACH, MAJACEGO SIEDZIBĘ W KIELCACH PRZY ALEI TYSIĄCLECIA

Bardziej szczegółowo

(wzór) reprezentowanym przez:... zwanym dalej Zamawiającym,

(wzór) reprezentowanym przez:... zwanym dalej Zamawiającym, Załącznik nr 1 Umowa nr UK/U/ / (wzór) /2013/EP- zawarta w dniu...06.2013 r. we Wrocławiu pomiędzy: Skarbem Państwa Dyrektorem Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu, ul. C.K.Norwida 34, 50-950

Bardziej szczegółowo

U M O W A GKIZP.272..2012

U M O W A GKIZP.272..2012 U M O W A GKIZP.272..2012 Załącznik nr 6 w sprawie zamówienia publicznego zawarta w dniu roku w Fijewie pomiędzy Gminą Lubawa, Fijewo 73, 14-260 Lubawa reprezentowaną przez Wójta Gminy Tomasza Ewertowskiego

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ II WZÓR UMOWY. Tel. (+48 77) Fax. (+48 77) Strona internetowa:

CZĘŚĆ II WZÓR UMOWY. Tel. (+48 77) Fax. (+48 77) Strona internetowa: Zakład Wodociągów i Usług Komunalnych EKOWOD Sp. z o.o. ul. Mariańska 2 46-100 Namysłów Polska Tel. (+48 77) 410-52-22 Fax. (+48 77) 410-14-82 Strona internetowa: www.ekowod.net Nr referencyjny nadany

Bardziej szczegółowo

UMOWA. zawarta w dniu.. pomiędzy: Miastem Opole, z siedzibą Urzędu Miasta Opola Rynek-Ratusz, Opole, reprezentowanym przez:

UMOWA. zawarta w dniu.. pomiędzy: Miastem Opole, z siedzibą Urzędu Miasta Opola Rynek-Ratusz, Opole, reprezentowanym przez: GOK-RGO.7031.xxx.2017 KW-XXX 28 czerwca 2017 UMOWA zawarta w dniu.. pomiędzy: Miastem Opole, z siedzibą Urzędu Miasta Opola Rynek-Ratusz, 45-015 Opole, reprezentowanym przez:, dalej zwanym Zamawiającym,

Bardziej szczegółowo

U M O W A nr.../ri/ugb/2010

U M O W A nr.../ri/ugb/2010 U M O W A nr.../ri/ugb/2010 Gminą Biskupice zawarta w dniu...2010 r. w Tomaszkowicach pomiędzy: Tomaszkowice 455, 32-020 Wieliczka, NIP 683-15-73-055 reprezentowaną przez:... zwaną dalej Zamawiającym,

Bardziej szczegółowo

P R O J E K T Załącznik Nr 5. U M O W A Nr BIGP.IV.342.../2010

P R O J E K T Załącznik Nr 5. U M O W A Nr BIGP.IV.342.../2010 P R O J E K T Załącznik Nr 5 U M O W A Nr BIGP.IV.342.../2010 zawarta w dniu... 2010 r. pomiędzy Gminą Mniów, 26-080 Mniów, ul. Centralna 9, NIP: 959-167-95-18, REGON: 291010346 reprezentowaną przez; Pana...

Bardziej szczegółowo

c) Gwarancja 1 uszkodzonego piksela (dla monitorów). 5) Urządzenie wielofunkcyjne

c) Gwarancja 1 uszkodzonego piksela (dla monitorów). 5) Urządzenie wielofunkcyjne Sygnatura Umowa nr -.../2014 (projekt) zawarta w dniu.2014r. w Kobierzycach pomiędzy Szkołą Podstawową w Tyńcu Małym reprezentowaną przez: Dyrektor -. przy kontrasygnacie Głównego Księgowego -. z siedzibą:

Bardziej szczegółowo