Arleta Magdalena Rogozińska

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Arleta Magdalena Rogozińska"

Transkrypt

1 Radomska Szkoła Wyższa w Radomiu Radom University in Radom Arleta Magdalena Rogozińska Problemy dzieci i młodzieży niedostosowanej społecznie i z zaburzeniami zachowania w świetle pracy pedagoga terapeuty The problems of children and adolescents socially maladjusted and behavioral disorders in the light of the educational work of the pedagogist therapist Redakcja naukowa Edited by Radosław Muszkieta Walery Zukow Radom 2013

2 Radomska Szkoła Wyższa w Radomiu Radom University in Radom Arleta Magdalena Rogozińska Problemy dzieci i młodzieży niedostosowanej społecznie i z zaburzeniami zachowania w świetle pracy pedagoga terapeuty The problems of children and adolescents socially maladjusted and behavioral disorders in the light of the educational work of the pedagogist therapist Redakcja naukowa Edited by Radosław Muszkieta Walery Zukow Radom 2013

3 Radomska Szkoła Wyższa w Radomiu Radom University in Radom Arleta Magdalena Rogozińska Problemy dzieci i młodzieży niedostosowanej społecznie i z zaburzeniami zachowania w świetle pracy pedagoga terapeuty The problems of children and adolescents socially maladjusted and behavioral disorders in the light of the educational work of the pedagogist therapist Recenzenci: Reviewers: prof. zw. dr hab. Sergiej Iermakov (Ukraina) dr hab. Vlastimila Karaskova (Czechy) Redakcja naukowa Edited by Radosław Muszkieta Walery Zukow Projekt okładki The project covers by Arleta Magdalena Rogozińska Fotografie: Źródło: Zbiory Dominika Nadzieja Sesja fotograficzna Wigner & Keiling photography studio The Author(s) These articles is published with Open Access at University of Health Sciences in Bydgoszcz, Poland Open Access These articles is distributed under the terms of the Creative Commons Attribution Noncommercial License which permits any noncommercial use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original author(s) and source are credited. Attribution You must attribute the work in the manner specified by the author or licensor (but not in any way that suggests that they endorse you or your use of the work). Noncommercial You may not use this work for commercial purposes. Share Alike If you alter, transform, or build upon this work, you may distribute the resulting work only under the same or similar license to this one. Zawartość tej monografii jest objęta licencją Creative Commons Uznanie autorstwa-użycie niekomercyjne-na tych samych warunkach 3.0 Number of characters: (with abstracts). Number of images: 33 x 1000 characters (lump sum) = characters. Total: Number of characters: (with abstracts, summaries and graphics) = 9,5575 sheet publications. Publishing House: Radomska Szkoła Wyższa w Radomiu Radom University in Radom Str. Zubrzyckiego Radom Tel.: ISBN DOI: /m9.figshare Printing House: Radomska Szkoła Wyższa w Radomiu Radom University in Radom Str. Zubrzyckiego Radom Tel.:

4 Spis treści: Content: Wstęp Introduction... 9 Rozdział 1 Chapter 1 Istota zaburzeń zachowania i niedostosowania społecznego dzieci i młodzieży w świetle literatury przedmiotu The essence of behavioral disorders and social maladjustment of children and adolescents in the light literature Rodzaje zaburzeń zachowania u dzieci i młodzieży Types of behavior disorders in children and adolescents Niedostosowanie społeczne Social maladjustment Agresja a rozwojowe manifestacje Aggression and developmental manifestations Nieposłuszeństwo Disobedience Kłamstwo Lie Prostytucja Prostitution Lenistwo Laziness Uzależnienia i ich następstwa Addictions and theirconsequences

5 1.2.1 Narkomania Drug abuse Alkoholizm Alcoholism Nikotynizm Substance Abuse Kleptomania Cleptomania Przyczyny niedostosowania społecznego The causes of social maladjustment Czynniki egzogenne niedostosowania nieletnich Factors exogenous social maladjustment Rodzina a jej patologiczny stosunek wobec dziecka i jego rozwojowych potrzeb The family and its pathological attitude towards the child and its development needs Poziom statutu społeczno-ekonomicznego rodziców Level of the Statute of the socio-economic Środowisko szkolne- grupy rówieśnicze a brak umiejętności nawiązywania kontaktu Environment-school peer groups and lack of skills make contact Komunikacja werbalna i niewerbalna Verbal comunication and non-verbal Brak tolerancji, akceptacji i strach przed odmiennością zachowań Lack of tolerance, acceptance and the fear of being different behavior

6 1.3.2 Wpływ czynników atmosferycznych i zanieczyszczenia środowiska na rozwój dzieci i młodzieży The impact of atmospheric and environmental pollution on the development of Children and young people Czynniki endogenne niedostosowania społecznego nieletnich Factors endogenous juvenile social maladjustment Czynniki genetyczne Genetic factors Funkcjonowanie systemu nerwowego The functioning of the nervous system Zaburzenia zachowania jako symptomy niedostosowania społecznego dzieci i młodzieży Conduct disorders as symptoms of social maladjustment of children and youth ADHD ADHD Uogólniony lęk i jego następstwa Generalized anxiety and its consequences Zaburzenia obsesyjno-kompulsyjne Obsessive Compulsive Disorder Lękowe zaburzenie separacyjne Separation Anxiety Disorder Fobia szkolna School Phobia Rozdział 2 Chapter 2 Metodologia badań Research Methodology.121 5

7 2.1 Cel badań Aim of the test Problemy badawcze Research problems Metody i techniki badawcze Research methods and techniques Hipotezy badawcze Working Hypotheses Ocena przeprowadzonych badań Evaluation of the research Analiza dokumentów Analysis of documents Wywiad środowiskowy Interview environmental Ustrukturowany wywiad z dziećmi i młodzieżą szkolną objętą badaniami A structured interview of children and youth covered by the study Obserwacja Observation Charakterystyka grupy badawczej oraz terenu badań Characteristics of the research group and the study area Rozdział 3 Chapter 3 Prezentacja i analiza wyników badań własnych w świetle pracy terapeutycznej z dziećmi i młodzieżą niedostosowaną społecznie Presentation and analysis of the results in the light of their own therapeutic work with 6

8 children and socially maladjusted youth Cele terapii resocjalizacyjnej nieletnich z zaburzeniami zachowania i niedostosowaniem społecznym. Wyniki badań przeprowadzonych badań The objectives of the juvenile correctional therapy with conduct disorder and social maladjustment. The results of the study Wpływ pracy terapeutycznej z zastosowaniem interdyscyplinarnego oddziaływania w procesie profilaktyki oraz resocjalizacji dzieci i młodzieży na podstawie wcześniejszych doniesień naukowych i badań własnych The impact of therapeutic work with interdisciplinary interaction in the prevention and rehabilitation of children and adolescents on the basis of previous scientific reports and studies their Wyniki badań własnych dotyczących relacji międzyludzkich mających wpływ na postawy i zachowania dzieci i młodzieży niedostosowanej społecznie Our findings concerning the relationships affecting the attitudes and behavior of children and young people socially maladjusted Znaczenie problemu zaburzeń zachowania i niedostosowania społecznego dla praktyki pedagogicznej i terapeutycznej The importance of the problem of disturbed behavior and social maladjustment for pedagogical practice and therapeutic Prezentacja pracy pedagoga terapeuty na podstawie efektów terapeutycznych indywidualnych przypadków Presentation of the educational work of the therapist on the basis of the therapeutic effects of individual cases Postterapeutyczne wyniki pracy pedagoga terapeuty w świetle oddziaływań terapeutycznych wybranych biografii nieletnich Posttherapeutics performance of the teacher in the light of the therapist therapeutic effects of selected biographies of minors Wnioski Final conclusions Streszczenie Abstract

9 Spis tabel List of Tables Spis wykresów List of charts Spis rycin List of figures Spis fotografii List of photographs.176 Spis Ilustracji List of illustrations.176 Spis załączników List of appeandices Bibliografia Bibliography,, 178 Netografia Netography O Autorze About the Author 8

10 Introduction "Paradise gangsters When I walk through the valley of the shadow of death I look at my life and nothing it has not been As I laughed, and went off for so long Even my mother thinks that I have no chance But he never punished a man if you did not deserve it You may be treated like a punk, you know that's not true You better watch what you say and where to venture into Because you and your people are in the grip of łżeć I really hate to, but I got lucky How are they in the hole I see myself in the pistol smoke, fool I'm a G the little homies wanna be On my knees in the night, saying prayers in the street ref: They waste most of their lives Living in paradise gangsters They waste most of their lives Living in paradise gangsters Wasting most of his life Living in paradise gangsters Wasting most of his life Living in paradise gangsters The situation of the ghetto, they make me they challenge I can not live a normal life, I was honored by the tracksuit So I have to cower in the hood Too much television watching, gives me chasing my dreams I learned a fool, with thoughts of Mammon I have a blunt in his hand and anger in the eye I look at the fallen gangster set bag of guts My countrymen have fallen so do not shush my anger, fool Death is not nothing but a heartbeat I'm living life, do or die, what can I say I am a 23-ójkę, but I live to see 24 The way things I do not know what's going on Tell me why are we so blind to see That those who are hurt, it's me and you They waste most of their lives Living in paradise gangsters They waste most of their lives Living in paradise gangsters Wasting most of his life Living in paradise gangsters Wasting most of his life Living in paradise gangsters Strength in the money, money in the power Minute after minute, hour after hour Everyone is running out, but half of them do not even look What happens in the kitchen, but I do not know what's cooking They say that I need to learn, but there is no one to teach me If they do not understand how they can teach me I think not, I think they do not want I think they do not care, because I know that my life is out of luck, fool " The soundtrack of the film "Dangerous Minds" Współczesny świat daje młodemu człowiekowi wiele szans na rozwój własnej kreatywności i osobistych zainteresowań. Jednakże te wszystkie dary od świata mogą być pułapką dla tego samego człowieka, który dopiero co rozpoczyna swoje pierwsze kroki w chaosie codziennego życia. W związku z tym na podstawie mojej pracy na stanowisku pedagoga terapeuty chciałabym przede wszystkim zwrócić uwagę na genezę wielu 9

11 problemów dzieci i młodzieży, poruszyć zjawisko niedostosowania społecznego i odpowiedzieć na pytanie: Czym jest zaburzenie zachowania i jaki ono ma wpływ na rozwój wykolejenia i przestępczości nieletnich? Poza tym pragnę zwrócić uwagę na to jaki mają wpływ współcześni rodzice oraz placówki edukacyjne na rozwój negatywnych zachowań dzieci i młodzieży szkolnej, które w rezultacie prowadzą do kolizji z prawem. Praca zawiera cztery rozdziały. Rozdział pierwszy zatytułowany: Istota zaburzeń zachowania i niedostosowania społecznego dzieci i młodzieży w świetle literatury przedmiotu przybliży ten specyficzny rodzaj zachowań nieakceptowany przez większość społeczeństwa. Kolejny rozdział poświęcony jest metodologii badań. Trzeci rozdział prezentuje specyfikę pracy pedagoga terapeuty oraz obszary jego działalności. Przedstawię tutaj najkorzystniejsze rozwiązania i metody interdyscyplinarnej współpracy różnych instytucji, które mają wpływ na resocjalizację dzieci i młodzieży poza działalnością stacjonarnych placówek wychowawczych dla trudnej młodzieży. W przedostatnim rozdziale przedstawię wyniki badań, analizę dokumentów moich podopiecznych oraz badań sondażowych przeprowadzonych w środowisku szkolnym. Ostatni rozdział to analiza wyników badań i podsumowanie. Arleta Magdalena Rogozińska 10

12 The Author(s) This articles is published with Open Access at University of Health Sciences in Bydgoszcz, Poland Open Access This articles is distributed under the terms of the Creative Commons Attribution Noncommercial License which permits any noncommercial use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original author(s) and source are credited. Attribution You must attribute the work in the manner specified by the author or licensor (but not in any way that suggests that they endorse you or your use of the work). Noncommercial You may not use this work for commercial purposes. Share Alike If you alter, transform, or build upon this work, you may distribute the resulting work only under the same or similar license to this one. 11

13 Zawartość tej monografii jest objęta licencją Creative Commons Uznanie autorstwa-użycie niekomercyjne-na tych samych warunkach

14 Bibliografia Bibliography 1.Andrzejew-Frączek D., (1993), Narkomania w Polsce, Problemy opiekuńczo wychowawcze, nr 6. 2.Bogdanowicz M. (1985), Psychologia kliniczna dziecka w wieku przedszkolnym, WSiP, Warszawa. 3.Bogdanowicz M. (2008), Portrety nie tylko sławnych osób z dysleksją, Wydanie I,Wydawnictwo Harmonia, Gdańsk. 4. Bogdanowicz M., Andryjanek A., Rożyńska M. (2007) Uczeń z dysleksją w domu. Poradnik nie tylko dla rodziców, Wydawnictwo Operon, Gdynia. 5. Bogdanowicz M. Kasica A. (2003), Ruch rozwijający dla wszystkich, Wydawnictwo Harmonia, Gdańsk, 6.Charaktery nr 1/ Cichocki Ł. (2011), Zdrowie psychiczne a umiejętność komunikowania się w: Dla nasczasopismo Środowisk Działających na Rzecz Osób Chorujących Psychicznie. 8.Cwojdzińska A. (2012), Propozycje interwencji opartych na myśleniu systemowym w przypadku dzieci i młodzieży z diagnozą ADHD w: Wiadomości psychiatryczne, Tom15, Nr

15 9.Dykcik Wł., Twardowski A. (red.) (2004), Wspomaganie rozwoju i rehabilitacja dzieci z genetycznie uwarunkowanymi zespołami zaburzeń, WNPTP/Oddział w Poznaniu, Poznań. 10.Dziubiński Z. (red.) (2013), Kultura fizyczna a różnice i nierówności społeczne, AWF im. J. Piłsudzkiego w Warszawie, Salezjańska Organizacja Sportowa Rzeczypospolitej Polskiej, Warszawa. 11.Eichelberger W. (2000), Jak wychować szczęśliwe dzieci, Agencja Wydawnicza Tu, Warszawa, 12.Freud Z. (1976), Poza zasadą przyjemności, PWN, Warszawa. 13.Freud Z. (1984), Wstęp do psychoanalizy, Wydanie IV, PWN, Warszawa. 14.Gajewski W. (1983), Genetyka ogólna i molekularna, PWN, Warszawa. 15.Gawroński K., Stefan A. (2006), Zarządzanie placówką oświatową, Wolters Kluwer, Warszawa. 16.Gruszczyk-Kolczyńska E., Intensywne wspomaganie rozwoju dziecka: ważniejsze hipotezy i możliwości realizowania w: Dykcik Wł., Twardowski A. (2004), Wspomaganie rozwoju i rehabilitacja dzieci z genetycznie uwarunkowanymi zespołami zaburzeń, Wydawnictwo Naukowe Polskiego Towarzystwa Pedagogicznego, Poznań. 17.Hall H. (2007), Marketing w szkolnictwie, Dom Wydawniczy ABC, Warszawa. 18.Hańska M. (1994), Chrońmy dzieci przed nikotyną, Problemy opiekuńczowychowawcze, nr 3/ Hubbard L. Rone (1995), Droga do szczęścia, New Era Publications International Aps, Denmark. 20. Imieliński K. (red.) (1985), Seksuologia zarys encyklopedyczny, PWN, Warszawa. 178

16 21. Jackowski A. (2008), Encyklopedia Szkolna Geografia, Wydawnictwo Zielona Sowa, Kraków. 22. Janke A.W. (2002),Transformacja w stosunkach rodziny i szkoły na przełomie XX XXI wieku, AB, Bydgoszcz Jegier A., (2007), Mądrze się bawię, dobrze się uczę, Wydawnictwo Harmonia, Gdańsk. 24.Kałamacka E., Aktywność ruchowa w wyrównywaniu nierówności społecznych w: Dziubiński Z. (red.) (2013), Kultura fizyczna a różnice i nierówności społeczne, AWF im. J. Piłsudzkiego w Warszawie, Salezjańska Organizacja Sportowa Rzeczypospolitej Polskiej, Warszawa. 25.Kendall P.C. (2004): Zaburzenia okresu dzieciństwa i adolescencji, GWP, Gdańsk. 26.Kochański M., Szafraniec R., Szczuka E.(2010), Aktywność fizyczna osób z ograniczoną zdolnością motoryczną w: Rozprawy Naukowe nr 30, Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu. 27.Kostrzewski J., Ziółkowski J. (1990 i 1999), Mała Encyklopedia Medycyny, Wyd. 10 i z 1990, PWN, Warszawa. 28.Krajewska M. (1999), Kłamstwo w opinii sześciolatków w: Wychowanie w przedszkolu, nr Kubiak H., Praca korekcyjno-wychowawcza z dzieckiem z objawami nadpobudliwości psychoruchowej w: Dykcik Wł., Twardowski A. (2004), Wspomaganie rozwoju i rehabilitacja dzieci z genetycznie uwarunkowanymi zespołami zaburzeń, Wydawnictwo Naukowe Polskiego Towarzystwa Pedagogicznego, Poznań. 30.Kurzyna-Chmiel D. (2006), Podstawy prawne i organizacyjne oświaty, Prawo oświatowe w zarysie, Dom Wydawniczy ABC, Warszawa. 31.Leppert R. (red.) (2000), Edukacja w świecie współczesnym, Oficyna Wydawnicza Impuls, Kraków. 32.Lew-Starowicz Z., Szczerba K. (1995), Nowoczesne Wychowanie Seksualne, POW BGW, Warszawa. 179

17 33.Maj W., Stachurska-Maj T., Zając A., Zając St. (2006), Wiedza o społeczeństwie dla liceum ogólnokształcącego-zakres rozszerzony, SOP Oświatowiec, Toruń. 34.Małtasz M. (2010) Sytuacje trudne u dzieci przewlekle chorych. Materiały pokonferencyjne, UŚ, Katowice. Spostrzeżenia i notatki własne. 35.Mason P. (2009), Porozmawiajmy o -Palenie i picie, Wydawnictwo Ibis, Poznań. 36.Neuropsychiatria i neuropsychologia nr 1/ Neuropsychiatria i neuropsychologia nr 4/ Nyka W. (1996), Wybrane pojęcia z neurologii, Encyklopedia Badań Medycznych, Wydawnictwo Medyczne MAKmed, Gdański. 39.Obuchowska I. (1983), Dynamika nerwic, PWN, Warszawa. 40.Ochremiak A. (1993), Rodziny narkomanów-udział w chorobie, leczeniu i rehabilitacji, Problemy opiekuńczo-wychowawcze, nr Odowska-Szlachcic B. (2010), Metoda integracji sensorycznej, Wydawnictwo Harmonia, Gdańsk. 42.Ogólnopolskie Pogotowie dla ofiar przemocy w rodzinie Niebieska Linia,Katalog zachowań agresywnych. 43.Oniszczenko Wł. (2005), Nikt nie dostał pudełka z genami, Charaktery nr Parnowski T., Święcicki Ł. (2007), Rozpoznawanie i leczenie depresji w praktyce lekarza rodzinnego, Wydawnictwo Medycyna Plus, Warszawa. 45.Pilch M. (2006), Ustawa o systemie oświaty, Dom Wydawniczy ABC, Stan prawny na 14 sierpnia

18 46. Pilzer P. Z. (1995), Nasz dobrobyt bez granic, Wydawnictwo Medium, Warszawa. 47.Pospiszyl K., Żabczyńska E. (1985), Psychologia dziecka niedostosowanego społecznie, PWN, Warszawa. 48.Przetacznikowa M., Włodarski Z. (1983), Psychologia wychowawcza, Wydanie czwarte, Warszawa. 45.Sasal H.D., Pomoc i ochrona. Zadania polskich instytucji i służb społecznych w ramach. Przeciwdziałania przemocy w rodzinie, Niebieska Linia. 46.Samochowiec J. (2007), Czynniki genetyczne w uzależnieniu alkoholowym, 47.Sienkiewicz J. (1982), Alkoholizm jako zjawisko patologii społecznej, Problemy opiekuńczo-wychowawcze, nr 5/ Schauble B. (2011), Wpływ zmiany leczenia metylofenidatem o przedłużonym uwalnianiu na metylofenidat o osmotycznym kontrolowanym uwalnianiu u dzieci/nastolatków z ADHD: wyniki trzymiesięcznego nieinterwencyjnego badania klinicznego, Current Medical Research and Opinion, Vol. 27, No. S2. 49.Sobol E. (1993), Mały Słownik Języka Polskiego, PWN, Warszawa. 50.Stefańska R. (2002), Autyzm jako źródło zasad etycznych w terapii, Psychologia i Rzeczywistość, nr Strelau J. (2006), Psychologia, tom 2, GWP, Gdańsk. 52.Strelau J. (2007), Psychologia, tom1, GWP, Gdańsk. 53.Sumner W.G. (1995), Naturalne sposoby postępowania w gromadzie, PWN, Warszawa. 181

19 54.Szacka B. (2003), Wprowadzenie do socjologii, Oficyna Naukowa, Warszawa. 55.Tarkowska I. (1999), Respektowanie indywidualnych różnic w koncepcji kształcenia integralnego, Życie Szkoły nr Tokarski J. (1980), Słownik Wyrazów Obcych PWN, Warszawa. 57.Tomczyk M. (red.) (2008), Encyklopedia szkolna. Język polski klasy IV-VI, Wydawnictwo Zielona Sowa, Kraków. 58.Uchwała Nr 285/XXXIX/12 Rady Miejskiej w Chęcinach z dnia 21 grudnia 2012r. w sprawie wprowadzenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2013 na terenie Gminy Chęciny. 59.Urbaniak-Zając D. (1982) Kryminogenne środowisko rodzinne nieletnich przestępców, Problemy opiekuńczo-wychowawcze, nr 5/ Waltosia St. (1985), Świadek w procesie sądowym, Wydawnictwo Prawnicze, Warszawa. 61.Warszewski R. (2002), Jak wyleczyłem dziecko z dysleksji, Tower Press, Gdańsk. 62.Wiatrowski Z. (2000), Podstawy pedagogiki pracy, Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Bydgoszczy, Bydgoszcz. 63.Wojciechowski M. (1993), Na czym polega terapia narkomanów?, Problemy opiekuńczo-wychowawcze, nr Wojtanowska-Bogacka M., Rybakowski J. (2011), Znaczenie układu glutaminergicznego w patogenezie i leczeniu zespołu obsesyjno-kompulsyjnego, Neuropsychiatria i Neuropsychologia, 6,2. 65.Wolański N., Siniarska A. (red.) (1983), Biomedyczne podstawy rozwoju i wychowania, PWN, Warszawa. 182

20 66. Wolański J.T. (1957), Mała Encyklopedia Zdrowia, PWN, Warszawa. 67. Wolff Ch., Alfred A., Lindermuler A., Retttig K., Mattejat F., Gerwe M., Slawik L., Schauble B. (2011), Wpływ zmiany leczenia metylofenidatem o przedłużonym uwalnianiu na metylofenidat o osmotycznym kontrolowanym uwalnianiu u dzieci/nastolatków z ADHD: wyniki trzymiesięcznego nieinterwencyjnego badania klinicznego, Current Medical Research and Opinion, Vol. 27, No. S Zajączkowski K. (2001), Nikotyna, alkohol, narkotyki, Rubikon, Kraków. 69. Zaleski T. (2002), Opóźniony rozwój mowy, PZWL, Warszawa. 70. Zaorski-Sikora Ł. (2007), Etyka, Łódź. 71.Żabczyńska E. (1983), Przestępczość dzieci, PWN, Warszawa. 183

21 Netografia: Netography Ministerstwo Zdrowia, Uwarunkowania Epidemiologiczne zaburzeń psychicznych.źródło:http://www.mz.gov.pl/zdrowie-i-profilaktyka/opieka-psychiatryczna. Ogólnopolski Katalog Szkolnictwa-informator Pilecka B., Agresja jako zjawisko psychologiczne, rozdział dziewiąty/. Wykaz Ministerstwa Zdrowia. Źródło: profilaktyka/opieka-psychiatryczna. w innych nurtach psychologii. /Nieposłuszeństwo obywatelskie. Lenistwo. Tolerancja. https://www.google.pl/search?q=logo+polskiego+towarzystwa+dysleksjihttps://www.google.pl/search?q=gazeta+pomorska-obrazki+logo. Ozminkowska V. (2010), E-galerianki. Prostytucja nastolatek w sieci, 184

22 Sekula K. (2010), Galerianki. Prostytucja nieletnich czy nowoczesny styl życia?, Sierosławski J.(2012), Serwis Informacyjny Narkomania, Nr 1 (57),/www.kbpn.gov.pl/portal?id=15&res_id= O Autorze Arleta Magdalena Rogozińska- Osobisty Pedagog Terapeuta-Oligofrenopedagog. Prekursor w zastosowaniu Talassoterapii w obszarze bezinwazyjnej neurostymulacji i psychoterapii dzieci i dorosłych. Twórca autorskiego programu terapeutycznego wykorzystującego klimat nadmorski oraz walory diety śródziemnomorskiej( ). Efekty założeń Talassoterapii po raz pierwszy zaprezentowała podczas sesji plakatowej Konferencji Psychiatrii Dzieci i Młodzieży w Warszawie, w 2012 roku. Wieloletnie badania pozwoliły usystematyzować nie tylko oddziaływanie poszczególnych elementów terapii, ale przede wszystkim na dobór odpowiednich parametrów niezbędnych do stosowania tej wielopłaszczyznowej metody. Nauczyciel Ruchu Rozwijającego III stopnia. W tym zakresie legitymuje się Międzynarodowym Certyfikatem MRR - International Advanted Practitioners Course (IAPC) Sherborne Developmental Movement. Członek Sherborne International. Z wykształcenia pedagog i terapeuta. W latach studiowała w Akademii Bydgoskiej im. Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, która została przekształcona na Uniwersytet Kazimierza Wielkiego. Ukończyła studia na Wydziale Pedagogiki i Psychologii, kierunek: Pedagogika przedszkolną (3-let. Licencjat) i o specjalności Edukacja kierunek: Pedagogika wczesnoszkolna z (bez zakresu-magisterskie uzupełniające 2-let.) Gdańska Wyższa Szkoła Humanistyczna była słuchaczem Podyplomowych Studiów na kierunku Profilaktyka i Resocjalizacja. W 2008 roku ukończyła kurs kwalifikacyjny z zakresu Oligofrenopedagogiki a w 2009 kurs kwalifikacyjny dla oświatowej kadry kierowniczej: Organizacja i zarządzanie oświatą. W 185

23 latach Współpracowała z placówkami sektora prywatnego i budżetowego, indywidualni klienci (zaburzenia psychiczne, niepełnosprawność umysłowa i ruchowa, niedostosowanie społeczne, uzależnienia). W Świetlicy Socjoterapeutycznej przy TKOPD w Inowrocławiu pełniła funkcję pedagoga terapeuty dzieci i młodzieży. W tym samym okresie prowadziła osobiście utworzone Centrum Integralnego Rozwoju Dziecka Sokrates w Inowrocławiu na podstawie autorskiego programu, który umożliwił otrzymanie środków unijnych w ramach Programu Kapitał Ludzki. Za efektywność w terapii Centrum otrzymało w latach Certyfikat. W ramach terapii obejmowała dzieci i młodzież z: Dysleksją rozwojową, Zespołem Downa, Schizofrenią o wczesnym początku, Padaczką, Porażeniem mózgowym, ADHD, Autyzmem, Depresją podstawa niepowodzenia edukacyjne, wykolejenia, niedostosowanie społeczne, zaburzenia psychiczne i osobowości o różnej etiologii. Poza tym wspomagała rozwój dzieci wybitnie zdolnych. Również w ramach realizacji Talassoterapii brała czynny udział podczas kolonii jako wychowawca i terapeuta pod patronatem: 1. TKOPD w Inowrocławiu 2. Grudziądzkie Centrum Caritas Od 2010 roku prowadzi działalność jako Osobisty Pedagog Terapeuta Dzieci, Młodzieży i Osób Dorosłych- Oligofrenopedagog. Początek działalności rozpoczęła w Bydgoszczy. Obecnie współpracuje z Przychodnią Ordynator przy ulicy Kurpińskiego w Bydgoszczy. Dodam, że charyzmatyczną osobowością przyczyniła się w 2005 roku do utworzenia Oddziału Polskiego Towarzystwa Dysleksji nr 80 w Inowrocławiu. W latach pełniła funkcję Przewodniczącej Oddziału. Prowadziła zajęcia z dziećmi i młodzieżą objętą dysleksją rozwojową pochodzących z rodzin dysfunkcyjnych i objętych wykluczeniem społecznym. Zajmowała się organizowaniem spotkań mających na celu wzbogacanie i wspomaganie warsztatu pracy rodziców i pedagogów m.in. Europejski Tydzień Świadomości Dysleksji w Inowrocławiu (zasięg działalności Inowrocław i Powiat Inowrocławski). Brała udział w sprawach spornych w charakterze mediatora społecznego. W 2010 roku włączyła się w wolontariat w Stowarzyszeniu Osób Chorych na Schizofrenię w Inowrocławiu (pomoc podczas organizowanych wycieczek, prowadzenie wykładów w zakresie empatycznego podejścia do siebie i innych ludzi) a w 2013 rozpoczęła wolontariat w Stowarzyszeniu Osób Chorych na Stwardnienie Rozsiane (konsultacje indywidualne, aktywizacja kulturalna i społeczna osób chorych na SM, uczestniczenie w spotkaniach specjalistycznych). 186

24 Ma na swoim koncie wystąpienia podczas konferencji naukowych o zasięgu ogólnopolskim i międzynarodowym. Dzięki czynnemu udziałowi powstało kilka artykułów poruszających problematykę pedagogiki specjalnej, resocjalizacyjnej, terapeutycznej i rehabilitacyjnej. Obecnie w czasopiśmie poświęconym problematyce zdrowia- Journal of Health Sciences pełni funkcję redaktora. Główne zainteresowania terapeutki: Profilaktyka i resocjalizacja-kryminalistyka. Terapia zaburzeń psychicznych dzieci i dorosłych (neuropsychiatria i neuropsychologia). Psychologia rehabilitacji i Psychologia sądowa. 187

25 Podziękowania: Wydawnictwu Radomskiej Szkoły Wyższej w Radomiu Szczególne podziękuję również rodzinie, wszystkim tym osobom, które towarzyszyły mi w drodze do poznania świata i człowieka. Tym, którzy szczególnie wspierali mnie w naukowym aspekcie. Przede wszystkim środowisku akademickiemu, które dostrzegło we mnie ciekawość naukowego poznania: Profesor dr hab. Roman Leppert, Profesor zw. dr hab. Marta Bogdanowicz, Prof. dr hab. Wojciech Hagner, Profesor dr hab. Walery Żukow, dr Beata Wasilewska. Rodzicom dzieci, które uczestniczyły na terapię do CIRD Sokrates w Inowrocławiu w latach i tym, którzy nadal wspierają moje działania. Ponadto szczególne podziękowania kieruję do partnerów: 143 Terenowy Komitet Ochrony Praw Dziecka w Inowrocławiu. Magdalenie Matz terapeucie i właścicielowi i Ośrodka Hipoterapii i Rekreacji TĘCZA w Jaksicach 144 Redaktorom Gazety Pomorskiej/ Oddział Bydgoszcz Redaktorom Gazety Pomorskiej/Oddział Inowrocław w szczególności Redaktorowi Zbigniewowi Politowskiemu Sponsorom akcji w ramach programów edukacyjno-terapeutycznym: Drukarni Legro z Inowrocławia Firmie Harpo z Poznania Firmie Gal z Poznania Firmie Qupharna Wydawnictwu Impuls z Krakowa Wydawnictwu Operon umożliwienie udziału w Programie Edukacyjno-Terapeutycznym Ortograffiti. Polskiemu Towarzystwu Dysleksji Pani Prezes Towarzystwa Polsko-Włoskiemu Elżbiecie Renzetii Dr n. hum. Archeologii sztuki Katarzynie (Hewner) Podczaskiej i jej mężowi Włodzimierzowi Podczaskiemu, czynnie zaangażowanych w realizację Programu Edukacyjno-Terapeutycznego Wędrówki historyczno-kulturalne po regionie

26 Number of characters: (with abstracts). Number of images: 33 x 1000 characters (lump sum) = characters. Total: Number of characters: (with abstracts, summaries and graphics) = 9,5575 sheet publications. 189

27 ISBN

28 O AUTORCE Arleta Magdalena Rogozińska - Osobisty Pedagog Terapeuta-Oligofrenopedagog. Prekursor w zastosowaniu Talassoterapii w obszarze bezinwazyjnej neurostymulacji i psychoterapii dzieci i dorosłych. Twórca autorskiego programu terapeutycznego wykorzystującego klimat nadmorski oraz walory diety śródziemnomorskiej ( ). Efekty założeń Talassoterapii po raz pierwszy zaprezentowała podczas sesji plakatowej Konferencji Psychiatrii Dzieci i Młodzieży w Warszawie, w 2012 roku. Wieloletnie badania pozwoliły usystematyzować nie tylko oddziaływanie poszczególnych elementów terapii, ale przede wszystkim na dobór odpowiednich parametrów niezbędnych do stosowania tej wielopłaszczyznowej metody. Nauczyciel Ruchu Rozwijającego III stopnia. W tym zakresie legitymuje się Międzynarodowym Certyfikatem MRR - International Advanted Practitioners Course (IAPC) Sherborne Developmental Movement. Członek Sherborne International. Z wykształcenia pedagog i terapeuta. W latach studiowała w Akademii Bydgoskiej im. Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, która została przekształcona na Uniwersytet Kazimierza Wielkiego. Ukończyła studia na Wydziale Pedagogiki i Psychologii, kierunek: Pedagogika o specjalności Edukacja wczesnoszkolna z przedszkolną i Pedagogikę Ogólną Gdańska Wyższa Szkoła Humanistyczna- była słuchaczem Podyplomowych Studiów na kierunku Profilaktyka i Resocjalizacja. W latach współpracowała z placówkami sektora prywatnego i budżetowego. Pracowała na rzecz indywidualnych klientów (zaburzenia psychiczne, niepełnosprawność umysłowa i ruchowa, niedostosowanie społeczne, uzależnienia). W Świetlicy Socjoterapeutycznej przy TKOPD w Inowrocławiu pełniła funkcję pedagoga terapeuty dzieci i młodzieży. W tym samym czasie prowadziła własne Centrum Integralnego Rozwoju Dziecka Sokrates w Inowrocławiu na podstawie autorskiego programu, który umożliwił otrzymanie środków unijnych w ramach Programu Kapitał Ludzki. Za efektywność w terapii Centrum otrzymało w latach Certyfikat. W ramach terapii obejmowała dzieci i młodzież z: dysleksją rozwojową, Zespołem Downa, schizofrenią o wczesnym początku, padaczką, porażeniem mózgowym, ADHD, autyzmem, depresją podstawa niepowodzenia edukacyjne, wykolejenia, niedostosowanie społeczne, zaburzenia psychiczne i osobowości o różnej etiologii. Poza tym wspomagała rozwój dzieci wybitnie zdolnych. Od 2010 roku prowadzi działalność jako Osobisty Pedagog Terapeuta Dzieci, Młodzieży i Osób Dorosłych- Oligofrenopedagog. Początek działalności rozpoczęła w Bydgoszczy. Dodam, że charyzmatyczną osobowością przyczyniła się w 2005 roku do utworzenia Oddziału Polskiego Towarzystwa Dysleksji nr 80 w Inowrocławiu. W latach pełniła funkcję Przewodniczącej Oddziału. Zajmowała się organizowaniem spotkań mających na celu wzbogacanie i wspomaganie warsztatu pracy rodziców i pedagogów m.in. Europejski Tydzień Świadomości Dysleksji w Inowrocławiu (zasięg działalności Inowrocław i Powiat Inowrocławski). Brała udział w sprawach spornych w charakterze mediatora społecznego. uczestniczenie w spotkaniach specjalistycznych). Ma na swoim koncie wystąpienia podczas konferencji naukowych o zasięgu ogólnopolskim i międzynarodowym. Dzięki czynnemu udziałowi powstało kilka artykułów poruszających problematykę pedagogiki specjalnej, resocjalizacyjnej, terapeutycznej i rehabilitacyjnej. ISBN

PIOTR PAWLAK DZIECI. i ich. rodzeństwo

PIOTR PAWLAK DZIECI. i ich. rodzeństwo PIOTR PAWLAK DZIECI z i ich rodzeństwo Copyright by Oficyna Wydawnicza Impuls, Kraków 2013 Recenzent: dr hab. Stanisław Lipiński, prof. WSEZiNS Adiustacja: Aleksandra Kalinowska Opracowanie typograficzne:

Bardziej szczegółowo

STUDENT NIEPEŁNOSPRAWNY

STUDENT NIEPEŁNOSPRAWNY Uniwersytet Przyrodniczo Humanistyczny w Siedlcach Instytut Pedagogiki PL ISSN 1689 6416 STUDENT NIEPEŁNOSPRAWNY SZKICE I ROZPRAWY ZESZYT 11(4)2011 Redakcja naukowa Tamara Zacharuk Siedlce 2011 2 Recenzent:

Bardziej szczegółowo

URSZULA BARTNIKOWSKA KATARZYNA ĆWIRYNKAŁO RODZINY ADOPCYJNE I ZASTĘPCZE. dziecka Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ

URSZULA BARTNIKOWSKA KATARZYNA ĆWIRYNKAŁO RODZINY ADOPCYJNE I ZASTĘPCZE. dziecka Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ URSZULA BARTNIKOWSKA KATARZYNA ĆWIRYNKAŁO RODZINY ADOPCYJNE I ZASTĘPCZE dziecka Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ Copyright by Oficyna Wydawnicza Impuls, Kraków 2013 Recenzenci: prof. zw. dr hab. Iwona Chrzanowska

Bardziej szczegółowo

PATOLOGIE SPOŁECZNE I PSYCHOLOGIA SĄDOWO PENITENCJARNA

PATOLOGIE SPOŁECZNE I PSYCHOLOGIA SĄDOWO PENITENCJARNA ROK AKADEMICKI 2015/2016 PATOLOGIE SPOŁECZNE I PSYCHOLOGIA SĄDOWO PENITENCJARNA OPIEKUN: PROF. DR HAB. BEATA PASTWA-WOJCIECHOWSKA WPROWADZENIE Zagadnienia realizowane w ramach ścieżki programowej Patologie

Bardziej szczegółowo

PATOLOGIE SPOŁECZNE I PSYCHOLOGIA SĄDOWO PENITENCJARNA

PATOLOGIE SPOŁECZNE I PSYCHOLOGIA SĄDOWO PENITENCJARNA ROK AKADEMICKI 2015/2016 PATOLOGIE SPOŁECZNE I PSYCHOLOGIA SĄDOWO PENITENCJARNA OPIEKUN: PROF. DR HAB. BEATA PASTWA-WOJCIECHOWSKA WPROWADZENIE Zagadnienia realizowane w ramach ścieżki programowej Patologie

Bardziej szczegółowo

Informator o Studiach Podyplomowych INSTYTUT STUDIÓW PODYPLOMOWYCH. podyplomowe.info

Informator o Studiach Podyplomowych INSTYTUT STUDIÓW PODYPLOMOWYCH. podyplomowe.info INSTYTUT STUDIÓW PODYPLOMOWYCH Wyższej Szkoły Komunikowania, Politologii i Stosunków Międzynarodowych podyplomowe.info Informator o Studiach Podyplomowych Szanowni Państwo, studia podyplomowe adresowane

Bardziej szczegółowo

Tematyczny spis szkoleń

Tematyczny spis szkoleń Tematyczny spis szkoleń Lp. Temat szkolenia Prowadzący szkolenie Termin Str. Krótkoterminowe cykle szkoleniowe JESIEŃ 2009 1. Dziecko przed sądem - podstawy opiniowania psychologicznego dzieci dla potrzeb

Bardziej szczegółowo

ZESZYTY NAUKOWE WSHE

ZESZYTY NAUKOWE WSHE ZESZYTY NAUKOWE WSHE Serie wydawnicze WSHE Debiuty Naukowe WSHE Zeszyty Naukowe WSHE (od 1998 r.) (od 1997 r.) Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna we Włocławku ZESZYTY NAUKOWE WSHE Tom XXXIII Półrocznik

Bardziej szczegółowo

Wydział Psychologii. Uniwersytetu Warszawskiego. Informator dla kandydatów na rok akademicki 2012/2013. www.psychologia.pl

Wydział Psychologii. Uniwersytetu Warszawskiego. Informator dla kandydatów na rok akademicki 2012/2013. www.psychologia.pl Wydział Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego Informator dla kandydatów na rok akademicki 2012/2013 2 DRODZY KANDYDACI, Serdecznie zapraszam Państwa do przyłączenia się do nas i podjęcia studiów na Wydziale

Bardziej szczegółowo

Pamięci prof. zw. dr. hab. Władysława Dykcika

Pamięci prof. zw. dr. hab. Władysława Dykcika Pamięci prof. zw. dr. hab. Władysława Dykcika REDAKTOR NACZELNY dr Katarzyna Plutecka REDAKTOR TEMATYCZNY Karolina Cząstka I rok SUM Pedagogika Specjalna RECENZJA WYDAWNICZA dr inż. hab. Jolanta Zielińska

Bardziej szczegółowo

THE 1 st INTERNATIONAL LOGOPAEDICS CONFERENCE Current issues in speech and language therapy 22.06.2012 Zielona Góra

THE 1 st INTERNATIONAL LOGOPAEDICS CONFERENCE Current issues in speech and language therapy 22.06.2012 Zielona Góra THE 1 st INTERNATIONAL LOGOPAEDICS CONFERENCE Current issues in speech and language therapy 22.06.2012 Zielona Góra Summaries of conference presentations Conference venue: Hotel Bukowy Dworek (Gronów /

Bardziej szczegółowo

PATOLOGIE I UZALEŻNIENIA. (wybrane problemy teorii i praktyki)

PATOLOGIE I UZALEŻNIENIA. (wybrane problemy teorii i praktyki) PATOLOGIE I UZALEŻNIENIA (wybrane problemy teorii i praktyki) Beata Skwarek, Elżbieta Wulbach, Irena Lewicka (redakcja naukowa) PATOLOGIE I UZALEŻNIENIA (wybrane problemy teorii i praktyki) Warszawa Łódź

Bardziej szczegółowo

PIELĘGNIARSTWO POLSKIE

PIELĘGNIARSTWO POLSKIE Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu Wydział Nauk o Zdrowiu PIELĘGNIARSTWO POLSKIE POLISH NURSING Nr 1(35) Poznań 2010 Copyright by Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego

Bardziej szczegółowo

PIELĘGNIARSTWO POLSKIE POLISH NURSING

PIELĘGNIARSTWO POLSKIE POLISH NURSING PIELĘGNIARSTWO POLSKIE POLISH NURSING KOLEGIUM REDAKCYJNE EDITORIAL COMMITTEE Redaktor Naczelny Editor-in-Chief dr hab. Maria Danuta Głowacka Zastępcy Redaktora Naczelnego Vice Editor-in-Chief dr hab.

Bardziej szczegółowo

Kompetencje pracowników a a współczesne potrzeby potrzeb. KwalifikacjetoPodstawa.eu. Kompetencje pracowników a współczesne potrzeby rynku pracy

Kompetencje pracowników a a współczesne potrzeby potrzeb. KwalifikacjetoPodstawa.eu. Kompetencje pracowników a współczesne potrzeby rynku pracy Kompetencje pracowników a współczesne potrzeby rynku pracy Zacznij Zacznij zmiany zmiany od od siebie! siebie! KwalifikacjetoPodstawa.eu Podstawy Podstawy kształcenia kształcen ustawicznego ustawicznego

Bardziej szczegółowo

Organizacja i zarządzanie wyzwaniem dla pielęgniarek i położnych w nowoczesnej Europie część I

Organizacja i zarządzanie wyzwaniem dla pielęgniarek i położnych w nowoczesnej Europie część I PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ I ZARZĄDZANIE TOM XV, ZESZYT 12 część I www.piz.san.edu.pl Organizacja i zarządzanie wyzwaniem dla pielęgniarek i położnych w nowoczesnej Europie część I Redakcja Elżbieta Majchrzak-Kłokocka

Bardziej szczegółowo

DZIAŁALNOŚĆ INNYCH INSTYTUCJI ORAZ ORGANIZACJI I ŚRODOWISK WZAJEMNEJ POMOCY *

DZIAŁALNOŚĆ INNYCH INSTYTUCJI ORAZ ORGANIZACJI I ŚRODOWISK WZAJEMNEJ POMOCY * Rozdział VIII DZIAŁALNOŚĆ INNYCH INSTYTUCJI ORAZ ORGANIZACJI I ŚRODOWISK WZAJEMNEJ POMOCY * 8.1. Instytut Psychiatrii i Neurologii Instytut Psychiatrii i Neurologii prowadzi działalność naukową i kliniczną

Bardziej szczegółowo

Pedagogika społeczna a zagrożenia społeczne, instytucjonalne i indywidualne

Pedagogika społeczna a zagrożenia społeczne, instytucjonalne i indywidualne 7. międzynarodową konferencja Pedagogika społeczna a zagrożenia społeczne, instytucjonalne i indywidualne Główny organizator: Współorganizatorz: Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici Pedagogická fakulta

Bardziej szczegółowo

Zdolni w szkole, czyli o zagrożeniach i możliwościach rozwojowych uczniów zdolnych

Zdolni w szkole, czyli o zagrożeniach i możliwościach rozwojowych uczniów zdolnych Zdolni w szkole, czyli o zagrożeniach i możliwościach rozwojowych uczniów zdolnych Poradnik dla nauczycieli i wychowawców praca zbiorowa pod red. Wiesławy Limont Joanny Cieślikowskiej Dominiki Jastrzębskiej

Bardziej szczegółowo

Ogólnopolska Konferencja Naukowa Rozwój poprzez terapię biopsychospołeczne aspekty pedagogiki leczniczej

Ogólnopolska Konferencja Naukowa Rozwój poprzez terapię biopsychospołeczne aspekty pedagogiki leczniczej 1 Ogólnopolska Konferencja Naukowa Rozwój poprzez terapię biopsychospołeczne aspekty pedagogiki leczniczej Organizator Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej: Gdańska Wyższa Szkoła Humanistyczna Partnerzy

Bardziej szczegółowo

ROLA NAUCZYCIELA W OCHRONIE DZIECI I MŁODZIEŻY PRZED ZAGROŻENIAMI CYBERPRZESTRZENI

ROLA NAUCZYCIELA W OCHRONIE DZIECI I MŁODZIEŻY PRZED ZAGROŻENIAMI CYBERPRZESTRZENI Rozprawy Społeczne 2013, Tom VII, Nr 2 Rola nauczyciela w ochronie dzieci i młodzieży... ROLA NAUCZYCIELA W OCHRONIE DZIECI I MŁODZIEŻY PRZED ZAGROŻENIAMI CYBERPRZESTRZENI Rozprawy Społeczne, nr 2 (VII),

Bardziej szczegółowo

IV Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Szkoleniowa. Optymalizacja leczenia w psychiatrii

IV Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Szkoleniowa. Optymalizacja leczenia w psychiatrii IV Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Optymalizacja leczenia w psychiatrii Wisła, 9-11 grudnia 2010 IV Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Optymalizacja leczenia w psychiatrii Wisła,

Bardziej szczegółowo

European Association for the Education of Adults International Society for Engineering Education Europäischen Verbandes Beruflicher Bildungsträger

European Association for the Education of Adults International Society for Engineering Education Europäischen Verbandes Beruflicher Bildungsträger EDUKACJA ustawiczna DOROSŁYCH 1(88)/2015 Polish Journal of Continuing Education Patronat/ Współpraca: Auspicies/ Cooperation: European Association for the Education of Adults International Society for

Bardziej szczegółowo

LITERATURA I TREŚCI PROGRAMOWE STUDIÓW PODYPLOMOWYCH KWALIFIKACYJNYCH PEDAGOGIKA WCZESNEGO WSPOMAGANIA ROZWOJU DZIECKA

LITERATURA I TREŚCI PROGRAMOWE STUDIÓW PODYPLOMOWYCH KWALIFIKACYJNYCH PEDAGOGIKA WCZESNEGO WSPOMAGANIA ROZWOJU DZIECKA LITERATURA I TREŚCI PROGRAMOWE STUDIÓW PODYPLOMOWYCH KWALIFIKACYJNYCH PEDAGOGIKA WCZESNEGO WSPOMAGANIA ROZWOJU DZIECKA 1 Sylabus 1/1 Przedmiot: Pedagogika małego dziecka (1) Forma zajęć / liczba godzin

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR 2014/2015

INFORMATOR 2014/2015 STUDIA PODYPLOMOWE INFORMATOR 2014/2015 BYDGOSZCZ 2014 Kujawsko-Pomorska Szkoła Wyższa w Bydgoszczy ul. Toruńska 55-57 85-023 Bydgoszcz ul. Piotrowskiego 12-14 85-098 Bydgoszcz tel./fax 52 321 11 88 tel.

Bardziej szczegółowo

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO CO-FINANCED WITH MEANS OF THE MINISTER OF CULTURE AND NATIONAL HERITAGE OF THE REPUBLIC OF POLAND Spis treści 4 8 10 12 14 16 18 24 28

Bardziej szczegółowo

PIELĘGNIARSTWO POLSKIE

PIELĘGNIARSTWO POLSKIE Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu Wydział Nauk o Zdrowiu PIELĘGNIARSTWO POLSKIE POLISH NURSING Nr 2(32) Poznań 2009 SPIS TREŚCI Od Redaktora... 91 PRACE ORYGINALNE Renata Rasińska:

Bardziej szczegółowo

Risk-taking Behaviors and Addiction: The Phenomenon, Its Context and Determinants

Risk-taking Behaviors and Addiction: The Phenomenon, Its Context and Determinants Z Z Risk-taking Behaviors and Addiction: The Phenomenon, Its Context and Determinants Warszawa Dąbrowa Górnicza 2013 Recenzent naukowy: dr hab. prof. KUL Roman B. Sieroń Katolicki Uniwersytet Lubelski

Bardziej szczegółowo

PIELĘGNIARSTWO POLSKIE

PIELĘGNIARSTWO POLSKIE Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu Wydział Nauk o Zdrowiu PIELĘGNIARSTWO POLSKIE POLISH NURSING Nr 1(31) Poznań 2009 SPIS TREŚCI Od Redaktora... 5 Informacja o nowym dziale Prawo

Bardziej szczegółowo

RODZINNE FORMY OPIEKI ZASTĘPCZEJ TEORIA I PRAKTYKA FAMILY FOSTER CARE THEORY AND PRACTICE

RODZINNE FORMY OPIEKI ZASTĘPCZEJ TEORIA I PRAKTYKA FAMILY FOSTER CARE THEORY AND PRACTICE RODZINNE FORMY OPIEKI ZASTĘPCZEJ TEORIA I PRAKTYKA FAMILY FOSTER CARE THEORY AND PRACTICE RODZINNE FORMY OPIEKI ZASTĘPCZEJ TEORIA I PRAKTYKA FAMILY FOSTER CARE THEORY AND PRACTICE Redakcja naukowa Agnieszka

Bardziej szczegółowo