Arleta Magdalena Rogozińska

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Arleta Magdalena Rogozińska"

Transkrypt

1 Radomska Szkoła Wyższa w Radomiu Radom University in Radom Arleta Magdalena Rogozińska Problemy dzieci i młodzieży niedostosowanej społecznie i z zaburzeniami zachowania w świetle pracy pedagoga terapeuty The problems of children and adolescents socially maladjusted and behavioral disorders in the light of the educational work of the pedagogist therapist Redakcja naukowa Edited by Radosław Muszkieta Walery Zukow Radom 2013

2 Radomska Szkoła Wyższa w Radomiu Radom University in Radom Arleta Magdalena Rogozińska Problemy dzieci i młodzieży niedostosowanej społecznie i z zaburzeniami zachowania w świetle pracy pedagoga terapeuty The problems of children and adolescents socially maladjusted and behavioral disorders in the light of the educational work of the pedagogist therapist Redakcja naukowa Edited by Radosław Muszkieta Walery Zukow Radom 2013

3 Radomska Szkoła Wyższa w Radomiu Radom University in Radom Arleta Magdalena Rogozińska Problemy dzieci i młodzieży niedostosowanej społecznie i z zaburzeniami zachowania w świetle pracy pedagoga terapeuty The problems of children and adolescents socially maladjusted and behavioral disorders in the light of the educational work of the pedagogist therapist Recenzenci: Reviewers: prof. zw. dr hab. Sergiej Iermakov (Ukraina) dr hab. Vlastimila Karaskova (Czechy) Redakcja naukowa Edited by Radosław Muszkieta Walery Zukow Projekt okładki The project covers by Arleta Magdalena Rogozińska Fotografie: Źródło: Zbiory Dominika Nadzieja Sesja fotograficzna Wigner & Keiling photography studio The Author(s) These articles is published with Open Access at University of Health Sciences in Bydgoszcz, Poland Open Access These articles is distributed under the terms of the Creative Commons Attribution Noncommercial License which permits any noncommercial use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original author(s) and source are credited. Attribution You must attribute the work in the manner specified by the author or licensor (but not in any way that suggests that they endorse you or your use of the work). Noncommercial You may not use this work for commercial purposes. Share Alike If you alter, transform, or build upon this work, you may distribute the resulting work only under the same or similar license to this one. Zawartość tej monografii jest objęta licencją Creative Commons Uznanie autorstwa-użycie niekomercyjne-na tych samych warunkach 3.0 Number of characters: (with abstracts). Number of images: 33 x 1000 characters (lump sum) = characters. Total: Number of characters: (with abstracts, summaries and graphics) = 9,5575 sheet publications. Publishing House: Radomska Szkoła Wyższa w Radomiu Radom University in Radom Str. Zubrzyckiego Radom Tel.: ISBN DOI: /m9.figshare Printing House: Radomska Szkoła Wyższa w Radomiu Radom University in Radom Str. Zubrzyckiego Radom Tel.:

4 Spis treści: Content: Wstęp Introduction... 9 Rozdział 1 Chapter 1 Istota zaburzeń zachowania i niedostosowania społecznego dzieci i młodzieży w świetle literatury przedmiotu The essence of behavioral disorders and social maladjustment of children and adolescents in the light literature Rodzaje zaburzeń zachowania u dzieci i młodzieży Types of behavior disorders in children and adolescents Niedostosowanie społeczne Social maladjustment Agresja a rozwojowe manifestacje Aggression and developmental manifestations Nieposłuszeństwo Disobedience Kłamstwo Lie Prostytucja Prostitution Lenistwo Laziness Uzależnienia i ich następstwa Addictions and theirconsequences

5 1.2.1 Narkomania Drug abuse Alkoholizm Alcoholism Nikotynizm Substance Abuse Kleptomania Cleptomania Przyczyny niedostosowania społecznego The causes of social maladjustment Czynniki egzogenne niedostosowania nieletnich Factors exogenous social maladjustment Rodzina a jej patologiczny stosunek wobec dziecka i jego rozwojowych potrzeb The family and its pathological attitude towards the child and its development needs Poziom statutu społeczno-ekonomicznego rodziców Level of the Statute of the socio-economic Środowisko szkolne- grupy rówieśnicze a brak umiejętności nawiązywania kontaktu Environment-school peer groups and lack of skills make contact Komunikacja werbalna i niewerbalna Verbal comunication and non-verbal Brak tolerancji, akceptacji i strach przed odmiennością zachowań Lack of tolerance, acceptance and the fear of being different behavior

6 1.3.2 Wpływ czynników atmosferycznych i zanieczyszczenia środowiska na rozwój dzieci i młodzieży The impact of atmospheric and environmental pollution on the development of Children and young people Czynniki endogenne niedostosowania społecznego nieletnich Factors endogenous juvenile social maladjustment Czynniki genetyczne Genetic factors Funkcjonowanie systemu nerwowego The functioning of the nervous system Zaburzenia zachowania jako symptomy niedostosowania społecznego dzieci i młodzieży Conduct disorders as symptoms of social maladjustment of children and youth ADHD ADHD Uogólniony lęk i jego następstwa Generalized anxiety and its consequences Zaburzenia obsesyjno-kompulsyjne Obsessive Compulsive Disorder Lękowe zaburzenie separacyjne Separation Anxiety Disorder Fobia szkolna School Phobia Rozdział 2 Chapter 2 Metodologia badań Research Methodology.121 5

7 2.1 Cel badań Aim of the test Problemy badawcze Research problems Metody i techniki badawcze Research methods and techniques Hipotezy badawcze Working Hypotheses Ocena przeprowadzonych badań Evaluation of the research Analiza dokumentów Analysis of documents Wywiad środowiskowy Interview environmental Ustrukturowany wywiad z dziećmi i młodzieżą szkolną objętą badaniami A structured interview of children and youth covered by the study Obserwacja Observation Charakterystyka grupy badawczej oraz terenu badań Characteristics of the research group and the study area Rozdział 3 Chapter 3 Prezentacja i analiza wyników badań własnych w świetle pracy terapeutycznej z dziećmi i młodzieżą niedostosowaną społecznie Presentation and analysis of the results in the light of their own therapeutic work with 6

8 children and socially maladjusted youth Cele terapii resocjalizacyjnej nieletnich z zaburzeniami zachowania i niedostosowaniem społecznym. Wyniki badań przeprowadzonych badań The objectives of the juvenile correctional therapy with conduct disorder and social maladjustment. The results of the study Wpływ pracy terapeutycznej z zastosowaniem interdyscyplinarnego oddziaływania w procesie profilaktyki oraz resocjalizacji dzieci i młodzieży na podstawie wcześniejszych doniesień naukowych i badań własnych The impact of therapeutic work with interdisciplinary interaction in the prevention and rehabilitation of children and adolescents on the basis of previous scientific reports and studies their Wyniki badań własnych dotyczących relacji międzyludzkich mających wpływ na postawy i zachowania dzieci i młodzieży niedostosowanej społecznie Our findings concerning the relationships affecting the attitudes and behavior of children and young people socially maladjusted Znaczenie problemu zaburzeń zachowania i niedostosowania społecznego dla praktyki pedagogicznej i terapeutycznej The importance of the problem of disturbed behavior and social maladjustment for pedagogical practice and therapeutic Prezentacja pracy pedagoga terapeuty na podstawie efektów terapeutycznych indywidualnych przypadków Presentation of the educational work of the therapist on the basis of the therapeutic effects of individual cases Postterapeutyczne wyniki pracy pedagoga terapeuty w świetle oddziaływań terapeutycznych wybranych biografii nieletnich Posttherapeutics performance of the teacher in the light of the therapist therapeutic effects of selected biographies of minors Wnioski Final conclusions Streszczenie Abstract

9 Spis tabel List of Tables Spis wykresów List of charts Spis rycin List of figures Spis fotografii List of photographs.176 Spis Ilustracji List of illustrations.176 Spis załączników List of appeandices Bibliografia Bibliography,, 178 Netografia Netography O Autorze About the Author 8

10 Introduction "Paradise gangsters When I walk through the valley of the shadow of death I look at my life and nothing it has not been As I laughed, and went off for so long Even my mother thinks that I have no chance But he never punished a man if you did not deserve it You may be treated like a punk, you know that's not true You better watch what you say and where to venture into Because you and your people are in the grip of łżeć I really hate to, but I got lucky How are they in the hole I see myself in the pistol smoke, fool I'm a G the little homies wanna be On my knees in the night, saying prayers in the street ref: They waste most of their lives Living in paradise gangsters They waste most of their lives Living in paradise gangsters Wasting most of his life Living in paradise gangsters Wasting most of his life Living in paradise gangsters The situation of the ghetto, they make me they challenge I can not live a normal life, I was honored by the tracksuit So I have to cower in the hood Too much television watching, gives me chasing my dreams I learned a fool, with thoughts of Mammon I have a blunt in his hand and anger in the eye I look at the fallen gangster set bag of guts My countrymen have fallen so do not shush my anger, fool Death is not nothing but a heartbeat I'm living life, do or die, what can I say I am a 23-ójkę, but I live to see 24 The way things I do not know what's going on Tell me why are we so blind to see That those who are hurt, it's me and you They waste most of their lives Living in paradise gangsters They waste most of their lives Living in paradise gangsters Wasting most of his life Living in paradise gangsters Wasting most of his life Living in paradise gangsters Strength in the money, money in the power Minute after minute, hour after hour Everyone is running out, but half of them do not even look What happens in the kitchen, but I do not know what's cooking They say that I need to learn, but there is no one to teach me If they do not understand how they can teach me I think not, I think they do not want I think they do not care, because I know that my life is out of luck, fool " The soundtrack of the film "Dangerous Minds" Współczesny świat daje młodemu człowiekowi wiele szans na rozwój własnej kreatywności i osobistych zainteresowań. Jednakże te wszystkie dary od świata mogą być pułapką dla tego samego człowieka, który dopiero co rozpoczyna swoje pierwsze kroki w chaosie codziennego życia. W związku z tym na podstawie mojej pracy na stanowisku pedagoga terapeuty chciałabym przede wszystkim zwrócić uwagę na genezę wielu 9

11 problemów dzieci i młodzieży, poruszyć zjawisko niedostosowania społecznego i odpowiedzieć na pytanie: Czym jest zaburzenie zachowania i jaki ono ma wpływ na rozwój wykolejenia i przestępczości nieletnich? Poza tym pragnę zwrócić uwagę na to jaki mają wpływ współcześni rodzice oraz placówki edukacyjne na rozwój negatywnych zachowań dzieci i młodzieży szkolnej, które w rezultacie prowadzą do kolizji z prawem. Praca zawiera cztery rozdziały. Rozdział pierwszy zatytułowany: Istota zaburzeń zachowania i niedostosowania społecznego dzieci i młodzieży w świetle literatury przedmiotu przybliży ten specyficzny rodzaj zachowań nieakceptowany przez większość społeczeństwa. Kolejny rozdział poświęcony jest metodologii badań. Trzeci rozdział prezentuje specyfikę pracy pedagoga terapeuty oraz obszary jego działalności. Przedstawię tutaj najkorzystniejsze rozwiązania i metody interdyscyplinarnej współpracy różnych instytucji, które mają wpływ na resocjalizację dzieci i młodzieży poza działalnością stacjonarnych placówek wychowawczych dla trudnej młodzieży. W przedostatnim rozdziale przedstawię wyniki badań, analizę dokumentów moich podopiecznych oraz badań sondażowych przeprowadzonych w środowisku szkolnym. Ostatni rozdział to analiza wyników badań i podsumowanie. Arleta Magdalena Rogozińska 10

12 The Author(s) This articles is published with Open Access at University of Health Sciences in Bydgoszcz, Poland Open Access This articles is distributed under the terms of the Creative Commons Attribution Noncommercial License which permits any noncommercial use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original author(s) and source are credited. Attribution You must attribute the work in the manner specified by the author or licensor (but not in any way that suggests that they endorse you or your use of the work). Noncommercial You may not use this work for commercial purposes. Share Alike If you alter, transform, or build upon this work, you may distribute the resulting work only under the same or similar license to this one. 11

13 Zawartość tej monografii jest objęta licencją Creative Commons Uznanie autorstwa-użycie niekomercyjne-na tych samych warunkach

14 Bibliografia Bibliography 1.Andrzejew-Frączek D., (1993), Narkomania w Polsce, Problemy opiekuńczo wychowawcze, nr 6. 2.Bogdanowicz M. (1985), Psychologia kliniczna dziecka w wieku przedszkolnym, WSiP, Warszawa. 3.Bogdanowicz M. (2008), Portrety nie tylko sławnych osób z dysleksją, Wydanie I,Wydawnictwo Harmonia, Gdańsk. 4. Bogdanowicz M., Andryjanek A., Rożyńska M. (2007) Uczeń z dysleksją w domu. Poradnik nie tylko dla rodziców, Wydawnictwo Operon, Gdynia. 5. Bogdanowicz M. Kasica A. (2003), Ruch rozwijający dla wszystkich, Wydawnictwo Harmonia, Gdańsk, 6.Charaktery nr 1/ Cichocki Ł. (2011), Zdrowie psychiczne a umiejętność komunikowania się w: Dla nasczasopismo Środowisk Działających na Rzecz Osób Chorujących Psychicznie. 8.Cwojdzińska A. (2012), Propozycje interwencji opartych na myśleniu systemowym w przypadku dzieci i młodzieży z diagnozą ADHD w: Wiadomości psychiatryczne, Tom15, Nr

15 9.Dykcik Wł., Twardowski A. (red.) (2004), Wspomaganie rozwoju i rehabilitacja dzieci z genetycznie uwarunkowanymi zespołami zaburzeń, WNPTP/Oddział w Poznaniu, Poznań. 10.Dziubiński Z. (red.) (2013), Kultura fizyczna a różnice i nierówności społeczne, AWF im. J. Piłsudzkiego w Warszawie, Salezjańska Organizacja Sportowa Rzeczypospolitej Polskiej, Warszawa. 11.Eichelberger W. (2000), Jak wychować szczęśliwe dzieci, Agencja Wydawnicza Tu, Warszawa, 12.Freud Z. (1976), Poza zasadą przyjemności, PWN, Warszawa. 13.Freud Z. (1984), Wstęp do psychoanalizy, Wydanie IV, PWN, Warszawa. 14.Gajewski W. (1983), Genetyka ogólna i molekularna, PWN, Warszawa. 15.Gawroński K., Stefan A. (2006), Zarządzanie placówką oświatową, Wolters Kluwer, Warszawa. 16.Gruszczyk-Kolczyńska E., Intensywne wspomaganie rozwoju dziecka: ważniejsze hipotezy i możliwości realizowania w: Dykcik Wł., Twardowski A. (2004), Wspomaganie rozwoju i rehabilitacja dzieci z genetycznie uwarunkowanymi zespołami zaburzeń, Wydawnictwo Naukowe Polskiego Towarzystwa Pedagogicznego, Poznań. 17.Hall H. (2007), Marketing w szkolnictwie, Dom Wydawniczy ABC, Warszawa. 18.Hańska M. (1994), Chrońmy dzieci przed nikotyną, Problemy opiekuńczowychowawcze, nr 3/ Hubbard L. Rone (1995), Droga do szczęścia, New Era Publications International Aps, Denmark. 20. Imieliński K. (red.) (1985), Seksuologia zarys encyklopedyczny, PWN, Warszawa. 178

16 21. Jackowski A. (2008), Encyklopedia Szkolna Geografia, Wydawnictwo Zielona Sowa, Kraków. 22. Janke A.W. (2002),Transformacja w stosunkach rodziny i szkoły na przełomie XX XXI wieku, AB, Bydgoszcz Jegier A., (2007), Mądrze się bawię, dobrze się uczę, Wydawnictwo Harmonia, Gdańsk. 24.Kałamacka E., Aktywność ruchowa w wyrównywaniu nierówności społecznych w: Dziubiński Z. (red.) (2013), Kultura fizyczna a różnice i nierówności społeczne, AWF im. J. Piłsudzkiego w Warszawie, Salezjańska Organizacja Sportowa Rzeczypospolitej Polskiej, Warszawa. 25.Kendall P.C. (2004): Zaburzenia okresu dzieciństwa i adolescencji, GWP, Gdańsk. 26.Kochański M., Szafraniec R., Szczuka E.(2010), Aktywność fizyczna osób z ograniczoną zdolnością motoryczną w: Rozprawy Naukowe nr 30, Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu. 27.Kostrzewski J., Ziółkowski J. (1990 i 1999), Mała Encyklopedia Medycyny, Wyd. 10 i z 1990, PWN, Warszawa. 28.Krajewska M. (1999), Kłamstwo w opinii sześciolatków w: Wychowanie w przedszkolu, nr Kubiak H., Praca korekcyjno-wychowawcza z dzieckiem z objawami nadpobudliwości psychoruchowej w: Dykcik Wł., Twardowski A. (2004), Wspomaganie rozwoju i rehabilitacja dzieci z genetycznie uwarunkowanymi zespołami zaburzeń, Wydawnictwo Naukowe Polskiego Towarzystwa Pedagogicznego, Poznań. 30.Kurzyna-Chmiel D. (2006), Podstawy prawne i organizacyjne oświaty, Prawo oświatowe w zarysie, Dom Wydawniczy ABC, Warszawa. 31.Leppert R. (red.) (2000), Edukacja w świecie współczesnym, Oficyna Wydawnicza Impuls, Kraków. 32.Lew-Starowicz Z., Szczerba K. (1995), Nowoczesne Wychowanie Seksualne, POW BGW, Warszawa. 179

17 33.Maj W., Stachurska-Maj T., Zając A., Zając St. (2006), Wiedza o społeczeństwie dla liceum ogólnokształcącego-zakres rozszerzony, SOP Oświatowiec, Toruń. 34.Małtasz M. (2010) Sytuacje trudne u dzieci przewlekle chorych. Materiały pokonferencyjne, UŚ, Katowice. Spostrzeżenia i notatki własne. 35.Mason P. (2009), Porozmawiajmy o -Palenie i picie, Wydawnictwo Ibis, Poznań. 36.Neuropsychiatria i neuropsychologia nr 1/ Neuropsychiatria i neuropsychologia nr 4/ Nyka W. (1996), Wybrane pojęcia z neurologii, Encyklopedia Badań Medycznych, Wydawnictwo Medyczne MAKmed, Gdański. 39.Obuchowska I. (1983), Dynamika nerwic, PWN, Warszawa. 40.Ochremiak A. (1993), Rodziny narkomanów-udział w chorobie, leczeniu i rehabilitacji, Problemy opiekuńczo-wychowawcze, nr Odowska-Szlachcic B. (2010), Metoda integracji sensorycznej, Wydawnictwo Harmonia, Gdańsk. 42.Ogólnopolskie Pogotowie dla ofiar przemocy w rodzinie Niebieska Linia,Katalog zachowań agresywnych. 43.Oniszczenko Wł. (2005), Nikt nie dostał pudełka z genami, Charaktery nr Parnowski T., Święcicki Ł. (2007), Rozpoznawanie i leczenie depresji w praktyce lekarza rodzinnego, Wydawnictwo Medycyna Plus, Warszawa. 45.Pilch M. (2006), Ustawa o systemie oświaty, Dom Wydawniczy ABC, Stan prawny na 14 sierpnia

18 46. Pilzer P. Z. (1995), Nasz dobrobyt bez granic, Wydawnictwo Medium, Warszawa. 47.Pospiszyl K., Żabczyńska E. (1985), Psychologia dziecka niedostosowanego społecznie, PWN, Warszawa. 48.Przetacznikowa M., Włodarski Z. (1983), Psychologia wychowawcza, Wydanie czwarte, Warszawa. 45.Sasal H.D., Pomoc i ochrona. Zadania polskich instytucji i służb społecznych w ramach. Przeciwdziałania przemocy w rodzinie, Niebieska Linia. 46.Samochowiec J. (2007), Czynniki genetyczne w uzależnieniu alkoholowym, 47.Sienkiewicz J. (1982), Alkoholizm jako zjawisko patologii społecznej, Problemy opiekuńczo-wychowawcze, nr 5/ Schauble B. (2011), Wpływ zmiany leczenia metylofenidatem o przedłużonym uwalnianiu na metylofenidat o osmotycznym kontrolowanym uwalnianiu u dzieci/nastolatków z ADHD: wyniki trzymiesięcznego nieinterwencyjnego badania klinicznego, Current Medical Research and Opinion, Vol. 27, No. S2. 49.Sobol E. (1993), Mały Słownik Języka Polskiego, PWN, Warszawa. 50.Stefańska R. (2002), Autyzm jako źródło zasad etycznych w terapii, Psychologia i Rzeczywistość, nr Strelau J. (2006), Psychologia, tom 2, GWP, Gdańsk. 52.Strelau J. (2007), Psychologia, tom1, GWP, Gdańsk. 53.Sumner W.G. (1995), Naturalne sposoby postępowania w gromadzie, PWN, Warszawa. 181

19 54.Szacka B. (2003), Wprowadzenie do socjologii, Oficyna Naukowa, Warszawa. 55.Tarkowska I. (1999), Respektowanie indywidualnych różnic w koncepcji kształcenia integralnego, Życie Szkoły nr Tokarski J. (1980), Słownik Wyrazów Obcych PWN, Warszawa. 57.Tomczyk M. (red.) (2008), Encyklopedia szkolna. Język polski klasy IV-VI, Wydawnictwo Zielona Sowa, Kraków. 58.Uchwała Nr 285/XXXIX/12 Rady Miejskiej w Chęcinach z dnia 21 grudnia 2012r. w sprawie wprowadzenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2013 na terenie Gminy Chęciny. 59.Urbaniak-Zając D. (1982) Kryminogenne środowisko rodzinne nieletnich przestępców, Problemy opiekuńczo-wychowawcze, nr 5/ Waltosia St. (1985), Świadek w procesie sądowym, Wydawnictwo Prawnicze, Warszawa. 61.Warszewski R. (2002), Jak wyleczyłem dziecko z dysleksji, Tower Press, Gdańsk. 62.Wiatrowski Z. (2000), Podstawy pedagogiki pracy, Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Bydgoszczy, Bydgoszcz. 63.Wojciechowski M. (1993), Na czym polega terapia narkomanów?, Problemy opiekuńczo-wychowawcze, nr Wojtanowska-Bogacka M., Rybakowski J. (2011), Znaczenie układu glutaminergicznego w patogenezie i leczeniu zespołu obsesyjno-kompulsyjnego, Neuropsychiatria i Neuropsychologia, 6,2. 65.Wolański N., Siniarska A. (red.) (1983), Biomedyczne podstawy rozwoju i wychowania, PWN, Warszawa. 182

20 66. Wolański J.T. (1957), Mała Encyklopedia Zdrowia, PWN, Warszawa. 67. Wolff Ch., Alfred A., Lindermuler A., Retttig K., Mattejat F., Gerwe M., Slawik L., Schauble B. (2011), Wpływ zmiany leczenia metylofenidatem o przedłużonym uwalnianiu na metylofenidat o osmotycznym kontrolowanym uwalnianiu u dzieci/nastolatków z ADHD: wyniki trzymiesięcznego nieinterwencyjnego badania klinicznego, Current Medical Research and Opinion, Vol. 27, No. S Zajączkowski K. (2001), Nikotyna, alkohol, narkotyki, Rubikon, Kraków. 69. Zaleski T. (2002), Opóźniony rozwój mowy, PZWL, Warszawa. 70. Zaorski-Sikora Ł. (2007), Etyka, Łódź. 71.Żabczyńska E. (1983), Przestępczość dzieci, PWN, Warszawa. 183

21 Netografia: Netography Ministerstwo Zdrowia, Uwarunkowania Epidemiologiczne zaburzeń psychicznych.źródło:http://www.mz.gov.pl/zdrowie-i-profilaktyka/opieka-psychiatryczna. Ogólnopolski Katalog Szkolnictwa-informator Pilecka B., Agresja jako zjawisko psychologiczne, rozdział dziewiąty/. Wykaz Ministerstwa Zdrowia. Źródło: profilaktyka/opieka-psychiatryczna. w innych nurtach psychologii. /Nieposłuszeństwo obywatelskie. Lenistwo. Tolerancja. https://www.google.pl/search?q=logo+polskiego+towarzystwa+dysleksjihttps://www.google.pl/search?q=gazeta+pomorska-obrazki+logo. Ozminkowska V. (2010), E-galerianki. Prostytucja nastolatek w sieci, 184

22 Sekula K. (2010), Galerianki. Prostytucja nieletnich czy nowoczesny styl życia?, Sierosławski J.(2012), Serwis Informacyjny Narkomania, Nr 1 (57),/www.kbpn.gov.pl/portal?id=15&res_id= O Autorze Arleta Magdalena Rogozińska- Osobisty Pedagog Terapeuta-Oligofrenopedagog. Prekursor w zastosowaniu Talassoterapii w obszarze bezinwazyjnej neurostymulacji i psychoterapii dzieci i dorosłych. Twórca autorskiego programu terapeutycznego wykorzystującego klimat nadmorski oraz walory diety śródziemnomorskiej( ). Efekty założeń Talassoterapii po raz pierwszy zaprezentowała podczas sesji plakatowej Konferencji Psychiatrii Dzieci i Młodzieży w Warszawie, w 2012 roku. Wieloletnie badania pozwoliły usystematyzować nie tylko oddziaływanie poszczególnych elementów terapii, ale przede wszystkim na dobór odpowiednich parametrów niezbędnych do stosowania tej wielopłaszczyznowej metody. Nauczyciel Ruchu Rozwijającego III stopnia. W tym zakresie legitymuje się Międzynarodowym Certyfikatem MRR - International Advanted Practitioners Course (IAPC) Sherborne Developmental Movement. Członek Sherborne International. Z wykształcenia pedagog i terapeuta. W latach studiowała w Akademii Bydgoskiej im. Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, która została przekształcona na Uniwersytet Kazimierza Wielkiego. Ukończyła studia na Wydziale Pedagogiki i Psychologii, kierunek: Pedagogika przedszkolną (3-let. Licencjat) i o specjalności Edukacja kierunek: Pedagogika wczesnoszkolna z (bez zakresu-magisterskie uzupełniające 2-let.) Gdańska Wyższa Szkoła Humanistyczna była słuchaczem Podyplomowych Studiów na kierunku Profilaktyka i Resocjalizacja. W 2008 roku ukończyła kurs kwalifikacyjny z zakresu Oligofrenopedagogiki a w 2009 kurs kwalifikacyjny dla oświatowej kadry kierowniczej: Organizacja i zarządzanie oświatą. W 185

23 latach Współpracowała z placówkami sektora prywatnego i budżetowego, indywidualni klienci (zaburzenia psychiczne, niepełnosprawność umysłowa i ruchowa, niedostosowanie społeczne, uzależnienia). W Świetlicy Socjoterapeutycznej przy TKOPD w Inowrocławiu pełniła funkcję pedagoga terapeuty dzieci i młodzieży. W tym samym okresie prowadziła osobiście utworzone Centrum Integralnego Rozwoju Dziecka Sokrates w Inowrocławiu na podstawie autorskiego programu, który umożliwił otrzymanie środków unijnych w ramach Programu Kapitał Ludzki. Za efektywność w terapii Centrum otrzymało w latach Certyfikat. W ramach terapii obejmowała dzieci i młodzież z: Dysleksją rozwojową, Zespołem Downa, Schizofrenią o wczesnym początku, Padaczką, Porażeniem mózgowym, ADHD, Autyzmem, Depresją podstawa niepowodzenia edukacyjne, wykolejenia, niedostosowanie społeczne, zaburzenia psychiczne i osobowości o różnej etiologii. Poza tym wspomagała rozwój dzieci wybitnie zdolnych. Również w ramach realizacji Talassoterapii brała czynny udział podczas kolonii jako wychowawca i terapeuta pod patronatem: 1. TKOPD w Inowrocławiu 2. Grudziądzkie Centrum Caritas Od 2010 roku prowadzi działalność jako Osobisty Pedagog Terapeuta Dzieci, Młodzieży i Osób Dorosłych- Oligofrenopedagog. Początek działalności rozpoczęła w Bydgoszczy. Obecnie współpracuje z Przychodnią Ordynator przy ulicy Kurpińskiego w Bydgoszczy. Dodam, że charyzmatyczną osobowością przyczyniła się w 2005 roku do utworzenia Oddziału Polskiego Towarzystwa Dysleksji nr 80 w Inowrocławiu. W latach pełniła funkcję Przewodniczącej Oddziału. Prowadziła zajęcia z dziećmi i młodzieżą objętą dysleksją rozwojową pochodzących z rodzin dysfunkcyjnych i objętych wykluczeniem społecznym. Zajmowała się organizowaniem spotkań mających na celu wzbogacanie i wspomaganie warsztatu pracy rodziców i pedagogów m.in. Europejski Tydzień Świadomości Dysleksji w Inowrocławiu (zasięg działalności Inowrocław i Powiat Inowrocławski). Brała udział w sprawach spornych w charakterze mediatora społecznego. W 2010 roku włączyła się w wolontariat w Stowarzyszeniu Osób Chorych na Schizofrenię w Inowrocławiu (pomoc podczas organizowanych wycieczek, prowadzenie wykładów w zakresie empatycznego podejścia do siebie i innych ludzi) a w 2013 rozpoczęła wolontariat w Stowarzyszeniu Osób Chorych na Stwardnienie Rozsiane (konsultacje indywidualne, aktywizacja kulturalna i społeczna osób chorych na SM, uczestniczenie w spotkaniach specjalistycznych). 186

24 Ma na swoim koncie wystąpienia podczas konferencji naukowych o zasięgu ogólnopolskim i międzynarodowym. Dzięki czynnemu udziałowi powstało kilka artykułów poruszających problematykę pedagogiki specjalnej, resocjalizacyjnej, terapeutycznej i rehabilitacyjnej. Obecnie w czasopiśmie poświęconym problematyce zdrowia- Journal of Health Sciences pełni funkcję redaktora. Główne zainteresowania terapeutki: Profilaktyka i resocjalizacja-kryminalistyka. Terapia zaburzeń psychicznych dzieci i dorosłych (neuropsychiatria i neuropsychologia). Psychologia rehabilitacji i Psychologia sądowa. 187

25 Podziękowania: Wydawnictwu Radomskiej Szkoły Wyższej w Radomiu Szczególne podziękuję również rodzinie, wszystkim tym osobom, które towarzyszyły mi w drodze do poznania świata i człowieka. Tym, którzy szczególnie wspierali mnie w naukowym aspekcie. Przede wszystkim środowisku akademickiemu, które dostrzegło we mnie ciekawość naukowego poznania: Profesor dr hab. Roman Leppert, Profesor zw. dr hab. Marta Bogdanowicz, Prof. dr hab. Wojciech Hagner, Profesor dr hab. Walery Żukow, dr Beata Wasilewska. Rodzicom dzieci, które uczestniczyły na terapię do CIRD Sokrates w Inowrocławiu w latach i tym, którzy nadal wspierają moje działania. Ponadto szczególne podziękowania kieruję do partnerów: 143 Terenowy Komitet Ochrony Praw Dziecka w Inowrocławiu. Magdalenie Matz terapeucie i właścicielowi i Ośrodka Hipoterapii i Rekreacji TĘCZA w Jaksicach 144 Redaktorom Gazety Pomorskiej/ Oddział Bydgoszcz Redaktorom Gazety Pomorskiej/Oddział Inowrocław w szczególności Redaktorowi Zbigniewowi Politowskiemu Sponsorom akcji w ramach programów edukacyjno-terapeutycznym: Drukarni Legro z Inowrocławia Firmie Harpo z Poznania Firmie Gal z Poznania Firmie Qupharna Wydawnictwu Impuls z Krakowa Wydawnictwu Operon umożliwienie udziału w Programie Edukacyjno-Terapeutycznym Ortograffiti. Polskiemu Towarzystwu Dysleksji Pani Prezes Towarzystwa Polsko-Włoskiemu Elżbiecie Renzetii Dr n. hum. Archeologii sztuki Katarzynie (Hewner) Podczaskiej i jej mężowi Włodzimierzowi Podczaskiemu, czynnie zaangażowanych w realizację Programu Edukacyjno-Terapeutycznego Wędrówki historyczno-kulturalne po regionie

26 Number of characters: (with abstracts). Number of images: 33 x 1000 characters (lump sum) = characters. Total: Number of characters: (with abstracts, summaries and graphics) = 9,5575 sheet publications. 189

27 ISBN

28 O AUTORCE Arleta Magdalena Rogozińska - Osobisty Pedagog Terapeuta-Oligofrenopedagog. Prekursor w zastosowaniu Talassoterapii w obszarze bezinwazyjnej neurostymulacji i psychoterapii dzieci i dorosłych. Twórca autorskiego programu terapeutycznego wykorzystującego klimat nadmorski oraz walory diety śródziemnomorskiej ( ). Efekty założeń Talassoterapii po raz pierwszy zaprezentowała podczas sesji plakatowej Konferencji Psychiatrii Dzieci i Młodzieży w Warszawie, w 2012 roku. Wieloletnie badania pozwoliły usystematyzować nie tylko oddziaływanie poszczególnych elementów terapii, ale przede wszystkim na dobór odpowiednich parametrów niezbędnych do stosowania tej wielopłaszczyznowej metody. Nauczyciel Ruchu Rozwijającego III stopnia. W tym zakresie legitymuje się Międzynarodowym Certyfikatem MRR - International Advanted Practitioners Course (IAPC) Sherborne Developmental Movement. Członek Sherborne International. Z wykształcenia pedagog i terapeuta. W latach studiowała w Akademii Bydgoskiej im. Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, która została przekształcona na Uniwersytet Kazimierza Wielkiego. Ukończyła studia na Wydziale Pedagogiki i Psychologii, kierunek: Pedagogika o specjalności Edukacja wczesnoszkolna z przedszkolną i Pedagogikę Ogólną Gdańska Wyższa Szkoła Humanistyczna- była słuchaczem Podyplomowych Studiów na kierunku Profilaktyka i Resocjalizacja. W latach współpracowała z placówkami sektora prywatnego i budżetowego. Pracowała na rzecz indywidualnych klientów (zaburzenia psychiczne, niepełnosprawność umysłowa i ruchowa, niedostosowanie społeczne, uzależnienia). W Świetlicy Socjoterapeutycznej przy TKOPD w Inowrocławiu pełniła funkcję pedagoga terapeuty dzieci i młodzieży. W tym samym czasie prowadziła własne Centrum Integralnego Rozwoju Dziecka Sokrates w Inowrocławiu na podstawie autorskiego programu, który umożliwił otrzymanie środków unijnych w ramach Programu Kapitał Ludzki. Za efektywność w terapii Centrum otrzymało w latach Certyfikat. W ramach terapii obejmowała dzieci i młodzież z: dysleksją rozwojową, Zespołem Downa, schizofrenią o wczesnym początku, padaczką, porażeniem mózgowym, ADHD, autyzmem, depresją podstawa niepowodzenia edukacyjne, wykolejenia, niedostosowanie społeczne, zaburzenia psychiczne i osobowości o różnej etiologii. Poza tym wspomagała rozwój dzieci wybitnie zdolnych. Od 2010 roku prowadzi działalność jako Osobisty Pedagog Terapeuta Dzieci, Młodzieży i Osób Dorosłych- Oligofrenopedagog. Początek działalności rozpoczęła w Bydgoszczy. Dodam, że charyzmatyczną osobowością przyczyniła się w 2005 roku do utworzenia Oddziału Polskiego Towarzystwa Dysleksji nr 80 w Inowrocławiu. W latach pełniła funkcję Przewodniczącej Oddziału. Zajmowała się organizowaniem spotkań mających na celu wzbogacanie i wspomaganie warsztatu pracy rodziców i pedagogów m.in. Europejski Tydzień Świadomości Dysleksji w Inowrocławiu (zasięg działalności Inowrocław i Powiat Inowrocławski). Brała udział w sprawach spornych w charakterze mediatora społecznego. uczestniczenie w spotkaniach specjalistycznych). Ma na swoim koncie wystąpienia podczas konferencji naukowych o zasięgu ogólnopolskim i międzynarodowym. Dzięki czynnemu udziałowi powstało kilka artykułów poruszających problematykę pedagogiki specjalnej, resocjalizacyjnej, terapeutycznej i rehabilitacyjnej. ISBN

Radomska Szkoła Wyższa w Radomiu Radom University in Radom

Radomska Szkoła Wyższa w Radomiu Radom University in Radom Radomska Szkoła Wyższa w Radomiu Radom University in Radom Arleta Magdalena Rogozińska Arleta Magdalena Rogozińska PROBLEMY DZIECI I (Nr MŁODZIEŻY albumu 2768) Praca napisana pod kierunkiem NIEDOSTOSOWANEJ

Bardziej szczegółowo

University of Health Sciences in Bydgoszcz

University of Health Sciences in Bydgoszcz University of Health Sciences in Bydgoszcz HUMANITIES DIMENSION OF REHABILITATION, PHYSIOTHERAPY Edited by Wojciech Hagner Krystyna Nowacka Walery Zukow Bydgoszcz 2012 Reviewers: prof. zw. dr hab. med.

Bardziej szczegółowo

P L A N S T U D I Ó W S T A C J O N A R N Y C H Przyjęty uchwałą Rady Wydziału z dnia r. Rekrutacja w roku akademickim 2017/2018

P L A N S T U D I Ó W S T A C J O N A R N Y C H Przyjęty uchwałą Rady Wydziału z dnia r. Rekrutacja w roku akademickim 2017/2018 P L A N S T U D I Ó W S T A C J O N A R N Y C H Przyjęty uchwałą Rady Wydziału z dnia 21.03.2017 r. Rekrutacja w roku akademickim 2017/2018 WYDZIAŁ PEDAGOGIKI, PSYCHOLOGII I SOCJOLOGII Nazwa kierunku studiów:

Bardziej szczegółowo

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2011/2012

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2011/2012 Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu Karta przedmiotu Instytut Pedagogiczny obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 011/01 Kierunek studiów: Pedagogika Profil: Ogólnoakademicki

Bardziej szczegółowo

Literatura dotycząca tematyki wczesnego wspomagania rozwoju dziecka

Literatura dotycząca tematyki wczesnego wspomagania rozwoju dziecka Literatura dotycząca tematyki wczesnego wspomagania rozwoju dziecka 1. 1.Banaszek G., Rozwój niemowląt i jego zaburzenia a rehabilitacja metodą Vojty, Alfa Medica Press, Bielsko-Biała 2004. 2. Bobkowicz-Lewartowska

Bardziej szczegółowo

P L A N S T U D I Ó W NIE S T A C J O N A R N Y C H Przyjęty uchwałą Rady Wydziału z dnia r. Rekrutacja w roku akademickim 2017/2018

P L A N S T U D I Ó W NIE S T A C J O N A R N Y C H Przyjęty uchwałą Rady Wydziału z dnia r. Rekrutacja w roku akademickim 2017/2018 P L A N S T U D I Ó W NIE S T A C J O N A R N Y C H Przyjęty uchwałą Rady Wydziału z dnia 21.03.2017 r. Rekrutacja w roku akademickim 2017/2018 WYDZIAŁ PEDAGOGIKI, PSYCHOLOGII I SOCJOLOGII Nazwa kierunku

Bardziej szczegółowo

Rekrutacja w roku akademickim 2014/2015

Rekrutacja w roku akademickim 2014/2015 P L A N S T U D I Ó W S T A C J O N A R N Y C H Rekrutacja w roku akademickim 2014/2015 WYDZIAŁ PEDAGOGIKI, SOCJOLOGII I NAUK O ZDROWIU Nazwa kierunku studiów: PSYCHOLOGIA Forma studiów: stacjonarne MODUŁ

Bardziej szczegółowo

SYLABUS/OPIS PRZEDMIOTU. Psychopatologia rozwoju dzieci i młodzieży./ Moduł 100.: Psychopatologia rozwoju dzieci i młodzieży

SYLABUS/OPIS PRZEDMIOTU. Psychopatologia rozwoju dzieci i młodzieży./ Moduł 100.: Psychopatologia rozwoju dzieci i młodzieży SYLABUS/OPIS PRZEDMIOTU 1. Nazwa przedmiotu/ moduł (w języku polskim) Psychopatologia rozwoju dzieci i młodzieży./ Moduł 100.: Psychopatologia rozwoju dzieci i młodzieży 2. Nazwa przedmiotu w języku angielskim

Bardziej szczegółowo

Stargard Szczecinski i okolice (Polish Edition)

Stargard Szczecinski i okolice (Polish Edition) Stargard Szczecinski i okolice (Polish Edition) Janusz Leszek Jurkiewicz Click here if your download doesn"t start automatically Stargard Szczecinski i okolice (Polish Edition) Janusz Leszek Jurkiewicz

Bardziej szczegółowo

SYLABUS/OPIS PRZEDMIOTU

SYLABUS/OPIS PRZEDMIOTU SYLABUS/OPIS PRZEDMIOTU 1. Nazwa przedmiotu/ moduł (w języku polskim) Rehabilitacja dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością: teoria i możliwości praktyczne. Moduł 190.: Niepełnosprawność intelektualna

Bardziej szczegółowo

Rekrutacja w roku akademickim 2015/2016

Rekrutacja w roku akademickim 2015/2016 P L A N S T U D I Ó W N I E S T A C J O N A R N Y C H Rekrutacja w roku akademickim 2015/2016 WYDZIAŁ PEDAGOGIKI, SOCJOLOGII I NAUK O ZDROWIU Nazwa kierunku studiów: PSYCHOLOGIA Forma studiów: niestacjonarne

Bardziej szczegółowo

E SPECJALNOŚCIOWE I DYPL. 240 270 510 47 4 4 12 4 4 11 4 5 12 4 5 12

E SPECJALNOŚCIOWE I DYPL. 240 270 510 47 4 4 12 4 4 11 4 5 12 4 5 12 część wspólna dla wszystkich specjalności Lp Moduły przedmiotowe Obowiązuje od roku akademickiego: 2010 / 2011 Suma godzin / ECTS Sem. I Sem. II Sem. III Sem. IV Sem. V Sem. VI A OGÓLNE 30 195 225 8 2

Bardziej szczegółowo

Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka i wychowanie przedszkolne

Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka i wychowanie przedszkolne Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej Kierunek: PEDAGOGIKA SPECJALNA Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka i wychowanie przedszkolne Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka - wczesne, kompleksowe

Bardziej szczegółowo

Język obcy Ćw ZOC. Wykład ogólnouczelniany W ZOC. II Język obcy Ćw ZOC 2 15 III Język obcy Ćw.

Język obcy Ćw ZOC. Wykład ogólnouczelniany W ZOC. II Język obcy Ćw ZOC 2 15 III Język obcy Ćw. Rok studiów Semestr Nazwa modułu Moduł ogólnouniwersytecki moduł treści podstawowych i kierunkowych Program studiów w roku akademickim 2017/2018 Kierunek: Pedagogika Specjalna Poziom kształcenia: studia

Bardziej szczegółowo

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2015/2016

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2015/2016 Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego Karta przedmiotu obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 015/016 Wydział Psychologii i Nauk Humanistycznych Kierunek studiów:

Bardziej szczegółowo

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2013/2014

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2013/2014 Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego Karta przedmiotu obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 013/014 Wydział Psychologii i Nauk Humanistycznych Kierunek studiów:

Bardziej szczegółowo

Nazwa przedmiotu Forma zajęć Liczba godzin Liczba Forma punktów ECTS zaliczenia 1 Wykład 30 5 E. Wykład 15 2 E

Nazwa przedmiotu Forma zajęć Liczba godzin Liczba Forma punktów ECTS zaliczenia 1 Wykład 30 5 E. Wykład 15 2 E PDAGOGIKA SPCJALNA I rok studia stacjonarne I stopnia I semestr - tok ogólny 1900-101-PSs1 1900-102-PSs1 1900-102a-PSs1 Nazwa przedmiotu zajęć Liczba godzin Liczba punktów CTS 1 Podstawy filozofii Wykład

Bardziej szczegółowo

Seminarium monograficzne IIC - Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną - opis przedmiotu

Seminarium monograficzne IIC - Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną - opis przedmiotu monograficzne IIC - Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu monograficzne IIC - Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością

Bardziej szczegółowo

Obszary tematyczne do pytań na egzamin dyplomowy

Obszary tematyczne do pytań na egzamin dyplomowy Obszary tematyczne do pytań na egzamin dyplomowy I. Wspólne hasła tematyczne, dla studentów specjalność: pedagogika opiekuńcza i praca z rodziną, resocjalizacja 1. Adaptacja społeczna 2. Agresja 3. Ankieta

Bardziej szczegółowo

1999r. ukończyła kurs uprawniający do zatrudnienia w charakterze wychowawcy w placówce wypoczynku dla dzieci i młodzieży szkolnej.

1999r. ukończyła kurs uprawniający do zatrudnienia w charakterze wychowawcy w placówce wypoczynku dla dzieci i młodzieży szkolnej. Monika Winnicka 1999r. ukończyła kurs uprawniający do zatrudnienia w charakterze wychowawcy w placówce wypoczynku dla dzieci i młodzieży szkolnej. 2002r. ukończyła kurs doskonalący Diagnoza i terapia jąkania.

Bardziej szczegółowo

Nazwa przedmiotu: Rok studiów: Forma zajęć: Liczba godzin: PROGRAM ZAJĘĆ 1. Problemy rozwoju, nauczania i wychowania dziecka niesłyszącego.

Nazwa przedmiotu: Rok studiów: Forma zajęć: Liczba godzin: PROGRAM ZAJĘĆ 1. Problemy rozwoju, nauczania i wychowania dziecka niesłyszącego. Nazwa przedmiotu: Pedagogika specjalna Rok studiów: II rok, pierwszego stopnia, pedagogika, WSE UAM Forma zajęć: konwersatoria Liczba godzin: 15 PROGRAM ZAJĘĆ 1. Problemy rozwoju, nauczania i wychowania

Bardziej szczegółowo

Zagadnienia (pytania)

Zagadnienia (pytania) Wyższa Szkoła Zarządzania i Przedsiębiorczości im. Bogdana Jańskiego w Łomży Zagadnienia (pytania) na obronę dyplomową licencjacką na kierunku: pedagogika Zagadnienia ogólne 1. Nurty kontestacyjne w pedagogice

Bardziej szczegółowo

2013 2015 Szkoła Wyższa Przymierza Rodzin w Warszawie, kierunek: Edukacja elementarna. Pedagogika Montessori; studia podyplomowe

2013 2015 Szkoła Wyższa Przymierza Rodzin w Warszawie, kierunek: Edukacja elementarna. Pedagogika Montessori; studia podyplomowe Ewa Nikołajew Wieczorowska WYKSZTAŁCENIE 2013 2015 Szkoła Wyższa Przymierza Rodzin w Warszawie, kierunek: Edukacja elementarna. Pedagogika Montessori; studia podyplomowe 2002 2003 Uniwersytet im. A. Mickiewicza

Bardziej szczegółowo

Orzecznictwo w procesie diagnozy FASD

Orzecznictwo w procesie diagnozy FASD Orzecznictwo w procesie diagnozy FASD Barbara Woszczyna Tomaszowice 2015r. Według brytyjskiego raportu Warnocka, około 20% populacji uczniów to dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi (Children with

Bardziej szczegółowo

Dopuszczalny deficyt punktów

Dopuszczalny deficyt punktów Lp. Nazwa przedmiotu Forma zajęć Forma zaliczenia Liczba godzin zajęć 1. Wstęp do pedagogiki wyk. egz. 15 2 2. Wstęp do pedagogiki ćw. z-o 15 1 3. Systemy pedagogiczne 4. Systemy pedagogiczne ćw. z-o 15

Bardziej szczegółowo

Lesson 46 ZAIMKI. przymiotnik w funkcji dzierżawczej / zaimek dzierżawczy Liczba pojedyncza

Lesson 46 ZAIMKI. przymiotnik w funkcji dzierżawczej / zaimek dzierżawczy Liczba pojedyncza Lesson 46 ZAIMKI Wersja A Opracowanie: Łukasz Aniśkiewicz Konsultacja: Bogna Ferensztajn W przeciwieństwie do angielskich rzeczowników, które zazwyczaj nie zmieniają formy z wyjątkiem końcówki "-s" w liczbie

Bardziej szczegółowo

SYLABUS/OPIS PRZEDMIOTU. Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych, Instytut Psychologii, Zakład Psychologii Rozwoju 4. Kod przedmiotu/modułu

SYLABUS/OPIS PRZEDMIOTU. Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych, Instytut Psychologii, Zakład Psychologii Rozwoju 4. Kod przedmiotu/modułu SYLABUS/OPIS PRZEDMIOTU 1. Nazwa przedmiotu/ moduł (w języku polskim) Dziecko z zaburzeniami w rozwoju/ Moduł 100 : Psychopatologia Rozwoju Dzieci i Młodzieży 2. Nazwa przedmiotu w języku angielskim Children

Bardziej szczegółowo

System edukacyjny Holandii w perspektywie zmian polskiej polityki oświatowej w dobie globalizmu 1989-2013

System edukacyjny Holandii w perspektywie zmian polskiej polityki oświatowej w dobie globalizmu 1989-2013 Radom University in Radom Arleta Magdalena Rogozińska Mariusz Klimczyk System edukacyjny Holandii w perspektywie zmian polskiej polityki oświatowej w dobie globalizmu 1989-2013 The educational system of

Bardziej szczegółowo

SYLABUS/OPIS PRZEDMIOTU

SYLABUS/OPIS PRZEDMIOTU SYLABUS/OPIS PRZEDMIOTU 1. Nazwa przedmiotu/ moduł (w języku polskim) Społeczny kontekst zaburzeń zachowania dzieci i młodzieży. Moduł 188: Zaburzenia zachowania dzieci i młodzieży. Diagnoza i terapia.

Bardziej szczegółowo

PEDAGOGIKA SPECJALNA I rok studia stacjonarne I stopnia

PEDAGOGIKA SPECJALNA I rok studia stacjonarne I stopnia PDAGGIKA SPCJALNA I rok studia stacjonarne I stopnia I semestr - tok ogólny CTS Forma zaliczenia 1 1900-101-PSs1 Podstawy filozofii Wykład 15 5 1900-10-PSs1 Podstawy socjologii Wykład 15 5 1900-105-PSs1

Bardziej szczegółowo

SYLABUS/OPIS PRZEDMIOTU. Niepełnosprawność intelektualna i zaburzenia wieku rozwojowego. Moduł: 190

SYLABUS/OPIS PRZEDMIOTU. Niepełnosprawność intelektualna i zaburzenia wieku rozwojowego. Moduł: 190 SYLABUS/OPIS PRZEDMIOTU 1. Nazwa przedmiotu/ moduł (w języku polskim) Niepełnosprawność intelektualna i zaburzenia wieku rozwojowego. Moduł: 190 2. Nazwa przedmiotu w języku angielskim Mental handicap

Bardziej szczegółowo

Wpisany przez Marek Kowalczyk sobota, 14 sierpnia :44 - Poprawiony poniedziałek, 03 października :32

Wpisany przez Marek Kowalczyk sobota, 14 sierpnia :44 - Poprawiony poniedziałek, 03 października :32 Wydział Nauk o Zdrowiu i Nauk Społecznych KIERUNEK PEDAGOGIKA studia stacjonarne i niestacjonarne licencjackie (I stopnia) Specjalności: wychowanie przedszkolne z edukacją wczesnoszkolną pedagogika resocjalizacyjna

Bardziej szczegółowo

Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej Kierunek: PEDAGOGIKA SPECJALNA

Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej Kierunek: PEDAGOGIKA SPECJALNA Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej Kierunek: PEDAGOGIKA SPECJALNA Pedagogika resocjalizacyjna, pedagogika opiekuńczo wychowawcza SYLWETKA ABSOLWENTA: Pedagogika resocjalizacyjna przygotowuje

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet Śląski w Katowicach str. 1 Wydział

Uniwersytet Śląski w Katowicach str. 1 Wydział Uniwersytet Śląski w Katowicach str. 1 Kierunek i poziom studiów: nauki o rodzinie, II stopień Sylabus modułu: Deficyty rozwojowe u dzieci (11-R2N-14-r2_5) 1. Informacje ogólne koordynator modułu rok akademicki

Bardziej szczegółowo

ERASMUS + : Trail of extinct and active volcanoes, earthquakes through Europe. SURVEY TO STUDENTS.

ERASMUS + : Trail of extinct and active volcanoes, earthquakes through Europe. SURVEY TO STUDENTS. ERASMUS + : Trail of extinct and active volcanoes, earthquakes through Europe. SURVEY TO STUDENTS. Strona 1 1. Please give one answer. I am: Students involved in project 69% 18 Student not involved in

Bardziej szczegółowo

PEDAGOGIKA SPECJALNA I rok studia stacjonarne I stopnia

PEDAGOGIKA SPECJALNA I rok studia stacjonarne I stopnia PDAGOGIKA SPCJALNA I rok studia stacjonarne I stopnia I semestr - tok ogólny systemie USOS Nazwa przedmiotu Forma zajęć Liczba godzin Liczba punktów CTS Forma zaliczenia 1 1900-101-PSs1 Podstawy filozofii

Bardziej szczegółowo

PEDAGOGIKA PRACY Z PORADNICTWEM I BEZPIECZEŃSTWEM PRACY (studia I stopnia stacjonarne) Oznaczenia: przedmioty podstawowe i kierunkowe

PEDAGOGIKA PRACY Z PORADNICTWEM I BEZPIECZEŃSTWEM PRACY (studia I stopnia stacjonarne) Oznaczenia: przedmioty podstawowe i kierunkowe PEDAGOGIKA PRACY Z PORADNICTWEM I BEZPIECZEŃSTWEM PRACY (studia I stopnia stacjonarne) Oznaczenia: przedmioty podstawowe i kierunkowe przedmioty obowiązkowe realizowane wg Uchwały Senatu UO przedmioty

Bardziej szczegółowo

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2012/2013

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2012/2013 Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego Karta przedmiotu obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2012/2013 Wydział Psychologii i Nauk Humanistycznych Kierunek studiów:

Bardziej szczegółowo

Terapia pedagogiczna z socjoterapią

Terapia pedagogiczna z socjoterapią Terapia pedagogiczna z socjoterapią Informacje o usłudze Numer usługi 2016/04/08/7405/7777 Cena netto 3 700,00 zł Cena brutto 3 700,00 zł Cena netto za godzinę 10,57 zł Cena brutto za godzinę 10,57 Możliwe

Bardziej szczegółowo

RAMOWY PLAN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH:

RAMOWY PLAN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH: RAMOWY PLAN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH: MODUŁ 1: PRZYGOTOWANIE PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE SPECJALNE NAZWA PRZEDMIOTU Forma zal. Wymiar godzin w k ćw. Łączny wymiar godzin I II III Punkty ECTS Wybrane zagadnienia

Bardziej szczegółowo

SYLABUS/ OPIS PRZEDMIOTU

SYLABUS/ OPIS PRZEDMIOTU 1. Nazwa przedmiotu w języku polskim SYLABUS/ OPIS PRZEDMIOTU Diagnoza osób z wieloraką niepełnosprawnością Moduł 190: Niepełnosprawność intelektualna i zaburzenia wieku rozwojowego. 2. Nazwa przedmiotu

Bardziej szczegółowo

ZAGADNIENIA EGZAMINACYJNE - PEDAGOGIKA:

ZAGADNIENIA EGZAMINACYJNE - PEDAGOGIKA: PYTANIA Z TREŚCI OGÓLNYCH, PODSTAWOWYCH I KIERUNKOWYCH: 1. Pedagogika jako nauka społeczna. 2. Wyjaśnij, na czym polegają związki pedagogiki z psychologią. 3. Uniwersalna rola filozofii. 4. Jaka jest struktura

Bardziej szczegółowo

Studia podyplomowe w zakresie przygotowania pedagogicznego. Projekt Nauczyciel przedmiotów zawodowych

Studia podyplomowe w zakresie przygotowania pedagogicznego. Projekt Nauczyciel przedmiotów zawodowych Studia podyplomowe w zakresie przygotowania pedagogicznego Projekt Nauczyciel przedmiotów zawodowych Rok akademicki 2013/2014 Zakres tematyczny pracy końcowej (podyplomowej) pod kierunkiem dr Sylwii Domagalskiej

Bardziej szczegółowo

PEDAGOGIKA PRACY Z PORADNICTWEM I BEZPIECZEŃSTWEM PRACY (studia I stopnia niestacjonarne) Oznaczenia: przedmioty podstawowe i kierunkowe

PEDAGOGIKA PRACY Z PORADNICTWEM I BEZPIECZEŃSTWEM PRACY (studia I stopnia niestacjonarne) Oznaczenia: przedmioty podstawowe i kierunkowe PEDAGOGIKA PRACY Z PORADNICTWEM I BEZPIECZEŃSTWEM PRACY (studia I stopnia niestacjonarne) Oznaczenia: przedmioty podstawowe i kierunkowe przedmioty obowiązkowe realizowane wg Uchwały Senatu UO przedmioty

Bardziej szczegółowo

ADRESACI SZKOLEŃ : ORGANIZACJA SZKOLEŃ: 24 h ( 4 zjazdy x 6 h) 2 ZJAZDY (2-dniowe: piątek/ sobota) I PROPOZYCJA. 1 ZJAZD (piątek/ sobota)

ADRESACI SZKOLEŃ : ORGANIZACJA SZKOLEŃ: 24 h ( 4 zjazdy x 6 h) 2 ZJAZDY (2-dniowe: piątek/ sobota) I PROPOZYCJA. 1 ZJAZD (piątek/ sobota) Ośrodek Rozwoju Edukacji Niepubliczny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Koninie wpisany w rejestr ewidencji Marszałka Województwa Wielkopolskiego Nr DE.III.1.5471.54/3/2014 działający przy Stowarzyszeniu

Bardziej szczegółowo

Studia Podyplomowe Socjoterapia

Studia Podyplomowe Socjoterapia Studia Podyplomowe Socjoterapia I. Informacje ogólne II. Rekrutacja III. Charakterystyka studiów kwalifikacyjnych IV. Treści programowe V. Efekty kształcenia I. Informacje ogólne Czas trwania: 2 semestry

Bardziej szczegółowo

Psychologia w indywidualnej organizacji toku studiów

Psychologia w indywidualnej organizacji toku studiów Psychologia w indywidualnej organizacji toku studiów Studia niestacjonarne jednolite magisterskie Psychologia kliniczna dzieci i młodzieży NAZWA MODUŁU i ELEMENTY SKŁADOWE LICZBA GODZIN PUNKTY ECTS ROK

Bardziej szczegółowo

Kody Międzynarodowej Klasyfikacji Chorób i Problemów Zdrowotnych odpowiadające. Zaburzenia psychiczne i zaburzenia zachowania

Kody Międzynarodowej Klasyfikacji Chorób i Problemów Zdrowotnych odpowiadające. Zaburzenia psychiczne i zaburzenia zachowania Dziennik Ustaw 35 Poz. 1386 Załącznik nr 4 WYKAZ ŚWIADCZEŃ GWARANTOWANYCH REALIZOWANYCH W WARUNKACH DZIENNYCH PSYCHIATRYCZNYCH ORAZ WARUNKI ICH REALIZACJI Lp. Nazwa świadczenia gwarantowanego Warunki realizacji

Bardziej szczegółowo

Diagnoza i terapia dzieci lękliwych z punktu widzenia pedagoga Postawy rodzicielskie a lęk u dziecka w wieku szkolnym

Diagnoza i terapia dzieci lękliwych z punktu widzenia pedagoga Postawy rodzicielskie a lęk u dziecka w wieku szkolnym Kurs dokształcający z zakresu Diagnoza i terapia dzieci lękliwych z punktu widzenia pedagoga Postawy rodzicielskie a lęk u dziecka w wieku szkolnym Szczegółowy plan szkolenia: I. Rodzina jako środowisko

Bardziej szczegółowo

Kierunek PEDAGOGIKA studia II stopnia. Kierunek PEDAGOGIKA studia II stopnia, profil praktyczny, 2016/2017

Kierunek PEDAGOGIKA studia II stopnia. Kierunek PEDAGOGIKA studia II stopnia, profil praktyczny, 2016/2017 Kierunek PEDAGOGIKA, profil praktyczny, 06/07 Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna z diagnozą i terapią pedagogiczną i innowacyjnymi metodami terapii dziecka w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym Rok

Bardziej szczegółowo

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2015/2016

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2015/2016 Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego Karta przedmiotu obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2015/2016 WydziałPsychologii i Nauk Humanistycznych Kierunek studiów:

Bardziej szczegółowo

Studia stacjonarne Nabór 2012 I ROK I II I II. ECTS ECTS Filozofia 30 30 Filozofia E 2 3

Studia stacjonarne Nabór 2012 I ROK I II I II. ECTS ECTS Filozofia 30 30 Filozofia E 2 3 Nabór 0 I ROK I II I II w ć w ć w ć ECTS ECTS Filozofia Filozofia E 3 w ECTS Etyka i deontologia pedagoga Etyka i deontologia pedagoga Psychologia ogólna Psychologia ogólna E 3 Psychologia rozwojowa i

Bardziej szczegółowo

Kierunek PEDAGOGIKA studia II stopnia. Kierunek PEDAGOGIKA studia II stopnia, profil ogólnoakademicki, 2014/2015

Kierunek PEDAGOGIKA studia II stopnia. Kierunek PEDAGOGIKA studia II stopnia, profil ogólnoakademicki, 2014/2015 , profil ogólnoakademicki, 2014/2015 Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna z Edukacją medialną Rok 1 1 Antropologia kulturowa 1 2 Logika 1 3 Metodologia badań społecznych 4 4 Współczesne problemy socjologii

Bardziej szczegółowo

Tychy, plan miasta: Skala 1: (Polish Edition)

Tychy, plan miasta: Skala 1: (Polish Edition) Tychy, plan miasta: Skala 1:20 000 (Polish Edition) Poland) Przedsiebiorstwo Geodezyjno-Kartograficzne (Katowice Click here if your download doesn"t start automatically Tychy, plan miasta: Skala 1:20 000

Bardziej szczegółowo

Lp. IMPULS 2011 Nauki społeczne Pedagogika Agresja u osób z lekką niepełnosprawnością 2 intelektualną. IMPULS 2007 Nauki społeczne Pedagogika

Lp. IMPULS 2011 Nauki społeczne Pedagogika Agresja u osób z lekką niepełnosprawnością 2 intelektualną. IMPULS 2007 Nauki społeczne Pedagogika Lp. Rok Tytuł Kategoria Podkategoria wydania ABC pedagoga specjalnego. Poradnik dla nauczyciela ze specjalnym przygotowaniem pedagogicznym pracujących z dziećmi niepełnosprawnymi dla studentów kierunków

Bardziej szczegółowo

Teoretyczne podstawy wychowania

Teoretyczne podstawy wychowania Teoretyczne podstawy wychowania 1. Wychowanie człowieka na tle różnych epok 2. Przedmiotowy wymiar wychowania 3. Podstawowe kategorie procesu wychowania 4. Proces wychowania i jego istota 5. Determinanty

Bardziej szczegółowo

Studia Podyplomowe. Socjoterapia

Studia Podyplomowe. Socjoterapia Studia Podyplomowe Socjoterapia I. Informacje ogólne II. III. IV. Rekrutacja Charakterystyka studiów kwalifikacyjnych Program studiów V. Efekty kształcenia I. Informacje ogólne Czas trwania: 2 semestry

Bardziej szczegółowo

Psychologia a wyzwania współczesnej medycyny - przedmiot fakultatywny

Psychologia a wyzwania współczesnej medycyny - przedmiot fakultatywny Psychologia a wyzwania współczesnej medycyny - przedmiot fakultatywny - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Psychologia a wyzwania współczesnej medycyny - przedmiot fakultatywny Kod przedmiotu

Bardziej szczegółowo

Egzamin maturalny z języka angielskiego na poziomie dwujęzycznym Rozmowa wstępna (wyłącznie dla egzaminującego)

Egzamin maturalny z języka angielskiego na poziomie dwujęzycznym Rozmowa wstępna (wyłącznie dla egzaminującego) 112 Informator o egzaminie maturalnym z języka angielskiego od roku szkolnego 2014/2015 2.6.4. Część ustna. Przykładowe zestawy zadań Przykładowe pytania do rozmowy wstępnej Rozmowa wstępna (wyłącznie

Bardziej szczegółowo

Psychologia. w indywidualnej organizacji toku studiów. Studia niestacjonarne jednolite magisterskie Psychologia kliniczna dzieci i młodzieży

Psychologia. w indywidualnej organizacji toku studiów. Studia niestacjonarne jednolite magisterskie Psychologia kliniczna dzieci i młodzieży Psychologia w indywidualnej organizacji toku studiów Studia niestacjonarne jednolite magisterskie Psychologia kliniczna dzieci i młodzieży immatrykulacja 1/17 NAZWA MODUŁU i ELEMENTY SKŁADOWE LICZBA GODZIN

Bardziej szczegółowo

RAMOWY PROGRAM STUDIÓW PODYPLOMOWYCH TERAPIA PEDAGOGICZNA I REWALIDACJA DZIECKA ZE SPECJALNYMI POTRZEBAMI EDUKACYJNYMI

RAMOWY PROGRAM STUDIÓW PODYPLOMOWYCH TERAPIA PEDAGOGICZNA I REWALIDACJA DZIECKA ZE SPECJALNYMI POTRZEBAMI EDUKACYJNYMI RAMOWY PROGRAM STUDIÓW PODYPLOMOWYCH TERAPIA PEDAGOGICZNA I REWALIDACJA DZIECKA ZE SPECJALNYMI POTRZEBAMI EDUKACYJNYMI Kierownik studiów: tel.:... e-mail:... Studia podyplomowe z zakresu terapii pedagogicznej

Bardziej szczegółowo

Patients price acceptance SELECTED FINDINGS

Patients price acceptance SELECTED FINDINGS Patients price acceptance SELECTED FINDINGS October 2015 Summary With growing economy and Poles benefiting from this growth, perception of prices changes - this is also true for pharmaceuticals It may

Bardziej szczegółowo

Oligofrenopedagogika edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną

Oligofrenopedagogika edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną Oligofrenopedagogika edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną WSB Gdynia - Studia podyplomowe Opis kierunku Oligofrenopedagogika edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością

Bardziej szczegółowo

ANKIETA ŚWIAT BAJEK MOJEGO DZIECKA

ANKIETA ŚWIAT BAJEK MOJEGO DZIECKA Przedszkole Nr 1 w Zabrzu ANKIETA ul. Reymonta 52 41-800 Zabrze tel./fax. 0048 32 271-27-34 p1zabrze@poczta.onet.pl http://jedyneczka.bnet.pl ŚWIAT BAJEK MOJEGO DZIECKA Drodzy Rodzice. W związku z realizacją

Bardziej szczegółowo

Zakopane, plan miasta: Skala ok. 1: = City map (Polish Edition)

Zakopane, plan miasta: Skala ok. 1: = City map (Polish Edition) Zakopane, plan miasta: Skala ok. 1:15 000 = City map (Polish Edition) Click here if your download doesn"t start automatically Zakopane, plan miasta: Skala ok. 1:15 000 = City map (Polish Edition) Zakopane,

Bardziej szczegółowo

TEMATYKA WYKŁADÓW Z PRZEDMIOTU WYCHOWANIE FIZYCZNE SPECJALNE (I rok II stopnia, sem. I, studia dzienne 2015/2016) (10 godzin)

TEMATYKA WYKŁADÓW Z PRZEDMIOTU WYCHOWANIE FIZYCZNE SPECJALNE (I rok II stopnia, sem. I, studia dzienne 2015/2016) (10 godzin) TEMATYKA WYKŁADÓW Z PRZEDMIOTU WYCHOWANIE FIZYCZNE SPECJALNE (I rok II stopnia, sem. I, studia dzienne 2015/2016) (10 godzin) 1. WYCHOWANIE FIZYCZNE SPECJALNE JAKO PRZEDMIOT KSZTAŁECENIA PRZYSZŁYCH NAUCZYCIELI

Bardziej szczegółowo

TREŚCI ĆWICZEŃ Z PRZEDMIOTU WYCHOWANIE FIZYCZNE SPECJALNE (Studia II stopnia Rok I, sem.1, studia niestacjonarne 2014/2015) (20 godzin)

TREŚCI ĆWICZEŃ Z PRZEDMIOTU WYCHOWANIE FIZYCZNE SPECJALNE (Studia II stopnia Rok I, sem.1, studia niestacjonarne 2014/2015) (20 godzin) TREŚCI ĆWICZEŃ Z PRZEDMIOTU WYCHOWANIE FIZYCZNE SPECJALNE (Studia II stopnia Rok I, sem.1, studia niestacjonarne 2014/2015) (20 godzin) 27.09.2014 studenci przed zajęciami zmieniają stroje na sportowe

Bardziej szczegółowo

STUDIA STACJONARNE JEDNOLITE MAGISTERSKIE, KIERUNEK: PSYCHOLOGIA MODUŁY WSPÓLNE DLA WSZYSTKICH SPECJALNOŚCI

STUDIA STACJONARNE JEDNOLITE MAGISTERSKIE, KIERUNEK: PSYCHOLOGIA MODUŁY WSPÓLNE DLA WSZYSTKICH SPECJALNOŚCI PODSTAWOWY/KIERUNKOWY OGÓLNOUCZELNIANY STUDIA STACJONARNE JEDNOLITE MAGISTERSKIE, KIERUNEK: PSYCHOLOGIA MODUŁY WSPÓLNE DLA WSZYSTKICH SPECJALNOŚCI (ogólnouczelniany; podstawowy/kierunkowy; dyplomowy) Nazwa

Bardziej szczegółowo

Oligofrenopedagogika - edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną

Oligofrenopedagogika - edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną Oligofrenopedagogika - edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną WSB Wrocław - Studia podyplomowe Opis kierunku Oligofrenopedagogika - edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ NAUK PEDAGOGICZNYCH

WYDZIAŁ NAUK PEDAGOGICZNYCH Oferta edukacyjna APS skrót 2014-03-26 WYDZIAŁ NAUK PEDAGOGICZNYCH Kierunek PEDAGOGIKA studia stacjonarne 1. Animacja społeczno kulturowa (nauczycielska) 2. Edukacja dorosłych i BHP 3. Doradztwo zawodowe

Bardziej szczegółowo

OPIS MODUŁU KSZTAŁCENIA

OPIS MODUŁU KSZTAŁCENIA Załącznik nr 9 do Zarządzenia Rektora ATH Nr 514/2011/2012z dnia 14 grudnia 2011 r. Druk DNiSS nr PK_IIIF OPIS MODUŁU KSZTAŁCENIA NAZWA PRZEDMIOTU/MODUŁU KSZTAŁCENIA: Pielęgniarstwo specjalistyczne - Psychiatria

Bardziej szczegółowo

Syllabus. /odpowiada standardom kształcenia nauczycieli wynikającym z Rozporządzenia MNiSW z 17.01.2012 r./ Studium Pedagogiczne UJ

Syllabus. /odpowiada standardom kształcenia nauczycieli wynikającym z Rozporządzenia MNiSW z 17.01.2012 r./ Studium Pedagogiczne UJ Syllabus Psychologia dla II etapu edukacyjnego (kl. IV-VI szkoły podstawowej) /odpowiada standardom kształcenia nauczycieli wynikającym z Rozporządzenia MNiSW z 17.01.2012 r./ Nazwa przedmiotu Psychologia

Bardziej szczegółowo

ZAGADNIENIA KIERUNKOWE rok akademicki 2014/2015. Pedagogika, studia II stopnia

ZAGADNIENIA KIERUNKOWE rok akademicki 2014/2015. Pedagogika, studia II stopnia ZAGADNIENIA KIERUNKOWE 1. Pedagogika jako nauka źródła pedagogiki jako nauki teoretycznej i praktycznej, miejsce pedagogiki w systemie nauk oraz jej powiązania z innymi dyscyplinami; interdyscyplinarność

Bardziej szczegółowo

ZAGADNIENIA KIERUNKOWE rok akademicki 2015/2016. Pedagogika, studia II stopnia

ZAGADNIENIA KIERUNKOWE rok akademicki 2015/2016. Pedagogika, studia II stopnia ZAGADNIENIA KIERUNKOWE 1. Pedagogika jako nauka źródła pedagogiki jako nauki teoretycznej, praktycznej i empirycznej, miejsce pedagogiki w systemie nauk oraz jej powiązania z innymi dyscyplinami; interdyscyplinarność

Bardziej szczegółowo

KARTA KURSU. Biologia z przyrodą. Nazwa Psychologiczne podstawy wychowania i nauczania 1. Kod Punktacja ECTS* 2

KARTA KURSU. Biologia z przyrodą. Nazwa Psychologiczne podstawy wychowania i nauczania 1. Kod Punktacja ECTS* 2 KARTA KURSU Biologia z przyrodą Nazwa Psychologiczne podstawy wychowania i nauczania 1 Nazwa w j. ang. Psychological bases of education and teaching 1 Kod Punktacja ECTS* 2 Koordynator Dr Grażyna Rudkowska

Bardziej szczegółowo

Zajęcia praktyczne. Seminaria/ 15 5 10 10 Suma 20 20 Zajęcia z bezpośrednim udziałem nauczyciela Praca własna studenta. Zajęcia praktyczne.

Zajęcia praktyczne. Seminaria/ 15 5 10 10 Suma 20 20 Zajęcia z bezpośrednim udziałem nauczyciela Praca własna studenta. Zajęcia praktyczne. Lp. Element Opis 1 Nazwa modułu/przedmiotu Zaawansowana opieka specjalistyczna w pielęgniarstwie / Opieka pielęgniarska nad dzieckiem przewlekle chorym 2 Instytut Pielęgniarstwa 3 Kierunek, poziom, Pielęgniarstwo,

Bardziej szczegółowo

Karpacz, plan miasta 1:10 000: Panorama Karkonoszy, mapa szlakow turystycznych (Polish Edition)

Karpacz, plan miasta 1:10 000: Panorama Karkonoszy, mapa szlakow turystycznych (Polish Edition) Karpacz, plan miasta 1:10 000: Panorama Karkonoszy, mapa szlakow turystycznych (Polish Edition) J Krupski Click here if your download doesn"t start automatically Karpacz, plan miasta 1:10 000: Panorama

Bardziej szczegółowo

Zachęcamy do zapoznania się z ofertą studiów podyplomowych Akademii Humanistyczno- Ekonomicznej w Łodzi.

Zachęcamy do zapoznania się z ofertą studiów podyplomowych Akademii Humanistyczno- Ekonomicznej w Łodzi. Szanowni Państwo, Zachęcamy do zapoznania się z ofertą studiów podyplomowych Akademii Humanistyczno- Ekonomicznej w Łodzi. Programy naszych kierunków dedykowane nauczycielom są przygotowane zgodnie z Rozporządzeniem

Bardziej szczegółowo

TEMATYKA WYKŁADÓW Z PRZEDMIOTU WYCHOWANIE FIZYZCNE SPECJALNE (I rok II stopnia, sem. I, studia dzienne 2011/2012) (10 godzin)

TEMATYKA WYKŁADÓW Z PRZEDMIOTU WYCHOWANIE FIZYZCNE SPECJALNE (I rok II stopnia, sem. I, studia dzienne 2011/2012) (10 godzin) TEMATYKA WYKŁADÓW Z PRZEDMIOTU WYCHOWANIE FIZYZCNE SPECJALNE (I rok II stopnia, sem. I, studia dzienne 2011/2012) (10 godzin) 1. WYCHOWANIE FIZYCZNE SPECJALNE JAKO PRZEDMIOT KSZTAŁECENIA PRZYSZŁYCH NAUCZYCIELI

Bardziej szczegółowo

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2012/2013

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2012/2013 Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego Karta przedmiotu obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 01/013 WydziałPsychologii i Nauk Humanistycznych Kierunek studiów:

Bardziej szczegółowo

Ankiety Nowe funkcje! Pomoc magda.szewczyk@slo-wroc.pl. magda.szewczyk@slo-wroc.pl. Twoje konto Wyloguj. BIODIVERSITY OF RIVERS: Survey to students

Ankiety Nowe funkcje! Pomoc magda.szewczyk@slo-wroc.pl. magda.szewczyk@slo-wroc.pl. Twoje konto Wyloguj. BIODIVERSITY OF RIVERS: Survey to students Ankiety Nowe funkcje! Pomoc magda.szewczyk@slo-wroc.pl Back Twoje konto Wyloguj magda.szewczyk@slo-wroc.pl BIODIVERSITY OF RIVERS: Survey to students Tworzenie ankiety Udostępnianie Analiza (55) Wyniki

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU. Wydział Pedagogiki i Psychologii Katedra Psychologii Klinicznej Psychologia. jednolite studia magisterskie stacjonarne

OPIS PRZEDMIOTU. Wydział Pedagogiki i Psychologii Katedra Psychologii Klinicznej Psychologia. jednolite studia magisterskie stacjonarne OPIS PRZEDMIOTU Nazwa przedmiotu Kod przedmiotu Praktyczna diagnoza kliniczna dziecka w relacji z opiekunem wypełnia instytut/katedra Wydział Instytut/Katedra Kierunek Specjalizacja/specjalność Poziom

Bardziej szczegółowo

Wychowanie fizyczne Wychowanie fizyczne specjalne

Wychowanie fizyczne Wychowanie fizyczne specjalne Wychowanie fizyczne Wychowanie fizyczne specjalne Kierunek i rok studiów: Studia stacjonarne II rok, semestr 4, Studia niestacjonarne III rok, 6 semestr; II rok USM, 4 semestr. OLIGOFRENOPEDAGOGIKA 1.

Bardziej szczegółowo

TEMATYKA WYKŁADÓW Z PRZEDMIOTU WYCHOWANIE FIZYCZNE SPECJALNE (I rok II stopnia, sem. I, studia zaoczne 2016/2017) (10 godzin)

TEMATYKA WYKŁADÓW Z PRZEDMIOTU WYCHOWANIE FIZYCZNE SPECJALNE (I rok II stopnia, sem. I, studia zaoczne 2016/2017) (10 godzin) TEMATYKA WYKŁADÓW Z PRZEDMIOTU WYCHOWANIE FIZYCZNE SPECJALNE (I rok II stopnia, sem. I, studia zaoczne 2016/2017) (10 godzin) 1. WYCHOWANIE FIZYCZNE SPECJALNE W KSZTAŁECENIU NAUCZYCIELI 1. Zakres programowy

Bardziej szczegółowo

SYLABUS/OPIS PRZEDMIOTU

SYLABUS/OPIS PRZEDMIOTU SYLABUS/OPIS PRZEDMIOTU 1. Nazwa przedmiotu/ moduł (w języku polskim) Wybrane zaburzenia: agresja, ADHD, zachowanie wycofujące i submisyjne - rozpoznawanie objawów, analiza mechanizmów. Moduł 188: Zaburzenia

Bardziej szczegółowo

Pakiet punktów ECTS dla specjalności Terapia psychopedagogiczna studia stacjonarne nabór 2011 2014

Pakiet punktów ECTS dla specjalności Terapia psychopedagogiczna studia stacjonarne nabór 2011 2014 Pakiet punktów ECTS dla specjalności Terapia psychopedagogiczna studia stacjonarne nabór 2011 2014 Semestr I (limit 30) I. Przedmioty obowiązkowe (limit 29) 1 Filozofia 6 45 15 E 08.1 2 Psychologia ogólna

Bardziej szczegółowo

Katowice, plan miasta: Skala 1: = City map = Stadtplan (Polish Edition)

Katowice, plan miasta: Skala 1: = City map = Stadtplan (Polish Edition) Katowice, plan miasta: Skala 1:20 000 = City map = Stadtplan (Polish Edition) Polskie Przedsiebiorstwo Wydawnictw Kartograficznych im. Eugeniusza Romera Click here if your download doesn"t start automatically

Bardziej szczegółowo

SYLABUS/OPIS PRZEDMIOTU

SYLABUS/OPIS PRZEDMIOTU SYLABUS/OPIS PRZEDMIOTU 1. Nazwa przedmiotu/ moduł (w języku polskim) Niepowodzenia szkolne - czynniki ryzyka, objawy i skutki./ Moduł 155..: Modelowy system profilaktyki i pomocy uczniom ze specjalnymi

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STUDIÓW PODYPLOMOWYCH Z PSYCHOLOGII KLINICZNEJ 1

PROGRAM STUDIÓW PODYPLOMOWYCH Z PSYCHOLOGII KLINICZNEJ 1 Załącznik nr 1 do Uchwały nr 164 A/09 Senatu WUM z dnia 30 listopada 2009 r. PROGRAM STUDIÓW PODYPLOMOWYCH Z PSYCHOLOGII KLINICZNEJ 1 I. ZAŁOŻENIA ORGANIZACYJNO-PROGRAMOWE ZAKRES WIEDZY TEORETYCZNEJ 1.

Bardziej szczegółowo

O 39 godzin 13w/ 13bk Katedra Humanistycznych Podstaw Kultury Fizycznej Zakład Pedagogiki i Psychologii Koordynator dr Jan Basiaga

O 39 godzin 13w/ 13bk Katedra Humanistycznych Podstaw Kultury Fizycznej Zakład Pedagogiki i Psychologii Koordynator dr Jan Basiaga Profil kształcenia: ogólno akademicki AKADEMIA WYCHOWANIA FIZYCZNEGO im. JERZEGO KUKUCZKI w KATOWICACH Kierunek studiów: FIZJOTERAPIA poziom drugi tytuł zawodowy absolwenta: magister Moduł / przedmiot:

Bardziej szczegółowo

Wyższa Szkoła Medyczna, Wydział Ogólnomedyczny Fizjoterapia Drugi Praktyczny. mgr M. Tomaszewska

Wyższa Szkoła Medyczna, Wydział Ogólnomedyczny Fizjoterapia Drugi Praktyczny. mgr M. Tomaszewska Nazwa jednostki prowadzącej kierunek: Nazwa kierunku: Poziom kształcenia: Profil kształcenia: Moduły wprowadzające / wymagania wstępne: Nazwa modułu (przedmiot lub grupa przedmiotów): Osoby prowadzące:

Bardziej szczegółowo

Evaluation of the main goal and specific objectives of the Human Capital Operational Programme

Evaluation of the main goal and specific objectives of the Human Capital Operational Programme Pracownia Naukowo-Edukacyjna Evaluation of the main goal and specific objectives of the Human Capital Operational Programme and the contribution by ESF funds towards the results achieved within specific

Bardziej szczegółowo

1/ PROFILAKTYKA I ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH

1/ PROFILAKTYKA I ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH Zał. Nr.1 do Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na 2015 r. HARMONOGRAM REALIZACJI ZADAŃ GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU. Psychologia kliniczna dziecka wypełnia instytut/katedra. Wydział Pedagogiki i Psychologii. Katedra Psychologii Klinicznej

OPIS PRZEDMIOTU. Psychologia kliniczna dziecka wypełnia instytut/katedra. Wydział Pedagogiki i Psychologii. Katedra Psychologii Klinicznej OPIS PRZEDMIOTU Nazwa przedmiotu Kod przedmiotu Psychologia kliniczna dziecka wypełnia instytut/katedra Wydział Wydział Pedagogiki i Psychologii Instytut/Katedra Katedra Psychologii Klinicznej Kierunek

Bardziej szczegółowo

-Harmonogram sesji egzaminacyjnej w semestrze letnim 2013/2014 Kierunek: Pedagogika, sem. 2. studia I stopnia, stacjonarne. Sesja egzaminacyjna

-Harmonogram sesji egzaminacyjnej w semestrze letnim 2013/2014 Kierunek: Pedagogika, sem. 2. studia I stopnia, stacjonarne. Sesja egzaminacyjna -Harmonogram sesji egzaminacyjnej w semestrze letnim 2013/ Kierunek: Pedagogika, sem 2 studia I stopnia, stacjonarne 1606 Historia wychowania Dr R Kaczmarek 09:00-11:00 Socjologia wychowania Dr I Zychowicz

Bardziej szczegółowo

Profil zawodowy I: Psychologia wychowawczo kliniczna dzieci i młodzieży Rok studiów

Profil zawodowy I: Psychologia wychowawczo kliniczna dzieci i młodzieży Rok studiów Profil zawodowy I: Psychologia wychowawczo kliniczna dzieci i młodzieży Rok studiów III azwa ogólna bloku przedmiotów Obszar zastosowań psychologii kliniczno wychowawczej dzieci i młodzieży Semestr studiów

Bardziej szczegółowo

Ośrodek Interwencji Kryzysowej (OIK) Liczba podjętych działań. 2. Propagowanie informacji dotyczących profilaktyki zaburzeń psychicznych.

Ośrodek Interwencji Kryzysowej (OIK) Liczba podjętych działań. 2. Propagowanie informacji dotyczących profilaktyki zaburzeń psychicznych. Załącznik do Programu Cel główny 1: promocja zdrowia psychicznego i zapobieganie zaburzeniom psychicznym Cel szczegółowy 1.1: upowszechnienie wiedzy na temat zdrowia psychicznego, kształtowanie zachowań

Bardziej szczegółowo

AUTYZM. (zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 1995-2005)

AUTYZM. (zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 1995-2005) AUTYZM (zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 1995-2005) Wydawnictwa zwarte 1. Autyzm / Hanna Olechnowicz // W : Encyklopedia Pedagogiczna XXI wieku / pod red. Tadeusza Pilcha.- Warszawa : Wydaw.

Bardziej szczegółowo