Elementy umowy o roboty budowlane

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Elementy umowy o roboty budowlane"

Transkrypt

1 Elementy umowy o roboty budowlane Zanim budowa zostanie rozpoczęta inwestor, czyli Parafia powinna zadbać o odpowiednią ochronę własnych interesów. Celowi temu służy umowa, która winna być sporządzona na piśmie. Jest ona dokumentem potwierdzającym istnienie zobowiązania i jest niezbędna dla celów dowodowych. Prawidłowo sporządzona umowa w przyszłości pozwoli rozstrzygnąć ewentualne niejasności, a w razie sporu może ułatwić wyegzekwowanie wykonania świadczenia. Opis istotnych elementów umowy o roboty budowlane. 1. Miejsce i datę zawarcia umowy. Miejscem podpisania umowy jest miejscowość, w której Parafia ma swoją siedzibę, a datą zawarcia umowy jest dzień, w którym umowa została podpisana przez strony. 2. Strony umowy i osoby uprawnione do ich reprezentacji. Stronami umowy są: zamawiający czyli Parafia oraz wykonawca. Należy podać następujące informacje identyfikujące wykonawcę: imię i nazwisko (lub nazwę firmy), adres, NIP, a także wskazanie podstawy działalności, tj. numer wpisu do krajowego rejestru przedsiębiorców (KRS) w przypadku spółek z ograniczoną odpowiedzialnością lub do ewidencji działalności gospodarczej gdy chodzi osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą jednoosobowo lub w formie spółki cywilnej. Osobami uprawnionymi do reprezentacji są: ze strony Parafii ks. Proboszcz, ze strony wykonawcy osoby wpisane do KRS lub uwidocznione w decyzji na prowadzenie działalności gospodarczej, przy czym w przypadku spółki cywilnej są to wszyscy jej wspólnicy. Aby być pewnym, że osoby podpisujące umowę są do tego umocowane, należy zawsze żądać aby wykonawca dostarczył, najpóźniej w dniu podpisania umowy, aktualne (nie starsze niż sprzed 3 miesięcy) odpisy wymienionych wyżej rejestrów lub ewidencji.

2 3. Przedmiot umowy. Należy podać nazwę zadania i miejsce jego realizacji. Opisując przedmiot umowy najlepiej się odnieść do dokumentacji technicznej budowlanej i wykonawczej oraz oferty wykonawcy, które powinny być traktowane jako załączniki do umowy. 4. Terminy realizacji przedmiotu umowy. Podawane terminy powinny jednoznacznie określać okres, w którym będzie wykonywany przedmiot umowy, tzn. należy wpisać dzień, miesiąc i rok rozpoczęcia oraz zakończenia realizacji zadania. Datą rozpoczęcia wykonywania przedmiotu umowy może być również dzień protokolarnego przekazania wykonawcy terenu budowy. W takiej sytuacji należy w umowie podać w jakim terminie od dnia podpisania nastąpi przekazanie terenu budowy. Ważne jest aby jasno i wyraźnie określić formę przekazania terenu budowy, bowiem po jego protokolarnym przejęciu aż do chwili oddania obiektu, za szkody wynikłe na tym terenie odpowiedzialność na zasadach ogólnych ponosi wykonawca. 5. Sposób sprawowania nadzoru budowlanego. Prowadzenie inwestycji wymaga odpowiedniej wiedzy i doświadczenia. Dlatego też Parafie podejmujące się realizacji robót budowlanych winny ustanowić inspektora nadzoru inwestorskiego, który będzie je reprezentował podczas procesu budowlanego. Osoba pełniąca tę funkcję winna, oprócz innych wymagań określonych w ustawie z 7 lipca 1994r. Prawo budowlane, posiadać uprawnienia wykonawcze do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie. Z punktu widzenia zabezpieczenia interesów Parafii zatrudnienie inspektora nadzoru inwestorskiego jest bardzo korzystne. Inspektor reprezentuje Parafię na budowie przez sprawowanie kontroli zgodności jej realizacji z projektem budowlanym, zasadami wiedzy technicznej, przepisami oraz pozwoleniem na budowę, sprawdza jakość wykonywanych robót, w tym zapobiega zastosowaniu wadliwych i niedopuszczonych wyrobów budowlanych, odbiera roboty budowlane ulegające zakryciu i zanikające, przygotowuje i uczestniczy w odbiorach przejściowych i końcowych, potwierdza usunięcie wad. Koszty nadzoru obciążają Parafię. Należy pamiętać, że łączenie funkcji inspektora nadzoru z funkcją kierownika budowy/robót/ jest niedopuszczalne.

3 6. Sposób dokonywania odbiorów wykonanych prac. Z czynności każdego odbioru częściowego jak i końcowego winny być spisane protokoły odbioru zawierające wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, a także terminy wyznaczone na usunięcie stwierdzonych przy odbiorze wad. Protokół winien być podpisany przez kierownika budowy, wykonawcę, inspektora nadzoru inwestorskiego oraz zatwierdzony przez przedstawiciela Parafii. Przestrzegam przed odbieraniem robót mimo stwierdzonych usterek. Podpisanie protokołu odbioru robót jest bowiem podstawą żądania przez Wykonawcę do zapłaty wynagrodzenia. 7. Wynagrodzenie wykonawcy. Wynagrodzenie wykonawcy może być określone w sposób ryczałtowy lub kosztorysowy. Różnica między nimi polega na tym, iż w pierwszym wypadku kwota jest niezmienna, za wyjątkiem sytuacji przewidzianych w umowie, niezależnie od rzeczywistej wartości robot. W razie wynagrodzenia kosztorysowego kwota w umowie ustalona jest szacunkowo, w oparciu o przewidywany zakres prac i ich szacunkową wartość, a ostateczną wartość wynagrodzenia określa kosztorys powykonawczy. Należy bezwzględnie przestrzegać zasady nie płacenia z góry. Należy się również wystrzegać płacenia zaliczek. Jeżeli jednak w umowie uzgodniliśmy taką formę zapłaty to dobrze jest ją określić słowem zadatek. W ten sposób zgodnie z kodeksem cywilnym wykonawca, który nie wywiąże się z umowy musi zwrócić parafii zadatek w podwójnej wysokości. Należy przy tym pamiętać, że jeżeli parafia nie dopełni warunków umowy lub przyczyni się do jej rozwiązania z przyczyn leżących po jej stronie, to wykonawca może zadatek zatrzymać. Najlepszym rozwiązaniem jest płacenie wykonawcy za zrealizowany i odebrany bez wad konkretny etap/element robót, z zostawieniem do końcowego odbioru znaczącej kwoty, np. 30% całkowitego wynagrodzenia wykonawcy. Taki sposób regulowania płatności będzie skutecznie motywował wykonawcę do wywiązania się z warunków umowy. Wynagrodzenie przelewamy na wskazany przez wykonawcę rachunek bankowy. Płatności gotówkowych dokonujemy tylko temu kto jest wykonawcą lub ma prawo go reprezentować, nigdy przypadkowym osobom i zawsze za pisemnym pokwitowaniem. 8. Ubezpieczenie budowy i odpowiedzialności cywilnej

4 Należy w umowie zobowiązać wykonawcę do ubezpieczenia (przez rozpoczęciem robót): budowy i mienia znajdującego się na jej terenie budowy z tytułu szkód mogących wystąpić w związku ze zdarzeniami losowymi. Suma ubezpieczenia winna być określona w wysokości równej co najmniej wartości robót realizowanych przez wykonawcę w ramach umowy, odpowiedzialności cywilnej za wszelkie szkody wyrządzone osobom trzecim w związku z wykonywanymi w ramach umowy robotami, za następstwa nieszczęśliwych wypadków dotyczących pracowników i osób trzecich. 9. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy. Podpisanie nawet najlepiej skonstruowanej umowy nie daje Parafii pełnych gwarancji, że prace realizowane przez wykonawcę będą terminowe i nie będą zawierać usterek. Aby się uchronić przed tego rodzaju przykrymi dla nas sytuacjami należy wprowadzić do umowy zapis o obowiązku wniesienia przez wykonawcę, przed datą podpisania umowy, zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 10% całkowitego wynagrodzenia wykonawcy (z podatkiem VAT). Zabezpieczenie winno być wniesione przed datą podpisania umowy w jednej lub w kilku następujących formach: pieniądzu, poręczeniach bankowych, gwarancjach bankowych lub gwarancjach ubezpieczeniowych. Zabezpieczenie składane w formie gwarancji powinno spełniać następujące wymagania: winno być bezwarunkowe, nieodwołalne i płatne na pierwsze żądanie. Szczególnej uwadze Parafii polecam dwie formy zabezpieczenia należytego wykonania umowy, tj. wnoszone w pieniądzu poprzez wpłacenie kwoty zabezpieczenia przelewem na oprocentowany rachunek bankowy wskazany przez Parafię. Parafia zwróci zabezpieczenie wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na wskazany przez wykonawcę rachunek bankowy, w przystępniejszej dla wykonawcy formie weksla in blanco, który winien być sporządzony wg zasad określonych w ustawie z dnia 28 kwietnia 1936 r. Prawo wekslowe, w tym zawierać przyrzeczenie bezwarunkowe zapłacenia oznaczonej sumy pieniężnej. Weksel winien być uzupełniony o załączoną deklarację wekslową,

5 zawierającą między innymi upoważnienie do opatrzenia weksla klauzurą bez protestu. Parafia zwraca Wykonawcy 50% wartości zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania je przez parafię za należycie wykonane. Pozostała kwota wartości kaucji gwarancyjnej jest zwracana nie później niż np. w 14 dniu po upływie okresu rękojmi i gwarancji. 10. Zasady rozliczania robót dodatkowych i prac zamiennych. Bardzo ważną normą, która winna się znaleźć w umowie jest zapis stwierdzający, że w każdym przypadku (za wyjątkiem robót, których natychmiastowe wykonanie jest niezbędne ze względu na bezpieczeństwo osób lub mienia lub konieczność zapobieżenia awarii) wykonanie robót nie objętych ofertą (dodatkowych) oraz zamiennych powinno być poprzedzone odpowiednim protokołem konieczności, sporządzonym przez wykonawcę w uzgodnieniu z inspektorem nadzoru inwestorskiego i zatwierdzonym przez Parafię. 11. Warunki rękojmi i gwarancji Brak zapisu w umowie o rękojmi i gwarancji oznacza, że obowiązywać będzie roczna rękojmia licząc od daty odbioru robót, a w odniesieniu do wykonania całego budynku okres jej wynosi 3 lata. Minimalnym okresem gwarancji winno być 5 lat. Odstępstwem od tej zasady może być gwarancja na urządzenia, obowiązująca przez okres gwarancji udzielonej przez producenta danego urządzenia. Wskazanym jest aby załącznikiem do umowy była karta gwarancyjna szczegółowo określająca jej warunki. 12. Określenie kar umownych. Warto zadbać w umowie o wskazanie sytuacji, w których wykonawca będzie zobowiązany do zapłaty kar umownych za stwierdzone uchybienia oraz stawki tych kar. Jeżeli w umowie nic nie napiszemy to obowiązywać będą tzw. zasady ogólne określone w kodeksie cywilnym, co oznacza konieczność udowodnienia niewykonania lub nienależytego wykonania umowy Ponadto w umowie Parafia winna zastrzec sobie prawo dochodzenia odszkodowań uzupełniających gdyby kary umowne nie pokrywały faktycznie stwierdzonej szkody.

6 13. Pozostałe ustalenia W umowie należy zawrzeć zapis, że zmiany umowy mogą następować tylko na piśmie pod rygorem nieważności w formie aneksu do umowy, który winien być podpisany przez osoby uprawnione do reprezentacji każdej ze stron. Sądem rozstrzygającym jakiekolwiek spory mające związek z wykonywaniem umowy winien być zawsze sąd właściwy dla siedziby Parafii. 14. Podpisy stron umowy. Umowę podpisują wszystkie osoby wymienione na początku umowy. Umowę w imieniu spółki cywilnej winni podpisać wszyscy wspólnicy. Najlepiej gdy podpisy składane są w naszej obecności i po wylegitymowaniu osób nam nieznanych.

dla rozwoju Województwa Świętokrzyskiego

dla rozwoju Województwa Świętokrzyskiego SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1. Zamawiający: Związek Gmin Gór Świętokrzyskich, ul. Suchedniowska 3, 26 010 Bodzentyn. 2. Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony. 3. Rodzaj zamówienia:

Bardziej szczegółowo

PROJEKT UMOWY NR. /.. / 2013

PROJEKT UMOWY NR. /.. / 2013 Projekt Rozbudowa i podniesienie standardu Górniczej Strzechy w Szklarskiej Porębie jest współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa w ramach

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr EZ11-Ez5-U-2110/01/064/15 zawarta dnia... w Sopocie.

UMOWA nr EZ11-Ez5-U-2110/01/064/15 zawarta dnia... w Sopocie. UMOWA nr EZ11-Ez5-U-2110/01/064/15 zawarta dnia... w Sopocie. pomiędzy: PKP Energetyka S.A. Oddział w Warszawie Usługi z siedzibą w Warszawie, 00-681 Warszawa, ul. Hoża 63/67, zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym

Bardziej szczegółowo

UMOWA O PEŁNIENIE NADZORU INWESTORSKIEGO /PROJEKT/

UMOWA O PEŁNIENIE NADZORU INWESTORSKIEGO /PROJEKT/ UMOWA O PEŁNIENIE NADZORU INWESTORSKIEGO /PROJEKT/ zawarta w dniu............. 2015 r. pomiędzy: Państwowym Gospodarstwem Leśnym Lasy Państwowe Nadleśnictwem Daleszyce, ul. Zakościele 7A, 26-021 Daleszyce

Bardziej szczegółowo

(Wzór)UMOWA NR. 2 Termin realizacji robót Wykonawca zakończy roboty budowlane w terminie do 28.11.2014 roku. 3 Obowiązki stron

(Wzór)UMOWA NR. 2 Termin realizacji robót Wykonawca zakończy roboty budowlane w terminie do 28.11.2014 roku. 3 Obowiązki stron (Wzór)UMOWA NR. W dniu r. pomiędzy: Skarbem Państwa - Nadleśnictwem Miłomłyn z siedzibą ul. Nadleśna 9, 14-140 Miłomłyn, NIP 741-000-65-20 zwanym dalej "Zamawiającym", reprezentowanym przez Nadleśniczego

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr OGDI/ /2014 1... 2...

UMOWA nr OGDI/ /2014 1... 2... Załącznik nr 7 do SIWZ Zawarta w dniu w Gdyni pomiędzy: UMOWA nr OGDI/ /2014 Wojskową Agencją Mieszkaniową, Oddziałem Regionalnym w Gdyni, 81 231 Gdynia ul. M. Curie - Skłodowskiej 19, REGON nr 011263946-00242,

Bardziej szczegółowo

UMOWA. wpisanym do.. pod numerem... reprezentowaną przez: 1 Przedmiot umowy

UMOWA. wpisanym do.. pod numerem... reprezentowaną przez: 1 Przedmiot umowy Załącznik nr 3 do SWO wzór umowy. UMOWA zawarta w dniu... w Siemianowicach Śląskich pomiędzy: ROSOMAK Spółka Akcyjna z siedzibą ul. Powstańców 5/7 41-100 Siemianowice Śląskie wpisanymi do Krajowego Rejestru

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY Nr:... zawartej w dniu... w Katowicach pomiędzy:

WZÓR UMOWY Nr:... zawartej w dniu... w Katowicach pomiędzy: ZP/03/2015 Załącznik nr 6 do specyfikacji zamówienia WZÓR UMOWY Nr:... zawartej w dniu... w Katowicach pomiędzy: Miejskim Przedsiębiorstwem Gospodarki Komunalnej Spółką z ograniczoną odpowiedzialnością

Bardziej szczegółowo

UMOWA. wpisanym do.. pod numerem... reprezentowaną przez: 1 Przedmiot umowy

UMOWA. wpisanym do.. pod numerem... reprezentowaną przez: 1 Przedmiot umowy Załącznik nr 3 do SWO wzór umowy. UMOWA zawarta w dniu... w Siemianowicach Śląskich pomiędzy: Wojskowymi Zakładami Mechanicznymi Spółka Akcyjna z siedzibą ul. Powstańców 5/7 41-100 Siemianowice Śląskie

Bardziej szczegółowo

Umowa o roboty budowlane

Umowa o roboty budowlane (wzór) Umowa o roboty budowlane zawarta w dniu 2014 r. w Łodzi pomiędzy: Skarbem Państwa - Oddziałem Instytutu Pamięci Narodowej Komisją Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu w Łodzi, z siedzibą

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia / SIWZ /

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia / SIWZ / Znak sprawy ZP/01/10 Przetarg nieograniczony na wykonanie robót budowlanych dla zadania : Instalacja pompy ciepła w budynku Specjalnego Ośrodka Wychowawczego Zgromadzenia Sióstr Św. Elżbiety w Ostrowie

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY DOTYCZY CZĘŚCI I

WZÓR UMOWY DOTYCZY CZĘŚCI I WZÓR UMOWY DOTYCZY CZĘŚCI I Umowa nr.. zawarta w.., w dniu.. 2014 r. pomiędzy:.z siedzibą przy ul reprezentowanym przez:.. zwanym dalej Zamawiającym a z siedzibą w. zarejestrowanym w.pod nr. NIP REGON..

Bardziej szczegółowo

Wzór Umowa nr 4/SR/GJ/2015

Wzór Umowa nr 4/SR/GJ/2015 Załącznik nr 9 do SIWZ Wzór Umowa nr 4/SR/GJ/2015 zawarta w dniu 2015 r. w Poznaniu pomiędzy: Sądem Rejonowym Poznań Grunwald i Jeżyce w Poznaniu z siedzibą przy ul. Kamiennogórskiej 26, 60-179 Poznań,

Bardziej szczegółowo

zwanym w dalszej treści umowy Wykonawcą, reprezentowanym przez: 1.. 2..

zwanym w dalszej treści umowy Wykonawcą, reprezentowanym przez: 1.. 2.. UMOWA NR.. o roboty budowlane na Wzmocnienie narożnika Filharmonii Bałtyckiej wraz z wykonaniem 9 szt. mikropali pod pachoły cumownicze na nabrzeżu przy Muzeum Morskim na wyspie Ołowianka w Gdańsku zawarta

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Budowa serwerowni komputerowej Międzynarodowego Instytutu Biologii Molekularnej i Komórkowej Znak sprawy ADZ-23-33/2011 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego

Bardziej szczegółowo

1) Dariusza Stawowego - Prezesa Zarządu, Dyrektora Naczelnego 2) Stanisława Misterka - Wiceprezesa Zarządu. zwaną dalej: Zamawiającym,

1) Dariusza Stawowego - Prezesa Zarządu, Dyrektora Naczelnego 2) Stanisława Misterka - Wiceprezesa Zarządu. zwaną dalej: Zamawiającym, PROJEKT UMOWA nr./2015 zawarta w dniu..., w..., pomiędzy: Łęczyńską Energetyką Sp. z o. o. w Bogdance, Bogdanka, 21-013 Puchaczów, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Lublin

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SIWZ

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SIWZ AG 06/23/06 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SIWZ Modernizacja i remont budynku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku przy Alei Zwycięstwa 21 Zamawiający: Wojewódzki Sąd Administracyjny

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Instytut Fizyki Jądrowej im. Henryka Niewodniczańskiego Polskiej Akademii Nauk ul. Radzikowskiego 152 31-342 Kraków Znak sprawy: ZP 1/2011 Kraków, 16 czerwca 2011 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Bardziej szczegółowo

(słownie zł) Podatek VAT w wysokości:.%, tj. zł

(słownie zł) Podatek VAT w wysokości:.%, tj. zł Załącznik nr 1 do SIWZ Nazwa i adres firmy (wykonawcy) Formularz O F E R T A Nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym dotyczącym Rekultywacja składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i

Bardziej szczegółowo

UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE CRU/../...

UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE CRU/../... Załącznik nr 8 do siwz UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE Nr CRU/../... zawarta w dniu... r. w Szczecinie pomiędzy: Gminą Miasto Szczecin Przedszkolem Publicznym nr 32 ul. Farna 2 w Szczecinie, którą reprezentują:

Bardziej szczegółowo

Projekt Umowy RB/./2012 Wzór. Zawarta w dniu r. pomiędzy Gminą Zembrzyce, 34-210 Zembrzyce 540, reprezentowaną przez : I.

Projekt Umowy RB/./2012 Wzór. Zawarta w dniu r. pomiędzy Gminą Zembrzyce, 34-210 Zembrzyce 540, reprezentowaną przez : I. Załącznik nr 5 do SIWZ Sprawa nr RIR 271/3/2012 Projekt Umowy RB/./2012 Wzór Zawarta w dniu r. pomiędzy Gminą Zembrzyce, 34-210 Zembrzyce 540, reprezentowaną przez : 1. a. zwanym dalej Wykonawcą reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

Strona 1 z 21 WFOŚ-2210-I/(1/2014)/2014

Strona 1 z 21 WFOŚ-2210-I/(1/2014)/2014 WFOŚ-2210-I/(1/2014)/2014 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) UDZIELANEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA PEŁNIENIE FUNKCJI INŻYNIERA KONTRAKTU NAD REALIZACJĄ BUDOWY SIEDZIBY WOJEWÓDZKIEGO

Bardziej szczegółowo

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY Załącznik Nr 1 do SIWZ ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY 1. 1. Umowa została zawarta w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego znak DE-WZP.261.10.2015.JC w trybie przetargu nieograniczonego

Bardziej szczegółowo

Numer sprawy DP/2310/59/15 ZAŁĄCZNIK NR 3

Numer sprawy DP/2310/59/15 ZAŁĄCZNIK NR 3 Numer sprawy DP/2310/59/15 ZAŁĄCZNIK NR 3 PROJEKT UMOWA NR. zawarta w dniu. roku w Kielcach pomiędzy: Uniwersytetem Jana Kochanowskiego w Kielcach z siedzibą w Kielcach przy ul. Żeromskiego 5, zwanym w

Bardziej szczegółowo

V. Termin wykonania zamówienia. 2 miesiące od dnia zawarcia umowy

V. Termin wykonania zamówienia. 2 miesiące od dnia zawarcia umowy O G Ł O S Z E N I E o przetargu nieograniczonym o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 60000 euro na Przebudowa części pomieszczeń na III piętrze budynku Dolnośląskiej Biblioteki

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Remont budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Witosa 1, Plac Powstańców Warszawy 2 w Pile.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Remont budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Witosa 1, Plac Powstańców Warszawy 2 w Pile. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego Remont budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Witosa

Bardziej szczegółowo

1..., 2... zwanej dalej Zamawiającym. ... zwanym dalej "Wykonawcą".

1..., 2... zwanej dalej Zamawiającym. ... zwanym dalej Wykonawcą. Załącznik Nr... do siwz UMOWA Nr NI/.../IN-r/.../2015 na wykonanie zabezpieczenia antykorozyjnego, poprzez czyszczenie i malowanie powierzchni elewacji wraz z konstrukcją wsporczą galerii pasażerskich

Bardziej szczegółowo

EWANGELICKIE STOWARZYSZENIE BETEL Pl. Ignacego Daszyńskiego 12A 12-200 Pisz tel./fax 87 423 22 80 e-mail: pisz@luteranie.pl

EWANGELICKIE STOWARZYSZENIE BETEL Pl. Ignacego Daszyńskiego 12A 12-200 Pisz tel./fax 87 423 22 80 e-mail: pisz@luteranie.pl EWANGELICKIE STOWARZYSZENIE BETEL Pl. Ignacego Daszyńskiego 12A 12-200 Pisz tel./fax 87 423 22 80 e-mail: pisz@luteranie.pl SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA do przetargu nieograniczonego na zadanie

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 5. Umowa - Projekt

Załącznik nr 5. Umowa - Projekt Załącznik nr 5 Umowa - Projekt Umowa została zawarta w dniu.r. w Żerkowie pomiędzy : Gminą Żerków, ul. A. Mickiewicza 5, 63-210 Żerków reprezentowaną przez: Jacka Jędraszczyka- Burmistrza Miasta i Gminy

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego wraz z garażem podziemnym w Niepołomicach marzec 2014 r. 1 1. Nazwa i adres

Bardziej szczegółowo