NAJWYŻSZA IZBA KONTROLI D Y R E K T O R DEPARTAMENTU ŚRODOWISKA, ROLNICTWA I ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO Tadeusz Bachleda-Curuś

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "NAJWYŻSZA IZBA KONTROLI D Y R E K T O R DEPARTAMENTU ŚRODOWISKA, ROLNICTWA I ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO Tadeusz Bachleda-Curuś"

Transkrypt

1 Tekst wystąpienia pokontrolnego ujednolicony po zgłoszonych zastrzeżeniach, rozpatrzonych przez Komisję Odwoławczą Departamentu Środowiska, Rolnictwa i Zagospodarowania Przestrzennego Najwyższej Izby Kontroli NAJWYŻSZA IZBA KONTROLI D Y R E K T O R DEPARTAMENTU ŚRODOWISKA, ROLNICTWA I ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO Tadeusz Bachleda-Curuś Warszawa, dnia 06 listopada 2008 r. KSR /08 Pan Marian Pigan Dyrektor Generalny Lasów Państwowych w Warszawie WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 23 grudnia 1994 r. o Najwyższej Izbie Kontroli (Dz. U. z 2007 r. Nr 231, poz. 1701), zwanej dalej ustawą o NIK, Najwyższa Izba Kontroli - Departament Środowiska, Rolnictwa i Zagospodarowania Przestrzennego - skontrolowała, w okresie od 15 kwietnia do 27 czerwca 2008 r., Dyrekcję Generalną Lasów Państwowych w Warszawie, zwaną dalej Dyrekcją Generalną LP lub DGLP, w zakresie gospodarowania środkami funduszu leśnego w latach (I połowa). W związku z kontrolą, której wyniki przedstawione zostały w protokole kontroli, Najwyższa Izba Kontroli, na podstawie art. 60 ustawy o NIK, przekazuje Panu Dyrektorowi niniejsze wystąpienie pokontrolne. Najwyższa Izba Kontroli pozytywnie ocenia działalność Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych w zakresie gospodarowania środkami funduszu leśnego, pomimo stwierdzonych istotnych nieprawidłowości. 1. Dyrektor Generalny Lasów Państwowych, w każdym roku objętym kontrolą, występował do Ministra Środowiska o ustalenie odpisu podstawowego na fundusz leśny w wysokości 14% przychodów ze sprzedaży drewna, przedkładając roczne plany finansowo gospodarcze Lasów Państwowych, obejmujące m.in. szczegółowe plany wydatków funduszu leśnego. Ustalony przez Ministra Środowiska odpis, zgodnie z wnioskami DGLP, stanowił główne źródło przychodów funduszu leśnego.

2 W poszczególnych latach kontrolowanego okresu przychody ogółem funduszu leśnego wynosiły: ,9 tys. zł w 2005 r.; ,5 tys. zł - w 2006 r.; ,1 tys. zł w 2007 r. i ,7 tys. zł - w I kwartale 2008 r. Przychody z tytułu odpisu podstawowego stanowiły odpowiednio: ,6 tys. zł, ,8 tys. zł, ,1 tys. zł i ,5 tys. zł, co odpowiadało: 84,1%, 82,5%, 85,3% oraz 94,0% przychodów ogółem funduszu leśnego w podanych okresach. Środki funduszu leśnego, w tym także funduszu leśnego lasów znajdujących się poza zarządem PGL LP, gromadzone były na rachunkach bankowych, w tym lokatach i funduszach inwestycyjnych. Uzyskane z tego tytułu dochody w wysokości: 8.356,7 tys. zł - w 2005 r.; ,0 tys. zł - w 2006 r.; ,4 tys. zł - w 2007 r. oraz 4.455,7 tys. zł - w I kwartale 2008 r., stanowiły w ww. okresach odpowiednio 1,3%, 2,9%, 1,5% oraz 2,3% przychodów funduszu leśnego ogółem. Wydatki funduszu leśnego w poszczególnych latach badanego okresu wynosiły: ,9 tys. zł w 2005 r., ,3 tys. zł - w 2006 r., ,5 tys. zł - w 2007 r. oraz ,7 tys. zł - w I kwartale 2008 r. W wydatkach ze środków funduszu leśnego, największy udział miały koszty, poniesione na wyrównywanie niedoborów, powstających przy realizacji zadań gospodarki leśnej, które wynosiły: ,3 tys. zł - w 2005 r.; ,5 tys. zł - w 2006 r.; ,6 tys. zł - w 2007 r. i ,3 tys. zł - w I kwartale 2008 r., co stanowiło odpowiednio: 64,0%, 75,3%, 67,9% i 93,1% ogółu wydatków z funduszu leśnego. Stan środków funduszu leśnego, pozostających na koniec poszczególnych lat badanego okresu, systematycznie wzrastał i wynosił: ,9 tys. zł - w 2005 r., ,2 tys. zł w 2006 r. oraz ,8 tys. zł - w 2007 r. Najwyższa Izba Kontroli nie zgłasza uwag do gospodarowania środkami funduszu leśnego w zakresie: wydatkowania na badania naukowe oraz opracowanie planów urządzenia lasu, utworzenia i gromadzenia środków funduszu stabilizacji, wykorzystania dla potrzeb lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa. 2. Kontrola NIK wykazała finansowanie ze środków funduszu leśnego w latach , zadań niemieszczących się w katalogu, określonym w art. 58 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (Dz.U. z 2005 r. Nr 45, poz. 435 z późn. zm.) na łączną kwotę ,35 zł. Były to między innymi wydatki poniesione na: zakup Kordelasów Leśnika Polskiego - w wysokości ,00 zł; zakup prezentów i gadżetów - na sumę ,36 zł; funkcjonowanie Komisji Kombatanckiej - na sumę ,71 zł oraz wydatki na zakupy związane z potrzebami Kolegium LP - w wysokości 9.312,60 zł 1. Ponadto w toku kontroli stwierdzono zakup ze środków funduszu leśnego mundurów dla członków Bractwa Leśnego na łączną kwotę 6.374,50 zł. Zdaniem NIK powyższe 1 na kwotę ok ,35 zł składają się następujące pozycje wymienione w tabelach na str protokołu kontroli: w 2005 r. poz. 1-7, 9, 11, 13-15, 20, 22, 23, 25-28, 30-35, 37-39; w 2006 r. poz. 1, 3-5, 7, 8, 10, 11, 13-20, 24-29, 31, 32, 34, 38-41; w 2007 r. poz. 1-7, 9-19, 21, 22. 2

3 działanie było niezgodne z przepisem 8 zarządzenia nr 40 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 29 czerwca 2000 r. w sprawie ustanowienia Honorowego Uniformu Leśnika Polskiego, stanowiącym o finansowaniu ww. kosztów ze środków Dyrekcji Generalnej LP. 3. Jako niezgodne z art. 58 ustawy o lasach należy również ocenić wydatkowanie, w badanym okresie, ze środków funduszu leśnego, kwoty 456,4 tys. zł na utrzymanie osiedla Eko-Sękocin, a także na jego adaptację na siedzibę DGLP, w wysokości 7.948,2 tys. zł. NIK nie może uznać wyjaśnień Pana Dyrektora w tej sprawie, złożonych w trybie art. 59 ust. 1 ustawy o NIK, przedstawionych w piśmie z dnia 21 sierpnia 2008 r. Należy podkreślić, że są to kolejne środki wydatkowane na ww. osiedle z funduszu leśnego, podczas gdy wniosek z kontroli NIK nr DOSiB-41002/1/97, przeprowadzonej w DGLP w 1997 r. - który dotychczas nie został zrealizowany - zobowiązywał DGLP do odzyskania do funduszu leśnego kwoty, wydatkowanej bezpodstawnie na realizację ww. osiedla. Wbrew sugestii Pana Dyrektora, zawartej w ww. piśmie, NIK - zarówno w wystąpieniu pokontrolnym z dnia 19 sierpnia 2004 r., jak również w Informacji o wynikach kontroli gospodarowania mieniem Skarbu Państwa będącym w zarządzie PGL Lasy Państwowe - nie uznała, że przedmiotowy wniosek został zrealizowany, a jedynie stwierdziła, że wniosek jest realizowany. W ww. dokumentach NIK wskazała tylko, że podjęte działania doprowadziły do uporządkowania stanu formalnoprawnego osiedla Eko-Sękocin, zwracając równocześnie uwagę, na nieskuteczne próby jego sprzedaży i decyzję Dyrektora Generalnego LP o przeznaczeniu ww. osiedla na siedzibę Dyrekcji Generalnej LP. Z wyjaśnień uzyskanych w toku obecnej kontroli wynika, że podjęta w tym celu adaptacja osiedla została w końcowej fazie przerwana, gdyż przygotowana ilość stanowisk w obiekcie nie zabezpieczała potrzeb DGLP, wobec czego - w celu wykorzystania obiektu - podjęto próbę jego wydzierżawienia. Ponadto, w czasie kontroli, Dyrekcja Generalna LP była w trakcie przygotowania postępowania w celu sprzedaży omawianego osiedla, a równocześnie podjęto działania zmierzające do zamiany osiedla z Instytutem Badawczym Leśnictwa w Sękocinie, od którego planowany był najem nieruchomości w Warszawie na siedzibę DGLP. Zdaniem NIK, krytycznie należy ocenić dotychczasowe działania DGLP w sprawie realizacji wniosku NIK z 1997 r. 4. W toku kontroli stwierdzono ponadto nieprawidłowości związane ze zwrotem wadium, wnoszonego w postępowaniach przetargowych, prowadzonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz z późn. zm.). Analiza 12 z 279 umów, zawartych w kontrolowanym okresie przez Dyrektora Generalnego LP, finansowanych ze środków funduszu leśnego, wykazała, że: - w postępowaniu na usługi lotnicze w lasach w 2005 r., DGLP zwróciła wadium dopiero po 155 dniach od zawarcia umów z wykonawcami; 3

4 - w 3 postępowaniach na usługi lotnicze w lasach w 2005 r., 2007 r. i 2008 r. dokonano zwrotu wadium, wniesionych przez wykonawców, bez zwrotu odsetek wynikających z umowy rachunku bankowego pomniejszonych o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez wykonawcę. Zwrotu ww. odsetek DGLP dokonała dopiero w trakcie kontroli, w dniach 16 i 18 czerwca 2008 r., tj. odpowiednio po 1177, 451 i 91 dniach od dat zawarcia umów z wykonawcami. Zdaniem NIK, powyższe działania były niezgodne z przepisami art. 46 ust. 1 pkt 2 oraz ust. 4 ustawy - Prawo zamówień publicznych. 5. Również wyniki kontroli jednostek organizacyjnych Lasów Państwowych, przeprowadzonych przez Departament Środowiska, Rolnictwa i Zagospodarowania Przestrzennego NIK - w RDLP Toruń i Centrum Informacyjnym LP (CILP), wykazały nieprawidłowości związane z gospodarowaniem środkami funduszu leśnego. W szczególności dotyczyły one: - nieterminowego przekazywania przez RDLP w Toruniu przychodów funduszu leśnego z tytułu wyłączenia gruntów leśnych z produkcji. W latach , ponad 80% płatności, na kwotę zł, przekazano z opóźnieniem od 1 do 182 dni w stosunku do 14-dniowego terminu, określonego w planach finansowo-gospodarczych, co w ocenie NIK było działaniem nierzetelnym; - nieujęcia w planie finansowo-gospodarczym CILP na 2007 r., wydatków w kwocie 211,1 tys. zł, na obsługę Forum Leśno-Samorządowego, co było niezgodne z przepisem 19 ust. 3 regulaminu Forum Leśno-Samorządowego, stanowiącego załącznik do zarządzenia Dyrektora Generalnego LP nr 55 z dnia 24 września 2007 r. - wydatkowania przez CILP środków funduszu leśnego na usługi restauracyjne, w kwocie zł, w związku z realizacją w 2007 r. zadania zleconego przez Dyrektora Generalnego LP pn. V Konferencja Ministerialnego Procesu Ochrony Lasów w Europie, co w ocenie NIK nie mieści się w katalogu zadań do finansowania ze środków ww. funduszu, w świetle art. 58 ustawy o lasach. 6. Ponadto, z ustaleń kontroli w Centrum Informacyjnym LP wynika: - wydatkowanie środków funduszu leśnego na realizację innych zadań zleconych przez Dyrektora Generalnego LP, w tym m.in. na wyjazdy delegacji do Republiki Białoruś, na towary reklamowe w ramach wyjazdów zagranicznych np. na Białoruś, Ukrainę, na które w latach poniesiono koszty w łącznej wysokości 26,0 tys. zł (w 2005 r. - 12,1 tys. zł, w 2006 r. - 7,1 tys. zł, oraz w 2007 r. - 6,8 tys. zł); - finansowanie ze środków funduszu leśnego, usankcjonowane przepisami zarządzenia Dyrektora Generalnego LP nr 55 z dnia 24 września 2007 r., kosztów utrzymania, w tym obsługi zjazdów, ww. Forum Leśno-Samorządowego, będącego zespołem doradczym Dyrektora Generalnego LP. W 2007 r. CILP wydatkowało na ten cel kwotę w wysokości 211,1 tys. zł. Zgodnie z 18 ust. 3 regulaminu Forum Leśno-Samorządowego, stanowiącego załącznik do ww. zarządzenia, wszystkie wydatki związane z utrzymaniem Forum pokrywa fundusz leśny, z zastrzeżeniem kosztów obsługi, o których mowa w 19. 4

5 W ocenie NIK, wydatkowanie środków funduszu leśnego na ww. cele nie mieści się w katalogu art. 58 ustawy o lasach. Przedstawiając powyższe oceny i uwagi, Najwyższa Izba Kontroli wnosi o: 1. Staranne przygotowywanie projektów planów finansowo-gospodarczych PGL LP celem wyeliminowania przypadków ujmowania w nich zadań spoza katalogu określonego w art. 58 ustawy o lasach. 2. Zaniechanie wydatkowania środków funduszu leśnego na zadania spoza katalogu, określonego w art. 58 ustawy o lasach oraz zlecania podległym jednostkom organizacyjnym Lasów Państwowych finansowania ww. zadań ze środków tego funduszu. 3. Skuteczne doprowadzenie do realizacji wniosku NIK z 1997 r., dotyczącego odzyskania do funduszu leśnego środków wydatkowanych na budowę osiedla Eko-Sękocin, a ponadto dokonanie zwrotu na fundusz leśny wszystkich środków, poniesionych w związku adaptacją i utrzymywaniem ww. osiedla, w tym wydatkowanych w badanym okresie, w kwocie 8.404,6 tys. zł. 4. Egzekwowanie terminowego przekazywania przychodów funduszu leśnego z tytułu wyłączenia gruntów leśnych z produkcji. 5. Dokonywanie bezzwłocznego zwrotu wadium wniesionych przez wykonawców w postępowaniach przetargowych. 6. Przygotowywanie wniosków do Ministra Środowiska o ustalanie corocznego odpisu podstawowego na fundusz leśny, na poziomie nieprzekraczającym prognozowanych potrzeb jego wykorzystania wyłącznie na cele przewidziane w ustawie o lasach. 7. Dokonanie zmiany zarządzenia Dyrektora Generalnego LP nr 55 z dnia 24 września 2007 r. w części dotyczącej finansowania Forum Leśno-Samorządowego. Najwyższa Izba Kontroli - Departament Środowiska, Rolnictwa i Zagospodarowania Przestrzennego, na podstawie art. 62 ust. 1 ustawy o NIK, zwraca się do Pana Dyrektora o przekazanie, w terminie 14 dni od daty otrzymania niniejszego wystąpienia pokontrolnego, informacji o sposobie wykorzystania uwag i wykonania wniosków, bądź o działaniach podjętych w celu realizacji wniosków lub przyczynach niepodjęcia takich działań. Zgodnie z treścią art. 61 ust.1 ustawy o NIK, w terminie 7 dni od daty otrzymania niniejszego wystąpienia pokontrolnego przysługuje Panu Dyrektorowi prawo zgłoszenia na piśmie do Dyrektora Departamentu Środowiska, Rolnictwa i Zagospodarowania Przestrzennego umotywowanych zastrzeżeń w sprawie ocen, uwag i wniosków zawartych w tym wystąpieniu. W razie zgłoszenia zastrzeżeń, zgodnie z art. 62 ust. 2 ustawy o NIK, termin nadesłania informacji, o którym mowa wyżej, liczy się od dnia otrzymania ostatecznej uchwały właściwej komisji NIK. 5

KBF-41002-1/07 P/06/035 Pani Ewa POLKOWSKA Szef Kancelarii Senatu

KBF-41002-1/07 P/06/035 Pani Ewa POLKOWSKA Szef Kancelarii Senatu Warszawa, kwietnia 2007 r. PREZES NAJWYśSZEJ IZBY KONTROLI MIROSŁAW SEKUŁA KBF-41002-1/07 P/06/035 Pani Ewa POLKOWSKA Szef Kancelarii Senatu WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 4 ust. 1 ustawy z

Bardziej szczegółowo

Pan Adam Jarubas Marszałek Województwa Świętokrzyskiego

Pan Adam Jarubas Marszałek Województwa Świętokrzyskiego Kielce, dnia kwietnia 2009 r. NAJWYśSZA IZBA KONTROLI DELEGATURA W KIELCACH Al. Tysiąclecia Państwa Polskiego 4 25-520 KIELCE tel. 344-55-75, tel./fax 344-66-15 e-mail: lki@nik.gov.pl P/08/006 LKI-410-02-1/2009

Bardziej szczegółowo

Pan Janusz Zimak Prezes Zarządu Fundacji na Rzecz Zapobiegania Narkomanii Maraton w Głogowie

Pan Janusz Zimak Prezes Zarządu Fundacji na Rzecz Zapobiegania Narkomanii Maraton w Głogowie NAJWYśSZA IZBA KONTROLI DELEGATURA WE WROCŁAWIU ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 15/17 50-044 WROCŁAW tel./fax 342-87-77, tel. 342-10-32 Wrocław, dnia 22 sierpnia 2008 r. P/08/096 LWR-41018-1/2008 Pan

Bardziej szczegółowo

LWA 4101-24-01/2012 P/12/036 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

LWA 4101-24-01/2012 P/12/036 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE LWA 4101-24-01/2012 P/12/036 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE I. Dane identyfikacyjne kontroli Numer i tytuł kontroli Jednostka przeprowadzająca kontrolę Kontrolerzy Jednostka kontrolowana P/12/036 - Zadłużenie

Bardziej szczegółowo

WICEPREZES Warszawa, dnia 27 września 2007 r. NAJWYśSZEJ IZBY KONTROLI. Pan Zbigniew Kotlarek Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad

WICEPREZES Warszawa, dnia 27 września 2007 r. NAJWYśSZEJ IZBY KONTROLI. Pan Zbigniew Kotlarek Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad WICEPREZES Warszawa, dnia 27 września 2007 r. NAJWYśSZEJ IZBY KONTROLI P/07/067 KKT-41003-4/07 Marek Zająkała Pan Zbigniew Kotlarek Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Bardziej szczegółowo

Zarząd Przedsiębiorstwa Rolnego AGRO-FERM Spółka z o.o. w Wierzbicy Górnej

Zarząd Przedsiębiorstwa Rolnego AGRO-FERM Spółka z o.o. w Wierzbicy Górnej Opole, dnia 26 lipca 2007 r. NAJWYśSZA IZBA KONTROLI DELEGATURA w Opolu 45-075 Opole, ul. Krakowska 28 (077) 4003000, fax (077) 4545330 P/07/112 LOP-41005-2-2007 Zarząd Przedsiębiorstwa Rolnego AGRO-FERM

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE KSI-4101-02-05/2013 P/13/124 Tekst jednolity WYSTĄPIENIE POKONTROLNE 2 I. Dane identyfikacyjne kontroli Numer i tytuł kontroli Jednostka przeprowadzająca kontrolę Kontrolerzy Jednostka kontrolowana P/13/124

Bardziej szczegółowo

Najwyższa Izba Kontroli Departament Administracji Publicznej

Najwyższa Izba Kontroli Departament Administracji Publicznej Najwyższa Izba Kontroli Departament Administracji Publicznej Warszawa, dnia 2 września 2011 r. KAP-4101-02-02/2011 P/11/003 Pan Grzegorz Okoń Prezes Zarządu Source Automation Sp. z o.o. ul. Sarmacka 14c/3

Bardziej szczegółowo

Informacja o wynikach kontroli wykonania w 2011 roku budżetu państwa w części 53 Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Informacja o wynikach kontroli wykonania w 2011 roku budżetu państwa w części 53 Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów N A J W Y Ż S Z A I Z B A K O N T R O L I DEPARTAMENT GOSPODARKI, SKARBU PAŃSTWA I PRYWATYZACJI KGP-4100-04-01/2012 Nr ewid. 38/2012/P/12/044/KGP Informacja o wynikach kontroli wykonania w 2011 roku budżetu

Bardziej szczegółowo

Łódź, dnia 16 czerwca 2014 roku. Pan Jacek Walczak Prezydent Miasta Sieradza WK 602/24/2014

Łódź, dnia 16 czerwca 2014 roku. Pan Jacek Walczak Prezydent Miasta Sieradza WK 602/24/2014 Łódź, dnia 16 czerwca 2014 roku Pan Jacek Walczak Prezydent Miasta Sieradza WK 602/24/2014 Działając na podstawie art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 7 października 1992 roku o regionalnych izbach obrachunkowych

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE LWR-4101-20-02 /2011 P/11/170 Wrocław, dnia 20 marca 2012 r. Pan Sławomir Gonciarz p. o. Dyrektora Zarządu Dróg i Utrzymania Miasta WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 2 ust. 2 ustawy z dnia 23 grudnia

Bardziej szczegółowo

NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Łodzi

NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Łodzi NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Łodzi Łódź, dnia kwietnia 2010 r. LLO-4100-06-01/2011 P/10/013 Dyrektor Aresztu Śledczego w Łodzi WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 23

Bardziej szczegółowo

NAJWYŻSZA IZBA KONTROLI DELEGATURA W BYDGOSZCZY

NAJWYŻSZA IZBA KONTROLI DELEGATURA W BYDGOSZCZY NAJWYŻSZA IZBA KONTROLI DELEGATURA W BYDGOSZCZY Nr kontroli P/07/131 Nr ewid. 163/2007/P/07/131/LBY Informacja o wynikach kontroli wykorzystania środków publicznych Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji

Bardziej szczegółowo

NAJWYśSZA IZBA KONTROLI DELEGATURA W LUBLINIE

NAJWYśSZA IZBA KONTROLI DELEGATURA W LUBLINIE 1 Lublin, dnia 11 czerwca 2008 r. NAJWYśSZA IZBA KONTROLI DELEGATURA W LUBLINIE ul. Okopowa 7, 20-001 Lublin tel. 081 53 64 120, fax 081 53 64 111 LLU-41011-4-08 P/08/112 Pan Henryk Sławomir Czapla Dyrektor

Bardziej szczegółowo

NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Katowicach

NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Katowicach NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Katowicach Katowice, dnia 23 lipca 2009 r. LKA-410-12-06/2009 P/09/153 Pan Adam Fudali Prezydent Miasta Rybnika Na podstawie art. 2 ust. 2 ustawy z dnia 23 grudnia

Bardziej szczegółowo

stworzenie nowej strony internetowej, współpraca zagraniczna oraz współpraca z mediami, a także realizacja projektów dofinansowanych ze środków Unii

stworzenie nowej strony internetowej, współpraca zagraniczna oraz współpraca z mediami, a także realizacja projektów dofinansowanych ze środków Unii Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Lublinie Lublin, dnia października 2011 r. LLU-4101-23-03/2011 P/11/005 Pan Paweł Pikula Starosta Lubelski WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 2 ust. 2 ustawy

Bardziej szczegółowo

LWA 4101-028-11/2013 P/13/142 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

LWA 4101-028-11/2013 P/13/142 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE LWA 4101-028-11/2013 P/13/142 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE I. Dane identyfikacyjne kontroli Numer i tytuł kontroli P/13/142 Finansowanie przez gminy przedszkoli publicznych i niepublicznych oraz wykonywanie

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Warszawa, stycznia 2008 r. PREZES NAJWYśSZEJ IZBY KONTROLI JACEK JEZIERSKI KBF-41110-1/07 R/07/001 Pan Michał SERZYCKI Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Informacja o wynikach kontroli wykonania budżetu państwa w 2005 roku

Informacja o wynikach kontroli wykonania budżetu państwa w 2005 roku NAJWYŻSZA IZBA KONTROLI DEPARTAMENT BUDŻETU I FINANSÓW Nr kontroli KBF-41006/06 Nr ewid. 121/2006/P/05/040/KBF Informacja o wynikach kontroli wykonania budżetu państwa w 2005 roku Część 13 INSTYTUT PAMIĘCI

Bardziej szczegółowo

Roczne Sprawozdanie. z działalności kontrolnej Departamentu Budżetu i Majątku Prokuratury za 2014 rok. Akceptuję ANDRZEJ SEREMET PROKURATOR GENERALNY

Roczne Sprawozdanie. z działalności kontrolnej Departamentu Budżetu i Majątku Prokuratury za 2014 rok. Akceptuję ANDRZEJ SEREMET PROKURATOR GENERALNY Akceptuję ANDRZEJ SEREMET PROKURATOR GENERALNY DEPARTAMENT BUDŻETU I MAJĄTKU PROKURATURY Wydział Nadzoru Finansowego i Analiz PG VI B/093/2/15 Roczne Sprawozdanie z działalności kontrolnej Departamentu

Bardziej szczegółowo

N KBF-4101-05-03/2013 P/13/037 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

N KBF-4101-05-03/2013 P/13/037 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE N KBF-4101-05-03/2013 P/13/037 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE I. Dane identyfikacyjne kontroli Numer i tytuł kontroli Jednostka przeprowadzająca kontrolę Kontrolerzy Jednostka kontrolowana Kierownik jednostki

Bardziej szczegółowo

LKA 4101-27-02/2013 P/13/189 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

LKA 4101-27-02/2013 P/13/189 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE LKA 4101-27-02/2013 P/13/189 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE I. Dane identyfikacyjne kontroli Numer i tytuł kontroli Jednostka przeprowadzająca kontrolę Kontroler P/13/189 - Lokalizacja i budowa lądowych farm

Bardziej szczegółowo

Informacja o wynikach kontroli wykonania budżetu państwa w 2013 r. w części 27 Informatyzacja

Informacja o wynikach kontroli wykonania budżetu państwa w 2013 r. w części 27 Informatyzacja N A J W Y Ż S Z A I Z B A K O N T R O L I DEPARTAMENT ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ KAP-4100-001-03/2014 Nr ewid. 73/2014/P/14/001/KAP Informacja o wynikach kontroli wykonania budżetu państwa w 2013 r. w części

Bardziej szczegółowo

LOP 4101-04-02/2013 P/13/165 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

LOP 4101-04-02/2013 P/13/165 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE LOP 4101-04-02/2013 P/13/165 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE 1 I. Dane identyfikacyjne kontroli Numer i tytuł kontroli Jednostka przeprowadzająca kontrolę P/13/165 - Usuwanie przez powiaty pojazdów i prowadzenie

Bardziej szczegółowo

Informacja o wynikach kontroli wykonania budżetu państwa w 2013 r. w części 30 Oświata i wychowanie

Informacja o wynikach kontroli wykonania budżetu państwa w 2013 r. w części 30 Oświata i wychowanie N A J W Y Ż S Z A I Z B A K O N T R O L I DEPARTAMENT NAUKI, OŚWIATY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO KNO-4100-001-05/2014 Nr ewid. 134/2014/P/14/001/KNO Informacja o wynikach kontroli wykonania budżetu państwa

Bardziej szczegółowo

N A J W Y Ż S Z A I Z B A K O N T R O L I DELEGATURA W WARSZAWIE. LWA-41026/2009 Nr ewid.: 181/2010/P/09/179/LWA

N A J W Y Ż S Z A I Z B A K O N T R O L I DELEGATURA W WARSZAWIE. LWA-41026/2009 Nr ewid.: 181/2010/P/09/179/LWA N A J W Y Ż S Z A I Z B A K O N T R O L I DELEGATURA W WARSZAWIE LWA-41026/2009 Nr ewid.: 181/2010/P/09/179/LWA Informacja o wynikach kontroli działalności Wojskowej Agencji Mieszkaniowej oraz Wojskowego

Bardziej szczegółowo

I. W wyniku kontroli przeprowadzonej w MSWiA, NIK ocenia negatywnie:

I. W wyniku kontroli przeprowadzonej w MSWiA, NIK ocenia negatywnie: LWA-4101-16-02/11 P/11/169 Warszawa, dnia 02 lutego 2012 r. Pan Michał Boni Minister Administracji i Cyfryzacji WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 23 grudnia 1994 r. o Najwyższej

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTOLNE

WYSTĄPIENIE POKONTOLNE LBY-4112-02-01/2011 S/11/002 Bydgoszcz, dnia 13 grudnia 2013 r. Pan Stanisław Drzewiecki Prezes Zarządu Miejskich Wodociągów i Kanalizacji w Bydgoszczy sp. z o.o. WYSTĄPIENIE POKONTOLNE Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

Informacja o wynikach kontroli sprawowania nadzoru nad samodzielnymi publicznymi szpitalami klinicznymi

Informacja o wynikach kontroli sprawowania nadzoru nad samodzielnymi publicznymi szpitalami klinicznymi N A J W Y Ż S Z A I Z B A K O N T R O L I DELEGATURA W KATOWICACH Nr ewid. 171/2010/P-09-136/LKA Informacja o wynikach kontroli sprawowania nadzoru nad samodzielnymi publicznymi szpitalami klinicznymi

Bardziej szczegółowo

NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Katowicach

NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Katowicach NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Katowicach Katowice, dnia 12 kwietnia 2010 r. LKA-4100-03-02/2010/P/09/006 Pan Mieczysław Putek Dyrektor Sądu Okręgowego w Bielsku Białej Na podstawie art. 2 ust. 1

Bardziej szczegółowo