I. Rzeczownik...6. Rzeczowniki: własne, pospolite policzalne, niepoliczalne... 6 Liczba mnoga rzeczowników...12 Rzeczowniki użyte przymiotnikowo...

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "I. Rzeczownik...6. Rzeczowniki: własne, pospolite policzalne, niepoliczalne... 6 Liczba mnoga rzeczowników...12 Rzeczowniki użyte przymiotnikowo..."

Transkrypt

1 Spis treści I. Rzeczownik Rzeczowniki: własne, pospolite policzalne, niepoliczalne... 6 Liczba mnoga rzeczowników...12 Rzeczowniki użyte przymiotnikowo...22 II. Przedimek Przedimki...24 Przedimek the...29 III. Przymiotnik Przymiotniki...32 Stopniowanie przymiotników...34 Przymiotnik dzierżawczy...37 Przymiotnik złożony...39 Przymiotniki z przedimkiem określonym...41 So / such...43 Porównywanie osób i przedmiotów...45 Kolejność przymiotników...47 IV. Zaimek Zaimki osobowe...49 Zaimki one...51 Zaimki zwrotne...53 Zaimki dzierżawcze...55 Zaimki wskazujące...57 Zaimki pytające...59 Zaimki względne...61 Zaimki nieokreślone

2 Zaimki wzajemne...65 V. Liczebnik Liczebniki...67 VI. Przysłówek Stopniowanie przysłówków...76 Przysłówek too i enough...78 Miejsce przysłówka w zdaniu...80 Przysłówki o dwuznaczeniowych formach...82 VII. Czasownik Czasowniki...85 Czasowniki regularne i nieregularne...92 Czasowniki posiłkowe Czasowniki modalne Czasowniki modalne z bezokolicznikiem perfektywnym Tryb rozkazujący Czasowniki zmieniające znaczenie w zależności od kontekstu Przyimki po wybranych czasownikach Spójniki Phrasal verbs Phrasal verbs VIII. Czasy Present Simple Present Continuous Porównanie Present Simple z Present Continuous Past Simple Past Continuous Porównanie Past Simple z Past Continuous Present Perfect

3 Porównanie Past Simple z Present Perfect Present Perfect Continuous Porównanie Present Perfect z Present Perfect Continuous Past Perfect Past Perfect Continuous Porównanie Past Perfect z Past Perfect Continuous Future Simple Porównanie Present Simple z Future Simple Future Continuous Future Perfect Future Perfect Continuous Future in the Past Future Continuous in the Past Future Perfect in the Past Future Perfect Continuous in the Past IX. Mowa zależna Reported speech X. Strona bierna Passive voice XI. Konstrukcje Have something done Konstrukcje bezokolicznikowe Konstrukcja it + to be Konstrukcja there+ to be Inwersja Wish/if only Question tags Would rather/sooner

4 So/neither Used to do/ be used to doing/get used to Zdania pytające Zdania współrzędnie złożone Zdania podrzędne podmiotowe Zdania podrzędne okolicznikowe miejsca Zdania podrzędne okolicznikowe przyczyny Zdania podrzędne przydawkowe Zdania podrzędne dopełnieniowe Cleft sentences Transformacje XII. Conditionals Okresy warunkowe Zerowy okres warunkowy Pierwszy Okres Warunkowy Drugi Okres Warunkowy Trzeci Okres Warunkowy Mieszane Okresy Warunkowe Pisma CURRICULUM VITAE List motywacyjny Reklamacje/zażalenie Słowotwórstwo Teoria Ćwiczenia Ćwiczenia Slang Reading

5 Reading Reading Reading Reading Reading Powtórzenie czasów Czasy powtórzenie Czasy powtórzenie Czasy powtórzenie Zestawienie czasów teraźniejszych i przeszłych Testy Test Test Test Test Test Test Test Test Testy Test 10 - Vocabulary test

6 I. Rzeczownik Rzeczowniki: własne, pospolite policzalne, niepoliczalne W języku angielskim rzeczowniki dzieli się na: - rzeczowniki własne (Proper Nouns), czyli imiona i nazwy własne np. Kate, Paul, Warsaw... - rzeczowniki pospolite (Common Nouns), np. flower, dog, child, bird... Rzeczowniki Własne: Pisze się je dużą literą, nie mają liczby mnogiej i nie poprzedza się ich przedimkiem (wyjątkiem są nazwy geograficzne). Rzeczowniki Pospolite: Można je podzielić na rzeczowniki policzalne i niepoliczalne. Rzeczowniki Policzalne: 1. Do rzeczowników policzalnych zaliczamy takie przedmioty, które stanowią odrębne elementy, a więc możemy je policzyć, a co za tym idzie, występują także w liczbie mnogiej. 2. Rzeczowniki policzalne w liczbie pojedynczej poprzedzone są przedimkami nieokreślonymi a/an. a carpet - dywan an animal - zwierzę 3. W liczbie mnogiej dodajemy końcówkę -s i nie używamy przedimka nieokreślonego a/an. carpets - dywany animals - zwierzęta 4. Konstruując pytania odnośnie rzeczowników policzalnych użyjemy konstrukcji: How many animals do you have? - Jak dużo masz zwierząt? 6

7 Rzeczowniki Niepoliczalne: 1. Do rzeczowników niepoliczalnych zliczamy takie przedmioty, które stanowią pewną całość, niedającą się wyodrębnić, policzyć, rzeczy abstrakcyjne, a także substancje, gazy. 2. Rzeczowniki te nie posiadają liczby mnogiej. 3. Przed rzeczownikami niepoliczalnymi nie używamy przedimków nieokreślonych a/an. Weźmy na przykład cukier - sugar, sam w sobie nie jest rzeczą policzalną. Dopiero użycie mierników w postaci łyżeczek, kilogramów, worków, słoików, itd., pozwala nam na określenie ilości, a zarazem jego policzenie. Tak samo jest z wieloma rzeczownikami: mąka - flour, dżem - jam, miód - honey... One spoon of sugar - Łyżeczka cukru (można ją policzyć policzalna - jedna, dwie,...) Wszelkiego rodzaju płyny są także niepoliczalne i do określenia ich ilości także potrzeba mierników w postaci: litrów, wiader, butelek, itd. Forty-five litres of petrol - Czterdzieści pięć litrów benzyny. Rzeczowniki abstrakcyjne typu: life, love, air, music, freedom, friendship, także są niepoliczalne. 4. Konstruując pytania odnośnie rzeczowników niepoliczalnych użyjemy konstrukcji: How much honey do you have? - Ile masz miodu? 7

8 Ćwiczenia: I. Uzupełnij a/an a)... orange b)... biscuit c)... ice-cream d)... coffee e)... sandwich f)... pineapple II. Uzupełnij dialog (a/an) A. I invited my sister for dinner. Is that OK? B. No, it isn t. We don t have any food. A. There are some eggs. I can make (1)... omelette. B. There aren t any eggs left. I had the last two. A. We can make (2)...pasta. Are there any tomatoes? B. Yes,. And there is (3)...onion. What about drink? A. We have (4)...bottle of red wine. And there is (5)...Coke too. III. Uzupełnij How much/ How many How much fruit do you eat? a)...people were at the party? b)...milk does she drink? c)...coffee did you drink yesterday? d)...eggs are there in the fridge? 8

9 e)...cents are there in a euro? f)...money do you have with you? g)...hours does your baby usually sleep? h)...free time do you have during the week? IV. Zaznacz poprawną odpowiedź. I don t eat much/many apples. a) I eat a lot of/ much fruit. b) Do you drink much/many water? c) We don t buy much/many vegetables. d) I eat quite a lot of/ quite fish. e) How much exercise do you do? Not much/ No much. Słówka: Blossom kwitnąć Fade gasnąć Fall out of love odkochać się Steady stały Palm dłoń, palma 9

10 Odpowiedzi: I. a) an b) a c) an d) a e) a f) a II. 1. an 2. a 3. an 4. a 5. a III. a) many b) much c) much d) many e) many f) much g) many h) much 10

11 IV. a) much b) much c) many d) quite a lot of e) not much 11

12 Liczba mnoga rzeczowników 1. FORMY REGULARNE: a) Rzeczowniki kończące się na spółgłoskę dodajemy s Cat- cats Chair- chairs b) Rzeczowniki kończące się na -ch -o -sh dodajemy - es -ss -x tomato- tomatoes church- churches brush- brushes kiss- kisses box- boxes WYJĄTKI Kilo- Kilos Kimono- Kimonos Photo- Photos Piano- Pianos c) Rzeczowniki kończące się na spółgłoskę + y wyrzucamy y i dodajemy ies Baby- babies Country- countries Lady- ladies 12

13 d) Rzeczowniki kończące się na samogłoskę + y dodajemy s Boy- boys Donkey- donkeys e) Rzeczowniki kończące się na -f, -fe wyrzucamy f/ -fe i dodajemy -ves calf- calves half- halves knife- knives leaf- leaves life- lives loaf-loaves self- selves sheaf-sheaves shelf-shelves thief-thieves wife- wives wolf- wolves WYJĄTKI Hoof- hoofs/ hooves Scarf- scarfs/ scarves Cliff- cliffs Handkerchief- handkerchiefs Belief- beliefs Roof- roofs 13

14 2. FORMY NIEREGULARNE: Man- men Woman- women Child- children Foot- feet Goose- geese Louse- lice Mouse- mice Tooth- teeth Deer- deer Sheep- sheep 3. RZECZOWNIKI POCHODZENIA OBCEGO: Crisis- crises Phenomenon- phenomena Terminus- termini Medium- media 4. RZECZOWNIKI NIETWORZĄCE LICZBY MNOGIEJ: Clothes Police Trousers Pyjamas Binoculars Scales Scissors 14

15 Spectacles Arms(weapons) Damages(compensation) Earnings Greens(vegetables) Grounds Outskirts Savings Stairs Surroundings Valuables Ćwiczenia: I. Ułóż liczbę mnogą: 1. Potato 2. Table 3. Book 4. Wall 5. Pen 6. Pencil 7. Exercise-book 8. Carrot 9. Lamp 10. Picture 11. Photo 12. Mouse 13. Knife 14. Kiss 15. Box 16. Eye 17. Tooth 15

16 18.Cliff 19. Echo 20.Feet 21.Youth 22.Brush 23.Desk 24. Life 25. Boy 26. Man 27. Thief 28. Radio 29. Oath 30. Country 31. Day 32. Zoo 33. Sheep 34. Child Słówka: Knitting robienie na drutach Saddle siodło Fishing rod wędka Snorkel maska z rurką do pływania Shuttlecock lotka 16

17 Odpowiedzi: I. 1. Potatoes 2. Tables 3. Books 4. Walls 5. Pens 6. Pencils 7. Exercise-books 8. Carrots 9. Lamps 10. Pictures 11. Photos 12. Mice 13. Knives 14. Kisses 15. Boxes 16. Eyes 17. Teeth 18. Cliffs 19. Echoes 20. Foot 21. Youths 22. Brushes 23. Desks 24. Lives 25. Boys 26. Men 27. Thieves 28. Radios 29. Oaths 17

18 30. Countries 31. Days 32. Zoos 33. Sheep 34. Children 18

19 Forma dzierżawcza rzeczowników Aby powiedzieć książka Anny w języku angielskim należy użyć dopełniacza saksońskiego. Tworzy się go za pomocą formy s dodanej do posiadacza danej rzeczy. Dopełniacza saksońskiego używa się jedynie odnosząc się do ludzi. Anna s book Jeżeli rzeczownik jest w liczbie mnogiej (czyli już ma końcówkę s) wtedy dodajemy tylko apostrof, np. girls ball. Jeżeli mamy rzeczownik zbiorowy, dodajemy s do ostatniego członu, np. John and Anna s parents. Jeżeli chcemy powiedzieć koniec filmu użyjemy formy z of. - the end of the film. Ćwiczenia: I. Zamień podane zdania na formę dzierżawczą. a) The books of the students. b) The gardens of George. c) The problems of my friend. d) The house of James. e) The poetry of Keats. f) The car of Mike. g) The bag of Sue. h) The plays of Shakespeare. i) The money of my brother. j) The uncle of Tom and Mary. 19

20 II. Przetłumacz. a) Kwiaty Tomasza. b) Suknia aktorki. c) Okna domu. d) Noga tygrysa. e) Książki moich uczniów. f) Dom moich rodziców. g) Zęby krokodyla. h) Zdrowie Jana. i) Ściany mojego pokoju. Słówka: Let alone nie mówiąc o Nutrients składniki odżywcze Stale czerstwy Hedge żywopłot Homicide zabójstwo Odpowiedzi: I. a) Students books. b) George s gardens. c) My friend s problems. d) James s house. e) Keats s poetry. f) Mike s car. g) Sue s bag. h) Shakespeare s plays. i) My brother s money. j) Tom and Mary s uncle. 20

21 II. a) Tom s flowers. b) Actress s dress. c) The windows of the house. d) The tiger s leg. e) My pupils books. f) My parents house. g) The crocodile s teeth. h) John s health. i) The walls of my room. 21

22 Rzeczowniki użyte przymiotnikowo Przymiotnik z rodzajnikiem określonym the określa grupę osób o danej charakterystyce, np. the rich (bogaci) the poor (biedni) Przymiotnik oznaczający narodowość poprzedzony rodzajnikiem określonym the określa ludzi żyjących w tym kraju, np. the English (Anglicy) Ćwiczenia: I. Przetłumacz: a) Chińczycy b) Ranni c) Biedni d) Starzy e) Martwi f) Żywi g) Niemi h) Polacy i) Chorzy j) Bogaci Słówka: Thistle- oset Shoot pęd, strzelić Break out wybuchnąć (o wojnie) Slope zbocze Awareness świadomość 22

23 Odpowiedzi: a) the Chinese b) the injured c) the poor d) the old e) the dead f) the living g) the dumb h) the Polish i) the sick j) the rich 23

24 II. Przedimek Przedimki W języku angielskim przedimki występują zawsze przed rzeczownikami. Nie posiadają własnego znaczenia. Dopiero w połączeniu z rzeczownikami nadają im nowego sensu. W języku angielskim wyróżniamy dwa przedimki - (nieokreślony - a/an oraz określony - the) Przedimek nieokreślony a/an pochodzi od liczebnika one, dlatego używa się go wyłącznie z rzeczownikami policzalnymi w liczbie pojedynczej, gdy: - mówimy o kimś lub o czymś po raz pierwszy: My father has got a cat. - mówimy, że coś lub ktoś ma jakąś cechę, lub należy do pewnego typu, czy klasy osób lub przedmiotów: Notingham is a historic town in the north of England. She is a doctor. - używamy także w wyrażeniach ilościowych: a little butter, a few people, 5km an hour, for half an hour Przed rzeczownikami, które zaczynają się od samogłoski (w wymowie), stawiamy an. an apple an animal an hour 24

25 Przedimek określony: Przedimek określony the używamy przed rzeczownikami policzalnymi, niepoliczalnymi, zarówno w liczbie mnogiej, jak i pojedynczej, gdy: - mówimy o czymś lub o kimś po raz kolejny. My cousin has got a cat. The cat is black. - używamy fraz rzeczownikowych, zawierających przymiotniki w stopniu najwyższym: Some of the most famous paintings in the world are in the Tate Gallery. - chcemy zaznaczyć, że istnieje tylko jedna rzecz na podstawie kontekstu zdania: The bicycle has broken down again. - istnieje jeden jedyny przedmiot: The Earth goes round the sun. - mówimy o niektórych nazwach geograficznych: a. krajów związkowych: the UK, the Netherlands, b. łańcuchów górskich: the Andes, c. mórz i oceanów: the Pacific, d. archipelagów: the Galapagos Islands, e. pustyń: the Sahara f. rzek: the Vistula Przedimek zerowy (jego nieobecność): Występuje przed rzeczownikami niepoliczalnymi oraz rzeczownikami w liczbie mnogiej, jeśli mówimy o kimś czy o czymś po raz pierwszy: Zidane and Ronaldo are football players. 25

26 Nie używamy przedimka przed rzeczownikami, które są: - nazwami miast i państw: Poland, - nazwami własnymi: Mark, Peter, - sytuacjami lub czynnościami: on holiday, - nazwami przedmiotów szkolnych: biology, - "oderwanymi" - love, friendship, music, Ćwiczenia: I. Uzupełnij zdania przedimkiem a/an/the/- a) Where did you have lunch? b) We went to restaurant. c) Did you have.. nice holiday? d) Yes, 'it was best holiday I've ever had. e) Where's.nearest shop? f) There's one at.. end of this street. g) Do you often listen to..radio? h) No. In fact I haven't got radio. i) Would you like to travel in space? j) Yes, I'd love to go to. moon. k) Do you go to. cinema very often? No, not very often. l) But I watch a lot of films on.television. m) It was nice day yesterday, wasn't it? 26

27 n) Yes, it was beautiful. We went for a walk by.. sea. o) What did you have for breakfast this morning? p) Nothing. I never eat. breakfast. q) Can you tell me where. Room 25 is, please? r) It s on...second floor. s) We spent all our money because we stayed at most expensive hotel in town. t) Why didn't you stay at. cheaper hotel? Słówka: Ditch rów, porzucić Frown marszczyć brwi Gaudy jaskrawy Goodies smakołyki Gruff gburowaty Odpowiedzi: I. a) have lunch b) a restaurant c) a nice holiday d) the best holiday e) the nearest shop f) the end of this street g) listen to the radio h) I haven't got a radio i) to travel in space j) go to the moon 27

28 k) go to the cinema l) a lot of films on television m) a nice day n) by the sea o) for breakfast p) eat breakfast q) where Room 25 is r) on the second floor s) the most expensive hotel t) a cheaper hotel Dziękujemy za zapoznanie się z fragmentem repetytorium. >>Kliknij, aby zamówić pełną wersję.<< 28

Koordynacja projektu: Małgorzata Kapuścińska. Skład i łamanie: GABO s.c., Milanówek Druk i oprawa: Zakład Poligraficzno-Wydawniczy POZKAL

Koordynacja projektu: Małgorzata Kapuścińska. Skład i łamanie: GABO s.c., Milanówek Druk i oprawa: Zakład Poligraficzno-Wydawniczy POZKAL Opracowanie: zespół Quendi Language Services, www.quendi.pl, w składzie: Autorki: Klaudyna Hildebrandt, Magdalena Grala Konsultacja metodyczna: Maria Birkenmajer-Hodgart Korekta: Jadwiga Kosmulska, Inga

Bardziej szczegółowo

Koordynacja projektu: Małgorzata Kapuścińska. Skład i łamanie: GABO s.c., Milanówek Druk i oprawa: Zakład Poligraficzno-Wydawniczy POZKAL

Koordynacja projektu: Małgorzata Kapuścińska. Skład i łamanie: GABO s.c., Milanówek Druk i oprawa: Zakład Poligraficzno-Wydawniczy POZKAL Opracowanie: zespół Quendi Language Services, www.quendi.pl, w składzie: Autorki: Klaudyna Hildebrandt, Magdalena Grala Konsultacja metodyczna: Maria Birkenmajer-Hodgart Korekta: Jadwiga Kosmulska, Inga

Bardziej szczegółowo

01EGR Gymn Contents:01EGR Gymn Contents 11-03-14 15:21 Page 1 SAMPLE PAGES

01EGR Gymn Contents:01EGR Gymn Contents 11-03-14 15:21 Page 1 SAMPLE PAGES SAMPLE PAGES Module 1 Module 2 Culture I Module 3 Module 4 Module 5 Culture II Module 6 Module 7 Module 8 Culture III Module 9 Module 10 Module 11 Culture IV Człowiek Dom Życie rodzinne i towarzyskie

Bardziej szczegółowo

Termin egzaminu Egzamin odbywa się w kwietniu, w trzecim dniu egzaminu gimnazjalnego

Termin egzaminu Egzamin odbywa się w kwietniu, w trzecim dniu egzaminu gimnazjalnego CENTRUM JĘZYKOWO - TŁUMACZENIOWE Główne zmiany w porównaniu z obecnie obowiązującymi zasadami Od roku szkolnego 2011/2012 egzamin gimnazjalny z języka obcego przeprowadzany jest na nowych zasadach. sprawdza

Bardziej szczegółowo

Informator o egzaminie eksternistycznym. od 2007 roku JĘZYK ANGIELSKI. Liceum ogólnokształcące

Informator o egzaminie eksternistycznym. od 2007 roku JĘZYK ANGIELSKI. Liceum ogólnokształcące Informator o egzaminie eksternistycznym od 2007 roku JĘZYK ANGIELSKI Liceum ogólnokształcące Warszawa 2007 Opracowano w Centralnej Komisji Egzaminacyjnej we współpracy z Okręgową Komisją Egzaminacyjną

Bardziej szczegółowo

Test diagnostyczny dla klasy IV szkoły podstawowej.

Test diagnostyczny dla klasy IV szkoły podstawowej. Test diagnostyczny dla klasy IV szkoły podstawowej. NR 1 Opracowanie: Marian Składanowski Poziom podstawowy Zadanie 1 Zamień według przykładu używając: I, you, he, she, it, we, they My father is in the

Bardziej szczegółowo

ROZKŁAD MATERIAŁU / PLAN WYNIKOWY. New Friends 3 POZIOM KOMPETENCJI JĘZYKOWEJ WG CEF: A2 WRZESIEŃ (1) UNIT 1 / UNIT 2

ROZKŁAD MATERIAŁU / PLAN WYNIKOWY. New Friends 3 POZIOM KOMPETENCJI JĘZYKOWEJ WG CEF: A2 WRZESIEŃ (1) UNIT 1 / UNIT 2 ROZKŁAD U / PLAN WYNIKOWY New Friends 3 POZIOM KOMPETENCJI JĘZYKOWEJ WG CEF: A2 WRZESIEŃ (1) UNIT 1 / UNIT 2 Wlk. Brytania Przyjaciele Rodzina Sport Czynności dnia codziennego Historyjka detektywistyczna

Bardziej szczegółowo

Piotr Wahl ENGLISH - 99. uniwersalny kurs komunikacyjny języka angielskiego. Szczecin 1999 copyright by Piotr Wahl

Piotr Wahl ENGLISH - 99. uniwersalny kurs komunikacyjny języka angielskiego. Szczecin 1999 copyright by Piotr Wahl Piotr Wahl ENGLISH - 99 uniwersalny kurs komunikacyjny języka angielskiego Szczecin 1999 copyright by Piotr Wahl 2 3 Spis treści Wstęp 5 Introduction 5 1. Wymowa / Transkrypcja [EXTRA: słowa pytajne] 6

Bardziej szczegółowo

WROCŁAW 2012. Joanna Chmielewska Paulina Rogulska

WROCŁAW 2012. Joanna Chmielewska Paulina Rogulska WROCŁAW 2012 Joanna Chmielewska Paulina Rogulska Joanna Chmielewska Paulina Rogulska Skrypt gramatyczny do nauki języka angielskiego dla studentów Dolnośląskiej Szkoły Wyższej Wrocław 2012 Copyright by

Bardziej szczegółowo

CENTRALNA KOMISJA EGZAMINACYJNA OKRĘGOWE KOMISJE EGZAMINACYJNE. Informator o egzaminie maturalnym. z języka obcego nowożytnego

CENTRALNA KOMISJA EGZAMINACYJNA OKRĘGOWE KOMISJE EGZAMINACYJNE. Informator o egzaminie maturalnym. z języka obcego nowożytnego CENTRALNA KOMISJA EGZAMINACYJNA OKRĘGOWE KOMISJE EGZAMINACYJNE Informator o egzaminie maturalnym z języka obcego nowożytnego od roku szkolnego 2011/2012 JĘZYK ANGIELSKI Struktury gramatyczne POZIOM PODSTAWOWY

Bardziej szczegółowo

Anna Laskowska Alisa Mitchel Masiejczyk

Anna Laskowska Alisa Mitchel Masiejczyk Anna Laskowska Alisa Mitchel Masiejczyk Redaktor serii: Marek Jannasz Korekta: Marek Kowalik Projekt okładki: Teresa Chylińska-Kur, KurkaStudio Zdjęcie na okładce: istock.com/kupicoo, istock.com/sborisov

Bardziej szczegółowo

Broszura bezpłatna, współfinansowana z Europejskiego Funduszu Społecznego

Broszura bezpłatna, współfinansowana z Europejskiego Funduszu Społecznego WYBRANE MATERIAŁY DYDAKTYCZNE WYKORZYSTANE NA ZAJĘCIACH WYRÓWNAWCZYCH I POZALEKCYJNYCH Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KLASACH I-IV TECHNIKUM ZESPOŁU SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH IM. STANISŁAWA STASZICA W WIERUSZOWIE

Bardziej szczegółowo

46 Czasownik have (got)

46 Czasownik have (got) 46 Czasownik have (got) Czasownik have oznacza mieć, posiadać. W tym znaczeniu moŝe występować ze słowem got, którego na język polski nie naleŝy tłumaczyć. My brother has got a beautiful girlfriend. You

Bardziej szczegółowo

j ę z y k a n g i e l s k i

j ę z y k a n g i e l s k i język angielski PeWNiak gimnazjalny j. angielski odpowiedzi spis treści Dział Moduł Gramatyka Strona Wstęp 5 I 1. Człowiek dane osobowe, zainteresowania 2. Człowiek wygląd zewnętrzny, uczucia i emocje,

Bardziej szczegółowo

KLASA CZWARTA TEST 1. 1.Uzupełnij luki w tekście słowami z ramki. Puss in boots. money cat very boy Sunday no house their scared happy

KLASA CZWARTA TEST 1. 1.Uzupełnij luki w tekście słowami z ramki. Puss in boots. money cat very boy Sunday no house their scared happy KLASA CZWARTA TEST 1 1.Uzupełnij luki w tekście słowami z ramki. Puss in boots money cat very boy Sunday no house their scared happy In a land far, far away, an old man and his three sons live in a little.

Bardziej szczegółowo

Virginia Evans Jenny Dooley. konsultacja: Bożena Sendor-Lis Barbara Czarnecka-Cicha

Virginia Evans Jenny Dooley. konsultacja: Bożena Sendor-Lis Barbara Czarnecka-Cicha Virginia Evans Jenny Dooley konsultacja: Bożena Sendor-Lis Barbara Czarnecka-Cicha Starter Contents Modules Grammar Vocabulary Starter pp. -6 People around the world pp. 7-0 Language Review p. Matura Skills

Bardziej szczegółowo

Magdalena Kêb³owska BEGINNER A1 PLAN WYNIKOWY

Magdalena Kêb³owska BEGINNER A1 PLAN WYNIKOWY Magdalena Kêb³owska BEGINNER A1 PLAN WYNIKOWY Redakcja Wydawnictwo EGIS Copyright Wydawnictwo EGIS Sp. z o. o. Wydanie I, 2007 All rights reserved. No part of this publication may be reproduced, stored

Bardziej szczegółowo

ANGIELSKI SOS. Pomoc w gramatyce dla klas 4-6 Opracowała mgr Izabela Krotowska

ANGIELSKI SOS. Pomoc w gramatyce dla klas 4-6 Opracowała mgr Izabela Krotowska ANGIELSKI SOS Pomoc w gramatyce dla klas 4-6 Opracowała mgr Izabela Krotowska 1 Spis Treści 1. Czasy gramatyczne- wstęp. 2. Czas Simple Present. 3. Czas Present Continuous. 4. Czas Past Simple. 5. Future

Bardziej szczegółowo

Anna Treger. Megatest. Konsultacja językowa: dr Alisa Mitchel Masiejczyk

Anna Treger. Megatest. Konsultacja językowa: dr Alisa Mitchel Masiejczyk Anna Treger ANGIELSKI Megatest Konsultacja językowa: dr Alisa Mitchel Masiejczyk Redaktor serii: Marek Jannasz Redakcja i korekta: Paweł Pokora Projekt okładki serii: Marcin Rojek, 2-arts.com Projekt makiety

Bardziej szczegółowo

Lekcja 1 PODSTAWOWE ZWROTY 1

Lekcja 1 PODSTAWOWE ZWROTY 1 Listen & Learn Angielski przed wyjazdem dla początkujących 1000 słów i zwrotów w podróży Spis treści Strona Ścieżka Grammar Help Lekcja 1 Podstawowe zwroty 2 1 Tryb rozkazujący Lekcja 2 Powitania i pożegnania

Bardziej szczegółowo

46. The Browns (nie mają żadnych) children. 47. I (obejrzałem) all Harry Potter films when I was on holiday. 48. We (odwiedzamy) our friends in

46. The Browns (nie mają żadnych) children. 47. I (obejrzałem) all Harry Potter films when I was on holiday. 48. We (odwiedzamy) our friends in Przetłumacz na język angielski podane w nawiasach fragmenty, tak aby otrzymać logiczne i gramatycznie poprawne zdania. W każdą lukę możesz wpisać maksymalnie cztery wyrazy. 1. (Czy Kasia ma) two sisters?

Bardziej szczegółowo

Test diagnostyczny z języka angielskiego do klasy I gimnazjum ( A )

Test diagnostyczny z języka angielskiego do klasy I gimnazjum ( A ) Test diagnostyczny z języka angielskiego do klasy I gimnazjum ( A ) 1. Wybierz właściwe słowo lub znak - : eg. A lot of businesswoman / businesswomen / businesswomans buy clothes here. a) I can't get in.

Bardziej szczegółowo

CENTRALNA KOMISJA EGZAMINACYJNA OKRĘGOWE KOMISJE EGZAMINACYJNE INFORMATOR O EGZAMINIE MATURALNYM Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO

CENTRALNA KOMISJA EGZAMINACYJNA OKRĘGOWE KOMISJE EGZAMINACYJNE INFORMATOR O EGZAMINIE MATURALNYM Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO CENTRALNA KOMISJA EGZAMINACYJNA OKRĘGOWE KOMISJE EGZAMINACYJNE INFORMATOR O EGZAMINIE MATURALNYM Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO OD ROKU SZKOLNEGO 2014/2015 INFORMATOR O EGZAMINIE MATURALNYM Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO

Bardziej szczegółowo

I Wojewódzki Konkurs Przedmiotowy z Języka Angielskiego dla uczniów szkół podstawowych województwa kujawsko-pomorskiego Etap szkolny

I Wojewódzki Konkurs Przedmiotowy z Języka Angielskiego dla uczniów szkół podstawowych województwa kujawsko-pomorskiego Etap szkolny I Wojewódzki Konkurs Przedmiotowy z Języka Angielskiego dla uczniów szkół podstawowych województwa kujawsko-pomorskiego Etap szkolny Instrukcja dla ucznia Przystępujesz do rozwiązywania zadań szkolnego

Bardziej szczegółowo

Angielski. metoda redpp.com. Kurs językowy Poziom 1, część 1

Angielski. metoda redpp.com. Kurs językowy Poziom 1, część 1 Kurs językowy Poziom 1, część 1 Angielski metoda redpp.com Zestaw do nauki metodą redpp.com zawiera: Książkę Nagrania pełną wersję wszystkich tekstów, ćwiczeń i wymowy (CD audio i mp3) Dodatkowo kod dostępu

Bardziej szczegółowo

CZY JESTEŚ NA TO GOTOWY?

CZY JESTEŚ NA TO GOTOWY? CZY WIESZ, ŻE Dotychczas* 1 lata jeden podręcznik nawet na dwa lata Od roku szkolnego 015/016 1 1rok jeden podręcznik na jeden rok Dotychczas* 39% średnia liczba ćwiczeń w podręczniku do uzupełnienia Od

Bardziej szczegółowo

ROZKŁAD MATERIAŁU / PLAN WYNIKOWY. New Friends 2 POZIOM KOMPETENCJI JĘZYKOWEJ WG CEF: A1 WRZESIEŃ (1) STARTING POINT / UNIT 1

ROZKŁAD MATERIAŁU / PLAN WYNIKOWY. New Friends 2 POZIOM KOMPETENCJI JĘZYKOWEJ WG CEF: A1 WRZESIEŃ (1) STARTING POINT / UNIT 1 ROZKŁAD U / PLAN WYNIKOWY New Friends 2 POZIOM KOMPETENCJI JĘZYKOWEJ WG CEF: A1 WRZESIEŃ (1) STARTING POINT / UNIT 1 Polecenia wydawane w klasie Pytania zadawane w klasie Wyposażenie sali lekcyjnej Kolory

Bardziej szczegółowo

Grammar focus Language focus

Grammar focus Language focus Spis treści Wprowadzenie Rozdział Vocabulary focus Grammar focus Language focus Functions focus 1 Człowiek Describing physical appearance Describing personality Feelings and emotions Asking for personal

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA JĘZYKA ANGIELSKIEGO

PROGRAM NAUCZANIA JĘZYKA ANGIELSKIEGO PROGRAM NAUCZANIA JĘZYKA ANGIELSKIEGO ZGODNY Z PODSTAW Ą PROGRAMOW Ą Z 27 SIERPNIA 2012 ROKU Typ szkoły: GIMNAZJUM, klasy I III Etap nauki: III etap edukacyjny, poziom średnio zaawansowany Podstawa programowa:

Bardziej szczegółowo

PRESENT CONTINUOUS OSOBA+BE+CZASOWNIK(ING)+RESZTA ZDANIA

PRESENT CONTINUOUS OSOBA+BE+CZASOWNIK(ING)+RESZTA ZDANIA PRESENT CONTINUOUS OSOBA+BE+CZASOWNIK(ING)+RESZTA ZDANIA Czynności wykonywane w chwili gdy o nich mówimy TERAZ (NOW, AT THE MOMENT) My mum is cooking dinner for us now. (Ona teraz gotuje) This plane is

Bardziej szczegółowo