CB_Catalog_final:CB_Katalog 29/11/12 13:28 Pagina 1

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "CB_Catalog_final:CB_Katalog 29/11/12 13:28 Pagina 1"

Transkrypt

1 CB_Catalog_final:CB_Katalog 29/11/12 13:28 Pagina 1

2 CB_Catalog_final:CB_Katalog 29/11/12 13:28 Pagina 2 CEZARY BODZIANOWSKI TO MIEJSCE NAZYWA SIĘ JAMA THIS PLACE IS CALLED THE HOLE DIESER ORT HEISST DAS LOCH

3 CB_Catalog_final:CB_Katalog 29/11/12 13:28 Pagina 4 REDAKCJA / EDITED BY / HERAUSGEGEBEN VON JAROSŁAW SUCHAN 2012 MUZEUM SZTUKI W ŁODZI MUSEUM ABTEIBERG MÖNCHENGLADBACH MOUSSE PUBLISHING MILANO

4 CB_Catalog_final:CB_Katalog 29/11/12 13:29 Pagina 6 Artystą być znaczy chłonąć. Chłonąć obrazy, miejsca, ludzi, przyrodę, przedmioty i wydarzenia. Wchłonąwszy wszystko, co spotykamy na naszej drodze, artysta dochodzi do ciekawego punktu. Okazuje się, że punkt ten może go wchłonąć razem z jego zachłannością. Miejsce to nazywa się Jama. W Jamie artysta czuje się niesamowicie dekadencko, lepko i bezmyślnie. Z Jamy jeszcze nikt nie wyszedł cało, a jeśli wyszedł, to odmieniony. Cezary Bodzianowski 2005 To be an artist means to absorb. To absorb images, places, people, nature, objects and occurrences. Having absorbed everything they come across, artists reach a singular point. It turns out that this point may suck them in along with their insatiability. The place in question is called the Hole. Once in the Hole, the artist feels a tremendous sense of decadence, viscidity and thoughtlessness. No-one has left the Hole in one piece yet, or if they have they have been transformed. Künstler zu sein heißt zu saugen. Bilder, Orte, Leute, Natur, Objekte und Ereignisse in sich hinein zu saugen. Nachdem alles eingesogen ist, was auf dem Weg lag, gerät der Künstler an einen interessanten Punkt. Denn es droht ihm, dass er da selbst mitsamt seiner ganzen Gier aufgesogen wird. Und diesen Ort nennt man das Loch. Im Loch geht es dem Künstler ganz übel, er fühlt sich wie verkommen, dreckig, außer Verstand. Niemand kam je heil aus dem Loch heraus, und wenn doch, waren sie nicht mehr sie selbst.

5 CB_Catalog_final:CB_Katalog 29/11/12 13:29 Pagina 8

6 CB_Catalog_final:CB_Katalog 29/11/12 13:29 Pagina 10 Przedmowa Introduction Einleitung: 12 Catherine Wood Nierozsądny człowiek The Unreasonable Man Der unvernünftige Mann: 214 Adam Szymczyk Małe olśnienia Minor Illuminations Kleine Illuminationen: 224 Jarosław Suchan Człowiek-kamera Man-Camera Der Kamera-Mensch: 234 Susanne Titz Marcel Bodzianowski a.k.a. Cezary Magritte: 244 Nota biograficzna Biographical note Biografische Notiz: 260

7 CB_Catalog_final:CB_Katalog 29/11/12 13:29 Pagina 12 Przedmowa Einleitung Katalog niniejszy został wydany z okazji wystawy Cezary Bo dzia now ski. To miejsce nazywa się Jama, pierwszej muzealnej retro spektywy jednej z najbardziej oryginalnych postaci współczesnej sceny artystycznej. Cezary Bodzianowski, obecny na tej scenie od połowy lat dziewięćdziesiątych, dał się poznać przede wszystkim jako autor na ogół drobnych, niekiedy ledwo zauważalnych interwencji, na krótką chwilę zaburzających naturalny bieg codziennego życia i wprowadzających weń element absurdalnej, anarchizującej poezji. Tego rodzaju interwencji ma na swym koncie artysta ponad tysiąc (!), a częstotliwość, z jaką je realizuje, każe myśleć, że nie tyle chodzi mu o produkcję projek tów artystycznych, ile o artystyczny projekt na życie. Większość interwencji Bodzianowskiego albo, jak sam woli je nazywać, zdarzeń odbywa się w przestrzeniach publicznych, zarówno tych związanych z uprawianą przezeń dyscypliną (galeriach, muzeach), jak i o wiele, wiele częściej tych, które ze sztuką nie mają nic wspólnego. Wiele z owych zdarzeń ma także miejsce w przestrzeniach jak najbardziej prywatnych, a publiczność dowiaduje się o nich jedynie dzięki fotograficznej lub filmo wej dokumentacji lub nie dowiaduje się wcale. Cezary Bodzianowski jest również twórcą rzeźb-obiektów w dowcipny sposób nawiązujących do tradycji dadaistycznych ready-mades Marcela Duchampa oraz językowych gier René Magritte a i Marcela Broodthaersa. Rzeźby te to na ogół najzwyklejsze przed mioty, którym nieznaczne korekty artysty a czasem po prostu zwykły gest ich wyróżnienia pozwalają ujawnić nieoczekiwane znaczenia i absurdalne piękno. Wystawa Cezary Bodzianowski. To miejsce nazywa się Jama wraz z towarzyszącym jej wydawnictwem stanowi próbę podsumowania dotychczasowego dorobku artysty. Ich celem jest jednak nie tyle wyczerpujące skatalogowanie dorobku Bodzia - nowskiego, ile raczej zademonstrowanie różnych strategii, jakimi artysta posługuje się w swojej grze z rzeczywistością, a przede wszystkim postawienie pytania o status rzeczywistości w jego sztuce oraz o status autorskiego ja i jego relacji wobec tego, co rzeczywiste. Zamieszczony na pierwszych stronach tekst artysty, obrazujący ambiwalencję tego, co wewnętrzne, i tego, co zewnętrzne, stanowi punkt wyjścia do rozważań nad owymi relacjami. Wystawa i katalog ukazują artystyczną praktykę Bodzia - nowskiego jako oryginalny projekt przezwyciężenia dychotomii sztuki i życia, alternatywny zarówno wobec awangardowych utopii porządkowania życia według prawideł sztuki, jak i wobec neoawangardowych modeli likwidujących sztukę jako arbitralnie (instytucjonalnie) i nieprawomocnie wyodrębniony fragment ludzkiej rzeczywistości. Zamieszczone w katalogu eseje starają się opisać ów egzystencjalny projekt, ujmując go z różnych perspektyw i w odniesieniu do różnych kulturowych fenomenów. I tak Adam Szymczyk, analizując twórczość Bodzianowskiego, począwszy od jej najwcześniejszych przejawów, zwraca uwagę na nieokreślony status tego, czemu artysta pozwala zaistnieć w swoich manifestacjach. Szymczyk stwierdza, że dzięki budującym je napięciom między tym, co wyjęte z codziennego życia, a tym, co wyobrażone, doświadczenie realnego ulega sproblematyzowaniu. Dla autora stanowi to szansę na wyjście poza ograniczenia narzucane naszemu oglądowi świata przez racjonalizm. Introduction This catalogue accompanies the exhibition Cezary Bodzianowski. This Place is Called the Hole, the first ever museal retrospective of the creative output of one of the most original figures on the contemporary art scene. Cezary Bodzianowski has been part of this scene since the mid-1990s; he is known as the author of slight, sometimes hardly perceptible interventions, disturbing the natural course of day-to-day life and inserting an element of absurd, anarchizing poetry into it. The artist has made more than one thousand (!) such interventions and their frequency sug gests that he has conceived an art project for a lifetime, rather than producing consecutive artistic projects. The majority of Bodzianowski s interventions, or occurrences as he prefers to call them, take place in public spaces, both in those related to his field (such as galleries or museums) as well as which happens with much greater frequency in those totally unconnected with art. Many of these occurrences transpire in spaces that are very much private, and the public learns about them only by means of photographic or film documentation or not at all. Cezary Bodzianowski also creates sculptures-objects that constitute witty references to the tradition of Dadaistic readymades by Marcel Duchamp or linguistic games by René Magritte and Marcel Broodthaers. These sculptures tend to be decidedly ordinary objects whose unforeseen significance and absurd beauty are revealed by the artist s minor corrections, or even by the simple act of singling them out. The exhibition Cezary Bodzianowski. This Place is called the Hole and the accompanying publication aim to sum up the artist s creative output to date. The intention behind them is not so much to produce an in-depth catalogue of Bodzianowski s oeuvre but rather to demonstrate various strategies employed by the artist in his game with reality and, most of all, to pose the question about the status of reality in his work as well as about the status of the authorial I and its relation to the real. The artist s text that opens the book, illustrating the ambivalence of what is internal and what is external, is the starting point for deli berations about these relations. Both the exhibition and the catalogue show Bodzianowski s artistic practice as a singular project of overcoming the dichotomy between art and life, providing an alternative to avant-garde utopias which attempt to bring order to life according to artistic precepts and to neoavant-garde models that eliminate art as an arbitrarily (insti - tutionally) and invalidly isolated fragment of human reality. Essays featured in the catalogue venture a description of this existential project, presenting it from different perspectives as well as against the background of diverse cultural phenomena. Analyzing Bodzianowski s work from its earliest stages, Adam Szymczyk draws attention to the vague status of what the artist brings to light in his manifestations. Szymczyk claims that the experience of the real becomes problematized as a result of the tensions (which also constitute it) between what has been removed from everyday life and what is imagined. For the author, this provides an opportunity to transcend the limitations that Dieses Buch begleitet die Ausstellung Cezary Bodzianowski. This place is called the Hole, die erstmalig in musealer Retro s - pek tive das Werk eines der wohl eigenwilligsten Menschen in der zeitgenössischen Kunstszene darstellt. Seit Mitte der 1990er Jahre gehört Cezary Bodzianowski zu dieser Szene, als ein Autor von kleinen, oft fast unsichtbaren Interventionen, die in alltägliche Situationen eingreifen und mitten in ihnen Momente einer absurden, anarchistischen Poesie entstehen lassen. Inzwischen hat Bodzianowski mehr als (sic!) solcher Interventionen unternommen und darin deutet sich an, dass es hier nicht so sehr um eine Produktion von Kunstprojekten, sondern um ein Projekt für das Leben geht. Diese Interventionen bzw. Ereig - nisse (pl. wydarzenia, engl. occurrences), wie er sie selbst lieber nennt, finden teilweise an Kunstorten statt (Galerien, Museen), viel öfter jedoch außerhalb von ihnen, an Orten, die nichts mit Kunst zu tun haben. Viele dieser Ereignisse geschehen in sehr privaten Räumen. Das Publikum erfährt von ihnen lediglich über Foto- oder Videodokumentation oder auch gar nicht. Cezary Bodzianowski produziert außerdem Skulptur-Objekte, in denen hintergründige Referenzen an die Tradition von Duchamps dadaistischen Readymades oder an die Sprachspiele von René Magritte und Marcel Broodthaers erscheinen. Es sind zumeist völlig alltägliche Objekte, die nun ungeahnte Bedeutung und absurde Schönheit entwickeln, da sie von Bodzianowski leicht modifiziert oder lediglich isoliert und hervorgehoben worden sind. Unter dem Satz Dieser Ort heißt das Loch unternehmen Aus - stellung und Katalog den Versuch, die künstlerische Pro duktion von Cezary Bodzianowski bis zum heutigen Zeitpunkt zu erfassen. Es geht hier wie dort allerdings nicht um ein vollständiges Katalogisieren des Gesamtwerks, sondern vielmehr darum, die unterschiedlichen Strategien darzustellen, die Bodzianowski für sein Spiel mit der Realität nutzt. Dabei stellt sich die Frage nach dem Status der Realität in seiner Kunst und umgekehrt auch nach seinem Status als Künstler, also die Beziehung dieses künst lerischen Ichs zur Realität. Sowohl Ausstellung als auch Katalog sollen zeigen, dass Bodzianowskis Arbeit ein ganzheitliches und sehr eigensinniges Unternehmen zur Überwindung der Dichotomie von Kunst und Leben ist. Es ist eine provokative Alternative zu den utopischen Lebensentwürfen der historischen Avantgarden und ebenso Alternative zu den neoavantgardis - tischen Modellen, die die Kunst nivel lieren, sie als beliebiges (insti tutionalisiertes), unnützes und isoliertes Tun in der menschlichen Gegenwart sehen. Die Texte in diesem Katalog unternehmen eine Beschreibung dieses existenziellen künstlerischen Projekts, die verschiedene Perspektiven annimmt und einige kulturelle Hintergründe aufblendet. Adam Szymczyk, der mit den ganz frühen Anfängen be - ginnt, zeigt die grundlegende Unsicherheit über den Status von Bodzianowskis Arbeiten und einen tieferen Sinn des Undoku - men tierten und Un nahbaren in seinem Werk. Szymczyk legt dar, dass hier die Er fahrung von Wirklichkeit problematisiert wird, da Bodzianowski das, was er dem Alltag entnimmt, mit dem Imaginären verbindet und in Spannungszustände versetzt (die real sind). Darin eröffnete sich Bodzianowski eine Möglichkeit 12 13

8 CB_Catalog_final:CB_Katalog 29/11/12 13:29 Pagina 14 Podążając zbliżonym tropem, Catherine Wood interpretuje działania Bodzianow skiego jako rodzaj osobistego teatru, w którym życie i gra wzajemnie się przenikają, a codzienne sytuacje i zdarzenia dzięki drobnym przesunięciom ulegają przekształceniu w nową (nie)rzeczywistość. Artystę, który w ten sposób nagina świat do własnych wyobrażeń miast godzić się na to, co istnieje Wood nazywa człowiekiem nierozsądnym, podkreślając w ślad za Georgem Bernardem Shawem, że tak naprawdę wszelki postęp wspiera się na ludziach nierozsądnych. Tym, co interesuje Jarosława Suchana, jest z kolei skomplikowana relacja między obrazem a działaniem w wydarzeniach aranżowanych przez Bodzianow s kiego. Suchan przywołuje dwa historyczne modele takiej relacji: dziewiętnastowieczną flâneurie jako negatywny punkt odniesienia i współczesny sytuacjonizm jako pozytywny, zauważając, że Bodzianowskiemu nie tyle chodzi o zamianę rzeczywistości w obrazy służące estetycznej kontemplacji, ile o rekonfigurację narzucanych nam przez społeczeństwo spektaklu obrazów, która ma prowadzić do przekształcenia samej rzeczywistości. Fotograficzne widzenie świata jest bowiem wstępem do zmiany sposobu jego zamieszkiwania. Susanne Titz wreszcie poszukuje historycznych paranteli dla sztuki Bodzia - nowskiego, zwracając szczególną uwagę na kluczowe dla artysty lata spędzone w Antwerpii. Titz odnajduje intrygujące korespondencje między jego strategiami artystycznymi a fotografią surrealistyczną oraz konceptualnymi dokonaniami Magritte a i Broodthaersa. Zawarte w niniejszej książce interpretacje nie wyczerpują, rzecz jasna, wszystkich możliwych sposobów czytania i rozumienia twórczości Cezarego Bodzianowskiego. Mamy nadzieję, że wraz z bogatym materiałem dokumentalnym zachęcą do osobistej eksploracji tej niezwykłej sztuki. Jest ona w swojej istocie głęboko intymna i, jak się wydaje, w takim intymnym obcowaniu oferu je najwięcej. Jarosław Suchan Susanne Titz rationalism puts on our view of the world. In a similar spirit, Catherine Wood interprets Bodzianowski s work as a sort of per - sonal theatre where life and performance interpenetrate, while everyday situations and events are transformed with the help of small dislocations into a new (un)reality. Wood calls the artist, who bends the world to his own ideas instead of ac - cepting it as it is, an unreasonable man, emphasizing what G. B. Shaw once observed: all progress depends on the un reason - able man. Jarosław Suchan is interested in the complex rela - tion ship between image and action in the events arranged by Bodzianowski. Suchan presents two historical models of such a relationship: the nineteenth-century flânerie as a negative point of reference and contemporary situationism as a positive one, noting that it is not Bodzianowski s intention to transform real - ity into images for the purpose of aesthetic contemplation but to reconfigure the images that are imposed upon us by the socie ty of the spectacle, meant to culminate in a transformation of the very reality. For the artist, the photographic seeing of the world is the first step in the process of changing the way it is inhabited. Finally, Susanne Titz searches for historical connections of Bodzianowski s work, and starts with his formative years in Antwerp revealing there an intriguing correspondence between his artistic strategies, surrealist photography and the conteptual achievements, of Magritte and Broodthaers. Interpretations offered in this publication constitute by no means the whole range of all possible explanations and ways for the understanding of Cezary Bodzianowski s creative output. We hope that, along with the extensive documentation, they will inspire personal explorations of this exceptional work. It has a most intimate nature and, it seems, it proves most rewarding when approached in an intimate fashion. Jarosław Suchan Susanne Titz zur Grenzüberschre itung, die den Rationalismus unserer Welt - sicht aushebelt. Catherine Wood verfolgt diesen Gedanken weiter in Richtung einer Art persönlichen Theaters, in dem sich Leben und Performen miteinander vermischen und zugleich all jene alltäglichen Situatio nen und Geschehen, die da auftreten, in eine neue (Un-)Wirklichkeit verwandeln. Wood bezeichnet den Künstler, der die Welt nach seinen Regeln bändigen will, anstatt sie so zu lassen wie sie ist, als den unvernünftigen Menschen, im Zitat nach G. B. Shaw, der einst feststellte, dass aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ausgeht. Jarosław Suchan untersucht die komplexe Beziehung zwischen Bild und Aktion in den Ereignissen Bodzianowskis. Suchan illustriert zwei historische Modelle dieser Beziehung, die flânerie des 19. Jahrhunderts als negativen und den Situationismus der Gegenwart als positiven Referenz punkt, und stellt mit ihnen dar, dass Bodzianowski eben nicht Realität in Bilder verwandelt, um in ihnen ästhetische Kontem plation zu erwecken, sondern dass er vielmehr ständig Bilder aus der Gesellschaft des Spekta kels hervorholt und diese sich anverwandelt eine andauernde Behauptung der Veränderbar keit dieser Wirklichkeit. Für diesen Künstler ist das fotografische Sehen der Welt ein Anfang dafür, die Art und Weise, in ihr zu leben, zu verändern. Susanne Titz öff net abschließend den Blick auf eine historische Betrachtung, nimmt Bodzianowskis Zeit in Antwerpen ernst und schildert einige innere Verbindungslinien zwischen Bodzianowskis heutigen Strategien, surrealistischer Fotogra fie und den konzeptuellen Errungenschaften von René Magritte und Marcel Broodthaers. Die Interpretationen in diesem Buch können keinesfalls vollständig und erschöpfend für das Verständnis von Bodzianowskis Arbeit sein. Wir hoffen, dass sie eine Inspiration dafür geben, persönliche Nachforschungen zu diesem exzeptionellen Werk anzustellen. Dieses Werk ist von sehr intimer Art und es schätzt es sehr, wenn man sich ihm entsprechend unmittelbar nähert. Jarosław Suchan Susanne Titz 14 15

9 CB_Catalog_final:CB_Katalog 29/11/12 13:29 Pagina 16

10 CB_Catalog_final:CB_Katalog 29/11/12 13:29 Pagina 18 Św. Taborecik / St. Stool / Hl. Hocker 1992 Łódź Tęcza 1995 Łódź, mieszkanie prywatne, performance / fotografia Łódź, mieszkanie prywatne, performance / fotografia Łódź, mieszkanie prywatne, performance / fotografia 18 19

11 CB_Catalog_final:CB_Katalog 29/11/12 13:29 Pagina 20 Tęcza / Rainbow / Regenbogen 1995 Łódź mieszkanie prywatne / private apartment / Privatwohnung 20

12 CB_Catalog_final:CB_Katalog 29/11/12 13:29 Pagina 22 Nattahnam 1996 Łódź mieszkanie prywatne / private apartment / Privatwohnung Złożyłem wizytę w mieszkaniu rodziny, która mieszkała nad galerią. Wszedłem do domu i zostałem. Trwało to około 16 godzin. Starałem się wtopić w charakter i rytm życia rodziny. Były więc wspólne posiłki, jak również oglądanie telewizji. Napisałem też list do kolegi za granicą. Ich habe die Wohnung einer Familie besucht, die über der Galerie wohnte. Ich betrat die Wohnung und blieb. Das dauerte circa 16 Stunden. Ich versuchte in den Charakter und den Rhythmus des Familienlebens einzutauchen. Es gab gemeinsame Mahlzeiten und kollektives Fernsehen. Ich schrieb auch einen Brief an einen Freund im Ausland. I paid a visit to a family whose flat was right above the gallery. I went in and stayed there. It lasted for about 16 hours. I did my best to blend with the character of the family and their way of life. We had meals together and watched TV. I also wrote a letter to a friend who was abroad

13 CB_Catalog_final:CB_Katalog 29/11/12 13:29 Pagina 24 Czarny człowiek na czarnym tle słuchający czarnej muzyki / Black Man Listening to Black Music against Black Background / Schwarzer Mann hört vor schwarzem Hintergrund schwarze Musik 1996 Łódź mieszkanie prywatne / private apartment / Privatwohnung 24 25

14 CB_Catalog_final:CB_Katalog 29/11/12 13:30 Pagina 26 Ludzie zatrzymujący się na skrzyżowaniu ulic na światłach przypominają dwie mini- -armie szykujące się do walki lub grupowy portret przypadkowych ludzi. Przyjmując relaksową i turystyczną pozę, czekam na moment, żeby tłum był wystarczająco duży do zrobienia zatłoczonej rodzinnej fotografii. People stopping at traffic lights look like two miniature armies waiting to go into battle or a group portrait of random individuals. Relaxed in a tourist-like fashion, I wait until the company is big enough for a crowded family photograph. Menschen, die an einer Fußgängerampel warten, erinnern an zwei Mini-Armeen, die sich zum Kampf rüsten, oder an ein Gruppenbild zufällig zusammengestellter Menschen. In entspannter und touristischer Pose warte ich auf den Augenblick, an dem die Menge groß genug ist, um ein großes Familienfoto aufzunehmen. Bruderschaft 1997 Warszawa przestrzeń miejska / urban space / öffentlicher Raum 26 27

15 CB_Catalog_final:CB_Katalog 29/11/12 13:30 Pagina 28 Udział w audycji radiowej / Radio Show Appearance / Auftritt in einer Radiosendung 1997 Łódź Radio Łódź Fifty-five minutes of silence. After an interesting conversation with the host, I suggested that I d remain silent during the broadcast, simply emitting my presence. It began The broadcast turned out beautiful, metaphysical. Pięćdziesiąt pięć minut ciszy i milczenia. Po udanej rozmowie z Panią Redaktor zaproponowałem, że podczas trwania audycji będę milczał i emitował tylko swoją obecność. Zaczęło się Powstała audycja piękna i metafizyczna. Fünfundfünfzig Minuten Schweigen. Nach einem gelunge nen Gespräch mit der Moderatorin habe ich vorge - schlagen, während der Sendung zu schweigen und einzig meine Präsenz zu senden. Es fing an und es entstand eine wunderschöne und metaphysische Sendung

16 CB_Catalog_final:CB_Katalog 29/11/12 13:30 Pagina 30 Pi, pi, pi / Beep, beep, beep / Piep, Piep, Piep 1998 Władysławowo plaża / beach / Strand 30 31

17 CB_Catalog_final:CB_Katalog 29/11/12 13:31 Pagina 32 Stanąłem w kolejce do kasy na wystawę impresjonistów w Krakowie. Gdy dochodziłem do okienka, ustępowałem miejsca osobie dopiero co zajmującej ostatnie miejsce w bardzo długiej kolejce. I joined the queue to buy a ticket for the Impressionist exhibition in Cracow. When I was at the box office, I would change places with the person who had just joined the very long queue drobiazgów / 1001 Knick-Knacks / 1001 Gemischtwaren 2001 Kraków wejście do Muzeum Narodowego / entrance to the National Museum / Eingang zum Nationalmuseum Ich stellte mich an der Kasse zur Impressionisten-Ausstellung in Krakau an. Als ich an die Reihe kam, machte ich meinen Platz für eine Person frei, die sich gerade erst am Ende der sehr langen Warteschlange angestellt hatte

18 CB_Catalog_final:CB_Katalog 29/11/12 13:31 Pagina 34 Golden Hand 2001 Wien Secession 34 35

19 CB_Catalog_final:CB_Katalog 29/11/12 13:32 Pagina 36 Gdy wysiadałem z pociągu, zapadał już zmierzch, niebo było czerwone, a stada gawronów z wrzaskiem obsiadywały drzewa wokół pałacu. Szedłem czas jakiś pod górę, gdy dotarłem na miejsce, było już ciemno. Zadzwoniłem do drzwi, długo nikt nie otwierał, wreszcie zapytano mnie, o co chodzi i czego potrzeba. Odpowiedziałem, że obiecałem zadzwonić z pałacu do Warszawy, chciałem wykonać polecenie jak najstaranniej, żeby On był ze mnie zadowolony. Podróż na koniec świata / Walk to the End of the World / Die Reise zum Ende der Welt 2001 Warszawa Fundacja Galerii Foksal oraz Dąbrowa Niemodlińska, pałac, w którym pracował Robert Walser / and Dąbrowa Niemodlińska, palace where Robert Walser once worked / und Dąbrowa Niemodlińska, das Schloss, in dem Robert Walser arbeitete Dusk was falling as I got off the train. The sky was red and flocks of rooks crowded in the trees around the palace. I went uphill for a while and when I reached my destination it was dark. I rang the bell but nobody came to the door at first. Finally, someone asked what I wanted. I said that I had promised to telephone Warsaw from the palace and wished to fulfill my task as good as I could to please Him. Als ich aus dem Zug stieg, wurde es schon dunkel, der Himmel war rot und schreiende Krähen - schwärme bevölkerten die Bäume um das Schloss. Ich lief eine Zeitlang bergauf, als ich ankam, war es schon völlig dunkel. Ich klingelte an der Tür. Lange öffnete niemand. Schließlich fragte man mich, was ich wolle und was ich brauche. Ich antwortete, ich hätte versprochen, vom Schloss aus in Warschau anzurufen. Ich wollte die Aufgabe so sorgfältig wie nur möglich ausführen, damit Er mit mir zufrieden ist

20 CB_Catalog_final:CB_Katalog 29/11/12 13:32 Pagina 38 Po ogłoszeniu konkursu Deutsche Banku przyszedłem do Pani Dyrektor Zachęty Narodowej Galerii Sztuki i złożyłem jej propozycję, że jeżeli wygram konkurs, to podzielę się z nią nagrodą. When the Deutsche Bank contest was announced, I went to see the director of the Zachęta National Gallery of Art and told her that if I won the contest she d receive a share of the prize. Nach Ankündigung des Wett - bewerbs der Deutschen Bank ging ich zur Direktorin der Staatlichen Kunstgalerie Zachęta und schlug ihr vor, ich würde das Preisgeld mit ihr teilen, wenn ich den Wettbewerb gewinne. Korupcyjna propozycja / Corruption Scheme / Bestechungsangebot 2003 Warszawa Galeria Zachęta / Zachęta Gallery / Zachęta Galerie 38 39

21 CB_Catalog_final:CB_Katalog 29/11/12 13:32 Pagina 40 Latający Holender / Flying Dutchman / Fliegender Holländer 2004 Katowice park osiedlowy / park in a housing estate / Park einer Wohnsiedlung 40 41

22 CB_Catalog_final:CB_Katalog 29/11/12 13:36 Pagina 42 4 x Paris 2004 Paris przestrzeń miejska / urban space / öffentlicher Raum 42 43

23 CB_Catalog_final:CB_Katalog 29/11/12 13:37 Pagina 44 Summertime 2005 St. Gallen dach budynku mieszkalnego / roof of a dwelling house / Dach eines Wohnhauses 44

24 CB_Catalog_final:CB_Katalog 29/11/12 13:37 Pagina 46 Illumination 2005 St. Gallen skwer miejski / city square / städtische Grünanlage 46 47

25 CB_Catalog_final:CB_Katalog 29/11/12 13:37 Pagina 48 Suicide 2005 St. Gallen park miejski / city park / Stadtpark 48 49

26 CB_Catalog_final:CB_Katalog 29/11/12 13:38 Pagina 50 Top Secret 2005 St. Gallen biuro galerii / gallery office / Galeriebüro 50 51

27 CB_Catalog_final:CB_Katalog 29/11/12 13:38 Pagina 52 Wygląd Pana Bloka nie różnił się od innych. Pan Blok był wysoki, przestronny, trochę ociężały i ospały. W jego powściągliwości dostrzec można było czasami odruchy serca, zdarzało się to szczególnie wówczas, gdy ktoś postanawiał przejść przez korytarz wieczorem albo nocą lub tuż przed świtem. Wtedy to Pan Blok zapalał światło, aby mieszkańcy lub podróżni bez przeszkód mogli dotrzeć do swoich mieszkań albo odwiedzić znajomych. Jego życie było monotonne, szare i martwe. Pamiętam jednak, że pewnego dnia zauważył po drugiej stronie ulicy elegancką postać. Od tej pory nie mógł już ustać na swoim miejscu. Zaczął bawić się światłem, gasił je i znowu zapalał, aby tylko dać jej jakiś znak. Willa zauważała to od samego początku. Była jednak obojętna wobec jego zalotów i awansów. Któregoś lutowego dnia przełamała się i puściła do niego oczko. Refleksja Tajemnicze procesy zaczynają się wieczorami, gdy w wysokim bloku mieszkalnym ktoś postanawia przejść przez korytarz. Zapala się światło i oświetla drogę. W tym samym momencie inny blask rozjaśnia willę stojącą naprzeciwko, po drugiej stronie ulicy. Kiedy światło gaśnie tu, gaśnie również tam. To współgranie trwa od zmierzchu aż do świtu. Czy ta gra to wyraz sympatii, czy zazdrości między dwoma budynkami? Czy posiadają one duszę taką, jaką mają osoby je zamieszkujące? Czy chodzi tylko o tajemnicę życia zaklętą przez architektów w tak zwanej materii nieożywionej? Czy ktokolwiek, kiedykolwiek odgadnie, co oznaczają te sygnały świetlne? Ein und Aus 2005 Köln Kunstverein oraz budynek mieszkalny / Kunstverein and a dwelling house / Kunstverein und Wohngebäude The appearance of Mr. Apartment Block did not differ from others. Mr. Apartment Block was high and roomy, and had a rather slow and ponderous manner. Although reserved, he would occasional ly treat people kindly, especially when someone was passing through the corridor in the evening, at night, or just before dawn. Mr. Block turned on the light so that the residents or visitors could find their apartments or visit their friends. He lived a monotonous, dull and empty life. We must remember, however, that one day he noticed a smart figure on the other side of the street. He could no longer stand still. He began playing with the light, he would switch it off and on again and again, just to make her know. Mrs. Villa saw it but she remained indifferent to his advances. Until one day in February she surrendered and winked at him. Remark Mysterious things begin to happen as soon as the evening falls, as soon as someone goes into the corridor of the high apartment block. The light is turned on and the way is clear. At this very moment, the villa across the street is lit as well. When the light is switched off, it is switched off on both sides of the street. This goes on from dusk till dawn. Is this play an expression of the two buildings fondness of one another or display of envy? Do they have souls, like the people living inside them? Is it only about the mystery of life turned by architects into so-called inanimate matter? Is anyone ever going to find out what these light signals mean? Or perhaps all we can do is remain passive and still, like these concrete blocks, observe and wonder why the two buildings do so? Herrn Wohnblocks Aussehen unterschied sich nicht wesentlich von dem anderer. Herr Wohn - block war groß, voluminös, etwas schwerfällig und verschlafen. Seine Zurückhaltung gegenüber Men - schen offenbarte manchmal eine gewisse Hilfs - bereitschaft, vor allem dann, wenn jemand abends, nachts oder kurz vor dem Sonnenauf gang einen dunklen Flur entlanggehen wollte. Dann schaltete Herr Wohnblock das Licht an, damit Bewoh ner oder Gäste ohne Hindernisse ihre Wohnun gen erreichen oder jemanden besuchen konnten. Sein Leben war monoton, grau und trist. Ich erinnere mich jedoch, dass er eines Tages auf der anderen Straßenseite eine elegante Gestalt sah. Ab diesem Zeitpunkt konnte er nicht mehr still stehen. Er begann mit dem Licht zu spielen, schaltete es an und aus, nur um ihr irgendein Zeichen zu geben. Frau Villa nahm das von Anfang an wahr, ließ sein Flirten und Umgarnen jedoch gleichgültig geschehen. Eines Februartages aber überwand sie sich und zwinkerte ihm zu. Anmerkung Abends gehen geheimnisvolle Dinge vor sich, wenn in dem großen Wohnhaus jemand über den Flur geht. Das Licht geht an und beleuchtet den Weg. Im selben Moment beleuchtet ein anderer Schein die Villa gegenüber auf der anderen Straßenseite. Sobald das Licht hier ausgeht, geht es auch dort aus. Dieses Zusammenspiel dauert vom Sonnenuntergang bis zum Sonnenaufgang. Ist dieses Spiel ein Zeichen von Sympathie oder eher zwischen beiden Gebäuden herrschender Eifersucht? Haben sie eine Seele, wie die Menschen, die sie bewohnen? Geht es nur um das Geheim nis des Lebens, das Architekten der sogenannten un - belebten Materie eingehaucht haben? Wird irgend - jemand irgendwann erraten können, was diese Lichtsignale zu bedeuten haben? Oder können wir nur passiv und unbeweglich ver harren wie diese Betonblöcke, beobachten und uns fragen, warum diese Häuser das bloß machen? 52 53

28 CB_Catalog_final:CB_Katalog 29/11/12 13:38 Pagina 54 Sfery de la lux 2005 Łódź lunapark / funfair / Vergnügungspark 54 55

29 CB_Catalog_final:CB_Katalog 29/11/12 13:39 Pagina 56 At Least No Basel targi sztuki Liste / Art Fair Liste / Kunstmesse Liste 56 57

30 CB_Catalog_final:CB_Katalog 29/11/12 13:39 Pagina 58 Bluszcz / Ivy / Efeu Warszawa CSW Zamek Ujazdowski / Centre for Contemporary Art Ujazdowski Castle / Zentrum für Zeitgenössische Kunst Schloss Ujazdowski Po zapoznaniu się z planami Zamku postanowiłem to miejsce ożywić słowem. Od najciemniejszych i trudno dostępnych zakamarków, poprzez słoneczne i przestronne sale wystawowe, aż po sam strych chodziłem i czytałem głośno Zamek Franza Kafki. Czasem w pomieszczeniu byli ludzie i coś robili, czasem nie było nikogo i tylko dźwięk wypełniał ciszę. Having studied the plans of the Castle, I decided to breathe some life into the place by means of literature. From the darkest and hardly accessible corners, via sunny and spacious exhibition rooms to the attic I walked and read Franz Kafka s Castle aloud. In some rooms there were people doing something, others were empty and my voice was the only sound interrupting silence. Nachdem ich mich mit den Grundrissen des Schlosses vertraut gemacht habe, beschloss ich, diesen Ort mit Worten zu beleben. Ich wandelte in den dunkelsten und schwer zugänglichen Ecken, in sonnigen, geräumigen Ausstellungssälen und auf dem Dachboden und las laut Das Schloss von Franz Kafka. Manchmal waren in den Räumen Menschen und taten etwas, manchmal war niemand da und nur meine Stimme erklang in der Stille

31 CB_Catalog_final:CB_Katalog 29/11/12 13:39 Pagina 60 Chelsea Hotel 2006 New York Chelsea Hotel 60 61

32 CB_Catalog_final:CB_Katalog 29/11/12 13:39 Pagina 62 Charleston 2006 New York Broadway 1602 Gallery 62 63

33 CB_Catalog_final:CB_Katalog 29/11/12 13:40 Pagina 64 23rd Street 2006 New York stacja metra / subway station / U-Bahn-Station 64 65

34 CB_Catalog_final:CB_Katalog 29/11/12 13:40 Pagina 66 Pastorał / Crosier / Bischofsstab

35 CB_Catalog_final:CB_Katalog 29/11/12 13:40 Pagina 68 Garden Farm 2006 Bolzano skwer miejski / city square / städtische Grünanlage 68 69

36 CB_Catalog_final:CB_Katalog 29/11/12 13:40 Pagina 70 Carrozza letti 2006 Bolzano budynek mieszkalny / dwelling house / Wohngebäude 70 71

37 CB_Catalog_final:CB_Katalog 29/11/12 13:41 Pagina 72 Vanessa 2006 Bolzano parking publiczny / public parking / öffentlicher Parkplatz 72 73

38 CB_Catalog_final:CB_Katalog 29/11/12 13:41 Pagina 74 The Planned Landing 2006 London targi sztuki Frieze / Frieze Art Fair / Kunstmesse Frieze 74 75

39 CB_Catalog_final:CB_Katalog 29/11/12 13:41 Pagina 76 Photon 2006 Glasgow mieszkanie prywatne / private apartment / Privatwohnung 76 77

40 CB_Catalog_final:CB_Katalog 29/11/12 13:41 Pagina 78 Tristan 2006 Glasgow mieszkanie prywatne / private apartment / Privatwohnung 78 79

41 CB_Catalog_final:CB_Katalog 29/11/12 13:42 Pagina 80 Ile razy przyjeżdżałem do Kolonii i przechodziłem przez to skrzyżowanie, czy to było rano, czy w nocy, była godzina Postanowiłem więc umówić się z ludźmi na spotkanie. Every time I came to Cologne and was at this crossroads, in the morning or at night, it was always 3 p.m. So I decided to call a meeting. Egal wie oft ich nach Köln kam und über diese Kreuzung lief, morgens oder nachts, es war immer 15:00 Uhr. Also beschloss ich, mich dort mit Leuten zu verabreden część projektu / part of the project / Teil des Projekts Numbers and Dates, 2007 Köln przestrzeń miejska / urban space / öffentlicher Raum 80 81

42 CB_Catalog_final:CB_Katalog 29/11/12 13:42 Pagina 82 Numbers and Dates 2007 Köln przestrzeń miejska / urban space / öffentlicher Raum 82 83

43 CB_Catalog_final:CB_Katalog 29/11/12 13:42 Pagina 84 Sciopero 2007 Trento plac miejski / city square / städtischer Platz 84 85

44 CB_Catalog_final:CB_Katalog 29/11/12 13:42 Pagina 86 Ex-libris

45 CB_Catalog_final:CB_Katalog 29/11/12 13:42 Pagina 88 Idée fixe 2007 Milano skwer miejski / city square / städtische Grünanlage 88 89

46 CB_Catalog_final:CB_Katalog 29/11/12 13:43 Pagina 90 Tao część / part of / Teil des Julietta Project, 2007 Milano mieszkanie prywatne / private apartment / Privatwohnung 90 91

47 CB_Catalog_final:CB_Katalog 29/11/12 13:43 Pagina 92 Mission Possible część / part of / Teil des Julietta Project, 2007 Milano mieszkanie prywatne / private apartment / Privatwohnung 92 93

48 CB_Catalog_final:CB_Katalog 29/11/12 13:43 Pagina 94 Opowiadano mi o setkach tysięcy wyznań miłosnych, milionach obietnic i żali, a w rzeczywistości słyszałem tylko odbicie własnego serca. I was told of hundreds of thousands of love confessions, millions of promises and sorrows, but, in fact, all I could hear was the beating of my heart. Man erzählte mir von Hunderttausenden Liebeserklärungen, Millionen Versprechungen und Klagen, doch in Wirklichkeit hörte ich nur das Echo meines eigenen Herzens. Julietta Project 2007 Verona Dom Julii / Juliet s House / Julias Haus 94 95

49 CB_Catalog_final:CB_Katalog 29/11/12 13:43 Pagina 96 Auto-da-fé 2007 Trento ruiny na przedmieściach / ruins in the suburbs / Ruinen in den Vororten 96 97

50 CB_Catalog_final:CB_Katalog 29/11/12 13:43 Pagina 98 BOA 230 V 2007 Reggio Emilia pokój hotelowy / hotel room / Hotelzimmer 98 99

51 CB_Catalog_final:CB_Katalog 29/11/12 13:44 Pagina 100 Przez otwarte drzwi balkonowe w pokoju hotelowym patrzyłem przed siebie. Z basenu hotelowego widziałem Casino. Przez drzwi wejściowe kasyna widziałem figurę Freddiego Mercury ego patrzącego na jezioro Codzienne obserwacje rejestrowane były polaroidem przez Monikę i po śniadaniu FedExem wysyłane do Bazylei. Tam Paolo dzień po dniu przyklejał do ściany jedno zdjęcie i już cały świat wiedział, co wydarzyło się w Montreux. Smoke on the Water 2007 Montreux przestrzeń miejska / urban space / öffentlicher Raum I was looking ahead through an open balcony door. I could see Casino from the swimming pool at the hotel. In the doorway to the casino I saw the figure of Freddie Mercury who was looking at the lake Daily observations were photog raphed by Monika with a Polaroid and sent to Basel by FedEx after breakfast. There, Paolo stuck one picture a day to the wall and the whole world knew what was happening in Montreux. Ich schaute durch die offene Balkontür des Hotelzimmers vor mich hin. Vom Hotel - schwimmbad aus sah ich das Casino. Durch die Eingangstür des Casinos sah ich die Skulptur Freddie Mercurys, der auf den See schaut... Die täglichen Beobachtungen wurden von Monika auf Polaroid aufgenommen und nach dem Frühstück per FedEx nach Basel geschickt. Dort klebte Paolo Tag für Tag ein Foto an die Wand und die ganze Welt wusste, was in Montreux passierte

52 CB_Catalog_final:CB_Katalog 29/11/12 13:44 Pagina 102 Deszcz / Rain / Regen 2007 Montreux pokój hotelowy / hotel room / Hotelzimmer 102

53 CB_Catalog_final:CB_Katalog 29/11/12 13:44 Pagina 104 Nie mogłem zgodzić się na unieruchomienie ptaków w locie. One powinny być wolne, one muszą odfrunąć. I could not agree for birds to be immobilized in flight. They should be free, they have to fly away. Ich konnte nicht hinnehmen, dass die Vögel im Flug festgehalten waren. Sie sollten frei sein, sie müssen davonfliegen. Bujanie / Soaring / Hochfliegen 2007 Łódź przestrzeń miejska / urban space / öffentlicher Raum

54 CB_Catalog_final:CB_Katalog 29/11/12 13:45 Pagina 106 Maître du noir 2007 Paris, Nuit Blanche przestrzeń miejska / urban space / öffentlicher Raum

55 CB_Catalog_final:CB_Katalog 29/11/12 13:45 Pagina 108 One Way Ticket 2007 Paris pokój hotelowy / hotel room / Hotelzimmer

56 CB_Catalog_final:CB_Katalog 29/11/12 13:45 Pagina 110 Samo-chód / Auto-mobile / Auto-Mobil 2007 Łódź przestrzeń miejska / urban space / öffentlicher Raum W pracy Krzysztofa Wodiczki z lat siedemdziesiątych widziałem ruchomy chodnik napędzany krokiem idącego. W mojej wersji nieruchomy jest mobil, a tylko myśli napędzane są krokami idącego. In one of Krzysztof Wodiczko s works from the 1970s I saw a moving walkway driven by the steps of the person walking on it. My version features a static mobile, it is thoughts that are driven by the steps of a walking person. In einer Arbeit von Krzysztof Wodiczko aus den 1970er Jahren sah ich einen mobilen Bürgersteig, der von den Schritten des Gehenden in Bewegung gesetzt wird. In meiner Fassung ist das Bewegliche unbe - weglich, nur die Gedanken werden von den Schritten des Gehenden angetrieben

57 CB_Catalog_final:CB_Katalog 29/11/12 13:45 Pagina 112 Kaskader / Stuntman / Stuntman 2007 Łódź dach budynku restauracji / roof of a restaurant / Dach eines Restaurantgebäudes

58 CB_Catalog_final:CB_Katalog 29/11/12 13:46 Pagina 114 Cześć / Hello / Gruß 2007 Marseille, Łódź, Mönchengladbach przestrzeń miejska / urban space / öffentlicher Raum Dowiedziałem się, że jutro przychodzi wiosna, postanowiłem ją godnie przywitać. Potem już nie mogłem doczekać się przyjścia jesieni, zimy i lata. I found out that spring was coming the next day and decided to give it a worthy welcome. Then I could not wait for the coming of autumn, winter and summer. Ich erfuhr, dass morgen der Frühling kommt, und beschloss, ihn würdig zu begrüßen. Danach konnte ich kaum noch den Herbst, Winter und Sommer erwarten

59 CB_Catalog_final:CB_Katalog 29/11/12 13:46 Pagina 116 Emilia Reggio Emilia Galleria Parmeggiani widok ekspozycji / installation view / Ausstellungsansicht

60 CB_Catalog_final:CB_Katalog 29/11/12 13:46 Pagina 118 Circulum vitae 2007 Marseille przestrzeń miejska / urban space / öffentlicher Raum

61 CB_Catalog_final:CB_Katalog 29/11/12 13:46 Pagina 120 Giro d Italia

62 CB_Catalog_final:CB_Katalog 29/11/12 13:47 Pagina 122 Flying Helmet 2007 London Globe Theatre

63 CB_Catalog_final:CB_Katalog 29/11/12 13:47 Pagina 124 Parkowanie / Parking / Einparken 2008 Łódź przestrzeń miejska / urban space / öffentlicher Raum

64 CB_Catalog_final:CB_Katalog 29/11/12 13:47 Pagina 126 New York 2008 Łódź mieszkanie prywatne / private apartment / Privatwohnung

65 CB_Catalog_final:CB_Katalog 29/11/12 13:48 Pagina 128 Wielki Gatsby / The Great Gatsby / Der große Gatsby 2008 Tel Aviv przestrzeń miejska i restauracja hotelowa / urban space and hotel restaurant / öffentlicher Raum und Hotelrestaurant 129

66 CB_Catalog_final:CB_Katalog 29/11/12 13:48 Pagina Up 2008 Jaffa plac miejski / city square / städtischer Platz

67 CB_Catalog_final:CB_Katalog 29/11/12 13:48 Pagina 132 Catwalk 2008 Jerusalem stare miasto / old town / Altstadt Ostrożnie, krok po kroku, jak po polu minowym, każdy nierozważny ruch może skończyć się tragedią, każde bezmyślnie wypowiedziane słowo może rozpocząć kłótnię. Gingerly, taking one step after another as thought I were in a minefield, every incautious movement may end in a tragedy, every thoughtlessly uttered word may provoke an argument. Vorsichtig, Schritt für Schritt wie auf einem Minenfeld, jede unbedachte Bewegung kann mit einer Tragödie enden, jedes unvorsichtig geäußerte Wort kann einen Streit herauf - beschwören

68 CB_Catalog_final:CB_Katalog 29/11/12 13:49 Pagina 134 Menisk wypukły / Convex Meniscus / Gewölbter Meniskus 2008 Łódź przestrzeń miejska / urban space / öffentlicher Raum 134

69 CB_Catalog_final:CB_Katalog 29/11/12 13:49 Pagina 136 Mapa / Map / Landkarte 2008 Berlin, Kunstwerke

70 CB_Catalog_final:CB_Katalog 29/11/12 13:49 Pagina 138 Pianola część projektu Mapa / part of The Map project / Teil des Projekts Landkarte, 2008 Berlin biuro Kunstwerke / Kunstwerke office / Büro der Kunstwerke Alternative Route część projektu Mapa / part of The Map project / Teil des Projekts Landkarte, 2008 Berlin przestrzeń miejska / urban space / öffentlicher Raum

71 CB_Catalog_final:CB_Katalog 29/11/12 13:49 Pagina 140 Arnold Böcklin Wyspa umarlych V / The Isle of the Dead V / Die Toteninsel V 1886 Museion część projektu Mapa / part of The Map project / Teil des Projekts Landkarte, 2008 Berlin kanały miejskie / city sewers / städtische Flussläufe

72 CB_Catalog_final:CB_Katalog 29/11/12 13:50 Pagina 142 Magneto, część projektu Mapa / part of The Map project / Teil des Projekts Landkarte, 2008 Berlin wejście do metra / entrance to the underground / Eingang zur U-Bahn

73 CB_Catalog_final:CB_Katalog 29/11/12 13:50 Pagina 144 Kurchanvon

74 CB_Catalog_final:CB_Katalog 29/11/12 13:50 Pagina 146 Korzenie / Roots / Wurzeln 2008 Łódź skwer miejski / city square / städtische Grünanlage Gdy tylko znalazłem się pośród młodych drzew, stałem się milczącym świadkiem wydarzeń. As soon as I found myself among young trees, I became a silent witness of events. Sobald ich zwischen jungen Bäumen stand, wurde ich zum stummen Zeugen der Ereignisse

75 CB_Catalog_final:CB_Katalog 29/11/12 13:50 Pagina 148 Serso 2008 Bremen przestrzeń miejska / urban space / öffentlicher Raum

76 CB_Catalog_final:CB_Katalog 29/11/12 13:50 Pagina 150 Ein Musikant 2008 Bremen przestrzeń miejska / urban space / öffentlicher Raum

77 CB_Catalog_final:CB_Katalog 29/11/12 13:51 Pagina 152 Narval

78 CB_Catalog_final:CB_Katalog 29/11/12 13:51 Pagina 154 After Hours 2008 Roma mieszkanie prywatne / private apartment / Privatwohnung

79 CB_Catalog_final:CB_Katalog 29/11/12 13:51 Pagina 156 Ponieważ / Because / Weil 2008 Roma kamienica miejska / tenement house / städtisches Wohngebäude

80 CB_Catalog_final:CB_Katalog 29/11/12 13:51 Pagina 158 Alter Ego 2008 Mexico City atelier fotograficzne / photographer s studio / Fotoatelier Utożsamiłem się z metalową szafką na książki, zaniosłem ją do fotografa, by wykonał jej zdjęcie paszportowe, fotograf ustawił regał, pstryknął zdjęcie miałem szafkowy paszport. I identified with a metal bookcase so I took it to a photographer and asked him to take a passport photograph of the piece, he put it in the right position and took the picture I had a passport for the bookcase. Ich identifizierte mich mit einem Bücherregal aus Metall. Ich trug es zum Fotografen, damit er von ihm ein Passbild macht. Der Fotograf stellte das Regal auf und machte ein Foto so hatte ich einen Reisepass für das Regal

81 CB_Catalog_final:CB_Katalog 29/11/12 13:52 Pagina 160 Alter Fuego 2008 Mexico City dach budynku mieszkalnego / roof of a dwelling house / Dach eines Wohngebäudes Tak zdenerwowała mnie ta szafka na książki, że postanowiłem ją połamać, zbić i skopać. I was so upset with the bookcase that I decided to break it into pieces, beat it and kick it. Dieses Bücherregal hat mich so aufgeregt, dass ich beschloss, es zu zertrümmern, zusammenzuschlagen und zu zertreten

82 CB_Catalog_final:CB_Katalog 29/11/12 13:52 Pagina 162 Filodendronis 2008 Mexico City mieszkanie prywatne / private apartment / Privatwohnung 163

83 CB_Catalog_final:CB_Katalog 29/11/12 13:53 Pagina 164 Jet Luck 2008 Mexico City przestrzeń miejska / urban space / öffentlicher Raum Mexico City nie mogło mnie obudzić. Śniłem przez cały czas pobytu tam. Mexico City couldn t wake me. I dreamed all the time I was there. Mexiko-Stadt konnte mich nicht aufwecken. Ich träumte während meines ganzen Aufenthalts

84 CB_Catalog_final:CB_Katalog 29/11/12 13:53 Pagina 166 Miałem ją w zasięgu reki i wciąż mi uciekała, próbowałem ją obłaskawić, przymilając się do niej, kusiłem ją, nęciłem. Była już tak blisko, że wydawało mi się, iż mogę do niej doskoczyć. It was within my reach but kept escaping me, I was sweet hoping to tame it; I tempted it and enticed it. It was so close, I thought I could jump and reach it. West Point 2009 Frankfurt am Main plac miejski / city square / städtischer Platz Er war zum Greifen nahe und entwischte mir immer wieder, ich versuchte ihn zu fangen, zu umschmeicheln, ich lockte ihn. Er war schon so nahe, dass ich meinte, ich könnte ihn im Sprung erreichen

85 CB_Catalog_final:CB_Katalog 29/11/12 13:53 Pagina 168 Stojąc w stroju niedźwiedzia polarnego, próbowałem wytłumaczyć żubrowi świat ponad podziałami. Wearing a polar bear costume, I was trying to explain the concept of a world without divisions to a European bison. In der Verkleidung eines Polarbären versuchte ich einem europäischen Wisent die Vorstellung einer Welt ohne Grenzen zu erklären. Świadome zgody / Conscious Consent / Bewusstes Einvernehmen 2009 Białystok miejskie zoo / city zoo / städtischer Zoo

86 CB_Catalog_final:CB_Katalog 29/11/12 13:54 Pagina 170 Wyprawa do wnętrza Ziemi / Journey to the Center of the Earth / Die Reise zum Mittelpunkt der Erde 2009 Łódź budynek publiczny / public building / öffentliches Gebäude

87 CB_Catalog_final:CB_Katalog 29/11/12 13:54 Pagina 172 Po pewnym czasie uprawiania sztuki zauważyłem, że stałem się tworzywem. Pokazywał mi kiedyś znajomy łożyska od samochodu zanurzone w ropie, zamknięte w słoikach po ogórkach. Tworzywo musi być zakonserwowane, aby mogło dłużej i lepiej służyć i działać. Nachdem ich lange Zeit Kunst gemacht habe, stelle ich fest, dass ich zu Material geworden bin. Einst zeigte mir ein Bekannter Auto-Kugellager, die in Dieselöl getaucht und in Gurkengläsern verschlossen waren. Material muss man konservieren, damit es länger und besser hält und funktioniert. Having produced art for some time, I realized that I had become material. A friend of mine once showed me car bearings im - mersed in petroleum, closed in jars for pickling cucumbers. Material has to be conserved so that it can serve well a long time. Oxy-man 2009 Łódź pracownia konserwatorska Muzeum Sztuki / conservation studio at the Muzeum Sztuki / Restauratorenwerkstatt im Muzeum Sztuki

88 CB_Catalog_final:CB_Katalog 29/11/12 13:54 Pagina 174 Onto 2009 Łódź przestrzeń miejska / urban space / öffentlicher Raum

89 CB_Catalog_final:CB_Katalog 29/11/12 13:54 Pagina 176 Birthday

90 CB_Catalog_final:CB_Katalog 29/11/12 13:55 Pagina 178 Step by Step 2010 Łódź budynek publiczny / public building / öffentliches Gebäude

91 CB_Catalog_final:CB_Katalog 29/11/12 13:55 Pagina 180 Fruits of Labor 2010 Basel przestrzeń miejska / urban space / öffentlicher Raum

92 CB_Catalog_final:CB_Katalog 29/11/12 13:55 Pagina 182 Bunkier / Bunker / Bunker 2010 Kraków skwer przed galerią Bunkier Sztuki / square in front of the Bunkier Sztuki gallery / Platz vor der Galerie Bunkier Sztuki Będąc w Krakowie i grając w golfa w mieście, natrafiłem na bunkier. Było trudno, ale udało się wbić piłeczkę za którymś razem. When I was in Krakow and played golf in the city, I came across a bunker. It was a tough thing to do but finally I managed to stick the ball. Während meines Aufenthalts in Krakau entdeckte ich beim Golfspielen in der Stadt einen Bunker. Es war nicht einfach, aber nach mehreren Versuchen konnte ich den Ball versenken

Przemowy i Kazanie z okazji ordynacji i inwestytury. Grussworte und Predigt anlässlich der Ordination und der Investitur

Przemowy i Kazanie z okazji ordynacji i inwestytury. Grussworte und Predigt anlässlich der Ordination und der Investitur hkyms Przemowy i Kazanie z okazji ordynacji i inwestytury Grussworte und Predigt anlässlich der Ordination und der Investitur Greetings and Sermon on the occasion of ordination and investiture SŁOWA POWITANIA

Bardziej szczegółowo

Luxe. W roli głównej: Każda podróż to przygoda. Co kryje się za ruchomymi drzwiami? Free ur mind! Wywiad numeru: Artur Dzierkowski

Luxe. W roli głównej: Każda podróż to przygoda. Co kryje się za ruchomymi drzwiami? Free ur mind! Wywiad numeru: Artur Dzierkowski i l i c e u m o g ó l n o k s z t a ł c ą c e i m. m i k o ł a j a k o p e r n i k a w k o ł o b r z e g u nr 3 /2013(14) wydanie specjalne de Luxe Wywiad numeru: Artur Dzierkowski Free ur mind! Co kryje

Bardziej szczegółowo

SOŁECTWA GMINY DREZDENKO PRZEWODNIK PRZYRODNICZO-TURYSTYCZNY

SOŁECTWA GMINY DREZDENKO PRZEWODNIK PRZYRODNICZO-TURYSTYCZNY SOŁECTWA GMINY DREZDENKO PRZEWODNIK PRZYRODNICZO-TURYSTYCZNY Drezdenko 2014 WYDAWCA Urząd Miejski w Drezdenku ul. Warszawska 1 66-530 Drezdenko WSPÓŁPRACA Muzeum Puszczy Drawskiej i Noteckiej im. F. Grasia

Bardziej szczegółowo

1200 najczęściej używanych angielskich słów.

1200 najczęściej używanych angielskich słów. 1200 najczęściej używanych angielskich słów. Jeśli chcesz minimalnym wysiłkiem opanować podstawy angielskiego i rozumieć go w co najmniej 80% wystarczy, że poznasz najczęściej używane w tym języku wyrazy.

Bardziej szczegółowo

F Ü R E U R O PA E. V. ANGER and LOVE. XI Psychodrama Conference. of Psychodrama Institute for Europe. 16-18 th September 2011.

F Ü R E U R O PA E. V. ANGER and LOVE. XI Psychodrama Conference. of Psychodrama Institute for Europe. 16-18 th September 2011. P S Y C H O D R A M A I N S T I T U T F Ü R E U R O PA E. V ANGER and LOVE XI Psychodrama Conference of Psychodrama Institute for Europe 16-18 th September 2011 Kraków, Poland 1 Dear Colleagues and Friends,

Bardziej szczegółowo

14 kwietnia 20 maja 2012 14th April 20th May 2012

14 kwietnia 20 maja 2012 14th April 20th May 2012 ЕМoТІКon robert rumas & piotr wyrzykowski 14 kwietnia 20 maja 2012 14th April 20th May 2012 Zachęta Narodowa Galeria Sztuki Zachęta National Gallery of Art Warszawa 2012 Maria Morzuch Początki waszej artystycznej

Bardziej szczegółowo

Podróżowanie z Servasem

Podróżowanie z Servasem STOWARZYSZENIE SERVAS POLSKA Podróżowanie z Servasem Wrocław Warszawa 2014 3 Spis treści Część I Relacje POLSKICH podróżników Ted Karolak Od Florydy po Kalifornię 8 From Florida to California 8 Anna Sala-Wojnowska

Bardziej szczegółowo

POLISH. and let yourself be enchanted. i daj siê oczarowaæ. und lass dich verzaubern LANGUAGE SCHOOL IN KRAKÓW

POLISH. and let yourself be enchanted. i daj siê oczarowaæ. und lass dich verzaubern LANGUAGE SCHOOL IN KRAKÓW POZNAJ JĘZYK, ODKRYJ POLSKĄ KULTURĘ i daj siê oczarowaæ LERNE DIE SPRACHE KENNEN, ENTDECKE DIE POLNISCHE KULTUR und lass dich verzaubern POLISH LANGUAGE SCHOOL IN KRAKÓW EXPLORE THE LANGUAGE, DISCOVER

Bardziej szczegółowo

roboczy 2009 transform (034) n i / s u p o n i e d z i a ł e k / m o n d a y p o / m o w t o r e k / t u e s d a y ś r o d a / w e d n e s d a y

roboczy 2009 transform (034) n i / s u p o n i e d z i a ł e k / m o n d a y p o / m o w t o r e k / t u e s d a y ś r o d a / w e d n e s d a y t y t u ł roboczy 2 0 0 9 2009 transform (034) n o t e s 2 0 0 9 foto Olga Mielnikiewicz >> Oskar de Sage, Metr 2 Wisły/ Square Meter of the Vistula >>>> o r g a n i z a t o r z y / o r g a n i z e r

Bardziej szczegółowo

11 2014(21) POBIERZ NA LOTNISKU AIRPORT-FREE-WIFI. Ania Rusowicz

11 2014(21) POBIERZ NA LOTNISKU AIRPORT-FREE-WIFI. Ania Rusowicz MAGAZYN PORTU LOTNICZEGO SZCZECIN-GOLENIÓW IM. NSZZ SOLIDARNOŚĆ "SOLIDARITY" SZCZECIN-GOLENIÓW AIRPORT MAGAZINE 11 2014(21) POBIERZ NA LOTNISKU AIRPORT-FREE-WIFI Ania Rusowicz SPIS TREŚCI CONTENTS 6

Bardziej szczegółowo

Beata Sadowska TAKE YOUR FREE COPY. airport-free-wifi 08 / 2014 (11)

Beata Sadowska TAKE YOUR FREE COPY. airport-free-wifi 08 / 2014 (11) MAGAZYN MAZOWIECKIEGO PORTU LOTNICZEGO WARSZAWA-MODLIN / MASOVIA WARSZAWA-MODLIN AIRPORT MAGAZINE TAKE YOUR FREE COPY airport-free-wifi Beata Sadowska 08 / 2014 (11) 6 TOWARZYSZ PODRÓŻY FELLOW TRAVELLER

Bardziej szczegółowo

20 lat Tarnowskiego Centrum Kultury. Kulturalny Tarnów

20 lat Tarnowskiego Centrum Kultury. Kulturalny Tarnów 20 lat Tarnowskiego Centrum Kultury Kulturalny Tarnów Kulturalny Tarnów Tarnów 2012 20 lat Tarnowskiego Centrum Kultury Kulturalny Tarnów 20 lat Tarnowskiego Centrum Kultury Tarnów 2012 Spis treści Redakcja

Bardziej szczegółowo

fot. dzięki uprzejmości Muzeum Wspólczesnego Wrocław photo courtesy of the Wrocław Contemporary Museum współorganizatorzy co-organisers

fot. dzięki uprzejmości Muzeum Wspólczesnego Wrocław photo courtesy of the Wrocław Contemporary Museum współorganizatorzy co-organisers sfinansowano ze środków finansed by współorganizatorzy co-organisers partner strategiczny strategic partner patroni medialni media patronage fot. dzięki uprzejmości Muzeum Wspólczesnego Wrocław photo courtesy

Bardziej szczegółowo

Katalog wystawy Cudze chwalicie, swego nie znacie

Katalog wystawy Cudze chwalicie, swego nie znacie Katalog wystawy Cudze chwalicie, swego nie znacie Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich. Europa Inwestująca w Obszary Wiejskie. Katalog współfinansowany z funduszy Unii Europejskiej

Bardziej szczegółowo

WNOP odcinek 006 - po angielsku. Pat Flynn i Let Go - od bezrobotnego do blogera żyjącego ze swojej pasji

WNOP odcinek 006 - po angielsku. Pat Flynn i Let Go - od bezrobotnego do blogera żyjącego ze swojej pasji Podcast Więcej niż oszczędzanie pieniędzy - transkrypt WNOP odcinek 006 - po angielsku Pat Flynn i Let Go - od bezrobotnego do blogera żyjącego ze swojej pasji Opis odcinka: /006 To jest podcast Więcej

Bardziej szczegółowo

René Block. René Block O próbach demokratyzacji rynku sztuki Reminiscences of Attempts to Democratise the Art Market 10

René Block. René Block O próbach demokratyzacji rynku sztuki Reminiscences of Attempts to Democratise the Art Market 10 René Block O próbach demokratyzacji rynku sztuki Reminiscences of Attempts to Democratise the Art Market 10 1 Zeszyt wydawniczy nr 10/2013 Wykład René Blocka pt. To Create is Divine, to Multiply is Human

Bardziej szczegółowo

KRAKOWSKI SZLAK STREET ARTU Krakow Street Art Route EDYCJA 2015

KRAKOWSKI SZLAK STREET ARTU Krakow Street Art Route EDYCJA 2015 KRAKOWSKI SZLAK STREET ARTU Krakow Street Art Route EDYCJA 2015 1 Ryszard Wysokiński Dyrektor Galerii Krakowskiej Manager, Galeria Krakowska shopping centre Sztuka uliczna jest bardzo dynamiczna i zmienna.

Bardziej szczegółowo

CURATORS NETWORK 04 KRAKÓW

CURATORS NETWORK 04 KRAKÓW CURATORS NETWORK KRAKÓW Project Manager Joanna Osiewicz-Lorenzutti Assistant Coordinator Joanna Gorlach Projekty i skład / Design and typesetting Pilar Rojo Ikonografika / Iconographics Toto Castiglione

Bardziej szczegółowo

Sprawdzone sposoby na aktywne spędzenie czasu w mieście

Sprawdzone sposoby na aktywne spędzenie czasu w mieście Sprawdzone sposoby na aktywne spędzenie czasu w mieście Zapraszamy Podróż do Włocławka to dobry wybór. To możliwość aktywnego spędzania wolnego czasu. To turystyka, sport, kultura i rekreacja z pomysłem,

Bardziej szczegółowo

Projekt Project Ksia z ka.indd 75 4/14/08 9:48:47 AM

Projekt Project Ksia z ka.indd 75 4/14/08 9:48:47 AM Projekt Project 75 Ksia z ka.indd 75 4/14/08 9:48:47 AM Ksia z ka.indd 76 4/14/08 9:48:48 AM Od czego zacząć pracę nad projektem? Jaki jest pierwszy krok? Co potem? Jak poradzić sobie z ewaluacją i dokumentacją?

Bardziej szczegółowo

na cztery pory roku B i u r o P r o m o c j i

na cztery pory roku B i u r o P r o m o c j i na cztery pory roku B i u r o P r o m o c j i www.zakopane.pl Tatry od lat przyciągają swoją magią The magic of the Tatra Mountains has been attracting people for a number of years Die Tatra lockt seit

Bardziej szczegółowo

cykl wydawniczy: METAMUZEUM tom drugi: urodzeni w 1953 / 1953 born

cykl wydawniczy: METAMUZEUM tom drugi: urodzeni w 1953 / 1953 born cykl wydawniczy: METAMUZEUM tom drugi: urodzeni w 1953 / 1953 born N A R O D O W E C E N T R U M N A U K I urodzeni w 1953 / 1953 born 5 1953 1933 155 / 155 METAMUZEUM Jaap Blonk Artur Tajber Roi Vaara

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MATURALNY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO

EGZAMIN MATURALNY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO Miejsce na naklejkę z kodem szkoły dysleksja EGZAMIN MATURALNY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO POZIOM PODSTAWOWY Czas pracy 120 minut Instrukcja dla zdającego 1. Sprawdź, czy arkusz egzaminacyjny zawiera 7 stron

Bardziej szczegółowo

ZIELONA LINIA THE GREEN LINE RELACJE Z INNEJ STRONY KRAKOWA STORIES FROM ANOTHER SIDE OF KRAKOW

ZIELONA LINIA THE GREEN LINE RELACJE Z INNEJ STRONY KRAKOWA STORIES FROM ANOTHER SIDE OF KRAKOW ZIELONA LINIA THE GREEN LINE RELACJE Z INNEJ STRONY KRAKOWA STORIES FROM ANOTHER SIDE OF KRAKOW ZIELONA LINIA THE GREEN LINE RELACJE Z INNEJ STRONY KRAKOWA STORIES FROM ANOTHER SIDE OF KRAKOW KRAKÓW 2011

Bardziej szczegółowo

Broszura bezpłatna, współfinansowana z Europejskiego Funduszu Społecznego

Broszura bezpłatna, współfinansowana z Europejskiego Funduszu Społecznego WYBRANE MATERIAŁY DYDAKTYCZNE WYKORZYSTANE NA ZAJĘCIACH WYRÓWNAWCZYCH I POZALEKCYJNYCH Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KLASACH I-IV TECHNIKUM ZESPOŁU SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH IM. STANISŁAWA STASZICA W WIERUSZOWIE

Bardziej szczegółowo

PARTNER WYDANIA 08 2015(30) XXANAXX POBIERZ NA LOTNISKU AIRPORT-FREE-WIFI

PARTNER WYDANIA 08 2015(30) XXANAXX POBIERZ NA LOTNISKU AIRPORT-FREE-WIFI MAGAZYN PORTU LOTNICZEGO SZCZECIN-GOLENIÓW IM. NSZZ SOLIDARNOŚĆ "SOLIDARITY" SZCZECIN-GOLENIÓW AIRPORT MAGAZINE PARTNER WYDANIA 08 2015(30) POBIERZ NA LOTNISKU AIRPORT-FREE-WIFI XXANAXX SPIS TREŚCI

Bardziej szczegółowo

2006.09/10 (015) roboczy

2006.09/10 (015) roboczy 2006.09/10 (015) roboczy t y t u ł nasza okładka/ front cover Zygmunt Rytka Leżąc/ Lying 1999 4. okładka/ back cover Józef Żuk Piwkowski Most Gdański/ Gdański Bridge 2006 Materiałów nie zamówionych nie

Bardziej szczegółowo

10 marca 13 maja 2012 10th March 13th May 2012. Maria Brewińska Nowa rzeźba? Maria Brewińska New Sculpture?

10 marca 13 maja 2012 10th March 13th May 2012. Maria Brewińska Nowa rzeźba? Maria Brewińska New Sculpture? Martin Boyce Thea DjorDjadze Kasia Fudakowski Jerzy Goliszewski Wade Guyton Mai-Thu Perret Monika Sosnowska Tatiana Trouvé Zachęta Narodowa Galeria Sztuki Warszawa 2012 10 marca 13 maja 2012 10th March

Bardziej szczegółowo

Aleksander Nowak. Georgi Gospodinov. libretto libretto by. opera w dwóch aktach i szesnastu scenach an opera in two acts and sixteen scenes

Aleksander Nowak. Georgi Gospodinov. libretto libretto by. opera w dwóch aktach i szesnastu scenach an opera in two acts and sixteen scenes Aleksander Nowak pod honorowym patronatem Ambasadora Republiki Bułgarii w Polsce Vassiliya Takeva under the honourable auspices of Ambassador of the Republic of Bulgaria in Poland Vassiliy Takev światowa

Bardziej szczegółowo