Regulamin udzielania zamówień w TAURON Obsługa Klienta sp. z o.o.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Regulamin udzielania zamówień w TAURON Obsługa Klienta sp. z o.o."

Transkrypt

1 Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 13/2012 Prezesa Zarządu TAURON Obsługa Klienta sp. z o.o. Regulamin udzielania zamówień w TAURON Obsługa Klienta sp. z o.o. Wrocław, kwiecień 2012

2 SPIS TREŚCI Załącznik A: Regulamin Pracy Komisji przetargowej Załącznik B: Wzór dokumentu: Wniosek o powołanie komisji przetargowej i wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia Załącznik C: Wzór dokumentu: Specyfikacja Warunków Zamówienia Załącznik D:... 2 WPROWADZENIE... 3 Podstawa prawna opracowania... 3 Definicje... 3 Zakres obowiązywania Regulaminu... 5 Planowanie zamówień... 6 POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA... 7 Opis Przedmiotu Zamówienia... 7 Sposób ustalenia wartości zamówienia... 7 Uruchomienie postępowania... 9 Tryby postępowania o udzielanie zamówienia... 9 Zasady wyboru trybu postępowania o udzielenie zamówienia Zasady prowadzenia postępowań w poszczególnych trybach Zasady zatwierdzania dokumentów w postępowaniu o udzielenie zamówienia Zasady pracy Komisji przetargowej Wymagane dokumenty Wadium Zasady badania i oceny ofert, unieważnienie postępowania Zabezpieczenie należytego wykonania umowy PODSUMOWANIE Udostępnianie dokumentacji przetargowej Czynności i odpowiedzialność uczestników procesu zakupowego biorących udział w postępowaniu Postanowienia końcowe SPIS ZAŁĄCZNIKÓW Załącznik A: Regulamin Pracy Komisji przetargowej. Załącznik B: Wzór dokumentu: Wniosek o powołanie komisji przetargowej i wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia. Załącznik C: Wzór dokumentu: Specyfikacja Warunków Zamówienia. Załącznik D: Wzór dokumentu: Protokół postępowania o udzielenie zamówienia. Załącznik E: Wzór dokumentu: Wniosek o udzielenie zamówienia z zastosowaniem trybu prostego. Regulamin udzielania zamówień w TAURON Obsługa Klienta sp. z o.o. 2

3 WPROWADZENIE Podstawa prawna opracowania 1. Regulamin Organizacyjny TAURON Obsługa Klienta sp. z o.o Akt Założycielski TAURON Obsługa Klienta sp. z o.o. 3. Ustawa z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych (Dz. U. Nr 94, poz. 1037, z późn. zm.) 4. Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz. U. z 18 maja 1964 Nr 16 poz. 93 z późn. zm.) 5. Zasady Współpracy w Obszarze Zarządczym Zakupów Dostaw i Usług. Definicje 2 Niżej wymienione pojęcia mają następujące znaczenie: 1) Regulamin niniejszy Regulamin udzielania zamówień w TAURON Obsługa Klienta sp. z o.o.; 2) Zamawiający TAURON Obsługa Klienta sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu; 3) Spółka TAURON Obsługa Klienta sp. z o.o.; 4) Zarząd Zarząd TAURON Obsługa Klienta sp. z o.o.; 5) Spółki Grupy TAURON spółki Grupy TAURON objęte konsolidacją zakupów wybranych kategorii zakupowych, o których mowa w Zasadach Współpracy w Obszarze Zarządczym Zakupów Dostaw i Usług ; 6) Dyrektor Pionu Prezes lub Wiceprezes Zarządu kierujący wydzielonym Pionem organizacyjnym; 7) Biuro Zamówień komórka organizacyjna odpowiedzialna za organizowanie procesu udzielania zamówień na dostawy, usługi i roboty budowlane w Spółce; 8) Dysponent Środków - Dyrektor Departamentu, Szef Biura bezpośrednio podległy Dyrektorowi Pionu, Pełnomocnik lub Samodzielny Specjalista bezpośrednio podległy Dyrektorowi Pionu, Kierownik projektu dysponujący środkami finansowymi na realizację zamówienia; 9) Specyfikacja Warunków Zamówienia (SWZ, Specyfikacja) dokument określający warunki prowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia; 10) Plan Zamówień zbiorcze zestawienie planowanych na dany rok obrotowy zakupów w zakresie dostaw, usług i robót budowlanych; 11) Rok obrotowy rok kalendarzowy; 12) Rejestr Zamówień wykaz wszystkich postępowań o udzielenie zamówienia prowadzonych przez Biuro Zamówień. Za prowadzenie Rejestru Zamówień odpowiedzialne jest Biuro Zamówień; Regulamin udzielania zamówień w TAURON Obsługa Klienta sp. z o.o. 3

4 13) Rejestr Umów wykaz wszystkich umów zawartych przez TAURON Obsługa Klienta sp. z o.o. prowadzony przez Centrum Controllingu; 14) Wykonawca osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która ubiega się o udzielenie zamówienia, złożyła ofertę lub zawarła umowę w sprawie zamówienia; 15) Zamówienie umowa odpłatna, zawierana między Zamawiającym a wykonawcą, której przedmiotem są usługi, dostawy lub roboty budowlane; 16) Zamówienie skonsolidowane umowa zawierana pomiędzy Zamawiającym a wykonawcą albo pomiędzy Spółką Grupy TAURON a wykonawcą w celu udzielenia zamówienia na rzecz i w imieniu co najmniej dwóch Spółek Grupy TAURON; 17) Komisja przetargowa zwana dalej Komisją - zespół, którego zadaniem jest przeprowadzenie procedury przetargowej na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie; 18) Roboty budowlane wykonanie albo zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz z późn. zm.), a także realizacja obiektu budowlanego w rozumieniu tej ustawy, za pomocą dowolnych środków, zgodnie z wymaganiami określonymi przez Zamawiającego; 19) Dostawy nabywanie rzeczy, praw oraz innych dóbr, w szczególności na podstawie umowy sprzedaży, dostawy, najmu, dzierżawy oraz leasingu; 20) Usługi wszelkie świadczenia, których przedmiotem nie są roboty budowlane lub dostawy; 21) Najkorzystniejsza oferta oferta, która przedstawia najkorzystniejszy bilans ceny i innych kryteriów odnoszących się do przedmiotu zamówienia, albo oferta z najniższą ceną; 22) Cena wartość wyrażona w jednostkach pieniężnych, którą Zamawiający jest obowiązany zapłacić wykonawcy za towar, usługę lub robotę budowlaną; w cenie uwzględnia się podatek od towarów i usług oraz podatek akcyzowy, jeżeli na podstawie odrębnych przepisów sprzedaż towaru (usługi) podlega obciążeniu podatkiem od towarów i usług (VAT); 23) Wartość zamówienia wartość szacunkowa zamówienia, ustalona przez Zamawiającego z należytą starannością bez podatku od towarów i usług, z uwzględnieniem zasad opisanych w niniejszym Regulaminie; 24) Umowa ramowa umowa zawierana między Zamawiającym a jednym lub wieloma Wykonawcami, której celem jest ustalenie warunków dotyczących zamówień, jakie mogą zostać udzielone w oznaczonym okresie, w szczególności cen lub mechanizmu kształtującego ceny i jeżeli zachodzi taka potrzeba, przewidywanych ilości, 25) Zasady Współpracy w Obszarze Zarządczym Zakupów Dostaw i Usług dokument stanowiący zbiór reguł, w oparciu o które realizowana jest współpraca TAURON Polska Energia S.A. ze Spółkami Zależnymi w Obszarze Zarządczym Zakupów Dostaw i Usług, przekazane Spółce do stosowania przez TAURON Polska Energia S.A. Ww. dokument określa w szczególności cele oraz formy współpracy w Obszarze Zarządczym Zakupów Dostaw i Usług pomiędzy TAURON Polska Energia S.A. oraz Spółkami Zależnymi. Regulamin udzielania zamówień w TAURON Obsługa Klienta sp. z o.o. 4

5 Zakres obowiązywania Regulaminu 3 1. Niniejszy Regulamin określa zasady i tryby udzielania zamówień przez TAURON Obsługa Klienta sp. z o.o. 2. Regulaminu nie stosuje się do umów z zakresu prawa pracy. 3. Regulaminu nie stosuje się do zamówień, których przedmiotem są: 1) dostawy wody za pomocą sieci wodociągowej lub odprowadzanie ścieków do sieci kanalizacyjnej, 2) dostawy energii elektrycznej z sieci elektroenergetycznej, 3) dostawy gazu z sieci gazowej, 4) dostawy ciepła z sieci ciepłowniczej, 5) powszechne usługi pocztowe w rozumieniu ustawy z dnia 12 czerwca 2003 r. - Prawo pocztowe (tekst jednolity Dz. U. z 2008 Nr 189, poz z późn. zm.), 6) sponsoring, 7) usługi arbitrażowe lub pojednawcze, 8) usługi Narodowego Banku Polskiego, 9) usługi w zakresie badań naukowych i prac rozwojowych oraz świadczenie usług badawczych, 10) nabycie, przygotowanie, produkcja lub koprodukcja materiałów programowych przeznaczonych do emisji w radiu, telewizji lub Internecie, 11) zakup czasu antenowego, 12) nabycie własności nieruchomości oraz innych praw do nieruchomości, w szczególności dzierżawy i najmu, 13) usługi finansowe związane z emisją, sprzedażą, kupnem lub transferem papierów wartościowych lub innych instrumentów finansowych, w szczególności związane z transakcjami mającymi na celu uzyskanie dla Zamawiającego środków pieniężnych lub kapitału, 14) usługi: a) socjalne (finansowane z funduszu socjalnego), b) hotelarskie lub restauracyjne, c) transportu kolejowego, d) transportu morskiego i żeglugi śródlądowej, e) prawnicze i doradcze, f) rekrutacji lub pozyskiwania personelu, g) szkoleniowe i edukacyjne, h) społeczne i zdrowotne, i) w zakresie kultury, sportu lub rekreacji, z wyjątkiem usług kablowej sieci radiowej i telewizyjnej, j) detektywistyczne i bezpieczeństwa z wyjątkiem samochodów opancerzonych. 4. Regulaminu nie stosuje się ponadto do udzielania zamówień w ramach uprzednio zawartych umów ramowych. Regulamin udzielania zamówień w TAURON Obsługa Klienta sp. z o.o. 5

6 5. Do stosowania Regulaminu zobowiązani są wszyscy pracownicy Zamawiającego w zakresie wynikającym z treści niniejszego Regulaminu. 6. Do organizowania postępowań związanych z wyborem wykonawców zobowiązani są: 1) Biuro Zamówień w zakresie wszystkich zamówień na dostawy, usługi i roboty budowlane o wartości powyżej euro, 2) Dysponenci Środków dla zamówień zgodnych z zakresem swojego działania, o wartości nieprzekraczającej euro. 7. Planowanie, przygotowanie i realizacja postępowań o udzielenie zamówień, w tym zamówień skonsolidowanych odbywa się z uwzględnieniem zasad określonych w Zasadach Współpracy w Obszarze Zarządczym Zakupów Dostaw i Usług. 8. Postępowanie o udzielenie zamówienia skonsolidowanego prowadzi Spółka Grupy TAURON wskazana w Planie Zamówień Skonsolidowanych. Planowanie zamówień 1. Realizacja postępowań o udzielenie zamówienia odbywa się na podstawie: 4 1) zatwierdzonego planu rzeczowo finansowego - dla zamówień o wartości do euro 2) Planu Zamówień - dla zamówień o wartości powyżej euro, 3) decyzji doraźnych: a) Dyrektora Departamentu Wsparcia - dla zamówień o wartości nieprzekraczających euro, b) Prezesa Zarządu - Dyrektora Generalnego dla zamówień nieprzekraczających euro. 2. Plan Zamówień opracowywany jest jeden raz w roku na następny rok obrotowy na podstawie informacji przekazanych przez Dysponentów Środków. 3. Plan Zamówień przygotowywany jest w oparciu o kategoryzację zakupów w Grupie TAURON z uwzględnieniem zasad i w termianach określonych w Zasadach Współpracy w Obszarze Zarządczym Zakupów Dostaw i Usług. 4. Plan Zamówień sporządza Biuro Zamówień. 5. Poszczególne pozycje do Planu Zamówień wpisywane są w postaci zagregowanej zgodnie z zasadą określoną w 5 ust Dysponenci Środków, którzy odpowiadają za realizację zadań (zakupów), zobowiązani są do zgłaszania wszystkich zadań (zakupów) o wartości powyżej euro do Planu Zamówień, na zasadach i w terminach określonych Poleceniu służbowym wydanym w tej sprawie. 7. Wartość zamówień ustala się w oparciu o 6 Regulaminu. Dysponenci środków odpowiedzialni są za prawidłowe ustalenie wartości zadań (zakupów), a w szczególności za przestrzeganie wyrażonej w 6 ust. 2 Regulaminu, zasady nie dzielenia zamówienia na części i nie zaniżania jego wartości. 8. Plan Zamówień zatwierdza Prezes Zarządu - Dyrektor Generalny. 9. Zamówienia o wartości przekraczającej euro a nie ujęte w Planie Zamówień wymagają korekty Planu Zamówień poprzez dodanie nowej pozycji. Regulamin udzielania zamówień w TAURON Obsługa Klienta sp. z o.o. 6

7 10. Korekta Planu Zamówień polegająca na rozszerzeniu Planu Zamówień poprzez dodanie nowej pozycji wymaga zgody Prezesa Zarządu - Dyrektora Generalnego na podstawie pozytywnej pisemnej opinii Szefa Biura Zamówień. Zmiany Planu Zamówień w pozostałym zakresie wymagają zgody Szefa Biura Zamówień, postanowienia ust. 4 stosuje się odpowiednio. 11. Podstawą do korekty Planu Zamówień są co do zasady: zmiany planu rzeczowofinansowego lub zatwierdzenie prowizorium planu rzeczowo-finansowego na kolejny okres obrotowy lub zakupy ujęte w planie rzeczowo - finansowym a nie zgłoszone do Planu Zamówień. 12. Decyzje doraźne mogą dotyczyć zamówień nieplanowanych lub niemożliwych do zaplanowania pod warunkiem uzasadnienia potrzeby udzielenia zamówienia i wskazania aktualnego lub docelowego źródła finansowania zamówienia. 13. Podjęcie decyzji doraźnej wymaga uzyskania uprzedniej pisemnej opinii Centrum Controllingu. POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA Opis Przedmiotu Zamówienia 5 1. Przedmiot zamówienia określa się za pomocą obiektywnych cech technicznych, jakościowych lub wymagań funkcjonalnych. 2. Opis przedmiotu zamówienia powinien uwzględniać standardy, wytyczne lub inne ustalenia techniczne przyjęte do stosowania przez Zamawiającego. 3. W przypadku dostaw dopuszcza się opisanie przedmiotu zamówienia poprzez wskazanie co najmniej trzech produktów o porównywalnych parametrach, spełniających wymagania Zamawiającego i zapewniających uczciwą konkurencję. 4. Jeżeli zastosowanie zasad opisanych w ust. 1 i 3 nie jest możliwe lub ze względu na specyfikę przedmiotu zamówienia, dopuszcza się opisanie przedmiotu zamówienia przez wskazanie typu pożądanego produktu, z jednoczesnym zapisem lub równoważny. Warunki, jakie powinien spełnić produkt równoważny Zamawiający określa w Specyfikacji. 5. W uzasadnionych przypadkach Dyrektor Pionu w zakresie dotyczącym działalności podległego pionu może wyrazić zgodę na wskazanie jednego produktu, nie dopuszczając produktów równoważnych. 6. Przedmiot zamówienia winien obejmować dostawy lub usługi tego samego rodzaju, przeznaczone do tego samego celu, w ilościach wynikających z możliwych do zaplanowania potrzeb Zamawiającego, w okresie co najmniej 12 miesięcy. Sposób ustalenia wartości zamówienia 6 1. Podstawą ustalenia wartości zamówienia jest całkowite szacunkowe wynagrodzenie wykonawcy, bez podatku od towarów i usług, ustalone przez Zamawiającego z należytą starannością. 2. Zakazuje się dzielenia zamówienia na części lub zaniżania jego wartości w celu uniknięcia stosowania przepisów Regulaminu. Regulamin udzielania zamówień w TAURON Obsługa Klienta sp. z o.o. 7

8 3. Jeżeli Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych albo udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania, wartością zamówienia jest łączna wartość poszczególnych części zamówienia. 4. Wartość zamówienia na usługi lub dostawy można szacować w oparciu o: 1) wartości historyczne dotyczące kosztów podobnych zamówień, na podstawie analizy danych z innych postępowań o udzielenie zamówienia, lub 2) informacje rynkowe zebrane na podstawie: a) odpowiedzi na zapytania, zebrane od potencjalnych wykonawców, b) analizy ogólnodostępnych źródeł (np. katalogi branżowe, cenniki), c) innych danych na temat kształtowania się cen na rynku. 5. Podstawą obliczenia wartości zamówienia na usługi lub dostawy powtarzające się okresowo jest łączna wartość zamówień tego samego rodzaju: 1) udzielonych w terminie poprzednich 12 miesięcy lub w poprzednim roku obrotowym, z uwzględnieniem zmian ilościowych zamawianych usług lub dostaw oraz prognozowanego na dany rok średniorocznego wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem, albo 2) których Zamawiający zamierza udzielić w terminie 12 miesięcy następujących po pierwszej usłudze lub dostawie. 6. Jeżeli zamówienia udziela się na czas: 1) nieoznaczony, wartością zamówienia jest wartość ustalona z uwzględnieniem okresu 48 miesięcy wykonywania zamówienia; 2) oznaczony,wartością zamówienia jest wartość ustalona z uwzględnieniem okresu wykonywania zamówienia, a w przypadku zamówień, których przedmiotem są dostawy nabywane na podstawie umowy dzierżawy, najmu lub leasingu z uwzględnieniem również wartości końcowej przedmiotu umowy w sprawie zamówienia. 7. Wartością umowy ramowej jest łączna wartość zamówień, których Zamawiający przewiduje udzielić w okresie trwania umowy ramowej. 8. Jeżeli zamówienie obejmuje usługi bankowe lub inne usługi finansowe, wartością zamówienia są opłaty, prowizje, odsetki i inne podobne świadczenia. 9. Wartość zamówienia na roboty budowlane ustala się na podstawie: 1) kosztorysu inwestorskiego sporządzanego na etapie opracowania dokumentacji projektowej albo na podstawie planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym, jeżeli przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane, 2) planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym, jeżeli przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane. 10. Obliczenia wartości zamówienia dokonuje się nie wcześniej niż: 1) 3 miesiące przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli przedmiotem są dostawy lub usługi, 2) 6 miesięcy przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli przedmiotem są roboty budowlane. Regulamin udzielania zamówień w TAURON Obsługa Klienta sp. z o.o. 8

9 11. Jeżeli po ustaleniu wartości zamówienia nastąpiła zmiana okoliczności mających wpływ na dokonane ustalenie, Zamawiający przed wszczęciem postępowania dokonuje zmiany wartości zamówienia. 12. Wartość zamówienia winna być ustalona w PLN oraz dodatkowo w euro wg średniego kursu PLN w stosunku do euro ustalonego w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów w sprawie średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych. Uruchomienie postępowania 7 1. Uruchomienie procedury postępowania o udzielenie zamówienia organizowanego przez Biuro Zamówień wymaga sporządzenia przez Dysponenta Środków, na wniosek którego będzie realizowane zamówienie, Wniosku o powołanie komisji przetargowej i wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia przygotowanego wg wzoru stanowiącego załącznik B do niniejszego Regulaminu. 2. Przed złożeniem wniosku, o którym mowa w ust. 1, do zatwierdzenia zgodnie z 11 ust. 2, Dysponent Środków jest zobowiązany do uzyskania opinii Biura Zamówień. 3. Zatwierdzony Wniosek o powołanie komisji przetargowej i wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia stanowi podstawę do sporządzenia przez Biuro Zamówień Specyfikacji Warunków Zamówienia, zgodnie ze wzorem określonym w załączniku C do niniejszego Regulaminu oraz zaproszenia do negocjacji/ zaproszenia do złożenia ofert/ ogłoszenia, w zależności od trybu postępowania o udzielenie zamówienia. Tryby postępowania o udzielanie zamówienia 8 1. W zakresie zamówień stosuje się następujące tryby postępowania o udzielanie zamówienia: 1) przetarg nieograniczony, 2) ofertowy, 3) negocjacje z ogłoszeniem, 4) negocjacje bez ogłoszenia, 5) zamówienie z wolnej ręki, 6) prosty, 7) licytacja elektroniczna. 2. Przetarg nieograniczony polega na udzieleniu zamówienia na dostawy, usługi lub roboty budowlane wykonawcy wyłonionemu spośród nieograniczonej liczby wykonawców. Ogłoszenie o przetargu zamieszczane jest na stronie internetowej Zamawiającego na okres co najmniej 10 dni w przypadku dostaw lub usług oraz co najmniej 20 dni w przypadku robót budowlanych, a w razie potrzeby w prasie regionalnej lub ogólnokrajowej. 3. Tryb ofertowy polega na udzieleniu zamówienia na dostawy, usługi lub roboty budowlane wykonawcy wyłonionemu spośród wykonawców, zaproszonych do złożenia oferty. Profil prowadzonej działalności zaproszonych wykonawców powinien odpowiadać Regulamin udzielania zamówień w TAURON Obsługa Klienta sp. z o.o. 9

10 przedmiotowi zamówienia. Zaproszone firmy winny gwarantować należyte wykonanie zamówienia oraz uczciwą konkurencję. 4. Tryb negocjacji z ogłoszeniem - polega na udzieleniu zamówienia na dostawy, usługi lub roboty budowlane wykonawcy wyłonionemu spośród nieograniczonej liczby wykonawców po przeprowadzeniu negocjacji warunków realizacji zamówienia i złożeniu ofert. Ogłoszenie o negocjacjach zamieszczane jest na stronie internetowej Zamawiającego, a w razie potrzeby w prasie regionalnej lub ogólnokrajowej. W ogłoszeniu podaje się liczbę wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w negocjacjach, określając sposób oceny spełniania warunków (ranking wykonawców) w przypadku zgłoszenia się większej liczby wykonawców. Negocjacje mogą być poprzedzone składaniem ofert wstępnych. Po zakończeniu negocjacji wykonawcy składają oferty ostateczne. 5. Tryb negocjacji bez ogłoszenia - polega na udzieleniu zamówienia na dostawy, usługi lub roboty budowlane wykonawcy wyłonionemu spośród zaproszonych wykonawców po przeprowadzeniu negocjacji warunków realizacji zamówienia i złożeniu ofert. Zaproszenie do negocjacji kierowane jest do wykonawców mogących wykonać dane zamówienie, których następnie zaprasza się do składania ofert. Profil prowadzonej działalności zaproszonych wykonawców powinien odpowiadać przedmiotowi zamówienia. Zaproszone firmy winny gwarantować należyte wykonanie zamówienia oraz uczciwą konkurencję. Tryb negocjacji bez ogłoszenia może mieć zastosowanie, w przypadku spełnienia, co najmniej jednej z niżej wymienionych przesłanek: 1) nie można z góry określić szczegółowych cech zamawianych dostaw lub usług w taki sposób, aby umożliwić wybór najkorzystniejszej oferty, 2) ze względu na przedmiot zamówienia istnieje potrzeba ograniczenia ryzyka związanego z prowadzonym postępowaniem oraz realizacją zamówienia, 6. Tryb zamówienia z wolnej ręki polega na udzieleniu zamówienia po przeprowadzeniu negocjacji tylko z jednym wykonawcą i może mieć zastosowanie w przypadku spełnienia co najmniej jednej z niżej wymienionych przesłanek: 1) zamówienie udzielane jest Spółce Grupy TAURON, 2) zachodzi uzasadniona potrzeba pilnego udzielenia zamówienia, 3) ze względu na szczególny charakter robót budowlanych, usług lub dostaw można je uzyskać tylko od jednego wykonawcy, 4) względy techniczne lub ekonomiczne przemawiają za udzieleniem zamówienia wybranemu wykonawcy, 5) z przyczyn związanych z ochroną praw wyłącznych, wynikających z odrębnych przepisów, 6) w postępowaniu prowadzonym w innym trybie nie wpłynęła żadna oferta lub wszystkie zostały odrzucone, a pierwotne warunki zamówienia nie zostały w posób istotny zmienione, 7) udzielane jest zamówienie dodatkowe lub uzupełniające dotychczasowemu wykonawcy zamówienia podstawowego, jeśli wartość zamówienia dodatkowego lub uzupełniającego nie przekracza 50% wartości udzielonego zamówienia podstawowego, a zachodzi konieczność zachowania tych samych norm, parametrów i standardów, 8) w związku z likwidacją działalności innego podmiotu, postępowaniem egzekucyjnym albo upadłościowym możliwe jest udzielenie zamówienia na szczególnie korzystnych warunkach, Regulamin udzielania zamówień w TAURON Obsługa Klienta sp. z o.o. 10

11 9) w związku z trwającymi przez bardzo krótki okres szczególnie korzystnymi okolicznościami możliwe jest udzielenie zamówienia po cenie znacząco niższej od cen rynkowych, 10) zamówienie jest dokonywane na giełdzie towarowej, w rozumieniu przepisów o giełdach towarowych, 11) zamówienie dotyczy przeprowadzenia eksperymentu lub sporządzenia opinii bądź ekspertyzy specjalistycznej, opracowania studiów lub analiz rynku (np.: pilotażowego zlecenia usługi celem zbadania możliwości osiągnięcia zamierzonego efektu), 12) przedmiotem zamówienia są: prace projektowe, oprogramowanie komputerowe lub wykonanie modyfikacji (upgrade lub downgrade) oprogramowania komputerowego w ramach praw autorskich. 7. Tryb prosty polega na udzieleniu zamówienia o wartości nieprzekraczającej euro wykonawcy wybranemu przez Zamawiającego, przy zachowaniu zasad gospodarności. 8. Tryb licytacji elektronicznej polega na udzieleniu zamówienia na dostawy, usługi, roboty budowlane o ustalonych standardach jakościowych spośród ofert złożonych elektronicznie za pomocą formularza umieszczonego na stronie internetowej, umożliwiającego wprowadzenie niezbędnych danych w trybie bezpośredniego połączenia z tą stroną. Wykonawcy składają kolejne korzystniejsze oferty (postąpienia), podlegające automatycznej klasyfikacji. Zasady wyboru trybu postępowania o udzielenie zamówienia 9 1. Podstawowymi trybami postępowania o udzielenie zamówienia są przetarg nieograniczony, licytacja elektroniczna i negocjacje z ogłoszeniem. 2. Pozostałe tryby postępowania o udzielenie zamówienia mogą być stosowne wyłącznie w przypadkach określonych w niniejszym Regulaminie. 3. Dysponent Środków wnioskujący o udzielenie zamówienia proponuje tryb postępowania o udzielenie zamówienia, w jakim ma być udzielone zamówienie, przedstawiając uzasadnienie wyboru trybu. Uzasadnienia nie wymaga wybór trybu przetargu nieograniczonego, licytacji elektronicznej oraz negocjacji z ogłoszeniem. 4. W przypadku wyboru trybów: ofertowego, negocjacji bez ogłoszenia, oraz z wolnej ręki, Dysponent Środków sporządza listę wykonawców, których można zaprosić do udziału w postępowaniu. Zasady prowadzenia postępowań w poszczególnych trybach Postępowanie o udzielenie zamówienia jest niejawne z zastrzeżeniem ust Zarząd może odstąpić od wyłączenia jawności, informując o tym w ogłoszeniu/zaproszeniu do negocjacji/zaproszeniu do złożenia oferty oraz Specyfikacji (o ile tryb postępowania o udzielenie zamówienia wymaga jej sporządzenia). Regulamin udzielania zamówień w TAURON Obsługa Klienta sp. z o.o. 11

12 3. Postępowanie o udzielenie zamówienia przygotowuje i przeprowadza się w sposób zapewniający zachowanie uczciwej konkurencji oraz równe traktowanie wykonawców. 4. Czynności związane z przygotowaniem oraz przeprowadzeniem postępowania o udzielenie zamówienia wykonują osoby zapewniające bezstronność i obiektywizm. 5. Zamawiający może powierzyć przygotowanie lub przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia osobie trzeciej, o ile Zarząd udzieli takiej osobie stosownego zlecenia. 6. Zaproszenie do negocjacji/zaproszenie do złożenia oferty, z wyjątkiem trybu prostego i zamówienia z wolnej ręki, kierowane jest do takiej liczby wykonawców, która zapewni wybór najkorzystniejszej oferty, konkurencję i sprawny przebieg postępowania, tj. co do zasady nie mniej niż 3, z zastrzeżeniem ust W przypadku, gdy specjalistyczny charakter zamówienia ogranicza liczbę wykonawców, zaproszenie do negocjacji/zaproszenie do złożenia oferty kierowane jest do wszystkich wykonawców mogących wykonać zamówienie. 8. W sytuacji, o której mowa w ust. 7, Dysponent Środków zobowiązany jest do uzyskania zgody Dyrektora Pionu w zakresie dotyczącym działalności podległego pionu. 9. Zaproszenie do negocjacji/zaproszenie do złożenia oferty wraz ze Specyfikacją (o ile tryb postępowania o udzielenie zamówienia wymaga jej sporządzenia) kierowane jest do wykonawcy drogą mailową lub na piśmie. 10. W każdym postępowaniu o udzielenie zamówienia - poza trybem prostym i z wolnej ręki - obowiązują poniższe zasady: 1) kryteria wyboru ofert w trakcie postępowania nie ulegają zmianie, z wyjątkiem trybu negocjacji z ogłoszeniem i trybu negocjacji bez ogłoszenia, 2) wymagane jest sporządzenie Specyfikacji Warunków Zamówienia, z wyjątkiem trybu licytacji elektronicznej, 3) termin składania ofert określony w zaproszeniu do złożenia oferty lub ogłoszeniu o przetargu jest uzależniony od charakteru i stopnia złożoności zadania. W przypadku przetargu nieograniczonego ogłoszenia o przetargu winno być publikowane na okres co najmniej 10 dni w przypadku dostaw lub usług oraz co najmniej 20 dni w przypadku robót budowlanych przed terminem składania ofert, 4) stosuje się, o ile jest to uzasadnione, aukcję elektroniczną. 11. W trybie prostym wymagane jest sporządzenie przez Dysponenta Środków Wniosku o udzielenie zamówienia z zastosowaniem trybu prostego wg wzoru stanowiącego załącznik E do niniejszego Regulaminu. 12. Przed złożeniem wniosku, o którym mowa w ust. 11, do zatwierdzenia zgodnie z 11 ust. 1, Dysponent Środków jest zobowiązany do uzyskania opinii Biura Zamówień. 13. Opinia Biura Zamówień, o której mowa w ust. 12, wydawana jest w przedmiocie zasadności udzielenia zamówienia, z uwzględnieniem w szczególności zawartych umów i planowanych zamówień. 14. Po zatwierdzeniu wniosku, o którym mowa w ust. 11, zgodnie z 11 ust. 1, a przed udzieleniem zamówienia, Dysponent Środków jest zobowiązany do dokonania rejestracji wniosku w Biurze Zamówień. 15. Prowadzenie postępowań o udzielenie zamówienia z zastosowaniem aukcji elektronicznej lub w trybie licytacji elektronicznej odbywa się z uwzględnieniem zasad określonych w Zasadach Współpracy w Obszarze Zarządczym Zakupów Dostaw i Usług. Regulamin udzielania zamówień w TAURON Obsługa Klienta sp. z o.o. 12

13 Zasady zatwierdzania dokumentów w postępowaniu o udzielenie zamówienia 1. W trybie prostym: 11 1) zatwierdzenia Wniosku o udzielenie zamówienia z zastosowaniem trybu prostego oraz wyboru oferty dokonuje: a) Dyrektor Departamentu Wsparcia dla zamówień o wartości nieprzekraczającej euro, b) Prezes Zarządu - Dyrektor Generalny dla zamówień nieprzekraczających euro, 2) zawarcie umowy lub złożenie zamówienia następuje z zachowaniem zasad reprezentacji Spółki lub w zakresie posiadanych pełnomocnictw. 2. Dla postępowań o wartości zamówienia powyżej euro, Zarząd: 1) wyraża zgodę na wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia 2) powołuje i odwołuje Komisję,, 3) zatwierdza: a) Wniosek o powołanie komisji przetargowej i wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia, b) tryb postępowania, c) Specyfikację Warunków Zamówienia, d) modyfikację treści SWZ z zastrzeżeniem ust. 3 niniejszego paragrafu, e) Protokół postępowania o udzielenie zamówienia, 4) unieważnia postępowanie, 5) dokonuje: a) wyboru oferty najkorzystniejszej, b) wykluczenia wykonawcy, c) odrzucenia oferty, 6) wyraża zgodę na zawarcie umowy, z zastrzeżeniem zapisów Aktu Założycielskiego TAURON Obsługa Klienta oraz ustawy z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych (Dz. U. Nr 94, poz. 1037, z późn. zm.) 3. Komisja może dokonać modyfikacji SWZ w zakresie wynikającym z oczywistych omyłek i zmiany terminu składania ofert. 4. Ustalenia wartości zobowiązania dokonuje się w protokole z postępowania na dzień zakończenia prac Komisji, wg średniego kursu waluty PLN do EURO ogłaszanego przez NBP i obowiązującego w dniu poprzedzającym zakończenie prac Komisji. Regulamin udzielania zamówień w TAURON Obsługa Klienta sp. z o.o. 13

14 Zasady pracy Komisji przetargowej Postępowanie o udzielenie zamówienia o wartości powyżej euro przeprowadza Komisja. Skład Komisji uzgadniany jest z Szefem Biura Zamówień oraz z przełożonymi Członków Komisji. W trybie prostym powołanie Komisji nie jest wymagane. 2. Komisja działa co najmniej w składzie: 1) przewodniczący przedstawiciel Biura Zamówień lub przedstawiciel Dysponenta Środków wnioskującego o udzielenie zamówienia, 2) sekretarz przedstawiciel Biura Zamówień, 3) członek przedstawiciel Dysponenta Środków, na rzecz którego prowadzone jest postępowanie o udzielenie zamówienia lub inna osoba merytoryczna, 3. Komisja działa w składzie minimum trzyosobowym. 4. Zamawiający dopuszcza możliwość powołania w skład Komisji osoby będącej pracownikiem innej spółki Grupy TAURON. 5. Zasady działania Komisji i obowiązki jej członków reguluje Regulamin Pracy Komisji przetargowej stanowiący załącznik A do niniejszego Regulaminu. 6. Członkowie Komisji oraz inne osoby biorące udział w postępowaniu zobowiązani są do znajomości i przestrzegania niniejszego Regulaminu. Wymagane dokumenty Zasady prowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia ustala się w Specyfikacji Warunków Zamówienia. Wzór Specyfikacji Warunków Zamówienia stanowi załącznik C do niniejszego Regulaminu. Istnieje możliwość wprowadzenia dodatkowych zapisów, niezmieniających istotnych postanowień załączonego wzoru. Zmiana istotnych postanowień wzoru wymaga uprzedniej pisemnej zgody Szefa Biura Zamówień. 2. W postępowaniach o wartości powyżej euro: 1) Zamawiający żąda następujących dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania: a) aktualnego odpisu z właściwego rejestru albo aktualnego zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, b) oświadczenia o spełnianiu przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu oraz o nie podleganiu wykluczeniu (zgodnie ze wzorem zawartym w SWZ). 2) Zamawiający może żądać dodatkowo innych dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania: a) koncesji, zezwolenia lub licencji, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania koncesji, zezwolenia lub licencji na podjęcie działalności gospodarczej w zakresie objętym zamówieniem, Regulamin udzielania zamówień w TAURON Obsługa Klienta sp. z o.o. 14

15 b) dokumentów stwierdzających, że osoby, które będą wykonywać zamówienie, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień, c) dla robót budowlanych wykazu wykonanych w ciągu ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, robót budowlanych, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, odpowiadających swoim rodzajem i wartością robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia, z podaniem ich wartości oraz daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentów potwierdzających, że roboty te zostały wykonane należycie, d) dla dostaw lub usług wykazu wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w ciągu ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, dostaw lub usług, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców oraz załączeniem dokumentów potwierdzających, że dostawy lub usługi te zostały wykonane lub są wykonywane należycie, e) aktualnego zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu do składania ofert. f) aktualnego zaświadczenia z właściwego oddziału ZUS lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego odpowiednio, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu do składania ofert. g) oświadczenia na temat przeciętnej liczby zatrudnionych pracowników oraz liczebności personelu kierowniczego, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a w przypadku, gdy okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, jeżeli przedmiotem zamówienia są roboty budowlane lub usługi, h) wykazu niezbędnych do wykonania zamówienia narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń, jakimi dysponuje wykonawca, i) wykazu osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług i kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności,, j) sprawozdania finansowego albo jego części, a jeżeli podlega ono badaniu przez biegłego rewidenta zgodnie z przepisami o rachunkowości również z opinią o badanym sprawozdaniu albo w przypadku wykonawców nie zobowiązanych do sporządzania sprawozdania finansowego, innych dokumentów określających obroty, zysk oraz zobowiązania i należności - za okres nie dłuższy niż ostatnie 3 lata obrotowe, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - za ten okres, k) informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo kredytowej, w których wykonawca posiada rachunek, potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, wystawionej nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, Regulamin udzielania zamówień w TAURON Obsługa Klienta sp. z o.o. 15

16 l) opłaconej polisy lub innego dokumentu ubezpieczenia potwierdzającego, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej związanej z przedmiotem zamówienia, m) zaświadczenia podmiotu uprawnionego do kontroli jakości potwierdzającego, że dostarczane produkty odpowiadają określonym normom lub specyfikacjom technicznym, n) zaświadczenia niezależnego podmiotu uprawnionego do kontroli jakości, potwierdzającego, iż wykonawca spełnia określone wymogi jakościowe w zakresie świadczenia usług będących przedmiotem zamówienia, lub równoważnych dokumentów potwierdzających jakość świadczonych usług, jeżeli wykonawca nie może w terminie uzyskać wymaganego zaświadczenia, o) aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego albo równoważnego zaświadczenia właściwego organu sądowego lub administracyjnego kraju pochodzenia osoby, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, p) aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego dotyczącej podmiotu zbiorowego, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, 3) W celu potwierdzenia, że oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego, Zamawiający może żądać ponadto: a) próbek, opisów lub fotografii; b) opisu urządzeń technicznych, instrukcji obsługi oraz środków stosowanych przez wykonawcę dostaw lub usług oraz opisu zaplecza naukowo-badawczego wykonawcy, w celu potwierdzenia zapewnienia odpowiedniej jakości realizowanego zamówienia. 3. Dla zamówień na dostawy i usługi prowadzonych w trybie przetargu nieograniczonego Specyfikację udostępnia się na stronie internetowej Zamawiającego w dniu zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu. W przypadkach uzasadnionych względami technicznymi, organizacyjnymi lub finansowymi, Prezes Zarządu Dyrektor Generalny może wyrazić zgodę na odstąpienie od powyższej zasady. 4. Dla zamówień prowadzonych w trybach: ofertowym i negocjacji z ogłoszeniem, Zamawiający może udostępnić Specyfikację na stronie internetowej, jeżeli dostęp do tej Specyfikacji będzie ograniczony do wykonawców zaproszonych do danego postępowania 5. W przypadku zamieszczenia Specyfikacji na stronie internetowej Zamawiającego treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający zamieszcza na tej stronie bez ujawnienia źródła zapytania. Wadium Zamawiający żąda od wykonawców wniesienia wadium, jeżeli wartość zamówienia w przetargu nieograniczonym przekracza wyrażoną w złotych równowartość kwoty euro. 2. W pozostałych postępowaniach w zależności od przedmiotu zamówienia oraz trybu postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający może żądać wniesienia wadium. 3. Kwotę wadium, nie większą niż 5% wartości zamówienia, określa Zamawiający. 4. Zamawiający określa termin, formę i miejsce wniesienia wadium w SWZ. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach: Regulamin udzielania zamówień w TAURON Obsługa Klienta sp. z o.o. 16

17 1) pieniężnej, 2) poręczeniu bankowym, 3) gwarancji bankowej, 4) gwarancji ubezpieczeniowej. 5. Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający przechowuje na rachunku bankowym. Przelew winien posiadać adnotację identyfikującą dane postępowanie o udzielenie zamówienia. 6. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium, jeżeli: 1) upłynął termin związania ofertą, 2) zawarto umowę w sprawie zamówienia i wniesiono zabezpieczenie należytego wykonania tej umowy (o ile Zamawiający wymagał jego wniesienia), 3) Zamawiający unieważnił postępowanie o udzielenie zamówienia, 4) wykonawca wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert, 5) wykonawca został wykluczony z postępowania, 6) oferta wykonawcy została odrzucona. 7. Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, Zamawiający zwraca je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez wykonawcę. 8. Zwrotu wadium dokonuje Centrum Finansów na pisemny wniosek Biura Zamówień w terminie do 5 dni od daty złożenia wniosku. 9. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli: 1) wykonawca, którego oferta została wybrana odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia na warunkach określonych w ofercie, 2) wykonawca, którego oferta została wybrana nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy (o ile Zamawiający wymagał jego wniesienia), 3) zawarcie umowy w sprawie zamówienia stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy. Zasady badania i oceny ofert, unieważnienie postępowania 1. Wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia podlegają wykonawcy, którzy: 15 1) nie spełniają warunków udziału w postępowaniu określonych w SWZ, 2) nie złożyli oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu lub dokumentów potwierdzających spełnianie tych warunków lub nie uzupełnili ich w trybie, o którym mowa w ust. 8, 3) nie wnieśli wadium, w tym również na przedłużony okres związania ofertą lub nie zgodzili się na przedłużenie okresu związania ofertą, 4) wykonywali czynności bezpośrednio związane z przygotowaniem prowadzonego postępowania lub posługiwali się w celu sporządzenia oferty osobami uczestniczącymi Regulamin udzielania zamówień w TAURON Obsługa Klienta sp. z o.o. 17

18 w dokonywaniu tych czynności, chyba że udział tych wykonawców nie utrudni uczciwej konkurencji, 5) złożyli nieprawdziwe informacje mające wpływ na wynik prowadzonego postępowania. 2. Zamawiający ma możliwość podjęcia decyzji o wykluczeniu z postępowania wykonawcy, który poprzez nienależyte wykonanie lub niewykonanie zamówienia, albo poprzez inne działania związane z zamówieniem naraził Zamawiającego lub inne Spółki Grupy TAURON na szkodę, a w szczególności w innych postępowaniach bez ważnego powodu zrezygnował z wykonania zamówienia, bądź odmówił zawarcia umowy. 3. W postępowaniach prowadzonych w trybie negocjacji z ogłoszeniem, negocjacji bez ogłoszenia albo licytacji elektronicznej, Zamawiający zawiadamia wykonawców o wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia lub odrzuceniu oferty, po zaistnieniu okoliczności stanowiących podstawę wykluczenia lub odrzucenia. W pozostałych trybach Zamawiający przekazuje informację o wykluczeniu wykonawcy, odrzuceniu oferty oraz wynikach postępowania jednocześnie. 4. O wykluczeniu z postępowania Zamawiający zawiadamia wykluczonego wykonawcę, podając uzasadnienie. 5. Ofertę wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą. 6. Oferta podlega odrzuceniu, gdy: 1) jej treść nie odpowiada treści Specyfikacji, z zastrzeżeniem postanowień ust. 9 pkt 3, 2) jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, 3) zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia, 4) została złożona przez wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub niezaproszonego do składania ofert, 5) zawiera błędy w obliczeniu ceny, 6) wykonawca w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego nie zgodził się na poprawienie oczywistej omyłki rachunkowej (z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek) lub innej omyłki polegającej na niezgodności oferty ze specyfikacją warunków zamówienia, niepowodującej istotnych zmian w treści oferty, 7) jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów, - z zastrzeżeniem ust O odrzuceniu oferty z postępowania Zamawiający zawiadamia wykonawcę, którego ofertę odrzucono podając uzasadnienie. 8. Zamawiający wzywa wykonawców, którzy w wyznaczonym terminie nie złożyli dokumentów lub oświadczeń wymaganych w Specyfikacji lub którzy nie złożyli pełnomocnictw albo którzy złożyli dokumenty, oświadczenia lub pełnomocnictwa zawierające błędy, do ich uzupełnienia w wyznaczonym terminie, za wyjątkiem formularza ofertowego, chyba, że mimo ich uzupełnienia oferta wykonawcy podlega odrzuceniu lub konieczne byłoby unieważnienie postępowania. Oświadczenia lub dokumenty powinny potwierdzać spełnianie przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu oraz spełnianie przez oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane wymagań określonych przez Zamawiającego, nie później niż w dniu wyznaczonym przez Zamawiającego jako termin uzupełnienia oświadczeń lub dokumentów. 9. Zamawiający poprawia w ofercie: Regulamin udzielania zamówień w TAURON Obsługa Klienta sp. z o.o. 18

19 1) oczywiste omyłki pisarskie, 2) oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek, 3) inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją warunków zamówienia, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty, zawiadamiając o tym wykonawcę, którego oferta została poprawiona. 10. Zamawiający wybiera ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w Specyfikacji. 11. Kryteriami oceny ofert są cena netto (bez VAT) albo cena netto (bez VAT) i inne kryteria związane z zamówieniem, w szczególności jakość, okres gwarancji i/lub rękojmi, funkcjonalność, parametry techniczne, zastosowanie najlepszych dostępnych technologii, koszty eksploatacji, serwis oraz termin wykonania zamówienia. 12. Jeżeli nie można wybrać oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, Zamawiający może: 1) spośród tych ofert wybrać ofertę z niższą ceną, chyba, że w SWZ wskazał inne kryterium oceny ofert, które w takim przypadku będzie decydujące. 2) wezwać wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych. 13. Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach. 14. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert. Niedopuszczalne jest prowadzenie między Zamawiającym a wykonawcą negocjacji dotyczących złożonej oferty oraz dokonywanie jakiejkolwiek zmiany w jej treści za wyjątkiem trybu negocjacji (z ogłoszeniem i bez ogłoszenia). 15. W przypadku złożenia ofert, z których tylko jedna nie podlega odrzuceniu lub została złożona tylko jedna ważna oferta, za wyjątkiem postępowania prowadzonego w trybie zmówienia z wolnej ręki, Komisja może wnioskować o przyjęcie złożonej oferty podając uzasadnienie. O przyjęciu oferty decyduje osoba uprawniona do dokonania wyboru oferty. 16. Po dokonaniu oceny złożonych ofert sporządzany jest Protokół postępowania o udzielenie zamówienia (nie dotyczy trybu prostego), który powinien być opracowany zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik D do niniejszego Regulaminu, zwany dalej protokołem. Protokół powinien zawierać co najmniej informacje wymienione w tym załączniku. 17. Oferty, opinie biegłych, oświadczenia, zawiadomienia, wnioski, inne dokumenty i informacje składane przez Zamawiającego i wykonawców oraz umowa w sprawie zamówienia stanowią załączniki do protokołu. 18. Zatwierdzony protokół postępowania stanowi podstawę do udzielenia zamówienia. 19. Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli: 1) nie złożono żadnej oferty nie podlegającej odrzuceniu, 2) w przypadkach, o których mowa w ust. 12 pkt 2, zostały złożone oferty dodatkowe o takiej samej cenie, lub o identycznym poziomie spełnienia innego kryterium oceny ofert wskazanego przez Zamawiającego w SWZ, 3) wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub wykonanie zamówienia nie leży w interesie Zamawiającego. Regulamin udzielania zamówień w TAURON Obsługa Klienta sp. z o.o. 19

20 20. Zamawiający może unieważnić postępowanie w każdym czasie bez podania przyczyn. Takie unieważnienie postępowania wymaga każdorazowo sporządzenia uzasadnienia, które nie jest podawane do wiadomości wykonawców biorących udział w postępowaniu. 21. Jeżeli Zamawiający dopuścił możliwość składania ofert częściowych, do unieważnienia części postępowania o udzielenie zamówienia ust. 19 i 20 stosuje się odpowiednio. 22. O unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający zawiadamia równocześnie wszystkich wykonawców, którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia, podając uzasadnienie, z zastrzeżeniem ust W przypadku unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia wykonawcom nie przysługują roszczenia o zwrot kosztów uczestnictwa w postępowaniu, w szczególności kosztów przygotowania oferty. 24. Zamawiający może nie zaakceptować wyników postępowania i unieważnić postępowanie, jeżeli stwierdzi, iż w toku postępowania o udzielanie zamówienia naruszono zasady określone w niniejszym Regulaminie. Postanowienia ust. 20 stosuje się odpowiednio. 25. O wyborze najkorzystniejszej oferty decydują kryteria zawarte w definicji najkorzystniejszej oferty. 26. Oficjalne ogłoszenie wyników postępowania o udzielenie zamówienia następuje po zatwierdzeniu protokołu z postępowania i dokonaniu wyboru oferty najkorzystniejszej. 27. Zamawiający zwraca wykonawcom, których oferty nie zostały wybrane, złożone przez nich plany, projekty, rysunki, modele, próbki, wzory, programy komputerowe oraz inne podobne materiały, chyba że w SWZ postanowiono inaczej. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy Zamawiający może żądać od wykonawcy zabezpieczenia należytego wykonania umowy, zwanego dalej zabezpieczeniem, na zasadach jak poniżej. 2. Zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy. Jeżeli wykonawca jest jednocześnie gwarantem, zabezpieczenie służy także pokryciu roszczeń z tytułu gwarancji jakości. 3. Zamawiający określa w SWZ, formę wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 4. Zamawiający dopuszcza następujące formy wniesienia zabezpieczenia: a) w pieniądzu, b) w gwarancjach ubezpieczeniowych, c) w poręczeniach bankowych, d) w gwarancjach bankowych. 5. Zabezpieczenie wnoszone w formie pieniężnej wykonawca wpłaca przelewem na rachunek bankowy wskazany przez Zamawiającego. Przelew winien posiadać adnotację identyfikującą dane postępowanie o udzielenie zamówienia. 6. W przypadku wniesienia wadium w formie pieniężnej wykonawca może wyrazić zgodę na zaliczenie kwoty wadium na poczet zabezpieczenia. 7. Jeżeli zabezpieczenie wniesiono w formie pieniężnej, Zamawiający przechowuje je na oprocentowanym rachunku bankowym. Zamawiający zwraca zabezpieczenie wniesione Regulamin udzielania zamówień w TAURON Obsługa Klienta sp. z o.o. 20

Regulamin przetargów na udzielenie zamówień na roboty budowlane, usługi i dostawy obowiązujący w Spółdzielni Mieszkaniowej w Dzierżoniowie

Regulamin przetargów na udzielenie zamówień na roboty budowlane, usługi i dostawy obowiązujący w Spółdzielni Mieszkaniowej w Dzierżoniowie Załącznik do uchwały Rady Nadzorczej 67/2010 r. z dnia 1.07.2010 r. Regulamin przetargów na udzielenie zamówień na roboty budowlane, usługi i dostawy obowiązujący w Spółdzielni Mieszkaniowej w Dzierżoniowie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZOWANIA PRZETARGÓW I UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ W SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ "PIAST" WE WROCŁAWIU (tekst ujednolicony)

REGULAMIN ORGANIZOWANIA PRZETARGÓW I UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ W SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ PIAST WE WROCŁAWIU (tekst ujednolicony) Załącznik do uchwały Rady Nadzorczej nr 11 z dnia 24.04.2014 r. REGULAMIN ORGANIZOWANIA PRZETARGÓW I UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ W SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ "PIAST" WE WROCŁAWIU (tekst ujednolicony) 1 1. Regulamin

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH na dostawy, usługi i roboty budowlane w MPWiK Sp. z o.o we Włocławku. Rozdział 1 Postanowienia ogólne

REGULAMIN UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH na dostawy, usługi i roboty budowlane w MPWiK Sp. z o.o we Włocławku. Rozdział 1 Postanowienia ogólne REGULAMIN UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH na dostawy, usługi i roboty budowlane w MPWiK Sp. z o.o we Włocławku Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1 Niniejszy Regulamin określa warunki i zasady udzielania

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 2/2009 Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowym Mieście Lubawskim z dnia 1 kwietnia 2009 r.

Zarządzenie Nr 2/2009 Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowym Mieście Lubawskim z dnia 1 kwietnia 2009 r. Zarządzenie Nr 2/2009 Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowym Mieście Lubawskim z dnia 1 kwietnia 2009 r. w sprawie: wprowadzenia regulaminu udzielania zamówień na dostawy, usługi i roboty

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH NA USŁUGI SPOŁECZNE I INNE SZCZEGÓLNE USŁUGI W TEATRZE POLSKIM IM

REGULAMIN UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH NA USŁUGI SPOŁECZNE I INNE SZCZEGÓLNE USŁUGI W TEATRZE POLSKIM IM Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 11/2017 z dnia 8 maja 2017 r. Dyrektora Naczelnego Teatru Polskiego im. Arnolda Szyfmana w Warszawie w sprawie wprowadzenia Regulaminu udzielania zamówień publicznych na

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. Regulamin udzielania zamówień w TAURON Polska Energia S.A. Str. 2

SPIS TREŚCI. Regulamin udzielania zamówień w TAURON Polska Energia S.A. Str. 2 SPIS TREŚCI WPROWADZENIE... 3 Podstawa prawna opracowania... 3 Definicje... 3 Zakres obowiązywania Regulaminu... 5 Planowanie Zamówień... 6 ZAMÓWIENIA NIEPUBLICZNE... 7 Opis Przedmiotu Zamówienia... 7

Bardziej szczegółowo

Regulamin dokonywania zakupów

Regulamin dokonywania zakupów Strona 1 z 6 Data wydania Spis treści: I. DEFINICJE... 2 II. POSTANOWIENIA OGÓLNE... 2 III. ZAMÓWIENIA I UMOWY... 5 IV. CENA... 5 V. POSTANOWIENIA KOŃCOWE... 5 VI. ZAŁĄCZNIKI... 6 Strona 2 z 6 I. DEFINICJE

Bardziej szczegółowo

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Giżycku REGULAMIN UDZIELENIA ZAMÓWIEŃ SEKTOROWYCH NA DOSTAWY, USŁUGI I ROBOTY BUDOWLANE

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Giżycku REGULAMIN UDZIELENIA ZAMÓWIEŃ SEKTOROWYCH NA DOSTAWY, USŁUGI I ROBOTY BUDOWLANE Załącznik do Zarządzenia Nr 6/2016 REGULAMIN UDZIELENIA ZAMÓWIEŃ SEKTOROWYCH NA DOSTAWY, USŁUGI I ROBOTY BUDOWLANE 1 Objaśnienia pojęć Ilekroć w Regulaminie Udzielania Zamówień jest mowa o: 1. Zamawiającym

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW. z dnia 19 maja 2006 r.

ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW. z dnia 19 maja 2006 r. ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 19 maja 2006 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

Trzebnica, 01.01.2011. Regulamin w sprawie udzielania zamówień publicznych o wartości szacunkowej nieprzekraczającej równowartości kwoty 14 000 euro

Trzebnica, 01.01.2011. Regulamin w sprawie udzielania zamówień publicznych o wartości szacunkowej nieprzekraczającej równowartości kwoty 14 000 euro Trzebnica, 01.01.2011 Regulamin w sprawie udzielania zamówień publicznych o wartości szacunkowej nieprzekraczającej równowartości kwoty 14 000 euro 1 Postanowienia ogólne Użyte w niniejszym regulaminie

Bardziej szczegółowo

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM 1 z 6 2014-04-24 14:42 Białystok: Wykonanie dokumentacji na przebudowę sieci w ul. Ciepłej, Poleskiej, Nowogrodzkiej, Jurowieckiej, Gruntowej, Mickiewicza, Broniewskiego oraz Akademickiej w Białymstoku

Bardziej szczegółowo

PORT LOTNICZY ŁÓDŹ im. Władysława Reymonta Sp. z o.o. ZARZĄDZENIE NR 25/2009 PRZESA ZARZĄDU. Portu Lotniczego Łódź im. Władysława Reymonta Sp. z o.o.

PORT LOTNICZY ŁÓDŹ im. Władysława Reymonta Sp. z o.o. ZARZĄDZENIE NR 25/2009 PRZESA ZARZĄDU. Portu Lotniczego Łódź im. Władysława Reymonta Sp. z o.o. ZARZĄDZENIE NR 25/2009 PRZESA ZARZĄDU Portu Lotniczego Łódź im. Władysława Reymonta Sp. z o.o. z dnia 23 lipca 2009r. w sprawie: wprowadzenia zmian w Regulaminie udzielania zamówień związanych z działalnością

Bardziej szczegółowo

a) przetarg (ograniczony i nieograniczony) b) oferta i jej przyjęcie c) negocjacje i porozumienie przedkontraktowe.

a) przetarg (ograniczony i nieograniczony) b) oferta i jej przyjęcie c) negocjacje i porozumienie przedkontraktowe. Regulamin udzielania zamówień na dostawy, usługi i roboty budowlane przez PWiK Sp. z o.o. w Rudzie Śląskiej wprowadzony Poleceniem służbowym Prezesa Zarządu nr PS/006/3/2007 z dnia 14.05.2007 r. POSTANOWIENIA

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM Gdańsk: Wykonanie przeglądu Małej Elektrowni Wodnej Mylof w zakresie mechanicznym i elektroenergetycznym Numer ogłoszenia: 181441-2011; data zamieszczenia: 01.07.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie

Bardziej szczegółowo

Słowniczek. Ilekroć w Regulaminie jest mowa o:

Słowniczek. Ilekroć w Regulaminie jest mowa o: Załącznik do Zarządzenia Nr 8/2017 Dyrektora Domu Pomocy Społecznej Pod Brzozami w Warszawie z dnia 16.08.2017 r. REGULAMIN udzielania przez Dom Pomocy Społecznej Pod Brzozami w Warszawie zamówień o wartości

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie o postępowaniu nr IU/IS/2015/049 Wykonanie nowego zasilania w energię elektryczną do DCT w Porcie Gdańsk zwiększenie mocy przyłączeniowej

Ogłoszenie o postępowaniu nr IU/IS/2015/049 Wykonanie nowego zasilania w energię elektryczną do DCT w Porcie Gdańsk zwiększenie mocy przyłączeniowej Ogłoszenie o postępowaniu nr IU/IS/2015/049 Wykonanie nowego zasilania w energię elektryczną do DCT w Porcie Gdańsk zwiększenie mocy przyłączeniowej 1) Nazwa i adres zamawiającego Zarząd Morskiego Portu

Bardziej szczegółowo

Postanowienia ogólne.

Postanowienia ogólne. Zał. nr 1 do zasad udzielania zamówień publicznych w Starostwie Powiatowym w Środzie Wlkp. Procedura udzielania zamówień publicznych, których szacunkowa wartość przekracza wyrażoną w złotych równowartość

Bardziej szczegółowo

Regulamin udzielania zamówień Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Ziemia Gotyku

Regulamin udzielania zamówień Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Ziemia Gotyku Załącznik nr 1 do uchwały nr 8/2015 roku z dnia 21 września 2015 roku Regulamin udzielania zamówień Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Ziemia Gotyku Rozdział I Postanowienia ogólne 1 Ilekroć w niniejszym

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ w SWŚ GWDA sp. z o o w Pile. Rozdział I Postanowienia ogólne. art. 1

REGULAMIN UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ w SWŚ GWDA sp. z o o w Pile. Rozdział I Postanowienia ogólne. art. 1 REGULAMIN UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ w SWŚ GWDA sp. z o o w Pile Rozdział I Postanowienia ogólne art. 1 1. Niniejszy regulamin ustala zasady i sposób udzielania zamówień w SWŚ Gwda w Pile do których nie stosuje

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.lubienkujawski.pl Lubień Kujawski: Zakup samochodu ratowniczo gaśniczego dla OSP Morzyce Numer

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.puk-hajnowka.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.puk-hajnowka.pl Strona 1 z 6 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.puk-hajnowka.pl Hajnówka: Dostawa samochodu ciężarowego używanego z zabudową do

Bardziej szczegółowo

Regulamin określa zasady oraz tryb udzielania zamówienia przez SML-W Dążność" na roboty budowlane, dostawy oraz usługi.

Regulamin określa zasady oraz tryb udzielania zamówienia przez SML-W Dążność na roboty budowlane, dostawy oraz usługi. REGULAMIN wyboru wykonawców na wykonanie robót budowlanych, dostaw i usług Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej Dążność" w Nowym Dworze Mazowieckim. 1 Regulamin określa zasady oraz tryb udzielania

Bardziej szczegółowo

Rozdział I Postanowienia ogólne

Rozdział I Postanowienia ogólne Regulamin udzielania zamówień Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Gmin Dobrzyńskich Region Południe Rozdział I Postanowienia ogólne 1 1. Regulamin stosuje się do udzielania zamówień publicznych o wartości

Bardziej szczegółowo

Zasady (regulamin) udzielania zamówień do kwoty 30 000 euro

Zasady (regulamin) udzielania zamówień do kwoty 30 000 euro Zasady (regulamin) udzielania zamówień do kwoty 30 000 euro I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Niniejszy Regulamin określa warunki i zasady udzielania zamówień o wartości szacunkowej zamówienia do 30 000 euro.

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe o cenę

Zapytanie ofertowe o cenę Regulamin udzielania zamówień o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty określonej w art. 4 pkt. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych 1 Postanowienia ogólne 1. Ilekroć w regulaminie

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Strona 1 z 7 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zgkikm.wroc.pl Wrocław: Wykonanie prac polegających na dostosowaniu części numerycznej

Bardziej szczegółowo

BUDOWA BUDYNKU OSP W NACZĘSŁAWICACH

BUDOWA BUDYNKU OSP W NACZĘSŁAWICACH BUDOWA BUDYNKU OSP W NACZĘSŁAWICACH OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRES:

Bardziej szczegółowo

V zamówienia publicznego zawarcia umowy ramowej ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ) SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

V zamówienia publicznego zawarcia umowy ramowej ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ) SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 1 z 5 2015-12-01 11:07 Kielce: Przetarg nieograniczony na świadczenie usług ochrony fizycznej osób i mienia oraz prowadzenie Punktu Informacyjnego, sprzątanie terenów zewnętrznych i zielonych na potrzeby

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: itme.bip.eur.pl/public/?

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: itme.bip.eur.pl/public/? Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: itme.bip.eur.pl/public/?id=135376 Warszawa: Dostawa urządzeń dla sieci komputerowej Instytutu Technologii

Bardziej szczegółowo

Regulamin ramowy pracy komisji przetargowej

Regulamin ramowy pracy komisji przetargowej Regulamin ramowy pracy komisji przetargowej Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 92/2014 I. Zasady ogólne 1 1. Komisja przetargowa, zwana dalej komisją, w zakresie nie uregulowanym niniejszym Regulaminem,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN Udzielania zamówień publicznych powyżej 14 000 euro w Zespole Szkół Łączności w Poznaniu. Zasady ogólne

REGULAMIN Udzielania zamówień publicznych powyżej 14 000 euro w Zespole Szkół Łączności w Poznaniu. Zasady ogólne REGULAMIN Udzielania zamówień publicznych powyżej 14 000 euro w Zespole Szkół Łączności w Poznaniu Podstawa prawna: Ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 113 poz. 759 i

Bardziej szczegółowo

Zamówienia publiczne w praktyce. Studium przypadku Przetarg nieograniczony krok po kroku. Opracowanie Izabela Łuków

Zamówienia publiczne w praktyce. Studium przypadku Przetarg nieograniczony krok po kroku. Opracowanie Izabela Łuków Zamówienia publiczne w praktyce. Studium przypadku Przetarg nieograniczony krok po kroku Opracowanie Izabela Łuków Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2008 Nr 171,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ

REGULAMIN UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ REGULAMIN UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ na dostawy, usługi i roboty budowlane przez Przedsiębiorstwo Usług Inżynieryjno-Komunalnych Spółka z o.o. w Sokołowie Podlaskim -1- 1. SPIS TREŚCI: STRONA 1. SPIS TREŚCI:...2

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ PRZEZ MIEJSKĄ SPÓŁKĘ KOMUNALNĄ SP. Z O.O. W IMIELINIE. l. Zasady ogólne

REGULAMIN UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ PRZEZ MIEJSKĄ SPÓŁKĘ KOMUNALNĄ SP. Z O.O. W IMIELINIE. l. Zasady ogólne REGULAMIN UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ PRZEZ MIEJSKĄ SPÓŁKĘ KOMUNALNĄ SP. Z O.O. W IMIELINIE l. Zasady ogólne 1 1. Regulamin określa zasady i tryb udzielania przez Miejską Spółkę Komunalną Sp. z o.o. w Imielinie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ

REGULAMIN UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ REGULAMIN UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ 1 Spis treści 1. Ogólne zasady... 4 2. Wadium... 5 3. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy... 5 4. Warunki udziału w postępowaniu... 6 2 Definicje Ilekroć w postanowieniach

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany z Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany z Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt współfinansowany z Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Program seminarium wyjazdowego: SPECJALISTA DS. ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH Zamówienia publiczne przygotowanie i przeprowadzenie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN udzielania zamówień publicznych i pracy komisji przetargowej w Starostwie Powiatowym w Rawiczu

REGULAMIN udzielania zamówień publicznych i pracy komisji przetargowej w Starostwie Powiatowym w Rawiczu Załącznik do Zarządzenia Nr 31/2007 Starosty Rawickiego z dnia 20 czerwca 2007 r. REGULAMIN udzielania zamówień publicznych i pracy komisji przetargowej w Starostwie Powiatowym w Rawiczu Zasady ogólne

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. Postanowienia ogólne

REGULAMIN. Postanowienia ogólne Załącznik do zarządzenia nr 166/10 z dnia 31.12. 2010 r. Burmistrza Miasta Ciechocinka w sprawie wprowadzenia Regulaminu udzielania zamówień publicznych, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Państwowa Jednostka Budżetowa - Centrum Projektów Europejskich, ul.

I. 1) NAZWA I ADRES: Państwowa Jednostka Budżetowa - Centrum Projektów Europejskich, ul. Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.cpe.gov.pl Warszawa: Druk publikacji Krajowej Instytucji Wspomagającej w strukturze Centrum Projektów

Bardziej szczegółowo

Regulamin Udzielania Zamówień Publicznych w Lubuskim Urzędzie Wojewódzkim w Gorzowie Wielkopolskim

Regulamin Udzielania Zamówień Publicznych w Lubuskim Urzędzie Wojewódzkim w Gorzowie Wielkopolskim Załącznik do Zarządzenia Nr 29 Dyrektora Generalnego Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. z dnia 30 maja 2014 r. Regulamin Udzielania Zamówień Publicznych w Lubuskim Urzędzie Wojewódzkim w

Bardziej szczegółowo

2 Szacowanie wartości zamówienia

2 Szacowanie wartości zamówienia Regulamin udzielania zamówień publicznych o wartości nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro, o której mowa w art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych 1. Zakres stosowania

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ PONIŻEJ PROGU EURO NETTO W OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ W WOŁOMINIE

REGULAMIN UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ PONIŻEJ PROGU EURO NETTO W OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ W WOŁOMINIE REGULAMIN UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ PONIŻEJ PROGU 30.000 EURO NETTO W OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ W WOŁOMINIE 1 1. Ilekroć w regulaminie jest mowa o: 1) ustawie Prawo zamówień publicznych (Pzp) należy przez to

Bardziej szczegółowo

PROCEDURY POSTĘPOWANIA PRZY UDZIELANIU ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH, KTÓRYCH WARTOŚĆ W ZŁOTYCH NIE PRZEKRACZA RÓWNOWARTOŚCI KWOTY EURO

PROCEDURY POSTĘPOWANIA PRZY UDZIELANIU ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH, KTÓRYCH WARTOŚĆ W ZŁOTYCH NIE PRZEKRACZA RÓWNOWARTOŚCI KWOTY EURO Załącznik do Zarządzenia nr 19/2016 Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 3 z dnia 17.05.2016 r.. PROCEDURY POSTĘPOWANIA PRZY UDZIELANIU ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH, KTÓRYCH WARTOŚĆ W ZŁOTYCH NIE PRZEKRACZA RÓWNOWARTOŚCI

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 56/2016 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu z dnia 27 września 2016 roku

Zarządzenie nr 56/2016 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu z dnia 27 września 2016 roku Zarządzenie nr 56/2016 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu z dnia 27 września 2016 roku w sprawie: komisji przetargowych na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu Na podstawie art. 19 i 20 Ustawy

Bardziej szczegółowo

Procedury dokonywania wydatków nieobjętych przepisami Prawa zamówień publicznych w Centrum Sportu Turystyki i Rekreacji w Strzyżowie

Procedury dokonywania wydatków nieobjętych przepisami Prawa zamówień publicznych w Centrum Sportu Turystyki i Rekreacji w Strzyżowie Załącznik do Zarządzenia Nr 05/04/2014 Dyrektora CSTiR w Strzyżowie z dnia 16 kwietnia 2014 r. Procedury dokonywania wydatków nieobjętych przepisami Prawa zamówień publicznych w Centrum Sportu Turystyki

Bardziej szczegółowo

Zamówienia publiczne w praktyce po nowelizacji. Wzory dokumentów wraz z interpretacją UZP. Autorzy: Paweł Granecki, Mariusz Kuźma, Agnieszka Olszewska

Zamówienia publiczne w praktyce po nowelizacji. Wzory dokumentów wraz z interpretacją UZP. Autorzy: Paweł Granecki, Mariusz Kuźma, Agnieszka Olszewska Zamówienia publiczne w praktyce po nowelizacji. Wzory dokumentów wraz z interpretacją UZP Autorzy: Paweł Granecki, Mariusz Kuźma, Agnieszka Olszewska Rozdział I. Przygotowanie postępowania 1. Określenie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. postępowania przy udzielaniu przez Spółdzielnię Mieszkaniową Klonowa w Łodzi zamówień na roboty budowlane, usługi i dostawy.

REGULAMIN. postępowania przy udzielaniu przez Spółdzielnię Mieszkaniową Klonowa w Łodzi zamówień na roboty budowlane, usługi i dostawy. REGULAMIN postępowania przy udzielaniu przez Spółdzielnię Mieszkaniową Klonowa w Łodzi zamówień na roboty budowlane, usługi i dostawy. Rozdział I Postanowienia ogólne 1 Regulamin określa zasady, formy

Bardziej szczegółowo

PL-Warszawa: Autokary 2009/S 195-280138 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU. Dostawy

PL-Warszawa: Autokary 2009/S 195-280138 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU. Dostawy 1/5 PL-Warszawa: Autokary 2009/S 195-280138 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Dostawy SEKCJA I: INSTYTUCJA ZAMAWIAJĄCA I.1) NAZWA, ADRESY I PUNKTY KONTAKTOWE: Europejska Fundacja Honorowego Dawcy Krwi, ul. Balonowa

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 5 Śląskiego Uniwersytetu

I. 1) NAZWA I ADRES: Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 5 Śląskiego Uniwersytetu Katowice: Modernizacja wymiennikowni ciepła w budynku Kliniki Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego Nr 5 SUM w Katowicach Numer ogłoszenia: 249493-2011; data zamieszczenia: 20.09.2011 OGŁOSZENIE

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mopsbelchatow.pl Bełchatów: PRZEPROWADZENIE KURSU JĘZYKA ANGIELSKIEGO, WARSZTATÓW I INDYWIDUALNEGO

Bardziej szczegółowo

1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

1 POSTANOWIENIA OGÓLNE Załącznik do Zarządzenia Nr 4 z dnia 4 lutego 2013 r. REGULAMIN UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH PRZEZ Przedszkole nr 6 w Tychach których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych polskich równowartości

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Zarządzenia Nr 21/2014 Dyrektora Gimnazjum nr 2 z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Królowej Jadwigi w Działdowie z dnia 01 września 2014r.

Załącznik do Zarządzenia Nr 21/2014 Dyrektora Gimnazjum nr 2 z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Królowej Jadwigi w Działdowie z dnia 01 września 2014r. Załącznik do Zarządzenia Nr 21/2014 Dyrektora Gimnazjum nr 2 z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Królowej Jadwigi w Działdowie z dnia 01 września 2014r. WEWNĘTRZNY REGULAMIN ZASAD REALIZACJI ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

Bardziej szczegółowo

Copyright 2008 PRAWNIK24. Wszelkie prawa zastrzeŝone.

Copyright 2008 PRAWNIK24. Wszelkie prawa zastrzeŝone. USTAWA z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych DZIAŁ I Przepisy ogólne Rozdział 1 Przedmiot regulacji Art. 1. Ustawa określa zasady i tryb udzielania zamówień publicznych, środki ochrony

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zgkikm.wroc.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zgkikm.wroc.pl Strona 1 z 6 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zgkikm.wroc.pl Wrocław: Zaprojektowanie i wdrożenie strony internetowej dla Zarządu

Bardziej szczegółowo

Regulamin udzielania zmówień publicznych i dokonywania wydatków w Publicznym Gimnazjum nr 2 w Brzesku

Regulamin udzielania zmówień publicznych i dokonywania wydatków w Publicznym Gimnazjum nr 2 w Brzesku Załącznik do zarządzenia nr 1/2015/K Dyrektora PG nr 2 w Brzesku z dnia 02.01.2015 r. Regulamin udzielania zamówień publicznych i dokonywania wydatków w Publicznym Gimnazjum nr 2 w Brzesku Podstawa prawna

Bardziej szczegółowo

Lublin: Dostawa tonerów do drukarek i materiałów biurowych dla Zarządu

Lublin: Dostawa tonerów do drukarek i materiałów biurowych dla Zarządu Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.znk-lublin.pl Lublin: Dostawa tonerów do drukarek i materiałów biurowych dla Zarządu Nieruchomości

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Strona 1 z 6 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zgkikm.wroc.pl Wrocław: Dostawa tonerów do drukarki Canon I Sensys 7660 cdn Numer

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pism.pl Warszawa: Świadczenie usług w zakresie pośrednictwa w rezerwacji i zakupie: biletów lotniczych

Bardziej szczegółowo

do Zarządzenia Dyrektora Zespołu Szkół Samochodowych w Łodzi

do Zarządzenia Dyrektora Zespołu Szkół Samochodowych w Łodzi Załącznik nr 1 do Zarządzenia Dyrektora Zespołu Szkół Samochodowych w Łodzi nr 20/2014/2015z dnia 23.02.2015r. Regulamin udzielania zamówień publicznych o wartości szacunkowej nieprzekraczającej równowartości

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.sapsp.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.sapsp.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.sapsp.pl Kraków: Dostawa plandek pokryciowych dla Szkoły Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej

Bardziej szczegółowo

Wrocław: Dostawa komputerów i akcesoriów komputerowych Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Wrocław: Dostawa komputerów i akcesoriów komputerowych Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Strona 1 z 7 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zgkikm.wroc.pl Wrocław: Dostawa komputerów i akcesoriów komputerowych Numer ogłoszenia:

Bardziej szczegółowo

Zamość: Świadczenie usług ochrony osób i mienia dla Samodzielnego Publicznego Szpitala Wojewódzkiego im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu.

Zamość: Świadczenie usług ochrony osób i mienia dla Samodzielnego Publicznego Szpitala Wojewódzkiego im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu. Zamość: Świadczenie usług ochrony osób i mienia dla Samodzielnego Publicznego Szpitala Wojewódzkiego im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu. Numer ogłoszenia: 139701-2007; data zamieszczenia: 10.08.2007

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRACY KOMISJI PRZETARGOWYCH

REGULAMIN PRACY KOMISJI PRZETARGOWYCH Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 120.11.2014 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 10 kwietnia 2014 r. REGULAMIN PRACY KOMISJI PRZETARGOWYCH Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1. Ilekroć w Regulaminie

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Przewidywany termin rozpoczęcia prac: kwiecień/maj 2017 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE. Przewidywany termin rozpoczęcia prac: kwiecień/maj 2017 r. GRUPA HOTELI WAM Sp. z o.o. 31-048 Kraków ul. Św. Gertrudy 26-29 REGON 356882180, NIP 6762278406 Kraków, dnia 04.04.2017 r. znak pisma: GHW/ZI/KJM-13/04/17 ZAPYTANIE OFERTOWE Grupa Hoteli WAM Sp. z o.o.

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.technologpark.pl Wrocław: WYKONANIE FUNDAMENTÓW I KONSTRUKCJI WSPORCZYCH POD ELEMENTY PRZESTRZENNEGO

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH w URZĘDZIE GMINY SKRWILNO

REGULAMIN UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH w URZĘDZIE GMINY SKRWILNO REGULAMIN UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH w URZĘDZIE GMINY SKRWILNO Rozdział I Zakres stosowania Załącznik do Zarządzenia nr 47/2012 Wójta Gminy Skrwilno z dnia 13 listopada 2012 r. 1. Wprowadza się do

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej - Zespół Zakładów Lecznictwa Otwartego i

I. 1) NAZWA I ADRES: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej - Zespół Zakładów Lecznictwa Otwartego i 1 z 5 2016-02-17 08:14 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.szpital-makow.pl Maków Mazowiecki: 04/2016 ( Transport Pacjentów Dializowanych

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: 1 z 6 2016-03-24 14:10 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.powiat-ostrowski.pl Ostrów Wielkopolski: Przetarg nieograniczony na świadczenie

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.technologpark.pl Wrocław: DOSTAWA, MONTAŻ, USTAWIENIE I INSTALACJA MEBLI ORAZ SPRZĘTU AGD STANOWIĄCYCH

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 5/2012 DYREKTORA MIEJSKIEGO ZESPOŁU SZKÓŁ W ŚWIERADOWIE-ZDRÓJ z dnia 2 lutego 2012

ZARZĄDZENIE NR 5/2012 DYREKTORA MIEJSKIEGO ZESPOŁU SZKÓŁ W ŚWIERADOWIE-ZDRÓJ z dnia 2 lutego 2012 ZARZĄDZENIE NR 5/2012 DYREKTORA MIEJSKIEGO ZESPOŁU SZKÓŁ W ŚWIERADOWIE-ZDRÓJ z dnia 2 lutego 2012 w sprawie: ustalenia zasad udzielania przez Miejski Zespół Szkół w Świeradowie-Zdroju zamówień publicznych

Bardziej szczegółowo

I POSTANOWIENIA OGÓLNE

I POSTANOWIENIA OGÓLNE Załącznik do Zarządzenia nr 6/2014 Dyrektora Szkoły Podstawowej im. J. Lompy w Lubszy z dnia 26.06.2014r. REGULAMIN w sprawie zasad dokonywania zakupu dostaw, usług i robót budowlanych o wartości szacunkowej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN I POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN I POSTANOWIENIA OGÓLNE Załącznik Nr 1do Zarządzenia Nr 142/2008 Burmistrza Gminy Ciężkowice z dnia 19.03..2008 r. REGULAMIN w sprawie zasad dokonywania zakupu dostaw, usług i robót budowlanych na potrzeby Gminy Ciężkowice szacunkowej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZAMAWIANIA USŁUG I ROBÓT BUDOWLANYCH. w SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ METALURG" w DĄBROWIE GÓRNICZEJ

REGULAMIN ZAMAWIANIA USŁUG I ROBÓT BUDOWLANYCH. w SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ METALURG w DĄBROWIE GÓRNICZEJ Spółdzielnia Mieszkaniowa Metalurg" REGULAMIN ZAMAWIANIA USŁUG I ROBÓT BUDOWLANYCH w SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ METALURG" w DĄBROWIE GÓRNICZEJ RP-OSONGoNCk 1- Niniejszy regulamin określa zasady i tryb udzielania

Bardziej szczegółowo

Polanica-Zdrój: ZP/PN/2014/42-obsługa prawna Numer ogłoszenia: 230786-2014; data zamieszczenia: 10.07.2014 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Polanica-Zdrój: ZP/PN/2014/42-obsługa prawna Numer ogłoszenia: 230786-2014; data zamieszczenia: 10.07.2014 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Polanica-Zdrój: ZP/PN/2014/42-obsługa prawna Numer ogłoszenia: 230786-2014; data zamieszczenia: 10.07.2014 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane (zamieszczone na stronie internetowej Zamawiającego)

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane (zamieszczone na stronie internetowej Zamawiającego) Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pogotowie.lomza.pl (w zakładce -zamówienia publiczne upzp) Zamówienie oznaczone jest znakiem:

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (zwana dalej SIWZ)

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (zwana dalej SIWZ) Projekt PL0365 (422/07),,Zakup autobusu do poboru krwi oraz ogólnopolska akcja upowszechniania idei honorowego krwiodawstwa Umowa Nr 13/PL0365/NMF/MFEOG/2009 z dnia 23.01.2009 Europejska Fundacja Honorowego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH KTÓRYCH WARTOŚĆ SZACUNKOWA NIE PRZEKRACZA RÓWNOWARTOŚCI W ZŁOTYCH KWOTY 14 000 EURO netto

REGULAMIN UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH KTÓRYCH WARTOŚĆ SZACUNKOWA NIE PRZEKRACZA RÓWNOWARTOŚCI W ZŁOTYCH KWOTY 14 000 EURO netto Załącznik do Zarządzenia Nr 80/2011 Starosty Gołdapskiego z dnia 17 października 2011 roku REGULAMIN UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH KTÓRYCH WARTOŚĆ SZACUNKOWA NIE PRZEKRACZA RÓWNOWARTOŚCI W ZŁOTYCH KWOTY

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.amuz.wroc.pl Wrocław: Remont posadzki w garażu podziemnym budynku przy ul. Zelwerowicza 7 11

Bardziej szczegółowo

Polska-Białystok: Usługi leasingu finansowego 2015/S 092-166215. Ogłoszenie o zamówieniu zamówienia sektorowe. Dostawy

Polska-Białystok: Usługi leasingu finansowego 2015/S 092-166215. Ogłoszenie o zamówieniu zamówienia sektorowe. Dostawy 1/6 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:166215-2015:text:pl:html Polska-Białystok: Usługi leasingu finansowego 2015/S 092-166215 Ogłoszenie o zamówieniu zamówienia

Bardziej szczegółowo

I. Postanowienia ogólne.

I. Postanowienia ogólne. REGULAMIN UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ O WARTOŚCI NIE PRZEKRACZAJĄCEJ WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY, O KTÓREJ MOWA W ART. 4 PKT 8 USTAWY - PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH I. Postanowienia ogólne. 1. 1. Ilekroć

Bardziej szczegółowo

Sprawdził (Radca Prawny) Data:

Sprawdził (Radca Prawny) Data: Załącznik nr 1 do zarządzenia Wewnętrznego Dyrektora MOPS Nr 4/16 z dn. 28 stycznia 2016r. REGULAMIN UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH O WARTOŚCI PRZEKRACZAJĄCEJ KWOTY WSKAZANEJ W ART. 4 PKT 8 USTAWY PRAWO

Bardziej szczegółowo

Polska-Stargard Szczeciński: Usługi leasingu finansowego 2014/S 003-002420. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Stargard Szczeciński: Usługi leasingu finansowego 2014/S 003-002420. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/6 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:2420-2014:text:pl:html Polska-Stargard Szczeciński: Usługi leasingu finansowego 2014/S 003-002420 Ogłoszenie o zamówieniu

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Zarząd Dróg Powiatowych, pl. Kościuszki 4, 64-100 Leszno, woj. wielkopolskie, tel. 0-655256980; 0-655256983, faks 0655256979.

I. 1) NAZWA I ADRES: Zarząd Dróg Powiatowych, pl. Kościuszki 4, 64-100 Leszno, woj. wielkopolskie, tel. 0-655256980; 0-655256983, faks 0655256979. Leszno: Przebudowa drogi powiatowej nr 4801P na odcinku droga krajowa nr 5 - Dąbcze Numer ogłoszenia: 16384-2016; data zamieszczenia: 25.01.2016 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Zamieszczanie

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.coi.gov.pl coi.ssdip.bip.gov.pl/ Warszawa: Dostawa papieru kserograficznego i do drukowania Numer

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Page 1 of 6 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.arm.krakow.pl Kraków: Dozór oraz ochrona osób i mienia w Kraków Arenie. NR REFERENCYJNY

Bardziej szczegółowo

SUKCESYWNA DOSTAWA TABLIC REJESTRACYJNYCH DLA POTRZEB WYDZIAŁU KOMUNIKACJI I TRANSPORTU STAROSTWA POWIATOWEGO W KOLE

SUKCESYWNA DOSTAWA TABLIC REJESTRACYJNYCH DLA POTRZEB WYDZIAŁU KOMUNIKACJI I TRANSPORTU STAROSTWA POWIATOWEGO W KOLE Koło: SUKCESYWNA DOSTAWA TABLIC REJESTRACYJNYCH DLA POTRZEB WYDZIAŁU KOMUNIKACJI I TRANSPORTU STAROSTWA POWIATOWEGO W KOLE Numer ogłoszenia: 41956-2015; data zamieszczenia: 25.02.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Bardziej szczegółowo

Program szkolenia. Program szkolenia może ulec zmianie i być dostosowany do przedmiotu zamówień udzielanych przez Zamawiającego

Program szkolenia. Program szkolenia może ulec zmianie i być dostosowany do przedmiotu zamówień udzielanych przez Zamawiającego Program szkolenia Szkolenie uwzględnia zmiany w ustawie - Prawo zamówień publicznych wprowadzone ustawą z dnia 12 października 2012 r. o zmianie ustawy - Prawo zamówień publicznych oraz ustawy o koncesji

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRACY KOMISJI PRZETARGOWEJ URZĘDU MIASTA I GMINY W GRYFINIE

REGULAMIN PRACY KOMISJI PRZETARGOWEJ URZĘDU MIASTA I GMINY W GRYFINIE Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 120.18.2015 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 2 kwietnia 2015 r. REGULAMIN PRACY KOMISJI PRZETARGOWEJ URZĘDU MIASTA I GMINY W GRYFINIE Rozdział 1 Część ogólna 1.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ, KTÓRYCH WARTOŚĆ NIE PRZEKRACZA RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 30 000 EURO

REGULAMIN UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ, KTÓRYCH WARTOŚĆ NIE PRZEKRACZA RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 30 000 EURO Załącznik do Zarządzenia Nr DO.021.14.2014 Dyrektora MGOPS w Więcborku z dnia 16 kwietnia 2014 r. REGULAMIN UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ, KTÓRYCH WARTOŚĆ NIE PRZEKRACZA RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 30 000 EURO POSTANOWIENIA

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.szpitalmswia.otwock24.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.szpitalmswia.otwock24. Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.szpitalmswia.otwock24.pl Otwock: Wykonanie robót budowlanych - Dostosowanie Oddziałów Leczenia

Bardziej szczegółowo

Rozdział l Postanowienia ogólne

Rozdział l Postanowienia ogólne 1 REGULAMIN udzielania zamówień publicznych w Przedsiębiorstwie Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Rykach dla inwestycji finansowanych ze środków zewnętrznych Rozdział l Postanowienia ogólne

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KOMISJI PRZETARGOWEJ. 1. (zakres regulaminu) 2. (obowiązki członków Komisji)

REGULAMIN KOMISJI PRZETARGOWEJ. 1. (zakres regulaminu) 2. (obowiązki członków Komisji) REGULAMIN KOMISJI PRZETARGOWEJ 1. (zakres regulaminu) Niniejszy regulamin określa organizację, tryb pracy oraz zakres obowiązków członków Komisji Przetargowej, zgodnie z art. 21 ust. 3 ustawy z dnia 29

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ PRZEZ ZARZĄD MORSKIEGO PORTU GDAŃSK S.A. NA WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANYCH, USŁUGI LUB DOSTAWY.

REGULAMIN UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ PRZEZ ZARZĄD MORSKIEGO PORTU GDAŃSK S.A. NA WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANYCH, USŁUGI LUB DOSTAWY. REGULAMIN UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ PRZEZ ZARZĄD MORSKIEGO PORTU GDAŃSK S.A. NA WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANYCH, USŁUGI LUB DOSTAWY Spis treści 1.Przedmiot regulaminu...str.2 2.Definicje.str.2 3.Zakres stosowania

Bardziej szczegółowo

PL-Warszawa: Usługi ochroniarskie 2009/S 60-086456 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU. Usługi

PL-Warszawa: Usługi ochroniarskie 2009/S 60-086456 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU. Usługi 1/6 PL-Warszawa: Usługi ochroniarskie 2009/S 60-086456 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Usługi SEKCJA I: INSTYTUCJA ZAMAWIAJĄCA I.1) NAZWA, ADRESY I PUNKTY KONTAKTOWE: Ministerstwo Skarbu Państwa, ul. Krucza 36/Wspólna

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.znk-lublin.pl Lublin: Usługi w zakresie odbierania i wywozu odpadów komunalnych pochodzących

Bardziej szczegółowo

Dotyczy: zamówienia publicznego pn. Przebudowa drogi gminnej T Wymysłów - Kolonia Miłkowska

Dotyczy: zamówienia publicznego pn. Przebudowa drogi gminnej T Wymysłów - Kolonia Miłkowska Kunów, dnia 14.06.2016 r. Znak: IR.271.ZP.1.2016 Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia Dotyczy: zamówienia publicznego pn. Przebudowa drogi gminnej 001387T Wymysłów - Kolonia Miłkowska 1) INFORMACJA

Bardziej szczegółowo

Warszawa: Ochrona mienia Instytutu (17/PN/2016/MO) Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Warszawa: Ochrona mienia Instytutu (17/PN/2016/MO) Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.spartanska.pl Warszawa: Ochrona mienia Instytutu (17/PN/2016/MO) Numer ogłoszenia: 79398-2016;

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Nadleśnictwo Ostrów Mazowiecka, ul. 3 Maja 30, Ostrów Mazowiecka, woj.

I. 1) NAZWA I ADRES: Nadleśnictwo Ostrów Mazowiecka, ul. 3 Maja 30, Ostrów Mazowiecka, woj. Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.lasy.gov.pl/pl/bip/dg/rdlp_warszawa/nadl_ostrow_mazowiecka/zamowienia_publiczne Ostrów Mazowiecka:

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 7/2015. Dyrektor Zespołu Obsługi Oświaty i Wychowania. w Kędzierzynie-Koźlu. z dnia 3 września 2015 roku

Zarządzenie Nr 7/2015. Dyrektor Zespołu Obsługi Oświaty i Wychowania. w Kędzierzynie-Koźlu. z dnia 3 września 2015 roku Zarządzenie Nr 7/2015 z dnia 3 września 2015 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu określającego zasady udzielania w Zespole Obsługi Oświaty zamówień, których wartość netto nie przekracza wyrażonej w

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.olecko.piw.gov.pl/

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.olecko.piw.gov.pl/ Strona 1 z 7 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.olecko.piw.gov.pl/ Olecko: Budowa budynku administracyjno-biurowego Powiatowego

Bardziej szczegółowo