Regulamin udzielania zamówień w TAURON Obsługa Klienta sp. z o.o.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Regulamin udzielania zamówień w TAURON Obsługa Klienta sp. z o.o."

Transkrypt

1 Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 13/2012 Prezesa Zarządu TAURON Obsługa Klienta sp. z o.o. Regulamin udzielania zamówień w TAURON Obsługa Klienta sp. z o.o. Wrocław, kwiecień 2012

2 SPIS TREŚCI Załącznik A: Regulamin Pracy Komisji przetargowej Załącznik B: Wzór dokumentu: Wniosek o powołanie komisji przetargowej i wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia Załącznik C: Wzór dokumentu: Specyfikacja Warunków Zamówienia Załącznik D:... 2 WPROWADZENIE... 3 Podstawa prawna opracowania... 3 Definicje... 3 Zakres obowiązywania Regulaminu... 5 Planowanie zamówień... 6 POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA... 7 Opis Przedmiotu Zamówienia... 7 Sposób ustalenia wartości zamówienia... 7 Uruchomienie postępowania... 9 Tryby postępowania o udzielanie zamówienia... 9 Zasady wyboru trybu postępowania o udzielenie zamówienia Zasady prowadzenia postępowań w poszczególnych trybach Zasady zatwierdzania dokumentów w postępowaniu o udzielenie zamówienia Zasady pracy Komisji przetargowej Wymagane dokumenty Wadium Zasady badania i oceny ofert, unieważnienie postępowania Zabezpieczenie należytego wykonania umowy PODSUMOWANIE Udostępnianie dokumentacji przetargowej Czynności i odpowiedzialność uczestników procesu zakupowego biorących udział w postępowaniu Postanowienia końcowe SPIS ZAŁĄCZNIKÓW Załącznik A: Regulamin Pracy Komisji przetargowej. Załącznik B: Wzór dokumentu: Wniosek o powołanie komisji przetargowej i wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia. Załącznik C: Wzór dokumentu: Specyfikacja Warunków Zamówienia. Załącznik D: Wzór dokumentu: Protokół postępowania o udzielenie zamówienia. Załącznik E: Wzór dokumentu: Wniosek o udzielenie zamówienia z zastosowaniem trybu prostego. Regulamin udzielania zamówień w TAURON Obsługa Klienta sp. z o.o. 2

3 WPROWADZENIE Podstawa prawna opracowania 1. Regulamin Organizacyjny TAURON Obsługa Klienta sp. z o.o Akt Założycielski TAURON Obsługa Klienta sp. z o.o. 3. Ustawa z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych (Dz. U. Nr 94, poz. 1037, z późn. zm.) 4. Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz. U. z 18 maja 1964 Nr 16 poz. 93 z późn. zm.) 5. Zasady Współpracy w Obszarze Zarządczym Zakupów Dostaw i Usług. Definicje 2 Niżej wymienione pojęcia mają następujące znaczenie: 1) Regulamin niniejszy Regulamin udzielania zamówień w TAURON Obsługa Klienta sp. z o.o.; 2) Zamawiający TAURON Obsługa Klienta sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu; 3) Spółka TAURON Obsługa Klienta sp. z o.o.; 4) Zarząd Zarząd TAURON Obsługa Klienta sp. z o.o.; 5) Spółki Grupy TAURON spółki Grupy TAURON objęte konsolidacją zakupów wybranych kategorii zakupowych, o których mowa w Zasadach Współpracy w Obszarze Zarządczym Zakupów Dostaw i Usług ; 6) Dyrektor Pionu Prezes lub Wiceprezes Zarządu kierujący wydzielonym Pionem organizacyjnym; 7) Biuro Zamówień komórka organizacyjna odpowiedzialna za organizowanie procesu udzielania zamówień na dostawy, usługi i roboty budowlane w Spółce; 8) Dysponent Środków - Dyrektor Departamentu, Szef Biura bezpośrednio podległy Dyrektorowi Pionu, Pełnomocnik lub Samodzielny Specjalista bezpośrednio podległy Dyrektorowi Pionu, Kierownik projektu dysponujący środkami finansowymi na realizację zamówienia; 9) Specyfikacja Warunków Zamówienia (SWZ, Specyfikacja) dokument określający warunki prowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia; 10) Plan Zamówień zbiorcze zestawienie planowanych na dany rok obrotowy zakupów w zakresie dostaw, usług i robót budowlanych; 11) Rok obrotowy rok kalendarzowy; 12) Rejestr Zamówień wykaz wszystkich postępowań o udzielenie zamówienia prowadzonych przez Biuro Zamówień. Za prowadzenie Rejestru Zamówień odpowiedzialne jest Biuro Zamówień; Regulamin udzielania zamówień w TAURON Obsługa Klienta sp. z o.o. 3

4 13) Rejestr Umów wykaz wszystkich umów zawartych przez TAURON Obsługa Klienta sp. z o.o. prowadzony przez Centrum Controllingu; 14) Wykonawca osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która ubiega się o udzielenie zamówienia, złożyła ofertę lub zawarła umowę w sprawie zamówienia; 15) Zamówienie umowa odpłatna, zawierana między Zamawiającym a wykonawcą, której przedmiotem są usługi, dostawy lub roboty budowlane; 16) Zamówienie skonsolidowane umowa zawierana pomiędzy Zamawiającym a wykonawcą albo pomiędzy Spółką Grupy TAURON a wykonawcą w celu udzielenia zamówienia na rzecz i w imieniu co najmniej dwóch Spółek Grupy TAURON; 17) Komisja przetargowa zwana dalej Komisją - zespół, którego zadaniem jest przeprowadzenie procedury przetargowej na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie; 18) Roboty budowlane wykonanie albo zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz z późn. zm.), a także realizacja obiektu budowlanego w rozumieniu tej ustawy, za pomocą dowolnych środków, zgodnie z wymaganiami określonymi przez Zamawiającego; 19) Dostawy nabywanie rzeczy, praw oraz innych dóbr, w szczególności na podstawie umowy sprzedaży, dostawy, najmu, dzierżawy oraz leasingu; 20) Usługi wszelkie świadczenia, których przedmiotem nie są roboty budowlane lub dostawy; 21) Najkorzystniejsza oferta oferta, która przedstawia najkorzystniejszy bilans ceny i innych kryteriów odnoszących się do przedmiotu zamówienia, albo oferta z najniższą ceną; 22) Cena wartość wyrażona w jednostkach pieniężnych, którą Zamawiający jest obowiązany zapłacić wykonawcy za towar, usługę lub robotę budowlaną; w cenie uwzględnia się podatek od towarów i usług oraz podatek akcyzowy, jeżeli na podstawie odrębnych przepisów sprzedaż towaru (usługi) podlega obciążeniu podatkiem od towarów i usług (VAT); 23) Wartość zamówienia wartość szacunkowa zamówienia, ustalona przez Zamawiającego z należytą starannością bez podatku od towarów i usług, z uwzględnieniem zasad opisanych w niniejszym Regulaminie; 24) Umowa ramowa umowa zawierana między Zamawiającym a jednym lub wieloma Wykonawcami, której celem jest ustalenie warunków dotyczących zamówień, jakie mogą zostać udzielone w oznaczonym okresie, w szczególności cen lub mechanizmu kształtującego ceny i jeżeli zachodzi taka potrzeba, przewidywanych ilości, 25) Zasady Współpracy w Obszarze Zarządczym Zakupów Dostaw i Usług dokument stanowiący zbiór reguł, w oparciu o które realizowana jest współpraca TAURON Polska Energia S.A. ze Spółkami Zależnymi w Obszarze Zarządczym Zakupów Dostaw i Usług, przekazane Spółce do stosowania przez TAURON Polska Energia S.A. Ww. dokument określa w szczególności cele oraz formy współpracy w Obszarze Zarządczym Zakupów Dostaw i Usług pomiędzy TAURON Polska Energia S.A. oraz Spółkami Zależnymi. Regulamin udzielania zamówień w TAURON Obsługa Klienta sp. z o.o. 4

5 Zakres obowiązywania Regulaminu 3 1. Niniejszy Regulamin określa zasady i tryby udzielania zamówień przez TAURON Obsługa Klienta sp. z o.o. 2. Regulaminu nie stosuje się do umów z zakresu prawa pracy. 3. Regulaminu nie stosuje się do zamówień, których przedmiotem są: 1) dostawy wody za pomocą sieci wodociągowej lub odprowadzanie ścieków do sieci kanalizacyjnej, 2) dostawy energii elektrycznej z sieci elektroenergetycznej, 3) dostawy gazu z sieci gazowej, 4) dostawy ciepła z sieci ciepłowniczej, 5) powszechne usługi pocztowe w rozumieniu ustawy z dnia 12 czerwca 2003 r. - Prawo pocztowe (tekst jednolity Dz. U. z 2008 Nr 189, poz z późn. zm.), 6) sponsoring, 7) usługi arbitrażowe lub pojednawcze, 8) usługi Narodowego Banku Polskiego, 9) usługi w zakresie badań naukowych i prac rozwojowych oraz świadczenie usług badawczych, 10) nabycie, przygotowanie, produkcja lub koprodukcja materiałów programowych przeznaczonych do emisji w radiu, telewizji lub Internecie, 11) zakup czasu antenowego, 12) nabycie własności nieruchomości oraz innych praw do nieruchomości, w szczególności dzierżawy i najmu, 13) usługi finansowe związane z emisją, sprzedażą, kupnem lub transferem papierów wartościowych lub innych instrumentów finansowych, w szczególności związane z transakcjami mającymi na celu uzyskanie dla Zamawiającego środków pieniężnych lub kapitału, 14) usługi: a) socjalne (finansowane z funduszu socjalnego), b) hotelarskie lub restauracyjne, c) transportu kolejowego, d) transportu morskiego i żeglugi śródlądowej, e) prawnicze i doradcze, f) rekrutacji lub pozyskiwania personelu, g) szkoleniowe i edukacyjne, h) społeczne i zdrowotne, i) w zakresie kultury, sportu lub rekreacji, z wyjątkiem usług kablowej sieci radiowej i telewizyjnej, j) detektywistyczne i bezpieczeństwa z wyjątkiem samochodów opancerzonych. 4. Regulaminu nie stosuje się ponadto do udzielania zamówień w ramach uprzednio zawartych umów ramowych. Regulamin udzielania zamówień w TAURON Obsługa Klienta sp. z o.o. 5

6 5. Do stosowania Regulaminu zobowiązani są wszyscy pracownicy Zamawiającego w zakresie wynikającym z treści niniejszego Regulaminu. 6. Do organizowania postępowań związanych z wyborem wykonawców zobowiązani są: 1) Biuro Zamówień w zakresie wszystkich zamówień na dostawy, usługi i roboty budowlane o wartości powyżej euro, 2) Dysponenci Środków dla zamówień zgodnych z zakresem swojego działania, o wartości nieprzekraczającej euro. 7. Planowanie, przygotowanie i realizacja postępowań o udzielenie zamówień, w tym zamówień skonsolidowanych odbywa się z uwzględnieniem zasad określonych w Zasadach Współpracy w Obszarze Zarządczym Zakupów Dostaw i Usług. 8. Postępowanie o udzielenie zamówienia skonsolidowanego prowadzi Spółka Grupy TAURON wskazana w Planie Zamówień Skonsolidowanych. Planowanie zamówień 1. Realizacja postępowań o udzielenie zamówienia odbywa się na podstawie: 4 1) zatwierdzonego planu rzeczowo finansowego - dla zamówień o wartości do euro 2) Planu Zamówień - dla zamówień o wartości powyżej euro, 3) decyzji doraźnych: a) Dyrektora Departamentu Wsparcia - dla zamówień o wartości nieprzekraczających euro, b) Prezesa Zarządu - Dyrektora Generalnego dla zamówień nieprzekraczających euro. 2. Plan Zamówień opracowywany jest jeden raz w roku na następny rok obrotowy na podstawie informacji przekazanych przez Dysponentów Środków. 3. Plan Zamówień przygotowywany jest w oparciu o kategoryzację zakupów w Grupie TAURON z uwzględnieniem zasad i w termianach określonych w Zasadach Współpracy w Obszarze Zarządczym Zakupów Dostaw i Usług. 4. Plan Zamówień sporządza Biuro Zamówień. 5. Poszczególne pozycje do Planu Zamówień wpisywane są w postaci zagregowanej zgodnie z zasadą określoną w 5 ust Dysponenci Środków, którzy odpowiadają za realizację zadań (zakupów), zobowiązani są do zgłaszania wszystkich zadań (zakupów) o wartości powyżej euro do Planu Zamówień, na zasadach i w terminach określonych Poleceniu służbowym wydanym w tej sprawie. 7. Wartość zamówień ustala się w oparciu o 6 Regulaminu. Dysponenci środków odpowiedzialni są za prawidłowe ustalenie wartości zadań (zakupów), a w szczególności za przestrzeganie wyrażonej w 6 ust. 2 Regulaminu, zasady nie dzielenia zamówienia na części i nie zaniżania jego wartości. 8. Plan Zamówień zatwierdza Prezes Zarządu - Dyrektor Generalny. 9. Zamówienia o wartości przekraczającej euro a nie ujęte w Planie Zamówień wymagają korekty Planu Zamówień poprzez dodanie nowej pozycji. Regulamin udzielania zamówień w TAURON Obsługa Klienta sp. z o.o. 6

7 10. Korekta Planu Zamówień polegająca na rozszerzeniu Planu Zamówień poprzez dodanie nowej pozycji wymaga zgody Prezesa Zarządu - Dyrektora Generalnego na podstawie pozytywnej pisemnej opinii Szefa Biura Zamówień. Zmiany Planu Zamówień w pozostałym zakresie wymagają zgody Szefa Biura Zamówień, postanowienia ust. 4 stosuje się odpowiednio. 11. Podstawą do korekty Planu Zamówień są co do zasady: zmiany planu rzeczowofinansowego lub zatwierdzenie prowizorium planu rzeczowo-finansowego na kolejny okres obrotowy lub zakupy ujęte w planie rzeczowo - finansowym a nie zgłoszone do Planu Zamówień. 12. Decyzje doraźne mogą dotyczyć zamówień nieplanowanych lub niemożliwych do zaplanowania pod warunkiem uzasadnienia potrzeby udzielenia zamówienia i wskazania aktualnego lub docelowego źródła finansowania zamówienia. 13. Podjęcie decyzji doraźnej wymaga uzyskania uprzedniej pisemnej opinii Centrum Controllingu. POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA Opis Przedmiotu Zamówienia 5 1. Przedmiot zamówienia określa się za pomocą obiektywnych cech technicznych, jakościowych lub wymagań funkcjonalnych. 2. Opis przedmiotu zamówienia powinien uwzględniać standardy, wytyczne lub inne ustalenia techniczne przyjęte do stosowania przez Zamawiającego. 3. W przypadku dostaw dopuszcza się opisanie przedmiotu zamówienia poprzez wskazanie co najmniej trzech produktów o porównywalnych parametrach, spełniających wymagania Zamawiającego i zapewniających uczciwą konkurencję. 4. Jeżeli zastosowanie zasad opisanych w ust. 1 i 3 nie jest możliwe lub ze względu na specyfikę przedmiotu zamówienia, dopuszcza się opisanie przedmiotu zamówienia przez wskazanie typu pożądanego produktu, z jednoczesnym zapisem lub równoważny. Warunki, jakie powinien spełnić produkt równoważny Zamawiający określa w Specyfikacji. 5. W uzasadnionych przypadkach Dyrektor Pionu w zakresie dotyczącym działalności podległego pionu może wyrazić zgodę na wskazanie jednego produktu, nie dopuszczając produktów równoważnych. 6. Przedmiot zamówienia winien obejmować dostawy lub usługi tego samego rodzaju, przeznaczone do tego samego celu, w ilościach wynikających z możliwych do zaplanowania potrzeb Zamawiającego, w okresie co najmniej 12 miesięcy. Sposób ustalenia wartości zamówienia 6 1. Podstawą ustalenia wartości zamówienia jest całkowite szacunkowe wynagrodzenie wykonawcy, bez podatku od towarów i usług, ustalone przez Zamawiającego z należytą starannością. 2. Zakazuje się dzielenia zamówienia na części lub zaniżania jego wartości w celu uniknięcia stosowania przepisów Regulaminu. Regulamin udzielania zamówień w TAURON Obsługa Klienta sp. z o.o. 7

8 3. Jeżeli Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych albo udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania, wartością zamówienia jest łączna wartość poszczególnych części zamówienia. 4. Wartość zamówienia na usługi lub dostawy można szacować w oparciu o: 1) wartości historyczne dotyczące kosztów podobnych zamówień, na podstawie analizy danych z innych postępowań o udzielenie zamówienia, lub 2) informacje rynkowe zebrane na podstawie: a) odpowiedzi na zapytania, zebrane od potencjalnych wykonawców, b) analizy ogólnodostępnych źródeł (np. katalogi branżowe, cenniki), c) innych danych na temat kształtowania się cen na rynku. 5. Podstawą obliczenia wartości zamówienia na usługi lub dostawy powtarzające się okresowo jest łączna wartość zamówień tego samego rodzaju: 1) udzielonych w terminie poprzednich 12 miesięcy lub w poprzednim roku obrotowym, z uwzględnieniem zmian ilościowych zamawianych usług lub dostaw oraz prognozowanego na dany rok średniorocznego wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem, albo 2) których Zamawiający zamierza udzielić w terminie 12 miesięcy następujących po pierwszej usłudze lub dostawie. 6. Jeżeli zamówienia udziela się na czas: 1) nieoznaczony, wartością zamówienia jest wartość ustalona z uwzględnieniem okresu 48 miesięcy wykonywania zamówienia; 2) oznaczony,wartością zamówienia jest wartość ustalona z uwzględnieniem okresu wykonywania zamówienia, a w przypadku zamówień, których przedmiotem są dostawy nabywane na podstawie umowy dzierżawy, najmu lub leasingu z uwzględnieniem również wartości końcowej przedmiotu umowy w sprawie zamówienia. 7. Wartością umowy ramowej jest łączna wartość zamówień, których Zamawiający przewiduje udzielić w okresie trwania umowy ramowej. 8. Jeżeli zamówienie obejmuje usługi bankowe lub inne usługi finansowe, wartością zamówienia są opłaty, prowizje, odsetki i inne podobne świadczenia. 9. Wartość zamówienia na roboty budowlane ustala się na podstawie: 1) kosztorysu inwestorskiego sporządzanego na etapie opracowania dokumentacji projektowej albo na podstawie planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym, jeżeli przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane, 2) planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym, jeżeli przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane. 10. Obliczenia wartości zamówienia dokonuje się nie wcześniej niż: 1) 3 miesiące przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli przedmiotem są dostawy lub usługi, 2) 6 miesięcy przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli przedmiotem są roboty budowlane. Regulamin udzielania zamówień w TAURON Obsługa Klienta sp. z o.o. 8

9 11. Jeżeli po ustaleniu wartości zamówienia nastąpiła zmiana okoliczności mających wpływ na dokonane ustalenie, Zamawiający przed wszczęciem postępowania dokonuje zmiany wartości zamówienia. 12. Wartość zamówienia winna być ustalona w PLN oraz dodatkowo w euro wg średniego kursu PLN w stosunku do euro ustalonego w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów w sprawie średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych. Uruchomienie postępowania 7 1. Uruchomienie procedury postępowania o udzielenie zamówienia organizowanego przez Biuro Zamówień wymaga sporządzenia przez Dysponenta Środków, na wniosek którego będzie realizowane zamówienie, Wniosku o powołanie komisji przetargowej i wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia przygotowanego wg wzoru stanowiącego załącznik B do niniejszego Regulaminu. 2. Przed złożeniem wniosku, o którym mowa w ust. 1, do zatwierdzenia zgodnie z 11 ust. 2, Dysponent Środków jest zobowiązany do uzyskania opinii Biura Zamówień. 3. Zatwierdzony Wniosek o powołanie komisji przetargowej i wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia stanowi podstawę do sporządzenia przez Biuro Zamówień Specyfikacji Warunków Zamówienia, zgodnie ze wzorem określonym w załączniku C do niniejszego Regulaminu oraz zaproszenia do negocjacji/ zaproszenia do złożenia ofert/ ogłoszenia, w zależności od trybu postępowania o udzielenie zamówienia. Tryby postępowania o udzielanie zamówienia 8 1. W zakresie zamówień stosuje się następujące tryby postępowania o udzielanie zamówienia: 1) przetarg nieograniczony, 2) ofertowy, 3) negocjacje z ogłoszeniem, 4) negocjacje bez ogłoszenia, 5) zamówienie z wolnej ręki, 6) prosty, 7) licytacja elektroniczna. 2. Przetarg nieograniczony polega na udzieleniu zamówienia na dostawy, usługi lub roboty budowlane wykonawcy wyłonionemu spośród nieograniczonej liczby wykonawców. Ogłoszenie o przetargu zamieszczane jest na stronie internetowej Zamawiającego na okres co najmniej 10 dni w przypadku dostaw lub usług oraz co najmniej 20 dni w przypadku robót budowlanych, a w razie potrzeby w prasie regionalnej lub ogólnokrajowej. 3. Tryb ofertowy polega na udzieleniu zamówienia na dostawy, usługi lub roboty budowlane wykonawcy wyłonionemu spośród wykonawców, zaproszonych do złożenia oferty. Profil prowadzonej działalności zaproszonych wykonawców powinien odpowiadać Regulamin udzielania zamówień w TAURON Obsługa Klienta sp. z o.o. 9

10 przedmiotowi zamówienia. Zaproszone firmy winny gwarantować należyte wykonanie zamówienia oraz uczciwą konkurencję. 4. Tryb negocjacji z ogłoszeniem - polega na udzieleniu zamówienia na dostawy, usługi lub roboty budowlane wykonawcy wyłonionemu spośród nieograniczonej liczby wykonawców po przeprowadzeniu negocjacji warunków realizacji zamówienia i złożeniu ofert. Ogłoszenie o negocjacjach zamieszczane jest na stronie internetowej Zamawiającego, a w razie potrzeby w prasie regionalnej lub ogólnokrajowej. W ogłoszeniu podaje się liczbę wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w negocjacjach, określając sposób oceny spełniania warunków (ranking wykonawców) w przypadku zgłoszenia się większej liczby wykonawców. Negocjacje mogą być poprzedzone składaniem ofert wstępnych. Po zakończeniu negocjacji wykonawcy składają oferty ostateczne. 5. Tryb negocjacji bez ogłoszenia - polega na udzieleniu zamówienia na dostawy, usługi lub roboty budowlane wykonawcy wyłonionemu spośród zaproszonych wykonawców po przeprowadzeniu negocjacji warunków realizacji zamówienia i złożeniu ofert. Zaproszenie do negocjacji kierowane jest do wykonawców mogących wykonać dane zamówienie, których następnie zaprasza się do składania ofert. Profil prowadzonej działalności zaproszonych wykonawców powinien odpowiadać przedmiotowi zamówienia. Zaproszone firmy winny gwarantować należyte wykonanie zamówienia oraz uczciwą konkurencję. Tryb negocjacji bez ogłoszenia może mieć zastosowanie, w przypadku spełnienia, co najmniej jednej z niżej wymienionych przesłanek: 1) nie można z góry określić szczegółowych cech zamawianych dostaw lub usług w taki sposób, aby umożliwić wybór najkorzystniejszej oferty, 2) ze względu na przedmiot zamówienia istnieje potrzeba ograniczenia ryzyka związanego z prowadzonym postępowaniem oraz realizacją zamówienia, 6. Tryb zamówienia z wolnej ręki polega na udzieleniu zamówienia po przeprowadzeniu negocjacji tylko z jednym wykonawcą i może mieć zastosowanie w przypadku spełnienia co najmniej jednej z niżej wymienionych przesłanek: 1) zamówienie udzielane jest Spółce Grupy TAURON, 2) zachodzi uzasadniona potrzeba pilnego udzielenia zamówienia, 3) ze względu na szczególny charakter robót budowlanych, usług lub dostaw można je uzyskać tylko od jednego wykonawcy, 4) względy techniczne lub ekonomiczne przemawiają za udzieleniem zamówienia wybranemu wykonawcy, 5) z przyczyn związanych z ochroną praw wyłącznych, wynikających z odrębnych przepisów, 6) w postępowaniu prowadzonym w innym trybie nie wpłynęła żadna oferta lub wszystkie zostały odrzucone, a pierwotne warunki zamówienia nie zostały w posób istotny zmienione, 7) udzielane jest zamówienie dodatkowe lub uzupełniające dotychczasowemu wykonawcy zamówienia podstawowego, jeśli wartość zamówienia dodatkowego lub uzupełniającego nie przekracza 50% wartości udzielonego zamówienia podstawowego, a zachodzi konieczność zachowania tych samych norm, parametrów i standardów, 8) w związku z likwidacją działalności innego podmiotu, postępowaniem egzekucyjnym albo upadłościowym możliwe jest udzielenie zamówienia na szczególnie korzystnych warunkach, Regulamin udzielania zamówień w TAURON Obsługa Klienta sp. z o.o. 10

11 9) w związku z trwającymi przez bardzo krótki okres szczególnie korzystnymi okolicznościami możliwe jest udzielenie zamówienia po cenie znacząco niższej od cen rynkowych, 10) zamówienie jest dokonywane na giełdzie towarowej, w rozumieniu przepisów o giełdach towarowych, 11) zamówienie dotyczy przeprowadzenia eksperymentu lub sporządzenia opinii bądź ekspertyzy specjalistycznej, opracowania studiów lub analiz rynku (np.: pilotażowego zlecenia usługi celem zbadania możliwości osiągnięcia zamierzonego efektu), 12) przedmiotem zamówienia są: prace projektowe, oprogramowanie komputerowe lub wykonanie modyfikacji (upgrade lub downgrade) oprogramowania komputerowego w ramach praw autorskich. 7. Tryb prosty polega na udzieleniu zamówienia o wartości nieprzekraczającej euro wykonawcy wybranemu przez Zamawiającego, przy zachowaniu zasad gospodarności. 8. Tryb licytacji elektronicznej polega na udzieleniu zamówienia na dostawy, usługi, roboty budowlane o ustalonych standardach jakościowych spośród ofert złożonych elektronicznie za pomocą formularza umieszczonego na stronie internetowej, umożliwiającego wprowadzenie niezbędnych danych w trybie bezpośredniego połączenia z tą stroną. Wykonawcy składają kolejne korzystniejsze oferty (postąpienia), podlegające automatycznej klasyfikacji. Zasady wyboru trybu postępowania o udzielenie zamówienia 9 1. Podstawowymi trybami postępowania o udzielenie zamówienia są przetarg nieograniczony, licytacja elektroniczna i negocjacje z ogłoszeniem. 2. Pozostałe tryby postępowania o udzielenie zamówienia mogą być stosowne wyłącznie w przypadkach określonych w niniejszym Regulaminie. 3. Dysponent Środków wnioskujący o udzielenie zamówienia proponuje tryb postępowania o udzielenie zamówienia, w jakim ma być udzielone zamówienie, przedstawiając uzasadnienie wyboru trybu. Uzasadnienia nie wymaga wybór trybu przetargu nieograniczonego, licytacji elektronicznej oraz negocjacji z ogłoszeniem. 4. W przypadku wyboru trybów: ofertowego, negocjacji bez ogłoszenia, oraz z wolnej ręki, Dysponent Środków sporządza listę wykonawców, których można zaprosić do udziału w postępowaniu. Zasady prowadzenia postępowań w poszczególnych trybach Postępowanie o udzielenie zamówienia jest niejawne z zastrzeżeniem ust Zarząd może odstąpić od wyłączenia jawności, informując o tym w ogłoszeniu/zaproszeniu do negocjacji/zaproszeniu do złożenia oferty oraz Specyfikacji (o ile tryb postępowania o udzielenie zamówienia wymaga jej sporządzenia). Regulamin udzielania zamówień w TAURON Obsługa Klienta sp. z o.o. 11

12 3. Postępowanie o udzielenie zamówienia przygotowuje i przeprowadza się w sposób zapewniający zachowanie uczciwej konkurencji oraz równe traktowanie wykonawców. 4. Czynności związane z przygotowaniem oraz przeprowadzeniem postępowania o udzielenie zamówienia wykonują osoby zapewniające bezstronność i obiektywizm. 5. Zamawiający może powierzyć przygotowanie lub przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia osobie trzeciej, o ile Zarząd udzieli takiej osobie stosownego zlecenia. 6. Zaproszenie do negocjacji/zaproszenie do złożenia oferty, z wyjątkiem trybu prostego i zamówienia z wolnej ręki, kierowane jest do takiej liczby wykonawców, która zapewni wybór najkorzystniejszej oferty, konkurencję i sprawny przebieg postępowania, tj. co do zasady nie mniej niż 3, z zastrzeżeniem ust W przypadku, gdy specjalistyczny charakter zamówienia ogranicza liczbę wykonawców, zaproszenie do negocjacji/zaproszenie do złożenia oferty kierowane jest do wszystkich wykonawców mogących wykonać zamówienie. 8. W sytuacji, o której mowa w ust. 7, Dysponent Środków zobowiązany jest do uzyskania zgody Dyrektora Pionu w zakresie dotyczącym działalności podległego pionu. 9. Zaproszenie do negocjacji/zaproszenie do złożenia oferty wraz ze Specyfikacją (o ile tryb postępowania o udzielenie zamówienia wymaga jej sporządzenia) kierowane jest do wykonawcy drogą mailową lub na piśmie. 10. W każdym postępowaniu o udzielenie zamówienia - poza trybem prostym i z wolnej ręki - obowiązują poniższe zasady: 1) kryteria wyboru ofert w trakcie postępowania nie ulegają zmianie, z wyjątkiem trybu negocjacji z ogłoszeniem i trybu negocjacji bez ogłoszenia, 2) wymagane jest sporządzenie Specyfikacji Warunków Zamówienia, z wyjątkiem trybu licytacji elektronicznej, 3) termin składania ofert określony w zaproszeniu do złożenia oferty lub ogłoszeniu o przetargu jest uzależniony od charakteru i stopnia złożoności zadania. W przypadku przetargu nieograniczonego ogłoszenia o przetargu winno być publikowane na okres co najmniej 10 dni w przypadku dostaw lub usług oraz co najmniej 20 dni w przypadku robót budowlanych przed terminem składania ofert, 4) stosuje się, o ile jest to uzasadnione, aukcję elektroniczną. 11. W trybie prostym wymagane jest sporządzenie przez Dysponenta Środków Wniosku o udzielenie zamówienia z zastosowaniem trybu prostego wg wzoru stanowiącego załącznik E do niniejszego Regulaminu. 12. Przed złożeniem wniosku, o którym mowa w ust. 11, do zatwierdzenia zgodnie z 11 ust. 1, Dysponent Środków jest zobowiązany do uzyskania opinii Biura Zamówień. 13. Opinia Biura Zamówień, o której mowa w ust. 12, wydawana jest w przedmiocie zasadności udzielenia zamówienia, z uwzględnieniem w szczególności zawartych umów i planowanych zamówień. 14. Po zatwierdzeniu wniosku, o którym mowa w ust. 11, zgodnie z 11 ust. 1, a przed udzieleniem zamówienia, Dysponent Środków jest zobowiązany do dokonania rejestracji wniosku w Biurze Zamówień. 15. Prowadzenie postępowań o udzielenie zamówienia z zastosowaniem aukcji elektronicznej lub w trybie licytacji elektronicznej odbywa się z uwzględnieniem zasad określonych w Zasadach Współpracy w Obszarze Zarządczym Zakupów Dostaw i Usług. Regulamin udzielania zamówień w TAURON Obsługa Klienta sp. z o.o. 12

13 Zasady zatwierdzania dokumentów w postępowaniu o udzielenie zamówienia 1. W trybie prostym: 11 1) zatwierdzenia Wniosku o udzielenie zamówienia z zastosowaniem trybu prostego oraz wyboru oferty dokonuje: a) Dyrektor Departamentu Wsparcia dla zamówień o wartości nieprzekraczającej euro, b) Prezes Zarządu - Dyrektor Generalny dla zamówień nieprzekraczających euro, 2) zawarcie umowy lub złożenie zamówienia następuje z zachowaniem zasad reprezentacji Spółki lub w zakresie posiadanych pełnomocnictw. 2. Dla postępowań o wartości zamówienia powyżej euro, Zarząd: 1) wyraża zgodę na wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia 2) powołuje i odwołuje Komisję,, 3) zatwierdza: a) Wniosek o powołanie komisji przetargowej i wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia, b) tryb postępowania, c) Specyfikację Warunków Zamówienia, d) modyfikację treści SWZ z zastrzeżeniem ust. 3 niniejszego paragrafu, e) Protokół postępowania o udzielenie zamówienia, 4) unieważnia postępowanie, 5) dokonuje: a) wyboru oferty najkorzystniejszej, b) wykluczenia wykonawcy, c) odrzucenia oferty, 6) wyraża zgodę na zawarcie umowy, z zastrzeżeniem zapisów Aktu Założycielskiego TAURON Obsługa Klienta oraz ustawy z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych (Dz. U. Nr 94, poz. 1037, z późn. zm.) 3. Komisja może dokonać modyfikacji SWZ w zakresie wynikającym z oczywistych omyłek i zmiany terminu składania ofert. 4. Ustalenia wartości zobowiązania dokonuje się w protokole z postępowania na dzień zakończenia prac Komisji, wg średniego kursu waluty PLN do EURO ogłaszanego przez NBP i obowiązującego w dniu poprzedzającym zakończenie prac Komisji. Regulamin udzielania zamówień w TAURON Obsługa Klienta sp. z o.o. 13

14 Zasady pracy Komisji przetargowej Postępowanie o udzielenie zamówienia o wartości powyżej euro przeprowadza Komisja. Skład Komisji uzgadniany jest z Szefem Biura Zamówień oraz z przełożonymi Członków Komisji. W trybie prostym powołanie Komisji nie jest wymagane. 2. Komisja działa co najmniej w składzie: 1) przewodniczący przedstawiciel Biura Zamówień lub przedstawiciel Dysponenta Środków wnioskującego o udzielenie zamówienia, 2) sekretarz przedstawiciel Biura Zamówień, 3) członek przedstawiciel Dysponenta Środków, na rzecz którego prowadzone jest postępowanie o udzielenie zamówienia lub inna osoba merytoryczna, 3. Komisja działa w składzie minimum trzyosobowym. 4. Zamawiający dopuszcza możliwość powołania w skład Komisji osoby będącej pracownikiem innej spółki Grupy TAURON. 5. Zasady działania Komisji i obowiązki jej członków reguluje Regulamin Pracy Komisji przetargowej stanowiący załącznik A do niniejszego Regulaminu. 6. Członkowie Komisji oraz inne osoby biorące udział w postępowaniu zobowiązani są do znajomości i przestrzegania niniejszego Regulaminu. Wymagane dokumenty Zasady prowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia ustala się w Specyfikacji Warunków Zamówienia. Wzór Specyfikacji Warunków Zamówienia stanowi załącznik C do niniejszego Regulaminu. Istnieje możliwość wprowadzenia dodatkowych zapisów, niezmieniających istotnych postanowień załączonego wzoru. Zmiana istotnych postanowień wzoru wymaga uprzedniej pisemnej zgody Szefa Biura Zamówień. 2. W postępowaniach o wartości powyżej euro: 1) Zamawiający żąda następujących dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania: a) aktualnego odpisu z właściwego rejestru albo aktualnego zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, b) oświadczenia o spełnianiu przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu oraz o nie podleganiu wykluczeniu (zgodnie ze wzorem zawartym w SWZ). 2) Zamawiający może żądać dodatkowo innych dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania: a) koncesji, zezwolenia lub licencji, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania koncesji, zezwolenia lub licencji na podjęcie działalności gospodarczej w zakresie objętym zamówieniem, Regulamin udzielania zamówień w TAURON Obsługa Klienta sp. z o.o. 14

15 b) dokumentów stwierdzających, że osoby, które będą wykonywać zamówienie, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień, c) dla robót budowlanych wykazu wykonanych w ciągu ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, robót budowlanych, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, odpowiadających swoim rodzajem i wartością robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia, z podaniem ich wartości oraz daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentów potwierdzających, że roboty te zostały wykonane należycie, d) dla dostaw lub usług wykazu wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w ciągu ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, dostaw lub usług, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców oraz załączeniem dokumentów potwierdzających, że dostawy lub usługi te zostały wykonane lub są wykonywane należycie, e) aktualnego zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu do składania ofert. f) aktualnego zaświadczenia z właściwego oddziału ZUS lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego odpowiednio, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu do składania ofert. g) oświadczenia na temat przeciętnej liczby zatrudnionych pracowników oraz liczebności personelu kierowniczego, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a w przypadku, gdy okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, jeżeli przedmiotem zamówienia są roboty budowlane lub usługi, h) wykazu niezbędnych do wykonania zamówienia narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń, jakimi dysponuje wykonawca, i) wykazu osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług i kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności,, j) sprawozdania finansowego albo jego części, a jeżeli podlega ono badaniu przez biegłego rewidenta zgodnie z przepisami o rachunkowości również z opinią o badanym sprawozdaniu albo w przypadku wykonawców nie zobowiązanych do sporządzania sprawozdania finansowego, innych dokumentów określających obroty, zysk oraz zobowiązania i należności - za okres nie dłuższy niż ostatnie 3 lata obrotowe, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - za ten okres, k) informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo kredytowej, w których wykonawca posiada rachunek, potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, wystawionej nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, Regulamin udzielania zamówień w TAURON Obsługa Klienta sp. z o.o. 15

16 l) opłaconej polisy lub innego dokumentu ubezpieczenia potwierdzającego, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej związanej z przedmiotem zamówienia, m) zaświadczenia podmiotu uprawnionego do kontroli jakości potwierdzającego, że dostarczane produkty odpowiadają określonym normom lub specyfikacjom technicznym, n) zaświadczenia niezależnego podmiotu uprawnionego do kontroli jakości, potwierdzającego, iż wykonawca spełnia określone wymogi jakościowe w zakresie świadczenia usług będących przedmiotem zamówienia, lub równoważnych dokumentów potwierdzających jakość świadczonych usług, jeżeli wykonawca nie może w terminie uzyskać wymaganego zaświadczenia, o) aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego albo równoważnego zaświadczenia właściwego organu sądowego lub administracyjnego kraju pochodzenia osoby, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, p) aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego dotyczącej podmiotu zbiorowego, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, 3) W celu potwierdzenia, że oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego, Zamawiający może żądać ponadto: a) próbek, opisów lub fotografii; b) opisu urządzeń technicznych, instrukcji obsługi oraz środków stosowanych przez wykonawcę dostaw lub usług oraz opisu zaplecza naukowo-badawczego wykonawcy, w celu potwierdzenia zapewnienia odpowiedniej jakości realizowanego zamówienia. 3. Dla zamówień na dostawy i usługi prowadzonych w trybie przetargu nieograniczonego Specyfikację udostępnia się na stronie internetowej Zamawiającego w dniu zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu. W przypadkach uzasadnionych względami technicznymi, organizacyjnymi lub finansowymi, Prezes Zarządu Dyrektor Generalny może wyrazić zgodę na odstąpienie od powyższej zasady. 4. Dla zamówień prowadzonych w trybach: ofertowym i negocjacji z ogłoszeniem, Zamawiający może udostępnić Specyfikację na stronie internetowej, jeżeli dostęp do tej Specyfikacji będzie ograniczony do wykonawców zaproszonych do danego postępowania 5. W przypadku zamieszczenia Specyfikacji na stronie internetowej Zamawiającego treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający zamieszcza na tej stronie bez ujawnienia źródła zapytania. Wadium Zamawiający żąda od wykonawców wniesienia wadium, jeżeli wartość zamówienia w przetargu nieograniczonym przekracza wyrażoną w złotych równowartość kwoty euro. 2. W pozostałych postępowaniach w zależności od przedmiotu zamówienia oraz trybu postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający może żądać wniesienia wadium. 3. Kwotę wadium, nie większą niż 5% wartości zamówienia, określa Zamawiający. 4. Zamawiający określa termin, formę i miejsce wniesienia wadium w SWZ. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach: Regulamin udzielania zamówień w TAURON Obsługa Klienta sp. z o.o. 16

17 1) pieniężnej, 2) poręczeniu bankowym, 3) gwarancji bankowej, 4) gwarancji ubezpieczeniowej. 5. Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający przechowuje na rachunku bankowym. Przelew winien posiadać adnotację identyfikującą dane postępowanie o udzielenie zamówienia. 6. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium, jeżeli: 1) upłynął termin związania ofertą, 2) zawarto umowę w sprawie zamówienia i wniesiono zabezpieczenie należytego wykonania tej umowy (o ile Zamawiający wymagał jego wniesienia), 3) Zamawiający unieważnił postępowanie o udzielenie zamówienia, 4) wykonawca wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert, 5) wykonawca został wykluczony z postępowania, 6) oferta wykonawcy została odrzucona. 7. Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, Zamawiający zwraca je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez wykonawcę. 8. Zwrotu wadium dokonuje Centrum Finansów na pisemny wniosek Biura Zamówień w terminie do 5 dni od daty złożenia wniosku. 9. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli: 1) wykonawca, którego oferta została wybrana odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia na warunkach określonych w ofercie, 2) wykonawca, którego oferta została wybrana nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy (o ile Zamawiający wymagał jego wniesienia), 3) zawarcie umowy w sprawie zamówienia stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy. Zasady badania i oceny ofert, unieważnienie postępowania 1. Wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia podlegają wykonawcy, którzy: 15 1) nie spełniają warunków udziału w postępowaniu określonych w SWZ, 2) nie złożyli oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu lub dokumentów potwierdzających spełnianie tych warunków lub nie uzupełnili ich w trybie, o którym mowa w ust. 8, 3) nie wnieśli wadium, w tym również na przedłużony okres związania ofertą lub nie zgodzili się na przedłużenie okresu związania ofertą, 4) wykonywali czynności bezpośrednio związane z przygotowaniem prowadzonego postępowania lub posługiwali się w celu sporządzenia oferty osobami uczestniczącymi Regulamin udzielania zamówień w TAURON Obsługa Klienta sp. z o.o. 17

18 w dokonywaniu tych czynności, chyba że udział tych wykonawców nie utrudni uczciwej konkurencji, 5) złożyli nieprawdziwe informacje mające wpływ na wynik prowadzonego postępowania. 2. Zamawiający ma możliwość podjęcia decyzji o wykluczeniu z postępowania wykonawcy, który poprzez nienależyte wykonanie lub niewykonanie zamówienia, albo poprzez inne działania związane z zamówieniem naraził Zamawiającego lub inne Spółki Grupy TAURON na szkodę, a w szczególności w innych postępowaniach bez ważnego powodu zrezygnował z wykonania zamówienia, bądź odmówił zawarcia umowy. 3. W postępowaniach prowadzonych w trybie negocjacji z ogłoszeniem, negocjacji bez ogłoszenia albo licytacji elektronicznej, Zamawiający zawiadamia wykonawców o wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia lub odrzuceniu oferty, po zaistnieniu okoliczności stanowiących podstawę wykluczenia lub odrzucenia. W pozostałych trybach Zamawiający przekazuje informację o wykluczeniu wykonawcy, odrzuceniu oferty oraz wynikach postępowania jednocześnie. 4. O wykluczeniu z postępowania Zamawiający zawiadamia wykluczonego wykonawcę, podając uzasadnienie. 5. Ofertę wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą. 6. Oferta podlega odrzuceniu, gdy: 1) jej treść nie odpowiada treści Specyfikacji, z zastrzeżeniem postanowień ust. 9 pkt 3, 2) jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, 3) zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia, 4) została złożona przez wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub niezaproszonego do składania ofert, 5) zawiera błędy w obliczeniu ceny, 6) wykonawca w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego nie zgodził się na poprawienie oczywistej omyłki rachunkowej (z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek) lub innej omyłki polegającej na niezgodności oferty ze specyfikacją warunków zamówienia, niepowodującej istotnych zmian w treści oferty, 7) jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów, - z zastrzeżeniem ust O odrzuceniu oferty z postępowania Zamawiający zawiadamia wykonawcę, którego ofertę odrzucono podając uzasadnienie. 8. Zamawiający wzywa wykonawców, którzy w wyznaczonym terminie nie złożyli dokumentów lub oświadczeń wymaganych w Specyfikacji lub którzy nie złożyli pełnomocnictw albo którzy złożyli dokumenty, oświadczenia lub pełnomocnictwa zawierające błędy, do ich uzupełnienia w wyznaczonym terminie, za wyjątkiem formularza ofertowego, chyba, że mimo ich uzupełnienia oferta wykonawcy podlega odrzuceniu lub konieczne byłoby unieważnienie postępowania. Oświadczenia lub dokumenty powinny potwierdzać spełnianie przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu oraz spełnianie przez oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane wymagań określonych przez Zamawiającego, nie później niż w dniu wyznaczonym przez Zamawiającego jako termin uzupełnienia oświadczeń lub dokumentów. 9. Zamawiający poprawia w ofercie: Regulamin udzielania zamówień w TAURON Obsługa Klienta sp. z o.o. 18

19 1) oczywiste omyłki pisarskie, 2) oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek, 3) inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją warunków zamówienia, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty, zawiadamiając o tym wykonawcę, którego oferta została poprawiona. 10. Zamawiający wybiera ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w Specyfikacji. 11. Kryteriami oceny ofert są cena netto (bez VAT) albo cena netto (bez VAT) i inne kryteria związane z zamówieniem, w szczególności jakość, okres gwarancji i/lub rękojmi, funkcjonalność, parametry techniczne, zastosowanie najlepszych dostępnych technologii, koszty eksploatacji, serwis oraz termin wykonania zamówienia. 12. Jeżeli nie można wybrać oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, Zamawiający może: 1) spośród tych ofert wybrać ofertę z niższą ceną, chyba, że w SWZ wskazał inne kryterium oceny ofert, które w takim przypadku będzie decydujące. 2) wezwać wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych. 13. Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach. 14. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert. Niedopuszczalne jest prowadzenie między Zamawiającym a wykonawcą negocjacji dotyczących złożonej oferty oraz dokonywanie jakiejkolwiek zmiany w jej treści za wyjątkiem trybu negocjacji (z ogłoszeniem i bez ogłoszenia). 15. W przypadku złożenia ofert, z których tylko jedna nie podlega odrzuceniu lub została złożona tylko jedna ważna oferta, za wyjątkiem postępowania prowadzonego w trybie zmówienia z wolnej ręki, Komisja może wnioskować o przyjęcie złożonej oferty podając uzasadnienie. O przyjęciu oferty decyduje osoba uprawniona do dokonania wyboru oferty. 16. Po dokonaniu oceny złożonych ofert sporządzany jest Protokół postępowania o udzielenie zamówienia (nie dotyczy trybu prostego), który powinien być opracowany zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik D do niniejszego Regulaminu, zwany dalej protokołem. Protokół powinien zawierać co najmniej informacje wymienione w tym załączniku. 17. Oferty, opinie biegłych, oświadczenia, zawiadomienia, wnioski, inne dokumenty i informacje składane przez Zamawiającego i wykonawców oraz umowa w sprawie zamówienia stanowią załączniki do protokołu. 18. Zatwierdzony protokół postępowania stanowi podstawę do udzielenia zamówienia. 19. Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli: 1) nie złożono żadnej oferty nie podlegającej odrzuceniu, 2) w przypadkach, o których mowa w ust. 12 pkt 2, zostały złożone oferty dodatkowe o takiej samej cenie, lub o identycznym poziomie spełnienia innego kryterium oceny ofert wskazanego przez Zamawiającego w SWZ, 3) wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub wykonanie zamówienia nie leży w interesie Zamawiającego. Regulamin udzielania zamówień w TAURON Obsługa Klienta sp. z o.o. 19

20 20. Zamawiający może unieważnić postępowanie w każdym czasie bez podania przyczyn. Takie unieważnienie postępowania wymaga każdorazowo sporządzenia uzasadnienia, które nie jest podawane do wiadomości wykonawców biorących udział w postępowaniu. 21. Jeżeli Zamawiający dopuścił możliwość składania ofert częściowych, do unieważnienia części postępowania o udzielenie zamówienia ust. 19 i 20 stosuje się odpowiednio. 22. O unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający zawiadamia równocześnie wszystkich wykonawców, którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia, podając uzasadnienie, z zastrzeżeniem ust W przypadku unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia wykonawcom nie przysługują roszczenia o zwrot kosztów uczestnictwa w postępowaniu, w szczególności kosztów przygotowania oferty. 24. Zamawiający może nie zaakceptować wyników postępowania i unieważnić postępowanie, jeżeli stwierdzi, iż w toku postępowania o udzielanie zamówienia naruszono zasady określone w niniejszym Regulaminie. Postanowienia ust. 20 stosuje się odpowiednio. 25. O wyborze najkorzystniejszej oferty decydują kryteria zawarte w definicji najkorzystniejszej oferty. 26. Oficjalne ogłoszenie wyników postępowania o udzielenie zamówienia następuje po zatwierdzeniu protokołu z postępowania i dokonaniu wyboru oferty najkorzystniejszej. 27. Zamawiający zwraca wykonawcom, których oferty nie zostały wybrane, złożone przez nich plany, projekty, rysunki, modele, próbki, wzory, programy komputerowe oraz inne podobne materiały, chyba że w SWZ postanowiono inaczej. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy Zamawiający może żądać od wykonawcy zabezpieczenia należytego wykonania umowy, zwanego dalej zabezpieczeniem, na zasadach jak poniżej. 2. Zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy. Jeżeli wykonawca jest jednocześnie gwarantem, zabezpieczenie służy także pokryciu roszczeń z tytułu gwarancji jakości. 3. Zamawiający określa w SWZ, formę wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 4. Zamawiający dopuszcza następujące formy wniesienia zabezpieczenia: a) w pieniądzu, b) w gwarancjach ubezpieczeniowych, c) w poręczeniach bankowych, d) w gwarancjach bankowych. 5. Zabezpieczenie wnoszone w formie pieniężnej wykonawca wpłaca przelewem na rachunek bankowy wskazany przez Zamawiającego. Przelew winien posiadać adnotację identyfikującą dane postępowanie o udzielenie zamówienia. 6. W przypadku wniesienia wadium w formie pieniężnej wykonawca może wyrazić zgodę na zaliczenie kwoty wadium na poczet zabezpieczenia. 7. Jeżeli zabezpieczenie wniesiono w formie pieniężnej, Zamawiający przechowuje je na oprocentowanym rachunku bankowym. Zamawiający zwraca zabezpieczenie wniesione Regulamin udzielania zamówień w TAURON Obsługa Klienta sp. z o.o. 20

Załącznik do Uchwały Zarządu MPL Kraków-Balice nr 37/82/12 z dn. 26.10.2012 r. ( tekst jednolity z dnia 31.01.2014r.)

Załącznik do Uchwały Zarządu MPL Kraków-Balice nr 37/82/12 z dn. 26.10.2012 r. ( tekst jednolity z dnia 31.01.2014r.) Załącznik do Uchwały Zarządu MPL Kraków-Balice nr 37/82/12 z dn. 26.10.2012 r. ( tekst jednolity z dnia 31.01.2014r.) Regulamin udzielania zamówień publicznych oraz doprogowych przez jednostki organizacyjne

Bardziej szczegółowo

Instrukcja udzielania zamówień sektorowych

Instrukcja udzielania zamówień sektorowych Instrukcja udzielania zamówień sektorowych w Przedsiębiorstwie Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Goleniowie z siedzibą: ul. Maszewska 18, 72 100 Goleniów SPIS TREŚCI CZĘŚĆ I. WPROWADZENIE... 1 a. Przepisy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WEWNĘTRZNY UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ

REGULAMIN WEWNĘTRZNY UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ Załącznik nr 1 do Uchwały Zarządu Nr 7/ 2013 z dnia 07.10.2013r. MIEJSKI ZAKŁAD KOMUNIKACJI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W EŁKU REGULAMIN WEWNĘTRZNY UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ 1 Spis treści Spis treści...2

Bardziej szczegółowo

Regulamin Udzielania Zamówień w PSE S.A.

Regulamin Udzielania Zamówień w PSE S.A. Regulamin Udzielania Zamówień w PSE S.A. Konstancin-Jeziorna Zatwierdzony Zarządzeniem Dyrektora Biura Strategii i Organizacji nr BS/31/2015 z dnia 09.06.2015 r. Procedura Nr 127.009.BP/Z/2015 Procedura

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych. Dział I Przepisy ogólne. Rozdział 1 Przedmiot regulacji

USTAWA z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych. Dział I Przepisy ogólne. Rozdział 1 Przedmiot regulacji Kancelaria Sejmu s. 1/103 USTAWA z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych Dział I Przepisy ogólne Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2004 r. Nr 19, poz. 177, Nr 96, poz. 959, Nr 116, poz. 1207,

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 5 do Regulaminu Udzielania Zamówień Publicznych przez PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście sp. z o.o.

Załącznik nr 5 do Regulaminu Udzielania Zamówień Publicznych przez PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście sp. z o.o. Załącznik nr 5 do Regulaminu Udzielania Zamówień Publicznych przez PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście sp. z o.o. Regulamin Udzielania przez PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście sp. z o.o. zamówień

Bardziej szczegółowo

PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH PO NOWELIZACJI z dnia 4 września 2008 r.

PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH PO NOWELIZACJI z dnia 4 września 2008 r. PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH PO NOWELIZACJI z dnia 4 września 2008 r. Tekst ujednolicony uwzględniający zmiany wprowadzone ustawą z dnia 4 września 2008 r. o zmianie ustawy Prawo zamówień publicznych oraz

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych. (tekst jednolity) DZIAŁ I. Przepisy ogólne. Rozdział 1. Przedmiot regulacji

USTAWA. z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych. (tekst jednolity) DZIAŁ I. Przepisy ogólne. Rozdział 1. Przedmiot regulacji USTAWA z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity) DZIAŁ I Przepisy ogólne Rozdział 1 Przedmiot regulacji Art. 1. Ustawa określa zasady i tryb udzielania zamówień publicznych,

Bardziej szczegółowo

WYCIĄG Z REGULAMINU OKREŚLAJĄCEGO SPOSÓB POSTĘPOWANIA W SPRAWACH O UDZIELANIE ZAMÓWIEŃ W KOMPANII WĘGLOWEJ S.A.

WYCIĄG Z REGULAMINU OKREŚLAJĄCEGO SPOSÓB POSTĘPOWANIA W SPRAWACH O UDZIELANIE ZAMÓWIEŃ W KOMPANII WĘGLOWEJ S.A. 1 WYCIĄG Z REGULAMINU OKREŚLAJĄCEGO SPOSÓB POSTĘPOWANIA W SPRAWACH O UDZIELANIE ZAMÓWIEŃ W KOMPANII WĘGLOWEJ S.A. sierpień 2009 r. 2 SPIS TREŚCI Słownik pojęciowy 3 Zasady udzielania zamówień objętych

Bardziej szczegółowo

Regulamin udzielania zamówień publicznych

Regulamin udzielania zamówień publicznych ZARZĄDZENIE WEWNĘTRZNE NR ZA-SZP/4/2014 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Katowicach z dnia 13 stycznia 2014r. w sprawie: wprowadzenia w życie Regulaminu udzielania zamówień publicznych

Bardziej szczegółowo

Ustawa Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity, stan prawny na 31 marca 2011 r.)

Ustawa Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity, stan prawny na 31 marca 2011 r.) Ustawa Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity, stan prawny na 31 marca 2011 r.) Wydawnictwo: Hensen Polska Sp. z o.o. 02-202 Warszawa, ul. Drawska 10a/27 www.hensen.pl tel. 22-822-98-42, faks. 22-490-51-79

Bardziej szczegółowo

Grudzień 2014 Załącznik do Uchwały Zarządu Zakładu Przewozów i Spedycji SPEDKOKS Sp. z o.o. Nr 116/V/2014 z dnia 18 grudnia 2014r.

Grudzień 2014 Załącznik do Uchwały Zarządu Zakładu Przewozów i Spedycji SPEDKOKS Sp. z o.o. Nr 116/V/2014 z dnia 18 grudnia 2014r. R E G U L A M I N określający sposób postępowania przetargowego oraz zawierania umów na dostawy, usługi i roboty budowlane w Zakładzie Przewozów i Spedycji SPEDKOKS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN Postępowania przetargowego oraz zawierania umów na dostawy, usługi i roboty budowlane w Instytucie Fizyki Jądrowej im.

REGULAMIN Postępowania przetargowego oraz zawierania umów na dostawy, usługi i roboty budowlane w Instytucie Fizyki Jądrowej im. REGULAMIN Postępowania przetargowego oraz zawierania umów na dostawy, usługi i roboty budowlane w Instytucie Fizyki Jądrowej im. Henryka Niewodniczańskiego PAN w Krakowie, nie objęte ustawą Prawo zamówień

Bardziej szczegółowo

Rozdział l Postanowienia ogólne

Rozdział l Postanowienia ogólne 1 REGULAMIN udzielania zamówień publicznych w Przedsiębiorstwie Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Rykach dla inwestycji finansowanych ze środków zewnętrznych Rozdział l Postanowienia ogólne

Bardziej szczegółowo

ISTOTNE WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU. Modernizacja osiedlowej sieci cieplnej i węzłów grupowych na terenie Skierniewic

ISTOTNE WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU. Modernizacja osiedlowej sieci cieplnej i węzłów grupowych na terenie Skierniewic Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013 Oś Priorytetowa II.

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr sprawy: 1/MGZZOP/2015 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ZAMAWIAJĄCY: Miejsko-Gminny Zespół Zakładów Opieki Podstawowej w Ścinawie 59-330 Ścinawa, ul. Jagiełły 2 Adres strony internetowej:.www.przychodnia.scinawa.pl,

Bardziej szczegółowo

Modernizacja Lubskiego Domu Kultury dla potrzeb spotkań polsko-niemieckich

Modernizacja Lubskiego Domu Kultury dla potrzeb spotkań polsko-niemieckich ~ 1 ~ Lubski Dom Kultury w Lubsku pl. Jana Pawła II 1 68-300 Lubsko (+48 68) 372 05 21, wew.104 http://www.ldk.lubsko.pl e-mail: ldk.lubsko@o2.pl Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego: LDK.341-1/2010

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA GK.270. 02.2013 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na: Remont sali gimnastycznej oraz przebudowa

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Rojewo, 2015-07-20 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: RB.I.271.4.2015. Nazwa zadania: Przebudowa drogi gminnej nr 150209 C

Bardziej szczegółowo

Wykonanie remontu instalacji oświetleniowej w magazynie nr 11 na nabrzeżu Węgierskim na terenie portu w Szczecinie

Wykonanie remontu instalacji oświetleniowej w magazynie nr 11 na nabrzeżu Węgierskim na terenie portu w Szczecinie Nr referencyjny: NZ-091/82/IN-44/2015Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia ZAMAWIAJĄCY: Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście Spółka Akcyjna ul. Bytomska 7; 70-603 Szczecin fax: + 4891 430

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO (SIWZ) ZAMAWIAJĄCY: Gmina Mokobody Plac Chreptowicza 25 08-124 Mokobody Polska Nr nadany sprawie przez Zamawiającego Nr tel. +48 25 641 13 15 Nr fax +48 25 641 13 15 Adres internetowy e-mail: mokobody@gminy.pl

Bardziej szczegółowo

x Zamieszczanie obowiązkowe: BZP Nr 302234 2012 z dnia 16.08.2012

x Zamieszczanie obowiązkowe: BZP Nr 302234 2012 z dnia 16.08.2012 ZP-400 Urząd Zamówień Publicznych ul.postepu 17a,Warszawa Zamieszczanie ogłoszeń on-line w BZP: http://www.uzp.gov.pl OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU x Zamieszczanie obowiązkowe: BZP Nr 302234 2012 z dnia 16.08.2012

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. 44-100 Gliwice ul. Rybnicka 47 tel. 32 232 17 06 telefax. 32 232 31 35 Adres internetowy: www.pwik.gliwice.pl Adres poczty elektronicznej: bok@pwik.gliwice.pl

Bardziej szczegółowo

GMINA KAMIENICA Kamienica, 2015-02-10 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

GMINA KAMIENICA Kamienica, 2015-02-10 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA GMINA KAMIENICA Kamienica, 2015-02-10 34-608 Kamienica 420 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dot.: BUDOWA SALI GIMNASTYCZNEJ PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ nr 2 W KAMIENICY nr sprawy: ZPI/271/1/15 I.

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007 2013 Zamawiający: Akademicki Związek Sportowy ul. Kredytowa

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO (SIWZ) PGKiM Sp. z o. o. ul. 1 Maja 28/30 95-070 Aleksandrów Łódzki tel. 0 42 712-11-94 fax 0 42 276-43-49 www.pgkimal.pl zam_pub@pgkimal.pl Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego 5/2014 SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

Znak sprawy AZP 2611-46/08 pieczęć Zamawiającego

Znak sprawy AZP 2611-46/08 pieczęć Zamawiającego Znak sprawy AZP 2611-46/08 pieczęć Zamawiającego SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA UDZIELANEGO PRZEZ NARODOWY FUNDUSZ ZDROWIA CENTRALA ul. Grójecka 186 02-390 Warszawa; fax 22 572 63 05 Postępowanie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN Udzielania zamówień publicznych powyżej 14 000 euro w Zespole Szkół Łączności w Poznaniu. Zasady ogólne

REGULAMIN Udzielania zamówień publicznych powyżej 14 000 euro w Zespole Szkół Łączności w Poznaniu. Zasady ogólne REGULAMIN Udzielania zamówień publicznych powyżej 14 000 euro w Zespole Szkół Łączności w Poznaniu Podstawa prawna: Ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 113 poz. 759 i

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA GMINA ZATOR PLAC MARSZAŁKA JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO 1, 32-640 ZATOR NIP: 549-21-97-464 REGON: 072181913 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA WDROŻENIE ZINTEGROWANEGO SYSTEMU ZARZĄDZANIA W JEDNOSTCE SAMORZĄDU

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia ZAMAWIAJĄCY

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia ZAMAWIAJĄCY Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia ZAMAWIAJĄCY Gmina Miasto Szczecin Zarząd Budynków i Lokali Komunalnych ul. Mariacka 25 70-546 Szczecin ZAPRASZA DO ZŁOŻENIA OFERTY W POSTĘPOWANIU PROWADZONYM

Bardziej szczegółowo