I. Przedimek 1. Przedimek nieokreślony a/an 2. Przedimek określony the 3. Bez przedimka II. Rzeczownik 1. Rzeczowniki policzalne/liczba mnoga 2.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "I. Przedimek 1. Przedimek nieokreślony a/an 2. Przedimek określony the 3. Bez przedimka II. Rzeczownik 1. Rzeczowniki policzalne/liczba mnoga 2."

Transkrypt

1 I. Przedimek 1. Przedimek nieokreślony a/an 2. Przedimek określony the 3. Bez przedimka II. Rzeczownik 1. Rzeczowniki policzalne/liczba mnoga 2. Rzeczowniki niepoliczalne 3. Forma dzierżawcza rzeczownika 4. Rzeczowniki złożone 5. Rzeczowniki tworzone z innych słów 6. Rzeczowniki w funkcji przymiotników 7. Some/Any 8. Zdania z dwoma dopełnieniami

2 Istnieją dwie formy przedimka niekreślonego - a i an przedimek nieokreślony a stawiamy przed rzeczownikiem lub wyrażeniem rzeczownikowym (np. przymiotnik + rzeczownik) zaczynającym się od spółgłoski: She's a doctor. I live in a small house. Ona jest lekarzem. Mieszkam w małym domku. przedimek nieokreślony an stawiamy przed rzeczownikiem lub wyrażeniem rzeczownikowym zaczynającym się w wymowie od samogłoski: Do you want an apple? This is an exciting book. An orange, please. Chcesz jabłko? To jest ekscytująca książka. Proszę pomarańczę.

3 W niektórych wyrazach początkowa samogłoska jest wymawiana jako spółgłoska [j]. Stąd użycie przedimka a przed takimi rzeczownikami i wyrażeniami, jak: There is a university [ju:] in Cracow. I bought a yellow [je] bag yesterday. Is it a European [jo] language? Ale: Buy an umbrella, it s a nice present. Can you give me an example? W Krakowie jest uniwersytet. Wczoraj kupiłam żółtą torebkę. Czy to język europejski? Kup parasol, to dobry prezent. Czy możesz podać mi przykład? W niektórych wyrazach występuje tzw. h nieme, nie jest wymawiane. Przed słowami zaczynającymi się na h nieme użyjemy przedimka an: He's an honest [o] boy. She came back an hour ago. On jest uczciwym chłopakiem. Wróciła godzinę temu.

4 Ale: Can she ride a horse [h]? I live in a house. Czy ona potrafi jeździć konno? Mieszkam w domu. Użycie przedimka niekreślonego - a i an. 1. Nowa informacja Przedimka nieokreślonego użyjemy wtedy, kiedy mówimy o czymś po raz pierwszy. Jest to rzeczownik policzalny w liczbie pojedynczej. She's got a cat. Can you give me an apple? I can see a car. Ona ma kota. Czy możesz dać mi jabłko? Widzę samochód. Przedimek nieokreślony a/an nie występuje przed rzeczownikami niepoliczalnymi lub w liczbie mnogiej.

5 I have to-buy a bananas. I have to buy (some) bananas. (Muszę kupić banany). This is a sugar. This is sugar. (To jest cukier.) Jeśli jednak mówimy o czymś znanym rozmówcy, np. jeżeli po raz kolejny wspominamy tę samą rzecz lub osobę, konieczne jest użycie przedimka określonego the: She's got a car. The car is tiny. Ona ma samochód. Ten samochód jest malutki. Przed rzeczownikami policzalnymi w liczbie mnogiej oraz przed rzeczownikami niepoliczalnymi stosujemy precyzyjne określenia ilości, np. a kilo, six cartons, two bottles lub -jeśli ilość jest nieistotna - określenia some: I need to buy a kilo of potatoes. I need to buy some potatoes. Potrzebuję kupić kilo ziemniaków. Muszę kupić ziemniaki.

6 2. Zawody i narodowości Przedimka nieokreślonego a/an użyjemy także przy określaniu zawodu lub narodowości danej osoby (o ile narodowość wyrażona jest rzeczownikiem, a nie przymiotnikiem): Mr Tom Brown is an Englishman. My father is a lawyer. Pan Tom Brown jest Anglikiem. Mój ojciec jest prawnikiem. Przedimka nieokreślonego nie stosujemy jeśli rzeczownik oznaczający zawód lub narodowość jest w liczbie mnogiej: Tom and Peter are Englishmen. They are lawyers. Tom i Peter są Anglikami. Oni są prawnikami.

7 3. Opis rzeczy lub osób Jeżeli rzeczownik jest określany przez przymiotniki, to przedimek stawiamy przed pierwszym przymiotnikiem: She's a beautiful girl. It was an unexpected situation. To piękna dziewczyna. To była niespodziewana sytuacja. Błędem jest umieszczanie przedimka bezpośrednio przed rzeczownikiem jeżeli dodatkowo opisuje go także przymiotnik, np. It was long a Day 4. Wartość i częstotliwość Przedimek nieokreślony stosujemy przy określaniu cen produktów lub częstotliwości wykonywania pewnych czynności I can pay 50p a kilo. I have English lessons three time a week. Mogę zapłacić 50 pensów za kilogram. Mam lekcje angielskiego trzy razy w tygodniu.

8 5. Wyrażenia ilości Przedimek a/an stosujemy także w wyrażeniach określających ilość takich, jak: I have a lot of books. I spend a great deal of time in London. I have a couple of questions. I bought a kilo of tomatoes. Mam dużo książek. Spędzam dużo czasu w Londynie Mam parę pytań. Kupiłem pół kilograma pomidorów.

9 Przedimek określony - the może występować przed wszystkimi typami rzeczowników 1. Wiemy o czym jest mowa Przedimek the występuje przed rzeczownikiem wtedy, gdy wiadomo o czym lub o kim jest mowa. może być w liczbie pojedynczej: Shut the door, please. Zamknij drzwi, proszę. Powiemy close the door, ponieważ w pokoju są tylko jedne drzwi. I got a computer and a book. The computer was very expensive. Dostałam komputer i książkę. Komputer był bardzo drogi. W pierwszym zdaniu przed słowem computer znajduje się przedimek nieokreślony a, ponieważ jest o nim mowa po raz pierwszy. W drugim zdaniu wiemy o jaki komputer chodzi, więc stawiamy przedimek określony the.

10 Kate's in the kitchen. Kate jest w kuchni. Jest w konkretnej kuchni, np. w naszym domu może być w liczbie mnogiej: Where are the children? Gdzie są dzieci? Z kontekstu domyślamy się, że nasze dzieci lub, o których mowa wcześniej. Where have you put the socks? Gdzie położyłeś skarpetki? Konkretne skarpetki - na przykład te wyprane lub te, które właśnie kupiłeś.

11 może być niepoliczalny: The water is hot. Let s swim in the sea. Woda jes gorąca. Chodzi o konkretną wodę w morzu. Where's the juice? I ve put it into the fridge in the morning. Gdzie jest mleko? Chodzi o mleko kupione wcześniej, które powinno być w lodówce, a którego nie ma. 2. Jedyny w swoim rodzaju Przedimka the użyjemy także przed rzeczownikiem oznaczającym rzecz lub osobę jedyną w swoim rodzaju: The Earth goes around the Sun Ziemia obraca się dookoła Słońca. Jest jedna Ziemia i jedno Słońce.

12 In the evening we crossed the Equator. Wieczorem przekroczyliśmy równik. Jest tylko jeden równik. Przedimek the wystąpi przed rzeczownikiem, który jest opisany w dalszej części zdania i wiemy z kontekstu o jaką osobę lub rzecz chodzi. I've bought the car I have always dreamed of. Kupiłam samochód, o którym zawsze marzyłam. Przedimek określony stawiamy przed nazwami instytucji publicznych i kulturalnych, urządzeń lub systemów technicznych: 3. Kultura i nauka I don t listen to the radio. My mother is talking on the phone now. l found this advert on the Internet. I want to go to the cinema. Nie słucham radia. Moja mama rozmawia przez telefon teraz. Znalazłam to ogłoszenie w Internecie. Chcę iść do kina.

13 WYJĄTEK: TV lub television - nie stawiamy przedimka. He likes watching TV. On lubi oglądać telewizję. Gdy mówimy o przedmiotach, używamy przedimka nieokreślonego. I want to buy a television. He doesn t have a phone. Chcę kupić telewizor. On nie ma telefonu. 4. Instrumenty Przed nazwami instrumentów stawiamy przedimek określony the I can t play the guitar. She can play the piano. Nie potrafię grać na gitarze. Ona potrafi grać na pianinie Jeśli mówimy o przedmiocie, używamy przedimka nieokreślonego I want to buy a violin. Chcę kupić skrzypce.

14 5. Liczebniki Przed liczebnikami porządkowymi stawiamy przedimek określony the jeśli nie jest poprzedzony zaimkiem It was the first day of school. To był pierwszy dzień szkoły. Ale: This is my third book. To jest moja trzecia książka. 6. Stopień najwyższy przymiotnika Stopień najwyższy przymiotnika i przysłówka poprzedzony jest przedimkiem określonym the. WYJĄTEK - sytuacje, w których przed stopniem najwyższym stoi zaimek lub forma dzierżawcza rzeczownika: He s the happiest man in the world. On jest najszczęśliwszym człowiekiem na świecie.

15 Ale: She is my best friend. Ona jest moją najlepszą przyjaciółką. 7. Nazwy geograficzne Przedimek określony poprzedza także następujące nazwy geograficzne: Kategoria Przykład Przykładowe zdanie rzeki archipelagi wysp the Amazon the Vistula (River) the Nile the Bahamas the Azores the British Isles the Canary Islands London lies on the River Thames. Londyn leży nad Tamizą. The Nile is the longest river in Africa. Nil jest najdłuższą rzeką w Afryce. Would you like to visit the Canary Islands? Chciałbyś pojechać na Wyspy Kanaryjskie?

16 morza i oceany pasma gór regiony świata nazwy z of the Baltic Sea the Indian Ocean the Atlantic Ocean the Tatras the Alps the Rocky Mountains the Far East the North Pole the west of England the south of Italy the Bay of Naples the Gulf of Mexico the Cape of Good Hope He sailed across the Atlantic Ocean last year. On przepłynął Ocean Atlantycki w zeszłym roku. Last year we climbed the Tatras. W zeszłym roku wspinaliśmy się w Tatrach. He lives in the south of Russia. On mieszka na południu Rosji. Ale: I live in northern France. Mieszkam w północnej Francji. The Cape of God Hope is a popular holiday destination. Przylądek Dobrej Nadziei jest popularnym miejscem na wakacje.

17 niektóre nazwy państw w liczbie mnogiej lub zawierające słowo republic, union, states, lub kingdom the United States (of America) the United Kingdom the Soviet Union the Republic of Ireland the Netherlands What s the biggest city in the USA? Jakie jest największe miasto w USA The United Kingdom consists of Great Britain and Northern Ireland. Zjednoczone Królestwo składa się z Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej. Inne wyrażenia: niektóre określenia miejsc the seaside the country(side) the mountains the environment the sky My uncle lives in the countryside. Mój wujek mieszka na wsi.

18 1. Imiona i nazwiska I met Peter yesterday. John Smith lives nearby. Spotkałam wczoraj Piotra. John Smith mieszka w pobliżu. ale I like the Browns. Lubię Brown ów. (Mamy na myśli rodzinę) 2. Posiłki I have breakfast at 7 o clock. Jem śniadanie o 7.

19 Wyjątek - zdania, w których nazwę posiłku poprzedza przymiotnik lub gdy następuje po nim jego dalszy opis: I had a good dinner yesterday. The dinner I had yesterday wasn t tasty. Jadłam dobry obiad wczoraj. Obiad, który jadłam wczoraj nie był smaczny. 3. Nazwy dni i miesięcy, pory dnia Przed nazwami miesięcy, dni tygodnia oraz niektórych określeń pór dnia nie stawiamy przedimka: at night by day/night at midnight / midday w nocy za dnia / nocą o północy / w południe Let s meet on Monday. I was born in January. Spotkajmy się w poniedziałek. Urodziłam się w styczniu.

20 WYJĄTEK in the morning / afternoon / evening during the day / night We watched TV in the evening. My son works during the night. We met on a sunny morning. I will never forget the May I met her. rano / po południu / wieczorem w dzień / w nocy Oglądaliśmy telewizję wieczorem. Mój syn pracuje w nocy. Spotkaliśmy się w słoneczny poranek. Nigdy nie zapomnę tego maja kiedy ją spotkałem. 4. Dyscypliny sportowe I don t like football. Nie lubię piłki nożnej. WYJĄTEK - dyscypliny lekkoatletyczne: the long jump skok w dal, the pole vault - skok o tyczce, the shot put pchnięcie kulą.

21 5. Rzeczownik poprzedzony zaimkiem Użycie zaimka przed rzeczownikiem wyklucza jednoczesne użycie przedimka. Porównaj: It was hot in the car. I ve sold the books you don t need. ale: It was hot in my car. I ve sold your books. W samochodzie było gorąco. Sprzedałam te książki, które nie potrzebujesz. Było gorąco w moim samochodzie. Sprzedałam twoje książki. 6. Rzeczownik niepoliczalny lub w liczbie mnogiej Jeśli rzeczownik niepoliczalny lub policzalny w liczbie mnogiej został użyty w znaczeniu ogólnym, nie stosujemy przedimka: Milk is white. Mleko jest białe. Każde mleko.

22 Ale: I put the milk on the table. Położyłam mleko na stole. Konkretne mleko. Tigers are dangerous animals. Tygrysy są niebezpiecznymi zwierzętami. Tygrysy ogólnie. Ale: The tigers we saw In the zoo last week were beautiful. Tygrysy, które widzieliśmy w zoo w zeszłym tygodniu były piękne. Konkretne tygrysy w zoo. 7. Nazwy ulic i placów I live in Oxford Street. Mieszkam na Oxford Street.

23 8. Środki transportu Przedimka nie użyjemy także w niektórych wyrażeniach związanych z podróżowaniem środkami transportu. Powiemy: by car / by bus / by tram / by train / by plane I went to school by car. She went by plane. Pojechałam samochodem do szkoły. Poleciała samolotem. ale I saw her on the bus. On the bus / train. etc. Zobaczyłem ją w autobusie. 9. Nazwy świąt Easter is my favourite holiday. Americans have turkey for Thanksgiving. Wielkanoc jest moim ulubionym świętem. Amerykanie jedzą indyka w Święto Dziękczynienia.

24 WYJĄTEK - zdania zawierające dodatkowe informacje na temat tych świąt, np. przymiotniki I had a wonderful Christmas. Miałam cudowne Święta Bożego Narodzenia. 10. School, hospital, church School, hospital, chuch, prison, university, college, bed to miejsca, które mają swoje konkretne przeznaczenie. do kościoła do szpitala do więzienia do łóżka do szkoły / college u na uniwersytet to church to hospital to prison to bed to school / college to university by się pomodlić by się leczyć by odsiedzieć wyrok by spać lub odpoczywać by się uczyć by studiować

25 Przedimka nie użyjemy w następujących zdaniach: powiemy My cousin is in hospital. She goes to church every Sunday. He killed a man and was sent to prison. gdy Mój kuzyn jest w szpitalu jako pacjent Ona chodzi do kościoła w każdą niedzielę, jako wierząca. Zabił człowieka i poszedł do więzienia. WYJĄTEK - jeżeli mówimy o tych miejscach w innym znaczeniu, np. jako o budynkach, które chcemy znaleźć lub odwiedzić, należy użyć przedimek: powiemy Where s the hospital? The church is near the school. Mark went to the prison to see his friend. gdy Gdzie jest szpital? Mamy na myśli konkretny szpital, np. wiemy, że jest tylko jeden w mieście. Wyjaśniamy, że kościół jest w pobliżu szkoły. Mark poszedł do więzienia, żeby odwiedzić przyjaciela, a nie jako przestępca.

26 11. Nazwy geograficzne Przedimka nie stawiamy przed następującymi nazwami geograficznymi: Kategoria Przykład Przykładowe zdanie kontynenty nazwy państw oprócz wyjątków miasta Europe Asia South America France Poland Grece London Paris New York Brazil is a country in South America. Brazylia to państwo w Ameryce Południowej. I m planning to visit Africa in the future. W przyszłości planuję pojechać do Afryki. I was born in Poland. Urodziłem się w Polsce. She is from Scotland. Ona pochodzi ze Szkocji. He lives in Los Angeles. On mieszka w Los Angeles.

27 jeziora pojedyncze wyspy szczyty górskie Lake Victoria Lake Eerie Crete Bermuda Madagascar Mount Blanc (Mount) Etna Matterhorn This is a picture of Lake Victoria. To zdjęcie przedstawia Jezioro Victoria. My sister lives in Crete. Moja siostra mieszka na Krecie. She climbed Mount Everest two months ago. Ona zdobyła Mount Everest dwa miesiące temu.

28 Rzeczowniki policzalne / liczba mnoga 1. Rzeczowniki policzalne Większość rzeczowników w języku angielskim to rzeczowniki policzalne: Występują one zarówno w liczbie pojedynczej, jak i mnogiej: car cats (kot-koty) apple apples (jabłko-jabłka) W liczbie pojedynczej możemy używać przed nimi przedimka nieokreślonego a / an lub określonego the: a cat (kot) an apple (jabłko) the book (ta książka)

29 2. Liczba mnoga Rzeczowniki tworzące liczbę mnogą regularnie Liczbę mnogą rzeczownika tworzymy zazwyczaj przez dodanie końcówki s: chair chairs (krzesło) lamp lamps (lampa) girl girls (dziewczyna) nose noses (nos) boy boys (chłopak) table tables (stół) Przy niektórych rzeczownikach aby ułatwić wymowę liczby mnogiej konieczne jest dodanie końcówki es; są to rzeczowniki zakończone na: -s -ss -x -ch -sh bus buses (autobus) kiss kisses (pocałunek) box boxes (pudełko) watch watches (zegarek) bush bushes ( krzak)

30 oraz niektóre rzeczowniki zakończone na o: potato potatoes (ziemniak) tomato tomatoes (pomidor) WYJĄTEK radio radios (radio) photo photos (zdjęcie) kilo kilos (kilo) W rzeczownikach zakończonych na spółgłoskę + -y, końcowe y, ulega zmianie na i +-es: story stories (historia) country countries (kraj) baby babies (dziecko) lady ladies (pani)

31 Rzeczowniki zakończone na f lub fe tworzy liczbę mnogą przez zamianę tej końcówki na ve + -s: wolf wolves (wilk) knife knives ( nóż) thief thieves (złodziej) shelf shelves (półki) wife wives (żona) leaf leaves ( liść) self selves (czyjaś natura) loaf loaves (bochenek) half halves (połowa) life lives (życie) elf elves (elf) calf calves (cielak; łydka) WYJĄTEK scarf - scarfs (szalik) handkerchief handkerchiefs (chusteczka)

32 Rzeczowniki tworzące liczbę mnogą nieregularnie Dla niektórych rzeczowników żadne z powyższych z powyższych zasad nie mają zastosowania. Są to rzeczowniki tworzące liczbę mnogą w sposób nieregularny: child children (dziecko) tooth teeth (ząb) goose geese (gęś) woman women (kobieta) person people (ludzie) mouse mice (mysz) foot feet (stopa) ox oxen (wół) man men (mężczyzna, człowiek) Rzeczownik person ma także regularną liczbę mnogą persons. Używana jest ona w języku oficjalnym i prawniczym. W niektórych przypadkach nrzeczowników, ich forma liczby mnogiej jest taka sama, jak pojedyncza: sheep sheep (owca) aircraft aircraft (samolot) fish fish (ryba) deer deer (saran, jeleń) Słowo fishes istnieje, ale znaczy gatunek ryb, a nie ryby : There are a lot of fish in this lake. There are a lot of fishes in this lake W tym jeziorze jest dużo ryb. W tym jeziorze jest wiele gatunków ryb.

33 3. Liczba pojedyncza czy mnoga? Następujące słowa wyglądają na liczbę mnogą, jednak są to rzeczowniki w liczbie pojedynczej mimo końcówki s darts rzutki (gra) news - wiadomość physics fizyka billiards - bilard measles - odra politics - polityka dominoes - domino mumps świnka (choroba) Maths is his favourite subject. The news is very important. Matematyka jest jego ulubionym przedmiotem. Wiadomości są bardzo ważne. Grupa rzeczowników zakończonych na s występujących tylko w liczbie mnogiej clothes ubrania jeans dżinsy scales waga stairs - schody contents - zawartość leggings legginsy scissors nożyczki trousers - spodnie knickers - majtki savings oszczędności valuables kosztowności spectacles / glasses - okulary

34 The scissors are mine. These glasses are expensive. To są moje nożyczki. Te okulary są drogi. Rzeczowniki grupowe, które zawsze wymagają użycia czasownika w liczbie mnogiej. The police have just arrived. The cattle are in the meadow. Policja właśnie przyjechała. Bydło jest na łące. Niektóre czasowniki mają różne znaczenia, w zależności od tego czy są w liczbie pojedynczej czy mnogiej, np: damage szkoda saving oszczędzanie earning zarabianie minute - minuta damages odszkodowanie savings oszczędności earnings zarobki minutes protokół spotkania

35 Rzeczowniki niepoliczalne Rzeczowniki niepoliczalne nie posiadają liczby mnogiej. Można je podzielić na dwie grupy: Rzeczowniki abstrakcyjne Rzeczowniki konkretne love - miłość anger - złość water - woda soap - mydło beauty - piękno fear - strach milk - mleko wine - wino music - muzyka time - czas gold - złoto tea - herbata happiness - szczęście freedom - wolność sugar - cukier ice - lód Niektóre rzeczowniki choć w języku polskim mogą być policzalne, to w języku angielskim są niepoliczalne, np.: advice - rada money - pieniądze furniture - meble luggage - bagaż weather pogoda bread - chleb news - wiadomośći hair - włosy work - praca travel - podróż baggage - bagaż information - informacja equipment - sprzęt knowledge - wiedza homework zadanie domowe

36 Co należy zapamiętać o rzeczownikach niepoliczalnych? czasownik, który następuj po rzeczownikach niepoliczalnych jest zawsze w liczbie pojedynczej: Money is important. His hair is brown. Pieniądze są ważne. Moje włosy są brązowe. Nie mogą być poprzedzone przedimkiem a / an; jeśli chcemy określić ilość, używamy some, any lub much: I ve got some luggage. I don t have much time. Mam bagaż. Nie mam wiele czasu. Mogą być używane z zaimkami this, that, my, your itp. oraz z przedimkiem określonym: the: Is this your homework? Czy to twoje zadanie domowe? The weather was great. Pogoda jest piękna.

37 Nie mogą być poprzedzone liczebnikami, zamiast tego używamy różnych określeń ilości a bar of soap a piece of advice two glasses of wine three loaves of bread a piece of news two kilos of sugar five litres of petrol a cup of tea kostka mydła (jedna) rada dwa kieliszki wina trzy bochenki chleba wiadomość dwa kilogramy cukru pięć litrów benzyny filiżanka herbaty

38 Niektóre rzeczowniki mogą być jednocześnie policzalne i niepoliczalne powiemy I ve bought some paper. I ve bought a paper. We need some glass for this window. I bought six new glasses. Sue s got ginger hair. Waiter! There re a hair in my soup! My neighbour keeps chickens. Do you like chicken? gdy... Kupiliśmy papier do pakowania prezentów. Kupiliśmy gazetę. Potrzeba wstawić szybę w tym oknie. Kupiliśmy sześć szklanek lub kieliszków. Sue ma rude włosy. W naszej zupie pływa włos. Moja sąsiadka trzyma kurczaki. (zwierzęta, policzalne) Lubisz kurczaka? (potrawa, niepoliczalna) Rzeczowniki oznaczające napoje mogą być niepoliczalne lub policzalne. Użyte w ogólnym sensie będą niepoliczalne. I prefer tea to coffee. Wolę herbatę niż kawę. Jeśli jednak chcemy sprecyzować ilość napoju, powiemy o konkretnej jego porcji : a cup of coffee filiżanka kawy a can of Coke puszka Coli a glass of beer kufel piwa a carton of juice karton soku

39 Czasami jednak wyrażenie oznaczające ilość występuje w zdaniu jedynie domyślnie: powiemy gdy... A coffee, please. We ordered a good wine. Prosimy o filiżankę kawy. (Mamy na myśli 1 filiżankę) Zamówiliśmy butelkę dobrego wina. Forma dzierżawcza rzeczownika 1. The company s name czy the name of the company? W języku angielskim istnieję dwa sposoby wyrażania formy dzierżawczej rzeczownika, czyli przynależności: pierwszy to konstrukcja Saxon Genitive rzeczownik + s: this child s mother my friend s house Kate s father matka tego dziecka dom mojego przyjaciela ojciec Kate(Kasi)

40 drugi to konstrukcja z of: the end of the book the door of the house a friend of mine Koniec książki drzwi domu mój przyjaciel 2. Użycie rzeczownik + s 1.Tę formę używamy przy krótkim opisie ludzi I zwierząt: the dog s tail Peter s daughter ogon psa córka Petera of+ rzeczownik 1.Tę formę używamy opisując rzeczy: the leg of the table noga stołu the cover of the book okładka książki 2. Tę formę stosujemy z wyrażeniami oznaczającymi czas: 2. Tę formę stosujemy przy długich opisach ludzi i zwierząt:

41 last Monday s newspaper gazeta z zaszłego poniedziałku ten minutes drive dziesięć minut jazdy The daughter of the man who sold me this car córka człowieka, który sprzedał mi ten samochód the cage of those two lions klatka tych dwóch lwów 3. Z rzeczownikami oznaczającymi miejsce lub organizację możliwe jest użycie obu form: the world s population lub the population of the world ludność świata the company s name lub the name of the company nazwa firmy 3. Pisownia Saxon Genitive Spośród obu form problem z pisownią może sprawić jedynie forma Saxon Genitive. rzeczowniki w liczbie pojedynczej oraz mnogiej, które nie kończą się na s, formę dzierżawczą tworzą przed dodanie końcówki s: Mike+ bicycle Mike s bicycle rower Mike a children+ book the children s book książka dla dzieci women+ magazine a women s magazine czasopismo kobiece

42 Rzeczowniki w liczbie mnogiej zakończone na s, wymagają jedynie dopisania znaku apostrofu: boys+ mum boy s mum mama chłopców teachers+ room teachers room pokój nauczycielski przy nazwiskach zakończonych na s obie formy są poprawne: Mrs. Jones+ husband Mrs. Jone s husband mąż pani Jones

43 4. The butcher s Niektóre rzeczowniki w formie dzierżawczej mogą funkcjonować bez drugiego rzeczownika. Są to: sklepy biura i gabinety osoby zamiast the butcher s shop the doctor s surgery I went to my mother s house. the florist s shop the travel agent s office We met at Peter s home. mamy the butcher s sklep mięsny the doctor s gabinet lekarski I went to my mother s. Poszłam do mamy. the florist s kwiaciarnia the travel agent s biuro podróży We met at Peter s. Spotkaliśmy się u Petera. 5. Rzeczowniki złożone W przypadku rzeczowników złożonych, formę dzierżawczą uzyskujemy przez dodanie -s lub samego apostrofa do ostatniego członu wyrażenia: my father-in-law s car the Prince of Wale s palace Matt Williams son samochód mojego teścia pałac księcia Walii syn Mata Williams

44 6. The centre of the city czy the city centre? Formę dzierżawczą rzeczowników nieożywionych można także wyrazić za pomocą rzeczownika użytego w znaczeniu przymiotnikowym, który opisuje inny rzeczownik występujący po nim. Rzeczownik w znaczeniu przymiotnikowym rzeczownik określany the mountain top= the top of the mountain the city centre= the centre of the city szczyt góry/ górski szczyt centrum miasta Rzeczowniki złożone 1. Rzeczowniki proste i złożone Spójrzmy na poniższe słowa: book- książka girl- dziewczynka painting- obraz grammar- gramatyka Są to rzeczowniki proste, które nie powstały ze złożenia innych wyrazów. W języku angielskim istnieje także liczna grupa rzeczowników złożonych, które są kombinacją dwóch lub czasem kilku słów. Poniższa tabelka przedstawia różne typy rzeczowników złożonych wraz z przykładami.

45 rzeczownik + rzeczownik rzeczownik + forma ing forma ing + rzeczownik przyimek/przysłówek + rzeczownik/czasownik przysłówek + czasownik przymiotnik + rzeczownik rainfall opady deszczu mushroom picking grzybobranie living room pokój dzienny, salon off-licence sklep monopolowy intake nabór blackboard tablica farm house wiejski dom scuba diving nurkowanie z akwalungiem diving licence prawo jazdy take-off start( samolotu) offspring potomek, dziecko dirty work brudna robota picture book książeczka z obrazkami water- skiing narciarstwo wodne swimming pool basen the Underground metro underwear bielizna hot line gorąca linia

46 2. Razem, osobno czy z łącznikiem? Mimo powszechności rzeczowników złożonych, nie ma ujednoliconych reguł ich zapisu- łącznego czy też rozdzielnego. Prawidłową pisownię najlepiej jest po prostu zapamiętać opierając się na dobrym, nowym słowniku. Zupełnie naturalny jest fakt, że to samo słowo można znaleźć zapisane na dwa sposoby, w zależności od źródła: farmhouse lub farm house wiejski dom living room lub living- room pokój dzienny/ stołowy Rzeczowniki tworzone z innych słów Rzeczowniki można utworzyć z różnych części mowy przez dodanie odpowiedniej końcówki lub niewilką zmianę pisowni- patrz punkt. Poniżej przedstawiamy najczęściej spotykane sposoby tworzenia rzeczowników. Przypadki, gdzie oprócz dodania końcówki wymagana jest zmiana pisowni, oznaczyliśmy symbolem.

47 1. Rzeczowniki tworzone z czasowników. czasownik+ -er oznacza ludzi lub urządzenia wykonujące jakąś czynność; np. nazwy zawodów; hobbystów; sportowców; a także ich cechy charakteru: teach teacher uczyć nauczyciel play player grać gracz; odtwarzacz lead leader prowadzić prowadzący; lider Jeśli czasownik zakończony jest na e, dodajemy samo r: manage manager kierować kierownik lose loser przegrywać przegrany compose composer komponować kompozytor

48 Istnieje grupa czasowników, do których dodajemy końcówkę Or: create creator tworzyć twórca, kreator credit creditor kredytować osoba udzielająca kredytu detect detector wykrywać wykrywacz WYJĄTEK Słowo cooker utworzone od czasownika cook nie oznacza nazwy zawodu. cook cooker gotować kuchenka, piecyk cook cook gotować kucharz czasownik + Ing oznacza wykonywaną czynność: cook cooking gotować gotowanie play playing grać granie, gra climb climbing wspinać się wspinanie, wspinaczka

49 czasownik+ - Ance/- ence/- Any/- ency oznacza czynność, stan lub cechę: continue continuance kontynuować kontynuacja appear appearance wyglądać wygląd resist resistance opierać się opór czasownik + - ion oznacza czynność, proces: digest digestion trawić trawienie react reaction reagować reakcja inspekt inspection przeprowadzać - inspekcję inspekcja czasownik+ - ment czynność, proces, efekt: develop development rozwijać się rozwój disappoint disappointment rozczarować rozczarowanie

50 2. Rzeczowniki tworzone z innych rzeczowników rzeczownik + - hood oznacza grupę ludzi lub cechę, charakter czegoś: brother brotherhood brat braterstwo man manhood mężczyzna męskość mother motherhood matka macierzyństwo rzeczownik + - ship oznacza stan, pozycję społeczną lub urząd: friend friendship przyjaciel przyjaźń partner partnership partner partnerstwo lord lordship lord lordostwo rzeczownik + - dom oznacza stan, status, zakres(np. władzy): star stardom gwiazda gwiazdorstwo king kingdom król królestwo

51 rzeczownik + - ist oznacza osobę, która wykonuje czynność lub specjalizuje się w danej dziedzinie: motor motorist silnik kierowca, zmotoryzowany piano pianist pianino pianista 3. Rzeczowniki powstałe z przymiotników przymiotnik+ - ness rzeczownik abstrakcyjny oznaczający stan lub cechę: happy happiness szczęśliwy szczęście ugly ugliness brzydki brzydota good goodness dobry dobroć przymiotnik+ - ist oznacza wyznawcę jakichś poglądów: ideal dealist idealny idealista social socialist socjalny, społeczny socjalista

52 przymiotnik+ - ism oznacza nazwę teorii, idei lub poglądu: ideal idealizm idealny idealizm social socialism socjalny, społeczny socjalizm przymiotnik + - dom oznacza stan: wise wisdom mądry mądrość free freedom wolny wolność 4. Zasady pisowni Rzeczowniki tworzone z czasowników jeśli czasownik jednosylabowy zakończony jest na pojedynczą spółgłoskę poprzedzoną pojedynczą samogłoską, końcowa spółgłoska czasownika ulega podwojeniu: swim swimmer swimming pływać pływak pływanie

53 podobna sytuacja ma miejsce, jeśli czasownik dwu- i więcej sylabowy jest zakończony na spółgłoskę poprzedzoną krótką (pojedynczą) samogłoską; jeśli akcent pada na ostatnią sylabę, wówczas końcowa spółgłoską ulega podwojeniu: admit [ ed mit] admittance wpuścić wejście Gdy końcowe y poprzedzone jest samogłoską, podwojenie nie następuje. play player prać gracz końcowe e w czasowniku zanika przed końcówkami ation, -ion, -ance/-ence,-ing: restore restoration odnawiać odnowa insure insurance ubezpieczać ubezpieczenie dive diving nurkować nurkowanie coincide coincidence zdarzyć się w tym samym czasie zbieg okoliczności

54 niekiedy zachodzą inne, nieregularne zmiany, np. t ss. lub be pt admit admission przyznać przyznanie describe description opisywać opis Rzeczowniki tworzone z przymiotników przed końcówką ence/-ance większość przymiotników zakończonych na spółgłoskę + -t, gubi końcowe t: different difference różny różnica tolerant tolerance tolerancyjny tolerancja reluctant reluctance niechętny niechęć jeżeli wyraz zakończony jest na y, przed którym występuje spółgłoska, przechodzą ono w i: happy happiness szczęśliwy szczęście curly curliness kręcony kręcenie

55 Rzeczowniki w funkcji przymiotników I left the keys on the kitchen table. I want to buy some winter clothes. I read it in a fashion magazine. Zostawiłem klucze na stole kuchennym. Chcę kupić trochę ubrań na zimę. Przeczytałem to w magazynie mody. W języku angielskim rzeczownik często pełni funkcje przymiotnika, określając inny rzeczownik, stojący za nim. Tłumacząc złożenia tego typu, pierwszy rzeczownik wyrażamy w języku polskim przeważnie przymiotnikiem lub rzeczownikiem w dopełniaczu. Kitchen table Winter clothes Fashion magazine Stół kuchenny Odzież zimowa Magazyn mody

56 Materiały Paper towel Steel door Cotton dress Rubber gloves Papierowy ręcznik Stalowe drzwi Bawełniana sukienka Gumowe rękawiczki WYJĄTEK Rzeczowników wool i wood nie można użyć przymiotnikowo, zamiast tego należy użyć przymiotników woollen/wooly i wooden: woollen/wooly sweater wooden chair wełniany sweter drewniane krzesło Czas: Summer holiday Sunday paper Christmas party May flower Ferie letnie Niedzielna gazeta Przyjęcie świąteczne (Bożonarodzeniowe) Majowy kwiat

57 Miejsce: Town streets Dining room chair Garden furniture Country lane Miejskie ulice Krzesło z jadalni Meble ogrodowe Wiejska dróżka Przeznaczenie lub zastosowanie: Tin opener Skating rink Golf club Baby carriage Otwieracz do puszek Lodowisko Kij golfowy Wózek dziecięcy Treść, opisując o czym dana rzecz jest lub czego dotyczy: Grammar book History lesson Adventure film Sports page Podręcznik gramatyki Lekcja historii Film przygodowy Strona o sporcie

58 Przynależność: Shop window Table leg Church roof Book cover Orno sklepowe Noga stołu Dach kościoła Okładka książki Siłę napędową, paliwo itp.: Gas stove Petrol engine Piecyk gazowy Silnik benzynowy Funkcje, zawód, umiejętności itp.: Card player Rock singer Language learner Factory worker Gracz w karty Wokalista rockowy Uczący się języka obcego Robotnik fabryczny

59 WYJĄTEK W ten sposób nie można jednak użyć rzeczowników oznaczających ilość: Bread slice News piece A slice of bread A piece of news Wiele par rzeczowników z których jeden określa drugi weszło na dobre do potocznego słownictwa, często przyjmując pisownie łączną: Hairdryner Dishwasher Sunglasses Traffic lights Suszarka do włosów Zmywarka do naczyń Okulary słoneczne Światła uliczne

60 Some I any wystepuja przed rzeczownikami niepoliczalnymi: There s some milk on the table. Is there any sugar left? Na stole jest trochę mleka Zostało jeszcze trochę cukru? A także policzalnymi w liczbie mnogiej: I need some new books. There weren t any interesting people there. Potrzebuje jakieś nowe książki. Nie było tam żadnych ciekawych ludzi. Some i any używamy wtedy, gdy nie precyzujemy dokładnej ilości. W jeżyku polskim w takich sytuacjach przed rzeczownikiem nie stoi nic, lub pojawia się słowo jakiś albo trochę.

61 SOME Some występuję w zdanaich twierdzących : There are some socks on the floor. I bought some potatoes. Na podłodze leżą jakieś skarpetki. Kupiłam ziemniaki. W wyjątkowych sytuacjach możemy użyć some w pytaniach- jednak wówczas, gdy przewidujemy odpowiedz twierdząca. Porównaj: Did you buy any mineral water? Did you buy some mineral water? Takie użycie some spotykamy naczesie w propozycjach i prośbach: -spodziewamy sie odpowiedzi negatywnej -spodziewamy sie odpowiedzi twierdzącej Would you like some mineral water? Can you buy me some bread? Napijesz się wody mineralnej? Czy możesz mi kupić chleb?

62 ANY Any występuje w pytaniach z wyjątkiem sytuacji wyżej opisanych (some): Have you got any friends? Are there any questions? Masz jakiś znajomych? Czy są jakieś pytania? Any wyprzedza rzeczownik w przeczeniach: I haven t got any questions. There isn t any bread left so I have to go shopping. Nie mam żadnych pytań. Nie zostało już nic chleba wiec muszę iść na zakupy. Any może też wystąpić także w zdaniach twierdzących w znaczeniu jakichkolwiek : You can come any time you want. Which sandwich can I take? Any. Możesz przyjść kiedy tylko zechcesz. Którą kanapkę mogę wziąć? Jakąkolwiek/Obojętnie którą.

63 SOMETHING, ANYTHING Some i any występują także w złożeniach, przy czym some - w zdaniach twierdzących i niektórych pytaniach ( opisanych przypadkach), a any - w pytaniach i przeczeniach. some somebody/someone Someone wants to speak to you. Ktoś chce z tobą rozmawiać. something There s something wrong with my car. Coś jest nie tak z moim samochodem. any anybody/anyone Is there anybody in the kitchen? Czy ktoś jest w kuchni? anything Anything else? Coś jeszcze? I can t find anything interesting in this shop. Nie mogę znaleźć nic ciekawego w tym sklepie.

64 somewhere He lives somewhere in Poland. Mieszka gdzieś w Polsce. anywhere Did you go anywhere this winter? Wyjechałeś gdzieś tej zimy? Spójrzmy na poniższe zdania: My mother has bought me a new pair of trousers. I am going to send this letter to my cousin. I have made a cake for her. Moja matka kupiła mi nowe spodnie. Wyślę ten list kuzynowi. Upiekłam dla niej ciasto. Wszystkie powyższe przykłady to zdania z dwoma dopełnieniami : bliższym i dalszymi. Dopełnienie bliższe(direct object) mówi o tym,co zostało kupione, przeczytane sprzedane itp., podczas gdy dopełnienie dalsze (indirect object) mówi o tym, komu to zostało kupione, przeczytane, sprzedane itp.

65 1. Czasowniki z dwoma dopełnieniami Dopełnienie dalsze Dopełnienie bliższe I gave him a present. Dałam mu prezent. She bought me a dress. Kupiła mi sukienkę. He has sold me his house. Sprzedał mi swój dom. Można też powiedzieć: I gave a present to him. She bought a dress for me. He has sold his house to me. Dałam mu prezent. Kupiła mi sukienkę. Sprzedał mi swój dom. Zmiana która nastąpiła to odwrócenie kolejności dopełnień. Przy cym w dopełnieniu dalszym dodano przyimek to lub for.

66 2. Różnica między to i for to for give I gave a book to her. Dałem jej książkę.(komu?-jej) send He sent twenty roses to his friend. Wysłał swojej przyjaciółce dwadzieścia róż. show Will you show your trick to the audience? Pokażesz widowni swoja sztuczkę? make I have made a beautiful birthday card for my mum. Zrobiłem śliczna kartkę urodzinową dla mojej mamy. (dla kogo?-dla mamy) buy They bought a compute for me. Kupili mi komputer.(dla kogo?-dla mnie) get Will you get tickets for us? Postarasz się o bilety dla nas?

67 tell The man sold his car to a stranger. Mężczyzna sprzedał swój samochód obcej osobie. read I read a few stories to the children. Przeczytałem dzieciom kilka bajek. write She has to write an to the company. Musi wysłać do pracy mail. tell The teacher tells the same story to all his students. Nauczyciel opowiada tę samą historie wszystkim swoim uczniom. build He has built a house for his family. On zbudował dom dla swojej rodziny. find I have found some flat for you. Znalazłam dla ciebie mieszkanie. choose Angelina chosee a book for her father. Angelina wybrała książkę dla swojego ojca. cook Can you cook something for me? Możesz coś dla mnie ugotować?

68 teach I was teaching English to at that time. W tym czasie uczyłam angielskiego owe My brother owes a lot of money to some friends. Mój brat winny jest kilku przyjaciołom sporo pieniędzy. throw Throw the ball to me! Rzuć piłkę do mnie! pass Could you pass the salt to my son? Czy mógłbyś podać mojemu synowi sól? promise I promised some reward to all my students. Obiecałam nagrodę wszystkim uczniom. leave Your friend has left a message for you. Twój przyjaciel zostawił dla ciebie wiadomość. order I will order coffee for all of us. Zamówię kawę dla wszystkich. book Will sou oleas book a table for me? Czy mógłbyś zarezerwować dla mnie stolik? save I have saved a seat for my mother. Zająłem miejsce dla mamy.

69 3. I sent Kate the photos czy I sent photos to Kate powiemy gdy I sent Kate some photos. I have already sent some photos to Kate. wcześniejsza rozmowa dotyczyła Kasi teraz tylko uzupełniono ją o to, że otrzymała on zdjęcia rozmawiano jakiś czas o zdjęciach i dopiero później dodano, że zostały one wysłane do Kate Najlepiej zapamiętać, że nowa lub ważna informacja podawana jest na końcu. Oto konteksty, w jakich mogłyby paść te zdania: A. Mark complained that He hasn`t heard from you for ages. B. That`s not true! I sent Mark some photos of my wedding and wrote him a long Lester last week. A. Mark narzekał, że od dawna nie miał z tobą żadnego kontaktu. B. Ależ to nieprawda! W ubiegłym tygodniu wysłałam mu parę zdjęć ze ślubu i napisałam mu długi list.

70 A. When are you going to send me some photos of your wedding? B.I don`t know, Sue. I`ll do my best but so many people want copies I have already sent some photos to Mark, Ron, Alicia and Gregory. A. Kiedy przyślesz mi parę zdjęć z twojego ślubu? B. Nie wiem, Sue. Zrobię, co będę mogła ale tyle osób chce odbitki. Na razie wysyłam parę zdjęć Markowi, Ronowi, Alicji i Gregory`emu. PRZYKŁADY powiemy Julia Has bought a book for Aunt Teresa. Julia Has bought Aunt Teresa book. We decided that his Christmas each of us was going to buy a book for just one person. Julia has bought a book aunt Teresa. gdy nową informacją jest fakt, że otrzyma go ciotka Teresa ciotka Teresa jest osobą znaną mówiącemu,jednak informacja o książce pojawia się po raz pierwszy. Postanowiliśmy, że na te Święta każdy z nas kupi książkę tylko jednej osobie. Julia kupiła książeczkę ciotce Teresie.

71 My sister and I are going to visit our relatives in Texas. I`ve decided to give one of my person. Julia has bought aunt Teresa a book. Razem z siostrą odwiedzę naszych krewnych w Teksasie. Postanowiłem podarować wujkowi Benowi jeden z moich obrazów, a Julia kupiła ciotce Teresie książkę. Jeśli dopełnienie dalsze jest wyrażeniem kilkuwyrazowym, wówczas dla klarowności zdania użyjemy konstrukcji z przyimkiem to lub for. She wrote a Lester of complaint to the company which had produced the faulty item. I`ve cooked dinner for the old lady who lives next door. Napisała skargę do firmy, która wyprodukowała ten wadliwy produkt. Ugotowałam obiad dla starszej pani, która mieszka po sąsiedzku.

1200 najczęściej używanych angielskich słów.

1200 najczęściej używanych angielskich słów. 1200 najczęściej używanych angielskich słów. Jeśli chcesz minimalnym wysiłkiem opanować podstawy angielskiego i rozumieć go w co najmniej 80% wystarczy, że poznasz najczęściej używane w tym języku wyrazy.

Bardziej szczegółowo

A przedimek nieokreślony przed południem, do południa, rano. ogłaszać. be able to do something być w stanie coś zrobić, móc

A przedimek nieokreślony przed południem, do południa, rano. ogłaszać. be able to do something być w stanie coś zrobić, móc A a a.m. ability able about above abroad absence absent accept access accident according account accuse ache achieve across act action active activity actor actress actual actually ad add addition additional

Bardziej szczegółowo

Lekcja 1 PODSTAWOWE ZWROTY 1

Lekcja 1 PODSTAWOWE ZWROTY 1 Listen & Learn Angielski przed wyjazdem dla początkujących 1000 słów i zwrotów w podróży Spis treści Strona Ścieżka Grammar Help Lekcja 1 Podstawowe zwroty 2 1 Tryb rozkazujący Lekcja 2 Powitania i pożegnania

Bardziej szczegółowo

Koordynacja projektu: Małgorzata Kapuścińska. Skład i łamanie: GABO s.c., Milanówek Druk i oprawa: Zakład Poligraficzno-Wydawniczy POZKAL

Koordynacja projektu: Małgorzata Kapuścińska. Skład i łamanie: GABO s.c., Milanówek Druk i oprawa: Zakład Poligraficzno-Wydawniczy POZKAL Opracowanie: zespół Quendi Language Services, www.quendi.pl, w składzie: Autorki: Klaudyna Hildebrandt, Magdalena Grala Konsultacja metodyczna: Maria Birkenmajer-Hodgart Korekta: Jadwiga Kosmulska, Inga

Bardziej szczegółowo

SŁOWNIK AVALON DIRECT ENGLISH BOOK 1

SŁOWNIK AVALON DIRECT ENGLISH BOOK 1 SŁOWNICZEK OZNACZENIE CZĘŚCI MOWY: NOUN N. RZECZOWNIK ADJ. ADJECTIVE PRZYMIOTNIK V. -VERB CZASOWNIK ADV. ADVERB - PRZYSŁÓWEK PREP. PREPOSITION PRZYIMEK PRON. PRONOUN- ZAIMEK ART. - ARTICLE- PRZEDIMEK UNIT

Bardziej szczegółowo

01EGR Gymn Contents:01EGR Gymn Contents 11-03-14 15:21 Page 1 SAMPLE PAGES

01EGR Gymn Contents:01EGR Gymn Contents 11-03-14 15:21 Page 1 SAMPLE PAGES SAMPLE PAGES Module 1 Module 2 Culture I Module 3 Module 4 Module 5 Culture II Module 6 Module 7 Module 8 Culture III Module 9 Module 10 Module 11 Culture IV Człowiek Dom Życie rodzinne i towarzyskie

Bardziej szczegółowo

Audio Kurs. Angielski. Kurs podstawowy mp3. Dodatkowe materia y do kursu na p ycie CD

Audio Kurs. Angielski. Kurs podstawowy mp3. Dodatkowe materia y do kursu na p ycie CD Audio Kurs Angielski Kurs podstawowy mp3 Dodatkowe materia y do kursu na p ycie CD Copyright Edgard, Warszawa 2006 Spis treêci Wst p.............. 3 Jak si uczyç........ 3 Podstawowe regu y... 6 gramatyczne

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA JĘZYKA ANGIELSKIEGO

PROGRAM NAUCZANIA JĘZYKA ANGIELSKIEGO PROGRAM NAUCZANIA JĘZYKA ANGIELSKIEGO ZGODNY Z PODSTAW Ą PROGRAMOW Ą Z 27 SIERPNIA 2012 ROKU Typ szkoły: GIMNAZJUM, klasy I III Etap nauki: III etap edukacyjny, poziom średnio zaawansowany Podstawa programowa:

Bardziej szczegółowo

Exam Explorer Repetytorium. do gimnazjum

Exam Explorer Repetytorium. do gimnazjum Egzemplarz pokazowy Nie do sprzedaży Exam Repetytorium do gimnazjum rek Tkacz Dorota Ostaszewska Ksymena Klemińska Chcesz wiedzieć więcej? Skontaktuj się z naszym Konsultantem Metodycznym! dolnośląskie

Bardziej szczegółowo

Describe yourself. What do you look like? I m Indian and I have long thick black hair. I m short and quite slim.

Describe yourself. What do you look like? I m Indian and I have long thick black hair. I m short and quite slim. WORDBUILDER Lesson 1 Appearance: What do you look like? Debbie: Val: Robert: Leanne: Jide: Describe yourself. What do you look like? I m Indian and I have long thick black hair. I m short and quite slim.

Bardziej szczegółowo

Magdalena Kêb³owska BEGINNER A1 PLAN WYNIKOWY

Magdalena Kêb³owska BEGINNER A1 PLAN WYNIKOWY Magdalena Kêb³owska BEGINNER A1 PLAN WYNIKOWY Redakcja Wydawnictwo EGIS Copyright Wydawnictwo EGIS Sp. z o. o. Wydanie I, 2007 All rights reserved. No part of this publication may be reproduced, stored

Bardziej szczegółowo

Koordynacja projektu: Małgorzata Kapuścińska. Skład i łamanie: GABO s.c., Milanówek Druk i oprawa: Zakład Poligraficzno-Wydawniczy POZKAL

Koordynacja projektu: Małgorzata Kapuścińska. Skład i łamanie: GABO s.c., Milanówek Druk i oprawa: Zakład Poligraficzno-Wydawniczy POZKAL Opracowanie: zespół Quendi Language Services, www.quendi.pl, w składzie: Autorki: Klaudyna Hildebrandt, Magdalena Grala Konsultacja metodyczna: Maria Birkenmajer-Hodgart Korekta: Jadwiga Kosmulska, Inga

Bardziej szczegółowo

Broszura bezpłatna, współfinansowana z Europejskiego Funduszu Społecznego

Broszura bezpłatna, współfinansowana z Europejskiego Funduszu Społecznego WYBRANE MATERIAŁY DYDAKTYCZNE WYKORZYSTANE NA ZAJĘCIACH WYRÓWNAWCZYCH I POZALEKCYJNYCH Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KLASACH I-IV TECHNIKUM ZESPOŁU SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH IM. STANISŁAWA STASZICA W WIERUSZOWIE

Bardziej szczegółowo

The program starts at 8 a.m. His parents worry about him. A lot has happened in my absence. Do you have access to the Internet?

The program starts at 8 a.m. His parents worry about him. A lot has happened in my absence. Do you have access to the Internet? S-1 S-2 S-3 a It costs 2 dollars a kilo. a.m. The program starts at 8 a.m. ability He s got the ability to explain things clearly. S-4 S-5 S-6 able I m sure I ll be able to come. about His parents worry

Bardziej szczegółowo

BGE teaching materials for Polish-speaking learners

BGE teaching materials for Polish-speaking learners 1 BGE teaching materials for Polish-speaking learners Anna Mogiłło 1 Basic Global English dla polskich uczniów 2 Niniejsze materiały mają na celu przedstawienie uczniom najważniejszych elementów języka

Bardziej szczegółowo

Z A D A N I A E G Z A M I N A C Y J N E Z J Ę Z Y K A A N G I E L S K I E G O D L A G I M N A Z J A L I S T Ó W R O D F R I C K E R

Z A D A N I A E G Z A M I N A C Y J N E Z J Ę Z Y K A A N G I E L S K I E G O D L A G I M N A Z J A L I S T Ó W R O D F R I C K E R Z D N I E G Z M I N Y J N E Z J Ę Z Y K N G I E L S K I E G O D L G I M N Z J L I S T Ó W R O D R I K E R ontents.indd 10/1/08 :5:1 PM S P I S T R E Ś I Wstęp....................................................................................................

Bardziej szczegółowo

Test diagnostyczny dla klasy IV szkoły podstawowej.

Test diagnostyczny dla klasy IV szkoły podstawowej. Test diagnostyczny dla klasy IV szkoły podstawowej. NR 1 Opracowanie: Marian Składanowski Poziom podstawowy Zadanie 1 Zamień według przykładu używając: I, you, he, she, it, we, they My father is in the

Bardziej szczegółowo

CZY JESTEŚ NA TO GOTOWY?

CZY JESTEŚ NA TO GOTOWY? CZY WIESZ, ŻE Dotychczas* 1 lata jeden podręcznik nawet na dwa lata Od roku szkolnego 015/016 1 1rok jeden podręcznik na jeden rok Dotychczas* 39% średnia liczba ćwiczeń w podręczniku do uzupełnienia Od

Bardziej szczegółowo

Piotr Wahl ENGLISH - 99. uniwersalny kurs komunikacyjny języka angielskiego. Szczecin 1999 copyright by Piotr Wahl

Piotr Wahl ENGLISH - 99. uniwersalny kurs komunikacyjny języka angielskiego. Szczecin 1999 copyright by Piotr Wahl Piotr Wahl ENGLISH - 99 uniwersalny kurs komunikacyjny języka angielskiego Szczecin 1999 copyright by Piotr Wahl 2 3 Spis treści Wstęp 5 Introduction 5 1. Wymowa / Transkrypcja [EXTRA: słowa pytajne] 6

Bardziej szczegółowo

ANGIELSKI SOS. Pomoc w gramatyce dla klas 4-6 Opracowała mgr Izabela Krotowska

ANGIELSKI SOS. Pomoc w gramatyce dla klas 4-6 Opracowała mgr Izabela Krotowska ANGIELSKI SOS Pomoc w gramatyce dla klas 4-6 Opracowała mgr Izabela Krotowska 1 Spis Treści 1. Czasy gramatyczne- wstęp. 2. Czas Simple Present. 3. Czas Present Continuous. 4. Czas Past Simple. 5. Future

Bardziej szczegółowo

Informator o egzaminie eksternistycznym. od 2007 roku JĘZYK ANGIELSKI. Liceum ogólnokształcące

Informator o egzaminie eksternistycznym. od 2007 roku JĘZYK ANGIELSKI. Liceum ogólnokształcące Informator o egzaminie eksternistycznym od 2007 roku JĘZYK ANGIELSKI Liceum ogólnokształcące Warszawa 2007 Opracowano w Centralnej Komisji Egzaminacyjnej we współpracy z Okręgową Komisją Egzaminacyjną

Bardziej szczegółowo

WROCŁAW 2012. Joanna Chmielewska Paulina Rogulska

WROCŁAW 2012. Joanna Chmielewska Paulina Rogulska WROCŁAW 2012 Joanna Chmielewska Paulina Rogulska Joanna Chmielewska Paulina Rogulska Skrypt gramatyczny do nauki języka angielskiego dla studentów Dolnośląskiej Szkoły Wyższej Wrocław 2012 Copyright by

Bardziej szczegółowo

KOMPENDIUM MATURA EXPLORER. materiały do powielania do poziomów Elementary - Upper-intermediate. Egzemplarz pokazowy

KOMPENDIUM MATURA EXPLORER. materiały do powielania do poziomów Elementary - Upper-intermediate. Egzemplarz pokazowy Egzemplarz pokazowy MATURA EXPLORER KOMPENDIUM materiały do powielania do poziomów Elementary - Upper-intermediate Alina Łubecka Izabela Michalak Anna Milewska Beata Polit Agnieszka Saramowicz-Garstecka

Bardziej szczegółowo

Współpraca: Alicja Cholewa-Zawadzka Monika Michalak Halina Tyliba

Współpraca: Alicja Cholewa-Zawadzka Monika Michalak Halina Tyliba Współpraca: Alicja Cholewa-Zawadzka Monika Michalak Halina Tyliba Published by Express Publishing Liberty House, Greenham Business Park, Newbury, Berkshire RG19 6HW, United Kingdom Tel.: (0044) 165 817

Bardziej szczegółowo

j ę z y k a n g i e l s k i

j ę z y k a n g i e l s k i język angielski PeWNiak gimnazjalny j. angielski odpowiedzi spis treści Dział Moduł Gramatyka Strona Wstęp 5 I 1. Człowiek dane osobowe, zainteresowania 2. Człowiek wygląd zewnętrzny, uczucia i emocje,

Bardziej szczegółowo

AN GIEL SKI BEZ NAUCZY CIEL A

AN GIEL SKI BEZ NAUCZY CIEL A AN GIEL SKI BEZ NAUCZY CIEL A or HOW TO DEAL WITH ENGLISH The Lord be with You. God Desires All Men to be Saved, and to Come to the Full Knowledge of the Truth 1 Timothy 2:4. Słówko od autora Język angielski

Bardziej szczegółowo

ROZKŁAD MATERIAŁU / PLAN WYNIKOWY. New Friends 3 POZIOM KOMPETENCJI JĘZYKOWEJ WG CEF: A2 WRZESIEŃ (1) UNIT 1 / UNIT 2

ROZKŁAD MATERIAŁU / PLAN WYNIKOWY. New Friends 3 POZIOM KOMPETENCJI JĘZYKOWEJ WG CEF: A2 WRZESIEŃ (1) UNIT 1 / UNIT 2 ROZKŁAD U / PLAN WYNIKOWY New Friends 3 POZIOM KOMPETENCJI JĘZYKOWEJ WG CEF: A2 WRZESIEŃ (1) UNIT 1 / UNIT 2 Wlk. Brytania Przyjaciele Rodzina Sport Czynności dnia codziennego Historyjka detektywistyczna

Bardziej szczegółowo

Angielski. metoda redpp.com. Kurs językowy Poziom 1, część 1

Angielski. metoda redpp.com. Kurs językowy Poziom 1, część 1 Kurs językowy Poziom 1, część 1 Angielski metoda redpp.com Zestaw do nauki metodą redpp.com zawiera: Książkę Nagrania pełną wersję wszystkich tekstów, ćwiczeń i wymowy (CD audio i mp3) Dodatkowo kod dostępu

Bardziej szczegółowo

PROBLEM WORDS. LESSON 1 lend - borrow

PROBLEM WORDS. LESSON 1 lend - borrow PROBLEM WORDS LESSON 1 lend - borrow Voice 1: Voice 2: Voice 1: Voice 2: Voice 1: Voice 2: So how did Aristotle Onassis start his career? Well, when he was 16 years old, he borrowed some money from a friend

Bardziej szczegółowo

Oxford Sprawdzian bez tajemnic Trzeci przykładowy sprawdzian szóstoklasisty z języka angielskiego i zestaw przykładowych zadań dodatkowych

Oxford Sprawdzian bez tajemnic Trzeci przykładowy sprawdzian szóstoklasisty z języka angielskiego i zestaw przykładowych zadań dodatkowych Oxford Sprawdzian bez tajemnic Trzeci przykładowy sprawdzian szóstoklasisty z języka angielskiego i zestaw przykładowych zadań dodatkowych Piotr Święcicki Diana Anyakwo 1 Spis treści Trzeci przykładowy

Bardziej szczegółowo