PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLAS 1-3. mgr Agnieszka Strózik mgr Aleksandra Wolska

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLAS 1-3. mgr Agnieszka Strózik mgr Aleksandra Wolska"

Transkrypt

1 PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLAS 1-3 mgr Agnieszka Strózik mgr Aleksandra Wolska 1

2 Nauczyciele: mgr Agnieszka Strózik mgr Aleksandra Wolska Obowiązkowe podręczniki: Kl. I podręcznik Oxford Explorers 1 ćwiczenia Oxford Explorers 1 Przedmiotowy system oceniania z języka angielskiego klasy 1-3 Kl. II - podręcznik Oxford Explorers 2 ćwiczenia Oxford Explorers 2 Kl. III podręcznik Stardust 3 ćwiczenia Stardust 3 Obowiązkowe wyposażenie ucznia na zajęciach: podręcznik, zeszyt przedmiotowy, zeszyt ćwiczeń, przybory do pisania Obszary oceniania: słuchanie mówienie pisanie słownictwo rozwój emocjonalno społeczny Sposób oceniania: Uczniowie oceniani są na podstawie obserwacji nauczyciela prowadzonych przez dwa semestry. Symbole wspomagające ocenianie wpisuje się do dziennika lekcyjnego: 5 Świetnie, gratuluję-zadanie zostało wykonane całkowicie i poprawnie 4 Bardzo dobrze- zadanie zostało wykonane z drobnymi błędami i/lub nieestetycznie 3 Dobrze- zadanie zostało wykonane częściowo i/lub niezbyt poprawnie 2 Popracuj jeszcze-zadanie zostało wykonane w stopniu minimalnym i/lub nieprawidłowo 1 Musisz dużo popracować- zadanie nie zostało wykonane (uczeń odmówił pracy pomimo nalegań nauczyciela) OKREŚLENIE PROCENTOWE ODPOWIEDNIKÓW POSZCZEGÓLNYCH OCEN Ocena Zakres procentowy Świetnie % Bardzo dobrze % Dobrze % Popracuj % Musisz dużo popracować 0-39 % 2

3 ZAKRES MATERIAŁU W KLASIE 1 Nazwy członków rodziny: mum, granny, dad, sister, brother, grandad, girl, boy. Nazwy kolorów: red, brown, yellow, black, blue, grey, white, pink, green, orange. Liczebniki: Nazwy przedmiotów w klasie: pencil case, pen, bag, pencil, rubber, book, chair, notebook, crayon, ruler. Nazwy zwierząt: chicken, cat, cow, horse, goat, sheep, duck, rabbit. Nazwy zabawek: scooter, bike, ball, guitar, doll, car. Nazwy jedzenia: milk, butter, ice cream, cheese; bananas, apples, cakes, tomatoes, sausages, pears, peach, melon, olives, oranges. Nazwy związane z naturą: mountain, house, tree, flower, lake, bird; tent, fish, boat, river. Nazwy instrumentów muzycznych: flute, trumpet, drum, violin. Słownictwo związane ze świętami: wedding, new house, birthday, new baby, card, present, cake, flowers, party, special food, New Year, Valentine s Day, Mother s Day, Easter, Father s Day, Christmas, Nazwy dni tygodnia. Określanie pogody: It s sunny, It s cloudy. Przymiotniki: big, small, old, new, tired, happy, sad, angry. Powitanie i żegnanie się,: Hello! Goodbye! Pytanie What s your name? Pytanie o wiek How old are you? Pytanie o samopoczucie: How are you? Pytanie What s this/that? Pytanie o stan posiadania Have you got? Pytanie What number s this? Pytanie: Do you like? Przedstawianie się: I m a girl/boy. I m Paul. Określanie swojego wieku I m Określanie (braku) upodobania I like.../i don t like Określanie swojego samopoczucia: I m fine, thank you. Określanie, co się posiada I ve got blue eyes Określanie pogody It s windy/wet/sunny/cloudy Określanie wielkości It s big Określanie lokalizacji/umiejscowienia przedmiotów: There is/are Nazywanie przedmiotów: It s a/an Wskazywanie tego, co się widzi: I can see a/an Przedstawianie swojej rodziny: This is my (brother) Rozpoznawanie odpowiedzi Yes/No Dziękowanie Thank you Rozpoznwanie pochwał Well done! 3

4 Polecenia: Open your books, close your books, tidy up, hands up/down, show me (a pencil), wash your hands, count to (1 10), dance,, kick a ball, play the guitar, turn around, touch the ground, run, jump. Słuchanie Uczeń Mówienie Wymagania: uważnie słucha wypowiedzi innych uczniów i nauczyciela rozumie proste polecenia i właściwie na nie reaguje rozumie sens historyjek i bajek potrafi wyróżnić proste informacje z tekstu słuchanego rozumie sens opowiedzianych historyjek, gdy są wspierane obrazkami, gestami, przedmiotami. Uczeń potrafi powtórzyć za nauczycielem, nagraniem nazywa obiekty w najbliższym otoczeniu wypowiada się pełnymi słowami / zdaniami posługuje się słownictwem poznanym na lekcjach udziela odpowiedzi na pytania samodzielnie zadaje pytania Pisanie Uczeń przepisuje poprawnie krótkie słowa (1-2 sylabowe), pisze po śladzie słownictwo Uczeń rozpoznaje znaczenie słów, gdy je usłyszy / zobaczy potrafi nazwać przedmioty, rzeczy, zwierzęta, których nazwy były wprowadzane i utrwalane na lekcjach przypomina sobie dawno poznane słowa rozwój emocjonalno-społeczny Uczeń posiada umiejętność pracy w zespole chętnie pomaga innym 4

5 łatwo komunikuje się z rówieśnikami jest pracowity i obowiązkowy potrafi sam ocenić swoją pracę chętnie bierze udział w lekcji uważa na lekcji KRYTERIA OCENIANIA - język angielski kl. I - podręcznik Oxrord Explorers 1 Uczeń otrzymuje 1pkt Musisz jeszcze dużo popracować jeśli nawet przy pomocy nauczyciela nie potrafi wykonać prostych poleceń wymagających zastosowania podstawowych umiejętności. Braki w wiedzy są na tyle duże, że nie rokują nadziei na ich usunięcie nawet przy pomocy nauczyciela w dłuższym okresie czasu. Uczeń nie wykazuje zadowalającej aktywności poznawczej i chęci do pracy. GRAMATYKA I SŁOWNICTWO - rozpoznaje tylko krótkie wyrazy, a trudniejsze przy pomocy nauczyciela - operuje niewielką/ograniczoną ilością prostych struktur gramatycznych - rozpoznaje i rozumie tylko część poznanego słownictwa - dość dobrze operuje niektórymi prostymi strukturami gramatycznymi - rozpoznaje wprowadzone słownictwo bez większych trudności - poprawnie operuje prostymi strukturami gramatycznymi - z łatwością rozpoznaje i stosuje poznane słownictwo - bezbłędnie operuje prostymi strukturami gramatycznymi ROZUMIENIE ZE SŁUCHU - bardzo rzadko rozumie ogólny sens bajek i historyjek - sporadycznie wydobywa najważniejsze informacje z tekstu słuchanego 5

6 - potrafi dopasować obrazki do usłyszanych wyrazów jedynie przy pomocy nauczyciela - rozumie polecenia nauczyciela najczęściej przy jego pomocy - rozumie tylko część słuchanych bajek i historyjek - wydobywa większość potrzebnych informacji z tekstu słuchanego - z trudnością dopasowuje obrazek do usłyszanego wyrazu - rozumie znaczną większość poleceń wydawanych przez nauczyciela - rozumie ogólny sens różnorodnych bajek i historyjek - wydobywa znaczną większość kluczowych informacji z tekstu słuchanego - samodzielnie dopasowuje obrazki do usłyszanych wyrazów - rozumie polecenia nauczyciela - rozumie ogólny sens różnorodnych bajek i historyjek - wydobywa kluczowe informacje w różnorodnych tekstach słuchanych - rozumie szczegółowe informacje zawarte w tekście słuchanym, wykraczające poza polecenia podane w konkretnych ćwiczeniach - z łatwością dopasowuje obrazki do usłyszanych wyrazów - potrafi zapisać łatwe wyrazy uprzednio usłyszane - z łatwością rozumie polecenia nauczyciela MÓWIENIE - z trudem powtarza wyrazy i zdania za nauczycielem lub nagraniem - z pomocą nauczyciela sporadycznie odpowiada na pytania, używając pojedynczych słów - przeważnie z powodzeniem powtarza wyrazy i zdania za nauczycielem lub nagraniem - na ogół poprawnie odpowiada na pytania, używając pojedynczych słów 6

7 - powtarza wyrazy i zdania za nauczycielem lub nagraniem - odpowiada na pytania pojedynczymi słowami lub stałymi zwrotami i wyrażeniami - z łatwością powtarza wyrazy i zdania za nauczycielem lub nagraniem - bezbłędnie naśladuje wymowę angielską - odpowiada na pytania pojedynczymi słowami lub stałymi zwrotami i wyrażeniami - samodzielnie zadaje proste pytania nauczycielowi i kolegom w klasie PISANIE - z pomocą nauczyciela pisze po śladzie pojedyncze wyrazy - krótkie wyrazy pisze po śladzie samodzielnie, a trudniejsze z pomocą nauczyciela - na ogół poprawnie wstawia wyrazy w luki w tekście na podstawie podanego wzoru - pisze po śladzie pojedyncze wyrazy - poprawnie wstawia wyrazy w luki w tekście na podstawie podanego wzoru - bezbłędnie pisze po śladzie pojedyncze wyrazy - samodzielnie wstawia wyrazy w luki w tekście 7

8 ZAKRES MATERIAŁU W KLASIE 2 Nazwy związane z pogodą: it s cloud, it s raining, it s windy, it s snowing, it s foggy, it s sunny. Nazwy przedmiotów w klasie: bags, chairs, pencils, rubbers, books, notebooks, pencil cases, rulers, door, window, floor. Nazwy czynności: run, jump, climb, dance, rollerblade, ride a bike, stretch, bend, skip, hop, walk, swim, fly, sing, has babies, wakes up, makes a nest, sleeps, exercise. Nazwy pojazdów: train, plane, bus, lorry, motorbike, taxi. Nazwy zawodów: teacher, police officer, bus driver, fire fighter, postman, fire engine. Nazwy pomieszczeń w domu: bathroom, bedroom, kitchen, hall, living room, garden. Nazwy przedmiotów: cupboard, box, table, bed. Nazwy związane z segregacją - ochroną środowiska: metal, glass, plastic, paper, recycle. Nazwy zmysłów: see, hear, taste, touch, smell. Nazwy części ciała: arms, tail, head, legs, wings, teeth, ears, nose, mouth, eyes. Nazwy zwierząt: snake, bat, fox, hedgehog, mouse, frog. Nazwy ubrań: jacket, T-shirt, dress, hat, trousers, shoes, skirt, boots, jumper, shorts. Przymiotniki: slow, fast, long, short. Liczebniki: Prośba: Can I have a drink, please? Thank you. Prośba: Be quiet, please. Prośba : Can I borrow your camera, please? Pytanie: How many? Określanie możliwości i umiejętności: I can/can t, It can / It can t. Określanie samopoczucia: I m He s.she s./hot, cold, hungry, thirsty. Przepraszanie: I m sorry I m late. Określanie miejsca: Grandad s in the living room. In the., On the. Określanie zakończenia wykonywanej czynnośći: I ve finished. Well done! Określanie posiadania: It s got /It hasn t got Nazywanie przedmiotów: It s a Ostrzeganie: Be careful. OK.! Określanie co się ma na sobie: I m wearing. Polecenia: Pick up, put down, read, write, count to 10, clap your hands, stamp your feet, drive a car, fly a plane, take a photo, draw a picture, sleep, wake up, brush your teeth, wash your face, take off your jacket, put on your hat. KRYTERIA OCENIANIA - język angielski kl. II - podręcznik Oxford Explorers 2 Uczeń otrzymuje 1pkt Musisz jeszcze dużo popracować jeśli nawet przy pomocy nauczyciela nie potrafi wykonać prostych poleceń wymagających zastosowania podstawowych umiejętności. Braki w wiedzy są na tyle duże, że nie rokują nadziei na ich usunięcie nawet przy pomocy nauczyciela w dłuższym okresie czasu. Uczeń nie wykazuje zadowalającej aktywności poznawczej i chęci do pracy. 8

9 GRAMATYKA I SŁOWNICTWO - zapamiętuje i rozumie tylko część poznanego słownictwa - z pomocą nauczyciela rozpoznaje słowa w bajkach i historyjkach - operuje niewielką/ograniczoną ilością prostych struktur gramatycznych i leksykalnych - dość dobrze zapamiętuje krótkie i proste wyrazy, natomiast dłuższe przyswaja dłużej - rozpoznaje i rozumie większość słów z bajek i historyjek, choć nie wszystkich potrafi użyć - dość dobrze operuje niektórymi strukturami gramatycznymi - zapamiętuje wprowadzone słownictwo bez większych trudności - rozpoznaje i rozumie słowa z bajek i historyjek - poprawnie operuje poznanymi strukturami gramatycznymi - z łatwością zapamiętuje poznane słownictwo - rozpoznaje i rozumie słowa z bajek i historyjek - bezbłędnie operuje poznanymi strukturami gramatycznymi ROZUMIENIE ZE SLUCHU - bardzo rzadko rozumie ogólny sens tekstów słuchanych - sporadycznie wydobywa najważniejsze informacje z tekstu słuchanego - rozumie polecenia nauczyciela najczęściej przy jego pomocy - rozumie tylko część słuchanych tekstów - wydobywa większość potrzebnych informacji z tekstu słuchanego - rozumie znaczną większość poleceń wydawanych przez nauczyciela 9

10 - rozumie ogólny sens różnorodnych słuchanych tekstów - wydobywa znaczną większość kluczowych informacji z tekstu słuchanego - rozumie polecenia nauczyciela - rozumie ogólny sens różnorodnych tekstów słuchanych - rozumie kluczowe informacje w różnorodnych tekstach słuchanych oraz informacje wykraczające poza polecenia podane w konkretnych ćwiczeniach - z łatwością rozumie polecenia nauczyciela MÓWIENIE - z trudem powtarza wyrazy i zdania za nauczycielem lub nagraniem - z pomocą nauczyciela sporadycznie odpowiada na pytania pojedynczymi słowami lub stałymi zwrotami i wyrażeniami - przeważnie z powodzeniem powtarza wyrazy i zdania za nauczycielem lub nagraniem - dość dobrze naśladuje wymowę angielską - na ogół poprawnie odpowiada na pytania, używając pojedynczych słów lub stałych zwrotów i wyrażeń - powtarza wyrazy i zdania za nauczycielem lub nagraniem - poprawnie naśladuje wymowę angielską - odpowiada na pytania pojedynczymi słowami lub stałymi zwrotami i wyrażeniami - z łatwością powtarza wyrazy i zdania za nauczycielem lub nagraniem - bezbłędnie naśladuje wymowę angielską 10

11 - bezbłędnie odpowiada na pytania pojedynczymi słowami lub stałymi zwrotami i wyrażeniami; - samodzielnie zadaje proste pytania nauczycielowi i kolegom w klasie. PISANIE - z pomocą nauczyciela przepisuje pojedyncze wyrazy z tablicy - ma trudności z wstawieniem wyrazów w luki nawet na podstawie podanego wzoru - dość dobrze przepisuje pojedyncze wyrazy oraz krótkie zdania z tablicy - wstawia wyrazy w luki na podstawie podanego wzoru - poprawnie przepisuje wyrazy oraz krótkie zdania z tablicy - bezbłędnie wstawia wyrazy w luki w tekście na podstawie podanego wzoru - bezbłędnie przepisuje wyrazy oraz proste zdania z tablicy - samodzielnie wstawia wyrazy w luki w tekście 11

12 ZAKRES MATERIAŁU W KLASIE 3 Liczebniki: Nazwy przedmiotów: apple, ball, cake, dolphin, elephant, flower, giraffe, hat, ice-cream, jacket, lamp, mouth, nose, orange, pancil, queen, ruuber, shoe, television, umbrella, video, window, X-ray, yoghurt, zoo. Nazwy ubrań: dress, tracksuit, skirts, boots, shorts, shirt. Nazwy zwierząt: cat, mouse, snake, rabbit, parrot, goldfish. Jedzenie: toffee apples, popcorn, salad, juice, ice-cream, pizza, sandwiches, burgers. Nazwy pojazdów: boat, train, plane, rocket, car, bus. Pomieszczenia w domu: bedroom, bathroom, living room, dining room, hall, kitchen, garden. Nazwy czynności: do my homerwork, watch television, have a bath, talk to Mum, have tea, play with a friend. Nazwy hobby: sail a boat, play football, fly a kite, ride a bike, play volleyball, do karate, skateboard cards, stickers, marbles, shells, sweets. Przymiotniki opisujące wygląd: long, short, little, big, curly, straight, thin, fat. Słownictwo związane z lasem: bee, flower, tree, bush, river, rock, bird, frog. Pytanie o imię: What s our name? Pytanie: How do you spell...? Pytanie o samopoczucie: How are you? Pytanie o ilość: How many (badges) have you got? Pytanie o umiejętności: Can you (sail a boat)? Pytanie o ubiór: Is he/she wearing (a hat)?, Yes, he/she is. Pytanie o wygląd: Is it a boy or a girl? Has she/it got? Pytanie: Do you want a (pencil)?, Yes, please Pytania i odpowiedzi: Does he/she like the (train)?, Yes, he/she does, No he/she doesn t Pytanie o pozwolenie: Can I work with Ted, please? Pytanie: Where do you (have tea)? Pytanie o czynności wykonywane w czasie wolnym: What do you do after school? Pytanie: Is there a (rock)? Przedstawianie się: I m Paul Określanie swojego samopoczucia: I m fine, thank you Określanie umiejętności: I can... But I can t... Opisywanie wygladu: She/it is.. She/it Has got. Określanie ilości: I ve got 5 stickers Określanie pozwolenia: Yes, you can/no, you can t Określanie, gdzie wykonuje się dane czynności: I have tea in the kitchen Opisywanie czynności wykonywanych po szkole: I talk to my mum, I watch television Przepraszanie: Sorry!, Odpowiadanie na przeprosiny: That s OK 12

13 Umiejscawianie przedmiotów za pomocą wyrażenia: There is oraz in, under, near, on, in front of, behind Polecenia: silence, please, listen and look, pick up your (pencil), open your book, silence, please, listen and look, pick up your pencil, open your book walk on the spot, stretch up high, jump up and down, wave goodbye, put your hand up, wave it around, click your fingers, touch the ground, hop on one leg, wiggle your toes, swing your arms, tap your nose, shake your arms, bend your knees, run on the spot, freeze, nod your head, jump up and down, now stand still, turn around. KRYTERIA OCENIANIA - język angielski kl. III - podręcznik Stardust 3 Uczeń otrzymuje 1pkt Musisz jeszcze dużo popracować jeśli nawet przy pomocy nauczyciela nie potrafi wykonać prostych poleceń wymagających zastosowania podstawowych umiejętności. Braki w wiedzy są na tyle duże, że nie rokują nadziei na ich usunięcie nawet przy pomocy nauczyciela w dłuższym okresie czasu. Uczeń nie wykazuje zadowalającej aktywności poznawczej i chęci do pracy. GRAMATYKA I SŁOWNICTWO -operuje tylko niewielkim zakresem słownictwa - operuje niedużą ilością prostych struktur - w większości przypadków używa dosyć szerokiego zakresu słownictwa - poprawnie operuje większością prostych struktur gramatycznych oraz buduje zdania w większości wypadków spójne - stosuje szeroki zakres słownictwa - poprawnie operuje prostymi strukturami gramatycznymi i buduje spójne zdania - operuje szerokim zakresem słownictwa - bezbłędnie operuje złożonymi strukturami gramatycznymi 13

14 - samodzielnie buduje spójne zdania ROZUMIENIE ZE SŁUCHU - bardzo rzadko rozumie ogólny sens tekstów słuchanych - sporadycznie wydobywa najważniejsze informacje z tekstu słuchanego - rozumie polecenia nauczyciela najczęściej przy jego pomocy - rozumie tylko część słuchanych tekstów - wydobywa większość potrzebnych informacji z tekstu słuchanego - rozumie znaczną większość poleceń wydawanych przez nauczyciela - rozumie ogólny sens różnorodnych tekstów słuchanych - wydobywa znaczną większość kluczowych informacji z tekstu słuchanego - rozumie polecenia nauczyciela - rozumie ogólny sens różnorodnych tekstów słuchanych - rozumie kluczowe informacje w różnorodnych tekstach słuchanych - wydobywa szczegółowe informacje zawarte w tekście słuchanym, wykraczające poza polecenia podane w konkretnych ćwiczeniach - z łatwością rozumie polecenia nauczyciela MÓWIENIE - sporadycznie przekazuje jakąkolwiek wiadomość - rzadko używa poprawnego języka (popełnia bardzo dużo zauważalnych bledów, z trudnością można go zrozumieć) 14

15 - przeważnie z powodzeniem przekazuje wiadomość - mówi spójnie lecz mniej płynnie i z wahaniem - posługuje się w miarę poprawnym językiem (popełniając niekiedy zauważalne błędy) - z powodzeniem przekazuje wiadomość - mówi dosyć płynnie i spójnie używając poprawnego języka - z powodzeniem przekazuje wiadomość - mówi spójnie, płynnie i bez zawahań - posługiwać się poprawnym językiem CZYTANIE - z trudem czyta krótkie i proste teksty nawet z pomocą nauczyciela - rozumie nieznaczną część powtarzanych często poleceń pisemnych - dość dobrze czyta proste teksty - rozumie większość powtarzanych często poleceń pisemnych - czyta proste teksty - rozumie powtarzane często polecenia pisemne - bezbłędnie czyta teksty - z łatwością rozpoznaje powtarzane często polecenia pisemne PISANIE 15

16 - z pomocą nauczyciela przepisuje pojedyncze wyrazy z tablicy - ma trudności z wstawieniem wyrazów w luki nawet na podstawie podanego wzoru - dość dobrze przepisuje pojedyncze wyrazy oraz krótkie zdania z tablicy - wstawia wyrazy w luki na podstawie podanego wzoru - poprawnie przepisuje wyrazy oraz krótkie zdania z tablicy - bezbłędnie wstawia wyrazy w luki w tekście na podstawie podanego wzoru - bezbłędnie przepisuje wyrazy oraz proste zdania z tablicy - samodzielnie wstawia wyrazy w luki w tekście 16

ROZKŁAD MATERIAŁU DLA KLASY WIRTUALNEJ 5B1 ROK SZKOLNY 2012/2013 PODRĘCZNIK NEW FRIENDS 2 WYDAWNICTWO PEARSON

ROZKŁAD MATERIAŁU DLA KLASY WIRTUALNEJ 5B1 ROK SZKOLNY 2012/2013 PODRĘCZNIK NEW FRIENDS 2 WYDAWNICTWO PEARSON ROZKŁAD MATERIAŁU DLA KLASY WIRTUALNEJ 5B1 ROK SZKOLNY 2012/2013 PODRĘCZNIK NEW FRIENDS 2 WYDAWNICTWO PEARSON 1 ROZKŁAD MATERIAŁU New Friends 2 POZIOM KOMPETENCJI JĘZYKOWEJ WG CEF: A1-A2 1 STARTING POINT

Bardziej szczegółowo

Kółko z języka angielskiego w klasie 0 Rok szkolny 2013/2014 Nauczyciel prowadzący: Karolina Zoła Zajęcia w ramach wolontariatu

Kółko z języka angielskiego w klasie 0 Rok szkolny 2013/2014 Nauczyciel prowadzący: Karolina Zoła Zajęcia w ramach wolontariatu Kółko z języka angielskiego w klasie 0 Rok szkolny 2013/2014 Nauczyciel prowadzący: Karolina Zoła Zajęcia w ramach wolontariatu Cele ogólne: 1. Zapewnienie dzieciom maksimum kontaktu z językiem angielskim.

Bardziej szczegółowo

KLASA CZWARTA TEST 1. 1.Uzupełnij luki w tekście słowami z ramki. Puss in boots. money cat very boy Sunday no house their scared happy

KLASA CZWARTA TEST 1. 1.Uzupełnij luki w tekście słowami z ramki. Puss in boots. money cat very boy Sunday no house their scared happy KLASA CZWARTA TEST 1 1.Uzupełnij luki w tekście słowami z ramki. Puss in boots money cat very boy Sunday no house their scared happy In a land far, far away, an old man and his three sons live in a little.

Bardziej szczegółowo

Test diagnostyczny dla klasy IV szkoły podstawowej.

Test diagnostyczny dla klasy IV szkoły podstawowej. Test diagnostyczny dla klasy IV szkoły podstawowej. NR 1 Opracowanie: Marian Składanowski Poziom podstawowy Zadanie 1 Zamień według przykładu używając: I, you, he, she, it, we, they My father is in the

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO

KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO Sky Starter W Kryteriach Oceniania nie zostały uwzględnione oceny: niedostateczna oraz celująca. Szczegółowe kryteria oceniania na ocenę niedostateczną są takie

Bardziej szczegółowo

Incredible English 2 (2nd edition) Plan wynikowy

Incredible English 2 (2nd edition) Plan wynikowy Incredible English 2 (2nd edition) Plan wynikowy Unit 1 ŚRODKI I UMIEJĘTNOŚCI JĘZYKOWE WG NOWEJ PODSTAWY PROGRAMOWEJ WYMAGANIA PODSTAWOWE WYMAGANIA PONADPODSTAWOWE ZADANIA SPRAWDZAJĄCE Lekcja 1 Słownictwo

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA JĘZYKA ANGIELSKIEGO

PROGRAM NAUCZANIA JĘZYKA ANGIELSKIEGO PROGRAM NAUCZANIA JĘZYKA ANGIELSKIEGO zgodny z Podstawą Programową Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 sierpnia 2012 r. DLA PRZEDSZKOLI Magdalena Appel Joanna Zarańska Ewa Piotrowska SPIS

Bardziej szczegółowo

ROZKŁAD MATERIAŁU / PLAN WYNIKOWY. New Friends 2 POZIOM KOMPETENCJI JĘZYKOWEJ WG CEF: A1 WRZESIEŃ (1) STARTING POINT / UNIT 1

ROZKŁAD MATERIAŁU / PLAN WYNIKOWY. New Friends 2 POZIOM KOMPETENCJI JĘZYKOWEJ WG CEF: A1 WRZESIEŃ (1) STARTING POINT / UNIT 1 ROZKŁAD U / PLAN WYNIKOWY New Friends 2 POZIOM KOMPETENCJI JĘZYKOWEJ WG CEF: A1 WRZESIEŃ (1) STARTING POINT / UNIT 1 Polecenia wydawane w klasie Pytania zadawane w klasie Wyposażenie sali lekcyjnej Kolory

Bardziej szczegółowo

Magdalena Kêb³owska BEGINNER A1 PLAN WYNIKOWY

Magdalena Kêb³owska BEGINNER A1 PLAN WYNIKOWY Magdalena Kêb³owska BEGINNER A1 PLAN WYNIKOWY Redakcja Wydawnictwo EGIS Copyright Wydawnictwo EGIS Sp. z o. o. Wydanie I, 2007 All rights reserved. No part of this publication may be reproduced, stored

Bardziej szczegółowo

Z A D A N I A E G Z A M I N A C Y J N E Z J Ę Z Y K A A N G I E L S K I E G O D L A G I M N A Z J A L I S T Ó W R O D F R I C K E R

Z A D A N I A E G Z A M I N A C Y J N E Z J Ę Z Y K A A N G I E L S K I E G O D L A G I M N A Z J A L I S T Ó W R O D F R I C K E R Z D N I E G Z M I N Y J N E Z J Ę Z Y K N G I E L S K I E G O D L G I M N Z J L I S T Ó W R O D R I K E R ontents.indd 10/1/08 :5:1 PM S P I S T R E Ś I Wstęp....................................................................................................

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KWIECIEŃ 2010 UZUPEŁNIA ZESPÓŁ NADZORUJĄCY. miejsce na naklejkę z kodem PESEL KOD UCZNIA

EGZAMIN W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KWIECIEŃ 2010 UZUPEŁNIA ZESPÓŁ NADZORUJĄCY. miejsce na naklejkę z kodem PESEL KOD UCZNIA Centralna Komisja Egzaminacyjna Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu. Układ graficzny CKE 2010 UZUPEŁNIA ZESPÓŁ NADZORUJĄCY KOD UCZNIA PESEL miejsce na naklejkę z

Bardziej szczegółowo

Program nauczania języka angielskiego dla kursu początkowego i kontynuacyjnego gimnazjum (klas I III)

Program nauczania języka angielskiego dla kursu początkowego i kontynuacyjnego gimnazjum (klas I III) Jolanta Dobrowolska Program nauczania języka angielskiego dla kursu początkowego i kontynuacyjnego gimnazjum (klas I III) Nr dopuszczenia MEN DKW-4014-169/00 Dr Jolanta Dobrowolska jest dyrektorem szkoły

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W SZKOLE PODSTAWOWEJ

KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W SZKOLE PODSTAWOWEJ Ocenianie w klasach I-III KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W SZKOLE PODSTAWOWEJ W Programie nauczania uczniów upośledzonych umysłowo w stopniu lekkim w klasach I-III szkoły podstawowej Beaty Boenisch

Bardziej szczegółowo

Captain Jack 2. Zeszyt współpracy z rodzicami. czyli propozycje dla rodziców i opiekunów, jak pomóc dziecku w nauce języka angielskiego

Captain Jack 2. Zeszyt współpracy z rodzicami. czyli propozycje dla rodziców i opiekunów, jak pomóc dziecku w nauce języka angielskiego Captain Jack 2 Zeszyt współpracy z rodzicami czyli propozycje dla rodziców i opiekunów, jak pomóc dziecku w nauce języka angielskiego Ewelina Wojtyś Szanowni Państwo, Mam ogromną przyjemność poinformować,

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA JĘZYKA ANGIELSKIEGO

PROGRAM NAUCZANIA JĘZYKA ANGIELSKIEGO PROGRAM NAUCZANIA JĘZYKA ANGIELSKIEGO ZGODNY Z PODSTAW Ą PROGRAMOW Ą Z 27 SIERPNIA 2012 ROKU Typ szkoły: GIMNAZJUM, klasy I III Etap nauki: III etap edukacyjny, poziom średnio zaawansowany Podstawa programowa:

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z języka angielskiego dla klasy II gimnazjum. Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który: OSIĄGNIĘCIA

Wymagania edukacyjne z języka angielskiego dla klasy II gimnazjum. Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który: OSIĄGNIĘCIA Wymagania edukacyjne z języka angielskiego dla klasy II gimnazjum Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który: SŁOWNICTWO zna podstawowe informacje dotyczące użycia struktur gramatycznych z zakresu: konstrukcje:

Bardziej szczegółowo

Dorota Ostaszewska ROZK AD MATERIA U

Dorota Ostaszewska ROZK AD MATERIA U Dorota Ostaszewska ROZK AD MATERIA U Redakcja Wydawnictwo EGIS Copyright Wydawnictwo EGIS Sp. z o. o. Wydanie I, 2007 All rights reserved. No part of this publication may be reproduced, stored in a retrieval

Bardziej szczegółowo

CZY JESTEŚ NA TO GOTOWY?

CZY JESTEŚ NA TO GOTOWY? CZY WIESZ, ŻE Dotychczas* 1 lata jeden podręcznik nawet na dwa lata Od roku szkolnego 015/016 1 1rok jeden podręcznik na jeden rok Dotychczas* 39% średnia liczba ćwiczeń w podręczniku do uzupełnienia Od

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH ul. M.Curie-Skłodowskiej 2 58-400 Kamienna Góra tel.: (+48) 75-645-01-82 fax: (+48) 75-645-01-83 E-mail: zso@kamienna-gora.pl WWW: http://www.zso.kamienna-gora.pl PRZEDMIOTOWY

Bardziej szczegółowo

j ę z y k a n g i e l s k i

j ę z y k a n g i e l s k i język angielski PeWNiak gimnazjalny j. angielski odpowiedzi spis treści Dział Moduł Gramatyka Strona Wstęp 5 I 1. Człowiek dane osobowe, zainteresowania 2. Człowiek wygląd zewnętrzny, uczucia i emocje,

Bardziej szczegółowo

01EGR Gymn Contents:01EGR Gymn Contents 11-03-14 15:21 Page 1 SAMPLE PAGES

01EGR Gymn Contents:01EGR Gymn Contents 11-03-14 15:21 Page 1 SAMPLE PAGES SAMPLE PAGES Module 1 Module 2 Culture I Module 3 Module 4 Module 5 Culture II Module 6 Module 7 Module 8 Culture III Module 9 Module 10 Module 11 Culture IV Człowiek Dom Życie rodzinne i towarzyskie

Bardziej szczegółowo

ROZKŁAD MATERIAŁU / PLAN WYNIKOWY. New Friends 3 POZIOM KOMPETENCJI JĘZYKOWEJ WG CEF: A2 WRZESIEŃ (1) UNIT 1 / UNIT 2

ROZKŁAD MATERIAŁU / PLAN WYNIKOWY. New Friends 3 POZIOM KOMPETENCJI JĘZYKOWEJ WG CEF: A2 WRZESIEŃ (1) UNIT 1 / UNIT 2 ROZKŁAD U / PLAN WYNIKOWY New Friends 3 POZIOM KOMPETENCJI JĘZYKOWEJ WG CEF: A2 WRZESIEŃ (1) UNIT 1 / UNIT 2 Wlk. Brytania Przyjaciele Rodzina Sport Czynności dnia codziennego Historyjka detektywistyczna

Bardziej szczegółowo

Program nauczania j zyka angielskiego w przedszkolu

Program nauczania j zyka angielskiego w przedszkolu Barbara Czekaƒska Izabela Lipiƒska Program nauczania j zyka angielskiego w przedszkolu Numer dopuszczenia: DKOS-5002-49/07 Barbara Czekaƒska nauczyciel j zyka angielskiego w przedszkolu w Warszawie; d

Bardziej szczegółowo

Model egzaminu z języka angielskiego Poziom 1 STANAG 6001 Specyfikacje Egzamin przykładowy ŁÓDŹ 2009 2 Model egzaminu z języka angielskiego Poziom 1 wg STANAG 6001 Specyfikacje Egzamin przykładowy OPRACOWANIE:

Bardziej szczegółowo

Sprawdzian z języka angielskiego dla klas szóstych

Sprawdzian z języka angielskiego dla klas szóstych Sprawdzian z języka angielskiego dla klas szóstych 2009 INSTRUKCJA DO SPRAWDZIANU 1. Sprawdź, czy test zawiera wszystkie zadania (ogółem 8 zadań) 2. Napisz swoje imię i nazwisko oraz klasę w wyznaczonym

Bardziej szczegółowo

Program nauczania języka angielskiego dla II etapu kształcenia w klasach IV VI szkoły podstawowej

Program nauczania języka angielskiego dla II etapu kształcenia w klasach IV VI szkoły podstawowej Dorota Wosińska Program nauczania języka angielskiego dla II etapu kształcenia w klasach IV VI szkoły podstawowej zgodny z podstawą programową z dnia 27 sierpnia 202 r. Przede wszystkim obserwuj dziecko,

Bardziej szczegółowo

1200 najczęściej używanych angielskich słów.

1200 najczęściej używanych angielskich słów. 1200 najczęściej używanych angielskich słów. Jeśli chcesz minimalnym wysiłkiem opanować podstawy angielskiego i rozumieć go w co najmniej 80% wystarczy, że poznasz najczęściej używane w tym języku wyrazy.

Bardziej szczegółowo

CENTRALNA KOMISJA EGZAMINACYJNA OKRĘGOWE KOMISJE EGZAMINACYJNE INFORMATOR O EGZAMINIE MATURALNYM Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO

CENTRALNA KOMISJA EGZAMINACYJNA OKRĘGOWE KOMISJE EGZAMINACYJNE INFORMATOR O EGZAMINIE MATURALNYM Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO CENTRALNA KOMISJA EGZAMINACYJNA OKRĘGOWE KOMISJE EGZAMINACYJNE INFORMATOR O EGZAMINIE MATURALNYM Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO OD ROKU SZKOLNEGO 2014/2015 INFORMATOR O EGZAMINIE MATURALNYM Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO

Bardziej szczegółowo

Oxford Sprawdzian bez tajemnic Trzeci przykładowy sprawdzian szóstoklasisty z języka angielskiego i zestaw przykładowych zadań dodatkowych

Oxford Sprawdzian bez tajemnic Trzeci przykładowy sprawdzian szóstoklasisty z języka angielskiego i zestaw przykładowych zadań dodatkowych Oxford Sprawdzian bez tajemnic Trzeci przykładowy sprawdzian szóstoklasisty z języka angielskiego i zestaw przykładowych zadań dodatkowych Piotr Święcicki Diana Anyakwo 1 Spis treści Trzeci przykładowy

Bardziej szczegółowo

Współpraca: Alicja Cholewa-Zawadzka Monika Michalak Halina Tyliba

Współpraca: Alicja Cholewa-Zawadzka Monika Michalak Halina Tyliba Współpraca: Alicja Cholewa-Zawadzka Monika Michalak Halina Tyliba Published by Express Publishing Liberty House, Greenham Business Park, Newbury, Berkshire RG19 6HW, United Kingdom Tel.: (0044) 165 817

Bardziej szczegółowo