New BINGO! Rozkład materiału. Anna Wieczorek

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "New BINGO! Rozkład materiału. Anna Wieczorek"

Transkrypt

1 New BINGO! Rozkład materiału Anna Wieczorek 1

2 Rozk ad materia u (syllabus) do podr cznika New Bingo! 1 Plus (nowa edycja) Lesson Lesson 1 Hello! Good morning! Hi! Witamy si i przedstawiamy po angielsku. Hello! Good morning! Hi! I m My name is I m What s your name? It s nice to see you. How are you? I m fine, thank you! Goodbye! book, school, boy, girl, teacher, mouse, children Zapozna si z nowym podr cznikiem. Nauczy si witaç i przedstawiaç po angielsku. Nauczy si pytaç o czyjeê imi i samopoczucie. Pozna nowe s ownictwo. Nauczy si egnaç po angielsku. Lesson 2 In the classroom Poznajemy nazwy przyborów szkolnych. What is this? This is a classroom, pen, pencil, pencil-case, book, ruler, rubber, school-bag, board Pozna nazwy przedmiotów szkolnych. Nauczy si zadawaç pytanie: Co to jest? Nauczy si odpowiedzi na to pytanie: To jest Lesson 3 How are you today? Zapytanie o samopoczucie i odpowiedzi na to pytanie. How are you today? I m fine, thank you. I m OK. I m not very well. Where is (Kasia)? Here I am. Nauczy si zadawaç pytanie: Gdzie jest? B dzie umia powiedzieç: Tutaj jestem. Nauczy si zadawaç pytanie o samopoczucie i odpowiadaç na to pytanie. Lesson 4 I like numbers Liczenie od 1 do 10 Liczba mnoga rzeczowników I like number How many? one, two, three, four, five, six, seven, eight, nine, ten yes, no, and board(s), ruler(s), pencil(s), school-bag(s), pencil-case(s), book(s), pen(s), rubber(s), boy(s), girl(s) Pozna liczebniki od 1 do 10. Nauczy si odpowiadaç na pytanie: Ile? Nauczy si wyra aç preferencje: Lubi numer B dzie u ywaç znanych rzeczowników w liczbie mnogiej. Lesson 5 Materiały çwiczeniowe, str. 8 9) First day at school z rozdzia u 1. z lekcji 1 4 z lekcji Sprawdzi swoje (str. 8 9) First day at school. z rozdzia u 1. z rozdzia u 1 z rozdzia u 1. na tekêcie Lesson 6 Head and shoulders Poznajemy nazwy cz Êci cia a i proste polecenia. Look at! Point at! Touch his! head, shoulders, knees, toes, eyes, ears, mouth, nose Pozna i przyswoi nazwy cz Êci cia a. B dzie poprawnie reagowa na polecenia typu: Popatrz na!, Wska na!, Dotknij! Utrwali liczenie do 10. Lesson 7 A big lion and a little mouse Przymiotniki: big, little Czasownik mieç w 1 os. liczby poj. I have got You can see! How many (eyes) have you got? big, little, head, nose, tail, eyes, ears, mouth, nose, arms, fingers, lion, mouse funny monster many (toes) Pozna przymiotniki: du y, ma y. B dzie stosowa czasownik mieç w 1 os. liczby poj. Utrwali liczebniki Utrwali s ownictwo dot. nazw cz Êci cia a. B dzie ustnie opisywaç swój wyglàd. 2 New Bingo! 1 Plus, Rozk ad materia u Wydawnictwo Szkolne PWN

3 Lesson 8 Clap your hands åwiczenia z elementami TPR wydawanie poleceƒ i reagowanie na nie. Clap your hands! Touch your! Point to your! Say it again after me! Powtórzenie nazw cz Êci cia a Number one, two, three, four arm, shoe, knee, floor Nauczy si rozpoznawaç i poprawnie reagowaç na proste polecenia. Utrwali s ownictwo z kr gu tematycznego: Moje cia o. B dzie wydawa polecenia po angielsku. Lesson 9 Play the game Gra planszowa My monster. Czasownik mieç w 3 os. liczby poj. My monster has got It has got How many? Powtórzenie nazw cz Êci cia a big, little Utrwali nazwy cz Êci cia a. Utrwali liczebniki. B dzie opisywa wyglàd postaci. Utrwali nazwy przymiotników: du y, ma y. B dzie odpowiadaç na pytanie o liczb. Lesson 10 str ) z rozdzia u 2. z lekcji 6 9 z lekcji Sprawdzi swoje (str ). z rozdzia u 2 z rozdzia u 2 z rozdzia u 2. na tekêcie Lesson 11 One pink lolly for me Poznajemy nazwy kolorów. for me for you and me Here you are. Thank you! pink, red, orange, yellow, green, blue, purple, lolly, pencil-case(s), computer(s), ruler(s), pencil(s), book(s), numbers: 1 10 Pozna nazwy kolorów. Utrwali poznane do tej pory s ownictwo. Utrwali liczebniki: B dzie praktycznie u ywa zwrotów: Dla mnie! Dla ciebie i dla mnie! Prosz bardzo! Dzi kuj! Lesson 12 What colour is your desk? Poznajemy nazwy kolorów, cd. My (desk) is brown. It is brown. What colour is your? Tell me! Tell me now! orange, red, yellow, pink, green, purple, blue, black, white, grey, brown, desk, pencil, school-bag, notebook, pencil-case, ruler Pozna i b dzie u ywaç nowych nazw kolorów: czarny, bia y, szary, bràzowy. Utrwali kolory poznane do tej pory. B dzie okreêla kolory ró nych przedmiotów. B dzie zadawa pytania o kolory. Utrwali nazwy przyborów szkolnych. Lesson 13 Yellow duck, I like you! Utrwalenie nazw kolorów w oparciu o nazwy niektórych zwierzàt. I like you (too)! Through my window. I am sleepy! green frog, blue dolphin, orange camel, black and white panda, brown bear, pink dinosaur Pozna nazwy niektórych zwierzàt. B dzie aktywnie u ywa wyra enia: Lubi ci! Pozna nowe wyra enia: Wo am ci! Przez okno. Jestem Êpiàcy / Êpiàca. Lesson 14 Can I have that red ball, please? Robimy zakupy po angielsku. Can I have that? Here you are. Thank you. yellow, red, green, orange, pink, brown, blue, purple, black, banana(s), apple(s), pear(s), lolly, teddy bear, ball, doll, car, school-bag, ruler(s), pencil(s), book(s) Nauczy si formy pytania: Czy mog prosiç o? B dzie praktycznie u ywa zwrotów: Prosz bardzo! Dzi kuj! Pozna nazwy niektórych owoców. Utrwali nazwy przyborów szkolnych. Pozna nazwy niektórych zabawek. New Bingo! 1 Plus, Rozk ad materia u Wydawnictwo Szkolne PWN 3

4 Lesson 15 str z rozdzia u 3. z lekcji z lekcji Utrwali materia z rozdzia u 3. Sprawdzi swoje (str ). z rozdzia u 3 z rozdzia u 3 z rozdzia u 3. na tekêcie Lesson 16 I ve got many toys UNIT 4 Toys Nazwy zabawek. Forma czasownika mieç w 1 os. liczby poj. I ve got What about you? Yes, it is. No, it isn t kite, doll, car, ball, robot, train, balloon, plane, computer, teddy bear, many Numbers: 1 8 Pozna s ownictwo z kr gu tematycznego: zabawki. B dzie u ywa zwrotu wyra ajàcego stan posiadania: Ja mam B dzie ocenia poprawnoêç zdaƒ, u ywajàc krótkich odpowiedzi: Tak, to jest. / Nie, to nie jest. Utrwali liczebniki: 1 8. Lesson 17 Teddy Bear, Teddy Bear UNIT 4 Toys åwiczenia z elementami TPR wydawanie poleceƒ i reagowanie na nie. Touch the ground! Turn around! Point to! Say Hello! Say Goodbye! Jump up high! Reach for the sky! Count to five! Touch your! That s all right! teddy bear, door, nose, sky, shoe, ground Numbers: 1 5 Pozna i b dzie stosowa ró ne polecenia. B dzie reagowaç ruchem i gestem na wydawane polecenia. Utrwali liczebniki: 1 5. Utrwali s ownictwo z kr gu tematycznego: zabawki. Lesson 18 His car, her doll UNIT 4 Toys Zaimki dzier awcze: my, his, her. This is He likes playing with my, his, her, car, doll, dolly, teddy bear, kite, pencil, school-bag, pencil case, eyes, lips, dress, fur, smile little, big, jolly, soft, nice, happy, blue, red, pink Pozna zaimki dzier awcze: mój, moja, moje, jego, jej. Utrwali s ownictwo z kr gu tematycznego: zabawki i przybory szkolne. Utrwali znane przymiotniki i pozna nowe. Utrwali nazwy cz Êci cia a. B dzie opisywa wyglàd lalki i misia. Lesson 19 Where is the ball? UNIT 4 Toys Zaimki miejsca: w, na, pod What is this? Put Where is the? My (pencil) is (on/in/under) the Here. There. Everywhere. What a mess! in, on, under, book, Gameboy, doll, kite, teddy bear, boat, ball, robot, car, school-bag, computer, train, plane, table, chair, box, bag Pozna i b dzie aktywnie stosowa zaimki miejsca: w, na, pod. Pozna nowe s ownictwo: stó, Gameboy, krzes o, ódka, pude ko, robot. Pozna okreêlenia miejsca: tutaj, tam, wsz dzie. Utrwali nazwy zabawek i przedmiotów szkolnych. Pozna pytanie: Gdzie jest? B dzie reagowa na polecenia: Po ó (coê gdzieê). Lesson 20 str ) z rozdzia u 4. z lekcji z lekcji Sprawdzi swoje UNIT 4 Toys (str ) UNIT 4 Toys Toys. z rozdzia u 4 z rozdzia u 4 z rozdzia u 4. na tekêcie opowiadania dêwi kowo- -obrazkowego. 4 New Bingo! 1 Plus, Rozk ad materia u Wydawnictwo Szkolne PWN

5 Lesson 21 What a mess! Zaimki miejsca: w, na, pod, obok (przy). Where is (my)? Let s have a look! I can t tell you now! What a mess! in, on, under, near book, car, doll, teddy bear, ball, kite, Gameboy, plane, train, computer, school-bag, robot, bed, box, table, door, chair, desk, cupboard, shelf Utrwali i czynnie zastosuje zaimki miejsca: w, na, pod, obok (przy). B dzie zadawaç pytanie o po o enie przedmiotów: Gdzie jest? Utrwali poznane dotàd s ownictwo (nazwy zabawek i przyborów szkolnych). Utrwali liczebniki 1 8. B dzie u ywaç zwrotów: Spójrzmy! Nie potrafi teraz powiedzieç! Co za ba agan! Pozna nowe s ownictwo: szafka, pó ka, klocki. Lesson 22 I want a bike for Christmas Piszemy list do Âwi tego Miko aja z proêbà o prezenty (Materiały çwiczeniowe). I want a for Christmas. Santa Claus is soon. What do you want (for Christmas)? train, Gameboy, book, teddy bear, ball, dress, doll s house, moneybox, rocking horse, bike, blocks, spaceship, computer game, camera, sweets, roller blades, computer, calculator, mobile, Santa Claus Nauczy si wyra aç yczenie: Chc dostaç na Gwiazdk. Utrwali nazwy zabawek. Pozna nowe s ownictwo. B dzie odpowiadaç na pytanie: Co chcesz dostaç na Gwiazdk? Nauczy si pisaç list do Âwi tego Miko aja (Materiały çwiczeniowe). Lesson 23 My Christmas tree Lesson 24 We wish you a Merry Christmas! Opis choinki (s ownictwo bo onarodzeniowe). Piszemy kart z yczeniami Êwiàtecznymi (Materiały çwiczeniowe). Sk adamy yczenia na Bo e Narodzenie i Nowy Rok. My Christmas tree is It has When Santa comes I ve got I m sure. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year! Let s all do a little clapping! Let s all do a little jumping! Let s all do a little dancing! and spread Christmas cheer! What is this? This is a in, on, under, near, through, Christmas tree, angel, star, coloured lights, balls, snowman, decorations, candles, Christmas carols, presents, green, bright Santa Claus, snowman, Christmas carols, Christmas tree, star, sweets, angel, presents, candles, decorations, clapping, jumping, dancing, Christmas words Pozna nowe s ownictwo zwiàzane z tematykà Êwiàtecznà. Utrwali zaimki miejsca: w, na, pod, obok (przy), przez. Nauczy si redagowaç i pisaç kart z yczeniami Êwiàtecznymi (Materiały çwiczeniowe). Utrwali liczebniki: Nauczy si sk adania yczeƒ po angielsku. Utrwali s ownictwo zwiàzane z kr giem tematycznym: Êwi ta Bo ego Narodzenia. Pozna wyra enia: Zaklaszczmy w d onie! Poskaczmy! Zataƒczmy! B dzie porzàdkowaç znane rzeczowniki w trzy zbiory tematyczne: zabawki, kolory, przedmioty Êwiàteczne. Utrwali pytanie o liczb i liczenie do 10. Lesson 25 str ) z rozdzia u 5. z lekcji z lekcji Utrwali materia z rozdzia u 5. Sprawdzi swoje umiej tnoêci j zykowe. (str ). z rozdzia u 5 z rozdzia u 5 z rozdzia u 5. na tekêcie Lesson 26 Pets Poznajemy nazwy zwierzàt domowych. I ve got This little (cat / pets, cat, mouse, dog ) is very nice. I d like to parrot, tortoise, rabbit, have in my house hamster Pozna nowe s ownictwo (nazwy zwierzàt domowych). B dzie stosowa New Bingo! 1 Plus, Rozk ad materia u Wydawnictwo Szkolne PWN 5

6 This is fish, dog, my pet, nice, big, little Names of colours przymiotniki: adny, du y, ma y. Nauczy si wyra aç marzenie: Chcia bym / chcia abym mieç Utrwali liczebniki 1 8. Lesson 27 Zoo animals Poznajemy nazwy zwierzàt mieszkajàcych w zoo (zoo animals). You live in the zoo Hi! How are you? I m fine, thank you. Zoo animals: giraffe, tiger, monkey, crocodile, zebra, elephant, flamingo, lion, Names of colours Pozna nowe s ownictwo (nazwy zwierzàt mieszkajàcych w zoo). Utrwali zwroty pozdrowienia: CzeÊç! Jak si masz? Lesson 28 Farm animals Poznajemy nazwy zwierzàt wiejskich (farm animals). A (cat) lives in the house in the zoo on the farm He had Farm animals: dog, horse, cuckoo, duck, cow, cat, turkey, (some) mice, (some) pigs, (some) sheep Pozna nowe s ownictwo (nazwy zwierzàt wiejskich). Utrwali zaimki miejsca: w, na. B dzie u ywa rzeczowników w liczbie mnogiej z wyrazem (some): kilka / par. Utrwali liczebniki: Lesson 29 I have got a dog! Odmiana czasownika mieç przez wszystkie osoby. I have got You have got She/He/It has got We/You/They have got dog, frog, snail, tail, rat(s), cat(s), pet, vet who Pozna odmian czasownika mieç przez wszystkie osoby. Utrwali s ownictwo zwiàzane z kr giem tematycznym:. Pozna nowe s ownictwo: weterynarz, aba, Êlimak, szczur, ogon. B dzie grupowa wyrazy (animals) w kategorie B dzie literowaç wyraz: BINGO. Utrwali pytanie: Ile? Lesson 30 str ) z rozdzia u 6. z lekcji z lekcji Sprawdzi swoje (str ). z rozdzia u 6. z rozdzia u 6. z rozdzia u 6. na tekêcie Lesson 31 Put on your T-shirt! Nazwy garderoby w liczbie pojedynczej. Put on your Now you all look much better! My (T-shirt) is T-shirt, skirt, blouse, shirt, dress, sweater my, your Pozna nazwy garderoby w liczbie pojedynczej. B dzie u ywa wyra enia: W ó! Utrwali nazwy niektórych kolorów. B dzie stosowa zaimki: mój, twój. Lesson 32 Take off your shoes! Nazwy garderoby w liczbie mnogiej. Take off your My (shorts) are Go for your swimming classes! Don t forget shorts, tights, socks, shoes, trousers, sunglasses, swimming costume, my, your, and Numbers Pozna nazwy garderoby w liczbie mnogiej. B dzie u ywa wyra enia: Zdejmij! Utrwali nazwy niektórych kolorów. B dzie stosowa zaimki: mój, twój. 6 New Bingo! 1 Plus, Rozk ad materia u Wydawnictwo Szkolne PWN

7 Lesson 33 She is wearing / He is wearing Opisujemy, w co jesteêmy ubrani. He is wearing She is wearing I am wearing All day long (utrwalenie) (utrwalenie) Utrwali s ownictwo (nazwy garderoby w liczbie pojedynczej i mnogiej). Pozna wyra enie: On / Ona nosi (jest ubrany/-a w ) Lesson 34 How much? Ile to kosztuje? Robimy zakupy. How much is? How much are? It is z. They are z. Tell me, please. sweater, T-shirt, dress, blouse, skirt, trousers, shoes, shorts, socks, tights, sunglasses, 20, 21 Nauczy si zadawaç pytanie: Ile to kosztuje? Utrwali s ownictwo zwiàzane z kr giem tematycznym: Ubrania. Nauczy si podawaç ceny towarów. Utrwali liczebniki. Lesson 35 str ) z rozdzia u 7. z lekcji z lekcji Sprawdzi swoje (str ). z rozdzia u 7 z rozdzia u 7 z rozdzia u 7. na tekêcie Lesson 36 Happy, sad, angry, hungry Feelings and needs Wyra anie emocji: szcz Êliwy, smutny, z y, g odny. Are you (happy)? Is she (sad)? Yes, I am. Yes, she is. He is She is I am (happy). There s a behind your back happy, sad, angry, hungry, dear, behind, back, mouse, cat, dog, horse Pozna nazwy przymiotników: szcz Êliwy, smutny, z y, g odny. B dzie rozpoznawał i aktywnie wyra ał ró ne stany uczuç. B dzie odpowiadał na pytania: Czy jesteê (smutny)? Os ucha si z konstrukcjà zdaniowà: There is (coê gdzieê si znajduje). Utrwali nazwy niektórych zwierzàtek. Lesson 37 I am happy! Feelings and needs Odmiana czasownika byç przez wszystkie osoby. I am... You are... She is... He is... It is... We are... You are... They are... And I like... happy, sad, angry, hungry, fat, nice, cold, hot, cat, mice Utrwali poznane przymiotniki: szcz Êliwy, smutny, z y, g odny. Pozna nowe przymiotniki: oty y, adny, zimny / -o, goràcy /-o. Pozna odmian czasownika byç przez wszystkie osoby w liczbie pojedynczej i mnogiej. Lesson 38 Just do it! Feelings and needs Wyra anie stanów emocji i udzielanie porad. I am (cold). Put on (a sweater). I am (hungry / thirsty). Have a (hamburger / drink). I am (angry). Relax! I am (sad). Sing a song! Stop it! Give me a break! cold, hungry, thirsty, angry, sad, sweater, scarf, hamburger, apple, drink, Coke, sing, song, break Nauczy si wyra ania ró nych stanów emocji typu: Jest mi zimno, jestem g odny itp. Nauczy si udzielania rad (porad), np.: Za ó sweter, Zjedz (coê). Utrwali nazwy przymiotników z poprzednich lekcji. Lesson 39 Clap your hands! åwiczenia z elementami TPR. Good morning! Good afternoon! In the morning. In the afternoon. Clap your hands! arms, bed, morning, evening Pozna sposoby witania si, w zale noêci od pory dnia. Pozna nazwy pór dnia (rano / wieczorem). New Bingo! 1 Plus, Rozk ad materia u Wydawnictwo Szkolne PWN 7

8 Feelings and needs Flap your arms! Jump up high! Say! Go to bed! Good night! B dzie reagowa na polecenia typu: KlaÊnij w d onie! / Podskocz do góry. B dzie wydawa proste polecenia typu: KlaÊnij w d onie! Powiedz dobranoc. Lesson 40 str ) z rozdzia u 8. z lekcji z lekcji Sprawdzi swoje Feelings and needs (str ) Feelings and needs Feelings and needs. z rozdzia u 8 z rozdzia u 8 z rozdzia u 8. na tekêcie Lesson 41 This is my family Moja rodzina. Nazwy cz onków rodziny. This is my family. This is my and this is Hello! I love you all! mummy, daddy, sister, brother, grandma, grandpa, aunt, uncle, cousin, me Pozna nazwy cz onków rodziny: mama, tata, siostra, brat, babcia, dziadek, ciocia, wujek, kuzyn. Nauczy si przedstawiaç cz onków swojej rodziny: To jest (moja babcia). B dzie odpowiada na pytania: Gdzie jest? Lesson 42 He is a firefighter Nazwy zawodów i przymiotniki je okreêlajàce. This is (my) He is (very) She is (very) top model, pilot, firefighter, doctor, schoolgirl, schoolboy, beautiful, brave, strong, clever, nice Pozna nazwy niektórych zawodów i zaj ç. Pozna nowe przymiotniki: pi kna, odwa ny, silny, màdry, mi y ( adny). Utrwali zaimki osobowe: on, ona. Nauczy si przedstawiaç jakàê osob, np.: To jest moja siostra. Ona jest. Lesson 43 How old are you? Zapytanie o wiek i podawanie wieku osób. Sk adanie yczeƒ urodzinowych. What s your name? My name is I am How old are you? How old is he/she? I am (years old). He / She is This is Happy birthday to you! Dear (name) Numbers 1 10 Dear (name) Nauczy si podawania swojego wieku. Nauczy si zadawaç pytanie o wiek. Utrwali pytanie o imi i udzielanie odpowiedzi na to pytanie. Nauczy si sk adaç yczenia urodzinowe. Utrwali liczebniki. Lesson 44 Funny ladies Opisywanie osób, zwierzàt i rzeczy. Nazwy nowych przymiotników. Mrs (name) is very (adjective). Yes, she is. Gosh! I m (adjective) He/ She/It is (adjective) tall, short, thin, fat, long, short, old, new, here Pozna nowe przymiotniki pomocne w opisywaniu osób, zwierzàt i rzeczy: wysoki, niski, d ugi, chudy, oty y, nowy, stary. B dzie opisywa ró ne postaci z wykorzystaniem nowego s ownictwa. B dzie dobiera wyrazy o przeciwnym znaczeniu, np.: wysoki niski. Lesson 45 str ) z rozdzia u 9. z lekcji z lekcji Utrwali materia z rozdzia u 9. Sprawdzi swoje umiej tnoêci j zykowe. 8 New Bingo! 1 Plus, Rozk ad materia u Wydawnictwo Szkolne PWN

9 (str ) My family and z rozdzia u 9. z rozdzia u 9. z rozdzia u 9. na tekêcie Lesson 46 What can you do? Uczymy si mówiç o ró nych czynnoêciach. What can you do? I can Can you? What can you do? play the triangle, sing, dance, read, write, draw, jump very high, swim, ride a bike, make a sandwich, funny fellow Pozna nazwy czasowników: graç na trójkàcie, Êpiewaç, taƒczyç, czytaç, pisaç, rysowaç, podskakiwaç, p ywaç, jeêdziç na rowerze, zrobiç kanapk. Pozna czasownik: Ja umiem i b dzie mówi o czynnoêciach, które potrafi wykonywaç. B dzie odpowiada na pytania: Czy potrafisz? / Co potrafisz?/ Co to jest numer? Lesson 47 I can swim, but I can t sing Czasownik: umieç Mówienie o ró nych czynnoêciach. I can but I can t Look at me! dance, run very fast, swim, draw, jump very high, ride a bike, play football, play the piano, ride a horse, sing Nauczy si mówiç o tym, e coê umie i czegoê nie umie robiç. Utrwali nazwy znanych ju czasowników. Pozna nowe czasowniki: biegaç, graç w pi k no nà, graç na pianinie, jeêdziç konno. Lesson 48 Look at them! Opis wyglàdu twarzy. My hair is My eyes are My lips are What about you? This is His / Her hair is His / Her eyes are She has got He has got It has got straight, curly, long, short, fair, red, brown, black, green, blue, pink, cow, fish, cat, monkey Nauczy si opisywaç wyglàd twarzy: w osy (kolor, rodzaj), oczy, usta. Utrwali nazwy niektórych zwierzàt. Lesson 49 Przedstawiamy si i mówimy o sobie. My name is I am years old. My favourite toy is I like playing My hair is My eyes are I would like to have a My best friend is Toys: doll, teddy bear, plane, robot, Gameboy, blocks, Pets: dog, cat, hamster, rabbit, fish Games: football, Bingo game, hide and seek, cards, computer games Utrwali form przedstawiania si i podawania swojego wieku. Nauczy si mówiç o swoich ulubionych zabawkach i grach (zabawach). B dzie opisywa swój wyglàd. B dzie wyra a swoje marzenia: Chcia bym / chcia abym mieç B dzie mówi, kto jest jego najlepszym przyjacielem. B dzie grupowa wyrazy w zbiory tematyczne: zabawki, gry, zwierz ta. Utrwali poznane s ownictwo. Lesson 50 str ) z rozdzia u 10. z lekcji z lekcji Sprawdzi swoje (str ). z rozdzia u 10 z rozdzia u 10 z rozdzia u 10. na tekêcie New Bingo! 1 Plus, Rozk ad materia u Wydawnictwo Szkolne PWN 9

Program nauczania j zyka angielskiego w przedszkolu

Program nauczania j zyka angielskiego w przedszkolu Barbara Czekaƒska Izabela Lipiƒska Program nauczania j zyka angielskiego w przedszkolu Numer dopuszczenia: DKOS-5002-49/07 Barbara Czekaƒska nauczyciel j zyka angielskiego w przedszkolu w Warszawie; d

Bardziej szczegółowo

KLASA CZWARTA TEST 1. 1.Uzupełnij luki w tekście słowami z ramki. Puss in boots. money cat very boy Sunday no house their scared happy

KLASA CZWARTA TEST 1. 1.Uzupełnij luki w tekście słowami z ramki. Puss in boots. money cat very boy Sunday no house their scared happy KLASA CZWARTA TEST 1 1.Uzupełnij luki w tekście słowami z ramki. Puss in boots money cat very boy Sunday no house their scared happy In a land far, far away, an old man and his three sons live in a little.

Bardziej szczegółowo

Test diagnostyczny dla klasy IV szkoły podstawowej.

Test diagnostyczny dla klasy IV szkoły podstawowej. Test diagnostyczny dla klasy IV szkoły podstawowej. NR 1 Opracowanie: Marian Składanowski Poziom podstawowy Zadanie 1 Zamień według przykładu używając: I, you, he, she, it, we, they My father is in the

Bardziej szczegółowo

ROZKŁAD MATERIAŁU DLA KLASY WIRTUALNEJ 5B1 ROK SZKOLNY 2012/2013 PODRĘCZNIK NEW FRIENDS 2 WYDAWNICTWO PEARSON

ROZKŁAD MATERIAŁU DLA KLASY WIRTUALNEJ 5B1 ROK SZKOLNY 2012/2013 PODRĘCZNIK NEW FRIENDS 2 WYDAWNICTWO PEARSON ROZKŁAD MATERIAŁU DLA KLASY WIRTUALNEJ 5B1 ROK SZKOLNY 2012/2013 PODRĘCZNIK NEW FRIENDS 2 WYDAWNICTWO PEARSON 1 ROZKŁAD MATERIAŁU New Friends 2 POZIOM KOMPETENCJI JĘZYKOWEJ WG CEF: A1-A2 1 STARTING POINT

Bardziej szczegółowo

Audio Kurs. Angielski. Kurs podstawowy mp3. Dodatkowe materia y do kursu na p ycie CD

Audio Kurs. Angielski. Kurs podstawowy mp3. Dodatkowe materia y do kursu na p ycie CD Audio Kurs Angielski Kurs podstawowy mp3 Dodatkowe materia y do kursu na p ycie CD Copyright Edgard, Warszawa 2006 Spis treêci Wst p.............. 3 Jak si uczyç........ 3 Podstawowe regu y... 6 gramatyczne

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO

KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO Sky Starter W Kryteriach Oceniania nie zostały uwzględnione oceny: niedostateczna oraz celująca. Szczegółowe kryteria oceniania na ocenę niedostateczną są takie

Bardziej szczegółowo

Kółko z języka angielskiego w klasie 0 Rok szkolny 2013/2014 Nauczyciel prowadzący: Karolina Zoła Zajęcia w ramach wolontariatu

Kółko z języka angielskiego w klasie 0 Rok szkolny 2013/2014 Nauczyciel prowadzący: Karolina Zoła Zajęcia w ramach wolontariatu Kółko z języka angielskiego w klasie 0 Rok szkolny 2013/2014 Nauczyciel prowadzący: Karolina Zoła Zajęcia w ramach wolontariatu Cele ogólne: 1. Zapewnienie dzieciom maksimum kontaktu z językiem angielskim.

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KWIECIEŃ 2010 UZUPEŁNIA ZESPÓŁ NADZORUJĄCY. miejsce na naklejkę z kodem PESEL KOD UCZNIA

EGZAMIN W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KWIECIEŃ 2010 UZUPEŁNIA ZESPÓŁ NADZORUJĄCY. miejsce na naklejkę z kodem PESEL KOD UCZNIA Centralna Komisja Egzaminacyjna Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu. Układ graficzny CKE 2010 UZUPEŁNIA ZESPÓŁ NADZORUJĄCY KOD UCZNIA PESEL miejsce na naklejkę z

Bardziej szczegółowo

Describe yourself. What do you look like? I m Indian and I have long thick black hair. I m short and quite slim.

Describe yourself. What do you look like? I m Indian and I have long thick black hair. I m short and quite slim. WORDBUILDER Lesson 1 Appearance: What do you look like? Debbie: Val: Robert: Leanne: Jide: Describe yourself. What do you look like? I m Indian and I have long thick black hair. I m short and quite slim.

Bardziej szczegółowo

ROZKŁAD MATERIAŁU / PLAN WYNIKOWY. New Friends 2 POZIOM KOMPETENCJI JĘZYKOWEJ WG CEF: A1 WRZESIEŃ (1) STARTING POINT / UNIT 1

ROZKŁAD MATERIAŁU / PLAN WYNIKOWY. New Friends 2 POZIOM KOMPETENCJI JĘZYKOWEJ WG CEF: A1 WRZESIEŃ (1) STARTING POINT / UNIT 1 ROZKŁAD U / PLAN WYNIKOWY New Friends 2 POZIOM KOMPETENCJI JĘZYKOWEJ WG CEF: A1 WRZESIEŃ (1) STARTING POINT / UNIT 1 Polecenia wydawane w klasie Pytania zadawane w klasie Wyposażenie sali lekcyjnej Kolory

Bardziej szczegółowo

1. Spis treści lekcji... 2. 2. Spis treści dialogów... 3. 3. Zapis treści lekcji... 5. 4. Zapis treści dialogów... 47

1. Spis treści lekcji... 2. 2. Spis treści dialogów... 3. 3. Zapis treści lekcji... 5. 4. Zapis treści dialogów... 47 1. Spis treści lekcji... 2 2. Spis treści dialogów... 3 3. Zapis treści lekcji... 5 4. Zapis treści dialogów... 47 5. Czasowniki nieregularne... 65 Wydawnictwo Enset posiadające wyłączne prawa autorskie

Bardziej szczegółowo

ROZKŁAD MATERIAŁU / PLAN WYNIKOWY. New Friends 3 POZIOM KOMPETENCJI JĘZYKOWEJ WG CEF: A2 WRZESIEŃ (1) UNIT 1 / UNIT 2

ROZKŁAD MATERIAŁU / PLAN WYNIKOWY. New Friends 3 POZIOM KOMPETENCJI JĘZYKOWEJ WG CEF: A2 WRZESIEŃ (1) UNIT 1 / UNIT 2 ROZKŁAD U / PLAN WYNIKOWY New Friends 3 POZIOM KOMPETENCJI JĘZYKOWEJ WG CEF: A2 WRZESIEŃ (1) UNIT 1 / UNIT 2 Wlk. Brytania Przyjaciele Rodzina Sport Czynności dnia codziennego Historyjka detektywistyczna

Bardziej szczegółowo

46. The Browns (nie mają żadnych) children. 47. I (obejrzałem) all Harry Potter films when I was on holiday. 48. We (odwiedzamy) our friends in

46. The Browns (nie mają żadnych) children. 47. I (obejrzałem) all Harry Potter films when I was on holiday. 48. We (odwiedzamy) our friends in Przetłumacz na język angielski podane w nawiasach fragmenty, tak aby otrzymać logiczne i gramatycznie poprawne zdania. W każdą lukę możesz wpisać maksymalnie cztery wyrazy. 1. (Czy Kasia ma) two sisters?

Bardziej szczegółowo

CZY JESTEŚ NA TO GOTOWY?

CZY JESTEŚ NA TO GOTOWY? CZY WIESZ, ŻE Dotychczas* 1 lata jeden podręcznik nawet na dwa lata Od roku szkolnego 015/016 1 1rok jeden podręcznik na jeden rok Dotychczas* 39% średnia liczba ćwiczeń w podręczniku do uzupełnienia Od

Bardziej szczegółowo

1200 najczęściej używanych angielskich słów.

1200 najczęściej używanych angielskich słów. 1200 najczęściej używanych angielskich słów. Jeśli chcesz minimalnym wysiłkiem opanować podstawy angielskiego i rozumieć go w co najmniej 80% wystarczy, że poznasz najczęściej używane w tym języku wyrazy.

Bardziej szczegółowo

Z A D A N I A E G Z A M I N A C Y J N E Z J Ę Z Y K A A N G I E L S K I E G O D L A G I M N A Z J A L I S T Ó W R O D F R I C K E R

Z A D A N I A E G Z A M I N A C Y J N E Z J Ę Z Y K A A N G I E L S K I E G O D L A G I M N A Z J A L I S T Ó W R O D F R I C K E R Z D N I E G Z M I N Y J N E Z J Ę Z Y K N G I E L S K I E G O D L G I M N Z J L I S T Ó W R O D R I K E R ontents.indd 10/1/08 :5:1 PM S P I S T R E Ś I Wstęp....................................................................................................

Bardziej szczegółowo

Oxford Sprawdzian bez tajemnic Trzeci przykładowy sprawdzian szóstoklasisty z języka angielskiego i zestaw przykładowych zadań dodatkowych

Oxford Sprawdzian bez tajemnic Trzeci przykładowy sprawdzian szóstoklasisty z języka angielskiego i zestaw przykładowych zadań dodatkowych Oxford Sprawdzian bez tajemnic Trzeci przykładowy sprawdzian szóstoklasisty z języka angielskiego i zestaw przykładowych zadań dodatkowych Piotr Święcicki Diana Anyakwo 1 Spis treści Trzeci przykładowy

Bardziej szczegółowo

Model egzaminu z języka angielskiego Poziom 1 STANAG 6001 Specyfikacje Egzamin przykładowy ŁÓDŹ 2009 2 Model egzaminu z języka angielskiego Poziom 1 wg STANAG 6001 Specyfikacje Egzamin przykładowy OPRACOWANIE:

Bardziej szczegółowo

Współpraca: Alicja Cholewa-Zawadzka Monika Michalak Halina Tyliba

Współpraca: Alicja Cholewa-Zawadzka Monika Michalak Halina Tyliba Współpraca: Alicja Cholewa-Zawadzka Monika Michalak Halina Tyliba Published by Express Publishing Liberty House, Greenham Business Park, Newbury, Berkshire RG19 6HW, United Kingdom Tel.: (0044) 165 817

Bardziej szczegółowo

SŁOWNIK AVALON DIRECT ENGLISH BOOK 1

SŁOWNIK AVALON DIRECT ENGLISH BOOK 1 SŁOWNICZEK OZNACZENIE CZĘŚCI MOWY: NOUN N. RZECZOWNIK ADJ. ADJECTIVE PRZYMIOTNIK V. -VERB CZASOWNIK ADV. ADVERB - PRZYSŁÓWEK PREP. PREPOSITION PRZYIMEK PRON. PRONOUN- ZAIMEK ART. - ARTICLE- PRZEDIMEK UNIT

Bardziej szczegółowo

Piotr Wahl ENGLISH - 99. uniwersalny kurs komunikacyjny języka angielskiego. Szczecin 1999 copyright by Piotr Wahl

Piotr Wahl ENGLISH - 99. uniwersalny kurs komunikacyjny języka angielskiego. Szczecin 1999 copyright by Piotr Wahl Piotr Wahl ENGLISH - 99 uniwersalny kurs komunikacyjny języka angielskiego Szczecin 1999 copyright by Piotr Wahl 2 3 Spis treści Wstęp 5 Introduction 5 1. Wymowa / Transkrypcja [EXTRA: słowa pytajne] 6

Bardziej szczegółowo

Magdalena Kêb³owska BEGINNER A1 PLAN WYNIKOWY

Magdalena Kêb³owska BEGINNER A1 PLAN WYNIKOWY Magdalena Kêb³owska BEGINNER A1 PLAN WYNIKOWY Redakcja Wydawnictwo EGIS Copyright Wydawnictwo EGIS Sp. z o. o. Wydanie I, 2007 All rights reserved. No part of this publication may be reproduced, stored

Bardziej szczegółowo

I Wojewódzki Konkurs Przedmiotowy z Języka Angielskiego dla uczniów szkół podstawowych województwa kujawsko-pomorskiego Etap szkolny

I Wojewódzki Konkurs Przedmiotowy z Języka Angielskiego dla uczniów szkół podstawowych województwa kujawsko-pomorskiego Etap szkolny I Wojewódzki Konkurs Przedmiotowy z Języka Angielskiego dla uczniów szkół podstawowych województwa kujawsko-pomorskiego Etap szkolny Instrukcja dla ucznia Przystępujesz do rozwiązywania zadań szkolnego

Bardziej szczegółowo

j ę z y k a n g i e l s k i

j ę z y k a n g i e l s k i język angielski PeWNiak gimnazjalny j. angielski odpowiedzi spis treści Dział Moduł Gramatyka Strona Wstęp 5 I 1. Człowiek dane osobowe, zainteresowania 2. Człowiek wygląd zewnętrzny, uczucia i emocje,

Bardziej szczegółowo

UZUPEŁNIA ZESPÓŁ NADZORUJĄCY EGZAMIN W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KWIECIEŃ 2011. miejsce na naklejkę z kodem KOD UCZNIA PESEL

UZUPEŁNIA ZESPÓŁ NADZORUJĄCY EGZAMIN W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KWIECIEŃ 2011. miejsce na naklejkę z kodem KOD UCZNIA PESEL Centralna Komisja Egzaminacyjna Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu. Układ graficzny CKE 2010 UZUPEŁNIA ZESPÓŁ NADZORUJĄCY KOD UCZNIA PESEL miejsce na naklejkę z

Bardziej szczegółowo

01EGR Gymn Contents:01EGR Gymn Contents 11-03-14 15:21 Page 1 SAMPLE PAGES

01EGR Gymn Contents:01EGR Gymn Contents 11-03-14 15:21 Page 1 SAMPLE PAGES SAMPLE PAGES Module 1 Module 2 Culture I Module 3 Module 4 Module 5 Culture II Module 6 Module 7 Module 8 Culture III Module 9 Module 10 Module 11 Culture IV Człowiek Dom Życie rodzinne i towarzyskie

Bardziej szczegółowo

Hello Jack. Zeszyt współpracy z rodzicami. Ewelina Wojtyś. czyli propozycje dla rodziców i opiekunów, jak pomóc dziecku w nauce języka angielskiego

Hello Jack. Zeszyt współpracy z rodzicami. Ewelina Wojtyś. czyli propozycje dla rodziców i opiekunów, jak pomóc dziecku w nauce języka angielskiego Hello Jack Zeszyt współpracy z rodzicami czyli propozycje dla rodziców i opiekunów, jak pomóc dziecku w nauce języka angielskiego Ewelina Wojtyś Szanowni Państwo, Mam ogromną przyjemność poinformować,

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MATURALNY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO POZIOM PODSTAWOWY 6 MAJA 2015. Godzina rozpoczęcia: 9:00. Czas pracy: 120 minut

EGZAMIN MATURALNY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO POZIOM PODSTAWOWY 6 MAJA 2015. Godzina rozpoczęcia: 9:00. Czas pracy: 120 minut Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu. Układ graficzny CKE 2013 KOD UZUPEŁNIA ZDAJĄCY PESEL Miejsce na naklejkę z kodem dysleksja EGZAMIN MATURALNY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MATURALNY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO

EGZAMIN MATURALNY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO Miejsce na naklejkę z kodem szkoły dysleksja EGZAMIN MATURALNY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO dla osób niesłyszących POZIOM PODSTAWOWY GRUDZIEŃ ROK 2006 Instrukcja dla zdającego Czas pracy 120 minut 1. Sprawdź,

Bardziej szczegółowo

Lekcja 1 PODSTAWOWE ZWROTY 1

Lekcja 1 PODSTAWOWE ZWROTY 1 Listen & Learn Angielski przed wyjazdem dla początkujących 1000 słów i zwrotów w podróży Spis treści Strona Ścieżka Grammar Help Lekcja 1 Podstawowe zwroty 2 1 Tryb rozkazujący Lekcja 2 Powitania i pożegnania

Bardziej szczegółowo