New BINGO! Rozkład materiału. Anna Wieczorek

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "New BINGO! Rozkład materiału. Anna Wieczorek"

Transkrypt

1 New BINGO! Rozkład materiału Anna Wieczorek 1

2 Rozk ad materia u (syllabus) do podr cznika New Bingo! 1 Plus (nowa edycja) Lesson Lesson 1 Hello! Good morning! Hi! Witamy si i przedstawiamy po angielsku. Hello! Good morning! Hi! I m My name is I m What s your name? It s nice to see you. How are you? I m fine, thank you! Goodbye! book, school, boy, girl, teacher, mouse, children Zapozna si z nowym podr cznikiem. Nauczy si witaç i przedstawiaç po angielsku. Nauczy si pytaç o czyjeê imi i samopoczucie. Pozna nowe s ownictwo. Nauczy si egnaç po angielsku. Lesson 2 In the classroom Poznajemy nazwy przyborów szkolnych. What is this? This is a classroom, pen, pencil, pencil-case, book, ruler, rubber, school-bag, board Pozna nazwy przedmiotów szkolnych. Nauczy si zadawaç pytanie: Co to jest? Nauczy si odpowiedzi na to pytanie: To jest Lesson 3 How are you today? Zapytanie o samopoczucie i odpowiedzi na to pytanie. How are you today? I m fine, thank you. I m OK. I m not very well. Where is (Kasia)? Here I am. Nauczy si zadawaç pytanie: Gdzie jest? B dzie umia powiedzieç: Tutaj jestem. Nauczy si zadawaç pytanie o samopoczucie i odpowiadaç na to pytanie. Lesson 4 I like numbers Liczenie od 1 do 10 Liczba mnoga rzeczowników I like number How many? one, two, three, four, five, six, seven, eight, nine, ten yes, no, and board(s), ruler(s), pencil(s), school-bag(s), pencil-case(s), book(s), pen(s), rubber(s), boy(s), girl(s) Pozna liczebniki od 1 do 10. Nauczy si odpowiadaç na pytanie: Ile? Nauczy si wyra aç preferencje: Lubi numer B dzie u ywaç znanych rzeczowników w liczbie mnogiej. Lesson 5 Materiały çwiczeniowe, str. 8 9) First day at school z rozdzia u 1. z lekcji 1 4 z lekcji Sprawdzi swoje (str. 8 9) First day at school. z rozdzia u 1. z rozdzia u 1 z rozdzia u 1. na tekêcie Lesson 6 Head and shoulders Poznajemy nazwy cz Êci cia a i proste polecenia. Look at! Point at! Touch his! head, shoulders, knees, toes, eyes, ears, mouth, nose Pozna i przyswoi nazwy cz Êci cia a. B dzie poprawnie reagowa na polecenia typu: Popatrz na!, Wska na!, Dotknij! Utrwali liczenie do 10. Lesson 7 A big lion and a little mouse Przymiotniki: big, little Czasownik mieç w 1 os. liczby poj. I have got You can see! How many (eyes) have you got? big, little, head, nose, tail, eyes, ears, mouth, nose, arms, fingers, lion, mouse funny monster many (toes) Pozna przymiotniki: du y, ma y. B dzie stosowa czasownik mieç w 1 os. liczby poj. Utrwali liczebniki Utrwali s ownictwo dot. nazw cz Êci cia a. B dzie ustnie opisywaç swój wyglàd. 2 New Bingo! 1 Plus, Rozk ad materia u Wydawnictwo Szkolne PWN

3 Lesson 8 Clap your hands åwiczenia z elementami TPR wydawanie poleceƒ i reagowanie na nie. Clap your hands! Touch your! Point to your! Say it again after me! Powtórzenie nazw cz Êci cia a Number one, two, three, four arm, shoe, knee, floor Nauczy si rozpoznawaç i poprawnie reagowaç na proste polecenia. Utrwali s ownictwo z kr gu tematycznego: Moje cia o. B dzie wydawa polecenia po angielsku. Lesson 9 Play the game Gra planszowa My monster. Czasownik mieç w 3 os. liczby poj. My monster has got It has got How many? Powtórzenie nazw cz Êci cia a big, little Utrwali nazwy cz Êci cia a. Utrwali liczebniki. B dzie opisywa wyglàd postaci. Utrwali nazwy przymiotników: du y, ma y. B dzie odpowiadaç na pytanie o liczb. Lesson 10 str ) z rozdzia u 2. z lekcji 6 9 z lekcji Sprawdzi swoje (str ). z rozdzia u 2 z rozdzia u 2 z rozdzia u 2. na tekêcie Lesson 11 One pink lolly for me Poznajemy nazwy kolorów. for me for you and me Here you are. Thank you! pink, red, orange, yellow, green, blue, purple, lolly, pencil-case(s), computer(s), ruler(s), pencil(s), book(s), numbers: 1 10 Pozna nazwy kolorów. Utrwali poznane do tej pory s ownictwo. Utrwali liczebniki: B dzie praktycznie u ywa zwrotów: Dla mnie! Dla ciebie i dla mnie! Prosz bardzo! Dzi kuj! Lesson 12 What colour is your desk? Poznajemy nazwy kolorów, cd. My (desk) is brown. It is brown. What colour is your? Tell me! Tell me now! orange, red, yellow, pink, green, purple, blue, black, white, grey, brown, desk, pencil, school-bag, notebook, pencil-case, ruler Pozna i b dzie u ywaç nowych nazw kolorów: czarny, bia y, szary, bràzowy. Utrwali kolory poznane do tej pory. B dzie okreêla kolory ró nych przedmiotów. B dzie zadawa pytania o kolory. Utrwali nazwy przyborów szkolnych. Lesson 13 Yellow duck, I like you! Utrwalenie nazw kolorów w oparciu o nazwy niektórych zwierzàt. I like you (too)! Through my window. I am sleepy! green frog, blue dolphin, orange camel, black and white panda, brown bear, pink dinosaur Pozna nazwy niektórych zwierzàt. B dzie aktywnie u ywa wyra enia: Lubi ci! Pozna nowe wyra enia: Wo am ci! Przez okno. Jestem Êpiàcy / Êpiàca. Lesson 14 Can I have that red ball, please? Robimy zakupy po angielsku. Can I have that? Here you are. Thank you. yellow, red, green, orange, pink, brown, blue, purple, black, banana(s), apple(s), pear(s), lolly, teddy bear, ball, doll, car, school-bag, ruler(s), pencil(s), book(s) Nauczy si formy pytania: Czy mog prosiç o? B dzie praktycznie u ywa zwrotów: Prosz bardzo! Dzi kuj! Pozna nazwy niektórych owoców. Utrwali nazwy przyborów szkolnych. Pozna nazwy niektórych zabawek. New Bingo! 1 Plus, Rozk ad materia u Wydawnictwo Szkolne PWN 3

4 Lesson 15 str z rozdzia u 3. z lekcji z lekcji Utrwali materia z rozdzia u 3. Sprawdzi swoje (str ). z rozdzia u 3 z rozdzia u 3 z rozdzia u 3. na tekêcie Lesson 16 I ve got many toys UNIT 4 Toys Nazwy zabawek. Forma czasownika mieç w 1 os. liczby poj. I ve got What about you? Yes, it is. No, it isn t kite, doll, car, ball, robot, train, balloon, plane, computer, teddy bear, many Numbers: 1 8 Pozna s ownictwo z kr gu tematycznego: zabawki. B dzie u ywa zwrotu wyra ajàcego stan posiadania: Ja mam B dzie ocenia poprawnoêç zdaƒ, u ywajàc krótkich odpowiedzi: Tak, to jest. / Nie, to nie jest. Utrwali liczebniki: 1 8. Lesson 17 Teddy Bear, Teddy Bear UNIT 4 Toys åwiczenia z elementami TPR wydawanie poleceƒ i reagowanie na nie. Touch the ground! Turn around! Point to! Say Hello! Say Goodbye! Jump up high! Reach for the sky! Count to five! Touch your! That s all right! teddy bear, door, nose, sky, shoe, ground Numbers: 1 5 Pozna i b dzie stosowa ró ne polecenia. B dzie reagowaç ruchem i gestem na wydawane polecenia. Utrwali liczebniki: 1 5. Utrwali s ownictwo z kr gu tematycznego: zabawki. Lesson 18 His car, her doll UNIT 4 Toys Zaimki dzier awcze: my, his, her. This is He likes playing with my, his, her, car, doll, dolly, teddy bear, kite, pencil, school-bag, pencil case, eyes, lips, dress, fur, smile little, big, jolly, soft, nice, happy, blue, red, pink Pozna zaimki dzier awcze: mój, moja, moje, jego, jej. Utrwali s ownictwo z kr gu tematycznego: zabawki i przybory szkolne. Utrwali znane przymiotniki i pozna nowe. Utrwali nazwy cz Êci cia a. B dzie opisywa wyglàd lalki i misia. Lesson 19 Where is the ball? UNIT 4 Toys Zaimki miejsca: w, na, pod What is this? Put Where is the? My (pencil) is (on/in/under) the Here. There. Everywhere. What a mess! in, on, under, book, Gameboy, doll, kite, teddy bear, boat, ball, robot, car, school-bag, computer, train, plane, table, chair, box, bag Pozna i b dzie aktywnie stosowa zaimki miejsca: w, na, pod. Pozna nowe s ownictwo: stó, Gameboy, krzes o, ódka, pude ko, robot. Pozna okreêlenia miejsca: tutaj, tam, wsz dzie. Utrwali nazwy zabawek i przedmiotów szkolnych. Pozna pytanie: Gdzie jest? B dzie reagowa na polecenia: Po ó (coê gdzieê). Lesson 20 str ) z rozdzia u 4. z lekcji z lekcji Sprawdzi swoje UNIT 4 Toys (str ) UNIT 4 Toys Toys. z rozdzia u 4 z rozdzia u 4 z rozdzia u 4. na tekêcie opowiadania dêwi kowo- -obrazkowego. 4 New Bingo! 1 Plus, Rozk ad materia u Wydawnictwo Szkolne PWN

5 Lesson 21 What a mess! Zaimki miejsca: w, na, pod, obok (przy). Where is (my)? Let s have a look! I can t tell you now! What a mess! in, on, under, near book, car, doll, teddy bear, ball, kite, Gameboy, plane, train, computer, school-bag, robot, bed, box, table, door, chair, desk, cupboard, shelf Utrwali i czynnie zastosuje zaimki miejsca: w, na, pod, obok (przy). B dzie zadawaç pytanie o po o enie przedmiotów: Gdzie jest? Utrwali poznane dotàd s ownictwo (nazwy zabawek i przyborów szkolnych). Utrwali liczebniki 1 8. B dzie u ywaç zwrotów: Spójrzmy! Nie potrafi teraz powiedzieç! Co za ba agan! Pozna nowe s ownictwo: szafka, pó ka, klocki. Lesson 22 I want a bike for Christmas Piszemy list do Âwi tego Miko aja z proêbà o prezenty (Materiały çwiczeniowe). I want a for Christmas. Santa Claus is soon. What do you want (for Christmas)? train, Gameboy, book, teddy bear, ball, dress, doll s house, moneybox, rocking horse, bike, blocks, spaceship, computer game, camera, sweets, roller blades, computer, calculator, mobile, Santa Claus Nauczy si wyra aç yczenie: Chc dostaç na Gwiazdk. Utrwali nazwy zabawek. Pozna nowe s ownictwo. B dzie odpowiadaç na pytanie: Co chcesz dostaç na Gwiazdk? Nauczy si pisaç list do Âwi tego Miko aja (Materiały çwiczeniowe). Lesson 23 My Christmas tree Lesson 24 We wish you a Merry Christmas! Opis choinki (s ownictwo bo onarodzeniowe). Piszemy kart z yczeniami Êwiàtecznymi (Materiały çwiczeniowe). Sk adamy yczenia na Bo e Narodzenie i Nowy Rok. My Christmas tree is It has When Santa comes I ve got I m sure. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year! Let s all do a little clapping! Let s all do a little jumping! Let s all do a little dancing! and spread Christmas cheer! What is this? This is a in, on, under, near, through, Christmas tree, angel, star, coloured lights, balls, snowman, decorations, candles, Christmas carols, presents, green, bright Santa Claus, snowman, Christmas carols, Christmas tree, star, sweets, angel, presents, candles, decorations, clapping, jumping, dancing, Christmas words Pozna nowe s ownictwo zwiàzane z tematykà Êwiàtecznà. Utrwali zaimki miejsca: w, na, pod, obok (przy), przez. Nauczy si redagowaç i pisaç kart z yczeniami Êwiàtecznymi (Materiały çwiczeniowe). Utrwali liczebniki: Nauczy si sk adania yczeƒ po angielsku. Utrwali s ownictwo zwiàzane z kr giem tematycznym: Êwi ta Bo ego Narodzenia. Pozna wyra enia: Zaklaszczmy w d onie! Poskaczmy! Zataƒczmy! B dzie porzàdkowaç znane rzeczowniki w trzy zbiory tematyczne: zabawki, kolory, przedmioty Êwiàteczne. Utrwali pytanie o liczb i liczenie do 10. Lesson 25 str ) z rozdzia u 5. z lekcji z lekcji Utrwali materia z rozdzia u 5. Sprawdzi swoje umiej tnoêci j zykowe. (str ). z rozdzia u 5 z rozdzia u 5 z rozdzia u 5. na tekêcie Lesson 26 Pets Poznajemy nazwy zwierzàt domowych. I ve got This little (cat / pets, cat, mouse, dog ) is very nice. I d like to parrot, tortoise, rabbit, have in my house hamster Pozna nowe s ownictwo (nazwy zwierzàt domowych). B dzie stosowa New Bingo! 1 Plus, Rozk ad materia u Wydawnictwo Szkolne PWN 5

6 This is fish, dog, my pet, nice, big, little Names of colours przymiotniki: adny, du y, ma y. Nauczy si wyra aç marzenie: Chcia bym / chcia abym mieç Utrwali liczebniki 1 8. Lesson 27 Zoo animals Poznajemy nazwy zwierzàt mieszkajàcych w zoo (zoo animals). You live in the zoo Hi! How are you? I m fine, thank you. Zoo animals: giraffe, tiger, monkey, crocodile, zebra, elephant, flamingo, lion, Names of colours Pozna nowe s ownictwo (nazwy zwierzàt mieszkajàcych w zoo). Utrwali zwroty pozdrowienia: CzeÊç! Jak si masz? Lesson 28 Farm animals Poznajemy nazwy zwierzàt wiejskich (farm animals). A (cat) lives in the house in the zoo on the farm He had Farm animals: dog, horse, cuckoo, duck, cow, cat, turkey, (some) mice, (some) pigs, (some) sheep Pozna nowe s ownictwo (nazwy zwierzàt wiejskich). Utrwali zaimki miejsca: w, na. B dzie u ywa rzeczowników w liczbie mnogiej z wyrazem (some): kilka / par. Utrwali liczebniki: Lesson 29 I have got a dog! Odmiana czasownika mieç przez wszystkie osoby. I have got You have got She/He/It has got We/You/They have got dog, frog, snail, tail, rat(s), cat(s), pet, vet who Pozna odmian czasownika mieç przez wszystkie osoby. Utrwali s ownictwo zwiàzane z kr giem tematycznym:. Pozna nowe s ownictwo: weterynarz, aba, Êlimak, szczur, ogon. B dzie grupowa wyrazy (animals) w kategorie B dzie literowaç wyraz: BINGO. Utrwali pytanie: Ile? Lesson 30 str ) z rozdzia u 6. z lekcji z lekcji Sprawdzi swoje (str ). z rozdzia u 6. z rozdzia u 6. z rozdzia u 6. na tekêcie Lesson 31 Put on your T-shirt! Nazwy garderoby w liczbie pojedynczej. Put on your Now you all look much better! My (T-shirt) is T-shirt, skirt, blouse, shirt, dress, sweater my, your Pozna nazwy garderoby w liczbie pojedynczej. B dzie u ywa wyra enia: W ó! Utrwali nazwy niektórych kolorów. B dzie stosowa zaimki: mój, twój. Lesson 32 Take off your shoes! Nazwy garderoby w liczbie mnogiej. Take off your My (shorts) are Go for your swimming classes! Don t forget shorts, tights, socks, shoes, trousers, sunglasses, swimming costume, my, your, and Numbers Pozna nazwy garderoby w liczbie mnogiej. B dzie u ywa wyra enia: Zdejmij! Utrwali nazwy niektórych kolorów. B dzie stosowa zaimki: mój, twój. 6 New Bingo! 1 Plus, Rozk ad materia u Wydawnictwo Szkolne PWN

7 Lesson 33 She is wearing / He is wearing Opisujemy, w co jesteêmy ubrani. He is wearing She is wearing I am wearing All day long (utrwalenie) (utrwalenie) Utrwali s ownictwo (nazwy garderoby w liczbie pojedynczej i mnogiej). Pozna wyra enie: On / Ona nosi (jest ubrany/-a w ) Lesson 34 How much? Ile to kosztuje? Robimy zakupy. How much is? How much are? It is z. They are z. Tell me, please. sweater, T-shirt, dress, blouse, skirt, trousers, shoes, shorts, socks, tights, sunglasses, 20, 21 Nauczy si zadawaç pytanie: Ile to kosztuje? Utrwali s ownictwo zwiàzane z kr giem tematycznym: Ubrania. Nauczy si podawaç ceny towarów. Utrwali liczebniki. Lesson 35 str ) z rozdzia u 7. z lekcji z lekcji Sprawdzi swoje (str ). z rozdzia u 7 z rozdzia u 7 z rozdzia u 7. na tekêcie Lesson 36 Happy, sad, angry, hungry Feelings and needs Wyra anie emocji: szcz Êliwy, smutny, z y, g odny. Are you (happy)? Is she (sad)? Yes, I am. Yes, she is. He is She is I am (happy). There s a behind your back happy, sad, angry, hungry, dear, behind, back, mouse, cat, dog, horse Pozna nazwy przymiotników: szcz Êliwy, smutny, z y, g odny. B dzie rozpoznawał i aktywnie wyra ał ró ne stany uczuç. B dzie odpowiadał na pytania: Czy jesteê (smutny)? Os ucha si z konstrukcjà zdaniowà: There is (coê gdzieê si znajduje). Utrwali nazwy niektórych zwierzàtek. Lesson 37 I am happy! Feelings and needs Odmiana czasownika byç przez wszystkie osoby. I am... You are... She is... He is... It is... We are... You are... They are... And I like... happy, sad, angry, hungry, fat, nice, cold, hot, cat, mice Utrwali poznane przymiotniki: szcz Êliwy, smutny, z y, g odny. Pozna nowe przymiotniki: oty y, adny, zimny / -o, goràcy /-o. Pozna odmian czasownika byç przez wszystkie osoby w liczbie pojedynczej i mnogiej. Lesson 38 Just do it! Feelings and needs Wyra anie stanów emocji i udzielanie porad. I am (cold). Put on (a sweater). I am (hungry / thirsty). Have a (hamburger / drink). I am (angry). Relax! I am (sad). Sing a song! Stop it! Give me a break! cold, hungry, thirsty, angry, sad, sweater, scarf, hamburger, apple, drink, Coke, sing, song, break Nauczy si wyra ania ró nych stanów emocji typu: Jest mi zimno, jestem g odny itp. Nauczy si udzielania rad (porad), np.: Za ó sweter, Zjedz (coê). Utrwali nazwy przymiotników z poprzednich lekcji. Lesson 39 Clap your hands! åwiczenia z elementami TPR. Good morning! Good afternoon! In the morning. In the afternoon. Clap your hands! arms, bed, morning, evening Pozna sposoby witania si, w zale noêci od pory dnia. Pozna nazwy pór dnia (rano / wieczorem). New Bingo! 1 Plus, Rozk ad materia u Wydawnictwo Szkolne PWN 7

8 Feelings and needs Flap your arms! Jump up high! Say! Go to bed! Good night! B dzie reagowa na polecenia typu: KlaÊnij w d onie! / Podskocz do góry. B dzie wydawa proste polecenia typu: KlaÊnij w d onie! Powiedz dobranoc. Lesson 40 str ) z rozdzia u 8. z lekcji z lekcji Sprawdzi swoje Feelings and needs (str ) Feelings and needs Feelings and needs. z rozdzia u 8 z rozdzia u 8 z rozdzia u 8. na tekêcie Lesson 41 This is my family Moja rodzina. Nazwy cz onków rodziny. This is my family. This is my and this is Hello! I love you all! mummy, daddy, sister, brother, grandma, grandpa, aunt, uncle, cousin, me Pozna nazwy cz onków rodziny: mama, tata, siostra, brat, babcia, dziadek, ciocia, wujek, kuzyn. Nauczy si przedstawiaç cz onków swojej rodziny: To jest (moja babcia). B dzie odpowiada na pytania: Gdzie jest? Lesson 42 He is a firefighter Nazwy zawodów i przymiotniki je okreêlajàce. This is (my) He is (very) She is (very) top model, pilot, firefighter, doctor, schoolgirl, schoolboy, beautiful, brave, strong, clever, nice Pozna nazwy niektórych zawodów i zaj ç. Pozna nowe przymiotniki: pi kna, odwa ny, silny, màdry, mi y ( adny). Utrwali zaimki osobowe: on, ona. Nauczy si przedstawiaç jakàê osob, np.: To jest moja siostra. Ona jest. Lesson 43 How old are you? Zapytanie o wiek i podawanie wieku osób. Sk adanie yczeƒ urodzinowych. What s your name? My name is I am How old are you? How old is he/she? I am (years old). He / She is This is Happy birthday to you! Dear (name) Numbers 1 10 Dear (name) Nauczy si podawania swojego wieku. Nauczy si zadawaç pytanie o wiek. Utrwali pytanie o imi i udzielanie odpowiedzi na to pytanie. Nauczy si sk adaç yczenia urodzinowe. Utrwali liczebniki. Lesson 44 Funny ladies Opisywanie osób, zwierzàt i rzeczy. Nazwy nowych przymiotników. Mrs (name) is very (adjective). Yes, she is. Gosh! I m (adjective) He/ She/It is (adjective) tall, short, thin, fat, long, short, old, new, here Pozna nowe przymiotniki pomocne w opisywaniu osób, zwierzàt i rzeczy: wysoki, niski, d ugi, chudy, oty y, nowy, stary. B dzie opisywa ró ne postaci z wykorzystaniem nowego s ownictwa. B dzie dobiera wyrazy o przeciwnym znaczeniu, np.: wysoki niski. Lesson 45 str ) z rozdzia u 9. z lekcji z lekcji Utrwali materia z rozdzia u 9. Sprawdzi swoje umiej tnoêci j zykowe. 8 New Bingo! 1 Plus, Rozk ad materia u Wydawnictwo Szkolne PWN

9 (str ) My family and z rozdzia u 9. z rozdzia u 9. z rozdzia u 9. na tekêcie Lesson 46 What can you do? Uczymy si mówiç o ró nych czynnoêciach. What can you do? I can Can you? What can you do? play the triangle, sing, dance, read, write, draw, jump very high, swim, ride a bike, make a sandwich, funny fellow Pozna nazwy czasowników: graç na trójkàcie, Êpiewaç, taƒczyç, czytaç, pisaç, rysowaç, podskakiwaç, p ywaç, jeêdziç na rowerze, zrobiç kanapk. Pozna czasownik: Ja umiem i b dzie mówi o czynnoêciach, które potrafi wykonywaç. B dzie odpowiada na pytania: Czy potrafisz? / Co potrafisz?/ Co to jest numer? Lesson 47 I can swim, but I can t sing Czasownik: umieç Mówienie o ró nych czynnoêciach. I can but I can t Look at me! dance, run very fast, swim, draw, jump very high, ride a bike, play football, play the piano, ride a horse, sing Nauczy si mówiç o tym, e coê umie i czegoê nie umie robiç. Utrwali nazwy znanych ju czasowników. Pozna nowe czasowniki: biegaç, graç w pi k no nà, graç na pianinie, jeêdziç konno. Lesson 48 Look at them! Opis wyglàdu twarzy. My hair is My eyes are My lips are What about you? This is His / Her hair is His / Her eyes are She has got He has got It has got straight, curly, long, short, fair, red, brown, black, green, blue, pink, cow, fish, cat, monkey Nauczy si opisywaç wyglàd twarzy: w osy (kolor, rodzaj), oczy, usta. Utrwali nazwy niektórych zwierzàt. Lesson 49 Przedstawiamy si i mówimy o sobie. My name is I am years old. My favourite toy is I like playing My hair is My eyes are I would like to have a My best friend is Toys: doll, teddy bear, plane, robot, Gameboy, blocks, Pets: dog, cat, hamster, rabbit, fish Games: football, Bingo game, hide and seek, cards, computer games Utrwali form przedstawiania si i podawania swojego wieku. Nauczy si mówiç o swoich ulubionych zabawkach i grach (zabawach). B dzie opisywa swój wyglàd. B dzie wyra a swoje marzenia: Chcia bym / chcia abym mieç B dzie mówi, kto jest jego najlepszym przyjacielem. B dzie grupowa wyrazy w zbiory tematyczne: zabawki, gry, zwierz ta. Utrwali poznane s ownictwo. Lesson 50 str ) z rozdzia u 10. z lekcji z lekcji Sprawdzi swoje (str ). z rozdzia u 10 z rozdzia u 10 z rozdzia u 10. na tekêcie New Bingo! 1 Plus, Rozk ad materia u Wydawnictwo Szkolne PWN 9

Niepubliczne Przedszkole i Żłobek EPIONKOWO

Niepubliczne Przedszkole i Żłobek EPIONKOWO KROPECZKI MIESIĄC: PAŹDZIERNIK 2013R. TEMAT MATERIAŁ Hello again! What s your name? Proste powitania Wskazywanie kolegów/koleżanek Śpiewanie piosenki Dialogi A. Hello! I am Kasia. My name is Kasia What

Bardziej szczegółowo

GRUPA 4-LATKÓW ROK SZKOLNY

GRUPA 4-LATKÓW ROK SZKOLNY JĘZYK ANGIELSKI GRUPA 4-LATKÓW ROK SZKOLNY 2013/2014 PROWADZĄCA ZAJĘCIA mgr Kamila Górecka JĘZYK ANGIELSKI ROZKŁAD MATERIAŁU DLA GRUPY 4 LATKÓW PAŹDZIERNIK zapoznają się z językiem angielski, osłuchują

Bardziej szczegółowo

Rozkład materiału do podręcznika Join Us 1

Rozkład materiału do podręcznika Join Us 1 Rozkład materiału do podręcznika Join Us 1 Magdalena Kaleta Podręcznik dopuszczony przez Ministra Edukacji Narodowej do użytku szkolnego i wpisany do wykazu podręczników do nauczania języka angielskiego

Bardziej szczegółowo

Cele szczegółowe Materiał nauczania (na bazie którego zostaną zrealizowane cele): Dział UCZEŃ:

Cele szczegółowe Materiał nauczania (na bazie którego zostaną zrealizowane cele): Dział UCZEŃ: Dział UCZEŃ: Cele szczegółowe Materiał nauczania (na bazie którego zostaną zrealizowane cele): Okres bezpodręcznikowy oraz sekcja Hello! w zakresie PODSTAWOWYM przybory szkolne, kolory, rozpoznaje polecenia

Bardziej szczegółowo

JĘZYK ANGIELSKI. GRUPA 5 i 6-LATKÓW ROK SZKOLNY 2013/2014 PROWADZĄCA ZAJĘCIA. mgr Kamila Górecka

JĘZYK ANGIELSKI. GRUPA 5 i 6-LATKÓW ROK SZKOLNY 2013/2014 PROWADZĄCA ZAJĘCIA. mgr Kamila Górecka JĘZYK ANGIELSKI GRUPA 5 i 6-LATKÓW ROK SZKOLNY 2013/2014 PROWADZĄCA ZAJĘCIA mgr Kamila Górecka JĘZYK ANGIELSKI ROZKŁAD MATERIAŁU DLA GRUPY 5 i 6 LATKÓW PAŹDZIERNIK potrafią się przedstawić i zapytać koleżankę/kolegę

Bardziej szczegółowo

GRUPA 3-LATKÓW ROK SZKOLNY

GRUPA 3-LATKÓW ROK SZKOLNY JĘZYK ANGIELSKI GRUPA 3-LATKÓW ROK SZKOLNY 2013/2014 PROWADZĄCA ZAJĘCIA mgr Kamila Górecka JĘZYK ANGIELSKI ROZKŁAD MATERIAŁU DLA GRUPY 3-LATKÓW PAŹDZIERNIK zapoznają się z językiem angielski, osłuchują

Bardziej szczegółowo

PLAN WYNIKOWY DO PODRĘCZNIKA NEW ENGLISH ADVENTURE 1- KLASA I

PLAN WYNIKOWY DO PODRĘCZNIKA NEW ENGLISH ADVENTURE 1- KLASA I PLAN WYNIKOWY DO PODRĘCZNIKA NEW ENGLISH ADVENTURE 1- KLASA I Poziom P podstawowy oznacza fundamentalną wiedzę i językowe, które warunkują możliwość kontynuacji kształcenia językowego Poziom PP ponadpodstawowy

Bardziej szczegółowo

Wrzesień Październik Dla 4-latka

Wrzesień Październik Dla 4-latka Wrzesień Październik Dla 4-latka Osłuchujemy się z językiem angielskim Przedstawiamy się: What s your name? Jak masz na imię? My name is - Mam na imię I m - Jestem Nice to meet you! Miło cię poznać! Witamy

Bardziej szczegółowo

Hello Cheeky rozkład materiału

Hello Cheeky rozkład materiału Unit 1 Hello, Cheeky Monkey! witanie się i żegnanie z maskotką podawanie swojego imienia rozpoznawanie postaci w rozpoznawanie poszczególnych części ciała Hello/ Bye-bye Eyes Ears mouth What s that? Who

Bardziej szczegółowo

Tiger 1 Wymagania edukacyjne dla klasy 1 SP

Tiger 1 Wymagania edukacyjne dla klasy 1 SP Tiger 1 Wymagania edukacyjne dla klasy 1 SP WYMAGANIA PODSTAWOWE WYMAGANIA PONADPODSTAWOWE UNIT 1 WELCOME TO SCHOOL Umiejętności Nazywa podstawowe przybory szkolne, tj.: bag, pencil, pen, crayon, ruler,

Bardziej szczegółowo

Kółko z języka angielskiego w klasie 0 Rok szkolny 2013/2014 Nauczyciel prowadzący: Karolina Zoła Zajęcia w ramach wolontariatu

Kółko z języka angielskiego w klasie 0 Rok szkolny 2013/2014 Nauczyciel prowadzący: Karolina Zoła Zajęcia w ramach wolontariatu Kółko z języka angielskiego w klasie 0 Rok szkolny 2013/2014 Nauczyciel prowadzący: Karolina Zoła Zajęcia w ramach wolontariatu Cele ogólne: 1. Zapewnienie dzieciom maksimum kontaktu z językiem angielskim.

Bardziej szczegółowo

PLAN WYNIKOWY. POZIOM KOMPETENCJI JĘZYKOWEJ WG CEF: pre-a1

PLAN WYNIKOWY. POZIOM KOMPETENCJI JĘZYKOWEJ WG CEF: pre-a1 PLAN WYNIKOWY Yazoo 1 POZIOM KOMPETENCJI JĘZYKOWEJ WG CEF: pre-a1 Rozdział 1a: It's a book. Rozdział 1b: Is it a pencil? Nazywa przedmioty na obrazkach. Odpowiada na pytanie: What is it? Podaje nazwę przedmiotu.

Bardziej szczegółowo

Hello Jack Plus rozkład materiału

Hello Jack Plus rozkład materiału Hello Plus rozkład materiału Introductory Unit Hello, Friends! 1 lekcja zaznajomienie się z postaciami i maskotką podawanie swojego imienia zaznajomienie się z poleceniami i reagowanie na nie uczestniczenie

Bardziej szczegółowo

English Quest 1 PLAN WYNIKOWY

English Quest 1 PLAN WYNIKOWY English Quest 1 PLAN WYNIKOWY WYMAGANIA PODSTAWOWE WYMAGANIA PONADPODSTAWOWE UNIT 1 SCHOOL ZONE Umiejętności wg Nazywa podstawowe przybory szkolne, tj.: pencil, school bag, rubber, ruler, pencil case,

Bardziej szczegółowo

Cheeky Monkey 1 rozkład materiału

Cheeky Monkey 1 rozkład materiału Wprowadzający Cheeky s Town 2 lekcje zapoznanie się z imionami postaci witanie i żegnanie się z maskotką słowami Hello i Bye-bye uczestniczenie w i Cheeky Tom Ellie Rory We love you A kiss for you Little

Bardziej szczegółowo

Niepubliczne Przedszkole EPIONKOWO

Niepubliczne Przedszkole EPIONKOWO KROPECZKI Miesiąc Temat Materiał Wrzesień, październik, listopad 2014r. Hello again! Proste powitania Wskazywanie odpowiednich kolegów/ koleżanek Śpiewanie piosenki Dialogi What s your name? A. Hello!

Bardziej szczegółowo

Our Discovery Island 2

Our Discovery Island 2 PLAN WYNIKOWY Our Discovery Island 2 POZIOM KOMPETENCJI JĘZYKOWEJ WG CEF A1 Rozdział 1 My toys na Rozpoznaje dźwięki /e/ i /o/. Rozpoznaje nazwy zabawek. Samodzielnie nazywa zabawki. Liczy od 1 do 20.

Bardziej szczegółowo

BABY BEETLES ZOOM/SPLISH SPLASH GRUDZIEŃ 2016

BABY BEETLES ZOOM/SPLISH SPLASH GRUDZIEŃ 2016 BABY BEETLES ZOOM/SPLISH SPLASH Grudzień Yes! No! Nauka słów: yes, no. Nauka zwrotów: Yes, please oraz No, thank you. Grudzień Happy! Nauka piosenki Happy. Nauka wyrażeń: happy, sad, tired, hungry. Grudzień

Bardziej szczegółowo

New English Adventure 2

New English Adventure 2 New English Adventure 2 Poziom P podstawowy oznacza fundamentalną wiedzę i językowe, które warunkują możliwość kontynuacji kształcenia językowego. Poziom PP ponadpodstawowy oznacza wiedzę i, bez których

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KLASA I. ocena 2 3 4 5 UNIT 1 WELCOME TO SCHOOL ŚRODKI JĘZYKOWE

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KLASA I. ocena 2 3 4 5 UNIT 1 WELCOME TO SCHOOL ŚRODKI JĘZYKOWE WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KLASA I Tiger 1 Ocena celująca: Uczeń spełnia wszystkie wymagania edukacyjne przewidziane na poszczególne oceny Uczeń chętnie podejmuje dodatkowe prace Jest zawsze

Bardziej szczegółowo

Rozkład materiału do zajęć z języka angielskiego. Ilość godzin w tygodniu 1 Hello! Powitania.

Rozkład materiału do zajęć z języka angielskiego. Ilość godzin w tygodniu 1 Hello! Powitania. Rozkład materiału do zajęć z języka angielskiego. Termin realizacji Wrzesień Ilość godzin Tematyka zajęć w tygodniu 1 Hello! Powitania. Goodbye! Pożegnanie się. Sposób realizacji Wprowadzenie piosenki

Bardziej szczegółowo

VI POWIATOWY KONKURS Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO

VI POWIATOWY KONKURS Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO VI POWIATOWY KONKURS Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA UCZNIÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ POD PATRONATEM BURMISTRZA GMINY I MIASTA KOZIEGŁOWY I JURAJSKIEGO STOWARZYSZENIA NAUCZYCIELI TWÓRCZYCH ROK SZKOLNY 2012/2013 ETAP

Bardziej szczegółowo

Wskazówki dla rodziców

Wskazówki dla rodziców Photoco pi 11 Biedronki Hippo says hello! umie przywitać się i pożegnać oraz zareagować na powitanie i pożegnanie, umie podziękować, umie nazwać niektóre zwierzątka Słownictwo i zwroty,które dziecko zna

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA język angielski klasa I Szkoły Podstawowej. Nauczyciel: Gac Dorota Podręcznik: English Adventure 1 Nr programu: DKOS 5002-82/07

KRYTERIA OCENIANIA język angielski klasa I Szkoły Podstawowej. Nauczyciel: Gac Dorota Podręcznik: English Adventure 1 Nr programu: DKOS 5002-82/07 KRYTERIA OCENIANIA język angielski klasa I Szkoły Podstawowej Nauczyciel: Gac Dorota Podręcznik: English Adventure 1 Nr programu: DKOS 5002-82/07 W Kryteriach Oceniania nie zostały uwzględnione oceny:

Bardziej szczegółowo

English. Dibo. with ROCZNE PRZYGOTOWANIE DO SZKOŁY- ZUCHY CZĘŚĆ 1. Wersja kolorowa do pobrania na stronie przedszkola.

English. Dibo. with ROCZNE PRZYGOTOWANIE DO SZKOŁY- ZUCHY CZĘŚĆ 1. Wersja kolorowa do pobrania na stronie przedszkola. English with Dibo ROCZNE PRZYGOTOWANIE DO SZKOŁY- ZUCHY CZĘŚĆ 1 Wersja kolorowa do pobrania na stronie przedszkola. HELLO! Powtórzenie Hello! My name is Dibo. What's your name? Draw your face and write

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA WYMAGAŃ NA POSZCZEGÓLNE STOPNIE SZKOLNE DLA KLASY 3 NEW HAPPY HOUSE III

KRYTERIA WYMAGAŃ NA POSZCZEGÓLNE STOPNIE SZKOLNE DLA KLASY 3 NEW HAPPY HOUSE III KRYTERIA WYMAGAŃ NA POSZCZEGÓLNE STOPNIE SZKOLNE DLA KLASY 3 NEW HAPPY HOUSE III Ocena celująca Ocena bardzo dobra KRYTERIA OCENIANIA 1 Welcome! Uczeń wykazuje znajomość materiału większą od wymagań na

Bardziej szczegółowo

PLAN WYNIKOWY DO PODRĘCZNIKA NEW ENGLISH ADVENTURE 2 KLASY DRUGIE

PLAN WYNIKOWY DO PODRĘCZNIKA NEW ENGLISH ADVENTURE 2 KLASY DRUGIE PLAN WYNIKOWY DO PODRĘCZNIKA NEW ENGLISH ADVENTURE 2 KLASY DRUGIE Dział UCZEŃ: w zakresie PODSTAWOWYM Cele szczegółowe PONADPODSTAWOWYM (wszystko, co w zakresie podstawowym i ponadto) Materiał nauczania

Bardziej szczegółowo

English Quest 1 PLAN WYNIKOWY

English Quest 1 PLAN WYNIKOWY English Quest 1 PLAN WYNIKOWY WYMAGANIA PODSTAWOWE WYMAGANIA PONADPODSTAWOWE UNIT 1 SCHOOL ZONE Środki językowe Umiejętności wg NPP Nazywa podstawowe przybory szkolne, tj.: pencil, school bag, rubber,

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania z języka angielskiego klasa 1

Przedmiotowy system oceniania z języka angielskiego klasa 1 Przedmiotowy system oceniania z języka angielskiego klasa 1 Nauczyciele: mgr Agnieszka Strózik mgr Aleksandra Wolska Obowiązkowe podręczniki: Kl. I podręcznik Oxford Explorers 1 Ćwiczenia Oxford Explorers

Bardziej szczegółowo

Self-check UNIT 1. 1 Wypisz brakujące cyfry. 2 Dopasuj odpowiedzi do pytań. 3 Napisz, kim są z zawodu osoby na rysunkach.

Self-check UNIT 1. 1 Wypisz brakujące cyfry. 2 Dopasuj odpowiedzi do pytań. 3 Napisz, kim są z zawodu osoby na rysunkach. UNIT 1 1 Wypisz brakujące cyfry. one two four six seven nine ten 2 Dopasuj odpowiedzi do pytań. 1 How old are you? a I m Brian. 2 What s your name? b No. I m a student. Are you a shop assistant? c I m

Bardziej szczegółowo

OCENA DOPUSZCZAJĄCA OCENA DOSTATECZNA OCENA DOBRA OCENA BARDZO DOBRA OCENA CELUJĄCA UCZEŃ

OCENA DOPUSZCZAJĄCA OCENA DOSTATECZNA OCENA DOBRA OCENA BARDZO DOBRA OCENA CELUJĄCA UCZEŃ WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY Język angielski klasa II Podręcznik Our Discovery Island 2; Wyd. Pearson Wymagania podstawowe: oceny dopuszczająca i dostateczna Wymagania ponadpodstawowe: oceny

Bardziej szczegółowo

Fragment darmowy udostępniony przez Wydawnictwo w celach promocyjnych. EGZEMPLARZ NIE DO SPRZEDAŻY!

Fragment darmowy udostępniony przez Wydawnictwo w celach promocyjnych. EGZEMPLARZ NIE DO SPRZEDAŻY! Fragment darmowy udostępniony przez Wydawnictwo w celach promocyjnych. EGZEMPLARZ NIE DO SPRZEDAŻY! Wszelkie prawa należą do: Wydawnictwo Zielona Sowa Sp. z o.o. Warszawa 2015 www.zielonasowa.pl Focus

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenia na egzamin - zaliczenie różnic programowych

Ćwiczenia na egzamin - zaliczenie różnic programowych Ćwiczenia na egzamin - zaliczenie różnic programowych Ex.1 Complete sentences the correct form of verb have got. Uzupełnij zdania właściwą formą czasownika have got : 1.My dad three brothers. 2. We an

Bardziej szczegółowo

KLASA III MODUŁ 1. Unit 1

KLASA III MODUŁ 1. Unit 1 KLASA III MODUŁ 1 Unit 1 1. Znam nazwy kolorów i imiona bohaterów podręcznika. 2. Potrafię liczyć od 1 do 10. 3. Potrafię przeliterować swoje imię. 4. Potrafię zapisać poznane słownictwo. 5. Potrafię zadawać

Bardziej szczegółowo

Kryteria ocen-język angielski- klasa I Podręcznik: New English Adventure - 1

Kryteria ocen-język angielski- klasa I Podręcznik: New English Adventure - 1 Kryteria ocen-język angielski- klasa I Podręcznik: New English Adventure - Dobry Hello! Uczeń: Zna i umie poprawnie nazwać kolory: blue, green, yellow, red Zna i poprawnie wymawia przybory szkolne: pencil,

Bardziej szczegółowo

Unit 1 My face. Literacy Worksheet. 1 Look and draw. Popatrz i narysuj. 2 Draw and say. Narysuj i powiedz.

Unit 1 My face. Literacy Worksheet. 1 Look and draw. Popatrz i narysuj. 2 Draw and say. Narysuj i powiedz. Unit 1 My face Literacy Worksheet 1 Look and draw. Popatrz i narysuj. 2 Draw and say. Narysuj i powiedz. 1 Uczniowie przerysowują głowy w odpowiedniej skali, a następnie opisują je. 2 Uczniowie rysują

Bardziej szczegółowo

Our Discovery Island 1

Our Discovery Island 1 PLAN WYNIKOWY Our Discovery Island 1 POZIOM KOMPETENCJI JĘZYKOWEJ WG CEF pre-a1 Rozdział 1 My birthday na Rozpoznaje dźwięki /p/ i /b/. Nazwy przedmioty i ich kolory, np. It's a flower. It's blue. Powtarza

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLASY I

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLASY I WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLASY I OCENA WD Wspaniale! Wyjątkowo dobrze! OPIS WYMAGAŃ Uczeń opanował zakres podstawowych wymagań oraz umiejętności określonych podstawą programową oraz

Bardziej szczegółowo

New Sparks 1 Nr akceptacji MEN: 32/08. Hello!

New Sparks 1 Nr akceptacji MEN: 32/08. Hello! Plan dydaktyczny KLASA I Nr akceptacji MEN: 32/08 Cele ogólne rozpoznaje powitanie i wita się rozpoznaje poŝegnanie i Ŝegna się pyta o imię i przedstawia się imieniem reaguje na polecenia odpowiada krótko

Bardziej szczegółowo

New Sparks 2 ROZKŁAD MATERIAŁU NAUCZANIA DLA KLAS IIA I IIB. Agnieszka Biedrzycka - Wierzba

New Sparks 2 ROZKŁAD MATERIAŁU NAUCZANIA DLA KLAS IIA I IIB. Agnieszka Biedrzycka - Wierzba New Sparks 2 ROZKŁAD MATERIAŁU NAUCZANIA DLA KLAS IIA I IIB Agnieszka Biedrzycka - Wierzba NUMER TEMAT DO LEKCJI DZIENNIKA 1 Lekcja organizacyjna omówienie zasad współpracy na lekcjach języka angielskiego

Bardziej szczegółowo

POZIOM 3 TEKSTY PIOSENEK I RYMOWANEK. Piosenka o przedmiocie poszukiwanym w tym rozdziale (Quest Song)

POZIOM 3 TEKSTY PIOSENEK I RYMOWANEK. Piosenka o przedmiocie poszukiwanym w tym rozdziale (Quest Song) POZIOM 3 TEKSTY PIOSENEK I RYMOWANEK Welcome Tekst piosenki znajduje się w książce ucznia (strona 4, ćwiczenie 2). Rymowanka Numbers One, two, three, four, five. Six, seven, eight, nine, ten. Eleven, twelve,

Bardziej szczegółowo

PLAN WYNIKOWY. język angielski. Klasa 1a

PLAN WYNIKOWY. język angielski. Klasa 1a PLAN WYNIKOWY język angielski Klasa 1a Podstawa programowa: Uczeń po zakończeniu pierwszej klasy: 1. rozumie proste polecenia i właściwie na nie reaguje 2. nazywa obiekty w najbliższym otoczeniu 3. recytuje

Bardziej szczegółowo

Rozkład materiału do podręcznika English Adventure 2- KLASA II. Etap edukacyjny: I. Poziom: A1. Liczba godzin: 60

Rozkład materiału do podręcznika English Adventure 2- KLASA II. Etap edukacyjny: I. Poziom: A1. Liczba godzin: 60 Rozkład materiału do podręcznika English Adventure 2- KLASA II Etap edukacyjny: I Poziom: A1 Liczba godzin: 60 Realizacja materiału w wymiarze 60 godzin rocznie gwarantuje zrealizowanie podstawy programowej

Bardziej szczegółowo

Hello! Goodbye! exercise. My Name exercise. 1. Hello! How Are You! Hello! Goodbye! Goodbye! Hello! Hello! I m Tom. What s your name? I m...

Hello! Goodbye! exercise. My Name exercise. 1. Hello! How Are You! Hello! Goodbye! Goodbye! Hello! Hello! I m Tom. What s your name? I m... 1. Hello! How Are You! 3 Hello! Goodbye! 1 Hello! Hello! Goodbye! Goodbye! Hello!/Hallo! [hel, h l ] Cześć! Good morning! [g d m.n ] Dzień dobry! (rano do południa) Good afternoon! [g d f.t nu n] Dzień

Bardziej szczegółowo

English. Dibo. with ROCZNE PRZYGOTOWANIE DO SZKOŁY CZĘŚĆ 1. Wersja kolorowa do pobrania na stronie przedszkola.

English. Dibo. with ROCZNE PRZYGOTOWANIE DO SZKOŁY CZĘŚĆ 1. Wersja kolorowa do pobrania na stronie przedszkola. English with Dibo ROCZNE PRZYGOTOWANIE DO SZKOŁY CZĘŚĆ 1 Wersja kolorowa do pobrania na stronie przedszkola. HELLO! Hello! My name is Dibo. What's your name? Draw your face and write your name. Narysuj

Bardziej szczegółowo

JĘZYK ANGIELSKI. Rozkład materiału. styczeń 2014 TEMAT TEKST PIOSENKI ZWROTY. ( wszystkie grupy) Język angielski Styczeń 2014

JĘZYK ANGIELSKI. Rozkład materiału. styczeń 2014 TEMAT TEKST PIOSENKI ZWROTY. ( wszystkie grupy) Język angielski Styczeń 2014 JĘZYK ANGIELSKI Rozkład materiału styczeń 2014 TEMAT PIOSENKA/ WIERSZ TEKST PIOSENKI ZWROTY ( wszystkie grupy) Parts of the body 1 / 19 części ciała 2 / 19 3 / 19 4 / 19 My body Head shoulders knees and

Bardziej szczegółowo

Ocena dopuszczająca Ocena dostateczna Ocena dobra Ocena bardzo dobra Ocena celująca Dział: Uczeń opanował wszystkie Potrafi przywitać się

Ocena dopuszczająca Ocena dostateczna Ocena dobra Ocena bardzo dobra Ocena celująca Dział: Uczeń opanował wszystkie Potrafi przywitać się WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY Język angielski - klasy 4 podstawowe: oceny dopuszczająca i dostateczna ponadpodstawowe: oceny dobra, bardzo dobra, celująca Uwaga dotycząca oceniania na każdym

Bardziej szczegółowo

Zakres tematyczny i jego struktury leksykalne, komunikacyjne i gramatyczne

Zakres tematyczny i jego struktury leksykalne, komunikacyjne i gramatyczne Treści nauczania Zakres tematyczny i jego struktury leksykalne, komunikacyjne i gramatyczne Poniżej przedstawiono tabelę ilustrującą zakres tematyczny podręcznika English with Little Ant wzbogacony zgodnie

Bardziej szczegółowo

ARKUSZ ZAWIERA INFORMACJE PRAWNIE CHRONIONE DO MOMENTU ROZPOCZĘCIA EGZAMINU! UZUPEŁNIA ZESPÓŁ NADZORUJĄCY DATA URODZENIA UCZNIA

ARKUSZ ZAWIERA INFORMACJE PRAWNIE CHRONIONE DO MOMENTU ROZPOCZĘCIA EGZAMINU! UZUPEŁNIA ZESPÓŁ NADZORUJĄCY DATA URODZENIA UCZNIA ARKUSZ ZAWIERA INFORMACJE PRAWNIE CHRONIONE DO MOMENTU ROZPOCZĘCIA EGZAMINU! UZUPEŁNIA ZESPÓŁ NADZORUJĄCY KOD UCZNIA DATA URODZENIA UCZNIA dzień miesiąc rok miejsce na naklejkę z kodem EGZAMIN W TRZECIEJ

Bardziej szczegółowo

JUNIOREK. Pisemko Niepublicznego Przedszkola Juniorek w Inowrocławiu LADYBIRDS/BIEDRONECZKI

JUNIOREK. Pisemko Niepublicznego Przedszkola Juniorek w Inowrocławiu LADYBIRDS/BIEDRONECZKI JUNIOREK Pisemko Niepublicznego Przedszkola Juniorek w Inowrocławiu NR 1, LISTOPAD 2013 r. LADYBIRDS/BIEDRONECZKI SECTION: TOYS/ZABAWKI W listopadzie Lulu wyciąga ze swojej kieszeni różne ciekawe zabawki

Bardziej szczegółowo

PLAN WYNIKOWY Our Discovery Island 3

PLAN WYNIKOWY Our Discovery Island 3 PLAN WYNIKOWY Our Discovery Island 3 POZIOM KOMPETENCJI JĘZYKOWEJ WG CEF A1+ Rozdział 1 Nature Rozpoznaje dźwięk /i:/. Rozpoznaje wprowadzone słowa (natura). Poprawnie nazywa różne elementy na obrazku,

Bardziej szczegółowo

Rozkład materiału do podręcznika English Adventure 1. Etap edukacyjny: I. Poziom: A1. Liczba godzin: 60

Rozkład materiału do podręcznika English Adventure 1. Etap edukacyjny: I. Poziom: A1. Liczba godzin: 60 Rozkład materiału do podręcznika English Adventure 1 Etap edukacyjny: I Poziom: A1 Liczba godzin: 60 Realizacja materiału w wymiarze 60 godzin rocznie gwarantuje zrealizowanie podstawy programowej w zakresie

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z języka angielskiego dla klasy 2

Wymagania edukacyjne z języka angielskiego dla klasy 2 Wymagania edukacyjne z języka angielskiego dla klasy 2 na rok szkolny 2012/2013 Dział Wymagania podstawowe Wymagania ponadpodstawowe Okres bezpodręcznikowy Rozdział powitalny Hello! Wita się i przedstawia:

Bardziej szczegółowo

Our Discovery Island 3

Our Discovery Island 3 Our Discovery Island 3 POZIOM KOMPETENCJI JĘZYKOWEJ WG CEF A1+ Rozdział 1 Nature Rozpoznaje dźwięk /i:/. Rozpoznaje wprowadzone słowa (natura). Poprawnie nazywa różne elementy na obrazku, np. blue birds.

Bardziej szczegółowo

Tiger 1 PLAN WYNIKOWY

Tiger 1 PLAN WYNIKOWY Tiger 1 PLAN WYNIKOWY WYMAGANIA PODSTAWOWE WYMAGANIA PONADPODSTAWOWE UNIT 1 WELCOME TO SCHOOL Środki językowe Nazywa podstawowe przybory szkolne, tj.: bag, pencil, pen, crayon, ruler, rubber, pencil case,

Bardziej szczegółowo

English Adventure 1 POZIOM KOMPETENCJI JĘZYKOWEJ WG CEF A1. Okres bezpodręcznikowy i sekcja Hello!

English Adventure 1 POZIOM KOMPETENCJI JĘZYKOWEJ WG CEF A1. Okres bezpodręcznikowy i sekcja Hello! English Adventure 1 POZIOM KOMPETENCJI JĘZYKOWEJ WG CEF A1 POZIOM PODSTAWOWY Zna formy powitania, przedstawiania się. Potrafi się przywitać i przedstawić: Hello, I m. Rozpoznaje i poprawnie reaguje na

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY Język angielski - klasa 1 Podręcznik Our Discovery Island 1; Wyd. Pearson

WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY Język angielski - klasa 1 Podręcznik Our Discovery Island 1; Wyd. Pearson Wymagania podstawowe: ocena B Dobrze sobie radzisz WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY Język angielski - klasa 1 Podręcznik Our Discovery Island 1; Wyd. Pearson Wymagania ponadpodstawowe: ocena

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA. Poziom A1 wg CEF (ESOKJ) Aleksandra Sobala

KRYTERIA OCENIANIA. Poziom A1 wg CEF (ESOKJ) Aleksandra Sobala KRYTERIA OCENIANIA Poziom A1 wg CEF (ESOKJ) Aleksandra Sobala Treści nauczania zgodne z nową podstawą programową od 2009 r. WYMOGI EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KRYTERIA OCENIANIA

Bardziej szczegółowo

Plan nauczania języka angielskiego w Pijarskim Przedszkolu w Warszawie na okres 4.04.2016 10.06.2016 Grupa Wiewiórki

Plan nauczania języka angielskiego w Pijarskim Przedszkolu w Warszawie na okres 4.04.2016 10.06.2016 Grupa Wiewiórki Plan nauczania języka angielskiego w Pijarskim Przedszkolu w Warszawie na okres 4.04.2016 10.06.2016 Grupa Wiewiórki Lekcja 1 3 2 3 rzeczowniki socks, shoes, bird; powitanie Good morning!; polecenie Put

Bardziej szczegółowo

SPRAWDZIAN WIADOMOŚCI Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO PO KLASIE IV

SPRAWDZIAN WIADOMOŚCI Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO PO KLASIE IV SPRAWDZIAN WIADOMOŚCI Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO PO KLASIE IV 1. W puste miejsca wpisz: am, is, are My name.. Alice. I.. from London. Where.. you from? I am 11. How old.. you? I live with my parents and two

Bardziej szczegółowo

Tematyka zajęć z języka angielskiego w przedszkolu w roku szkolnym 2014/2015

Tematyka zajęć z języka angielskiego w przedszkolu w roku szkolnym 2014/2015 Tematyka zajęć z języka angielskiego w przedszkolu w roku szkolnym 2014/2015 Wrzesień: Piosenka: Hello, hello, hello Goodbye song Rymowanka: Fly, Fly Butterfly Słownictwo: liczebniki 1-5 nazwy zabawek:

Bardziej szczegółowo

ARKUSZ ZAWIERA INFORMACJE PRAWNIE CHRONIONE DO MOMENTU ROZPOCZĘCIA EGZAMINU! UZUPEŁNIA ZESPÓŁ NADZORUJĄCY DATA URODZENIA UCZNIA

ARKUSZ ZAWIERA INFORMACJE PRAWNIE CHRONIONE DO MOMENTU ROZPOCZĘCIA EGZAMINU! UZUPEŁNIA ZESPÓŁ NADZORUJĄCY DATA URODZENIA UCZNIA ARKUSZ ZAWIERA INFORMACJE PRAWNIE CHRONIONE DO MOMENTU ROZPOCZĘCIA EGZAMINU! Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego UZUPEŁNIA ZESPÓŁ NADZORUJĄCY KOD

Bardziej szczegółowo

Ŝyć, mieszkać (On mieszka...) palić papierosy (On pali.)

Ŝyć, mieszkać (On mieszka...) palić papierosy (On pali.) Where does the lion live? The lion lives in Africa. * the lion = lions (lew jako gatunek zwierząt a nie konkretny lew) Does your dad smoke? No, he doesn t. live (He lives...) smoke (He smokes.) Ŝyć, mieszkać

Bardziej szczegółowo

Tiger 2 Wymagania edukacyjne dla klasy 2 SP

Tiger 2 Wymagania edukacyjne dla klasy 2 SP Tiger 2 Wymagania edukacyjne dla klasy 2 SP WYMAGANIA PODSTAWOWE WYMAGANIA PONADPODSTAWOWE UNIT 1 A SURPRISE Umiejętności Nazywa pomieszczenia w domu, tj.: bathroom, bedroom, dining room, garage, hall,

Bardziej szczegółowo

Nick Beare. Zeszyt c wiczen

Nick Beare. Zeszyt c wiczen Nick Beare Zeszyt c wiczen Where is it? WSKA ZÓW KA Staraj się jak najczęściej używać wyrażeń z sekcji asy nglish. Dzięki tym prostym zdaniom łatwiej nawiążesz rozmowę i wyrazisz swoje myśli. vo s q F

Bardziej szczegółowo

ROZKŁAD MATERIAŁU DLA GRUPY 3-LATKÓW. (My) Hands, feet; eyes, ears, nose, mouth, one, two. I love you! A kiss for you. What s this? Who s this?

ROZKŁAD MATERIAŁU DLA GRUPY 3-LATKÓW. (My) Hands, feet; eyes, ears, nose, mouth, one, two. I love you! A kiss for you. What s this? Who s this? MIESIĄC TEMAT WPROWADZANE SŁOWNICTWO PODSTAWOWE ZWROTY I WYRAŻENIA REALIZOWANY MATERIAŁ WRZESIEŃ *Hello! *Red and Blue *My face & my body Hello, Bye- bye, up, down; imiona bohaterów kursu CJ Crayon, red,

Bardziej szczegółowo

Juniorek. Pisemko Niepublicznego Przedszkola Juniorek w Inowrocławiu. BUTTERFLIES- MOTYLKI (3-latki) AIMS- CELE:

Juniorek. Pisemko Niepublicznego Przedszkola Juniorek w Inowrocławiu. BUTTERFLIES- MOTYLKI (3-latki) AIMS- CELE: Juniorek Pisemko Niepublicznego Przedszkola Juniorek w Inowrocławiu Nr 1, wrzesień 2016 BUTTERFLIES- MOTYLKI (3-latki) HELLO! AIMS- CELE: Kształtowanie umiejętności przywitania i pożegnania się w j. angielskim,

Bardziej szczegółowo

Rozkład materiału Plan wynikowy

Rozkład materiału Plan wynikowy My World 1 Rozkład materiału Plan wynikowy Zofia Stachura Spis treści 1. Rozkład materiału 4 2. Plan wynikowy 11 4 My World 1. Rozkład materiału 1. Rozkład materiału ROZDZIAŁ LEKCJA FUNKCJE JĘZYKOWE SŁOWNICTWO

Bardziej szczegółowo

Happy Birthday! Happy Birthday!

Happy Birthday! Happy Birthday! Happy irthday! Happy irthday! to be Uzupełnij tekst, używając wyrazów z ramki. It I It I We He She Hi. I am Matt. am with my family today. are happy. This is my brother, Luke. is thirteen. My granny is

Bardziej szczegółowo

JĘZYK ANGIELSKI MIESIĄC PAŹDZIERNIK / LISTOPAD. w grupach: WIEWIÓRKI, ŻABKI, PUCHATKI i SŁONECZKA(4-latki)

JĘZYK ANGIELSKI MIESIĄC PAŹDZIERNIK / LISTOPAD. w grupach: WIEWIÓRKI, ŻABKI, PUCHATKI i SŁONECZKA(4-latki) MIESIĄC PAŹDZIERNIK / LISTOPAD w grupach: WIEWIÓRKI, ŻABKI, PUCHATKI i SŁONECZKA(4-latki) Rozdział wstępny (Starter ) Hello, hello! i rozdział I Colours! - uczą się witać i przedstawiać. - słuchają piosenki

Bardziej szczegółowo

My World 1 Rozkład materiału

My World 1 Rozkład materiału ROZDZIAŁ LEKCJA Zapis w dzienniku FUNKCJE JĘZYKOWE SŁOWNICTWO I STRUKTURY JĘZYKOWE PODSTA WA PROGRA MOWA INNE UMIEJĘTNOŚCI 1 2 3 4 6 1. Hello! Opener It s nice to see you. Witamy się i żegnamy po angielsku.

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA. Poziom A1 wg CEF (ESOKJ) Aleksandra Sobala

KRYTERIA OCENIANIA. Poziom A1 wg CEF (ESOKJ) Aleksandra Sobala KRYTERIA OCENIANIA Poziom A1 wg CEF (ESOKJ) Aleksandra Sobala Treści nauczania zgodne z nową podstawą programową od 2009 r. WYMOGI EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KRYTERIA OCENIANIA

Bardziej szczegółowo

Piosenki/Rymowanki: Słownictwo: It s me!

Piosenki/Rymowanki: Słownictwo: It s me! ENGLISH FUN CLUB PAŹDZIERNIK GR. II (wtorek) 2013/2014 It s me! Good morning! Dzień dobry! Hello! Cześć! Goodbye! Do widzenia! See you! Do zobaczenia! What s your name? Jak masz na imię? I m. Jestem My

Bardziej szczegółowo

How many monkeys?: How many monkeys? One, one! How many monkeys? One monkey! Hello song: Hello, hello, hello *3 I am Sue

How many monkeys?: How many monkeys? One, one! How many monkeys? One monkey! Hello song: Hello, hello, hello *3 I am Sue Hello song: Hello, hello, hello *3 I am Sue Hello, hello, hello *3 I am Jack Goodbye song: Goodbye Jack and Sue. Goodbye Jack. Goodbye Sue. Goodbye Jack and Sue. Elephants and fishes: How many elephants/fishes?

Bardziej szczegółowo

Oxford Explorers 2 Kryteria oceny

Oxford Explorers 2 Kryteria oceny Oxford Explorers 2 Kryteria oceny Hello again! OCENA 1 rozdziału Hello again nie popełniając z rozdziału Hello again, czasem po nagrań z rozdziału Hello again, często po z rozdziału Hello again, często

Bardziej szczegółowo

ZAKRES MATERIAŁU GRUPY: 4 LATKI - ŻABKI, 4-5- LATKI - WIEWIÓRKI WRZESIEŃ

ZAKRES MATERIAŁU GRUPY: 4 LATKI - ŻABKI, 4-5- LATKI - WIEWIÓRKI WRZESIEŃ ZAKRES MATERIAŁU GRUPY: 4 LATKI - ŻABKI, 4-5- LATKI - WIEWIÓRKI WRZESIEŃ I. GREETINGS POZDROWIENIA. 1. SŁOWNICTWO: What's your name? - Jak masz na imię? Hello, I'm... - Cześć, jestem... How are you? -

Bardziej szczegółowo

Język angielski IV gr. Maj/Czerwiec. Tematy: Owoce; Warzywa; Zwierzęta egzotyczne; Owady; Ptaki; Mieszkańcy mórz; Wakacje ; Umiejętności:

Język angielski IV gr. Maj/Czerwiec. Tematy: Owoce; Warzywa; Zwierzęta egzotyczne; Owady; Ptaki; Mieszkańcy mórz; Wakacje ; Umiejętności: Język angielski IV gr. Maj/Czerwiec Tematy: Owoce; Warzywa; Zwierzęta egzotyczne; Owady; Ptaki; Mieszkańcy mórz; Wakacje ; Umiejętności: Znajomość nazw owoców: a pineapple, grapes, a strawberry, bananas,

Bardziej szczegółowo

Families. y words. My Picture Dictionary. The family. 1 Wpisz wyrazy z ramki do odpowiednich tabelek. brother. brother dad sister mum granny granddad

Families. y words. My Picture Dictionary. The family. 1 Wpisz wyrazy z ramki do odpowiednich tabelek. brother. brother dad sister mum granny granddad Families My Picture Dictionary The family Wpisz wyrazy z ramki do odpowiednich tabelek. brother brother dad sister mum granny granddad Podpisz obrazek, używając wyrazów z ćwiczenia. brother my m y words

Bardziej szczegółowo

SCENE 1. Mummy: Grandma s very sick today. Please take it to her now. Be good - and don t stop in the big, dark, wood!

SCENE 1. Mummy: Grandma s very sick today. Please take it to her now. Be good - and don t stop in the big, dark, wood! Scenariusz językowego przedstawienia teatralnego,,czerwony Kapturek połączonego z lekcją języka angielskiego,, Little Red Riding Hood by the Brothers Grimm (June 2013 ) Narrator 1 (a bird): SCENE 1 This

Bardziej szczegółowo

People. People. my words. My Picture Dictionary. Appearance adjectives. 1 Podpisz obrazki. a l / t d - l

People. People. my words. My Picture Dictionary. Appearance adjectives. 1 Podpisz obrazki. a l / t d - l People People My Picture Dictionary Appearance adjectives 1 Podpisz obrazki. 1 f a t a l / t d - l 6 h o / o g Uzupełnij krzyżówkę wyrazami z ramki. good-looking fat short thin young old ugly tall 8 1

Bardziej szczegółowo

Wstęp. W ramach serii Angielski dla dzieci na rynku pojawiły się ponadto następujące zestawy:

Wstęp. W ramach serii Angielski dla dzieci na rynku pojawiły się ponadto następujące zestawy: ANGIELSKI DLA DZIECI Wstęp Zapraszamy rodziców i dzieci do zabawy z książką i kartami obrazkowymi 100 pierwszych słówek. Jest to zestaw 100 kart, które ułatwią dziecku poznanie i utrwalenie słownictwa

Bardziej szczegółowo

DODATKOWE ĆWICZENIA EGZAMINACYJNE

DODATKOWE ĆWICZENIA EGZAMINACYJNE I.1. X Have a nice day! Y a) Good idea b) See you soon c) The same to you I.2. X: This is my new computer. Y: Wow! Can I have a look at the Internet? X: a) Thank you b) Go ahead c) Let me try I.3. X: What

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO

KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO Sky High Starter W Kryteriach Oceniania nie zostały uwzględnione oceny: niedostateczna oraz celująca. Szczegółowe kryteria oceniania na ocenę niedostateczną są

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KWIECIEŃ 2010 UZUPEŁNIA ZESPÓŁ NADZORUJĄCY. miejsce na naklejkę z kodem PESEL KOD UCZNIA

EGZAMIN W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KWIECIEŃ 2010 UZUPEŁNIA ZESPÓŁ NADZORUJĄCY. miejsce na naklejkę z kodem PESEL KOD UCZNIA Centralna Komisja Egzaminacyjna Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu. Układ graficzny CKE 2010 UZUPEŁNIA ZESPÓŁ NADZORUJĄCY KOD UCZNIA PESEL miejsce na naklejkę z

Bardziej szczegółowo

V EDYCJA MIĘDZYSZKOLNEGO KONKURSU JĘZYKA ANGIELSKIEGO THE SMARTERS BRAIN TWISTER

V EDYCJA MIĘDZYSZKOLNEGO KONKURSU JĘZYKA ANGIELSKIEGO THE SMARTERS BRAIN TWISTER V EDYCJA MIĘDZYSZKOLNEGO KONKURSU JĘZYKA ANGIELSKIEGO THE SMARTERS BRAIN TWISTER KOD Ex.1 24 Ex.2 10 Ex.3 6 Ex.4 14 Ex.5 5 Ex.6 5 Total 64 KLASA II 16 kwietnia 2013 1. Zaznacz poprawną odpowiedź. UWAGA!!!

Bardziej szczegółowo

Poziom podstawowy Czynności ucznia: Rozumie polecenia: Dance on your toes!, Touch your nose!, Jump up high!, Wave bye bye!

Poziom podstawowy Czynności ucznia: Rozumie polecenia: Dance on your toes!, Touch your nose!, Jump up high!, Wave bye bye! NAUCZYCIEL: mgr Sandra Michalska PODRĘCZNIK: Here s Patch the Puppy 2(dla 3-4 latków) INTRODUCTORY UNITPLAN WYNIKOWY H INTRODUCTORY UNIT HELLO, PATCH Rozumie zwrot: Knock! Rozumie zwroty: How are you?

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z języka angielskiego dla klasy 1 na rok szkolny 2012/2013

Wymagania edukacyjne z języka angielskiego dla klasy 1 na rok szkolny 2012/2013 Wymagania edukacyjne z języka angielskiego dla klasy 1 na rok szkolny 2012/2013 Dział programu Wymagania podstawowe Wymagania ponadpodstawowe 1. Okres bezpodręcznikowy Zna formy powitania, przedstawiania

Bardziej szczegółowo

English Quest 1 JĘZYK ANGIELSKI KLASA I SZKOŁA PODSTAWOWA

English Quest 1 JĘZYK ANGIELSKI KLASA I SZKOŁA PODSTAWOWA English Quest 1 JĘZYK ANGIELSKI KLASA I SZKOŁA PODSTAWOWA WYMAGANIA PODSTAWOWE WYMAGANIA PONADPODSTAWOWE UNIT 1 SCHOOL ZONE Środki językowe Umiejętności wg NPP Nazywa podstawowe przybory szkolne, tj.:

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO

KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO Sky Starter W Kryteriach Oceniania nie zostały uwzględnione oceny: niedostateczna oraz celująca. Szczegółowe kryteria oceniania na ocenę niedostateczną są takie

Bardziej szczegółowo

Nick Beare. MEN nr. Ksiazka ucznia

Nick Beare. MEN nr. Ksiazka ucznia Nick Beare N nr Ksiazka ucznia Who is it? Posłuchaj nagrania. Następnie posłuchaj drugiej części nagrania i powiedz, jakich wyrazów brakuje w usłyszanych zestawach słów..8 Paul Peter Katie face 5 hair

Bardziej szczegółowo

Program nauczania języka angielskiego One,two,three na podstawie programu Playway to English dla grupy 2 latków autorstwa Magdaleny Balickiej.

Program nauczania języka angielskiego One,two,three na podstawie programu Playway to English dla grupy 2 latków autorstwa Magdaleny Balickiej. Program nauczania języka angielskiego One,two,three na podstawie programu Playway to English dla grupy 2 latków autorstwa Magdaleny Balickiej. Wrzesień Data: 08.09.2009r. Temat: Hello- wprowadzenie zwrotu.

Bardziej szczegółowo

Scenariusz zajęć do programu kształcenia Myślę- działam- idę w świat. Temat lekcji: Wild animals.

Scenariusz zajęć do programu kształcenia Myślę- działam- idę w świat. Temat lekcji: Wild animals. Scenariusz zajęć do programu kształcenia Myślę- działam- idę w świat Autor: Justyna Krawczyk Klasa II Edukacja językowa: język angielski Temat lekcji: Wild animals. Cel/cele zajęć: Uczeń: nazywa 8 dzikich

Bardziej szczegółowo

Egzemplarz bezpłatny. Wyłącznie dla nauczycieli. Nie podlega odsprzedaży. Placement Tests. Levels 1 and 2 Regina Raczyńska

Egzemplarz bezpłatny. Wyłącznie dla nauczycieli. Nie podlega odsprzedaży. Placement Tests. Levels 1 and 2 Regina Raczyńska Egzemplarz bezpłatny. Wyłącznie dla nauczycieli. Nie podlega odsprzedaży. Placement Tests Levels 1 and 2 Regina Raczyńska Wstep Testy klasyfikacyjne Testy klasyfikacyjne (Placement Tests) pomagają nauczycielom

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z j. angielskiego na rok szkolny 2013/2014 klasa 1 szkoła podstawowa

Wymagania edukacyjne z j. angielskiego na rok szkolny 2013/2014 klasa 1 szkoła podstawowa Dominika Birkenmajer Wymagania edukacyjne z j. angielskiego na rok szkolny 2013/2014 klasa 1 szkoła podstawowa 1. zakres tematyczny: powitania, pożegnania liczenie 1-10 kolory, owoce moje zabawki przybory

Bardziej szczegółowo

Zasady oceniania z języka angielskiego dla klas 1-3 w Szkole Podstawowej w Otorowie.

Zasady oceniania z języka angielskiego dla klas 1-3 w Szkole Podstawowej w Otorowie. Zasady oceniania z języka angielskiego dla klas 1-3 w Szkole Podstawowej w Otorowie. I. Sposoby sprawdzania i zasady oceniania osiągnięć uczniów: Uczniowie oceniani są na podstawie obserwacji nauczyciela

Bardziej szczegółowo

ZASADY OCENIANIA WEWNĄTRZSZKOLNEGO Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KLASACH I-III

ZASADY OCENIANIA WEWNĄTRZSZKOLNEGO Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KLASACH I-III ZASADY OCENIANIA WEWNĄTRZSZKOLNEGO Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KLASACH I-III Nadrzędnym celem nauczania języka angielskiego w klasach I-III jest opanowanie przez uczniów podstaw języka angielskiego w stopniu

Bardziej szczegółowo

Kryteria ocen-język angielski- klasa II. Podręcznik: English Adventure - 2

Kryteria ocen-język angielski- klasa II. Podręcznik: English Adventure - 2 Kryteria ocen-język angielski- klasa II Podręcznik: English Adventure - 2 Ocena Hello! Bardzo dobry 5 Uczeń: Zna i potrafi poprawnie nazwać kolory Zna i stosuje zwroty: Hello, I'm ( Zosia ) What's your

Bardziej szczegółowo

Aleksandra Sobala. (konsultacja: Alicja Cholewa-Zawadzka) KRYTERIA OCENIANIA

Aleksandra Sobala. (konsultacja: Alicja Cholewa-Zawadzka) KRYTERIA OCENIANIA Aleksandra Sobala (konsultacja: Alicja Cholewa-Zawadzka) KRYTERIA OCENIANIA (opracowane zgodnie wymaganiami nowej podstawy programowej obowiązującej od września 2009 roku) Poziom A1 wg CEF (ESOKJ) marzec

Bardziej szczegółowo

Primary Kid s Box 1 Poradnik dla rodziców i opiekunów

Primary Kid s Box 1 Poradnik dla rodziców i opiekunów Primary Kid s Box 1 Poradnik dla rodziców i opiekunów Propozycje gier i zabaw WSTĘP Krótka charakterystyka dziecka w wieku sześciu i siedmiu lat Dzieci sześcioletnie i siedmioletnie charakteryzują się

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNE ZASADY OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KLASACH I-III

WEWNĄTRZSZKOLNE ZASADY OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KLASACH I-III WEWNĄTRZSZKOLNE ZASADY OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KLASACH I-III Nadrzędnym celem nauczania języka angielskiego w klasach I-III jest opanowanie przez uczniów podstaw języka angielskiego w stopniu

Bardziej szczegółowo