INNOWACJA PEDAGOGICZNA. z wykorzystaniem innowacyjnych metod i technologii EDUSCIENCE. realizowana w klasie pierwszej

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "INNOWACJA PEDAGOGICZNA. z wykorzystaniem innowacyjnych metod i technologii EDUSCIENCE. realizowana w klasie pierwszej"

Transkrypt

1 INNOWACJA PEDAGOGICZNA z wykorzystaniem innowacyjnych metod i technologii EDUSCIENCE. realizowana w klasie pierwszej Gimnazjum im. gen. Franciszka Gągora w Koniuszowej w okresie od 1 września 2012 r. do 30 listopada 2014 r. Wdrażana w szkole innowacja Podnoszenie kompetencji uczniowskich w dziedzinie nauk matematyczno przyrodniczych i technicznych z wykorzystaniem innowacyjnych metod i technologii EDUSCIENCE jest elementem Projektu pod tym samym tytułem, realizowanego w zakresie Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet III Wysoka jakość systemu oświaty Działanie 3.5 projekty innowacyjne.

2 SPIS TREŚCI I. Wstęp I.1. Kontekst Innowacji założenia innowacyjnego projektu systemowego I.2. Uzasadnienie wdrożenia innowacji I.2.1. Przesłanki globalne i krajowe I.2.2. Przesłanki regionalne I.2.3. Przesłanki dotyczące Zespołu Szkół w Koniuszowej - Gimnazjum im. gen Franciszka Gągora w Koniuszowej II. III. IV. Cele innowacji Termin wprowadzenia i okres trwania Innowacji Placówka realizująca innowację V. Autorzy innowacji VI. Charakterystyka i opis innowacji VI.1. EDUSCIENCE jako innowacja programowa VI.2. EDUSCIENCE jako innowacja organizacyjna VI.3. EDUSCIENCE jako innowacja metodyczna VII. VIII. IX. Treści zajęć Innowacji Procedury osiągania zamierzonych celów oraz rodzaje aktywności planowane metody i formy pracy Źródła finansowania X. Monitoring i ewaluacja innowacji XI. Uwagi

3 Przyszłość Polski (...) zależy ona od nas samych (...). podejmując odpowiednie wybory i decyzje, możemy ją zmieniać każdego dnia. To MY, Polacy, definiujemy nasze przeznaczenie, wybierając odpowiednie drogi ku przyszłości. Jedna z nich, być może jedyna przyjemna, prowadzi przez krainę innowacyjności. Inne drogi to drogi cierniowe. Lub po prostu nudne, prowadzące donikąd. (Raport o innowacyjności polskiej gospodarki GO GLOBAL!) I. Wstęp I.1. Kontekst Innowacji założenia innowacyjnego projektu systemowego Realizowana w Zespole Szkół w Koniuszowej Gimnazjum im. gen. Franciszka Gągora innowacja pedagogiczna jest elementem projektu Podnoszenie kompetencji uczniowskich w dziedzinie nauk matematyczno przyrodniczych i technicznych z wykorzystaniem innowacyjnych metod i technologii EDUSCIENCE, realizowanego w zakresie Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet III Wysoka jakość systemu oświaty Działanie 3.5 projekty innowacyjne od 1 marca 2011 r. W etapie wdrożenia Projektu, trwającym od 1 stycznia 2012 r., do Projektu zakwalifikowano 250 losowo wybranych szkół w całej Polsce na wszystkich etapach kształcenia. W województwie małopolskim na liście wylosowanych szkół znalazło się 25 placówek (13 szkół podstawowych, 7 gimnazjów, 3 licea ogólnokształcące oraz 2 technika) wśród nich także nasza szkoła. Głównym celem Projektu jest zwiększenie zainteresowania podjęciem studiów na kierunkach o kluczowym znaczeniu dla gospodarki opartej na wiedzy uczniów i uczennic z całej Polski poprzez opracowanie, pilotażowe wdrożenie oraz upowszechnienie innowacyjnych programów nauczania z wykorzystaniem interaktywnej platformy e-learningowej. W ramach 1. etapu Projektu powstała nowoczesna platforma, na której umieszczono zasoby edukacyjne z zakresu przedmiotów matematyczno-przyrodniczych i technicznych dla wszystkich etapów edukacyjnych. Materiały (scenariusze lekcji, obrazy, filmy, animacje, prezentacje multimedialne i in.) zostały przygotowane przez pracowników naukowych Polskiej Akademii Nauk zrzeszonych w Centrum Badań Ziemi i Planet GEOPLANET, tj. Instytutu Geofizyki, Instytutu Nauk Geologicznych, Instytutu Oceanografii oraz Centrum Badań Kosmicznych. Naukowcom towarzyszyli nauczyciele praktycy, pracujący pod okiem specjalistów metodyków. Wszystkie zamieszczone na platformie zasoby są spójne z podstawą programową, stanowiącą załącznik do Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2008 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (Dz. U. Nr 4 poz. 17 z 2009 r.). Zasoby platformy edukacyjnej EDUSCIENCE będą systematycznie wzbogacane w drugim etapie Projektu, w którym będzie uczestniczyć Gimnazjum im. gen. Franciszka Gągora w Koniuszowej. Dzięki pracownikom Polskiej Akademii Nauk uczniowie będą mogli korzystać bezpośrednio z wiedzy naukowców zajmujących się na co dzień naukami przyrodniczymi, z badaczami osiągającymi sukcesy na skalę międzynarodową. Młodzież biorąca udział w projekcie będzie miała okazję wziąć udział w lekcjach on-line bezpośrednich transmisjach satelitarnych ze Stacji Polarnej na Spitsbergenie, z obserwatoriów w Książu, Raciborzu, Ojcowie, Belsku, Świdrze i Helu oraz z laboratorium i Muzeum Ziemi w Krakowie, a także ze statków badawczych Oceania

4 lub Horyzont II. W trakcie realizacji innowacji klasa IG wyjedzie na wycieczkę naukową do jednego z najlepszych obserwatoriów w Polsce, weźmie również udział w dwóch Piknikach Naukowych. Żaden dotychczasowy projekt z zakresu edukacji przyrodniczej w Polsce nie zapewniał beneficjentom tak żywego i fascynującego poznawania świata Science. Zajęcia prowadzone w ramach innowacji będą ponadto wykorzystywały i wdrażały najnowszą wiedzę nt. budowy mózgu i potrzeb człowieka oraz motywowania go do działania. Nauczyciele, uczniowie i rodzice będą wyposażeni w poradniki na temat nowoczesnych i skutecznych metod nauczania/uczenia się, wypracowane w pierwszym etapie Projektu we współpracy z Edukacją Pro Futuro i udziale światowej sławy eksperta w dziedzinie przyspieszonego uczenia się oraz doradcy rządu brytyjskiego w dziedzinie edukacji Colina Rose a. Wypracowane e-materiały będą również kompatybilne z tablicami multimedialnymi, które z pewnością uatrakcyjnią proces uczenia się w szkołach uczestniczących w projekcie. I.2. Uzasadnienie wdrożenia innowacji Za wprowadzeniem Innowacji Podnoszenie kompetencji uczniowskich w dziedzinie nauk matematyczno przyrodniczych i technicznych z wykorzystaniem innowacyjnych metod i technologii EDUSCIENCE przemawiają zarówno wyniki diagnoz i wnioski z raportów w skali makro (globalne tendencje i zjawiska w świecie, Europie i Polsce), jak i w skali mikro (tendencje, zjawiska, badania i diagnozy regionalne, lokalne, wewnątrzszkolne). I tak: I.2.1. Przesłanki globalne i krajowe: 5 najważniejszych postulatów dla szkół początku XXI wieku to, w świetle najnowszych badań: Szersze wykorzystanie mobilnych technologii Stworzenie różnorodnych przestrzeni do nauki Włączenie narzędzi edukacji 2.0 do codziennych zajęć szkolnych Zapewnienie lepszego dostępu do cyfrowych pomocy naukowych Wyjście poza szkolne mury eksploracja takich dziedzin jak nauki przyrodnicze, technologia, nauki techniczne, matematyka. 1 Projekt EDUSCIENCE wychodzi naprzeciw wszystkim tym postulatom. Innowacja w edukacji, aby była skuteczna, musi stać się integralną częścią rewolucyjnych zmian społecznoekonomicznych 2 a z takimi zmianami mamy w ostatnich dziesięcioleciach do czynienia w szeroko pojętym otoczeniu szkoły. Ponadto, nie można mówić o innowacji w edukacji bez autentycznego zaangażowania młodzieży jako jej podmiotu. Całej młodzieży, nie tylko wybranej elity. 3 Projekt EDUSCIENCE włączył do innowacji szkoły zrekrutowane w drodze losowego doboru pozwala zatem rozwijać się dzieciom i młodzieży z różnych środowisk, w tym środowisk zagrożonych marginalizacją i wykluczeniem oraz środowisk o większym potencjale i mocniejszym kapitale społecznym. Uczniowie i nauczyciele beneficjenci projektu 1 Za: Agnieszka Andrzejczak, Czego pragną uczniowie?, eschoolnews; postulaty z raportu organizacji Projekt Tomorrow badania w grupie 280 tys. uczniów wszystkich typów szkół, 28 tys. nauczycieli,21 tys. rodziców i 3 tys. szkolnych administratorów. 2 Hess F., Educational Entrepreneurship, Cambridge, Harvard Education Press, Adam Jagiełło-Rusiłowski, Innowacje w szkole albo wykluczenie w życiu, EDUNEWS.PL

5 PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ w procesie wzajemnych kontaktów dzielą się wiedzą i doświadczeniem, uczestniczą w procesie wspólnego uczenia się. Wszyscy mają te same szanse i możliwości korzystania ze wsparcia, jakie zapewniają: nowe technologie, bezpośrednie kontakty (realne i wirtualne) ze środowiskiem nauki, dofinansowanie wycieczek, oferta Pikników Naukowych i Festiwali Nauki itp. Prof. Mirosław Miller jako innowację traktuje poszukiwanie nowych metod działania w oparciu o aktualną wiedzę. Podkreśla przy tym wartość uczenia się od innych najlepiej od najlepszych. 4 Projekt i Innowacja EDUSCIENCE, pozostając w pełnej zgodzie z obowiązującymi przepisami prawa oświatowego, w tym z obowiązującymi podstawami programowymi dla poszczególnych etapów edukacji kreuje nową metodykę nauczania i nowy model partnerstwa z twórcami najnowszej wiedzy w takich dziedzinach, jak: psychologia uczenia się (Accelerated Learning Systems, Edukacja Pro Futuro), nauki i badania matematyczno-przyrodnicze (naukowcy z Instytutu Oceanologii PAN, Centrum Badań Kosmicznych PAN, Instytutu Nauk Geologicznych PAN, Akademii Morskiej w Gdyni), technologia informacyjno-komunikacyjna (American-Systems). Tylko kraje o wysokim potencjale innowacyjności mają szansę zaistnieć w świecie gospodarki opartej na wiedzy. Kreatywność skutkująca postawami i działaniami innowacyjnymi jednostek i organizacji jest we współczesnym świecie kompetencją deficytową i prawdziwie kluczową. 5 Prof. Krzysztof Rybiński ostrzega, że bez działań mających na celu wzrost kreatywności i innowacyjności sektorów edukacji i nauki szykujemy sobie gospodarczy horror. Polska będzie małym krajem starych ludzi, znajdującym się w ogonie Europy. 6 Projekt EDUSCIENCE łamie szkodliwy dla innowacji model funkcjonowania w izolacji sektora edukacji i nauki. Rybiński i zespół autorów raportu GO GLOBAL! podkreślają, że polski system edukacji i finansowania badań skutecznie eliminują innowatorów, w szkołach i na uczelniach dominuje indywidualizm (podczas gdy kluczowa dla rozwoju jest praca w grupie), uczelnie wyższe koncentrują się zaś na narzędziach, a nie na rezultatach (dotyczy to również inwestowania pieniędzy unijnych wyposaża się np. laboratoria i placówki badawcze, ale nie upowszechnia się dostępu do nich np. nauczycielom lub uczniom-potencjalnym studentom). EDUSCIENCE otwiera drzwi najlepszych laboratoriów, instytutów naukowych, obserwatoriów, stacji badawczych przed szkołami. Autorzy raportu GO GLOBAL! piszą we wstępie do publikacji: Jaka będzie przyszłość Polski? Czy możemy ją kreować? Wielu Polaków jest przekonanych, że przyszłość Polski jest z góry określona i nieunikniona. My (...) jesteśmy pewni, że zależy ona od nas samych, że podejmując odpowiednie wybory i decyzje, możemy ją zmieniać każdego dnia. To MY, Polacy, definiujemy nasze przeznaczenie, wybierając odpowiednie drogi ku przyszłości. Jedna z nich, być może jedyna przyjemna, prowadzi przez krainę innowacyjności. Inne drogi to drogi cierniowe. Lub po prostu nudne, prowadzące donikąd. Innowacja czyni wolnym!!! Zaszczepienie kreatywności i innowacyjności w nauczycielach i uczniach uczestniczących w EDUSCIENCE zwiększa szanse na ich samosterowność w podejmowaniu kluczowych dla rozwoju decyzji (w tym również w odniesieniu do uczniowskich decyzji wyboru ścieżki edukacyjnej związanej z wyborem profili i kierunków matematyczno- 2 Hess F., Educational Entrepreneurship, Cambridge, Harvard Education Press, Adam Jagiełło Rusiłowski, Innowacje w szkole albo wykluczenie w życiu, EDUNEWS.PL 4 GO GLOBAL! Raport o innowacyjności polskiej gospodarki pod red. Prof. Krzysztofa Rybińskiego, 2011, 5 Por.: prof. nadzw. APS dr. hab. Maciej Karwowski - wykład zarejestrowany w trakcie Międzynarodowej Konferencji Kompetencje kluczowe - teoria i praktyka w kontekście uzdolnień dzieci i młodzieży, Świętokrzyskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli, Kielce, 2-3 czerwca 2011 r., 6 Por.: wykład prof. K. Rybińskiego o innowacyjnej gospodarce,

6 PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ przyrodniczych), pozostaje także w zgodzie z wnioskami i rekomendacjami z innych kluczowych dla sektora edukacji raportów, m.in. Raportu o kapitale intelektualnym Polski (2008), raportu Polska 2030 (2009), raportów z prestiżowego badania umiejętności 15-latków PISA (Program Międzynarodowej Oceny Umiejętności Uczniów) (2010 r. i wcześniejsze), Raportu o stanie edukacji Społeczeństwo w drodze do wiedzy (2011). Polski rynek pracy, zgodnie z danymi Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, potrzebuje specjalistów z zakresu fizyki, chemii, informatyki, a Projekt i Innowacja EDUSCIENCE promują ww. nauki i stanowić będą zachętę dla uczniów do kontynuowania w przyszłości kształcenia w tym zakresie. W ramach projektu powstaną bowiem: nowatorskie programy nauczania przedmiotów matematyczno-przyrodniczych, interaktywna platforma e-learningową i inne narzędzia skierowane do uczniów, które przyczynią się do zwiększenia zainteresowania kontynuacją kształcenia na kierunkach o kluczowym znaczeniu dla gospodarki opartej na wiedzy. Innowacja EDUSCIENCE wychodzi na przeciw polityce edukacyjnej Państwa, której priorytetem jest wzmocnienie kompetencji matematycznych i technicznych uczniów na wszystkich etapach edukacji. I.2.2. Przesłanki regionalne Założenia projektu EDUSCIENCE wpisują się w założenia Aktualizowanej obecnie Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Małopolskiego 7. Jak zauważają analitycy: Polska znajduje się obecnie na etapie tworzenia regionalnych strategii innowacji i są to niewątpliwie ważne i słuszne działania. Jednakże (...) bez odpowiedniej strategii rozwoju edukacji, a co ważniejsze, działań w tym kierunku, wdrażanie wszelkich strategii innowacji będzie bardzo utrudnione. Należy pamiętać, ze zdolność do wytwarzania innowacji może pochodzić z zewnątrz regionu, można wytwarzać innowacje w małych izolowanych ośrodkach badawczych, ale konsumpcja czy wchłanianie innowacji są nierozerwalnie związane z jakością kapitału społecznego, który w prostej mierze jest pochodną wykształcenia. 8 Według danych na rok 2006 Polska była obok Grecji i Łotwy najgorszym państwem pod względem innowacyjności. Specjalnie skonstruowany wskaźnik poziomu innowacyjności wyniósł w Polsce 0,22, podczas, gdy średnia dla Unii Europejskiej (UE-25) wyniosła 0,457. Taki stan rzeczy nie napawa optymizmem. Kraje o niskim poziomie innowacyjności nie będą w stanie konkurować z innymi, lepszymi pod tym względem. Podobnie jest w odniesieniu do regionów, tzw. NUTS 2. W Polsce są nimi województwa. Porównując sytuację województwa Małopolskiego na tle innych regionów należy zwrócić uwagę, że wymaga on przede wszystkim: 1) zatrudnienia osób z wykształceniem wyższym i/lub stopniem naukowym (zostało one zadeklarowano tylko w 31 przedsiębiorstwach (ok. 30%), z czego jedynie w 6 firmach takich pracowników jest więcej niż 10) 2) doświadczenia osób w branży badawczo rozwojowej co stanowi zaledwie 23% podmiotów; 3) współpracy z organizacjami podaży innowacji z uczelniami wyższymi, instytutami badawczymi, instytucjami szkoleniowymi bądź centrami innowacji i zaawansowanymi technologiami. Są to 4 spośród 84 ankietowanych (na chwilę obecną jest to tylko 7% badanych firm) 7 informacje o założeniach Strategii, na stronie internetowej: 8 Za: Guzik R., 2004, Przestrzenne zróżnicowanie potencjału innowacyjnego w Polsce [w:] Górzyński M., Woodward R. (red.) Innowacyjność polskiej gospodarki. Zeszyty Innowacyjne 2. CASE Centrum Analiz Społeczno-Ekonomicznych, Warszawa,

7 4) współpracy sfery nauki, przedsiębiorstw przemysłowych i instytucji otoczenia biznesu celem rozwoju województwa małopolskiego. 5) uatrakcyjnienia regionu (nie tylko jako miejsca zamieszkania, pracy i spędzania czasu wolnego) poprzez zwrócenie większej uwagi na kapitał intelektualny poziom wykształcenia, indywidualne talenty, wiedza, kreatywność i aspiracje Projekt EDUSCIENCE może mieć wpływ na poprawę lokat województwa małopolskiego (beneficjentami są dzieci i młodzież, którzy w bliższej lub dalszej przyszłości będą wybierać dalszą ścieżkę kształcenia). Uczniowie województwa małopolskiego osiągają średnie wyniki ze sprawdzianu i egzaminów zewnętrznych w obszarze przedmiotów matematyczno-przyrodniczych. Wzrost atrakcyjności nauczania tych przedmiotów w EDUSCIENCE, zastosowanie najnowszych metod i narzędzi nauczania będzie przyczynkiem do wzrostu zainteresowania przedmiotami matematyczno-przyrodniczymi w klasach realizujących Projekt atrakcyjność przedmiotu ma szansę wpłynąć na wyniki tych uczniów. Należy zwrócić uwagę, iż w województwie małopolskim w 2009 roku wyższe studia zawodowe ukończyło blisko 44% ogółu absolwentów, z czego 86% otrzymało tytuł licencjata, a 14% tytuł inżyniera. Podobnie jak w innych regionach nadal istotnym problemem w funkcjonowaniu różnego typu placówek kształcenia zawodowego pozostaje rozdźwięk pomiędzy modelem kształcenia jego programem i formą, a faktycznymi potrzebami pracodawców. Ranking najlepszych uczelni wyższych świata, publikowany przez Uniwersytet Jiao Tong (tzw. Lista szanghajska) za 2010 rok uwzględnia jedynie dwie polskie uczelnie: Uniwersytet Jagielloński oraz Uniwersytet Warszawski. Po raz kolejny jednak uczelnie te zostały sklasyfikowane dopiero w 4. setce. W roku akademickim 2009/2010 funkcjonowały w Małopolsce 33 szkoły wyższe. Kształcono w nich 212 tys. studentów, tj. 11% ogólnej liczby studentów w kraju (2. miejsce po Mazowszu, wzrost o 11 tys. względem roku 2005/2006). Po dynamicznym wzroście liczby studentów w latach (ok. 7-8% rocznie) trend wzrostowy uległ spowolnieniu, by w 2009 roku spaść do 0,5%. Pod względem liczby studentów szkół wyższych na kierunkach matematycznych, przyrodniczych i technicznych, region plasuje się na 3 pozycji, po województwach: śląskim i zachodniopomorskim Biorąc pod uwagę zmiany zachodzące na rynku pracy, szczególnego znaczenia nabiera zdolność uczenia się przez całe życie. Podnoszenie umiejętności na różnych etapach życia jest warunkiem sprostania rosnącym potrzebom rynku pracy. Pod względem udziału osób dorosłych (25-64 lata) w kształceniu i szkoleniach, region plasuje się nie tylko poniżej średniej unijnej, ale też poniżej średniej dla Polski. W 2009 roku w przypadku Małopolski wskaźnik ten kształtował się na poziomie 4,1%, przy średniej dla kraju 4,7% oraz średniej dla UE 27 9,3%. Niezadawalającą sytuacje województwa małopolskiego przedstawia raport Regional Innovation Scoreboard 2009, w którym Małopolska wraz z województwami: śląskim, dolnośląskim, pomorskim i mazowieckim została zaliczona do grupy regionów o średnio-niskim poziomie innowacyjności. W rankingu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości w 2010 roku województwo z liczbą 55 ośrodków wsparcia innowacji oraz przedsiębiorczości uplasowało się na 4. pozycji po województwie śląskim, Mazowszu i Wielkopolsce (wzrost z poziomu 47 i miejsca 6. w 2007 roku) Podsumowując projekt Eduscience - jest szansą stworzenia właściwych warunków dla kształcenia i doskonalenia kompetencji młodych ludzi oraz podnoszenia i zmiany kwalifikacji przez mieszkańców. Zmiany w organizacji pracy i wzrost oczekiwań pracodawców w zakresie poziomu umiejętności pracowników prowadzi do konfrontacji szkolnictwa z nowymi sukcesywnie wzrastającymi wymaganiami, co w konsekwencji wymusza dostosowywanie oferty edukacyjnej do aktualnych i przyszłych potrzeb rynku pracy. Należy więc kształtować

8 postawę przedsiębiorczości od najwcześniejszych etapów edukacji, która winna stanowić stały element systemów nauczania na każdym poziomie kształcenia. I.2.3. Przesłanki dotyczące Gimnazjum im. gen. Franciszka Gągora w Koniuszowej W Gimnazjum w Koniuszowej od dwóch lat postanowiliśmy położyć duży nacisk na rozwój kompetencji kluczowych takich jak rozumowanie i korzystanie z informacji. Są to ważne elementy edukacji, które stanowią o powodzeniu absolwenta na dzisiejszym rynku pracy. W ostatnich latach wyniki egzaminu gimnazjalnego w naszej szkole w dziedzinie nauk matematyczno-przyrodniczych plasowały się powyżej średniej Gminy Korzenna, Powiatu Nowosądeckiego czy też Województwa Małopolskiego. W bieżącym roku szkolnym 2011/2012 w części matematycznej uczniowie uzyskali wysoki ósmy stanin, a w części przyrodniczej siódmy. Wyniki były równo rozłożone pomiędzy dziewczęta a chłopcami. Niemniej jednak wynik ten choć relatywnie wysoki, stanowi odpowiednio w części matematycznej 66%, a w części przyrodniczej 64% możliwych do zdobycia punktów. Jednym z naszych celów jest zwiększenie procentowego udziału zadań rozwiązanych poprawnie, a co za tym idzie poprawę wyników uczniów. Dużą bolączką jest wyraźny brak zainteresowania uczniów zajęciami pozalekcyjnymi, szczególnie zajęciami z dziedziny nauk matematyczno-przyrodniczych. Udział w projekcie powinien wpłynąć pozytywnie na zwiększenie tego zainteresowania przy zastosowaniu nowatorskiego podejścia do przekazywania wiedzy oraz dzięki zastosowaniu nowoczesnych technologii i sprzętu. Szkoła do tej pory nie była wyposażona w tablicę interaktywną, a nasi uczniowie nie korzystali z platformy e-lerningowej. Niewątpliwie wyposażenie w nowoczesne pomoce dydaktyczne usprawni proces dydaktyczny oraz uatrakcyjni zajęcia, zwiększając zainteresowanie nimi wśród uczniów. Liczymy, że wpłynie to także na zwiększenie udziału w konkursach przedmiotowych, z przedmiotów matematyczno-przyrodniczych. II. Cele innowacji Cele innowacji wdrażanej w szkole są spójne z celami Projektu Podnoszenie kompetencji uczniowskich w dziedzinie nauk matematyczno przyrodniczych i technicznych z wykorzystaniem innowacyjnych metod i technologii EDUSCIENCE, realizowanego w zakresie Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet III Wysoka jakość systemu oświaty Działanie 3.5 projekty innowacyjne, tj.: Cel ogólny: Zwiększenie zainteresowania podjęciem studiów na kierunkach o kluczowym znaczeniu dla gospodarki opartej na wiedzy uczniów/uczennic poprzez opracowanie, pilotażowe wdrożenie oraz upowszechnienie innowacyjnych programów nauczania w klasie pierwszej gimnazjum wykorzystujących interaktywną platformę e-learningową wyspecjalizowaną w nowatorskim kształceniu z zakresu nauk przyrodniczych, informatycznych oraz języków obcych.

9 Cele szczegółowe: - zwiększenie zainteresowania naukami matematyczno-przyrodniczymi / informatyczno-technicznymi / językami obcymi dzięki diametralnej zmianie dotychczasowej formuły nauczania; - wzrost umiejętności związanych z rozpoznawaniem i definiowaniem programów badawczych oraz stosowaniem metod badawczych w obrębie science dzięki udziałowi uczniów w realnym procesie badawczym; - rozwój umiejętności posługiwania się technologią informatyczno-komputerową w procesie uczenia się dzięki zastosowaniu metody e-learningu/blended learningu; - zwiększenie zainteresowania science u dziewcząt dzięki zastosowaniu wrażliwych na kwestie płci form promocji projektu, prowadzeniu zajęć oraz konstrukcji programów nauczania. Cele szczegółowe specyficzne dla szkoły wdrażającej innowację: - zwiększenie zainteresowania wśród uczniów Gimnazjum im. gen Franciszka Gągora udziałem w konkursach przedmiotowych (matematyka, informatyka, geografia, fizyka, chemia, biologia) organizowanych przez Małopolskiego Kuratora Oświaty w Krakowie. - zwiększenie zainteresowania uczniów gimnazjum zajęciami pozalekcyjnymi o tematyce matematycznotechnicznej organizowanymi w szkole - rozwój kompetencji kluczowych wśród uczniów takich jak: rozumowanie i wykorzystywanie wiedzy w praktyce - poprawy jakości kształcenia i wyników nauczania w szkole poprzez nawiązanie współpracy z innymi szkołami oraz instytucjami naukowymi III. Termin wprowadzenia i okres trwania Innowacji Termin wprowadzenia i okres trwania Innowacji jest spójny z etapami Projektu EDUSCIENCE, realizowanego w całej Polsce, tj.: wrzesień rozpoczęcie testowania Projektu w szkołach czerwiec 2013 i ewaluacja zewnętrzna czerwiec zakończenie testowania w szkołach listopad rozesłanie materiałów metodycznych i informacji o produkcie końcowym do szkół, udostępnienie produktu końcowego wszystkim szkołom w Polsce Terminarz wdrażania i realizacji Innowacji Podnoszenie kompetencji uczniowskich w dziedzinie nauk matematyczno przyrodniczych i technicznych z wykorzystaniem innowacyjnych metod i technologii EDUSCIENCE w Gimnazjum im. gen. Franciszka Gągora w Koniuszowej ilustruje poniższy schemat:

10 Przygotowanie dokumentacji innowacji i złożenie wniosku do Kuratorium Oświaty w Krakowie

11 IV. Placówka realizująca innowację Zespół Szkół w Koniuszowej - został powołany Uchwałą Rady Gminy Korzenna w 2005 r. Obecnie w skład Zespołu Szkół wchodzą: Szkoła Podstawowa im. gen. Franciszka Gągora w Koniuszowej wraz z Oddziałem Przedszkolnym oraz Gimnazjum im. gen. Franciszka Gągora w Koniuszowej. Łącznie w zespole jest 9 oddziałów szkolnych oraz jeden przedszkolny. W szkole w roku szkolnym 2011/2012 uczy się 46 gimnazjalistów, 90 uczniów szkoły podstawowej oraz 17 przedszkolaków. Realizację innowacji przewidujemy w klasie I gimnazjum. W oparciu o dane z rekrutacji do Gimnazjum im. gen. Franciszka Gągora planujemy w roku szkolnym 2012/2013 utworzyć oddział 16 osobowy. Nasze Gimnazjum jest szkołą obwodową, ale uczęszczają do niego także uczniowie z poza obwodu, np. z Librantowej, Boguszowej lub Mogilna. Innowacja będzie realizowana na takich przedmiotach jak: matematyka, informatyka, geografia, biologia, chemia i fizyka. V. Autorzy innowacji. Program innowacji pozostaje w ścisłym związku z koncepcją Projektu Podnoszenie kompetencji uczniowskich w dziedzinie nauk matematyczno przyrodniczych i technicznych z wykorzystaniem innowacyjnych metod i technologii EDUSCIENCE, realizowanego w zakresie Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet III Wysoka jakość systemu oświaty Działanie 3.5 projekty innowacyjne. Podstawę innowacji stanowią zasoby platformy EDUSCIENCE, zawierające w kwietniu 2012 roku: 175 prezentacji multimedialnych, 21 animacji, 29 filmów, 452 plików graficznych, 596 plików dźwiękowych w wersji angielskiej, 156 zestawów pytań, 150 scenariuszy lekcji, a w rozbiciu na przedmioty: 576 zasobów do nauczania przyrody, 528 geografii, 245 fizyki, 186 biologii, 98 matematyki, 64 chemii. Łącznie na platformie nauczyciele mają do dyspozycji ponad 1200 materiałów, opracowanych przez pracowników naukowych Polskiej Akademii Nauk zrzeszonych w Centrum Badań Ziemi i Planet GEOPLANET, tj. Instytutu Geofizyki, Instytutu Nauk Geologicznych, Instytutu Oceanografii oraz Centrum Badań Kosmicznych. Pracom naukowców nad tworzeniem zasobów towarzyszyli w pierwszym etapie projektu (marzec-październik 2011 r.) nauczyciele praktycy pod okiem specjalistów metodyków. Ilość zasobów będzie się systematycznie powiększać od 1 września 2012 r., po przystąpieniu 250 szkół z całej Polski do realizacji innowacji. Każdy z nauczycieli EDUSCIENCE będzie miał możliwość twórczego adaptowania zasobów (tworzenia i publikowania lekcji stworzonych z kompilacji istniejących zasobów) oraz uzupełniania zasobów platformy autorskimi propozycjami lekcji, ćwiczeń, materiałów. Tak więc od września 2012 r. współautorami Innowacji stają się nauczyciele z Gimnazjum im. gen. Franciszka Gągora w Koniuszowej: Andrzej Gołębiewski - nauczyciel informatyki Iwona Gągola-Ogorzałek - nauczyciel matematyki Renata Pach - nauczyciel geografii Anna Kowalska - nauczyciel chemii, fizyki i biologii - szkolny administrator projektu

12 Pierwszym zadaniem tych nauczycieli-współautorów Innowacji będzie zaadaptowanie programów nauczania poszczególnych przedmiotów tak, aby w procesie dydaktycznym wykorzystać zasoby platformy, narzędzia TKI i nowe pomoce dydaktyczne. VI. Charakterystyka i opis innowacji. Opierając się na charakterystykach innowacji, popularyzowanych przez Małopolskiego Kuratora Oświaty, uznaliśmy wdrażaną od września 2012 r. w Gimnazjum im. gen. Franciszka Gągora Innowację Podnoszenie kompetencji uczniowskich w dziedzinie nauk matematyczno przyrodniczych i technicznych z wykorzystaniem innowacyjnych metod i technologii EDUSCIENCE za zmianę wieloaspektową łączącą w sobie cechy innowacji programowej, organizacyjnej i metodycznej. VI.1. EDUSCIENCE jako innowacja programowa Przez innowację programową, rozumiemy nowatorskie rozwiązania, wzbogacające materialną i techniczną infrastrukturę pedagogicznego doświadczenia. Zaliczamy do nich m.in. nowe, atrakcyjne podręczniki, pracownie przedmiotowe, pomoce, środki dydaktyczne. Dotyczy ona wszelkich wprowadzanych zmian treści kształcenia, wychowania, opieki i terapii. Nauczyciele/autorzy innowacji EDUSCIENCE, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, wybierają podręcznik z listy podręczników dopuszczonych przez Ministra Edukacji Narodowej do użytku szkolnego oraz modyfikują program(y) nauczania: ZAJĘCIA EDUKACYJNE Matematyka Informatyka AUTOR Anna Drążek Małgorzata Rostkowska Piotr Durka TYTUŁ PROGRAMU Program nauczania matematyki w gimnazjum Matematyka wokół nas Informatyka dla Ciebie program nauczania informatyki w gimnazjum. Geografia Ewa Maria Tuz Dawid Szczypiński Program nauczania geografii dla gimnazjum Planeta - Nowa Era. Biologia Anna Zdziennicka Program nauczania biologii Puls życia. Chemia Fizyka Anna Kandia Zofia Kluz Michał Poźniczek Grażyna Francuz Ornat Teresa Kulawik Chemia w gimnazjum program nauczania chemii w gimnazjum. Program nauczania fizyki w gimnazjum Spotkania z fizyką.

13 zgodnie z założeniami projektu EDUSCIENCE: 30% treści podstawy programowej przewidzianej do realizacji w latach szkolnych 2012/2013 oraz 2013/2014 będzie realizowane z wykorzystaniem zasobów i możliwości innowacyjnej platformy edukacyjnej EDUSCIENCE. Technologicznym i merytorycznym wsparciem dla realizacji programów będą: tablica interaktywna z oprogramowaniem, w tym z dostępem do platformy e-learningowej, zawierającej unikatowe materiały edukacyjne oraz umożliwiającej transmisje i kontakty on-line z naukowcami, a także kontakty z innymi nauczycielami i uczniami uczestniczącymi w Projekcie EDUSCIENCE. Rysunek 1. Strona główna platformy EDUSCIENCE Nauczyciel poprzez wyszukiwarkę będzie mógł wyszukać zasoby potrzebne do realizacji wybranej treści podstawy programowej, wybranego działu nauczania czy wybranego tematu lekcji: Rysunek 2. Zasoby platformy EDUSCIENCE

14 Rysunek 3. Możliwości wyszukiwarki zasobów treść: WULKANY Rysunek 4. Możliwości wyszukiwarki przykładowe (wybrane spośród wielu) OBRAZY

15 Rysunek 5. Możliwości wyszukiwarki treść ŚWIATŁO, etap edukacyjny: III i IV Wszystkie zamieszczone na platformie zasoby odzwierciedlają treści zgodne z podstawą programową oraz ze stanem najnowszej wiedzy z danej dziedziny (wiele zasobów, opracowanych przez naukowców prowadzących badania, ma charakter unikatowy). Nauczyciel w każdej chwili będzie mógł opublikować własny zasób lub zgłosić naukowcom zapotrzebowanie na nowy zasób. kamera cyfrowa przydatna w rejestracji eksperymentów, doświadczeń, wydarzeń edukacyjnych odbywających się w ramach Innowacji /Projektu EDUSCIENCE; stacja do monitoringu przyrodniczego oraz podstawowy zestaw ekologiczny do badania wody:

16 Rysunek 6. Automatyczna stacja do szkolnego monitoringu przyrodniczego - wyposażenie szkoły realizującej innowację EDUSCIENCE Rysunek 6. Zestaw ekologiczny do badania wody przydatny w monitoringu przyrodniczym prowadzonym przez uczniów realizujących Innowację / Projekt EDUSCIENCE

17 VI.2. EDUSCIENCE jako innowacja organizacyjna Innowacja organizacyjna zwana także strukturalną, zakłada zmiany planu, zadań i ról ucznia nauczyciela i administracji szkolnej oraz relacji zachodzących między nimi. Dotyczy wszelkich zmian strukturalnych określających funkcje i role w systemie organizacyjno instytucjonalnym oświaty. Innowacje organizacyjne często występują w obszarze zmian związanych z zarządzaniem, np. gdy wprowadzane są nowe techniki zarządzania, nowe formy kontroli administracyjnej, nowe modele współpracy między instytucjami systemu edukacji. Innowacje tego typu często dotyczą szeroko definiowanej reorganizacji. W koncepcji i realizacji Innowacji / Projektu EDUSCIENCE występują wyraźne znamiona nowatorskiej zmiany organizacyjnej. Nauczyciel EDUSCIENCE staje się przewodnikiem uczniów w odkrywaniu tajemnic nauk matematycznoprzyrodniczych. Zna i wykorzystuje zasoby platformy (wykorzystanie oznacza zarówno korzystanie z gotowych scenariuszy, prezentacji multimedialnych, animacji, filmów, opracowań, jak również możliwość autorskiej modyfikacji zasobów, tj. tworzenia własnych rozwiązań); W EDUSCIENCE kluczowym elementem nowatorstwa jest instytucjonalna zmiana w funkcjach i rolach podmiotów systemu oświaty. Nauczyciele/autorzy innowacji oraz uczniowie pozostają w stałym kontakcie z przedstawicielami sektora Nauki (naukowcy GeoPlanet aktywni w procesie tworzenia zasobów platformy, realizujący zapotrzebowania nauczycieli na tworzenie nowych zasobów, pełniący dyżury on-line dla nauczycieli i uczniów, dostępni i aktywni w zaplanowanych lekcjach on-line). Rysunek 7. Centrum Badań Ziemi i Planet zostało powołane przez 4 instytuty Polskiej Akademii Nauk - Instytut Geofizyki PAN, Centrum Badań Kosmicznych PAN, Instytut Nauk Geologicznych PAN oraz Instytut Oceanologii PAN.

18 Uczniowie i nauczyciele mogą kontaktować się z 11 obserwatoriami, w tym z 5 obserwatoriami geofizycznymi, Stacją Polarną na Spitsbergenie, 3 obserwatoriami/ muzeami/ instytutami w GEOPLANET oraz 2 statkami badawczymi. I tak: Wybrane obserwatoria i stacje badawcze, wspomagające realizację projektu / innowacji EDUSCIENCE: Belsk (magnetyzm, rozkład i zawartość ozonu w atmosferze) Hel (sejsmologia, magnetyzm) Książ (sejsmologia, magnetyzm) Ojców (sejsmologia, magnetyzm) Racibórz (sejsmologia, magnetyzm) Świder (fizyka atmosfery, elektryczność atmosfery, magnetyzm) Borowiec (obserwatorium astronomiczne) Laboratorium i Muzeum Ziemi w Krakowie (nauki geologiczne) Laboratoria Instytutu Oceanologii PAN Statek badawczy Oceania Statek badawczy Horyzont II Rysunek 8. Statek badawczy OCEANIA stalowy, trójmasztowy statek (żaglowiec) o ożaglowaniu skośnym o powierzchni 280m², należący do Instytutu Oceanologii Polskiej Akademii Nauk, który jest obecnie największym polskim instytutem badającym problemy fizyki, chemii, biologii i ekologii morza. "Oceania" charakteryzuje się dużą dzielnością morską. Jej wyposażenie pozwala na żeglugę w prawie każdych warunkach. Zasięg statku jest nieograniczony a autonomia wynosi 30 dni. Każdego roku "Oceania" spędza dni na morzu wykonując min. ekspedycję badawczą na morza północne i Spitsbergen (czerwiec-sierpień) oraz kilkanaście rejsów bałtyckich. Jednostka posiada aparaturę umożliwiającą badania hydrograficzne, optyczne, akustyczne, aerozolu, chemiczne i biologiczne. W czasie wypraw realizuje się prawie wszystkie tematy i około 13 programów badawczych z zakresu oceanologii. Do realizacji badań "Oceania" posiada: laboratoria (mokre, izotopowe, analityczne, rejestracji, komputerowe), system bram i masztów hydraulicznych, wyciągarki i windy pomiarowe (zasięg do 5000 m), żuraw hydrauliczny (max. 2 t), pontony robocze.

19 Rysunek 9. MS Horyzont II, statek szkolno-badawczy Akademii Morskiej w Gdyni. Statek służy do szkolenia studentów (praktyki radarowe, manewrowe, nawigacyjne), jest również jednostką przystosowaną do zaopatrywania polskich stacji polarnych oraz do prowadzenia różnorodnych badań. Jest jednostką o bardzo dużej dzielności morskiej, doskonałych zdolnościach manewrowych, bardzo dobrych warunkach socjalnych dla załogi i studentów oraz naukowców. Oprócz praktyk studenckich, prowadzonych w ciągu całego roku, statek w okresie letnim odbywa 3 podróże na Spitsbergen, obsługując potrzeby Polskiej Stacji Polarnej w Hornsundzie, stacji regionalnych i grup prowadzących badania na Spitsbergenie i otaczających go wodach. - stacja polarna na Spitzbergenie Rysunek 10. Polska Stacja Polarna Hornsund im. Stanisława Siedleckiego całoroczna polska stacja badawcza na Spitsbergenie, położona kilkaset metrów od brzegu Zatoki Białych Niedźwiedzi wewnątrz fiordu Hornsund, na południu wyspy Spitsbergen w archipelagu Svalbard. Stację prowadzi Instytut Geofizyki Polskiej Akademii Nauk. Od 1978 r. wykonywane są w niej całoroczne badania z zakresu geofizyki i środowiska polarnego. Jest to najdalej na północ wysunięta całoroczna polska placówka naukowa. Na terenie stacji znajduje się Latarnia Morska Hornsund. Szkoła i nauczyciele realizujący innowację mają również stały kontakt z informatykami (partner projektu firma American Systems, odpowiedzialna za efektywne wykorzystanie TKI w projekcie oraz technologiczne wsparcie beneficjentów).

20 W szkole realizującej projekt następuje istotna zmiana w modelu współpracy nauczycieli (autentyczne współdziałanie w fazie modyfikacji programów nauczania, realizacji programów, planowania lekcji, wycieczek edukacyjnych, pikników naukowych itp.). Uczniowie należą do wirtualnej klasy EDUSCIENCE, mają dostęp do interesujących zasobów platformy nie tylko na lekcjach, ale również w czasie pozalekcyjnym. Mogą kontaktować się zarówno z rówieśnikami z innych szkół, jak i z naukowcami pełniącymi dyżury on-line. VI.3. EDUSCIENCE jako innowacja metodyczna Innowacje metodyczne odnoszą się do zakresu programu nauczania, technik dydaktyczno-wychowawczych. Obejmują zmiany dokonywane w sposobie (sztuce) nauczania. Odnoszą się stricte do nowych treści, metod, form nauczania i pracy z uczniem, stylów uczenia i nauczania. Realizacja Innowacji EDUSCIENCE w szkole wprowadzi znaczącą jakościową zmianę w sposobach (sztuce) nauczania. Podstawą procesu edukacyjnego jest koncepcja szybkiego uczenia się i twórczego myślenia, opracowana przez Colina Rose a (Colin Rose jest założycielem i prezesem angielskiej firmy Accelerated Learning Systems, której misją jest popularyzowanie filozofii Przyspieszonego Uczenia Się oraz tworzenie praktycznych rozwiązań wspierających tę filozofię) oraz Katarzynę Lotkowską (Edukacja PRO FUTURO). Na materiały, przygotowane w projekcie EDUSCIENCE w partnerstwie międzynarodowym, składają się poradniki dla nauczycieli, uczniów i rodziców, zawierające zarówno opis, jak i praktyczne rady odnoszące się do stosowania zasad Szybkiego Uczenia Się w praktyce.

21 Rysunek 11. Przykładowe poradniki dla nauczycieli, uczniów i rodziców na temat technik Szybkiego Uczenia Się (dostępne dla każdego etapu edukacyjnego) Treści podstawy programowej, programów nauczania są realizowane z wykorzystaniem najnowszej wiedzy z dziedziny science, opracowanej w atrakcyjny i przystępny dla uczniów sposób przez naukowców i nauczycieli. Proces edukacyjny jest wspomagany systematycznym wykorzystaniem technologii informacyjnokomunikacyjnych, w tym tablicy interaktywnej z oprogramowaniem, kamery. Uczniowie korzystają również ze stacji monitoringu przyrodniczego wyniki rejestrują na nowoczesnej platformie, wykorzystującej. Nauczyciele uczestniczący w projekcie wykorzystują zasoby platformy e-learningowej (prezentacje, scenariusze lekcji, filmy, animacje, teksty, obrazy), sami publikują na platformie swoje rozwiązania metodyczne i nowe zasoby. Mają kontakt z nauczycielami realizującymi projekt w całej Polsce (ok. 250 szkół) na platformie EDUSCIENCE. Klasa realizująca Innowację wyjedzie na dwudniową wycieczkę naukową do jednego z obserwatoriów lub stacji badawczych GeoPlanet (zajęcia do wyboru w obserwatoriach w Książu, Raciborzu, Ojcowie, Belsku, Świdrze i Helu oraz w Laboratorium i Muzeum Ziemi w Krakowie, na statku Horyzont II w tych miejscach uczniowie będą mieli niepowtarzalny bezpośredni kontakt z nauką). Wycieczka zostanie wybrana spośród ośmiu propozycji miejsc i tematów: Wycieczka 1. województwo mazowieckie. Tematyka: Materia Ziemi i jej pola fizyczne. Procesy kształtujące naszą planetę oraz metody ich obserwacji. Miejsca: Obserwatorium Geofizyczne w Świdrze (IGF PAN). Wycieczka wzdłuż biegu rzeki Świder. Muzeum Ziemi Polskiej Akademii Nauk. Łazienki lub Ogród Botaniczny Uniwersytetu Warszawskiego. Wycieczka 2. województwo mazowieckie. Tematyka: Magnetyzm ziemski. Zmiany parametrów fizycznych atmosfery i ich wpływ na biosferę. Miejsca: Centralne Obserwatorium Geofizyczne w Belsku (IGF PAN). Rezerwat Modrzewina. Instytut Geofizyki PAN Laboratorium Paleomagnetyzmu/ Muzeum Ziemi Polskiej Akademii Nauk. Wycieczka 3. województwo małopolskie. Tematyka: Budowa Ziemi i metody jej rozpoznania. Metody geologiczne badania skorupy ziemskiej. Badania sejsmiczne badania wnętrza naszej planety. Fale sejsmiczne. Naturalne i sztuczne ogniska trzęsień ziemi. Miejsca: Muzeum Geologiczne Instytutu Nauk Geologicznych Polskiej Akademii Nauk w Krakowie. Wycieczka geologiczna po Krakowie. Obserwatorium Sejsmologiczne w Ojcowie. Ojcowski Park Narodowy.

22 PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ Wycieczka 4. województwo wielkopolskie. Tematyka: Czas bez tajemnic. Metody laserowe i GPS w badaniach geofizycznych zjawisk rządzących ruchem naszej planety. Miejsca: Obserwatorium Astrogeodynamiczne w Borowcu. Zamek w Kórniku. Arboretum Kórnickie PAN. Wycieczka 5. województwo pomorskie. Tematyka: Żegluga morska w Polsce i na świecie historia, stan obecny, wyzwania, perspektywy. Współczesna droga kształcenia adeptów sztuki morskiej. Nawigacja morska zajęcia praktyczne, wizyta w ośrodku żeglarskim i na statku badawczym. Miejsca: Akademia Morska w Gdyni. Ośrodek Żeglarski Akademii Morskiej w Gdyni. Statek szkoleniowy Horyzont II. Wycieczka 6. województwo pomorskie. Tematyka: Badania podstawowe środowiska morskiego. Zjawiska i procesy zachodzące w środowisku morskim. Ekologia morza i jego strefy przybrzeżnej. Miejsca: Instytut Oceanologii Polskiej Akademii Nauk. Błękitna Szkoła na Półwyspie Helskim przy Stacji Morskiej Instytutu Oceanografii Uniwersytetu Gdańskiego. Wycieczka 7. województwo śląskie. Tematyka: Niepokój w przyrodzie wstrząsy sejsmiczne, wyładowania atmosferyczne przyczyny. Jak to działa aparatura pomiarowa. Miejsca: Obserwatorium Sejsmologiczne IGF w Raciborzu. Zespół Szkół Mechanicznych im. Arki Bożka w Raciborzu. Kamieniołom mioceńskich bazaltów w Nowej Cerekwi. Rezerwat przyrodniczy Łężczok. Wycieczka 8. województwo dolnośląskie. Tematyka: Co kryje się w podziemiach zamku Książ. Rejestracja fal sejsmicznych i lokalizacja ognisk trzęsień Ziemi. Przyciąganie ziemskie pływy morskie a pływy skorupy ziemskiej. Miejsca: Obserwatorium Geofizyczne IGF oraz Laboratorium Geodynamiczne Centrum Badań Kosmicznych w Książu. Zamek w Książu. Wycieczka autokarowa w rejon Sudetów Centralnych. Program wycieczki naukowej obejmuje: Dzień pierwszy Rozpoczęcie wycieczki w wyznaczonym miejscu Zajęcia bloku przedpołudniowego Obiad Zajęcia bloku popołudniowego Kolacja i nocleg Dzień drugi Śniadanie Zajęcia bloku przedpołudniowego Obiad Zajęcia bloku popołudniowego Zakończenie wycieczki Na zajęciach lekcyjnych będzie można łączyć się (po uprzednim zamówieniu transmisji on-line funkcja Transmisje video na platformie EDUSCIENCE) z wybranym obserwatorium/wybraną stacją badawczą GeoPlanet. Wykłady on-line, pokazy doświadczeń, rozmowy on-line uczniów z naukowcami, możliwość zadawania naukowcom pytań przez uczniów z pewnością uatrakcyjnią proces edukacyjny oraz wzmocnią wartość merytoryczną szkolnych lekcji. Część zajęć będzie transmitowana ze statku badawczego Oceania. Klasa weźmie udział w Pikniku Naukowym. Podczas Pikników odbędą się: Pokaz dla wszystkich uczniów Lekcje dedykowane klasom biorącym udział w Projekcie Pokazy i warsztaty dla wszystkich np. na sali gimnastycznej lub boisku Klasa może również uczestniczyć w Festiwalu Nauki.

23 Rysunek 12. Mapa Festiwali Nauki EDUSCIENCE w latach Uczniowie przez cały czas trwania projektu prowadzą monitoring przyrodniczy (zadania dla badaczy są dostosowane do ich wieku). Rysunek 13. Przykładowe zadania dla uczniów prowadzących monitoring przyrodniczy na pierwszym etapie kształcenia

24 Rysunek 14. Przykładowe zadania dla uczniów prowadzących monitoring przyrodniczy na drugim etapie kształcenia Rysunek 15. Przykładowe zadania dla uczniów prowadzących monitoring przyrodniczy na trzecim etapie kształcenia

25 Rysunek 16. Przykładowe zadania dla uczniów prowadzących monitoring przyrodniczy na czwartym etapie kształcenia Wyniki obserwacji i badań zamieszczają na platformie monitoringu przyrodniczego mają okazję obserwować pomiary dokonywane przez rówieśników w całej Polsce. Wszystkie szkoły w Polsce biorące udział w proponowanym monitoringu w każdej chwili będą miały podgląd, które są aktywne i już przekazały swoje dane na specjalnej mapie świetlnej w ramach portalu internetowego EDUSCIENCE. Otrzymane ze szkół dane będą opracowywane i przedstawiane w formie rastrowej dla większości zagadnień na oddzielnych mapkach tematycznych dostępnych na portalu EDUSCIENCE. Dla najbardziej aktywnych szkół zaplanowano wycieczki i odwiedzenie miejsc, gdzie prowadzony jest profesjonalny monitoring (planuje się również w miarę dostępności spotkania z osobami odpowiedzialnymi za stacje Zintegrowanego Monitoringu Przyrodniczego funkcjonującego pod patronatem Głównego Inspektora Ochrony Środowiska w Polsce). 9 9 Na podstawie wykładu dr hab. Piotra Głowackiego, profesora Polskiej Akademii Nauk, Zegrze, 27 października 2011 r.

26 Rysunek 17. Szkoły realizujące Innowację / Projekt EDUSCIENCE są zarejestrowane na platformie monitoringu przyrodniczego Rysunek 18. Na platformie monitoringu przyrodniczego widoczna jest aktywność zarejestrowanych szkół Systematyczne badania prowadzone w ramach monitoringu przyrodniczego nie tylko poszerzą wiedzę i umiejętności uczniów, ale również wpłyną na kształtowanie ich postaw odpowiedzialności, wytrwałości w realizacji zadań długofalowych, współpracy w zespole. Uczniowie, realizując zagadnienia Innowacji / Projektu EDUSCIENCE na ww. zajęciach lekcjach przedmiotu, będą poszerzali znajomość słownictwa anglojęzycznego zasoby platformy są uzupełnione o możliwość poznania anglojęzycznej terminologii z dziedziny nauk matematyczno-przyrodniczych zastosowanej w danym zasobie (możliwość wyświetlenia pisowni terminu/pojęcia oraz odsłuchania jego brzmienia w wykonaniu lektora Colina Rose a). Wszyscy beneficjenci Innowacji/Projektu (nauczyciele, uczniowie) będą mieli dostęp do portalu internetowego, na który składają się: blog społecznościowy, blogi naukowe, ciekawostki, wideokonferencje, monitoring przyrodniczy i in.

27 VII. Treści zajęć Innowacji Treści Innowacji są zgodne z odpowiednimi dla przedmiotów nauczania Treściami podstawy programowej kształcenia ogólnego, określonymi w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2008 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (Dz. U. Nr 4 poz. 17 z 2009 r.). VIII. Procedury osiągania zamierzonych celów oraz rodzaje aktywności planowane metody i formy pracy. Innowacja EDUSCIENCE pozostając w zgodzie z celami Projektu EDUSCIENCE wykorzystuje do ich osiągnięcia podstawowe procedury, jakimi są: lekcje prowadzone z wykorzystaniem zasobów i narzędzi platformy EDUSCIENCE, monitoring przyrodniczy, pikniki Naukowe, wycieczki naukowe, opisane szczegółowo w poprzednich rozdziałach. Preferowane w EDUSCIENCE metody i aktywności opisano we wspomnianych wcześniej Poradnikach autorstwa Colina Rose a i Katarzyny Lotkowskiej. Fundamentem metodyki EDUSCIENCE jest teoria wielorakich inteligencji: Rysunek 19. Teoria wielorakich inteligencji (fragment Katarzyny Lotkowskiej) jednego z poradników Colina Rose a i

28 Nauczycielom i uczniom poszczególnych etapów edukacyjnych proponuje się różnorodne, obrazowo opisane w Poradnikach, metody nauczania-uczenia się. Generalnie można je podzielić na metody: motywujące, sprzyjające zapamiętywaniu i tworzeniu powiązań z posiadaną wiedzą, sprzyjające autoodpowiedzialności za efekty własnego uczenia się. Opis poszczególnych typów metod oraz przykłady, specyficzne dla danego etapu edukacyjnego, można znaleźć w odpowiednim Poradniku. Ważne w realizacji Innowacji jest wykorzystanie przez nauczycieli wiedzy i indywidualnych doświadczeń metodycznych oraz takie moderowanie procesu edukacyjnego, aby jak najskuteczniej prowadzić klasę do osiągania celów EDUSCIENCE. IX. Źródła finansowania. Projekt pt.: Podnoszenie kompetencji uczniowskich w dziedzinie nauk matematyczno-przyrodniczych i technicznych z wykorzystaniem innowacyjnych metod i technologii EDUSCIENCE nr UDA- POKL /10-00 jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet III Wysoka jakość systemu oświaty, Działanie 3.3 Poprawa Jakości Kształcenia. W ramach projektu, na potrzeby realizacji zadań Innowacji, Szkole zostanie przekazana tablica interaktywna, kamera, zestaw do monitoringu oraz pendrive y dla uczestników projektu. Warunki przekazania sprzętu będzie regulowała odrębna umowa. Ze środków Projektu będzie dofinansowana wycieczka dydaktyczna (naukowa) realizowana w ramach Innowacji (wyżywienie, zajęcia dydaktyczne prowadzone przez naukowców, jeden nocleg oraz część kosztów transportu; Ze środków Projektu będą sfinansowane pokazy naukowe i warsztaty organizowane w szkole w ramach Pikniku Naukowego oraz poczęstunek dla 60 uczniów-beneficjentów Projektu z innych szkół, goszczących na Pikniku. Administrator szkolny będzie zatrudniony w Projekcie przez Partnera Projektu Edukację PRO FUTURO na podstawie umowy cywilnoprawnej. Szkoła, w porozumieniu z organem prowadzącym, będzie zobowiązana do udostępnienia na rzecz projektu i ponoszenia kosztów utrzymania niżej wymienionego sprzętu i narzędzi: łącza internetowego o prędkości minimum 1Mbit/s przynajmniej jednego komputera stacjonarnego lub przenośnego o następujących parametrach: procesor klasy Core Duo lub lepszy pamięć operacyjna minimum 2 GB RAM dysk twardy minimum 100 GB zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa z obsługą Java Script (do wyboru: Firefox wersja 6.0 i nowsze, Internet Explorer wersja 9 i nowsze, Google Chrome wersja 12 i nowsze) przynajmniej jednego rzutnika multimedialnego Szkoła będzie również ponosić bieżące koszty związane ze sprawozdawczością i monitoringiem Projektu/Innowacji (kserokopie dokumentacji, korespondencja, telefony w sprawach związanych z realizacją Projektu/Innowacji itp.)

29 X. Monitoring i ewaluacja innowacji. Za monitoring Projektu w szkole będzie odpowiadać szkolny Administrator (nauczyciel zatrudniony w projekcie na podstawie umowy cywilno-prawnej od 1 września 2012 r.). W ramach swoich zadań będzie zobowiązany do prowadzenia monitoringu CAWI wywiadów realizowanych za pośrednictwem Internetu. Ankiety będą przeprowadzone co najmniej 3 razy na semestr, za pośrednictwem platformy e-learningowej. Narzędzie wypełniane będzie przez nauczycieli-administratorów na podstawie informacji zebranych od nauczycieli/ek pracujących z wykorzystaniem platformy EDUSCIENCE. W okresie realizacji Projektu w szkole, tj. od do , Administrator będzie prowadził kontrolę i monitoring w zakresie postępu realizacji projektu (minimum 175 godzin zajęć przypadających na jednego ucznia biorącego udział w Projekcie). Za wypracowane godziny uznaje się: liczbę lekcji, na których wykorzystano Platformę potwierdzone kserokopią z dziennika lekcyjnego jako zajęcia lekcyjne w ramach Projektu, liczbę godzin zajęć dydaktycznych w czasie wycieczki naukowej, Pikniku Naukowego lub Festiwalu Nauki, organizowanych w ramach Projektu. Administrator będzie przesyłać Koordynatorowi Wojewódzkiemu (a ten Koordynatorowi Projektu) kopię dzienników lekcyjnych klasy uczestniczącej w projekcie (kserokopię tematów lekcji z dopiskiem Eduscience oraz frekwencji z przeprowadzonych w ramach projektu lekcji) 3 razy w ciągu 1 semestru nauki, tj.: do 31 października, 31 grudnia i 31 stycznia oraz do 31 marca, 31 maja i 30 czerwca. Dopuszcza się wydruk z elektronicznej wersji dziennika. Administrator na bieżąco będzie współpracować z Koordynatorem Wojewódzkim i przekazywać mu niezbędne informacje dotyczące realizacji projektu w szkole. Programy nauczania przedmiotów, których dotyczy Projekt Eduscience, będą poddawane monitoringowi i ewaluacji wewnętrznej zgodnie z ustaleniami i procedurami przyjętymi w Zespole Szkół w Koniuszowej. Ponadto w czerwcu 2013 i czerwcu 2014 r. projekt EDUSCIENCE (w tym również Innowacja realizowana w ramach Projektu w Gimnazjum im. gen. Franciszka Gągora w Koniuszowej), będzie poddany ewaluacji zewnętrznej. XI. Uwagi Dyrektor i Grono Pedagogiczne Zespołu Szkół w Koniuszowej, dziękują całemu zespołowi Eduscience, a szczególnie Koordynatorowi Wojewódzkiemu Projektu - Pani Grażynie Matuszewskiej - za pomoc i wsparcie w przygotowaniu opisu niniejszej innowacji. Uważamy, że nasz udział w tym projekcie to wielka szansa dla szkoły, a szczególnie dla uczniów Gimnazjum. Postaramy się ją wykorzystać. Otwarcie na świat i na nowe metody nauczania na pewno pozytywnie wpłyną na wyniki nauczania uczniów biorących udział w zajęciach objętych niniejszą innowacją.

Jak wykorzystać produkt projektu innowacyjnego w nowej perspektywie finansowej ?

Jak wykorzystać produkt projektu innowacyjnego w nowej perspektywie finansowej ? Jak wykorzystać produkt projektu innowacyjnego w nowej perspektywie finansowej 2014-2020? Piotr Stankiewicz XIV Posiedzenie Świętokrzyskiej Rady Innowacji Kielce, 7 października 2014 r. Projekt współfinansowany

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Cel główny projektu Celem głównym projektu było zwiększenie w okresie od kwietnia 2011 roku do grudnia 2012 roku

Bardziej szczegółowo

Stan realizacji informacja według stanu na dzień 14 lutego 2013

Stan realizacji informacja według stanu na dzień 14 lutego 2013 Rządowy program rozwijania kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie stosowania technologii informacyjno komunikacyjnych Cyfrowa szkoła Stan realizacji informacja według stanu na dzień 14 lutego 2013

Bardziej szczegółowo

Przedsięwzięcia podejmowane przez MEN w zakresie cyfryzacji w edukacji. Gdańsk 2015

Przedsięwzięcia podejmowane przez MEN w zakresie cyfryzacji w edukacji. Gdańsk 2015 Przedsięwzięcia podejmowane przez MEN w zakresie cyfryzacji w edukacji. Gdańsk 2015 Lata 2005-2008 Projekty realizowane w ramach działania 2.1 i 2.2 SPO RZL: Pracownie komputerowe dla szkół (wyposażono

Bardziej szczegółowo

Szkoła Podstawowa nr 255 w Warszawie im. Cypriana Kamila Norwida

Szkoła Podstawowa nr 255 w Warszawie im. Cypriana Kamila Norwida PROJEKT WPÓŁFINANOWANY ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJKIEJ W RAMACH EUROPEJKIEGO FUNDUZU POŁECZNEGO Podnoszenie kompetencji uczniowskich w dziedzinie nauk matematyczno-przyrodniczych i technicznych z wykorzystaniem

Bardziej szczegółowo

Programy unijne. realizowane w Liceum Ogólnokształcącym im. Bolesława Chrobrego w Gryficach

Programy unijne. realizowane w Liceum Ogólnokształcącym im. Bolesława Chrobrego w Gryficach Programy unijne realizowane w Liceum Ogólnokształcącym im. Bolesława Chrobrego w Gryficach W roku szkolnym 2011/2012 w naszej szkole są realizujemy programy: Newton też był uczniem Kompetencje kluczowe

Bardziej szczegółowo

3. Krótki opis nowatorskich rozwiązań organizacyjnych oraz metodycznych:

3. Krótki opis nowatorskich rozwiązań organizacyjnych oraz metodycznych: Opis innowacji Zostać przedsiębiorczym program z program edukacyjny z multimedialnym pakietem dydaktycznym 1. Tytuł innowacji: Projekt Zostać przedsiębiorczym program edukacyjny z multimedialnym pakietem

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Program Operacyjny Kapitał Ludzki 4 marca 2009 Priorytet IV Szkolnictwo wyższe i nauka Program Operacyjny Kapitał Ludzki Paulina Gąsiorkiewicz-Płonka Zastępca Dyrektora Departament Wdrożeń i Innowacji Priorytet IV Szkolnictwo wyższe i

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Program Operacyjny Kapitał Ludzki Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Program Operacyjny Kapitał Ludzki Wartość projektu 1 595 279,00 zł 1486 1500 1000 500 875 Wartość planowana wskaźnika Wartość osiągniętego

Bardziej szczegółowo

Rada szkoleniowa w ramach WDN zorganizowana w Zespole Szkół Specjalnych. Anna Licznar nauczyciel ZSS w Prudniku

Rada szkoleniowa w ramach WDN zorganizowana w Zespole Szkół Specjalnych. Anna Licznar nauczyciel ZSS w Prudniku Rada szkoleniowa w ramach WDN zorganizowana w Zespole Szkół Specjalnych Referat przygotowała i przedstawiła: Anna Licznar nauczyciel ZSS w Prudniku Jak wprowadzać w szkole innowację i eksperyment pedagogiczny.

Bardziej szczegółowo

Szkoła zawodowa szkołą pozytywnego wyboru. Mielec, 6 września 2013 r.

Szkoła zawodowa szkołą pozytywnego wyboru. Mielec, 6 września 2013 r. Szkoła zawodowa szkołą pozytywnego wyboru Mielec, 6 września 2013 r. Zmiany ustawy o systemie oświaty Zmiany w kształceniu zawodowym zostały wprowadzone ustawą z dnia 19 sierpnia 2011 r. o zmianie ustawy

Bardziej szczegółowo

Program szkoleń dla nauczycieli w formule blended learning

Program szkoleń dla nauczycieli w formule blended learning Program szkoleń dla nauczycieli w formule blended learning Opracowanie: Eleonora Żmijowska-Wnęk Wrocław 2014 SPIS TREŚCI: 1. WSTĘP... 3 2. CELE OGÓLNE SZKOLENIA... 4 3. METODY PRACY... 4 4. TREŚCI I PRZEWIDYWANE

Bardziej szczegółowo

POWIĄZANIA PROJEKTÓW

POWIĄZANIA PROJEKTÓW Opracowały: Izabela Kaziemierska, Indira Lachowicz, Laura Piotrowska POWIĄZANIA PROJEKTÓW SYSTEMOWYCH REALIZOWANYCH PRZEZ ORE Publikacja powstała w ramach programu System doskonalenia oparty na ogólnodostępnym

Bardziej szczegółowo

Kliknij, żeby dodać tytuł

Kliknij, żeby dodać tytuł Departament Funduszy Strukturalnych Kliknij, żeby dodać tytuł Edukacja w perspektywie finansowej 2014-2020 Plan prezentacji 1. Środki przewidziane na edukację w latach 2014-2020 w ramach EFS 2. Edukacja

Bardziej szczegółowo

Indywidualizacja nauczania w kontekście edukacji uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi

Indywidualizacja nauczania w kontekście edukacji uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi MOC W REGIONACH Nowa perspektywa finansowa 2014-2020 w edukacji Indywidualizacja nauczania w kontekście edukacji uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi Kraków, 28-29 listopada 2013 r. Czym jest

Bardziej szczegółowo

Nowy system kompleksowego wspomagania pracy szkoły

Nowy system kompleksowego wspomagania pracy szkoły Nowy system kompleksowego wspomagania pracy szkoły W obecnej dobie podejmowane są szeroko zakrojone działania, których najważniejszym celem jest zmodernizowanie polskiego systemu oświaty. Reforma programowa,

Bardziej szczegółowo

Konferencja informacyjno-programowa projektu Dolnośląska e-szkoła (DeS)

Konferencja informacyjno-programowa projektu Dolnośląska e-szkoła (DeS) Konferencja informacyjno-programowa projektu Dolnośląska e-szkoła (DeS) Wałbrzych 27 kwietnia 2009 Patronat projektu Dolnośląskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Informacji Pedagogicznej Urząd Marszałkowski

Bardziej szczegółowo

Projekty edukacyjne finansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego realizowane w ZSOI nr 4 w Krakowie. przygotowała: Renata Goleń, pedagog szkolny

Projekty edukacyjne finansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego realizowane w ZSOI nr 4 w Krakowie. przygotowała: Renata Goleń, pedagog szkolny Projekty edukacyjne finansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego realizowane w ZSOI nr 4 w Krakowie. przygotowała: Renata Goleń, pedagog szkolny Pierwsze uczniowskie doświadczenia drogą do wiedzy Działanie

Bardziej szczegółowo

Wszystkie wycieczki dydaktyczne przeprowadzone zostaną w oparciu o zaplecze naukowe instytucji biorących udział w Projekcie.

Wszystkie wycieczki dydaktyczne przeprowadzone zostaną w oparciu o zaplecze naukowe instytucji biorących udział w Projekcie. Wycieczki dydaktyczne w Projekcie EDUSCIENCE Wycieczki dydaktyczne to jedna z atrakcji przewidzianych dla uczniów szkół biorących udział w Projekcie Eduscience. Wycieczki dają możliwość odwiedzenia obserwatoriów

Bardziej szczegółowo

Model pracy pozalekcyjnej z wykorzystaniem nowatorskich metod pracy oraz współczesnych technik informatycznych

Model pracy pozalekcyjnej z wykorzystaniem nowatorskich metod pracy oraz współczesnych technik informatycznych Model pracy pozalekcyjnej z wykorzystaniem nowatorskich metod pracy oraz współczesnych technik informatycznych Gmina Gorlice/Oświatowy Zespół Ekonomiczno Administracyjny Gminy Gorlice PROBLEMY Brak atrakcyjnych

Bardziej szczegółowo

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Raport końcowy projektu Kierunek sukces

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Raport końcowy projektu Kierunek sukces Raport końcowy projektu Kierunek sukces Najpewniejszą drogą do sukcesu jest wciąż próbować, jeszcze ten jeden raz (Tomasz Edison) 1 Projekt Kierunek sukces współfinansowany ze środków Unii Europejskiej

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Informacja o projekcie Czytam, liczę rozwijam swoje

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Informacja o projekcie Czytam, liczę rozwijam swoje Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Informacja o projekcie Czytam, liczę rozwijam swoje zainteresowania dobry start w edukację indywidualizacja

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM DORADZTWA ZAWODOWEGO Zespołu Szkół nr 60 w Warszawie

SZKOLNY PROGRAM DORADZTWA ZAWODOWEGO Zespołu Szkół nr 60 w Warszawie SZKOLNY PROGRAM DORADZTWA ZAWODOWEGO Zespołu Szkół nr 60 w Warszawie Obowiązujące akty prawne dotyczące udzielania uczniom pomocy w wyborze zawodu i kierunku kształcenia: 1. Ustawa z dnia 7 września 1991r.

Bardziej szczegółowo

Finasowanie Oświaty w perspektywie 2014 2020. Środki UE. www.bras-edukacja.pl

Finasowanie Oświaty w perspektywie 2014 2020. Środki UE. www.bras-edukacja.pl Finasowanie Oświaty w perspektywie 2014 2020. Środki UE Działalność szkół, placówek oświatowych, instytucji wsparcia oświaty finansowana będzie w ramach dwóch głównych Programów Operacyjnych: 1. Regionalny

Bardziej szczegółowo

I. Ogólne informacje o projekcie.

I. Ogólne informacje o projekcie. Szkoła Podstawowa Nr 113 we Wrocławiu uczestniczy w realizacji projektu: Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I III wrocławskich szkół podstawowych. I. Ogólne informacje o projekcie.

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Kapitał Ludzki Plan Działania na rok Priorytet IX. Biuro Koordynacji Projektów Oddział Projektów Społecznych

Program Operacyjny Kapitał Ludzki Plan Działania na rok Priorytet IX. Biuro Koordynacji Projektów Oddział Projektów Społecznych Program Operacyjny Kapitał Ludzki Plan Działania na rok 2011 Priorytet IX Biuro Koordynacji Projektów Oddział Projektów Społecznych 1 Poddziałanie 9.1.1 Zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechnienia

Bardziej szczegółowo

2. Kompleksowo trwale przyczyniają się

2. Kompleksowo trwale przyczyniają się Załącznik nr 5.15 Programy rozwojowe szkół i placówek oświatowych realizowane w ramach Działania 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego - Wyjaśnienia zapisów Szczegółowego Opisu

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PLANU PRACY SIECI WSPÓŁPRACY I SAMOKSZTAŁCENIA

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PLANU PRACY SIECI WSPÓŁPRACY I SAMOKSZTAŁCENIA Bezpośrednie wsparcie rozwoju szkół poprzez zmodernizowany system doskonalenia nauczycieli w powiecie gryfińskim UDA-POKL.03.05.00-00-219/12-00 SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PLANU PRACY SIECI WSPÓŁPRACY I

Bardziej szczegółowo

Robimy wspólnie coś konstruktywnego: Projekt FENIKS. i jesteśmy już w połowie okresu realizacji Projektu!

Robimy wspólnie coś konstruktywnego: Projekt FENIKS. i jesteśmy już w połowie okresu realizacji Projektu! Robimy wspólnie coś konstruktywnego: Projekt FENIKS długofalowy program odbudowy, popularyzacji i wspomagania fizyki w szkołach w celu rozwijania podstawowych kompetencji naukowo-technicznych, matematycznych

Bardziej szczegółowo

Modyfikacja programów nauczania dla uczniów zdolnych Indywidualny program i tok nauki

Modyfikacja programów nauczania dla uczniów zdolnych Indywidualny program i tok nauki Modyfikacja programów nauczania dla uczniów zdolnych Indywidualny program i tok nauki Izabela Suckiel Projekt współfinansowany z Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Praca z uczniem

Bardziej szczegółowo

Projekt e-szkoła Wielkopolska Twórczy Uczeń

Projekt e-szkoła Wielkopolska Twórczy Uczeń Projekt e-szkoła Wielkopolska Twórczy Uczeń Projekt e-szkoła Wielkopolska Twórczy Uczeń jest częścią programu e-szkoła Wielkopolska, którego głównymi celami są: zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych

Bardziej szczegółowo

Projekt systemowy Opracowanie i wdrożenie kompleksowego systemu pracy z uczniem zdolnym

Projekt systemowy Opracowanie i wdrożenie kompleksowego systemu pracy z uczniem zdolnym Projekt systemowy Opracowanie i wdrożenie kompleksowego systemu pracy z uczniem zdolnym Podstawowe informacje o projekcie: Okres realizacji i Lider Projektu 1 lutego 2010 r. - 30 czerwca 2011 r. Ministerstwo

Bardziej szczegółowo

Europejska współpraca w dziedzinie kształcenia i szkolenia oraz jej wpływ na rozwój polskiej polityki edukacyjnej

Europejska współpraca w dziedzinie kształcenia i szkolenia oraz jej wpływ na rozwój polskiej polityki edukacyjnej 1 Europejska współpraca w dziedzinie kształcenia i szkolenia oraz jej wpływ na rozwój polskiej polityki edukacyjnej Stanisław Drzażdżewski, Radca generalny, Ministerstwo Edukacji Narodowej Pozycja edukacji

Bardziej szczegółowo

Koncepcja pracy MISJA: Zespołu Szkół Publicznych w Kliniskach Wielkich. w latach

Koncepcja pracy MISJA: Zespołu Szkół Publicznych w Kliniskach Wielkich. w latach Koncepcja pracy Zespołu Szkół Publicznych w Kliniskach Wielkich w latach 2012-2017 MISJA: Nasza szkoła : dąży do wszechstronnego rozwoju ucznia promuje zdrowy styl życia w zgodzie ze środowiskiem jest

Bardziej szczegółowo

Przedmiot konkursu w prawie oświatowym

Przedmiot konkursu w prawie oświatowym PROGRAMY NAUCZANIA W KONKURSIE 2/POKL/3.3.4/2011 Opracowanie i pilotażowe wdrożenie innowacyjnych programów, materiałów dydaktycznych, metod kształcenia dotyczących m.in. kształcenia w zakresie nauk matematycznych,

Bardziej szczegółowo

Sposób dokumentacji odpowiedzialne 1. Organizacja pracy zespołu: -omówienie zasad współpracy; -określenie zadań do realizacji w roku

Sposób dokumentacji odpowiedzialne 1. Organizacja pracy zespołu: -omówienie zasad współpracy; -określenie zadań do realizacji w roku PLAN PRACY ZESPOŁU NAUCZYCIELI PRZEDMIOTÓW MATEMATYCZNO- PRZYRODNICZYCH W ROKU SZKOLNYM 2016/2017 CELE DZIAŁANIA ZESPOŁU: -poprawa efektów nauczania i uczenia się -kształcenie umiejętności i rozwijanie

Bardziej szczegółowo

Czym jest nauczanie dwujęzyczne?

Czym jest nauczanie dwujęzyczne? Języka obcego nauczymy się lepiej kiedy będzie nam on służył do przyswojenia sobie czegoś więcej niż tylko jego samego Jean Duverger Czym jest nauczanie dwujęzyczne? Od pewnego czasu można zauważyć wzrost

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXIII/543/16 RADY MIASTA SZCZECIN z dnia 18 października 2016 r.

UCHWAŁA NR XXIII/543/16 RADY MIASTA SZCZECIN z dnia 18 października 2016 r. UCHWAŁA NR XXIII/543/16 RADY MIASTA SZCZECIN z dnia 18 października 2016 r. w sprawie zatwierdzenia diagnoz poziomu kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy oraz właściwych postaw/umiejętności

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do Uchwały nr /16 Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego z dnia października 2016 r.

Załącznik nr 1 do Uchwały nr /16 Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego z dnia października 2016 r. Załącznik nr 1 do Uchwały nr /16 Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego z dnia października 2016 r. Wykaz zmian w Regulaminie konkursu na dofinansowanie projektów w ramach Działań Regionalnego Programu

Bardziej szczegółowo

ZARYS WYTYCZNYCH/REKOMENDACJI

ZARYS WYTYCZNYCH/REKOMENDACJI ZARYS WYTYCZNYCH/REKOMENDACJI dotyczących realizacji działania: Budowanie kompetencji w zakresie matematyki, informatyki i nauk przyrodniczych jako podstawy do uczenia się przez cale życie (w tym wspieranie

Bardziej szczegółowo

STUDIUM PODYPLOMOWE Przyroda

STUDIUM PODYPLOMOWE Przyroda STUDIUM PODYPLOMOWE Przyroda UNIWERSYTET ŁÓDZKI Wydział Nauk Geograficznych 2007-2009 Rada Programowa: Przewodniczący - prof. nadzw. dr hab. ElŜbieta Szkurłat Członkowie - dr Maria Kucharska, mgr Jadwiga

Bardziej szczegółowo

Nowy system wspomagania pracy szkoły. Założenia, cele i działania

Nowy system wspomagania pracy szkoły. Założenia, cele i działania Nowy system wspomagania pracy szkoły Założenia, cele i działania Wsparcie projektowe dla nowego systemu wspomagania pracy szkół Projekt systemowy: System doskonalenia nauczycieli oparty na ogólnodostępnym

Bardziej szczegółowo

Plan nadzoru pedagogicznego Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Lipinach w roku szkolnym 2014/2015

Plan nadzoru pedagogicznego Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Lipinach w roku szkolnym 2014/2015 Plan nadzoru pedagogicznego Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Lipinach w roku szkolnym 2014/2015 Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 października 2009 r. w sprawie

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ Szkoła lub placówka, organizując procesy edukacyjne, uwzględnia wnioski z analizy wyników sprawdzianu, egzaminu gimnazjalnego oraz innych badań zewnętrznych i wewnętrznych

Bardziej szczegółowo

Wyższa Szkoła Pedagogiczna ZNP w Warszawie. Specjalność: Pedagogika pracy z zarządzaniem i marketingiem,

Wyższa Szkoła Pedagogiczna ZNP w Warszawie. Specjalność: Pedagogika pracy z zarządzaniem i marketingiem, Wyższa Szkoła Pedagogiczna ZNP w Warszawie Katedra Pedagogiki Pracy dr hab. Henryk Bednarczyk Technologia kształcenia zawodowego Plan nauczania Specjalność: Pedagogika pracy z zarządzaniem i marketingiem,

Bardziej szczegółowo

Wzory materiałów informacyjno promocyjnych

Wzory materiałów informacyjno promocyjnych Załącznik nr 2 do Zaproszenia do składania ofert cenowych w ramach rozpoznania cenowego Znak sprawy: POKL.9.1.2.EDU.2014.1 Wzory materiałów informacyjno promocyjnych niezbędne do przygotowania projektów

Bardziej szczegółowo

Prezentacja założeo projektu Obserwatorium losów zawodowych absolwentów uczelni wyższych

Prezentacja założeo projektu Obserwatorium losów zawodowych absolwentów uczelni wyższych Prezentacja założeo projektu Obserwatorium losów zawodowych absolwentów uczelni wyższych Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał

Bardziej szczegółowo

Szkolenie nauczycieli w zakresie rozwoju kompetencji kluczowych uczniów

Szkolenie nauczycieli w zakresie rozwoju kompetencji kluczowych uczniów Załącznik nr1 do SIWZ Szkolenie nr 1 Warsztaty na temat: Praktyczne wykorzystanie pracowni przyrodniczej dla uczestników projektu Szkolenie nauczycieli w zakresie rozwijania kompetencji kluczowych uczniów

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY NAUCZYCIELA DORADCY ZAWODOWEGO W ROKU SZKOLNYM 2016/2017

PLAN PRACY NAUCZYCIELA DORADCY ZAWODOWEGO W ROKU SZKOLNYM 2016/2017 PLAN PRACY NAUCZYCIELA DORADCY ZAWODOWEGO W ROKU SZKOLNYM 2016/2017 Obszar pracy nauczyciela doradcy zawodowego w szkole i jego najważniejsze zadania z zakresu edukacyjno-zawodowego wsparcia ucznia określa

Bardziej szczegółowo

Efektywne doradztwo edukacyjno-zawodowe dla dzieci, młodzieży i dorosłych. Łódź r.

Efektywne doradztwo edukacyjno-zawodowe dla dzieci, młodzieży i dorosłych. Łódź r. Efektywne doradztwo edukacyjno-zawodowe Łódź 19.10.2017 r. Skutecznie prowadzone zajęcia z doradztwa zawodowego motywują do nauki i mogą zapobiec nieprzemyślanym decyzjom dotyczącym dalszej ścieżki edukacji

Bardziej szczegółowo

Program Zawsze razem. Gimnazjum Nr 1. Konstantynów Łódzki ul. Łódzka 5/7. www.gimkonst.pl. Program. Zawsze razem. Andrzej Różycki Marzec 2011

Program Zawsze razem. Gimnazjum Nr 1. Konstantynów Łódzki ul. Łódzka 5/7. www.gimkonst.pl. Program. Zawsze razem. Andrzej Różycki Marzec 2011 Gimnazjum Nr 1 Konstantynów Łódzki ul. Łódzka 5/7 www.gimkonst.pl Program Zawsze razem Andrzej Różycki Marzec 2011 1 Spis treści 1. Wstęp... 3 2. Założenia... 3 3. Zakres... 4 4. Treść programu... 5 5.

Bardziej szczegółowo

XIII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI im. płk. L. LISA-KULI

XIII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI im. płk. L. LISA-KULI Gimnazjalisto! W roku szkolnym 2014/15 oferujemy Ci 5 klas ogólnych od drugiego roku nauczania sprofilowanych zgodnie z preferencjami uczniów. Klasa 1a z rozszerzonym programem nauczania języka polskiego,

Bardziej szczegółowo

PROJEKT- PRZEDMIOTY PRZYRODNICZE w SP i GIM

PROJEKT- PRZEDMIOTY PRZYRODNICZE w SP i GIM PROJEKT- PRZEDMIOTY PRZYRODNICZE w SP i GIM Wstęp Realizacja zadań edukacyjnych wymaga wglądu w proces kształcenia. Ważny jest nie tylko wynik kształcenia, ale również sposób uczenia się, organizacja sytuacji

Bardziej szczegółowo

Projekt Dolnośląska e-szkoła (DeS)

Projekt Dolnośląska e-szkoła (DeS) Projekt Dolnośląska e-szkoła (DeS) Sobótka 6 czerwca 2009 Patronat projektu Dolnośląskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Informacji Pedagogicznej Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego Departament

Bardziej szczegółowo

Sieci Współpracy i Samokształcenia w projekcie. Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół i przedszkoli Powiatu Głogowskiego

Sieci Współpracy i Samokształcenia w projekcie. Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół i przedszkoli Powiatu Głogowskiego Sieci Współpracy i Samokształcenia w projekcie Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół i przedszkoli Powiatu Głogowskiego "Sieci Współpracy i Samokształcenia jako współpracujące zespoły nauczycieli" Rola

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY. SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 9 Społecznego Towarzystwa Oświatowego w Warszawie na lata 2014-2017

KONCEPCJA PRACY. SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 9 Społecznego Towarzystwa Oświatowego w Warszawie na lata 2014-2017 KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 9 Społecznego Towarzystwa Oświatowego w Warszawie na lata 2014-2017 Koncepcja pracy szkoły została opracowana w oparciu o: Ustawę o systemie oświaty z dnia 7 września

Bardziej szczegółowo

Innowacyjny program nauczania matematyki dla liceów

Innowacyjny program nauczania matematyki dla liceów Justyna Biernacka Konsultant ds. matematyki WODN w Skierniewicach Innowacyjny program nauczania matematyki dla liceów We wrześniu 2015 roku odbyła się VI Ogólnopolska Konferencja GeoGebry. Konferencja

Bardziej szczegółowo

Departament Funduszy Strukturalnych. Edukacja w okresie programowania

Departament Funduszy Strukturalnych. Edukacja w okresie programowania Departament Funduszy Strukturalnych Edukacja w okresie programowania 2014-2020 Plan prezentacji 1. Fundusze europejskie 2014-2020 i Umowa Partnerstwa 2. System edukacji a wsparcie funduszy unijnych 3.

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO

KONCEPCJA PRACY LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO KONCEPCJA PRACY LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO IM. BOGUSŁAWA X W BIAŁOGARDZIE NA ROK SZKOLNY 2014/2015 opracowana na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 października 2009 roku w sprawie

Bardziej szczegółowo

Dolnośląska e-szkoła. Dolnośląska szkoła liderem projakościowych zmian w polskim systemie edukacji

Dolnośląska e-szkoła. Dolnośląska szkoła liderem projakościowych zmian w polskim systemie edukacji Dolnośląska e-szkoła Dolnośląska szkoła liderem projakościowych zmian w polskim systemie edukacji PROGRAM KONFERENCJI OTWARCIA PROJEKTU Dolnośląska szkoła liderem projakościowych zmian w polskim systemie

Bardziej szczegółowo

Lider projektu Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu Partner Gmina Miasta Toruń

Lider projektu Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu Partner Gmina Miasta Toruń Lider projektu Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu Partner Gmina Miasta Toruń Program operacyjny RPKP Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko- Pomorskiego na lata 2014-2020 Oś priorytetowa

Bardziej szczegółowo

Plan pracy. Zespołu Przedmiotowego Matematyczno-Przyrodniczego. na rok szkolny 2012/2013

Plan pracy. Zespołu Przedmiotowego Matematyczno-Przyrodniczego. na rok szkolny 2012/2013 Plan pracy Zespołu Przedmiotowego Matematyczno-Przyrodniczego na rok szkolny 2012/2013 W skład matematyczno przyrodniczego działającego przy Zespole Szkól Publicznych nr 1 im. 70 Pułku Piechoty w Pleszewie

Bardziej szczegółowo

Wrzesień przyniesie wiele zmian w pracy szkoły. Sprawdź, co czeka nauczycieli i uczniów w nowym roku szkolnym.

Wrzesień przyniesie wiele zmian w pracy szkoły. Sprawdź, co czeka nauczycieli i uczniów w nowym roku szkolnym. Nowe regulacje dotyczące wolontariatu w szkole... 1 Działalność innowacyjna... 1 Działalność eksperymentalna... 2 Egzamin ósmoklasisty wymagania w podstawie programowej... 3 Brak promocji ucznia gimnazjum...

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNE STANDARDY JAKOŚCI PRACY

WEWNĄTRZSZKOLNE STANDARDY JAKOŚCI PRACY WEWNĄTRZSZKOLNE STANDARDY JAKOŚCI PRACY (ustalone w oparciu o obszary i wymagania opisane w załączniku do rozporządzenia MEN w sprawie nadzoru pedagogicznego z 2009r. ) SZKOŁA PODSTAWOWA im. JANA PAWŁA

Bardziej szczegółowo

Studia Podyplomowe dla nauczycieli Przyroda

Studia Podyplomowe dla nauczycieli Przyroda Uniwersytet Łódzki Wydział Biologii i Ochrony Środowiska Program kształcenia Studia Podyplomowe dla nauczycieli Przyroda Łódź, 2012 1. Nazwa: Studia Podyplomowe dla Nauczycieli Przyroda 2. Opis: Studium

Bardziej szczegółowo

Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty

Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty Cel Działania:

Bardziej szczegółowo

Cyfrowa szkoła. - program edukacyjny czy technologiczny? 20 maja 2014 r.

Cyfrowa szkoła. - program edukacyjny czy technologiczny? 20 maja 2014 r. Cyfrowa szkoła - program edukacyjny czy technologiczny? 20 maja 2014 r. Wybrane cele edukacyjne w dokumentach strategicznych państwa. Poprawa dostępności i jakości edukacji na wszystkich etapach oraz podniesienie

Bardziej szczegółowo

Projekt systemowy Opracowanie i wdrożenie kompleksowego systemu pracy z uczniem zdolnym

Projekt systemowy Opracowanie i wdrożenie kompleksowego systemu pracy z uczniem zdolnym Projekt systemowy Opracowanie i wdrożenie kompleksowego systemu pracy z uczniem zdolnym Podstawowe informacje o projekcie: Okres realizacji i Lider Projektu 1 lutego 2010 r. - 30 czerwca 2011 r. Ministerstwo

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO Człowiek najlepsza inwestycja

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO Człowiek najlepsza inwestycja PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO Człowiek najlepsza inwestycja Podnoszenie kompetencji uczniowskich w dziedzinie nauk matematyczno-przyrodniczych

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY. SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 9 Społecznego Towarzystwa Oświatowego w Warszawie na rok szkolny 2013/2014

KONCEPCJA PRACY. SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 9 Społecznego Towarzystwa Oświatowego w Warszawie na rok szkolny 2013/2014 KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 9 Społecznego Towarzystwa Oświatowego w Warszawie na rok szkolny 2013/2014 Koncepcja pracy szkoły została opracowana w oparciu o: Ustawę o systemie oświaty z dnia

Bardziej szczegółowo

Ośrodek Rozwoju Edukacji

Ośrodek Rozwoju Edukacji Ośrodek Rozwoju Edukacji Kim jesteśmy Ośrodek Rozwoju Edukacji powstał 1 stycznia 2010 roku. Jesteśmy publiczną placówką doskonalenia nauczycieli o zasięgu ogólnokrajowym. Celem Ośrodka jest podejmowanie

Bardziej szczegółowo

Kuratorium Oświaty w Gdańsku. Wykorzystanie ewaluacji w procesie doskonalenia działalności szkół

Kuratorium Oświaty w Gdańsku. Wykorzystanie ewaluacji w procesie doskonalenia działalności szkół Kuratorium Oświaty w Gdańsku Wykorzystanie ewaluacji w procesie doskonalenia działalności szkół Wojewódzka konferencja Edukacja w województwie pomorskim Październik 2013 Nadzór pedagogiczny - wymagania

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ przeprowadzonej w Zespole Szkół im. Jana Pawła II w Korytnicy

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ przeprowadzonej w Zespole Szkół im. Jana Pawła II w Korytnicy RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ przeprowadzonej w Zespole Szkół im. Jana Pawła II w Korytnicy Rok szkolny 2013/2014 Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 października 2009r.

Bardziej szczegółowo

Szkolnictwo Wyższe i Nauka

Szkolnictwo Wyższe i Nauka Szkolnictwo Wyższe i Nauka Priorytet IV Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 Paulina Gąsiorkiewicz-Płonka 20.11.2008 r. Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego Ministerstwo

Bardziej szczegółowo

Fundusze dla oświaty Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Fundusze dla oświaty Program Operacyjny Kapitał Ludzki Fundusze dla oświaty Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet III Wysoka jakość systemu oświaty Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Warszawa 2008 2 Program Operacyjny Kapitał

Bardziej szczegółowo

MATEMATYCZNO-PRZYRODNICZYCH

MATEMATYCZNO-PRZYRODNICZYCH Gimnazjum Nr 1 im. Księcia Mazowieckiego Siemowita IV w Gostyninie PLAN PRACY ZESPOŁU PRZEDMIOTÓW MATEMATYCZNO-PRZYRODNICZYCH na rok szkolny 2011/ W skład zespołu przedmiotów matematyczno-przyrodniczych

Bardziej szczegółowo

Robert Tarka, Zdzisława Tarka

Robert Tarka, Zdzisława Tarka Nauki przyrodnicze w systemach edukacyjnych krajów Europy w XXI wieku Robert Tarka, Zdzisława Tarka Rola edukacji formalnej i nieformalnej w nauczaniu przedmiotów matematyczno-przyrodniczych na przykładzie

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWOJU WYDZIAŁU ZARZĄDZANIA GÓRNOŚLĄSKIEJ WYŻSZEJ SZKOŁY HANDLOWEJ im. WOJCIECHA KORFANTEGO w KATOWICACH założenia na lata

STRATEGIA ROZWOJU WYDZIAŁU ZARZĄDZANIA GÓRNOŚLĄSKIEJ WYŻSZEJ SZKOŁY HANDLOWEJ im. WOJCIECHA KORFANTEGO w KATOWICACH założenia na lata STRATEGIA ROZWOJU WYDZIAŁU ZARZĄDZANIA GÓRNOŚLĄSKIEJ WYŻSZEJ SZKOŁY HANDLOWEJ im. WOJCIECHA KORFANTEGO w KATOWICACH założenia na lata 2013 2020 Strategia rozwoju Wydziału Zarządzania GWSH wpisuje się ściśle

Bardziej szczegółowo

Innowacja w praktyce szkolnej

Innowacja w praktyce szkolnej Innowacja w praktyce szkolnej Jakie są podstawowe założenia innowacji? Czy nauczyciel może sam zdecydować, co jest innowacją, czy też musi sięgać do określonych wymagań prawnych? Zgodnie z definicją innowacja

Bardziej szczegółowo

PROGRAM DOSKONALENIA ZAWODOWEGO NAUCZYCIELI SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 4 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI W NAMYSŁOWIE NA LATA 2005-2009

PROGRAM DOSKONALENIA ZAWODOWEGO NAUCZYCIELI SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 4 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI W NAMYSŁOWIE NA LATA 2005-2009 PROGRAM DOSKONALENIA ZAWODOWEGO NAUCZYCIELI SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 4 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI W NAMYSŁOWIE NA LATA 2005-2009 I Kierunki kształcenia ustawicznego 1 Dokształcanie Prowadzone przez: wyższe

Bardziej szczegółowo

Koncepcja pracy Szkoły Podstawowej w Moderówce na lata

Koncepcja pracy Szkoły Podstawowej w Moderówce na lata Koncepcja pracy Szkoły Podstawowej w Moderówce na lata 2017 2022 Koncepcja pracy Szkoły Podstawowej w Moderówce jest strategią działań na wyznaczony okres czasu. Opracowanie koncepcji pracy szkoły pozwoliło

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY ZESPOŁU SZKÓŁ W DAMNIE

PLAN PRACY ZESPOŁU SZKÓŁ W DAMNIE Plan pracy Zespołu Szkół w Damnie na rok szkolny 2015/ Strona 1 z 5 PLAN PRACY ZESPOŁU SZKÓŁ W DAMNIE NA ROK SZKOLNY 2015/ Roczny plan pracy Zespołu Szkół w Damnie jest spójny programowo z Koncepcją pracy

Bardziej szczegółowo

Informacja. Opracowała: Danuta Radwańska st. wizytator Delegatury w Łomży KO w Białymstoku

Informacja. Opracowała: Danuta Radwańska st. wizytator Delegatury w Łomży KO w Białymstoku Informacja o innowacjach pedagogicznych. Opracowała: Danuta Radwańska st. wizytator Delegatury w Łomży KO w Białymstoku W czasach, w których nie ma nic stałego, oprócz stałych zmian... trzeba je polubić.

Bardziej szczegółowo

Kierunki działań w obszarze szkolnictwa zawodowego w Małopolsce. Roman Ciepiela Wicemarszałek Województwa Małopolskiego

Kierunki działań w obszarze szkolnictwa zawodowego w Małopolsce. Roman Ciepiela Wicemarszałek Województwa Małopolskiego Kierunki działań w obszarze szkolnictwa zawodowego w Małopolsce Roman Ciepiela Wicemarszałek Województwa Małopolskiego Wsparcie edukacji w perspektywie finansowej 2015 r. 2020 r. PROGRAM STRATEGICZNY KAPITAŁ

Bardziej szczegółowo

PROJEKT. realizowany w Zespole Szkół Budowlanych nr 1 w Płocku

PROJEKT. realizowany w Zespole Szkół Budowlanych nr 1 w Płocku PROJEKT Chcemy być atrakcyjni na mazowieckim rynku pracy realizowany w Zespole Szkół Budowlanych nr 1 w Płocku Raport z badania ewaluacyjnego Beneficjentów Ostatecznych uczestniczących w realizacji zadania

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM EDUKACJI KULTURALNEJ GIMNAZJUM Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI NR 93 IM. KSIĘŻNEJ IZABELI CZARTORYJSKIEJ W WRSZAWIE

SZKOLNY PROGRAM EDUKACJI KULTURALNEJ GIMNAZJUM Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI NR 93 IM. KSIĘŻNEJ IZABELI CZARTORYJSKIEJ W WRSZAWIE SZKOLNY PROGRAM EDUKACJI KULTURALNEJ GIMNAZJUM Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI NR 93 IM. KSIĘŻNEJ IZABELI CZARTORYJSKIEJ W WRSZAWIE 1 1. Podstawy prawne 1) Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty

Bardziej szczegółowo

3. zawierają określone cele, rezultaty i działania już na etapie aplikowania

3. zawierają określone cele, rezultaty i działania już na etapie aplikowania Programy rozwojowe szkół i placówek oświatowych realizowane w ramach Poddziałania 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY. Gimnazjum im. Noblistów Polskich w Rokitnicy na lata 2015-2018 CEL PROGRAMU

KONCEPCJA PRACY. Gimnazjum im. Noblistów Polskich w Rokitnicy na lata 2015-2018 CEL PROGRAMU KONCEPCJA PRACY Gimnazjum im. Noblistów Polskich w Rokitnicy na lata 2015-2018 CEL PROGRAMU Koncepcja pracy Gimnazjum im. Noblistów Polskich w Rokitnicy obejmuje zadania szkoły na lata 2015-2018. Przyjęte

Bardziej szczegółowo

Możliwości i efekty projektów unijnych wspierających pracę przedszkoli, szkół i placówek oświatowych. 20 stycznia 2011 r.

Możliwości i efekty projektów unijnych wspierających pracę przedszkoli, szkół i placówek oświatowych. 20 stycznia 2011 r. Możliwości i efekty projektów unijnych wspierających pracę przedszkoli, szkół i placówek oświatowych 20 stycznia 2011 r., Warszawa 1 Fundusze unijne dla oświaty Celem strategicznym działań w ramach priorytetów

Bardziej szczegółowo

Do projektu przystąpiło 48 placówek z terenu powiatu głogowskiego i 1086 nauczycieli.

Do projektu przystąpiło 48 placówek z terenu powiatu głogowskiego i 1086 nauczycieli. Powiatowe Centrum Poradnictwa Psychologiczno Pedagogicznego i Doskonalenia Nauczycieli w Głogowie od dnia 01.08.2013 r. realizuje projekt pn. Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół i przedszkoli Powiatu

Bardziej szczegółowo

Arkusz diagnozy potrzeb edukacyjnych nauczycieli województwa świętokrzyskiego w roku szkolnym 2011/2012

Arkusz diagnozy potrzeb edukacyjnych nauczycieli województwa świętokrzyskiego w roku szkolnym 2011/2012 Arkusz diagnozy potrzeb edukacyjnych nauczycieli województwa świętokrzyskiego w roku szkolnym 2011/2012 Szanowni Państwo Nauczyciele, Dyrektorzy szkół i placówek oraz Przedstawiciele Organów Prowadzących

Bardziej szczegółowo

Koncepcja pracy Zespołu Szkół Nr 60 w Warszawie na lata 2014-2019

Koncepcja pracy Zespołu Szkół Nr 60 w Warszawie na lata 2014-2019 1 Koncepcja pracy Zespołu Szkół Nr 60 w Warszawie na lata 2014-2019 2 * Koncepcja pracy szkoły została opracowana w oparciu o: 1. Ustawę o systemie oświaty z dn. 7 września 1991r (Dz. U. z 2004r. nr 256,

Bardziej szczegółowo

PROGRAM ZAJĘĆ DORADZTWA ZAWODOWEGO DLA UCZNIÓW KL. VII SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 307 W WARSZAWIE W ROKU SZKOLNYM 2017/2018

PROGRAM ZAJĘĆ DORADZTWA ZAWODOWEGO DLA UCZNIÓW KL. VII SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 307 W WARSZAWIE W ROKU SZKOLNYM 2017/2018 PROGRAM ZAJĘĆ DORADZTWA ZAWODOWEGO DLA UCZNIÓW KL. VII SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 307 W 1. Podstawa prawna: - Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie ramowych planów nauczania

Bardziej szczegółowo

Procedura dopuszczania programów nauczania do użytku szkolnego. dla Zespołu Szkół Przyrodniczo-Politechnicznych CKU w Marszewie

Procedura dopuszczania programów nauczania do użytku szkolnego. dla Zespołu Szkół Przyrodniczo-Politechnicznych CKU w Marszewie Procedura dopuszczania programów nauczania do użytku szkolnego dla Zespołu Szkół Przyrodniczo-Politechnicznych CKU Podstawa prawna: Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r.

Bardziej szczegółowo

RECENZJA PROGRAMU NAUCZANIA DLA III ETAPU EDUKACYJNEGO

RECENZJA PROGRAMU NAUCZANIA DLA III ETAPU EDUKACYJNEGO RECENZJA PROGRAMU NAUCZANIA DLA III ETAPU EDUKACYJNEGO Recenzent: Jolanta Lazar doradca metodyczny Wrocławskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli Akt prawny, w oparciu o który sporządzono recenzję programu:

Bardziej szczegółowo

Koncepcja pracy. Zespołu Szkół Leśnych i Ekologicznych im. Stanisława Morawskiego w Brynku. na lata 2011-2016

Koncepcja pracy. Zespołu Szkół Leśnych i Ekologicznych im. Stanisława Morawskiego w Brynku. na lata 2011-2016 Koncepcja pracy Zespołu Szkół Leśnych i Ekologicznych im. Stanisława Morawskiego w Brynku na lata 2011-2016 Podstawa prawna: Ustawa z dnia 7 września o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572

Bardziej szczegółowo

Numer i nazwa obszaru: 5 Wdrażanie nowych, innowacyjnych sposobów nauczania i oceniania, w celu podnoszenia efektywności kształcenia w cyfrowej szkole

Numer i nazwa obszaru: 5 Wdrażanie nowych, innowacyjnych sposobów nauczania i oceniania, w celu podnoszenia efektywności kształcenia w cyfrowej szkole Numer i nazwa obszaru: 5 Wdrażanie nowych, innowacyjnych sposobów nauczania i oceniania, w celu podnoszenia efektywności kształcenia w cyfrowej szkole Temat szkolenia: Gryfikacja i inne innowacyjne metody

Bardziej szczegółowo

Edukacja w okresie programowania

Edukacja w okresie programowania Departament Funduszy Strukturalnych Edukacja w okresie programowania 2014-2020 Katowice, 30 czerwca 2014 roku Plan prezentacji 1. Fundusze europejskie 2014-2020 i Umowa Partnerstwa 2. System edukacji a

Bardziej szczegółowo

System doskonalenia nauczycieli oparty na ogólnodostępnym kompleksowym wspomaganiu szkół

System doskonalenia nauczycieli oparty na ogólnodostępnym kompleksowym wspomaganiu szkół System doskonalenia nauczycieli oparty na ogólnodostępnym kompleksowym wspomaganiu szkół Wnioski z pilotażowego wdrażania projektu przez Miasto Łódź Małgorzata Zwolińska Lidia Dyndor 1 Z perspektywy dyrektora

Bardziej szczegółowo

Koncepcja pracy Zespołu Szkół nr 4 w Suwałkach na lata 2014-2017

Koncepcja pracy Zespołu Szkół nr 4 w Suwałkach na lata 2014-2017 Koncepcja pracy Zespołu Szkół nr 4 w Suwałkach na lata 2014-2017 1. Podstawa prawna Ustawa z 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. 2004 r., nr 256, poz. 2572 ze zm.); Rozporządzenie Ministra Edukacji

Bardziej szczegółowo