INNOWACJA PEDAGOGICZNA. z wykorzystaniem innowacyjnych metod i technologii EDUSCIENCE. realizowana w klasie pierwszej

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "INNOWACJA PEDAGOGICZNA. z wykorzystaniem innowacyjnych metod i technologii EDUSCIENCE. realizowana w klasie pierwszej"

Transkrypt

1 INNOWACJA PEDAGOGICZNA z wykorzystaniem innowacyjnych metod i technologii EDUSCIENCE. realizowana w klasie pierwszej Gimnazjum im. gen. Franciszka Gągora w Koniuszowej w okresie od 1 września 2012 r. do 30 listopada 2014 r. Wdrażana w szkole innowacja Podnoszenie kompetencji uczniowskich w dziedzinie nauk matematyczno przyrodniczych i technicznych z wykorzystaniem innowacyjnych metod i technologii EDUSCIENCE jest elementem Projektu pod tym samym tytułem, realizowanego w zakresie Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet III Wysoka jakość systemu oświaty Działanie 3.5 projekty innowacyjne.

2 SPIS TREŚCI I. Wstęp I.1. Kontekst Innowacji założenia innowacyjnego projektu systemowego I.2. Uzasadnienie wdrożenia innowacji I.2.1. Przesłanki globalne i krajowe I.2.2. Przesłanki regionalne I.2.3. Przesłanki dotyczące Zespołu Szkół w Koniuszowej - Gimnazjum im. gen Franciszka Gągora w Koniuszowej II. III. IV. Cele innowacji Termin wprowadzenia i okres trwania Innowacji Placówka realizująca innowację V. Autorzy innowacji VI. Charakterystyka i opis innowacji VI.1. EDUSCIENCE jako innowacja programowa VI.2. EDUSCIENCE jako innowacja organizacyjna VI.3. EDUSCIENCE jako innowacja metodyczna VII. VIII. IX. Treści zajęć Innowacji Procedury osiągania zamierzonych celów oraz rodzaje aktywności planowane metody i formy pracy Źródła finansowania X. Monitoring i ewaluacja innowacji XI. Uwagi

3 Przyszłość Polski (...) zależy ona od nas samych (...). podejmując odpowiednie wybory i decyzje, możemy ją zmieniać każdego dnia. To MY, Polacy, definiujemy nasze przeznaczenie, wybierając odpowiednie drogi ku przyszłości. Jedna z nich, być może jedyna przyjemna, prowadzi przez krainę innowacyjności. Inne drogi to drogi cierniowe. Lub po prostu nudne, prowadzące donikąd. (Raport o innowacyjności polskiej gospodarki GO GLOBAL!) I. Wstęp I.1. Kontekst Innowacji założenia innowacyjnego projektu systemowego Realizowana w Zespole Szkół w Koniuszowej Gimnazjum im. gen. Franciszka Gągora innowacja pedagogiczna jest elementem projektu Podnoszenie kompetencji uczniowskich w dziedzinie nauk matematyczno przyrodniczych i technicznych z wykorzystaniem innowacyjnych metod i technologii EDUSCIENCE, realizowanego w zakresie Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet III Wysoka jakość systemu oświaty Działanie 3.5 projekty innowacyjne od 1 marca 2011 r. W etapie wdrożenia Projektu, trwającym od 1 stycznia 2012 r., do Projektu zakwalifikowano 250 losowo wybranych szkół w całej Polsce na wszystkich etapach kształcenia. W województwie małopolskim na liście wylosowanych szkół znalazło się 25 placówek (13 szkół podstawowych, 7 gimnazjów, 3 licea ogólnokształcące oraz 2 technika) wśród nich także nasza szkoła. Głównym celem Projektu jest zwiększenie zainteresowania podjęciem studiów na kierunkach o kluczowym znaczeniu dla gospodarki opartej na wiedzy uczniów i uczennic z całej Polski poprzez opracowanie, pilotażowe wdrożenie oraz upowszechnienie innowacyjnych programów nauczania z wykorzystaniem interaktywnej platformy e-learningowej. W ramach 1. etapu Projektu powstała nowoczesna platforma, na której umieszczono zasoby edukacyjne z zakresu przedmiotów matematyczno-przyrodniczych i technicznych dla wszystkich etapów edukacyjnych. Materiały (scenariusze lekcji, obrazy, filmy, animacje, prezentacje multimedialne i in.) zostały przygotowane przez pracowników naukowych Polskiej Akademii Nauk zrzeszonych w Centrum Badań Ziemi i Planet GEOPLANET, tj. Instytutu Geofizyki, Instytutu Nauk Geologicznych, Instytutu Oceanografii oraz Centrum Badań Kosmicznych. Naukowcom towarzyszyli nauczyciele praktycy, pracujący pod okiem specjalistów metodyków. Wszystkie zamieszczone na platformie zasoby są spójne z podstawą programową, stanowiącą załącznik do Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2008 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (Dz. U. Nr 4 poz. 17 z 2009 r.). Zasoby platformy edukacyjnej EDUSCIENCE będą systematycznie wzbogacane w drugim etapie Projektu, w którym będzie uczestniczyć Gimnazjum im. gen. Franciszka Gągora w Koniuszowej. Dzięki pracownikom Polskiej Akademii Nauk uczniowie będą mogli korzystać bezpośrednio z wiedzy naukowców zajmujących się na co dzień naukami przyrodniczymi, z badaczami osiągającymi sukcesy na skalę międzynarodową. Młodzież biorąca udział w projekcie będzie miała okazję wziąć udział w lekcjach on-line bezpośrednich transmisjach satelitarnych ze Stacji Polarnej na Spitsbergenie, z obserwatoriów w Książu, Raciborzu, Ojcowie, Belsku, Świdrze i Helu oraz z laboratorium i Muzeum Ziemi w Krakowie, a także ze statków badawczych Oceania

4 lub Horyzont II. W trakcie realizacji innowacji klasa IG wyjedzie na wycieczkę naukową do jednego z najlepszych obserwatoriów w Polsce, weźmie również udział w dwóch Piknikach Naukowych. Żaden dotychczasowy projekt z zakresu edukacji przyrodniczej w Polsce nie zapewniał beneficjentom tak żywego i fascynującego poznawania świata Science. Zajęcia prowadzone w ramach innowacji będą ponadto wykorzystywały i wdrażały najnowszą wiedzę nt. budowy mózgu i potrzeb człowieka oraz motywowania go do działania. Nauczyciele, uczniowie i rodzice będą wyposażeni w poradniki na temat nowoczesnych i skutecznych metod nauczania/uczenia się, wypracowane w pierwszym etapie Projektu we współpracy z Edukacją Pro Futuro i udziale światowej sławy eksperta w dziedzinie przyspieszonego uczenia się oraz doradcy rządu brytyjskiego w dziedzinie edukacji Colina Rose a. Wypracowane e-materiały będą również kompatybilne z tablicami multimedialnymi, które z pewnością uatrakcyjnią proces uczenia się w szkołach uczestniczących w projekcie. I.2. Uzasadnienie wdrożenia innowacji Za wprowadzeniem Innowacji Podnoszenie kompetencji uczniowskich w dziedzinie nauk matematyczno przyrodniczych i technicznych z wykorzystaniem innowacyjnych metod i technologii EDUSCIENCE przemawiają zarówno wyniki diagnoz i wnioski z raportów w skali makro (globalne tendencje i zjawiska w świecie, Europie i Polsce), jak i w skali mikro (tendencje, zjawiska, badania i diagnozy regionalne, lokalne, wewnątrzszkolne). I tak: I.2.1. Przesłanki globalne i krajowe: 5 najważniejszych postulatów dla szkół początku XXI wieku to, w świetle najnowszych badań: Szersze wykorzystanie mobilnych technologii Stworzenie różnorodnych przestrzeni do nauki Włączenie narzędzi edukacji 2.0 do codziennych zajęć szkolnych Zapewnienie lepszego dostępu do cyfrowych pomocy naukowych Wyjście poza szkolne mury eksploracja takich dziedzin jak nauki przyrodnicze, technologia, nauki techniczne, matematyka. 1 Projekt EDUSCIENCE wychodzi naprzeciw wszystkim tym postulatom. Innowacja w edukacji, aby była skuteczna, musi stać się integralną częścią rewolucyjnych zmian społecznoekonomicznych 2 a z takimi zmianami mamy w ostatnich dziesięcioleciach do czynienia w szeroko pojętym otoczeniu szkoły. Ponadto, nie można mówić o innowacji w edukacji bez autentycznego zaangażowania młodzieży jako jej podmiotu. Całej młodzieży, nie tylko wybranej elity. 3 Projekt EDUSCIENCE włączył do innowacji szkoły zrekrutowane w drodze losowego doboru pozwala zatem rozwijać się dzieciom i młodzieży z różnych środowisk, w tym środowisk zagrożonych marginalizacją i wykluczeniem oraz środowisk o większym potencjale i mocniejszym kapitale społecznym. Uczniowie i nauczyciele beneficjenci projektu 1 Za: Agnieszka Andrzejczak, Czego pragną uczniowie?, eschoolnews; postulaty z raportu organizacji Projekt Tomorrow badania w grupie 280 tys. uczniów wszystkich typów szkół, 28 tys. nauczycieli,21 tys. rodziców i 3 tys. szkolnych administratorów. 2 Hess F., Educational Entrepreneurship, Cambridge, Harvard Education Press, Adam Jagiełło-Rusiłowski, Innowacje w szkole albo wykluczenie w życiu, EDUNEWS.PL

5 PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ w procesie wzajemnych kontaktów dzielą się wiedzą i doświadczeniem, uczestniczą w procesie wspólnego uczenia się. Wszyscy mają te same szanse i możliwości korzystania ze wsparcia, jakie zapewniają: nowe technologie, bezpośrednie kontakty (realne i wirtualne) ze środowiskiem nauki, dofinansowanie wycieczek, oferta Pikników Naukowych i Festiwali Nauki itp. Prof. Mirosław Miller jako innowację traktuje poszukiwanie nowych metod działania w oparciu o aktualną wiedzę. Podkreśla przy tym wartość uczenia się od innych najlepiej od najlepszych. 4 Projekt i Innowacja EDUSCIENCE, pozostając w pełnej zgodzie z obowiązującymi przepisami prawa oświatowego, w tym z obowiązującymi podstawami programowymi dla poszczególnych etapów edukacji kreuje nową metodykę nauczania i nowy model partnerstwa z twórcami najnowszej wiedzy w takich dziedzinach, jak: psychologia uczenia się (Accelerated Learning Systems, Edukacja Pro Futuro), nauki i badania matematyczno-przyrodnicze (naukowcy z Instytutu Oceanologii PAN, Centrum Badań Kosmicznych PAN, Instytutu Nauk Geologicznych PAN, Akademii Morskiej w Gdyni), technologia informacyjno-komunikacyjna (American-Systems). Tylko kraje o wysokim potencjale innowacyjności mają szansę zaistnieć w świecie gospodarki opartej na wiedzy. Kreatywność skutkująca postawami i działaniami innowacyjnymi jednostek i organizacji jest we współczesnym świecie kompetencją deficytową i prawdziwie kluczową. 5 Prof. Krzysztof Rybiński ostrzega, że bez działań mających na celu wzrost kreatywności i innowacyjności sektorów edukacji i nauki szykujemy sobie gospodarczy horror. Polska będzie małym krajem starych ludzi, znajdującym się w ogonie Europy. 6 Projekt EDUSCIENCE łamie szkodliwy dla innowacji model funkcjonowania w izolacji sektora edukacji i nauki. Rybiński i zespół autorów raportu GO GLOBAL! podkreślają, że polski system edukacji i finansowania badań skutecznie eliminują innowatorów, w szkołach i na uczelniach dominuje indywidualizm (podczas gdy kluczowa dla rozwoju jest praca w grupie), uczelnie wyższe koncentrują się zaś na narzędziach, a nie na rezultatach (dotyczy to również inwestowania pieniędzy unijnych wyposaża się np. laboratoria i placówki badawcze, ale nie upowszechnia się dostępu do nich np. nauczycielom lub uczniom-potencjalnym studentom). EDUSCIENCE otwiera drzwi najlepszych laboratoriów, instytutów naukowych, obserwatoriów, stacji badawczych przed szkołami. Autorzy raportu GO GLOBAL! piszą we wstępie do publikacji: Jaka będzie przyszłość Polski? Czy możemy ją kreować? Wielu Polaków jest przekonanych, że przyszłość Polski jest z góry określona i nieunikniona. My (...) jesteśmy pewni, że zależy ona od nas samych, że podejmując odpowiednie wybory i decyzje, możemy ją zmieniać każdego dnia. To MY, Polacy, definiujemy nasze przeznaczenie, wybierając odpowiednie drogi ku przyszłości. Jedna z nich, być może jedyna przyjemna, prowadzi przez krainę innowacyjności. Inne drogi to drogi cierniowe. Lub po prostu nudne, prowadzące donikąd. Innowacja czyni wolnym!!! Zaszczepienie kreatywności i innowacyjności w nauczycielach i uczniach uczestniczących w EDUSCIENCE zwiększa szanse na ich samosterowność w podejmowaniu kluczowych dla rozwoju decyzji (w tym również w odniesieniu do uczniowskich decyzji wyboru ścieżki edukacyjnej związanej z wyborem profili i kierunków matematyczno- 2 Hess F., Educational Entrepreneurship, Cambridge, Harvard Education Press, Adam Jagiełło Rusiłowski, Innowacje w szkole albo wykluczenie w życiu, EDUNEWS.PL 4 GO GLOBAL! Raport o innowacyjności polskiej gospodarki pod red. Prof. Krzysztofa Rybińskiego, 2011, 5 Por.: prof. nadzw. APS dr. hab. Maciej Karwowski - wykład zarejestrowany w trakcie Międzynarodowej Konferencji Kompetencje kluczowe - teoria i praktyka w kontekście uzdolnień dzieci i młodzieży, Świętokrzyskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli, Kielce, 2-3 czerwca 2011 r., 6 Por.: wykład prof. K. Rybińskiego o innowacyjnej gospodarce,

6 PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ przyrodniczych), pozostaje także w zgodzie z wnioskami i rekomendacjami z innych kluczowych dla sektora edukacji raportów, m.in. Raportu o kapitale intelektualnym Polski (2008), raportu Polska 2030 (2009), raportów z prestiżowego badania umiejętności 15-latków PISA (Program Międzynarodowej Oceny Umiejętności Uczniów) (2010 r. i wcześniejsze), Raportu o stanie edukacji Społeczeństwo w drodze do wiedzy (2011). Polski rynek pracy, zgodnie z danymi Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, potrzebuje specjalistów z zakresu fizyki, chemii, informatyki, a Projekt i Innowacja EDUSCIENCE promują ww. nauki i stanowić będą zachętę dla uczniów do kontynuowania w przyszłości kształcenia w tym zakresie. W ramach projektu powstaną bowiem: nowatorskie programy nauczania przedmiotów matematyczno-przyrodniczych, interaktywna platforma e-learningową i inne narzędzia skierowane do uczniów, które przyczynią się do zwiększenia zainteresowania kontynuacją kształcenia na kierunkach o kluczowym znaczeniu dla gospodarki opartej na wiedzy. Innowacja EDUSCIENCE wychodzi na przeciw polityce edukacyjnej Państwa, której priorytetem jest wzmocnienie kompetencji matematycznych i technicznych uczniów na wszystkich etapach edukacji. I.2.2. Przesłanki regionalne Założenia projektu EDUSCIENCE wpisują się w założenia Aktualizowanej obecnie Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Małopolskiego 7. Jak zauważają analitycy: Polska znajduje się obecnie na etapie tworzenia regionalnych strategii innowacji i są to niewątpliwie ważne i słuszne działania. Jednakże (...) bez odpowiedniej strategii rozwoju edukacji, a co ważniejsze, działań w tym kierunku, wdrażanie wszelkich strategii innowacji będzie bardzo utrudnione. Należy pamiętać, ze zdolność do wytwarzania innowacji może pochodzić z zewnątrz regionu, można wytwarzać innowacje w małych izolowanych ośrodkach badawczych, ale konsumpcja czy wchłanianie innowacji są nierozerwalnie związane z jakością kapitału społecznego, który w prostej mierze jest pochodną wykształcenia. 8 Według danych na rok 2006 Polska była obok Grecji i Łotwy najgorszym państwem pod względem innowacyjności. Specjalnie skonstruowany wskaźnik poziomu innowacyjności wyniósł w Polsce 0,22, podczas, gdy średnia dla Unii Europejskiej (UE-25) wyniosła 0,457. Taki stan rzeczy nie napawa optymizmem. Kraje o niskim poziomie innowacyjności nie będą w stanie konkurować z innymi, lepszymi pod tym względem. Podobnie jest w odniesieniu do regionów, tzw. NUTS 2. W Polsce są nimi województwa. Porównując sytuację województwa Małopolskiego na tle innych regionów należy zwrócić uwagę, że wymaga on przede wszystkim: 1) zatrudnienia osób z wykształceniem wyższym i/lub stopniem naukowym (zostało one zadeklarowano tylko w 31 przedsiębiorstwach (ok. 30%), z czego jedynie w 6 firmach takich pracowników jest więcej niż 10) 2) doświadczenia osób w branży badawczo rozwojowej co stanowi zaledwie 23% podmiotów; 3) współpracy z organizacjami podaży innowacji z uczelniami wyższymi, instytutami badawczymi, instytucjami szkoleniowymi bądź centrami innowacji i zaawansowanymi technologiami. Są to 4 spośród 84 ankietowanych (na chwilę obecną jest to tylko 7% badanych firm) 7 informacje o założeniach Strategii, na stronie internetowej: 8 Za: Guzik R., 2004, Przestrzenne zróżnicowanie potencjału innowacyjnego w Polsce [w:] Górzyński M., Woodward R. (red.) Innowacyjność polskiej gospodarki. Zeszyty Innowacyjne 2. CASE Centrum Analiz Społeczno-Ekonomicznych, Warszawa,

7 4) współpracy sfery nauki, przedsiębiorstw przemysłowych i instytucji otoczenia biznesu celem rozwoju województwa małopolskiego. 5) uatrakcyjnienia regionu (nie tylko jako miejsca zamieszkania, pracy i spędzania czasu wolnego) poprzez zwrócenie większej uwagi na kapitał intelektualny poziom wykształcenia, indywidualne talenty, wiedza, kreatywność i aspiracje Projekt EDUSCIENCE może mieć wpływ na poprawę lokat województwa małopolskiego (beneficjentami są dzieci i młodzież, którzy w bliższej lub dalszej przyszłości będą wybierać dalszą ścieżkę kształcenia). Uczniowie województwa małopolskiego osiągają średnie wyniki ze sprawdzianu i egzaminów zewnętrznych w obszarze przedmiotów matematyczno-przyrodniczych. Wzrost atrakcyjności nauczania tych przedmiotów w EDUSCIENCE, zastosowanie najnowszych metod i narzędzi nauczania będzie przyczynkiem do wzrostu zainteresowania przedmiotami matematyczno-przyrodniczymi w klasach realizujących Projekt atrakcyjność przedmiotu ma szansę wpłynąć na wyniki tych uczniów. Należy zwrócić uwagę, iż w województwie małopolskim w 2009 roku wyższe studia zawodowe ukończyło blisko 44% ogółu absolwentów, z czego 86% otrzymało tytuł licencjata, a 14% tytuł inżyniera. Podobnie jak w innych regionach nadal istotnym problemem w funkcjonowaniu różnego typu placówek kształcenia zawodowego pozostaje rozdźwięk pomiędzy modelem kształcenia jego programem i formą, a faktycznymi potrzebami pracodawców. Ranking najlepszych uczelni wyższych świata, publikowany przez Uniwersytet Jiao Tong (tzw. Lista szanghajska) za 2010 rok uwzględnia jedynie dwie polskie uczelnie: Uniwersytet Jagielloński oraz Uniwersytet Warszawski. Po raz kolejny jednak uczelnie te zostały sklasyfikowane dopiero w 4. setce. W roku akademickim 2009/2010 funkcjonowały w Małopolsce 33 szkoły wyższe. Kształcono w nich 212 tys. studentów, tj. 11% ogólnej liczby studentów w kraju (2. miejsce po Mazowszu, wzrost o 11 tys. względem roku 2005/2006). Po dynamicznym wzroście liczby studentów w latach (ok. 7-8% rocznie) trend wzrostowy uległ spowolnieniu, by w 2009 roku spaść do 0,5%. Pod względem liczby studentów szkół wyższych na kierunkach matematycznych, przyrodniczych i technicznych, region plasuje się na 3 pozycji, po województwach: śląskim i zachodniopomorskim Biorąc pod uwagę zmiany zachodzące na rynku pracy, szczególnego znaczenia nabiera zdolność uczenia się przez całe życie. Podnoszenie umiejętności na różnych etapach życia jest warunkiem sprostania rosnącym potrzebom rynku pracy. Pod względem udziału osób dorosłych (25-64 lata) w kształceniu i szkoleniach, region plasuje się nie tylko poniżej średniej unijnej, ale też poniżej średniej dla Polski. W 2009 roku w przypadku Małopolski wskaźnik ten kształtował się na poziomie 4,1%, przy średniej dla kraju 4,7% oraz średniej dla UE 27 9,3%. Niezadawalającą sytuacje województwa małopolskiego przedstawia raport Regional Innovation Scoreboard 2009, w którym Małopolska wraz z województwami: śląskim, dolnośląskim, pomorskim i mazowieckim została zaliczona do grupy regionów o średnio-niskim poziomie innowacyjności. W rankingu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości w 2010 roku województwo z liczbą 55 ośrodków wsparcia innowacji oraz przedsiębiorczości uplasowało się na 4. pozycji po województwie śląskim, Mazowszu i Wielkopolsce (wzrost z poziomu 47 i miejsca 6. w 2007 roku) Podsumowując projekt Eduscience - jest szansą stworzenia właściwych warunków dla kształcenia i doskonalenia kompetencji młodych ludzi oraz podnoszenia i zmiany kwalifikacji przez mieszkańców. Zmiany w organizacji pracy i wzrost oczekiwań pracodawców w zakresie poziomu umiejętności pracowników prowadzi do konfrontacji szkolnictwa z nowymi sukcesywnie wzrastającymi wymaganiami, co w konsekwencji wymusza dostosowywanie oferty edukacyjnej do aktualnych i przyszłych potrzeb rynku pracy. Należy więc kształtować

8 postawę przedsiębiorczości od najwcześniejszych etapów edukacji, która winna stanowić stały element systemów nauczania na każdym poziomie kształcenia. I.2.3. Przesłanki dotyczące Gimnazjum im. gen. Franciszka Gągora w Koniuszowej W Gimnazjum w Koniuszowej od dwóch lat postanowiliśmy położyć duży nacisk na rozwój kompetencji kluczowych takich jak rozumowanie i korzystanie z informacji. Są to ważne elementy edukacji, które stanowią o powodzeniu absolwenta na dzisiejszym rynku pracy. W ostatnich latach wyniki egzaminu gimnazjalnego w naszej szkole w dziedzinie nauk matematyczno-przyrodniczych plasowały się powyżej średniej Gminy Korzenna, Powiatu Nowosądeckiego czy też Województwa Małopolskiego. W bieżącym roku szkolnym 2011/2012 w części matematycznej uczniowie uzyskali wysoki ósmy stanin, a w części przyrodniczej siódmy. Wyniki były równo rozłożone pomiędzy dziewczęta a chłopcami. Niemniej jednak wynik ten choć relatywnie wysoki, stanowi odpowiednio w części matematycznej 66%, a w części przyrodniczej 64% możliwych do zdobycia punktów. Jednym z naszych celów jest zwiększenie procentowego udziału zadań rozwiązanych poprawnie, a co za tym idzie poprawę wyników uczniów. Dużą bolączką jest wyraźny brak zainteresowania uczniów zajęciami pozalekcyjnymi, szczególnie zajęciami z dziedziny nauk matematyczno-przyrodniczych. Udział w projekcie powinien wpłynąć pozytywnie na zwiększenie tego zainteresowania przy zastosowaniu nowatorskiego podejścia do przekazywania wiedzy oraz dzięki zastosowaniu nowoczesnych technologii i sprzętu. Szkoła do tej pory nie była wyposażona w tablicę interaktywną, a nasi uczniowie nie korzystali z platformy e-lerningowej. Niewątpliwie wyposażenie w nowoczesne pomoce dydaktyczne usprawni proces dydaktyczny oraz uatrakcyjni zajęcia, zwiększając zainteresowanie nimi wśród uczniów. Liczymy, że wpłynie to także na zwiększenie udziału w konkursach przedmiotowych, z przedmiotów matematyczno-przyrodniczych. II. Cele innowacji Cele innowacji wdrażanej w szkole są spójne z celami Projektu Podnoszenie kompetencji uczniowskich w dziedzinie nauk matematyczno przyrodniczych i technicznych z wykorzystaniem innowacyjnych metod i technologii EDUSCIENCE, realizowanego w zakresie Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet III Wysoka jakość systemu oświaty Działanie 3.5 projekty innowacyjne, tj.: Cel ogólny: Zwiększenie zainteresowania podjęciem studiów na kierunkach o kluczowym znaczeniu dla gospodarki opartej na wiedzy uczniów/uczennic poprzez opracowanie, pilotażowe wdrożenie oraz upowszechnienie innowacyjnych programów nauczania w klasie pierwszej gimnazjum wykorzystujących interaktywną platformę e-learningową wyspecjalizowaną w nowatorskim kształceniu z zakresu nauk przyrodniczych, informatycznych oraz języków obcych.

9 Cele szczegółowe: - zwiększenie zainteresowania naukami matematyczno-przyrodniczymi / informatyczno-technicznymi / językami obcymi dzięki diametralnej zmianie dotychczasowej formuły nauczania; - wzrost umiejętności związanych z rozpoznawaniem i definiowaniem programów badawczych oraz stosowaniem metod badawczych w obrębie science dzięki udziałowi uczniów w realnym procesie badawczym; - rozwój umiejętności posługiwania się technologią informatyczno-komputerową w procesie uczenia się dzięki zastosowaniu metody e-learningu/blended learningu; - zwiększenie zainteresowania science u dziewcząt dzięki zastosowaniu wrażliwych na kwestie płci form promocji projektu, prowadzeniu zajęć oraz konstrukcji programów nauczania. Cele szczegółowe specyficzne dla szkoły wdrażającej innowację: - zwiększenie zainteresowania wśród uczniów Gimnazjum im. gen Franciszka Gągora udziałem w konkursach przedmiotowych (matematyka, informatyka, geografia, fizyka, chemia, biologia) organizowanych przez Małopolskiego Kuratora Oświaty w Krakowie. - zwiększenie zainteresowania uczniów gimnazjum zajęciami pozalekcyjnymi o tematyce matematycznotechnicznej organizowanymi w szkole - rozwój kompetencji kluczowych wśród uczniów takich jak: rozumowanie i wykorzystywanie wiedzy w praktyce - poprawy jakości kształcenia i wyników nauczania w szkole poprzez nawiązanie współpracy z innymi szkołami oraz instytucjami naukowymi III. Termin wprowadzenia i okres trwania Innowacji Termin wprowadzenia i okres trwania Innowacji jest spójny z etapami Projektu EDUSCIENCE, realizowanego w całej Polsce, tj.: wrzesień rozpoczęcie testowania Projektu w szkołach czerwiec 2013 i ewaluacja zewnętrzna czerwiec zakończenie testowania w szkołach listopad rozesłanie materiałów metodycznych i informacji o produkcie końcowym do szkół, udostępnienie produktu końcowego wszystkim szkołom w Polsce Terminarz wdrażania i realizacji Innowacji Podnoszenie kompetencji uczniowskich w dziedzinie nauk matematyczno przyrodniczych i technicznych z wykorzystaniem innowacyjnych metod i technologii EDUSCIENCE w Gimnazjum im. gen. Franciszka Gągora w Koniuszowej ilustruje poniższy schemat:

10 Przygotowanie dokumentacji innowacji i złożenie wniosku do Kuratorium Oświaty w Krakowie

11 IV. Placówka realizująca innowację Zespół Szkół w Koniuszowej - został powołany Uchwałą Rady Gminy Korzenna w 2005 r. Obecnie w skład Zespołu Szkół wchodzą: Szkoła Podstawowa im. gen. Franciszka Gągora w Koniuszowej wraz z Oddziałem Przedszkolnym oraz Gimnazjum im. gen. Franciszka Gągora w Koniuszowej. Łącznie w zespole jest 9 oddziałów szkolnych oraz jeden przedszkolny. W szkole w roku szkolnym 2011/2012 uczy się 46 gimnazjalistów, 90 uczniów szkoły podstawowej oraz 17 przedszkolaków. Realizację innowacji przewidujemy w klasie I gimnazjum. W oparciu o dane z rekrutacji do Gimnazjum im. gen. Franciszka Gągora planujemy w roku szkolnym 2012/2013 utworzyć oddział 16 osobowy. Nasze Gimnazjum jest szkołą obwodową, ale uczęszczają do niego także uczniowie z poza obwodu, np. z Librantowej, Boguszowej lub Mogilna. Innowacja będzie realizowana na takich przedmiotach jak: matematyka, informatyka, geografia, biologia, chemia i fizyka. V. Autorzy innowacji. Program innowacji pozostaje w ścisłym związku z koncepcją Projektu Podnoszenie kompetencji uczniowskich w dziedzinie nauk matematyczno przyrodniczych i technicznych z wykorzystaniem innowacyjnych metod i technologii EDUSCIENCE, realizowanego w zakresie Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet III Wysoka jakość systemu oświaty Działanie 3.5 projekty innowacyjne. Podstawę innowacji stanowią zasoby platformy EDUSCIENCE, zawierające w kwietniu 2012 roku: 175 prezentacji multimedialnych, 21 animacji, 29 filmów, 452 plików graficznych, 596 plików dźwiękowych w wersji angielskiej, 156 zestawów pytań, 150 scenariuszy lekcji, a w rozbiciu na przedmioty: 576 zasobów do nauczania przyrody, 528 geografii, 245 fizyki, 186 biologii, 98 matematyki, 64 chemii. Łącznie na platformie nauczyciele mają do dyspozycji ponad 1200 materiałów, opracowanych przez pracowników naukowych Polskiej Akademii Nauk zrzeszonych w Centrum Badań Ziemi i Planet GEOPLANET, tj. Instytutu Geofizyki, Instytutu Nauk Geologicznych, Instytutu Oceanografii oraz Centrum Badań Kosmicznych. Pracom naukowców nad tworzeniem zasobów towarzyszyli w pierwszym etapie projektu (marzec-październik 2011 r.) nauczyciele praktycy pod okiem specjalistów metodyków. Ilość zasobów będzie się systematycznie powiększać od 1 września 2012 r., po przystąpieniu 250 szkół z całej Polski do realizacji innowacji. Każdy z nauczycieli EDUSCIENCE będzie miał możliwość twórczego adaptowania zasobów (tworzenia i publikowania lekcji stworzonych z kompilacji istniejących zasobów) oraz uzupełniania zasobów platformy autorskimi propozycjami lekcji, ćwiczeń, materiałów. Tak więc od września 2012 r. współautorami Innowacji stają się nauczyciele z Gimnazjum im. gen. Franciszka Gągora w Koniuszowej: Andrzej Gołębiewski - nauczyciel informatyki Iwona Gągola-Ogorzałek - nauczyciel matematyki Renata Pach - nauczyciel geografii Anna Kowalska - nauczyciel chemii, fizyki i biologii - szkolny administrator projektu

12 Pierwszym zadaniem tych nauczycieli-współautorów Innowacji będzie zaadaptowanie programów nauczania poszczególnych przedmiotów tak, aby w procesie dydaktycznym wykorzystać zasoby platformy, narzędzia TKI i nowe pomoce dydaktyczne. VI. Charakterystyka i opis innowacji. Opierając się na charakterystykach innowacji, popularyzowanych przez Małopolskiego Kuratora Oświaty, uznaliśmy wdrażaną od września 2012 r. w Gimnazjum im. gen. Franciszka Gągora Innowację Podnoszenie kompetencji uczniowskich w dziedzinie nauk matematyczno przyrodniczych i technicznych z wykorzystaniem innowacyjnych metod i technologii EDUSCIENCE za zmianę wieloaspektową łączącą w sobie cechy innowacji programowej, organizacyjnej i metodycznej. VI.1. EDUSCIENCE jako innowacja programowa Przez innowację programową, rozumiemy nowatorskie rozwiązania, wzbogacające materialną i techniczną infrastrukturę pedagogicznego doświadczenia. Zaliczamy do nich m.in. nowe, atrakcyjne podręczniki, pracownie przedmiotowe, pomoce, środki dydaktyczne. Dotyczy ona wszelkich wprowadzanych zmian treści kształcenia, wychowania, opieki i terapii. Nauczyciele/autorzy innowacji EDUSCIENCE, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, wybierają podręcznik z listy podręczników dopuszczonych przez Ministra Edukacji Narodowej do użytku szkolnego oraz modyfikują program(y) nauczania: ZAJĘCIA EDUKACYJNE Matematyka Informatyka AUTOR Anna Drążek Małgorzata Rostkowska Piotr Durka TYTUŁ PROGRAMU Program nauczania matematyki w gimnazjum Matematyka wokół nas Informatyka dla Ciebie program nauczania informatyki w gimnazjum. Geografia Ewa Maria Tuz Dawid Szczypiński Program nauczania geografii dla gimnazjum Planeta - Nowa Era. Biologia Anna Zdziennicka Program nauczania biologii Puls życia. Chemia Fizyka Anna Kandia Zofia Kluz Michał Poźniczek Grażyna Francuz Ornat Teresa Kulawik Chemia w gimnazjum program nauczania chemii w gimnazjum. Program nauczania fizyki w gimnazjum Spotkania z fizyką.

13 zgodnie z założeniami projektu EDUSCIENCE: 30% treści podstawy programowej przewidzianej do realizacji w latach szkolnych 2012/2013 oraz 2013/2014 będzie realizowane z wykorzystaniem zasobów i możliwości innowacyjnej platformy edukacyjnej EDUSCIENCE. Technologicznym i merytorycznym wsparciem dla realizacji programów będą: tablica interaktywna z oprogramowaniem, w tym z dostępem do platformy e-learningowej, zawierającej unikatowe materiały edukacyjne oraz umożliwiającej transmisje i kontakty on-line z naukowcami, a także kontakty z innymi nauczycielami i uczniami uczestniczącymi w Projekcie EDUSCIENCE. Rysunek 1. Strona główna platformy EDUSCIENCE Nauczyciel poprzez wyszukiwarkę będzie mógł wyszukać zasoby potrzebne do realizacji wybranej treści podstawy programowej, wybranego działu nauczania czy wybranego tematu lekcji: Rysunek 2. Zasoby platformy EDUSCIENCE

14 Rysunek 3. Możliwości wyszukiwarki zasobów treść: WULKANY Rysunek 4. Możliwości wyszukiwarki przykładowe (wybrane spośród wielu) OBRAZY

15 Rysunek 5. Możliwości wyszukiwarki treść ŚWIATŁO, etap edukacyjny: III i IV Wszystkie zamieszczone na platformie zasoby odzwierciedlają treści zgodne z podstawą programową oraz ze stanem najnowszej wiedzy z danej dziedziny (wiele zasobów, opracowanych przez naukowców prowadzących badania, ma charakter unikatowy). Nauczyciel w każdej chwili będzie mógł opublikować własny zasób lub zgłosić naukowcom zapotrzebowanie na nowy zasób. kamera cyfrowa przydatna w rejestracji eksperymentów, doświadczeń, wydarzeń edukacyjnych odbywających się w ramach Innowacji /Projektu EDUSCIENCE; stacja do monitoringu przyrodniczego oraz podstawowy zestaw ekologiczny do badania wody:

16 Rysunek 6. Automatyczna stacja do szkolnego monitoringu przyrodniczego - wyposażenie szkoły realizującej innowację EDUSCIENCE Rysunek 6. Zestaw ekologiczny do badania wody przydatny w monitoringu przyrodniczym prowadzonym przez uczniów realizujących Innowację / Projekt EDUSCIENCE

17 VI.2. EDUSCIENCE jako innowacja organizacyjna Innowacja organizacyjna zwana także strukturalną, zakłada zmiany planu, zadań i ról ucznia nauczyciela i administracji szkolnej oraz relacji zachodzących między nimi. Dotyczy wszelkich zmian strukturalnych określających funkcje i role w systemie organizacyjno instytucjonalnym oświaty. Innowacje organizacyjne często występują w obszarze zmian związanych z zarządzaniem, np. gdy wprowadzane są nowe techniki zarządzania, nowe formy kontroli administracyjnej, nowe modele współpracy między instytucjami systemu edukacji. Innowacje tego typu często dotyczą szeroko definiowanej reorganizacji. W koncepcji i realizacji Innowacji / Projektu EDUSCIENCE występują wyraźne znamiona nowatorskiej zmiany organizacyjnej. Nauczyciel EDUSCIENCE staje się przewodnikiem uczniów w odkrywaniu tajemnic nauk matematycznoprzyrodniczych. Zna i wykorzystuje zasoby platformy (wykorzystanie oznacza zarówno korzystanie z gotowych scenariuszy, prezentacji multimedialnych, animacji, filmów, opracowań, jak również możliwość autorskiej modyfikacji zasobów, tj. tworzenia własnych rozwiązań); W EDUSCIENCE kluczowym elementem nowatorstwa jest instytucjonalna zmiana w funkcjach i rolach podmiotów systemu oświaty. Nauczyciele/autorzy innowacji oraz uczniowie pozostają w stałym kontakcie z przedstawicielami sektora Nauki (naukowcy GeoPlanet aktywni w procesie tworzenia zasobów platformy, realizujący zapotrzebowania nauczycieli na tworzenie nowych zasobów, pełniący dyżury on-line dla nauczycieli i uczniów, dostępni i aktywni w zaplanowanych lekcjach on-line). Rysunek 7. Centrum Badań Ziemi i Planet zostało powołane przez 4 instytuty Polskiej Akademii Nauk - Instytut Geofizyki PAN, Centrum Badań Kosmicznych PAN, Instytut Nauk Geologicznych PAN oraz Instytut Oceanologii PAN.

18 Uczniowie i nauczyciele mogą kontaktować się z 11 obserwatoriami, w tym z 5 obserwatoriami geofizycznymi, Stacją Polarną na Spitsbergenie, 3 obserwatoriami/ muzeami/ instytutami w GEOPLANET oraz 2 statkami badawczymi. I tak: Wybrane obserwatoria i stacje badawcze, wspomagające realizację projektu / innowacji EDUSCIENCE: Belsk (magnetyzm, rozkład i zawartość ozonu w atmosferze) Hel (sejsmologia, magnetyzm) Książ (sejsmologia, magnetyzm) Ojców (sejsmologia, magnetyzm) Racibórz (sejsmologia, magnetyzm) Świder (fizyka atmosfery, elektryczność atmosfery, magnetyzm) Borowiec (obserwatorium astronomiczne) Laboratorium i Muzeum Ziemi w Krakowie (nauki geologiczne) Laboratoria Instytutu Oceanologii PAN Statek badawczy Oceania Statek badawczy Horyzont II Rysunek 8. Statek badawczy OCEANIA stalowy, trójmasztowy statek (żaglowiec) o ożaglowaniu skośnym o powierzchni 280m², należący do Instytutu Oceanologii Polskiej Akademii Nauk, który jest obecnie największym polskim instytutem badającym problemy fizyki, chemii, biologii i ekologii morza. "Oceania" charakteryzuje się dużą dzielnością morską. Jej wyposażenie pozwala na żeglugę w prawie każdych warunkach. Zasięg statku jest nieograniczony a autonomia wynosi 30 dni. Każdego roku "Oceania" spędza dni na morzu wykonując min. ekspedycję badawczą na morza północne i Spitsbergen (czerwiec-sierpień) oraz kilkanaście rejsów bałtyckich. Jednostka posiada aparaturę umożliwiającą badania hydrograficzne, optyczne, akustyczne, aerozolu, chemiczne i biologiczne. W czasie wypraw realizuje się prawie wszystkie tematy i około 13 programów badawczych z zakresu oceanologii. Do realizacji badań "Oceania" posiada: laboratoria (mokre, izotopowe, analityczne, rejestracji, komputerowe), system bram i masztów hydraulicznych, wyciągarki i windy pomiarowe (zasięg do 5000 m), żuraw hydrauliczny (max. 2 t), pontony robocze.

19 Rysunek 9. MS Horyzont II, statek szkolno-badawczy Akademii Morskiej w Gdyni. Statek służy do szkolenia studentów (praktyki radarowe, manewrowe, nawigacyjne), jest również jednostką przystosowaną do zaopatrywania polskich stacji polarnych oraz do prowadzenia różnorodnych badań. Jest jednostką o bardzo dużej dzielności morskiej, doskonałych zdolnościach manewrowych, bardzo dobrych warunkach socjalnych dla załogi i studentów oraz naukowców. Oprócz praktyk studenckich, prowadzonych w ciągu całego roku, statek w okresie letnim odbywa 3 podróże na Spitsbergen, obsługując potrzeby Polskiej Stacji Polarnej w Hornsundzie, stacji regionalnych i grup prowadzących badania na Spitsbergenie i otaczających go wodach. - stacja polarna na Spitzbergenie Rysunek 10. Polska Stacja Polarna Hornsund im. Stanisława Siedleckiego całoroczna polska stacja badawcza na Spitsbergenie, położona kilkaset metrów od brzegu Zatoki Białych Niedźwiedzi wewnątrz fiordu Hornsund, na południu wyspy Spitsbergen w archipelagu Svalbard. Stację prowadzi Instytut Geofizyki Polskiej Akademii Nauk. Od 1978 r. wykonywane są w niej całoroczne badania z zakresu geofizyki i środowiska polarnego. Jest to najdalej na północ wysunięta całoroczna polska placówka naukowa. Na terenie stacji znajduje się Latarnia Morska Hornsund. Szkoła i nauczyciele realizujący innowację mają również stały kontakt z informatykami (partner projektu firma American Systems, odpowiedzialna za efektywne wykorzystanie TKI w projekcie oraz technologiczne wsparcie beneficjentów).

20 W szkole realizującej projekt następuje istotna zmiana w modelu współpracy nauczycieli (autentyczne współdziałanie w fazie modyfikacji programów nauczania, realizacji programów, planowania lekcji, wycieczek edukacyjnych, pikników naukowych itp.). Uczniowie należą do wirtualnej klasy EDUSCIENCE, mają dostęp do interesujących zasobów platformy nie tylko na lekcjach, ale również w czasie pozalekcyjnym. Mogą kontaktować się zarówno z rówieśnikami z innych szkół, jak i z naukowcami pełniącymi dyżury on-line. VI.3. EDUSCIENCE jako innowacja metodyczna Innowacje metodyczne odnoszą się do zakresu programu nauczania, technik dydaktyczno-wychowawczych. Obejmują zmiany dokonywane w sposobie (sztuce) nauczania. Odnoszą się stricte do nowych treści, metod, form nauczania i pracy z uczniem, stylów uczenia i nauczania. Realizacja Innowacji EDUSCIENCE w szkole wprowadzi znaczącą jakościową zmianę w sposobach (sztuce) nauczania. Podstawą procesu edukacyjnego jest koncepcja szybkiego uczenia się i twórczego myślenia, opracowana przez Colina Rose a (Colin Rose jest założycielem i prezesem angielskiej firmy Accelerated Learning Systems, której misją jest popularyzowanie filozofii Przyspieszonego Uczenia Się oraz tworzenie praktycznych rozwiązań wspierających tę filozofię) oraz Katarzynę Lotkowską (Edukacja PRO FUTURO). Na materiały, przygotowane w projekcie EDUSCIENCE w partnerstwie międzynarodowym, składają się poradniki dla nauczycieli, uczniów i rodziców, zawierające zarówno opis, jak i praktyczne rady odnoszące się do stosowania zasad Szybkiego Uczenia Się w praktyce.

21 Rysunek 11. Przykładowe poradniki dla nauczycieli, uczniów i rodziców na temat technik Szybkiego Uczenia Się (dostępne dla każdego etapu edukacyjnego) Treści podstawy programowej, programów nauczania są realizowane z wykorzystaniem najnowszej wiedzy z dziedziny science, opracowanej w atrakcyjny i przystępny dla uczniów sposób przez naukowców i nauczycieli. Proces edukacyjny jest wspomagany systematycznym wykorzystaniem technologii informacyjnokomunikacyjnych, w tym tablicy interaktywnej z oprogramowaniem, kamery. Uczniowie korzystają również ze stacji monitoringu przyrodniczego wyniki rejestrują na nowoczesnej platformie, wykorzystującej. Nauczyciele uczestniczący w projekcie wykorzystują zasoby platformy e-learningowej (prezentacje, scenariusze lekcji, filmy, animacje, teksty, obrazy), sami publikują na platformie swoje rozwiązania metodyczne i nowe zasoby. Mają kontakt z nauczycielami realizującymi projekt w całej Polsce (ok. 250 szkół) na platformie EDUSCIENCE. Klasa realizująca Innowację wyjedzie na dwudniową wycieczkę naukową do jednego z obserwatoriów lub stacji badawczych GeoPlanet (zajęcia do wyboru w obserwatoriach w Książu, Raciborzu, Ojcowie, Belsku, Świdrze i Helu oraz w Laboratorium i Muzeum Ziemi w Krakowie, na statku Horyzont II w tych miejscach uczniowie będą mieli niepowtarzalny bezpośredni kontakt z nauką). Wycieczka zostanie wybrana spośród ośmiu propozycji miejsc i tematów: Wycieczka 1. województwo mazowieckie. Tematyka: Materia Ziemi i jej pola fizyczne. Procesy kształtujące naszą planetę oraz metody ich obserwacji. Miejsca: Obserwatorium Geofizyczne w Świdrze (IGF PAN). Wycieczka wzdłuż biegu rzeki Świder. Muzeum Ziemi Polskiej Akademii Nauk. Łazienki lub Ogród Botaniczny Uniwersytetu Warszawskiego. Wycieczka 2. województwo mazowieckie. Tematyka: Magnetyzm ziemski. Zmiany parametrów fizycznych atmosfery i ich wpływ na biosferę. Miejsca: Centralne Obserwatorium Geofizyczne w Belsku (IGF PAN). Rezerwat Modrzewina. Instytut Geofizyki PAN Laboratorium Paleomagnetyzmu/ Muzeum Ziemi Polskiej Akademii Nauk. Wycieczka 3. województwo małopolskie. Tematyka: Budowa Ziemi i metody jej rozpoznania. Metody geologiczne badania skorupy ziemskiej. Badania sejsmiczne badania wnętrza naszej planety. Fale sejsmiczne. Naturalne i sztuczne ogniska trzęsień ziemi. Miejsca: Muzeum Geologiczne Instytutu Nauk Geologicznych Polskiej Akademii Nauk w Krakowie. Wycieczka geologiczna po Krakowie. Obserwatorium Sejsmologiczne w Ojcowie. Ojcowski Park Narodowy.

22 PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ Wycieczka 4. województwo wielkopolskie. Tematyka: Czas bez tajemnic. Metody laserowe i GPS w badaniach geofizycznych zjawisk rządzących ruchem naszej planety. Miejsca: Obserwatorium Astrogeodynamiczne w Borowcu. Zamek w Kórniku. Arboretum Kórnickie PAN. Wycieczka 5. województwo pomorskie. Tematyka: Żegluga morska w Polsce i na świecie historia, stan obecny, wyzwania, perspektywy. Współczesna droga kształcenia adeptów sztuki morskiej. Nawigacja morska zajęcia praktyczne, wizyta w ośrodku żeglarskim i na statku badawczym. Miejsca: Akademia Morska w Gdyni. Ośrodek Żeglarski Akademii Morskiej w Gdyni. Statek szkoleniowy Horyzont II. Wycieczka 6. województwo pomorskie. Tematyka: Badania podstawowe środowiska morskiego. Zjawiska i procesy zachodzące w środowisku morskim. Ekologia morza i jego strefy przybrzeżnej. Miejsca: Instytut Oceanologii Polskiej Akademii Nauk. Błękitna Szkoła na Półwyspie Helskim przy Stacji Morskiej Instytutu Oceanografii Uniwersytetu Gdańskiego. Wycieczka 7. województwo śląskie. Tematyka: Niepokój w przyrodzie wstrząsy sejsmiczne, wyładowania atmosferyczne przyczyny. Jak to działa aparatura pomiarowa. Miejsca: Obserwatorium Sejsmologiczne IGF w Raciborzu. Zespół Szkół Mechanicznych im. Arki Bożka w Raciborzu. Kamieniołom mioceńskich bazaltów w Nowej Cerekwi. Rezerwat przyrodniczy Łężczok. Wycieczka 8. województwo dolnośląskie. Tematyka: Co kryje się w podziemiach zamku Książ. Rejestracja fal sejsmicznych i lokalizacja ognisk trzęsień Ziemi. Przyciąganie ziemskie pływy morskie a pływy skorupy ziemskiej. Miejsca: Obserwatorium Geofizyczne IGF oraz Laboratorium Geodynamiczne Centrum Badań Kosmicznych w Książu. Zamek w Książu. Wycieczka autokarowa w rejon Sudetów Centralnych. Program wycieczki naukowej obejmuje: Dzień pierwszy Rozpoczęcie wycieczki w wyznaczonym miejscu Zajęcia bloku przedpołudniowego Obiad Zajęcia bloku popołudniowego Kolacja i nocleg Dzień drugi Śniadanie Zajęcia bloku przedpołudniowego Obiad Zajęcia bloku popołudniowego Zakończenie wycieczki Na zajęciach lekcyjnych będzie można łączyć się (po uprzednim zamówieniu transmisji on-line funkcja Transmisje video na platformie EDUSCIENCE) z wybranym obserwatorium/wybraną stacją badawczą GeoPlanet. Wykłady on-line, pokazy doświadczeń, rozmowy on-line uczniów z naukowcami, możliwość zadawania naukowcom pytań przez uczniów z pewnością uatrakcyjnią proces edukacyjny oraz wzmocnią wartość merytoryczną szkolnych lekcji. Część zajęć będzie transmitowana ze statku badawczego Oceania. Klasa weźmie udział w Pikniku Naukowym. Podczas Pikników odbędą się: Pokaz dla wszystkich uczniów Lekcje dedykowane klasom biorącym udział w Projekcie Pokazy i warsztaty dla wszystkich np. na sali gimnastycznej lub boisku Klasa może również uczestniczyć w Festiwalu Nauki.

23 Rysunek 12. Mapa Festiwali Nauki EDUSCIENCE w latach Uczniowie przez cały czas trwania projektu prowadzą monitoring przyrodniczy (zadania dla badaczy są dostosowane do ich wieku). Rysunek 13. Przykładowe zadania dla uczniów prowadzących monitoring przyrodniczy na pierwszym etapie kształcenia

24 Rysunek 14. Przykładowe zadania dla uczniów prowadzących monitoring przyrodniczy na drugim etapie kształcenia Rysunek 15. Przykładowe zadania dla uczniów prowadzących monitoring przyrodniczy na trzecim etapie kształcenia

25 Rysunek 16. Przykładowe zadania dla uczniów prowadzących monitoring przyrodniczy na czwartym etapie kształcenia Wyniki obserwacji i badań zamieszczają na platformie monitoringu przyrodniczego mają okazję obserwować pomiary dokonywane przez rówieśników w całej Polsce. Wszystkie szkoły w Polsce biorące udział w proponowanym monitoringu w każdej chwili będą miały podgląd, które są aktywne i już przekazały swoje dane na specjalnej mapie świetlnej w ramach portalu internetowego EDUSCIENCE. Otrzymane ze szkół dane będą opracowywane i przedstawiane w formie rastrowej dla większości zagadnień na oddzielnych mapkach tematycznych dostępnych na portalu EDUSCIENCE. Dla najbardziej aktywnych szkół zaplanowano wycieczki i odwiedzenie miejsc, gdzie prowadzony jest profesjonalny monitoring (planuje się również w miarę dostępności spotkania z osobami odpowiedzialnymi za stacje Zintegrowanego Monitoringu Przyrodniczego funkcjonującego pod patronatem Głównego Inspektora Ochrony Środowiska w Polsce). 9 9 Na podstawie wykładu dr hab. Piotra Głowackiego, profesora Polskiej Akademii Nauk, Zegrze, 27 października 2011 r.

26 Rysunek 17. Szkoły realizujące Innowację / Projekt EDUSCIENCE są zarejestrowane na platformie monitoringu przyrodniczego Rysunek 18. Na platformie monitoringu przyrodniczego widoczna jest aktywność zarejestrowanych szkół Systematyczne badania prowadzone w ramach monitoringu przyrodniczego nie tylko poszerzą wiedzę i umiejętności uczniów, ale również wpłyną na kształtowanie ich postaw odpowiedzialności, wytrwałości w realizacji zadań długofalowych, współpracy w zespole. Uczniowie, realizując zagadnienia Innowacji / Projektu EDUSCIENCE na ww. zajęciach lekcjach przedmiotu, będą poszerzali znajomość słownictwa anglojęzycznego zasoby platformy są uzupełnione o możliwość poznania anglojęzycznej terminologii z dziedziny nauk matematyczno-przyrodniczych zastosowanej w danym zasobie (możliwość wyświetlenia pisowni terminu/pojęcia oraz odsłuchania jego brzmienia w wykonaniu lektora Colina Rose a). Wszyscy beneficjenci Innowacji/Projektu (nauczyciele, uczniowie) będą mieli dostęp do portalu internetowego, na który składają się: blog społecznościowy, blogi naukowe, ciekawostki, wideokonferencje, monitoring przyrodniczy i in.

27 VII. Treści zajęć Innowacji Treści Innowacji są zgodne z odpowiednimi dla przedmiotów nauczania Treściami podstawy programowej kształcenia ogólnego, określonymi w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2008 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (Dz. U. Nr 4 poz. 17 z 2009 r.). VIII. Procedury osiągania zamierzonych celów oraz rodzaje aktywności planowane metody i formy pracy. Innowacja EDUSCIENCE pozostając w zgodzie z celami Projektu EDUSCIENCE wykorzystuje do ich osiągnięcia podstawowe procedury, jakimi są: lekcje prowadzone z wykorzystaniem zasobów i narzędzi platformy EDUSCIENCE, monitoring przyrodniczy, pikniki Naukowe, wycieczki naukowe, opisane szczegółowo w poprzednich rozdziałach. Preferowane w EDUSCIENCE metody i aktywności opisano we wspomnianych wcześniej Poradnikach autorstwa Colina Rose a i Katarzyny Lotkowskiej. Fundamentem metodyki EDUSCIENCE jest teoria wielorakich inteligencji: Rysunek 19. Teoria wielorakich inteligencji (fragment Katarzyny Lotkowskiej) jednego z poradników Colina Rose a i

28 Nauczycielom i uczniom poszczególnych etapów edukacyjnych proponuje się różnorodne, obrazowo opisane w Poradnikach, metody nauczania-uczenia się. Generalnie można je podzielić na metody: motywujące, sprzyjające zapamiętywaniu i tworzeniu powiązań z posiadaną wiedzą, sprzyjające autoodpowiedzialności za efekty własnego uczenia się. Opis poszczególnych typów metod oraz przykłady, specyficzne dla danego etapu edukacyjnego, można znaleźć w odpowiednim Poradniku. Ważne w realizacji Innowacji jest wykorzystanie przez nauczycieli wiedzy i indywidualnych doświadczeń metodycznych oraz takie moderowanie procesu edukacyjnego, aby jak najskuteczniej prowadzić klasę do osiągania celów EDUSCIENCE. IX. Źródła finansowania. Projekt pt.: Podnoszenie kompetencji uczniowskich w dziedzinie nauk matematyczno-przyrodniczych i technicznych z wykorzystaniem innowacyjnych metod i technologii EDUSCIENCE nr UDA- POKL /10-00 jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet III Wysoka jakość systemu oświaty, Działanie 3.3 Poprawa Jakości Kształcenia. W ramach projektu, na potrzeby realizacji zadań Innowacji, Szkole zostanie przekazana tablica interaktywna, kamera, zestaw do monitoringu oraz pendrive y dla uczestników projektu. Warunki przekazania sprzętu będzie regulowała odrębna umowa. Ze środków Projektu będzie dofinansowana wycieczka dydaktyczna (naukowa) realizowana w ramach Innowacji (wyżywienie, zajęcia dydaktyczne prowadzone przez naukowców, jeden nocleg oraz część kosztów transportu; Ze środków Projektu będą sfinansowane pokazy naukowe i warsztaty organizowane w szkole w ramach Pikniku Naukowego oraz poczęstunek dla 60 uczniów-beneficjentów Projektu z innych szkół, goszczących na Pikniku. Administrator szkolny będzie zatrudniony w Projekcie przez Partnera Projektu Edukację PRO FUTURO na podstawie umowy cywilnoprawnej. Szkoła, w porozumieniu z organem prowadzącym, będzie zobowiązana do udostępnienia na rzecz projektu i ponoszenia kosztów utrzymania niżej wymienionego sprzętu i narzędzi: łącza internetowego o prędkości minimum 1Mbit/s przynajmniej jednego komputera stacjonarnego lub przenośnego o następujących parametrach: procesor klasy Core Duo lub lepszy pamięć operacyjna minimum 2 GB RAM dysk twardy minimum 100 GB zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa z obsługą Java Script (do wyboru: Firefox wersja 6.0 i nowsze, Internet Explorer wersja 9 i nowsze, Google Chrome wersja 12 i nowsze) przynajmniej jednego rzutnika multimedialnego Szkoła będzie również ponosić bieżące koszty związane ze sprawozdawczością i monitoringiem Projektu/Innowacji (kserokopie dokumentacji, korespondencja, telefony w sprawach związanych z realizacją Projektu/Innowacji itp.)

29 X. Monitoring i ewaluacja innowacji. Za monitoring Projektu w szkole będzie odpowiadać szkolny Administrator (nauczyciel zatrudniony w projekcie na podstawie umowy cywilno-prawnej od 1 września 2012 r.). W ramach swoich zadań będzie zobowiązany do prowadzenia monitoringu CAWI wywiadów realizowanych za pośrednictwem Internetu. Ankiety będą przeprowadzone co najmniej 3 razy na semestr, za pośrednictwem platformy e-learningowej. Narzędzie wypełniane będzie przez nauczycieli-administratorów na podstawie informacji zebranych od nauczycieli/ek pracujących z wykorzystaniem platformy EDUSCIENCE. W okresie realizacji Projektu w szkole, tj. od do , Administrator będzie prowadził kontrolę i monitoring w zakresie postępu realizacji projektu (minimum 175 godzin zajęć przypadających na jednego ucznia biorącego udział w Projekcie). Za wypracowane godziny uznaje się: liczbę lekcji, na których wykorzystano Platformę potwierdzone kserokopią z dziennika lekcyjnego jako zajęcia lekcyjne w ramach Projektu, liczbę godzin zajęć dydaktycznych w czasie wycieczki naukowej, Pikniku Naukowego lub Festiwalu Nauki, organizowanych w ramach Projektu. Administrator będzie przesyłać Koordynatorowi Wojewódzkiemu (a ten Koordynatorowi Projektu) kopię dzienników lekcyjnych klasy uczestniczącej w projekcie (kserokopię tematów lekcji z dopiskiem Eduscience oraz frekwencji z przeprowadzonych w ramach projektu lekcji) 3 razy w ciągu 1 semestru nauki, tj.: do 31 października, 31 grudnia i 31 stycznia oraz do 31 marca, 31 maja i 30 czerwca. Dopuszcza się wydruk z elektronicznej wersji dziennika. Administrator na bieżąco będzie współpracować z Koordynatorem Wojewódzkim i przekazywać mu niezbędne informacje dotyczące realizacji projektu w szkole. Programy nauczania przedmiotów, których dotyczy Projekt Eduscience, będą poddawane monitoringowi i ewaluacji wewnętrznej zgodnie z ustaleniami i procedurami przyjętymi w Zespole Szkół w Koniuszowej. Ponadto w czerwcu 2013 i czerwcu 2014 r. projekt EDUSCIENCE (w tym również Innowacja realizowana w ramach Projektu w Gimnazjum im. gen. Franciszka Gągora w Koniuszowej), będzie poddany ewaluacji zewnętrznej. XI. Uwagi Dyrektor i Grono Pedagogiczne Zespołu Szkół w Koniuszowej, dziękują całemu zespołowi Eduscience, a szczególnie Koordynatorowi Wojewódzkiemu Projektu - Pani Grażynie Matuszewskiej - za pomoc i wsparcie w przygotowaniu opisu niniejszej innowacji. Uważamy, że nasz udział w tym projekcie to wielka szansa dla szkoły, a szczególnie dla uczniów Gimnazjum. Postaramy się ją wykorzystać. Otwarcie na świat i na nowe metody nauczania na pewno pozytywnie wpłyną na wyniki nauczania uczniów biorących udział w zajęciach objętych niniejszą innowacją.

BIULETYN INFORMACYJNY

BIULETYN INFORMACYJNY Projekt współfinansowany ze środków unii europejskiej w ramach europejskiego funduszu społecznego Człowiek - najlepsza inwestycja Podnoszenie kompetencji uczniowskich w dziedzinie nauk matematyczno-przyrodniczych

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie przygotowane przez Ministerstwo Edukacji Narodowej we współpracy z Ministerstwem Administracji i Cyfryzacji

Sprawozdanie przygotowane przez Ministerstwo Edukacji Narodowej we współpracy z Ministerstwem Administracji i Cyfryzacji Sprawozdanie z realizacji Rządowego programu rozwijania kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie stosowania technologii informacyjno-komunikacyjnych Cyfrowa szkoła Sprawozdanie przygotowane przez Ministerstwo

Bardziej szczegółowo

kompetencje cytowanego sposobu pracy w bezpośrednim kontakcie ze swoimi uczniami. Warto nie tylko przeczytać, ale również zastosować w praktyce.

kompetencje cytowanego sposobu pracy w bezpośrednim kontakcie ze swoimi uczniami. Warto nie tylko przeczytać, ale również zastosować w praktyce. 7 dualnej relacji z drugim człowiekiem. Mentoring, tutoring oraz coaching są metodami indywidualnej pracy z uczniem, która przekładają się na jego intensywny rozwój. Pozwalają doskonalić kompetencje personalne

Bardziej szczegółowo

Program Rozwoju Szkolnictwa Zawodowego Województwa Śląskiego na lata 2014 2020

Program Rozwoju Szkolnictwa Zawodowego Województwa Śląskiego na lata 2014 2020 Załącznik nr 1 do Uchwały nr 346/21/V/2015 Zarządu Województwa Śląskiego z dnia 12 marca 2015 roku Program Rozwoju Szkolnictwa Zawodowego Województwa Śląskiego na lata 2014 2020 Zarząd Województwa Śląskiego

Bardziej szczegółowo

Szkoła się opłaca. Raport dobrych praktyk edukacyjnych EDYCJA 2014

Szkoła się opłaca. Raport dobrych praktyk edukacyjnych EDYCJA 2014 Szkoła się opłaca Raport dobrych praktyk edukacyjnych EDYCJA 2014 O dobrych praktykach edukacyjnych.... 3 List od Minister Joanny Kluzik-Rostkowskiej... 5 Edukacja matematyczno-przyrodnicza.... 6 12 Interblok

Bardziej szczegółowo

Program Rozwoju Szkolnictwa Zawodowego Województwa Śląskiego na lata 2014 2020

Program Rozwoju Szkolnictwa Zawodowego Województwa Śląskiego na lata 2014 2020 Program Rozwoju Szkolnictwa Zawodowego Województwa Śląskiego na lata 2014 2020 Zarząd Województwa Śląskiego Katowice 2015 Program Rozwoju Szkolnictwa Zawodowego Województwa Śląskiego na lata 2014 2020

Bardziej szczegółowo

nr 22 czerwiec 2013 EFS 2014-2020 Mikropożyczki Transmisje on-line

nr 22 czerwiec 2013 EFS 2014-2020 Mikropożyczki Transmisje on-line nr 22 czerwiec 2013 EFS 2014-2020 Mikropożyczki Transmisje on-line Każdy z nas przeżył w swoim życiu etap, w którym coś dobiega końca i rozpoczyna się coś nowego, jeszcze nieznanego, wymagającego specjalnego

Bardziej szczegółowo

I część produktu finalnego. Innowacyjna Strategia Kształcenia. Krok w przedsiębiorczość

I część produktu finalnego. Innowacyjna Strategia Kształcenia. Krok w przedsiębiorczość I część produktu finalnego Innowacyjna Strategia Kształcenia Krok w przedsiębiorczość Warszawa 2012 Opracowanie autorskie Tomasz Rachwał Piotr Ratajski Maria Zając Autorzy raportów wykorzystanych w Strategii

Bardziej szczegółowo

Poradnik dla beneficjenta. Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007 2013

Poradnik dla beneficjenta. Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007 2013 Poradnik dla beneficjenta Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007 2013 Priorytet III Wysoka jakość systemu oświaty Działanie 3.5. Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół Konkurs otwarty nr 1/POKL/3.5/2012

Bardziej szczegółowo

Alicja Kapcia Dorota Kulesza Jacek Rudnik. Poradnik dla dyrektora gimnazjum. Ramowe plany nauczania

Alicja Kapcia Dorota Kulesza Jacek Rudnik. Poradnik dla dyrektora gimnazjum. Ramowe plany nauczania Alicja Kapcia Dorota Kulesza Jacek Rudnik Poradnik dla dyrektora gimnazjum Ramowe plany nauczania Alicja Kapcia & Dorota Kulesza & Jacek Rudnik PORADNIK DLA DYREKTORA GIMNAZJUM Ramowe plany nauczania Wydawca:

Bardziej szczegółowo

TRENDY. internetowe czasopismo edukacyjne Numer specjalny ISSN 2299-1786

TRENDY. internetowe czasopismo edukacyjne Numer specjalny ISSN 2299-1786 Rozmowa z... Krzysztofem Wojewodzicem, koordynatorem projektu systemowego E-podręczniki do kształcenia ogólnego Nauczanie w rozszerzonej przestrzeni edukacyjnej Czy nauczyciele polubili komputery? TRENDY

Bardziej szczegółowo

Program rozwoju edukacji w Warszawie w latach 2013-2020

Program rozwoju edukacji w Warszawie w latach 2013-2020 Załącznik do Uchwały Nr LXIII/1751/2013 Rady m.st. Warszawy z dnia 29 sierpnia 2013 r. Program rozwoju edukacji w Warszawie w latach 2013-2020 Warszawa, 2013 r. 1 Program rozwoju edukacji w Warszawie w

Bardziej szczegółowo

Doskonalenie kadr polskich przedsiębiorstw

Doskonalenie kadr polskich przedsiębiorstw Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Doskonalenie kadr polskich przedsiębiorstw Doświadczenia związane z realizacją Działania 2.3 Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich Warszawa

Bardziej szczegółowo

Poradnictwo zawodowe w OHP i szkołach

Poradnictwo zawodowe w OHP i szkołach Poradnictwo zawodowe w OHP i szkołach Zeszyt nr 3 Monograficzna seria wydawnicza Dobre praktyki w poradnictwie zawodowym KG OHP, Warszawa 2007 1 D 1746 Zeszyt nr 3. Poradnictwo zawodowe w OHP i szkołach

Bardziej szczegółowo

Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne

Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne Strona1 Strona2 Spis treści: 1. PROJEKT EDUKACYJNY W GIMNAZJUM...5 2. DLACZEGO PROJEKT EDUKACYJNY W GIMNAZJUM...7 2.1. Nowa podstawa programowa...7

Bardziej szczegółowo

DIAGNOZA ZAPOTRZEBOWANIA NA ZAWODY I SPECJALNOŚCI NA TERENIE POWIATU WADOWICKIEGO POWIATOWY URZĄD PRACY W WADOWICACH

DIAGNOZA ZAPOTRZEBOWANIA NA ZAWODY I SPECJALNOŚCI NA TERENIE POWIATU WADOWICKIEGO POWIATOWY URZĄD PRACY W WADOWICACH 2014-1-31 DIAGNOZA ZAPOTRZEBOWANIA NA ZAWODY I SPECJALNOŚCI NA TERENIE POWIATU WADOWICKIEGO POWIATOWY URZĄD PRACY W WADOWICACH LUTY 2014 SPIS TREŚCI Strona WSTĘP 3 1 ANALIZA SYTUACJI SPOŁECZNO-GOSPODARCZEJ

Bardziej szczegółowo

Prognoza sytuacji na rynku edukacyjnym w kontekście rozwoju szkolnictwa zawodowego w województwie lubelskim

Prognoza sytuacji na rynku edukacyjnym w kontekście rozwoju szkolnictwa zawodowego w województwie lubelskim PROJEKT SYSTEMOWY KAPITAŁ INTELEKTUALNY LUBELSZCZYZNY 2010-2013 Prognoza sytuacji na rynku edukacyjnym w kontekście rozwoju szkolnictwa zawodowego w województwie lubelskim Ekspertyza naukowa Dr Agata Świdzińska

Bardziej szczegółowo

metody, formy i programy kształcenia e-edukacja w kraju zarządzanie wiedzą kształcenie ustawiczne e-biznes e-edukacja na świecie

metody, formy i programy kształcenia e-edukacja w kraju zarządzanie wiedzą kształcenie ustawiczne e-biznes e-edukacja na świecie 3 Od redakcji 3 Aktualności metody, formy i programy kształcenia 4 Budowanie konsorcjów edukacyjno-badawczych oraz współpracy pomiędzy ośrodkami akademickimi Anna Marszałek 10 Rola uczelni w kształceniu

Bardziej szczegółowo

Współpraca szkół z pracodawcami. przykładowe rozwiązania SZKOŁA ZAWODOWA SZKOŁĄ POZYTYWNEGO WYBORUWYBORU

Współpraca szkół z pracodawcami. przykładowe rozwiązania SZKOŁA ZAWODOWA SZKOŁĄ POZYTYWNEGO WYBORUWYBORU Współpraca szkół zawodowych z pracodawcami przykładowe rozwiązania SZKOŁA ZAWODOWA SZKOŁĄ POZYTYWNEGO WYBORUWYBORU Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Bardziej szczegółowo

JAK WDRA Ż AĆ KSZ TA ŁC E NI A Z AW O D O W E G O. Poradnik dla branży ekonomiczno-finansowo-biurowej

JAK WDRA Ż AĆ KSZ TA ŁC E NI A Z AW O D O W E G O. Poradnik dla branży ekonomiczno-finansowo-biurowej JAK WDRA Ż AĆ MODUŁOWE PROGRAMY KSZ TA ŁC E NI A Z AW O D O W E G O Poradnik dla branży ekonomiczno-finansowo-biurowej JAK WDRAŻAĆ MODUŁOWE PROGRAMY KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Poradnik opracowany w ramach

Bardziej szczegółowo

Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne. Poradnik dla dyrektorów, szkolnych organizatorów. i opiekunów projektów

Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne. Poradnik dla dyrektorów, szkolnych organizatorów. i opiekunów projektów Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne Poradnik dla dyrektorów, szkolnych organizatorów i opiekunów projektów Jacek Strzemieczny Niniejszy poradnik powstał z udziałem doświadczonych

Bardziej szczegółowo

Paweł Penszko rozdz. 1.3.4, 2.1.2, 2.5, 2.9, 3.6.2, 4.4, 5.1-5.3, 5.5, 6.5, 6.8, aneksy 1, 2 i 4

Paweł Penszko rozdz. 1.3.4, 2.1.2, 2.5, 2.9, 3.6.2, 4.4, 5.1-5.3, 5.5, 6.5, 6.8, aneksy 1, 2 i 4 Ewaluacja ex-post rządowego programu rozwijania kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie stosowania technologii informacyjno-komunikacyjnych Cyfrowa szkoła Raport przygotowany przez Instytut Badań

Bardziej szczegółowo

Raport Desk Research

Raport Desk Research Raport Desk Research STAN ADAPTACYJNOŚCI PRACOWNIKÓW OŚWIATY DO WARUNKÓW RYNKOWYCH mgr Andrzej Klimczuk Białystok 2013 Autor: mgr Andrzej Klimczuk Wsparcie merytoryczne: dr Magdalena Klimczuk-Kochańska

Bardziej szczegółowo

Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne. Poradnik dla dyrektorów, szkolnych organizatorów. i opiekunów projektów

Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne. Poradnik dla dyrektorów, szkolnych organizatorów. i opiekunów projektów Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne Poradnik dla dyrektorów, szkolnych organizatorów i opiekunów projektów Jacek Strzemieczny Spis treści: 1. PROJEKT EDUKACYJNY W GIMNAZJUM...5

Bardziej szczegółowo

DIAGNOZA ZAPOTRZEBOWANIA NA ZAWODY I SPECJALNOŚCI NA TERENIE POWIATU WADOWICKIEGO POWIATOWY URZĄD PRACY W WADOWICACH

DIAGNOZA ZAPOTRZEBOWANIA NA ZAWODY I SPECJALNOŚCI NA TERENIE POWIATU WADOWICKIEGO POWIATOWY URZĄD PRACY W WADOWICACH DIAGNOZA ZAPOTRZEBOWANIA NA ZAWODY I SPECJALNOŚCI NA TERENIE POWIATU WADOWICKIEGO POWIATOWY URZĄD PRACY W WADOWICACH LUTY 2013 Strona 1 SPIS TREŚCI Strona WSTĘP 3 1 ANALIZA SYTUACJI SPOŁECZNO-GOSPODARCZEJ

Bardziej szczegółowo

Współpraca pracodawców ze szkołami zawodowymi. Teraźniejszość i przyszłość

Współpraca pracodawców ze szkołami zawodowymi. Teraźniejszość i przyszłość Współpraca pracodawców ze szkołami zawodowymi. Teraźniejszość i przyszłość Współpraca pracodawców ze szkołami zawodowymi. Teraźniejszość i przyszłość Współpraca pracodawców ze szkołami zawodowymi Teraźniejszość

Bardziej szczegółowo

Doświadczenia z wymiany i ich wpływ na innowacyjność w procesie kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Rolniczych CKP w Kaczkach Średnich

Doświadczenia z wymiany i ich wpływ na innowacyjność w procesie kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Rolniczych CKP w Kaczkach Średnich Doświadczenia z wymiany i ich wpływ na innowacyjność w procesie kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Rolniczych CKP w Kaczkach Średnich ZESPŁÓŁ SZKÓŁ ROLNICZYCH CENTRUM KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO KACZKI

Bardziej szczegółowo

Cele stawiane polskim uczelniom wyższym w zakresie kształcenia na odległość

Cele stawiane polskim uczelniom wyższym w zakresie kształcenia na odległość Cele stawiane polskim uczelniom wyższym w zakresie kształcenia na odległość 2013-02-28 Raport z badania Wykonał - dr Krzysztof Pietrowicz PI-PWP Gra w studia podyplomowe projekt współfinansowany ze środków

Bardziej szczegółowo

Wsparcie dla przedsiębiorców

Wsparcie dla przedsiębiorców 01 (8) 4:08 PM Wsparcie dla przedsiębiorców Podwyższanie kompetencji zawodowych Podwyższanie kompetencji menedżerskich Nowoczesne narzędzia wspierające zarządzanie Spis treści 3 Od redakcji Publikacja

Bardziej szczegółowo

Desk Research Report: State of the Adaptability of Education Professionals to Market Conditions

Desk Research Report: State of the Adaptability of Education Professionals to Market Conditions MPRA Munich Personal RePEc Archive Desk Research Report: State of the Adaptability of Education Professionals to Market Conditions Andrzej Klimczuk 2013 Online at http://mpra.ub.uni-muenchen.de/63885/

Bardziej szczegółowo