INSTRUMENTY ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO W PRZEDSIĘBIORSTWIE TURYSTYCZNYM

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "INSTRUMENTY ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO W PRZEDSIĘBIORSTWIE TURYSTYCZNYM"

Transkrypt

1 Jarema Batorski INSTRUMENTY ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO W PRZEDSIĘBIORSTWIE TURYSTYCZNYM PERSPEKTYWA ORGANIZACYJNEGO UCZENIA SIĘ Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego

2 INSTRUMENTY ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO W PRZEDSIĘBIORSTWIE TURYSTYCZNYM PERSPEKTYWA ORGANIZACYJNEGO UCZENIA SIĘ

3

4 Jarema Batorski INSTRUMENTY ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO W PRZEDSIĘBIORSTWIE TURYSTYCZNYM PERSPEKTYWA ORGANIZACYJNEGO UCZENIA SIĘ Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego

5 Publikacja finansowana przez Uniwersytet Jagielloński ze środków Katedry Zarządzania w Turystyce Wydziału Zarządzania i Komunikacji Społecznej RECENZENCI prof. dr hab. Kazimierz Perechuda prof. dr hab. Małgorzata Bednarczyk PROJEKT OKŁADKI Agnieszka Winciorek Copyright by Jarema Batorski & Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego Wydanie I, Kraków 2013 All rights reserved Niniejszy utwór ani żaden jego fragment nie może być reprodukowany, przetwarzany i rozpowszechniany w jakikolwiek sposób za pomocą urządzeń elektronicznych, mechanicznych, kopiujących, nagrywających i innych oraz nie może być przechowywany w żadnym systemie informatycznym bez uprzedniej pisemnej zgody Wydawcy. ISBN Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego Redakcja: ul. Michałowskiego 9/2, Kraków tel , tel./fax Dystrybucja: tel , tel./fax tel. kom , Konto: PEKAO SA, nr

6 1.1. Podejścia do zarządzania w kryzysie Spis treści Wstęp Zarządzanie organizacją w kryzysie Podejścia do zarządzania w kryzysie Instrumenty zarządzania w sytuacji kryzysowej organizacji Zarządzanie kryzysowe w polskich przedsiębiorstwach Koncepcja organizacyjnego uczenia się Pojęcie organizacyjnego uczenia się Organizacyjne uczenie się jako dzielenie się założeniami Procesy uczenia się i zarządzania wiedzą w polskich przedsiębiorstwach turystycznych Paradoksy sytuacji kryzysowej i organizacyjnego uczenia się. Założenia badawcze Istniejący stan wiedzy w zakresie tematu badań Metodyka badań Polski rynek turystyczny a globalny kryzys gospodarczy Kryzys gospodarczy a branża turystyczna Polski rynek turystyczny w okresie dekoniunktury Analiza przypadków: uczenie się dla kryzysu czy kryzys dla uczenia się? Przypadek Rainbow Tours Przypadek PLL LOT Przypadek uprowadzenia statku morskiego Podsumowanie Modele zarządzania w pensjonacie Villa Neve Wprowadzenie Postępowanie badawcze Wyniki badań Podsumowanie i rekomendacje

7 1. Spis Zarządzanie treści organizacją w kryzysie 7. Zarządzanie kryzysowe w polskich przedsiębiorstwach turystycznych. Charakterystyka badań ilościowych Podstawy metodyczne badań Wyniki badań Podsumowanie Instrumenty zarządzania w sytuacji kryzysowej przedsiębiorstwa turystycznego: propozycje metodologiczne Budowa zdolności do zarządzania kryzysowego Projektowanie modelu biznesu przedsiębiorstwa uczącego się w kryzysie Zakończenie Spis rysunków Spis tablic Literatura Załączniki Załącznik Załącznik Załącznik Załącznik Summary

8 1.1. Podejścia do zarządzania w kryzysie Wstęp Według danych Euromonitor International w 2009 roku nastąpiło gwałtowne załamanie na rynku turystyki przyjazdowej do Polski było ono jednym z najgwałtowniejszych na tle wszystkich krajów europejskich (Travel and Tourism 2010). Załamanie wynikało nie tylko z globalnego kryzysu gospodarczego, ale także z innych okoliczności: wyższych cen biletów lotniczych oraz ograniczeń dotyczących odwiedzających z krajów spoza Unii Europejskiej. Negatywne skutki tych zjawisk dotknęły przedsiębiorstwa należące do wszystkich branż związanych z turystyką, w szczególności podmioty biznesu hotelarskiego i gastronomicznego. Wraz z ożywieniem gospodarczym i zwiększającym się przyjazdowym ruchem turystycznym do Polski podmioty funkcjonujące w branży hotelarskiej aż do połowy 2008 roku planowały znaczące inwestycje. Plany zostały poddane rewizji, w wyniku której wiele z nich zarzucono, a część rozpoczętych inwestycji wstrzymano (Travel and Tourism 2010). Przyjmuje się, iż turystyka jest jednym z sektorów najbardziej wrażliwych na wahania gospodarcze. Branża turystyczno-hotelarska na świecie dotkliwie odczuła skutki kryzysu gospodarczego; także w Polsce właściciele wielkich sieci weryfikowali plany inwestycyjne. Obniżona aktywność turystyczna związana z kryzysem gospodarczym oznacza problemy dla biur turystycznych i innych firm związanych z rynkiem turystycznym. W sytuacji kryzysowej przedsiębiorstwa turystycznego szczególnego znaczenia nabiera zarządzanie wiedzą jeden z czynników gospodarki turystycznej opartej na wiedzy (GTOW). Studium literatury przedmiotu pozwala twierdzić, że podstawowym czynnikiem efektywności GTOW jest poziom konkurencyjności przedsiębiorstw turystycznych, budujących swój potencjał konkurencyjny na podstawie zarządzania wiedzą, innowacyjności i zastosowania zaawansowanych technologii informacyjnych we współdziałaniu w sieciach lokalnych, regionalnych i globalnych. Konkurencyjne otoczenie skłania do zwiększania tempa procesów innowacji. Powszechnie się przyjmuje, iż trwałym źródłem przewagi konkurencyjnej jest wiedza, jaką dysponują wszyscy pracownicy przedsiębiorstwa. Budowa 7

9 Wstęp efektywnej GTOW to duże wyzwanie w praktyce zarządzania zarówno dla sektora publicznego, jak i małych oraz średnich przedsiębiorstw turystycznych nie tylko w Polsce, ale również w obrębie europejskiego obszaru gospodarczego. Przedsiębiorstwa turystyczne w Polsce funkcjonowały w trudnych warunkach obniżonego popytu. Obecnie, w okresie kolejnej dekoniunktury, pytanie o skuteczne zarządzanie kryzysowe pozostaje wciąż aktualne. Wydaje się przy tym, że dekoniunktura ekonomiczna jest dobrym okresem wprowadzania zmian w systemach zarządzania i pełniejszego ich oparcia na regułach i wzorcach organizacyjnego uczenia się w przedsiębiorstwach, zwłaszcza turystycznych. Organizacyjne uczenie się jest związane z problemami adaptacji, przetrwania i konkurencyjności przedsiębiorstw w warunkach nieciągłych zmian otoczenia. Dla turystyki te zmiany są charakterystyczne w odniesieniu do dostawców, a także zachowań klientów. Kierunki podróży turystów są stale dostosowywane do zmieniających się warunków dzięki tworzeniu i wykorzystywaniu wiedzy, na przykład przez wprowadzanie mierników bezpieczeństwa po atakach terrorystycznych w USA 11 września 2001 roku (Cooper 2006). Studium literatury przedmiotu pozwala podkreślić znaczenie organizacyjnego uczenia się w wielu obszarach zarządzania przedsiębiorstwem. Wskazuje się na przykład zarówno na znaczenie kryzysu organizacji dla uczenia się, jak i na wagę uczenia się w przedsiębiorstwie dotkniętym kryzysem. Ten paradygmat został także potwierdzony na etapie przedprojektowych badań własnych autora. Skuteczne funkcjonowanie przedsiębiorstwa w sytuacji gwałtownych zmian w otoczeniu i piętrzenia się trudności w samym przedsiębiorstwie wymaga posiadania przez kadrę kierowniczą wiedzy oraz umiejętności pozwalających na kształtowanie nowych, konkurencyjnych zachowań na rynku. Działanie każdej organizacji w kryzysie charakteryzują jednak paradoksy, co powoduje konieczność równoczesnego uwzględniania wielu wymiarów zarządzania. Przyjmuje się, że umiejętność przezwyciężania paradoksów, jaką dysponuje kadra menedżerska, tworzy przesłankę powodzenia w gospodarce opartej na wiedzy. Dlatego spojrzenie na problemy funkcjonowania i rozwoju przedsiębiorstwa przez pryzmat organizacyjnego uczenia się i paradoksu stanowi źródło jego żywotności. Kryzysy gospodarcze mogą wpływać na powstawanie sytuacji kryzysowych w przedsiębiorstwach. Takie sytuacje są jednak wywoływane przez liczne i zróżnicowane czynniki kryzysogenne, zarówno o charakterze endogenicznym, jak i egzogenicznym. Jednocześnie kryzysy przedsiębiorstw mają istotne znaczenie dla kształtowania się koniunktury gospodarczej. Doświadczenia polskich firm w zakresie zarządzania w warunkach kryzysowych są negatywne. Zwiększenie zdolności do zarządzania w kryzysie przez polskie przedsiębiorstwa turystyczne może być uznane za warunek sprzyjający długofalowemu rozwojowi gospodarczemu i społecznemu, w tym rozwojowi turystyki. Realna pomoc menedżerom borykającym się 8

10 Wstęp z kryzysami organizacji zależy od świadomości wagi zarządzania antykryzysowego, przede wszystkim zaś problemów, którym muszą sprostać. Zarządzanie kryzysowe w przedsiębiorstwie z punktu widzenia organizacyjnego uczenia się może stanowić przedmiot badań zarówno teoretycznych, jak i empirycznych. U podstaw badań autora niniejszej pracy leży założenie, że organizacje nie tylko zmieniają się wskutek sytuacji kryzysowych, ale też muszą być w czasie ich trwania sprawnie zarządzane. Przedmiotem badań jest zarządzanie w sytuacji kryzysowej przedsiębiorstwa z punktu widzenia organizacyjnego uczenia się, przy czym zarządzanie w sytuacji kryzysowej jest rozumiane procesowo. Ich głównym celem jest zbadanie złożonych relacji pomiędzy zarządzaniem przedsiębiorstwem turystycznym w sytuacji kryzysowej a organizacyjnym uczeniem się. Chodzi tu w szczególności o identyfikację procesów zarządzania w sytuacji kryzysowej przedsiębiorstwa ze względu na organizacyjne uczenie się oraz określenie praktyk normalizacyjnych z uwzględnieniem paradoksów. W badaniach autor przyjął następującą hipotezę: Efektywność zarządzania w sytuacji kryzysowej przedsiębiorstwa zależy od jego zdolności do uczenia się poprzez kształtowanie praktyk normalizacyjnych z uwzględnieniem paradoksów organizacyjnych. Do kryzysu z punktu widzenia organizacji można zakwalifikować zdarzenia lub sytuacje, które mają swoje źródła w specyfice danej organizacji, a najczęściej wynikają z błędów w zarządzaniu, wadliwej struktury lub niedostosowania do zmian w otoczeniu. Natomiast katastrofy są wydarzeniami w otoczeniu, nieprzewidywalnymi i pozostającymi w zasadzie poza kontrolą organizacji. Podział na te dwie kategorie (kryzys i katastrofa) nie zawsze jest przestrzegany, badacze proponują też wiele ujęć, typologii czy klasyfikacji kryzysów, których wymiary i kryteria przesądzają o specyfice treści działań antykryzysowych. Ponadto kryzysy wydają się stopniowalne. Zaliczają się do sytuacji trudnych, co powoduje, że można podjąć próbę określenia wymiarów sytuacji trudnej, służących ocenie nasilenia kryzysu. Przyjętym założeniem jest twierdzenie, iż kryzysy obejmują zarówno całe organizacje, jak i ich części; dotyczyć też mogą grup organizacji, określonego obszaru, a także mają swój wymiar jednostkowy ludzki. W ramach badań autor przyjmuje perspektywę uwzględniającą z jednej strony podejście funkcjonalne, z drugiej zaś interpretatywne. Zakłada, że paradygmat funkcjonalny, wsparty dyrektywami metodologii ilościowej, nie musi wykluczać podejścia interpretatywnego, w ramach którego punktem wyjścia jest jednostka, a celem badań zrozumienie jej interpretacji otaczającego świata. Przyjmuje, że różnorodność paradygmatów stwarza potencjalne szanse rozwoju nauk społecznych, w tym nauk o zarządzaniu. Możliwym podejściem jest traktowanie ich jako uzupełniających się, a nie alternatywnych. Jednoczesność paradygmatów może stwarzać okazję wykorzystania synergii i różnorodności. 9

11

12 3.1. Istniejący stan wiedzy w zakresie tematu badań Literatura Aggestam M. 2003, Re-thinking Knowledge Management: Managing Communication Models, (w:) W. Gasparski, J. Dąbrowski (red.), Creating Knowledge-Based Economy, WSPiZ, Warszawa. Anderson L. 2006, Analytic Autoethnography, Journal of Contemporary Ethnography 35, nr 4. Argyris C. 1989, Strategy Implementation: An Experience in Learning, Organizational Dynamics 18, nr 2. Argyris Ch., Schön D.A. 1978, Organizational Learning: A Theory of Action Perspective, Addison Wesley, Menlo Park (CA). Argyris Ch., Schön D.A. 1996, Organizational Learning II: Theory, Method and Practice, Addison Wesley, Reading (MA). Arnold W. 1980, Crisis Communication, Gorsuch Scarisbrook, Dubuque (IO). Bapuji H., Crossan M.M. 2004, From questions to answers: reviewing organizational learning research, Management Learning 35, nr 4. Bassett-Jones N. 2005, The Paradox of Diversity Management, Creativity and Innovation, Diversity Management, Creativity and Innovation 14, nr 2. Batorski J. 1999, Ocena zdolności przedsiębiorstwa do uczenia się, niepublikowana praca doktorska, Akademia Ekonomiczna, Katowice (maszynopis). Batorski J. 2000, Zdolność przedsiębiorstwa do uczenia się, Humanizacja Pracy. Zarządzanie Zasobami Ludzkimi, nr 6. Batorski J. 2001, Produktywne organizacyjne uczenie się, Zeszyty Naukowe nr 1 (9), WSB, Dąbrowa Górnicza. Batorski J. 2002, Organizacja efektywnie ucząca się, WSB, Dąbrowa Górnicza. Batorski J. 2003, Organizacyjne uczenie się: proces przetwarzania informacji, Nauka i Biznes, nr 12. Batorski J. 2006, Pozyskiwanie wiedzy przez małe i średnie przedsiębiorstwa działające na rynku turystycznym, (w:) M. Bednarczyk (red.), Przedsiębiorczość w gospodarce turystycznej opartej na wiedzy, Wydawnictwo UJ, Kraków. Batorski J. 2007, Kryzys organizacyjny jako podstawa organizacyjnego uczenia się i zarządzania wiedzą w przedsiębiorstwie, Przegląd Organizacji, nr 2. Batorski J a, Organizational Learning as a Base of Entrepreneurship, (w:) M. Bednarczyk (red.), Entrepreneurship in Tourism and Sport Business, Fundacja dla UJ, Kraków. Batorski J b, Organizacyjne uczenie się w sytuacji kryzysu, (w:) A. Glińska-Neweś (red.), Zarządzanie organizacjami w gospodarce opartej na wiedzy. Zasobowe podstawy funkcjonowania i rozwoju organizacji, TNOiK Dom Organizatora, Toruń. Batorski J c, Organizacyjne uczenie się w sytuacji kryzysowej przedsiębiorstwa, (w:) Z. Janowska (red.), Dysfunkcje i patologie w sferze zarządzania zasobami ludzkimi, t. 2, Uniwersytet Łódzki, Łódź. Batorski J a, Research of Crisis Management in a Tourist Enterprise: Methodological Assumptions, (w:) Š. Hittmár i in., Knowledge Base for Management Theory and Practice, EDIS University of Zilina, Zilina. 147

13 Literatura Batorski J b, Research of Organizational Crisis Management in a Tourist Enterprise: A Methodological Proposal, (w:) E. Lechman (red.), Management Aspects, t. 3, Gdańsk University of Technology, Gdańsk. Batorski J c, Zarządzanie kryzysem organizacyjnym w przedsiębiorstwie turystycznym. Założenia badawcze, (w:) J. Skalik (red.), Zmiana warunkiem sukcesu. Odnowa przedsiębiorstw czego nauczył nas kryzys?, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu nr 128, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław. Batorski J a, Fragmentation of crisis management in an enterprise, Serbian Journal of Management 6, nr 2. Batorski J b, Fragmentation of Organizational Crisis Management, Современный Научный Вестник [Sowriemiennyj Naucznyj Wiestnik] 98, nr 16. Batorski J c, Zarządzanie w sytuacji kryzysowej przedsiębiorstwa turystycznego jako organizacyjne uczenie się, (w:) J. Skalik, A. Barabasz (red.), Współczesne przeobrażenia procesów zarządczych przedsiębiorstwa, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu nr 217, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław. Batorski J d, Ocena zarządzania wiedzą w polskich przedsiębiorstwach turystycznych, (w:) J. Czech-Rogosz, J. Pietrucha, R. Żelazny (red.), Wybrane aspekty przemian strukturalnych, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice. Batorski J e, Zarządzanie wiedzą w przedsiębiorstwach turystycznych, (w:) M. Bednarczyk (red.), Zarządzanie konkurencyjnością biznesu turystycznego w regionach, Wydawnictwo CeDeWu, Warszawa. Batorski J a, Organizacyjne uczenie się w kryzysie. Przypadek aktu piractwa morskiego, Zeszyty Naukowe Kolegium Gospodarki Światowej 35, Oficyna Wydawnicza Szkoły Głównej Handlowej, Warszawa. Batorski J b, Zarządzanie kryzysowe a zdolność do uczenia się polskich przedsiębiorstw turystycznych. Referat przygotowany na Międzynarodowe Sympozjum Naukowe Zarządzanie turystyką w sytuacji kryzysowej: innowacje, edukacja, marka, Uniwersytet Jagielloński, Kraków, Batorski J., Lentner A. 2010, Zaufanie jako czynnik przewagi konkurencyjnej w hotelarstwie, Acta Scientiarum Polonorum, seria Oeconomia 9, z. 4. Bednarczyk M. 1996, Otoczenie i przedsiębiorczość w zarządzaniu strategicznym organizacją gospodarczą, Zeszyty Naukowe 128, seria specjalna: Monografie, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Kraków. Bednarczyk M. 2006, Przedsiębiorczość w turystyce szansą rozwoju lokalnego w Polsce, (w:) G. Gołembski (red.), Turystyka w ujęciu podmiotowym i przestrzennym. Człowiek przestrzeń przedsiębiorstwo, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań. Bednarczyk M. 2010, Ku przyszłości polskiej turystyki potencjał konkurencyjności sektora turystycznego, Acta Scientiarum Polonorum, seria Oeconomia 9, z. 4. Bednarczyk M. (red.) 2010, Przedsiębiorczość w gospodarce turystycznej opartej na wiedzy. Raport merytoryczny, Kraków (niepublikowane). Bednarczyk M a, Czynniki konkurencyjności biznesu turystycznego w regionach podstawy metodyczne badań, (w:) M. Bednarczyk (red.), Zarządzanie konkurencyjnością biznesu turystycznego w regionach, Wydawnictwo CeDeWu, Warszawa. Bednarczyk M b, Syntetyczny obraz rynku turystycznego w Polsce, (w:) M. Bednarczyk (red.), Zarządzanie konkurencyjnością biznesu turystycznego w regionach, Wydawnictwo CeDeWu, Warszawa. Bensimon E.M. 2005, Closing the Achievement Gap in Higher Education: An Organizational Learning Perspective, New Directions for Higher Education 131, Fall. Berniker E., McNabb D.E. 2006, Dialectical Inquiry: A Structured Qualitative Research Method, The Qualitative Report 11, nr 4. Birkland T.A. 2009, Disasters, Lessons Learned, and Fantasy Documents, Journal of Contingencies and Crisis Management 17, nr

14 Literatura Boje D., Tyler J.A. 2009, Story and Narrative Noticing: Workaholism Autoethnographies, Journal of Business Ethics 84. Booth S. 1993, Crisis Management Strategy, Competition and Changes in Modern Enterprises, Routledge, London. Bratnicki M. 1982, Organizacyjne uczenie się w warunkach kryzysu, Problemy Postępu Technicznego, nr 6. Bratnicki M. 1983, Proces uczenia się w kierowaniu doskonaleniem organizacji, UMCS, Lublin. Bratnicki M. 1984, Metafora uczenia się w badaniu niesprawności organizacji, Problemy Organizacji, nr 3/4. Bratnicki M. 1993, Doskonalenie procesu zarządzania w przedsiębiorstwie. Podejście zintegrowane, Akademia Ekonomiczna w Katowicach, Katowice. Bratnicki M. 1998, Transformacja przedsiębiorstwa, Akademia Ekonomiczna w Katowicach, Katowice. Bratnicki M. 2000, Podstawy współczesnego myślenia o zarządzaniu, WSB, Dąbrowa Górnicza. Bratnicki M. 2001, Dylematy i pułapki współczesnego zarządzania, Wydawnictwo Gnome, Katowice. Bratnicki M. 2003, Informacja w przedsiębiorczej organizacji, Nauka i Biznes, nr 12. Bratnicki M. 2006, The Dialectics of Organizational Entrepreneurship, The Karol Adamiecki University of Economics, Katowice. Bratnicki M., Batorski J. 1999, Czy polskie przedsiębiorstwo jest w stanie przetrwać restrukturyzację?, (w:) Skutki restrukturyzacji i prywatyzacji przedsiębiorstw w Polsce w dekadzie lat dziewięćdziesiątych, Uniwersytet Gdański, Sopot. Bratnicki M., Kryś R., Stachowicz J. 1988, Kultura organizacyjna przedsiębiorstwa. Studium kształtowania procesu zmian zarządzania, Zakład Narodowy Imienia Ossolińskich, Wrocław Warszawa Kraków Łódź. Breen J., Bergin-Seers S., Jago L., Carlsen J. 2005, Small and Medium Tourism Enterprises. The Identification of Good Practice, CRC for Sustainable Tourism Pty Ltd, Gold Coast. Burgoyne J.G. 1995, Feeding Minds to Grow the Business, People Management, 21 September. Burnett J.J. 1998, A strategic approach to managing crises, Public Relations Review 24, nr 4. Burrell G., Morgan G. 1979, Sociological Paradigms and Organizational Analysis, Heinemann, London. Caplan G. 1961, An Approach to Community Mental Health, Grunne & Stratton, New York. Caplan G. 1970, Theory and practice of mental health consultation, Basic Books, New York. Castaneda D.I., Rios M. F. 2007, From Individual Learning to Organizational Learning, The Electronic Journal of Knowledge Management 5, nr 4. Chmielewski P. 2003, Semantyka kryzysu, Problemy Zarządzania, nr 2. Clarke C.J., Varma S. 2004, Strategic risk management: the new competitive edge, Long Range Planning 32, nr 4. Cohen M.D., Sproull L.S. 1991, Editor s Introduction, Organization Science, nr 2. Conner D.R. 1998, Leading at the Age of Chaos. How to Create the Nimble Organization, Jon Wiley & Sons, New York. Cooper C. 2006, Knowledge Management and Tourism, Annals of Tourism Research 33, nr 1. Crichton M.T., Ramsay C.G., Kelly T. 2009, Enhancing Organizational Resilience Through Emergency Planning: Learnings from Cross-Sectoral Lessons, Journal of Contingencies and Crisis Management 17, nr 1. Crossan M., Berdrow I. 2003, Organizational learning and strategic renewal, Strategic Management Journal 24. Crossan M.M., Lane H., White R. 1999, An organizational learning framework: from intuition to institution, Academy of Management Review 29, nr 3. Cunningham S.J., Jones M. 2005, Autoethnography: a tool for practice and education, Proceedings of the 6th ACM SIGCHI New Zealand Chapter s International Conference on Computer-Human 149

15 Literatura Interaction: Making CHI Natural (Auckland, New Zealand, July 07 08, 2005), CHINZ 05, 94, ACM, New York, DOI: Czerska M., Rutka R. 1997, Metoda diagnozowania zdolności przedsiębiorstwa do uczenia się, (w:) Metody i techniki diagnozowania systemu zarządzania przedsiębiorstwem, Akademia Ekonomiczna, Katowice. Daft R.L., Weick K.E. 1984, Toward a Model of Organizations as Interpretation Systems, The Academy of Management Review 9, nr 2. Dautun C., Tixier J., Chapelain J., Fontaine F., Dusserre G. 2008, Crisis management: Improvement of knowledge and development of a decision aid process, Loss Prevention Bulletin 201. Davenport T.H., Prusak L. 1998, Working Knowledge: How Organizations Manage What They Know, Harvard Business School Press, Boston. Dawson P. 1994, Organizational Change: A Processual Approach, Paul Chapman, London. De Wit B., Meyer R. 2007, Synteza strategii. Tworzenie przewagi konkurencyjnej przez analizowanie paradoksów, PWE, Warszawa. Deverell E. 2010, Crisis-induced learning in public sector organizations, Elanders Sverige, Stockholm. Dobrzańska-Socha B. 2010, Przeżywanie sytuacji kryzysowej w świetle teorii NLP, (w:) K. Popiołek, A. Bańka (red.), Kryzysy, katastrofy, kataklizmy, Seria Książkowa Czasopisma Psychologicznego, Stowarzyszenie Psychologia i Architektura, Poznań, Dodgson M. 1993, Organizational Learning: A Review of Some Literature, Organization Studies 3, nr 14. Dwyer L., Edwards D., Mistilis N., Roman C., Scott N. 2009, Destination and enterprise management for a tourism future, Tourism Management 30, s , DOI: /j.tourman Dyduch W., Bratnicki M. 2010, Exploring, exploiting and effective? The dialectics of entrepreneurial learning and performance in post-accession economy organizations (interactive paper), Frontiers of Entrepreneurship Research 30, nr 12, art. 19, iss12/19 ( ). Dyduch W. 2012, Współczesne dylematy zarządzania pomiarem efektywności organizacyjnej, efektywnosc.konferencja.org ( ). Dziedzic T., Łopaciński K., Saja A., Szegidewicz J. 2010, Polska gospodarka turystyczna w okresie światowego kryzysu, Opracowanie wykonane na zlecenie Departamentu Turystyki Ministerstwa Sportu i Turystyki, Warszawa, czerwiec, ( ). Dziedzic T., Łopaciński K., Saja A., Szegidewicz J. 2009, Wpływ światowego kryzysu gospodarczego na stan i perspektywy rozwoju sektora turystyki w Polsce, Opracowanie wykonane na zlecenie Departamentu Turystyki Ministerstwa Sportu i Turystyki, Warszawa, czerwiec, gov.pl/badania-rynku-turystycznego ( ). Easterby-Smith M. 1997, Disciplines of Organizational Learning: Contributions and Critiques, Human Relations 50, nr 9. Edwards A., Skinner J. 2009, Qualitative Research in Sport Management, Butterworth-Heinemann, Oxford. Eisner A.B. 2003, The Effects of Rapid Environmental Change on Competitive Strategies: An Organizational Learning Perspective, Academy of Strategic Management Journal, nr 2. Elkjaer B. 2004, Organizational learning The third way, Management Learning 35, nr 4. Elliott D., Smith D. 2007, From Mock Bureaucracy to Learning from Crisis Within the UK s Soccer Industry, (w:) Ch. M. Pearson, Ch. Roux-Dufort, J.A. Clair (Eds.), International Handbook of Organizational Crisis Management, Sage Publications, Inc., Los Angeles. Elliott D., Smith D., McGuinnes M. 2000, Exploring the failure to learn: Crises and the barriers to learning, Review of Business 21, nr 3 4. Elliott D. 2009, The Failure of Organizational Learning from Crisis A Matter of Life and Death?, Journal of Contingencies and Crisis Management 17, nr

16 Literatura Evans N., Elphick S. 2005, Models of Crisis Management: an Evaluation of their Value for Strategic Planning in the International Travel Industry, International Journal of Tourism Research 7, DOI: /jtr.527. Ewaluacja oparta na badaniu użyteczności analiza w kontekście realizacji zasady good governance w wybranych programach operacyjnych, 2011, ( ). Faulkner B. 2001, Towards a framework for tourism disaster management, Tourism Management 22, nr 2. Fazlagić A.J. 2006, Zarządzanie wiedzą. Szansa na sukces w biznesie, Gnieźnieńska Wyższa Szkoła Humanistyczno-Menedżerska Milenium, Gniezno. Fink S. 1986, Crisis management: Planning for the inevitable, American Association of Management, New York. Fiol C.M., Lyles M.A. 1985, Organizational Learning, Academy of Management Review, nr 10. Garvin D.A. 1993, Building a Learning Organization, Harvard Business Review, nr 4. Glaesser D. 2007, Crisis Management in the Tourism Industry, Butterworth-Heinemann, Oxford Burlington (MA). Grudzewski W.M., Hejduk I.K. 2006, Przedsiębiorczość w gospodarce opartej na wiedzy, (w:) M. Bednarczyk (red.), Przedsiębiorczość w gospodarce turystycznej opartej na wiedzy, Fundacja dla UJ, Kraków. Grudzewski W.M., Hejduk I.K., Sankowska A., Wańtuchowicz M. 2007, Zarządzanie zaufaniem w organizacjach wirtualnych, Difin, Warszwa. Grudzewski W.M., Hejduk I.K., Sankowska A a, Rola zarządzania zaufaniem we współczesnej gospodarce, E-mentor, nr 4. Grudzewski W.M., Hejduk I.K., Sankowska A., Wańtuchowicz M b, Zaufanie w zarządzaniu pracownikami wiedzy, E-mentor, nr 5. Hassard J. 1991, Multiple Paradigms and Organizational Analysis: A Case Study, Organization Studies, nr 12. Hatch M.J. 2002, Teoria organizacji, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa. Henderson J.C. 2007, Tourism Crises: Causes, Consequences and Management, Butterworth-Heinemann, Oxford. Hermann C.F. 1963, Some Consequences of Crisis Which Limit the Viability of Organizations, Administrative Science Quarterly 8, nr 1. Hoff L.A. 1995, People in Crisis: Understanding and Helping, wyd. 4, Addison-Wesley, Redwood City. Hough M., Spillan J. 2004, Applying Knowledge Management Principles to Crisis Management Efforts, International Journal of Knowledge, Culture and Change Management 4. Hough M.G., Spillan J.E. 2005, Crisis Planning: Increasing Effectiveness, Decreasing Discomfort, Journal of Business & Economics Research 3, nr 4. Huber G.P. 1991, Organizational Learning: The Contributing Processes and the Literatures, Organizational Science 2, nr 1. Hurst D.K. 1995, Crisis & Renewal. Meeting the Challenge of Organizational Change, Harvard Business School Press, Boston. Iyigun M., Ratisukpimol W. 2010, Learning Piracy on the High Seas, Typescript, University of Colorado, Boulder. Jacques J., Gatot L., Roux-Dufort Ch. 1999, From Post-Crisis to Preventive Learning: Some Empirical Evidence for a Preventive Crisis Learning Management Tool, Symposium Organizational Learning from Crisis: Towards an Appreciation and Use of Crisis Positive Properties, Proceedings of the Academy of Management Annual Meeting, Chicago, August. Jacques T. 2010, Reshaping crisis management: the challenge for organizational design, Organizational Development Journal 28, nr 1. Jaques T. 2007, Issue Management and Crisis Management: An Integrated, Non-linear, Relational Construct, Public Relations Review 33, nr

17 Literatura Jaques T. 2009, Learning from Past Crises Do Iconic Cases Help or Hinder?, Public Relations Journal 3, nr 1. Jashapara A. 1993, The Competitive Learning Organization: A Quest for the Holy Grail, Management Decision, nr 8. Jemielniak D. 2008, Praca oparta na wiedzy: praca w przedsiębiorstwach wiedzy na przykładzie organizacji high-tech, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa. Kachniewska M. 2003, Zarządzanie procesem świadczenia usług jako element zintegrowanego zarządzania jakością produktu turystycznego, SGH, Warszawa. Knight L. 2002, Network Learning: Exploring Learning by Interorganizational Networks, Human Relations 55, nr 4. Kolb D.A., Rubin M., Osland J.S. 1991, Organizational Behavior. An Experiential Approach, Prentice- -Hall, Englewood Cliffs. Konarzewski K. 2000, Jak uprawiać badania oświatowe. Metodologia praktyczna, WSiP, Warszawa. Kostera M. 1996, Postmodernizm w zarządzaniu, PWE, Warszawa. Kovoor-Misra S., Nathan M. 2000, Timing is everything: The optimal time to learn from crises, Review of Business 21, nr 3 4. Kożusznik B. 2011, Zachowania człowieka w organizacji, wyd. 3 zmienione, PWE, Warszawa. Kraśnicka T. 2002, Koncepcja rozwoju przedsiębiorczości ekonomicznej i pozaekonomicznej, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Katowicach, Katowice. Krzakiewicz K. 2003, Wybrane aspekty zarządzania antykryzysowego w przedsiębiorstwie, Management 7, nr 2 Krzakiewicz K. 2008, Zarządzanie antykryzysowe w organizacji, Wydawnictwo AE w Poznaniu, Poznań. Kubacka-Jasiecka D. 1997, Z psychologii kryzysu, (w:) D. Kubacka-Jasiecka, A. Lipowska-Teutsch (red.), Oblicza kryzysu psychologicznego i pracy interwencyjnej, Wydawnictwo ALL, Kraków. Kubiak K. 2009, Przemoc na oceanach. Współczesne piractwo i terroryzm morski, Wydawnictwo TRIO i Centrum Europejskie Natolin, Warszawa. Kubiak K. 2008, Przypadek statku Le Ponant, Przegląd Morski, nr 8. Kuchinke K.P. 1995, Managing Learning for Performance, Human Resource Development Quarterly, nr 3. Lalonde C. 2007, Crisis management and organizational development: Towards a conception of a learning model in crisis management, Organization Development Journal 25, nr 1. Laufer R. 2007, Crisis Management and Legitimacy: Facing Symbolic Disorders, (w:) Ch.M. Pearson, Ch. Roux-Dufort, J.A. Clair (Eds.), International Handbook of Organizational Crisis Management, Sage Publications Inc., Los Angeles. Levitt B., March J.G. 1989, Organizational Learning, Annual Review of Sociology 14. Li Z., Wang H. 2009, Research on the Enterprise Crisis Management System Basic on Knowledge Demand, Proceedings of the 2009 International Symposium on Web Information Systems and Applications (WISA 09), Nanchang, May 2009, ( ). Lin Z. 2000, Organizational Performance Under Critical Situations Exploring the Role of Computer Modeling in Crisis Case Analyses, Computational & Mathematical Organization Theory 6, nr 3. Lin Z., Carley K.M. 2002, Organizational Design and Adaptation in Response to Crises: Theory and Practice, ( ). Linde F. 1994, Krisenmanagement in der Unternehmung: eine Auseinandersetzung mit den betriebswirtschaftlichen Gestaltungsaus- sagen zum Krisenmanagement, Wiss. & Forschung, Berlin. Lipshitz R., Popper M., Friedman V.J. 2002, A multifacet model of organizational learning, The Journal of Applied Behavioral Science 38, nr 1. Lord R.G., Kernan M.C. 1987, Scripts as determinants of purposeful behavior in organizations, Academy of Management Review 12, nr

18 Literatura Łuczak M. 2003, Ryzyko i kryzys w zarządzaniu przedsiębiorstwem, Wyższa Szkoła Ekonomiczna, Warszawa. Maira A., Scott-Morgan P. 1996, The Accelerating Organization: Embracing the Human Face of Change, McGraw-Hill, New York. Makowski A. 2011, Czy współczesne piractwo stanowi zagrożenie dla transportu morskiego?, Roczniki Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Toruniu 10 (10), Wyższa Szkoła Bankowa w Toruniu, Toruń. March J.G. 1991, Exploration and Exploitation in Organizational Learning, Organization Science 2, nr 1. Marts C. 2010, Piracy Ransoms Conflicting Perspectives. Working Paper, One Earth Future Foundation, Maruszewski T. 2002, Psychologia poznania, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk. Mayrhofer W. 2009, Groping in the Dark? Recent Contributions to Progress in Interpretative Research a Review, German Journal of Human Resource Research 23, nr 2. Mazur J., Rószkiewicz M., Strzyżewska M. 2007, Relacje pomiędzy zorientowaniem przedsiębiorstw na wiedzę a ich wynikami ekonomicznymi, Problemy Zarządzania, nr 4. McDougall A. 2009, Anti-Piracy Options: On-Board Security versus Escort Vessels, Evolutionary Security Management, Inc., 4 December. McIlveen P. 2008, Autoethnography as a method for reflexive research and practice in vocational psychology, Australian Journal of Career Development 17, nr 2. McKenzie J. 1996, Paradox-the next strategic dimension: using conflict to re-energize your business, McGraw-Hill, London. Mikułowski-Pomorski J. 2006, Fragmentaryzacja jako proces ponowoczesny. Rekompozycja poprzez fragmentaryzację, Euro-limes, nr 1. Nevis E.C., DiBella A.J., Gould J.M. 1995, Understanding Organizations as Learning Systems, Sloan Management Review, Winter. Nicolini D., Meznar M.B. 1995, The Social Construction of Organizational Learning: Conceptual and Practical Issues in the Field, Human Relations 48, nr 7. Nogalski B. 2009, Rozważania o modelach biznesowych przedsiębiorstw jako ciekawym poznawczo kierunku badań problematyki zarządzania strategicznego, (w:) R. Krupski (red.), Zarządzanie strategiczne. Problemy, kierunki badań, Wałbrzyska Wyższa Szkoła Zarządzania i Przedsiębiorczości, Wałbrzych. Nogalski B., Marcinkiewicz H. 2004, Zarządzanie antykryzysowe przedsiębiorstwem: pokonać kryzys i wygrać, Difin, Warszawa. Nystrom P.C., Starbuck W.H. 1984, To Avoid Organizational Crises, Unlearn, Organizational Dynamics, Spring. Obłój K. 2002, Tworzywo skutecznych strategii, PWE, Warszawa. Obłój K. 2007, O zarządzaniu refleksyjnie, MT Biznes, Warszawa. Orlikowski W., Baroudi J.J. 1991, Studying Information Technology in Organizations: Research Approaches and Assumptions, Information Systems Research 2, nr 1. Orłowski W., Pasternak R., Flaht K., Szubert D. 2010, Procesy inwestycyjne i strategie przedsiębiorstw w czasach kryzysu, PARP, Warszawa. Osbert-Pociecha G. 2010, Proces organizacyjnego uczenia się jako sposób na niepewność, Referaty konferencyjne Raport o zarządzaniu. Lekcje z kryzysu, Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie, Warszawa, listopada 2010, referaty_konferencyjne ( ). Pardo Sauvageot E. 2009, Piracy off Somalia and its Challenges to Maritime Security: Problems and Solutions, UNISCI Discussion Papers, nr 19, January. Pearn M., Roderick C., Mulrooney C. 1995, Learning Organizations in Practice, McGraw-Hill, London. 153

19 REDAKTOR PROWADZĄCY Dorota Węgierska ADIUSTACJA JĘZYKOWO-STYLISTYCZNA Wojciech Adamski KOREKTA Katarzyna Jagieła SKŁAD I ŁAMANIE Tomasz Pasteczka Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego Redakcja: ul Michałowskiego 9/2, Kraków tel , , fax

20 Monografia jest rezultatem badań nad zarządzaniem przedsiębiorstwem w sytuacji kryzysowej z punktu widzenia organizacyjnego uczenia się. Podjęte badania umożliwiły poszukiwanie niestandardowych sposobów i metod zarządzania przedsiębiorstwem w sytuacji kryzysowej. W procesie badawczym uprawomocniono analizy jakościowe jako współistotne z analizami ilościowymi. Pozwoliło to na aplikację zarządzania wiedzą i organizacyjnego uczenia się do przestrzeni biznesu turystycznego, sformułowanie i wykorzystanie metodyki paradoksów sytuacji kryzysowej w analizie przedsiębiorstw turystycznych, identyfikację modeli zarządzania w sytuacjach trudnych, a także zaproponowanie metodyki tworzenia potencjału do zarządzania kryzysowego oraz kreowania modeli biznesu przedsiębiorstwa uczącego się w kryzysie.

Instrumenty zarządzania kryzysowego w przedsiębiorstwie turystycznym. Perspektywa organizacyjnego uczenia się

Instrumenty zarządzania kryzysowego w przedsiębiorstwie turystycznym. Perspektywa organizacyjnego uczenia się Jagiellonian University From the SelectedWorks of Jarema Batorski 2013 Instrumenty zarządzania kryzysowego w przedsiębiorstwie turystycznym. Perspektywa organizacyjnego uczenia się Jarema Batorski Available

Bardziej szczegółowo

Przedsiębiorstwo zwinne. Projektowanie systemów i strategii zarządzania

Przedsiębiorstwo zwinne. Projektowanie systemów i strategii zarządzania Politechnika Poznańska, Wydział Inżynierii Zarządzania Dr inż. Edmund Pawłowski Przedsiębiorstwo zwinne. Projektowanie systemów i strategii zarządzania Modelowanie i projektowanie struktury organizacyjnej

Bardziej szczegółowo

Wykaz prac złożonych do druku, przyjętych do druku lub opublikowanych w wyniku realizacji projektu

Wykaz prac złożonych do druku, przyjętych do druku lub opublikowanych w wyniku realizacji projektu Wykaz prac złożonych do druku, przyjętych do druku lub opublikowanych w wyniku realizacji projektu Publikacje w czasopismach Podstawy teoretyczne sieci 43 2013 47-58 brak https://ekonom.ug.edu.pl/web/download.php?openfile=1181

Bardziej szczegółowo

Wykaz prac złożonych do druku, przyjętych do druku lub opublikowanych w wyniku realizacji projektu

Wykaz prac złożonych do druku, przyjętych do druku lub opublikowanych w wyniku realizacji projektu Wykaz prac złożonych do druku, przyjętych do druku lub opublikowanych w wyniku realizacji projektu Publikacje w czasopismach Podstawy teoretyczne sieci przedsiębiorstw Modelowanie procesów i systemów logistycznych

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ: PSYCHOLOGIA KIERUNEK:

WYDZIAŁ: PSYCHOLOGIA KIERUNEK: Lp. I Introductory module 3 Academic skills Information Technology introduction Intellectual Property Mysterious Code of Science Online surveys Personal growth and social competences in the globalizedintercultural

Bardziej szczegółowo

mobbing makiawelizm kultura organizacji

mobbing makiawelizm kultura organizacji Psychologia Spo eczna 2016 tom 11 3 (38) 284 296 Instytut Psychologii, Uniwersytet l ski mobbing makiawelizm kultura organizacji adhocracy ad hoc bullying bullying snow ball Kwestionariusz do badania

Bardziej szczegółowo

Sieć społeczna przedsiębiorcy w teorii i praktyce zarządzania małą firmą

Sieć społeczna przedsiębiorcy w teorii i praktyce zarządzania małą firmą 1 2 Politechnika Częstochowska Piotr Tomski Sieć społeczna przedsiębiorcy w teorii i praktyce zarządzania małą firmą Monografia Częstochowa 2016 3 Recenzenci: Prof. dr hab. inż. Stanisław Nowosielski Prof.

Bardziej szczegółowo

Lista publikacji. dr inż. Edyta Tabaszewska

Lista publikacji. dr inż. Edyta Tabaszewska Lista publikacji dr inż. Edyta Tabaszewska 2008 1. Zarządzanie wiedzą w globalnej firmie konsultingowej. Studium przypadku, W: Wachowiak P. (pod red.), Kulturowe i kadrowe problemy internacjonalizacji

Bardziej szczegółowo

dr Marta Kluzek Zestawienie dorobku naukowego

dr Marta Kluzek Zestawienie dorobku naukowego dr Marta Kluzek Zestawienie dorobku naukowego 2011 Tytuł oryginału: Podział państw Unii Europejskiej według zróżnicowania czynników tworzących klimat inwestycyjny. Autorzy: Kluzek Marta. Źródło: W : Zarządzanie

Bardziej szczegółowo

1. Prostota struktury organizacyjnej a innowacyjność organizacji - Magdalena Hopej-Kamińska, Marian Hopej, Robert Kamiński 13

1. Prostota struktury organizacyjnej a innowacyjność organizacji - Magdalena Hopej-Kamińska, Marian Hopej, Robert Kamiński 13 Wprowadzenie 9 1. Prostota struktury organizacyjnej a innowacyjność organizacji - Magdalena Hopej-Kamińska, Marian Hopej, Robert Kamiński 13 1.1. Model prostej struktury organizacyjnej 14 1.2. Organiczność

Bardziej szczegółowo

WSPÓŁCZESNE KONCEPCJE ZARZĄDZANIA PRZEDSIĘBIORSTWEM

WSPÓŁCZESNE KONCEPCJE ZARZĄDZANIA PRZEDSIĘBIORSTWEM 1 Politechnika Częstochowska Wydział Zarządzania WSPÓŁCZESNE KONCEPCJE ZARZĄDZANIA PRZEDSIĘBIORSTWEM Monografia redakcja naukowa Oksana SEROKA-STOLKA Częstochowa 2014 2 Recenzenci: Prof. PCz dr hab. Agata

Bardziej szczegółowo

Eugeniusz Koś micki Zrównoważony rozwój w warunkach globalizacji gospodarki. Podstawowe problemy teoretyczne i polityczne

Eugeniusz Koś micki Zrównoważony rozwój w warunkach globalizacji gospodarki. Podstawowe problemy teoretyczne i polityczne Eugeniusz Koś micki Zrównoważony rozwój w warunkach globalizacji gospodarki Podstawowe problemy teoretyczne i polityczne Białystok Poznań 2009 3 copyright by: Fundacja Ekonomistów Środowiska i Zasobów

Bardziej szczegółowo

Mojemu synowi Rafałowi

Mojemu synowi Rafałowi Mojemu synowi Rafałowi Recenzenci: dr hab. Wiesław Gumuła, prof. UJ dr hab. Tomasz Grzegorz Grosse, prof. UW Redakcja i korekta: Magdalena Pluta Projekt okładki: Katarzyna Juras Zdjęcie na okładce: lblechman

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie przedsiębiorstwem. Część III

Zarządzanie przedsiębiorstwem. Część III Zarządzanie przedsiębiorstwem Część III Szczecin 2013 Tytuł monografii naukowej: Zarządzanie przedsiębiorstwem - Część III Redaktor Naukowy: prof. dr hab. Jerzy Olszewski Autorzy: Wojciech Zieliński Ewelina

Bardziej szczegółowo

Konkurencyjność Polski w procesie pogłębiania integracji europejskiej i budowy gospodarki opartej na wiedzy

Konkurencyjność Polski w procesie pogłębiania integracji europejskiej i budowy gospodarki opartej na wiedzy w Konkurencyjność Polski w procesie pogłębiania integracji europejskiej i budowy gospodarki opartej na wiedzy redakcja naukowa Tomasz Michalski Krzysztof Piech SZKOŁA GŁÓWNA HANDLOWA W WARSZAWIE WARSZAWA

Bardziej szczegółowo

Uw a r u n k o w a n i a r o z w o j u Do l n e g o Śl ą s k a. Redaktor naukowy Teresa Kupczyk

Uw a r u n k o w a n i a r o z w o j u Do l n e g o Śl ą s k a. Redaktor naukowy Teresa Kupczyk Uw a r u n k o w a n i a r o z w o j u Do l n e g o Śl ą s k a w perspektywie roku 2020 Redaktor naukowy Teresa Kupczyk Wrocław 2010 Spis treści Wprowadzenie...7 1. Szanse i zagrożenia dla rozwoju Polski

Bardziej szczegółowo

DOROBEK NAUKOWY (1999/2003 r.)

DOROBEK NAUKOWY (1999/2003 r.) Sylwia Stańczyk Katedra Strategii i Metod Zarządzania DOROBEK NAUKOWY (1999/2003 r.) 1. Sylwia Stańczyk, Kultura organizacyjna jako czynnik sukcesu współczesnego przedsiębiorstwa, [w:] Prace Naukowe AE

Bardziej szczegółowo

Sygnatura ,50 pkt. ECTS

Sygnatura ,50 pkt. ECTS Informator 2015/2016 Tytuł oferty Cloud computing w zarządzaniu Sygnatura 235320-1016 1,50 pkt. ECTS Prowadzący dr Katarzyna Nowicka A. Cel przedmiotu Celem zajęć jest wskazanie roli technologii cloud

Bardziej szczegółowo

Przegląd problemów doskonalenia systemów zarządzania przedsiębiorstwem

Przegląd problemów doskonalenia systemów zarządzania przedsiębiorstwem Przegląd problemów doskonalenia systemów zarządzania przedsiębiorstwem Przegląd problemów doskonalenia systemów zarządzania przedsiębiorstwem pod redakcją Adama Stabryły Kraków 2011 Książka jest rezultatem

Bardziej szczegółowo

Znaczenie klastrow dla innowacyjności gospodarki w Polsce

Znaczenie klastrow dla innowacyjności gospodarki w Polsce Znaczenie klastrow dla innowacyjności gospodarki w Polsce Arkadiusz Michał Kowalski 4. OFICYNA WYDAWNICZA SZKOŁA GŁÓWNA HANDLOWA W WARSZAWIE OFONAWTDAWN^ WARSZAWA 2013 SPIS TREŚCI wstęp : 9 1. Przedmiot,

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Zarządzanie wiedzą we współczesnych organizacjach gospodarczych Zarządzanie wiedzą w Polsce i na świecie w świetle ostatnich lat

Rozdział 1. Zarządzanie wiedzą we współczesnych organizacjach gospodarczych Zarządzanie wiedzą w Polsce i na świecie w świetle ostatnich lat Zarządzanie wiedzą we współczesnym przedsiębiorstwie Autor: Marcin Kłak Wstęp Rozdział 1. Zarządzanie wiedzą we współczesnych organizacjach gospodarczych 1.1. Rola i znaczenie wiedzy 1.1.1. Pojęcia i definicje

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WYKŁADU BIZNES MIĘDZYNARODOWY

PROGRAM WYKŁADU BIZNES MIĘDZYNARODOWY Prof. zw. dr hab. Jan Rymarczyk PROGRAM WYKŁADU BIZNES MIĘDZYNARODOWY WYKŁAD I GLOBALIZACJA GOSPODARKI ŚWIATOWEJ 1. Pojęcie biznesu międzynarodowego 2. Pojęcie globalizacji i jej cechy 3. Stymulatory globalizacji

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH Studia I stopnia stacjonarne i niestacjonarne Kierunek Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze Specjalność PROGRAM OF BACHELOR STUDIES Graduate profile Graduate has a general theoretical knowledge in the field

Bardziej szczegółowo

WYNIKI ZAPISÓW W USOS NA ROK AKADEMICKI 2017/2018

WYNIKI ZAPISÓW W USOS NA ROK AKADEMICKI 2017/2018 WYNK ZAPSÓW W USOS NA ROK AKADEMCK 2017/2018 STUDA STACJONARNE STOPNA Aktualny rok studiów Kierunek Propozycje wyboru SPECJALNOŚC (od sem. 3 zimowego): Analityka systemowa i technologie e-biznesu projektami

Bardziej szczegółowo

Joanna Jasińska ZMIANY. w organizacjach. sprawne zarządzanie, sytuacje kryzysowe i warunki osiągania sukcesu

Joanna Jasińska ZMIANY. w organizacjach. sprawne zarządzanie, sytuacje kryzysowe i warunki osiągania sukcesu Joanna Jasińska ZMIANY w organizacjach sprawne zarządzanie, sytuacje kryzysowe i warunki osiągania sukcesu Recenzent prof. zw. dr hab. Janusz Soboń Opracowanie redakcyjne i korekta Jolanta Sierakowska

Bardziej szczegółowo

Sara Wasyluk. Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu. Post - Crisis Cach Management in Polish Manufacture of food products Firms

Sara Wasyluk. Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu. Post - Crisis Cach Management in Polish Manufacture of food products Firms Sara Wasyluk Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu Post - Crisis Cach Management in Polish Manufacture of food products Firms Zarządzanie gotówką w warunkach pokryzysowych w przedsiębiorstwach z branży

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet w Białymstoku Wydział Ekonomiczno-Informatyczny w Wilnie SYLLABUS na rok akademicki 2010/2011 http://www.wilno.uwb.edu.

Uniwersytet w Białymstoku Wydział Ekonomiczno-Informatyczny w Wilnie SYLLABUS na rok akademicki 2010/2011 http://www.wilno.uwb.edu. SYLLABUS na rok akademicki 010/011 Tryb studiów Studia stacjonarne Kierunek studiów Ekonomia Poziom studiów Pierwszego stopnia Rok studiów/ semestr 1 / Specjalność Bez specjalności Kod katedry/zakładu

Bardziej szczegółowo

Work Extrinsic and Inrinsic Motivation Scale

Work Extrinsic and Inrinsic Motivation Scale Psychologia Spoeczna 2016 tom 11 3 (38) 339 355 Skala motywacji zewntrznej i wewntrznej do pracy Work Extrinsic and Inrinsic Motivation Scale Instytut Psychologii, Uniwersytet lski w Katowicach Work Extrinsic

Bardziej szczegółowo

dr Zbigniew Dokurno Wrocław,

dr Zbigniew Dokurno Wrocław, 1 Załącznik nr 3 do wniosku habilitacyjnego dr Zbigniew Dokurno Wrocław, 16-10-2017 Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu Wydział Nauk Ekonomicznych Instytut Ekonomii Katedra Ekonomii Ekologicznej ul. Komandorska

Bardziej szczegółowo

WYKAZ OSIĄGNIĘĆ W PRACY NAUKOWEJ

WYKAZ OSIĄGNIĘĆ W PRACY NAUKOWEJ dr Anna Drapińska Politechnika Gdańska Wydział Zarządzania i Ekonomii Katedra Marketingu WYKAZ OSIĄGNIĘĆ W PRACY NAUKOWEJ A. PRACE WYKONANE PRZED UZYSKANIEM STOPNIA DOKTORA Prace publikowane Artykuły naukowe

Bardziej szczegółowo

PRACE NAUKOWE. Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Redaktor^, naukowi. Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu Wrocław 2009

PRACE NAUKOWE. Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Redaktor^, naukowi. Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu Wrocław 2009 PRACE NAUKOWE Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu Redaktor^, naukowi,.'~*i\*\- ::"?' '"''* --f'.'.';-.-v 1 Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu Wrocław 2009 Spis treści Wstęp. '... Część

Bardziej szczegółowo

PRACE NAUKOWE Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

PRACE NAUKOWE Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu PRACE NAUKOWE Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu RESEARCH PAPERS of Wrocław University of Economics Nr 396 Finanse i rachunkowość na rzecz zrównoważonego rozwoju odpowiedzialność, etyka, stabilność

Bardziej szczegółowo

Część 1. Kierunki badań nad zarządzaniem małymi i średnimi przedsiębiorstwami... 13

Część 1. Kierunki badań nad zarządzaniem małymi i średnimi przedsiębiorstwami... 13 Spis treści Słowo wstępne (Marek Matejun).................................................. 11 Część 1. Kierunki badań nad zarządzaniem małymi i średnimi przedsiębiorstwami.................................

Bardziej szczegółowo

NAUKA O ORGANIZACJI 45 godz. (15W + 30C) Program zajęć na studiach dziennych, wieczorowych i zaocznych

NAUKA O ORGANIZACJI 45 godz. (15W + 30C) Program zajęć na studiach dziennych, wieczorowych i zaocznych NAUKA O ORGANIZACJI 45 godz. (15W + 30C) Program zajęć na studiach dziennych, wieczorowych i zaocznych WYKŁADY 1. Pojęcie, istota i cechy organizacji (3 godz.): Pojęcie i definiowanie organizacji; Systemowe

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE KAPITAŁEM LUDZKIM W POLSKICH PRZEDSIĘBIORSTWACH

ZARZĄDZANIE KAPITAŁEM LUDZKIM W POLSKICH PRZEDSIĘBIORSTWACH DAG MARA LEWICKA ZARZĄDZANIE KAPITAŁEM LUDZKIM W POLSKICH PRZEDSIĘBIORSTWACH Metody, narzędzia, mierniki WYDAWNICTWA PROFESJONALNE PWN WARSZAWA 2010 Wstęp 11 ROZDZIAŁ 1. Zmiany w zakresie funkcji personalnej

Bardziej szczegółowo

NARZĘDZIA INTERNETOWE W BUDOWANIU PRZEWAGI STRATEGICZNEJ SPÓŁEK spin-off

NARZĘDZIA INTERNETOWE W BUDOWANIU PRZEWAGI STRATEGICZNEJ SPÓŁEK spin-off Wydział Zarządzania mgr Jerzy Ryżanycz Proponowany temat rozprawy : NARZĘDZIA INTERNETOWE W BUDOWANIU PRZEWAGI STRATEGICZNEJ SPÓŁEK spin-off Opiekun naukowy: prof. dr hab. Jerzy Kisielnicki PLAN 1. Wstęp

Bardziej szczegółowo

Wykaz wszystkich przedmiotów/modułów wykładanych na kierunku

Wykaz wszystkich przedmiotów/modułów wykładanych na kierunku Wykaz wszystkich przedmiotów/modułów wykładanych na kierunku Lp. Nazwa przedmiotu Blok ECTS Specjalność 1. Koncepcje zarządzania A 5 wszystkie 2. Doktryny ekonomiczne i ich rozwój A 3 wszystkie 3. Ekonomiczna

Bardziej szczegółowo

Rok: 2011. Rok: 2010. Rok: 2008

Rok: 2011. Rok: 2010. Rok: 2008 Rok: 2011 Tytuł oryginału: Unikanie opodatkowania a struktura własności Źródło: W: Finanse nowe wyzwania teorii i praktyki, Finanse przedsiebiorstw/red. S. Wrzosek, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego

Bardziej szczegółowo

1. Transgraniczne współdziałanie gospodarcze jako źródło różnorodności kulturowej - perspektywy badawcze - Agnieszka Połomska-Jasienowska 15

1. Transgraniczne współdziałanie gospodarcze jako źródło różnorodności kulturowej - perspektywy badawcze - Agnieszka Połomska-Jasienowska 15 Wprowadzenie 9 Część I. Wielokulturowość w zarządzaniu 1. Transgraniczne współdziałanie gospodarcze jako źródło różnorodności kulturowej - perspektywy badawcze - Agnieszka Połomska-Jasienowska 15 1.1.

Bardziej szczegółowo

Seminarium doktorskie Zarządzanie zasobami ludzkimi dylematy i wyzwania

Seminarium doktorskie Zarządzanie zasobami ludzkimi dylematy i wyzwania Karta przedmiotu Nazwa przedmiotu: Stopień studiów: Doktoranckie Zakres wyboru przedmiotu: Seminarium doktorskie Zarządzanie zasobami ludzkimi dylematy i wyzwania Tryb studiów: stacjonarne Obowiązkowy

Bardziej szczegółowo

- postępowaniem według zasady?jeden za wszystkich - wszyscy za jednego?,

- postępowaniem według zasady?jeden za wszystkich - wszyscy za jednego?, Tytuł: Funkcjonowanie współczesnych przedsiębiorstw. Formy - metody - koncepcje - trendy Autorzy: Tadeusz Falencikowski, Janusz Dworak (red.) Wydawnictwo: WSB Gdańsk Rok wydania: 2010 Opis: Nauka o zarządzaniu

Bardziej szczegółowo

Zakres problemowy prac habilitacyjnych w naukach o zarządzaniu w latach

Zakres problemowy prac habilitacyjnych w naukach o zarządzaniu w latach Prof. dr hab. Bogdan Nogalski, WSB w Gdańsku Prof. dr hab. Szymon Cyfert, UE w Poznaniu Gdańsk, dnia 28 kwietnia 2016r. Zakres problemowy prac habilitacyjnych w naukach o zarządzaniu w latach 2007 2015

Bardziej szczegółowo

Wykaz opublikowanych prac naukowych (po doktoracie) Marcin Gruszczyński

Wykaz opublikowanych prac naukowych (po doktoracie) Marcin Gruszczyński Wykaz opublikowanych prac naukowych (po doktoracie) Marcin Gruszczyński I. Książki naukowe (60 pkt l. Kryzysy walutowe, bankowe i zadłużeniowe w gospodarce światowej, CeDeWu 2013, 240 stron (20 pkt 2.

Bardziej szczegółowo

WYKAZ PUBLIKACJI I PROJEKTÓW

WYKAZ PUBLIKACJI I PROJEKTÓW dr hab. Anna Drapińska Katedra Marketingu Wydział Zarządzania i Ekonomii Politechnika Gdańska WYKAZ PUBLIKACJI I PROJEKTÓW A. PRACE WYKONANE PRZED UZYSKANIEM STOPNIA DOKTORA Prace publikowane Artykuły

Bardziej szczegółowo

Wybrane aspekty analiz i strategii podmiotów gospodarczych we współczesnych czasach. Część I

Wybrane aspekty analiz i strategii podmiotów gospodarczych we współczesnych czasach. Część I Wybrane aspekty analiz i strategii podmiotów gospodarczych we współczesnych czasach Część I Szczecin 2013 Tytuł monografii naukowej: Wybrane aspekty analiz i strategii podmiotów gospodarczych we współczesnych

Bardziej szczegółowo

Analiza ekonomiczna w instytucjach publicznych analiza organizacji i projektów

Analiza ekonomiczna w instytucjach publicznych analiza organizacji i projektów Analiza ekonomiczna w instytucjach publicznych analiza organizacji i projektów Zajęcia nr 1. Wprowadzenie dr Piotr Modzelewski Katedra Bankowości, Finansów i Rachunkowości Wydziału Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu

Bardziej szczegółowo

KSZTAŁTOWANIE ZDOLNOŚCI PRZEDSIĘBIORSTW DO ORGANIZACYJNEGO UCZENIA SIĘ

KSZTAŁTOWANIE ZDOLNOŚCI PRZEDSIĘBIORSTW DO ORGANIZACYJNEGO UCZENIA SIĘ STUDIA I PRACE WYDZIAŁU NAUK EKONOMICZNYCH I ZARZĄDZANIA NR 20 Aleksandra Rudawska KSZTAŁTOWANIE ZDOLNOŚCI PRZEDSIĘBIORSTW DO ORGANIZACYJNEGO UCZENIA SIĘ Wprowadzenie Jednym z głównych czynników sukcesu

Bardziej szczegółowo

6 Metody badania i modele rozwoju organizacji

6 Metody badania i modele rozwoju organizacji Spis treści Przedmowa 11 1. Kreowanie systemu zarządzania wiedzą w organizacji 13 1.1. Istota systemu zarządzania wiedzą 13 1.2. Cechy dobrego systemu zarządzania wiedzą 16 1.3. Czynniki determinujące

Bardziej szczegółowo

PROGRAM SZKOLENIA BLOKI TEMATYCZNE Z KRÓTKĄ CHARAKTERYSTYKĄ

PROGRAM SZKOLENIA BLOKI TEMATYCZNE Z KRÓTKĄ CHARAKTERYSTYKĄ Nazwa szkolenia PROGRAM SZKOLENIA Techniki i metody zarządzania BLOKI TEMATYCZNE Z KRÓTKĄ CHARAKTERYSTYKĄ Lp. Nazwa bloku tematycznego Charakterystyka bloków tematycznych Liczba godzin Wprowadzenie do

Bardziej szczegółowo

Sylabus przedmiotu: decyzji. Data wydruku: Dla rocznika: 2015/2016. Kierunek: Opis przedmiotu. Dane podstawowe. Efekty i cele. Opis.

Sylabus przedmiotu: decyzji. Data wydruku: Dla rocznika: 2015/2016. Kierunek: Opis przedmiotu. Dane podstawowe. Efekty i cele. Opis. Sylabus przedmiotu: Specjalność: Zarządzanie i systemy wspomagania Wszystkie specjalności Data wydruku: 23.01.2016 Dla rocznika: 2015/2016 Kierunek: Wydział: Zarządzanie i inżynieria produkcji Inżynieryjno-Ekonomiczny

Bardziej szczegółowo

Streszczenie pracy doktorskiej Autor: mgr Wojciech Wojaczek Tytuł: Czynniki poznawcze a kryteria oceny przedsiębiorczych szans Wstęp W ciągu

Streszczenie pracy doktorskiej Autor: mgr Wojciech Wojaczek Tytuł: Czynniki poznawcze a kryteria oceny przedsiębiorczych szans Wstęp W ciągu Streszczenie pracy doktorskiej Autor: mgr Wojciech Wojaczek Tytuł: Czynniki poznawcze a kryteria oceny przedsiębiorczych szans Wstęp W ciągu ostatnich kilku dekad diametralnie zmienił się charakter prowadzonej

Bardziej szczegółowo

PODSTAWY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

PODSTAWY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI PODSTAWY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI Elementy składowe sylabusu Nazwa jednostki prowadzącej kierunek Nazwa kierunku studiów Poziom kształcenia Profil studiów Forma studiów Kod Język Rodzaj Rok studiów /semestr

Bardziej szczegółowo

1. Przedsiębiorstwo typu Startup a model biznesu...18

1. Przedsiębiorstwo typu Startup a model biznesu...18 WSTĘP... 11 MODELE I STRATEGIE BIZNESU JAKO FUNDAMENTY KREOWANIA WARTOŚCI PRZEDSIĘBIORSTWA...15 ROZDZIAŁ 1 Metoda lean startup a koncepcja modelu biznesu Marek Jabłoński... 17 Wstęp...17 1. Przedsiębiorstwo

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie ryzykiem w tworzeniu wartości przedsiębiorstwa na przykładzie przedsiębiorstwa z branży odzieżowej. Working paper

Zarządzanie ryzykiem w tworzeniu wartości przedsiębiorstwa na przykładzie przedsiębiorstwa z branży odzieżowej. Working paper Ł. Kandzior, Wroclaw University of Economics Zarządzanie ryzykiem w tworzeniu wartości przedsiębiorstwa na przykładzie przedsiębiorstwa z branży odzieżowej Working paper JEL Classification: A 10 Słowa

Bardziej szczegółowo

PROCES UCZENIA W ORGANIZACJI (ROZWAŻANIA EKSPLORACYJNO-SEMANTYCZNE)

PROCES UCZENIA W ORGANIZACJI (ROZWAŻANIA EKSPLORACYJNO-SEMANTYCZNE) NAUKI O ZARZĄDZANIU MANAGEMENT SCIENCES 2(15) 2013 ISSN 2080-6000 Zbigniew Antczak Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu PROCES UCZENIA W ORGANIZACJI (ROZWAŻANIA EKSPLORACYJNO-SEMANTYCZNE) Streszczenie:

Bardziej szczegółowo

Badania rynku turystycznego

Badania rynku turystycznego Badania rynku turystycznego Kontakt 2 Konsultacje: Środa 8.15 9.45 Czwartek 9.30 12.30 Miejsce: Rektorat UMCS, p. 506, tel. 81-537 51 55 E-mail: rmacik@hektor.umcs.lublin.pl Witryna z materiałami dydaktycznymi:

Bardziej szczegółowo

Wstęp do systemów informacyjnych

Wstęp do systemów informacyjnych Wstęp do systemów informacyjnych Organizacja kursu UEK w Krakowie Ryszard Tadeusiewicz 1 Opis kursu Nazwa kursu: Wstęp do systemów informacyjnych Kierunek: Informatyka Stosowana Wykłady: 30 godzin - Prowadzący:

Bardziej szczegółowo

WSHiG Karta przedmiotu/sylabus. Turystyka i Rekreacja Zarządzanie i Marketing w Hotelarstwie, Gastronomi, Turystyce i Rekreacji

WSHiG Karta przedmiotu/sylabus. Turystyka i Rekreacja Zarządzanie i Marketing w Hotelarstwie, Gastronomi, Turystyce i Rekreacji WSHiG Karta przedmiotu/sylabus KIERUNEK SPECJALNOŚĆ TRYB STUDIÓW SEMESTR Turystyka i Rekreacja Zarządzanie i Marketing w Hotelarstwie, Gastronomi, Turystyce i Rekreacji Stacjonarny / niestacjonarny II

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Analiza i modelowanie_nowicki, Chomiak_Księga1.indb :03:08

Spis treści. Analiza i modelowanie_nowicki, Chomiak_Księga1.indb :03:08 Spis treści Wstęp.............................................................. 7 Część I Podstawy analizy i modelowania systemów 1. Charakterystyka systemów informacyjnych....................... 13 1.1.

Bardziej szczegółowo

Wstęp 1. Dwugłos o zarządzaniu 2. Współczesny świat w erze turbulencji (Alojzy Z. Nowak) 3. Przedsiębiorczość (Beata Glinka)

Wstęp 1. Dwugłos o zarządzaniu 2. Współczesny świat w erze turbulencji (Alojzy Z. Nowak) 3. Przedsiębiorczość (Beata Glinka) Wstęp 1. Dwugłos o zarządzaniu 1.1. Ewolucja podejść do zarządzania (Włodzimierz Piotrowski) 1.1.1. Kierunek klasyczny 1.1.2. Kierunek human relations (szkoła stosunków międzyludzkich) 1.1.3. Podejście

Bardziej szczegółowo

SPECJALIZACJA BADAWCZA:

SPECJALIZACJA BADAWCZA: Dr Anna Matuszyk - pracownik naukowy. Zajmuje się metodami oceny ryzyka kredytowego, w szczególności metodą scoringową, prowadzi badania naukowe, sensu stricte, związane z tą metodą. Brała udział w projektach

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE W BIZNESIE MIĘDZYNARODOWYM

ZARZĄDZANIE W BIZNESIE MIĘDZYNARODOWYM ZARZĄDZANIE W BIZNESIE MIĘDZYNARODOWYM - WYKŁAD 1 DR KATARZYNA BAŁANDYNOWICZ-PANFIL CEL PRZEDMIOTU Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z podstawami zarządzania przedsiębiorstwem na rynku międzynarodowym.

Bardziej szczegółowo

Studia literaturowe, przygotowanie do egzaminu. Studia literaturowe, przygotowanie do egzaminu

Studia literaturowe, przygotowanie do egzaminu. Studia literaturowe, przygotowanie do egzaminu (pieczęć Wydziału) 1. Nazwa przedmiotu: Zarządzanie innowacjami w przedsiębiorstwie 3. Karta przedmiotu ważna od roku akademickiego: 4. Forma kształcenia: pierwszego stopnia 5. Forma studiów: stacjonarne

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie Studia stacjonarne Stopień studiów: Iº Rok studiów: II

Zarządzanie Studia stacjonarne Stopień studiów: Iº Rok studiów: II TEMATYKI SEMINARIÓW Zarządzanie Studia stacjonarne Stopień studiów: Iº Rok studiów: II Zapisy na seminarium: 18 lutego w godz. 13:15 Proponowane tematy (obszary) prac licencjackich: Prof. nadzw. dr hab.

Bardziej szczegółowo

Projekty BPM z perspektywy analityka biznesowego. Wrocław, 20 stycznia 2011

Projekty BPM z perspektywy analityka biznesowego. Wrocław, 20 stycznia 2011 Projekty BPM z perspektywy analityka biznesowego Wrocław, 20 stycznia 2011 Agenda Definicja pojęć: Analiza biznesowa oraz analityk biznesowy Co kryje się za hasłem BPM? Organizacja zarządzana procesowo

Bardziej szczegółowo

Organizacja i Zarządzanie

Organizacja i Zarządzanie Kazimierz Piotrkowski Organizacja i Zarządzanie Wydanie II rozszerzone Warszawa 2011 Recenzenci prof. dr hab. Waldemar Bańka prof. dr hab. Henryk Pałaszewski skład i Łamanie mgr. inż Ignacy Nyka PROJEKT

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Zarządzanie innowacjami w przedsiębiorstwach turystycznych i sportowych

KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Zarządzanie innowacjami w przedsiębiorstwach turystycznych i sportowych KARTA PRZEDMIOTU 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Zarządzanie innowacjami w przedsiębiorstwach turystycznych i sportowych KOD WF/II/st/13 2. KIERUNEK: Wychowanie fizyczne. Specjalność: wychowanie fizyczne w służbach

Bardziej szczegółowo

Marzena Świgoń. Xth National Forum for Scientific and Technical Information Zakopane, September 22th-25th, 2009

Marzena Świgoń. Xth National Forum for Scientific and Technical Information Zakopane, September 22th-25th, 2009 Xth National Forum for Scientific and Technical Information Zakopane, September 22th-25th, 2009 Marzena Świgoń Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie Personal Knowledge Management (PKM) 1998 2009 termin,

Bardziej szczegółowo

ROZWÓJ PRZEMYSŁU KULTUROWEGO SZANSĄ DLA MAŁOPOLSKI?

ROZWÓJ PRZEMYSŁU KULTUROWEGO SZANSĄ DLA MAŁOPOLSKI? Zarządzanie Publiczne, vol. 1(13), pp. 82-102 Kraków 2011 Published online February 9, 2012 ROZWÓJ PRZEMYSŁU KULTUROWEGO SZANSĄ DLA MAŁOPOLSKI? Summary Development of Culture Industry A Chance for Malopolska

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Zarządzanie innowacjami w przedsiębiorstwach turystycznych i sportowych

KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Zarządzanie innowacjami w przedsiębiorstwach turystycznych i sportowych KARTA PRZEDMIOTU 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Zarządzanie innowacjami w przedsiębiorstwach turystycznych i sportowych KOD WF/II/st/13 2. KIERUNEK: Wychowanie fizyczne 3. POZIOM STUDIÓW 1 : II stopień studia stacjonarne

Bardziej szczegółowo

P Zal. I Zk zarządzaniu 3. Matematyka P Zk 4. Ekonomia P E 5. Podstawy zarządzania

P Zal. I Zk zarządzaniu 3. Matematyka P Zk 4. Ekonomia P E 5. Podstawy zarządzania KIERUNEK: GOSPODARKA PRZESTRZENNA Specjalność: Gospodarka lokalna i globalna Lp. Nazwa przedmiotu Grupa I ROK STUDIÓW 1. Geografia ekonomiczna P 2 20 - Zal 2. Technologie informacyjne \ Informatyka w I

Bardziej szczegółowo

WOJCIECH WYRZYKOWSKI PODATKOWE UWARUNKOWANIA ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W POLSCE

WOJCIECH WYRZYKOWSKI PODATKOWE UWARUNKOWANIA ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W POLSCE WOJCIECH WYRZYKOWSKI PODATKOWE UWARUNKOWANIA ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W POLSCE GDAŃSK 2013 PRZEWODNICZĄCY KOMITETU REDAKCYJNEGO WYDAWNICTWA POLITECHNIKI GDAŃSKIEJ Janusz T. Cieśliński REDAKTOR PUBLIKACJI

Bardziej szczegółowo

Plan of Study : call for 2012/2013 and subsequent PUBLIC HEALTH ADMINISTRATION YEAR I. 1. Subject to choose from (university-wide) 1 15 15

Plan of Study : call for 2012/2013 and subsequent PUBLIC HEALTH ADMINISTRATION YEAR I. 1. Subject to choose from (university-wide) 1 15 15 Plan of Study : call for 0/0 and subsequent Field of study: Specialty: Type of study: System: Academic year: PUBLIC HEALTH PUBLIC HEALTH ADMINISTRATION I degree full-time 0/0 and subsequent YEAR I NUMBER

Bardziej szczegółowo

Region i jego rozwój w warunkach globalizacji

Region i jego rozwój w warunkach globalizacji Region i jego rozwój w warunkach globalizacji Jacek Chądzyński Aleksandra Nowakowska Zbigniew Przygodzki faktycznie żyjemy w dziwacznym kręgu, którego środek jest wszędzie, a obwód nigdzie (albo może na

Bardziej szczegółowo

ALMAMER Wyższa Szkoła Ekonomiczna 01 201 Warszawa, ul. Wolska 43 www.almamer.pl

ALMAMER Wyższa Szkoła Ekonomiczna 01 201 Warszawa, ul. Wolska 43 www.almamer.pl Recenzenci Prof. dr hab. Małgorzata Duczkowska-Piasecka dr hab. Małgorzata Bombol REDAKCJA I KOREKTA Joanna Warecka OPRACOWANIE TECHNICZNO-GRAFICZNE Beata Kocój PROJEKT OKŁADKI Tomasz Fabiański ALMAMER

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 5 do Zarz. Nr 33/11/12

Załącznik Nr 5 do Zarz. Nr 33/11/12 Załącznik Nr 5 do Zarz. Nr 33/11/12 (pieczęć wydziału) KARTA PRZEDMIOTU Z1-PU7 WYDANIE N1 Strona 1 z 6 1. Nazwa przedmiotu: SOCJOLOGIA ORGANIZACJI 2. Kod przedmiotu: 3. Karta przedmiotu ważna od roku akademickiego:

Bardziej szczegółowo

Naukowe CV. Halina Buk. Profesor zwyczajny, doktor habilitowany nauk ekonomicznych

Naukowe CV. Halina Buk. Profesor zwyczajny, doktor habilitowany nauk ekonomicznych Wydział Finansów i Ubezpieczeń Katedra Informatyki i Rachunkowości Międzynarodowej Naukowe CV Imię i Nazwisko: Tytuł/stopień naukowy: E-mail: Halina Buk Profesor zwyczajny, doktor habilitowany nauk ekonomicznych

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ I. UWARUNKOWANIA ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

CZĘŚĆ I. UWARUNKOWANIA ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI Nowoczesne podejście do zarządzania organizacjami. redakcja naukowa Anna Wasiluk Książka podejmuje aktualną problematykę zarządzania organizacjami w dynamicznie zmieniającym się otoczeniu. Przedstawiono

Bardziej szczegółowo

prospektywna analiza technologii

prospektywna analiza technologii WSTĘP Innowacyjne technologie w coraz większym stopniu decydują o przewadze konkurencyjnej przedsiębiorstw. Stanowią również podstawę nowoczesnych procesów wytwórczych, umożliwiających spełnienie potrzeb

Bardziej szczegółowo

SPECJALIZACJA: NOWOCZESNA BIBLIOTEKA (Specialization: Modern library) Liczba godzin Nazwa przedmiotu. Nazwa w języku angielskim

SPECJALIZACJA: NOWOCZESNA BIBLIOTEKA (Specialization: Modern library) Liczba godzin Nazwa przedmiotu. Nazwa w języku angielskim Uniwersytet Śląski w Katowicach Wydział Filologiczny Instytut Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej Kierunek: Informacja naukowa i bibliotekoznawstwo Studia drugiego stopnia stacjonarne od roku akademickiego

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA WE WŁOCŁAWKU. Zakład zarządzania. praktyczny. polski. kierunkowy-praktyczny.

OPIS PRZEDMIOTU PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA WE WŁOCŁAWKU. Zakład zarządzania. praktyczny. polski. kierunkowy-praktyczny. Analiza finansowa str.1 Analiza marketingowa str. 4 Analiza strategiczna str. 7 Biznes plan str. 10 Ocena opłacalności inwestycji str. 14 OPIS PRZEDMIOTU PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA WE WŁOCŁAWKU Nazwa

Bardziej szczegółowo

Podstawy przedsiębiorczości

Podstawy przedsiębiorczości Podstawy przedsiębiorczości Projekt realizowany z Narodowym Bankiem Polskim w ramach programu edukacji ekonomicznej dr Joanna Kuczewska Polskie Stowarzyszenie Badań Wspólnoty Europejskiej Uniwersytet Gdański

Bardziej szczegółowo

Społeczna odpowiedzialnośd biznesu w projektach ekoinnowacyjnych. Maciej Bieokiewicz

Społeczna odpowiedzialnośd biznesu w projektach ekoinnowacyjnych. Maciej Bieokiewicz 2011 Społeczna odpowiedzialnośd biznesu w projektach ekoinnowacyjnych Maciej Bieokiewicz Koncepcja Społecznej Odpowiedzialności Biznesu Społeczna Odpowiedzialnośd Biznesu (z ang. Corporate Social Responsibility,

Bardziej szczegółowo

Koncepcje zarządzania - opis przedmiotu

Koncepcje zarządzania - opis przedmiotu Koncepcje zarządzania - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Koncepcje zarządzania Kod przedmiotu 04.0-WZ-BezP-KZ-S16 Wydział Kierunek Wydział Ekonomii i Zarządzania Bezpieczeństwo narodowe

Bardziej szczegółowo

PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ. nazwa przedmiotu SYLABUS A. Informacje ogólne

PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ. nazwa przedmiotu SYLABUS A. Informacje ogólne PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ Elementy składowe sylabusu Nazwa jednostki prowadzącej kierunek Nazwa kierunku studiów Poziom kształcenia Profil studiów Forma studiów Kod Język Rodzaj Rok studiów /semestr Wymagania

Bardziej szczegółowo

PUBLIKACJE Dr Urszula Szulczyńska

PUBLIKACJE Dr Urszula Szulczyńska PUBLIKACJE Dr Urszula Szulczyńska 1. Szulczyńska U., Wynalazczość pracownicza w przemyśle polskim w latach 1960 1986, Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny, 1988, z. 3: 197-210 2. Szulczyńska U.,

Bardziej szczegółowo

WROCŁAWSKIE STUDIA POLITOLOGICZNE 18/2015

WROCŁAWSKIE STUDIA POLITOLOGICZNE 18/2015 WROCŁAWSKIE STUDIA POLITOLOGICZNE 18/2015 Rada Naukowa Andrzej Antoszewski (Uniwersytet Wrocławski) Wiesław Bokajło (Uniwersytet Wrocławski) Nebojša Blanuša (Uniwersytet w Zagrzebiu) Zbigniew Czachór (UAM

Bardziej szczegółowo

UWARUNKOWANIA INNOWACYJNOŚCI W PUBLICZNYCH I NIEPUBLICZNYCH JEDNOSTKACH OCHRONY ZDROWIA

UWARUNKOWANIA INNOWACYJNOŚCI W PUBLICZNYCH I NIEPUBLICZNYCH JEDNOSTKACH OCHRONY ZDROWIA Grzegorz Głód Wojciech Głód Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach UWARUNKOWANIA INNOWACYJNOŚCI W PUBLICZNYCH I NIEPUBLICZNYCH JEDNOSTKACH OCHRONY ZDROWIA Wprowadzenie We współczesnych organizacjach coraz

Bardziej szczegółowo

Dynamiczna zdolność przedsiębiorstwa do tworzenia wartości wspólnej jako nowego podejścia do społecznej odpowiedzialności biznesu

Dynamiczna zdolność przedsiębiorstwa do tworzenia wartości wspólnej jako nowego podejścia do społecznej odpowiedzialności biznesu Dynamiczna zdolność przedsiębiorstwa do tworzenia wartości wspólnej jako nowego podejścia do społecznej odpowiedzialności biznesu Rozprawa doktorska napisana pod kierunkiem naukowym prof. dr hab. Tomasz

Bardziej szczegółowo

KONKURENCYJNOŚĆ PRZEDSIĘBIORSTW

KONKURENCYJNOŚĆ PRZEDSIĘBIORSTW JERZY BIELINSKI (red.) KONKURENCYJNOŚĆ PRZEDSIĘBIORSTW w świetle Strategii Lizbońskiej CEDEWU.PL WYDAWNICTWA FACHOWE Spis treści Wstęp 7 Część 1 Mechanizmy wzrostu wartości i konkurencyjności przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

Nazwa Wydziału Nazwa jednostki prowadzącej moduł Nazwa modułu kształcenia Kod modułu Język kształcenia Efekty kształcenia dla modułu kształcenia

Nazwa Wydziału Nazwa jednostki prowadzącej moduł Nazwa modułu kształcenia Kod modułu Język kształcenia Efekty kształcenia dla modułu kształcenia Nazwa Wydziału Nazwa jednostki prowadzącej moduł Nazwa modułu kształcenia Kod modułu Język kształcenia Efekty kształcenia dla modułu kształcenia Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej Katedra Zarządzania

Bardziej szczegółowo

1. Orientacja rynkowa - aspekty i potrzeba rozwoju w środowisku internetowym - Milleniusz W. Nowak 15

1. Orientacja rynkowa - aspekty i potrzeba rozwoju w środowisku internetowym - Milleniusz W. Nowak 15 Wprowadzenie 9 Część I. Zarządzanie marketingowe 1. Orientacja rynkowa - aspekty i potrzeba rozwoju w środowisku internetowym - Milleniusz W. Nowak 15 1.1. Różne koncepcje roli marketingu w zarządzaniu

Bardziej szczegółowo

LISTA KURSÓW PLANOWANYCH DO URUCHOMIENIA W SEMESTRZE ZIMOWYM 2015/2016

LISTA KURSÓW PLANOWANYCH DO URUCHOMIENIA W SEMESTRZE ZIMOWYM 2015/2016 LISTA KURSÓW PLANOWANYCH DO URUCHOMIENIA W SEMESTRZE ZIMOWYM 2015/2016 ZARZĄDZANIE I STOPNIA studia stacjonarne 1 sem. PO-W08-ZZZ-ZP- -ST-IL-WRO (2015/2016) MAP008010W Matematyka 30 MAP008010C Matematyka

Bardziej szczegółowo

Badanie potrzeb dotyczących inicjatyw promujących postawy przedsiębiorcze i wspierających rozwój przedsiębiorczości

Badanie potrzeb dotyczących inicjatyw promujących postawy przedsiębiorcze i wspierających rozwój przedsiębiorczości 2010 Badanie potrzeb dotyczących inicjatyw promujących postawy przedsiębiorcze i wspierających rozwój przedsiębiorczości STRESZCZENIE Zamawiający: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ul. Pańska 81/83

Bardziej szczegółowo

Funkcjonowanie metropolii w Polsce : gospodarka, przestrzeń, społeczeństwo / Michał Kudłacz, Jerzy Hausner (red.). Warszawa, 2017.

Funkcjonowanie metropolii w Polsce : gospodarka, przestrzeń, społeczeństwo / Michał Kudłacz, Jerzy Hausner (red.). Warszawa, 2017. Funkcjonowanie metropolii w Polsce : gospodarka, przestrzeń, społeczeństwo / Michał Kudłacz, Jerzy Hausner (red.). Warszawa, 2017 Spis treści Wprowadzenie 11 Część I ROLA MIAST W BUDOWANIU PRZEWAGI KONKURENCYJNEJ

Bardziej szczegółowo

1. The Main Thesis on Economic, Social and Cultural Impactm of a Well Thought Fully Integrated Transport System - Jonathan Breslin 13

1. The Main Thesis on Economic, Social and Cultural Impactm of a Well Thought Fully Integrated Transport System - Jonathan Breslin 13 Tytuł: Kierunki racjonalizacji systemów i procesów logistycznych. Autorzy: Ryszard Miler, Adam Mytlewski, Bohdan Pac Opis: Rozwój gospodarczy, rentowność przedsięwzięć biznesowych, tworzenie wartości dodanej

Bardziej szczegółowo

Joint Master of Science in International Business and Management (JMSCIBM)

Joint Master of Science in International Business and Management (JMSCIBM) Joint Master of Science in International Business and Management (JMSCIBM) PUEB (Poznań University of Economics and Business) NTU (Nottingham Trent University) dr Łukasz Puślecki Programme Director PUEB-NTU

Bardziej szczegółowo

Nazwa Wydziału Nazwa jednostki prowadzącej moduł Nazwa modułu kształcenia Kod modułu WZ.KZT. 067.S Język kształcenia

Nazwa Wydziału Nazwa jednostki prowadzącej moduł Nazwa modułu kształcenia Kod modułu WZ.KZT. 067.S Język kształcenia Nazwa Wydziału Nazwa jednostki prowadzącej moduł Nazwa modułu kształcenia Kod modułu WZ.KZT. 067.S Język kształcenia polski Efekty kształcenia dla modułu Wiedza kształcenia Wydział Zarządzania i Komunikacji

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wprowadzenie... 9

Spis treści. Wprowadzenie... 9 STUDIA POLITOLOGICZNE VOL. 16 Spis treści Wprowadzenie............................................. 9 STUDIA I ANALIZY Grażyna Ulicka Marketing polityczny a treści i postrzeganie polityki........... 11

Bardziej szczegółowo

Innowacyjność jako obszar polityki rozwoju Małopolski STRATEGIA MAŁOPOLSKA 2020

Innowacyjność jako obszar polityki rozwoju Małopolski STRATEGIA MAŁOPOLSKA 2020 Innowacyjność jako obszar polityki rozwoju Małopolski STRATEGIA MAŁOPOLSKA 2020 Konferencja Regionalna SMART+ Innowacje w małych i średnich przedsiębiorstwach oraz promocja badań i rozwoju technologicznego

Bardziej szczegółowo