Lublin, dnia r. PNDzZPiZ / 12. /Strona Internetowa/

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Lublin, dnia 08.03.2012r. PNDzZPiZ 2374 41 / 12. /Strona Internetowa/"

Transkrypt

1 Zak ad Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewn trznych i Administracji w Lublinie Lublin, ul. Grenadierów 3 tel. / fax (0-81) PNDzZPiZ / 12 Lublin, dnia r. /Strona Internetowa/ Dotyczy: sprawy ZP / 6 / 2012, tj. przetargu nieograniczonego na Us ug udzielenia kredytu dla ZOZ MSWiA w Lublinie. Zgodnie z art. 38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówie publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z pó n. zm.) odpowiadamy na Pa stwa zapytania: Pytanie 1. Za czenie dokumentów zgodnych z list : a) Zestawienie umów i zawartych przez Zak ad Opieki z NFZ b) Kopie umów z NFZ, na których Bank ma ustanowi zabezpieczenie kredytu c) wiadczenie Zak adu Opieki Zdrowotnej zawieraj ce zestawienie post powa s dowych administracyjnych oraz egzekucyjnych prowadzonych przeciwko Zak adowi, poprzez podanie: - kwoty cznej post powa, - wyszczególnienie najwi kszych post powa o warto ci roszczenia przekraczaj cej z podaj c nazwy wierzycieli oraz kwoty roszcze d) Pozytywna opinia w ciwego organu dotycz ca zaci gni cia wnioskowanego zobowi zania finansowego e) Opinia Rady Spo ecznej Pa stwa Jednostki dotycz ca zaci gni cia wnioskowanego zobowi zania finansowego f) Zestawienie struktury czasowej zobowi za przeterminowanych (wiekowanie zobowi za ), zawieraj ce informacje o kwocie, okresie przeterminowania (przedzia y dowolne o ile w ciwie obrazuj rozk ad czasowy przeterminowa. Preferowane jest zestawienie uwzgl dniaj ce porozumienia rozterminowuj ce) Dopuszczalna wersja elektroniczna lub papierowa g) Zestawienie kredytów i po yczek (nazwa banku lub instytucji finansowej, rodzaj finansowania, termin zapadalno ci, zabezpieczenia) h) Sprawozdanie finansowe za ostatnie pe ne 2 lata obrachunkowe (bilans, rachunek zysków i strat, informacja dodatkowa, zestawienie zmian w kapitale w asnym) i) Projekcje finansowe na okres udzielenia finansowania j) Planowany bilans oraz rachunek zysków i strat na 2012 rok. b) Kopie podpisanych kontraktów z NFZ za czone w osobnym pliku. c) Przeciwko Zak adowi nie s prowadzone post powania s dowe administracyjne w sprawie roszcze wierzycieli. d) Zgoda Ministra Spraw Wewn trznych za czona w osobnym pliku. e) Opinia Rady Spo ecznej za czona w osobnym pliku. f) Stan zobowi za i nale no ci prezentuj Tabele Struktura nale no ci krótkoterminowych oraz Struktura zobowi za krótkoterminowych, nie zawierano porozumie w sprawie zmiany terminów. g) Zak ad posiada w chwili obecnej dwie linie kredytowe kredyt obrotowy w rachunku bie cym w Kredyt Bank SA o limicie zad enia do z. Stan wykorzystany na dzie r. w wysoko ci ,53 z, termin sp aty r., i kredyt inwestycyjny d ugoterminowy w ING Bank SA. Kwota pozosta a do sp aty na dzie r. wynosi ,17 z, miesi czna rata kredytu wynosi z termin sp aty r. Oba kredyty zabezpieczone s na kontrakcie z NFZ Oddzia Lublin. h) Sprawozdania finansowe wraz z opini i raportem za lata 2010 i 2009 za czone w osobnym pliku i) Dot. i), j) Prognozy na okres kredytowania prezentuje Tabela: Projekcja bilansu, rachunku wyników na rok 2012 i Pytanie 2. a) czna kwota kontraktów z NFZ zawartych w 2010 oraz 2011 roku b) Czy szpital utraci jaki znacz cy kontrakt w bie cym roku (vs rok ubieg y). Je li tak, to jaki i dlaczego? c) Jaka kwota nadwykona za rok poprzedni nie zosta a zap acona przez NFZ? d) Jaki jest poziom nadwykona w roku bie cym i jaka cz zostanie uznana przez NFZ (wed ug szacunków Zak adu)? 1

2 e) Czy wiadczenie nielimitowane s p acone w ca ci przez NFZ? w jakich interwa ach? f) Jaka jest planowana warto kontraktów z NFZ na rok kolejny? Czy b dzie wy sza rentowno tych umów ni w roku bie cym? g) Ile rachunków i w jakiej walucie b dzie otwiera Zamawiaj cy? h) Ile przelewów wychodz cych Zamawiaj cy wysy a redniomiesi cznie? i) Na ilu stanowiskach Zamawiaj cy przewiduje instalacj dost pu do bankowo ci internetowej? j) Czy Zamawiaj cy przewiduje korzystanie z kart korporacyjnych / p atniczych? k) Czy Zamawiaj cy przewiduje sk adanie dyspozycji papierowych (w oddziale banku)? l) W jaki sposób Zamawiaj cy chcia by otrzymywa wyci gi bankowe (elektronicznie / w formie papierowej)? Jak cz sto? a) Poniewa kontrakty z NFZ w trakcie roku ulega y zmianom w stosunku do pierwotnej wysoko ci, oraz faktu, e Zak ad realizuje procedury nielimitowane nie obj te kontraktem a finansowane przez NFZ prezentujemy warto sprzeda y za w ciwe okresy kontrakt , ,97 nielimitowane , ,00 razem , ,97 b) Zak ad realizuje kontrakt w zakresie analogicznym jak w latach ubieg ych. c) Nadwykonania za rok 2011 Warto nadwykona Procent odpisu Wysoko odpisu ,50 z 81,6% ,24 z Nadwykonania te nie zosta y jeszcze zap acone. d) Nadwykonania rozliczane s w rachunku narastaj cym i w okresie stycze, luty nie s mo liwe do oszacowania na rok bie cy. e) wiadczenia nielimitowane rozliczane s w okresach kwartalnych i op acane w ca ci. f) Planowan warto przychodów prezentuje Tabela: Projekcja bilansu, rachunku wyników na rok 2012 i 2013, nie przewidujemy wzrostu rentowno ci. g) Planujemy otwarcie rachunku bie cego w PLN, ewentualne otwieranie innych rachunków b dzie zale o od bie cych potrzeb Zak adu. h) Przeci tnie miesi cznie Zak ad dokonuje nieco ponad 1000 przelewów z rachunku bie cego i) Przewidujemy 1 lub 2 stanowiska w zale no ci od kosztów. j) Nie przewidujemy korzystania z kart p atniczych. k) Zak ad nie dokonuje dyspozycji w formie papierowej z wyj tkiem szczególnych przypadków, jednak e oczekujemy mo liwo ci ich wykonywania. l) Preferujemy otrzymywanie wyci gów w formie elektronicznej za ka dy dzie, w którym by y dokonywane operacje. Pytanie Zwracamy si z uprzejm pro o dostarczenie poni ej wyspecyfikowanych dokumentów w celu dokonania oceny ekonomiczno finansowej ZOZ MSWiA w Lublinie: a) Sprawozdania finansowe: raport wraz z opini bieg ego rewidenta za ostatni lub poprzedni rok, prognozy bilansu oraz rachunku zysków i strat dla zak adanego okresu kredytowania (sporz dzone w uj ciu kwartalnym na rok bie cy i w uj ciu rocznym na rok kolejny), b) Aktualne opinie banków prowadz cych rachunki oraz instytucji, które udzieli y po yczek, kredytów, gwarancji i leasingu (wa no do 1 m-ca), c) Aktualny wykaz instytucji, w których Zamawiaj cy korzysta z kredytów i/lub po yczek /ewentualnie emisji obligacji/ oraz wykaz por cze udzielonych za sp at zobowi za innych podmiotów (nazwa, aktualne zad enie, harmonogram sp aty - miesi czne obci enia, ostateczny termin sp aty), d) Aktualne za wiadczenia US i ZUS o stanie zobowi za z tytu u podatków oraz z tytu u sk adek na ubezpieczenia spo eczne (wa no do 1 m-ca), 2

3 e) Zestawienia nale no ci i zobowi za w uj ciu czasowym, tj. terminowe i przeterminowane w rozbiciu na okresy: do 30 dni, dni, dni, dni, dni, powy ej 360 dni (wg stanu na dzie 31/12/2011r. oraz bie ce) oraz pozycji pozabilansowych, w tym wynikaj cych z zawarcia transakcji forward, futures, swap lub opcji na rynku pieni nym, kapita owym, kredytowym oraz instrumentów pochodnych na rynku towarowym, f) Opinia Rady Spo ecznej w sprawie zaci gni cia przedmiotowego kredytu, g) Kopie podpisanych z NFZ aktualnie obowi zuj cych kontraktów na wiadczenie us ug medycznych. 2. Ponadto, po szczegó owym zapoznaniu si z zapisami zawartymi w SIWZ wnioskujemy o: a) ci lenie (w kontek cie zapisów 28 pkt. 5 b SIWZ: Wymagania dotycz ce przedmiotowej us ugi) czy Zamawiaj cy dopuszcza zastosowanie prowizji za udzielenie kredytu, p atnej po podpisaniu umowy kredytowej, a tak e (z uwagi na odnawialny charakter kredytu obrotowego w rachunku bie cym) kwartalnej prowizji za obs ug linii kredytowej, b) potwierdzenie (w kontek cie zapisów 28 SIWZ: Informacja w sprawie potrzeb kredytowych), e Zamawiaj cy b dzie przeprowadza przez rachunek bie cy, w ramach którego postawiony dzie do dyspozycji kredyt obrotowy w rachunku bie cym w kwocie 2,5 mln z, obroty (wp ywy) miesi czne w wysoko ci min. 2,5 mln z, pochodz ce z dzia alno ci operacyjnej ZOZ MSWiA w Lublinie (tj. wp ywy z NFZ), c) ci lenie (w kontek cie zapisów 28 pkt. 8 SIWZ: Wymagania dotycz ce przedmiotowej us ugi) czy wskazane w SIWZ proponowane zabezpieczenie w postaci cesji z 5 umów z NFZ, które w uj ciu miesi cznym wynosz ok. 600 tys. z (przy limicie kredytowym 2,5 mln z ), mo e by uzupe nione o cesje z innych umów, w celu uzyskania pe nego pokrycia zabezpieczeniem kwoty limitu kredytu /w uj ciu miesi cznym/ - prosimy o podanie informacji na temat wskazywanych dodatkowo umów z NFZ, d) potwierdzenie, e Zamawiaj cy przewiduje jako zabezpieczenie sp aty kredytu tak e z enie wiadczenia o poddaniu si egzekucji jako integralnego elementu umowy kredytowej oraz zastosowanie pe nomocnictwa do rachunków bie cych ZOZ MSWiA w Lublinie. 1. Dokumenty: a) - Sprawozdania finansowe wraz z opini i raportem za lata 2010 i 2009 za czone w osobnym pliku. - Prognozy na okres kredytowania prezentuje Tabela: Projekcja bilansu i projekcja rachunku wyników na rok 2012 i 2013, ze wzgl du na praktyczny brak sezonowo ci w przypadku prognozy dane kwartalne stanowi ¼ danych rocznych. b) Opinie banków przedstawimy po ich uzyskaniu. c) Zak ad posiada w chwili obecnej dwie linie kredytowe: kredyt obrotowy w rachunku bie cym w Kredyt Bank SA o limicie zad enia do z, stan wykorzystany na dzie w wysoko ci ,53 z, termin sp aty r. i kredyt inwestycyjny d ugoterminowy w ING Bank SA. Kwota pozosta a do sp aty na dzie r. wynosi ,17 z, miesi czna rata kredytu wynosi z, termin sp aty oba kredyty zabezpieczone s na kontrakcie z NFZ Oddzia Lublin. d) Zak ad nie posiada zaleg ych zobowi za publicznoprawnych, stosowne za wiadczenia przedstawimy po ich otrzymaniu przed podpisaniem umowy. e) Stan zobowi za i nale no ci prezentuj Tabele: Struktura nale no ci krótkoterminowych oraz Struktura zobowi za krótkoterminowych. f) Opinia Rady Spo ecznej za czona w osobnym pliku. g) Kopie podpisanych kontraktów z NFZ za czone w osobnym pliku. 2. Uszczegó owienie zapisów SIWZ a) Zak ad nie okre la sposobu pobierania prowizji po podpisaniu umowy jednorazowa lub pobierana w czasie, jednak e dla potrzeb post powania przetargowego nale y je skalkulowa jako jedn kwot. b) Ad. b) i c) Wp ywy na rachunek bie cy b dokonywane bezpo rednio z kontraktów b cych przedmiotem cesji, a tak e po rednio z innych rachunków bankowych celem maksymalnego obni enia salda kredytu. Przewidywany miesi czny wp yw na rachunek wyniesie ok z. c) Nie przewidujemy mo liwo ci dodatkowych zabezpiecze na kontrakcie i maj tku Zak adu, dopuszczamy dodatkowe zabezpieczenie w postaci o wiadczenia o poddaniu si egzekucji. Pytanie 4. Zwracamy si z pro o udost pnienie nast puj cych informacji: 3

4 1. Czy wnioskowany kredyt w roku bie cym ma by udzielony cznie z prowadzeniem pe nej obs ugi bankowej szpitala (rachunki bankowe, przelewy, bankowo elektroniczna itp.) czy bez prowadzenia obs ugi bankowej szpitala? 2. Czy Zamawiaj cy przewiduje wp ywy na rachunek bankowy w przypadku wygrania przetargu przez bank, który nie prowadzi rachunku bie cego, je eli tak to w jakiej wysoko ci przewidywane s miesi czne wp ywy? 3. W jakim banku prowadzona jest obs uga szpitala i na jaki okres? 4. Przed enie za wiadcze ZUS i Urz du Skarbowego. 5. Czy przed one sprawozdanie na r. jest sprawozdaniem wst pnym i czy dot. ko ca roku (podano, i jest to stan kont na dzie r.) 6. Informacji o zad eniu Szpitala w innych bankach (kwota, termin sp aty, zabezpieczenie zwrotno ci) 7. Czy szpital posiada zobowi zania warunkowe? 8. Przeci tne zatrudnienie na koniec 2011r. (w tym lekarze, piel gniarki) 9. Stan zobowi za i nale no ci przeterminowanych na koniec 2011r. w rozbiciu czasowym 10. Przedstawienie prognoz na okres kredytowania 11. Czy Zamawiaj cy wyrazi zgod na dodatkowe zabezpieczenie zwrotno ci przedmiotowego kredytu w postaci o wiadczenia o poddaniu si egzekucji oraz doubezpieczenie na maj tku szpitala? 12. Prosimy o wyja nienie pozycji bilansowych: Inne rodki trwa e Inne zobowi zania i nale no ci krótkoterminowe Inne przychody operacyjne Rozliczenia mi dzyokresowe 13. Prosimy o przedstawienie planu finansowego na 2012r. oraz podanie kwoty dotacji na 2012r. 1. Wobec faktu, e kredyt w rachunku bie cym w sposób oczywisty wymaga posiadania rachunku w banku, który go udziela, przewidujemy zawarcie umowy o prowadzenie takiego rachunku. Celem pe nego wykorzystania produktu, jakim jest kredyt w rachunku bie cym przewidujemy dokonywanie w ramach tego rachunku wi kszo ci operacji zwi zanych z obs ug finansow Zak adu. Przewidujemy dokonywanie tych operacji w standardzie okre lonym przez bank, w tym g ównie w drodze elektronicznej. 2. Wp ywy na rachunek bie cy b dokonywane bezpo rednio z kontraktów b cych przedmiotem cesji, a tak e po rednio z innych rachunków bankowych celem maksymalnego obni enia salda kredytu. Przewidywany miesi czny wp yw na rachunek wyniesie ok z. 3. Szpital nie jest finansowany z dotacji bud etowej. ród em finansowania jednostki jest przychód ze sprzeda y us ug medycznych. G ównym odbiorc us ug jest Lubelski Oddzia NFZ, z którym Zak ad zawiera umowy. Aktualnie realizowane umowy obowi zuj do r. przy czym s corocznie aktualizowane co do ceny i ilo ci zamawianych us ug. W chwili obecnej umowa z NFZ obs ugiwana jest przez dwa banki, na rzecz których dokonano cesji w zwi zku z zabezpieczeniem kredytów, to jest Kredyt Bank SA O/Lublin i ING SA O/ Lublin, z tym e rodki wp ywaj ce do ING niezw ocznie przelewane s na rachunek w Kredyt Bank, przy którym obecnie posiadamy kredyt w rachunku bie cym. 4. Zak ad nie posiada zaleg ych zobowi za publicznoprawnych, stosowne za wiadczenia przedstawimy po ich otrzymaniu przed podpisaniem umowy. 5. Zaprezentowane sprawozdanie finansowe jest sprawozdaniem wst pnym i dotyczy ko ca roku Zak ad posiada w chwili obecnej dwie linie kredytowe, kredyt obrotowy w rachunku bie cym w Kredyt Bank SA o limicie zad enia do z, stan wykorzystany na dzie r. w wysoko ci ,53 z, termin sp aty r. i kredyt inwestycyjny d ugoterminowy w ING Bank SA. Kwota pozosta a do sp aty na dzie r. wynosi ,17 z, termin sp aty r. Kredyty zabezpieczone s na kontrakcie z NFZ Oddzia Lublin. 7. Zak ad nie posiada zobowi za warunkowych. 8. Przeci tne zatrudnienie za rok 2011 wynios o 399 osób, w tym lekarze 78 osób, piel gniarki i po ne 142 osoby. Dodatkowo Zak ad ma zawarte kontrakty na wiadczenie us ug w zawodach medycznych. 9. Stan zobowi za i nale no ci prezentuj Tabele: Struktura nale no ci krótkoterminowych oraz Struktura zobowi za krótkoterminowych. 10. Prognozy na okres kredytowania prezentuje Tabela: Projekcja bilansu i projekcja rachunku wyników na rok 2012 i Zak ad nie przewiduje zabezpiecze na maj tku, dopuszczamy dodatkowe zabezpieczenie w postaci wiadczenia o poddaniu si egzekucji. 12. Pozycje bilansowe: 4

5 W pozycji inne rodki trwa e znajduj si rodki trwa e Grupy 8, do której zaliczany jest zgodnie z klasyfikacj sprz t medyczny zarówno amortyzowany w czasie, jak i jednorazowo. Inne zobowi zania i nale no ci krótkoterminowe prezentuj zobowi zania i nale no ci nie zaliczone zgodnie z ustaw o rachunkowo ci do innych pozycji sprawozdania. W pozycji inne przychody operacyjne znajduj si przychody i zrównane z nimi nie zaliczone zgodnie z ustaw o rachunkowo ci do innych pozycji sprawozdania. W pozycji rozliczenia mi dzyokresowe przychody przysz ych okresów znajduje si warto dotacji i darowizn otrzymanych po r. na rodki trwa e w cz ci nie umorzonej. 13. Plan finansowy na rok 2012 zaprezentowany w osobnym pliku. Zak ad nie otrzymuje dotacji na dzia alno bie, finansuje si ze sprzeda y us ug medycznych, otrzymujemy dotacje na sfinansowanie cz ci zakupów rodków trwa ych, ich wysoko w chwili obecnej jest trudna do okre lenia. Pytanie 5. Po zapoznaniu si z tre ci specyfikacji istotnych warunków w/w zamówienia prosimy o udost pnienie n/w dokumentów i informacji, które s niezb dne do podj cia decyzji kredytowej i oceny sytuacji finansowej ZOZ MSWiA w Lublinie: 1) Struktura nale no ci i zobowi za wobec dostawców na dzie r., wg tabel. NALE NO CI BRUTTO z tytu u Oddzia u ratowania ycia w tym nadwykonania ODPISY AKTUALIZUJ CE w tym nadwykonania nie ci galne (na które nie utworzono odpisów aktualizuj cych) NETTO NIEPRZETER- MINOWANE do 1 miesi ca PRZETERMINOWANE od 1 do 3 od 3 do 6 od 6 do 12 powy ej 12 RAZEM ZOBOWI ZANIA NIEPRZETER- MINOWANE do 1 miesi ca PRZETERMINOWANE od 3 do 6 od 1 do 3 od 6 do 12 powy ej 12 RAZEM z tyt. dostaw i us ug 2. Podzia nale no ci i zobowi za przeterminowanych wg. kontrahentów. 3. Kiedy mo na spodziewa si sp aty nale no ci przeterminowanych za nadwykonania. 4. Struktura przychodów ze sprzeda y wg. p atnika. 5. Prognoza sytuacji finansowej na koniec lat 2012, 2013 (bilans, rachunek zysków i strat). 6. Kontrakty z NFZ, z których cesja ma by zabezpieczeniem kredytu. 7. Zestawienie rodków trwa ych u ytkowanych na podstawie umów leasingów i dzier awy na dzie r. Lp. Podmiot finansuj cy Przedmiot (dot. leasingu) Rodzaj leasingu/dzier awy Okres od-do Kwota do sp aty 8. 5 najwi kszych odbiorców i dostawców Dostawcy Kwota Odbiorcy Kwota 9. Jaka by a przyczyna braku wzrostu przychodów w 2010 r., pomimo uruchomienia nowych inwestycji? 10. Czy zamawiaj cy dopuszcza podpisanie umowy rachunku bie cego? 11. Czy zamawiaj cy dopuszcza pobieranie op at za prowadzenie rachunku bie cego? 5

6 12. Prosimy o okre lenie redniej ilo ci przelewów, które b wykonywane przez rachunek w Banku, w którym Zamawiaj cy zaci gnie kredyt stanowi cy przedmiot przetargu. 13. Czy zamawiaj cy dopuszcza pobieranie op at za przelewy z rachunku prowadzonego w Bank w którym Zamawiaj cy zaci gnie kredyt stanowi cy przedmiot przetargu? 1. Stan zobowi za i nale no ci prezentuj Tabele: Struktura nale no ci krótkoterminowych i Struktura zobowi za krótkoterminowych, nie posiadamy w swojej strukturze Oddzia u ratowania ycia, Szpitalny Oddzia Ratunkowy, który jest najbli szy w naszej ocenie intencji pytania, finansowany jest w oparciu o stawk rycza tow, a zatem nie generuje nadwykona. Nie posiadamy nale no ci nie ci galnych, na które nie utworzono odpisów. 2. Szczegó owe zestawienie nale no ci i zobowi za wg. kontrahentów przed ymy przed podpisaniem umowy bezpo rednio do Banku. 3. Obecnie wobec wyst pienia przez Zak ad na drog s dow w sprawie zap aty za nadwykonania za rok 2008 trwaj prace przygotowawcze nad zawarciem porozumienia przeds dowego w tym zakresie. Przewidujemy, e obejmie ono tak e nadwykonania z lat 2009, 2010 i zostanie zawarte w pierwszym pó roczu bie cego roku. W zakresie nadwykona za rok 2011 nie przewidujemy rozstrzygni w roku bie cym. 4. Dominuj cym podmiotem w zakresie przychodów ze sprzeda y jest Lubelski Oddzia NFZ, struktur pozosta ych przychodów wg. P atników przed ymy przed podpisaniem umowy bezpo rednio do Banku. 5. Prognozy na okres kredytowania prezentuje Tabela Projekcja bilansu, rachunku wyników na rok 2012 i Kopie podpisanych kontraktów z NFZ za czone w osobnym pliku. 7. Zak ad nie posiada maj tku na podstawie zawartych umów leasingu, poni ej w tabeli dzier awione rodki trwa e. rodki trwa e dzier awione Kwota op aty Lp. Nazwa Data przyj cia Warto rocznej 1 Sprz t artroskopowy firma Comesa , ,00 2 Narz dzia do inplantacji endoprotez nieodp atne bez oznaczenia warto ci stawów firma Stryker yczenie 3 Sprz t laboratoryjny ró ny firma Diahem bez oznaczenia warto ci 1 180,80 4 Analizator ABX Pentra 80XL firma Horiba bez oznaczenia warto ci 1 476,00 5 Analizator VITEK 2 COMPACT 30 firma Biomerieux bez oznaczenia warto ci 4 046,70 6 Analizator Cobas firmy Roche bez oznaczenia warto ci 5 904,00 7 Analizator INTEGRA 400 firmy Roche bez oznaczenia warto ci 1 476,00 8 Analizator Clinitek Adwentus firmy Siemens bez oznaczenia warto ci 1 328,40 Razem , ,90 8. Wykaz najwi kszych odbiorców i dostawców. Dostawcy kwota Odbiorcy kwota PGF Urtica Sp.z o.o ,95 Lubelski Oddzia Wojewódzki NFZ z siedzib w Lublinie ,97 Lubfarm S.A ,13 Komenda Wojewódzka Policji wlublinie ,79 LUBZEL S.A.Garbarska ,73 SP Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Che mie In-Pak Sp. z o.o ,31 Zak ad Emerytalno-RentowyMSWiA w Warszawie Polska Grupa Farmaceutyczna- Hurt Sp.z o.o , , ,48 Samodzielny Publiczny SzpitalKliniczny Nr ,56 6

7 9. Inwestycja polegaj ca na uruchomieniu Pracowni Hemodynamiki zosta a zako czona w grudniu 2010r., w zwi zku z czym, nie mog a istotnie wp yn na przychody tego roku w postaci wiadcze nielimitowanych. Pe ny oczekiwany przyrost nast pi w roku kontrakt , ,97 nielimitowane , ,00 razem , , Wobec faktu, e kredyt w rachunku bie cym w sposób oczywisty wymaga posiadania rachunku w banku, który go udziela, przewidujemy zawarcie umowy o prowadzenie takiego rachunku. Celem pe nego wykorzystania produktu, jakim jest kredyt w rachunku bie cym, przewidujemy dokonywanie w ramach tego rachunku wi kszo ci operacji zwi zanych z obs ug finansow Zak adu. 11. Akceptujemy pobieranie op at za prowadzenie rachunku na poziomie standardowo stosowanym przez Bank. 12. Przeci tnie miesi cznie Zak ad dokonuje nieco ponad 1000 przelewów z rachunku bie cego. 13. Akceptujemy pobieranie op at za przelewy na poziomie standardowo stosowanym przez Bank. Uzupe nienie: Zamawiaj cy uzupe nia zapisy 28 SIWZ Opis przedmiotu zamówienia o zapis, i Zamawiaj cy akceptuje pobieranie op at za przelewy na poziomie standardowo stosowanym przez Bank, jednak w kwocie nie wi kszej ni 2 z za ka dy przelew. Wszelkie dokumenty b ce przedmiotem zapyta, jak np. kontrakty z NFZ, z uwagi na ich du y rozmiar, zosta y udost pnione na stronie internetowej Zamawiaj cego w Biuletynie Informacji Publicznej. Ponadto, dla zainteresowanych form pisemn, istnieje mo liwo wykonania kserokopii powy szych dokumentów. Pozosta e postanowienia s.i.w.z. nie ulegaj zmianie. Z powa aniem DYREKTOR Zak adu Opieki Zdrowotnej MSWiA w Lublinie Jaros aw Ostrowski 7

FUNDACJA Kocie Życie. Ul. Mochnackiego 17/6 51-122 Wrocław

FUNDACJA Kocie Życie. Ul. Mochnackiego 17/6 51-122 Wrocław FUNDACJA Kocie Życie Ul. Mochnackiego 17/6 51-122 Wrocław Sprawozdanie finansowe za okres 01.01.2012 do 31.12.2012 1 SPIS TREŚCI: WSTĘP OŚWIADCZENIE I. BILANS I. RACHUNEK WYNIKÓW II. INFORMACJA DODATKOWA

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE

SPRAWOZDANIE FINANSOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE Za okres: od 01 stycznia 2013r. do 31 grudnia 2013r. Nazwa podmiotu: Stowarzyszenie Przyjaciół Lubomierza Siedziba: 59-623 Lubomierz, Plac Wolności 1 Nazwa i numer w rejestrze: Krajowy

Bardziej szczegółowo

Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Gdańsku

Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Gdańsku Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Gdańsku Gdańsk, dnia 03 listopada 2010 r. LGD-4101-019-003/2010 P/10/129 Pan Jacek Karnowski Prezydent Miasta Sopotu WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 2 ust.

Bardziej szczegółowo

ZP.271.1.71.2014 Obsługa bankowa budżetu Miasta Rzeszowa i jednostek organizacyjnych

ZP.271.1.71.2014 Obsługa bankowa budżetu Miasta Rzeszowa i jednostek organizacyjnych Załącznik nr 3 do SIWZ Istotne postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści Umowy Prowadzenia obsługi bankowej budżetu miasta Rzeszowa i jednostek organizacyjnych miasta zawartej z Wykonawcą 1. Umowa

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa za 2008 r.

Informacja dodatkowa za 2008 r. Stowarzyszenie Hospicjum Domowe 03-545 Warszawa ul. Tykocińska 7/35 STOWARZYSZENIE HOSPICJUM DOMOWE Informacja dodatkowa za 008 r. 1 a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów Wyszczególnienie Środki

Bardziej szczegółowo

W mieście Konin nie było potrzeby wprowadzania programu naprawczego w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

W mieście Konin nie było potrzeby wprowadzania programu naprawczego w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych. URZĄD MIEJSKI W KONINIE 62-500 Konin, plac Wolności 1, tel.(0-63) 240-11-11, fax (0-63) 240-11-35, e-mail: um_konin@konet.pl, http://www.konin.pl WP.271.17.2013 Konin, dnia 20.05.2013r W y j a ś n i e

Bardziej szczegółowo

WYJAŚNIENIE I MODYFIKACJA SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

WYJAŚNIENIE I MODYFIKACJA SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Numer sprawy DAT-2151-1/08 Jelenia Góra dnia 21.02.2008 r. wg rozdzielnika WYJAŚNIENIE I MODYFIKACJA SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Kolegium Karkonoskie w Jeleniej Górze przy ul. Lwóweckiej

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA POLIMEX-MOSTOSTAL SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES 12 MIESIĘCY ZAKOŃCZONY DNIA 31 GRUDNIA 2006 ROKU

GRUPA KAPITAŁOWA POLIMEX-MOSTOSTAL SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES 12 MIESIĘCY ZAKOŃCZONY DNIA 31 GRUDNIA 2006 ROKU GRUPA KAPITAŁOWA POLIMEX-MOSTOSTAL SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES 12 MIESIĘCY ZAKOŃCZONY DNIA 31 GRUDNIA 2006 ROKU Warszawa 27 lutego 2007 SKONSOLIDOWANE RACHUNKI ZYSKÓW I STRAT

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Studiów Makroekonomicznych i Finansów Warszawa, 19 września 2014 r. Informacja sygnalna Wyniki finansowe banków w I półroczu 2014 r. 1 W końcu czerwca 2014 r. działalność

Bardziej szczegółowo

Szpital Iłża: Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w wysokości 800 000 zł na sfinansowanie bieżących zobowiązań.

Szpital Iłża: Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w wysokości 800 000 zł na sfinansowanie bieżących zobowiązań. Szpital Iłża: Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w wysokości 800 000 zł na sfinansowanie bieżących zobowiązań. Numer ogłoszenia: 159554-2012; data zamieszczenia: 17.05.2012 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Bardziej szczegółowo

Wyjaśnienie nr 1 i Zmiana nr 2 treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia

Wyjaśnienie nr 1 i Zmiana nr 2 treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia Gdańsk, dnia 18.08.2015 r. Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku 80-336 Gdańsk, ul. Kazimierza Górskiego 1, tel. 58-554-71-90, faks 58-554-72-27 Wykonawcy Wyjaśnienie

Bardziej szczegółowo

Wartość brutto Miesięczna rata leasingowa 34... Cena brutto. Podatek VAT

Wartość brutto Miesięczna rata leasingowa 34... Cena brutto. Podatek VAT Szpital Specjalistyczny im. Ludwika Rydygiera w Krakowie Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, os. Złotej Jesieni 1, 31-826 Kraków Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia Kraków, 3 października 2014 r. DZPiZ

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa za 2014 r.

Informacja dodatkowa za 2014 r. Stow. Fundusz Stypen. Dla Młodz. Wiejsk. im. Al.B. w Gołotczyźnie Informacja dodatkowa za 014 r. 1 a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów Wyszczególnienie inwestycje długoterminowe - obligacje Przyjęte

Bardziej szczegółowo

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO. STOWARZYSZENIA NA RZECZ ROZWOJU NEUROCHIRURGII NA OPOLSZCZYŹNIE NEURO za rok 2010

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO. STOWARZYSZENIA NA RZECZ ROZWOJU NEUROCHIRURGII NA OPOLSZCZYŹNIE NEURO za rok 2010 WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO STOWARZYSZENIA NA RZECZ ROZWOJU NEUROCHIRURGII NA OPOLSZCZYŹNIE NEURO za rok 2010 1.Nazwa i siedziba: Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Neurochirurgii Na Opolszczyźnie

Bardziej szczegółowo

Wykaz kont dla budżetu gminy (jednostki samorządu terytorialnego) i zasady prowadzenia ewidencji analitycznej

Wykaz kont dla budżetu gminy (jednostki samorządu terytorialnego) i zasady prowadzenia ewidencji analitycznej Załącznik nr 3 do zarządzenia nr 104/08 Burmistrza Bolkowa z dnia 25.08.2008 r w sprawie zasad rachunkowości w Urzędzie Miejskim w Bolkowie. Wykaz kont dla budżetu gminy (jednostki samorządu terytorialnego)

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA

INFORMACJA DODATKOWA ŁÓDZKI UNIWERSYTET TRZECIEGO WIEKU, Łódź. ui. Ul 18 Łódż-Śr ;je INFORMACJA DODATKOWA ' (ZAŁĄCZNIK DO BILANSU ORAZ RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT) STOWARZYSZENIA ŁÓDZKI UNIWERSYTET TRZECIEGO WIEKU im. H.Kretz

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa za 2012 r.

Informacja dodatkowa za 2012 r. Stowarzyszenie BANK ŻYWNOŚCI w Słupsku Informacja dodatkowa za 2012 r. 1 a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów Wyszczególnienie zapasy Przyjęte metody wyceny w zasadach (polityce) rachunkowości

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa za 2008 r.

Informacja dodatkowa za 2008 r. MŁODZIEŻOWY KLUB SPRTOWY POLAR WROCŁAW - ZAWIDAWIE Informacja dodatkowa za 2008 r. 1 a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów Wyszczególnienie Przyjęte metody wyceny w zasadach (polityce) rachunkowości

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY. Wyniki finansowe banków w I kwartale 2014 r. 1

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY. Wyniki finansowe banków w I kwartale 2014 r. 1 GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Studiów Makroekonomicznych i Finansów Warszawa, 18 czerwca 2014 r. Informacja sygnalna Wyniki finansowe banków w I kwartale 2014 r. 1 W końcu marca 2014 r. działalność

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 6 czerwca 2016 r. Poz. 789 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 25 maja 2016 r. w sprawie rocznych i półrocznych sprawozdań ubezpieczeniowego

Bardziej szczegółowo

SKONSOLIDOWANY BILANS Nota 2004 2003 A k t y w a I. Aktywa trwałe 75 405 64 124 1. Wartości niematerialne i prawne, w tym:1 663 499 wartość firmy 0 2. Wartość firmy jednostek podporządkowanych 2 3 363

Bardziej szczegółowo

2. Ogólny opis wyników badania poszczególnych grup - pozycji pasywów bilansu przedstawiono wg systematyki objętej ustawą o rachunkowości.

2. Ogólny opis wyników badania poszczególnych grup - pozycji pasywów bilansu przedstawiono wg systematyki objętej ustawą o rachunkowości. B.III. Inwestycje krótkoterminowe 1 303,53 zł. 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 1 303,53 zł. - w jednostkach powiązanych 0,00 zł. - w pozostałych jednostek 0,00 zł. - środki pieniężne i inne aktywa

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za 2012 rok

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za 2012 rok Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za 2012 rok Informacja dodatkowa sporządzona zgodnie z załącznikiem do rozporządzenia Ministra Finansów z 15.11.2001 (DZ. U. 137 poz. 1539 z późn.zm.) WPROWADZENIE

Bardziej szczegółowo

BILANS STOWARZYSZENIE PRACOWNIA FILMOWA COTOPAXI REGON: 141368601 (nazwa jednostki) na dzień 31.12.2014 (numer statystyczny)

BILANS STOWARZYSZENIE PRACOWNIA FILMOWA COTOPAXI REGON: 141368601 (nazwa jednostki) na dzień 31.12.2014 (numer statystyczny) BILANS STOWARZYSZENIE PRACOWNIA FILMOWA COTOPAXI REGON: 141368601 (nazwa jednostki) na dzień 31.12.2014 (numer statystyczny) Bilans sporządzony zgodnie z załącznikiem do rozporządzenia Ministra Finansów

Bardziej szczegółowo

Informacja dotycząca adekwatności kapitałowej HSBC Bank Polska S.A. na 31 grudnia 2010 r.

Informacja dotycząca adekwatności kapitałowej HSBC Bank Polska S.A. na 31 grudnia 2010 r. Informacja dotycząca adekwatności kapitałowej HSBC Bank Polska S.A. na 31 grudnia 2010 r. Spis treści: 1. Wstęp... 3 2. Fundusze własne... 4 2.1 Informacje podstawowe... 4 2.2 Struktura funduszy własnych....5

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA OKRES OD 01.01.2012 DO 31.12.2012

INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA OKRES OD 01.01.2012 DO 31.12.2012 Ul. Kazimierza Wielkiego 9, 47-232 Kędzierzyn-Koźle INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA OKRES OD 01.01.2012 DO 31.12.2012 Kędzierzyn-Koźle dnia 31.03.2013 r. Stosownie do postanowień art.

Bardziej szczegółowo

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2011-2017

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2011-2017 Załącznik Nr 2 do uchwały Nr V/33/11 Rady Gminy Wilczyn z dnia 21 lutego 2011 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2011-2017 Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O UDZIELENIE PORĘCZENIA PRZEZ GRUDZIĄDZKIE PORĘCZENIA KREDYTOWE SPÓŁKA Z O.O. W GRUDZIĄDZU

WNIOSEK O UDZIELENIE PORĘCZENIA PRZEZ GRUDZIĄDZKIE PORĘCZENIA KREDYTOWE SPÓŁKA Z O.O. W GRUDZIĄDZU Data wpływu wniosku: Numer wniosku Wypełniają Pracownicy Grudziądzkie Poręczenia Kredytowe sp. z o.o. WNIOSEK O UDZIELENIE PORĘCZENIA PRZEZ GRUDZIĄDZKIE PORĘCZENIA KREDYTOWE SPÓŁKA Z O.O. W GRUDZIĄDZU

Bardziej szczegółowo

- 70% wg starych zasad i 30% wg nowych zasad dla osób, które. - 55% wg starych zasad i 45% wg nowych zasad dla osób, które

- 70% wg starych zasad i 30% wg nowych zasad dla osób, które. - 55% wg starych zasad i 45% wg nowych zasad dla osób, które Oddział Powiatowy ZNP w Gostyninie Uprawnienia emerytalne nauczycieli po 1 stycznia 2013r. W związku napływającymi pytaniami od nauczycieli do Oddziału Powiatowego ZNP w Gostyninie w sprawie uprawnień

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 161/2012 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 20 grudnia 2012

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 161/2012 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 20 grudnia 2012 Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 161/2012 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 20 grudnia 2012 Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Jastrowie na lata 2013-2028 1.

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ oraz o przebiegu realizacji przedsięwzięć POWIATU SANDOMIERSKIEGO

INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ oraz o przebiegu realizacji przedsięwzięć POWIATU SANDOMIERSKIEGO Załącznik nr 2 INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ oraz o przebiegu realizacji przedsięwzięć POWIATU SANDOMIERSKIEGO ZA I PÓŁROCZE 2014 R Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. na obsługę bankową realizowaną na rzecz Gminy Solec nad Wisłą

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. na obsługę bankową realizowaną na rzecz Gminy Solec nad Wisłą SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na obsługę bankową realizowaną na rzecz Gminy Solec nad Wisłą P r z e t a r g n i e o g r a n i c z o n y (do 60 000 EURO) Zawartość: Informacja ogólna Instrukcja

Bardziej szczegółowo

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM Jaraczewo: Dostawa i montaż mebli na potrzeby Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Cerekwicy. Numer ogłoszenia: 200094-2011; data zamieszczenia: 14.07.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie

Bardziej szczegółowo

Zaliczka jako forma finansowania Projektów. Projekt wspó finansowany przez Uni Europejsk ze rodków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Zaliczka jako forma finansowania Projektów. Projekt wspó finansowany przez Uni Europejsk ze rodków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Zaliczka jako forma finansowania Projektów 1 Ogólna zasady zaliczkowania Dzia anie 8.2 Zaliczka przekazywana jest jednokrotnie na podstawie wniosku o p atno zaliczkow. Wysoko zaliczki nie mo e by wy sza

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XVII/501/15 Rady Miasta Gdańska z dnia 17 grudnia 2015r.

Uchwała Nr XVII/501/15 Rady Miasta Gdańska z dnia 17 grudnia 2015r. Uchwała Nr XVII/501/15 Rady Miasta Gdańska z dnia 17 grudnia 2015r. w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Gdańska. Na podstawie art.226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE. Fundacja Uniwersytet Dzieci

SPRAWOZDANIE FINANSOWE. Fundacja Uniwersytet Dzieci SPRAWOZDANIE FINANSOWE Fundacja Uniwersytet Dzieci Sprawozdanie dotyczy okresu sprawozdawczego 01.01.2014 31.12.2014 1/11 Spis treści Bilans za rok 2014... 3 Rachunek Zysków i Strat za rok 2014... 5 Dodatkowe

Bardziej szczegółowo

Formularz informacyjny dotyczący kredytu konsumenckiego w rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowym sporządzony na podstawie reprezentatywnego przykładu

Formularz informacyjny dotyczący kredytu konsumenckiego w rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowym sporządzony na podstawie reprezentatywnego przykładu Formularz informacyjny dotyczący kredytu konsumenckiego w rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowym sporządzony na podstawie reprezentatywnego przykładu Imię, nazwisko (nazwa) i adres (siedziba) kredytodawcy

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe dotyczące wyboru wykonawcy (biegłego rewidenta) usługi polegającej na przeprowadzeniu kompleksowego badania sprawozdań finansowych

Zapytanie ofertowe dotyczące wyboru wykonawcy (biegłego rewidenta) usługi polegającej na przeprowadzeniu kompleksowego badania sprawozdań finansowych Zapytanie ofertowe dotyczące wyboru wykonawcy (biegłego rewidenta) usługi polegającej na przeprowadzeniu kompleksowego badania sprawozdań finansowych Data publikacji 2016-04-29 Rodzaj zamówienia Tryb zamówienia

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA

INFORMACJA DODATKOWA I. Pierwsza grupa informacji INFORMACJA DODATKOWA Załącznik do bilansu na dzień 31.12.2011r. 1. Omówienie stosownych metod wyceny( w tym amortyzacji, walut obcych) aktywów i pasywów oraz przychodów i kosztów

Bardziej szczegółowo

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 36.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 36. Kolno: Leasing finansowy zestawu artroskopowego z wiertarką dla Szpitala Ogólnego w Kolnie. Numer ogłoszenia: 50888-2013; data zamieszczenia: 06.02.2013 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia:

Bardziej szczegółowo

NAZWA ORGANIZACJI Ochotnicza Straż Pożarna w Połczynie Zdroju Informacja dodatkowa za 2006

NAZWA ORGANIZACJI Ochotnicza Straż Pożarna w Połczynie Zdroju Informacja dodatkowa za 2006 OCBOTMICZ A STRAŻ POŻARrul.Strażacka 1 78-320 Pofi /n-zdr NAZWA ORGANIZACJI Ochotnicza Straż Pożarna w Połczynie Zdroju Informacja dodatkowa za 2006 a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów Środki

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Usługi w zakresie napraw i konserwacji taboru kolejowego 2015/S 061-107085

Polska-Warszawa: Usługi w zakresie napraw i konserwacji taboru kolejowego 2015/S 061-107085 1/6 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:107085-2015:text:pl:html Polska-Warszawa: Usługi w zakresie napraw i konserwacji taboru kolejowego 2015/S 061-107085 Przewozy

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Przeworsku

Bank Spółdzielczy w Przeworsku Bank Spółdzielczy w Przeworsku WNIOSEK KREDYTOWY I. PODSTAWOWE INFORMACJIE O TRANSAKCJI: 1. WNIOSKODAWCA: Nazwa Wnioskodawcy Siedziba/ Adres Wnioskodawcy Status prawny Nazwa rejestru KRS NIP REGON Data

Bardziej szczegółowo

BILANS... REGON: 170787241 (nazwa jednostki) na dzień 31.12.2011 (numer statystyczny)

BILANS... REGON: 170787241 (nazwa jednostki) na dzień 31.12.2011 (numer statystyczny) BILANS... REGON: 707874 (nazwa jednostki) na dzień 3..0 (numer statystyczny) Bilans sporządzony zgodnie z załącznikiem do rozporządzenia Ministra Finansów z 5..00 (DZ. U. 37poz. 539z późn.zm.) Wiersz AKTYWA

Bardziej szczegółowo

BILANS. Stan na. Pozycja 2011-01-01 2011-12-31 AKTYWA 0.00 0.00 0.00 1,079.78 36,018.69 PASYWA 0.00 0.00 III. II. 0.00 IV. 0.00

BILANS. Stan na. Pozycja 2011-01-01 2011-12-31 AKTYWA 0.00 0.00 0.00 1,079.78 36,018.69 PASYWA 0.00 0.00 III. II. 0.00 IV. 0.00 CENTRUM SPOŁECZNEGO ROZWOJU 43-173 ŁAZISKA GÓRNE WYSZYŃSKIEGO 8 0000223366 BILANS sporządzony na dzień: 2011-12-31 Pozycja AKTYWA 2011-01-01 2011-12-31 A. Aktywa trwałe II. Rzeczowe aktywa trwałe III.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA PRZEZ BANK ZACHODNI WBK S.A. KREDYTÓW MŚP-ONLINE

REGULAMIN UDZIELANIA PRZEZ BANK ZACHODNI WBK S.A. KREDYTÓW MŚP-ONLINE 1 REGULAMIN UDZIELANIA PRZEZ BANK ZACHODNI WBK S.A. KREDYTÓW MŚP-ONLINE 1. PRZEPISY OGÓLNE 1. Bank Zachodni WBK SA, zwany dalej Bankiem, udziela kredyty MŚP-online, tj. z wykorzystaniem strony internetowej,

Bardziej szczegółowo

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej(WPF) Gminy Dmosin na lata 2016 2027 ujętej w załączniku Nr 1

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej(WPF) Gminy Dmosin na lata 2016 2027 ujętej w załączniku Nr 1 Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XV/83/15 Rady Gminy Dmosin z dnia 30 grudnia 2015 r. Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej(WPF) Gminy Dmosin na lata 2016 2027 ujętej w załączniku Nr 1 I. Objaśnienia

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ MEDYK W LUBLINIE ZA 2014 R.

INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ MEDYK W LUBLINIE ZA 2014 R. INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ MEDYK W LUBLINIE ZA 2014 R. Informacja dodatkowa została sporządzona w oparciu o art. 48 ustawy o rachunkowości według załącznika

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Dubeninki, dnia 27 stycznia 2015 r. na prowadzenie bankowej obsługi budżetu Gminy Dubeninki

ZAPYTANIE OFERTOWE. Dubeninki, dnia 27 stycznia 2015 r. na prowadzenie bankowej obsługi budżetu Gminy Dubeninki ZAPYTANIE OFERTOWE na prowadzenie bankowej obsługi budżetu Gminy Dubeninki Dubeninki, dnia 27 stycznia 2015 r. w okresie od dnia 01.02.2015 r. do dnia 31.01.2017 r. Postępowanie nie podlega ustawie z dnia

Bardziej szczegółowo

Dział III. Usługi dla klientów instytucjonalnych

Dział III. Usługi dla klientów instytucjonalnych Dział III. Usługi dla klientów instytucjonalnych WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI STAWKA OBOWIĄZUJĄCA Podstawowa Minimalna Maksymalna W przypadku wyliczania prowizji i opłat metodą procentową do przeliczenia

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ IMPERA CAPITAL S.A.

SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ IMPERA CAPITAL S.A. SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ IMPERA CAPITAL S.A. Z W Y N I K Ó W O C E N Y SPRAWOZDANIA ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI ORAZ GRUPY KAPITAŁOWEJ SPÓŁKI ZA 2015 R., SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO SPÓŁKI ORAZ SKONSOLIDOWANEGO

Bardziej szczegółowo

Obowiązek wystawienia faktury zaliczkowej wynika z przepisów o VAT i z faktu udokumentowania tego podatku.

Obowiązek wystawienia faktury zaliczkowej wynika z przepisów o VAT i z faktu udokumentowania tego podatku. Różnice kursowe pomiędzy zapłatą zaliczki przez kontrahenta zagranicznego a fakturą dokumentującą tę Obowiązek wystawienia faktury zaliczkowej wynika z przepisów o VAT i z faktu udokumentowania tego podatku.

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu Konkurs z Lokatą HAPPY II edycja

Regulamin konkursu Konkurs z Lokatą HAPPY II edycja Regulamin konkursu Konkurs z Lokatą HAPPY II edycja I. Postanowienia ogólne: 1. Konkurs pod nazwą Konkurs z Lokatą HAPPY II edycja (zwany dalej: Konkursem ), organizowany jest przez spółkę pod firmą: Grupa

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE. O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W CEGŁOWIE ZA 2012r. Cegłów, dnia 28 lutego 2013r.

SPRAWOZDANIE. O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W CEGŁOWIE ZA 2012r. Cegłów, dnia 28 lutego 2013r. SPRAWOZDANIE O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W CEGŁOWIE ZA 2012r. Cegłów, dnia 28 lutego 2013r. Gminna Biblioteka Publiczna w Cegłowie ma siedzibę przy ul. Piłsudskiego

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3 do SIWZ

Załącznik nr 3 do SIWZ Załącznik nr 3 do SIWZ UMOWA ZR- 33/2013 (projekt) zawarta w dniu... w Białymstoku pomiędzy: Miejskim Przedsiębiorstwem Energetyki Cieplnej Spółką z o.o. z siedzibą w Białymstoku przy ul. Warszawskiej

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 8 sierpnia 2011 r.

UCHWAŁA PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 8 sierpnia 2011 r. UCHWAŁA PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 8 sierpnia 2011 r. w sprawie sprawozdania partii politycznej Prawo i Sprawiedliwość o źródłach pozyskania środków finansowych w 2010 r. Państwowa Komisja Wyborcza

Bardziej szczegółowo

Zakładowy plan kont jednostki budżetowej Urzędu Gminy dla realizacji projektu,,budowa kąpieliska gminnego w Kozielsku

Zakładowy plan kont jednostki budżetowej Urzędu Gminy dla realizacji projektu,,budowa kąpieliska gminnego w Kozielsku Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr Or. 0152-21/10 Wójta Gminy Damasławek z dnia 27 października 2010r Zakładowy plan kont jednostki budżetowej Urzędu Gminy dla realizacji projektu,,budowa kąpieliska gminnego

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zdrowie.walbrzych.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zdrowie.walbrzych.pl 1 z 5 2015-11-10 08:18 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zdrowie.walbrzych.pl Wałbrzych: Dostawa i wdrożenie oprogramowania wspomagającego

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego za 2010 rok

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego za 2010 rok Wprowadzenie do sprawozdania finansowego za 2010 rok 1. Nazwa, siedziba i adres organizacji Stowarzyszenie na Rzecz Pomocy Dzieciom i Młodzieży POMOCNI 41-700 Ruda Śląska, ul. Bujoczka 12 2. Stowarzyszenie

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE Fundacji Rozwoju Edukacji, Pracy, Integracji za 2009 r.

SPRAWOZDANIE FINANSOWE Fundacji Rozwoju Edukacji, Pracy, Integracji za 2009 r. L. dz. 52/10 Tarnów, dnia 29 marca 2010 r. SPRAWOZDANIE FINANSOWE za 2009 r. A. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO 1. Fundacja Rozwoju Edukacji, Pracy, Integracji (która moŝe uŝywać nazwy skróconej

Bardziej szczegółowo

Pozostałe informacje do raportu za I kwartał 2010 r. - zgodnie z 87 ust. 7 Rozp. MF

Pozostałe informacje do raportu za I kwartał 2010 r. - zgodnie z 87 ust. 7 Rozp. MF Pozostałe informacje do raportu za 2010 r. - zgodnie z 87 ust. 7 Rozp. MF 1. Wybrane dane finansowe Wybrane dane finansowe (rok bieŝący) 01.01.10 r do 31.03.10r w tys. zł 01.01.09 r do 31.03.09 r 01.01.10

Bardziej szczegółowo

Prognoza 2015. Prognoza 2016. Prognoza 2017. Prognoza 2018

Prognoza 2015. Prognoza 2016. Prognoza 2017. Prognoza 2018 WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA GMINY MIASTA CHEŁMŻY NA LATA 2015-2025 Załącznik Nr 1 do uchwały Nr VII/53/15 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 17 września 2015r. L.p. Formuła Wyszczególnienie Wykonanie 2012

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej zamawiającego: www.zoz.nasielsk.pl. I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej.

Adres strony internetowej zamawiającego: www.zoz.nasielsk.pl. I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej. Nasielsk: Dostawa na podstawie umowy leasingu finansowego fabrycznie nowego wyprodukowanego w 2011 roku 1szt. sprzętu medycznego - aparatu ultrasonograficznego. Numer ogłoszenia: 325940-2011; data zamieszczenia:

Bardziej szczegółowo

Wnioski o ustalenie prawa do wiadcze z funduszu alimentacyjnego na nowy okres wiadczeniowy s przyjmowane od dnia 1 sierpnia.

Wnioski o ustalenie prawa do wiadcze z funduszu alimentacyjnego na nowy okres wiadczeniowy s przyjmowane od dnia 1 sierpnia. WIADCZENIA DLA OSÓB UPRAWNIONYCH DO ALIMENTÓW Ustalenie prawa do wiadcze z funduszu alimentacyjnego oraz ich wyp ata nast puj odpowiednio na wniosek osoby uprawnionej lub jej przedstawiciela ustawowego.

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie finansowe jednostki pn. Fundacja Hospicyjna z siedzibą w Gdańsku za rok 2006.

Sprawozdanie finansowe jednostki pn. Fundacja Hospicyjna z siedzibą w Gdańsku za rok 2006. 1 Fundacja Hospicyjna Sprawozdanie finansowe jednostki pn. Fundacja Hospicyjna z siedzibą w Gdańsku za rok 2006. Zgodnie z art. 45 ust.2 ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994 roku (Dz.U. z 1994

Bardziej szczegółowo

Formularz SAB-Q IV / 98

Formularz SAB-Q IV / 98 Formularz SAB-Q IV / 98 (dla bank w) Zgodnie z 46 ust. 1 pkt 2 Rozporz dzenia Rady Ministr w z dnia 22 grudnia 1998 r. (Dz.U. Nr 163, poz. 1160) Zarz d Sp ki: Bank Handlowy w Warszawie SA podaje do wiadomoci

Bardziej szczegółowo

Zasady rachunkowości i planu kont dla prowadzenia ewidencji podatków i opłat.

Zasady rachunkowości i planu kont dla prowadzenia ewidencji podatków i opłat. Załącznik Nr 5 do zarządzenia Nr 167/06 Wójta Gminy Radziejów z dnia 30 października 2006 r. Zasady rachunkowości i planu kont dla prowadzenia ewidencji podatków i opłat. 1. Zasady ogólne. Ustala się zasady

Bardziej szczegółowo

Rachunek zysków i strat

Rachunek zysków i strat Rachunek zysków i strat Pojęcia Wydatek rozchód środków pieniężnych w formie gotówkowej (z kasy) lub bezgotówkowej (z rachunku bankowego), który likwiduje zobowiązania. Nakład celowe zużycie zasobów w

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2012 STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH UŚMIECH SENIORA

SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2012 STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH UŚMIECH SENIORA SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2012 STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH UŚMIECH SENIORA Z SIEDZIBĄ: 27-600 SANDOMIERZ UL. CZYŻEWSKIEGO 1 NIP 864-194-95-41 REGON 260625626 NR KRS 0000424547

Bardziej szczegółowo

Wyciąg z taryfy prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe dla Klientów Banku Spółdzielczego Ziemi Kaliskiej Stan aktualny na dzień 01.03.2011r.

Wyciąg z taryfy prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe dla Klientów Banku Spółdzielczego Ziemi Kaliskiej Stan aktualny na dzień 01.03.2011r. CZĘŚĆ 1 prowizje i opłaty za czynności i usługi bankowe pobierane od OSÓB FIZYCZNYCH DZIAŁ I RACHUNKI. ROZDZIAŁ I - Rachunek Oszczędnościowo Rozliczeniowy ROR. OTWARCIE I PROWADZENIE STANDARD JUNIOR (osoby

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA 2010 R.

INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA 2010 R. INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA 2010 R. Nazwa: Polskie Stowarzyszenie Jogi IYENGARA Siedziba: Kraków, ul. Gertrudy 4 Forma prawna: Stowarzyszenie Numer w KRS: 00000158296 Rodzaj działalności:

Bardziej szczegółowo

1/6 ZAŁ 1 (WNIOSEK DLA OSÓB FIZYCZNYCH PROWADZĄCYCH INDYWIDUALNĄ DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ) WNIOSEK O RESTRUKTURYZACJĘ. Nazwisko panieńskie matki

1/6 ZAŁ 1 (WNIOSEK DLA OSÓB FIZYCZNYCH PROWADZĄCYCH INDYWIDUALNĄ DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ) WNIOSEK O RESTRUKTURYZACJĘ. Nazwisko panieńskie matki 1/6 ZAŁ 1 (WNIOSEK DLA OSÓB FIZYCZNYCH PROWADZĄCYCH INDYWIDUALNĄ DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ) WNIOSEK O RESTRUKTURYZACJĘ DANE OSOBOWE Os. fiz. prowadząca działalność gosp. Wypełniający Poręczyciel Imię i nazwisko

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR IV.16.2014 RADY MIEJSKIEJ W BIAŁEJ. z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Biała na 2014 r.

UCHWAŁA NR IV.16.2014 RADY MIEJSKIEJ W BIAŁEJ. z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Biała na 2014 r. UCHWAŁA NR IV.16.2014 RADY MIEJSKIEJ W BIAŁEJ z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Biała na 2014 r. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w 2011 roku 1

Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w 2011 roku 1 Warszawa, 26 czerwca 2012 r. Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w 2011 roku 1 W końcu 2011 r. na polskim rynku finansowym funkcjonowały 484 fundusze inwestycyjne

Bardziej szczegółowo

Formularz informacyjny dotyczący kredytu konsumenckiego

Formularz informacyjny dotyczący kredytu konsumenckiego Formularz informacyjny dotyczący kredytu konsumenckiego 1.Imię, nazwisko (nazwa) i adres (siedziba) kredytodawcy lub pośrednika kredytowego KREDYTODAWCA: POLI INVEST Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mcs-przychodnia.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mcs-przychodnia.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mcs-przychodnia.pl Warszawa: Dostawa materiałów i wypełnień stomatologicznych dla Mazowieckiego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. UDZIELANIA i POTWIERDZANIA GWARANCJI I PORĘCZEŃ W ŁUŻYCKIM BANKU SPÓŁDZIELCZYM W LUBANIU ZRZESZONYM Z BANKIEM BPS S.A.

REGULAMIN. UDZIELANIA i POTWIERDZANIA GWARANCJI I PORĘCZEŃ W ŁUŻYCKIM BANKU SPÓŁDZIELCZYM W LUBANIU ZRZESZONYM Z BANKIEM BPS S.A. REGULAMIN UDZIELANIA i POTWIERDZANIA GWARANCJI I PORĘCZEŃ W ŁUŻYCKIM BANKU SPÓŁDZIELCZYM W LUBANIU ZRZESZONYM Z BANKIEM BPS S.A. W WARSZAWIE Spis treści : Strona 1 1.Postanowienia wstępne. 3-4 2.Zasady

Bardziej szczegółowo

Modernizacja siedziby Stowarzyszenia 43 232,05 Rezerwy 16 738,66 II

Modernizacja siedziby Stowarzyszenia 43 232,05 Rezerwy 16 738,66 II DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA 1) szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz inwestycji długoterminowych, zawierający stan tych aktywów

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Zamawiający Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o. o. ul. Komunalna 5, 75-724 Koszalin

ZAPYTANIE OFERTOWE. Zamawiający Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o. o. ul. Komunalna 5, 75-724 Koszalin ZAPYTANIE OFERTOWE W związku z art. 4 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (DZ. U. Z 2010 R. NR 113, POZ. 759, NR 161, POZ. 1078 I NR 182, POZ. 1228 ORAZ Z 2011 R. NR 5,

Bardziej szczegółowo

PK1.8201.1.2016 Panie i Panowie Dyrektorzy Izb Skarbowych Dyrektorzy Urzędów Kontroli Skarbowej wszyscy

PK1.8201.1.2016 Panie i Panowie Dyrektorzy Izb Skarbowych Dyrektorzy Urzędów Kontroli Skarbowej wszyscy Warszawa, dnia 03 marca 2016 r. RZECZPOSPOLITA POLSKA MINISTER FINANSÓW PK1.8201.1.2016 Panie i Panowie Dyrektorzy Izb Skarbowych Dyrektorzy Urzędów Kontroli Skarbowej wszyscy Działając na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZAWIERANIA I WYKONYWANIA TERMINOWYCH TRANSAKCJI WALUTOWYCH

REGULAMIN ZAWIERANIA I WYKONYWANIA TERMINOWYCH TRANSAKCJI WALUTOWYCH Tekst jednolity -Załącznik do Zarządzenia Członka Zarządu nr 53/2002 z dnia 04.03.2002 B a n k Z a c h o d n i W B K S A REGULAMIN ZAWIERANIA I WYKONYWANIA TERMINOWYCH TRANSAKCJI WALUTOWYCH Poznań, 22

Bardziej szczegółowo

zamówienia jest likwidacja barier architektonicznych dla osób niepełnosprawnych w WSS5 w

zamówienia jest likwidacja barier architektonicznych dla osób niepełnosprawnych w WSS5 w Sosnowiec: Likwidacja barier architektonicznych dla osób niepełnosprawnych w WSS5 w Sosnowcu poprzez wymianę dźwigów osobowych w trzonie komunikacyjnym Numer ogłoszenia: 130927-2009; data zamieszczenia:

Bardziej szczegółowo

Komentarz do raportu kwartalnego Fortis Bank Polska S.A. za III kwartał 2004 roku

Komentarz do raportu kwartalnego Fortis Bank Polska S.A. za III kwartał 2004 roku Komentarz do raportu kwartalnego Fortis Bank Polska S.A. za III kwartał 2004 roku 1. Zasady rachunkowości przyjęte przy sporządzeniu raportu. 1.1. Fortis Bank Polska S.A. prowadzi rachunkowość na zasadach

Bardziej szczegółowo

Umowa kredytu. zawarta w dniu. zwanym dalej Kredytobiorcą, przy kontrasygnacie Skarbnika Powiatu.

Umowa kredytu. zawarta w dniu. zwanym dalej Kredytobiorcą, przy kontrasygnacie Skarbnika Powiatu. Umowa kredytu Załącznik nr 5 do siwz PROJEKT zawarta w dniu. między: reprezentowanym przez: 1. 2. a Powiatem Skarżyskim reprezentowanym przez: zwanym dalej Kredytobiorcą, przy kontrasygnacie Skarbnika

Bardziej szczegółowo

FZ KPT Sp. z o.o. Prognoza finansowa na lata 2010-2014

FZ KPT Sp. z o.o. Prognoza finansowa na lata 2010-2014 FZ KPT Sp. z o.o. Prognoza finansowa na lata 2010-2014 Wst p Niniejsze opracowanie prezentuje prognoz Rachunku zysków i strat oraz bilansu maj tkowego Spó ki Fundusz Zal kowy KPT na lata 2009-2014. Spó

Bardziej szczegółowo

FUNDACJA "MAM SERCE"

FUNDACJA MAM SERCE ul. Wita Stwosza 12 02-661 Warszawa KRS 0000362564 NIP 5213581779 Sprawozdanie finansowe za rok obrotowy od 16 sierpnia 2010 r. do 31 grudnia 2010 r. 2 Do Zarządu FUNDACJI "MAM SERCE" Niniejsze sprawozdanie

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZKI SZPITAL ZAKAŹNY

WOJEWÓDZKI SZPITAL ZAKAŹNY WOJEWÓDZKI SZPITAL ZAKAŹNY W WARSZAWIE Warszawa, dn. 27.11.2014 r. Warszawa: Przetarg nieograniczony PN/33USM/11/2014 o wartości poniżej 207 000 EURO na Dostosowanie istniejących izolatoriów w związku

Bardziej szczegółowo

Warszawa: Usługi pralnicze dla Sekcji Mundurowej Numer ogłoszenia: 111828-2015; data zamieszczenia: 13.05.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Warszawa: Usługi pralnicze dla Sekcji Mundurowej Numer ogłoszenia: 111828-2015; data zamieszczenia: 13.05.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Warszawa: Usługi pralnicze dla Sekcji Mundurowej Numer ogłoszenia: 111828-2015; data zamieszczenia: 13.05.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy:

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA

INFORMACJA DODATKOWA INFORMACJA DODATKOWA I Objaśnienie stosowanych metod wyceny aktywów i pasywów zawiera Wprowadzenie do sprawozdania finansowego stanowiące integralny element sprawozdania finansowego za 2013 rok. Żadne

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji ekonomiczno finansowej Wnioskodawcy (dane w tys. zł) Rachunek Zysków i Strat. data spłaty kredytu...

Informacja o sytuacji ekonomiczno finansowej Wnioskodawcy (dane w tys. zł) Rachunek Zysków i Strat. data spłaty kredytu... Informacja o sytuacji ekonomiczno finansowej Wnioskodawcy (dane w tys. zł) Rachunek Zysków i Strat wykonanie za okres* prognoza na okres* 2012 03.2013 06.2013 09.2013 12.2013 data spłaty kredytu... A.

Bardziej szczegółowo

DZENIE RADY MINISTRÓW

DZENIE RADY MINISTRÓW Dz. U. 2007 Nr 210, poz. 1522 ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 31 października 2007 r. w sprawie udzielania pomocy de minimis na uzyskanie certyfikatu wyrobu wymaganego na rynkach zagranicznych Na

Bardziej szczegółowo

Uczestnicy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Uczestnicy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Małkinia Górna, dn. 24.09.2015 r. Znak sprawy: 4/2015/D/ZP Uczestnicy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Dotyczy postępowania: Dostawa

Bardziej szczegółowo

13. Subsydiowanie zatrudnienia jako alternatywy wobec zwolnień grupowych.

13. Subsydiowanie zatrudnienia jako alternatywy wobec zwolnień grupowych. 13. Subsydiowanie zatrudnienia jako alternatywy wobec zwolnień grupowych. Przyjęte w ustawie o łagodzeniu skutków kryzysu ekonomicznego dla pracowników i przedsiębiorców rozwiązania uwzględniły fakt, że

Bardziej szczegółowo

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH. Wniosek DECYZJA RADY

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH. Wniosek DECYZJA RADY KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH Bruksela, dnia 13.12.2006 KOM(2006) 796 wersja ostateczna Wniosek DECYZJA RADY w sprawie przedłużenia okresu stosowania decyzji 2000/91/WE upoważniającej Królestwo Danii i

Bardziej szczegółowo

Założenia prognostyczne Wieloletniej Prognozy Finansowej

Założenia prognostyczne Wieloletniej Prognozy Finansowej Załącznik nr 3 do uchwały o Wieloletniej Prognozie Finansowej Założenia prognostyczne Wieloletniej Prognozy Finansowej Uwagi ogólne Przewidywana w nowej ustawie o finansach publicznych wieloletnia prognoza

Bardziej szczegółowo

RZECZPOSPOLITA POLSKA. Prezydent Miasta na Prawach Powiatu Zarząd Powiatu. wszystkie

RZECZPOSPOLITA POLSKA. Prezydent Miasta na Prawach Powiatu Zarząd Powiatu. wszystkie RZECZPOSPOLITA POLSKA Warszawa, dnia 11 lutego 2011 r. MINISTER FINANSÓW ST4-4820/109/2011 Prezydent Miasta na Prawach Powiatu Zarząd Powiatu wszystkie Zgodnie z art. 33 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 13 listopada

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.sand.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.sand.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.sand.pl Sandomierz: Dostawa materiałów do zabiegów operacyjnych Numer ogłoszenia: 151772-2015;

Bardziej szczegółowo

Lublin, dnia 06.03.2014r. / Strona Internetowa /

Lublin, dnia 06.03.2014r. / Strona Internetowa / Samodzielny Publiczny Zak ad Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewn trznych w Lublinie 20 331 Lublin, ul. Grenadierów 3 Tel. 081 728 56 28 PNDzZPiZ 2374 52 / 14 Lublin, dnia 06.03.2014r. / Strona Internetowa

Bardziej szczegółowo

Numer ogłoszenia: 10132-2013; data zamieszczenia: 08.01.2013 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Numer ogłoszenia: 10132-2013; data zamieszczenia: 08.01.2013 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi 1 z 5 2013-01-08 09:04 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.aotm.gov.pl Warszawa: Usługa rezerwacji i sprzedaży biletów lotniczych

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: zrd.poznan.pl; bip.poznan.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: zrd.poznan.pl; bip.poznan. Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: zrd.poznan.pl; bip.poznan.pl Poznań: Dostawa w formie leasingu operacyjnego fabrycznie nowej frezarki

Bardziej szczegółowo