Lublin, dnia r. PNDzZPiZ / 12. /Strona Internetowa/

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Lublin, dnia 08.03.2012r. PNDzZPiZ 2374 41 / 12. /Strona Internetowa/"

Transkrypt

1 Zak ad Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewn trznych i Administracji w Lublinie Lublin, ul. Grenadierów 3 tel. / fax (0-81) PNDzZPiZ / 12 Lublin, dnia r. /Strona Internetowa/ Dotyczy: sprawy ZP / 6 / 2012, tj. przetargu nieograniczonego na Us ug udzielenia kredytu dla ZOZ MSWiA w Lublinie. Zgodnie z art. 38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówie publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z pó n. zm.) odpowiadamy na Pa stwa zapytania: Pytanie 1. Za czenie dokumentów zgodnych z list : a) Zestawienie umów i zawartych przez Zak ad Opieki z NFZ b) Kopie umów z NFZ, na których Bank ma ustanowi zabezpieczenie kredytu c) wiadczenie Zak adu Opieki Zdrowotnej zawieraj ce zestawienie post powa s dowych administracyjnych oraz egzekucyjnych prowadzonych przeciwko Zak adowi, poprzez podanie: - kwoty cznej post powa, - wyszczególnienie najwi kszych post powa o warto ci roszczenia przekraczaj cej z podaj c nazwy wierzycieli oraz kwoty roszcze d) Pozytywna opinia w ciwego organu dotycz ca zaci gni cia wnioskowanego zobowi zania finansowego e) Opinia Rady Spo ecznej Pa stwa Jednostki dotycz ca zaci gni cia wnioskowanego zobowi zania finansowego f) Zestawienie struktury czasowej zobowi za przeterminowanych (wiekowanie zobowi za ), zawieraj ce informacje o kwocie, okresie przeterminowania (przedzia y dowolne o ile w ciwie obrazuj rozk ad czasowy przeterminowa. Preferowane jest zestawienie uwzgl dniaj ce porozumienia rozterminowuj ce) Dopuszczalna wersja elektroniczna lub papierowa g) Zestawienie kredytów i po yczek (nazwa banku lub instytucji finansowej, rodzaj finansowania, termin zapadalno ci, zabezpieczenia) h) Sprawozdanie finansowe za ostatnie pe ne 2 lata obrachunkowe (bilans, rachunek zysków i strat, informacja dodatkowa, zestawienie zmian w kapitale w asnym) i) Projekcje finansowe na okres udzielenia finansowania j) Planowany bilans oraz rachunek zysków i strat na 2012 rok. b) Kopie podpisanych kontraktów z NFZ za czone w osobnym pliku. c) Przeciwko Zak adowi nie s prowadzone post powania s dowe administracyjne w sprawie roszcze wierzycieli. d) Zgoda Ministra Spraw Wewn trznych za czona w osobnym pliku. e) Opinia Rady Spo ecznej za czona w osobnym pliku. f) Stan zobowi za i nale no ci prezentuj Tabele Struktura nale no ci krótkoterminowych oraz Struktura zobowi za krótkoterminowych, nie zawierano porozumie w sprawie zmiany terminów. g) Zak ad posiada w chwili obecnej dwie linie kredytowe kredyt obrotowy w rachunku bie cym w Kredyt Bank SA o limicie zad enia do z. Stan wykorzystany na dzie r. w wysoko ci ,53 z, termin sp aty r., i kredyt inwestycyjny d ugoterminowy w ING Bank SA. Kwota pozosta a do sp aty na dzie r. wynosi ,17 z, miesi czna rata kredytu wynosi z termin sp aty r. Oba kredyty zabezpieczone s na kontrakcie z NFZ Oddzia Lublin. h) Sprawozdania finansowe wraz z opini i raportem za lata 2010 i 2009 za czone w osobnym pliku i) Dot. i), j) Prognozy na okres kredytowania prezentuje Tabela: Projekcja bilansu, rachunku wyników na rok 2012 i Pytanie 2. a) czna kwota kontraktów z NFZ zawartych w 2010 oraz 2011 roku b) Czy szpital utraci jaki znacz cy kontrakt w bie cym roku (vs rok ubieg y). Je li tak, to jaki i dlaczego? c) Jaka kwota nadwykona za rok poprzedni nie zosta a zap acona przez NFZ? d) Jaki jest poziom nadwykona w roku bie cym i jaka cz zostanie uznana przez NFZ (wed ug szacunków Zak adu)? 1

2 e) Czy wiadczenie nielimitowane s p acone w ca ci przez NFZ? w jakich interwa ach? f) Jaka jest planowana warto kontraktów z NFZ na rok kolejny? Czy b dzie wy sza rentowno tych umów ni w roku bie cym? g) Ile rachunków i w jakiej walucie b dzie otwiera Zamawiaj cy? h) Ile przelewów wychodz cych Zamawiaj cy wysy a redniomiesi cznie? i) Na ilu stanowiskach Zamawiaj cy przewiduje instalacj dost pu do bankowo ci internetowej? j) Czy Zamawiaj cy przewiduje korzystanie z kart korporacyjnych / p atniczych? k) Czy Zamawiaj cy przewiduje sk adanie dyspozycji papierowych (w oddziale banku)? l) W jaki sposób Zamawiaj cy chcia by otrzymywa wyci gi bankowe (elektronicznie / w formie papierowej)? Jak cz sto? a) Poniewa kontrakty z NFZ w trakcie roku ulega y zmianom w stosunku do pierwotnej wysoko ci, oraz faktu, e Zak ad realizuje procedury nielimitowane nie obj te kontraktem a finansowane przez NFZ prezentujemy warto sprzeda y za w ciwe okresy kontrakt , ,97 nielimitowane , ,00 razem , ,97 b) Zak ad realizuje kontrakt w zakresie analogicznym jak w latach ubieg ych. c) Nadwykonania za rok 2011 Warto nadwykona Procent odpisu Wysoko odpisu ,50 z 81,6% ,24 z Nadwykonania te nie zosta y jeszcze zap acone. d) Nadwykonania rozliczane s w rachunku narastaj cym i w okresie stycze, luty nie s mo liwe do oszacowania na rok bie cy. e) wiadczenia nielimitowane rozliczane s w okresach kwartalnych i op acane w ca ci. f) Planowan warto przychodów prezentuje Tabela: Projekcja bilansu, rachunku wyników na rok 2012 i 2013, nie przewidujemy wzrostu rentowno ci. g) Planujemy otwarcie rachunku bie cego w PLN, ewentualne otwieranie innych rachunków b dzie zale o od bie cych potrzeb Zak adu. h) Przeci tnie miesi cznie Zak ad dokonuje nieco ponad 1000 przelewów z rachunku bie cego i) Przewidujemy 1 lub 2 stanowiska w zale no ci od kosztów. j) Nie przewidujemy korzystania z kart p atniczych. k) Zak ad nie dokonuje dyspozycji w formie papierowej z wyj tkiem szczególnych przypadków, jednak e oczekujemy mo liwo ci ich wykonywania. l) Preferujemy otrzymywanie wyci gów w formie elektronicznej za ka dy dzie, w którym by y dokonywane operacje. Pytanie Zwracamy si z uprzejm pro o dostarczenie poni ej wyspecyfikowanych dokumentów w celu dokonania oceny ekonomiczno finansowej ZOZ MSWiA w Lublinie: a) Sprawozdania finansowe: raport wraz z opini bieg ego rewidenta za ostatni lub poprzedni rok, prognozy bilansu oraz rachunku zysków i strat dla zak adanego okresu kredytowania (sporz dzone w uj ciu kwartalnym na rok bie cy i w uj ciu rocznym na rok kolejny), b) Aktualne opinie banków prowadz cych rachunki oraz instytucji, które udzieli y po yczek, kredytów, gwarancji i leasingu (wa no do 1 m-ca), c) Aktualny wykaz instytucji, w których Zamawiaj cy korzysta z kredytów i/lub po yczek /ewentualnie emisji obligacji/ oraz wykaz por cze udzielonych za sp at zobowi za innych podmiotów (nazwa, aktualne zad enie, harmonogram sp aty - miesi czne obci enia, ostateczny termin sp aty), d) Aktualne za wiadczenia US i ZUS o stanie zobowi za z tytu u podatków oraz z tytu u sk adek na ubezpieczenia spo eczne (wa no do 1 m-ca), 2

3 e) Zestawienia nale no ci i zobowi za w uj ciu czasowym, tj. terminowe i przeterminowane w rozbiciu na okresy: do 30 dni, dni, dni, dni, dni, powy ej 360 dni (wg stanu na dzie 31/12/2011r. oraz bie ce) oraz pozycji pozabilansowych, w tym wynikaj cych z zawarcia transakcji forward, futures, swap lub opcji na rynku pieni nym, kapita owym, kredytowym oraz instrumentów pochodnych na rynku towarowym, f) Opinia Rady Spo ecznej w sprawie zaci gni cia przedmiotowego kredytu, g) Kopie podpisanych z NFZ aktualnie obowi zuj cych kontraktów na wiadczenie us ug medycznych. 2. Ponadto, po szczegó owym zapoznaniu si z zapisami zawartymi w SIWZ wnioskujemy o: a) ci lenie (w kontek cie zapisów 28 pkt. 5 b SIWZ: Wymagania dotycz ce przedmiotowej us ugi) czy Zamawiaj cy dopuszcza zastosowanie prowizji za udzielenie kredytu, p atnej po podpisaniu umowy kredytowej, a tak e (z uwagi na odnawialny charakter kredytu obrotowego w rachunku bie cym) kwartalnej prowizji za obs ug linii kredytowej, b) potwierdzenie (w kontek cie zapisów 28 SIWZ: Informacja w sprawie potrzeb kredytowych), e Zamawiaj cy b dzie przeprowadza przez rachunek bie cy, w ramach którego postawiony dzie do dyspozycji kredyt obrotowy w rachunku bie cym w kwocie 2,5 mln z, obroty (wp ywy) miesi czne w wysoko ci min. 2,5 mln z, pochodz ce z dzia alno ci operacyjnej ZOZ MSWiA w Lublinie (tj. wp ywy z NFZ), c) ci lenie (w kontek cie zapisów 28 pkt. 8 SIWZ: Wymagania dotycz ce przedmiotowej us ugi) czy wskazane w SIWZ proponowane zabezpieczenie w postaci cesji z 5 umów z NFZ, które w uj ciu miesi cznym wynosz ok. 600 tys. z (przy limicie kredytowym 2,5 mln z ), mo e by uzupe nione o cesje z innych umów, w celu uzyskania pe nego pokrycia zabezpieczeniem kwoty limitu kredytu /w uj ciu miesi cznym/ - prosimy o podanie informacji na temat wskazywanych dodatkowo umów z NFZ, d) potwierdzenie, e Zamawiaj cy przewiduje jako zabezpieczenie sp aty kredytu tak e z enie wiadczenia o poddaniu si egzekucji jako integralnego elementu umowy kredytowej oraz zastosowanie pe nomocnictwa do rachunków bie cych ZOZ MSWiA w Lublinie. 1. Dokumenty: a) - Sprawozdania finansowe wraz z opini i raportem za lata 2010 i 2009 za czone w osobnym pliku. - Prognozy na okres kredytowania prezentuje Tabela: Projekcja bilansu i projekcja rachunku wyników na rok 2012 i 2013, ze wzgl du na praktyczny brak sezonowo ci w przypadku prognozy dane kwartalne stanowi ¼ danych rocznych. b) Opinie banków przedstawimy po ich uzyskaniu. c) Zak ad posiada w chwili obecnej dwie linie kredytowe: kredyt obrotowy w rachunku bie cym w Kredyt Bank SA o limicie zad enia do z, stan wykorzystany na dzie w wysoko ci ,53 z, termin sp aty r. i kredyt inwestycyjny d ugoterminowy w ING Bank SA. Kwota pozosta a do sp aty na dzie r. wynosi ,17 z, miesi czna rata kredytu wynosi z, termin sp aty oba kredyty zabezpieczone s na kontrakcie z NFZ Oddzia Lublin. d) Zak ad nie posiada zaleg ych zobowi za publicznoprawnych, stosowne za wiadczenia przedstawimy po ich otrzymaniu przed podpisaniem umowy. e) Stan zobowi za i nale no ci prezentuj Tabele: Struktura nale no ci krótkoterminowych oraz Struktura zobowi za krótkoterminowych. f) Opinia Rady Spo ecznej za czona w osobnym pliku. g) Kopie podpisanych kontraktów z NFZ za czone w osobnym pliku. 2. Uszczegó owienie zapisów SIWZ a) Zak ad nie okre la sposobu pobierania prowizji po podpisaniu umowy jednorazowa lub pobierana w czasie, jednak e dla potrzeb post powania przetargowego nale y je skalkulowa jako jedn kwot. b) Ad. b) i c) Wp ywy na rachunek bie cy b dokonywane bezpo rednio z kontraktów b cych przedmiotem cesji, a tak e po rednio z innych rachunków bankowych celem maksymalnego obni enia salda kredytu. Przewidywany miesi czny wp yw na rachunek wyniesie ok z. c) Nie przewidujemy mo liwo ci dodatkowych zabezpiecze na kontrakcie i maj tku Zak adu, dopuszczamy dodatkowe zabezpieczenie w postaci o wiadczenia o poddaniu si egzekucji. Pytanie 4. Zwracamy si z pro o udost pnienie nast puj cych informacji: 3

4 1. Czy wnioskowany kredyt w roku bie cym ma by udzielony cznie z prowadzeniem pe nej obs ugi bankowej szpitala (rachunki bankowe, przelewy, bankowo elektroniczna itp.) czy bez prowadzenia obs ugi bankowej szpitala? 2. Czy Zamawiaj cy przewiduje wp ywy na rachunek bankowy w przypadku wygrania przetargu przez bank, który nie prowadzi rachunku bie cego, je eli tak to w jakiej wysoko ci przewidywane s miesi czne wp ywy? 3. W jakim banku prowadzona jest obs uga szpitala i na jaki okres? 4. Przed enie za wiadcze ZUS i Urz du Skarbowego. 5. Czy przed one sprawozdanie na r. jest sprawozdaniem wst pnym i czy dot. ko ca roku (podano, i jest to stan kont na dzie r.) 6. Informacji o zad eniu Szpitala w innych bankach (kwota, termin sp aty, zabezpieczenie zwrotno ci) 7. Czy szpital posiada zobowi zania warunkowe? 8. Przeci tne zatrudnienie na koniec 2011r. (w tym lekarze, piel gniarki) 9. Stan zobowi za i nale no ci przeterminowanych na koniec 2011r. w rozbiciu czasowym 10. Przedstawienie prognoz na okres kredytowania 11. Czy Zamawiaj cy wyrazi zgod na dodatkowe zabezpieczenie zwrotno ci przedmiotowego kredytu w postaci o wiadczenia o poddaniu si egzekucji oraz doubezpieczenie na maj tku szpitala? 12. Prosimy o wyja nienie pozycji bilansowych: Inne rodki trwa e Inne zobowi zania i nale no ci krótkoterminowe Inne przychody operacyjne Rozliczenia mi dzyokresowe 13. Prosimy o przedstawienie planu finansowego na 2012r. oraz podanie kwoty dotacji na 2012r. 1. Wobec faktu, e kredyt w rachunku bie cym w sposób oczywisty wymaga posiadania rachunku w banku, który go udziela, przewidujemy zawarcie umowy o prowadzenie takiego rachunku. Celem pe nego wykorzystania produktu, jakim jest kredyt w rachunku bie cym przewidujemy dokonywanie w ramach tego rachunku wi kszo ci operacji zwi zanych z obs ug finansow Zak adu. Przewidujemy dokonywanie tych operacji w standardzie okre lonym przez bank, w tym g ównie w drodze elektronicznej. 2. Wp ywy na rachunek bie cy b dokonywane bezpo rednio z kontraktów b cych przedmiotem cesji, a tak e po rednio z innych rachunków bankowych celem maksymalnego obni enia salda kredytu. Przewidywany miesi czny wp yw na rachunek wyniesie ok z. 3. Szpital nie jest finansowany z dotacji bud etowej. ród em finansowania jednostki jest przychód ze sprzeda y us ug medycznych. G ównym odbiorc us ug jest Lubelski Oddzia NFZ, z którym Zak ad zawiera umowy. Aktualnie realizowane umowy obowi zuj do r. przy czym s corocznie aktualizowane co do ceny i ilo ci zamawianych us ug. W chwili obecnej umowa z NFZ obs ugiwana jest przez dwa banki, na rzecz których dokonano cesji w zwi zku z zabezpieczeniem kredytów, to jest Kredyt Bank SA O/Lublin i ING SA O/ Lublin, z tym e rodki wp ywaj ce do ING niezw ocznie przelewane s na rachunek w Kredyt Bank, przy którym obecnie posiadamy kredyt w rachunku bie cym. 4. Zak ad nie posiada zaleg ych zobowi za publicznoprawnych, stosowne za wiadczenia przedstawimy po ich otrzymaniu przed podpisaniem umowy. 5. Zaprezentowane sprawozdanie finansowe jest sprawozdaniem wst pnym i dotyczy ko ca roku Zak ad posiada w chwili obecnej dwie linie kredytowe, kredyt obrotowy w rachunku bie cym w Kredyt Bank SA o limicie zad enia do z, stan wykorzystany na dzie r. w wysoko ci ,53 z, termin sp aty r. i kredyt inwestycyjny d ugoterminowy w ING Bank SA. Kwota pozosta a do sp aty na dzie r. wynosi ,17 z, termin sp aty r. Kredyty zabezpieczone s na kontrakcie z NFZ Oddzia Lublin. 7. Zak ad nie posiada zobowi za warunkowych. 8. Przeci tne zatrudnienie za rok 2011 wynios o 399 osób, w tym lekarze 78 osób, piel gniarki i po ne 142 osoby. Dodatkowo Zak ad ma zawarte kontrakty na wiadczenie us ug w zawodach medycznych. 9. Stan zobowi za i nale no ci prezentuj Tabele: Struktura nale no ci krótkoterminowych oraz Struktura zobowi za krótkoterminowych. 10. Prognozy na okres kredytowania prezentuje Tabela: Projekcja bilansu i projekcja rachunku wyników na rok 2012 i Zak ad nie przewiduje zabezpiecze na maj tku, dopuszczamy dodatkowe zabezpieczenie w postaci wiadczenia o poddaniu si egzekucji. 12. Pozycje bilansowe: 4

5 W pozycji inne rodki trwa e znajduj si rodki trwa e Grupy 8, do której zaliczany jest zgodnie z klasyfikacj sprz t medyczny zarówno amortyzowany w czasie, jak i jednorazowo. Inne zobowi zania i nale no ci krótkoterminowe prezentuj zobowi zania i nale no ci nie zaliczone zgodnie z ustaw o rachunkowo ci do innych pozycji sprawozdania. W pozycji inne przychody operacyjne znajduj si przychody i zrównane z nimi nie zaliczone zgodnie z ustaw o rachunkowo ci do innych pozycji sprawozdania. W pozycji rozliczenia mi dzyokresowe przychody przysz ych okresów znajduje si warto dotacji i darowizn otrzymanych po r. na rodki trwa e w cz ci nie umorzonej. 13. Plan finansowy na rok 2012 zaprezentowany w osobnym pliku. Zak ad nie otrzymuje dotacji na dzia alno bie, finansuje si ze sprzeda y us ug medycznych, otrzymujemy dotacje na sfinansowanie cz ci zakupów rodków trwa ych, ich wysoko w chwili obecnej jest trudna do okre lenia. Pytanie 5. Po zapoznaniu si z tre ci specyfikacji istotnych warunków w/w zamówienia prosimy o udost pnienie n/w dokumentów i informacji, które s niezb dne do podj cia decyzji kredytowej i oceny sytuacji finansowej ZOZ MSWiA w Lublinie: 1) Struktura nale no ci i zobowi za wobec dostawców na dzie r., wg tabel. NALE NO CI BRUTTO z tytu u Oddzia u ratowania ycia w tym nadwykonania ODPISY AKTUALIZUJ CE w tym nadwykonania nie ci galne (na które nie utworzono odpisów aktualizuj cych) NETTO NIEPRZETER- MINOWANE do 1 miesi ca PRZETERMINOWANE od 1 do 3 od 3 do 6 od 6 do 12 powy ej 12 RAZEM ZOBOWI ZANIA NIEPRZETER- MINOWANE do 1 miesi ca PRZETERMINOWANE od 3 do 6 od 1 do 3 od 6 do 12 powy ej 12 RAZEM z tyt. dostaw i us ug 2. Podzia nale no ci i zobowi za przeterminowanych wg. kontrahentów. 3. Kiedy mo na spodziewa si sp aty nale no ci przeterminowanych za nadwykonania. 4. Struktura przychodów ze sprzeda y wg. p atnika. 5. Prognoza sytuacji finansowej na koniec lat 2012, 2013 (bilans, rachunek zysków i strat). 6. Kontrakty z NFZ, z których cesja ma by zabezpieczeniem kredytu. 7. Zestawienie rodków trwa ych u ytkowanych na podstawie umów leasingów i dzier awy na dzie r. Lp. Podmiot finansuj cy Przedmiot (dot. leasingu) Rodzaj leasingu/dzier awy Okres od-do Kwota do sp aty 8. 5 najwi kszych odbiorców i dostawców Dostawcy Kwota Odbiorcy Kwota 9. Jaka by a przyczyna braku wzrostu przychodów w 2010 r., pomimo uruchomienia nowych inwestycji? 10. Czy zamawiaj cy dopuszcza podpisanie umowy rachunku bie cego? 11. Czy zamawiaj cy dopuszcza pobieranie op at za prowadzenie rachunku bie cego? 5

6 12. Prosimy o okre lenie redniej ilo ci przelewów, które b wykonywane przez rachunek w Banku, w którym Zamawiaj cy zaci gnie kredyt stanowi cy przedmiot przetargu. 13. Czy zamawiaj cy dopuszcza pobieranie op at za przelewy z rachunku prowadzonego w Bank w którym Zamawiaj cy zaci gnie kredyt stanowi cy przedmiot przetargu? 1. Stan zobowi za i nale no ci prezentuj Tabele: Struktura nale no ci krótkoterminowych i Struktura zobowi za krótkoterminowych, nie posiadamy w swojej strukturze Oddzia u ratowania ycia, Szpitalny Oddzia Ratunkowy, który jest najbli szy w naszej ocenie intencji pytania, finansowany jest w oparciu o stawk rycza tow, a zatem nie generuje nadwykona. Nie posiadamy nale no ci nie ci galnych, na które nie utworzono odpisów. 2. Szczegó owe zestawienie nale no ci i zobowi za wg. kontrahentów przed ymy przed podpisaniem umowy bezpo rednio do Banku. 3. Obecnie wobec wyst pienia przez Zak ad na drog s dow w sprawie zap aty za nadwykonania za rok 2008 trwaj prace przygotowawcze nad zawarciem porozumienia przeds dowego w tym zakresie. Przewidujemy, e obejmie ono tak e nadwykonania z lat 2009, 2010 i zostanie zawarte w pierwszym pó roczu bie cego roku. W zakresie nadwykona za rok 2011 nie przewidujemy rozstrzygni w roku bie cym. 4. Dominuj cym podmiotem w zakresie przychodów ze sprzeda y jest Lubelski Oddzia NFZ, struktur pozosta ych przychodów wg. P atników przed ymy przed podpisaniem umowy bezpo rednio do Banku. 5. Prognozy na okres kredytowania prezentuje Tabela Projekcja bilansu, rachunku wyników na rok 2012 i Kopie podpisanych kontraktów z NFZ za czone w osobnym pliku. 7. Zak ad nie posiada maj tku na podstawie zawartych umów leasingu, poni ej w tabeli dzier awione rodki trwa e. rodki trwa e dzier awione Kwota op aty Lp. Nazwa Data przyj cia Warto rocznej 1 Sprz t artroskopowy firma Comesa , ,00 2 Narz dzia do inplantacji endoprotez nieodp atne bez oznaczenia warto ci stawów firma Stryker yczenie 3 Sprz t laboratoryjny ró ny firma Diahem bez oznaczenia warto ci 1 180,80 4 Analizator ABX Pentra 80XL firma Horiba bez oznaczenia warto ci 1 476,00 5 Analizator VITEK 2 COMPACT 30 firma Biomerieux bez oznaczenia warto ci 4 046,70 6 Analizator Cobas firmy Roche bez oznaczenia warto ci 5 904,00 7 Analizator INTEGRA 400 firmy Roche bez oznaczenia warto ci 1 476,00 8 Analizator Clinitek Adwentus firmy Siemens bez oznaczenia warto ci 1 328,40 Razem , ,90 8. Wykaz najwi kszych odbiorców i dostawców. Dostawcy kwota Odbiorcy kwota PGF Urtica Sp.z o.o ,95 Lubelski Oddzia Wojewódzki NFZ z siedzib w Lublinie ,97 Lubfarm S.A ,13 Komenda Wojewódzka Policji wlublinie ,79 LUBZEL S.A.Garbarska ,73 SP Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Che mie In-Pak Sp. z o.o ,31 Zak ad Emerytalno-RentowyMSWiA w Warszawie Polska Grupa Farmaceutyczna- Hurt Sp.z o.o , , ,48 Samodzielny Publiczny SzpitalKliniczny Nr ,56 6

7 9. Inwestycja polegaj ca na uruchomieniu Pracowni Hemodynamiki zosta a zako czona w grudniu 2010r., w zwi zku z czym, nie mog a istotnie wp yn na przychody tego roku w postaci wiadcze nielimitowanych. Pe ny oczekiwany przyrost nast pi w roku kontrakt , ,97 nielimitowane , ,00 razem , , Wobec faktu, e kredyt w rachunku bie cym w sposób oczywisty wymaga posiadania rachunku w banku, który go udziela, przewidujemy zawarcie umowy o prowadzenie takiego rachunku. Celem pe nego wykorzystania produktu, jakim jest kredyt w rachunku bie cym, przewidujemy dokonywanie w ramach tego rachunku wi kszo ci operacji zwi zanych z obs ug finansow Zak adu. 11. Akceptujemy pobieranie op at za prowadzenie rachunku na poziomie standardowo stosowanym przez Bank. 12. Przeci tnie miesi cznie Zak ad dokonuje nieco ponad 1000 przelewów z rachunku bie cego. 13. Akceptujemy pobieranie op at za przelewy na poziomie standardowo stosowanym przez Bank. Uzupe nienie: Zamawiaj cy uzupe nia zapisy 28 SIWZ Opis przedmiotu zamówienia o zapis, i Zamawiaj cy akceptuje pobieranie op at za przelewy na poziomie standardowo stosowanym przez Bank, jednak w kwocie nie wi kszej ni 2 z za ka dy przelew. Wszelkie dokumenty b ce przedmiotem zapyta, jak np. kontrakty z NFZ, z uwagi na ich du y rozmiar, zosta y udost pnione na stronie internetowej Zamawiaj cego w Biuletynie Informacji Publicznej. Ponadto, dla zainteresowanych form pisemn, istnieje mo liwo wykonania kserokopii powy szych dokumentów. Pozosta e postanowienia s.i.w.z. nie ulegaj zmianie. Z powa aniem DYREKTOR Zak adu Opieki Zdrowotnej MSWiA w Lublinie Jaros aw Ostrowski 7

INSTRUKCJE DLA WYKONAWCÓW Z ZA CZNIKAMI

INSTRUKCJE DLA WYKONAWCÓW Z ZA CZNIKAMI BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ W ZLEWNI O.. MILICZ - CZ I (9 miejscowo ci: Czatkowice, Duchowo, Gogo owice, Grabownica, Kaszowo, Mi ochowice, Ruda Milicka, Stawiec, wi toszyn) Nr ref. ZP-11/2012 CZ

Bardziej szczegółowo

ERBUD S.A. SPRAWOZDANIE ZARZ DU Z DZIA ALNO CI SPÓ KI W ROKU 2013

ERBUD S.A. SPRAWOZDANIE ZARZ DU Z DZIA ALNO CI SPÓ KI W ROKU 2013 ERBUD S.A. SPRAWOZDANIE ZARZ DU Z DZIA ALNO CI SPÓ KI W ROKU 2013 WARSZAWA, 28 kwietnia 2014 OMÓWIENIE PODSTAWOWYCH WIELKO CI EKONOMICZNO-FINANSOWYCH UJAWNIONYCH W ROCZNYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM Sytuacj

Bardziej szczegółowo

Szczegó owy Regulamin Udzielania Po yczek z Funduszu Po yczkowego BARR SA

Szczegó owy Regulamin Udzielania Po yczek z Funduszu Po yczkowego BARR SA Szczegó owy Regulamin Udzielania Po yczek z Funduszu Po yczkowego BARR SA PREAMBU A Niniejszy Regulamin okre la zasady funkcjonowania Funduszu Po yczkowego Bi gorajskiej Agencji Rozwoju Regionalnego SA.

Bardziej szczegółowo

DOKUMENT INFORMACYJNY SPÓ KI HYDRAPRES S.A. Z SIEDZIB W SOLCU KUJAWSKIM

DOKUMENT INFORMACYJNY SPÓ KI HYDRAPRES S.A. Z SIEDZIB W SOLCU KUJAWSKIM DOKUMENT INFORMACYJNY SPÓ KI HYDRAPRES S.A. Z SIEDZIB W SOLCU KUJAWSKIM SPORZ DZONY NA POTRZEBY WPROWADZENIA AKCJI SERII J DO ALTERNATYWNEGO SYSTEMU OBROTU NA RYNKU NEWCONNECT PROWADZONYM PRZEZ GIE D PAPIERÓW

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 2010 r. 1. 1. Regulamin wiadczenia us ugi zarz dzania portfelem, w sk ad którego wchodzi jeden lub wi ksza liczba

Warszawa, 2010 r. 1. 1. Regulamin wiadczenia us ugi zarz dzania portfelem, w sk ad którego wchodzi jeden lub wi ksza liczba REGULAMIN ÂWIADCZENIA US UGI ZARZÑDZANIA PORTFELEM, W SK AD KTÓREGO WCHODZI JEDEN LUB WI KSZA LICZBA INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH ORAZ US UGI DORADZTWA INWESTYCYJNEGO PRZEZ DOM MAKLERSKI PKO BANKU POLSKIEGO

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki otwierania i prowadzenia rachunków bankowych w HSBC Bank Polska S.A.* * z moc obowi zuj c od dnia 22 pa dziernika 2012 r.

Ogólne warunki otwierania i prowadzenia rachunków bankowych w HSBC Bank Polska S.A.* * z moc obowi zuj c od dnia 22 pa dziernika 2012 r. Ogólne warunki otwierania i prowadzenia rachunków bankowych w HSBC Bank Polska S.A.* Bankowo Korporacyjna * z moc obowi zuj c od dnia 22 pa dziernika 2012 r. SPIS TRE CI 1. Postanowienia ogólne i definicje...

Bardziej szczegółowo

The sources of financing the small and medium-sized enterprises

The sources of financing the small and medium-sized enterprises Zeszyty Naukowe AKADEMII PODLASKIEJ w SIEDLCACH NR 83 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2009 mgr Jolanta Brodowska-Szewczuk Akademia Podlaska w Siedlcach ród a finansowania rozwoju ma ych i rednich przedsi

Bardziej szczegółowo

SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. Warszawa, dnia 13 lipca 2010 r. Druk nr 931

SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. Warszawa, dnia 13 lipca 2010 r. Druk nr 931 SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VII KADENCJA Warszawa, dnia 13 lipca 2010 r. Druk nr 931 PRZEWODNICZĄCY KRAJOWEJ RADY REGIONALNYCH IZB OBRACHUNKOWYCH Ryszard Paweł Krawczyk Pan Bogdan BORUSEWICZ Marszałek

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE

SPRAWOZDANIE FINANSOWE Grupa Kapita owa PZ CORMAY SA 30.06.2010 SPRAWOZDANIE FINANSOWE Sprawozdanie Finansowe za okres od 01.01.2010 do 30.06.2010 Sprawozdanie finansowe zosta o przygotowane zgodnie z Mi dzynarodowymi Standardami

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ÂWIADCZENIA US UG MAKLERSKICH PRZEZ DOM MAKLERSKI PKO BANKU POLSKIEGO

REGULAMIN ÂWIADCZENIA US UG MAKLERSKICH PRZEZ DOM MAKLERSKI PKO BANKU POLSKIEGO REGULAMIN ÂWIADCZENIA US UG MAKLERSKICH PRZEZ DOM MAKLERSKI PKO BANKU POLSKIEGO Warszawa, 2010 r. Rozdzia 1. Postanowienia ogólne 1. 1. Regulamin wiadczenia us ug maklerskich przez Dom Maklerski PKO Banku

Bardziej szczegółowo

Przedsi biorcy na start! Pierwsze kroki, ku w asnej dzia alno ci gospodarczej

Przedsi biorcy na start! Pierwsze kroki, ku w asnej dzia alno ci gospodarczej Przedsi biorcy na start! Pierwsze kroki, ku w asnej dzia alno ci gospodarczej Ilona Dubacka Agnieszka Jaszczyk Katowice 19.12.2013 r. Projekt wspó finansowany przez UNI EUROPEJSK ze rodków Europejskiego

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenie grupowe na ycie dla pracowników spó ki Wodoci gi i Kanalizacja Zgierz Sp. z o.o. OZNACZENIE SPRAWY: U/PN/3/2014

Ubezpieczenie grupowe na ycie dla pracowników spó ki Wodoci gi i Kanalizacja Zgierz Sp. z o.o. OZNACZENIE SPRAWY: U/PN/3/2014 1 Specyfikacja niniejsza zawiera: DZIA I INFORMACJE OGÓLNE Rozdzia 1 Instrukcja dla Wykonawców Rozdzia 2 Formularz oferty i formularze za czników do oferty DZIA II UMOWA GENERALNA GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ÂWIADCZENIA US UG MAKLERSKICH W ZAKRESIE ZAGRANICZNYCH INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH PRZEZ DOM MAKLERSKI PKO BANKU POLSKIEGO

REGULAMIN ÂWIADCZENIA US UG MAKLERSKICH W ZAKRESIE ZAGRANICZNYCH INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH PRZEZ DOM MAKLERSKI PKO BANKU POLSKIEGO REGULAMIN ÂWIADCZENIA US UG MAKLERSKICH W ZAKRESIE ZAGRANICZNYCH INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH PRZEZ DOM MAKLERSKI PKO BANKU POLSKIEGO 1. 1. Regulamin wiadczenia us ug maklerskich w zakresie zagranicznych instrumentów

Bardziej szczegółowo

b) przekazaniu faktorantowi zaliczki w wysoko ci 50% - 95% faktury

b) przekazaniu faktorantowi zaliczki w wysoko ci 50% - 95% faktury honko@wneiz.pl Strona 1 Materia y pomocnicze do wicze z przedmiotu ZAAWANSOWANA RACHUNKOWO FINANSOWA Spis tre ci: 1. Faktoring... 1 2. Forfaiting... 6 3. Leasing... 7 4. Rachunkowo jednostek w stanie upad

Bardziej szczegółowo

z) Zabezpieczenie oznacza jakiekolwiek zabezpieczenie wierzytelno ci Banku z tytu u Kredytu okre lone w Umowie lub Regulaminie;

z) Zabezpieczenie oznacza jakiekolwiek zabezpieczenie wierzytelno ci Banku z tytu u Kredytu okre lone w Umowie lub Regulaminie; ZA CZNIK NR 1 REGULAMIN WYDAWANIA I OBS UGI KART KREDYTOWYCH DLA KLIENTÓW KORPORACYJNYCH W HSBC BANK POLSKA S.A. 1. Postanowienia ogólne i definicje Niniejszy Regulamin wydawania i obs ugi Kart Kredytowych

Bardziej szczegółowo

TRAKCJA POLSKA SA Informacja Dodatkowa do raportu kwartalnego S.A.-Q1za 2008 rok INFORMACJA DODATKOWA 1. Zasady przyj te przy sporz dzaniu raportu 1.1. Zastosowane zasady rachunkowo ci Sprawozdanie finansowe

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zamawiaj cy: Instytut Medycyny Pracy i Zdrowia rodowiskowego ul. Ko cielna 13 41 200 Sosnowiec Regon: 000288544 NIP: 644 001 18 44 Tel. (032) 266 08 85 Fax (032) 266 11 24 Znak: ZP/18/2008 www.imp.sosnowiec.pl

Bardziej szczegółowo

Na dni bilansowe przypadaj ce w okresie obj tym sprawozdaniem Spó ka nie posiada a aktywów finansowych przeznaczonych do obrotu.

Na dni bilansowe przypadaj ce w okresie obj tym sprawozdaniem Spó ka nie posiada a aktywów finansowych przeznaczonych do obrotu. 4. INFORMACJA O INSTRUMENTACH FINANSOWYCH 4.1. Podzia instrumentów finansowych Aktywa finansowe przeznaczone do obrotu Na dni bilansowe przypadaj ce w okresie obj tym sprawozdaniem Spó ka nie posiada a

Bardziej szczegółowo

d) w spó kach tych nie wyst puj zaleg ci we wp atach podatków stanowi cych dochód bud etu pa stwa;

d) w spó kach tych nie wyst puj zaleg ci we wp atach podatków stanowi cych dochód bud etu pa stwa; USTAWA z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (ostatnia zmiana: Dz.U. z 2011 r., Nr 134, poz. 781) Rozdzia 1 Podmiot i przedmiot opodatkowania Art. 1. [Zakres regulacji] 1. Ustawa

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYZNAWANIA RODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSI BIORCZO CI w ramach projektu W asny biznes to niezale no i pieni dze

REGULAMIN PRZYZNAWANIA RODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSI BIORCZO CI w ramach projektu W asny biznes to niezale no i pieni dze REGULAMIN PRZYZNAWANIA RODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSI BIORCZO CI w ramach projektu W asny biznes to niezale no i pieni dze realizowanego w ramach umowy nr POKL.06.02.00-06-031/10-00 zawartej w dniu

Bardziej szczegółowo

ROZDZIA I PODSUMOWANIE I CZYNNIKI RYZYKA

ROZDZIA I PODSUMOWANIE I CZYNNIKI RYZYKA Rozdział Podsumowanie czynniki ryzyka ROZDZIA I PODSUMOWANIE I CZYNNIKI RYZYKA 1 Podstawowe informacje dotycz ce Emitenta i Grupy Kapita owej 1.1 Specyfika i charakter dzia alno ci Emitenta i Grupy Kapita

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT EMISYJNY Jutrzenka SPÓ KA AKCYJNA

PROSPEKT EMISYJNY Jutrzenka SPÓ KA AKCYJNA PROSPEKT EMISYJNY Jutrzenka SPÓ KA AKCYJNA z siedzib w Bydgoszczy www.jutrzenka.com.pl Na podstawie niniejszego Prospektu oferuje si w ramach Publicznej Oferty 4 580 000 Akcji Serii C oraz 1 400 000 Akcji

Bardziej szczegółowo

EKONOMIA I PRAWO W HOTELARSTWIE

EKONOMIA I PRAWO W HOTELARSTWIE Krystyna Książek EKONOMIA I PRAWO W HOTELARSTWIE Podstawy rachunkowości i finansów w hotelarstwie Poradnik metodyczny dla nauczyciela 1 Projekt ok adki: Rados aw Pazdrijowski Redakcja: Bo enna Chici ska

Bardziej szczegółowo

Zatwierdzony przez Komisj Nadzoru Finansowego w dniu 5 lutego 2008

Zatwierdzony przez Komisj Nadzoru Finansowego w dniu 5 lutego 2008 O S PROSPEKT EMISYJNY Sporz dzony w zwi zku z ofert publiczn 1.400.000 Akcji zwyk ych na okaziciela serii C oraz z ubieganiem si o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym nie wi cej ni 1.400.000 Akcji

Bardziej szczegółowo

1. Zakupy przez Internet

1. Zakupy przez Internet poland 19.12.2007 10:53 Stránka 1 1. Zakupy przez Internet Coraz wi cej ludzi korzysta z Internetu jako z kana u, za po rednictwem którego mo na kupowa nie tylko towar, ale równie us ugi. Du zalet zakupów

Bardziej szczegółowo

Informator o egzaminie potwierdzaj cym kwalifikacje zawodowe

Informator o egzaminie potwierdzaj cym kwalifikacje zawodowe Informator o egzaminie potwierdzaj cym kwalifikacje zawodowe Technik us ug bankowych i ubezpieczeniowych Warszawa 2013 Informator opracowa a Centralna Komisja Egzaminacyjna w Warszawie we wspó pracy z

Bardziej szczegółowo

Tabela prowizji za czynno ci bankowe i op at za inne czynno ci wykonywane przez Deutsche Bank Polska S.A.

Tabela prowizji za czynno ci bankowe i op at za inne czynno ci wykonywane przez Deutsche Bank Polska S.A. Tabela prowizji za czynno ci bankowe i op at za inne czynno ci wykonywane przez Deutsche Bank Polska S.A. DLA PRZEDSI BIORCÓW zwana dalej Tabel prowizji i op at - dla przedsi biorców obowi zuje od 8 Lipca

Bardziej szczegółowo

Pozna, czerwiec 2013 r.

Pozna, czerwiec 2013 r. Regulamin funkcjonowania mi dzynarodowych przedp aconych kart p atniczych MasterCard dla klientów instytucjonalnych w zrzeszonych bankach spó dzielczych i SGB-Banku S.A. Pozna, czerwiec 2013 r. SPIS TRE

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT EMISYJNY. Benefit Systems S.A. z siedzib w Warszawie, ul. Fredry 6, 00-097 Warszawa www.benefitsystems.pl

PROSPEKT EMISYJNY. Benefit Systems S.A. z siedzib w Warszawie, ul. Fredry 6, 00-097 Warszawa www.benefitsystems.pl PROSPEKT EMISYJNY Benefit Systems S.A. z siedzib w Warszawie, ul. Fredry 6, 00-097 Warszawa www.benefitsystems.pl Niniejszy Prospekt zosta sporz dzony w zwi zku z: publiczn subskrypcj 200.000 akcji zwyk

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO 2007 2013 (USZCZEGÓ OWIENIE RPO WM)

WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO 2007 2013 (USZCZEGÓ OWIENIE RPO WM) Za cznik Nr 1 do uchwa y Nr Zarz du Województwa Mazowieckiego z dnia ZARZ D WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO SZCZEGÓ OWY OPIS PRIORYTETÓW REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO 2007 2013

Bardziej szczegółowo