SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH. do przetargu nieograniczonego pn:

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH. do przetargu nieograniczonego pn:"

Transkrypt

1 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH do przetargu nieograniczonego pn: REMONT FASADY SZKLANEJ BUDYNKU GŁÓWNEGO CIEPŁOWNI MIEJSKIEJ - ULICA KONSTANTYNOWSKA 62 W PABIANICACH SPIS TREŚCI I. INFORMACJE OGÓLNE 2 II. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYROBÓW BUOWLANYCH 3 III. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN 3 IV. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU 3 V. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH 3 VI. OPIS DZIAŁAŃ ZWIĄZANYCH Z KONTROLĄ 5 VII. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT 5 VIII. OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 5 IX. OPIS SPOSOBU ROZLICZANIA ROBOT TYMCZASOWYCH I PRAC TOWARZYSZĄCYCH 6 X. DOKUMENTY ODNIESIENIA 6 Pabianice, wrzesień /7

2 I INFORMACJE OGÓLNE 1. Nazwa zamówienia Remont fasady szklanej budynku głównego Ciepłowni Miejskiej, zlokalizowanego przy ulicy Konstantynowskiej 62 w Pabianicach. 2. Przedmiot i zakres robót budowlanych Zakres prowadzonych prac. 1. Rozszklenie otworów okiennych 250m 2 2. DemontaŜ stalowej ramy okiennej 3. drobne naprawy uszkodzonych ścian w obrębie ramy okiennej 4. przygotowanie podłoŝa pod wykonanie tynku cem wap, 5. wykonanie tynku cementowo wapiennego na stropie 6. MontaŜ konstrukcji stalowej przeszklenia 7. montaŝ wkładów szybowych 8. wykonanie obróbek blacharskich 9. montaŝ wyrzutni ściennych Uwagi: Prace naleŝy prowadzić w sposób zgodny z przepisami obowiązującymi dla tego typu prac, a w szczególności przestrzegać przepisów bhp i ppoŝ. (Dz. U. Nr 13/72, poz. 93) Zamawiający zobowiązuje się przekazać teren budowy w terminie wskazanym w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Wykonawca winien jest na swój koszt wykonać i utrzymać zabezpieczenie terenu robót, a takŝe zapewnić warunki bezpieczeństwa. Wykonawca zobowiązany jest przedstawić w formie pisemnej sposób zabezpieczenia pracowników w trakcie wykonywanych prac przed upadkiem z wysokości. W przypadku stosowania technik alpinistycznych pracownicy wykonujący takie prace muszą posiadać odpowiednie uprawnienia. 3. Wyszczególnienie i opis prac towarzyszących i robót tymczasowych 1. Uzyskany złom naleŝy wywieźć we własnym zakresie, ponosząc z tego tytułu opłaty za transport (odległość do złomowiska około 5 km). 2. Do prac moŝna przystąpić po protokolarnym przekazaniu terenu i dopuszczeniu Wykonawcy do pracy przez Zamawiającego. 3. Przed przystąpieniem do prac na budowie kaŝdy pracownik powinien być przeszkolony w zakresie bhp i ppoŝ, co powinno być poświadczone odpowiednim dokumentem. 4. Informacje o terenie budowy zawierające wszystkie niezbędne dane istotne z punktu widzenia: Wykonawca w trakcie prac prowadzonych na obiekcie Zamawiającego winien jest na swój koszt wykonać i utrzymać zabezpieczenie terenu robót, a takŝe zapewnić warunki bezpieczeństwa. Wykonawca zobowiązany jest do składowania materiałów w taki sposób, aby nie stwarzały jakiegokolwiek zagroŝenia dla zdrowia lub mienia osób trzecich. 5. Nazwy i kody w zaleŝności od zakresu robót budowlanych objętych przedmiotem zamówienia Instalowanie konstrukcji metalowych Instalowanie drzwi i okien Tynkowanie 2/7

3 6. Określenia podstawowe, zawierające definicje pojęć i określeń nigdzie wcześniej nie zdefiniowanych, a wymagających zdefiniowania w celu jednoznacznego rozumienia zapisów dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych. Nie dotyczy. II WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYROBÓW BUDOWLANYCH ORAZ NIEZBĘDNE WYMAGANIA ZWIĄZANE Z ICH PRZECHOWYWANIEM, TRANSPORTEM, WARUNKAMI DOSTAWY, SKŁADOWANIEM I KONTROLĄ JAKOŚCI Do wykonania całości konstrukcji naleŝy zastosować stale gatunku St3SX oraz 18G2. Stal wbudowana w konstrukcje musi posiadać atest hutniczy. Łączenie poszczególnych elementów konstrukcji wykonywać przy pomocy spawania uŝywając elektrod EA146. Wkłady szybowe - okna wielokomorowe z wkładem dwuszybowym o U=1,0 Tynki wewnętrzne cementowo-wapienne kategorii III. Wszystkie materiały zastosowane do realizacji robót powinny odpowiadać, co do jakości wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie, określonym w art. 10 ustawy Prawo Budowlane, wymaganiom przedmiarów robót oraz wymaganiom specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Na kaŝde Ŝądanie Zamawiającego Wykonawca obowiązany jest okazać w stosunku do wskazanych materiałów: certyfikat na znak bezpieczeństwa, deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z obowiązującą normą lub aprobatą techniczną. Wszystkie materiały i urządzenia uŝyte do wykonania zadania muszą posiadać świadectwa dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie, a przy ich stosowaniu III WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN, NIEZBĘDNYCH LUB ZALECANYCH DO WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH ZGODNIE Z ZAŁOśONĄ JAKOŚCIĄ Zamawiający pozostawia dobór sprzętu i maszyn Wykonawcy jako stronie wyspecjalizowanej w tego typu pracach. IV WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU Zamawiający wymaga naleŝytego zabezpieczenia materiałów podczas transportu V WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH Z PODANIEM SPOSOBU WYKOŃCZENIA POSZCZEGÓLNYCH ELEMENTÓW, TOLERANCJI WYMIAROWYCH, SZCZEGÓŁÓW TECHNOLOGICZNYCH ORAZ NIEZBĘDNE INFORMACJE DOTYCZĄCE ODCINKÓW ROBÓT BUDOWLANYCH, PRZERW I OGRANICZEŃ A TAKśE WYMAGANIA SPECJALNE Tynki wewnętrzne Tynki ścian wewnętrznych naleŝy wykonać jako cementowo-wapienne kategorii III zatarte na gładko. Do tynków gipsowych stosować maszyny tynkarskie zgodne z ich instrukcją oraz typowe narzędzia tynkarskie, stosowane do tego rodzaju robót, wykonane z materiałów niekorodujących. Zaprawę tynkarską naleŝy przygotować bezpośrednio przed jej zastosowaniem, poprzez mechaniczne wymieszanie mieszadłem suchej mieszaki z wodą zarobową, dozowaną w ilości potrzebnej do uzyskania wymaganej konsystencji. Wykonanie tynków powinno odbywać się w następujący sposób: 3/7

4 - narzucić zaprawę na podłoŝe - zgrubnie ściągnąć i wyrównać narzuconą zaprawę za pomocą łat tynkarskich - wstępnie wyrównać powierzchnię za pomocą struga kątowego i pac cykliniarek - zrosić powierzchnie tynku (po wstępnym stwardnieniu) wodą - zatrzeć zroszoną powierzchnię zacieraczką z gąbką - wyrównanie i gładzenie końcowe powierzchni tynku przeprowadzić za pomocą pac elastycznych blichówek. Grubość tynku powinna wynosić nie mniej niŝ 8 mm i nie więcej niŝ 15 mm. ŚwieŜy tynk w czasie dojrzewania nie wymaga specjalnej pielęgnacji, zaleca się w ciągu 24 h chronić przed przeciągami i intensywnym suszeniem. Prace wykonywać w temperaturze podłoŝa i otoczenia od +5 C do +25 C. Przechowywanie konstrukcji stalowej Konstrukcje na placu budowy naleŝy układać na podkładach izolujących ja od bezpośredniego stykania się z gruntem i woda. Konstrukcje naleŝy tak układać, aby nie dopuścić do gromadzenia się wewnątrz niej wód opadowych oraz zapewnić jej stateczność i zabezpieczyć przed trwałym odkształceniem. MontaŜ konstrukcji stalowej na budowie. Prace montaŝowe naleŝy przeprowadzić zgodnie z projektem organizacji montaŝu opracowanym przez wykonawcę. Przed przystąpieniem do robót przy scalaniu bloków montaŝowych, całość konstrukcji ustawiona w otworze winna być poddana regulacji i sprawdzeniu niwelacyjnemu zgodności kształtu. Przed przystąpieniem do usuwania podparć montaŝowych naleŝy dokonać kontroli i odbioru wszystkich połączeń montaŝowych. Tolerancje wykonania. Tolerancje wykonania zgodnie z norma PN-87/B Wykonawstwo oraz montaŝ konstrukcji zgodne z wymogami norm: -PN-90/B Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowe. -PN-87/B Konstrukcje stalowe budowlane. Wymagania i badania. Obróbki blacharskie Wszelkie obróbki blacharskie naleŝy wykonać z blachy stalowej powlekanej. Obróbki blacharskie z blachy stalowej powlekanej moŝna wykonywać o kaŝdej porze roku, lecz w temperaturze nie niŝszej od - 15 C. Robót nie moŝna wykonywać na oblodzonych podłoŝach. Przy wykonywaniu obróbek blacharskich naleŝy pamiętać o konieczności zachowania dylatacji. Dylatacje konstrukcyjne powinny być zabezpieczone w sposób umoŝliwiający przeniesienie ruchów poziomych i pionowych w taki sposób, aby następował szybki odpływ wody z obszaru dylatacji. Obróbki blacharskie naleŝy wykonać zgodnie z PN-61/B-10245; MontaŜ wkładów szybowych Wkłady szybowe naleŝy montować w uprzednio wykonanej konstrukcji stalowej. Do montaŝu wkładów przewidziane są uszczelki jako uszczelnienie i amortyzacja drgań przenoszonych z urządzeń pracujących na obiekcie. Zamknięcie wkładów od strony wnętrza kątownikiem stalowym. 4/7

5 VI OPIS DZIAŁAŃ ZWIĄZANYCH Z KONTROLĄ, BADANIAMI ORAZ ODBIOREM WYROBÓW I ROBÓT BUDOWLANYCH W NAWIĄZANIU DO DOKUMENTÓW ODNIESIENIA Zakres kontroli dla konstrukcji stalowej. - BieŜąca kontrola wykonawstwa w wytwórni i na placu budowy - Sprawdzenie stopnia czystości konstrukcji przed przystąpieniem do robót malarskich - BieŜąca kontrola prac montaŝowych - Kontrola jakości spawania Odbiory częściowe: odbiór warsztatowo wykonanej konstrukcji odbiór scalania konstrukcji na montaŝu Odbiór końcowy Podczas odbioru naleŝy sprawdzić min.: - atestacje materiałów sprawdzenie zgodności wykonywania z dokumentacja techniczna i rysunkami warsztatowymi sprawdzenie podstawowych wymiarów geometrycznych sprawdzenie zachowania dopuszczalnych tolerancji wykonania sprawdzenie wyników kontroli spoin i kontroli ich szczelności sprawdzenie prawidłowości wykonania zabezpieczenia antykorozyjnego. Odbiór zakończony winien być sporządzeniem protokółu, do którego naleŝy dołączyć wszelkie niezbędne dokumenty (atesty, protokoły badan, itp.) a takŝe świadectwo jakości wykonania wystawione przez wytwórcę. VII WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT Wszystkie informacje dotyczące jednostek miar i nakładów są zawarte w kosztorysie nakładczym, który jest załącznikiem do SIWZ, jak i integralną częścią specyfikacji technicznej. VIII OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Odbiór robót budowlanych Podstawę do odbioru wykonania robót pokrywczych papowych stanowi stwierdzenie zgodności ich wykonania z zakresem prac ujętym w przedmiarze i ze specyfikacją techniczną. Odbiór konstrukcji stalowej NaleŜy zwrócić uwagę na właściwe skompletowanie wszystkich dokumentów powykonawczych celem przekazania ich do zarchiwizowania, co jak pokazuje praktyka ma pierwszorzędne znaczenie dla prawidłowej eksploatacji obiektu. Kontrola spoin doczołowych. Pełnej 100% kontroli radiograficznej podlegają wszystkie spoiny, którymi naleŝy łączyć poszczególne elementy ram, oraz spoiny w naroŝach ram i w obrębie stóp słupów - klasa wadliwości W2. 20% pozostałych spoin naleŝy równieŝ sprawdzić radiograficznie - klasa wadliwości W3, a resztę poprzez oględziny. Kontrola spoin pachwinowych, 15% ogólnej długości tych spoin naleŝy poddawać sprawdzeniu za pomocą badan magnetyczno proszkowych lub penetracyjnych, albo ultradzwiękowych. Klasa wadliwości tych spoin winna być gorsza niŝ W2 wg. PN-85/M dla ram i W3 dla pozostałych elementów. Pozostałe spoiny naleŝy sprawdzić poprzez oględziny. Niedopuszczalne sa rysy lub pęknięcia w spoinie lub materiale w jej sąsiedztwie. W przypadku, gdy w 15% partii spoin podlegających szczegółowej kontroli okaŝe się znaczna ilość spoin nie spełniających warunków normy - powyŝszy zakres kontroli naleŝy odpowiednio rozszerzyć. 5/7

6 Odbiór obróbek blacharskich Sprawdzenie prawidłowości połączeń pionowych i poziomych. Sprawdzenie mocowania elementów do ścian. Odbiór prac nastąpi w oparciu o protokół końcowy odbioru. IX OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBÓT TYMCZASOWYCH I PRAC TOWARZYSZĄCYCH Podstawa płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę obmiarową ustalona dla danej pozycji kosztorysu. Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczałtowo podstawa płatności jest wartość (kwota) Podana przez Wykonawcę w danej pozycji kosztorysu. Cena jednostkowa lub kwota ryczałtowa pozycji kosztorysowej będzie uwzględniać wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej roboty w ST Ceny jednostkowe lub kwoty ryczałtowe robót będą obejmować: - robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami, - wartość zuŝytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytków I transportu na teren budowy, - wartość pracy sprzętu wraz z towarzyszącymi kosztami, - koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko, - podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami. Do cen jednostkowych nie naleŝy wliczać podatku VAT. Koszty robót tymczasowych i prac towarzyszących pokrywa Wykonawca. X DOKUMENTY ODNIESIENIA DOKUMENTY BĘDĄCE PODSTAWĄ DO WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH, W TYM WSZYSTKIE ELEMENTY DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ, NORMY, APROBATY TECHNICZNE ORAZ INNE DOKUMENTY I USTALENIA TECHNICZNE 1. Podstawą do wykonania remontu elewacji jest kosztorys nakładczy, który jest załącznikiem niniejszej specyfikacji technicznej. 2. Prace naleŝy wykonać zgodnie z technologią wskazaną przez uŝytkownika PN-61/B Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze. (ze zmianami) PN-90/B Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie. PN-87/B Konstrukcje budowlane. Wymagania i badania. PN-86/H Stal niskostopowa o podwyŝszonej wytrzymałości. Gatunki. PN-83/H Blachy grube i uniwersalne ze stali konstrukcyjnej zwykłej jakości i niskostopowej. PN-84/H Stal węglowa niskostopowa. Walcówki, pręty i kształtowniki walcowane na gorąco. PN-89/M Rysunek techniczny maszynowy. Uproszczenia rysunkowe. Połączenia spawane i powierzchnie napawane. PN-75/M Spawanie łukowe elektrodami otulonymi stali węglowych i niskostopowych. Przygotowanie brzegów spawania. PN-73/M Spawanie łukiem krytym stali węglowych i niskostopowych. Przygotowanie brzegów do spawania. PN-90/M Spawanie w osłonie dwutlenkiem węgla stali węglowych i niskostopowych. Przygotowanie brzegów do spawania. PN-91/M Spawalnictwo. Elektrody stalowe otulone do spawania i napawania. Ogólne 6/7

7 wymagania i badania. Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych część C: zabezpieczenie i izolacje, zeszyt 1 : Pokrycia dachowe, wydane przez ITB Warszawa 2004 r. Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano montaŝowych część D, zeszyt 1 i 2 : Instalacje elektryczne, wydane przez ITB Warszawa 2004 r. PN-EN ISO 13789:2001 Właściwości cieplne budynków. Współczynnik strat ciepła przez przenikanie. Metoda obliczania. PN-EN ISO/6946:1999 Komponenty budowlane i elementy budynku. Opór cieplny i współczynnik przenikania ciepła. Metoda obliczania. PN-B-06200:2000 Konstrukcje stalowe budowlane: Warunki wykonania i odbioru. PN-B-10109:1998 Tynki szlachetne. PN-88/B Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw. PN-79/B Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych 7/7

SPECYFIKACJA TECHNICZNA KOLEKTORY Z TWORZYW SZTUCZNYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA KOLEKTORY Z TWORZYW SZTUCZNYCH 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot ST SPECYFIKACJA TECHNICZNA KOLEKTORY Z TWORZYW SZTUCZNYCH Przedmiotem Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót, związanych z budową kolektorów z

Bardziej szczegółowo

z dnia 2 września 2004 r. (Dz.U. Nr 202, poz. 2072)

z dnia 2 września 2004 r. (Dz.U. Nr 202, poz. 2072) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO WYKONAWCZY

PROJEKT BUDOWLANO WYKONAWCZY PS PROJEKT Piotr Siejka 22400 Zamość, ul. Kilińskiego 72 tel./fax 84 627 94 38 Egz. Nr 1 PROJEKT BUDOWLANO WYKONAWCZY BRANŻA: BUDOWLANA OBIEKT: BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY TEMAT: TERMOMODERNIZACJA

Bardziej szczegółowo

instrukcja wykonawcza alpol eko plus

instrukcja wykonawcza alpol eko plus uwaga! Uwagi ogólne System ALPOL EKO PLUS jest złożonym systemem zewnętrznej izolacji cieplnej budynków (tzw. ETICS External Thermal Insulation Composite System). System ten określany dawniej jako technologia

Bardziej szczegółowo

ODBIÓR INWESTYCJI BUDOWLANEJ. maj 2013r.

ODBIÓR INWESTYCJI BUDOWLANEJ. maj 2013r. ODBIÓR INWESTYCJI BUDOWLANEJ maj 2013r. 1 Inwestycja budowlana Poprzez proces inwestycyjny rozumie się ogół czynności realizowanych przez inwestora i Urząd, mających na celu umożliwienie rozpoczęcia prac

Bardziej szczegółowo

PREZYDENT MIASTA RZESZOWA. Województwo podkarpackie, miasto Rzeszów PROJEKT BUDOWLANY. Funkcja Tytuł, Imię i Nazwisko Nr uprawnień Podpis Data

PREZYDENT MIASTA RZESZOWA. Województwo podkarpackie, miasto Rzeszów PROJEKT BUDOWLANY. Funkcja Tytuł, Imię i Nazwisko Nr uprawnień Podpis Data INWESTOR: PRZEDSIĘWZIĘCIE BUDOWLANE: PREZYDENT MIASTA RZESZOWA ROZBUDOWA DK NR 4 w km 595+885 POPRZEZ BUDOWĘ PRZEJŚCIA PODZIEMNEGO POD UL. POWSTAŃCÓW WARSZAWY W RZESZOWIE W RAMACH ZADANIA INWESTYCYJNEGO

Bardziej szczegółowo

System lekkiej osłony ściennej HAIROCK S

System lekkiej osłony ściennej HAIROCK S System lekkiej osłony ściennej HAIROCK S SPIS TREŚCI str OPIS SYSTEMU HAIROCK S 4 Parametry techniczne 4 Przeznaczenie 5 Korzyści 5 Aprobaty i atesty 5 WYTYCZNE DLA PROJEKTANTÓW 6 Materia³y 6 Mocowanie

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA. utrzymania kolejowych obiektów inżynieryjnych. na liniach kolejowych do prędkości 200/250 km/h. Id-16

INSTRUKCJA. utrzymania kolejowych obiektów inżynieryjnych. na liniach kolejowych do prędkości 200/250 km/h. Id-16 Załącznik do Zarządzenia Nr 48/2014 Zarządu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z dnia 1 grudnia 2014 r. INSTRUKCJA utrzymania kolejowych obiektów inżynieryjnych na liniach kolejowych do prędkości 200/250

Bardziej szczegółowo

INSTALACJE WODOCIĄGOWE, OGRZEWCZE I GAZOWE NA PALIWO GAZOWE, WYKONANE Z RUR MIEDZIANYCH. WYTYCZNE STOSOWANIA I PROJEKTOWANIA

INSTALACJE WODOCIĄGOWE, OGRZEWCZE I GAZOWE NA PALIWO GAZOWE, WYKONANE Z RUR MIEDZIANYCH. WYTYCZNE STOSOWANIA I PROJEKTOWANIA INSTALACJE WODOCIĄGOWE, OGRZEWCZE I GAZOWE NA PALIWO GAZOWE, WYKONANE Z RUR MIEDZIANYCH. WYTYCZNE STOSOWANIA I PROJEKTOWANIA Autorzy: dr. inż. Andrzej Górecki mgr inż. Zbigniew Fedorczyk mgr inż. Joanna

Bardziej szczegółowo

Zakres (przedmiot) i wartość zamówienia 2

Zakres (przedmiot) i wartość zamówienia 2 ZAŁĄCZNIK NR 5 Przystępując do postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego - sprawa nr DO-ZP.271.16.2015 pn. Budowa infrastruktury rowerowej na terenie Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Zielonej

Bardziej szczegółowo

Lucyna Maria Szymańska 07-410 Ostrołęka ul. Gen. Prądzyńskiego 1 m.19 tel. (029) 764-44-88 NIP: 758-112-64-78 REGON 550739015 kom.

Lucyna Maria Szymańska 07-410 Ostrołęka ul. Gen. Prądzyńskiego 1 m.19 tel. (029) 764-44-88 NIP: 758-112-64-78 REGON 550739015 kom. USŁUGI PROJEKTOWO-BUDOWLANE Lucyna Maria Szymańska 07-410 Ostrołęka ul. Gen. Prądzyńskiego 1 m.19 tel. (029) 764-44-88 NIP: 758-112-64-78 REGON 550739015 kom. 602 702 324 EGZ. WYKONAWCY PROJEKT BUDOWLANY

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI ZAKUPU OWZ -

OGÓLNE WARUNKI ZAKUPU OWZ - strony 1 z 28 Naszą misją jest aktywne uczestnictwo w unowocześnianiu oraz poprawie bezpieczeństwa i komfortu codziennego życia poprzez budowę przyjaznych środowisku źródeł energii. Spis Treści: OGÓLNE

Bardziej szczegółowo

UMOWA (WZÓR )Nr LO2/ /2015

UMOWA (WZÓR )Nr LO2/ /2015 Postępowanie na udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U.

Bardziej szczegółowo

system MX (MAGO 040) DOKUMENTACJA TECHNICZNO - RUCHOWA REGAŁÓW MAGAZYNOWYCH, STAŁYCH, RAMOWYCH, PÓŁKOWYCH,

system MX (MAGO 040) DOKUMENTACJA TECHNICZNO - RUCHOWA REGAŁÓW MAGAZYNOWYCH, STAŁYCH, RAMOWYCH, PÓŁKOWYCH, T e c h n i k a m a g a z y n o w a system MX (MAGO 00) DOKUMENTACJA TECHNICZNO RUCHOWA REGAŁÓW MAGAZYNOWYCH, STAŁYCH, RAMOWYCH, PÓŁKOWYCH, Z PÓŁKĄ STAŁĄ. SPIS TREŚCI 1. Definicje i określenia..... Charakterystyka

Bardziej szczegółowo

PODSTAWY KOSZTORYSOWANIA

PODSTAWY KOSZTORYSOWANIA Piotr Bogacz OLSZTYN 2010 PODSTAWY PRAWNE KOSZTORYSOWANIA 1. Ustawa Kodeks Cywilny (Ustawa z dn.23 kwietnia 1964r: Dz. U. Nr 16 poz.93 z późn. zm.); określa zasadę swobody kształtowania przez strony postanowień

Bardziej szczegółowo

OPIS ZAKRESU I SPOSÓBU PROWADZENIA ROBÓT WRAZ Z INFORMACJĄ DOTYCZĄCĄ BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA dotyczy: Zgłoszenia budowy ( robót remontowych )

OPIS ZAKRESU I SPOSÓBU PROWADZENIA ROBÓT WRAZ Z INFORMACJĄ DOTYCZĄCĄ BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA dotyczy: Zgłoszenia budowy ( robót remontowych ) Rej. nr P158-887-2009 OPIS ZAKRESU I SPOSÓBU PROWADZENIA ROBÓT WRAZ Z INFORMACJĄ DOTYCZĄCĄ BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA dotyczy: Zgłoszenia budowy ( robót remontowych ) ZADANIE: WYMIANA POKRYCIA DACHOWEGO

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA PROJEKTOWA "MODERNIZACJI ISTNIEJĄCEGO OŚWIETLENIA ULICZNEGO NA TERENIE GMINY BIAŁOWIEŻA"

DOKUMENTACJA PROJEKTOWA MODERNIZACJI ISTNIEJĄCEGO OŚWIETLENIA ULICZNEGO NA TERENIE GMINY BIAŁOWIEŻA DOKUMENTACJA PROJEKTOWA "MODERNIZACJI ISTNIEJĄCEGO OŚWIETLENIA ULICZNEGO NA TERENIE GMINY BIAŁOWIEŻA" Nazwa zamówienia: Modernizacja oświetlenia na terenie Gminy Białowieża Wymiana opraw oświetleniowych

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU UPROSZCZONEJ DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ I ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU UPROSZCZONEJ DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ I ROBÓT BUDOWLANYCH Numer OBI/54/1501321 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU UPROSZCZONEJ DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ I ROBÓT BUDOWLANYCH A) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. 1) Nazwa i adres obiektu (zamówienia): słup

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI TECHNICZNE PRZYŁĄCZANIA DO MIEJSKIEJ SIECI CIEPŁOWNICZEJ W SUWAŁKACH (wydanie 3)

OGÓLNE WARUNKI TECHNICZNE PRZYŁĄCZANIA DO MIEJSKIEJ SIECI CIEPŁOWNICZEJ W SUWAŁKACH (wydanie 3) PRZEDSIĘBIORSTWO ENERGETYKI CIEPLNEJ w SUWAŁKACH Spółka z o.o. OGÓLNE WARUNKI TECHNICZNE PRZYŁĄCZANIA DO MIEJSKIEJ SIECI CIEPŁOWNICZEJ W SUWAŁKACH (wydanie 3) Opracowali Marek Ciężkowski Artur Rejterada

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie nr 527/U/15/Oddział Gdańsk o przetargach nieograniczonych na wykonanie usług

Ogłoszenie nr 527/U/15/Oddział Gdańsk o przetargach nieograniczonych na wykonanie usług Ogłoszenie nr 527/U/15/Oddział Gdańsk o przetargach nieograniczonych na wykonanie usług ENERGA OPERATOR SA. Oddział w Gdańsku 1) Zamawiający: ENERGA-OPERATOR SA z siedzibą w Gdańsku Oddział w Gdańsku adres:

Bardziej szczegółowo

AUTORSKIE BIURO ARCHITEKTONICZNE ARCHITEKCI BARBARA I JANUSZ TARGOWSCY

AUTORSKIE BIURO ARCHITEKTONICZNE ARCHITEKCI BARBARA I JANUSZ TARGOWSCY AUTORSKIE BIURO ARCHITEKTONICZNE ARCHITEKCI BARBARA I JANUSZ TARGOWSCY 01-875 Warszawa ul. Zgrupowania Żmija 3 p.21 tel./fax (22) 40-321-32 www.aba-architekci.pl e-mail: biuroaba@wp.pl TEMAT: REMONT ELEWACJI

Bardziej szczegółowo

REALIZACJA ROBÓT BUDOWLANYCH

REALIZACJA ROBÓT BUDOWLANYCH REALIZACJA ROBÓT BUDOWLANYCH W ŚWIETLE OBOWIĄZUJĄCYCH PRZEPISÓW PRAWA BUDOWLANEGO Prowadzenie: mgr inż. Krzysztof Piątek Styczeń 2012 r. Spis treści: A. Czynności przygotowawcze poprzedzające rozpoczęcie

Bardziej szczegółowo

WSZYSTKIE ZAINTERESOWANYE STRONY PROSIMY O PRZESŁAMNIE PISEMNEGO ZAPYTANIA W CELU OTRZYMANIA KOMPLETNEJ DOKUMENTACJI

WSZYSTKIE ZAINTERESOWANYE STRONY PROSIMY O PRZESŁAMNIE PISEMNEGO ZAPYTANIA W CELU OTRZYMANIA KOMPLETNEJ DOKUMENTACJI ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ WSZYSTKIE ZAINTERESOWANYE STRONY PROSIMY O PRZESŁAMNIE PISEMNEGO ZAPYTANIA W CELU OTRZYMANIA KOMPLETNEJ DOKUMENTACJI 1. Zamawiający MARCIN KRZEMIEŃ 34-100 Wadowice,

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane. (tekst ujednolicony przez GUNB) Rozdział 1. Przepisy ogólne

USTAWA. z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane. (tekst ujednolicony przez GUNB) Rozdział 1. Przepisy ogólne USTAWA z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst ujednolicony przez GUNB) Rozdział 1 Przepisy ogólne Art.1. Ustawa - Prawo budowlane, zwana dalej ustawą, normuje działalność obejmującą sprawy projektowania,

Bardziej szczegółowo

Opracowanie programu i realizacja obróbki elementów na obrabiarkach CNC 722[02].Z3.04

Opracowanie programu i realizacja obróbki elementów na obrabiarkach CNC 722[02].Z3.04 MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ Paweł Krawczak Opracowanie programu i realizacja obróbki elementów na obrabiarkach CNC 722[02].Z3.04 Poradnik dla ucznia Wydawca Instytut Technologii Eksploatacji Państwowy

Bardziej szczegółowo

Twój pomysł, europejskie pieniądze

Twój pomysł, europejskie pieniądze Twój pomysł, europejskie pieniądze Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr. o wykonanie robót budowlanych

UMOWA nr. o wykonanie robót budowlanych UMOWA nr. o wykonanie robót budowlanych zawarta w Toruniu, w dniu., pomiędzy: ENERGA OPERATOR SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Gdańsku, przy ulicy Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdańsk, wpisaną do Krajowego

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY BRANśY INSTALACYJNEJ (KANALIZACJA SANITARNA, SIEĆ WODOCIĄGOWA)

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY BRANśY INSTALACYJNEJ (KANALIZACJA SANITARNA, SIEĆ WODOCIĄGOWA) PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY BRANśY INSTALACYJNEJ (KANALIZACJA SANITARNA, SIEĆ WODOCIĄGOWA) INWESTYCJI POD NAZWĄ: UZBROJENIE TERENU OSIEDLA DOMKÓW JEDNORODZINNYCH W CIEPŁOWODACH ADRES : 57-211 Ciepłowody

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 1999 Nr 74 poz. 836 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI

Dz.U. 1999 Nr 74 poz. 836 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI Kancelaria Sejmu s. 1/1 Dz.U. 1999 Nr 74 poz. 836 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI z dnia 16 sierpnia 1999 r. w sprawie warunków technicznych użytkowania budynków mieszkalnych.

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. NR: NIR/21/86/11/1/15 z dnia 11.06.2015r.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. NR: NIR/21/86/11/1/15 z dnia 11.06.2015r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NR: NIR/21/86/11/1/15 z dnia 11.06.2015r. I. ZAMAWIAJĄCY Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych S.A. 1. siedziba i adres do korespondencji: ul. Sanguszki 1,

Bardziej szczegółowo