Półroczne sprawozdanie finansowe

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Półroczne sprawozdanie finansowe"

Transkrypt

1 Société d investissement à capil variable Założona w Luksemburgu RCS Luxembourg B Półroczne sprawozdanie finansowe Za okres zakończony 31 March 2015 Niezbadane

2 Niniejsze Sprawozdanie półroczne Spółki nie snowi oferty Tytułów Uczestnictwa. Tytuły Uczestnictwa są oferowane na podswie informacji znajdujących się w bieżącym Prospekcie (i wymienionych w nim dokumench), których uzupełnieniem jest każde publikowane później Sprawozdanie roczne i Sprawozdanie półroczne. Kopie bieżącego Prospektu, najnowszego Sprawozdania półrocznego, a kże dokumentu dotyczącego zmian w portfelu Spółki są dostępne bezpłatnie w siedzibie Spółki i we wszystkich spółkach zarejestrowanych jako dystrybutorzy spółki Fidelity.

3 Spis treści Wprowadzenie 2 Dyrektorzy i Dyrektorzy ds. nadzoru 3 Sprawozdanie Zarządzającego 4.. Wykaz inwestycji SharpeR SharpeR Europe Fund 6 Global Fund 8.. Zeswienie aktywów netto 10 Zeswienie wartości aktywów netto na Tytuł Uczestnictwa 11 Noty do sprawozdań finansowych 12 Spis adresów 15 1

4 Wprowadzenie. Wprowadzenie Fidelity ( Spółka ) jest otwartym funduszem inwestycyjnym założonym w Luksemburgu jako spółka inwestycyjna o zmiennym kapile (société d'investissement à capil variable, ). Ma ona strukturę parasolową, a jej aktywa są utrzymywane w wielu różnych funduszach (zwanych subfunduszami ). W powiązaniu z subfunduszami emitowane są specjalne typy Tytułów Uczestnictwa w Spółce ( Tytuły Uczestnictwa ). Każdy subfundusz snowi oddzielny portfel papierów wartościowych zarządzany zgodnie z określonymi celami inwestycyjnymi mającymi zapewnić wzrost kapiłu. Szwajcarskich inwestorów zawiadamia się, że obecne subfundusze Spółki uzyskały zezwolenia urzędu Swiss Financial Market Supervisory Authority (szwajcarskiego urzędu nadzoru nad rynkiem finansowym) na dystrybucję w Szwajcarii.. 2

5 Dyrektorzy i Dyrektorzy ds. nadzoru Rada Dyrektorów spółki Fidelity Stephen Fulford Charles Hutchinson Mikael Nikou Członek Rady Dyrektorów Członek Rady Dyrektorów Członek Rady Dyrektorów Wielka Brynia Wielkie Księstwo Luksemburga Singapur FIL (Luxembourg) S.A. Dyrektor Spółki Reprezentowany przez Claude a Hellersa Wielkie Księstwo Luksemburga Rada Dyrektorów Spółki Zarządzającej Nicholas Clay Judy Marlinski Allan Pelvang Członek Rady Dyrektorów Członek Rady Dyrektorów Członek Rady Dyrektorów Wielkie Księstwo Luksemburga Japonia Bermudy Jon Skillman Członek Rady Dyrektorów Wielkie Księstwo Luksemburga Marc Wathelet Członek Rady Dyrektorów Wielkie Księstwo Luksemburga Dyrektorzy ds. nadzoru Spółki Zarządzającej Stephan von Bismarck Nishith Gandhi Charles Hutchinson Dyrektor ds. nadzoru Dyrektor ds. nadzoru Dyrektor ds. nadzoru Wielka Brynia Wielkie Księstwo Luksemburga Wielkie Księstwo Luksemburga 3

6 Sprawozdanie Zarządzającego* Market Environment W okresie sześciu miesięcy światowe rynki akcji osiągnęły zwrot mierzony indeksem MSCI All Country World (Net Tol Return) na poziomie 2,7% wyrażony w USD. Amerykańska Rezerwa Federalna zakończyła w październiku program złagodzenia ilościowego, ale inne banki centralne nadal zwiększały podaż pieniądza w celu wsparcia wzrostu gospodarczego, co miało korzystny wpływ na rynki akcji. Biorąc pod uwagę regiony, amerykańskie akcje osiągnęły dobre wyniki, gdyż sytuacja krajowej gospodarki była korzystna z uwagi na nadzieje, że niższe ceny ropy naftowej podtrzymają tempo ożywienia gospodarczego napędzanego przez konsumentów. Jednak niepewność związana z momentem wprowadzenia podwyżek stóp procentowych oraz obawy dotyczące wpływu mocnego dolara ograniczyły zyski na rynkach. Wyniki europejskich akcji, na które negatywny wpływ miały słabsze dane ekonomiczne i obawy dotyczące wyjścia Grecji ze strefy euro, uplasowały się poniżej średniej dla całego rynku. Z uwagi na zyski przedsiębiorstw oraz nadzieje na to, że Bank Japonii ogłosi pakiet dalszych środków stymulacyjnych, wzrosła wartość japońskich akcji. Ponowny, dokonany w grudniu wybór Shinzo Abe na snowisko premiera i jego decyzja, by opóźnić kolejną podwyżkę podatku konsumpcyjnego, również miały korzystny wpływ na nastroje inwestorów. Ogólnie rzecz biorąc, rynki wschodzące osiągnęły gorsze wyniki niż rynki krajów rozwiniętych. Regional Developments W omawianym okresie europejskie akcje osiągnęły zwrot 16,4% mierzony indeksem MSCI Europe (Net Tol Return) wyrażony w EUR (zwrot -1,0% wyrażony w USD). W ostnim kwarle 2014 r. na rynkach nie było znacznych wahań, ale w pierwszym kwarle 2015 r. odnotowano mocny wzrost spowodowany przede wszystkim ogłoszeniem przez Europejski Bank Centralny (EBC) stymulacyjnego programu skupu obligacji, który przekroczył oczekiwania rynkowe. W konsekwencji osłabione euro spowodowało zwiększenie oczekiwań europejskich eksporterów i wyższą rentowność przy przeliczaniu zagranicznych zysków na lokalną walutę. Na poprawę nastrojów miały również wpływ zwiększenie przekonania o ożywieniu gospodarczym w Snach Zjednoczonych oraz nadzieje, że Grecja osiągnie osteczne porozumienie ze swoimi kredytodawcami w sprawie uzyskania wsparcia finansowego. Na poziomie sektorowym najlepsze wyniki osiągnęły sektory uznaniowych wydatków konsumenckich i technologii. Natomiast wartość akcji spółek z sektora energetycznego spadła wraz z cenami ropy naftowej. W omawianym okresie brytyjskie akcje osiągnęły zwrot 5,3% mierzony indeksem FTSE All Share (Tol Return) wyrażony w GBP (zwrot -3,6% wyrażony w USD) było to spowodowane sprzyjającą wzrostowi gospodarczemu polityką prowadzoną przez czołowe banki centralne oraz trwającym w Wielkiej Brynii wzrostem gospodarczym. Prowadzony przez EBC program skupu obligacji wywołał optymizm co do możliwej poprawy prognoz dla gospodarki strefy euro, największego partnera handlowego Wielkiej Brynii. Optymistyczna ocena Rezerwy Federalnej Snów Zjednoczonych dotycząca krajowej gospodarki oraz umowa o przedłużeniu wsparcia dla Grecji w związku z zadłużeniem tego kraju również miały korzystny wpływ na nastroje inwestorów. Ceny akcji odnotowywały jednak okresowe wahania spowodowane obawami związanymi z deflacją w strefie euro oraz gwałtownym spadkiem cen ropy naftowej. Jeśli chodzi o sytuację gospodarczą, wzrost PKB w 2014 r. zosł skorygowany w górę do poziomu 2,8% było to najwyższe od 2006 r. tempo rocznego wzrostu gospodarczego natomiast roczna stopa inflacji spadła w lutym do 0%, najniższego udokumentowanego poziomu. Na poziomie sektorowym najlepsze wyniki uzyskały sektory w wysokim stopniu uzależnione od cyklu gospodarczego, kie jak sektory konsumencki i technologii, natomiast słabo wypadły sektory surowców. W omawianym okresie amerykańskie akcje osiągnęły wzrost wynoszący 5,6% mierzony indeksem S&P 500 (Net Tol Return) wyrażony w USD. Wzrost ten wynikał z poprawy sytuacji gospodarczej i zapowiedzi dużych zysków. Obawy dotyczące światowego wzrostu gospodarczego, rosnącego kursu dolara amerykańskiego, spekulacji stopami procentowymi oraz napięć geopolitycznych doprowadziły jednak do wystąpienia okresowych wahań. Rezerwa Federalna pozoswała w centrum uwagi, ponieważ zakończyła program comiesięcznego skupu obligacji i dała wyraz ufności co do perspektyw gospodarczych kraju. Podczas marcowego posiedzenia Rezerwa Federalna zrezygnowała ze swojego zobowiązania do zachowania cierpliwości przed rozpoczęciem normalizacji polityki pieniężnej. Niemniej bank centralny dał jasno do zrozumienia, że moment pierwszej podwyżki stóp procentowych zosnie podyktowany zmianami sytuacji gospodarczej. W szczególności bank centralny zaczeka na dalszą poprawę na rynku pracy i wzrost inflacji w kierunku celu inflacyjnego na poziomie 2%. Ponadto Rezerwa Federalna zasygnalizowała, że wprowadzanie podwyżek stóp procentowych będzie odbywać się w wolniejszym tempie. W tych okolicznościach kursy akcji spółek z sektorów opieki zdrowotnej, uznaniowych wydatków konsumenckich oraz podswowych produktów konsumpcyjnych osiągnęły najlepsze wyniki. Natomiast sektor energetyczny pozosł w tyle za szerszym rynkiem. W omawianym okresie akcje spółek azjatyckich z wyłączeniem Japonii osiągnęły zwrot mierzony indeksem MSCI All Country Asia ex Japan (Net Tol Return) na poziomie 5,0% wyrażony w USD. Kilka banków centralnych obniżyło stopy procentowe, aby zrównoważyć wpływ obaw dotyczących spowolnienia tempa wzrostu gospodarczego. Chińscy, indyjscy i południowokoreańscy decydenci uciekli się do przeprowadzenia dwóch rund złagodzenia polityki pieniężnej, natomiast Bank Tajlandii zmniejszył w marcu 2015 r. koszty pożyczek. Wprowadzono kże program Shanghai-Hong Kong Stock Connect (łączący rynki akcji w Hongkongu i Szanghaju), co jeszcze bardziej otworzyło rynki akcji typu A chińskich spółek na zagranicznych inwestorów. Władze regionalne również przeprowadziły serie reform mających na celu pobudzenie wzrostu gospodarczego. Wśród nich znaczącą rolę odegrały wprowadzone w Chinach środki wspierające rynek nieruchomości i zmniejszające zadłużenie lokalnych władz, wysiłki Indii na rzecz zwiększenia bezpośrednich inwestycji zagranicznych w najważniejszych sektorach i reformy istniejących przepisów prawa gruntowego, a kże przeprowadzone w Indonezji cięcia subwencji dla energetyki. Na tym tle godne uwagi były wyniki akcji chińskich spółek i zaraz po nich spółek filipińskich, natomiast na poziomie sektorowym największe zwroty odnotowano w sektorach finansowym i technologii informatycznych. W omawianym okresie rynki wschodzące odnotowały spadki mierzone indeksem MSCI Emerging Markets (Net Tol Return) na poziomie 2,4% wyrażone w USD. Obawy dotyczące spowolnienia w chińskim sektorze produkcyjnym oraz gwałtowny spadek cen ropy naftowej i innych surowców miały negatywny wpływ na aktywa rynków wschodzących. W wyniku tej presji na ceny ropy naftowej akcje spółek z gospodarek eksportujących nierafinowaną ropę naftową, kich jak Kolumbia i Malezja, odnotowały spadki. Niekorzystny wpływ na nastroje miały również spekulacje dotyczące momentu wprowadzenia przez amerykańską Rezerwę Federalną podwyżek stóp procentowych. Jednak po wyjaśnieniach amerykańskiej Rezerwy Federalnej dotyczących braku pośpiechu w sprawie podwyżek stóp procentowych wartość akcji wzrosła. Niższe stopy procentowe w krajach rozwiniętych zwiększyły względną atrakcyjność przynoszących wyższe dochody akcji z rynków wchodzących. Z uwagi na to, że doszło do zmniejszenia zagrożenia geopolitycznego po tym, jak Moskwa zgodziła się na zawieszenie broni z Ukrainą w dążeniu do zakończenia walk między ukraińskimi żołnierzami a prorosyjskimi rebelianmi, wzrosła wartość rosyjskich akcji. W omawianym okresie globalne rynki obligacji skarbowych osiągnęły dobre wyniki. Znaczny spadek cen ropy naftowej doprowadził do dużego obniżenia się stóp inflacji zasadniczej. W połączeniu z obawami dotyczącymi tempa wzrostu gospodarczego na świecie okazało się to mieć korzystny wpływ na wysokiej jakości obligacje skarbowe i korporacyjne. Wahania kursowe walut w krajach rozwiniętych odzwierciedlały różne poswy banków centralnych wobec polityki pieniężnej w szczególności doszło do wzmocnienia się dolara amerykańskiego spowodowanego poprawą * Informacje wyrażone w niniejszym sprawozdaniu dotyczą przeszłości i nie muszą znaleźć odzwierciedlenia w przyszłych wynikach. 4

7 Sprawozdanie Zarządzającego* perspektyw wzrostu gospodarczego i potencjalnymi podwyżkami stóp procentowych ze strony amerykańskiej Rezerwy Federalnej. Z uwagi na wyjątkowo niską rentowność obligacji skarbowych inwestorzy kontynuowali poszukiwanie wyższych stóp zwrotu. Malejąca rentowność przyczyniła się do bardzo dobrych wyników obligacji kredytowych sklasyfikowanych na poziomie inwestycyjnym. Wysokodochodowe obligacje korporacyjne również osiągnęły dodatnie zwroty, ale ich wyniki były gorsze od obligacji korporacyjnych sklasyfikowanych na poziomie inwestycyjnym, gdyż wzrost zmienności spowodował zwiększenie się spreadów kredytowych. 5

8 SharpeR Europe Fund Wykaz inwestycji wg snu na 31 March 2015 Kod kraju Tytuły Uczestnictwa lub nominalnie Wartość % rynkowa EUR Aktywa netto Papiery wartościowe dopuszczone do obrotu lub w obrocie na oficjalnej giełdzie papierów wartościowych Securities Admitted to or Dealt on an Official Stock Exchange Przedsiębiorstwa użyteczności publicznej Infinis 7,00% Reg S GB GBP , ,76 Materiały Ardagh Finance Holdings 8,375% Reg S LU EUR ,97 Kerling 10,625% Reg S GB EUR , ,45 Przemysł Oesterreichische Post AT EUR ,67 Ryanair Holdings ADR IE USD , ,17 Technologie informatyczne Rocket Internet DE EUR , ,15 Uznaniowe wydatki konsumenckie Volkswagen Int'l Finance 5,50% Reg S NL EUR ,81 SMCP SAS 8,875% Reg S FR EUR ,36 AA Bond 5,50% Reg S GB GBP ,32 Continenl DE EUR ,23 Wolters Kluwer NL EUR , ,94 Opieka zdrowotna Novo Nordisk (B) DK DKK ,24 Roche Holding CH CHF ,52 Labco 8,50% Reg S FR EUR , ,75 Usługi telekomunikacyjne Wind Acquisition Finance 7,00% Reg S LU EUR ,68 T-Mobile US 5,50% (Pref'd) US USD , ,12 Organizacje finansowe Zurich Insurance Group CH CHF ,79 PGH Capil 6,625% IE GBP ,56 ING Groep NL EUR ,55 Baggot Securities 10,24% Perpetual Reg S IE EUR ,50 Skandinaviska Enskilda 5,75% VRN Perpetual EMTN SE USD ,49 KBC Groep BE EUR ,48 Ageas BE EUR ,45 Nordea Bank SE SEK ,34 Credit Suisse Group 7,50% VRN Perpetual Reg S CH USD ,34 Banco Popular Espanol 8,25% VRN Perpetual ES EUR ,31 BBVA 6,75% VRN Perpetual ES EUR ,30 Nationwide Building Society 10,25% VRN Perpetual GB GBP ,11 Barclays 8,00% VRN Perpetual GB EUR ,05 Credit Agricole 6,50% VRN Perpetual FR EUR ,00 Gjensidige Forsikring NO NOK ,00 UniCredit 6,75% VRN Perpetual IT EUR ,97 Stichting AK Rabobank Certificaten 6,50% Perpetual NL EUR ,90 Unibail-Rodamco FR EUR , ,80 Papiery wartościowe dopuszczone do obrotu lub w obrocie na innych rynkach regulowanych Securities Admitted to or Dealt on Other Regulated Markets Materiały Ardagh Finance Holdings 8,625% A LU USD , ,64 Fundusz otwarty Fidelity ILF - The Euro Fund - A-ACC-EUR IE EUR , ,68 Udziały drobne (2) (0,00) Ekspozycja bazowa Niezrealizow % any(a) zysk / Aktywa (stra) EUR netto bpost EUR ,45 GEA Group EUR ,44 ASML Holding EUR ,37 BASF EUR ,27 Cia de Distribucion Integral Logis Holdings EUR ,26 London Stock Exchange Group GBP ,25 Legal & General Group GBP ,24 Colgate-Palmolive USD ,19 GlaxoSmithKline GBP ,17 SAP EUR ,14 Johnson Matthey GBP ,11 Bank Millennium PLN ( ) ,10 Assa Abloy (B) SEK ,07 Suedzucker EUR ( ) ,06 Sainsbury (J) GBP (77 255) ,05 Hunting GBP (77 698) ,05 mbank PLN ( ) ,03 British Amer Tobacco GBP ,03 TGS Nopec Geophysical NOK ( ) (11 025) (0,03) Swatch Group (B) CHF ( ) (11 642) (0,04) EMS-Chemie Holding CHF ( ) (11 795) (0,04) Tol EUR (12 698) (0,04) Sda Arzneimittel EUR ( ) (47 628) (0,15) ,76 Ekspozycja bazowa Niezrealizow % any(a) zysk / Aktywa (stra) EUR netto Swapy na zwłokę w spłacie kredytu Credit Default Swaps Zakup zabezpieczenia dot. itraxx Crossover S EUR ( ) (1,93) ( ) (1,93) Ekspozycja bazowa EUR Niezrealizow % any(a) zysk / Aktywa (stra) EUR netto towe kontrakty terminowe typu forward Forward Foreign Exchange Contracts Zakup EUR Sprzedaż NOK po 0, ,01 Zakup EUR Sprzedaż SEK po 0, ,00 Zakup NOK Sprzedaż EUR po 8, ,00 Zakup EUR Sprzedaż NOK po 0, ,00 Zakup NOK Sprzedaż EUR po 8, ,00 Zakup EUR Sprzedaż SEK po 0, (9 542) (0,03) Zakup EUR Sprzedaż GBP po 1, (44 808) (0,14) (50 736) (0,16) Ekspozycja bazowa Niezrealizow % any(a) zysk / Aktywa (stra) EUR netto Kontrakty terminowe futures Futures FTSE 100 Index Future GBP ( ) (15 607) (0,05) Euro Stoxx 50 Future EUR ( ) (37 367) (0,12) (52 974) (0,17) Contracts Wartość % rynkowa EURAktywa netto Options Options Wyswiono Call ING Groep EUR (120) (1 560) (0,00) Wyswiono Call Roche Holdings CHF (7) (2 489) (0,01) Wyswiono Call Ageas EUR (36) (2 880) (0,01) (6 929) (0,02) Pozosłe aktywa i zobowiązania ,05 Aktywa netto , ,00 Tol Investments (Cost EUR ) , ,00 Informacje ogólne1 Ekspozycja bazowa Niezrealizow % any(a) zysk / Aktywa (stra) EUR netto Kontrakty na różnice kursowe (CFD) Contracts For Difference Transocean CHF ( ) ,76 Kumba Iron Ore ZAR ( ) ,52 Seadrill NOK ( ) ,51 Noty załączone do sprawozdań finansowych snowią ich integralną część. Wartości procentowe aktywów netto w wykazie inwestycji i w podziale na kraje zosły zaokrąglone. Należy zwrócić uwagę, że podział na kraje w wykazie inwestycji zosł oparty na wartościach rynkowych zgodnie z lokalnymi ogólnie przyjętymi zasadami rachunkowości (Generally Accepted Accounting Principles, GAAP) i nie uwzględnia ekspozycji na instrumenty pochodne. 6

9 SharpeR Europe Fund - ciąg dalszy Wykaz inwestycji wg snu na 31 March 2015 PODZIAŁ WG KRAJU Kraj Kod kraju % Aktywa netto Irlandia IE 10,24 Wielka Brynia GB 5,73 Holandia NL 5,48 Szwajcaria CH 4,65 Francja FR 4,01 Luksemburg LU 3,29 Belgia BE 2,93 Szwecja SE 2,83 Hiszpania ES 2,61 Niemcy DE 2,38 Dania DK 2,24 Austria AT 1,67 Sny Zjednoczone US 1,44 Norwegia NO 1,00 Włochy IT 0,97 Środki pieniężne i inne aktywa netto 48,54 7

10 Global Fund Wykaz inwestycji wg snu na 31 March 2015 Kod kraju Tytuły Uczestnictwa lub nominalnie Wartość % rynkowa USD Aktywa netto Papiery wartościowe dopuszczone do obrotu lub w obrocie na oficjalnej giełdzie papierów wartościowych Securities Admitted to or Dealt on an Official Stock Exchange Materiały Boliden (B) SE SEK ,93 Antofagas GB GBP , ,46 Technologie informatyczne Oracle US USD ,78 ebay US USD ,99 Hewlett-Packard US USD ,53 Google (A) US USD , ,25 Uznaniowe wydatki konsumenckie Williams-Sonoma US USD ,19 Time Warner Cable US USD ,06 Twenty-First Century Fox (B) US USD ,00 TripAdvisor US USD ,96 Abercrombie & Fitch (A) US USD , ,99 Podswowe produkty konsumpcyjne Nestle (Reg'd) CH CHF , ,94 Opieka zdrowotna Roche Holding CH CHF ,67 Express Scripts Holding US USD ,95 Aetna US USD ,00 Mylan NV US USD ,96 Novartis (Reg'd) CH CHF ,82 Universal Health Services US USD ,56 HCA Holdings US USD , ,51 Organizacje finansowe Wells Fargo & Co US USD ,28 US Bancorp US USD ,25 ACE CH USD , ,44 Papiery wartościowe dopuszczone do obrotu lub w obrocie na innych rynkach regulowanych Securities Admitted to or Dealt on Other Regulated Markets Przemysł Aena ES EUR , ,12 Fundusz otwarty Fidelity ILF - The US Dollar Fund - A-ACC-USD IE USD , ,66 Udziały drobne 3 0,00 Ekspozycja bazowa Niezrealizow % any(a) zysk / Aktywa (stra) USD netto H Lundbeck DKK ( ) (15 903) (0,06) L'Occine International HKD ( ) (23 621) (0,09) Darden Resurants USD ( ) (24 487) (0,09) Fortune Brands Home & Security USD ( ) (25 446) (0,10) Polski Koncern Naftowy Orlen PLN ( ) (27 324) (0,10) KDDI JPY (29 432) (0,11) WM Morrison Supermarket GBP ( ) (35 712) (0,14) Quest Diagnostics USD ( ) (40 309) (0,15) Evonik Industries EUR ( ) (41 250) (0,16) Tenet Healthcare USD ( ) (44 161) (0,17) American Eagle Outfitters USD ( ) (52 588) (0,20) Straumann Holdings (Reg'd) CHF ( ) (63 847) (0,24) NTT Da JPY ( ) (88 530) (0,34) ,67 Ekspozycja bazowa USD Niezrealizow % any(a) zysk / Aktywa (stra) USD netto towe kontrakty terminowe typu forward Forward Foreign Exchange Contracts Tyt. Uczestn. typu A-ACC (EUR) (Euro / USD Zabezp.) Zakup EUR Sprzedaż USD po 0, (68 782) (0,26) (68 782) (0,26) Tyt. Uczestn. typu Y-ACC (EUR) (Euro / USD Zabezp.) Zakup EUR Sprzedaż USD po 0, ( ) (0,52) ( ) (0,52) Contracts Wartość % rynkowa USDAktywa netto Options Options Kupno Put S&P 500 Composite USD ,36 Wyswiono Put S&P 500 Composite USD (29) (21 025) (0,08) ,28 Pozosłe aktywa i zobowiązania ,43 Aktywa netto , ,00 PODZIAŁ WG KRAJU Kraj Kod kraju % Aktywa netto Sny Zjednoczone US 34,79 Szwajcaria CH 11,35 Irlandia IE 7,66 Szwecja SE 2,93 Wielka Brynia GB 1,53 Hiszpania ES 1,12 Środki pieniężne i inne aktywa netto 40,62 Tol Investments (Cost USD ) , ,00 Informacje ogólne1 Ekspozycja bazowa Niezrealizow % any(a) zysk / Aktywa (stra) USD netto Kontrakty na różnice kursowe (CFD) Contracts For Difference Cigna USD ,53 Kumba Iron Ore ZAR ( ) ,51 LVMH EUR ,36 DNB NOK ,34 Assore ZAR ( ) ,34 L'Oreal EUR ,20 Vale ADR USD ( ) ,18 Sanofi EUR ,16 Edenred EUR ( ) ,08 Woolworths AUD ( ) ,08 WHSmith GBP ( ) ,05 United Overseas Bank (L) SGD ,03 Dairy Crest Group GBP ( ) ,03 CSR GBP ,02 Husqvarna SEK ( ) 329 0,00 Verbund EUR ( ) (2 753) (0,01) Konami JPY ( ) (6 561) (0,03) B&M European Value Reteil GBP (9 783) (0,04) Umicore EUR ( ) (11 247) (0,04) Boeing USD ( ) (12 230) (0,05) Zions Bancorporation USD ( ) (12 343) (0,05) CNH Industrial USD ( ) (13 787) (0,05) Noty załączone do sprawozdań finansowych snowią ich integralną część. Wartości procentowe aktywów netto w wykazie inwestycji i w podziale na kraje zosły zaokrąglone. Należy zwrócić uwagę, że podział na kraje w wykazie inwestycji zosł oparty na wartościach rynkowych zgodnie z lokalnymi ogólnie przyjętymi zasadami rachunkowości (Generally Accepted Accounting Principles, GAAP) i nie uwzględnia ekspozycji na instrumenty pochodne. 8

11 Tę stronę celowo pozoswiono pustą. 9

12 Zeswienie aktywów netto na 31 March 2015 SharpeR : NAZWA Łącznie SharpeR Europe Fund : Global Fund WALUTA USD EUR USD AKTYWA Inwestycje w papiery wartościowe według wartości rynkowej Środki pieniężne na rachunkach bankowych i u brokerów Należności z tytułu wyemitowanych Tytułów Uczestnictwa Należności z tytułu dywidend i odsetek Niezrealizowany zysk z tytułu kontraktów na różnice kursowe Niezrealizowany zysk z tytułu walutowych kontraktów terminowych typu forward Zakupione opcje wg wartości rynkowej Aktywa ogółem ZOBOWIĄZANIA Zobowiązania z tytułu zakupionych inwestycji Wydatki do zapłaty Niezrealizowana stra z tytułu kontraktów na różnice kursowe Niezrealizowana stra z tytułu walutowych kontraktów terminowych typu forward Niezrealizowana stra z tytułu kontraktów terminowych futures Niezrealizowana stra z tytułu swapów Wyswione opcje wg wartości rynkowej Inne zobowiązania Kredyty w rachunku bieżącym Zobowiązania ogółem NET ASSETS as at * KOSZT INWESTYCJI *Dla porównania łączne aktywa netto na dzień 31 marca 2015 r. przeliczone na EUR po kursie walutowym z dnia 31 marca 2015 r. wynoszą EUR. Noty załączone do sprawozdań finansowych snowią ich integralną część. 10

13 Zeswienie wartości aktywów netto na Tytuł Uczestnictwa na 31 March 2015 Nazwa walu Tytuły Uczestnictwa pozosjące w obrocie na : Wartość aktywów netto na Tytuł Uczestnictwa na : Wartość aktywów netto na Tytuł Uczestnictwa na : Wartość aktywów netto na Tytuł Uczestnictwa na : Wartość aktywów netto na Tytuł Uczestnictwa na : SharpeR SharpeR Europe Fund - EUR - Tyt. Uczestn. typu A-ACC (EUR) ,92 10, Tyt. Uczestn. typu E-ACC (EUR) ,88 10, Tyt. Uczestn. typu I-ACC (EUR) ,95 10, Tyt. Uczestn. typu Y-ACC (EUR) ,94 10, Y-DIST Shares (EUR) ,93 10, Global Fund - USD - Tyt. Uczestn. typu A-ACC (USD) , Tyt. Uczestn. typu A-ACC (EUR) (Euro / USD , Zabezp.) - Tyt. Uczestn. typu I-ACC (USD) , Tyt. Uczestn. typu Y-ACC (USD) , Tyt. Uczestn. typu Y-ACC (EUR) (Euro / USD , Zabezp.) Noty załączone do sprawozdań finansowych snowią ich integralną część. 11

14 Noty do sprawozdań finansowych 1. Informacje ogólne Spółka jest otwartym funduszem inwestycyjnym zarejestrowanym 23 lipca 2014 r. w Luksemburgu jako przedsiębiorstwo. Spółka podlega przepisom luksemburskim zawartym w części I uswy z 17 grudnia 2010 r. z późniejszymi zmianami dotyczącej przedsiębiorstw zbiorowego inwestowania, która wdraża dyrektywę 2009/65/WE ( Dyrektywa UCITS IV ). Spółka złożyła wniosek o objęcie wszystkich swoich subfunduszy i typów Tytułów Uczestnictwa zarejestrowanych w Wielkiej Brynii nowymi brytyjskimi regulacjami dotyczącymi funduszy składających raporty w Wielkiej Brynii. Wszystkie subfundusze i typy Tytułów Uczestnictwa zosły zakwalifikowane przez Królewski Urząd Skarbowy i Celny (HM Revenue & Customs) jako fundusze składające raporty w Wielkiej Brynii za okres rozliczeniowy rozpoczynający się uruchomieniem pierwszego subfunduszu bądź typu Tytułów Uczestnictwa lub, jeśli przypada później, w dniu pierwszej rejestracji subfunduszu bądź typu Tytułów Uczestnictwa do dystrybucji na rzecz posiadaczy Tytułów Uczestnictwa będących rezydenmi Wielkiej Brynii aż do zakończenia okresu uwzględnionego w niniejszym Sprawozdaniu półrocznym. Stus funduszu składającego raporty będzie obowiązywać w odniesieniu do wszystkich przyszłych okresów rozliczeniowych pod warunkiem przestrzegania wymogów w zakresie corocznej sprawozdawczości określonych w przepisach podatkowych Wielkiej Brynii. Dane dotyczące dochodów podlegające ogłoszeniu są z reguły dostępne sześć miesięcy po zakończeniu roku. Według snu na 31 marca 2015 r. w skład Spółki wchodziły 2 aktywne subfundusze. Członkowie Rady Dyrektorów mogą czasami zamykać pewne subfundusze oraz typy Tytułów Uczestnictwa, a kże dodawać kolejne subfundusze oraz typy Tytułów Uczestnictwa o różnych celach inwestycyjnych. Jest to zależne od uzyskania zgody urzędu CSSF. Od momentu utworzenia spółki do końca niniejszego okresu sprawozdawczego uruchomiono dwa subfundusze. Fundusz SharpeR Europe Fund zosł uruchomiony 8 sierpnia 2014 r. Fundusz Global Fund zosł uruchomiony 30 stycznia 2015 r. 2. Istotne zasady rachunkowości Sprawozdania finansowe są przygotowane zgodnie z wymaganiami prawnymi i regulacyjnymi Luksemburga związanymi z przedsięwzięciami inwestowania zbiorowego. Wycena papierów wartościowych. Inwestycje w papiery wartościowe snowiące przedmiot obrotu na dowolnej giełdzie papierów wartościowych są wyceniane na podswie ostniej dostępnej ceny w czasie wykonywania wyceny na głównej giełdzie papierów wartościowych, na której dokonuje się obrotu kim papierem wartościowym. Papiery wartościowe znajdujące się w obrocie na jakimkolwiek rynku pozagiełdowym są wyceniane w ten sam sposób. Wycena krótkoterminowych zbywalnych papierów dłużnych i instrumentów rynku pieniężnego niebędących w obrocie na rynku regulowanym jest uslana za pomocą metody zamortyzowanych kosztów. Zgodnie z tą metodą zamortyzowany koszt jest określany przez wycenę papieru wartościowego według kosztu pierwotnego, a następnie uwzględnienie (zamortyzowanie) dyskon (premii) w odniesieniu do jego wartości nominalnej przy słej stopie do daty wykupu. Wszystkie inne aktywa są wyceniane w ki sposób, jaki członkowie Rady Dyrektorów uznają za stosowny. Wszystkie papiery wartościowe będące w posiadaniu Spółki są notowane na rynku regulowanym, chyba że w Wykazie inwestycji danego subfunduszu podano inaczej. Zasady dotyczące korekty wartości godziwej. Istnieje możliwość stosowania korekt wartości godziwej, aby chronić interesy posiadaczy Tytułów Uczestnictwa przed wykorzystywaniem trendów giełdowych. Zgodnie z tym, jeśli inwestycje subfunduszu są dokonywane na rynkach, które są zamknięte w czasie wyceny funduszu, członkowie Rady Dyrektorów mogą, odstępując od posnowień wymienionych powyżej w części dotyczącej wyceny papierów wartościowych, zezwolić na korekty wartości papierów wartościowych znajdujących się w danym portfelu, aby dokładniej odzwierciedlały wartość godziwą inwestycji subfunduszu w momencie wyceny. Środki pieniężne na rachunkach bankowych i u maklerów. Środki pieniężne na rachunkach bankowych i u maklerów są wyceniane według wartości nominalnej. Transakcje inwestycyjne dotyczące papierów wartościowych. Transakcje inwestycyjne dotyczące papierów wartościowych są rozliczane według daty zakupu lub sprzedaży papierów wartościowych. Obliczenia kosztu sprzedaży papierów wartościowych są dokonywane przy użyciu przeciętnego kosztu. Kontrakty terminowe futures. Kontrakty terminowe futures są rozliczane według daty otwarcia lub zamknięcia kontraktu. Dalsze płatności są dokonywane lub otrzymywane według portfela każdego dnia w zależności od dziennych fluktuacji wartości indeksu bazowego lub bazowego papieru wartościowego. Wartości te są rejestrowane na potrzeby sprawozdawczości finansowej jako niezrealizowane zyski lub straty według portfela. Niezrealizowane zyski lub straty z inwestycji w kontrakty terminowe futures uwzględniono w Zeswieniu aktywów netto i Wykazie inwestycji. Kalkulacja zrealizowanych zysków i strat jest opar na metodzie FIFO. towe kontrakty terminowe typu forward. towe kontrakty terminowe typu forward są wyceniane na podswie kursów walutowych typu forward dominujących w dniu zamknięcia i odnoszących się do okresu pozosjącego do daty wygaśnięcia. Niezrealizowane zyski lub straty z inwestycji w walutowe kontrakty terminowe typu forward uwzględniono w Zeswieniu aktywów netto i Wykazie inwestycji. Swapy procentowe. Odsetki należne i płatne w związku z kontrakmi swapowymi na stopę procentową są naliczane każdego dnia, a przyszłe zobowiązania wynikające z kontraktu swapowego są wyceniane według stóp rynkowych. Kontrakty swapowe na stopę procentową zosły przedswione w Zeswieniu aktywów netto i Wykazie inwestycji. Swapy na zwłokę w spłacie kredytu. Płacone i otrzymywane premie wynikające z kontraktów swapowych na zwłokę w spłacie kredytu, umożliwiających kupno lub sprzedaż zabezpieczenia przed zdarzeniem kredytowym, są rejestrowane narasjąco każdego dnia i mają odzwierciedlenie w posci dochodu netto. Przyszłe zobowiązania wynikające z kontraktu swapowego są wyceniane według stóp rynkowych. Kontrakty swapowe na zwłokę w spłacie kredytu zosły przedswione w Zeswieniu aktywów netto i Wykazie inwestycji. Kontrakty opcyjne. Zakupione opcje są rejestrowane jako inwestycje po możliwej do uzyskania wartości rynkowej. Wyswione lub sprzedane opcje są rejestrowane jako zobowiązania na podswie kosztu zamknięcia pozycji. Jeśli wykonanie opcji powoduje rozliczenie pieniężne, różnica między premią a przychodem z rozliczenia jest rejestrowana jako zrealizowany zysk lub zrealizowana stra. Gdy opcja jest zamykana, różnica między premią a kosztem zamknięcia pozycji jest rejestrowana jako zrealizowany zysk lub zrealizowana stra. Gdy opcja wygasa, premia jest rejestrowana jako zrealizowany zysk w odniesieniu do wyswionych opcji lub jako zrealizowana stra w odniesieniu do zakupionych opcji. Kontrakty na różnice kursowe (CFD). Kontrakty na różnice kursowe to kontrakty zawierane między maklerem a Spółką, na mocy których strony 12

15 Noty do sprawozdań finansowych - ciąg dalszy zgadzają się realizować wzajemne płatności w celu odtworzenia ekonomicznych konsekwencji utrzymywania długiej i krótkiej pozycji w bazowym papierze wartościowym. Kontrakty na różnice kursowe odzwierciedlają kże wszystkie działania przedsiębiorstw, które mają miejsce. Po zamknięciu kontraktu Spółka rejestruje zrealizowany zysk lub zrealizowaną stratę, które są równe różnicy między wartością kontraktu w momencie jego otwarcia i zamknięcia. Wycena kontraktów na różnice kursowe jest opar na bazowym papierze wartościowym. Kontrakty te zosły przedswione w Zeswieniu aktywów netto i Wykazie inwestycji. ty obce. Członkowie Rady Dyrektorów określają wyznaczoną walutę każdego subfunduszu. Wszystkie transakcje denominowane w waluch obcych w danym okresie są przeliczane na wyznaczoną walutę subfunduszu według kursu walutowego dominującego w dniu transakcji. Aktywa i zobowiązania na 31 marca 2015 r. zosły przeliczone według kursów walutowych dominujących tego dnia. Papiery wartościowe w depozycie. Papiery wartościowe wymienione w Wykazie inwestycji mogą być wykorzystywane jako zabezpieczenie otwartych ekspozycji derywatowych. W kiej sytuacji papiery wartościowe będą deponowane, aby uniemożliwić handel nimi. Transakcje Tytułami Uczestnictwa funduszu. Cena emisyjna i cena wykupu przypadająca na Tytuł Uczestnictwa każdego subfunduszu odpowiada wartości aktywów netto przypadającej na Tytuł Uczestnictwa w dniu dokonania transakcji i może zosć skorygowana zgodnie z zasadami korygowania cen. Zasady korygowania cen. Rada Dyrektorów Spółki wdrożyła zasady korygowania cen, aby chronić interesy posiadaczy Tytułów Uczestnictwa Spółki. Celem korygowania cen jest alokacja kosztów związanych z dużymi wpływami i wypływami na rzecz inwestorów dokonujących transakcji danego dnia, dzięki czemu możliwa jest ochrona długoterminowych posiadaczy Tytułów Uczestnictwa przed najgorszymi skutkami rozwodnienia. Cel ten jest osiągany poprzez korektę ceny, po jakiej zawierane są transakcje w subfunduszu. Innymi słowy, ceny subfunduszu mogą być korygowane w górę lub w dół w zależności od poziomu i typu transakcji przeprowadzanych przez inwestorów danego dnia. Dzięki temu istniejący i pozosli posiadacze Tytułów Uczestnictwa nie ponoszą strat wynikających z nieodpowiedniego poziomu rozwodnienia. Spółka podejmuje działania korygujące cenę tylko wówczas, gdy występują znaczne przepływy, które prawdopodobnie będą miały istotny wpływ na istniejących i pozosłych posiadaczy Tytułów Uczestnictwa. Korekty będą dokonywane przy użyciu normalnych kosztów transakcyjnych dotyczących danych aktywów, w które zainwestował subfundusz, i nie przewiduje się, by przekroczyły 2% ceny. Aby chronić interesy posiadaczy Tytułów Uczestnictwa, w wyjątkowych okolicznościach Rada Dyrektorów Spółki może jednak podjąć decyzję o tym, by korekty przekroczyły 2% ceny. Po skorygowaniu ceny sje się ona ceną oficjalną danego typu Tytułów Uczestnictwa w odniesieniu do wszystkich transakcji danego dnia. Koszty założenia. Koszty poniesione w związku z uruchamianiem nowych subfunduszy będą doliczane do bieżących wydatków operacyjnych. Dochód. Dywidendy od akcji są uznawane, gdy dany papier wartościowy jest notowany z ceną pomniejszoną o dywidendę. Odsetki są rozliczane na zasadzie memoriałowej. Konsolidacja. Połączone sprawozdania finansowe zosły przedswione w dolarach amerykańskich i odpowiadają całościowym sprawozdaniom finansowym różnych subfunduszy. Wartości dotyczące subfunduszy określone w waluch innych niż dolar amerykański zosły przeliczone po kursach walutowych obowiązujących na koniec okresu. 3. Opłaty za zarządzanie inwestycjami i inne transakcje z zarządzającym lub jego podmiomi stowarzyszonymi HEADER Spółka FIL WITH Fund BACKGROUND Management Limited ( FFML ) pobiera miesięczną opłatę za zarządzanie inwestycjami obliczaną oddzielnie dla każdego subfunduszu i naliczaną w każdym dniu wyceny w walucie referencyjnej subfunduszu w wysokości rocznej swki wynoszącej do 1,25% wartości aktywów netto w przypadku Tytułów Uczestnictwa typu A i E oraz do 0,85% wartości aktywów netto w przypadku Tytułów Uczestnictwa typu I oraz Y w odniesieniu do funduszy SharpeR. Z drugiej strony roczna swka wynosi do 1,50% wartości aktywów netto w przypadku Tytułów Uczestnictwa typu A oraz do 1,00% wartości aktywów netto w przypadku Tytułów Uczestnictwa typu I oraz Y w odniesieniu do funduszy. Ponadto spółka FFML jest uprawniona do otrzymywania rocznej opłaty za wyniki, odpowiadającej danej swce opłaty za wyniki pomnożonej przez wzrost wartości aktywów netto na Tytuł Uczestnictwa każdego typu pozosjący w obrocie w odniesieniu do roku finansowego Spółki z zastrzeżeniem zasady kroczącego maksimum (high water mark), z uwzględnieniem zwrotu z odpowiedniego pieniężnego indeksu porównawczego, powiększonej w stosownych przypadkach o stopę graniczną. Podswa do obliczania opłat za wyniki zosła w pełni wytłumaczona w Prospekcie, który wszyscy inwestorzy powinni przeczyć, zanim zaczną inwestować. Odpowiednie swki opłat za wyniki, stopy graniczne oraz indeksy porównawcze w odniesieniu do danego subfunduszu są następujące: Nazwa subfunduszu Performance fee SharpeR Europe Fund 10% N/A Global Fund Hurdle rate Comparative Index 10% 2% (capped) W przypadku typów Tytułów Uczestnictwa denominowanych w EUR: stopa ICE LIBOR jednodniowych depozytów w EUR W przypadku typów Tytułów Uczestnictwa denominowanych w USD: stopa ICE LIBOR jednodniowych depozytów w USD W przypadku typów Tytułów Uczestnictwa denominowanych w EUR: stopa ICE LIBOR jednodniowych depozytów w EUR W przypadku typów Tytułów Uczestnictwa denominowanych w USD: stopa ICE LIBOR jednodniowych depozytów w USD HEADER WITH BACKGROUND Wyżej wymienione indeksy porównawcze są wykorzystywane wyłącznie w celu obliczenia opłat za wyniki i w związku z tym nie należy ich w żadnym razie traktować jako odzwierciedlenia konkretnego stylu inwestycyjnego. Spółka FFML może według własnego uznania okresowo zrzec się dowolnej opłaty lub wszystkich opłat w odniesieniu do każdego subfunduszu. Spółka FFML pokrywa wszystkie wydatki poniesione przez nią i jej podmioty stowarzyszone oraz doradców w związku z usługami świadczonymi przez 13

16 Noty do sprawozdań finansowych - ciąg dalszy nią na rzecz Spółki. Prowizje maklerskie, opłaty transakcyjne oraz inne koszty operacyjne Spółki są opłacane przez Spółkę. W rozpatrywanym okresie nie było żadnych transakcji Spółki przeprowadzonych za pośrednictwem powiązanych maklerów. W okresie zakończonym 31 marca 2015 r. powiązanym maklerom nie wypłacono żadnych prowizji maklerskich. Spółka FFML przeprowadza okresowo pewne transakcje portfelowe z wybranymi maklerami, którzy zgadzają się zwrócić pewną część prowizji od tych transakcji, aby zrekompensować wydatki Spółki, ale w rozpatrywanym okresie nie przeprowadzono żadnych kich transakcji. 4. Honoraria członków Rady Dyrektorów HEADER Wszyscy członkowie WITH BACKGROUND Rady Dyrektorów są stowarzyszeni ze spółką FIL i zrzekli się honorariów przysługujących im za okres zakończony 31 marca 2015 r., w związku z czym w tym okresie nie wypłacono żadnych honorariów członków Rady Dyrektorów. 5. Pożyczanie papierów wartościowych Według snu na 31 marca 2015 r. nie było żadnych pozosjących w obrocie pożyczonych papierów wartościowych. 6. Opodatkowanie Spółka nie podlega obciążeniu żadnymi luksemburskimi podatkami dochodowymi, podatkami od zrealizowanych lub niezrealizowanych zysków kapiłowych ani podatkami potrącanymi u źródła. Subfundusze podlegają rocznemu podatkowi subskrypcyjnemu w wysokości 0,05%, który jest obliczany i płacony kwarlnie od wartości aktywów netto subfunduszy na ostni dzień każdego kwarłu kalendarzowego. Obniżona swka podatku wynosząca 0,01% rocznie w odniesieniu do aktywów netto będzie mieć zastosowanie do typów Tytułów Uczestnictwa, które są sprzedawane lub posiadane wyłącznie przez inwestorów instytucjonalnych w rozumieniu art. 174 znowelizowanej uswy z 17 grudnia 2010 r. Dochody kapiłowe, dywidendy oraz odsetki z papierów wartościowych mogą podlegać podatkowi od dochodów kapiłowych, podatkom u źródła lub innym podatkom nakładanym przez dany kraj pochodzenia Spółka i posiadacze Tytułów Uczestnictwa mogą nie uzyskać zwrotu kich podatków. 7. Wyrównanie Dla wszystkich typów Tytułów Uczestnictwa we wszystkich subfunduszach działają mechanizmy wyrównujące dochody. Celem tych mechanizmów jest zagwarantowanie, że dochód na Tytuł Uczestnictwa wypłacany w okresie dystrybucji nie będzie zależny od zmian w liczbie Tytułów Uczestnictwa w emisji w tym okresie. Obliczenia związane z wyrównywaniem dochodów są wykonywane na podswie dochodu netto z inwestycji. 8. Środki pieniężne utrzymywane u maklerów Według snu na 31 marca 2015 r. odnotowano należne depozyty i zabezpieczenia gotówkowe, które były utrzymywane w posci sald środków pieniężnych u maklerów i zosły uwzględnione w pozycji Środki pieniężne na rachunkach bankowych i u maklerów znajdującej się w Zeswieniu aktywów netto. W poniższej beli przedswiono strukturę kich depozytów i zabezpieczeń w posci środków pieniężnych utrzymywanych u maklerów 31 marca 2015 r. według subfunduszy: Nazwa subfunduszu Środki pieniężne maklerzy SharpeR Europe Fund EUR Zobowiązania związane z instrumenmi pochodnymi Powsłe kwoty zobowiązań według kategorii finansowych instrumentów pochodnych na 31 marca 2015 r. wynoszą: Nazwa subfunduszu Kontrakty na Kontrakty różnice towe kontrakty terminowe kursowe (CFD) terminowe typu forward futures Options Swapy na zwłokę w spłacie kredytu Swapy procentowe Global Fund USD SharpeR Europe Fund EUR Wartość zobowiązań oblicza się zgodnie z wytycznymi EUNGiPW nr 10/ Zeswienie zmian w inwestycjach Lis z wyszczególnieniem wszystkich transakcji kupna i sprzedaży dotyczących każdego subfunduszu dokonanych w analizowanym okresie jest dostępna bezpłatnie na żądanie w siedzibie Spółki oraz we wszystkich spółkach zarejestrowanych jako Dystrybutorzy Spółki. W dowolnym momencie w danym okresie istnieje możliwość uzyskania informacji na temat wszystkich papierów wartościowych subfunduszu, w który inwestuje inwestor. Informacje te są dostępne na żądanie po skonktowaniu się z obsługującym danego inwestora przedswicielem spółki Fidelity. 11. Kursy walutowe Kursy USD na 31 marca 2015 r. zosły podane poniżej. Kurs walutowy Kurs walutowy Australian Dollar (AUD) Polish zloty (PLN) Danish krone (DKK) Pound Sterling (GBP) Euro (EUR) Singapore dollar (SGD) Hong Kong dollar (HKD) South African rand (ZAR) Japanese yen (JPY) Swedish krona (SEK) Norwegian krone (NOK) Swiss franc (CHF)

17 Spis adresów Siedziba spółki Fidelity 2a, Rue Albert Borschette B.P L-1021 Luksemburg Spółka Zarządzająca FIL Investment Management (Luxembourg) S.A. 2a, Rue Albert Borschette B.P L-1021 Luksemburg Zarządzający FIL Fund Management Limited Pembroke Hall 42 Crow Lane Pembroke HM19 Bermudy Powiernik Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A. 2-8, avenue Charles de Gaulle B.P. 403 L-2014 Luksemburg Główny Dystrybutor FIL Distributors Pembroke Hall 42 Crow Lane Pembroke HM19 Bermudy Dystrybutorzy Tytułów Uczestnictwa FIL Distributors International Limited PO Box HM670 Hamilton HMCX Bermudy Telefon: (1) Faks: (1) FIL Investments International Oakhill House 130 Tonbridge Road Hildenborough Tonbridge, Kent TN11 9DZ Wielka Brynia (dopuszczony przez będący organem regulacyjnym Urząd Nadzoru Finansowego [Financial Conduct Authority]) Telefon: (44) Faks: (44) FIL Pensions Management Oakhill House 130 Tonbridge Road Hildenborough Tonbridge, Kent TN11 9DZ Wielka Brynia Telefon: (44) Faks: (44) FIL (Luxembourg) S.A. 2a, rue Albert Borschette B.P L-1021 Luxemburg Telefon: (352) Faks: (352) FIL Investment Services GmbH Kasnienhöhe 1 D Kronberg im Taunus Telefon: (49) Faks: (49) FIL Gestion Washington Plaza 29 rue de Berri F Paryż Telefon: (33) FIL Investment Management (Singapore) Limited 8 Marina View No Asia Square Tower 1 Singapur Telefon: (65) Faks: (65) Rejestrator, agent transferowy, agent ds. usług administracyjnych i agent lokalny FIL Investment Management (Luxembourg) S.A. 2a, Rue Albert Borschette B.P L-1021 Luksemburg Przedswiciel na Austrię UniCredit Bank Austria AG Lassallestrasse 1 A-1020 Wiedeń Przedswiciel na Danię P/F BankNordik Attn.: Backoffice Amagerbrogade DK-2300 Copenhagen S Przedswiciel na Francję BNP Paribas Securities Services S.A. 3 rue d Antin F Paryż Przedswiciel na Irlandię FIL Fund Management (Ireland) Limited First Floor Marconi House Digges Lane Dublin 2 Représennt en Norwegia FIL (Luxembourg) S.A. 2a, rue Albert Borschette B.P L-1021 Luxemburg Telefon: (352) Faks: (352) Przedswiciel na Singapur FIL Investment Management (Singapore) Limited 8 Marina View No Asia Square Tower 1 Singapur Przedswiciel i agent płatności na Szwajcarię BNP Paribas Securities Services Paris, succursale de Zurich Selnaustrasse 16 CH-8002 Zurych Przedswiciel na Wielką Brynię FIL (Luxembourg) S.A. Oakhill House 130 Tonbridge Road Hildenborough Tonbridge, Kent TN11 9DZ Wielka Brynia (dopuszczony przez będący organem regulacyjnym Urząd Nadzoru Finansowego [Financial Conduct Authority]) Rewident PricewaterhouseCoopers, Société coopérative 2, rue Gerhard Mercator B.P L-1014 Luksemburg 15

18 , Fidelity Worldwide Investment, logo Fidelity Worldwide Investment i symbol są znakami towarowymi spółki FIL Limited

Półroczne sprawozdanie finansowe

Półroczne sprawozdanie finansowe Société d investissement à capil variable Założona w Luksemburgu RCS Luxembourg B 189 202 Półroczne sprawozdanie finansowe For the period ended 31 March 2015 Niezbadane Niniejsze Sprawozdanie półroczne

Bardziej szczegółowo

Prospekt. Fidelity Funds. Société d investissement à capital variable Założona w Luksemburgu

Prospekt. Fidelity Funds. Société d investissement à capital variable Założona w Luksemburgu Fidelity Funds Société d investissement à capital variable Założona w Luksemburgu Prospekt Nijszy prospekt jest ważny tylko z załączonym aneksem z lipca 2013 r. FIDELITY FUNDS Aneks do Prospektu z marca

Bardziej szczegółowo

Fidelity Funds. Société d investissement à capital variable Założona w Luksemburgu. Prospekt

Fidelity Funds. Société d investissement à capital variable Założona w Luksemburgu. Prospekt Fidelity Funds Société d investissement à capital variable Założona w Luksemburgu Prospekt WAŻNE INFORMACJE WAŻNE: W razie wystąpienia wątpliwości odnoś do treści nijszego Prospektu należy skontaktować

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT. Dążenie do efektywnych inwestycji

PROSPEKT. Dążenie do efektywnych inwestycji F I D E L I T Y F U N D S S P Ó Ł K A I N W E S T Y C Y J N A O Z M I E N N Y M K A P I TA L E ( S O C I É T É D I N V E S T I S S E M E N T À C A P I TA L VA R I A B L E ) ZAŁO ONA W LUKSEMBURGU PROSPEKT

Bardziej szczegółowo

MULTI UNITS LUXEMBOURG Société d investissement à capital variable Luksemburg

MULTI UNITS LUXEMBOURG Société d investissement à capital variable Luksemburg Société d investissement à capital variable Luksemburg Prospekt emisyjny Lipiec 2010 Niniejszy Prospekt jest ważny wyłącznie wraz z załączonym ostatnim raportem rocznym i gdy ma to zastosowanie z niezbadanym

Bardziej szczegółowo

Półroczne sprawozdanie finansowe

Półroczne sprawozdanie finansowe Funds Société d investissement à capital variable Założona w Luksemburgu Numer w luksemburskim rejestrze spółek handlowych (R.C.S. Luxembourg): B 34 036 Półroczne sprawozdanie finansowe Za okres zakończony

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT BLACKROCK GLOBAL FUNDS

PROSPEKT BLACKROCK GLOBAL FUNDS PROSPEKT BLACKROCK GLOBAL FUNDS Zastrzeżenie Niniejszy Prospekt zawiera informacje także o tych Funduszach BlackRock Global Funds, których tytuły uczestnictwa nie będą zbywane na terytorium Rzeczypospolitej

Bardziej szczegółowo

BlackRock Global Funds

BlackRock Global Funds BlackRock Global Funds Prospekt 15 lutego 2013 r. Zastrzeżenie Niniejszy Prospekt zawiera informacje także o tych Funduszach BlackRock Global Funds, których tytuły uczestnictwa nie będą zbywane na terytorium

Bardziej szczegółowo

BlackRock Global Funds

BlackRock Global Funds BlackRock Global Funds Prospekt 15 grudnia 2011 r. Spis treści Strona Podstawowe informacje o BlackRock Global Funds 2 Ogólne informacje 3 Dystrybucja 4 Zarząd i administracja 5 Zapytania 5 Zarząd 6 Definicje

Bardziej szczegółowo

PDOK PIONEER PEKAO TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SPÓŁKA AKCYJNA. 02-675 Warszawa, ul. Wołoska 5 OGŁASZA

PDOK PIONEER PEKAO TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SPÓŁKA AKCYJNA. 02-675 Warszawa, ul. Wołoska 5 OGŁASZA PIONEER PEKAO TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SPÓŁKA AKCYJNA 02-675 Warszawa, ul. Wołoska 5 OGŁASZA SPRAWOZDANIE FINANSOWE PIONEER DYNAMICZNEJ OCHRONY KAPITAŁU SPECJALISTYCZNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT* BLACKROCK STRATEGIC FUNDS

PROSPEKT* BLACKROCK STRATEGIC FUNDS PROSPEKT* BLACKROCK STRATEGIC FUNDS * Niniejszy prospekt ( Prospekt ) należy czytać w powiązaniu z dodatkiem ( Dodatek ) z 15 września 2014 r. dotyczącym BlackRock Emerging Markets Allocation Fund i w

Bardziej szczegółowo

HSBC GLOBAL INVESTMENT FUNDS

HSBC GLOBAL INVESTMENT FUNDS HSBC GLOBAL INVESTMENT FUNDS fundusz inwestycyjny o zmiennym kapitale zakładowym zarejestrowany w Luksemburgu PROSPEKT INFORMACYJNY LIPIEC 2012 r. 1 Spis treści WAŻNE INFORMACJE...4 CZĘŚĆ 1 INFORMACJE

Bardziej szczegółowo

BlackRock Global Funds. Prospekt. 31 marca 2010 r.

BlackRock Global Funds. Prospekt. 31 marca 2010 r. BlackRock Global Funds Prospekt 31 marca 2010 r. Spis treści Strona Podstawowe informacje o BlackRock Global Funds 2 Ogólne informacje 3 Dystrybucja 3 Zarząd i administracja 4 Zapytania 4 Zarząd 5 Definicje

Bardziej szczegółowo

Allianz Global Investors Fund. Zbadany raport roczny na dzień 30 września 2007 r. Allianz Global Investors Luxembourg S. A.

Allianz Global Investors Fund. Zbadany raport roczny na dzień 30 września 2007 r. Allianz Global Investors Luxembourg S. A. Zbadany raport roczny na dzień 30 września 2007 r. Allianz Global Investors Fund Société d Investissement à Capital Variable Allianz Global Investors Luxembourg S. A. Allianz Global Investors Fund Informacje

Bardziej szczegółowo

Robeco Capital Growth Funds

Robeco Capital Growth Funds Robeco Capital Growth Funds Spółka inwestycyjna o zmiennym kapitale SICAV, utworzona zgodnie z prawem Wielkiego Księstwa Luksemburga RCS B58 959 Raport półroczny 1 lipca 31 grudnia 2009 r. Spis treści

Bardziej szczegółowo

Zbadany raport roczny na dzień 31 grudnia 2009 r.

Zbadany raport roczny na dzień 31 grudnia 2009 r. R.C.S. Luxembourg B 115.129 Zbadany raport roczny na dzień 31 grudnia 2009 r. Na podstawie niniejszego sprawozdania finansowego nie można subskrybować akcji. Zapisy na akcje przyjmuje się wyłącznie na

Bardziej szczegółowo

SUBFUNDUSZ PKO AKCJI RYNKÓW WSCHODZĄCYCH

SUBFUNDUSZ PKO AKCJI RYNKÓW WSCHODZĄCYCH SUBFUNDUSZ PKO AKCJI RYNKÓW WSCHODZĄCYCH Sprawozdanie finansowe za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2013 r. Zawartość: Opinia niezależnego biegłego rewidenta przygotowana przez PricewaterhouseCoopers

Bardziej szczegółowo

Schroder International Selection Fund Prospekt informacyjny. (otwarta spółka inwestycyjna z siedzibą w Luksemburgu) luty 2015 r.

Schroder International Selection Fund Prospekt informacyjny. (otwarta spółka inwestycyjna z siedzibą w Luksemburgu) luty 2015 r. Schroder International Selection Fund Prospekt informacyjny (otwarta spółka inwestycyjna z siedzibą w Luksemburgu) luty 2015 r. Polska Schroder International Selection Fund (otwarta spółka inwestycyjna

Bardziej szczegółowo

HSBC PORTFOLIOS. spółka inwestycyjna o zmiennym kapitale zarejestrowana w Luksemburgu PROSPEKT LIPIEC 2009

HSBC PORTFOLIOS. spółka inwestycyjna o zmiennym kapitale zarejestrowana w Luksemburgu PROSPEKT LIPIEC 2009 HSBC PORTFOLIOS spółka inwestycyjna o zmiennym kapitale zarejestrowana w Luksemburgu PROSPEKT LIPIEC 2009 SPIS TREŚCI WAŻNE INFORMACJE... 3 CZĘŚĆ 1 INFORMACJE OGÓLNE... 4 1.1. CELE I POLITYKA INWESTYCYJNA

Bardziej szczegółowo

Prospekt SKANDIA INVESTMENT FUNDS. spółki inwestycyjnej o kapitale zmiennym. z dnia 23 czerwca 2008 r.

Prospekt SKANDIA INVESTMENT FUNDS. spółki inwestycyjnej o kapitale zmiennym. z dnia 23 czerwca 2008 r. Prospekt SKANDIA INVESTMENT FUNDS spółki inwestycyjnej o kapitale zmiennym z dnia 23 czerwca 2008 r. Niniejszy Prospekt został przygotowany zgodnie z wydaną przez Urząd ds. Usług Finansowych Instrukcją

Bardziej szczegółowo

GLOBAL PARTNERS Société d'investissement à capital variable Otwarte towarzystwo inwestycyjne działające zgodnie z prawem luksemburskim UCITS

GLOBAL PARTNERS Société d'investissement à capital variable Otwarte towarzystwo inwestycyjne działające zgodnie z prawem luksemburskim UCITS P R O S P E K T GLOBAL PARTNERS Société d'investissement à capital variable Otwarte towarzystwo inwestycyjne działające zgodnie z prawem luksemburskim UCITS Prospekt emisyjny Zezwala się na subskrypcję

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie finansowe PKO Strategii Obligacyjnych fundusz inwestycyjny zamknięty. za okres od 18 marca do 31 grudnia 2014 roku.

Sprawozdanie finansowe PKO Strategii Obligacyjnych fundusz inwestycyjny zamknięty. za okres od 18 marca do 31 grudnia 2014 roku. Sprawozdanie finansowe PKO Strategii Obligacyjnych fundusz inwestycyjny zamknięty za okres od 18 marca do 31 grudnia 2014 roku. LIST DO UCZESTNIKÓW Szanowni Państwo, Przedstawiamy Państwu sprawozdanie

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE Z DNIA 30 CZERWCA 2015 r. O ZMIANIE STATUTU UNIFUNDUSZE SPECJALISTYCZNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO

OGŁOSZENIE Z DNIA 30 CZERWCA 2015 r. O ZMIANIE STATUTU UNIFUNDUSZE SPECJALISTYCZNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO OGŁOSZENIE Z DNIA 30 CZERWCA 2015 r. O ZMIANIE STATUTU UNIFUNDUSZE SPECJALISTYCZNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO Niniejszym, Union Investment Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ogłasza o zmianie

Bardziej szczegółowo

STATUT. KBC DALEKOWSCHODNI Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego. ROZDZIAŁ I [Postanowienia ogólne] Artykuł 1 Fundusz

STATUT. KBC DALEKOWSCHODNI Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego. ROZDZIAŁ I [Postanowienia ogólne] Artykuł 1 Fundusz STATUT KBC DALEKOWSCHODNI Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego ROZDZIAŁ I [Postanowienia ogólne] Artykuł 1 Fundusz 1. Fundusz jest osobą prawną i prowadzi działalność pod nazwą KBC DALEKOWSCHODNI Fundusz

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT INFORMACYJNY 2012

PROSPEKT INFORMACYJNY 2012 PROSPEKT INFORMACYJNY 2012 ING DOBROWOLNEGO FUNDUSZU EMERYTALNEGO ZARZĄDZANEGO PRZEZ ING POWSZECHNE TOWARZYSTWO EMERYTALNE S.A. (ING PTE S.A.) Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE PRZY UL. TOPIEL 12. INTERNET: WWW.INGIKZE.PL

Bardziej szczegółowo

Allianz Global Investors Fund. Zbadany raport roczny na dzień 30 września 2008 r. Allianz Global Investors Luxembourg S. A.

Allianz Global Investors Fund. Zbadany raport roczny na dzień 30 września 2008 r. Allianz Global Investors Luxembourg S. A. Zbadany raport roczny na dzień 30 września 2008 r. Allianz Global Investors Fund Société d Investissement à Capital Variable Allianz Global Investors Luxembourg S. A. Allianz Global Investors Fund Informacje

Bardziej szczegółowo

Prospekt Informacyjny 2014

Prospekt Informacyjny 2014 Otwarty Fundusz Emerytalny Prospekt Informacyjny 2014 Sporządzony 4 maja 2015 roku Prospekt Informacyjny Aviva Otwartego Funduszu Emerytalnego Aviva BZ WBK Sporządzony w Warszawie 4 maja 2015 roku Aviva

Bardziej szczegółowo

Prospekt Informacyjny ING Otwartego Funduszu Emerytalnego (ING OFE) (do 4 kwietnia 2008 ING Nationale-Nederlanden Polska OFE)

Prospekt Informacyjny ING Otwartego Funduszu Emerytalnego (ING OFE) (do 4 kwietnia 2008 ING Nationale-Nederlanden Polska OFE) 1 Prospekt Informacyjny ING Otwartego Funduszu Emerytalnego (ING OFE) (do 4 kwietnia 2008 ING Nationale-Nederlanden Polska OFE) Zarządzanego przez ING Powszechne Towarzystwo Emerytalne S.A. (do 4 kwietnia

Bardziej szczegółowo

SUBFUNDUSZ PKO BIOTECHNOLOGII I INNOWACJI GLOBALNY

SUBFUNDUSZ PKO BIOTECHNOLOGII I INNOWACJI GLOBALNY SUBFUNDUSZ PKO BIOTECHNOLOGII I INNOWACJI GLOBALNY Sprawozdanie finansowe za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2013 r. Zawartość: Opinia niezależnego biegłego rewidenta przygotowana przez PricewaterhouseCoopers

Bardziej szczegółowo

SKONSOLIDOWANY RAPORT ŚRÓDROCZNY GRUPY KAPITAŁOWEJ GLOBE TRADE CENTRE S. A. ZA OKRESY TRZECH I DZIEWIĘCIU MIESIĘCY ZAKOŃCZONE 30 WRZEŚNIA 2014 R.

SKONSOLIDOWANY RAPORT ŚRÓDROCZNY GRUPY KAPITAŁOWEJ GLOBE TRADE CENTRE S. A. ZA OKRESY TRZECH I DZIEWIĘCIU MIESIĘCY ZAKOŃCZONE 30 WRZEŚNIA 2014 R. SKONSOLIDOWANY RAPORT ŚRÓDROCZNY GRUPY KAPITAŁOWEJ GLOBE TRADE CENTRE S. A. ZA OKRESY TRZECH I DZIEWIĘCIU MIESIĘCY ZAKOŃCZONE 30 WRZEŚNIA R. Miejsce i data publikacji: Warszawa 13 listopada r. 1 GLOBE

Bardziej szczegółowo