WYNIKI GRUPY KAPITAŁOWEJ OPEN FINANCE S.A. ZA H ROKU

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "WYNIKI GRUPY KAPITAŁOWEJ OPEN FINANCE S.A. ZA H1 2015 ROKU"

Transkrypt

1 WYNIKI GRUPY KAPITAŁOWEJ OPEN FINANCE S.A. ZA H ROKU Prezentacja wyników finansowych dla Inwestorów i Analityków Warszawa, 19 sierpnia 2015 roku

2 NAJWAŻNIEJSZE DANE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ OPEN FINANCE S.A. ZMIANA DANE NA KONIEC H % * Oddziały (163) + 3% * Kapitał własny (381,7 mln zł)***** + 80% ** Zysk netto (14,5 mln zł)***** 0% ** Przychody (180,3 mln zł) + 19% ** EBITDA (38 mln zł) *** +3,2 p.p. ** ROE (7,9%) **** Dane porów naw cze przekształcone w zw iązku ze zmianą polityki rachunkow ości, nota 6.3 do skonsolidow anego raportu półrocznego za okres 6 miesięcy 2015 roku. * porów nanie do 31 grudnia 2014 roku ** porów nanie do H *** EBITDA - zysk przed opodatkow aniem, odsetkami i amortyzacją **** ROE - zw rot z kapitału w łasnego liczony jako stosunek zannualizow anego zysku netto za okres do kapitału w łasnego na początek okresu ***** przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej Strona 1

3 NASZA MISJA I STRUKTURA GRUPY KAPITAŁOWEJ OPEN FINANCE S.A. NASZA MISJA Budujemy Grupę Finansową - zdecydowanego lidera w swojej kategorii w Europie Centralnej i Wschodniej Naszym docelowym Klientem są głownie gospodarstwa domowe, a ambicją dotarcie do jak największej ilości gospodarstw domowych Chcemy dostarczać skoncentrowaną i dedykowaną ofertę produktową: a) pośrednictwo kredytowe (finansowanie nieruchomości i kredyty konsumenckie) Open Finance i Home Broker b) doradztwo i pośrednictwo w produktach inwestycyjnych Open Finance i Home Broker: I. regularne, długookresowe oszczędzanie II. jednorazowe inwestycje z przewagą produktów depozytowych i z gwarancją kapitału III. ubezpieczenia na życie oraz majątkowe w tym również ubezpieczenia komunikacyjne c) produkty ubezpieczeniowe "life" Open Life d) doradztwo i pośrednictwo w obrocie nieruchomościami Home Broker e) portfelowy asset-management "dla każdego" Open Finance i Home Broker f) dedykowane, własne fundusze inwestycyjne Open Finance TFI 100% 76,25% * 49% 49% * udział wg stanu na dzień roku Strona 2

4 ZMIANY NAJWAŻNIEJSZE DZIAŁANIA W GRUPIE W PIERWSZYM PÓŁROCZU Zmiana modelu biznesowego odchodzenie od oddziałów typu store-front na oddziały typu office hub (duże powierzchnie biurowo-sprzedażowe mieszczące doradców nieruchomościowych i finansowych); Przeorientowanie wydatków marketingowych na pozyskanie klienta spoza Internetu; Przeniesienie punktu ciężkości ośrodków zysków na spółki portfelowe (Open Finance TFI i Open Life); Rozwój multiagencji ubezpieczeniowej w strukturach Grupy; dotarcie do obecnych i nowych klientów z szeroką ofertą ochronną; Dalszy rozwój w segmencie kredytów gotówkowych i firmowych; Dostosowanie modelu dystrybucji ubezpieczeń z elementem inwestycyjnym do oczekiwań Komisji Nadzoru Finansowego zakomunikowanych rynkowi, a w szczególności do wprowadzenia procesu dystrybucji tych produktów w modelu agencyjnym; Strona 3

5 SKONSOLIDOWANY ZYSK NETTO GRUPY KAPITAŁOWEJ OPEN FINANCE S.A. (przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej) % Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 dane w tys. zł 57% Wyniki za rok 2014 zostały przekształcone w związku ze zmianą polityki rachunkowości opisaną w raporcie półrocznym za okres 6 miesięcy 2015 roku. Zysk netto w H jest o 80% wyższy w stosunku do zysku netto wypracowanego przez Grupę OF w H Strona 4

6 PLN'000 KONTRYBUCJA POSZCZEGÓLNYCH SPÓŁEK DO SKONSOLIDOWANYCH PRZYCHODÓW GRUPY KAPITAŁOWEJ KONTRYBUCJA SPÓŁEK GRUPY KAPITAŁOWEJ DO SKONSOLIDOWANYCH PRZYCHODÓW W H % OF HB OF TFI korekty konsolidacyjne Przychody skonsolidowane Korekty konsolidacyjne do przychodów w okresie H dotyczą wyłączeń transakcji pomiędzy spółkami Grupy. Strona 5

7 PLN'000 Kredyty hipoteczne Kredyty gotówkowe Plany regularnego oszczędzania Ubezpieczenia Jednorazowe produkty inwestycyjne ROR-y Produkty depozytowe Zarządzanie aktywami i funduszami Inne Pośrednictwo w obrocie nieruchomości Razem przychody z pośrednictwa DYSTRYBUCJA PRZYCHODÓW GRUPY KAPITAŁOWEJ OPEN FINANCE S.A. Segment: Zarządzanie aktywami i funduszami Segment: Inne Segment: Pośrednictwo w obrocie nieruchomości DYSTRYBUCJA PRZYCHODÓW W H % 1% 2% % 3% 1% 7% % % 141%% 17% 17% 100% 100% % 100% PRZYCHODY Segment: Produkty inwestycyjne Segment: Produkty kredytowe 0% % % 13% 10% 5% 3% 6% % % % 5% - PLN'000 0 H * H * Przychody za okres H zostały przekształcone w związku ze zmianą polityki rachunkowości opisaną w nocie 6.3 do raportu półrocznego za okres 6 miesięcy 2015 roku. Strona 6

8 INICJATYWY W OBSZARZE REDUKCJI KOSZTÓW W GRUPIE OPEN FINANCE W 2014 i 2015 roku Open Finance i Home Broker podjęły szereg działań mających na celu redukcję kosztów działania. Rezultat podjętych działań przedstawia poniższe zestawienie (dane skonsolidowane): Koszty działania H H * zmiana zmiana tys. zł tys. zł % KOSZTY WYNAGRODZEŃ I PRACOWNICZE Wynagrodzenia podstaw ow e (28 366) -43% Prow izje doradców zew nętrznych % Pozodstałe św iadczenia pracow nicze (11) -1% % 43% Amortyzacja 7% 17% % 100% (3 409) -20% Koszty zarządzania funduszami (w OF TFI) % % 3% 5% POZOSTAŁE KOSZTY DZIAŁANIA 10% 100% Wynajem i dzierżaw a 13% (6 876) -31% Marketing, reprezentacja i reklama (935) -23% Usługi telekomunikacyjne 8% i pocztow e (470) -21% 38% Zużycie materiałów i energii 5% (1 202) -25% Koszty obsługi i napraw, koszty IT, usługi ochrony (346) -11% Ubezpieczenia, usługi doradcze i praw ne % Podatki i opłaty % Pozostałe koszty (633) -21% (10 180) -25% * Koszty za okres H zostały przekształcone w związku ze zmianą polityki rachunkowości opisaną w nocie 6.3 do raportu półrocznego za okres 6 miesięcy 2015 roku. Strona 7

9 SIEĆ DYSTRYBUCJI PRODUKTÓW W GRUPIE KAPITAŁOWEJ OPEN FINANCE S.A. Liczba doradców 30 czerwca grudnia 2014 zmiana% OF doradcy finansowi % doradcy Open Partners % HB doradcy finansowi % HB doradcy w obrocie nieruchomości % Liczba oddziałów 30 czerwca grudnia 2014 zmiana% Open Finance % Home Broker % Oddziały łączone % Łącznie % Łącznie % Strona 8

10 WOLUMENY SPRZEDAŻY KREDYTÓW HIPOTECZNYCH - GRUPA KAPITAŁOWA OPEN FINANCE S.A KWARTALNE WARTOŚCI SPRZEDANYCH KREDYTÓW HIPOTECZNYCH Kredyty OF Kredyty HB % dane w mln zł Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q % wzrost wolumenu sprzedanych kredytów hipotecznych w Q roku w stosunku do Q roku. Strona 9

11 WOLUMENY SPRZEDAŻY KREDYTÓW GOTÓWKOWYCH - GRUPA KAPITAŁOWA OPEN FINANCE S.A Kwartalne wartości sprzedanych kredytów gotówkowych % 262 Struktura sprzedaży kredytów gotówkowych wg banków w okresie % 43% 50 0 w mln zł Q Q Q Q Q Q Getin Noble Bank Pozostałe banki 92% wzrost wolumenu sprzedanych kredytów gotówkowych w H stosunku do H % wzrost wartości sprzedanych kredytów gotówkowych w Q roku w stosunku do Q roku. Strona 10

12 WOLUMENY PRODUKTÓW REGULARNEGO OSZCZĘDZANIA GRUPA OPEN FINANCE S.A. KWARTALNE WARTOŚCI I ILOŚĆ SPRZEDANYCH PRODUKTÓW REGULARNEGO OSZCZĘDZANIA Wolumen sprzedaży (tys. zł) Liczba sztuk Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q Spadek wolumenu sprzedanych produktów regularnego oszczędzania wynika z negatywnego PR w mediach w stosunku do tego typu produktów a także z ostrożnego podejścia Grupy do sprzedaży tych produktów w oczekiwaniu na zmianę regulacji prawnych. Strona 11

13 WOLUMENY SPRZEDAŻY POZOSTAŁYCH PRODUKTÓW INWESTYCYJNYCH GRUPA OPEN FINANCE S.A. 180 WARTOŚĆ SPRZEDANYCH JEDNORAZOWYCH PRODUKTÓW INWESTYCYJNYCH I UBEZPIECZENIOWYCH WARTOŚĆ SPRZEDANYCH PRODUKTÓW DEPOZYTOWYCH w mln zł Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q w mln zł Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q Zebrane depozyty to baza do produktowego cross- sell u dla produktów inwestycyjnych; W kwocie 108 mln zł wartości sprzedanych produktów jednorazowych znajdują się zarówno wysokomarżowe lokaty strukturyzowane, TFI, jak również UFK obligacji korporacyjnych. Strona 12

14 WOLUMENY SPRZEDAŻY W OBROCIE NIERUCHOMOŚCI - GRUPA OPEN FINANCE S.A. Wartość nieruchomości i liczba transakcji na rynku pierwotnym Wartość nieruchomości (mln zł) Liczba transakcji (szt) Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q Rynek pierwotny w Q nastąpił wzrost liczby transakcji w stosunku do poprzednich kwartałów w związku z zwiększającą się liczba deweloperów w ofercie. Jednocześnie nastąpił wzrost średniej wartości nieruchomości o 2% w Q w stosunku do Q i Q Wartość nieruchomości i liczba transakcji na rynku wtórnym Wartość nieruchomości (mln zł) Liczba transakcji (szt) Rynek wtórny w Q w stosunku do Q nastąpił spadek liczby transakcji o 7%, co jest wynikiem oczekiwania rynku na wprowadzenie programu MDM na rynku wtórnym oraz przesunięcia preferencji klienta na rynek pierwotny Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q Strona 13

15

16 OPEN FINANCE TFI Open Finance TFI S.A. uzyskało zezwolenie KNF na działalność w dniu 9 października 2012 r. Zarządzane fundusze inwestycyjne: OF Fundusz Inwestycyjny Otwarty z 6 subfunduszami; 4 fundusze inwestycyjne zamkniętych o strategii absolutnej stopy zwrotu; 3 fundusze inwestycyjne zamknięte obligacji przedsiębiorstw; 3 fundusze sekurytyzacyjne; 2 fundusze inwestycyjne aktywów niepublicznych AKTYWA POD ZARZĄDZANIEM W tym mln zł w funduszach rynku kapitałowego. w mln zł Strona 15

17 OPEN FINANCE TFI Wynik finansowy za H roku 7,8 mln zł. Największy przyrost aktywów w H1 w funduszach obligacji korporacyjnych i sekurytyzacyjnych. (dane w tys złotych) Aktywa według stanu na dzień % udział Open Finance FIO z 6 subfunduszami % Fundusze zamknięte Absolutnej Stopy Zwrotu % Fundusze zamknięte obligacji korporacyjnych % Fundusze inwestycyjne rynku kapitałowego - razem % Fundusze sekurytyzacyjne % Fundusze aktywów niepublicznych % Suma aktywów % Strona 16

18

19 OPEN BROKERS W STRUKTURZE GRUPY KAPITAŁOWEJ OPEN FINANCE Cele na 2015 r.: 1. rozbudowa sieci własnej doradców ds. ubezpieczeń; 2. rozwój zewnętrznej sieci dystrybucyjnej - do końca roku 300 zewnętrznych partnerów; 3. dalszy rozwój aplikacji dla agentów; 4. start internetowej porównywarki ubezpieczeń; 5. rozszerzenie oferty ubezpieczeniowej o produkty emerytalne. Współpracujący Partnerzy: Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji Allianz Polska S.A. AXA Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. ING Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. Metlife Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. Link 4 Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń Ergo Hestia S.A. Allianz Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Ceska Poistovna A.S. Oddział w Polsce Benefia Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Vienna Insurance Group Generali Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Liberty Seguros Compania de Seguros y Reaseguros S.A. Oddział w Polsce DANE NA KONIEC H R. Przychody za H Wynik finansowy za H Kapitał zakładowy tys. zł 72 tys. zł 100 tys. zł Strona 18

20

21 OPEN LIFE W STRUKTURZE GRUPY KAPITAŁOWEJ OPEN FINANCE (1/2) Dane finansowe H Wynik finansowy netto wg MSR w mln PLN 15,9 ROE 19.2% Liczba aktywnych polis w tys. sztuk 329,7 Pokrycie rezerw techniczno-ubezpieczeniowych 121.5% Pokrycie marginesu wypłacalności 153.4% Struktura przypisu składki za H ,5% 3,8% 95,7% Produkty z UFK Produkty ochronne Endowment Aktywa UFK w mln PLN Największych funduszy UFK w mln zł. UFK Wartość 1 UFK Obligacji Korporacyjnych 1 431,0 2 UFK Obligacji Korporacyjnych 3 615,1 3 UFK Wierzytelności Detalicznych-Perspective 2 484,8 4 UFK Wierzytelności Detalicznych-Perspective 3 213,1 5 UFK Wierzytelności Detalicznych-Perspective 1 101,5 jun sep dec mar jun sep dec mar jun Strona 20

22 OPEN LIFE W STRUKTURZE GRUPY KAPITAŁOWEJ OPEN FINANCE (2/2) Składka przypisana brutto w mln zł. Spółka 1Q Q 2015 Zmiana Udział w rynku pod względem przypisu składki 10 największych spółek na koniec Q r. 1 PZU % 2 AVIVA % 3 OPEN LIFE % 4 METLIFE % 5 WARTA % 6 ERGO HESTIA % AXA; 4,3% Pozostałe; 19,3% PZU; 28,4% 7 ING % 8 GENERALI % 9 AEGON % 10 AXA % OTHER % TOTAL MARKET % Źródło: KNF Open Life w pierwszej 3 od 2013 roku AXA; 4,1% GENERALI; 4,6% Źródło: KNF ING; 5,0% WARTA; 5,7% ERGO HESTIA; 5,6% AVIVA; 7,8% OPEN LIFE; 7,5% Strona 21

23 WYNIKI FINANSOWE GRUPY OPEN FINANCE ZA H ROKU

24 SKONSOLIDOWANY BILANS GRUPA KAPITAŁOWA OPEN FINANCE S.A. dane w tys. PLN AKTYWA (przekształcone) Zmiana w artościow o % Aktywa trwałe % Rzeczowe aktywa trwałe i Wartości niematerialne % Inwestycja w jednostce stowarzyszonej % Nieruchomości inwestycyjne % Aktywa z tytułu podatku odroczonego (292) -1% Pozostałe należności długoterminowe % Pozostałe niefinansowe aktywa długoterminowe % Aktywa obrotowe (8 478) -7% Należności z tytułu dostaw i usług % Rozliczenia międzyokresowe % Środki pieniężne i ich ekwiwalenty % Pozostałe (13 545) -46% SUMA AKTYWÓW % ZOBOWIĄZANIA I KAPITAŁ WŁASNY Kapitał własny przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej % Kapitał podstawowy % Pozostałe kapitały rezerwowe % Zyski zatrzymane % Kapitały akcjonariuszy niekontrolujących (998) -18% Kapitał własny razem % Zobowiązania (8 893) -3% Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego % Rezerwy % Kredyty, pożyczki i zobowiązania z tyt. leasingu finansowego % Wyemitowane obligacje (9 260) -6% Zobowiązania z tytułu dostaw i usług % Rozliczenia międzyokresowe (10 105) -22% Zobowiązania z tytułu bieżącego podatku dochodowego (49) -13% Pozostałe zobowiązania niefinansowe % SUMA ZOBOWIĄZAŃ I KAPITAŁU WŁASNEGO % Strona 23

25 SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT GRUPA KAPITAŁOWA OPEN FINANCE S.A. dane w tys. PLN w artościow o % Przychody ze sprzedaży % Koszty sprzedaży (91 044) (67 173) (23 872) 36% Wynik na sprzedaży (23 594) -21% Koszty administracyjne (57 562) (83 709) % Wynik na pozostałej działalności operacyjnej (339) (2 434) % Udział w zysku jednostek stowarzyszonych % EBITDA % Amortyzacja (13 889) (17 298) % Wynik na działalności finansowej (3 904) (3 811) (93) 2% Zysk brutto % Podatek dochodowy % Zysk netto % w tym: (przekształcone) Zmiana - przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej % - przypisany akcjonariuszom niekontrolującym % Strona 24

26 ZASTRZEŻENIE Niniejsza prezentacja została opracowana wyłącznie w celu informacyjnym na potrzeby klientów i akcjonariuszy Open Finance S.A. oraz analityków rynku i nie może być traktowana jako oferta lub rekomendacja do zawierania jakichkolwiek transakcji. Informacje zawarte w materiale pochodzą z ogólnodostępnych, wiarygodnych źródeł, jednak Open Finance S.A. nie może zagwarantować ich kompletności. Open Finance S.A. nie ponosi odpowiedzialności za skutki decyzji podjętych na podstawie informacji zawartych w niniejszym materiale. Informacje zawarte w prezentacji nie były przedmiotem niezależnej weryfikacji i w każdym wypadku mogą być przedmiotem zmian i modyfikacji. Publikowanie przez Open Finance S.A. danych zawartych w prezentacji nie stanowi naruszenia prawa obowiązującego spółki, których akcje notowane są na rynku regulowanym. Informacje w niej zawarte zostały przekazane w ramach raportów bieżących lub okresowych przesłanych przez Open Finance S.A. lub stanowią ich uzupełnienie nie będąc jednocześnie podstawą do spełnienia obowiązku informacyjnego nałożonego na Open Finance S.A. jako spółkę publiczną. W żadnym wypadku zawartość niniejszej prezentacji nie może być interpretowana jako wyraźne oświadczenie czy zapewnienie jakiegokolwiek rodzaju składane przez Spółkę lub jej przedstawicieli. Ponadto, ani Spółka, ani jej przedstawiciele nie ponoszą pod żadnym względem odpowiedzialności (wskutek zaniedbania czy z innego powodu) za jakiekolwiek straty lub szkody, jakie mogą powstać w związku z wykorzystaniem niniejszej prezentacji lub jakichkolwiek treści w niej zawartych lub też w inny sposób mogących powstać w związku z informacjami stanowiącymi część niniejszej prezentacji. Spółka nie jest zobowiązana do podania do publicznej wiadomości żadnych możliwych modyfikacji czy zmian informacji, danych ani oświadczeń stanowiących część niniejszej prezentacji w przypadku zmiany strategii albo zamiarów Spółki lub wystąpienia nieprzewidzianych faktów lub okoliczności, które będą miały wpływ na tę strategię lub zamiary Spółki. Spółka zwraca uwagę, że jedynym wiarygodnym źródłem danych na temat sytuacji Open Finance S.A., zdarzeń jej dotyczących, wyników finansowych oraz wskaźników są raporty bieżące i okresowe przekazywane przez Open Finance S.A. w ramach wykonywania obowiązków informacyjnych. Strona 25

27 DZIĘKUJEMY ZA UWAGĘ

WYNIKI GRUPY KAPITAŁOWEJ OPEN FINANCE S.A. ZA Q1 2015 ROKU

WYNIKI GRUPY KAPITAŁOWEJ OPEN FINANCE S.A. ZA Q1 2015 ROKU WYNIKI GRUPY KAPITAŁOWEJ OPEN FINANCE S.A. ZA Q1 2015 ROKU Prezentacja wyników finansowych dla Inwestorów i Analityków Warszawa, 14 maja 2015 roku NAJWAŻNIEJSZE DANE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ OPEN FINANCE

Bardziej szczegółowo

WYNIKI GRUPY KAPITAŁOWEJ OPEN FINANCE S.A. PO TRZECIM KWARTALE 2014 ROKU

WYNIKI GRUPY KAPITAŁOWEJ OPEN FINANCE S.A. PO TRZECIM KWARTALE 2014 ROKU WYNIKI GRUPY KAPITAŁOWEJ OPEN FINANCE S.A. PO TRZECIM KWARTALE 2014 ROKU Prezentacja wyników finansowych dla Inwestorów i Analityków Warszawa, 7 listopada 2014 roku NAJWAŻNIEJSZE DANE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ

Bardziej szczegółowo

WYNIKI GRUPY KAPITAŁOWEJ OPEN FINANCE S.A. PO PIERWSZYM KWARTALE 2013 ROKU

WYNIKI GRUPY KAPITAŁOWEJ OPEN FINANCE S.A. PO PIERWSZYM KWARTALE 2013 ROKU WYNIKI GRUPY KAPITAŁOWEJ OPEN FINANCE S.A. PO PIERWSZYM KWARTALE 213 ROKU Prezentacja wyników finansowych dla Inwestorów i Analityków Warszawa, 9 maja 213 roku NAJWAŻNIEJSZE DANE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ

Bardziej szczegółowo

WYNIKI GRUPY KAPITAŁOWEJ OPEN FINANCE S.A. PO CZWARTYM KWARTALE 2013 ROKU

WYNIKI GRUPY KAPITAŁOWEJ OPEN FINANCE S.A. PO CZWARTYM KWARTALE 2013 ROKU WYNIKI GRUPY KAPITAŁOWEJ OPEN FINANCE S.A. PO CZWARTYM KWARTALE 213 ROKU Prezentacja wyników finansowych dla Inwestorów i Analityków Warszawa, 21 lutego 214 roku NAJWAŻNIEJSZE DANE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ

Bardziej szczegółowo

WYNIKI GRUPY KAPITAŁOWEJ OPEN FINANCE S.A. PO CZTERECH KWARTAŁACH 2012 ROKU

WYNIKI GRUPY KAPITAŁOWEJ OPEN FINANCE S.A. PO CZTERECH KWARTAŁACH 2012 ROKU WYNIKI GRUPY KAPITAŁOWEJ OPEN FINANCE S.A. PO CZTERECH KWARTAŁACH 2012 ROKU Prezentacja wyników finansowych dla Inwestorów i Analityków Warszawa, 28 lutego 2013 roku NAJWAŻNIEJSZE DANE FINANSOWE GRUPY

Bardziej szczegółowo

GETIN NOBLE BANK ZA I PÓŁROCZE 2010 ROKU

GETIN NOBLE BANK ZA I PÓŁROCZE 2010 ROKU WYNIKI GRUPY KAPITAŁOWEJ GETIN NOBLE BANK ZA I PÓŁROCZE 2010 ROKU Prezentacja dla inwestorów i analityków zaudytowanych wyników finansowych Warszawa, 27 sierpnia 2010r. GETIN NOBLE BANK NAJWAŻNIEJSZE PARAMETRY

Bardziej szczegółowo

WYNIKIGRUPYKAPITAŁOWEJ GETINNOBLEBANK

WYNIKIGRUPYKAPITAŁOWEJ GETINNOBLEBANK WYNIKIGRUPYKAPITAŁOWEJ GETINNOBLEBANK 2011 Prezentacja wyników finansowych dla inwestorów i analityków Warszawa, 1 marca 2012 r. WPROWADZENIE Konsekwentnie realizujemy nasz strategiczny cel pierwsza piątka

Bardziej szczegółowo

Prezentacja Grupy AFORTI Holding II kwartał 2014 r.

Prezentacja Grupy AFORTI Holding II kwartał 2014 r. 12 sierpnia 2014 r. Prezentacja Grupy AFORTI Holding II kwartał 2014 r. Prezentacja wyników dla Inwestorów Najważniejsze informacje Aforti Holding S.A. to rozwijająca się Grupa Finansowa, której celem

Bardziej szczegółowo

WYNIKIGRUPYKAPITAŁOWEJG K

WYNIKIGRUPYKAPITAŁOWEJG K WYNIKIGRUPYKAPITAŁOWEJG K GETINNOBLEBANKG N B po 3 kwartałach 2013 roku Prezentacja niezaudytowanych wyników finansowych dla inwestorów i analityków Warszawa, 15 listopada 2013 r. GETIN NOBLE BANK Skuteczne

Bardziej szczegółowo

Prezentacja Grupy AFORTI Holding IV kwartał 2014 r.

Prezentacja Grupy AFORTI Holding IV kwartał 2014 r. 13 lutego 2015r. Prezentacja Grupy AFORTI Holding IV kwartał 2014 r. Prezentacja wyników dla Inwestorów Najważniejsze informacje Aforti Holding S.A. to rozwijająca się Grupa Finansowa, której celem jest

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe Grupy Getin Holding

Wyniki finansowe Grupy Getin Holding Tytuł testowy Wyniki finansowe Grupy Getin Holding za 2014 rok Warszawa, 25 lutego 2015 r. Podsumowanie najważniejszych wydarzeń 2014 roku Getin Holding trudna sytuacja polityczno ekonomiczna w Rosji,

Bardziej szczegółowo

SKUTECZNIE REALIZUJEMY ZMIANY JAKOŚCIOWE 14 maja 2015

SKUTECZNIE REALIZUJEMY ZMIANY JAKOŚCIOWE 14 maja 2015 SKUTECZNIE REALIZUJEMY ZMIANY JAKOŚCIOWE 4 maja 205 WYNIKI FINANSOWE ZA kwartał 205 PREZENTACJA WYNIKÓW FINANSOWYCH DLA INWESTORÓW I ANALITYKÓW Agenda. Podsumowanie i kluczowe informacje biznesowe 2. Kluczowe

Bardziej szczegółowo

NA DOBREJ DRODZE DO REALIZACJI ZAŁOŻONYCH CELÓW 16 maja 2014

NA DOBREJ DRODZE DO REALIZACJI ZAŁOŻONYCH CELÓW 16 maja 2014 NA DOBREJ DRODZE DO REALIZACJI ZAŁOŻONYCH CELÓW 16 maja 2014 WYNIKI FINANSOWE ZA 1 kwartał 2014 PREZENTACJA WYNIKÓW FINANSOWYCH DLA INWESTORÓW I ANALITYKÓW Agenda 1. Podsumowanie i kluczowe informacje

Bardziej szczegółowo

PKO Bank Polski Profil i strategia Spółki

PKO Bank Polski Profil i strategia Spółki PKO Bank Polski Profil i strategia Spółki Lipiec 2014 Wiodący bank w Polsce Uniwersalny polski bank utworzony w 1919 roku, w 1950 roku rozpoczął działalność jako PKO Bank Państwowy, w 2000 roku przekształcony

Bardziej szczegółowo

Transakcja nabycia Nordea Bank Polska, Nordea Finance Polska i Nordea Polska TuNŻ

Transakcja nabycia Nordea Bank Polska, Nordea Finance Polska i Nordea Polska TuNŻ Transakcja nabycia Nordea Bank Polska, Nordea Finance Polska i Nordea Polska TuNŻ Prezentacja dla inwestorów i mediów Warszawa, dnia 12 czerwca 2013 Zastrzeżenie Niniejsza prezentacja ( Prezentacja ) została

Bardziej szczegółowo

WYSOKA SKUTECZNOŚĆ WE WDRAŻANIU STRATEGII GETIN UP 3 marca 2014

WYSOKA SKUTECZNOŚĆ WE WDRAŻANIU STRATEGII GETIN UP 3 marca 2014 WYSOKA SKUTECZNOŚĆ WE WDRAŻANIU STRATEGII GETIN UP 3 marca 204 WYNIKI FINANSOWE ZA ROK 203 PREZENTACJA ZAUDYTOWANYCH WYNIKÓW FINANSOWYCH DLA INWESTORÓW I ANALITYKÓW Agenda. Podsumowanie i kluczowe informacje

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności. Grupy Kapitałowej Open Finance. za rok zakończony dnia 31 grudnia 2014 roku

Sprawozdanie Zarządu z działalności. Grupy Kapitałowej Open Finance. za rok zakończony dnia 31 grudnia 2014 roku Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Open Finance za rok zakończony dnia 31 grudnia 2014 roku 1. Dane dotyczące Spółki Dominującej Spółka Open Finance S.A. ( Open Finance, Spółka ) z siedzibą

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ GETIN HOLDING S.A. ZA 2011 ROK

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ GETIN HOLDING S.A. ZA 2011 ROK SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ GETIN HOLDING S.A. ZA 2011 ROK Wrocław, 29 lutego 2012 roku Spis treści 1. Zasady sporządzenia rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ POWSZECHNEGO ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ SPÓŁKI AKCYJNEJ W 2012 ROKU

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ POWSZECHNEGO ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ SPÓŁKI AKCYJNEJ W 2012 ROKU SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ POWSZECHNEGO ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ SPÓŁKI AKCYJNEJ W 2012 ROKU Spis treści WSTĘP... 6 1. Podsumowanie... 6 2. Uwarunkowania makroekonomiczne w 2012 roku...

Bardziej szczegółowo

Zaktualizowane cele średnioterminowe i plany kapitałowe. Warszawa 6 listopada 2009 r.

Zaktualizowane cele średnioterminowe i plany kapitałowe. Warszawa 6 listopada 2009 r. Warszawa 6 listopada 2009 r. Zastrzeżenie Niniejsza Prezentacja ( Prezentacja ) nie jest przeznaczona do dystrybucji, bezpośrednio lub pośrednio, w Stanach Zjednoczonych, Australii, Kanadzie lub i Japonii.

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ GETIN HOLDING S.A. ZA 2013 ROK

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ GETIN HOLDING S.A. ZA 2013 ROK SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ GETIN HOLDING S.A. ZA 2013 ROK Wrocław, 18 marca 2014 Spis treści 1. Zasady sporządzenia rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA GETIN HOLDING S.A. SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY ZA OKRES 3 MIESIĘCY ZAKOŃCZONY 31 MARCA 2015 ROKU

GRUPA KAPITAŁOWA GETIN HOLDING S.A. SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY ZA OKRES 3 MIESIĘCY ZAKOŃCZONY 31 MARCA 2015 ROKU GRUPA KAPITAŁOWA GETIN HOLDING S.A. SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY ZA OKRES 3 MIESIĘCY ZAKOŃCZONY 31 MARCA 2015 ROKU Wrocław, 8 maja 2015 roku 1. 2. Wybrane dane finansowe... 3 Śródroczne skrócone skonsolidowane

Bardziej szczegółowo

Grupa Banku Millennium. Wyniki za rok 2012

Grupa Banku Millennium. Wyniki za rok 2012 Bank Millennium 1 Half 2011 results Wyróżniony w 2012 roku: Grupa Banku Millennium Wyniki za rok 2012 1 lutego 2013 roku Zastrzeżenie Niniejsza prezentacja ( Prezentacja ) została przygotowana przez Bank

Bardziej szczegółowo

Skonsolidowany raport kwartalny Grupy Kapitałowej Alior Banku Spółki Akcyjnej. za III kwartał 2013 r.

Skonsolidowany raport kwartalny Grupy Kapitałowej Alior Banku Spółki Akcyjnej. za III kwartał 2013 r. Skonsolidowany raport kwartalny Grupy Kapitałowej Alior Banku Spółki Akcyjnej za III kwartał 2013 r. Wybrane dane finansowe dotyczące skonsolidowanego sprawozdania finansowego W tys. PLN 1.01.2013-1.01.2012-1.01.2012

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DANE FINANSOWE

WYBRANE DANE FINANSOWE SKRÓCONE ŚRÓDROCZNE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ BANKU HANDLOWEGO W WARSZAWIE S..A.. ZA IIII KWARTAŁ 2011 ROKU SIIERPIIEŃ 2011 w tys. EUR*** WYBRANE DANE FINANSOWE II kwartał

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ GETIN HOLDING S.A. ZA 2010 ROK

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ GETIN HOLDING S.A. ZA 2010 ROK SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ GETIN HOLDING S.A. ZA 2010 ROK Wrocław, 24 lutego 2011 roku Spis treści 1. Zasady sporządzenia rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej

Bardziej szczegółowo

PKO Bank Polski. Codziennie Najlepszy. Prezentacja strategii PKO Banku Polskiego Warszawa, dnia 3 kwietnia 2013 r.

PKO Bank Polski. Codziennie Najlepszy. Prezentacja strategii PKO Banku Polskiego Warszawa, dnia 3 kwietnia 2013 r. PKO Bank Polski. Codziennie Najlepszy Prezentacja strategii PKO Banku Polskiego Warszawa, dnia 3 kwietnia 2013 r. Wizja rozwoju i cele strategiczne Otoczenie konkurencyjne Inicjatywy strategiczne Akwizycje

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa do skonsolidowanego raportu kwartalnego za IV kwartał 2004 r.

Informacja dodatkowa do skonsolidowanego raportu kwartalnego za IV kwartał 2004 r. Informacja dodatkowa do skonsolidowanego raportu kwartalnego za IV kwartał 2004 r. 1 Podsumowanie... 2 2 Zasady przyjęte przy sporządzaniu raportu... 3 3 Korekty z tytułu rezerw, rezerwa i aktywa z tytułu

Bardziej szczegółowo

Open Finance Spółka Akcyjna (spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie i adresem: ul. Domaniewska 39, 02-672 Warszawa, wpisana do rejestru

Open Finance Spółka Akcyjna (spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie i adresem: ul. Domaniewska 39, 02-672 Warszawa, wpisana do rejestru Open Finance Spółka Akcyjna (spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie i adresem: ul. Domaniewska 39, 02-672 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000196186)

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ GETIN HOLDING S.A. ZA 2012 ROK

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ GETIN HOLDING S.A. ZA 2012 ROK SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ GETIN HOLDING S.A. ZA 2012 ROK Wrocław, 06 marca 2013 Spis treści 1. Zasady sporządzenia rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej

Bardziej szczegółowo