Biuletyn. Inwestycyjny AXA. Szanowni Państwo, Spis treści. Wstęp. Styczeń Część AXA Investment Managers

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Biuletyn. Inwestycyjny AXA. Szanowni Państwo, Spis treści. Wstęp. Styczeń 2012. Część AXA Investment Managers"

Transkrypt

1 Styczeń 2012 Biuletyn Inwestycyjny AXA Szanowni Państwo, Najnowsze wydanie Biuletynu Inwestycyjnego AXA oddajemy do Państwa dyspozycji w zmienionej formie. W nowym biuletynie będziemy publikować informacje przygotowywane przez naszych kolegów z AXA Investment Managers. Prognozy, możliwe scenariusze dla rynków fi nansowych, bieżące oceny sytuacji to wszystko znajdziecie Państwo w naszym biuletynie. Materiały są tworzone przez głównego ekonomistę grupy AXA Erica Chaneya oraz jego zespół. Mamy nadzieję, że materiał ten spotka się z zainteresowaniem i będzie towarzyszył Państwu w tegorocznych inwestycjach. Bez zmian pozostaje natomiast tworzona przez AXA Życie TU sekcja dotycząca wyników ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych. Nowy biuletyn wydawany będzie, podobnie jak dotychczas, co miesiąc. Zapraszamy do lektury najnowszego wydania, Zespół AXA AXA Investment Managers (AXA IM) jest ramieniem inwestycyjnym Grupy AXA z siedzibą w Paryżu. AXA IM jest fi rmą typu multiekspert, zarządza wszystkimi głównymi klasami aktywów, w tym globalnymi akcjami, obligacjami i nieruchomościami, i zatrudnia ponad 2,5 tysiąca pracowników w 23 krajach (dane własne AXA IM na 30 czerwca 2010 r.). AXA IM jest największą w Europie i czwartą co do wielkości na świecie fi rmą zarządzającą nieruchomościami. Eric Chaney od 2008 r. pełni funkcję głównego ekonomisty Grupy AXA oraz od 2010 r. kieruje Działem Analiz AXA Investment Managers. Od 1997 r. jest członkiem French Economic Council of the Nation, rady, która doradza Ministrowi Gospodarki i Finansów. Jest również członkiem komitetu wykonawczego French Economic Association (AFSE) oraz członkiem zespołu ECB Shadow Council. Eric Chaney regularnie przygotowuje komentarze do takich tytułów jak Newsweek oraz Wall Street Journal. Jego wypowiedzi można znaleźć również w Le Monde, Liberation czy Frankfurter Allgemeine Zeitung. Spis treści Część AXA Investment Managers Wstęp Część AXA TU S.A. Wyniki ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych Wstęp Gospodarka W skrócie Świat Stany Zjednoczone Chiny Strefa euro Scenariusze gospodarcze na rok 2012 Rynki finansowe W skrócie Alokacja aktywów Instrumenty dłużne Akcje Ryzyko Twój Plan Inwestycyjny Rekomendowana alokacja aktywów Szybkie ożywienie, które nastąpiło po krótkiej recesji z 2009 r., uległo zahamowaniu w maju 2011 r. Od tamtej pory handel światowy dostał zadyszki, a seria wstrząsów zagroziła ponowną globalną zapaścią. Po pierwsze, katastrofa, która dotknęła japoński region Tohoku, poważnie zaburzyła funkcjonowanie globalnego łańcucha dostaw w stanowiącym motor handlu światowego sektorze wytwórczym. Po drugie, inwestorzy zaczęli kwes tionować wypłacalność należących do G7 Włoch, po tym jak przywódcy strefy euro zadecydowali, że należności prywatnych wierzycieli utrzymujących greckie obligacje skarbowe muszą zostać zredukowane. Po trzecie, banki europejskie wyprzedały znaczne ilości długu państwowego strefy euro utrzymywanego w ich portfelach, co de facto spowodowało wycenę rynkową długu na potrzeby stress testów. Spowodowało to nagłe zaostrzenie kryzysu w strefie euro i skłoniło rynki do oceny prawdopodobieństwa rozpadu strefy jako duże. Po czwarte, instytucje finansowe, zwłaszcza w Europie, ale nie tylko, przyspieszyły proces redukowania bilansów, utrudniając tym samym dostęp do kredytów w wielu regionach świata.

2 Gospodarka W skrócie Oczekuje się, że wzrost światowy w 2012 r. ulegnie spowolnieniu z 2,9% do 2,5%. Przywódcy strefy euro osiągną zapewne porozumienie w sprawie unii fi skalnej w I połowie 2012 r., co powinno zmniejszyć napięcie na rynku. Strefa euro nie uniknie jednak w 2012 r. recesji (-0,5%). Wzrost w USA pozostaje na poziomie bliskim 2%, pomimo zacieśnienia polityki fi skalnej. Chiny jako pierwsze spośród rynków wschodzących łagodzą politykę pieniężną. Świat Przedstawienie opisu globalnych perspektyw w naszym biuletynie poświęconym strategii inwestycyjnej jest w tym roku być może jeszcze trudniejsze niż zazwyczaj, gdyż w strefi e euro zapanowała skrajna niepewność gospodarcza i fi nansowa. W istocie kolejne wstrząsy związane z europejskim kryzysem i reakcje polityczne nim wywołane określą kierunek gospodarki światowej i rynków w nadchodzących latach. Ta wrażliwość gospodarki światowej na wydarzenia w strefi e euro wynika nie tylko z systemowego znaczenia gospodarki i systemu fi nansowego kontynentu (będącego skutkiem zwłaszcza wzajemnych powiązań jego banków oraz ich rozmiaru), ale też z wewnętrznej słabości wielu innych gospodarek rozwiniętych (Stanów Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii, Japonii), które pozostają w fazie rekonwalescencji po pęknięciu bańki. Redukcja dźwigni fi nansowej w sektorze prywatnym będzie zmniejszać popyt krajowy w większości gospodarek rozwiniętych nawet jeszcze w 2013 r., co poskutkuje spowolnionym wzrostem i podatnością na krótkotrwałe cykle ko niu n kturalne wywołane zewnętrznymi wstrząsami oraz zwrotami politycznymi. Mechanizm ten był doskonale widoczny w 2011 r.: impet gospodarki światowej na początku roku uległ załamaniu w wyniku wstrząsu surowcowego (ropa i żywność), zapoczątkowanych w Japonii zakłóceń w sektorze wytwórczym oraz zawirowań politycznych w Stanach Zjednoczonych (impasu związanego z limitem zadłużenia) i strefi e euro (uznanie w lipcu konieczności restrukturyzacji długu greckiego). Rok 2012 rozpocznie się z mniejszym rozmachem gospodarczym, gdyż rynki wschodzące zwalniają, a w Stanach Zjednoczonych zaczyna się zacieśnianie polityki fi skalnej. Prawdziwymi motorami zmian na rynkach światowych w nadchodzącym roku będą zatem decyzje europejskich polityków. Jeżeli chodzi o globalne doniesienia, w których nadal dominuje nasilający się kryzys w Europie, ostatni miesiąc przyniósł potwierdzenie tendencji nakreślonych w naszej ostatniej strategii inwestycyjnej w odniesieniu do dwóch gospodarek napędzających światowe ożywienie Stanów Zjednoczonych i Chin. Względnie dobra kondycja tych gospodarek nie wystarczy jednak, by uodpornić je na potencjalne skutki europejskiego szoku fi nansowego. Stany Zjednoczone W 2012 r. spodziewamy się w Stanach Zjednoczonych wzrostu na poziomie 1,9% napędzanego przyzwoitym wzrostem konsumpcji (2,0%) i nadal wysokimi nakładami inwestycyjnymi (5,3%). W 2012 r. spodziewamy się w Stanach Zjednoczonych wzrostu na poziomie 1,9% napędzanego przyzwoitym wzrostem konsumpcji (2,0%) i nadal wysokimi nakładami inwestycyjnymi (5,3%); hamulcem pozostaną wydatki publiczne (-1,9%). Oczekujemy, że po dobrym starcie na fali wysokiego spożycia gospodarka amerykańska wytraci nieco impet w drugiej połowie roku, gdyż ostrzejsze warunki udzielania kredytów bankowych zmniejszą popyt konsumpcyjny, a efekty mnożnikowe oszczędności fi - skalnych staną się widoczne. Wzrost nakładów inwestycyjnych zapewne zmaleje w porównaniu do 9% w 2011 r., ale utrzyma się na poziomie bliskim 5% dzięki Chiny znacznemu zwiększeniu przepływów pieniężnych i korzystnym wskaźnikom samofi nansowania. Jest bardzo prawdopodobne, że przed połową roku Rezerwa Federalna wdroży trzecią rundę luzowania ilościowego, gdyż tempo wzrostu będzie nadal niewystarczające, aby znacząco obniżyć stopę bezrobocia. Jeżeli chodzi o Chiny, trzymamy się naszkicowanego w poprzednich miesiącach scenariusza miękkiego lądowania. Zgodnie z najnowszymi twardymi danymi makroekonomicznymi utrzymuje się wysoki popyt krajowy produkcja przemysłowa nadal rośnie o 13,2% r/r, natomiast wzrost sprzedaży detalicznej i inwestycji w środki trwałe pozostaje na stabilnym poziomie odpowiednio 10,7% r/r oraz 19,8% r/r. Istnieją jednak dwa powody do niepokoju: eksport i inwestycje mieszkaniowe. Strefa euro Najnowsze dane dla strefy euro potwierdzają nasz scenariusz wejścia w recesję w IV kw r. Nasz wskaźnik wyprzedzający produkcji przemysłowej wskazuje na jej spadek w tempie 2% kwartał do kwartału w IV kw.; zgodnie z wynikami ankiet spółki z całej strefy ograniczają plany produkcyjne mimo nadal sporego popytu i niewielkich zapasów. Nasz wskaźnik PKB sugeruje wyraźny spadek o 0,5% za ten sam kwartał. Recesja potrwa zapewne przez pierwszą połowę 2012 r., gdyż w warunkach kryzysu polityka fi skalna i polityka kredytowa banków ulegają zacieśnieniu. Badanie EBC dotyczące akcji kredytowej banków potwierdza oczekiwania co do zaostrzenia warunków kredytowania w przyszłym kwartale. Wartość udzielanych kredytów konsumenckich już uległa korekcie w dół. Ponadto ponownie rośnie wszędzie poza Niemcami stopa bezrobocia. Prognozowanie najważniejszych zmiennych makroekonomicznych na rok naprzód jest trudne, ale w obliczu podwójnego kryzysu bankowego i zadłużenia państwowego, przez który obecnie przechodzimy, staje się wręcz ekwilibrystyką. Nasz scenariusz podstawowy zakłada wyjście z kryzysu w pierwszej połowie 2012 r. Bierzemy jednak pod uwagę znaczne prawdopodobieństwo, że decydentom nie uda się powstrzymać utraty zaufania do banków i długu rządowego. Dlatego przedstawiamy scenariusz alternatywny prowadzący do całkowitego rozpadu strefy euro. W istocie, kontynent wpadł obecnie w błędne koło, w którym recesja, zacieśnianie polityki fi skalnej, rosnące ryzyko związane z długiem państwowym, ekspozycja banków na ryzyko niewypłacalności państw i kryzys kredytowy napędzają się wzajemnie w niebezpieczny sposób. Jak argumentowaliśmy już wcześniej, naszym zdaniem jedynym narzędziem, jakim strefa dysponuje w perspektywie krótkookresowej, aby przywrócić zaufanie do systemu bankowego i rynku obligacji skarbowych strefy euro, jest zakrojony na dużą skalę, STRONA 2/10 >> SPIS TREŚCI >>

3 pozbawiony ograniczeń program zakupu tych obligacji przez EBC (Europejski Bank Centralny). Naszym zdaniem program zakupu obligacji skarbowych o wartości zbliżonej do 1 bln EUR, zgodnie z udziałem poszczególnych krajów w kapitale EBC, wniósłby znaczący wkład w przywrócenie zaufania rynków bez stwarzania zagrożenia infl acyjnego. Można wręcz twierdzić, że byłaby to strategia w pełni uzasadniona z punktu widzenia polityki pieniężnej, gdyż EBC działałby w interesie zmniejszenia rentowności obligacji długoterminowych i odsunięcia zagrożenia defl acyjnego podczas głębokiej recesji. Jak dotąd, EBC konsekwentnie i z powodzeniem odgrywa rolę pożyczkodawcy ostatniej instancji dla systemu bankowego. Wraz z nasileniem się kryzysu znacząco wydłużył on termin zapadalności operacji refi nansowych do 36 miesięcy (ilość środków w przetargach o stałej stopie jest nieograniczona), poszerzając zarazem wykaz przyjmowanych zabezpieczeń. Wreszcie, w ramach działań koordynacyjnych o historycznym znaczeniu na szczeblu międzynarodowym, EBC zawarł umowy dotyczące nieograniczonych swapów walutowych z głównymi bankami centralnymi krajów rozwiniętych, w celu zapewnienia bankom europejskim taniego finansowania w walutach zagranicznych, przy ograniczonej redukcji wartości zabezpieczeń. Spodziewamy się, że EBC nadal będzie poprawiać warunki płyn nościowe dla banków, dalej obniżając swoją główną stopę refinansową (do 0,5%). Możliwe jest też dalsze poszerzenie zakresu przyjmowanych zabezpieczeń być może o papiery wartościowe w walutach obcych. Naszym zdaniem program zakupu obligacji skarbowych o wartości zbliżonej do 1 bln EUR, zgodnie z udziałem poszczególnych krajów w kapitale EBC, wniósłby znaczący wkład w przywrócenie zaufania rynków bez stwarzania zagrożenia inflacyjnego. Scenariusze gospodarcze na rok 2012 O zachowaniu światowych rynków fi nansowych w 2012 r. zadecyduje ewolucja kryzysu w strefi e euro. Naszym zdaniem możliwe są dwa główne scenariusze albo zasięg kryzysu uda się ograniczyć i rynki zobaczą światełko w tunelu, albo unia walutowa rozpadnie się i euro przestanie istnieć. Trudność z punktu widzenia inwestorów polega na tym, że pierwszy scenariusz nasz podstawowy ma charakter niemal rutynowy, drugi natomiast jest zupełnie odmienny, gdyż poskutkowałby zapewne ogólnoświatową depresją o niemożliwych do przewidzenia konsekwencjach geopolitycznych. Nawet jeżeli bardziej prawdopodobny jest scenariusz pierwszy, ostrożni inwestorzy nie mogą zignorować drugiego, ponieważ oznaczałby on bardzo duże straty na wielu aktywach fi nansowych. SCENARIUSZ PODSTAWOWY Euro ostatecznie wychodzi z opałów Prawdopodobieństwo: 75% W skrócie: Szczyt UE z 9 grudnia 2011 r. okazuje się przełomem. Po początkowych wahaniach rynki odzyskują zaufanie do sposobu zarządzania wspólną walutą. Ogólnoświatowy wzrost zwalnia do zera, po czym ponownie przyspiesza w drugiej połowie roku. Strefa euro doświadcza niewielkiej recesji, ożywienie w Stanach Zjednoczonych trwa. Chinom udaje się miękkie lądowanie, światowe rynki akcji w końcu zwyżkują, powracają obawy inflacyjne. Cztery kolejne etapy rozwoju sytuacji wyglądają następująco: Etap 1 Wynik negocjacji w sprawie unii fiskalnej jest niepewny, EBC odrzuca luzowanie ilościowe. Znaczna zmienność aktywów ryzykownych i spreadów długu państwowego strefy euro. Etap 2 Postęp w negocjacjach. Recesja pogłębia się, oczekiwania infl acyjne spadają. EBC wdraża własną wersję luzowania ilościowego. Etap 3 Unia fi skalna staje się pełnowartościowym projektem traktatu. Banki zaczynają wykorzystywać płynność, której dostarcza im EBC, aby kupować wysokodochodowe obligacje skarbowe. Etap 4 Spready długu państwowego strefy euro zaczynają maleć, światowe rynki akcji zwyżkują. Po przywróceniu zaufania wzrost na całym świecie przyspiesza mimo ostrej polityki fiskalnej w krajach rozwiniętych. Ogólnoświatowe łagodzenie polityki pieniężnej (polegające na obniżce stóp procentowych na rynkach wschodzących i polityce ilościowej na rynkach rozwiniętych) napędza wzrost cen surowców. Rynki ponownie przechodzą z fazy obaw deflacyjnych do fazy obaw inflacyjnych. SCENARIUSZ ALTERNATYWNY Rozpad strefy euro i ogólnoświatowa depresja Prawdopodobieństwo: 25% W skrócie: Negocjacje w sprawie unii fiskalnej utykają w martwym punkcie; Włochy poddają się, po nich Hiszpania i Francja. Euro przestaje istnieć. Europejski system finansowy ulega częściowemu rozpadowi, co ma skutki dla Stanów Zjednoczonych. Ogólnoświatowa recesja przechodzi w ogólnoświatową depresję. Oto możliwa sekwencja wydarzeń: Etap 1 Włoski gabinet trwoni swój kapitał polityczny, wdrażając bolesne reformy i nie otrzymując w zamian korzystniejszych warunków fi nansowania. Włochy odmawiają restrukturyzacji swojego długu w ramach UGW i przywracają starą walutę. Wszystkie umowy (ceny, płace, długi ) są przeliczane na NITL (nowego lira włoskiego), który ma swobodny kurs. Jako że Włochy są członkiem G7, nie oznacza to zdarzenia kredytowego. Etap 2 Kryzys natychmiast dotyka Hiszpanię, która nie uzyskuje wystarczającej pomocy fi nansowej i podąża śladem Włoch. Oznacza to zdarzenie kredytowe. Etap 3 Inwestorzy uważają, że Francja nie jest wystarczająco konkurencyjna, aby przetrwać trwające wokół dewaluacje, unikają więc francuskiego długu państwowego. Opór okazuje się daremny, gdyż pełna unia polityczna z Niemcami jest niemożliwa. Etap 4 Po wyjściu Francji Niemcy dochodzą do wniosku, że utrzymywanie pomniejszonej strefy euro nie ma sensu i decydują się położyć kres wspólnej walucie. W Europie dochodzi do głębokiej recesji, która rozszerza się na USA za pośrednictwem kanału finansowego. Zapaść handlu globalnego boleśnie dotyka Azję. Globalne spowolnienie zapoczątkowuje spiralę deflacyjną, a tym samym długą serię upadłości. Oznacza to globalną depresję. STRONA 3/10 >> SPIS TREŚCI >>

4 Rynki finansowe W skrócie Powtarzamy nasze zalecenie dotyczące niedoważania akcji na początku 2012 r., sugerując zarazem ograniczenie przeważonej pozycji w instrumentach o stałym dochodzie. W portfelu instrumentów o stałym dochodzie zalecamy realizację zysków na rynkach bazowych strefy euro i ostrożne ponowne podjęcie zakupów na części rynków peryferyjnych, w szczególności w Hiszpanii. Od dłuższego czasu zachowujemy pozytywne nastawienie do instrumentów dłużnych, niedoważając zarazem europejskich obligacji indeksowanych inflacją. Polityka pieniężna na rynkach wschodzących stanie się jeszcze bardziej ekspansywna, sugerujemy więc bardziej pozytywne nastawienie. Japonia z kolei nadal rozczarowuje. Ponadto, utrzymujemy przeważoną pozycję w Stanach Zjednoczonych i niedoważoną w strefi e euro. Wyraźnie widać, że 2011 r. zapisze się w historii jako rok złożony z dwóch części. Część pierwsza zakończyła się na przełomie lipca i sierpnia, gdy kryzys w strefi e euro w połączeniu ze znaczącymi rewizjami prognoz wzrostu zmroził polityków, decydentów oraz inwestorów. Aktywa ryzykowne ogólnie, a zwłaszcza akcje, runęły w dół, natomiast rentowność niemieckich i amerykańskich obligacji skarbowych wyraźnie zmalała. Alokacja aktywów Chociaż druga połowa 2012 r. może dawać promyk nadziei co do perspektyw wzrostu, naszym zdaniem początek 2012 r. będzie w pewnym sensie ekstrapolacją wydarzeń z drugiej części 2011 r. Nasz podstawowy scenariusz zakłada utrzymywanie się powolnego wzrostu, przy czym rynki wschodzące będą sobie radzić lepiej niż rozwinięte. Ponadto, naszym zdaniem nad perspektywami na rok 2012 nadal wisi ogromna czarna chmura kryzys w strefi e euro chociaż ostatni szczyt z 8 9 grudnia przyniósł postęp, gdyż wszystkie kraje, z wyjątkiem jednego, zgodziły się wprowadzić reguły budżetowe w drodze umów międzyrządowych, bez dogłębnej zmiany traktatów. Choć jest to rozwiązanie dalekie od ideału, uznajemy je za ważny krok w kierunku unii stabilności fi skalnej ; nie znaleziono bowiem odpowiedzi na ważne problemy techniczne. Pozostaje ponadto jeszcze jedna ważna kwestia czy ten nowy element umożliwi EBC podjęcie działań pomostowych do chwili, gdy wdrożone zostaną inne środki. Niestety nowy prezes EBC pogrzebał nadzieje na to, że instytucja ta zagwarantuje dług państwowy w ostatniej instancji. W międzyczasie rynki, zwłaszcza akcji, pozostaną bardzo nerwowe. Mimo to, nadal jesteśmy przekonani, że EBC będzie musiał Jeżeli chodzi o ogólną alokację aktywów, sugerujemy dalszą ostrożność wobec akcji z jednoczesnym redukowaniem przeważonej pozycji w instrumentach o stałym dochodzie, gdyż wydaje się, że wyceny uwzględniają bardzo negatywne tendencje gospodarcze. w końcu pogodzić się z luzowaniem ilościowym. Jeżeli chodzi o ogólną alokację aktywów, sugerujemy dalszą ostrożność wobec akcji z jednoczesnym redukowaniem przeważonej pozycji w instrumentach o stałym dochodzie, gdyż wydaje się, że wyceny uwzględniają bardzo negatywne tendencje gospodarcze. Niepomyślne zakończenie kryzysu w strefi e euro, choć wciąż mało prawdopodobne, miałoby ogromne konsekwencje, co sugeruje konieczność zachowania ostrożności przy angażowaniu się w bardzo ryzykowne aktywa, zwłaszcza akcje. Z perspektywy cyklicznej część negatywnej presji ostatnio zmalała. Wyczekiwany moment wytchnienia przyniosły lepsze od oczekiwanych dane z USA, a Chiny wydają się miękko lądować. Ryzyko związane z błędną polityką lub innymi wstrząsami zewnętrznymi może jednak szybko pogorszyć pejzaż gospodarczy, zwłaszcza ze względu na utrzymującą się presję delewarowania w gospodarkach rozwiniętych. Naszym zdaniem wszakże akcja ratunkowa już się rozpoczęła banki centralne całego świata skorygowały swoje cele. W szczególności banki centralne na rynkach wschodzących przesunęły nacisk z tłumienia infl acji na stymulowanie wzrostu, natomiast banki centralne rynków rozwiniętych będą nadal wdrażać niekonwencjonalne środki, co może ostatecznie doprowadzić do pełnego luzowania ilościowego w wykonaniu EBC. W przeszłości takie wsparcie dla płynności wskazywałoby na zasadność nabywania walorów ryzykownych. Ponadto w normalnych warunkach twierdzilibyśmy, że różnica w wycenie dwóch głównych klas aktywów obligacji oraz akcji nie może być większa. Naszym zdaniem jednak w obecnych okolicznościach argument ten stał się zdecydowanie mniej przekonujący, przynajmniej przejściowo. Podsumowując: sugerujemy zachowanie niedoważonej pozycji w zakresie akcji. Instrumenty dłużne Jak wspomniano powyżej, naszym zdaniem perspektywa rynków instrumentów o stałym dochodzie w 2012 r. będzie zależeć od dwóch czynników: rozwoju sytuacji makroekonomicznej (w tym działań banków centralnych) oraz dalszej ewolucji zawirowań wokół zadłużenia strefy euro. Jak wskazano w poprzednim artykule niniejszego biuletynu, obecne warunki gospodarcze nie są w żadnym razie korzystne, a powolne tempo wzrostu światowego utrzyma się zapewne w pierwszej połowie 2012 r. Zarazem strefa euro będzie musiała borykać się z trwającą recesją. Ponadto polityka pieniężna na świecie będzie niemal na pewno dodatkowo łagodzona. Rezerwa Federalna będzie prowadzić do połowy 2012 r. operację Twist. Nie można również wykluczyć kolejnej rundy luzowania ilościowego, gdyż poprawa sytuacji na rynku pracy jest bardzo chwiejna, co sugeruje, że nie będzie wyraźnego spadku stopy bezrobocia. Ponadto Rezerwa utrzyma stopy na zerowym poziomie do połowy 2013 r. Wydaje się, że wyceny uwzględniają wiele z powyższych czynników: rentowność 10-letnich obligacji amerykańskich wynosi około 2%, podczas gdy wartość godziwa tej klasy aktywów to mniej więcej 3,5%. Nie spodziewamy się jednak, aby 2013 r. przyniósł szybki wzrost rentowności. STRONA 4/10 >> SPIS TREŚCI >>

5 Podobne obliczenia dotyczące wartości godziwej obligacji niemieckich wskazują na wartość około 3% (lub 2,6%, biorąc pod uwagę obecny kryzys i ich status bezpiecznego schronienia). Prognozy dla instrumentów o stałym dochodzie nie są zatem pozytywne. Ostatnie zawirowania w strefi e euro potwierdzają niestety, że atuty trzymają w ręku politycy. Rynki będą przyglądać się zwłaszcza wysiłkom poszczególnych krajów na rzecz uporania się z niebezpiecznymi defi cytami budżetowymi. W tym sensie propozycja premiera Montiego (pakiet oszczędnościowy warty 20 mld EUR netto) idzie w istocie we właściwym kierunku. Rynki pozostaną jednak zapewne sceptyczne co do zdolności polityków do wdrożenia reform strukturalnych (zwłaszcza na rynku pracy). Jednym z najważniejszych powodów do niepokoju w 2012 r. pozostanie zapewne podaż pieniądza w strefie euro, gdyż otoczenie polityczne i gospodarcze nie budzą zaufania. Spodziewamy się emisji brutto na poziomie około 820 mld EUR w 2012 r. i podobnej kwoty w 2013 r. Rynki będą testowane w szczególności w lutym, marcu i kwietniu, gdyż Włochy oraz Hiszpania będą musiały zrolować dług o wartości około 170 mld EUR. Nie zdziwilibyśmy się, gdyby: inwestorzy żądali większych upustów; oraz preferowali krótsze okresy zapadalności; jak też premia za ryzyko pozostała wysoka. Jednocześnie czynniki techniczne, które opierają się na pozycji rynkowej i obecnych tendencjach, każą nam nadal pozytywnie zapatrywać się na tę klasę aktywów ogólnie, a na niemieckie obligacje skarbowe (de facto ostatnią stopę zwrotu wolną od ryzyka w strefi e euro) w szczególności. Wszystko to sugeruje, że choć długoterminowe rentowności pozostaną niskie, wszelka poprawa sytuacji politycznej może spowodować ich zbliżenie się do poziomu długookresowej równowagi. Z drugiej strony każdy wzrost awersji do ryzyka dodatkowo obniży rentowność (obligacji niemieckich). Podsumowując: sugerujemy ograniczenie uprzednio przeważonej pozycji do neutralnej (w odniesieniu do rynków bazowych i niektórych peryferyjnych, zwłaszcza Hiszpanii). Jeżeli chodzi o sytuację na rynkach peryferyjnych, sugerujemy rozważenie rozwiązań na dłuższą metę, a więc w pewnej mierze ponownego zakupu zwłaszcza hiszpańskich obligacji skarbowych. Uzasadnienie jest dwojakie: po pierwsze, wartości wykupywanych obligacji pozostaną wysokie, ale naszym zdaniem krótkoterminowa dynamika stanie się korzystniejsza, gdyż kwoty wykupu ogółem zmaleją na początku 2012 r. Po drugie, co ważniejsze, komunikat EUNB z 8 grudnia jest wyraźny: Sprzedaż obligacji skarbowych nie złagodzi wymogów co do zabezpieczeń, jakie należy osiągnąć do czerwca 2012 roku. Naszym zdaniem oznacza to przynajmniej częściowe ograniczenie presji sprzedażowej ze strony banków. Jeżeli zaczną dominować wymogi płynnościowe, nie można wykluczyć dalszej sprzedaży. Chociaż nie wykluczamy powrotu banków jako naturalnych nabywców długu rządowego na dłuższą metę, nie sądzimy, aby dokonywały one w najbliższym czasie większych zakupów (szukając zysków na krzywej rentowności), pomimo bardzo korzystnych ofert płynnościowych LTRO (36 miesięcy przy stopie 1% z pełnym przydziałem). Akcje Określenie kończącego się roku 2011 jako wielkiego rozczarowania byłoby wielkim eufemizmem. Do połowy roku światowe rynki akcji zyskiwały około 3% Jeżeli chodzi o sytuację na rynkach peryferyjnych, sugerujemy rozważenie rozwiązań na dłuższą metę, a więc w pewnej mierze ponownego zakupu zwłaszcza hiszpańskich obligacji skarbowych. Sugerujemy zajęcie przeważonej pozycji na rynkach wschodzących, choć wyceny nie skłaniają jeszcze do entuzjastycznych wezwań do kupna. (w skali rocznej), po czym w drugiej połowie roku rozpoczęły się spadki. Ta ogólnoświatowa średnia ukrywa jednak znaczące różnice między krajami! Podczas gdy USA nie odnotowały większych wzrostów ani spadków, strefa euro pozostawała daleko w tyle, tracąc 18,5%. W obliczu tak wielkiej różnicy w wynikach możemy się zastanawiać, czy te różnice między krajami utrzymają się w 2012 r., czy też są podstawy do nadziei na zmiany w stawce. Odpowiedź na drugie pytanie brzmi naszym zdaniem twierdząco. Sugerujemy zacząć od zajęcia przeważonej pozycji na rynkach wschodzących. Widać wyraźnie, że na globalnych rynkach wschodzących objawiło się ostatnio wiele problemów: recesja w Ameryce Łacińskiej, spowolnienie w Azji, liczne kłopoty w Chinach (jak choćby przegrzewający się sektor nieruchomości i niesławny równoległy system bankowy), nie wspominając już o wschodzących rynkach Europy, którym wyraźnie szkodzi bliskość strefy euro. Wszystko to wpłynie oczywiście ujemnie na perspektywy zysków, które zaczęły dostosowywać się do trudnych warunków gospodarczych (przewidywania co do wzrostu zysków w 2012 r. ograniczono z ponad 15% w okolicach połowy roku do nieco ponad 10%). To wszystko jednak już przeszłość. Naszym zdaniem nastawienie decydentów uległo w ostatnich miesiącach fundamentalnej zmianie, gdyż najważniejsze banki centralne przestawiły się z walki z inflacją na wspieranie wzrostu. Brazylijski bank centralny dokonał trzech cięć stóp (z 12,5% do obecnych 11% i przewidywane są kolejne). Co ważniejsze, Ludowy Bank Chin zaczął obniżać stopę rezerw obowiązkowych, którą uważamy za podstawową miarę przy ocenie wschodzących rynków akcji. W związku z tym sugerujemy zajęcie przeważonej pozycji na rynkach wschodzących, choć wyceny nie skłaniają jeszcze do entuzjastycznych wezwań do kupna. Proponujemy skupić się w miarę możliwości na rynkach z aktywnymi bankami centralnymi (Ameryka Łacińska, wschodzące rynki azjatyckie), ale unikać wschodzących rynków europejskich. STRONA 5/10 >> SPIS TREŚCI >>

6 Jeżeli chodzi o rynki akcji strefy euro, sugerujemy zachowanie pozycji defensywnej po prostu dlatego, że wszystko zależy od losów strefy i pomyślnego wyniku obecnej politycznej rosyjskiej ruletki. Wynik ten nie jest wcale jasny. Drugim warunkiem koniecznym byłaby pomoc EBC w wyhamowaniu przynajmniej tymczasowym szalonych wzrostów i spadków na rynkach długu. Wydaje się jednak, że element trzeci fakt, że strefa euro weszła w recesję, co naszym zdaniem implikuje spadek zysków o około 15% został już uwzględniony w wycenach, gdyż stosunek cen akcji w strefi e euro do zysków na rok 2012 wynosi de facto 10. Podsumowując: w obecnej sytuacji niezbędna jest ostrożność, ale inwestorzy powinni też być gotowi zmienić nastawienie, gdy politycy podejmą stanowcze działania. Pomimo szeroko zakrojonych interwencji walutowych japoński rynek akcji jest nadal w tarapatach w związku z rozczarowującymi danymi gospodarczymi. Nasze oczekiwania co do w miarę szybkiego ożywienia gospodarczego były zbyt optymistyczne, a tendencje dotyczące zysków okazały się bardzo niekorzystne zarówno w ujęciu bezwzględnym, jak i względnym. Wreszcie, relatywna wycena nie jest wcale bardzo niska. Mimo niskiej bety (która dla tego rynku wynosi około 0,7) sugerujemy ostrożne (tj. z niedoważoną pozycją) podejście do inwestycji w akcje na początku 2012 r. Wielka Brytania pozostaje jednym z naszych preferowanych rynków akcji, przynajmniej na początku 2012 r., gdyż rynek korzysta tu w pierwszym rzędzie z pomocy bardzo przychylnego banku centralnego. Ponadto sądzimy, że ekspozycję tego rynku na podstawowe surowce należy uznać za korzystną, biorąc pod uwagę nasze bardziej pozytywne nastawienie do sektorów z ekspozycją na chiński popyt (energia, surowce). Jeżeli chodzi o podział na sektory, sugerujemy lekkie zwiększenie udziału sektorów cyklicznych. Fakt, że władze chińskie zdecydowały się wesprzeć wzrost, przemawia za odpowiednią korektą alokacji sektorowej, konkretnie w odniesieniu do sektorów z ekspozycją na surowce. Najbardziej oczywistym sektorem wydaje się tu energetyka, gdyż pozostaje dość niedroga mimo względnie dobrych wyników. Sugerujemy zatem zajęcie przeważonej pozycji w tym sektorze. Ryzyko W temacie ryzyka zidentyfi kowaliśmy dwie Piękności i prawdziwą Bestię: Eurogeddon (rozpad strefy euro). Nasza obecna defensywna strategia implikuje istnienie dwóch niedających się pominąć pozytywnych rodzajów ryzyka: decydenci ze strefy euro radzą sobie z kryzysem zadłużenia, znajdując i uzgadniając realne rozwiązanie; oraz mimo wszystkich przeciwności gospodarka korzystnie zaskakuje. W obydwu przypadkach musielibyśmy szybko dokonać przeglądu alokacji, gdyż wskaźniki wyceny aktywów ryzykownych najprawdopodobniej wyraźnie wzrosłyby w pierwszym przypadku zapewne nawet gwałtowniej niż w drugim. Dwa powyższe rodzaje ryzyka bledną jednak w porównaniu ze scenariuszem rozpadu strefy euro i globalną depresją. Jakie zalecenia implikowałby taki scenariusz? Każde poważniejsze zagrożenie rozpadem strefy euro byłoby bardzo negatywnym czynnikiem dla aktywów ryzykownych (akcji, długu przedsiębiorstw, surowców cyklicznych), korzystniejszym zaś dla realnych aktywów stanowiących bezpieczne schronienie, takich jak amerykańskie obligacje skarbowe, dolar i zapewne metale szlachetne; zwiększyłoby też zmienność. Punktem odniesienia może być tu w przybliżeniu Wielki Kryzys początku lat trzydziestych XX wieku zyski spadły wówczas o połowę (od szczytu do dna), a akcje (amerykańskie) straciły około 80% wartości w ujęciu realnym, startując jednak ze znacznie wyższego punktu wyjścia, jeżeli chodzi o wycenę (C/Z na poziomie 20). Obecnie punkt wyjścia jest zgoła inny. Nawet gdyby zyski miały spaść w podobny sposób, akcje światowe straciły już około 20% od szczytu z października 2007 r. Jeżeli kierować się historią, spadek w przypadku akcji wciąż mógłby przekroczyć 50%, gdyż na rynku amerykańskim wskaźnik C/Z wynosi już około 12. STRONA 6/10 >> SPIS TREŚCI >>

7 Rekomendowana alokacja aktywów Globalna Niedoważenie ( ) Neutralna (=) Przeważenie (+) Ostatnia zmiana Gotówka gru-11 Akcje paź-11 Obligacje rządowe gru-11 Obligacje korporacyjne* wrz-09 * Specyfi ką polskiego rynku obligacji korporacyjnych jest brak wyceny rynkowej. Na rynkach gdzie wycena rynkowa tych instrumentów jest dostępna (np. USA) obligacje korporacyjne, podobnie jak inne ryzykowne aktywa (np. akcje), w ostatnich miesiącach zanotowały silne przeceny związane z rosnącym ryzykiem kredytowym. Brak obrotu (lub bardzo ograniczony obrót) obligacjami korporacyjnymi na polskim rynku, a co za tym idzie brak rynkowej wyceny, spowodowały, że wartość polskich obligacji korporacyjnych w portfelach funduszy obligacji nie uległa tej przecenie (w aktualnej wycenie nie jest uwzględniony wzrost ryzyka kredytowego). W konsekwencji wycena tych instrumentów w portfelach funduszy jest wysoka na tle innych kategorii ryzykownych aktywów. Akcje Alokacja regionalna = + Duże spółki strefa euro Małe spółki strefa euro Japonia Szwajcaria Duże spółki Wielka Brytania Małe spółki Wielka Brytania Stany Zjednoczone Rynki rozwijające się Europa Środkowo-Wschodnia Ameryka Łacińska Azja (bez Japonii) Europa sektory = + Energia Towary powszechnego użytku Zdrowie Przedsiębiorstwa użyteczności publicznej Telekomunikacja Towary luksusowe Przemysł Materiały Technologia Finanse / zmiana w miesiącu Instrumenty dłużne Szczegółowo instrumenty dłużne = + Obligacje rządowe Swapy Obligacje korporacyjne Obligacje wysokodochodowe Obligacje rynków rozwijających się Obligacje rządowe = + Strefa euro (rdzeń) Strefa euro (peryferie) Japonia Wielka Brytania Stany Zjednoczone / zmiana w miesiącu Materiał opracowany na podstawie materiału Special 2012 Outlook przygotowango przez AXA Investment Managers. Całość materiału dostępna na stronie Autorzy: Wstęp, Scenariusze gospodarcze na rok 2012 Eric Chaney Gospodarka Raphaël Gallardo, Mark Allan, Manolis Davradakis, Laurence Devivier, Hervé Lievore Rynki finansowe Franz Wenzel, Ombretta Signori, Chantana Sam WYŁĄCZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI Niniejszy dokument jest przeznaczony wyłącznie do celów informacyjnych i nie stanowi oferty kupna ani sprzedaży, zachęty ani porady inwestycyjnej ze strony spółki AXA Investment Managers Paris. Podstawą do sporządzenia niniejszego dokumentu były dane, przypuszczenia, prognozy, oczekiwania i hipotezy, które są subiektywne. Zawarta tu analiza i wnioski przestawiają opinie oparte na danych dostępnych w konkretnym dniu. Z uwagi na subiektywny i orientacyjny charakter przedmiotowych analiz należy zwrócić uwagę na fakt, że rzeczywista ewolucja zmiennych i wartości ekonomicznych rynków fi nansowych może znacząco różnić się od danych szacunkowych (przypuszczeń, prognoz, oczekiwań i hipotez) zamieszczonych w niniejszym dokumencie. Ponadto z uwagi na uproszczenie informacji przedstawionych w niniejszym dokumencie należy je traktować wyłącznie jako informacje subiektywne. Niniejszy dokument może być zmieniany bez obowiązku informowania o tym fakcie, a spółka AXA Investment Managers Paris może, choć nie jest zobowiązana, uaktualniać lub w inny sposób zmieniać niniejszy dokument. Wszystkie informacje zawarte w niniejszym dokumencie oparte są na danych opublikowanych przez organy odpowiedzialne za dostarczanie ekonomicznych i rynkowych danych statystycznych. Spółka AXA Investment Managers Paris zrzeka się wszelkiej odpowiedzialności za decyzje podjęte na podstawie niniejszego dokumentu lub poleganie na jego treści. Co więcej, z uwagi na subiektywny charakter przedmiotowych analiz i opinii, kadra kierownicza spółki AXA IM Paris lub jej podmioty powiązane nie mają obowiązku wykorzystywać tych danych, przypuszczeń, prognoz, oczekiwań, hipotez i/lub opinii ani postępować zgodnie z nimi. Mogą oni natomiast działać na podstawie własnych opinii jako niezależne działy w ramach spółki. Przyjmując zawarte tu informacje, odbiorca niniejszego dokumentu zobowiązuje się wykorzystywać je wyłącznie w celu oceny własnego ewentualnego zainteresowania strategiami opisanymi w niniejszym dokumencie, i w żadnym innym celu. Kopiowanie przedmiotowych informacji, w całości lub części, bez zgody spółki AXA IM jest zabronione. AXA Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. nie jest przedstawicielem AXA IM Paris na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, jak również nie jest dystrybutorem produktów oferowanych przez AXA IM Paris. AXA Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. nie ponosi żadnej odpowiedzialności za decyzje podjęte na podstawie powyższej publikacji. Wszelkie informacje na temat AXA IM Paris są dostępne na stronie STRONA 7/10 >> SPIS TREŚCI >>

8 Wyniki ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych Kategoria funduszu fundusze polskie Fundusz za ostatnie 3 mies. ( ) za 12 mies ( ) za ostatnie 12 mies. ( ) rynku pieniężnego AXA Lokacyjny 0,98% 3,97% 3,97% rynku pieniężnego Rynku Pieniężnego* 0,95% 3,84% 3,84% obligacji AXA Bond Active Asset Allocation (AAA) 1,00% 4,57% 4,57% obligacji AXA Idea Obligacji 1,65% 6,15% 6,15% obligacji AXA Investor Obligacji* 0,58% 4,35% 4,35% obligacji AXA Obligacji 1,14% 5,12% 5,12% obligacji AXA Skarbiec Obligacja 2,16% 3,63% 3,63% obligacji Bezpiecznego Inwestowania* 0,85% 4,24% 4,24% obligacji Wspólnego Zabezpieczenia 1,12% 4,64% 4,64% ochrony kapitału AXA Skarbiec Ochrony Kapitału 0,44% -1,41% -1,41% ochrony kapitału AXA UniBezpieczna Alokacja 1,86% 0,07% 0,07% stabilnego wzrostu AXA Investor Zabezpieczenia Emerytalnego -0,82% -8,04% -8,04% stabilnego wzrostu AXA PKO Stabilnego Wzrostu 0,54% -5,03% -5,03% stabilnego wzrostu AXA Portfel Stabilnego Wzrostu -0,07% -2,14% -2,14% stabilnego wzrostu AXA Skarbiec III Filar -1,08% -8,58% -8,58% stabilnego wzrostu AXA Stabilnego Wzrostu -1,17% -6,95% -6,95% stabilnego wzrostu Mieszany -0,34% -3,16% -3,16% stabilnego wzrostu Optymalnego Inwestowania -0,89% -5,71% -5,71% stabilnego wzrostu Stabilnego Wzrostu* -0,97% -6,09% -6,09% aktywnej alokacji Aktywnego Inwestowania* -2,34% -12,55% -12,55% aktywnej alokacji Aktywny Portfel Funduszy (XAPF) -1,75% -13,71% -13,71% aktywnej alokacji AXA Equity Active Asset Allocation (AAA) -6,52% -19,45% -19,45% aktywnej alokacji AXA Noble Fund Global Return -1,22% -19,17% -19,17% aktywnej alokacji AXA Noble Timingowy -2,78% -20,20% -20,20% zrównoważone AXA Arka Zrównoważony -3,39% -20,15% -20,15% zrównoważone AXA Investor Zrównoważony* -0,94% -14,07% -14,07% zrównoważone AXA Noble Fund Mieszany -2,96% -16,40% -16,40% zrównoważone AXA PKO Zrównoważony* -0,17% -13,35% -13,35% zrównoważone AXA Portfel Zrównoważony -1,21% -8,68% -8,68% zrównoważone AXA Quercus Selektywny 2,60% -6,79% -6,79% zrównoważone AXA Skarbiec Spółek Wzrostowych -1,80% -28,29% -28,29% zrównoważone AXA Skarbiec Waga* -1,92% -16,16% -16,16% zrównoważone AXA UniKorona Zrównoważony -0,05% -8,50% -8,50% zrównoważone AXA Zrównoważony -2,99% -14,03% -14,03% akcji Akcji* -3,59% -21,12% -21,12% akcji AXA Akcji -5,46% -21,47% -21,47% akcji AXA Akcji Big Players -3,97% -18,51% -18,51% akcji AXA Arka Akcji -7,54% -31,89% -31,89% akcji AXA Idea Akcji -5,43% -29,18% -29,18% akcji AXA ING Selektywny -9,28% -35,49% -35,49% akcji AXA Investor Akcji Dużych Spółek -1,33% -19,01% -19,01% akcji AXA Investor Top 50 Małych i Średnich Spółek Plus -3,24% -32,67% -32,67% akcji AXA Legg Mason Akcji -2,40% -17,73% -17,73% STRONA 8/10 >> SPIS TREŚCI >>

9 Kategoria funduszu Fundusz za ostatnie 3 mies. ( ) za 12 mies ( ) za ostatnie 12 mies. ( ) akcji AXA Noble Fund Akcji -1,32% -21,04% -21,04% akcji AXA Noble Fund Akcji Małych i Średnich Spółek -0,42% -21,16% -21,16% akcji AXA Pioneer Akcji Polskich -5,17% -43,00% -43,00% akcji AXA PKO Akcji -0,74% -21,41% -21,41% akcji AXA Portfel Akcji -3,17% -20,23% -20,23% akcji AXA Quercus Agresywny 2,16% -20,55% -20,55% akcji AXA Skarbiec Akcja -4,42% -23,61% -23,61% akcji AXA UniAkcje Małych i Średnich Spółek -0,09% -30,61% -30,61% akcji AXA UniKorona Akcje -0,56% -17,02% -17,02% fundusze rynków zagranicznych obligacji AXA BlackRock Local Emerging Markets Short Duration Bond 2,53% 5,31% 5,31% obligacji AXA Templeton Global Bond 5,88% 10,93% 10,93% stabilnego wzrostu AXA HSBC Cautious Portfolio 6,10% 14,57% 14,57% zrównoważone AXA HSBC Balanced Portfolio 7,30% 8,02% 8,02% zrównoważone AXA Legg Mason Strateg -1,71% -9,76% -9,76% zrównoważone AXA Optimal Income 0,67% 8,75% 8,75% akcji AXA BlackRock Latin American 12,37% -12,50% -12,50% akcji AXA BlackRock New Energy 8,47% -9,93% -9,93% akcji AXA BlackRock World Gold 1,28% -5,81% -5,81% akcji AXA BlackRock World Mining 11,65% -18,19% -18,19% akcji AXA Emerging Markets** 8,40% akcji AXA Europe Emerging 2,24% -17,66% -17,66% akcji AXA Europe Real Estate Securities 0,96% -0,56% -0,56% akcji AXA Europe Small Cap 3,60% -6,66% -6,66% akcji AXA Euro Relative Value 6,64% -1,52% -1,52% akcji AXA HSBC Adventurous Portfolio 8,14% 3,91% 3,91% akcji AXA HSBC BRIC Markets Equity 8,41% -11,93% -11,93% akcji AXA HSBC Climate Change 12,60% -6,97% -6,97% akcji AXA HSBC Global Emerging Markets Equity 6,77% -16,69% -16,69% akcji AXA HSBC Indian Equity -15,57% -37,85% -37,85% akcji AXA Idea Surowce Plus -3,92% -30,68% -30,68% akcji AXA ING Środkowoeuropejski Budownictwa i Nieruchomości -8,68% -43,11% -43,11% akcji AXA ING Środkowoeuropejski Sektora Finansowego -14,23% -33,98% -33,98% akcji AXA JPMorgan Emerging Europe Middle East and Africa Equity 10,12% -14,02% -14,02% akcji AXA Noble Fund Africa -5,43% -33,02% -33,02% akcji AXA Pioneer Akcji Amerykańskich 15,27% 10,59% 10,59% akcji AXA Pioneer Dochodu i Wzrostu Rynku Chińskiego 3,48% -9,50% -9,50% akcji AXA PKO Akcji Nowa Europa -1,70% -20,27% -20,27% akcji AXA PKO Akcji Rynku Japońskiego -0,54% -1,14% -1,14% akcji AXA Talents 1,96% -7,66% -7,66% akcji AXA Templeton Asian Growth 10,74% -2,37% -2,37% strategie alternatywne AXA JPMorgan Highbridge Statistical Market Neutral 4,63% 11,83% 11,83% strategie alternatywne AXA Superfund Trend Bis Powiązany -24,81% -22,34% -22,34% * Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy jest dostępny wyłącznie dla klientów Planów Inwestycyjnych, którzy zawarli umowę ubezpieczenia przed 13 sierpnia 2010 roku. ** Brak stóp zwrotu we wskazanych okresach fundusz dostępny w ofercie od 1 lipca 2011 r. STRONA 9/10 >> SPIS TREŚCI >>

10 Twój Plan Inwestycyjny Szanowni Państwo, Pragniemy przypomnieć, że z dniem 4 listopada 2011 r. nastąpiło rozszerzenie oferty ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych dostępnych w Planach Inwestycyjnych. Po przeprowadzeniu analizy rynku funduszy inwestycyjnych oraz naszej dotychczasowej oferty funduszy podjęliśmy decyzję o dodaniu następujących czterech funduszy: 1. UFK AXA PKO Skarbowy (fundusz rynku pieniężnego), 2. UFK AXA UniKorona Pieniężny (fundusz rynku pieniężnego), 3. UFK AXA Investor Gold Otwarty (fundusz akcji), 4. UFK AXA Templeton Global Bond (PLN) (fundusz obligacji). Powyższe fundusze są dostępne w różnym zakresie dla poszczególnych produktów szczegóły znajdą Państwo w poniższej tabeli. Wprowadzenie nowych ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych ma na celu udostępnienie Państwu bardziej atrakcyjnej i konkurencyjnej oferty. Dzięki zróżnicowanemu poziomowi ryzyka, otrzymują Państwo możliwość kompleksowego realizowania własnych strategii inwestycyjnych, jak również możliwość elastycznego reagowania na trendy i nastroje panujące na rynkach fi nansowych. Zachęcamy do zapoznania się ze szczegółowymi opisami, politykami inwestycyjnymi i wynikami nowych funduszy na stronie Nazwa produktu AXA PKO Skarbowy AXA UniKorona Pieniężny AXA Investor Gold Otwarty AXA Templeton Global Bond (PLN) 1. Plan Inwestycyjny Multi ze składką regularną tak tak tak tak 2. Plan Inwestycyjny Multi ze składką jednorazową tak tak tak tak 3. Plan Inwestycyjny Multi Prestiż tak tak tak tak 4. Plan Inwestycyjny Multi 5-15 tak tak tak tak 5. Plan Inwestycyjny Multi Prestiż 5-15 tak tak tak tak 6. Plan Inwestycyjny Multi Progres tak tak tak tak 7. Plan Inwestycyjny Regularian Prestiż tak tak tak tak 8. Plan Inwestycyjny AXA ze składką regularną tak tak 9. Plan Inwestycyjny AXA ze składką jednorazową tak tak 10. Plan Inwestycyjny AXA Plus tak tak 11. Plan Inwestycyjny Profi t ze składką regularną tak tak 12. Plan Inwestycyjny Profi t ze składką jednorazową tak tak 13. Plan Inwestycyjny VIP tak tak 14. Plan Inwestycyjny Systematicus tak tak 15. Plan Inwestycyjny Generator tak tak 16. Plan Inwestycyjny Regularian tak tak 17. Plan Inwestycyjny Elitarian tak tak 18. Plan Inwestycyjny AXA Progres tak tak Niniejsze opracowanie zostało przygotowane wyłącznie na potrzeby klientów AXA Życie TU S.A. i ma wyłącznie charakter informacyjny. Powyższe dane, w szczególności dotychczasowe stopy zwrotu ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych, nie stanowią prognozy wyników inwestycyjnych tych funduszy oraz nie mogą być traktowane jako zobowiązanie AXA Życie TU S.A. do osiągnięcia podobnych wyników przez te fundusze w przyszłości. Wskazane wyniki ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych nie odzwierciedlają indywidualnej stopy zwrotu netto klientów funduszu, która jest uzależniona od dat nabycia i umorzenia jednostek uczestnictwa oraz poniesionych opłat i podatków. Cel i zasady funkcjonowania ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych są opisane w regulaminie funduszu dostępnym u przedstawicieli AXA Życie TU S.A. oraz na stronie Niniejsze opracowanie zostało przygotowane z dochowaniem należytej staranności i rzetelności, w oparciu o fakty uznane za wiarygodne, jednak AXA Życie TU S.A. nie gwarantuje, że są one w pełni dokładne i kompletne. Biuletyn Inwestycyjny AXA nie może być traktowany jako oferta lub rekomendacja do zawierania jakichkolwiek transakcji. AXA Życie TU S.A. nie gwarantuje, że podane prognozy i przewidywania sprawdzą się. AXA Życie TU S.A. nie ponosi odpowiedzialności za szkody poniesione w wyniku decyzji podjętych na podstawie informacji zawartych w niniejszym opracowaniu. STRONA 10/10 >> SPIS TREŚCI >>

Czy burzę mamy już za sobą?

Czy burzę mamy już za sobą? Lipiec 2014 25 stron Czy burzę mamy już za sobą? Perspektywy rynkowe Biura Doradztwa Inwestycyjnego Pierwszą połowę tego roku inwestorzy zapamiętają jako nerwową i mocno wymagającą. Choć stopy zwrotu z

Bardziej szczegółowo

Stanowisko w sprawie sytuacji gospodarczej i strategii

Stanowisko w sprawie sytuacji gospodarczej i strategii Schroders Stanowisko w sprawie sytuacji gospodarczej i strategii Keith Wade Główny ekonomista i strateg (44-2) 7658 6296 Azad Zangana Ekonomista ds. europejskich (44-2) 7658 2671 James Bilson Ekonomista

Bardziej szczegółowo

Złe miłego początki? Luty 2014. Perspektywy rynkowe Biura Doradztwa Inwestycyjnego

Złe miłego początki? Luty 2014. Perspektywy rynkowe Biura Doradztwa Inwestycyjnego Luty 2014 23 strony Złe miłego początki? Perspektywy rynkowe Biura Doradztwa Inwestycyjnego Po tym jak oczekiwany rajd Świętego Mikołaja nie zawitał w grudniu na globalne parkiety, inwestorzy liczyli chociaż

Bardziej szczegółowo

BIULETYN INFORMACYJNY

BIULETYN INFORMACYJNY BIULETYN INFORMACYJNY BANK MILLENNIUM BIULETYN INFORMACYJNY nr 2 KWIECIEŃ CZERWIEC 2013 r. TEMAT NUMERU FUNDUSZE ABSOLUTNEJ STOPY ZWROTU ODPOWIEDŹ NA DYLEMATY KLIENTÓW VADEMECUM INWESTOR A JAK LOKOWAĆ

Bardziej szczegółowo

Portfele Allianz. Sytuacja na rynkach finansowych w październiku 2014 roku. listopad. Zmienny, jesienny październik

Portfele Allianz. Sytuacja na rynkach finansowych w październiku 2014 roku. listopad. Zmienny, jesienny październik TFI Allianz Polska S.A. Portfele Allianz listopad Sytuacja na rynkach finansowych w październiku roku Artur Jusiński Główny Analityk TFI Allianz Polska S.A. Zmienny, jesienny październik Po udanym wrześniu,

Bardziej szczegółowo

Burza na rynkach. Barometr Inwestycyjny. 8 lipca 2015 r.

Burza na rynkach. Barometr Inwestycyjny. 8 lipca 2015 r. Burza na rynkach Barometr Inwestycyjny 8 lipca 2015 r. 1 Czerwiec był dla inwestorów bardzo trudnym miesiącem. Traciły zarówno akcje, jak i obligacje, przecena dotknęła również rynek towarowy. Na rynku

Bardziej szczegółowo

PIONEER. Kryzys da się lubić. Tadeusz Sendzimir. Stopy w dół, akcje w górę? Akcje w akcji

PIONEER. Kryzys da się lubić. Tadeusz Sendzimir. Stopy w dół, akcje w górę? Akcje w akcji Wydarzenia Wiedza Edukacja LIPIEC 2013 PIONEER Tadeusz Sendzimir Polski Edison metalurgii Stopy w dół, akcje w górę? rekordowo niskie oprocentowanie lokat Akcje w akcji subfundusz pioneer dynamicznych

Bardziej szczegółowo

Outlook 2014. Dokument ten przedstawia poglądy zarządzających i dyrektorów inwestycyjnych odnośnie perspektyw na 2014 rok.

Outlook 2014. Dokument ten przedstawia poglądy zarządzających i dyrektorów inwestycyjnych odnośnie perspektyw na 2014 rok. Niniejsze informacje przeznaczone są wyłącznie dla Klientów Profesjonalnych i nie powinny być przekazywane ani wykorzystywane przez inwestorów prywatnych. GRUDZIEŃ 2013 Outlook 2014 Fidelity Worldwide

Bardziej szczegółowo

E K S P E R C I T R E N D Y A K T U A L N O Ś C I I N W E S T Y C J E E M E R Y T U R A

E K S P E R C I T R E N D Y A K T U A L N O Ś C I I N W E S T Y C J E E M E R Y T U R A Biuletyn Inwestycyjny Xelion NR 08(42) 1 sierpnia 2014 r. E K S P E R C I T R E N D Y A K T U A L N O Ś C I I N W E S T Y C J E E M E R Y T U R A Szanowni Czytelnicy, Sytuacja naszego wschodniego sąsiada

Bardziej szczegółowo

Negatywne emocje na rynkach opadły

Negatywne emocje na rynkach opadły Wrzesień 2014 25 stron Negatywne emocje na rynkach opadły Perspektywy rynkowe Biura Doradztwa Inwestycyjnego Sierpień przyniósł uspokojenie na większości światowych rynków akcji i długu dając w końcu zarobić

Bardziej szczegółowo

Grecja kupuje czas. Barometr Inwestycyjny. 16 marca 2015 r.

Grecja kupuje czas. Barometr Inwestycyjny. 16 marca 2015 r. Grecja kupuje czas Barometr Inwestycyjny 16 marca 2015 r. 1 Luty na światowych rynkach finansowych przyniósł silne wzrosty większości indeksów akcyjnych, przy jednoczesnej korekcie większości indeksów

Bardziej szczegółowo

EBC rusza na zakupy. Barometr Inwestycyjny. 12 lutego 2015 r.

EBC rusza na zakupy. Barometr Inwestycyjny. 12 lutego 2015 r. EBC rusza na zakupy Barometr Inwestycyjny 12 lutego 2015 r. 1 Nowy rok zaczynamy z przytupem. Decyzja EBC o rozpoczęciu większego niż oczekiwano programu luzowania ilościowego wywołała euforię na niektórych

Bardziej szczegółowo

E K S P E R C I T R E N D Y A K T U A L N O Ś C I I N W E S T Y C J E E M E R Y T U R A

E K S P E R C I T R E N D Y A K T U A L N O Ś C I I N W E S T Y C J E E M E R Y T U R A Biuletyn Inwestycyjny Xelion NR 01(47) 23 stycznia 2015 r. E K S P E R C I T R E N D Y A K T U A L N O Ś C I I N W E S T Y C J E E M E R Y T U R A Szanowni Czytelnicy, 1,1 biliona euro - taką kwotę przeznaczy

Bardziej szczegółowo

Opracowanie cykliczne. Kwiecień 2009. Rynek akcji

Opracowanie cykliczne. Kwiecień 2009. Rynek akcji 2 kwietnia 2009 Opracowanie cykliczne BRE Bank Securities 53000 46000 39000 32000 25000 pkt BUX PX 18000 2008-03-27 2008-07-22 2008-11-13 2009-03-12 Zespół Analiz: Michał Marczak (+48 22) 697 47 38 michal.marczak@dibre.com.pl

Bardziej szczegółowo

Dobrze prowadzona polityka pieniężna powinna być nudna

Dobrze prowadzona polityka pieniężna powinna być nudna Biuletyn Informacyjny Prestige nr 5 (18) wrzesień październik 2010 r. Temat miesiąca Dobrze prowadzona polityka pieniężna powinna być nudna Patrząc na ostatnie miesiące, można powiedzieć, że polityka pieniężna

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności ING Banku Śląskiego S.A. w 2012 roku

Sprawozdanie Zarządu z działalności ING Banku Śląskiego S.A. w 2012 roku Sprawozdanie Zarządu z działalności ING Banku Śląskiego S.A. w 2012 roku SPIS TREŚCI LIST PRZEWODNICZĄCEJ RADY NADZORCZEJ... 4 LIST PREZES ZARZĄDU... 5 I. UWARUNKOWANIA MAKROEKONOMICZNE ROZWOJU POLSKIEGO

Bardziej szczegółowo

BIULETYN INFORMACYJNY ŻYCZENIA NOWOROCZNE ZŁOTE INWESTYCJE NA TRUDNE CZASY

BIULETYN INFORMACYJNY ŻYCZENIA NOWOROCZNE ZŁOTE INWESTYCJE NA TRUDNE CZASY BIULETYN INFORMACYJNY BANK MILLENNIUM BIULETYN INFORMACYJNY nr 1 STYCZEŃ MARZEC 2012 r. TEMAT MIESIĄCA CZAS NA BANKOWOŚĆ PRYWATNĄ WYWIAD Z ARTUREM KLIMCZAKIEM, CZŁONKIEM ZARZĄDU BANKU MILLENNIUM NOWOŚCI

Bardziej szczegółowo

Turbo-gloom and Anno Horribilis. Prognoza 2009 Turbo-gloom and Anno Horribilis

Turbo-gloom and Anno Horribilis. Prognoza 2009 Turbo-gloom and Anno Horribilis Prognoza 2009 Turbo-gloom and Anno Horribilis Witamy w naszej corocznej prognozie dla gospodarki globalnej W roku 2009 inwestorzy powinni być przygotowani na to, iż w dalszym ciągu będziemy mieli do czynienia

Bardziej szczegółowo

Schroders Stanowisko w sprawie sytuacji gospodarczej i strategii

Schroders Stanowisko w sprawie sytuacji gospodarczej i strategii Schroders Stanowisko w sprawie sytuacji gospodarczej i strategii Keith Wade Główny ekonomista i strateg (44-2) 7658 6296 Azad Zangana Ekonomista ds. europejskich (44-2) 7658 2671 Craig Botham Ekonomista

Bardziej szczegółowo

Przebudzenie chińskiego smoka. Barometr Inwestycyjny. 8 maja 2015 r.

Przebudzenie chińskiego smoka. Barometr Inwestycyjny. 8 maja 2015 r. Przebudzenie chińskiego smoka Barometr Inwestycyjny 8 maja 2015 r. 1 Kwiecień był znakomitym miesiącem dla inwestorów lokujących kapitał na rynkach wschodzących. Najmocniej zyskiwały europejskie kraje

Bardziej szczegółowo

Raport. o stabilności systemu finansowego. Lipiec 2012 r. Warszawa

Raport. o stabilności systemu finansowego. Lipiec 2012 r. Warszawa Raport o stabilności systemu finansowego. Lipiec 2012 r. Warszawa Redakcja: Piotr Szpunar Adam Głogowski Zespół autorski: Marek Chmielewski Adam Głogowski Marta Gołajewska Marzena Imielska Robert Jagiełło

Bardziej szczegółowo

Roczne sprawozdanie na 31 grudnia 2011 r. zweryfikowane przez biegłego HORIZON

Roczne sprawozdanie na 31 grudnia 2011 r. zweryfikowane przez biegłego HORIZON Roczne sprawozdanie na 31 grudnia 2011 r. zweryfikowane przez biegłego HORIZON Towarzystwo funduszy inwestycyjnych o zmiennym kapitale (SICAV) prawa belgijskiego o zmiennej liczbie tytułów uczestnictwa

Bardziej szczegółowo

RAPORT ROCZNY 2005 EUROPEJSKI BANK CENTRALNY RAPORT ROCZNY

RAPORT ROCZNY 2005 EUROPEJSKI BANK CENTRALNY RAPORT ROCZNY PL RAPORT ROCZNY EUROPEJSKI BANK CENTRALNY RAPORT ROCZNY W 2006 roku wszystkie publikacje EBC będą przedstawiały motyw z banknotu 5. RAPORT ROCZNY Europejski Bank Centralny 2006 Adres Kaiserstrasse 29

Bardziej szczegółowo

Raport specjalny: Nr 2/2010 Rady dla nowej Rady 11.02.2010

Raport specjalny: Nr 2/2010 Rady dla nowej Rady 11.02.2010 Miesięcznik Makroekonomiczny Banku BPH Raport specjalny: Nr 2/2010 Rady dla nowej Rady 11.02.2010 Prognozy krótko i średnioterminowe W lutowym numerze Nawigatora nie dokonaliśmy zmian w naszym średnioterminowym

Bardziej szczegółowo

Lipiec 2014 r. Raport o stabilności systemu finansowego

Lipiec 2014 r. Raport o stabilności systemu finansowego Lipiec 2014 r. Raport o stabilności systemu finansowego Lipiec 2014 r. Raport o stabilności systemu finansowego Departament Stabilności Finansowej Warszawa, 2014 r. Redakcja: Piotr Szpunar Adam Głogowski

Bardziej szczegółowo

PIONEER. Zawsze jest czas na akcje. Inwestycja z potencjałem SUBFUNDUSZ PIONEER OBLIGACJI I DOCHODU

PIONEER. Zawsze jest czas na akcje. Inwestycja z potencjałem SUBFUNDUSZ PIONEER OBLIGACJI I DOCHODU WYDARZENIA WIEDZA EDUKACJA PAŹDZIERNIK 2014 PIONEER Inwestycja z potencjałem SUBFUNDUSZ PIONEER OBLIGACJI I DOCHODU Japonia: reaktywacja TRZECIA GOSPODARKA ŚWIATA ROZWIJA SIĘ NAJSZYBCIEJ OD LAT Gdy spadają

Bardziej szczegółowo

EUROPEJSKI BANK CENTRALNY RAPORT ROCZNY RAPORT ROCZNY 2010

EUROPEJSKI BANK CENTRALNY RAPORT ROCZNY RAPORT ROCZNY 2010 PL EUROPEJSKI BANK CENTRALNY RAPORT ROCZNY RAPORT ROCZNY W 2011 r. we wszystkich publikacjach EBC będzie umieszczony wizerunek motywu z banknotu o nominale 100. RAPORT ROCZNY Europejski Bank Centralny

Bardziej szczegółowo

Raport Miesięczny Wrzesień 2015

Raport Miesięczny Wrzesień 2015 Raport Miesięczny Wrzesień 2015 Spis treści 02 GOSPODARKA Europejska gospodarka rośnie wolno, ale solidnie 03 OBLIGACJE Przegląd sytuacji na rynku stopy procentowej 04 AKCJE Wysoka zmienność indeksów,

Bardziej szczegółowo

PIONEER. Światowa mapa długu. Sztuka dobrego wyboru Pioneer Strategii Globalnej. Ożywienie na peryferiach Europy Peryferyjne kraje strefy euro

PIONEER. Światowa mapa długu. Sztuka dobrego wyboru Pioneer Strategii Globalnej. Ożywienie na peryferiach Europy Peryferyjne kraje strefy euro Wydarzenia Wiedza Edukacja lipiec 2014 PIONEER Sztuka dobrego wyboru Pioneer Strategii Globalnej Ożywienie na peryferiach Europy Peryferyjne kraje strefy euro Trend jest Twoim przyjacielem Znane powiedzenia

Bardziej szczegółowo

MAKROskop 2015 Polska Gospodarka i Rynki Finansowe

MAKROskop 2015 Polska Gospodarka i Rynki Finansowe MAKROskop 215 Polska Gospodarka i Rynki Finansowe Grudzień 214 DEPARTAMENT ANALIZ EKONOMICZNYCH Bank Zachodni WBK S.A. ekonomia@bzwbk.pl +48 22 534 18 88 Podsumowanie co za nami (214) W pierwszej połowie

Bardziej szczegółowo