Autor: Piotr Dzik. Nowy krajobraz nowe wyzwania.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Autor: Piotr Dzik. Nowy krajobraz nowe wyzwania."

Transkrypt

1 "Analiza zagroŝeń związanych z przepływem informacji w przedsiębiorstwach energetycznych oraz omówienie sposobów przeciwdziałania zdarzeniom związanym z bezpieczeństwem informacji" Autor: Piotr Dzik Jest oczywiste, Ŝe przed polską elektroenergetyką stają nowe wyzwania natury rynkowej. Istnieje co najmniej kilka czynników, które sprawią, Ŝe kluczowe umiejętności marketingowe, czyli utrzymanie obecnych i pozyskanie nowych klientów staną się niezwykle waŝne dla branŝy. Lipiec 2007 oznacza przełom - wprowadzenie zasady TPA dla ponad 13 milionów gospodarstw domowych.. Nowy krajobraz nowe wyzwania. Wobec tego przedsiębiorstwa energetyczne będą musiały wydawać więcej na działania marketingowe i obsługę klienta. Pierwszym, który podjął takie działania jest koncern Vattenfall wprowadzając na Śląsku kartę stałego klienta. Nie ulega wątpliwości, Ŝe prędzej czy później inne przedsiębiorstwa energetyczne będą musiały podjąć to wyzwanie. Oznacza to większe wydatki a to zagroŝenie dla zysków i niestety takŝe szansa dla oszustów i złodziei. Przedsiębiorstwa energetyczne naraŝone są głównie na trzy typy naduŝyć powiązanych z sieciami komputerowymi[1]: Klasyczne, takie jak: nieistniejący dostawcy fakturujący firmę, nieistniejący pracownicy pobierający wynagrodzenia, prawdziwe koszty, ale przekierowanie płatności na inne konta, ustawiane przetargi, prawdziwi dostawcy ale sfałszowane faktury (np. zbyt wysokie kwoty lub opłaty za niewykonane usługi. Obejmują one takŝe ataki na ludzkie Ŝycie przez np. manipulowanie systemami kontroli (czyli cyberterroryzm) Przestępstwa przeciw poufności, integralności i dostępności danych. Obejmują one między innymi: nielegalny dostęp do systemów przez hacking, podsłuch czy oszukiwanie uprawnionych uŝytkowników (powszechnie znany phishing ), szpiegostwo komputerowe (włączając trojany i inne techniki), sabotaŝ i wymuszenia komputerowe (wirusy, ataki DDoS, spam) Przestępstwa kontentowe (dotyczące zawartości). Ta kategoria obejmuje między innymi rozpowszechnianie fałszywych informacji np. czarny PR. Kluczowe w powyŝszej klasyfikacji jest określenie powiązane. Doświadczenia branŝowe, potwierdzone naszą praktyką zawodową wskazują, Ŝe prawie zawsze stosowna informacja o naduŝyciu, czyli dowód elektroniczny, znajduje się w systemach komputerowych. Reguła ta dotyczy takŝe przedsiębiorstw elektroenergetycznych działanie bez sieci komputerowych jest w tej branŝy po prostu niemoŝliwe. Jak się wydaje pierwsza grupa naduŝyć jest zauwaŝana w przedsiębiorstwach i lepiej lub gorzej zwalczana. Widzimy jednak, z naszego punktu widzenia, niezwykle istotną słabość powszechnie stosowanych procedur - bardzo rzadko zwalczanie naduŝyć powiązane jest z sięganiem do rozwiązań technicznych zaledwie w 50% dochodzeń firmy sięgają do specjalistów zewnętrznych, w tym w 9% firmy korzystają z porad specjalistów wykorzystujących technologie informatyczne! [2] Oznacza to, Ŝe dochodzenia wewnętrzne są przewaŝnie prowadzone ręcznie. Badane są dokumenty papierowe, czytane raporty ochrony, przesłuchuje się pracowników. Nie trzeba dodawać, Ŝe są to metody

2 kosztowne, czasochłonne, niszczące morale pracowników, jednak, do pewnych granic, skuteczne w przypadku pierwszej grupy naduŝyć. Drugiej i trzeciej grupie naduŝyć z natury nie sposób przeciwdziałać bez sięgania do narzędzi informatycznych. Powstaje jednak pytanie czy są to zagroŝenia na tyle powaŝne by uzasadniać szczególne inwestycje w bezpieczeństwo IT a zwłaszcza w narzędzia informatyki śledczej. Raporty światowe komercyjne (np. Deloitte) [3] i rządowe (np. FBI) [4] wskazują, Ŝe zagroŝenie jest powaŝne. W sektorze TMT (Technologia/Media/Telekomunikacja) powaŝne naruszenie bezpieczeństwa IT zdarza się w ciągu roku w 50% firm [5]. Drugim istotnym czynnikiem jest fakt, Ŝe 65-80% intencjonalnych naruszeń bezpieczeństwa jest winą pracowników (następuje z wewnątrz organizacji) [6]. W przypadku Polski trudno o pewne dane, jednak warto wskazać czynniki, które sprzyjać będą zachowaniom cyberprzestępczym w energetyce. Naszym zdaniem prawdopodobne (bo potwierdzone wcześniejszymi doświadczeniami innych krajów) są następujące działania: 1. KradzieŜe baz danych. Współczesny marketing jest bazodanowy. Systemy Customer Relationship Management (CRM) opierają się na szczegółowych informacjach o klientach. Jest dość oczywiste, Ŝe dla wchodzącego na rynek konkurenta informacja o wielkości zakupu energii, regulowaniu płatności, reakcjach na zmiany taryf, będzie niezwykle cenna. KradzieŜ takiej bazy w postaci cyfrowej moŝe być, w porównaniu do danych papierowych, bardzo łatwa. 2. KradzieŜ własności intelektualnej. Jest to kategoria bardzo szeroka. Obejmuje, oprócz rozwiązań technicznych, takŝe kradzieŝe strategii marketingowych, rozwiązań kreatywnych czy propozycji nowych produktów (usług) dla klientów. Zdobycie takich danych moŝe dać przewagę strategiczną firmie konkurencyjnej. 3. Phishing czyli przekierowanie klienta na fałszywą stronę internetową skąd oszuści zdobywają numery kart płatniczych, hasła dostępu do kont internetowych, itp. Na przykład w Niemczech hakerzy stworzyli plik, który, udając formularz pdf przedsiębiorstwa energetycznego, był w rzeczywistości programem szpiegowskim. 4. DDoS czy Dedicated Denial of Service. Atak typu DDoS polega na celowym i kierowanym (targetowanym) blokowaniu działania sieci informatycznej przedsiębiorstwa. W przypadku przedsiębiorstw energetycznych, działających w modelu 24/7, nawet kilkuminutowa zakłócenie działania tylko elektronicznego biura obsługi klienta (e-bok) moŝe mieć powaŝne konsekwencje biznesowe.[7] Nasze dość ułomne obserwacje rynku energii wskazują, Ŝe nie róŝni się on specjalnie od innych firm w Polsce. Praktyka (w duŝym skrócie) wygląda następująco: Prawie wszędzie dba się o prewencję instaluje firewalle, stosuje hasła i systemy kontroli dostępu, oprogramowanie antywirusowe jest powszechne; Reaguje się na incydenty, firmy zaczynają wdraŝać rozwiązania słuŝące reakcji na incydenty, rynek na systemy IDS/IPS (Intrusion Detection/Protection System) wykazuje oznaki wzrostu; W niewielkim stopniu prowadzi się wewnętrzne analizy informatyczne po wystąpieniu incydentu, czyli wykorzystuje się narzędzia informatyki śledczej.

3 W wielu firmach bezpieczeństwo IT nie jest uwaŝane za waŝny proces biznesowy a problem techniczny postrzega się go jako teren odpowiedzialności informatyków, bez angaŝowania zarządów [8] Praktyka analityczna Opisana wyŝej sytuacja jest dość dziwna. Systemy prewencyjne nie są i nie mogą być do końca skuteczne. Ochrona nastawiona jest na działanie w sposób perymetryczny (przed atakiem z zewnątrz). Inwestycje w IDS/IPS są zrozumiałe w przypadku elektroenergetyki jak najszybsze przywrócenie normalnego działania systemu jest Ŝyciowo waŝne. Jednak pełny proces zarządzania bezpieczeństwem IT jest (a przynajmniej powinien być) czteroetapowy. Prewencja detekcja-rekonstrukcja-analiza to stan idealny, zalecany między innymi przez, bardzo popularną, normę BS7799 (rozwijaną obecnie jako ISO serii 27000). Jak wspomniano wyŝej analizy jeśli są prowadzone to najczęściej ręcznie. Tymczasem z doświadczeń branŝowych, potwierdzonych takŝe naszą praktyką zawodową wynika, Ŝe przeciętne wewnętrzne śledztwo elektroniczne obejmuje obecnie ok. 10 milionów róŝnego rodzaju plików, za kilka lat ta liczba prawdopodobnie sięgnie 100 milionów. JuŜ sama ta liczba zasadniczo podwaŝa wartość analiz tradycyjnych. W ich trakcie albo zbiera się zbyt duŝo danych, co jest głównym źródłem niepotrzebnych kosztów, albo zbyt mało danych co jest głównym źródłem niepotrzebnego ryzyka. Metody tradycyjne oznaczają, Ŝe najpierw trzeba zgadnąć kogo i o co pytać, do jakich źródeł sięgnąć. A zgadywanie łagodnie mówiąc bywa zawodne.

4 UwaŜa się, Ŝe są dwie zasadnicze przyczyny takiego podejścia do wewnętrznych dochodzeń informatycznych a są nimi nieznajomość narzędzi oraz wątpliwości prawne. Tymczasem sam przedmiot informatyki śledczej ( Computer Forensic ) definiuje się jako zastosowanie wiedzy komputerowej by odpowiedzieć na pytania, które powstają w czasie procedur prawnych. Warto wskazać, Ŝe dalece nie kaŝdy rezultat dochodzenia wewnętrznego jest uŝywany w sądzie. Znowu według danych amerykańskich [9], zaledwie 9% naruszeń bezpieczeństwa IT jest komunikowanych organom ochrony prawa, resztę sytuacji nadzwyczajnych firmy rozwiązują wewnętrznie. Chodzi jednak o to, by rezultat takich dochodzeń i analiz nadawał się, w razie konieczności, do obrony w sądzie. Jednak sąd nie zaakceptuje kaŝdego pliku czy wydruku z komputera. Dowód elektroniczny musi być pozyskany, potwierdzony (poddany procesowi autentyfikacji), zabezpieczony i zanalizowany w sposób, który uniemoŝliwi obronie podniesienie zarzutu manipulacji dowodem czy fałszerstwa. Muszą w tym celu być zachowane stosowne procedury a takŝe zastosowane powszechnie akceptowane narzędzia sprzętowe i programowe. Tych procedur i tych narzędzi musi uŝywać doskonale przeszkolony i doświadczony personel. Wnioski Sytuację moŝna podsumować następująco: 1. ZagroŜenia bezpieczeństwa IT są w biznesie powszechne; 2. Energetyka jest jednym z sektorów szczególnie podatnych na ataki na bezpieczeństwo IT; 3. Czynnikiem dodatkowym są klasyczne czy teŝ tradycyjne przestępstwa przeciwko interesom firmy (kradzieŝe, defraudacje, oszustwa, korupcja); 4. W dbałości o bezpieczeństwo informacji sektor nie wykorzystuje wszystkich istniejących moŝliwości zadbania o własne interesy;

5 5. Jak się wydaje przyczyną tego stanu rzeczy jest nieznajomość narzędzi informatyki śledczej co prowadzi do nieadekwatnej oceny ich przydatności. Tymczasem skorzystanie z narzędzi informatyki śledczej jest jedynie kwestią decyzji finansowej i organizacyjnej. Istnieją standardowe, wielokrotnie sprawdzone i powszechnie stosowane narzędzia słuŝące przeszukiwaniu nośników, odzyskiwaniu danych oraz analizie i raportowaniu. Klasyczne softwarowe narzędzia informatyki śledczej są przeznaczone do pracy z jednym komputerem moŝna tu wymienić np. Forensic Toolkit firmy Access Data. Od kilku lat dostępne jest takŝe narzędzie słuŝące kontroli i analizie zdarzeń zachodzących w sieci firmowej czyli EnCase Enterprise stworzone przez GuidanceSoftware, z kolei Micro Systemation wprowadziła na rynek program.xry słuŝący do analiz zawartości pamięci telefonów komórkowych [10]. Ich przydatność została wielokrotnie dowiedziona a rezultaty dochodzeń z prawnego i ekonomicznego punktu widzenia są znaczące. Dla polepszenia bezpieczeństwa przedsiębiorstw energetycznych powinno nastąpić jak najszersze zintegrowanie narzędzi informatyki śledczej z procedurami zapewnienia bezpieczeństwa IT. Jest to działanie obecnie niezbędne poniewaŝ uwaŝa się, Ŝe bez narzędzi IT nie da się obecnie prowadzić Ŝadnej powaŝnej działalności gospodarczej, a tym samym ich bezpieczeństwo jest kluczowe dla całego biznesu. Odpowiednia polityka i procedury bezpieczeństwa IT wymagają współpracy audytorów, specjalistów zarządzania czy specjalistów ochrony fizycznej. Jednak tylko automatyczny monitoring i analiza pozwala na szybkie zidentyfikowanie anomalii w procesach biznesowych i podjęcie działań korekcyjnych. Piotr Dzik Dyrektor ds. marketingu firmy Mediarecovery. Mediarecovery dysponuje jednym z najlepszych laboratoriów informatyki śledczej w Polsce. W 2006 roku przeprowadziła około 800 ekspertyz, w tym w największych sprawach karnych i cywilnych. Zatrudnia biegłych sądowych w zakresie informatyki. Źródła i literatura [1] Typy cyberprzestępstw definiuje konwencja Rady Europy ETS 185 [2] [3] Dane pochodzą z badania NaduŜycia gospodarcze w firmach wyniki sondaŝu 2006 przeprowadzonego przez firmę Deloitte (pobranie wymaga rejestracji) [4] FBI Computer Crime Survey (pobranie wymaga rejestracji) [5] Deloitte Protecting the digital assets [6] Podsumowanie wyników zawiera: Bakshi, Sunil Internal Cyberforensics, Information Systems Control Journal vol 6, 2005 [7] Kompetentne omówienie ataku DDoS w ENISA Journal 06/2006, do pobrania z [8] 40% respondentów potwierdziło, Ŝe spotkania z zarządem oraz komitetami audytowymi mają miejsce rzadziej niŝ raz w roku lub nie odbywają się w ogóle. Ponadto, 44% respondentów potwierdziło równie rzadkie spotkania z departamentami prawnymi Ernst&Young, Światowe badanie bezpieczeństwa informacji [9] por. np. FBI Computer Crime Survey 2005 [10] Szersze informacje na temat narzędzi informatyki śledczej np. na

Efektywne zarządzanie bezpieczeństwem informacji RAPORT. ,,Poczucie bezpieczeństwa, nawet najbardziej usprawiedliwione, jest złym doradcą

Efektywne zarządzanie bezpieczeństwem informacji RAPORT. ,,Poczucie bezpieczeństwa, nawet najbardziej usprawiedliwione, jest złym doradcą ,,Poczucie bezpieczeństwa, nawet najbardziej usprawiedliwione, jest złym doradcą Joseph Conrad RAPORT Efektywne zarządzanie bezpieczeństwem informacji BEZPIECZNA FIRMA STRONA 1 Spis treści Główne wnioski

Bardziej szczegółowo

WYMIANA DOŚWIADCZEŃ W ZAKRESIE PRZESTĘPCZOŚCI W OBIEGU ELEKTRONICZNYMI ŚRODKAMI PŁATNICZYMI

WYMIANA DOŚWIADCZEŃ W ZAKRESIE PRZESTĘPCZOŚCI W OBIEGU ELEKTRONICZNYMI ŚRODKAMI PŁATNICZYMI Projekt finansowany w ramach Programu Leonardo da Vinci PL/08/LLP-LdV/VETPRO/140103 Projekt wymiany doświadczeń pomiędzy: Komendą Wojewódzką Policji we Wrocławiu a Inspektoratem Głównym Policji Rumuńskiej

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie ryzykiem w cyberprzestrzeni

Zarządzanie ryzykiem w cyberprzestrzeni www.pwc.pl/bezpieczenstwo-biznesu Zarządzanie ryzykiem w cyberprzestrzeni Kluczowe obserwacje z wyników ankiety Globalny stan bezpieczeństwa informacji 2015 (The Global State of Information Security Survey

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie ryzykiem w cyberprzestrzeni

Zarządzanie ryzykiem w cyberprzestrzeni www.pwc.pl/bezpieczenstwo-biznesu Zarządzanie ryzykiem w cyberprzestrzeni Kluczowe obserwacje z wyników ankiety Globalny stan bezpieczeństwa informacji 2015 (The Global State of Information Security Survey

Bardziej szczegółowo

ELEMENTY INFRASTRUKTURY KRYTYCZNEJ PAŃSTWA /ORGANIZACJI/ - JAKO OBIEKTY NARAśONE NA ATAKI CYBERTERRORYSTYCZNE

ELEMENTY INFRASTRUKTURY KRYTYCZNEJ PAŃSTWA /ORGANIZACJI/ - JAKO OBIEKTY NARAśONE NA ATAKI CYBERTERRORYSTYCZNE ELEMENTY INFRASTRUKTURY KRYTYCZNEJ PAŃSTWA /ORGANIZACJI/ - JAKO OBIEKTY NARAśONE NA ATAKI CYBERTERRORYSTYCZNE Marian KOPCZEWSKI Streszczenie: W XXI wieku, erze innowacji, galopującej techniki, technologii,

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO GOSPODARKI

MINISTERSTWO GOSPODARKI MINISTERSTWO GOSPODARKI PROGRAM DZIAŁAŃ NA RZECZ WSPIERANIA ELEKTRONICZNEGO HANDLU I USŁUG NA LATA 2009-2010 Warszawa, grudzień 2008 r. SPIS TREŚCI WSTĘP...3 1. DIAGNOZA OBSZARÓW SŁUśĄCYCH ROZWOJOWI HANDLU

Bardziej szczegółowo

Kwiecień 2013. Cyberodporność w świecie ewoluujących zagrożeń Nowe drogi w bezpieczeństwie informacji

Kwiecień 2013. Cyberodporność w świecie ewoluujących zagrożeń Nowe drogi w bezpieczeństwie informacji Kwiecień 2013 Cyberodporność w świecie ewoluujących zagrożeń Nowe drogi w bezpieczeństwie informacji Obserwując skalę oraz tempo zmian cyberzagrożeń można założyć, że każda organizacja została lub zostanie

Bardziej szczegółowo

Praca Magisterska Internetowy portal automatycznej obsługi klientów wybranej firmy umożliwiający zarządzanie relacjami z klientami

Praca Magisterska Internetowy portal automatycznej obsługi klientów wybranej firmy umożliwiający zarządzanie relacjami z klientami Praca Magisterska Internetowy portal automatycznej obsługi klientów wybranej firmy umożliwiający zarządzanie relacjami z klientami Przemysław Kantyka Robert Kornaś Promotor: dr Adrian Horzyk Wydział Elektrotechniki,

Bardziej szczegółowo

Spis treści. O naturze bezpieczeństwa, czyli jak opanować niepewność. Strategie bezpieczeństwa w IT. Uwaga na BYOD!

Spis treści. O naturze bezpieczeństwa, czyli jak opanować niepewność. Strategie bezpieczeństwa w IT. Uwaga na BYOD! Bezpieczeństwo IT 1 Spis treści O naturze bezpieczeństwa, czyli jak opanować niepewność Sebastian Pikur, Infovide-Matrix SA Strategie bezpieczeństwa w IT Krzysztof Labiak, itelligence Uwaga na BYOD! Krzysztof

Bardziej szczegółowo

Najlepsze zasady ochrony danych i ciągłości biznesowej w mobilnym świecie Przewodnik dla małych i średnich firm

Najlepsze zasady ochrony danych i ciągłości biznesowej w mobilnym świecie Przewodnik dla małych i średnich firm Biała księga Najlepsze zasady ochrony danych i ciągłości biznesowej w mobilnym świecie Przewodnik dla małych i średnich firm Autorzy: Colm Keegan, starszy analityk; Dan Conde, analityk; Leah Matuson, analityk

Bardziej szczegółowo

Bezpieczeństwo systemów komputerowych

Bezpieczeństwo systemów komputerowych Program zajęć Bezpieczeństwo systemów komputerowych 1. Wprowadzenie, podstawy i terminologia; Pojęcie informacji; Typy zagrożeń systemów informatycznych i ich klasyfikacja; Pojęcie bezpieczeństwa SI; Polityka

Bardziej szczegółowo

Efektywność organizacji IT w bankach

Efektywność organizacji IT w bankach Współorganizator Patron badania Efektywność organizacji IT w bankach Badanie funkcji IT w bankach Edycja pierwsza KPMG W POLSCE Efektywność organizacji IT w bankach Efektywność organizacji IT w bankach

Bardziej szczegółowo

WPROWADZENIE. Metodyka audytu i przygotowania wdrożeń rozwiązań innowacyjnych w przedsiębiorstwie. Cel prezentacji. Zakres prezentacji. Część 1.

WPROWADZENIE. Metodyka audytu i przygotowania wdrożeń rozwiązań innowacyjnych w przedsiębiorstwie. Cel prezentacji. Zakres prezentacji. Część 1. Metodyka audytu i przygotowania wdrożeń rozwiązań innowacyjnych w przedsiębiorstwie 2 Część 1. WPROWADZENIE 3 Cel prezentacji Przekazanie instytucjom otoczenia biznesu wiedzy niezbędnej do zrozumienia

Bardziej szczegółowo

Biuletyn Informacyjny ITS

Biuletyn Informacyjny ITS ISSN 1732-0437 Biuletyn Informacyjny ITS 4-2010 Zeszyt 4 (40) DWUMIESIĘCZNIK INFORMACYJNY INSTYTUTU TRANSPORTU SAMOCHODOWEGO WARSZAWA Redaguje: Kolegium Redakcyjne w składzie: Andrzej Damm, Anna Dzieniowska

Bardziej szczegółowo

E-administracja w perspektywie kontroli (RAPORT)

E-administracja w perspektywie kontroli (RAPORT) E-administracja w perspektywie kontroli (RAPORT) Listopad 2004 2 1. WSTĘP...7 2. TRENDY W E-ADMINISTRACJI...9 2.1. Wstęp...9 2.2 E-administracja: co to jest?...9 2.3 Przykłady zastosowań e-administracji...11

Bardziej szczegółowo

1. Struktura środowiska informatycznego

1. Struktura środowiska informatycznego 1. Struktura środowiska informatycznego Rezultatem postępu, jaki w ciągu ostatnich 20 lat nastąpił w technice komputerowej, jest fakt, że dzisiejsza dostępność i moc obliczeniowa komputerów oraz związanego

Bardziej szczegółowo

Polityka bezpieczeństwa IT w firmie

Polityka bezpieczeństwa IT w firmie 26 BEZPIECZEŃSTWO IT Polityka bezpieczeństwa IT w firmie Ponad 80 proc. dyrektorów odpowiedzialnych za bezpieczeństwo informatyczne zaobserwowało wzrost poziomu zagrożenia zewnętrznego w ostatnich trzech

Bardziej szczegółowo

Bezpieczeństwo informacji jako ważny element bezpieczeństwa całej organizacji

Bezpieczeństwo informacji jako ważny element bezpieczeństwa całej organizacji Bezpieczeństwo informacji jako ważny element bezpieczeństwa całej organizacji System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji zgodny z normą PN-ISO/IEC 27001:2007 wdrażany w Centrali PKP Polskie Linie Kolejowe

Bardziej szczegółowo

Bezpieczeństwo informacji: historia i stan obecny

Bezpieczeństwo informacji: historia i stan obecny Bezpieczeństwo informacji: historia i stan obecny Autorem tego rozdziału jest dr Bolesław Szomański Wprowadzenie bezpieczeństwo informacji dawniej Problem bezpieczeństwa informacji pojawił się pewnie wtedy

Bardziej szczegółowo

Teleinformatyka i relacje z klientami w realiach uwolnionego rynku w energetyce

Teleinformatyka i relacje z klientami w realiach uwolnionego rynku w energetyce Teleinformatyka i relacje z klientami w realiach uwolnionego rynku w energetyce Autor: Wojciech Glapa ( Rynek Energii luty 2008) 1. WPROWADZENIE Na naszych oczach zachodzą istotne zmiany na rynku energetyki

Bardziej szczegółowo

Sposoby ochrony komputera osobistego

Sposoby ochrony komputera osobistego Sposoby ochrony komputera osobistego Spotkanie szkoleniowe Polskiej Platformy Bezpieczeństwa Wewnętrznego Poznań, 02.03.2006r. Gerard Frankowski, Zespół Bezpieczeństwa PCSS 1 Witam Państwa serdecznie.

Bardziej szczegółowo

Metody szacowania strat powstałych w wyniku ataków komputerowych

Metody szacowania strat powstałych w wyniku ataków komputerowych 24 listopada 2007 Metody szacowania strat powstałych w wyniku ataków komputerowych Sławomir Kubit praktykant CERT Polska Spis treści: I. Przegląd metodologii... 4 1. Opis problemu... 4 2. Dostępne metody...

Bardziej szczegółowo

Ochrona informacji w przedsiębiorstwie turystycznym

Ochrona informacji w przedsiębiorstwie turystycznym Turystyka a prawo. Aktualne problemy legislacyjne i konstrukcyjne. 331 Ochrona informacji w przedsiębiorstwie turystycznym 1. Wstęp Grzegorz Mikrut * Wojciech Jarek Zarządzanie bezpieczeństwem informacji

Bardziej szczegółowo

BYOD. Data Leak Prevention

BYOD. Data Leak Prevention DLP expert Numer 3/2014 (10) ISSN 2299-1336 Data Leak Prevention www.dlp-expert.pl BYOD co warto wiedzieć w kontekście bezpieczeństwa danych? Bezpieczna chmura prywatna Wykorzystanie możliwości CRM w chmurze

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie bezpieczeństwem i poziomem usług systemów informatycznych. Cz. 1. Szymon Sokół

Zarządzanie bezpieczeństwem i poziomem usług systemów informatycznych. Cz. 1. Szymon Sokół <Szymon.Sokol@agh.edu.pl> Zarządzanie bezpieczeństwem i poziomem usług systemów informatycznych Cz. 1 Szymon Sokół http://home.agh.edu.pl/szymon/pbi/ LITERATURA 1. Młynarski K.: Polityka Bezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

BEZPIECZEŃSTWO IT SIEDEM GRZECHÓW GŁÓWNYCH

BEZPIECZEŃSTWO IT SIEDEM GRZECHÓW GŁÓWNYCH Zeszyty Naukowe 47-65 Andrzej CHRZĄSZCZ 1 BEZPIECZEŃSTWO IT SIEDEM GRZECHÓW GŁÓWNYCH Streszczenie W pracy opisane zostaną najczęstsze błędy popełniane w planowaniu, wdrażaniu, a zwłaszcza w procesie zarządzania

Bardziej szczegółowo

BIZNES ERP, CRM, BI. Podatek VAT 2014. Systemy CRM. Dokumenty EDI. benchmark magazyn #5 / 01 / 2014 BIZNES. Rynek systemów ERP w Polsce - Raport s.

BIZNES ERP, CRM, BI. Podatek VAT 2014. Systemy CRM. Dokumenty EDI. benchmark magazyn #5 / 01 / 2014 BIZNES. Rynek systemów ERP w Polsce - Raport s. BIZNES benchmark magazyn #5 / 01 / 2014 Rynek systemów ERP w Polsce - Raport s. 20 Podatek VAT 2014 zmiany dla użytkowników systemów ERP s. 44 Systemy CRM dla sektora MŚP s. 28 Dokumenty EDI czyli jak

Bardziej szczegółowo

NOWE FORMY ORGANIZACYJNE PRZEDSIĘBIORSTWA W DOBIE E-GOSPODARKI. dr inŝ. Dominika Biniasz dr inŝ. Iwona Pisz

NOWE FORMY ORGANIZACYJNE PRZEDSIĘBIORSTWA W DOBIE E-GOSPODARKI. dr inŝ. Dominika Biniasz dr inŝ. Iwona Pisz NOWE FORMY ORGANIZACYJNE PRZEDSIĘBIORSTWA W DOBIE E-GOSPODARKI dr inŝ. Dominika Biniasz dr inŝ. Iwona Pisz POLITECHNIKA OPOLSKA Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości Wydział Edukacji Technicznej i Informatycznej

Bardziej szczegółowo

Gdzie szukać Informacji? Mazowieckie biblioteki na miarę XXI wieku

Gdzie szukać Informacji? Mazowieckie biblioteki na miarę XXI wieku P R O G R A M O P E R A C YJ N Y K A P I TA Ł L U D Z K I R E G I O N A L N Y P R O G R A M O P E R A C YJ N Y W O J E W Ó D Z T W A M A Z O W I E C K I E G O 2 0 0 7 2 0 13 nr 1 2015 Gdzie szukać Informacji?

Bardziej szczegółowo

RODZAJE AUDYTU. Barbara Dmowska - Stefanowska. praca dyplomowa napisana pod kierunkiem dr Piotra Ostaszewicza

RODZAJE AUDYTU. Barbara Dmowska - Stefanowska. praca dyplomowa napisana pod kierunkiem dr Piotra Ostaszewicza Międzynarodowe Centrum Szkolenia i Doradztwa w Warszawie Instytut Organizacji i Zarządzania w Przemyśle Orgmasz Studium Audyt wewnętrzny i kontrola finansowa RODZAJE AUDYTU Barbara Dmowska - Stefanowska

Bardziej szczegółowo