Uzupełnienie Sektorowego Programu Operacyjnego Wzrost konkurencyjnoci przedsibiorstw, lata

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Uzupełnienie Sektorowego Programu Operacyjnego Wzrost konkurencyjnoci przedsibiorstw, lata 2004 2006"

Transkrypt

1 Uzupełnienie Sektorowego Programu Operacyjnego Wzrost konkurencyjnoci przedsibiorstw, lata

2 SPIS TRECI SŁOWNIK TERMINOLOGICZNY Z WYKAZEM SKRÓTÓW... 6 WPROWADZENIE I. STRATEGIA REALIZACJI CELU SPO-WKP I.1 KWESTIE POLITYK HORYZONTALNYCH UE II. OCENA PRZED ROZPOCZCIEM DZIAŁA (EX-ANTE) III. OPIS DZIAŁA I PODDZIAŁA SPO-WKP III.1 PRIORYTET 1 Rozwój przedsibiorczoci i wzrost innowacyjnoci poprzez wzmocnienie instytucji otoczenia biznesu III.1.1 DZIAŁANIE 1. 1 Wzmocnienie instytucji wspierajcych działalno przedsibiorstw 34 III.1.2 DZIAŁANIE 1.2 Poprawa dostpnoci do zewntrznego finansowania inwestycji przedsibiorstw III.1.3 DZIAłANIE 1.3 Tworzenie korzystnych warunków dla rozwoju firm III.1.4 DZIAłANIE 1. 4 Wzmocnienie współpracy midzy sfer badawczorozwojow a gospodark III.1.5 DZIAŁANIE 1. 5 Rozwój systemu dostpu przedsibiorców do informacji i usług publicznych on-line IIII. 2 PRIORYTET 2 Bezporednie wsparcie przedsibiorstw III.2.1 DZIAŁANIE 2.1 Wzrost konkurencyjnoci małych i rednich przedsibiorstw poprzez doradztwo III.2.2. DZIAŁANIE 2.2 Wsparcie konkurencyjnoci produktowej i technologicznej przedsibiorstw III.2.3 DZIAłANIE 2.3 Wzrost konkurencyjnoci małych i rednich przedsibiorstw poprzez inwestycje III.2.4 DZIAŁANIE 2.4 Wsparcie dla przedsiwzi w zakresie dostosowywania przedsibiorstw do wymogów ochrony rodowiska IIII.3 POMOC TECHNICZNA III.3.1 DZIAŁANIE 3.1 Wsparcie zarzdzania SPO-WKP III.3.2 DZIAŁANIE 3.2 Komputeryzacja oraz wyposaenie w sprzt biurowy instytucji zaangaowanych w zarzdzanie i wdraanie SPO-WKP III.3.3 DZIAŁANIE 3.3 Informacja i promocja działa SPO-WKP III.3.4 DZIAŁANIE 3.4 Wsparcie Jednostki Oceny IV. SYSTEM ZARZDZANIA I WDRAANIA IV.1 ROLA INSTYTUCJI ZARZDZAJCEJ IV. 1.1 Funkcje Instytucji Poredniczcych w zarzdzaniu SPO-WKP IV.1.2 Komitet Sterujcy IV.2 ZARZDZANIE FINANSOWE ORAZ KONTROLA IV.2.1 Rola Instytucji Płatniczej

3 IV.2.2 Rola Jednostki monitorujco-kontrolnej EFRR IV.2.3 Rola Instytucji Zarzdzajcej w zarzdzaniu finansowym SPO-WKP IV.2.4 Rola Instytucji Poredniczcych w zarzdzaniu finansowym SPO-WKP IV.3 BENEFICJENT KOCOWY (INSTYTUCJE WDRA AJCE) I OSTATECZNI ODBIORCY (BENEFICJENCI) IV.4 PROCEDURA UPROSZCZONA UDZIELANIA ZAMÓWIENIA W SPO - WKP IV.5 MONITOROWANIE IV.5.1 Monitorowanie projektów wdraanych w ramach SPO-WKP IV.5.2 Komitet Monitorujcy V. PLAN FINANSOWY VI. WERYFIKACJA OPERACJI NA PODSTAWIE KONTROLI WYRYWKOWYCH 5 % VI.1 WERYFIKACJA OPERACJI SPO-WKP VI.2 POWIADCZENIE ZAMKNICIA POMOCY W ODNIESIENIU DO SPO-WKP VI.3 AUDYT WEWNTRZNY VII. PLAN PROMOCJI SPO-WKP VII.1 WPROWADZENIE VII.2 CELE I GRUPY DOCELOWE VII.3 STRATEGIA DZIAŁANIA VIII. SPOSÓB WYMIANY DANYCH IX. PROCEDURA DOKONYWANIA ZMIAN W UZUPEŁNIENIU SPO-WKP ZAŁCZNIKI: ZAŁCZNIK Wykres 1 Zarzdzanie finansowe i kontrola wydatków z EFRR w ramach SPO-WKP model uproszczony ZAŁCZNIK 2 - Wykres 2 Przepływy finansowe z EFRR w ramach SPO-WKP ZAŁCZNIK Wska niki monitorowania SPO-WKP, jego priorytetów i działa zestawienie zbiorcze ZAŁCZNIK Uwagi partnerów społecznych do Uzupełnienia SPO-WKP ZAŁCZNIK Sposób wyliczenia UWKK do działania ZAŁCZNIK Kategorie interwencji ZAŁCZNIK Wykaz dyrektyw w zakresie BHP ZAŁCZNIK Zasady wyboru projektów w ramach działa ZAŁCZNIK Zasady kwalifikacji wydatków

4 1. Działanie Działanie Działanie Działanie Działanie Działanie Działanie Działanie Działanie Działanie Działanie Działanie Działanie ZAŁCZNIK Schematy obiegu dokumentów i przebiegu kontroli w ramach SPO-WKP Załcznik 10a Schemat obiegu dokumentów i przebiegu kontroli w ramach SPO WKP dla działa 1.1, 1.2, 1.3 oraz Załcznik 10b Schemat obiegu dokumentów i przebiegu kontroli w ramach SPO WKP dla działa 1.4, 1.5 oraz Załcznik 10c Schemat obiegu dokumentów i przebiegu kontroli w ramach SPO WKP dla działa 2.1 oraz Załcznik 10d Schemat obiegu dokumentów i przebiegu kontroli w ramach SPO WKP dla działa pomocy technicznej (3.1,3.2, 3.3 oraz 3.4)

5 Słownik terminologiczny z wykazem skrótów 1 Termin Obianienie 1 2 Acquis communautaire (z fr.) Dorobek prawny UE. Analiza SWOT Metoda pozwalajca przeanalizowa atuty i słaboci regionu wobec szans i zagroe stwarzanych mu przez otoczenie. Skrót SWOT pochodzi od pierwszych liter angielskich słów: strenghts (mocne strony), weaknesses (słabe strony), opportunities (szans), threats (zagroenia); (z ang. SWOT analysis). ARP S.A. Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. Audyt Ogół działa, poprzez które uzyskuje si niezalen ocen funkcjonowania instytucji, legalnoci, gospodarnoci, celowoci i rzetelnoci przeprowadzanych w niej działa; audyt jest zazwyczaj wykonywany przez odrbn komórk, podporzdkowan bezporednio kierownikowi instytucji lub przez firm zewntrzn; (z ang. audit). BAT Najlepsza Dostpna Technika - Najbardziej efektywny oraz zaawansowany poziom rozwoju technologii i metod prowadzenia danej działalnoci, wykorzystywany jako podstawa ustalania granicznych wielkoci emisyjnych, majcych na celu eliminowanie emisji, lub jeeli nie jest to praktycznie moliwe, ograniczenie emisji i wpływu na rodowisko jako cało; (z ang. BAT- Best Available Techniques) Beneficjent Kocowy (Instytucja Wdraajca) Zgodnie z art. 2 pkt 4 ustawy o NPR oraz rozporzdzeniem 1260/1999; (z ang. Implementing Institution). BHP B+R Bezpieczestwo i Higiena Pracy; (z ang. OSH (Occupational safety and health)). Badania i Rozwój (sfera badawczo-rozwojowa); (z ang. R+D (Research and Development)). BZT5 Pieciodobowe biochemiczne zapotrzebowanie na tlen. Cele Cele polityki strukturalnej UE Okrelenie w fazie wstpnej przygotowania >proiektu. planowanych efektów, jakie ma przynie dane działanie o charakterze publicznym; (z ang. objectives). Cele słuce osigniciu spójnoci społeczno-gospodarczej UE. Liczba i definicja celów polityki strukturalnej ulegaj zmianom w kolejnych okresach budetowych. Celem Wspólnoty na lata powinien by wzrost spójnoci społecznogospodarczej w odniesieniu do obecnej sytuacji. Główny cel Wspólnoty Europejskiej realizowany bdzie przez trzy cele priorytetowe. Celem 1 jest promowanie rozwoju i strukturalnego dostosowania regionów opónionych w rozwoju. Celem 2 jest wspieranie gospodarczej i społecznej konwersji obszarów stojcych w obliczu problemów strukturalnych. Celem 3 jest wspieranie adaptacji i modernizacji polityk i systemów kształcenia, szkolenia i zatrudnienia; (z ang. EU structural policy objectives). 1 Przy tworzeniu słownika wykorzystano m. in.: rozporzdzenie 438/2001, rozporzdzenie 1260/1999; Angielsko-polski słownik terminologiczny dla beneficjentów programu Phare spójno społeczno-gospodarcza"; Słownik rozwoju regionalnego; Unia Europejska - Przygotowania Polski do członkostwa" pod red. Elbiety Kaweckiej-Wyrzykowskiej i Ewy Synowiec; Słowniczek terminów zwizanych z monitoringiem i ocen efektywnoci wydatkowania funduszy pomocowych UE w Polsce przygotowany przez Wiktora Szydarowskiego; Vademecum w zakresie wspólnotowych zasad udzielania pomocy publicznej wydane przez Komisj Europejsk. 5

6 Centrum Doskonałoci Certyfikacja wydatków Centrum Doskonałoci jest jednostk naukow lub jej czci wyodrbnion organizacyjnie, prowadzc w sposób cigły badania naukowe we współpracy midzynarodowej, w szczególnoci w ramach programów UE, w celu rozwoju nauki w dziedzinach uznanych za szczególnie wane dla gospodarki w załoeniach polityki naukowej pastwa (zgodnie z zapisami w Narodowym Planie Rozwoju). Za Centra Doskonałoci uznaje si jednostki wyselekcjonowane, reprezentujce najwyszy poziom naukowy i techniczny, skupiajce zespoły naukowców o wybitnych osigniciach badawczych, a take posiadajce odpowiednie zaplecze techniczne. Programem Centrów Doskonałoci jest utworzenie swojego rodzaju laboratoriów" aktywnie współpracujcego z przemysłem lub innymi uytkownikami rezultatów bada; (z ang. Centre ofexcellence). Czynno dokonywana w ramach systemu >kontroli finansowej przez >lnstvtucie Płatnicza w stosunku do operacii finansowych poczynionych przez >lnstvtucie Zarzadzaiaca i >lnstvtucie Poredniczce. Ma na celu potwierdzenie, czv wydatki na rzecz >Beneficientów bvłv dokonane w okresie dopuszczalnoci wydatków, realizowane zgodnie z obowizujcymi procedurami i czy dotyczyły uzgodnionych >działa; (z ang. certification of expenditure). ChZT Chemiczne zapotrzebowanie na tlen CIT CZT Podatek dochodowy od osób prawnych Centrum Zaawansowanych Technologii - jest konsorcjum naukowym, stanowicym grup jednostek naukowych lub przedsibiorców, albo jednostek naukowych i przedsibiorców, podejmujc na podstawie umowy wspólne przedsiwzicie, obejmujce badania naukowe lub prace rozwojowe, a w razie potrzeby take działalno innowacyjn z wykorzystaniem wyników tych bada lub prac. CZT prowadzi działalno o charakterze interdyscyplinarnym słuc opracowaniu, wdraaniu i komercjalizacji nowych technologii zwizanych z dziedzinami nauki uznanymi za szczególnie wane dla gospodarki w załoeniach polityki naukowej i innowacyjnej pastwa; (z ang. Centre ofadvanced Technologies). DIF Departament Instrumentów Finansowych w > MGiP. Dobro publiczne Dobro powszechnie dostpne, dostarczane w takiej samej iloci i takiej samej jakoci wszystkim konsumentom znajdujcym si w strefie jego oddziaływania np. infrastruktura edukacyjna, infrastruktura parków przemysłowych, parków naukowotechnologicznych i inkubatorów technologicznych, infrastruktura słuby zdrowia, czyste powietrze, publiczna telewizja. Dokumenty programowe Dokumenty w postaci >proqramów lub planów rozwoiu, opracowywane dla potrzeb wydatkowania rodków wstpnie przyznanych (alokowanych) danemu obszarowi lub sektorowi przez Komisie Europeiska w ramach >funduszv strukturalnych. Okrelaia m. in. cele i główne kierunki wydatkowania rodków na podstawie analizy aktualnej sytuacji i trendów rozwojowych danego obszaru lub sektora, kryteria i sposoby realizacji konkretnych projektów, osoby i instytucje odpowiedzialne za wykonanie okrelonych zada oraz szacowan wielko i rozbicie rodków z uwzgldnieniem współfinansowania ze wszystkich osigalnych ródeł budetowych. Do dokumentów takich zaliczamy >sektorowe proaramy operacyine oraz >NPR; (z ana oroarammina (operational) documents). Due przedsibiorstwo Przedsibiorstwo inne ni małe lub rednie, o których mowa w rozporzdzeniu 70/2001 oraz rozporzdzeniu 364/2004. Duy przedsibiorca Przedsibiorca inny ni mały lub redni, o których mowa w rozporzdzeniu 70/2001 oraz rozporzdzeniu 364/

7 DWK DZE Działanie Departament Zarzdzania Programem Wzrostu Konkurencyjnoci Przedsibiorstw w MGiP. Departament Inwestycji Zagranicznych i Promocji Eksportu w > MGiP. Grupa >proiektów realizujcych ten sam >cel. Działanie stanowi etap poredni midzy >Priorytetem a >projektem; (z ang. measure). Dziedzina interwencji Konkretne zagadnienie tematyczne w ramach kategoryzacji interwencji >funduszv strukturalnych, bdce czci okrelonei dziedziny działalnoci społecznogospodarczej, np. inwestycje w gospodarstwach rolnych, usługi dla przemysłu turystycznego, budowa dróg; (z ang. sub-category of inten/ention). Dyrektywa 61/1996 Dyrektywa nr 61/1996/WE z dnia 24 wrzenia 1996 r. dotyczca zintegrowanego zapobiegania zanieczyszczeniom i ich kontroli (Dz. Urz. WE L 019 z ) Euro - waluta obowizujca od 1 stycznia 1999 r. w krajach UE nalecych do strefy euro". EBI Europejski Bank Inwestycyjny - bank powołany na mocy Traktatu Rzymskiego majcy słuy finansowaniu rozwoju gospodarczego Wspólnoty. Podstawowym zadaniem EBI jest równowaenie i stabilizacja wspólnego rynku poprzez udzielanie poyczek i gwarancji kredytów, przyznawanych przez inne banki, które nastpnie s wykorzystywane we wszystkich sektorach gospodarczych (przede wszystkim w telekomunikacji, transporcie, przemyle, energetyce oraz ochronie rodowiska).; (z ang. EIB - European lnvestment Bank). EBOR Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju - midzynarodowa organizacja finansowa utworzona w 1991, z siedzib w Londynie skupiajca ok. 50 pastw. Celem EBOR jest finansowe wspieranie przemian gospodarczych w pastwach Europy rodkowej i Wschodniej (take w pastwach byłego ZSRR). Warunkiem udzielenia pomocy jest rozwój demokracji i poszanowanie praw człowieka w danym pastwie. Kredyty EBOR mog by przekazane zarówno rzdom, jak i podmiotom prywatnym; (z ang. EBRD - European Bank for Reconstruction and Development). EDB Ekwiwalent dotacji brutto- kwota pomocy, któr otrzymałby przedsibiorca, gdyby uzyskał pomoc w formie dotacji, bez uwzgldnienia opodatkowania podatkiem dochodowym, wyraona z dokładnoci dwóch miejsc po przecinku; (z ang. GGE - gross grani equivalent). EDN Ekwiwalent dotacji netto - kwota pomocy, któr otrzymałby przedsibiorca, gdyby uzyskał pomoc w formie dotacji, uwzgldniajc opodatkowanie podatkiem dochodowym, wyraona z dokładnoci dwóch miejsc po przecinku; (z ang. NGE - net grant equivalent). Efekt d wigni Efekt, który zachodzi wówczas, gdy wraz z uruchomieniem rodków publicznych na realizacj pewnych działa wzrasta równie zaangaowanie sektora prywatnego w ich finansowanie. Efekt podany z punktu widzenia interwencii "funduszy strukturalnych; (z ang. leverage effect). Efektywno pomocy Kryterium >ewaluacvine porównuice wielko nakładów na rzecz realizacii programu (np. finansowych, administracyjnych, ludzkich) z rzeczywistymi osigniciami >proqramu na poziomie "produktu, "rezultatu lub "oddziaływania; (z ang. efficiency). EFOiGR EFRR Europejski Fundusz Orientacji i Gwarancji w Rolnictwie (z ang. European Agriculture Guidance and Guarantee Fund (EAGGE)). > Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego - fundusz wchodzcy w skład "funduszy strukturalnych, którego zadaniem iest zmnieiszanie dysproporcii w poziomie rozwoju regionów nalecych do UE. EFRR współfinansuje realizacj Celów 1 i 2 >-politvki strukturalnej UE. W szczególnoci fundusz ten udziela wsparcia inwestycjom produkcyjnym, rozwojowi infrastruktury, lokalnym inicjatywom rozwojowym oraz małym i rednim przedsibiorstwom.; (z ang. ERDF - European Regional Development Fund). 7

8 EFS > Europeiski Fundusz Społeczny - jeden z "funduszy strukturalnych, który współfinansuje realizacj Celu 3 na całym obszarze UE, wspiera równie Cele 1 i 2. Ze rodków tego funduszu finansowane s głównie szkolenia zawodowe i rozwój zatrudnienia.; (z ang. ESF- European Social Fund). Europejska Sie Ekologiczna Natura 2000 Natura 2000 jest przyjtym przez UE systemem ochrony wybranych elementów przyrody, które s najwaniejsze z punktu widzenia całej Europy. System ten ma uzupełnia systemy krajowe. Ma on dawa merytoryczne podstawy do zachowania dziedzictwa przyrodniczego w skali kontynentu. Polega on na wybraniu i skutecznym chronieniu okrelonych obszarów. Sie obszarów Natura 2000 w Polsce obejmuje obszary specjalnej ochrony ptaków i specjalne obszary ochrony siedlisk. Jest ona regulowana przez ustaw z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U r. Nr 92, poz. 880). EUROSTAT Ewaluacja SPO-WKP Urzd Statystyczny UE odpowiedzialny za zbieranie danych statystycznych, przygotowywanie prognoz i analiz. Przekazuje instytucjom wspólnotowym niezbdne informacje z zakresu statystyki współpracuie z urzdami statystycznymi pastw członkowskich, które mog uzyska od Eurostatu informacje dotyczce rozwoju integracji europejskiej w ramach UE. Inaczej ocena SPO-WKP. Oszacowanie oddziaływania pomocy strukturalnej Wspólnoty w odniesieniu do >celów oraz analiza iei wpływu na specyficzne problemy strukturalne; (z ang. evaluation (ofa Program me)). Ewaluacja ex-post Inaczej ocena ex-post. Ewaluacja dokonywana po zakoczeniu realizowanego >proqramu, której głównym celem jest okrelenie jego długotrwałych efektów, w tym wielkoci zaanaaowanych rodków, >skutecznoci i >efektvwnoci pomocy. Głównym celem ewaluacji kocowej jest przede wszystkim dostarczenie informacji na temat długotrwałych efektów, powstałych w wyniku wdraania danego programu, wraz ze sformułowaniem wniosków dotyczcych kierunku >politvki strukturalnej; ( z ana expost evaluation). Ewaluacja ex-ante Inaczej ocena ex-ante. Ewaluacja przeprowadzana przed rozpoczciem realizacji >proqramu. Jej podstawowym zadaniem jest zweryfikowanie długoterminowych >efektów wsparcia, zawartych w przygotowanych >dokumentach programowych. Zasadniczym celem ewaluacii ex-ante iest zwikszenie jakoci >dokumentów proagamowych poprzez udział w procesie >proqramowania podmiotu niezalenego od instytucji programujcej. Ewaluacja ex-antema zapewni, i rodki przeznaczane na realizacj polityki zmniejszania rónic w poziomie rozwoju pomidzy poszczególnymi regionami UE zostan wykorzystane w sposób gwarantujcy osignicie najlepszych efektów; (z ang. ex-ante evaluation). FIWR Finansowy Instrument Wspierania Rybołówstwa (z ang. Financial Instrument for Fisheries Guidance (FIFG)). Fundusz mikro-poyczkowy Fundusz poyczkowy udzielajcy mikro-poyczek, czyli poyczek o wartoci nie przekraczajcej 25 tys.. Fundusze przedakcesyjne rodki bezzwrotnej pomocy finansowej udzielanej przez UE krajom kandydujcym. Ich najwaniejszym zadaniem jest przygotowanie tych krajów do członkostwa w UE oraz pomoc w wyrównaniu rónic gospodarczych. Do instrumentów funkcjonujcych w ramach tych funduszy zaliczone zostały: -^PHARE, -^ISPA, -^SAPARD; (z ana. preaccession funds). Fundusz Spójnoci Instrument ekonomiczno-polityczny Komisji Europejskiej, nie nalecy do >funduszv strukturalnych i wdraany na poziomie wybranych pastw, a nie regionów. Jego celem jest ułatwienie integracji słabiej rozwinitych krajów poprzez budow wielkich sieci transportowych oraz obiektów infrastruktury ochrony rodowiska o duym obszarze oddziaływania; (z ang. Cohesion Fund). Fundusze strukturalne Zasób finansowy UE umoliwiajcy pomoc w restrukturyzacji i modernizacji gospodarki krajów członkowskich drog interwencji w kluczowych sektorach i regionach (poprawa struktury). Na fundusze strukturalne składaj si: EFRR, EFS, EFOiGR Sekcja Orientacji oraz FIWR; (z ang. structural funds). Grupa Robocza ds. oceny projektów Ciało powołane w ramach Beneficjentów Kocowych (instytucji wdraajcych) do kadego działania dokonujce techniczno-ekonomicznej i merytorycznej oceny wyboru projektów, w oparciu o zasady oceny techniczno-ekonomicznej i merytorycznej. 8

9 Grupa Robocza PT Grupa Robocza do spraw oceny wniosków pomocy technicznej SPO-WKP. GUS ICT Główny Urzd Statystyczny - Naczelny organ statystyki pastwowej w Polsce, utworzony w 1918 r; (z ang. Central Statistical Office). Technologie informacyjne i komunikacyjne (z ang. Information and communication technologies). Inicjatywy Wspólnoty Programy finansowane z funduszy strukturalnych, majce na celu rozwizanie problemów wystpujcych na terenie całej UE. Liczba i charakter Inicjatyw Wspólnotowych ulegaj zmianom w zalenoci od zidentyfikowanych problemów majcych wpływ na funkcjonowanie UE. W latach s to: EQUAL, INTERREG, LEADER, URBAN; (z ang. Community lnitiatives). Inkubator technologiczny Inkubator technologiczny (naley przez to rozumie inkubator technologii) wyodrbniona organizacyjnie, budetowo i lokalowo jednostka, która zapewnia pocztkujcym przedsibiorcom z sektora MSP pomoc w uruchomieniu i prowadzeniu firmy oferujcej produkt lub usług powstał w wyniku wdroenia nowej technologii. Inkubator technologiczny oferuje przede wszystkim: - atrakcyjne cenowo warunki lokalowe przystosowane do rozwoju działalnoci gospodarczej opartej na wykorzystaniu technologii, - obsług administracyjno-biurow firm w inkubatorze, - doradztwo biznesowe (kształtowanie profilu firmy, dostp do pomocy prawnej, patentowej, pomoc w pozyskaniu zewntrznego finansowania, dostp do ekspertów technologicznych), - promocj firm działajcych w inkubatorze, - dostp do laboratoriów i bibliotek lokalnej instytucji naukowej o profilu technicznym, - sprzyjajce rodowisko innych, nie konkurujcych z sob przedsibiorców z inkubatora stojcych w obliczu podobnych problemów, (z ang. technology Incubator). Innowacyjno gospodarki Zdolno i motywacja przedsibiorców do ustawicznego poszukiwania i wykorzystywania w praktyce wyników prac badawczych i rozwojowych, nowych koncepcji, pomysłów i wynalazków. Innowacyjno oznacza take doskonalenie i rozwój istniejcych technologii produkcyjnych, eksploatacyjnych i dotyczcych sfery usług, wprowadzanie nowych rozwiza w organizacji i zarzdzaniu, doskonalenie i rozwój infrastruktury, zwłaszcza dotyczcej gromadzenia, przetwarzania i udostpniania informacji; (z ang. innovation ofeconomy). Instytucje otoczenia biznesu Instytucje oferujce przedsibiorcom usługi wspierajce w szerokim zakresie. Pomoc moe dotyczy zagadnie zwizanych z tworzeniem, prowadzeniem i rozwojem przedsibiorstwa. Oferta instytucji otoczenia biznesu obejmuje udzielanie informacji, szkolenia, doradztwo, usługi B+R itp. Do instytucji otoczenia biznesu zaliczamy np. stowarzyszenia przedsibiorców i osób działajcych na ich rzecz, izby gospodarcze, samorzdy przedsibiorców, centra wspierania przedsibiorczoci, inkubatory przedsibiorczoci, centra transferu technologii, instytucje sfery B+R, fundusze poyczkowe, firmy prywatne wiadczce usługi dla przedsibiorstw itd.; (z ang. business support institutions). Instytucja Płatnicza Zgodnie z art. 2 pkt 2 ustawy o NPR; (z ang. Paying Authority). Instytucja Poredniczca Zgodnie z art. 2 pkt 3 ustawy o NPR; ( z ang. Intermediate Body). Instytucja Zarzdzajca Zgodnie z art. 2 pkt 5 ustawy o NPR; (z ang. Managing Authority). IP Jednostka monitorujcokontrolna j.s.t. Departament Instytucji Płatniczej w Ministerstwie Finansów Jednostka współdziałajca z >lnstytucja Płatnicza odpowiedzialna za kontrole i monitorowanie wydatków w przekroiu >funduszv strukturalnych oraz systemu dostarczania pomocy; (z ang. Monitoring and control unit). Jednostka samorzdu terytorialnego; (z ang. local self-government units). 9

10 JRE Jednolity Rynek Europejski - Zintegrowany rynek, którego granice wyznaczaj granice zewntrzne UE (tzw. Rynek wewntrzny UE). Program jego utworzenia zawarty jest w Białej Ksidze z 1985 r. Podstawow przesłank stworzenia Jednolitego Rynku Europejskiego było umoliwienie swobodnego przepływu dóbr, kapitału, usług i siły roboczej wewntrz krajów UE; (z ang. Single European Market). Kategoria interwencji Dziedzina interwencii >funduszv strukturalnych pomocna przy identyfikacii, badaniu i ^monitorowaniu działa. Kateaorie interwencii sa wykorzystywane do wykonywania rocznych sprawozda dotyczcych funduszy strukturalnych i ich obcienia w celu ułatwienia przekazu informacji dotyczcych rónych polityk. Do głównych obszarów interwencji zaliczono: rolnictwo, lenictwo, promowanie dostosowania i rozwoju obszarów rolniczych, rybołówstwo, pomoc dla duych przedsibiorstw, pomoc dla MSP, turystyk, infrastruktur transportow, infrastruktur telekomunikacyjn i społeczestwo informacyjne, infrastruktur energetyczn, infrastruktur rodowiskow, planowanie przestrzenne i odbudow, infrastruktur społeczn i ochron zdrowia publicznego; (z ang. category (fields) ofinten/ention). KBN Komitet Bada Naukowych KFK Krajowy Fundusz Kapitałowy. Komitet Monitorujcy Zgodnie z art. 42 ustawy o NPR; (z ang. Monitoring Committee). Komitet Sterujcy Zgodnie z art. 23 ustawy o NPR; (z ang. Steering Committee). Kontrola na miejscu Kontrola wyrywkowa Kontrola prowadzona w zakresie operacji finansowanych oraz systemów zarzdzania i kontroli, prowadzona w miejscu realizacji projektu; (z ang. check on site). Kontrola dokonywana na reprezentatywnej próbce >operacji o wartoci co najmniej 5% >dokonanych wydatków; (z ang. sample check). Korekta finansowa Korekta finansowa przeprowadzana po wykryciu indywidualnych bd systemowych nieprawidłowoci, polegajca na anulowaniu całoci lub czci >wkładu Wspólnoty, który moe by ponownie wykorzystany, po konsultacjach z Komisj Europejsk, w ramach innego >projektu; (z ana financial correction). Krajowy Rejestr Sdowy. KRS KSI Krajowa Sie Innowacji. Wyodrbniona w ramach KSU sie orodków wiadczcych usługi w zakresie transferu i komercjalizacji technologii oraz realizacji przedsiwzi innowacyjnych w przedsibiorstwach sektora MSP (KSI jest w trakcie tworzenia); (z ang. National lnnovation Network). KSU Krajowy System Usług dla Małych i rednich Przedsibiorstw. Misj KSU jest partnerskie wspieranie rozwoju MSP. Podstawowym celem systemu jest podniesienie konkurencyjnoci polskich MSP poprzez dostarczenie im kompleksowej oferty wysokiej jakoci usług oraz przygotowanie ich do procesu integracji z UE; (z ang. National SME sen/ice Network). Kwalifikacja wydatków MF Spełnienie przez wydatki >działa lub >operacii okrelonych warunków, do których nale: (1) zgodno z wymogami Funduszu, z którego miałaby pochodzi pomoc; (2) spójno planowanych >działa lub >operacji z zatwierdzonym >programem operacyjnym. (z ana. eliaibility (ofexpenditure)). Ministerstwo Finansów. MGiP Ministerstwo Gospodarki i Pracy. 10

11 Mikroprzedsibiorstwo Przedsibiorstwo, które w co najmniej jednym z dwóch ostatnich lat obrotowych: - zatrudnia redniorocznie mniej ni 10 pracowników i - osignło roczny obrót netto ze sprzeday towarów, wyrobów i usług oraz operacji finansowych nie przekraczajcy równowartoci w PLN 2 min lub - sumy aktywów bilansu sporzdzonego na koniec jednego z tych lat nie przekroczyły równowartoci w PLN 2 min - jest niezalene w rozumieniu odrbnych przepisów, (z ang. micro-enterprise). MNil Ministerstwo Nauki i Informatyzacji Monitorowanie Zgodnie z art. 2 pkt 6 ustawy o NPR; (z ang. monitoring). Monitoring finansowy Monitorowanie zarzdzania rodkami z >funduszv strukturalnych przyznanymi na realizacje >programów i >projektów, jest podstaw oceny sprawnoci ich wydatkowania; (z ang. financial monitoring). Monitoring rzeczowy Monitorowanie postpu realizacji >programów i >projektów poprzez system wskaników okrelonych w >dokumentach programowych; (z ana. physical monitoring). MSP Zgodnie z rozporzdzeniem 70/2001 oraz rozporzdzeniem 364/2004. MSWiA Ministerstwo Spraw Wewntrznych i Administracji. M Ministerstwo rodowiska. NBP Narodowy Bank Polski. NFOiGW Narodowy Fundusz Ochrony rodowiska i Gospodarki Wodnej. Nieprawidłowoci Wszelkie rozbienoci w stosunku do uzaodnionego przez >lnstvtucie Zarzadzaiaca. >lnstvtucie Wdraaica oraz >Beneficienta sposobu wydatkowania rodków w ramach programów lub projektów; (z ang. irregularities).. Nowa technologia Technologia stosowana w Polsce nie dłuej ni 3 lata Nowo powstałe przedsibiorstwo oparte na wykorzystaniu nowej technologii Przedsibiorstwo prowadzce działalno gospodarcz na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez okres nie dłuszy ni 3 lata, które produkuje wyroby lub wiadczy usługi w oparciu o now technologi. NPR Obszar interwencji Narodowy Plan Rozwoju - zgodnie z art. 3 ust. 1 ustawy o NPR; (z ang. NDP - National Development Plan) Grupa >kateqorii interwencji, odpowiadaica sferze działalnoci człowieka, tj. otoczeniu produkcyjnemu, zasobom ludzkim, infrastrukturze podstawowej oraz działaniom przygotowawczym i promocyjnym; (z ang. field of inten/ention). Ocena oddziaływania na rodowisko Badanie polegajce na okreleniu, opisie i ocenie bezporednich i porednich skutków danego przedsiwzicia dla: człowieka oraz komponentów rodowiska przyrodniczego (fauny, flory, wód, gleb, powietrza, klimatu, krajobrazu), oddziaływania midzy tymi elementami; dóbr materialnych i dziedzictwa kultury; ocena wpływu na rodowisko powinna by wykonana zgodnie z prawem polskim i odpowiednimi dyrektywami UE, dotyczcymi ochrony rodowiska naturalnego; (z ang. EIA - Environmental Impact Assessment) 11

12 Oddziaływanie Konsekwencje dla bezporednich adresatów po zakoczeniu ich udziału w projekcie lub po ukoczeniu danej inwestycji, a take porednie konsekwencje dla innych adresatów, którzy skorzystali lub stracili w wyniku realizacji projektu; (z ang. impact). Okres programowania Okres obowizywania >dokumentów proqramowvch, stanowicych podstaw ubiegania si o pomoc ze strony Komisji Europejskiej. Obecny okres programowania to lata ; (z ang. programming period). Operacje Ostateczny Odbiorca (beneficjent) Park naukowo-technologiczny Projekt lub czynno podejmowana przez >Beneficjantów (synonim projektu); (z ang. operations). Zgodnie z art. 2 pkt 1 ustawy o NPR oraz zgodnie z rozporzdzeniem 438/2001. Pełni funkcj projektodawcy. Ostateczni Odbiorcy (beneficjenci) wymienieni w Uzupełnieniu SPO-WKP wyczerpuj katalog beneficjentów (Ostatecznych Odbiorców (beneficjentów)) wymienionych w SPO-WKP; (z ang. Beneficiary). Patrz > park technologiczny; (z ang. scientific and technological park). Park przemysłowy Zespół wyodrbnionych nieruchomoci, w którego skład wchodzi co najmniej nieruchomo, na której znajduje si infrastruktura techniczna pozostała po restrukturyzowanym lub likwidowanym przedsibiorstwie, utworzony na podstawie umowy cywilnoprawnej, której jedn ze stron jest jednostka samorzdu terytorialnego, stwarzajcy moliwo prowadzenia działalnoci gospodarczej przedsibiorcom, w szczególnoci MSP; (z ang. industrialpark). Park technologiczny Zespół wyodrbnionych nieruchomoci wraz z infrastruktur techniczn, utworzony w celu dokonywania przepływu wiedzy i technologii pomidzy jednostkami naukowymi w rozumieniu art. 3 pkt 4 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o Komitecie Bada Naukowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 33, poz. 389 oraz z 2003 r. Nr 39, poz. 335) a przedsibiorcami, w którym oferowane s przedsibiorcom wykorzystujcym nowoczesne technologie, usługi w zakresie doradztwa w tworzeniu i rozwoju przedsibiorstw, transferu technologii oraz przekształcania wyników bada naukowych i prac rozwojowych w innowacje technologiczne, a take stwarzajcy tym przedsibiorcom moliwo prowadzenia działalnoci gospodarczej przez korzystanie z nieruchomoci i infrastruktury technicznej na zasadach umownych; (z ang. technology park). PARP Polska Agencja Rozwoju Przedsibiorczoci. Partnerstwo PCB Włczenie w proces podejmowania decyzji i ich realizacj odpowiednich szczebli władz wspólnotowych i krajowych, jak równie instytucji i rodowisk regionalnych oraz lokalnych najlepiej znajcych potrzeby i moliwoci swego regionu. Jest to jedna z zasad wdraania >funduszv strukturalnych; (z anq. partnership). Polichlorowane bifenyle (z ang. polichlorinated biphenyls). PCT Polichlorowane trifenyle (z ang. polichlorinated terphenyls). Phare PKB Program pomocy w przebudowie gospodarczej pastw Europy rodkowej i Wschodniej (fundusz przedakcesyjny). Pocztkowo program Phare wspierał przemiany gospodarcze i społeczne w Polsce i na Wgrzech (PHARE). Szczególny nacisk kładziono na rozwój sektora prywatnego. W miar upływu lat Phare rozrastał si, zwikszajc obszar swojego działania zarówno kompetencyjnie jak i terytorialnie. Obecnie z pomocy tego Funduszu korzystaj nowe pastwa członkowskie (Polska, Wgry, Republika Czeska, Słowacja, Litwa, Łotwa, Estonia, Słowenia), kraje kandydujce (Rumunia, Bułgaria) oraz trzy pastwa nie kandydujce (Albania, Macedonia. Bonia i Herceaowina V (z ana. Polish Hunaarv Assistance for Restructuring their Economies). Produkt krajowy brutto - Miernik produkcji wytworzonej na obszarze danego kraju, który jest sum wydatków gospodarstw domowych na zakup dóbr i usług konsumpcyjnych, wydatków sektora prywatnego na zakup dóbr i usług inwestycyjnych, wydatków pastwa na zakup dóbr i usług oraz salda bilansu handlu zagranicznego; (z ang. GDP - gross domestic product). 12

13 PKD Punkt Konsultacyjno - Doradczy. Platforma elektroniczna Platforma elektroniczna usług publicznych. Centralna platforma informatyczna udostpniana za porednictwem sieci internet zapewniajca powszechny dostp do informacji i usług publicznych. Za pomoc platformy administracja publiczna bdzie mogła dostarcza obywatelom i przedsibiorstwom informacje i bezpieczne usługi online; (z ang. public ITplatform). Płatno Okrelona wielko rodków w ramach pomocy finansowej, wypłacana przez Komisj Europejsk do >lnstvtucii Płatniczei; (z ana payment). Płatno okresowa Płatno dokonywana w trakcie realizacji >proqramu lub >proiektu. stanowica okrelon >transze (cz) rodków w ramach pomocy finansowej. Płatno ta jest dokonywana przez Komisj Europejsk w celu zwrotu wydatków faktycznie opłacanych przez fundusze i powiadczonych przez >lnstvtucie Płatnicza; (z ana. interim payment). Płatno salda kocowego Płatno zaliczkowa Płatno dokonywana po zakoczeniu programu lub projektu, stanowica ostatni >transze (cz) rodków w ramach pomocy finansowej i umoliwiajca uregulowanie zobowiza finansowych_ze strony Komisji Europejskiej; (z ang. finał payment of the balance). Płatno dokonywana przez Komisie Europeiska na rzecz >lnstvtucii Płatniczei po podjciu zobowizania finansowego na pokrycie wydatków zwizanych z pomoc; (z ang. payment on account). Polityka ochrony rodowiska Pomoc publiczna Polityka ochrony rodowiska UE, której celem jest zachowanie, ochrona i poprawa jakoci rodowiska, przyczynianie si do ochrony zdrowia ludzkiego, a take zapewnienie rozwanego i racjonalnego uytkowania zasobów naturalnych. Ponadto wprowadzono podstawowe zasady w dziedzinie ochrony rodowiska. S to: - zasada zapobiegania (prewencji) powstawaniu szkód ekologicznych, - zasada zanieczyszczajcy płaci", zasada pomocniczoci, która mówi, e Wspólnota podejmuje działania w dziedzinie ochrony rodowiska w takim zakresie aby mona było osign okrelone cele w stopniu wyszym na szczeblu Wspólnoty ni na poziomie poszczególnych pastw członkowskich. (z ang. Community environmentalpolicy). Wielko rodków publicznych przeznaczanych na wspieranie inwestycji podmiotów prowadzcych działalno gospodarcz, w szczególnoci w formie: dotacji oraz ulg podatkowych, dokapitalizowania, poyczek lub kredytów oraz porcze lub gwarancji na korzystniejszych warunkach od oferowanych na rynku. Moe by to równie bezporednia i porednia pomoc dla przedsibiorców udzielana ze rodków podmiotów publicznych (np. jednostek samorzdów terytorialnych), a take ze rodków podmiotów publicznych za porednictwem innych podmiotów (np. publicznych lub prywatnych podmiotów wskazanych przez pastwo). W rozumieniu art TWE pomoc publiczna stwarza tak przewag ekonomiczn przedsibiorstwa, która przy równych warunkach działalnoci gospodarczej nie byłaby moliwa do osignicia. Do mniej oczywistych przykładów transakcji spełniajcych ten warunek zaliczy mona np. sytuacj, w której przedsibiorstwo ma uprzywilejowany dostp do infrastruktury bez wnoszenia opłaty; (z ang. state aid). Pomoc strukturalna Forma współfinansowania proiektów ze rodków >funduszv strukturalnych; (z ang. structural assistance). PO-PT Program Operacyjny Pomoc Techniczna program operacyjny finansujcy działania przvgotowawcze, oceniaiace i kontrolne, niezbdne do wdraania >PWW; (z ang. Technical assistance operational programme), przyjty rozporzdzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 1 lipca 2004 r. w sprawie przyjcia Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna (Dz. U. Nr 166, poz 1742). Powiadczenie zamknicia pomocy Dokument sporzdzany przez niezalen jednostk w ramach >lnstvtucii Zarzdzajcej zawierajcy podsumowanie wniosków pokontrolnych z poprzednich lat, jak równie ocen rzetelnoci wniosku o kocow płatno oraz legalnoci i prawidłowoci transakcji dokonanych w okresie objtym >pomoc; (z ang. declaration at winding-up ofthe assistance). 13

14 Pozwolenie zintegrowane Pozwolenie zintegrowane zapobiegania i kontroli zanieczyszcze; (z ang. integrated pollution prevention and control permit). Priorytet Jeden z priorytetów strateaii, przvietvch w >PWW lub w >pomocv. Priorytetowi iest podporzdkowany wkład finansowy z funduszy strukturalnych, innych instrumentów finansowych oraz odpowiednich rodków finansowych pastwa członkowskiego, jak równie zestaw sprecyzowanych >celów; (z ang. priority). Program operacyjny Dokument przvietv przez Komisie, słucy wdraaniu >PWW i składaiacy sie ze spóineao zestawienia >Priorvtetów, zawieraiaceao działania wieloletnie, które moaa by wdraane przez jeden lub kilka funduszy, jeden lub kilka innych dostpnych instrumentów finansowych oraz >EBI; (z ana operational proaramme). Programowanie Proces organizowania, podejmowania decyzji i finansowania, prowadzony w kilku etapach w celu >wdraania, na bazie wieloletniei współpracy, wspólnych działa Wspólnoty Europejskiej i pastw członkowskich, dla osignicia okrelonych celów, znajdujcy wyraz w przygotowaniu dokumentów programowych; (z ang. programming). Projekt Publiczny wkład wspólnotowy Najmniejsza dajca si wydzieli jednostka stanowica przedmiot pomocy; (z ang. project (task)). Wielko rodków asygnowana przez Komisj Europejsk w ramach pomocy finansowej, stanowica okrelona proporcj >kwalifikujacvch sie wydatków programu lub >projektu; (z ang. Community financial contribution). PWW Podstawy Wsparcia Wspólnoty - dokument przyjty przez Komisj Europejsk, w uzgodnieniu z danym pastwem członkowskim, po dokonaniu oceny przedłoonego planu przez pastwo członkowskie i zawierajcy >strategi i >Priorvtetv działa funduszy UE i pastwa członkowskiego, ich cele szczegółowe, wielko >wkładu funduszy UE i innych rodków finansowych. Dokument ten winien by podzielony na Priorytety i wdraany za pomoc iedneao lub kilku >proqramów operacvinvch; (z ana. CSF- Community Support Framework). Raportowanie Sprawozdawczo prowadzona przez >lnstvtucie Zarzadzaiaca w zakresie postpu z wdraania proaramu lub proiektów współfinansowanych z funduszy pomocowych, (z ang. reporting). Refundacja wydatków Refundacja przez Komisj Europejsk czci wydatków kwalifikowanych, realizowanych w ramach udzielonej pomocy - po ich powiadczeniu przez >lnstvtucie Płatnicza. Refundacia wydatków dokonywana iest w postaci >płatnoci okresowych lub >płatnoci salda kocowego; (z ang. reimbursement of expenditure). Region Podporzdkowana bezporednio szczeblowi centralnemu jednostka terytorialna, posiadajca reprezentacj polityczn. W Polsce obecnie rol regionów pełni województwa, (z ang. region). Rezultaty W odniesieniu do wskaników rezultatu s to bezporednie i natychmiastowe >efektv zrealizowanego >proqramu lub >proiektu. Rezultaty dostarczaj informacji o zmianach, jakie nastpiły w wyniku >wdroenia proqramu lub projektu u Beneficjantów, bezporednio po uzyskaniu przez nich wsparcia; (z ang. results). RIF Reaionalne Instytucie Finansuiace - Reaionalni partnerzy >PARP współpracuiacy przy wdraaniu polityki sektorowej" adresowanej do MSP w regionie. Do podstawowych funkcji RIF naley m. in.: wiadczenie usług konsultacyjno-doradczych, udzielanie informacji o dostpnych programach wsparcia i warunkach uczestnictwa, promocja programów adresowana do potencjalnych Odbiorców Ostatecznych (beneficjentów) tj. przedsibiorców, przyjmowanie i ocena formalna wniosków o dofinansowanie, monitorowanie realizacji projektów, sporzdzanie sprawozda merytorycznych i finansowych, prowadzenie bazy danych o uczestnikach programów; (z ang. Regional Financing Institutions). 14

15 RIS Regionalne Strategie Innowacyjne. Rozporzdzenie 70/2001 Rozporzdzenie nr 70/2001/WE z dnia 12 stycznia 2001 r. w sprawie zastosowania art. 87 i 88 Traktatu WE w odniesieniu do pomocy pastwa dla małych i rednich przedsibiorstw (Dz. Urz. WE L 10 z ); (z ang. Commission Regulation (EC) No 70/2001). Rozporzdzenie 69/2001 Rozporzdzenie nr 69/2001/WE z dnia 12 stycznia w sprawie zastosowania art. 87 i 88 Traktatu WE w odniesieniu do pomocy w ramach zasady de minimis (Dz. Urz. WE L 10 z ); (z ang. Commission Regulation (EC) No 69/2001). Rozporzdzenie 364/2004 Rozporzdzenie nr 364/2004/WE z dnia 25 lutego 2004 r. zmieniajce rozporzdzenie (UE) nr 70/2001 i rozszerzajce jego zakres w celu włczenia pomocy dla bada i rozwoju (Dz. Urz. UE L 63 z ). Rozporzdzenie 438/2001 Rozporzdzenie nr 438/2001/WE z dnia 2 marca 2001 r. ustanawiajce szczegółowe zasady wykonania rozporzdzenia nr 1260/1999 dotyczcego zarzdzania i systemów kontroli pomocy udzielanej w ramach funduszy strukturalnych (Dz. Urz. WE L 063 z ); (z ang. Commission Regulation (EC) No 438/2001). Rozporzdzenie 448/2004 Rozporzdzenie nr 448/2004/WE z dnia 10 marca 2004 r. zmieniajce rozporzdzenie nr 1685/2000 ustanawiajce szczegółowe zasady wykonania rozporzdzenia nr 1260/1999 w odniesieniu do warunków, które musz spełnia wydatki na działania wspołfinansowane z funduszy strukturalnych i uchylajce rozporzdzenie nr 1145/2003 (Dz. Urz. WE L 072 z ); (z ang. Commission Regulation (EC) No 448/2004). Rozporzdzenie 1159/2000 Rozporzdzenie nr 1159/2000/WE z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie prowadzenia przez Pastwa Członkowskie działa informacyjnych i promocyjnych dotyczcych pomocy udzielanej z funduszy strukturalnych (Dz. Urz. WE L 130 z ); (z ang. Commission Regulation (EC) No 1159/2000). Rozporzdzenie 1260/1999 Rozporzdzenie nr 1260/1999/WE z dnia 21 czerwca 1999 r. ustanawiajce przepisy ogólne w sprawie funduszy strukturalnych (Dz. Urz. WE L 161 z ); (z ang. Commission Regulation (EC) No 1260/1999). Rozporzdzenie 1681/1994 Rozporzdzenie nr 1681/1994/WE z dnia 11 lipca 1994 r. dotyczce nieprawidłowoci oraz odzyskiwania kwot wypłaconych nieprawidłowo w zwizku z finansowaniem polityki strukturalnej i organizacj systemu informacji w tej dziedzinie (Dz. Urz. WE L 178 z ); (z ang. Commission Regulation (EC) No 1681/1994). Rozporzdzenie 1685/2000 Rozporzdzenie nr 1685/2000/WE z dnia 28 lipca 2000 r. ustanawiajce szczegółowe zasady wykonania rozporzdzenia nr 1260/1999 w odniesieniu do warunków, jakie musz spełnia wydatki na działania wspołfinansowane z funduszy strukturalnych (Dz. Urz. L 193 z ); (z ang. Commission Regulation (EC) No 1685/2000). Rozporzdzenie 1783/1999 Rozporzdzenie nr 1783/1999/WE z dnia 12 lipca 1999 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (Dz. Urz. L 213 z ); (z ang. Commission Regulation (EC) No 1783/1999). Rozporzdzenie o SPO-WKP Rozwój regionalny Rozporzdzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 1 lipca 2004 r. w sprawie przyjcia SPO-WKP, lata (Dz. U. Nr 166, poz. 1744). Wzrost potencjału gospodarczego regionów oraz trwała poprawa ich konkurencyjnoci i poziomu ycia mieszkaców, przyczyniajcy si do rozwoju społecznogospodarczego kraju; (z ang. regional development). Rozwój zrównowaony Runda aplikacyjna Rozwój społeczno ekonomiczny, zachowujcy cechy trwałoci w długim okresie oraz nie działajcy destrukcyjnie na rodowisko, w którym zachodzi; (z ang. sustainable development). Okres czasu, w którym ubiegajcy si o wsparcie składa wnioski o dofinansowanie, okrelony w ogłoszeniu przez instytucj przyjmujc wnioski. 15

16 Seed capital (z ang.) Kapitał zalkowy. Sektorowe Programy Operacyjne Programy operacyjne przygotowywane i zarzdzane przez właciwe resorty centralne, realizujce zadania horyzontalne w odniesieniu do całych sektorów ekonomicznospołecznych; (z ang. sectoral operationalprogrammes). SIMIK System Informatycznego Monitoringu i Kontroli Finansowej funduszy strukturalnych i Funduszu Spójnoci. Skuteczno Stopie efektywnoci realizacji celów przez program. Ocenia si j porównujc to, co zostało wykonane, z tym co było pierwotnie zaplanowane; (z ang. effectiveness). Społeczestwo informacyjne Nowy typ społeczestwa, kształtujcy si w krajach postindustrialnych, których rozwój technologii osignł najszybsze tempo. W społeczestwie informacyjnym zarzdzanie informacjami, ich jako i szybko przepływu s zasadniczymi czynnikami konkurencyjnoci zarówno w przemyle, jak i w usługach. Główne zasady odnoszce si do społeczestwa informacyjnego to: powszechny dostp wszystkich ludzi do podstawowego zakresu techniki komunikacyjnej i informacyjnej, otwarta sie, czyli nieskrpowany dostp do sieci wszystkich operatorów i usługodawców, zdolno wzajemnego łczenia si i przetwarzania danych, kompatybilno i zdolno współpracy wszelkiej techniki umoliwiajca pełen kontakt bez wzgldu na miejsce pobytu ludzi, stworzenie warunków dla konkurencji w tej dziedzinie; (z ang. Information society). SPO-RZL Sektorowy Program Operacyjny - Rozwój zasobów ludzkich , przyjty rozporzdzeniem Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 1 lipca 2004 r. w sprawie przyjcia Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich , (Dz. U. Nr 166, poz. 1743). SPO-WKP Sektorowy Program Operacyjny - Wzrost konkurencyjnoci przedsibiorstw, lata , przyjty rozporzdzeniem Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 1 lipca 2004 r. w sprawie przyjcia Sektorowego Programu Operacyjnego Wzrost Konkurencyjnoci Przedsibiorstw, lata , (Dz. U. Nr 166, poz. 1744). Sprawozdanie kocowe Sprawozdanie dotyczce wdraanej pomocy, które powinno by przedłoone w cigu szeciu miesicy od ostatniei >płatnoci dokonanei przez >lnstvtucie Płatnicza, zawierajce informacje na temat postpu osignitego w odniesieniu do spójnoci aosoodarczei i społecznei oraz wkładu >funduszv strukturalnych, >Funduszu Spójnoci. >EBI i innych instrumentów finansowych w tym zakresie. Sprawozdanie kocowe w szczególnoci dotyczy programów operacyjnych i projektów; (z ang. finał report). Sprawozdanie okresowe Sprawozdanie okresowe oznacza w myl przepisów art. 46 ust. 1 pkt 1 i art. 47 ust. 1 ustawy o NPR informacj sporzdzan nie czciej ni raz na 3 miesice przez Ostatecznych Odbiorców (beneficjentów) w odniesieniu do projektu, przez Beneficjenta Kocowego (instytucj wdraajc) w odniesieniu do działania bd przez Instytucj Zarzdzajc w odniesieniu do programu operacyjnego, zgodnie z trybem, terminami i zakresem okrelonym na podstawie rozporzdzenia art. 47 ust. 2 ustawy o NPR oraz ze wzorami okrelonymi na podstawie załcznika do rozporzdzenia wydanego na podstawie art. 47 ust. 3 ustawy o NPR; (z ang. periodicalreport) Sprawozdanie roczne Sprawozdanie z >wdraania proaramu lub proiektów przedkładane >lnstvtucii Płatniczei przez >lnstytucie Zarzadzaiaca. Sprawozdanie roczne składane jest wcigu szeciu miesicy od zakoczenia kadego roku kalendarzowego. Zawarto sprawozdania roczneao jest taka sama jak zawarto >sprawozdania kocowego; (z ang. annual report). Strategia rozwoju regionu Koncepcja systemowego działania na rzecz długotrwałego rozwoju >reqionu poprzez racjonaln alokacj zasobów oraz dokument okrelajcy sposoby postpowania dla realizacji wspólnie ustalonych celów; (z ang. regional development strategy). Studium wykonalnoci Studium przeprowadzone w fazie formułowania >proiektu. weryfikujce, czy dany projekt ma dobre podstawy do realizacji i czy odpowiada potrzebom potencjalnych >Beneficiantów; studium powinno stanowi plan proiektu; musza w nim zosta okrelone i krytycznie przeanalizowane wszystkie szczegóły operacyjne jego wdraania, a wiec uwarunkowania handlowe, techniczne, finansowe, ekonomiczne, instytucjonalne, społeczno-kulturowe oraz zwizane ze rodowiskiem naturalnym; studium wykonalnoci pozwala na okrelenie rentownoci finansowej i ekonomicznej a w rezultacie jasne uzasadnienie celu realizacji projektu; (z ang. feasibility study). 16

17 rodki pokrewne rodkom publicznym rodki znajdujce si w dyspozycji podmiotów realizujcych projekty przyczyniajce si do zapewnienia dobra publicznego lub poprawy istniejcego dobra publicznego. W sprawozdawczoci rodki te bd traktowane jako element kategorii inne rodki publiczne". Traktat Akcesyjny Akt dotyczcy warunków przystpienia do UE Republiki Czeskiej, Republiki Estoskiej, Republiki Cypryjskiej, Republiki Łotewskiej, Republiki Litewskiej, Republiki Wgierskiej. Republiki Malty, Rzeczypospolitej Polskiej, Republiki Słowenii i Republiki Słowackiej oraz dostosowa w Traktatach stanowicych podstaw UE (Dz. Urz. WE L 236 z r.); (z ang. Accession Treaty) Transza Rata płatnoci przekazywana >Beneficientowi przez >lnstvtucie Płatnicza; (z anq. tranche). TWE UE Traktat ustanawiajcy Wspólnot Europejsk z dnia 24 grudnia 2002 r. (Dz. Urz. C 325). Unia Europejska; (z ang. EU - European Union). UKS Urzd Kontroli Skarbowej Ustawa o finansach publicznych Ustawa z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148) 2 Ustawa o finansowym wspieraniu inwestycji Ustawa z dnia 20 marca 2002 r. o finansowym wspieraniu inwestycji (Dz. U. Nr 41, poz. 363) 3 Ustawa o NPR Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o Narodowym Planie Rozwoju (Dz. U. Nr 116, poz. 1206). Ustawa o odpadach Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. Nr 62, poz. 628) 4 Ustawa prawo ochrony rodowiska Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. prawo ochrony rodowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627) 5 Ustawa prawo wodne Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. prawo wodne (Dz. U. Nr 115, poz. 1229) 6 Ustawa Prawo zamówie publicznych Ustaw z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo zamówie publicznych (Dz. U. Nr 19 poz. 117) 7 2 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2003 r. Nr 45, poz. 391, Nr 65, poz. 594, Nr 96, poz. 874, Nr 166, poz i Nr 189, poz. 851 oraz 2004 r. Nr 19, poz. 177, Nr 93, poz. 890, Nr 121, poz i Nr 123, poz Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 141, poz. 1177, z 2003 r. Nr 159, poz oraz z 2004 r. Nr 123, poz Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 41, [poz. 365, Nr 113, poz 984 i Nr 199, poz 1671, z 203 r. Nr 7, poz 78 oraz z 2004 r. Nr 96, poz 959 i Nr 116, poz Zmiany tekstu jednolitego ww. ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2001 r. Nr 115, poz. 1229, z 2002 r. Nr 74, poz. 676, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz.1271 i Nr 233, poz. 1957, z 2003 r. Nr 46, poz.392, Nr 80, poz. 717 i 721, Nr 162, poz. 1568, Nr 175, poz. 1693, Nr 190, poz i Nr 217 poz oraz z 2004 r. Nr 19, poz.177, Nr 49, poz. 464, Nr 70, poz. 631, Nr 92, poz. 880, Nr 96, poz. 959 i Nr 121, poz Zmiany tekstu jednolitego ww. ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2001 r. Nr 154, poz. 1803, z 2002 r. Nr 113, poz. 984, Nr 130, poz. 1112, Nr 233, poz. 1957i Nr 238, poz z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 165, poz. 1592, Nr 190, poz i Nr 228, poz oraz z 2004 r. Nr 92, poz. 880, Nr 96, poz. 959 i Nr 116, poz Zmiany tekstu jednolitego ww. ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 96, poz. 956 i Nr 116, poz. 1027). 17

18 UWKK Uproszczony Wskanik Kosztów i Korzyci, (z ang. Simplified lndex of Costs and Benefits). Uzupełnienie SPO-WKP Uzupełnienie Sektorowego Programu Operacyjnego - Wzrost konkurencyjnoci przedsibiorstw, lata Dokument wdraajcy strategi i >Priorvtetv pomocy, zawierajcy take szczegółowe elementy na poziomie >działania. przyqotowanv przez pastwo członkowskie lub >lnstytucie Zarzadzaiaca i w razie potrzeby korygowany. W dokumencie tym przedstawione s m. in. szczegółowe zasady wyboru projektów, system wdraania, budet działa; (z ang. Sectoral Operational Programme - lmprovement of the Competitiveness fo Enterprises, years Programme Complement). VAT Podatek od towarów i usług (z ang. value added tax). Venture capital (z ang.) Fundusze wysokiego ryzyka. Warto bazowa wska nika Warto bazowa wskanika opisuje sytuacj społeczno-gospodarcz na obszarze realizacii proiektu, mierzona przed rozpoczciem oraz w trakcie iego >wdraania, w celu oszacowania zachodzcych zmian, nie wynikajcych jednake z realizacji inwestycji; (z ang. baseline indicators). Wdraanie Weryfikacja Weryfikacja operacji W odniesieniu do programów operacyjnych jest to urzeczywistnienie projektu programu. Etap wdraania nastepuie po etapie >proqramowania; (z anq. implementation). Działanie podejmowane przez kady kraj członkowski UE w stosunku do Komisji Europejskiej, majce na celu sprawdzenie skutecznoci ustanowionych rozwiza w zakresie zarzdzania i kontroli w sposób gwarantujcy prawidłowe wykorzystanie funduszy Wspólnoty; (z ang. verification). Mechanizmy i rodki zapewniajce prawidłowe funkcjonowanie procesu gromadzenia i dysponowania rodkami publicznymi. Kontrola finansowa obejmuje kontrol zarzdcz oraz >audyt; (z ang. operation verification). Wniosek o płatno Wniosek o dofinansowanie Wniosek o płatno oznacza wniosek składany przez Ostatecznego Odbiorc (beneficjena) do Beneficjenta Kocowego (instytucji wdraajcej) lub innej instytucji odpowiedzialnej za przyjmowanie takich wniosków w celu uzyskania refundacji czci lub całoci poniesionych w zwizku z realizacj projektu wydatków kwalifikowanych; (z ang. payment application). Wniosek o dofinansowanie realizacji projektu w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Wzrost konkurencyjnoci przedsibiorstw, lata Wska niki Miara celów, jakie maj zosta osignite, zaangaowanych zasobów, uzyskanych produktów, efektów oraz innych zmiennych (np. ekonomicznych, społecznych, rodowiskowych); (z ang. indicators). Wska niki oddziaływania Wskaniki odnoszce si do konsekwencji danego projektu wykraczajcych poza natychmiastowe efekty dla bezporednich >Beneficientów (np. wpływ proiektu na sytuacj społeczno-gospodarcz w pewnym okresie od zakoczenia jego realizacji); (z ang. impact indicators). Wska niki produktu Wskaniki odnoszce si do działalnoci. Liczone s w jednostkach materialnych lub monetarnych (np. długo zbudowanej drogi, ilo firm, które uzyskały pomoc itp.); (z ang. cutput indicators). Wska niki rezultatu Wskaniki odpowiadajce bezporednim i natychmiastowym efektom wynikajcym z >proqramu. Dostarczaj one informacji o zmianach np. zachowania, pojemnoci lub wykonania, dotyczcych bezporednich >Beneficientów. Takie wskaniki mog przybiera form wskaników materialnych (skrócenie czasu podróy, liczba skutecznie przeszkolonych osób, zmniejszenie liczby wypadków drogowych, itp.) lub finansowych (zwikszenie si rodków finansowych sektora prywatnego, zmniejszenie kosztów transportu); (z ang. result indicators). 18

19 Wska niki SPO-WKP Wskaniki ustalone przed lub we wczesnej fazie wdraania projektu w celu monitorowania wdraania programu oraz jego oceny wykonania w odniesieniu do wczeniejszych celów. Do wskaników tych zaliczamy >wskaniki wkładu, wskaniki produktu, >wskaniki rezultatu oraz >wskaniki oddziaływania; (z anq. programme indicators). Wska niki wkładu Wskaniki odnoszce si do budetu przydzielonego dla kolejnych poziomów wsparcia. Wskaniki te s wykorzystywane przy ^monitorowaniu postpu w odniesieniu do (rocznych) >zobowiza i >płatnoci z funduszy dostpnych dla kadei >operacii, >działania lub >proqramu w odniesieniu do ieqo kosztów; (z anq. input indicators). Wsparcie finansowe Wspólnota rodki finansowe przekazywane Ostatecznemu Odbiorcy (beneficjentowi) w ramach dofinansowania projektu realizowanego w ramach SPO WKP, pochodzce z publicznych rodków krajowych oraz publicznych rodków wspólnotowych. Wspólnota Europejska - wspólnota, której celem jest stworzenie wspólnego rynku oraz unii gospodarczej i walutowej, a take dziki wdroeniu wspólnej polityki i działa, wspieranie w całym ugrupowaniu harmonijnego i zrównowaonego rozwoju działalnoci gospodarczej, wysokiego poziomu zatrudnienia i ochrony socjalnej, równoci praw kobiet i mczyzn, zrównowaonego i nieinflacyjnego wzrostu, wysokiego stopnia konkurencyjnoci i spójnoci gospodarczej, wysokiego poziomu ochrony i poprawy jakoci rodowiska naturalnego, podnoszenie standardu i jakoci ycia, gospodarczej i społecznej spójnoci oraz solidarnoci midzy pastwami członkowskimi. Działania Wspólnoty s regulowane wspólnymi politykami, do których nale: Wspólna polityka rolna, Wspólna polityka handlowa, Wspólna polityka transportowa i polityka ochrony rodowiska, Polityka regionalna i strukturalna WE, Unia gospodarcza i walutowa, Wspólna polityka zagraniczna i bezpieczestwa; (z ang. EC - European Community). Współfinansowanie krajowe Wkład rodków kraiowych do >proqramów lub >proiektów realizowanych przv udziale rodków pomocowych; (z ang. national co-financing). Wydatki kwalifikowane Wydatki, których poniesienie jest merytorycznie uzasadnione lub zwłaszcza wydatki, które spełniai kryteria zasadnoci wyznaczone przez >lnstvtucie Zarzadzaiaca. zgodnie z przepisami wspólnotowymi dotyczcymi kwalifikacji wydatków; (z ang. eligible costs). Wydatki ogółem Łczny koszt planowanych >działa lub >operacii, z uwzalednieniem >wvdatków dopuszczalnych, >kwalifikowanvch oraz pozostałych (nie spełniaiacych kryterium dopuszczalnoci); (z ang. total expenditure). Wyłczenia blokowe Pomoc publiczna uznana, na podstawie art. 87 ust. 3 lit. e) TWE, za zgodn ze wspólnym rynkiem decyzj Rady, ujta w formy prawne piciu rozporzdze KE wydanych na podstawie tego przepisu: nr 68/2001, 69/2001, rozporzdzenie 70/2001 oraz rozporzdzenie 364/2004, 2204/2002 oraz 1/2004 w sprawie zastosowania art. 87 i 88 TWE do pomocy pastwa odpowiednio: na cele szkoleniowe, de minimis, dla MSP, na zatrudnienie, de minimis dla MSP prowadzcych działalno w produkcji, przetwarzaniu i sprzeday produktów rolnych; (z ang. błock exemptions). Zamówienia publiczne Opłacane przez zamawiajcego usługi, dostawy lub roboty budowlane wykonywane przez dostawców lub wykonawców w trybie zgodnym z przepisami o zamówieniach publicznych; (z ang. public procurement). Zasada de minimis Zgodnie z zasad de minimis, o której mowa w rozporzdzeniu 69/2001, pomoc moe by udzielana w ograniczonej wysokoci (do 100 tys. ) dla jednego przedsibiorcy w cigu trzech lat poprzedzajcych dzie złoenia wniosku. Pomoc de minimis nie moe by udzielana w rolnictwie, rybołówstwie i nie moe by przeznaczona na subsydia eksportowe lub mie na celu uprzywilejowania produktów krajowych wobec zagranicznych. W przypadku naduycia pomocy (przekroczenie wielkoci 100 tys. w cigu 3 lat) i o ile nie mona nadwyki" zakwalifikowa do adnego istniejcego programu pomocowego lub wyłczenia blokowego, przewidziane s procedury zwrotu. Zasada ta jest niezalena od wielkoci przedsibiorstwa, cho w załoeniu odnosi do małych i rednich przedsibiorstw. Pomoc udzielana w ramach zasady de minimis sumuje si tylko z inn pomoc de minimis, udzielon jako pomoc indywidualna oraz w ramach programu pomocowego; (z ang. de minimis rule). 19

20 Zasady wyboru projektów Okrelony zestaw wymogów formalnych i merytorycznych, zawartych w > Uzupełnieniu SPO-WKP, które musz spełni >proiektv. aby mie szans uzyska dofinansowanie ze rodków pomocowych. W przypadku >funduszy strukturalnych zasady wyboru proiektów formułowane s przez >lnstvtucie Zarzadzaiaca. a nastpnie aprobowane przez >Komitet Monitoruiacy; (z ana proiect selection criteria). ZPORR Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego , przyjty rozporzdzeniem Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 1 lipca 2004 r. w sprawie przyjcia Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego (Dz. U. Nr 166, poz. 1745). 20

Programy i projekty badawczo-rozwojowe oraz inwestycje współfinansowane ze rodków strukturalnych (działanie 1.4 SPO-WKP)

Programy i projekty badawczo-rozwojowe oraz inwestycje współfinansowane ze rodków strukturalnych (działanie 1.4 SPO-WKP) str. 1 Załcznik Nr 1 Programy i projekty badawczo-rozwojowe oraz inwestycje współfinansowane ze rodków strukturalnych (działanie 1.4 SPO-WKP) Działanie 1.4 Wzmocnienie współpracy midzy sfer badawczo-rozwojow

Bardziej szczegółowo

Sektorowy Program Operacyjny Wzrost konkurencyjnoci przedsibiorstw, lata 2004-2006

Sektorowy Program Operacyjny Wzrost konkurencyjnoci przedsibiorstw, lata 2004-2006 WZÓR Załcznik nr 6 MINISTERSTWO GOSPODARKI I PRACY Sektorowy Program Operacyjny Wzrost konkurencyjnoci przedsibiorstw, lata 2004-2006 Wniosek o dofinansowanie realizacji projektu w ramach działania 1.5:

Bardziej szczegółowo

Sektorowy Program Operacyjny Wzrost konkurencyjnoci przedsibiorstw, lata 2004-2006

Sektorowy Program Operacyjny Wzrost konkurencyjnoci przedsibiorstw, lata 2004-2006 Załcznik nr 5 WZÓR MINISTERSTWO GOSPODARKI I PRACY Sektorowy Program Operacyjny Wzrost konkurencyjnoci przedsibiorstw, lata 2004-2006 Wniosek o dofinansowanie realizacji projektu w ramach działania 1.4:

Bardziej szczegółowo

Uzupełnienie Sektorowego Programu Operacyjnego Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw, lata 2004 2006

Uzupełnienie Sektorowego Programu Operacyjnego Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw, lata 2004 2006 Uzupełnienie Sektorowego Programu Operacyjnego Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw, lata 2004 2006 1 SPIS TREŚCI SŁOWNIK TERMINOLOGICZNY Z WYKAZEM SKRÓTÓW... 6 WPROWADZENIE... 22 I. STRATEGIA REALIZACJI

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA WYPEŁNIENIA KARTY PROJEKTU W KONKURSIE NA NAJLEPSZY PROJEKT

INSTRUKCJA WYPEŁNIENIA KARTY PROJEKTU W KONKURSIE NA NAJLEPSZY PROJEKT INSTRUKCJA WYPEŁNIENIA KARTY PROJEKTU W KONKURSIE NA NAJLEPSZY PROJEKT Rubryka 1 Nazwa programu operacyjnego. W rubryce powinien zosta okrelony program operacyjny, do którego składany jest dany projekt.

Bardziej szczegółowo

Uzupełnienie Sektorowego Programu Operacyjnego - Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw, lata 2004-2006

Uzupełnienie Sektorowego Programu Operacyjnego - Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw, lata 2004-2006 Załącznik do rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy (Dz. U. nr..., poz....) Uzupełnienie Sektorowego Programu Operacyjnego - Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw, lata 2004-2006 SPIS TREŚCI Słownik

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr Rady Miasta Rejowiec Fabryczny

Uchwała Nr Rady Miasta Rejowiec Fabryczny PROJEKT Uchwała Nr Rady Miasta Rejowiec Fabryczny z dnia w sprawie programu współpracy Miasta Rejowiec Fabryczny z organizacjami pozarzdowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalnoci

Bardziej szczegółowo

Regulamin uczestnictwa w systemie patronatu Ministerstwa Gospodarki i Pracy w zakresie szkole na temat instrumentów polityki strukturalnej UE

Regulamin uczestnictwa w systemie patronatu Ministerstwa Gospodarki i Pracy w zakresie szkole na temat instrumentów polityki strukturalnej UE Regulamin uczestnictwa w systemie patronatu Ministerstwa Gospodarki i Pracy w zakresie szkole na temat instrumentów polityki strukturalnej UE I. Przepisy ogólne 1 1. Regulamin okrela zasady funkcjonowania

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie: Krystyna Gurbiel - Dyrektor Generalny Polskiej Fundacji Promocji i Rozwoju Ma"ych i &rednich Przedsi'biorstw... 9

Wprowadzenie: Krystyna Gurbiel - Dyrektor Generalny Polskiej Fundacji Promocji i Rozwoju Maych i &rednich Przedsi'biorstw... 9 SPIS TRE%CI Wprowadzenie: Krystyna Gurbiel - Dyrektor Generalny Polskiej Fundacji Promocji i Rozwoju Ma"ych i &rednich Przedsi'biorstw... 9 Streszczenie raportu... 11 $. Stan sektora ma!ych i "rednich

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 17 lipca 1998 r. o poyczkach i kredytach studenckich. (Dz. U. z dnia 21 sierpnia 1998 r.)

USTAWA. z dnia 17 lipca 1998 r. o poyczkach i kredytach studenckich. (Dz. U. z dnia 21 sierpnia 1998 r.) Dz.U.98.108.685 2000.07.15 zm. Dz.U.00.48.550 USTAWA z dnia 17 lipca 1998 r. o poyczkach i kredytach studenckich. (Dz. U. z dnia 21 sierpnia 1998 r.) Art. 1. 1. Studenci szkół wyszych, o których mowa w

Bardziej szczegółowo

ROZPORZDZENIE KOMISJI (WE) NR 69/2001. z dnia 12 stycznia 2001 r.

ROZPORZDZENIE KOMISJI (WE) NR 69/2001. z dnia 12 stycznia 2001 r. ROZPORZDZENIE KOMISJI (WE) NR 69/2001 z dnia 12 stycznia 2001 r. w sprawie zastosowania art. 87 i 88 Traktatu WE w odniesieniu do pomocy w ramach zasady de minimis KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH, uwzgldniajc

Bardziej szczegółowo

Rozdział I Postanowienia ogólne

Rozdział I Postanowienia ogólne Załcznik do Uchwały Nr XXXII/23/06 Rady Powiatu w Kielcach z dnia 28 kwietnia 2006 r. STATUT Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kielcach Rozdział I Postanowienia ogólne 1 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

Bardziej szczegółowo

Polityka regionalna Unii Europejskiej. mgr Ewa Matejko

Polityka regionalna Unii Europejskiej. mgr Ewa Matejko Polityka regionalna Unii Europejskiej mgr Ewa Matejko Polityka regionalna w UE Dlaczego polityka regionalna? Cele polityki regionalnej Fundusze Strukturalne i Fundusz Spójności Zasady działania funduszy

Bardziej szczegółowo

Fundusze nie tylko europejskie - jak z nich skorzystać? Ewa Cłapa www.ewaclapa.pl

Fundusze nie tylko europejskie - jak z nich skorzystać? Ewa Cłapa www.ewaclapa.pl Fundusze nie tylko europejskie - jak z nich skorzystać? Ewa Cłapa www.ewaclapa.pl październik 2011 Fundusze nie tylko europejskie - jak z nich skorzystać? Pomoc przedakcesyjna począwszy od roku 2000 przyznana

Bardziej szczegółowo

Możliwości finansowania inwestycji w gospodarce odpadami ze środków Unii Europejskiej

Możliwości finansowania inwestycji w gospodarce odpadami ze środków Unii Europejskiej Możliwości finansowania inwestycji w gospodarce odpadami ze środków Unii Europejskiej Aleksandra Malarz Z-ca Dyrektora Departament Integracji Europejskiej Ministerstwo Środowiska Katowice, 23 marca 2004

Bardziej szczegółowo

Informacja i Promocja. Mechanizm Finansowy EOG Norweski Mechanizm Finansowy

Informacja i Promocja. Mechanizm Finansowy EOG Norweski Mechanizm Finansowy Informacja i Promocja Mechanizm Finansowy EOG Norweski Mechanizm Finansowy Spis treci 1. Wstp... 3 2. Ogólne działania informacyjno - promocyjne... 3 3. Działania informacyjno-promocyjne projektu... 4

Bardziej szczegółowo

Statut Powiatowego Urzdu Pracy w Wieluniu

Statut Powiatowego Urzdu Pracy w Wieluniu Załcznik do uchwały nr XXI/130/04 Rady Powiatu w Wieluniu z dnia 24 wrzenia 2004r. Statut Powiatowego Urzdu Pracy w Wieluniu Rozdział I Postanowienia ogólne 1 1. Powiatowy Urzd Pracy w Wieluniu, zwany

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie: Krystyna Gurbiel Dyrektor Generalny Polskiej Fundacji Promocji i Rozwoju Ma"ych i (rednich Przedsi)biorstw... 9. Streszczenie...

Wprowadzenie: Krystyna Gurbiel Dyrektor Generalny Polskiej Fundacji Promocji i Rozwoju Maych i (rednich Przedsi)biorstw... 9. Streszczenie... SPIS TRE%CI Wprowadzenie: Krystyna Gurbiel Dyrektor Generalny Polskiej Fundacji Promocji i Rozwoju Ma"ych i (rednich Przedsi)biorstw... 9 Streszczenie... 11 1. Zmiany makroekonomiczne w Polsce w latach

Bardziej szczegółowo

Nadwyka operacyjna w jednostkach samorzdu terytorialnego w latach 2003-2005

Nadwyka operacyjna w jednostkach samorzdu terytorialnego w latach 2003-2005 Nadwyka operacyjna w jednostkach samorzdu terytorialnego w latach 2003-2005 Warszawa, maj 2006 Spis treci Wprowadzenie...3 Cz I Zbiorcze wykonanie budetów jednostek samorzdu terytorialnego...7 1. Cz operacyjna...7

Bardziej szczegółowo

Uzupełnienie Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004-2006

Uzupełnienie Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004-2006 Załcznik do rozporzdzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 25 sierpnia 2004 r. (Dz. U. Nr 200 poz. 2051) Uzupełnienie Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004-2006 SPIS TRECI: OBJANIENIE

Bardziej szczegółowo

Marta Kaczyska Dyrektor Polskiego Biura REC

Marta Kaczyska Dyrektor Polskiego Biura REC PROM Marta Kaczyska Dyrektor Polskiego Biura REC Porozumienie na Rzecz Ochrony Mokradeł Koalicja, której celem nadrzdnym jest wspieranie i promocja ochrony mokradeł w Polsce z Deklaracji Programowej PROM:

Bardziej szczegółowo

Inicjatywy Wspólnotowe

Inicjatywy Wspólnotowe Inicjatywy Wspólnotowe INTERREG III Podstawowe informacje i dokumenty AUTOR: DOMINIKA RARÓG-OŚLIŹLOK 1.06.2004 Opracowano na podstawie informacji z Urzędu Marszałkowskiego w Katowicach, MGPiPS oraz stron

Bardziej szczegółowo

Rola i miejsce szkół w tym obszarze działa, zadania dla krajów kandydujcych.

Rola i miejsce szkół w tym obszarze działa, zadania dla krajów kandydujcych. ! " Opracował Krzysztof Trzak dyrektor Szkoły Podstawowej w Alojzowie 23.05.2002. Rola i miejsce szkół w tym obszarze działa, zadania dla krajów kandydujcych. Unia Europejska tworzy sprzyjajce warunki,

Bardziej szczegółowo

FUNDUSZE STRUKTURALNE NA LATA 2007-2013 ŹRÓDŁEM DOFINANSOWANIA SAMORZĄDÓW I ICH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH

FUNDUSZE STRUKTURALNE NA LATA 2007-2013 ŹRÓDŁEM DOFINANSOWANIA SAMORZĄDÓW I ICH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH FUNDUSZE STRUKTURALNE NA LATA 2007-2013 ŹRÓDŁEM DOFINANSOWANIA SAMORZĄDÓW I ICH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH FUNDUSZE STRUKTURALNE NA LATA 2007-2013 ŹRÓDŁEM DOFINANSOWANIA SAMORZĄDÓW I ICH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH

Bardziej szczegółowo

1. Definicja i cel audytu zewntrznego

1. Definicja i cel audytu zewntrznego Wytyczne Instytucji Zarzdzajcej ZPORR na temat audytu zewntrznego projektów realizowanych w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego (z wyłczeniem projektów realizowanych w ramach

Bardziej szczegółowo

Program Współpracy Gminy Michałowo z Organizacjami Pozarzdowymi na rok 2008.

Program Współpracy Gminy Michałowo z Organizacjami Pozarzdowymi na rok 2008. Załcznik Nr 1 do uchwały Nr XIV/129/08 Rady Gminy Michałowo z dnia 11 stycznia 2008r. Program Współpracy Gminy Michałowo z Organizacjami Pozarzdowymi na rok 2008. Wprowadzenie Aktywna działalno organizacji

Bardziej szczegółowo

1. Wstp. Załcznik nr.1 do uchwały Nr XXXII/259/05 Rady Powiatu w Krasnymstawie z dnia 24 listopada2005r.

1. Wstp. Załcznik nr.1 do uchwały Nr XXXII/259/05 Rady Powiatu w Krasnymstawie z dnia 24 listopada2005r. Załcznik nr.1 do uchwały Nr XXXII/259/05 Rady Powiatu w Krasnymstawie z dnia 24 listopada2005r. Wieloletni program współpracy samorzdu Powiatu Krasnostawskiego z organizacjami pozarzdowymi oraz z podmiotami

Bardziej szczegółowo

Konferencja inaugurująca Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego w Województwie Śląskim Katowice, 18 maja 2004 Materiały konferencyjne

Konferencja inaugurująca Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego w Województwie Śląskim Katowice, 18 maja 2004 Materiały konferencyjne Konferencja inaugurująca Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego w Województwie Śląskim Katowice, 18 maja 2004 Materiały konferencyjne Członkostwo w Unii Europejskiej daje ogromne szanse regionom,

Bardziej szczegółowo

RZDOWY PROGRAM WYRÓWNYWANIA WARUNKÓW STARTU SZKOLNEGO UCZNIÓW W 2006 r. WYPRAWKA SZKOLNA

RZDOWY PROGRAM WYRÓWNYWANIA WARUNKÓW STARTU SZKOLNEGO UCZNIÓW W 2006 r. WYPRAWKA SZKOLNA Projekt z dnia 22.03.2006 Załcznik do uchwały Nr Rady Ministrów z dnia r. RZDOWY PROGRAM WYRÓWNYWANIA WARUNKÓW STARTU SZKOLNEGO UCZNIÓW W 2006 r. WYPRAWKA SZKOLNA 1 Wstp Rzdowy program wyrównywania warunków

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WSPÓŁPRACY POWIATU KŁOBUCKIEGO Z ORGANIZACJAMI POZARZDOWYMI W 2005 ROKU.

PROGRAM WSPÓŁPRACY POWIATU KŁOBUCKIEGO Z ORGANIZACJAMI POZARZDOWYMI W 2005 ROKU. Załcznik Nr 1 do Uchwały Nr 202/XXI/2004 Rady Powiatu w Kłobucku z dnia 23 listopada 2004 roku PROGRAM WSPÓŁPRACY POWIATU KŁOBUCKIEGO Z ORGANIZACJAMI POZARZDOWYMI W 2005 ROKU. I. Wstp do załoe rocznego

Bardziej szczegółowo

Programowanie polityki strukturalnej

Programowanie polityki strukturalnej Fundusze strukturalne są instrumentami polityki strukturalnej Unii Europejskiej. Ich zadaniem jest wspieranie restrukturyzacji i modernizacji gospodarek krajów UE. W ten sposób wpływa się na zwiększenie

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WSPÓŁPRACY POWIATU OPOLSKIEGO Z ORGANIZACJAMI POZARZDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI PROWADZCYMI DZIAŁALNO POYTKU PUBLICZNEGO NA ROK 2007

PROGRAM WSPÓŁPRACY POWIATU OPOLSKIEGO Z ORGANIZACJAMI POZARZDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI PROWADZCYMI DZIAŁALNO POYTKU PUBLICZNEGO NA ROK 2007 Załcznik Do Uchwały Nr... Rady Powiatu Opolskiego z dnia...2007r. PROGRAM WSPÓŁPRACY POWIATU OPOLSKIEGO Z ORGANIZACJAMI POZARZDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI PROWADZCYMI DZIAŁALNO POYTKU PUBLICZNEGO NA ROK 2007

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Analiza współfinansowana przez Uni Europejsk ze rodków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013" SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU

Bardziej szczegółowo

Strategia informatyzacji RP e-polska i NPR a fundusze strukturalne

Strategia informatyzacji RP e-polska i NPR a fundusze strukturalne Społeczeństwo informacyjne powszechny dostęp do Internetu II KONFERENCJA Budowa lokalnej infrastruktury telekomunikacyjnej z wykorzystaniem funduszy strukturalnych UE Instytut Łączności, Warszawa 11 grudnia

Bardziej szczegółowo

Polska w Onii Europejskiej

Polska w Onii Europejskiej A/452928 Polska w Onii Europejskiej - wybrane polityki sektorowe Wydawnictwo SGGW Warszawa 2004 Spis treści Wstęp 9 1. CHARAKTERYSTYKA PORÓWNAWCZA GOSPODAREK POLSKI I UNII EUROPEJSKIEJ 11 1.1. Dynamika

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXVIII/266/2008 Rady Miejskiej w Jarocinie z dnia 16 czerwca 2008 r.

Uchwała Nr XXVIII/266/2008 Rady Miejskiej w Jarocinie z dnia 16 czerwca 2008 r. Uchwała Nr XXVIII/266/2008 z dnia 16 czerwca 2008 r. w sprawie okrelenia warunków i trybu wspierania, w tym finansowego, rozwoju sportu kwalifikowanego przez Gmin Jarocin. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt.15,

Bardziej szczegółowo

Załcznik 29 UMOWA NR... O PRZYZNANIE PODSTAWOWEGO WSPARCIA POMOSTOWEGO

Załcznik 29 UMOWA NR... O PRZYZNANIE PODSTAWOWEGO WSPARCIA POMOSTOWEGO Załcznik 29 UMOWA NR... O PRZYZNANIE PODSTAWOWEGO WSPARCIA POMOSTOWEGO w ramach Priorytetu VI PO KL- Rynek pracy otwarty dla wszystkich Działania 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsibiorczoci i samozatrudnienia

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O WPIS ZAKŁADU DO REJESTRU ZAKŁADÓW PODLEGAJCYCH URZDOWEJ KONTROLI ORGANÓW PASTWOWEJ INSPEKCJI SANITARNEJ

WNIOSEK O WPIS ZAKŁADU DO REJESTRU ZAKŁADÓW PODLEGAJCYCH URZDOWEJ KONTROLI ORGANÓW PASTWOWEJ INSPEKCJI SANITARNEJ WNIOSEK O WPIS ZAKŁADU DO REJESTRU ZAKŁADÓW PODLEGAJCYCH URZDOWEJ KONTROLI ORGANÓW PASTWOWEJ INSPEKCJI SANITARNEJ... (miejscowo, data) Pastwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w... Na podstawie art. 64 ust.

Bardziej szczegółowo

DOŚWIADCZENIA PARP Z POPRZEDNIEJ PERSPEKTYWY W REALIZACJI PROGRAMÓW I PROJEKTÓW FINANSOWANYCH ZE ŚRODKÓW UE

DOŚWIADCZENIA PARP Z POPRZEDNIEJ PERSPEKTYWY W REALIZACJI PROGRAMÓW I PROJEKTÓW FINANSOWANYCH ZE ŚRODKÓW UE 2012 2011 Jakub Moskal Dyrektor, Departament Koordynacji Wdrażania Programów Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości DOŚWIADCZENIA PARP Z POPRZEDNIEJ PERSPEKTYWY W REALIZACJI PROGRAMÓW I PROJEKTÓW FINANSOWANYCH

Bardziej szczegółowo

ABC - unijnego przedsiębiorcy

ABC - unijnego przedsiębiorcy ABC - unijnego przedsiębiorcy Programy pomocowe dla MŚP w ramach Funduszy Strukturalnych Unii Europejskiej stają się w obecnym okresie programowania ważnym czynnikiem pobudzającym i wspierającym rozwój

Bardziej szczegółowo

ROZPORZDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia r.

ROZPORZDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia r. ROZPORZDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia r. w sprawie rejestru podmiotów wykluczonych z moliwoci otrzymania rodków przeznaczonych na realizacj programów finansowanych z udziałem rodków europejskich Na

Bardziej szczegółowo

3) formy zabezpieczenia zwrotu otrzymanych rodków, o których mowa w pkt 1, w przypadku naruszenia warunków umowy dotyczcej ich przyznania;

3) formy zabezpieczenia zwrotu otrzymanych rodków, o których mowa w pkt 1, w przypadku naruszenia warunków umowy dotyczcej ich przyznania; Na podstawie art. 12a ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. Nr 123, poz. 776, z pón. zm.) zarzdza si, co nastpuje:

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Cel główny: Rozwój polskiej gospodarki w oparciu o innowacyjne przedsiębiorstwa Cele szczegółowe: zwiększenie innowacyjności przedsiębiorstw, wzrost konkurencyjności

Bardziej szczegółowo

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Zarys wybranych programów form wsparcia MSP w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw Paweł Czyż, PARP, 2004 1. Sektorowy

Bardziej szczegółowo

Mechanizm Finansowy EOG oraz Norweski Mechanizm Finansowy 2004-2009 Fundusz kapitału pocztkowego. (ang. seed money)

Mechanizm Finansowy EOG oraz Norweski Mechanizm Finansowy 2004-2009 Fundusz kapitału pocztkowego. (ang. seed money) (ang. seed money) Mechanizm Finansowy EOG & Norweski Mechanizm Finansowy 2004-2009 Spis treci 1. INFORMACJE OGÓLNE 3 2. Czym jest fundusz kapitału pocztkowego?... 3 3. Wysoko dofinansowania i współfinansowanie...

Bardziej szczegółowo

Jacek Szlachta Struktura organizacyjna proponowana dla sprawnego funkcjonowania działu administracji rządowej Rozwój regionalny

Jacek Szlachta Struktura organizacyjna proponowana dla sprawnego funkcjonowania działu administracji rządowej Rozwój regionalny Jacek Szlachta Struktura organizacyjna proponowana dla sprawnego funkcjonowania działu administracji rządowej Rozwój regionalny I. Założenia wstępne 1. Zadania dla Ministra odpowiedzialnego za dział rozwój

Bardziej szczegółowo

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH Bruksela, 14.07.2004 COM(2004) 494 final 2004/0166(COD) Projekt ROZPORZDZENIA RADY ustanawiajcego Fundusz Spójnoci (przedstawiony przez Komisj) TŁUMACZENIE ROBOCZE UZASADNIENIE

Bardziej szczegółowo

Załcznik nr 2 do SIWZ SR.III/ZP/U /09. Wstp

Załcznik nr 2 do SIWZ SR.III/ZP/U /09. Wstp Załcznik nr 2 do SIWZ SR.III/ZP/U-3354-53/09 Zamówienie współfinansowane przez Uni Europejsk ze rodków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz ze rodków budetu Województwa Mazowieckiego w ramach Pomocy

Bardziej szczegółowo

Wykorzystanie funduszy unijnych w zadaniach geodezji na szczeblu lokalnym oraz do budowy systemów informacji o terenie

Wykorzystanie funduszy unijnych w zadaniach geodezji na szczeblu lokalnym oraz do budowy systemów informacji o terenie Wykorzystanie funduszy unijnych w zadaniach geodezji na szczeblu lokalnym oraz do budowy systemów informacji o terenie Matela Wojciech Firma Usługowo Konsultingowa INFOGIS Wisła, 10 wrzenia 2008 Strategia

Bardziej szczegółowo

SYSTEM ZARZDZANIA I KONTROLI FUNDUSZU SPÓJNOCI WYTYCZNE DOTYCZCE OPRACOWANIA CIEEK AUDYTU ORAZ JEDNOLITEGO FORMATU ICH PREZENTACJI

SYSTEM ZARZDZANIA I KONTROLI FUNDUSZU SPÓJNOCI WYTYCZNE DOTYCZCE OPRACOWANIA CIEEK AUDYTU ORAZ JEDNOLITEGO FORMATU ICH PREZENTACJI SYSTEM ZARZDZANIA I KONTROLI FUNDUSZU SPÓJNOCI WYTYCZNE DOTYCZCE OPRACOWANIA CIEEK AUDYTU ORAZ JEDNOLITEGO FORMATU ICH PREZENTACJI Ministerstwo Gospodarki i Pracy Departament Koordynacji Funduszu Spójnoci

Bardziej szczegółowo

ROZPORZDZENIE KOMISJI (WE) nr 448/2004. z dnia 10 marca 2004 r.

ROZPORZDZENIE KOMISJI (WE) nr 448/2004. z dnia 10 marca 2004 r. ROZPORZDZENIE KOMISJI (WE) nr 448/2004 z dnia 10 marca 2004 r. zmieniajce rozporzdzenie (WE) nr 1685/2000 ustanawiajce szczegółowe zasady wprowadzenia rozporzdzenia Rady (WE) nr 1260/1999 w sprawie kwalifikowania

Bardziej szczegółowo

Tworzenie programów w Unii Europejskiej

Tworzenie programów w Unii Europejskiej Tworzenie programów w Unii Europejskiej Fundusze unijne w okresie programowania 2007-2013 Plan Programowanie na poziomie Unii Europejskiej Strategiczne Wytyczne Wspólnoty Cele polityki spójności Wymagania

Bardziej szczegółowo

Mechanizm Finansowy EOG i Norweski Mechanizm Finansowy dla organizacji pozarządowych

Mechanizm Finansowy EOG i Norweski Mechanizm Finansowy dla organizacji pozarządowych Mechanizm Finansowy EOG i Norweski Mechanizm Finansowy dla organizacji pozarządowych Norbert Tomkiewicz Departament Polityki Regionalnej i Funduszy Strukturalnych Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego

Bardziej szczegółowo

jednostka publiczna lub prywatna składająca wniosek do końcowego beneficjenta na realizację projektu współfinansowanego z Funduszu Strukturalnego.

jednostka publiczna lub prywatna składająca wniosek do końcowego beneficjenta na realizację projektu współfinansowanego z Funduszu Strukturalnego. Audyt ogół działań, poprzez które uzyskuje się niezależną ocenę funkcjonowania instytucji, legalności, gospodarności, celowości, rzetelności; audyt jest zazwyczaj wykonywany przez odrębną komórkę, podporządkowaną

Bardziej szczegółowo

Sektorowy Program Operacyjny WZROST KONKURENCYJNOŚCI PRZEDSIĘBIORSTW lata 2004-2006. DZIAŁANIA 2.1 oraz 2.3:

Sektorowy Program Operacyjny WZROST KONKURENCYJNOŚCI PRZEDSIĘBIORSTW lata 2004-2006. DZIAŁANIA 2.1 oraz 2.3: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Polish Agency for Enterprise Development Sektorowy Program Operacyjny WZROST KONKURENCYJNOŚCI PRZEDSIĘBIORSTW lata 2004-2006 DZIAŁANIA 2.1 oraz 2.3: Wzrost konkurencyjności

Bardziej szczegółowo

Ewa Janczar Biuro Geodety Województwa Mazowieckiego. ewa.janczar@bgwm.pl www.bgwm.pl; www.gismazowsza.pl. Wisła 5-7.09 2007 r.

Ewa Janczar Biuro Geodety Województwa Mazowieckiego. ewa.janczar@bgwm.pl www.bgwm.pl; www.gismazowsza.pl. Wisła 5-7.09 2007 r. Ewa Janczar Biuro Geodety Województwa Mazowieckiego ewa.janczar@bgwm.pl www.bgwm.pl; www.gismazowsza.pl Wisła 5-7.09 2007 r. Słuba Geodezyjna i Kartograficzna funkcjonuje w realnej rzeczywistoci, ukształtowanej

Bardziej szczegółowo

Definicja mikro, małych i rednich przedsibiorstw

Definicja mikro, małych i rednich przedsibiorstw Definicja mikro, małych i rednich przedsibiorstw Z dniem 1 stycznia 2005 r. załcznik I do rozporzdzenia 364/2004 zastpi dotychczas obowizujcy załcznik I do rozporzdzenia 70/2001. Zmianie ulegnie zatem

Bardziej szczegółowo

Polityka innowacyjna Województwa Mazowieckiego

Polityka innowacyjna Województwa Mazowieckiego Polityka innowacyjna Województwa Mazowieckiego Konferencja Innowacje w przemyśle a zmiany klimatu Warszawa, dn. 28 maja 2009 r. 1 Warszawa, dn.28 maja 2009 r. Plan prezentacji: Regionalna Strategia Innowacji

Bardziej szczegółowo

Energia odnawialna w województwie zachodniopomorskim Koncepcje współpracy

Energia odnawialna w województwie zachodniopomorskim Koncepcje współpracy Energia odnawialna w województwie zachodniopomorskim Koncepcje współpracy Podstaw rozwoju kadego społeczestwa jest jego rozwój gospodarczy, a energia stanowi wan rol w jego realizacji. Z uwagi na cigły

Bardziej szczegółowo

Fundusze strukturalne i przedakcesyjne dla MŚP

Fundusze strukturalne i przedakcesyjne dla MŚP Fundusze strukturalne i przedakcesyjne dla MŚP Michał Janas Centrum Wspierania Biznesu w Rzeszowie www.spp.org.pl Plan 1) PHARE 2002 2) 3) Phare 2002 Program Rozwoju Przedsiębiorstw Usługi doradcze w następuj

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW NIESTACJONARNYCH I STOPNIA. Forma zajęć. forma zaliczenia. wykłady. Razem. wykład. Ćw/konw/zaj.t. ćwiczenia

PLAN STUDIÓW NIESTACJONARNYCH I STOPNIA. Forma zajęć. forma zaliczenia. wykłady. Razem. wykład. Ćw/konw/zaj.t. ćwiczenia Kierunek: EKONOMIA PLAN STUDIÓW NIESTACJONARNYCH I STOPNIA ęć O. Grupa treści ogólnych E/I/O.1 Przedmiot ogólnouczelniany ZAL 18 18 18 2 E/I/O.2 Język obcy ZAL 72 72 18 3 18 3 18 3 18 3 WF1 Wychowanie

Bardziej szczegółowo

Wyjanienia Ministerstwa Finansów w sprawie stosowania niektórych przepisów prawa

Wyjanienia Ministerstwa Finansów w sprawie stosowania niektórych przepisów prawa Wyjanienia Ministerstwa Finansów w sprawie stosowania niektórych przepisów prawa 1. Funkcjonowanie fundacji w wietle przepisu art. 30 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych Norma prawna

Bardziej szczegółowo

ROZPORZDZENIE (WE) NR 141/2000 PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY. z dnia 16 grudnia 1999 r. w sprawie sierocych produktów leczniczych

ROZPORZDZENIE (WE) NR 141/2000 PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY. z dnia 16 grudnia 1999 r. w sprawie sierocych produktów leczniczych ROZPORZDZENIE (WE) NR 141/2000 PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY z dnia 16 grudnia 1999 r. w sprawie sierocych produktów leczniczych PARLAMENT EUROPEJSKI I RADA UNII EUROPEJSKIEJ, uwzgldniajc Traktat ustanawiajcy

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1 Przepisy ogólne

Rozdział 1 Przepisy ogólne ROZPORZDZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 17 listopada 1998 r. w sprawie ogólnych warunków obowizkowego ubezpieczenia odpowiedzialnoci cywilnej podmiotu przyjmujcego zamówienie na wiadczenia zdrowotne za

Bardziej szczegółowo

Wsparcie dla przedsiębiorców w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny

Wsparcie dla przedsiębiorców w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Wsparcie dla przedsiębiorców w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020 Marcin Łata Departament Konkurencyjności i Innowacyjności Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Katowice, 16 maja

Bardziej szczegółowo

III.1.3 DZIAŁANIE 1.3 TWORZENIE KORZYSTNYCH WARUNKÓW DLA ROZWOJU FIRM

III.1.3 DZIAŁANIE 1.3 TWORZENIE KORZYSTNYCH WARUNKÓW DLA ROZWOJU FIRM III.1.3 DZIAŁANIE 1.3 TWORZENIE KORZYSTNYCH WARUNKÓW DLA ROZWOJU FIRM Nazwa Programu Operacyjnego Nazwa Priorytetu Nazwa działania Nazwa poddziałania - SPO-WKP Rozwój przedsiębiorczości i wzrost innowacyjności

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka 2007-2013

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 2013 Działanie anie 8.3. Przeciwdziałanie anie wykluczeniu cyfrowemu einclusion Dotacje na innowacje Inwestujemy w Wasz przyszło Szkolenie finansowane

Bardziej szczegółowo

ŚRODA Z FUNDUSZAMI 2015-09-03 FUNDUSZE EUROPEJSKIE NA LATA 2014-2020 DLA PRZEDSIĘBIORCÓW. EFRR 8,6 mld euro. Cel szczegółowy:

ŚRODA Z FUNDUSZAMI 2015-09-03 FUNDUSZE EUROPEJSKIE NA LATA 2014-2020 DLA PRZEDSIĘBIORCÓW. EFRR 8,6 mld euro. Cel szczegółowy: ŚRODA Z FUNDUSZAMI FUNDUSZE EUROPEJSKIE NA LATA 2014-2020 DLA PRZEDSIĘBIORCÓW Rzeszów, 02.09.2015 r. PO IR PODZIAŁ ALOKACJI PO IR STRUKTURA DLA PRZEDSIĘBIORCÓW EFRR 8,6 mld euro Nr i nazwa osi priorytetowej

Bardziej szczegółowo

Środowisko w polityce spójności Spotkanie plenarne uczestników sieci Partnerstwo: Środowisko dla Rozwoju 8-9 grudnia 2011 r.

Środowisko w polityce spójności Spotkanie plenarne uczestników sieci Partnerstwo: Środowisko dla Rozwoju 8-9 grudnia 2011 r. Środowisko w polityce spójności Spotkanie plenarne uczestników sieci Partnerstwo: Środowisko dla Rozwoju 8-9 grudnia 2011 r. Agata Payne Dyrektoriat Środowisko Polityka spójności i ocen oddziaływania na

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich. LEADER Perspektywa finansowa

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich. LEADER Perspektywa finansowa Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich LEADER Perspektywa finansowa 2007-2013 Cel działania Realizacja działania ma na celu stymulowanie lokalnych inicjatyw na rzecz

Bardziej szczegółowo

WIELKOPOLSKI REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY NA LATA Oś Priorytetowa I Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka

WIELKOPOLSKI REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY NA LATA Oś Priorytetowa I Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka WIELKOPOLSKI REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY NA LATA 2014-2020 Oś Priorytetowa I Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka Alokacja środków na WRPO 2014+ WRPO 2014+ 2 450,2 mln euro (EFRR 1 760,9 mln euro;

Bardziej szczegółowo

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo 398 666 zł. Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa 200 400 zł

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo 398 666 zł. Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa 200 400 zł Załcznik nr 1 PLAN DOCHODÓW BUDETOWYCH GMINY CISEK na 2006 rok Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo 398 666 zł Rozdział 01028 Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych 398 666 zł 6260 Dotacje otrzymane z funduszy celowych

Bardziej szczegółowo

Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia i wynikające z nich Programy Operacyjne. Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia i wynikające z nich Programy Operacyjne. Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia i wynikające z nich Programy Operacyjne ze szczególnym uwzględnieniem Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Warszawa, 28 stycznia 2007 1 Narodowe Strategiczne

Bardziej szczegółowo

W ramach podstawowej działalnoci operacyjnej projekt przewiduje uporzdkowanie zasad finansowania, w aspekcie kwalifikowania przychodów i kosztów, w

W ramach podstawowej działalnoci operacyjnej projekt przewiduje uporzdkowanie zasad finansowania, w aspekcie kwalifikowania przychodów i kosztów, w UZASADNIENIE Projekt rozporzdzenia Rady Ministrów w sprawie szczegółowych zasad gospodarki finansowej uczelni publicznych stanowi wykonanie delegacji ustawowej wynikajcej z art. 105 ustawy z dnia 27 lipca

Bardziej szczegółowo

Komplementarność w ramach RPO WO jako narzędzie zwiększania efektywności realizacji celów

Komplementarność w ramach RPO WO jako narzędzie zwiększania efektywności realizacji celów Komplementarność w ramach RPO WO 2007-2013 jako narzędzie zwiększania efektywności realizacji celów rozwojowych regionu Karina Bedrunka Opole, 28 czerwca 2012 r. Zakres prezentacji I. Komplementarność

Bardziej szczegółowo

Wytyczne w sprawie wydatkowania

Wytyczne w sprawie wydatkowania Wytyczne w sprawie wydatkowania Mechanizm Finansowy EOG i Norweski Mechanizm Finansowy Spis treci 1. INFORMACJE OGÓLNE... 3 1.1 DEFINICJE... 3 1.2 ZAKRES... 4 2. PROCES WYDATKOWANIA... 4 2.1 OGÓLNE INFORMACJE...

Bardziej szczegółowo

SŁOWNICZEK FUNDUSZY STRUKTURALNYCH

SŁOWNICZEK FUNDUSZY STRUKTURALNYCH SŁOWNICZEK FUNDUSZY STRUKTURALNYCH Audyt działania, które mają na celu niezaleŝną ocenę funkcjonowania instytucji, legalności, rzetelności; projekty z funduszy strukturalnych podlegają audytowi zewnętrznemu

Bardziej szczegółowo

PRIORYTETY I DZIAŁANIA EFS PROPOZYCJA

PRIORYTETY I DZIAŁANIA EFS PROPOZYCJA Tablica Działania EFS w ramach SOP Działanie (obszar interwencji) 1.1. Rozwój i modernizacja instrumentów i instytucji rynku 1.2. Wspieranie młodzieży poszukującej zarządzająca (Managing authority) EFS

Bardziej szczegółowo

Zielona Góra: UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE POJAZDÓW Numer ogłoszenia: 252779-2010; data zamieszczenia: 15.09.2010 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zielona Góra: UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE POJAZDÓW Numer ogłoszenia: 252779-2010; data zamieszczenia: 15.09.2010 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Page 1 of 5 Zielona Góra: UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE POJAZDÓW Numer ogłoszenia: 252779-2010; data zamieszczenia: 15.09.2010 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowizkowe. Ogłoszenie

Bardziej szczegółowo

Finansowanie badań i rozwoju z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej

Finansowanie badań i rozwoju z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej Finansowanie badań i rozwoju z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej Tomasz Nowakowski III Konferencja Prorektorów w ds. Nauki i Rozwoju publicznych wyższych szkół technicznych Poznań,, 11 stycznia

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka (IG)

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka (IG) Priorytet 1 - Badania i rozwój nowoczesnych technologii Działanie1.1. Wsparcie badań naukowych dla budowy gospodarki opartej na wiedzy Identyfikacja kierunków prac B+R mających na celu zdynamizowanie rozwoju

Bardziej szczegółowo

Projekty proinnowacyjne inicjatywy instytucji otoczenia biznesu wspierające innowacyjność firm

Projekty proinnowacyjne inicjatywy instytucji otoczenia biznesu wspierające innowacyjność firm Projekty proinnowacyjne inicjatywy instytucji otoczenia biznesu wspierające innowacyjność firm Bydgoszcz, 14.05.2014 Pracodawcy Pomorza i Kujaw Związek Pracodawców Pracodawcy Pomorza i Kujaw to regionalny

Bardziej szczegółowo

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 - - 1 W rozumieniu ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 roku o zasadach finansowania nauki (Dz. U z 2010r., Nr 96 poz.615 z pón. zm) 2 13 14 15 16 17 18 19 20 21 - - 3 22 23 24 25 4

Bardziej szczegółowo

REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO OŚ PRIORYTETOWA 1.Inteligentna gospodarka Warmii i Mazur PODDZIAŁANIE 1.2.1. Działalność B+R przedsiębiorstw Rodzaje projektów: Czynniki sukcesu: Poziom wsparcia: Terminy naboru: Alokacja środków: programie

Bardziej szczegółowo

System programowania strategicznego w Polsce

System programowania strategicznego w Polsce System programowania strategicznego w Polsce Dr Piotr Żuber Dyrektor Departamentu Koordynacji Polityki Strukturalnej Ministerstwo Rozwoju Regionalnego Warszawa, listopad 2007 r. 1 Podstawowe zalety programowania

Bardziej szczegółowo

KARTA OCENY MERYTORYCZNEJ W RAMACH PROJEKTU PIERWSZY BIZNES AKTYWIZACJA LOKALNEJ SPOŁECZNOCI. Deklaracja bezstronnoci i poufnoci

KARTA OCENY MERYTORYCZNEJ W RAMACH PROJEKTU PIERWSZY BIZNES AKTYWIZACJA LOKALNEJ SPOŁECZNOCI. Deklaracja bezstronnoci i poufnoci Owiadczam, e: Nr wniosku Imi i nazwisko Kandydata/tki Imi i nazwisko Oceniajcego Imi i nazwisko Kandydata/tki Załcznik nr 5 do Regulaminu rekrutacji do Projektu PIERWSZY BIZNES aktywizacja lokalnej społecznoci

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020 Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020 Departament Konkurencyjności i Innowacyjności Ministerstwo infrastruktury i Rozwoju Warszawa, 18 grudnia 2014 r. Negocjacje POIR z KE 8-10 lipca br. (Warszawa)

Bardziej szczegółowo

ROZPORZDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia... 2006 r.

ROZPORZDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia... 2006 r. Projekt z dnia 8 listopada 2006 r. ROZPORZDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia... 2006 r. w sprawie warunków i sposobu wykonywania przez przedszkola, szkoły i placówki publiczne zada umoliwiajcych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN Konkursu Dotacji dla organizacji pozarzdowych na działania promocyjno-informacyjne dotyczce wdraania funduszy strukturalnych

REGULAMIN Konkursu Dotacji dla organizacji pozarzdowych na działania promocyjno-informacyjne dotyczce wdraania funduszy strukturalnych REGULAMIN Konkursu Dotacji dla organizacji pozarzdowych na działania promocyjno-informacyjne dotyczce wdraania funduszy strukturalnych Ministerstwo Gospodarki i Pracy ogłasza Konkurs Dotacji dla organizacji

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do Funduszy Europejskich na lata 2014-2020

Wprowadzenie do Funduszy Europejskich na lata 2014-2020 1 Wprowadzenie do Funduszy Europejskich na lata 2014-2020 2 Stan prac wdrożeniowych System informatyczny Wytyczne i wzory dokumentów Szczegółowe opisy priorytetów Negocjacje programów operacyjnych z KE

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020 Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020 Daniel Szczechowski Departament Konkurencyjności i Innowacyjności Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Opole, 13 listopada 2014 r. Potencjał innowacyjny

Bardziej szczegółowo

7 Kroków do otrzymania refundacji poniesionych kosztów

7 Kroków do otrzymania refundacji poniesionych kosztów 7 Kroków do otrzymania refundacji poniesionych kosztów KROK 1 ZAPOZNAJ SI Z PRZEPISAMI PRAWA I DOKUMENTAMI Akty prawne dotyczce kwalifikowalnoci wydatków w ramach EFRR znajduj si w nastpujcych rozporzdzeniach:

Bardziej szczegółowo

Wsparcie przedsiębiorców w latach 2014-2020 możliwości pozyskania dofinansowania w nowej perspektywie unijnej

Wsparcie przedsiębiorców w latach 2014-2020 możliwości pozyskania dofinansowania w nowej perspektywie unijnej Wsparcie przedsiębiorców w latach 2014-2020 możliwości pozyskania dofinansowania w nowej perspektywie unijnej Iwona Wendel Podsekretarz Stanu Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Warszawa, 22 maja 2014

Bardziej szczegółowo

Partnerzy regionalni Wrocławskiego Parku Technologicznego w realizacji celów statutowych

Partnerzy regionalni Wrocławskiego Parku Technologicznego w realizacji celów statutowych WROCŁAWSKI PARK TECHNOLOGICZNY Partnerzy regionalni Wrocławskiego Parku Technologicznego w realizacji celów statutowych Marek Winkowski Wiceprezes WPT S.A. Anna Madera - Kierownik DAIP Gdańsk, 09.03.2009

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 94/08 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 26 maja 2008 roku

Uchwała Nr 94/08 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 26 maja 2008 roku Uchwała Nr 94/08 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 26 maja 2008 roku w sprawie nowego brzmienia statutu samorzdowej instytucji kultury pod nazw Teatr Dramatyczny im. Jerzego Szaniawskiego w Płocku

Bardziej szczegółowo

Działalno Powiatowego Urzdu Pracy w Zawierciu za okres: od listopada 2002r. do lipca 2006r.

Działalno Powiatowego Urzdu Pracy w Zawierciu za okres: od listopada 2002r. do lipca 2006r. Działalno Powiatowego Urzdu Pracy w Zawierciu za okres: od listopada 2002r. do lipca 2006r. Poziom bezrobocia w powiecie zawierciaskim w ostatnich 4 latach oscylował na poziomie 22-24% przyjmujc dane z

Bardziej szczegółowo

Wymagania EMAS II. Andrzej Ociepa Ekoekspert Sp. z o.o. Główny Specjalista Forum ISO 14000 Prezes Stowarzyszenia

Wymagania EMAS II. Andrzej Ociepa Ekoekspert Sp. z o.o. Główny Specjalista Forum ISO 14000 Prezes Stowarzyszenia Wymagania EMAS II Andrzej Ociepa Ekoekspert Sp. z o.o. Główny Specjalista Forum ISO 14000 Prezes Stowarzyszenia Cele systemu zarzdzania rodowiskowego Podstawowym celem zaprojektowania i wdroenia systemu

Bardziej szczegółowo

Rozwój inteligentny Rozwój zrównoważony Rozwój sprzyjający włączeniu społecznemu

Rozwój inteligentny Rozwój zrównoważony Rozwój sprzyjający włączeniu społecznemu Europa 2020 Cele Europa 2020 Strategia na rzecz inteligentnego i zrównoważonego rozwoju sprzyjającego włączeniu społecznemu Rozwój inteligentny Rozwój zrównoważony Rozwój sprzyjający włączeniu społecznemu

Bardziej szczegółowo

Wspieranie małych i średnich przedsiębiorstw, ze szczególnym uwzględnieniem działalności innowacyjnej- działania PARP

Wspieranie małych i średnich przedsiębiorstw, ze szczególnym uwzględnieniem działalności innowacyjnej- działania PARP Mirosław Marek PARP, Prezes Zarządu Wspieranie małych i średnich przedsiębiorstw, ze szczególnym uwzględnieniem działalności innowacyjnej- działania PARP Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP)

Bardziej szczegółowo

Programowanie perspektywy finansowej w Wielkopolsce. Oś Priorytetowa I- Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka

Programowanie perspektywy finansowej w Wielkopolsce. Oś Priorytetowa I- Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka 1 Programowanie perspektywy finansowej 2014-2020 w Wielkopolsce Oś Priorytetowa I- Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka 2 Alokacja środków na WRPO 2014+ WRPO 2014+ 2 450,2 mln euro (EFRR 1 760,9 mln

Bardziej szczegółowo