Uzupełnienie Sektorowego Programu Operacyjnego Wzrost konkurencyjnoci przedsibiorstw, lata

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Uzupełnienie Sektorowego Programu Operacyjnego Wzrost konkurencyjnoci przedsibiorstw, lata 2004 2006"

Transkrypt

1 Uzupełnienie Sektorowego Programu Operacyjnego Wzrost konkurencyjnoci przedsibiorstw, lata

2 SPIS TRECI SŁOWNIK TERMINOLOGICZNY Z WYKAZEM SKRÓTÓW... 6 WPROWADZENIE I. STRATEGIA REALIZACJI CELU SPO-WKP I.1 KWESTIE POLITYK HORYZONTALNYCH UE II. OCENA PRZED ROZPOCZCIEM DZIAŁA (EX-ANTE) III. OPIS DZIAŁA I PODDZIAŁA SPO-WKP III.1 PRIORYTET 1 Rozwój przedsibiorczoci i wzrost innowacyjnoci poprzez wzmocnienie instytucji otoczenia biznesu III.1.1 DZIAŁANIE 1. 1 Wzmocnienie instytucji wspierajcych działalno przedsibiorstw 34 III.1.2 DZIAŁANIE 1.2 Poprawa dostpnoci do zewntrznego finansowania inwestycji przedsibiorstw III.1.3 DZIAłANIE 1.3 Tworzenie korzystnych warunków dla rozwoju firm III.1.4 DZIAłANIE 1. 4 Wzmocnienie współpracy midzy sfer badawczorozwojow a gospodark III.1.5 DZIAŁANIE 1. 5 Rozwój systemu dostpu przedsibiorców do informacji i usług publicznych on-line IIII. 2 PRIORYTET 2 Bezporednie wsparcie przedsibiorstw III.2.1 DZIAŁANIE 2.1 Wzrost konkurencyjnoci małych i rednich przedsibiorstw poprzez doradztwo III.2.2. DZIAŁANIE 2.2 Wsparcie konkurencyjnoci produktowej i technologicznej przedsibiorstw III.2.3 DZIAłANIE 2.3 Wzrost konkurencyjnoci małych i rednich przedsibiorstw poprzez inwestycje III.2.4 DZIAŁANIE 2.4 Wsparcie dla przedsiwzi w zakresie dostosowywania przedsibiorstw do wymogów ochrony rodowiska IIII.3 POMOC TECHNICZNA III.3.1 DZIAŁANIE 3.1 Wsparcie zarzdzania SPO-WKP III.3.2 DZIAŁANIE 3.2 Komputeryzacja oraz wyposaenie w sprzt biurowy instytucji zaangaowanych w zarzdzanie i wdraanie SPO-WKP III.3.3 DZIAŁANIE 3.3 Informacja i promocja działa SPO-WKP III.3.4 DZIAŁANIE 3.4 Wsparcie Jednostki Oceny IV. SYSTEM ZARZDZANIA I WDRAANIA IV.1 ROLA INSTYTUCJI ZARZDZAJCEJ IV. 1.1 Funkcje Instytucji Poredniczcych w zarzdzaniu SPO-WKP IV.1.2 Komitet Sterujcy IV.2 ZARZDZANIE FINANSOWE ORAZ KONTROLA IV.2.1 Rola Instytucji Płatniczej

3 IV.2.2 Rola Jednostki monitorujco-kontrolnej EFRR IV.2.3 Rola Instytucji Zarzdzajcej w zarzdzaniu finansowym SPO-WKP IV.2.4 Rola Instytucji Poredniczcych w zarzdzaniu finansowym SPO-WKP IV.3 BENEFICJENT KOCOWY (INSTYTUCJE WDRA AJCE) I OSTATECZNI ODBIORCY (BENEFICJENCI) IV.4 PROCEDURA UPROSZCZONA UDZIELANIA ZAMÓWIENIA W SPO - WKP IV.5 MONITOROWANIE IV.5.1 Monitorowanie projektów wdraanych w ramach SPO-WKP IV.5.2 Komitet Monitorujcy V. PLAN FINANSOWY VI. WERYFIKACJA OPERACJI NA PODSTAWIE KONTROLI WYRYWKOWYCH 5 % VI.1 WERYFIKACJA OPERACJI SPO-WKP VI.2 POWIADCZENIE ZAMKNICIA POMOCY W ODNIESIENIU DO SPO-WKP VI.3 AUDYT WEWNTRZNY VII. PLAN PROMOCJI SPO-WKP VII.1 WPROWADZENIE VII.2 CELE I GRUPY DOCELOWE VII.3 STRATEGIA DZIAŁANIA VIII. SPOSÓB WYMIANY DANYCH IX. PROCEDURA DOKONYWANIA ZMIAN W UZUPEŁNIENIU SPO-WKP ZAŁCZNIKI: ZAŁCZNIK Wykres 1 Zarzdzanie finansowe i kontrola wydatków z EFRR w ramach SPO-WKP model uproszczony ZAŁCZNIK 2 - Wykres 2 Przepływy finansowe z EFRR w ramach SPO-WKP ZAŁCZNIK Wska niki monitorowania SPO-WKP, jego priorytetów i działa zestawienie zbiorcze ZAŁCZNIK Uwagi partnerów społecznych do Uzupełnienia SPO-WKP ZAŁCZNIK Sposób wyliczenia UWKK do działania ZAŁCZNIK Kategorie interwencji ZAŁCZNIK Wykaz dyrektyw w zakresie BHP ZAŁCZNIK Zasady wyboru projektów w ramach działa ZAŁCZNIK Zasady kwalifikacji wydatków

4 1. Działanie Działanie Działanie Działanie Działanie Działanie Działanie Działanie Działanie Działanie Działanie Działanie Działanie ZAŁCZNIK Schematy obiegu dokumentów i przebiegu kontroli w ramach SPO-WKP Załcznik 10a Schemat obiegu dokumentów i przebiegu kontroli w ramach SPO WKP dla działa 1.1, 1.2, 1.3 oraz Załcznik 10b Schemat obiegu dokumentów i przebiegu kontroli w ramach SPO WKP dla działa 1.4, 1.5 oraz Załcznik 10c Schemat obiegu dokumentów i przebiegu kontroli w ramach SPO WKP dla działa 2.1 oraz Załcznik 10d Schemat obiegu dokumentów i przebiegu kontroli w ramach SPO WKP dla działa pomocy technicznej (3.1,3.2, 3.3 oraz 3.4)

5 Słownik terminologiczny z wykazem skrótów 1 Termin Obianienie 1 2 Acquis communautaire (z fr.) Dorobek prawny UE. Analiza SWOT Metoda pozwalajca przeanalizowa atuty i słaboci regionu wobec szans i zagroe stwarzanych mu przez otoczenie. Skrót SWOT pochodzi od pierwszych liter angielskich słów: strenghts (mocne strony), weaknesses (słabe strony), opportunities (szans), threats (zagroenia); (z ang. SWOT analysis). ARP S.A. Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. Audyt Ogół działa, poprzez które uzyskuje si niezalen ocen funkcjonowania instytucji, legalnoci, gospodarnoci, celowoci i rzetelnoci przeprowadzanych w niej działa; audyt jest zazwyczaj wykonywany przez odrbn komórk, podporzdkowan bezporednio kierownikowi instytucji lub przez firm zewntrzn; (z ang. audit). BAT Najlepsza Dostpna Technika - Najbardziej efektywny oraz zaawansowany poziom rozwoju technologii i metod prowadzenia danej działalnoci, wykorzystywany jako podstawa ustalania granicznych wielkoci emisyjnych, majcych na celu eliminowanie emisji, lub jeeli nie jest to praktycznie moliwe, ograniczenie emisji i wpływu na rodowisko jako cało; (z ang. BAT- Best Available Techniques) Beneficjent Kocowy (Instytucja Wdraajca) Zgodnie z art. 2 pkt 4 ustawy o NPR oraz rozporzdzeniem 1260/1999; (z ang. Implementing Institution). BHP B+R Bezpieczestwo i Higiena Pracy; (z ang. OSH (Occupational safety and health)). Badania i Rozwój (sfera badawczo-rozwojowa); (z ang. R+D (Research and Development)). BZT5 Pieciodobowe biochemiczne zapotrzebowanie na tlen. Cele Cele polityki strukturalnej UE Okrelenie w fazie wstpnej przygotowania >proiektu. planowanych efektów, jakie ma przynie dane działanie o charakterze publicznym; (z ang. objectives). Cele słuce osigniciu spójnoci społeczno-gospodarczej UE. Liczba i definicja celów polityki strukturalnej ulegaj zmianom w kolejnych okresach budetowych. Celem Wspólnoty na lata powinien by wzrost spójnoci społecznogospodarczej w odniesieniu do obecnej sytuacji. Główny cel Wspólnoty Europejskiej realizowany bdzie przez trzy cele priorytetowe. Celem 1 jest promowanie rozwoju i strukturalnego dostosowania regionów opónionych w rozwoju. Celem 2 jest wspieranie gospodarczej i społecznej konwersji obszarów stojcych w obliczu problemów strukturalnych. Celem 3 jest wspieranie adaptacji i modernizacji polityk i systemów kształcenia, szkolenia i zatrudnienia; (z ang. EU structural policy objectives). 1 Przy tworzeniu słownika wykorzystano m. in.: rozporzdzenie 438/2001, rozporzdzenie 1260/1999; Angielsko-polski słownik terminologiczny dla beneficjentów programu Phare spójno społeczno-gospodarcza"; Słownik rozwoju regionalnego; Unia Europejska - Przygotowania Polski do członkostwa" pod red. Elbiety Kaweckiej-Wyrzykowskiej i Ewy Synowiec; Słowniczek terminów zwizanych z monitoringiem i ocen efektywnoci wydatkowania funduszy pomocowych UE w Polsce przygotowany przez Wiktora Szydarowskiego; Vademecum w zakresie wspólnotowych zasad udzielania pomocy publicznej wydane przez Komisj Europejsk. 5

6 Centrum Doskonałoci Certyfikacja wydatków Centrum Doskonałoci jest jednostk naukow lub jej czci wyodrbnion organizacyjnie, prowadzc w sposób cigły badania naukowe we współpracy midzynarodowej, w szczególnoci w ramach programów UE, w celu rozwoju nauki w dziedzinach uznanych za szczególnie wane dla gospodarki w załoeniach polityki naukowej pastwa (zgodnie z zapisami w Narodowym Planie Rozwoju). Za Centra Doskonałoci uznaje si jednostki wyselekcjonowane, reprezentujce najwyszy poziom naukowy i techniczny, skupiajce zespoły naukowców o wybitnych osigniciach badawczych, a take posiadajce odpowiednie zaplecze techniczne. Programem Centrów Doskonałoci jest utworzenie swojego rodzaju laboratoriów" aktywnie współpracujcego z przemysłem lub innymi uytkownikami rezultatów bada; (z ang. Centre ofexcellence). Czynno dokonywana w ramach systemu >kontroli finansowej przez >lnstvtucie Płatnicza w stosunku do operacii finansowych poczynionych przez >lnstvtucie Zarzadzaiaca i >lnstvtucie Poredniczce. Ma na celu potwierdzenie, czv wydatki na rzecz >Beneficientów bvłv dokonane w okresie dopuszczalnoci wydatków, realizowane zgodnie z obowizujcymi procedurami i czy dotyczyły uzgodnionych >działa; (z ang. certification of expenditure). ChZT Chemiczne zapotrzebowanie na tlen CIT CZT Podatek dochodowy od osób prawnych Centrum Zaawansowanych Technologii - jest konsorcjum naukowym, stanowicym grup jednostek naukowych lub przedsibiorców, albo jednostek naukowych i przedsibiorców, podejmujc na podstawie umowy wspólne przedsiwzicie, obejmujce badania naukowe lub prace rozwojowe, a w razie potrzeby take działalno innowacyjn z wykorzystaniem wyników tych bada lub prac. CZT prowadzi działalno o charakterze interdyscyplinarnym słuc opracowaniu, wdraaniu i komercjalizacji nowych technologii zwizanych z dziedzinami nauki uznanymi za szczególnie wane dla gospodarki w załoeniach polityki naukowej i innowacyjnej pastwa; (z ang. Centre ofadvanced Technologies). DIF Departament Instrumentów Finansowych w > MGiP. Dobro publiczne Dobro powszechnie dostpne, dostarczane w takiej samej iloci i takiej samej jakoci wszystkim konsumentom znajdujcym si w strefie jego oddziaływania np. infrastruktura edukacyjna, infrastruktura parków przemysłowych, parków naukowotechnologicznych i inkubatorów technologicznych, infrastruktura słuby zdrowia, czyste powietrze, publiczna telewizja. Dokumenty programowe Dokumenty w postaci >proqramów lub planów rozwoiu, opracowywane dla potrzeb wydatkowania rodków wstpnie przyznanych (alokowanych) danemu obszarowi lub sektorowi przez Komisie Europeiska w ramach >funduszv strukturalnych. Okrelaia m. in. cele i główne kierunki wydatkowania rodków na podstawie analizy aktualnej sytuacji i trendów rozwojowych danego obszaru lub sektora, kryteria i sposoby realizacji konkretnych projektów, osoby i instytucje odpowiedzialne za wykonanie okrelonych zada oraz szacowan wielko i rozbicie rodków z uwzgldnieniem współfinansowania ze wszystkich osigalnych ródeł budetowych. Do dokumentów takich zaliczamy >sektorowe proaramy operacyine oraz >NPR; (z ana oroarammina (operational) documents). Due przedsibiorstwo Przedsibiorstwo inne ni małe lub rednie, o których mowa w rozporzdzeniu 70/2001 oraz rozporzdzeniu 364/2004. Duy przedsibiorca Przedsibiorca inny ni mały lub redni, o których mowa w rozporzdzeniu 70/2001 oraz rozporzdzeniu 364/

7 DWK DZE Działanie Departament Zarzdzania Programem Wzrostu Konkurencyjnoci Przedsibiorstw w MGiP. Departament Inwestycji Zagranicznych i Promocji Eksportu w > MGiP. Grupa >proiektów realizujcych ten sam >cel. Działanie stanowi etap poredni midzy >Priorytetem a >projektem; (z ang. measure). Dziedzina interwencji Konkretne zagadnienie tematyczne w ramach kategoryzacji interwencji >funduszv strukturalnych, bdce czci okrelonei dziedziny działalnoci społecznogospodarczej, np. inwestycje w gospodarstwach rolnych, usługi dla przemysłu turystycznego, budowa dróg; (z ang. sub-category of inten/ention). Dyrektywa 61/1996 Dyrektywa nr 61/1996/WE z dnia 24 wrzenia 1996 r. dotyczca zintegrowanego zapobiegania zanieczyszczeniom i ich kontroli (Dz. Urz. WE L 019 z ) Euro - waluta obowizujca od 1 stycznia 1999 r. w krajach UE nalecych do strefy euro". EBI Europejski Bank Inwestycyjny - bank powołany na mocy Traktatu Rzymskiego majcy słuy finansowaniu rozwoju gospodarczego Wspólnoty. Podstawowym zadaniem EBI jest równowaenie i stabilizacja wspólnego rynku poprzez udzielanie poyczek i gwarancji kredytów, przyznawanych przez inne banki, które nastpnie s wykorzystywane we wszystkich sektorach gospodarczych (przede wszystkim w telekomunikacji, transporcie, przemyle, energetyce oraz ochronie rodowiska).; (z ang. EIB - European lnvestment Bank). EBOR Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju - midzynarodowa organizacja finansowa utworzona w 1991, z siedzib w Londynie skupiajca ok. 50 pastw. Celem EBOR jest finansowe wspieranie przemian gospodarczych w pastwach Europy rodkowej i Wschodniej (take w pastwach byłego ZSRR). Warunkiem udzielenia pomocy jest rozwój demokracji i poszanowanie praw człowieka w danym pastwie. Kredyty EBOR mog by przekazane zarówno rzdom, jak i podmiotom prywatnym; (z ang. EBRD - European Bank for Reconstruction and Development). EDB Ekwiwalent dotacji brutto- kwota pomocy, któr otrzymałby przedsibiorca, gdyby uzyskał pomoc w formie dotacji, bez uwzgldnienia opodatkowania podatkiem dochodowym, wyraona z dokładnoci dwóch miejsc po przecinku; (z ang. GGE - gross grani equivalent). EDN Ekwiwalent dotacji netto - kwota pomocy, któr otrzymałby przedsibiorca, gdyby uzyskał pomoc w formie dotacji, uwzgldniajc opodatkowanie podatkiem dochodowym, wyraona z dokładnoci dwóch miejsc po przecinku; (z ang. NGE - net grant equivalent). Efekt d wigni Efekt, który zachodzi wówczas, gdy wraz z uruchomieniem rodków publicznych na realizacj pewnych działa wzrasta równie zaangaowanie sektora prywatnego w ich finansowanie. Efekt podany z punktu widzenia interwencii "funduszy strukturalnych; (z ang. leverage effect). Efektywno pomocy Kryterium >ewaluacvine porównuice wielko nakładów na rzecz realizacii programu (np. finansowych, administracyjnych, ludzkich) z rzeczywistymi osigniciami >proqramu na poziomie "produktu, "rezultatu lub "oddziaływania; (z ang. efficiency). EFOiGR EFRR Europejski Fundusz Orientacji i Gwarancji w Rolnictwie (z ang. European Agriculture Guidance and Guarantee Fund (EAGGE)). > Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego - fundusz wchodzcy w skład "funduszy strukturalnych, którego zadaniem iest zmnieiszanie dysproporcii w poziomie rozwoju regionów nalecych do UE. EFRR współfinansuje realizacj Celów 1 i 2 >-politvki strukturalnej UE. W szczególnoci fundusz ten udziela wsparcia inwestycjom produkcyjnym, rozwojowi infrastruktury, lokalnym inicjatywom rozwojowym oraz małym i rednim przedsibiorstwom.; (z ang. ERDF - European Regional Development Fund). 7

8 EFS > Europeiski Fundusz Społeczny - jeden z "funduszy strukturalnych, który współfinansuje realizacj Celu 3 na całym obszarze UE, wspiera równie Cele 1 i 2. Ze rodków tego funduszu finansowane s głównie szkolenia zawodowe i rozwój zatrudnienia.; (z ang. ESF- European Social Fund). Europejska Sie Ekologiczna Natura 2000 Natura 2000 jest przyjtym przez UE systemem ochrony wybranych elementów przyrody, które s najwaniejsze z punktu widzenia całej Europy. System ten ma uzupełnia systemy krajowe. Ma on dawa merytoryczne podstawy do zachowania dziedzictwa przyrodniczego w skali kontynentu. Polega on na wybraniu i skutecznym chronieniu okrelonych obszarów. Sie obszarów Natura 2000 w Polsce obejmuje obszary specjalnej ochrony ptaków i specjalne obszary ochrony siedlisk. Jest ona regulowana przez ustaw z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U r. Nr 92, poz. 880). EUROSTAT Ewaluacja SPO-WKP Urzd Statystyczny UE odpowiedzialny za zbieranie danych statystycznych, przygotowywanie prognoz i analiz. Przekazuje instytucjom wspólnotowym niezbdne informacje z zakresu statystyki współpracuie z urzdami statystycznymi pastw członkowskich, które mog uzyska od Eurostatu informacje dotyczce rozwoju integracji europejskiej w ramach UE. Inaczej ocena SPO-WKP. Oszacowanie oddziaływania pomocy strukturalnej Wspólnoty w odniesieniu do >celów oraz analiza iei wpływu na specyficzne problemy strukturalne; (z ang. evaluation (ofa Program me)). Ewaluacja ex-post Inaczej ocena ex-post. Ewaluacja dokonywana po zakoczeniu realizowanego >proqramu, której głównym celem jest okrelenie jego długotrwałych efektów, w tym wielkoci zaanaaowanych rodków, >skutecznoci i >efektvwnoci pomocy. Głównym celem ewaluacji kocowej jest przede wszystkim dostarczenie informacji na temat długotrwałych efektów, powstałych w wyniku wdraania danego programu, wraz ze sformułowaniem wniosków dotyczcych kierunku >politvki strukturalnej; ( z ana expost evaluation). Ewaluacja ex-ante Inaczej ocena ex-ante. Ewaluacja przeprowadzana przed rozpoczciem realizacji >proqramu. Jej podstawowym zadaniem jest zweryfikowanie długoterminowych >efektów wsparcia, zawartych w przygotowanych >dokumentach programowych. Zasadniczym celem ewaluacii ex-ante iest zwikszenie jakoci >dokumentów proagamowych poprzez udział w procesie >proqramowania podmiotu niezalenego od instytucji programujcej. Ewaluacja ex-antema zapewni, i rodki przeznaczane na realizacj polityki zmniejszania rónic w poziomie rozwoju pomidzy poszczególnymi regionami UE zostan wykorzystane w sposób gwarantujcy osignicie najlepszych efektów; (z ang. ex-ante evaluation). FIWR Finansowy Instrument Wspierania Rybołówstwa (z ang. Financial Instrument for Fisheries Guidance (FIFG)). Fundusz mikro-poyczkowy Fundusz poyczkowy udzielajcy mikro-poyczek, czyli poyczek o wartoci nie przekraczajcej 25 tys.. Fundusze przedakcesyjne rodki bezzwrotnej pomocy finansowej udzielanej przez UE krajom kandydujcym. Ich najwaniejszym zadaniem jest przygotowanie tych krajów do członkostwa w UE oraz pomoc w wyrównaniu rónic gospodarczych. Do instrumentów funkcjonujcych w ramach tych funduszy zaliczone zostały: -^PHARE, -^ISPA, -^SAPARD; (z ana. preaccession funds). Fundusz Spójnoci Instrument ekonomiczno-polityczny Komisji Europejskiej, nie nalecy do >funduszv strukturalnych i wdraany na poziomie wybranych pastw, a nie regionów. Jego celem jest ułatwienie integracji słabiej rozwinitych krajów poprzez budow wielkich sieci transportowych oraz obiektów infrastruktury ochrony rodowiska o duym obszarze oddziaływania; (z ang. Cohesion Fund). Fundusze strukturalne Zasób finansowy UE umoliwiajcy pomoc w restrukturyzacji i modernizacji gospodarki krajów członkowskich drog interwencji w kluczowych sektorach i regionach (poprawa struktury). Na fundusze strukturalne składaj si: EFRR, EFS, EFOiGR Sekcja Orientacji oraz FIWR; (z ang. structural funds). Grupa Robocza ds. oceny projektów Ciało powołane w ramach Beneficjentów Kocowych (instytucji wdraajcych) do kadego działania dokonujce techniczno-ekonomicznej i merytorycznej oceny wyboru projektów, w oparciu o zasady oceny techniczno-ekonomicznej i merytorycznej. 8

9 Grupa Robocza PT Grupa Robocza do spraw oceny wniosków pomocy technicznej SPO-WKP. GUS ICT Główny Urzd Statystyczny - Naczelny organ statystyki pastwowej w Polsce, utworzony w 1918 r; (z ang. Central Statistical Office). Technologie informacyjne i komunikacyjne (z ang. Information and communication technologies). Inicjatywy Wspólnoty Programy finansowane z funduszy strukturalnych, majce na celu rozwizanie problemów wystpujcych na terenie całej UE. Liczba i charakter Inicjatyw Wspólnotowych ulegaj zmianom w zalenoci od zidentyfikowanych problemów majcych wpływ na funkcjonowanie UE. W latach s to: EQUAL, INTERREG, LEADER, URBAN; (z ang. Community lnitiatives). Inkubator technologiczny Inkubator technologiczny (naley przez to rozumie inkubator technologii) wyodrbniona organizacyjnie, budetowo i lokalowo jednostka, która zapewnia pocztkujcym przedsibiorcom z sektora MSP pomoc w uruchomieniu i prowadzeniu firmy oferujcej produkt lub usług powstał w wyniku wdroenia nowej technologii. Inkubator technologiczny oferuje przede wszystkim: - atrakcyjne cenowo warunki lokalowe przystosowane do rozwoju działalnoci gospodarczej opartej na wykorzystaniu technologii, - obsług administracyjno-biurow firm w inkubatorze, - doradztwo biznesowe (kształtowanie profilu firmy, dostp do pomocy prawnej, patentowej, pomoc w pozyskaniu zewntrznego finansowania, dostp do ekspertów technologicznych), - promocj firm działajcych w inkubatorze, - dostp do laboratoriów i bibliotek lokalnej instytucji naukowej o profilu technicznym, - sprzyjajce rodowisko innych, nie konkurujcych z sob przedsibiorców z inkubatora stojcych w obliczu podobnych problemów, (z ang. technology Incubator). Innowacyjno gospodarki Zdolno i motywacja przedsibiorców do ustawicznego poszukiwania i wykorzystywania w praktyce wyników prac badawczych i rozwojowych, nowych koncepcji, pomysłów i wynalazków. Innowacyjno oznacza take doskonalenie i rozwój istniejcych technologii produkcyjnych, eksploatacyjnych i dotyczcych sfery usług, wprowadzanie nowych rozwiza w organizacji i zarzdzaniu, doskonalenie i rozwój infrastruktury, zwłaszcza dotyczcej gromadzenia, przetwarzania i udostpniania informacji; (z ang. innovation ofeconomy). Instytucje otoczenia biznesu Instytucje oferujce przedsibiorcom usługi wspierajce w szerokim zakresie. Pomoc moe dotyczy zagadnie zwizanych z tworzeniem, prowadzeniem i rozwojem przedsibiorstwa. Oferta instytucji otoczenia biznesu obejmuje udzielanie informacji, szkolenia, doradztwo, usługi B+R itp. Do instytucji otoczenia biznesu zaliczamy np. stowarzyszenia przedsibiorców i osób działajcych na ich rzecz, izby gospodarcze, samorzdy przedsibiorców, centra wspierania przedsibiorczoci, inkubatory przedsibiorczoci, centra transferu technologii, instytucje sfery B+R, fundusze poyczkowe, firmy prywatne wiadczce usługi dla przedsibiorstw itd.; (z ang. business support institutions). Instytucja Płatnicza Zgodnie z art. 2 pkt 2 ustawy o NPR; (z ang. Paying Authority). Instytucja Poredniczca Zgodnie z art. 2 pkt 3 ustawy o NPR; ( z ang. Intermediate Body). Instytucja Zarzdzajca Zgodnie z art. 2 pkt 5 ustawy o NPR; (z ang. Managing Authority). IP Jednostka monitorujcokontrolna j.s.t. Departament Instytucji Płatniczej w Ministerstwie Finansów Jednostka współdziałajca z >lnstytucja Płatnicza odpowiedzialna za kontrole i monitorowanie wydatków w przekroiu >funduszv strukturalnych oraz systemu dostarczania pomocy; (z ang. Monitoring and control unit). Jednostka samorzdu terytorialnego; (z ang. local self-government units). 9

10 JRE Jednolity Rynek Europejski - Zintegrowany rynek, którego granice wyznaczaj granice zewntrzne UE (tzw. Rynek wewntrzny UE). Program jego utworzenia zawarty jest w Białej Ksidze z 1985 r. Podstawow przesłank stworzenia Jednolitego Rynku Europejskiego było umoliwienie swobodnego przepływu dóbr, kapitału, usług i siły roboczej wewntrz krajów UE; (z ang. Single European Market). Kategoria interwencji Dziedzina interwencii >funduszv strukturalnych pomocna przy identyfikacii, badaniu i ^monitorowaniu działa. Kateaorie interwencii sa wykorzystywane do wykonywania rocznych sprawozda dotyczcych funduszy strukturalnych i ich obcienia w celu ułatwienia przekazu informacji dotyczcych rónych polityk. Do głównych obszarów interwencji zaliczono: rolnictwo, lenictwo, promowanie dostosowania i rozwoju obszarów rolniczych, rybołówstwo, pomoc dla duych przedsibiorstw, pomoc dla MSP, turystyk, infrastruktur transportow, infrastruktur telekomunikacyjn i społeczestwo informacyjne, infrastruktur energetyczn, infrastruktur rodowiskow, planowanie przestrzenne i odbudow, infrastruktur społeczn i ochron zdrowia publicznego; (z ang. category (fields) ofinten/ention). KBN Komitet Bada Naukowych KFK Krajowy Fundusz Kapitałowy. Komitet Monitorujcy Zgodnie z art. 42 ustawy o NPR; (z ang. Monitoring Committee). Komitet Sterujcy Zgodnie z art. 23 ustawy o NPR; (z ang. Steering Committee). Kontrola na miejscu Kontrola wyrywkowa Kontrola prowadzona w zakresie operacji finansowanych oraz systemów zarzdzania i kontroli, prowadzona w miejscu realizacji projektu; (z ang. check on site). Kontrola dokonywana na reprezentatywnej próbce >operacji o wartoci co najmniej 5% >dokonanych wydatków; (z ang. sample check). Korekta finansowa Korekta finansowa przeprowadzana po wykryciu indywidualnych bd systemowych nieprawidłowoci, polegajca na anulowaniu całoci lub czci >wkładu Wspólnoty, który moe by ponownie wykorzystany, po konsultacjach z Komisj Europejsk, w ramach innego >projektu; (z ana financial correction). Krajowy Rejestr Sdowy. KRS KSI Krajowa Sie Innowacji. Wyodrbniona w ramach KSU sie orodków wiadczcych usługi w zakresie transferu i komercjalizacji technologii oraz realizacji przedsiwzi innowacyjnych w przedsibiorstwach sektora MSP (KSI jest w trakcie tworzenia); (z ang. National lnnovation Network). KSU Krajowy System Usług dla Małych i rednich Przedsibiorstw. Misj KSU jest partnerskie wspieranie rozwoju MSP. Podstawowym celem systemu jest podniesienie konkurencyjnoci polskich MSP poprzez dostarczenie im kompleksowej oferty wysokiej jakoci usług oraz przygotowanie ich do procesu integracji z UE; (z ang. National SME sen/ice Network). Kwalifikacja wydatków MF Spełnienie przez wydatki >działa lub >operacii okrelonych warunków, do których nale: (1) zgodno z wymogami Funduszu, z którego miałaby pochodzi pomoc; (2) spójno planowanych >działa lub >operacji z zatwierdzonym >programem operacyjnym. (z ana. eliaibility (ofexpenditure)). Ministerstwo Finansów. MGiP Ministerstwo Gospodarki i Pracy. 10

11 Mikroprzedsibiorstwo Przedsibiorstwo, które w co najmniej jednym z dwóch ostatnich lat obrotowych: - zatrudnia redniorocznie mniej ni 10 pracowników i - osignło roczny obrót netto ze sprzeday towarów, wyrobów i usług oraz operacji finansowych nie przekraczajcy równowartoci w PLN 2 min lub - sumy aktywów bilansu sporzdzonego na koniec jednego z tych lat nie przekroczyły równowartoci w PLN 2 min - jest niezalene w rozumieniu odrbnych przepisów, (z ang. micro-enterprise). MNil Ministerstwo Nauki i Informatyzacji Monitorowanie Zgodnie z art. 2 pkt 6 ustawy o NPR; (z ang. monitoring). Monitoring finansowy Monitorowanie zarzdzania rodkami z >funduszv strukturalnych przyznanymi na realizacje >programów i >projektów, jest podstaw oceny sprawnoci ich wydatkowania; (z ang. financial monitoring). Monitoring rzeczowy Monitorowanie postpu realizacji >programów i >projektów poprzez system wskaników okrelonych w >dokumentach programowych; (z ana. physical monitoring). MSP Zgodnie z rozporzdzeniem 70/2001 oraz rozporzdzeniem 364/2004. MSWiA Ministerstwo Spraw Wewntrznych i Administracji. M Ministerstwo rodowiska. NBP Narodowy Bank Polski. NFOiGW Narodowy Fundusz Ochrony rodowiska i Gospodarki Wodnej. Nieprawidłowoci Wszelkie rozbienoci w stosunku do uzaodnionego przez >lnstvtucie Zarzadzaiaca. >lnstvtucie Wdraaica oraz >Beneficienta sposobu wydatkowania rodków w ramach programów lub projektów; (z ang. irregularities).. Nowa technologia Technologia stosowana w Polsce nie dłuej ni 3 lata Nowo powstałe przedsibiorstwo oparte na wykorzystaniu nowej technologii Przedsibiorstwo prowadzce działalno gospodarcz na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez okres nie dłuszy ni 3 lata, które produkuje wyroby lub wiadczy usługi w oparciu o now technologi. NPR Obszar interwencji Narodowy Plan Rozwoju - zgodnie z art. 3 ust. 1 ustawy o NPR; (z ang. NDP - National Development Plan) Grupa >kateqorii interwencji, odpowiadaica sferze działalnoci człowieka, tj. otoczeniu produkcyjnemu, zasobom ludzkim, infrastrukturze podstawowej oraz działaniom przygotowawczym i promocyjnym; (z ang. field of inten/ention). Ocena oddziaływania na rodowisko Badanie polegajce na okreleniu, opisie i ocenie bezporednich i porednich skutków danego przedsiwzicia dla: człowieka oraz komponentów rodowiska przyrodniczego (fauny, flory, wód, gleb, powietrza, klimatu, krajobrazu), oddziaływania midzy tymi elementami; dóbr materialnych i dziedzictwa kultury; ocena wpływu na rodowisko powinna by wykonana zgodnie z prawem polskim i odpowiednimi dyrektywami UE, dotyczcymi ochrony rodowiska naturalnego; (z ang. EIA - Environmental Impact Assessment) 11

12 Oddziaływanie Konsekwencje dla bezporednich adresatów po zakoczeniu ich udziału w projekcie lub po ukoczeniu danej inwestycji, a take porednie konsekwencje dla innych adresatów, którzy skorzystali lub stracili w wyniku realizacji projektu; (z ang. impact). Okres programowania Okres obowizywania >dokumentów proqramowvch, stanowicych podstaw ubiegania si o pomoc ze strony Komisji Europejskiej. Obecny okres programowania to lata ; (z ang. programming period). Operacje Ostateczny Odbiorca (beneficjent) Park naukowo-technologiczny Projekt lub czynno podejmowana przez >Beneficjantów (synonim projektu); (z ang. operations). Zgodnie z art. 2 pkt 1 ustawy o NPR oraz zgodnie z rozporzdzeniem 438/2001. Pełni funkcj projektodawcy. Ostateczni Odbiorcy (beneficjenci) wymienieni w Uzupełnieniu SPO-WKP wyczerpuj katalog beneficjentów (Ostatecznych Odbiorców (beneficjentów)) wymienionych w SPO-WKP; (z ang. Beneficiary). Patrz > park technologiczny; (z ang. scientific and technological park). Park przemysłowy Zespół wyodrbnionych nieruchomoci, w którego skład wchodzi co najmniej nieruchomo, na której znajduje si infrastruktura techniczna pozostała po restrukturyzowanym lub likwidowanym przedsibiorstwie, utworzony na podstawie umowy cywilnoprawnej, której jedn ze stron jest jednostka samorzdu terytorialnego, stwarzajcy moliwo prowadzenia działalnoci gospodarczej przedsibiorcom, w szczególnoci MSP; (z ang. industrialpark). Park technologiczny Zespół wyodrbnionych nieruchomoci wraz z infrastruktur techniczn, utworzony w celu dokonywania przepływu wiedzy i technologii pomidzy jednostkami naukowymi w rozumieniu art. 3 pkt 4 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o Komitecie Bada Naukowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 33, poz. 389 oraz z 2003 r. Nr 39, poz. 335) a przedsibiorcami, w którym oferowane s przedsibiorcom wykorzystujcym nowoczesne technologie, usługi w zakresie doradztwa w tworzeniu i rozwoju przedsibiorstw, transferu technologii oraz przekształcania wyników bada naukowych i prac rozwojowych w innowacje technologiczne, a take stwarzajcy tym przedsibiorcom moliwo prowadzenia działalnoci gospodarczej przez korzystanie z nieruchomoci i infrastruktury technicznej na zasadach umownych; (z ang. technology park). PARP Polska Agencja Rozwoju Przedsibiorczoci. Partnerstwo PCB Włczenie w proces podejmowania decyzji i ich realizacj odpowiednich szczebli władz wspólnotowych i krajowych, jak równie instytucji i rodowisk regionalnych oraz lokalnych najlepiej znajcych potrzeby i moliwoci swego regionu. Jest to jedna z zasad wdraania >funduszv strukturalnych; (z anq. partnership). Polichlorowane bifenyle (z ang. polichlorinated biphenyls). PCT Polichlorowane trifenyle (z ang. polichlorinated terphenyls). Phare PKB Program pomocy w przebudowie gospodarczej pastw Europy rodkowej i Wschodniej (fundusz przedakcesyjny). Pocztkowo program Phare wspierał przemiany gospodarcze i społeczne w Polsce i na Wgrzech (PHARE). Szczególny nacisk kładziono na rozwój sektora prywatnego. W miar upływu lat Phare rozrastał si, zwikszajc obszar swojego działania zarówno kompetencyjnie jak i terytorialnie. Obecnie z pomocy tego Funduszu korzystaj nowe pastwa członkowskie (Polska, Wgry, Republika Czeska, Słowacja, Litwa, Łotwa, Estonia, Słowenia), kraje kandydujce (Rumunia, Bułgaria) oraz trzy pastwa nie kandydujce (Albania, Macedonia. Bonia i Herceaowina V (z ana. Polish Hunaarv Assistance for Restructuring their Economies). Produkt krajowy brutto - Miernik produkcji wytworzonej na obszarze danego kraju, który jest sum wydatków gospodarstw domowych na zakup dóbr i usług konsumpcyjnych, wydatków sektora prywatnego na zakup dóbr i usług inwestycyjnych, wydatków pastwa na zakup dóbr i usług oraz salda bilansu handlu zagranicznego; (z ang. GDP - gross domestic product). 12

13 PKD Punkt Konsultacyjno - Doradczy. Platforma elektroniczna Platforma elektroniczna usług publicznych. Centralna platforma informatyczna udostpniana za porednictwem sieci internet zapewniajca powszechny dostp do informacji i usług publicznych. Za pomoc platformy administracja publiczna bdzie mogła dostarcza obywatelom i przedsibiorstwom informacje i bezpieczne usługi online; (z ang. public ITplatform). Płatno Okrelona wielko rodków w ramach pomocy finansowej, wypłacana przez Komisj Europejsk do >lnstvtucii Płatniczei; (z ana payment). Płatno okresowa Płatno dokonywana w trakcie realizacji >proqramu lub >proiektu. stanowica okrelon >transze (cz) rodków w ramach pomocy finansowej. Płatno ta jest dokonywana przez Komisj Europejsk w celu zwrotu wydatków faktycznie opłacanych przez fundusze i powiadczonych przez >lnstvtucie Płatnicza; (z ana. interim payment). Płatno salda kocowego Płatno zaliczkowa Płatno dokonywana po zakoczeniu programu lub projektu, stanowica ostatni >transze (cz) rodków w ramach pomocy finansowej i umoliwiajca uregulowanie zobowiza finansowych_ze strony Komisji Europejskiej; (z ang. finał payment of the balance). Płatno dokonywana przez Komisie Europeiska na rzecz >lnstvtucii Płatniczei po podjciu zobowizania finansowego na pokrycie wydatków zwizanych z pomoc; (z ang. payment on account). Polityka ochrony rodowiska Pomoc publiczna Polityka ochrony rodowiska UE, której celem jest zachowanie, ochrona i poprawa jakoci rodowiska, przyczynianie si do ochrony zdrowia ludzkiego, a take zapewnienie rozwanego i racjonalnego uytkowania zasobów naturalnych. Ponadto wprowadzono podstawowe zasady w dziedzinie ochrony rodowiska. S to: - zasada zapobiegania (prewencji) powstawaniu szkód ekologicznych, - zasada zanieczyszczajcy płaci", zasada pomocniczoci, która mówi, e Wspólnota podejmuje działania w dziedzinie ochrony rodowiska w takim zakresie aby mona było osign okrelone cele w stopniu wyszym na szczeblu Wspólnoty ni na poziomie poszczególnych pastw członkowskich. (z ang. Community environmentalpolicy). Wielko rodków publicznych przeznaczanych na wspieranie inwestycji podmiotów prowadzcych działalno gospodarcz, w szczególnoci w formie: dotacji oraz ulg podatkowych, dokapitalizowania, poyczek lub kredytów oraz porcze lub gwarancji na korzystniejszych warunkach od oferowanych na rynku. Moe by to równie bezporednia i porednia pomoc dla przedsibiorców udzielana ze rodków podmiotów publicznych (np. jednostek samorzdów terytorialnych), a take ze rodków podmiotów publicznych za porednictwem innych podmiotów (np. publicznych lub prywatnych podmiotów wskazanych przez pastwo). W rozumieniu art TWE pomoc publiczna stwarza tak przewag ekonomiczn przedsibiorstwa, która przy równych warunkach działalnoci gospodarczej nie byłaby moliwa do osignicia. Do mniej oczywistych przykładów transakcji spełniajcych ten warunek zaliczy mona np. sytuacj, w której przedsibiorstwo ma uprzywilejowany dostp do infrastruktury bez wnoszenia opłaty; (z ang. state aid). Pomoc strukturalna Forma współfinansowania proiektów ze rodków >funduszv strukturalnych; (z ang. structural assistance). PO-PT Program Operacyjny Pomoc Techniczna program operacyjny finansujcy działania przvgotowawcze, oceniaiace i kontrolne, niezbdne do wdraania >PWW; (z ang. Technical assistance operational programme), przyjty rozporzdzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 1 lipca 2004 r. w sprawie przyjcia Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna (Dz. U. Nr 166, poz 1742). Powiadczenie zamknicia pomocy Dokument sporzdzany przez niezalen jednostk w ramach >lnstvtucii Zarzdzajcej zawierajcy podsumowanie wniosków pokontrolnych z poprzednich lat, jak równie ocen rzetelnoci wniosku o kocow płatno oraz legalnoci i prawidłowoci transakcji dokonanych w okresie objtym >pomoc; (z ang. declaration at winding-up ofthe assistance). 13

14 Pozwolenie zintegrowane Pozwolenie zintegrowane zapobiegania i kontroli zanieczyszcze; (z ang. integrated pollution prevention and control permit). Priorytet Jeden z priorytetów strateaii, przvietvch w >PWW lub w >pomocv. Priorytetowi iest podporzdkowany wkład finansowy z funduszy strukturalnych, innych instrumentów finansowych oraz odpowiednich rodków finansowych pastwa członkowskiego, jak równie zestaw sprecyzowanych >celów; (z ang. priority). Program operacyjny Dokument przvietv przez Komisie, słucy wdraaniu >PWW i składaiacy sie ze spóineao zestawienia >Priorvtetów, zawieraiaceao działania wieloletnie, które moaa by wdraane przez jeden lub kilka funduszy, jeden lub kilka innych dostpnych instrumentów finansowych oraz >EBI; (z ana operational proaramme). Programowanie Proces organizowania, podejmowania decyzji i finansowania, prowadzony w kilku etapach w celu >wdraania, na bazie wieloletniei współpracy, wspólnych działa Wspólnoty Europejskiej i pastw członkowskich, dla osignicia okrelonych celów, znajdujcy wyraz w przygotowaniu dokumentów programowych; (z ang. programming). Projekt Publiczny wkład wspólnotowy Najmniejsza dajca si wydzieli jednostka stanowica przedmiot pomocy; (z ang. project (task)). Wielko rodków asygnowana przez Komisj Europejsk w ramach pomocy finansowej, stanowica okrelona proporcj >kwalifikujacvch sie wydatków programu lub >projektu; (z ang. Community financial contribution). PWW Podstawy Wsparcia Wspólnoty - dokument przyjty przez Komisj Europejsk, w uzgodnieniu z danym pastwem członkowskim, po dokonaniu oceny przedłoonego planu przez pastwo członkowskie i zawierajcy >strategi i >Priorvtetv działa funduszy UE i pastwa członkowskiego, ich cele szczegółowe, wielko >wkładu funduszy UE i innych rodków finansowych. Dokument ten winien by podzielony na Priorytety i wdraany za pomoc iedneao lub kilku >proqramów operacvinvch; (z ana. CSF- Community Support Framework). Raportowanie Sprawozdawczo prowadzona przez >lnstvtucie Zarzadzaiaca w zakresie postpu z wdraania proaramu lub proiektów współfinansowanych z funduszy pomocowych, (z ang. reporting). Refundacja wydatków Refundacja przez Komisj Europejsk czci wydatków kwalifikowanych, realizowanych w ramach udzielonej pomocy - po ich powiadczeniu przez >lnstvtucie Płatnicza. Refundacia wydatków dokonywana iest w postaci >płatnoci okresowych lub >płatnoci salda kocowego; (z ang. reimbursement of expenditure). Region Podporzdkowana bezporednio szczeblowi centralnemu jednostka terytorialna, posiadajca reprezentacj polityczn. W Polsce obecnie rol regionów pełni województwa, (z ang. region). Rezultaty W odniesieniu do wskaników rezultatu s to bezporednie i natychmiastowe >efektv zrealizowanego >proqramu lub >proiektu. Rezultaty dostarczaj informacji o zmianach, jakie nastpiły w wyniku >wdroenia proqramu lub projektu u Beneficjantów, bezporednio po uzyskaniu przez nich wsparcia; (z ang. results). RIF Reaionalne Instytucie Finansuiace - Reaionalni partnerzy >PARP współpracuiacy przy wdraaniu polityki sektorowej" adresowanej do MSP w regionie. Do podstawowych funkcji RIF naley m. in.: wiadczenie usług konsultacyjno-doradczych, udzielanie informacji o dostpnych programach wsparcia i warunkach uczestnictwa, promocja programów adresowana do potencjalnych Odbiorców Ostatecznych (beneficjentów) tj. przedsibiorców, przyjmowanie i ocena formalna wniosków o dofinansowanie, monitorowanie realizacji projektów, sporzdzanie sprawozda merytorycznych i finansowych, prowadzenie bazy danych o uczestnikach programów; (z ang. Regional Financing Institutions). 14

15 RIS Regionalne Strategie Innowacyjne. Rozporzdzenie 70/2001 Rozporzdzenie nr 70/2001/WE z dnia 12 stycznia 2001 r. w sprawie zastosowania art. 87 i 88 Traktatu WE w odniesieniu do pomocy pastwa dla małych i rednich przedsibiorstw (Dz. Urz. WE L 10 z ); (z ang. Commission Regulation (EC) No 70/2001). Rozporzdzenie 69/2001 Rozporzdzenie nr 69/2001/WE z dnia 12 stycznia w sprawie zastosowania art. 87 i 88 Traktatu WE w odniesieniu do pomocy w ramach zasady de minimis (Dz. Urz. WE L 10 z ); (z ang. Commission Regulation (EC) No 69/2001). Rozporzdzenie 364/2004 Rozporzdzenie nr 364/2004/WE z dnia 25 lutego 2004 r. zmieniajce rozporzdzenie (UE) nr 70/2001 i rozszerzajce jego zakres w celu włczenia pomocy dla bada i rozwoju (Dz. Urz. UE L 63 z ). Rozporzdzenie 438/2001 Rozporzdzenie nr 438/2001/WE z dnia 2 marca 2001 r. ustanawiajce szczegółowe zasady wykonania rozporzdzenia nr 1260/1999 dotyczcego zarzdzania i systemów kontroli pomocy udzielanej w ramach funduszy strukturalnych (Dz. Urz. WE L 063 z ); (z ang. Commission Regulation (EC) No 438/2001). Rozporzdzenie 448/2004 Rozporzdzenie nr 448/2004/WE z dnia 10 marca 2004 r. zmieniajce rozporzdzenie nr 1685/2000 ustanawiajce szczegółowe zasady wykonania rozporzdzenia nr 1260/1999 w odniesieniu do warunków, które musz spełnia wydatki na działania wspołfinansowane z funduszy strukturalnych i uchylajce rozporzdzenie nr 1145/2003 (Dz. Urz. WE L 072 z ); (z ang. Commission Regulation (EC) No 448/2004). Rozporzdzenie 1159/2000 Rozporzdzenie nr 1159/2000/WE z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie prowadzenia przez Pastwa Członkowskie działa informacyjnych i promocyjnych dotyczcych pomocy udzielanej z funduszy strukturalnych (Dz. Urz. WE L 130 z ); (z ang. Commission Regulation (EC) No 1159/2000). Rozporzdzenie 1260/1999 Rozporzdzenie nr 1260/1999/WE z dnia 21 czerwca 1999 r. ustanawiajce przepisy ogólne w sprawie funduszy strukturalnych (Dz. Urz. WE L 161 z ); (z ang. Commission Regulation (EC) No 1260/1999). Rozporzdzenie 1681/1994 Rozporzdzenie nr 1681/1994/WE z dnia 11 lipca 1994 r. dotyczce nieprawidłowoci oraz odzyskiwania kwot wypłaconych nieprawidłowo w zwizku z finansowaniem polityki strukturalnej i organizacj systemu informacji w tej dziedzinie (Dz. Urz. WE L 178 z ); (z ang. Commission Regulation (EC) No 1681/1994). Rozporzdzenie 1685/2000 Rozporzdzenie nr 1685/2000/WE z dnia 28 lipca 2000 r. ustanawiajce szczegółowe zasady wykonania rozporzdzenia nr 1260/1999 w odniesieniu do warunków, jakie musz spełnia wydatki na działania wspołfinansowane z funduszy strukturalnych (Dz. Urz. L 193 z ); (z ang. Commission Regulation (EC) No 1685/2000). Rozporzdzenie 1783/1999 Rozporzdzenie nr 1783/1999/WE z dnia 12 lipca 1999 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (Dz. Urz. L 213 z ); (z ang. Commission Regulation (EC) No 1783/1999). Rozporzdzenie o SPO-WKP Rozwój regionalny Rozporzdzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 1 lipca 2004 r. w sprawie przyjcia SPO-WKP, lata (Dz. U. Nr 166, poz. 1744). Wzrost potencjału gospodarczego regionów oraz trwała poprawa ich konkurencyjnoci i poziomu ycia mieszkaców, przyczyniajcy si do rozwoju społecznogospodarczego kraju; (z ang. regional development). Rozwój zrównowaony Runda aplikacyjna Rozwój społeczno ekonomiczny, zachowujcy cechy trwałoci w długim okresie oraz nie działajcy destrukcyjnie na rodowisko, w którym zachodzi; (z ang. sustainable development). Okres czasu, w którym ubiegajcy si o wsparcie składa wnioski o dofinansowanie, okrelony w ogłoszeniu przez instytucj przyjmujc wnioski. 15

16 Seed capital (z ang.) Kapitał zalkowy. Sektorowe Programy Operacyjne Programy operacyjne przygotowywane i zarzdzane przez właciwe resorty centralne, realizujce zadania horyzontalne w odniesieniu do całych sektorów ekonomicznospołecznych; (z ang. sectoral operationalprogrammes). SIMIK System Informatycznego Monitoringu i Kontroli Finansowej funduszy strukturalnych i Funduszu Spójnoci. Skuteczno Stopie efektywnoci realizacji celów przez program. Ocenia si j porównujc to, co zostało wykonane, z tym co było pierwotnie zaplanowane; (z ang. effectiveness). Społeczestwo informacyjne Nowy typ społeczestwa, kształtujcy si w krajach postindustrialnych, których rozwój technologii osignł najszybsze tempo. W społeczestwie informacyjnym zarzdzanie informacjami, ich jako i szybko przepływu s zasadniczymi czynnikami konkurencyjnoci zarówno w przemyle, jak i w usługach. Główne zasady odnoszce si do społeczestwa informacyjnego to: powszechny dostp wszystkich ludzi do podstawowego zakresu techniki komunikacyjnej i informacyjnej, otwarta sie, czyli nieskrpowany dostp do sieci wszystkich operatorów i usługodawców, zdolno wzajemnego łczenia si i przetwarzania danych, kompatybilno i zdolno współpracy wszelkiej techniki umoliwiajca pełen kontakt bez wzgldu na miejsce pobytu ludzi, stworzenie warunków dla konkurencji w tej dziedzinie; (z ang. Information society). SPO-RZL Sektorowy Program Operacyjny - Rozwój zasobów ludzkich , przyjty rozporzdzeniem Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 1 lipca 2004 r. w sprawie przyjcia Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich , (Dz. U. Nr 166, poz. 1743). SPO-WKP Sektorowy Program Operacyjny - Wzrost konkurencyjnoci przedsibiorstw, lata , przyjty rozporzdzeniem Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 1 lipca 2004 r. w sprawie przyjcia Sektorowego Programu Operacyjnego Wzrost Konkurencyjnoci Przedsibiorstw, lata , (Dz. U. Nr 166, poz. 1744). Sprawozdanie kocowe Sprawozdanie dotyczce wdraanej pomocy, które powinno by przedłoone w cigu szeciu miesicy od ostatniei >płatnoci dokonanei przez >lnstvtucie Płatnicza, zawierajce informacje na temat postpu osignitego w odniesieniu do spójnoci aosoodarczei i społecznei oraz wkładu >funduszv strukturalnych, >Funduszu Spójnoci. >EBI i innych instrumentów finansowych w tym zakresie. Sprawozdanie kocowe w szczególnoci dotyczy programów operacyjnych i projektów; (z ang. finał report). Sprawozdanie okresowe Sprawozdanie okresowe oznacza w myl przepisów art. 46 ust. 1 pkt 1 i art. 47 ust. 1 ustawy o NPR informacj sporzdzan nie czciej ni raz na 3 miesice przez Ostatecznych Odbiorców (beneficjentów) w odniesieniu do projektu, przez Beneficjenta Kocowego (instytucj wdraajc) w odniesieniu do działania bd przez Instytucj Zarzdzajc w odniesieniu do programu operacyjnego, zgodnie z trybem, terminami i zakresem okrelonym na podstawie rozporzdzenia art. 47 ust. 2 ustawy o NPR oraz ze wzorami okrelonymi na podstawie załcznika do rozporzdzenia wydanego na podstawie art. 47 ust. 3 ustawy o NPR; (z ang. periodicalreport) Sprawozdanie roczne Sprawozdanie z >wdraania proaramu lub proiektów przedkładane >lnstvtucii Płatniczei przez >lnstytucie Zarzadzaiaca. Sprawozdanie roczne składane jest wcigu szeciu miesicy od zakoczenia kadego roku kalendarzowego. Zawarto sprawozdania roczneao jest taka sama jak zawarto >sprawozdania kocowego; (z ang. annual report). Strategia rozwoju regionu Koncepcja systemowego działania na rzecz długotrwałego rozwoju >reqionu poprzez racjonaln alokacj zasobów oraz dokument okrelajcy sposoby postpowania dla realizacji wspólnie ustalonych celów; (z ang. regional development strategy). Studium wykonalnoci Studium przeprowadzone w fazie formułowania >proiektu. weryfikujce, czy dany projekt ma dobre podstawy do realizacji i czy odpowiada potrzebom potencjalnych >Beneficiantów; studium powinno stanowi plan proiektu; musza w nim zosta okrelone i krytycznie przeanalizowane wszystkie szczegóły operacyjne jego wdraania, a wiec uwarunkowania handlowe, techniczne, finansowe, ekonomiczne, instytucjonalne, społeczno-kulturowe oraz zwizane ze rodowiskiem naturalnym; studium wykonalnoci pozwala na okrelenie rentownoci finansowej i ekonomicznej a w rezultacie jasne uzasadnienie celu realizacji projektu; (z ang. feasibility study). 16

17 rodki pokrewne rodkom publicznym rodki znajdujce si w dyspozycji podmiotów realizujcych projekty przyczyniajce si do zapewnienia dobra publicznego lub poprawy istniejcego dobra publicznego. W sprawozdawczoci rodki te bd traktowane jako element kategorii inne rodki publiczne". Traktat Akcesyjny Akt dotyczcy warunków przystpienia do UE Republiki Czeskiej, Republiki Estoskiej, Republiki Cypryjskiej, Republiki Łotewskiej, Republiki Litewskiej, Republiki Wgierskiej. Republiki Malty, Rzeczypospolitej Polskiej, Republiki Słowenii i Republiki Słowackiej oraz dostosowa w Traktatach stanowicych podstaw UE (Dz. Urz. WE L 236 z r.); (z ang. Accession Treaty) Transza Rata płatnoci przekazywana >Beneficientowi przez >lnstvtucie Płatnicza; (z anq. tranche). TWE UE Traktat ustanawiajcy Wspólnot Europejsk z dnia 24 grudnia 2002 r. (Dz. Urz. C 325). Unia Europejska; (z ang. EU - European Union). UKS Urzd Kontroli Skarbowej Ustawa o finansach publicznych Ustawa z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148) 2 Ustawa o finansowym wspieraniu inwestycji Ustawa z dnia 20 marca 2002 r. o finansowym wspieraniu inwestycji (Dz. U. Nr 41, poz. 363) 3 Ustawa o NPR Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o Narodowym Planie Rozwoju (Dz. U. Nr 116, poz. 1206). Ustawa o odpadach Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. Nr 62, poz. 628) 4 Ustawa prawo ochrony rodowiska Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. prawo ochrony rodowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627) 5 Ustawa prawo wodne Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. prawo wodne (Dz. U. Nr 115, poz. 1229) 6 Ustawa Prawo zamówie publicznych Ustaw z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo zamówie publicznych (Dz. U. Nr 19 poz. 117) 7 2 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2003 r. Nr 45, poz. 391, Nr 65, poz. 594, Nr 96, poz. 874, Nr 166, poz i Nr 189, poz. 851 oraz 2004 r. Nr 19, poz. 177, Nr 93, poz. 890, Nr 121, poz i Nr 123, poz Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 141, poz. 1177, z 2003 r. Nr 159, poz oraz z 2004 r. Nr 123, poz Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 41, [poz. 365, Nr 113, poz 984 i Nr 199, poz 1671, z 203 r. Nr 7, poz 78 oraz z 2004 r. Nr 96, poz 959 i Nr 116, poz Zmiany tekstu jednolitego ww. ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2001 r. Nr 115, poz. 1229, z 2002 r. Nr 74, poz. 676, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz.1271 i Nr 233, poz. 1957, z 2003 r. Nr 46, poz.392, Nr 80, poz. 717 i 721, Nr 162, poz. 1568, Nr 175, poz. 1693, Nr 190, poz i Nr 217 poz oraz z 2004 r. Nr 19, poz.177, Nr 49, poz. 464, Nr 70, poz. 631, Nr 92, poz. 880, Nr 96, poz. 959 i Nr 121, poz Zmiany tekstu jednolitego ww. ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2001 r. Nr 154, poz. 1803, z 2002 r. Nr 113, poz. 984, Nr 130, poz. 1112, Nr 233, poz. 1957i Nr 238, poz z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 165, poz. 1592, Nr 190, poz i Nr 228, poz oraz z 2004 r. Nr 92, poz. 880, Nr 96, poz. 959 i Nr 116, poz Zmiany tekstu jednolitego ww. ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 96, poz. 956 i Nr 116, poz. 1027). 17

Uzupełnienie Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004-2006

Uzupełnienie Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004-2006 Załcznik do rozporzdzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 25 sierpnia 2004 r. (Dz. U. Nr 200 poz. 2051) Uzupełnienie Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004-2006 SPIS TRECI: OBJANIENIE

Bardziej szczegółowo

Prace nad Poradnikiem dla beneficjentów były wykonywane w Departamencie Zarzdzania Europejskim Funduszem Społecznym w Ministerstwie Gospodarki i

Prace nad Poradnikiem dla beneficjentów były wykonywane w Departamencie Zarzdzania Europejskim Funduszem Społecznym w Ministerstwie Gospodarki i Prace nad Poradnikiem dla beneficjentów były wykonywane w Departamencie Zarzdzania Europejskim Funduszem Społecznym w Ministerstwie Gospodarki i Pracy (MGiP) przy szczególnej pomocy pani Ireny Woliskiej

Bardziej szczegółowo

Raport Kocowy. Zamawiajcy: Ministerstwo Gospodarki i Pracy. ECORYS Polska. Radosław Piontek, Agnieszka Kowalczyk, Iwona Burakowska

Raport Kocowy. Zamawiajcy: Ministerstwo Gospodarki i Pracy. ECORYS Polska. Radosław Piontek, Agnieszka Kowalczyk, Iwona Burakowska Ocena uzupełniajca Problemy i bariery w postpie realizacji Sektorowego Programu Operacyjnego Wzrost konkurencyjnoci przedsibiorstw, lata 2004-2006 w ocenie Ostatecznych Odbiorców Programu Projekt współfinansowany

Bardziej szczegółowo

Mechanizmy finansowania ochrony rodowiska Instrumenty ekonomiczne Instrumenty ekonomiczne to narzdzia finansowe, które porednio oddziałuj na ceny

Mechanizmy finansowania ochrony rodowiska Instrumenty ekonomiczne Instrumenty ekonomiczne to narzdzia finansowe, które porednio oddziałuj na ceny Mechanizmy finansowania ochrony rodowiska Instrumenty ekonomiczne Instrumenty ekonomiczne to narzdzia finansowe, które porednio oddziałuj na ceny (podatki, opłaty) lub kształtuj ceny w sposób bezporedni

Bardziej szczegółowo

Uzupełnienie Sektorowego Programu Operacyjnego Restrukturyzacja i modernizacja sektora ywnociowego oraz rozwój obszarów wiejskich, 2004-2006

Uzupełnienie Sektorowego Programu Operacyjnego Restrukturyzacja i modernizacja sektora ywnociowego oraz rozwój obszarów wiejskich, 2004-2006 Załcznik do rozporzdzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 8 wrzenia 2004 r. (poz. 2117) Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi Uzupełnienie Sektorowego Programu Operacyjnego Restrukturyzacja i modernizacja

Bardziej szczegółowo

ZARZD POWIATU KOLBUSZOWSKIEGO. PROGRAM OCHRONY RODOWISKA dla POWIATU KOLBUSZOWSKIEGO. Kolbuszowa, 2004 r.

ZARZD POWIATU KOLBUSZOWSKIEGO. PROGRAM OCHRONY RODOWISKA dla POWIATU KOLBUSZOWSKIEGO. Kolbuszowa, 2004 r. ZARZD POWIATU KOLBUSZOWSKIEGO PROGRAM OCHRONY RODOWISKA dla POWIATU KOLBUSZOWSKIEGO Kolbuszowa, 2004 r. SPIS TRECI : CZ I : USTALENIA OGÓLNE....4 1. Przesłanki ogólne...4 2. Podstawy prawne....4 3. Funkcje

Bardziej szczegółowo

WPŁYW INTEGRACJI EUROPEJSKIEJ NA ROZWÓJ I WSPARCIE MAŁYCH I REDNICH PRZEDSIBIORSTW

WPŁYW INTEGRACJI EUROPEJSKIEJ NA ROZWÓJ I WSPARCIE MAŁYCH I REDNICH PRZEDSIBIORSTW 1 Aktualne problemy zarzdzania małymi i rednimi przedsibiorstwami 11 WPŁYW INTEGRACJI EUROPEJSKIEJ NA ROZWÓJ I WSPARCIE MAŁYCH I REDNICH PRZEDSIBIORSTW Marek Matejun, Maciej Miller Katedra Zarzdzania,

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA DLA TRANSPORTU KOLEJOWEGO DO ROKU 2009

STRATEGIA DLA TRANSPORTU KOLEJOWEGO DO ROKU 2009 MINISTERSTWO TRANSPORTU I BUDOWNICTWA STRATEGIA DLA TRANSPORTU KOLEJOWEGO DO ROKU 2009 Warszawa, marzec 2006r. 1 SPIS TRECI Wprowadzenie... 4 1. Kierunki polityki transportowej i misja Rzdu w kształtowaniu

Bardziej szczegółowo

Strategia kierunkowa rozwoju informatyzacji Polski do roku 2013 oraz perspektywiczna prognoza transformacji społeczestwa informacyjnego do roku 2020

Strategia kierunkowa rozwoju informatyzacji Polski do roku 2013 oraz perspektywiczna prognoza transformacji społeczestwa informacyjnego do roku 2020 Strategia kierunkowa rozwoju informatyzacji Polski do roku 2013 oraz perspektywiczna prognoza transformacji społeczestwa informacyjnego do roku 2020 Warszawa, 24 czerwca 2005 SPIS TRECI 1. WPROWADZENIE...

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z BADA NIEKOMERCYJNYCH INSTYTUCJI OTOCZENIA BIZNESU 1 W WOJEWÓDZTWIE DOLNOLSKIM

RAPORT Z BADA NIEKOMERCYJNYCH INSTYTUCJI OTOCZENIA BIZNESU 1 W WOJEWÓDZTWIE DOLNOLSKIM Krzysztof B. Matusiak RAPORT Z BADA NIEKOMERCYJNYCH INSTYTUCJI OTOCZENIA BIZNESU 1 W WOJEWÓDZTWIE DOLNOLSKIM Spis treci: 1. Pojcie i zadania niekomercyjnych instytucji otoczenia biznesu... 2 2. Rozwój

Bardziej szczegółowo

17,18 listopada 2. Prowadzenie:

17,18 listopada 2. Prowadzenie: 17,18 listopada 2 Prowadzenie: 1 DZIE 1 1. Zasady realizacji inwestycji na roboty budowlane -finansowane ze ródeł midzynarodowych; 2. Midzynarodowe procedury obowizujce w inwestycjach budowlanych (Unia

Bardziej szczegółowo

Załoenia do strategii informatyzacji gminy BIAŁOGARD, wersja 1.0

Załoenia do strategii informatyzacji gminy BIAŁOGARD, wersja 1.0 Załoenia do strategii informatyzacji gminy BIAŁOGARD Załoenia do programu rozwoju społeczno-gospodarczego z wykorzystaniem technologii informacyjnych na lata 2004-2007 Podstawowe informacje o dokumencie:

Bardziej szczegółowo

7.2. Załoenia i cele strategii lizboskiej a budowanie konkurencyjnej gospodarki

7.2. Załoenia i cele strategii lizboskiej a budowanie konkurencyjnej gospodarki 7.1. Wprowadzenie Jednym z podstawowych załoe i celów strategii lizboskiej jest budowanie gospodarki opartej na wiedzy. Koncepcja ta, w wietle przyjtych złoe, ma by realizowana poprzez takie działania,

Bardziej szczegółowo

(Załoenia do programu rozwoju społeczno-gospodarczego z wykorzystaniem technologii informacyjnych na lata 2004-2007)

(Załoenia do programu rozwoju społeczno-gospodarczego z wykorzystaniem technologii informacyjnych na lata 2004-2007) Załoenia do strategii informatyzacji gminy Cekcyn (Załoenia do programu rozwoju społeczno-gospodarczego z wykorzystaniem technologii informacyjnych na lata 2004-2007) Podstawowe informacje o dokumencie:

Bardziej szczegółowo

ZAŁOENIA DO STRATEGII PROMOCJI GOSPODARKI POLSKIEJ 2007-2015

ZAŁOENIA DO STRATEGII PROMOCJI GOSPODARKI POLSKIEJ 2007-2015 Ministerstwo Gospodarki ZAŁOENIA DO STRATEGII PROMOCJI GOSPODARKI POLSKIEJ 2007-2015 Warszawa, marzec 2007 r. Spis treci I. WPROWADZENIE... 3 II. WIZJA... 3 III. CELE STRATEGII... 3 IV. AKTUALNA SYTUACJA

Bardziej szczegółowo

POLITYKA ENERGETYCZNA POLSKI

POLITYKA ENERGETYCZNA POLSKI MINISTERSTWO GOSPODARKI I PRACY ZESPÓŁ DO SPRAW POLITYKI ENERGETYCZNEJ POLITYKA ENERGETYCZNA POLSKI DO 2025 ROKU DOKUMENT PRZYJTY PRZEZ RAD MINISTRÓW W DNIU 4 STYCZNIA 2005 ROKU SPIS TRECI I. DOKTRYNA

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA WYPEŁNIENIA WNIOSKU O DOFINANSOWANIE REALIZACJI PROJEKTU W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO INNOWACYJNA GOSPODARKA

INSTRUKCJA WYPEŁNIENIA WNIOSKU O DOFINANSOWANIE REALIZACJI PROJEKTU W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO INNOWACYJNA GOSPODARKA PO_IG/8.3/08/w01 INSTRUKCJA WYPEŁNIENIA WNIOSKU O DOFINANSOWANIE REALIZACJI PROJEKTU W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO INNOWACYJNA GOSPODARKA Działanie 8.3 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - einclusion

Bardziej szczegółowo

PIERWSZY OKRES WYKORZYSTANIA FUNDUSZY STRUKTURALNYCH W POLSCE RAPORT IZ PWW

PIERWSZY OKRES WYKORZYSTANIA FUNDUSZY STRUKTURALNYCH W POLSCE RAPORT IZ PWW PIERWSZY OKRES WYKORZYSTANIA FUNDUSZY STRUKTURALNYCH W POLSCE RAPORT IZ PWW Rodzaje projektów, typy beneficjentów, rozkład przestrzenny udzielonej pomocy UE Instytucja zarzdzajca Podstawami Departament

Bardziej szczegółowo

PRZEMAWIAJ CYCH ZA I PRZECIW OKRELONYM SPOSOBOM KLASYFIKACJI OPŁATY ZA DOSTPNO

PRZEMAWIAJ CYCH ZA I PRZECIW OKRELONYM SPOSOBOM KLASYFIKACJI OPŁATY ZA DOSTPNO - 11-3. ROZDZIAŁ III INTERPRETACJA PRAWNA I FINANSOWA WRAZ ZE WSKAZANIEM ARGUMENTÓW PRZEMAWIAJ CYCH ZA I PRZECIW OKRELONYM SPOSOBOM KLASYFIKACJI OPŁATY ZA DOSTPNO Na wstpie naley podkreli, e klasyfikacja

Bardziej szczegółowo

Przedsi biorczo akademicka w praktyce

Przedsi biorczo akademicka w praktyce Przedsibiorczo akademicka w praktyce Wydawnictwo SWSPiZ ód 2011 1 Projekt wspófinansowany przez Uni Europejsk w ramach rodków Europejskiego Funduszu Spoecznego WND-POKL.08.02.01-10-030/09 Niniejsza publikacja

Bardziej szczegółowo

Problemy pozyskiwania rodków unijnych przez polskie jednostki samorzdowe

Problemy pozyskiwania rodków unijnych przez polskie jednostki samorzdowe Prof. dr hab. Elbieta Kornberger-Sokołowska Uniwersytet Warszawski Problemy pozyskiwania rodków unijnych przez polskie jednostki samorzdowe 1. Zgodnie z art. 158 Traktatu ustanawiajcego Wspólnot Europejsk

Bardziej szczegółowo

Systemy Zarzdzania rodowiskowego ISO 14 000 i EMAS

Systemy Zarzdzania rodowiskowego ISO 14 000 i EMAS Systemy Zarzdzania rodowiskowego ISO 14 000 i EMAS Wstp Systemy zarzdzania rodowiskowego stanowi szczególnie uyteczny instrument poprawy efektywnoci funkcjonowania organizacji w zakresie szeroko pojtej

Bardziej szczegółowo

Informacja o wynikach kontroli Tworzenie i działalno fundacji, których fundatorami s Skarb Pastwa lub jednostki sektora finansów publicznych

Informacja o wynikach kontroli Tworzenie i działalno fundacji, których fundatorami s Skarb Pastwa lub jednostki sektora finansów publicznych Departament Gospodarki, Skarbu Pastwa i Prywatyzacji P/05/047 KGP/41010/05 Nr ewid. 148/2006/P05047/KGP Informacja o wynikach kontroli Tworzenie i działalno fundacji, których fundatorami s Skarb Pastwa

Bardziej szczegółowo

INFORMATYCZNE SYSTEMY ZARZDZANIA EKSPLOATACJ OBIEKTÓW TECHNICZNYCH

INFORMATYCZNE SYSTEMY ZARZDZANIA EKSPLOATACJ OBIEKTÓW TECHNICZNYCH UNIWERSYTET WARMISKO MAZURSKI W OLSZTYNIE AKADEMIA TECHNICZNO ROLNICZA W BYDGOSZCZY NIZISKI Stanisław ÓŁTOWSKI Bogdan INFORMATYCZNE SYSTEMY ZARZDZANIA EKSPLOATACJ OBIEKTÓW TECHNICZNYCH OLSZTYN BYDGOSZCZ

Bardziej szczegółowo

Elektroniczna gospodarka w Polsce RAPORT 2006. Praca zbiorowa pod redakcj Marcina Kraski

Elektroniczna gospodarka w Polsce RAPORT 2006. Praca zbiorowa pod redakcj Marcina Kraski 1 2 Elektroniczna gospodarka w Polsce RAPORT 2006 Praca zbiorowa pod redakcj Marcina Kraski Pozna 2007 3 Redakcja: dr Marcin Kraska Zespół autorski: Autor Przygotowane rozdziały Instytut Logistyki i Magazynowania

Bardziej szczegółowo

WYKORZYSTYWANIE FUNDUSZY UE NA RZECZ WSPIERANIA ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU I OCHRONY ŚRODOWISKA NA SZCZEBLU LOKALNYM

WYKORZYSTYWANIE FUNDUSZY UE NA RZECZ WSPIERANIA ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU I OCHRONY ŚRODOWISKA NA SZCZEBLU LOKALNYM 1 2 3 Wykorzystywanie funduszy UE na rzecz wspierania zrównoważonego rozwoju i ochrony środowiska na szczeblu lokalnym - Poradnik dla organizacji pozarządowych i lokalnych samorządów terytorialnych Publikacja

Bardziej szczegółowo

EUROPEJSKI FUNDUSZ SPOŁECZNY W ZPORR-

EUROPEJSKI FUNDUSZ SPOŁECZNY W ZPORR- MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO EUROPEJSKI FUNDUSZ SPOŁECZNY W ZPORR- PORADNIK DLA OSTATECZNYCH ODBIORCÓW (BENEFICJENTÓW) CZERWIEC 2006 SPIS TREŚCI DEFINICJE i WYKAZ UśYWANYCH SKRÓTÓW...4 PODSTAWY PRAWNE...6

Bardziej szczegółowo

SEJMIK WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO. STRATEGIA ROZWOJU WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO do roku 2015

SEJMIK WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO. STRATEGIA ROZWOJU WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO do roku 2015 SEJMIK WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO STRATEGIA ROZWOJU WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO do roku 2015 Szczecin, padziernik 2000 I. WSTP...3 1. Programowanie rozwoju regionalnego... 3 2. Metoda i tryb

Bardziej szczegółowo

PORADNIK DLA BENEFICJENTÓW

PORADNIK DLA BENEFICJENTÓW MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO PORADNIK DLA BENEFICJENTÓW SEKTOROWEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO ROZWÓJ ZASOBÓW LUDZKICH STYCZEŃ 2006 SPIS TREŚCI WYKAZ UŻYWANYCH SKRÓTÓW...4 WPROWADZENIE...5 ROZDZIAŁ I PODSTAWY

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwizywania Problemów Społecznych Miasta Piły do roku 2020

Strategia Rozwizywania Problemów Społecznych Miasta Piły do roku 2020 Załcznik do Uchwały Nr Rady Miasta Piły z dnia Strategia Rozwizywania Problemów Społecznych Miasta Piły do roku 2020 2012 SPIS TRECI WSTP... 3 I. CZ WPROWADZAJCA... 4 1. STRUKTURA STRATEGII... 5 2. UWARUNKOWANIA

Bardziej szczegółowo