Instytut Medycyny Pracy im. prof. J. Nofera w Łodzi SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI INSTYTUTU ZA 2011 ROK

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Instytut Medycyny Pracy im. prof. J. Nofera w Łodzi SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI INSTYTUTU ZA 2011 ROK"

Transkrypt

1 Instytut Medycyny Pracy im. prof. J. Nofera w Łodzi SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI INSTYTUTU ZA 2011 ROK Łódź, 2012

2 Opracowano w Dziale Zarządzania Wiedzą 2

3 SPIS TREŚCI Wprowadzenie 5 I. O Instytucie 7 1. Struktura organizacyjna Instytutu 8 2. Rada Naukowa Instytutu Medycyny Pracy w Łodzi Kadra Instytutu Medycyny Pracy 25 II. Struktura zadań Główne kierunki badawcze Realizacja zadań Sieci naukowe Ekspertyzy, opinie, orzeczenia Komisja Bioetyczna 32 III. Osiągnięcia Instytutu w zakresie działalności naukowo-badawczej Potencjał naukowy 34 A. Uprawnienia do nadawania stopni naukowych 34 B. Rozwój kadry naukowej 34 C. Udział w krajowych towarzystwach i organizacjach naukowych 38 D. Udział w międzynarodowych towarzystwach i organizacjach naukowych 49 E. Udział w redakcjach czasopism krajowych 51 F. Udział w redakcjach czasopism międzynarodowych Osiągnięcia naukowe 54 A. Ważniejsze osiągnięcia naukowe 54 B. Dorobek publikacyjny Niematerialne efekty działalności naukowej 60 A. Nagrody i wyróżnienia 60 B. Organizacja konferencji krajowych i międzynarodowych 61 C. Upowszechnianie wiedzy 62 IV. Streszczenia wykonanych prac naukowo-badawczych Działalność statutowa Umowy programu wieloletniego Indywidualne projekty badawcze granty Umowy z Ministerstwem Zdrowia Programy Operacyjne Unii Europejskiej Projekty międzynarodowe 136 V. Współpraca naukowa z zagranicą Międzynarodowe programy naukowe Udział w konferencjach, wyjazdach szkoleniowych Wizyty gości zagranicznych 168 VI. Działalność edukacyjna 170 VII. Systemy zarządzania jakością w laboratoriach Akredytacja Dobra Praktyka Wytwarzania (DPW) Dobra Praktyka Laboratoryjna (DPL) Badania biegłości 182 VIII. Działalność kliniczna 187 3

4 IX. Naukowe bazy danych Krajowe rejestry danych Bazy faktograficzne Bazy bibliograficzne i repozytoria 196 X. Wydawnictwa naukowe Działalność wydawnicza Czasopisma Książki Dystrybucja 206 XI. Budżet 210 XII. Załączniki Wykaz publikacji Wykaz referatów wygłoszonych podczas konferencji krajowych Wykaz referatów wygłoszonych podczas konferencji międzynarodowych organizowanych w kraju Wykaz referatów wygłoszonych podczas konferencji międzynarodowych 289 4

5 WPROWADZENIE Oddajemy w Państwa ręce sprawozdanie z działalności Instytutu, w którym zawarliśmy podsumowanie minionego roku. Najważniejsze zadania koncentrowały się wokół badań zagrożeń zdrowia związanych z wykonywaną pracą, uwarunkowaniami genetycznymi chorób związanych z narażeniem zawodowym i środowiskowym, alergiami dróg oddechowych i skóry, uszkodzeniami słuchu i głosu, chorobą niedokrwienną serca, zespołami bólowymi kręgosłupa i stresem w różnych grupach zawodowych. Prowadzono badania toksykologiczne substancji i preparatów chemicznych, pestycydów, i nowych leków. Analizowano też szkodliwość czynników środowiskowych pyłów, substancji chemicznych, czynników biologicznych, hałasu, pól elektromagnetycznych. Łącznie zrealizowano 307 zadań badawczych, w tym 70 tematów statutowych i 32 programy międzynarodowe. Wykonano ponad 4000 ekspertyz i orzeczeń. Opracowano i wydano 10 książek dotyczących szeroko rozumianej profilaktyki zagrożeń zdrowotnych oraz materiały dla pracodawców i pracowników z zakresu edukacji zdrowotnej. Przeprowadzono 25 kursów, w których uczestniczyło ponad 1200 osób. W Klinice Chorób Zawodowych i Toksykologii poza intensywną działalnością naukową hospitalizowano 4422 pacjentów, udzielono 2261 porad i konsultacji lekarskich. W 2011 roku cztery osoby uzyskały stopień naukowy doktora, a dwie tytuł doktora habilitowanego. Wszczęto jeden przewód habilitacyjny, jeden przewód o nadanie tytułu profesora i cztery przewody doktorskie. Laboratorium Badań Produktów Leczniczych i Weterynaryjnych otrzymało Certyfikat GMP po inspekcji Głównego Inspektoratu Farmaceutycznego. W wyniku audytu przeprowadzonego w Pracowni Oceny Narażenia Zawodowego rozszerzono akredytację certyfikatu AB327 o pomiary przestrzennego równoważnika dawki H*(10) promieniowania fotonowego. Wyniki badań zrealizowanych w Instytucie zostały opublikowane w postaci 404 prac naukowych, w tym 112 publikacji, które zaprezentowano w prestiżowych czasopismach posiadających Impact Factor o łącznej wartości 240,280. W 2011 roku prace opublikowane z afiliacją IMP były cytowane 1882 razy według Web of Science i 2174 według danych z bazy SCOPUS. Indeks Hirscha dla IMP w 2011 roku wyniósł 24, a Indeks Hirscha 5

6 modyfikowany 2,516. Pracownicy Instytutu uczestniczyli w 221 konferencjach krajowych oraz zagranicznych, na których w sumie zaprezentowali 697 referatów. Skutkiem szeroko zakrojonych działań na arenie międzynarodowej było podpisanie w Kijowie dwóch umów o współpracy naukowej pomiędzy Instytutem Medycyny Pracy, a Instytutem Edukacji Zawodowej Narodowej Akademii Nauk Pedagogicznych Ukrainy oraz Instytutem Zdrowia Pracujących Narodowej Akademii Nauk Medycznych Ukrainy. Światowa Organizacja Zdrowia przedłużyła Instytutowi nominację WHO Collaborating Centre for Occupational and Environmental Health do 2015 roku. Ponadto koordynowany przez Instytut projekt Europejskiego Instytutu Badań nad Rakiem Środowiskowym (EIEC) znalazł się na opracowanej przez MNiSW Polskiej Mapie Drogowej Infrastruktury Badawczej, jako jeden z 3 projektów w obszarze medycyny i nauk o zdrowiu. W ramach promocji wiedzy Instytut czynnie uczestniczył w XI Festiwalu Nauki, Techniki i Sztuki, podczas którego pracownicy zaprezentowali lekcje dla młodzieży wraz z pokazami multimedialnymi dotyczące dopalaczy, ergonomii pracy przy komputerze, zdrowego odżywiania i zapobiegania cyberprzemocy. Pracownicy Instytutu wspomagali również akcję Światowy Dzień Serca, oferując nieodpłatne badania i konsultacje lekarskie podczas imprezy w Porcie Łódź. Instytut był także organizatorem międzynarodowej konferencji dotyczącej zdrowia dzieci i środowiska (6 th International Conference on Children's Health and the Environment) koordynowanej przez sieć International Network on Children s Health Environment and Safety (INCHES). Aktywna działalność naukowa, której wyznacznikiem jest liczący się udział w wielu programach badawczych i operacyjnych, przełożyła się na sukces w postaci wzrostu przychodów Instytutu z podstawowej działalności operacyjnej w stosunku do roku poprzedniego oraz polepszenie ostatecznego wyniku finansowego. Zainteresowanych naszą działalnością odsyłam do strony internetowej (http://www.imp.lodz.pl/home_en) informującej o szczegółowych osiągnięciach Instytutu. 6

7 7 I. O INSTYTUCIE

8 1. STRUKTURA ORGANIZACYJNA INSTYTUTU WEDŁUG STANU NA DZIEŃ RADA NAUKOWA DYREKTOR Z-CA DYREKTORA ds. NAUKOWYCH Z-CA DYREKTORA ds. MEDYCZNYCH I ROZWOJU KADR NAUKOWYCH Z-CA DYREKTORA ds. EKONOMICZNO- FINANSOWYCH - GŁÓWNY KSIĘGOWY Z-CA DYREKTORA ds. ADMINISTRACYJNYCH PEŁNOMOCNIK DYREKTORA ds. JAKOŚCI Biuro Zapewnienia Jakości prof. dr hab. med. Marcin Kamiński prof. dr hab. med. Konrad Rydzyński prof. dr hab. med. Wojciech Hanke prof. dr hab. med. Mariola Śliwińska- Kowalska mgr inż. Barbara Jurewicz mgr Jerzy Mikulski dr Marek Dobecki dr Marek Dobecki PEŁNOMOCNIK DYREKTORA ds. INFORMATYKI mgr inż. Jacek Maciaszczyk Zespół Informatyków Zakład Polityki Zdrowotnej Pracownia Organizacji i Zarządzania w Opiece Zdrowotnej Krajowe Centrum Promocji Zdrowia w Miejscu Pracy Zakład Epidemiologii Środowiskowej Pracownia Epidemiologii Centralny Rejestr Chorób Zawodowych Pracownia Środowiskowych Zagrożeń Reprodukcji Ośrodek Referencyjny Badań i Oceny Ryzyka Zdrowotnego Związanych z Azbestem Zakład Środowiskowych Zagrożeń Zdrowia Pracownia Aerozoli Pracownia Zagrożeń Biologicznych Rejestr Czynników Biologicznych w Miejscu Pracy, Krajowy Punkt Informacyjny Zakład Fizjologii Pracy i Ergonomii Zakład Psychologii Pracy Pracownia Stresu Zawodowego Pracownia Diagnostyki Psychologicznej Laboratorium Badań Produktów Leczniczych i Weterynaryjnych w Systemie Jakości GMP Zakład Toksykologii i Kancerogenezy Pracownia Oceny Toksyczności Pracownia Biochemii Toksykologicznej mgr inż. Jacek Maciaszczyk dr Jerzy Kopias dr Jerzy Kopias dr Elżbieta Korzeniowska prof. dr hab. med. Wojciech Hanke dr med. Beata Pepłońska prof. dr hab. med. Neonila Szeszenia- Dąbrowska prof. dr hab. med. Wojciech Hanke prof. dr hab. med. Neonila Szeszenia- Dąbrowska dr hab. med. Irena Szadkowska-Stańczyk prof. IMP dr hab. med. Irena Szadkowska-Stańczyk prof. IMP dr inż. Anna Kozajda dr hab. med. Irena Szadkowska-Stańczyk prof. IMP dr hab. n. med. Alicja Bortkiewicz prof. IMP dr Dorota Merecz-Kot dr Dorota Merecz-Kot dr Małgorzata Waszkowska dr Joanna Piasecka-Zelga prof. dr hab. Wojciech Wąsowicz dr Krystyna Sitarek dr hab. Jolanta Gromadzińska prof. IMP 8

9 Pracownia Patologii Pracownia Toksykologii Molekularnej Krajowe Centrum Metod Alternatywnych do Oceny Toksyczności Zakład Bezpieczeństwa Chemicznego Pracownia Szacowania Ryzyka Zdrowotnego Pracownia Higieny Pracy Pracownia Monitoringu Biologicznego Laboratorium Badawczo-Pomiarowe Organicznych Zanieczyszczeń Środowiska Krajowe Centrum Informacji Toksykologicznej Zakład Ochrony Radiologicznej Pracownia Oceny Narażenia Zawodowego Pracownia Oceny Narażenia Populacji Pracownia Zagrożeń Elektromagnetycznych Laboratorium Wzorców Wtórnych Zakład Zagrożeń Fizycznych Pracownia Hałasu i Wibracji Dział Zarządzania Wiedzą Sekcja Informacji Naukowej Biblioteka Naukowa Klinika Chorób Zawodowych i Toksykologii Oddział Chorób Zawodowych Przychodnia Chorób Zawodowych Oddział Toksykologii Poradnia Toksykologiczna Pracownia Diagnostyki Toksykologicznej Ośrodek Alergii Zawodowej i Zdrowia Środowiskowego Poradnia Alergologiczna Oddział Alergologiczny Pracownia Diagnostyki Alergologicznej Pracownia Dermatologii Klinika Audiologii i Foniatrii Pracownia Audiologiczna Pracownia Foniatryczna Pracownia Logopedyczna dr hab. med. Jan Stetkiewicz prof. IMP dr hab. med. Maciej Stępnik prof. IMP dr hab. med. Maciej Stępnik prof. IMP prof. dr hab. Sławomir Czerczak prof. dr hab. Sławomir Czerczak dr Jan Gromiec dr Beata Janasik dr Danuta Ligocka dr Małgorzata Kotwica dr hab. Marek Zmyślony prof. IMP dr Sylwia Papierz dr Joanna Domienik dr Piotr Politański mgr Andrzej Bednarek prof. dr hab. med. Mariola Śliwińska- Kowalska dr Małgorzata Pawlaczyk-Łuszczyńska dr Jolanta Przyłuska dr Jolanta Przyłuska dr Jolanta Przyłuska prof. dr hab. med. Cezary Pałczyński dr hab. med. Jolanta Walusiak-Skorupa prof. IMP dr hab. med. Jolanta Walusiak-Skorupa prof. IMP dr hab. med. Anna Krakowiak prof. IMP mgr Renata Winnicka prof. dr hab. med. Cezary Pałczyński mgr Ewa Nowakowska-Świrta prof. dr hab. med. Marta Kieć- Świerczyńska prof. dr hab. med. Mariola Śliwińska- Kowalska lek. Piotr Kotyło dr hab. med. Ewa Niebudek-Bogusz prof. IMP dr hab. med. Ewa Niebudek-Bogusz prof. IMP 9

10 Pracownia Zaburzeń Równowagi Dział Farmacji Szpitalnej Pełnomocnik do spraw praw pacjentów Ośrodek Kształcenia Lekarzy w zakresie Zdrowia Publicznego Dział Finansowo-Księgowy Sekcja Płac Sekcja Ewidencji Majątku Biuro Zarządzania Projektami Oficyna Wydawnicza Dział Administracyjno-Techniczny Sekretariat Sekcja Techniczno-Administracyjna Sekcja Zamówień Publicznych Sekcja Organizacji Szkolenia Dział Zarządzania Kadrami Biuro Sieci Doskonałości ECNIS Biuro Współpracy z Zagranicą Audytor Wewnętrzny Radca Prawny Inspektor ds. bhp Inspektor ds. ppoż. Ośrodek Współpracy z ŚOZ (WHO Collaborating Centre) dr med. Ewa Zamysłowska-Szmytke mgr Anna Stejskał dr med. Jacek Rzepecki dr med. Andrzej Marcinkiewicz mgr Karina Michałowska mgr inż. Elżbieta Gapińska mgr Barbara Borowiecka mgr Kamilla Szcześniak mgr Katarzyna Rogowska mgr inż. Piotr Zwoliński mgr inż. Bogumił Kryska mgr Małgorzata Piotrowska Elżbieta Stodulska lic. Teresa Borowiecka mgr Aleksandra Piotrowska dr med. Beata Pepłońska dr Robert Klarecki, kier. administracyjny dr Robert Klarecki mgr Monika Kalinowska mgr Mariusz Marusiński mgr Aneta Szymańska-Kubiak inż. Andrzej Berner dr hab. Stanisław Tarkowski prof. IMP CENTRA DOSKONAŁOŚCI DZIAŁAJĄCE W RAMACH STRUKTURY POZIOMEJ Centrum Doskonałości: Biologia Molekularna i Epidemiologia Raka Środowiskowego i Zawodowego EPIMOL (Centre of Excellence in Molecular Biology and Epidemiology of Occupational & Environmental Cancer) Krajowe Centrum Promocji Zdrowia w Miejscu Pracy; Zakład Epidemiologii Środowiskowej, Pracownia Epidemiologii; Zakład Toksykologii i Kancerogenezy, Pracownia Biochemii Toksykologicznej, Pracownia Toksykologii Molekularnej, Krajowe Centrum Metod Alternatywnych do Oceny Toksyczności; Zakład Bezpieczeństwa Chemicznego, Pracownia Monitoringu Biologicznego. 10

11 Centrum Kompetencji: Zawodowe Uszkodzenia Słuchu HEARLOSS (Centre of Competence in the Field of Occupational Hearing Loss) Zakład Zagrożeń Fizycznych, Pracownia Hałasu i Wibracji; Klinika Audiologii i Foniatrii, Pracownia Audiologiczna, Pracownia Foniatryczna, Pracownia Logopedyczna, Pracownia Zaburzeń Równowagi. Centrum Testowania Substancji Chemicznych i Materiałów Biomedycznych CHEMBIOTEST (Centre of Excellence in Testing of Chemical Substances and Biomedical Materials) Laboratorium Badań Produktów Leczniczych i Weterynaryjnych w Systemie Jakości GMP; Zakład Toksykologii i Kancerogenezy, Pracownia Oceny Toksyczności, Pracownia Patologii, Krajowe Centrum Metod Alternatywnych do Oceny Toksyczności; Ośrodek Alergii Zawodowej i Zdrowia Środowiskowego, Poradnia Alergologiczna, Oddział Alergologiczny, Pracownia Diagnostyki Alergologicznej, Pracownia Dermatologii, Pracownia Immunologii Środowiskowej. KRAJOWY OŚRODEK DS. ORZECZNICTWA I AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH Klinika Chorób Zawodowych i Toksykologii, Oddział Chorób Zawodowych, Przychodnia Chorób Zawodowych; Zakład Polityki Zdrowotnej, Pracownia Organizacji i Zarządzania w Opiece Zdrowotnej. 11

12 12

13 13

14 2. RADA NAUKOWA INSTYTUTU MEDYCYNY PRACY W ŁODZI RADA NAUKOWA Przewodniczący Rady: prof. dr hab. med. Marcin Kamiński 1. dr hab. n. med. Alicja Bortkiewicz prof. IMP 2. prof. dr hab. Sławomir Czerczak 3. prof. dr hab. med. Jan Goch 4. dr hab. Jolanta Gromadzińska prof. IMP 5. prof. dr hab. med. Andrzej Grzybowski 6. prof. dr hab. med. Wojciech Hanke 7. prof. dr hab. Marek Jakubowski 8. prof. dr hab. med. Marek Janiak 9. prof. dr hab. med. Marta Kieć-Świerczyńska 10. dr hab. med. Zbigniew Kołaciński prof. IMP 11. dr Anna Kozajda 12. dr hab. med. Anna Krakowiak prof. IMP 13. dr med. Beata Kręcisz 14. prof. dr hab. Waldemar Lutz 15. dr hab. Irena Maniecka-Bryła prof. nadzw. UM 16. dr Dorota Merecz-Kot 17. dr hab. med. Ewa Niebudek-Bogusz prof. IMP 18. prof. dr hab. med. Cezary Pałczyński 19. dr Małgorzata Pawlaczyk-Łuszczyńska 20. dr Jolanta Przyłuska 21. prof. dr hab. med. Konrad Rydzyński 22. prof. dr hab. med. Anna Skoczyńska 23. dr hab. med. Jan Stetkiewicz prof. IMP 24. dr hab. med. Maciej Stępnik prof. IMP 25. prof. dr hab. med. Jacek Suzin 26. prof. dr hab. med. Marek Synder 27. dr hab. med. Irena Szadkowska-Stańczyk prof. IMP 28. prof. dr hab. med. Neonila Szeszenia-Dąbrowska 29. prof. dr hab. med. Mariola Śliwińska-Kowalska 14

15 30. dr hab. med. Jolanta Walusiak-Skorupa prof. IMP 31. dr med. Ewa Wągrowska-Koski 32. prof. dr hab. Wojciech Wąsowicz 33. dr med. Marta Wiszniewska 34. prof. dr hab. Maciej Zalewski 35. dr hab. Marek Zmyślony prof. IMP KOMISJA DS. OCENY WYKONANIA PLANU NAUKOWEGO Przewodniczący: prof. dr hab. med. Jan Goch Z-ca przewodniczącego: dr hab. med. Irena Szadkowska-Stańczyk prof. IMP Członkowie: 1. prof. dr hab. Sławomir Czerczak 2. dr hab. Jolanta Gromadzińska 3. prof. dr hab. Waldemar Lutz 4. dr Małgorzata Pawlaczyk-Łuszczyńska 5. dr Jolanta Przyłuska sekretarz 6. dr hab. med. Jan Stetkiewicz prof. IMP 7. prof. dr hab. med. Jacek Suzin 8. prof. dr hab. med. Neonila Szeszenia-Dąbrowska 9. prof. dr hab. med. Mariola Śliwińska-Kowalska 10. dr hab. med. Jolanta Walusiak-Skorupa prof. IMP 11. dr med. Ewa Wągrowska-Koski 12. prof. dr hab. Wojciech Wąsowicz 13. prof. dr hab. Maciej Zalewski 15

16 KOMISJA DS. STOPNI NAUKOWYCH W DZIEDZINIE NAUK MEDYCZNYCH W ZAKRESIE MEDYCYNY Przewodnicząca: prof. dr hab. med. Mariola Śliwińska-Kowalska Z-cy przewodniczącej: 1. prof. dr hab. med. Marta Kieć-Świerczyńska 2. dr hab. med. Jan Stetkiewicz prof. IMP Członkowie: 3. dr hab. n. med. Alicja Bortkiewicz prof. IMP 4. prof. dr hab. med. Jan Goch 5. prof. dr hab. med. Andrzej Grzybowski 6. prof. dr hab. med. Wojciech Hanke 7. prof. dr hab. med. Marek Janiak 8. prof. dr hab. med. Marcin Kamiński 9. dr hab. med. Zbigniew Kołaciński prof. IMP 10. dr hab. med. Anna Krakowiak prof. IMP 11. dr hab. med. Ewa Niebudek-Bogusz prof. IMP 12. prof. dr hab. med. Cezary Pałczyński 13. prof. dr hab. med. Konrad Rydzyński 14. prof. dr hab. med. Anna Skoczyńska 15. prof. dr hab. med. Jacek Suzin 16. prof. dr hab. med. Marek Synder 17. dr hab. med. Irena Szadkowska-Stańczyk prof. IMP 18. prof. dr hab. med. Neonila Szeszenia-Dąbrowska 19. dr hab. med. Jolanta Walusiak-Skorupa prof. IMP Osoba spoza Rady Naukowej mgr Paulina Kaliszczak sekretarz 16

17 KOMISJA DS. STOPNI NAUKOWYCH W DZIEDZINIE NAUK MEDYCZNYCH W ZAKRESIE BIOLOGII MEDYCZNEJ Przewodniczący: prof. dr hab. Wojciech Wąsowicz Z-cy przewodniczącego: 1. prof. dr hab. Marek Jakubowski 2. dr hab. med. Jan Stetkiewicz prof. IMP Członkowie: 3. dr hab. n. med. Alicja Bortkiewicz prof. IMP 4. prof. dr hab. Sławomir Czerczak 5. dr hab. Jolanta Gromadzińska prof. IMP 6. prof. dr hab. med. Marek Janiak 7. prof. dr hab. med. Marcin Kamiński 8. dr hab. med. Anna Krakowiak prof. IMP 9. prof. dr hab. Waldemar Lutz 10. prof. dr hab. med. Konrad Rydzyński 11. dr hab. med. Maciej Stępnik prof. IMP 12. prof. dr hab. med. Mariola Śliwińska-Kowalska 13. prof. dr hab. Maciej Zalewski 14. dr hab. Marek Zmyślony prof. IMP Osoba spoza Rady Naukowej mgr Paulina Kaliszczak sekretarz KOMISJA DS. STOPNI NAUKOWYCH W DZIEDZINIE NAUK O ZDROWIU Przewodnicząca: dr hab. med. Irena Szadkowska-Stańczyk prof. IMP Z-ca przewodniczącej: prof. dr hab. med. Wojciech Hanke 17

18 Członkowie: 11. dr hab. n. med. Alicja Bortkiewicz prof. IMP 12. prof. dr hab. Sławomir Czerczak 13. prof. dr hab. med. Jan Goch 14. prof. dr hab. med. Andrzej Grzybowski 15. dr hab. med. Irena Maniecka-Bryła prof. nadzw. UM 16. prof. dr hab. med. Cezary Pałczyński 17. prof. dr hab. med. Konrad Rydzyński 18. prof. dr hab. med. Marek Synder 19. prof. dr hab. med. Neonila Szeszenia-Dąbrowska 20. prof. dr hab. med. Mariola Śliwińska-Kowalska 21. dr hab. med. Jolanta Walusiak-Skorupa prof. IMP 22. dr hab. Marek Zmyślony prof. IMP Osoba spoza Rady Naukowej mgr Paulina Kaliszczak sekretarz KOMISJA DS. KWALIFIKACJI OSÓB NA STANOWISKA PRACOWNIKÓW NAUKOWYCH Przewodniczący: prof. dr hab. Sławomir Czerczak Z-ca przewodniczącego: dr hab. med. Jolanta Walusiak-Skorupa prof. IMP Członkowie: 1. dr. hab. n. med. Alicja Bortkiewicz prof. IMP 2. prof. dr hab. med. Marta Kieć-Świerczyńska 3. dr Anna Kozajda 4. dr med. Beata Kręcisz 5. prof. dr hab. Waldemar Lutz 6. dr hab. med. Jan Stetkiewicz prof. IMP 7. dr hab. med. Maciej Stępnik prof. IMP 18

19 8. dr hab. med. Irena Szadkowska-Stańczyk prof. IMP 9. prof. dr hab. med. Neonila Szeszenia-Dąbrowska 10. prof. dr hab. Wojciech Wąsowicz 11. dr med. Marta Wiszniewska 12. dr hab. Marek Zmyślony prof. IMP Osoba spoza Rady Naukowej mgr Sylwia Zając sekretarz KOMISJA OCENIAJĄCA DOROBEK PRACOWNIKÓW NAUKOWYCH Przewodniczący: prof. dr hab. med. Mariola Śliwińska-Kowalska Członkowie: 1. dr hab. n. med. Alicja Bortkiewicz prof. IMP 2. prof. dr hab. med. Wojciech Hanke 3. dr Dorota Merecz-Kot 4. dr hab. med. Jolanta Walusiak-Skorupa prof. IMP 5. prof. dr hab. Wojciech Wąsowicz 6. bezpośredni zwierzchnik służbowy ocenianego pracownika Osoba spoza Rady Naukowej mgr Aleksandra Piotrowska sekretarz 19

20 POSIEDZENIA RADY NAUKOWEJ 25 lutego 2011 r. odbyło się LXLI/IX posiedzenie Rady Naukowej Po otwarciu posiedzenia i przyjęciu porządku obrad przyjęto protokół LXL/VIII posiedzenia Rady Naukowej w dniu 17 grudnia 2010 r.: Uchwalono zmiany w statucie Instytutu; Rozpatrzono wniosek Komisji ds. stopni naukowych w sprawie nadania mgr Annie Kozajdzie oraz mgr. Piotrowi Politańskiemu stopnia doktora nauk medycznych w zakresie biologii medycznej; Przedstawiono wniosek Zespołu w przedmiocie czynności przewodu habilitacyjnego dr. med. Macieja Stępnika w sprawie dopuszczenia do kolokwium habilitacyjnego; Nadano stopień doktora habilitowanego dr. med. Maciejowi Stępnikowi; Rozpatrzono wnioski Komisji ds. stopni naukowych w sprawie zmiany promotora, tytułu rozprawy doktorskiej, recenzenta, członka komisji przeprowadzającej egzaminy doktorskie z dyscypliny podstawowej, dyscypliny dodatkowej oraz języka obcego nowożytnego w przewodzie doktorskim mgr. Marcina Brodeckiego; Powołano Zespół w celu przygotowania wniosków dotyczących czynności postępowania o nadanie tytułu profesora nauk medycznych dr hab. Jolanty Gromadzińskiej prof. IMP; Powołano Zespół w celu zaopiniowania wniosku o wszczęcie przewodu habilitacyjnego dr inż. Małgorzaty Pawlaczyk-Łuszczyńskiej w dziedzinie nauk o zdrowiu na podstawie rozprawy habilitacyjnej pt. Ocena uciążliwości hałasu niskoczęstotliwościowego w środowisku pracy oraz jego wpływu na funkcje umysłowe ; Zaopiniowano wnioski Komisji ds. kwalifikacji osób na stanowiska pracowników naukowych w sprawie zatrudnienia na stanowisku adiunkta: dr Ewy Jabłońskiej i dr Joanny Arkusz; Zaopiniowano program studiów podyplomowych Zdrowie publiczne i środowiskowe. 14 czerwca 2011 r. odbyło się LXLII/X posiedzenie Rady Naukowej Po otwarciu posiedzenia i przyjęciu porządku obrad przyjęto protokół z LXLI/IX posiedzenia Rady Naukowej w dniu 25 lutego 2011 r.: 20

21 Zaopiniowano i przyjęto Sprawozdanie z działalności Instytutu za rok 2010 ; Zaopiniowano Sprawozdanie finansowe Instytutu za rok 2009 ; Zaopiniowano i przyjęto Plan działalności Instytutu na rok 2011 ; Uchwalono Regulamin wyborów do Rady Naukowej ; Przedstawiono Sprawozdanie z wyników przeglądu kadrowego Zespołu oceniającego dorobek pracowników naukowych; Przedstawiono wniosek Zespołu w przedmiocie czynności przewodu habilitacyjnego dr med. Ewy Niebudek-Bogusz w sprawie dopuszczenia do kolokwium habilitacyjnego; Nadano stopień doktora habilitowanego nauk medycznych w zakresie medycyny dr med. Ewy Niebudek-Bogusz; Poparto wniosek Zespołu w przedmiocie nadania tytułu profesora nauk medycznych dr hab. med. Irenie Szadkowskiej-Stańczyk i skierowanie go do Centralnej Komisji w celu przeprowadzenia dalszych czynności; Rozpatrzono wnioski Zespołu w przedmiocie postępowania o nadanie tytułu profesora dr hab. Jolancie Gromadzińskiej w przedmiocie wszczęcia postępowania o nadanie tytułu profesora nauk medycznych oraz wyznaczenia recenzentów; Rozpatrzono wnioski Komisji ds. stopni naukowych w sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego w dziedzinie nauk o zdrowiu, wyznaczenia promotora i recenzentów mgr. Piotrowi Sakowskiemu; Zaopiniowano wnioski Komisji ds. kwalifikacji osób na stanowiska pracowników naukowych w sprawie zatrudnienia na stanowisku profesora nadzwyczajnego dr hab. med. Macieja Stępnika. 13 października 2011 r. odbyło się I/2011 posiedzenie Rady Naukowej Po otwarciu posiedzenia i przyjęciu porządku obrad przyjęto protokół z LXLII/X posiedzenia Rady Naukowej w dniu 14 czerwca 2011 r.: Ukonstytuowała się Rada Naukowa Instytutu Medycyny Pracy w Łodzi im. prof. dra med. Jerzego Nofera; Uchwalono Regulamin Rady Naukowej; Przyjęto Regulamin wyróżnienia rozprawy doktorskiej; 21

22 Zaopiniowano wnioski Komisji ds. kwalifikacji osób na stanowiska pracowników naukowych w sprawie zatrudnienia na stanowisku profesora zwyczajnego prof. dr hab. med. Marty Kieć-Świerczyńskiej i dr hab. med. Ireny Szadkowskiej-Stańczyk oraz w sprawie zatrudnienia na stanowisku adiunkta dr med. Ewy Wągrowskiej-Koski i dr Zuzanny Szubert; Zamknięto przewody doktorskie mgr. Marcina Brodeckiego, mgr Dobrosławy Gradeckiej-Meesters, mgr Anny Pałaszewskiej-Tkacz w dziedzinie nauk medycznych w zakresie biologii medycznej oraz lek. Mirosławy Wiese w dziedzinie nauk medycznych w zakresie medycyny. 13 grudnia 2011 r. odbyło się II/2011 posiedzenie Rady Naukowej Po otwarciu posiedzenia i przyjęciu porządku obrad przyjęto protokół z I/2011 posiedzenia Rady Naukowej w dniu 13 października 2011 r.: Rozpatrzono wniosek o powołanie Zespołu oceniającego dorobek naukowy w celu przygotowania wniosku dotyczącego czynności w postępowaniu o nadanie tytułu naukowego profesora nauk medycznych dr. hab. med. Włodzimierzowi Stelmachowi; Powołano 3 członków komisji habilitacyjnej w postępowaniu habilitacyjnym dr med. Ewy Zamysłowskiej-Szmytke; recenzenta prof. dr hab. Marka Jakubowskiego, sekretarza dr hab. med. Annę Krakowiak prof. IMP oraz członka Komisji prof. dr hab. med. Martę Kieć-Świerczyńską; Nadano stopień naukowy doktora nauk medycznych w zakresie medycyny lek. Oscarowi Zambrano Quispe oraz stopień naukowy doktora nauk medycznych w zakresie biologii medycznej mgr inż. Małgorzacie Kucharskiej; Rozpatrzono wniosek Rady Naukowej do Dyrektora Instytutu w przedmiocie mianowania na stanowisko profesora zwyczajnego na czas nieokreślony prof. dr hab. med. Marioli Śliwińskiej-Kowalskiej oraz prof. dr hab. med. Marty Kieć- Świerczyńskiej; Zaopiniowano wnioski Komisji ds. kwalifikacji osób na stanowiska pracowników naukowych w przedmiocie zatrudnienia na stanowiskach: profesora zwyczajnego - prof. dr hab. Marka Jakubowskiego, profesora nadzwyczajnego - dr hab. med. Ewy Niebudek-Bogusz, adiunkta dr Anny Kozajdy i dr Piotra Politańskiego; 22

23 Zaopiniowano kandydatów na funkcje zastępcy dyrektora prof. dr hab. med. Marioli Śliwińskiej-Kowalskiej i kierowników komórek organizacyjnych - dr hab. med. Ireny Szadkowskiej-Stańczyk prof. IMP, prof. dr hab. med. Marty Kieć-Świerczyńskiej, dr. Piotra Politańskiego, mgr Kariny Michałowskiej, mgr. inż. Bogumiła Kryskę, mgr inż. Elżbiety Gapińskiej i dr Beaty Janasik; Rozpatrzono wnioski Komisji ds. stopni naukowych w dziedzinie nauk o zdrowiu w przedmiocie wszczęcia przewodów doktorskiego w dziedzinie nauk o zdrowiu, wyznaczenia promotora i recenzentów mgr. Marcinowi Brodeckiemu, mgr Annie Pałaszewskiej-Tkacz, mgr Ewelinie Woźnickiej; Zaopiniowano Regulamin określający zasady i tryb przeprowadzania Konkursu na stanowiska naukowe. ORGANIZACJE ZWIĄZKOWE Komisja Zakładowa NSZZ Solidarność przy Instytucie Medycyny Pracy im. prof. dra med. Jerzego Nofera w Łodzi Przewodnicząca: Alicja Roszkowicz Z-ca przewodniczącej: dr hab. n. med. Alicja Bortkiewicz prof. IMP Sekretarz: Ewa Zalewska Skarbnik: mgr Danuta Nowicka Członkowie: Anna Kucharska mgr Ewa Twardowska mgr Mariola Wojda Zarząd Związku Zawodowego Pracowników IMP Przewodnicząca: mgr Iwona Rogalska Z-ca przewodniczącego: mgr inż. Piotr Krauze Skarbnik: Elżbieta Miazek Zarząd Terenowego Oddziału Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Lekarzy Przewodniczący: brak Z-ca przewodniczącego: dr med. Jacek Rzepecki Skarbnik: dr med. Paweł Gruchała Sekretarz: dr med. Marta Fiszer 23

24 Zarząd Terenowego Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pielęgniarek i Położnych przy Instytucie Medycyny Pracy im. prof. dra med. Jerzego Nofera w Łodzi Przewodnicząca: Renata Rubaszewska Z-ca przewodniczącej: Agnieszka Kleczyńska Sekretarz: mgr Marta Swarzyńska Skarbnik: Bożena Gozdek Członek: Anna Tulińska Zakładowa Organizacja Związkowa Niezależnego Związku Zawodowego Pracowników Diagnostyki Laboratoryjnej Województwa Łódzkiego Pełnomocnik: mgr Anna Pirowicz 24

25 3. KADRA INSTYTUTU MEDYCYNY PRACY W 2011 ROKU 25

26 SAMODZIELNI PRACOWNICY NAUKOWO-BADAWCZY z tytułem naukowym profesora (12 osób) Czerczak Sławomir, Gralewicz Sławomir, Hanke Wojciech, Jakubowski Marek, Kieć-Świerczyńska Marta, Pałczyński Cezary, Rydzyński Konrad, Sułkowski Wiesław, Szeszenia-Dąbrowska Neonila, Śliwińska-Kowalska Mariola, Wąsowicz Wojciech, Wrońska-Nofer Teresa ze stopniem doktora habilitowanego (14 osób) Bortkiewicz Alicja, Gromadzińska Jolanta, Krakowiak Anna, Kalinka Jarosław, Kołaciński Zbigniew, Makowiec-Dąbrowska Teresa, Niebudek-Bogusz Ewa, Sińczuk-Walczak Halina, Stetkiewicz Jan, Stępnik Maciej, Szadkowska-Stańczyk Irena, Tarkowski Stanisław, Walusiak-Skorupa Jolanta, Zmyślony Marek 26

27 27 II. STRUKTURA ZADAŃ

28 1. GŁÓWNE KIERUNKI BADAWCZE Plan naukowy Instytutu przyjęty na 2011 rok obejmował 196 zadań, w tym 68 tematów statutowych. Łącznie zrealizowano 307 zadań w poszczególnych komórkach w ramach następujących głównych kierunków badawczych: identyfikacja oraz ocena zagrożeń spowodowanych czynnikami chemicznymi, tworzenie systemu zapobiegania negatywnym skutkom zdrowotnym, identyfikacja czynników genetycznych decydujących o indywidualnej wrażliwości na czynniki chemiczne, patologia zawodowa zasady wczesnej diagnostyki, profilaktyki i orzecznictwa, patogeneza, diagnostyka i terapia zatruć ostrych i przewlekłych, ocena biologicznego działania i zdrowotnych skutków ekspozycji na pyły przemysłowe, ocena narażenia na szkodliwe czynniki biologiczne w środowisku pracy, ocena biologicznego działania i zdrowotnych skutków ekspozycji na hałas i pola elektromagnetyczne, ocena ekspozycji na radon i produkty jego rozpadu oraz promieniowanie rentgenowskie, fizjologiczna, psychologiczna i psychospołeczna ocena uciążliwości pracy i zdolności do pracy oraz opracowanie zasad doboru zawodowego, ocena środowiskowych zagrożeń zdrowia, epidemiologiczna ocena ryzyka zdrowotnego ekspozycji zawodowej i środowiskowej, promocja zdrowia w miejscu pracy, organizacja ochrony zdrowia pracujących, programy nauczania oraz kształcenia w zakresie medycyny pracy, higieny pracy oraz zdrowia publicznego, systemy kontroli i zapewniania jakości. 28

29 2. REALIZACJA ZADAŃ W 2011 ROKU WEDŁUG PODSTAWOWYCH ŹRÓDEŁ FINANSOWANIA Jednostka organizacyjna Tematy statutowe Projekty Badawcze Zamawiane PBZ Granty Umowy międzynarodowe SPB POIG POKL MZ Działalność lecznicza Pozostałe umowy* Razem zaplanowane 1. Biuro Zapewnienia Jakości Z. Polityki Zdrowotnej 1 (+1) (+1) Krajowe Centrum Promocji (+1) Zdrowia w Miejscu Pracy 4. Z. Epidemiologii (+1) Środowiskowej 5. Z. Środowiskowych Zagrożeń Zdrowia 6. Z. Fizjol. Pracy i Ergonomii Psychologii Pracy Laboratorium Badań Produktów Leczniczych i Weterynaryjnych 9. Z. Toksykologii i (+1) 3 (+1) Kancerogenezy 10. Z. Bezpieczeństwa 11 (+1) Chemicznego 11. Z. Ochrony Radiologicznej Z. Zagrożeń Fizycznych Dział Zarządzania Wiedzą Klinika Chorób Zawodowych i Toksykologii: - Oddział Chorób Zawodowych - Oddział Toksykologii - Ośrodek Alergii Zawodowej Klinika Audiologii i Foniatrii Ogółem zaplanowanych Ogółem zrealizowanych * umowy z podmiotami gospodarczymi **różnica pomiędzy umowami zaplanowanymi a zrealizowanymi wynosi 104 umowy ogółem dla IMP W stosunku do przyjętego planu wzrost liczby wykonanych zadań dotyczył: tematów statutowych 2 grantów 1 umów międzynarodowych 4 pozostałych umów **

30 3. SIECI NAUKOWE Centrum Zaawansowanych Technologii BioTechMed Instytut Medycyny Pracy w Łodzi w dniu 23 stycznia 2004 roku podpisał umowę konsorcjum na nowo utworzone Centrum Zaawansowanych Technologii BioTechMed w Łodzi, w skład którego wchodzi 6 jednostek naukowych i 15 przedsiębiorstw. Koordynatorem Centrum jest Politechnika Łódzka. Główne cele Centrum to: wspólne prowadzenie wieloletnich prac badawczo-rozwojowych i badawczowdrożeniowych ukierunkowanych na opracowanie nowych technologii i usług służących ochronie i poprawie zdrowia ludzi oraz ochronie środowiska, transfer zaawansowanych technologii i najlepszych dostępnych technik z tego zakresu do praktyki gospodarczej, tworzenie firm typu spin-off/start-up wykorzystujących wyniki prac prowadzonych w Centrum Zaawansowanych Technologii BioTechMed, prowadzenie zintegrowanej działalności edukacyjnej, szkoleniowej i ekspertyzowej. 30

31 4. EKSPERTYZY, OPINIE, ORZECZENIA Wykonane w 2011 roku opracowania dla potrzeb Ministerstwa Zdrowia, Inspekcji Sanitarnej, służby medycyny pracy, sądów, prokuratury, podmiotów gospodarczych dotyczyły m. in.: diagnostyki i orzecznictwa w zakresie chorób zawodowych oraz kwalifikacji do pracy, pomiarów pola elektromagnetycznego dla celów bezpieczeństwa i higieny pracy, oceny narażenia zawodowego na szkodliwe czynniki biologiczne, oceny narażenia radiacyjnego w miejscu pracy, oznaczeń stężeń włókien azbestu w próbkach powietrza oraz próbkach materiałów, oceny narażenia zawodowego na pyły przemysłowe, oznaczeń toksyn w ślinie i w moczu, badań produktów leczniczych i wyrobów medycznych o dopuszczalności do stosowania u ludzi. Jednostka organizacyjna Ekspertyzy, opinie, orzeczenia (n) Zakład Bezpieczeństwa Chemicznego 288 Zakład Toksykologii i Kancerogenezy 3 Zakład Środowiskowych Zagrożeń Zdrowia 1184 Zakład Psychologii Pracy 1 Zakład Zagrożeń Fizycznych 1 Klinika Chorób Zawodowych i Toksykologii 2261 Laboratorium Badań Produktów Leczniczych i Weterynaryjnych w Systemie Jakości GMP 300 Zakład Ochrony Radiologicznej 86 Razem

32 5. KOMISJA BIOETYCZNA W 2011 roku odbyło się 5 posiedzeń Komisji Bioetycznej. Komisja opiniowała: 8 wniosków Zakładu Psychologii Pracy, 4 wnioski Zakładu Toksykologii i Kancerogenezy, 4 wnioski Kliniki Chorób Zawodowych i Toksykologii, 3 wnioski Ośrodka Alergii Zawodowej i Zdrowia Środowiskowego, 1 wniosek Zakładu Fizjologii Pracy i Ergonomii, 1 wniosek Zakładu Bezpieczeństwa Chemicznego, 1 wniosek Zakładu Ochrony Radiologicznej, 1 wniosek Zakładu Epidemiologii Środowiskowej. Ponadto Komisja zaopiniowała 2 wnioski pochodzenia zewnętrznego: 1 wniosek Szkoły Głównej Służby Pożarniczej, 1 wniosek pracownika naukowego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi. 32

33 33 III. OSIĄGNIĘCIA INSTYTUTU

34 1. POTENCJAŁ NAUKOWY A. UPRAWNIENIA DO NADAWANIA STOPNI NAUKOWYCH Dziedzina Biologia medyczna Medycyna Nauki o zdrowiu Stopień naukowy doktor nauk medycznych, doktor habilitowany doktor nauk medycznych, doktor habilitowany doktor nauk o zdrowiu B. ROZWÓJ KADRY NAUKOWEJ wszczęte przewody doktorskie: mgr Piotr Sakowski Współpraca lekarza i pielęgniarki w ochronie zdrowia pracujących opracowanie zaleceń dla dobrej praktyki w medycynie pracy w Polsce Promotor: prof. dr hab. med. Wojciech Hanke Recenzenci: dr hab. Bogdan Jaremin prof. nadzw. GUMed, dr hab. med. Jolanta Walusiak- Skorupa prof. IMP mgr Marcin Brodecki Ocena wielkości narażenia radiacyjnego soczewek oczu personelu medycznego podczas zabiegów kardiologicznych wykonywanych pod kontrolą promieniowania rentgenowskiego Promotor: dr hab. Marek Zmyślony prof. IMP Recenzenci: dr hab. Andrzej Korejwo prof. nadzw. UŁ, dr hab. med. Jan Stetkiewicz prof. IMP mgr Anna Pałaszewska-Tkacz Analiza wypadków chemicznych w Polsce w latach ocena przydatności istniejących danych w procesie szacowania ryzyka zdrowotnego Promotor: prof. dr hab. Sławomir Czerczak Recenzenci: prof. dr hab. Wiesław Szymczak, dr hab. med. Jan Stetkiewicz prof. IMP mgr Ewelina Woźnicka Ocena przydatności Skali Dyskomfortu Traktu Głosowego (VTD) w diagnozowaniu i rehabilitacji zaburzeń głosu o podłożu zawodowym Promotor: dr hab. med. Ewa Niebudek-Bogusz prof. IMP 34

35 Recenzenci: prof. dr hab. n. med. Wiesław Konopka, dr hab. med. Jolanta Walusiak-Skorupa prof. IMP wszczęte postępowanie habilitacyjne: dr med. Ewa Zamysłowska-Szmytke Członkowie Komisji habilitacyjnej powołani przez Radę Naukową: recenzent: prof. dr hab. Marek Jakubowski sekretarz: dr hab. med. Anna Krakowiak prof. IMP członek: prof. dr hab. med. Marta Kieć-Świerczyńska wszczęte postępowanie o nadanie tytułu profesora zwyczajnego: dr hab. Jolanta Gromadzińska prof. IMP Recenzenci powołani przez Radę Naukową: prof. dr hab. Grzegorz Bartosz, prof. dr hab. Ryszard Oliński zakończone przewody doktorskie: mgr Anna Kozajda Endotoksyny β - (1-3) glukany i ergosterol jako wskaźniki narażenia na czynniki biologiczne w środowisku pracy sortowni odpadów komunalnych oraz ich wpływ na czynność układu oddechowego pracowników Promotor: dr hab. med. Irena Szadkowska-Stańczyk prof. IMP Recenzenci: prof. dr hab. med. Cezary Pałczyński, prof. dr hab. Zofia Żakowska mgr Piotr Politański Skojarzone działanie pól elektromagnetycznych i hałasu na procesy oksydacyjne zachodzące w narządzie słuchu Promotor: dr hab. Marek Zmyślony prof. IMP Recenzenci: dr hab. n. med. Alicja Bortkiewicz prof. IMP, dr hab. med. Waldemar Narożny prof. nadzw. GUMed lek. Oscar Zambrano Quispe Ocena markerów stresu oksydacyjnego oraz stopnia uszkodzenia materiału genetycznego u pacjentek z rakiem piersi Promotor: dr hab. Jolanta Gromadzińska prof. IMP Recenzenci: prof. dr hab. Bronisław Zachara, dr hab. med. Piotr Potemski prof. nadzw. UM 35

36 mgr inż. Małgorzata Kucharska Narażenie personelu medycznego sali operacyjnej na anestetyki: ocena poziomu narażenia i niektórych biomarkerów skutków zdrowotnych Promotor: prof. dr hab. Teresa Wrońska-Nofer Recenzenci: prof. dr hab. Jadwiga Szymańska, prof. dr hab. Sławomir Czerczak zakończone przewody habilitacyjne: dr med. Maciej Stępnik Badania mechanizmów działania toksycznego nieorganicznych związków arsenu Recenzenci: prof. dr hab. Waldemar Lutz, prof. dr hab. Hieronim Bartel, prof. dr hab. med. Tadeusz Cichocki, prof. dr hab. Maciej Zabel dr med. Ewa Niebudek-Bogusz Zastosowanie analizy akustycznej głosu z próbą obciążeniową w dysfoniach zawodowych Recenzenci: prof. dr hab. med. Maciej Miziołek, prof. dr hab. med. dr h.c. Andrzej Obrębowski, prof. dr hab. med. Czesław Stankiewicz, prof. dr hab. med. Henryk Skarżyński zamknięte przewody doktorskie: lek. Mirosława Wiese Stężenie cholesterolu i jego frakcji we krwi a podejmowanie działań samobójczych mgr Anna Pałaszewska-Tkacz Analiza wypadków chemicznych w Polsce w latach ocena przydatności istniejących danych w procesie szacowania ryzyka zdrowotnego mgr Marcin Brodecki Ocena wielkości narażenia radiacyjnego soczewek oczu personelu medycznego podczas zabiegów kardiologicznych wykonywanych pod kontrolą promieniowania rentgenowskiego mgr Dobrosława Gradecka-Meesters Określenie genotoksycznego/kancerogennego działania arsenu i modulacja tych efektów przez selen oraz ocena zmian cytogenetycznych w tkankach nowotworowych myszy C57b1/6J 36

37 ROZWÓJ KADRY NAUKOWEJ W IMP W OKRESIE Doktor Doktor habilitowany Rok osoby spoza IMP pracownicy IMP osoby spoza IMP pracownicy IMP Profesor Razem

38 W 2011 roku stopień naukowy doktora uzyskały 4 osoby, w tym 3 z Instytutu. Stopień naukowy doktora habilitowanego uzyskały 2 osoby. Wszczęto 4 przewody doktorskie, jedno postępowanie habilitacyjne i jedno postępowanie o nadanie tytułu profesora. Zamknięto 4 przewody doktorskie. C. UDZIAŁ W KRAJOWYCH TOWARZYSTWACH I ORGANIZACJACH NAUKOWYCH KOMITETY NAUKOWE I KOMISJE POLSKIEJ AKADEMII NAUK Komitet Chemii Analitycznej Komisja Analityki Sądowej: prof. dr hab. Marek Jakubowski Komitet Fizyki Medycznej, Radiobiologii i Diagnostyki Obrazowej Komisja Higieny Radiacyjnej i Radiobiologii: dr hab. Marek Zmyślony prof. IMP Komisja Biologicznych Skutków Promieniowania Niejonizującego: dr hab. Marek Zmyślony prof. IMP Komitet Epidemiologii i Zdrowia Publicznego: prof. dr hab. med. Wojciech Hanke, dr hab. Stanisław Tarkowski prof. IMP Komitet Patofizjologii Klinicznej Komisja Patofizjologii Słuchu, Mowy i Zaburzeń Komunikacyjnych: prof. dr hab. med. Wiesław Sułkowski Komitet Badań nad Zagrożeniami Zespół ds. Zagrożeń Stanu Zdrowotnego Społeczeństwa: prof. dr hab. med. Konrad Rydzyński przewodniczący zespołu KOMITETY MINISTERSTWA NAUKI Komitet Ewaluacji Jednostek Naukowych MNiSW prof. dr hab. med. Wojciech Hanke Zespół Specjalistów do spraw oceny wniosków o finansowanie zakupu lub wytworzenia aparatury naukowo-badawczej stanowiącej dużą infrastrukturę badawczą oraz inwestycji budowlanych służących potrzebom badań naukowych lub prac rozwojowych prof. dr hab. Wojciech Wąsowicz 38

39 ZESPOŁY EKSPERCKIE MINISTERSTWA ZDROWIA Konsultant Krajowy w dziedzinie medycyny pracy: dr med. Ewa Wągrowska-Koski Konsultant Wojewódzki w dziedzinie medycyny pracy dla woj. łódzkiego: dr hab. med. Jolanta Walusiak-Skorupa prof. IMP Konsultant Wojewódzki w dziedzinie toksykologii klinicznej dla woj. łódzkiego: dr hab. med. Zbigniew Kołaciński prof. IMP Krajowy punkt kontaktowy ds. walidacji metod alternatywnych w Polsce: dr hab. med. Maciej Stępnik prof. IMP Międzyresortowy Zespół Koordynacyjny Narodowego Programu Zdrowia prof. dr hab. med. Wojciech Hanke koordynator Celu operacyjnego 6 Zmniejszenie narażenia na czynniki szkodliwe w środowisku życia i pracy oraz ich skutków zdrowotnych i poprawa stanu sanitarnego kraju. Międzyresortowa Komisja ds. Najwyższych Dopuszczalnych Stężeń i Natężeń Czynników Szkodliwych dla Zdrowia w Środowisku Pracy: prof. dr hab. Marek Jakubowski wiceprzewodniczący, prof. dr hab. Sławomir Czerczak, dr Jan Gromiec grupa ekspertów ds. promieniowania elektromagnetycznego: dr Halina Aniołczyk, dr hab. n. med. Alicja Bortkiewicz prof. IMP, dr hab. Marek Zmyślony prof. IMP grupa ekspertów ds. pyłów przemysłowych: dr Aleksandra Maciejewska, mgr Grażyna Stroszejn-Mrowca grupa ekspertów ds. czynników chemicznych: prof. dr hab. Marek Jakubowski przewodniczący, prof. dr hab. Sławomir Czerczak sekretarz, prof. dr hab. Sławomir Gralewicz, dr hab. Jolanta Gromadzińska prof. IMP, dr Jan Gromiec, prof. dr hab. med. Wojciech Hanke prof. IMP, mgr inż. Małgorzata Kupczewska-Dobecka, dr Danuta Ligocka, dr hab. med. Maciej Stępnik, dr Krystyna Sitarek, dr hab. Wiesław Szymczak prof. dr hab. Wojciech Wąsowicz prof. dr hab. med. Jan Stetkiewicz prof. IMP grupa ekspertów ds. czynników fizycznych: dr Małgorzata Pawlaczyk-Łuszczyńska grupa ekspertów ds. czynników biologicznych: dr hab. med. Irena Szadkowska- Stańczyk prof. IMP grupa ekspertów ds. aktualizacji wykazu czynników rakotwórczych: prof. dr hab. Sławomir Czerczak przewodniczący, mgr inż. Katarzyna Konieczko, mgr Anna Pałaszewska-Tkacz Rada Naukowa Programu Opracowanie i wdrożenie programu profilaktycznego w zakresie wczesnego wykrywania nowotworów układu moczowo-płciowego 39

40 u pracujących mężczyzn w wieku od 45 roku życia (45 +) : dr med. Ewa Wągrowska- Koski Zespół ds. Oceny Produktów Biobójczych: dr hab. Jolanta Gromadzińska prof. IMP, prof. dr hab. Wojciech Wąsowicz, dr Krystyna Sitarek, dr Joanna Arkusz, dr hab. med. Jan Stetkiewicz prof. IMP Zespól ds. Toksykologii Produktów Biobójczych: prof. dr hab. Wojciech Wąsowicz Zespół ds. aktualizacji wykazu czynników rakotwórczych: dr Krystyna Sitarek Zespół ds. implementacji Dyrektywy 2010/32/UE z dnia 10 maja 2010 r. w sprawie wykonania umowy ramowej dotyczącej zapobiegania zranieniom ostrymi narzędziami w sektorze szpitali i opieki zdrowotnej zawartej między HOSPEM z EPSU: lek. Marcin Rybacki Zespół ds. opracowania projektu ustawy o profilaktyce chorób nowotworowych: dr med. Ewa Wągrowska-Koski przewodnicząca Zespół Ekspertów do zaopiniowania danych o spełnieniu przez jednostkę kryteriów uprawniających do ubiegania się o wpis na listę Ministra Zdrowia do prowadzenia specjalizacji i staży kierunkowych w dziedzinie epidemiologii: prof. dr hab. med. Wojciech Hanke Zespół Ekspertów w dziedzinie zdrowia publicznego i zdrowia środowiskowego: dr hab. Stanisław Tarkowski prof. IMP Zespół Ekspertów w dziedzinie neurologopedii: prof. dr hab. med. Wiesław Sułkowski Zespół Ekspertów do prac nad Centralną Bazą Świadczeń Opieki Zdrowotnej z zakresu medycyny pracy: dr med. Ewa Wągrowska-Koski, dr hab. med. Jolanta Walusiak-Skorupa prof. IMP Zespół Ekspertów ds. akredytacji placówek specjalizujących się w audiologii i foniatrii: prof. dr hab. med. Wiesław Sułkowski przewodniczący Zespół Ekspertów ds. Polskich Priorytetów w Trakcie Prezydentury Polski w Unii Europejskiej: prof. dr hab. med. Cezary Pałczyński Zespół Ekspertów ds. specjalizacji w dziedzinie zdrowia publicznego: dr hab. Stanisław Tarkowski prof. IMP dr med. Ewa Wągrowska-Koski Zespół Ekspertów ds. opracowania programów specjalizacji z medycyny pracy: dr med. Ewa Wągrowska-Koski Zespół Konsultanta Krajowego w dziedzinie audiologii i foniatrii: prof. dr hab. med. Mariola Śliwińska-Kowalska 40

41 Zespół Konsultanta Krajowego w dziedzinie otorynolaryngologii: prof. dr hab. med. Mariola Śliwińska-Kowalska Zespół Specjalistów ds. opiniowania wytycznych szacowania ryzyka zawodowego czynników rakotwórczych: dr hab. med. Irena Szadkowska-Stańczyk prof. IMP Wojewódzka Komisja ds. Oceny Oddziaływania na środowisko: dr hab. Stanisław Tarkowski prof. IMP RADY NAUKOWE Rada Naukowa Centralnego Instytutu Ochrony Pracy: prof. dr hab. Marek Jakubowski Rada Naukowa Instytutu Fizjologii i Patologii Słuchu w Warszawie: prof. dr hab. med. Wiesław Sułkowski Rada Naukowa Instytutu Ginekologii i Położnictwa Uniwersytetu Medycznego w Łodzi: prof. dr hab. med. Wojciech Hanke Rada Naukowa Wydziału Fizjoterapii Uniwersytetu Medycznego: prof. dr hab. med. Mariola Śliwińska-Kowalska Rada Naukowa Wydziału Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Medycznego: prof. dr hab. med. Teresa Makowiec-Dąbrowska, prof. dr hab. med. Cezary Pałczyński, dr hab. med. Irena Szadkowska-Stańczyk prof. IMP Rada Naukowa Wojskowego Instytutu Higieny i Epidemiologii: dr hab. med. Zbigniew Kołaciński prof. IMP TOWARZYSTWA NAUKOWE Łódzkie Towarzystwo Naukowe: prof. dr hab. med. Neonila Szeszenia-Dąbrowska Łódzkie Towarzystwo Pedagogiczne: dr Piotr Plichta członek Zarządu Głównego Polskie Towarzystwo Alergologiczne: prof. dr hab. med. Marta Kieć-Świerczyńska członek Zarządu Głównego, przewodnicząca Komisji ds. Nauczania Podyplomowego Zarządu Głównego, sekretarz Oddziału Łódzkiego, z-ca przewodniczącego Sekcji Dermatologii, prof. dr hab. med. Cezary Pałczyński przewodniczący Oddziału Łódzkiego Pozostali członkowie: dr med. Wojciech Dudek, dr med. Patrycja Krawczyk-Szulc, dr med. Dominika Świerczyńska-Machura, prof. dr hab. med. Mariola Śliwińska- Kowalska, dr hab. med. Jolanta Walusiak-Skorupa prof. IMP, dr Marta Wiszniewska, dr med. Tomasz Wittczak 41

42 Polskie Towarzystwo Audiologiczne i Foniatryczne: prof. dr hab. med. Mariola Śliwińska- Kowalska przewodnicząca, dr med. Ewa Niebudek-Bogusz sekretarz, lek. Piotr Kotyło, mgr Ewelina Woźnicka, dr med. Ewa Zamysłowska-Szmytke Polskie Towarzystwo Anestezjologii i Intensywnej Terapii: dr med. Szymon Bernas Polskie Towarzystwo Badań nad Stresem Traumatycznym: dr Dorota Merecz-Kot Polskie Towarzystwo Badań Radiacyjnych im. Marii Skłodowskiej Curie: dr hab. Marek Zmyślony prof. IMP wiceprezes Zarządu Głównego, przewodniczący Komisji ds. Problemów Bioelektromagnetycznych, dr Halina Aniołczyk wiceprzewodnicząca Zarządu Oddziału Łódzkiego, członek komisji ds. Problemów Bioelektromagnetycznych Pozostali członkowie: mgr Małgorzata Adamowicz, mgr Marcin Brodecki, dr Joanna Domienik, mgr Janusz Kacprzyk, mgr Zbigniew Kamiński, mgr Paweł Mamrot, mgr Magda Mariańska, dr Jerzy Olszewski, dr Sylwia Papierz, dr Piotr Politański Polskie Towarzystwo Biochemiczne: dr Magdalena Komorowska, dr Aneta Wiktorek- Smagur Polskie Towarzystwo Biologii Komórki: mgr Agnieszka Bukowska Polskie Towarzystwo Chorób Płuc: dr hab. med. Anna Krakowiak prof. IMP Polskie Towarzystwo Demograficzne: dr Zuzanna Szubert członek Prezydium Zarządu Głównego, dr med. Beata Pepłońska, dr hab. med. Irena Szadkowska-Stańczyk prof. IMP, dr Beata Świątkowska, dr Urszula Wilczyńska Polskie Towarzystwo Diagnostów Laboratoryjnych: dr Marek Nocuń, prof. dr hab. Teresa Wrońska-Nofer Polskie Towarzystwo Diagnostyki Laboratoryjnej: mgr Ewa Nowakowska-Świrta Polskie Towarzystwo Diabetologiczne: dr med. Dorota Chromińska-Szosland Polskie Towarzystwo Ekonomiczne: dr Izabela Rydlewska- Liszkowska Polskie Towarzystwo Epidemiologii Środowiskowej: prof. dr hab. med. Wojciech Hanke z-ca przewodniczącego, dr Joanna Jurewicz członek Komisji Rewizyjnej, dr Kinga Polańska skarbnik Pozostali członkowie: dr med. Beata Pepłońska, dr Beata Świątkowska, dr hab. med. Irena Szadkowska-Stańczyk prof. IMP, prof. dr hab. med. Neonila Szeszenia- Dąbrowska, dr hab. Stanisław Tarkowski prof. IMP, dr Zuzanna Szubert, mgr Agnieszka Bukowska 42

43 Polskie Towarzystwo Ergonomiczne: dr Zbigniew Jóźwiak członek Komisji Rewizyjnej Oddziału Łódzkiego, członek Sądu Koleżeńskiego, prof. dr hab. med. Teresa Makowiec- Dąbrowska Polskie Towarzystwo Ergonomii Stomatologicznej: dr Zbigniew Jóźwiak członek Rady Audytorów, członek założyciel Polskie Towarzystwo Farmaceutyczne: dr Joanna Piasecka-Zelga Polskie Towarzystwo Fizyki Medycznej: dr Jerzy Olszewski prezes Oddziału Łódzkiego, dr Halina Aniołczyk sekretarz Oddziału Łódzkiego Pozostali członkowie: mgr Małgorzata Adamowicz, mgr Andrzej Bednarek, dr hab. Marek Zmyślony prof. IMP, dr Sylwia Papierz, dr Joanna Domienik, mgr Zbigniew Kamiński, mgr Marcin Brodecki Polskie Towarzystwo Higienistów Przemysłowych: prof. dr hab. Sławomir Czerczak prezes, dr Jan Gromiec wiceprezes, mgr Anna Pałaszewska-Tkacz sekretarz, mgr Grażyna Stroszejn-Mrowca skarbnik Członkowie Zarządu Głównego: dr Sławomir Brzeźnicki, mgr Agnieszka Jankowska, mgr inż. Katarzyna Konieczko, dr Małgorzata Kula, mgr inż. Małgorzata Kupczewska- Dobecka Członek Komisji Rewizyjnej: mgr Anna Świdwińska-Gajewska Członkowie: mgr Magdalena Stanisławska, dr Renata Soćko, dr Małgorzata Trzcinka- Ochocka, dr hab. med. Jan Stetkiewicz, prof. IMP, dr Aleksandra Maciejewska, mgr Urszula Mikołajczyk Oddział Łódzki: dr Jan Gromiec prezes, dr Małgorzata Kula skarbnik, dr hab. Irena Szadkowska- Stańczyk prof. IMP członek Zarządu Oddziału Łódzkiego Pozostali członkowie: dr Sławomir Brzeźnicki, dr Marek Dobecki, mgr Agnieszka Jankowska, mgr inż. Katarzyna Konieczko, dr Małgorzata Kula, mgr inż. Małgorzata Kupczewska-Dobecka, dr Małgorzata Pawlaczyk-Łuszczyńska, mgr Magdalena Stanisławska, dr Krystyna Sitarek, dr Renata Soćko, dr hab. med. Jan Stetkiewicz prof. IMP, dr Małgorzata Trzcinka-Ochocka Polskie Towarzystwo Histochemików i Cytochemików: dr hab. med. Jan Stetkiewicz prof. IMP przewodniczący Oddziału Łódzkiego, dr hab. med. Maciej Stępnik sekretarz Oddziału Łódzkiego 43

Komitet Epidemiologii i Zdrowia Publicznego: prof. dr hab. med. Wojciech Hanke, dr hab. Stanisław Tarkowski prof. IMP

Komitet Epidemiologii i Zdrowia Publicznego: prof. dr hab. med. Wojciech Hanke, dr hab. Stanisław Tarkowski prof. IMP UDZIAŁ W KRAJOWYCH TOWARZYSTWACH I ORGANIZACJACH NAUKOWYCH KOMITETY NAUKOWE I KOMISJE POLSKIEJ AKADEMII NAUK Komitet Chemii Analitycznej Komisja Analityki Sądowej: prof. dr hab. Marek Jakubowski Komitet

Bardziej szczegółowo

Komitet Epidemiologii i Zdrowia Publicznego: prof. dr hab. med. Wojciech Hanke, dr hab. Stanisław Tarkowski, prof. IMP

Komitet Epidemiologii i Zdrowia Publicznego: prof. dr hab. med. Wojciech Hanke, dr hab. Stanisław Tarkowski, prof. IMP B. UDZIAŁ W TOWARZYSTWACH I ORGANIZACJACH NAUKOWYCH KOMITETY NAUKOWE I KOMISJE POLSKIEJ AKADEMII NAUK Komitet Chemii Analitycznej Komisja Analityki Sądowej: prof. dr hab. Marek Jakubowski Komitet Fizyki

Bardziej szczegółowo

Instytut Medycyny Pracy imienia prof. dra med. Jerzego Nofera w Łodzi SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI INSTYTUTU ZA 2014 ROK

Instytut Medycyny Pracy imienia prof. dra med. Jerzego Nofera w Łodzi SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI INSTYTUTU ZA 2014 ROK Instytut Medycyny Pracy imienia prof. dra med. Jerzego Nofera w Łodzi SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI INSTYTUTU ZA 2014 ROK Opracowano w Dziale Zarządzania Wiedzą Łódź, 2015 SPIS TREŚCI I. O Instytucie 5 1.

Bardziej szczegółowo

Instytut Medycyny Pracy im. prof. dra Jerzego Nofera w Łodzi SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI INSTYTUTU ZA 2013 ROK

Instytut Medycyny Pracy im. prof. dra Jerzego Nofera w Łodzi SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI INSTYTUTU ZA 2013 ROK Instytut Medycyny Pracy im. prof. dra Jerzego Nofera w Łodzi SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI INSTYTUTU ZA 2013 ROK Łódź, 2014 1 SPIS TREŚCI I. O Instytucie 5 1. Struktura organizacyjna Instytutu 5 2. Rada

Bardziej szczegółowo

Instytut Medycyny Pracy im. prof. J. Nofera w Łodzi. za 2011 rok

Instytut Medycyny Pracy im. prof. J. Nofera w Łodzi. za 2011 rok Instytut Medycyny Pracy im. prof. J. Nofera w Łodzi Sprawozdanie z działalności Instytutu za 2011 rok Łódź 2012 Opracowano w Dziale Zarządzania Wiedzą. Skład: Edyta Olejnik Redakcja techniczna i korekta

Bardziej szczegółowo

WITAMINA D ELIKSIR ZROWIA

WITAMINA D ELIKSIR ZROWIA RAMOWY PROGRAM KONFERENCJI WITAMINA D ELIKSIR ZROWIA WARSZAWA, 11 LIPCA 2014r. SESJA INAUGURACYJNA 09:00 9:40 Rejestracja uczestników, kawa powitalna 09: 40-10:00 OTWARCIE KONFERENCJI - Wystąpienia zaproszonych

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI I. O Instytucie II. Struktura zadań III. Osiągnięcia Instytutu w zakresie działalności naukowo-badawczej

SPIS TREŚCI I. O Instytucie II. Struktura zadań III. Osiągnięcia Instytutu w zakresie działalności naukowo-badawczej SPIS TREŚCI I. O Instytucie 4 1. Struktura organizacyjna Instytutu 4 2. Rada Naukowa Instytutu Medycyny Pracy w Łodzi 12 3. Kadra Instytutu Medycyny Pracy 20 II. Struktura zadań 23 1. Główne kierunki badawcze

Bardziej szczegółowo

Lp. Laureat Nagroda 1 Jarozlaw G. I stopnia 2 Jacek K. I stopnia 3 Przemysław B. I stopnia 4 Damian K. I stopnia 5 Tadeusz G. I stopnia 6 Bogumiła Ł.

Lp. Laureat Nagroda 1 Jarozlaw G. I stopnia 2 Jacek K. I stopnia 3 Przemysław B. I stopnia 4 Damian K. I stopnia 5 Tadeusz G. I stopnia 6 Bogumiła Ł. Lp. Laureat Nagroda 1 Jarozlaw G. I stopnia 2 Jacek K. I stopnia 3 Przemysław B. I stopnia 4 Damian K. I stopnia 5 Tadeusz G. I stopnia 6 Bogumiła Ł. II stopnia 7 Marek C. II stopnia 8 Agnieszka K. II

Bardziej szczegółowo

Lista zwycięzców 30 zł na start z BZWBK24 mobile

Lista zwycięzców 30 zł na start z BZWBK24 mobile Lista zwycięzców 30 zł na start z BZWBK24 mobile KRYSTYNA S. KRYSTYNA C. EDWARD F. KAROLINA C. WOJCIECH T. JANINA F. FRANCISZKA G. HENRYK H. MIROSŁAW W. JULI BARBARA H. CELINA Ł. STANISŁAW K. HELENA S.

Bardziej szczegółowo

Zwycięzcy loterii promocyjnej Kamis Smaki 25-lecia. II losowanie edycja jesienna r.

Zwycięzcy loterii promocyjnej Kamis Smaki 25-lecia. II losowanie edycja jesienna r. Zwycięzcy loterii promocyjnej Kamis Smaki 25-lecia II losowanie edycja jesienna 1.08-31.10.2016 r. Laureat nagrody I stopnia 25 000 zł Kamila G. Laureaci nagród II stopnia młynków do przypraw Maria D.

Bardziej szczegółowo

Lista zwycięzców za okres r.

Lista zwycięzców za okres r. Lista zwycięzców za okres 4.08.2014 10.08.2014 r. MIECZYSŁAW S. PIOTR W. ANASTAZJA B. STEFAN J. IRENA K. JERZY K. HELENA R. KAZIMIERZ C. JERZY G. ZOFIA M. EDWARD B. EWA S.P. MIECZYSŁAW D. GRZEGORZ K. JOLANTA

Bardziej szczegółowo

Instytut Medycyny Pracy imienia prof. dra med. Jerzego Nofera w Łodzi SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI INSTYTUTU ZA 2015 ROK

Instytut Medycyny Pracy imienia prof. dra med. Jerzego Nofera w Łodzi SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI INSTYTUTU ZA 2015 ROK Instytut Medycyny Pracy imienia prof. dra med. Jerzego Nofera w Łodzi SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI INSTYTUTU ZA 2015 ROK Opracowano w Dziale Zarządzania Wiedzą Łódź, 2016 Wprowadzenie Zachęcamy Państwa

Bardziej szczegółowo

2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia. MINISTER ZDROWIA. Projekt z dnia 27 października 2009 r.

2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia. MINISTER ZDROWIA. Projekt z dnia 27 października 2009 r. Projekt z dnia 27 października 2009 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia. 2009 r. w sprawie wykazu specjalizacji w dziedzinach medycyny mających zastosowanie w realizacji zadań Państwowej Inspekcji

Bardziej szczegółowo

Skład Prezydium Rady Naukowej Instytutu Gruźlicy i Chorób Płuc Prof. dr hab. n. med. Witold Tomkowski Prof. dr hab. n. med.

Skład Prezydium Rady Naukowej Instytutu Gruźlicy i Chorób Płuc Prof. dr hab. n. med. Witold Tomkowski Prof. dr hab. n. med. SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI RADY NAUKOWEJ ZA ROK 2012 RADA NAUKOWA INSTYTUTU GRUŹLICY I CHORÓB PŁUC ORGAN OPINIODAWCZO-DORADCZY INSTYTUTU GRUŹLICY I CHORÓB PŁUC W dniu 31.01.2012r. przeprowadzono wybory

Bardziej szczegółowo

Ustawa z dnia 14 marca 2003 roku o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki

Ustawa z dnia 14 marca 2003 roku o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki Ustawa z dnia 14 marca 2003 roku o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 1 września 2011 roku w sprawie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN postępowania konkursowego przy zatrudnianiu na stanowiska naukowe w Instytucie Genetyki i Hodowli Zwierząt PAN asystenta adiunkta

REGULAMIN postępowania konkursowego przy zatrudnianiu na stanowiska naukowe w Instytucie Genetyki i Hodowli Zwierząt PAN asystenta adiunkta REGULAMIN postępowania konkursowego przy zatrudnianiu na stanowiska naukowe w Instytucie Genetyki i Hodowli Zwierząt PAN na podstawie art. 91 p. 5 Ustawy o polskiej Akademii Nauk z dnia 30 kwietnia 2010

Bardziej szczegółowo

Instytut Medycyny Pracy imienia prof. dra med. Jerzego Nofera w Łodzi SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI INSTYTUTU ZA 2016 ROK

Instytut Medycyny Pracy imienia prof. dra med. Jerzego Nofera w Łodzi SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI INSTYTUTU ZA 2016 ROK Instytut Medycyny Pracy imienia prof. dra med. Jerzego Nofera w Łodzi SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI INSTYTUTU ZA 2016 ROK Opracowano w Dziale Zarządzania Wiedzą Łódź, 2017 3 Szanowni Państwo Oddajemy w

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia. w sprawie zmian w Statucie Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Fryderyka Chopina.

Uchwała Nr Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia. w sprawie zmian w Statucie Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Fryderyka Chopina. -projekt- Uchwała Nr Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia w sprawie zmian w Statucie Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Fryderyka Chopina. ając na podstawie art. 42 ust. 4 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

PROGRAMY BADAWCZE ZWIĄZANE Z BEZPIECZEŃSTWEM I ZDROWIEM PRACUJĄCYCH REALIZOWANE PRZEZ INSTYTUT MEDYCYNY PRACY im. PROF. J.

PROGRAMY BADAWCZE ZWIĄZANE Z BEZPIECZEŃSTWEM I ZDROWIEM PRACUJĄCYCH REALIZOWANE PRZEZ INSTYTUT MEDYCYNY PRACY im. PROF. J. PROGRAMY BADAWCZE ZWIĄZANE Z BEZPIECZEŃSTWEM I ZDROWIEM PRACUJĄCYCH REALIZOWANE PRZEZ INSTYTUT MEDYCYNY PRACY im. PROF. J. NOFERA w ŁODZI Materiał uzupełniający na posiedzenie Rady Ochrony Pracy Łódź marzec

Bardziej szczegółowo

Lista Zwycięzców nagród w M1 Łódź

Lista Zwycięzców nagród w M1 Łódź Łódź, 22.12.2016 Lista Zwycięzców nagród w M1 Łódź w Loterii o nazwie Loteria w Centrach Handlowych M1 organizowanej w dniach od 03.12.2016 do 18.12.2016 roku, publikowana zgodnie z pkt 7.1. Regulaminu

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O TERMINIE ROZPATRYWANIA PRZEZ KRAJOWĄ RADĘ SĄDOWNICTWA SPRAW O POWOŁANIE DO PEŁNIENIA URZĘDU NA STANOWISKACH SĘDZIOWSKICH

INFORMACJA O TERMINIE ROZPATRYWANIA PRZEZ KRAJOWĄ RADĘ SĄDOWNICTWA SPRAW O POWOŁANIE DO PEŁNIENIA URZĘDU NA STANOWISKACH SĘDZIOWSKICH INFORMACJA O TERMINIE ROZPATRYWANIA PRZEZ KRAJOWĄ RADĘ SĄDOWNICTWA SPRAW O POWOŁANIE DO PEŁNIENIA URZĘDU NA STANOWISKACH SĘDZIOWSKICH KRAJOWA RADA SĄDOWNICTWA UPRZEJMIE INFORMUJE, ŻE PODCZAS POSIEDZENIA

Bardziej szczegółowo

Imię i nazwisko /tytuł naukowy/ Adres miejsca pracy. Dziedzina. Prof. dr hab. n. med. Michał Kurek

Imię i nazwisko /tytuł naukowy/ Adres miejsca pracy. Dziedzina. Prof. dr hab. n. med. Michał Kurek Lp Dziedzina Imię i nazwisko /tytuł naukowy/ Adres miejsca pracy 1. alergologia Michał Kurek allergy@pum.edu.pl Zakład Alergologii PUM tel. (91) 466 16 46, 47 2. anestezjologia i intensywna terapia Prof.dr

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLIV/641/10 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO z dnia 22 lutego 2010 roku

UCHWAŁA NR XLIV/641/10 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO z dnia 22 lutego 2010 roku UCHWAŁA NR XLIV/641/10 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO z dnia 22 lutego 2010 roku w sprawie zatwierdzenia Statutu Wielkopolskiego Centrum Medycyny Pracy w Poznaniu. Na podstawie art. 39 ust. 2 ustawy

Bardziej szczegółowo

PROGRAM Konferencji Naukowo-Szkoleniowej Medycyna Ratunkowa Wieku Dziecięcego Lublin, 25 luty 2017 r.

PROGRAM Konferencji Naukowo-Szkoleniowej Medycyna Ratunkowa Wieku Dziecięcego Lublin, 25 luty 2017 r. PROGRAM Konferencji Naukowo-Szkoleniowej Medycyna Ratunkowa Wieku Dziecięcego Lublin, 25 luty 2017 r. Collegium Maximum Uniwersytetu Medycznego w ul. Staszica 4/6 PATRONAT HONOROWY Prof. dr hab. n. med.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr 177 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 27 kwietnia 2007 roku

UCHWAŁA Nr 177 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 27 kwietnia 2007 roku UCHWAŁA Nr 177 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 27 kwietnia 2007 roku w sprawie zmian w Statucie Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Na podstawie 100 ust. 6 Statutu

Bardziej szczegółowo

CHOROBY WŁOSÓW. i skóry owłosionej. pod redakcją Ligii Brzezińskiej-Wcisło

CHOROBY WŁOSÓW. i skóry owłosionej. pod redakcją Ligii Brzezińskiej-Wcisło Prof. zw. dr hab. n. med. Ligia Brzezińska-Wcisło absolwentka Śląskiej Akademii Medycznej w Katowicach, specjalista w zakresie dermatologii i wenerologii. Od 1999 r. pełni funkcję kierownika Katedry i

Bardziej szczegółowo

Prorektor ds. Collegium Medicum Zastępca Dyrektora Administracyjnego ds. Collegium Medicum

Prorektor ds. Collegium Medicum Zastępca Dyrektora Administracyjnego ds. Collegium Medicum Załącznik do zarządzenia Nr 28 Rektora UMK z dnia 31 maja 2005 r. Kod Nazwa 01 01 05 00 00 Prorektor ds. Collegium Medicum 90 01 05 00 00 Zastępca Dyrektora Administracyjnego ds. Collegium Medicum 16 00

Bardziej szczegółowo

Politechnika Wrocławska

Politechnika Wrocławska ZARZĄDZENIE DZIEKANA NR 40/2012-2016 z dnia 30 stycznia 2015 r. Na podstawie ustawy o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz stopniach i tytule w zakresie sztuki z dnia 14 marca 2003 r. (Dz.U. Nr 65

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WYKŁADÓW I ĆWICZEŃ w roku akademickim 2006/2007. STACJONARNE JEDNOLITE STUDIA MAGISTERSKIE na kierunku ANALITYKA MEDYCZNA (studia 5-letnie)

PROGRAM WYKŁADÓW I ĆWICZEŃ w roku akademickim 2006/2007. STACJONARNE JEDNOLITE STUDIA MAGISTERSKIE na kierunku ANALITYKA MEDYCZNA (studia 5-letnie) Uniwersytet Jagielloński - Collegium Medicum PROGRAM WYKŁADÓW I ĆWICZEŃ w roku akademickim 2006/2007 STACJONARNE JEDNOLITE STUDIA MAGISTERSKIE na kierunku ANALITYKA MEDYCZNA (studia 5-letnie) I ROK STACJONARNE

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 119/17 Rektora Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu z dnia 9 października 2017 roku

Zarządzenie Nr 119/17 Rektora Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu z dnia 9 października 2017 roku Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu DOP -276/17 Zarządzenie Nr 119/17 Rektora Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu z dnia 9 października 2017 roku w sprawie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN Rady Naukowej Instytutu Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa Państwowego Instytutu Badawczego w Puławach na kadencję

REGULAMIN Rady Naukowej Instytutu Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa Państwowego Instytutu Badawczego w Puławach na kadencję REGULAMIN Rady Naukowej Instytutu Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa Państwowego Instytutu Badawczego w Puławach na kadencję 2008-2012 Rozdział I Postanowienia ogólne 1 Rada Naukowa Instytutu Uprawy Nawożenia

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 20 lipca 2011 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 20 lipca 2011 r. Dz.U.011.11.896 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 0 lipca 011 r. w sprawie kwalifikacji wymaganych od pracowników na poszczególnych rodzajach stanowisk pracy w podmiotach leczniczych niebędących

Bardziej szczegółowo

tytuł zawodowy lekarza, lekarza dentysty 1) i tytuł specjalisty lub specjalizacja II stopnia w dziedzinie medycyny

tytuł zawodowy lekarza, lekarza dentysty 1) i tytuł specjalisty lub specjalizacja II stopnia w dziedzinie medycyny ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 0 lipca 011 r. w sprawie kwalifikacji wymaganych od pracowników na poszczególnych rodzajach stanowisk pracy w podmiotach leczniczych niebędących przedsiębiorcami

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY MINISTRA ZDROWIA

DZIENNIK URZĘDOWY MINISTRA ZDROWIA DZIENNIK URZĘDOWY MINISTRA ZDROWIA Warszawa, dnia 11 lutego 2015 r. Poz. 5 ZARZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 10 lutego 2015 r. w sprawie powołania Rady do spraw Onkologii Na podstawie art. 7 ust.

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 20 lipca 2011 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 20 lipca 2011 r. Dz.U.11.11.896 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 0 lipca 011 r. w sprawie kwalifikacji wymaganych od pracowników na poszczególnych rodzajach stanowisk pracy w podmiotach leczniczych niebędących

Bardziej szczegółowo

Michał Grabik Wykaz Autorów. Forum Bibliotek Medycznych 1/1,

Michał Grabik Wykaz Autorów. Forum Bibliotek Medycznych 1/1, Michał Grabik Wykaz Autorów Forum Bibliotek Medycznych 1/1, 501-504 2008 autorzy instytucje Miejscowości Michał Grabik Łódź UM wykaz autorów Spis obejmuje autorów artykułów, referatów, prezentacji i komunikatów,

Bardziej szczegółowo

Zwycięzcy loterii promocyjnej Kamis Smaki 25-lecia

Zwycięzcy loterii promocyjnej Kamis Smaki 25-lecia Zwycięzcy loterii promocyjnej Kamis Smaki 25-lecia Laureat nagrody I stopnia 25 000 zł Irena K. Laureaci nagród II stopnia noży marki Gerlach Natalia A.-B. Bogumiła A. Weronika A. Elżbieta A. Adam A. Katarzyna

Bardziej szczegółowo

XII JESIENNE DNI FIZJOTERAPII Fizjoterapia w praktyce

XII JESIENNE DNI FIZJOTERAPII Fizjoterapia w praktyce ODDZIAŁY: LUBELSKI, PODKARPACKI, MAZOWIECKI oraz Wydział Medyczny Uniwersytetu Rzeszowskiego Wydział Rehabilitacji - AWF Warszawa ORGANIZUJĄ: XII JESIENNE DNI FIZJOTERAPII Fizjoterapia w praktyce Polańczyk

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie o specjalistach zatrudnionych w podmiotach wykonujących działalność leczniczą

Sprawozdanie o specjalistach zatrudnionych w podmiotach wykonujących działalność leczniczą MNSTERSTWO ZDROWA CENTRUM SYSTEMÓW NFORMACYJNYCH OCHRONY ZDROWA Nazwa i adres podmiotu wykonującego działalność leczniczą. MZ-89 Nazwa i adres przedsiębiorstwa podmiotu leczniczego Numer księgi rejestrowej

Bardziej szczegółowo

PRACE OPUBLIKOWANE W MEDYCYNIE PRACY W 2008 R.

PRACE OPUBLIKOWANE W MEDYCYNIE PRACY W 2008 R. Medycyna Pracy 2009;60(1):93 97 Instytut Medycyny Pracy im. prof. J. Nofera w Łodzi http://medpr.imp.lodz.pl PRACE OPUBLIKOWANE W MEDYCYNIE PRACY W 2008 R. Anczyk E. Narażenie pracowników na wybrane szkodliwe

Bardziej szczegółowo

Studium podyplomowe ZARZĄDZANIE ZDROWIEM I BEZPIECZEŃSTWEM W MIEJSCU PRACY

Studium podyplomowe ZARZĄDZANIE ZDROWIEM I BEZPIECZEŃSTWEM W MIEJSCU PRACY Szkoła Zdrowia Publicznego Instytut Medycyny Pracy im. prof. J. Nofera 90-950 Łódź, ul. Św. Teresy od Dzieciątka Jezus 8 Studium podyplomowe ZARZĄDZANIE ZDROWIEM I BEZPIECZEŃSTWEM W MIEJSCU PRACY Program

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 20 lipca 2011 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 20 lipca 2011 r. Dziennik Ustaw Nr 11 906 Poz. 896 896 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 0 lipca 011 r. w sprawie kwalifikacji wymaganych od pracowników na poszczególnych rodzajach stanowisk pracy w podmiotach

Bardziej szczegółowo

Mz-89. Sprawozdanie o specjalistach pracujących w podmiotach wykonujących działalność leczniczą

Mz-89. Sprawozdanie o specjalistach pracujących w podmiotach wykonujących działalność leczniczą MINISTERSTWO ZDROWIA CENTRUM SYSTEMÓW INFORMACYJNYCH OCHRONY ZDROWIA Nazwa i adres podmiotu wykonującego działalność leczniczą. Mz-89 Numer księgi rejestrowej podmiotu wykonującego działalność leczniczą.

Bardziej szczegółowo

Rozdział 4 Zarządzanie Zespołem.

Rozdział 4 Zarządzanie Zespołem. Rozdział 4 Zarządzanie Zespołem. 5. Organami Zespołu są: 1/ Rada Społeczna, 2/ Dyrektor Zespołu. 6. 1. Dyrektor kieruje Zespołem, reprezentuje go na zewnątrz, ponosi odpowiedzialność za zarządzanie Zespołem

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTET RZESZOWSKI WYDZIAŁ MEDYCZNY

UNIWERSYTET RZESZOWSKI WYDZIAŁ MEDYCZNY UNIWERSYTET RZESZOWSKI WYDZIAŁ MEDYCZNY PROGRAM WYBORCZY kandydata na Dziekana Wydziału Medycznego Uniwersytetu Rzeszowskiego na kadencję 2016-2020 Dr hab. n. med. prof. UR Krzysztofa Gutkowskiego Program

Bardziej szczegółowo

1. Oceny dorobku naukowego i technicznego pracowników naukowych i badawczotechnicznych. Zasady ogólne 1.

1. Oceny dorobku naukowego i technicznego pracowników naukowych i badawczotechnicznych. Zasady ogólne 1. załącznik do zarządzenia nr 11 dyrektora CLKP z dnia 31 października 2013 r. Regulamin okresowej oceny dorobku naukowego i technicznego pracowników naukowych i badawczo-technicznych Centralnego Laboratorium

Bardziej szczegółowo

Harmonogramy pracy w przychodni na ul. Warzywnej 3. Harmonogram pracy pn wt śr cz pt ADAMOWICZ KATARZYNA GINEKOLOGIA DLA DZIEWCZĄT 14:00-15:00 - - - -

Harmonogramy pracy w przychodni na ul. Warzywnej 3. Harmonogram pracy pn wt śr cz pt ADAMOWICZ KATARZYNA GINEKOLOGIA DLA DZIEWCZĄT 14:00-15:00 - - - - Harmonogram pracy pn wt śr cz pt ADAMOWICZ KATARZYNA DLA DZIEWCZĄT 14:00-15:00 - - - - ADAMOWICZ KATARZYNA 08:00-14:00-14:00-17:00 - - BAJOR BARBARA DERMATOLOGIA 09:00-15:00 09:00-15:00 09:00-15:00 14:00-18:00

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr RADY MIEJSKIEJ W ŁODZI z dnia. w sprawie zatwierdzenia statutu Zespołu Opieki Zdrowotnej Łódź-Polesie

UCHWAŁA Nr RADY MIEJSKIEJ W ŁODZI z dnia. w sprawie zatwierdzenia statutu Zespołu Opieki Zdrowotnej Łódź-Polesie UCHWAŁA Nr RADY MIEJSKIEJ W ŁODZI z dnia Druk Nr Projekt z dnia w sprawie zatwierdzenia statutu Zespołu Opieki Zdrowotnej Łódź-Polesie Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8

Bardziej szczegółowo

Raport Konsultanta Wojewódzkiego w dziedzinie diagnostyka laboratoryjna za rok 2014

Raport Konsultanta Wojewódzkiego w dziedzinie diagnostyka laboratoryjna za rok 2014 Marta Faryna Warszawa, 12 lutego 2015 Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej Wydziału Nauki o Zdrowiu Warszawski Uniwersytet Medyczny 02-097 Warszawa, Banacha 1a tel. 5992405, fax. 5992104, marta.faryna@wum.edu.pl

Bardziej szczegółowo

Regulamin przeprowadzania przewodów doktorskich w IPPT PAN przyjęty Uchwałą Rady Naukowej IPPT PAN w dniu 24 maja 2013 r.

Regulamin przeprowadzania przewodów doktorskich w IPPT PAN przyjęty Uchwałą Rady Naukowej IPPT PAN w dniu 24 maja 2013 r. Regulamin przeprowadzania przewodów doktorskich w IPPT PAN przyjęty Uchwałą Rady Naukowej IPPT PAN w dniu 24 maja 2013 r. Etap I. Wszczęcie przewodu doktorskiego 1) Kandydat zwany dalej doktorantem składa

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 21 marca 2016 r. Poz. 1330 UCHWAŁA NR XVII/114/16 RADY POWIATU W WIELUNIU z dnia 29 lutego 2016 r. zmieniająca Statut Samodzielnego Publicznego Zakładu

Bardziej szczegółowo

VIII Ogólnopolski Zjazd Naukowy Sekcji Toksykologii Klinicznej Polskiego Towarzystwa Lekarskiego. Toksykologia kliniczna XXI wieku

VIII Ogólnopolski Zjazd Naukowy Sekcji Toksykologii Klinicznej Polskiego Towarzystwa Lekarskiego. Toksykologia kliniczna XXI wieku VIII Ogólnopolski Zjazd Naukowy Sekcji Toksykologii Klinicznej Polskiego Towarzystwa Lekarskiego Toksykologia kliniczna XXI wieku połączony ze Zjazdem Oddziału Gdańskiego Polskiego Towarzystwa Farmakologicznego

Bardziej szczegółowo

Lista Zwycięzców nagród w M1 Poznań

Lista Zwycięzców nagród w M1 Poznań Poznań, 22.12.2016 Lista Zwycięzców nagród w M1 Poznań w Loterii o nazwie Loteria w Centrach Handlowych M1 organizowanej w dniach od 03.12.2016 do 18.12.2016 roku, publikowana zgodnie z pkt 7.1. Regulaminu

Bardziej szczegółowo

Imię i nazwisko lekarza specjalisty

Imię i nazwisko lekarza specjalisty Nr Umowy z NFZ: 09010016022008012 2008 rok Specjalizacja i Serewko Zbigniew Lekarz-Choroby wewnętrzne II Pon.,wt.,śr.,pt. 7.00-14.35 Czw. 10.00-17.35 1 DIABETOLOGICZNA Mazur Iwona Lekarz-Choroby wewnętrzne

Bardziej szczegółowo

1. Złożenie wniosku - wykaz dokumentów: Osoba ubiegająca się o nadanie stopnia doktora sztuki, przedstawia dziekanowi następujące dokumenty:

1. Złożenie wniosku - wykaz dokumentów: Osoba ubiegająca się o nadanie stopnia doktora sztuki, przedstawia dziekanowi następujące dokumenty: Regulamin przeprowadzania przewodów doktorskich, w postępowaniu habilitacyjnym oraz w postępowaniu o nadanie tytułu profesora w zakresie sztuki na Wydziale Sztuki Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN w

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. RADY NAUKOWEJ WOJSKOWEGO INSTYTUTU ŁĄCZNOŚCI im. prof. dr. hab. Janusza Groszkowskiego

REGULAMIN. RADY NAUKOWEJ WOJSKOWEGO INSTYTUTU ŁĄCZNOŚCI im. prof. dr. hab. Janusza Groszkowskiego REGULAMIN RADY NAUKOWEJ WOJSKOWEGO INSTYTUTU ŁĄCZNOŚCI im. prof. dr. hab. Janusza Groszkowskiego ( w e r s j a o b ow iązująca od 23.11.2015 r.) Rozdział I Postanowienia ogólne 1. Rada Naukowa Wojskowego

Bardziej szczegółowo

Imię i nazwisko /tytuł naukowy/ Adres miejsca pracy. Dziedzina. 1. alergologia Vacat

Imię i nazwisko /tytuł naukowy/ Adres miejsca pracy. Dziedzina. 1. alergologia Vacat Lp Dziedzina Imię i nazwisko /tytuł naukowy/ Adres miejsca pracy 1. alergologia 2. anestezjologia i intensywna terapia 3. angiologia 4. audiologia i foniatria Prof.dr hab. n. med. Romuald Bohatyrewicz

Bardziej szczegółowo

- dr hab. inż. MIROSŁAW LUFT profesor nadzwyczajny

- dr hab. inż. MIROSŁAW LUFT profesor nadzwyczajny STRUKTURA ORGANIZACYJNA I WYKAZ OSÓB PEŁNIĄCYCH FUNKCJE KIEROWNICZE W JEDNOSTKACH DZIAŁALNOŚCI ADMINISTRACYJNEJ POLITECHNIKI RADOMSKIEJ IM. KAZIMIERZA PUŁASKIEGO (stan na dzień 1.03.2007 r.) REKTOR PROREKTORZY:

Bardziej szczegółowo

KADRA WYDZIAŁU OCHRONY ZDROWIA Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Ciechanowie

KADRA WYDZIAŁU OCHRONY ZDROWIA Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Ciechanowie KADRA WYDZIAŁU OCHRONY ZDROWIA Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Ciechanowie Lp. Imię i nazwisko Tytuł Specjalność naukowa Prowadzone zajęcia dydaktyczne 1. dr hab. med. Grażyna Skotnicka-Klonowicz

Bardziej szczegółowo

SCHEMAT ORGANIZACYJNY SZPITALA WOJEWÓDZKIEGO NR 2

SCHEMAT ORGANIZACYJNY SZPITALA WOJEWÓDZKIEGO NR 2 Zał. do uchwały NR XXXIX/774/13 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 28 października 2013 r. SCHEMAT ORGANIZACYJNY SZPITALA WOJEWÓDZKIEGO NR 2 ds.lecznictwa OŚRODEK ŚWIADCZEŃ SZPITALNYCH Kliniczny

Bardziej szczegółowo

Przeworsk 12 maja 2017r. godz

Przeworsk 12 maja 2017r. godz Podkarpacka Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych z siedzibą w Przeworsku oraz Oddział Neurologiczny i Udarowy Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Przeworsku zapraszają do udziału w

Bardziej szczegółowo

Osoba ubiegająca się o nadanie stopnia doktora, przedstawia następujące dokumenty:

Osoba ubiegająca się o nadanie stopnia doktora, przedstawia następujące dokumenty: Tryb przeprowadzenia czynności w przewodach doktorskich zatwierdzony przez Radę Wydziału Historycznego UJ w dniu 21 czerwca 2013 r. Procedura obligatoryjna od 1 października 2013 r. Przeprowadzenie czynności

Bardziej szczegółowo

Wpisany przez Administrator czwartek, 17 maja :06 - Poprawiony poniedziałek, 28 kwietnia :13

Wpisany przez Administrator czwartek, 17 maja :06 - Poprawiony poniedziałek, 28 kwietnia :13 Informujemy, że aktualnym adresem strony internetowej, pod którym znajduje się Rejestr Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą, jest adres: www.rpwdl.csioz.gov.pl. 1. Przychodnie 2. Poradnie 3. Lekarze

Bardziej szczegółowo

Nagrody za osiągnięcia organizacyjne

Nagrody za osiągnięcia organizacyjne Nagrody za osiągnięcia organizacyjne Za wkład pracy oraz osobiste zaangaŝowanie w działalność organizacyjną na rzecz dynamicznego rozwoju Uczelni, Jego Magnificencja Rektor przyznał nagrody następującym

Bardziej szczegółowo

Warszawa. STATUT CENTRUM ASTRONOMICZNEGO im. MIKOŁAJA KOPERNIKA POLSKIEJ AKADEMII NAUK

Warszawa. STATUT CENTRUM ASTRONOMICZNEGO im. MIKOŁAJA KOPERNIKA POLSKIEJ AKADEMII NAUK ZATWIERDZAM PREZES Polskiej Akademii Nauk Warszawa STATUT CENTRUM ASTRONOMICZNEGO im. MIKOŁAJA KOPERNIKA POLSKIEJ AKADEMII NAUK I. Postanowienia ogólne 1 Centrum Astronomiczne im. Mikołaja Kopernika Polskiej

Bardziej szczegółowo

Polskie Towarzystwo Higieniczne

Polskie Towarzystwo Higieniczne Rozwiązywanie Problemów dla Poprawy Zdrowia VIII Inicjatywa Kujawsko-Pomorska Toruń 5-7 czerwca 2006 r. ORGANIZATORZY Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego Dreyfus Health Foundation Polskie

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia r. Raport Konsultanta Wojewódzkiego w dziedzinie toksykologii klinicznej za rok 2015

Warszawa, dnia r. Raport Konsultanta Wojewódzkiego w dziedzinie toksykologii klinicznej za rok 2015 Warszawa, dnia 06.02.2016 r. Katarzyna Kalinko Pododdział Toksykologii Szpital Praski w Warszawie ul. Aleja Solidarności 67 03-401 Warszawa telefon: 505186431 fax.: 22 6196654 email: k.kalinko@onet.eu

Bardziej szczegółowo

SCHEMAT ORGANIZACYJNY CENTRUM ONKOLOGII INSTYTUTU

SCHEMAT ORGANIZACYJNY CENTRUM ONKOLOGII INSTYTUTU SCHEMAT ORGANIZACYJNY CENTRUM ONKOLOGII INSTYTUTU Załącznik do OPZ nr 1 RADA NAUKOWA DYREKTOR Schemat organizacyjny Kierownictwa im. Marii Skłodowskiej-Curie Kolegium Badań Podstawowych Kolegium Kliniczne

Bardziej szczegółowo

Jolanta Przyłuska Zarządzanie wiedzą w instytucjach naukowych. Łódź IMP, 4 VI 2014 r. Forum Bibliotek Medycznych 7/2 (14),

Jolanta Przyłuska Zarządzanie wiedzą w instytucjach naukowych. Łódź IMP, 4 VI 2014 r. Forum Bibliotek Medycznych 7/2 (14), Jolanta Przyłuska Zarządzanie wiedzą w instytucjach naukowych. Łódź IMP, 4 VI 2014 r Forum Bibliotek Medycznych 7/2 (14), 366-370 2014 Dr Jolanta Przyłuska Łódź IMP ZARZĄDZANIE WIEDZĄ W INSTYTUCJACH NAUKOWYCH.

Bardziej szczegółowo

Raport Konsultanta Wojewódzkiego w dziedzinie fizjoterapii za rok 2014

Raport Konsultanta Wojewódzkiego w dziedzinie fizjoterapii za rok 2014 Warszawa, 15.02.2015 r. Dr Grażyna Brzuszkiwicz-Kuźmicka Akademia Wychowania Fizycznego J. Piłsudskiego Wydział Rehabilitacji Ul. Marymoncka 34 00-968 Warszawa Raport Konsultanta Wojewódzkiego w dziedzinie

Bardziej szczegółowo

Szpital Powiatowy w Radomsku

Szpital Powiatowy w Radomsku tel. Centrala 44 685 47 00 tel. Sekretariat 44 685 476 fax. 44 685 47 0 KRS 00000004 NIP 77-8 -77-458 Radomsko, dn. 9..04 ZAWIADOMIENIE (OGŁOSZENIE) O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY I. Dotyczy: świadczeń

Bardziej szczegółowo

A N E K S Nr 48 z dnia 14 czerwca 2017 roku

A N E K S Nr 48 z dnia 14 czerwca 2017 roku A N E K S Nr 48 z dnia 14 czerwca 2017 roku do ZARZĄDZENIA WEWNĘTRZNEGO Nr 10/98 Dyrektora Instytutu Medycyny Pracy w Łodzi imienia prof. dra med. Jerzego Nofera z dnia 25 czerwca 1998 roku (tekst jednolity:

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 78/XII/2009 Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 16 grudnia 2009 roku

Uchwała nr 78/XII/2009 Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 16 grudnia 2009 roku Uchwała nr 78/XII/2009 Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 16 grudnia 2009 roku sprawie: utworzenia Jagiellońskiego Centrum Rozwoju Leków oraz przyjęcia Regulaminu Jagiellońskiego Centrum Rozwoju

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY KRAJOWEGO CENTRUM OCHRONY RADIOLOGICZNEJ W OCHRONIE ZDROWIA

REGULAMIN ORGANIZACYJNY KRAJOWEGO CENTRUM OCHRONY RADIOLOGICZNEJ W OCHRONIE ZDROWIA Załącznik nr 2 REGULAMIN ORGANIZACYJNY KRAJOWEGO CENTRUM OCHRONY RADIOLOGICZNEJ W OCHRONIE ZDROWIA 1. Krajowe Centrum Ochrony Radiologicznej w Ochronie Zdrowia, zwane dalej Centrum, działa na podstawie

Bardziej szczegółowo

BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY

BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY AKTY PRAWNE SAKCJA HIGIENY PRACY PSSE W LIPSKU NAZWA NUMER ZMIANY PODSTAWY PRAWNE Ustawa z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. 2015 r., poz. 1412). Rozporządzenie Ministra Zdrowia

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 6 września 2017 r. Poz. 3796 UCHWAŁA NR XXXI/253/17 RADY POWIATU W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany Statutu Powiatowego

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie o specjalistach pracujących w podmiotach wykonujących działalność leczniczą

Sprawozdanie o specjalistach pracujących w podmiotach wykonujących działalność leczniczą MNSTERSTWO ZDROWA CENTRUM SYSTEMÓW NFORMACYJNYCH OCHRONY ZDROWA Nazwa i adres podmiotu wykonującego działalność leczniczą. MZ-89 Nazwa i adres przedsiębiorstwa podmiotu leczniczego Numer księgi rejestrowej

Bardziej szczegółowo

1) Komórki organizacyjne:

1) Komórki organizacyjne: Strukturę organizacyjną Zakładu stanowią: I. Przedsiębiorstwo: Szpital Powiatowy im. lek. Zbigniewa Koprowskiego w Sokołowie Podlaskim świadczący usługi w rodzaju stacjonarne i całodobowe świadczenia szpitalne.

Bardziej szczegółowo

Lista Zwycięzców nagród w M1 Częstochowa

Lista Zwycięzców nagród w M1 Częstochowa Częstochowa, 22.12.2016 Lista Zwycięzców nagród w M1 Częstochowa w Loterii o nazwie Loteria w Centrach Handlowych M1 organizowanej w dniach od 03.12.2016 do 18.12.2016 roku, publikowana zgodnie z pkt 7.1.

Bardziej szczegółowo

Imię i nazwisko lekarza specjalisty. Prokopowicz Antoni. II stopień, kardiologia II stopień Wiśniowska Małgorzata. Skoczyńska Małgorzata

Imię i nazwisko lekarza specjalisty. Prokopowicz Antoni. II stopień, kardiologia II stopień Wiśniowska Małgorzata. Skoczyńska Małgorzata Nr Umowy z NFZ: 0901001602201001 Nazwa Świadczeniodawcy: Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej Nr 1 Rzeszów, ul. Czackiego 2 Nazwa Poradni 1 DIABETOLOGICZNA Imię i nazwisko lekarza specjalisty

Bardziej szczegółowo

STATUT. podmiotu leczniczego Szpitala Powiatowego w Wyrzysku Sp. z o. o. (tekst jednolity) Postanowienia ogólne 1.

STATUT. podmiotu leczniczego Szpitala Powiatowego w Wyrzysku Sp. z o. o. (tekst jednolity) Postanowienia ogólne 1. Załącznik do Uchwały Nr 24/2012 Zgromadzenia Wspólników Szpital Powiatowy w Wyrzysku Spółka z o. o. z dnia 25 czerwca 2012 r. STATUT podmiotu leczniczego Szpitala Powiatowego w Wyrzysku Sp. z o. o. (tekst

Bardziej szczegółowo

I ROK STUDIÓW 2015/2016

I ROK STUDIÓW 2015/2016 Plan studiów na kierunku farmacja studia stacjonarne i niestacjonarne I ROK STUDIÓW 2015/2016 * 1. Chemia ogólna i nieorganiczna W/S/Dw O Egzamin 24/10/116 14 2. Język angielski Dw O Zaliczenie 90 3 I

Bardziej szczegółowo

I. DANE OSOBOWE OCENIANEGO NAUCZYCIELA AKADEMICKIEGO

I. DANE OSOBOWE OCENIANEGO NAUCZYCIELA AKADEMICKIEGO ARKUSZ OCENY OKRESOWEJ NAUCZYCIELA AKADEMICKIEGO MAJĄCEGO UPRAWNIENIA DYPLOMOWANEGO BIBLIOTEKARZA UNIWERSYTETU WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO W OLSZTYNIE Za okres od... do... I. DANE OSOBOWE OCENIANEGO NAUCZYCIELA

Bardziej szczegółowo

Informacja o trybie przeprowadzania przewodu doktorskiego w Instytucie Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią Polskiej Akademii Nauk w Krakowie:

Informacja o trybie przeprowadzania przewodu doktorskiego w Instytucie Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią Polskiej Akademii Nauk w Krakowie: Informacja o trybie przeprowadzania przewodu doktorskiego w Instytucie Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią Polskiej Akademii Nauk w Krakowie: 1. Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego I OBSZAR Miejsce: Zespół Placówek Szkolno Wychowawczo Rewalidacyjnych ul. Wojska Polskiego 3 43-400 Cieszyn Grupa nr 1: Terminy: 2.01, 3.01, 9.01, 10.01, 16.01.2012 N. Róża 721 K. Krystyna, Joanna 824

Bardziej szczegółowo

DZIAŁ I OZNACZENIE INSTYTUTU

DZIAŁ I OZNACZENIE INSTYTUTU POLSKA AKADEMIA NAUK Rejestr instytutów naukowych Nr rejestru: RIN-I-55/98 DZIAŁ I OZNACZENIE INSTYTUTU 1 2 3 4 5 Nr kolejn y Pełna i skrócona nazwa instytutu, siedziba instytutu i adres Wzmianka o złożeniu

Bardziej szczegółowo

POLSKIE TOWARZYSTWO FARMACEUTYCZNE ODDZIAŁ W ŁODZI. PROGRAM POSIEDZEŃ i SESJI NAUKOWO-SZKOLENIOWYCH

POLSKIE TOWARZYSTWO FARMACEUTYCZNE ODDZIAŁ W ŁODZI. PROGRAM POSIEDZEŃ i SESJI NAUKOWO-SZKOLENIOWYCH POLSKIE TOWARZYSTWO FARMACEUTYCZNE ODDZIAŁ W ŁODZI PROGRAM POSIEDZEŃ i SESJI NAUKOWO-SZKOLENIOWYCH 2012 Posiedzenia naukowo-szkoleniowe Sekcji Aptek i Sekcji Historii Farmacji Data: 14.02.2012 r. (wtorek),

Bardziej szczegółowo

w sprawie zatwierdzenia statutu II Szpitala Miejskiego im. dr. Ludwika Rydygiera w Łodzi.

w sprawie zatwierdzenia statutu II Szpitala Miejskiego im. dr. Ludwika Rydygiera w Łodzi. UCHWAŁA Nr RADY MIEJSKIEJ W ŁODZI z dnia Druk Nr 70/2011 Projekt z dnia 3 marca 2011 r. w sprawie zatwierdzenia statutu II Szpitala Miejskiego im. dr. Ludwika Rydygiera w Łodzi. Na podstawie art. 18 ust.

Bardziej szczegółowo

Imię i nazwisko /tytuł naukowy/ Dziedzina. Adres miejsca pracy. 1. alergologia Vacat. anestezjologia i intensywna terapia. Vacat

Imię i nazwisko /tytuł naukowy/ Dziedzina. Adres miejsca pracy. 1. alergologia Vacat. anestezjologia i intensywna terapia. Vacat Lp Dziedzina Imię i nazwisko /tytuł naukowy/ Adres miejsca pracy 1. alergologia 2. anestezjologia i intensywna terapia 3. angiologia 4. audiologia i foniatria Ireneusz Wiernicki irekwie@wp.pl Anna Kabacińska

Bardziej szczegółowo

GRUPA 1 - POZIOM A1 GRUPA 2 - POZIOM A1

GRUPA 1 - POZIOM A1 GRUPA 2 - POZIOM A1 GRUPA 1 - POZIOM A1 TRYB: poniedziałek, środa 18:15-19:45 1 Jarosław P. 29 2 Justyna T. 37 3 Domicela Arycja K. 47 4 Ryszard Tomasz N. 51 5 Hanna G. 61 GRUPA 2 - POZIOM A1 TERMIN PIERWSZYCH ZAJĘĆ: 19.04.2013r.

Bardziej szczegółowo

I ogólnopolska konferencja INNOWACJE W OTOLARYNGOLOGII. Program naukowy

I ogólnopolska konferencja INNOWACJE W OTOLARYNGOLOGII. Program naukowy I ogólnopolska konferencja INNOWACJE W OTOLARYNGOLOGII WYZWANIA MOŻLIWOŚCI PRAKTYCZNE PERSPEKTYWY 17 19.09.2015, KOŁOBRZEG Program naukowy 17 września 2015, Czwartek od 11.00 rejestracja 12.00-13.00 KURS

Bardziej szczegółowo

PROGRAM ŁÓDZKIE DNI MEDYCYNY PRACY. 9-10 X 2015 r. OSSA, RAWA MAZOWIECKA

PROGRAM ŁÓDZKIE DNI MEDYCYNY PRACY. 9-10 X 2015 r. OSSA, RAWA MAZOWIECKA PROGRAM ŁÓDZKIE DNI MEDYCYNY PRACY 9-10 X 2015 r. OSSA, RAWA MAZOWIECKA 9 PAŹDZIERNIK 2015 8 00-10 00 Rejestracja uczestników 10 00-10 30 Sesja inauguracyjna 10 00-10 15 Ochrona zdrowia pracujących wobec

Bardziej szczegółowo

KATEGORIA NAUKOWA JEDNOSTKI NAUKOWEJ. WYŻSZA SZKOŁA POLICJI W SZCZYTNIE mł.insp. dr Danuta Bukowiecka Przemysław Sawicz

KATEGORIA NAUKOWA JEDNOSTKI NAUKOWEJ. WYŻSZA SZKOŁA POLICJI W SZCZYTNIE mł.insp. dr Danuta Bukowiecka Przemysław Sawicz KATEGORIA NAUKOWA JEDNOSTKI NAUKOWEJ WYŻSZA SZKOŁA POLICJI W SZCZYTNIE mł.insp. dr Danuta Bukowiecka Przemysław Sawicz SZCZYTNO, 2013 Przy przyznawaniu środków finansowych jednostkom naukowym na działalność

Bardziej szczegółowo

ocena zabezpieczenia kadry pielęgniarskiej Nie dotyczy. jednostki, które należy restruktyzować (podać przyczyny)

ocena zabezpieczenia kadry pielęgniarskiej Nie dotyczy. jednostki, które należy restruktyzować (podać przyczyny) Katarzyna Dzierżanowska-Fangrat Warszawa, 15. 02. 2016 Zakład Mikrobiologii i Immunologii Klinicznej Instytut Pomnik Centrum Zdrowia Dziecka Aleja Dzieci Polskich 20 04-730 Warszawa 22 815 7270; 22 815

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr RADY MIEJSKIEJ W ŁODZI z dnia. w sprawie zatwierdzenia statutu I Szpitala Miejskiego im. dr. E.Sonnenberga w Łodzi.

UCHWAŁA Nr RADY MIEJSKIEJ W ŁODZI z dnia. w sprawie zatwierdzenia statutu I Szpitala Miejskiego im. dr. E.Sonnenberga w Łodzi. UCHWAŁA Nr RADY MIEJSKIEJ W ŁODZI z dnia Druk Nr 70/2004 Projekt z dnia 15 kwietnia 2004r. w sprawie zatwierdzenia statutu I Szpitala Miejskiego im. dr. E.Sonnenberga w Łodzi. Na podstawie art. 18 ust.

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 23 lipca 2008 r. w sprawie Krajowego Centrum Ochrony Radiologicznej w Ochronie Zdrowia

ZARZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 23 lipca 2008 r. w sprawie Krajowego Centrum Ochrony Radiologicznej w Ochronie Zdrowia Dz.Urz.MZ.08.8.50 ZARZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 23 lipca 2008 r. w sprawie Krajowego Centrum Ochrony Radiologicznej w Ochronie Zdrowia (Dz. Urz. MZ z dnia 29 lipca 2008 r.) Na podstawie art. 33j

Bardziej szczegółowo

Program XVIII Ogólnopolskiego Forum Ratownictwa w Inowrocławiu

Program XVIII Ogólnopolskiego Forum Ratownictwa w Inowrocławiu Program XVIII Ogólnopolskiego Forum Ratownictwa w Inowrocławiu Bezpieczeństwo zdrowia publicznego w zakażeniach oraz skażeniach środowiska. Hala Widowiskowo Sportowa (al. Niepodległości 4) I dzień 23 kwietnia

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr RADY MIEJSKIEJ W ŁODZI z dnia. w sprawie zatwierdzenia statutu II Szpitala Miejskiego im. dr. L.Rydygiera w Łodzi

UCHWAŁA Nr RADY MIEJSKIEJ W ŁODZI z dnia. w sprawie zatwierdzenia statutu II Szpitala Miejskiego im. dr. L.Rydygiera w Łodzi UCHWAŁA Nr RADY MIEJSKIEJ W ŁODZI z dnia Projekt z dnia 30 czerwca 2005r. Druk Nr 192/2005 w sprawie zatwierdzenia statutu II Szpitala Miejskiego im. dr. L.Rydygiera w Łodzi Na podstawie art. 18 ust. 2

Bardziej szczegółowo

L Oréal Polska dla Kobiet i Nauki

L Oréal Polska dla Kobiet i Nauki L Oréal Polska dla Kobiet i Nauki we współpracy między Polskim Komitetem ds. UNESCO i Ministerstwem Nauki i Szkolnictwa Wyższego Gdańsk, 14 lutego 2014 Stypendia dla kobiet-naukowców prowadzących badania

Bardziej szczegółowo

http://192.168.2.15/harmonogramy/warzywna.html

http://192.168.2.15/harmonogramy/warzywna.html 1 z 6 2009-11-19 12:34 Lekarz Harmonogramy pracy w przychodni na ul. Warzywnej 3 Poradnia Harmonogram pracy pn wt śr cz pt BAĆ MICHAŁ PRACOWNIA FIZJOTERAPII 07:00-14:35 11:25-18:00 07:00-14:35 11:25-18:00

Bardziej szczegółowo