Instytut Medycyny Pracy im. prof. J. Nofera w Łodzi SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI INSTYTUTU ZA 2011 ROK

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Instytut Medycyny Pracy im. prof. J. Nofera w Łodzi SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI INSTYTUTU ZA 2011 ROK"

Transkrypt

1 Instytut Medycyny Pracy im. prof. J. Nofera w Łodzi SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI INSTYTUTU ZA 2011 ROK Łódź, 2012

2 Opracowano w Dziale Zarządzania Wiedzą 2

3 SPIS TREŚCI Wprowadzenie 5 I. O Instytucie 7 1. Struktura organizacyjna Instytutu 8 2. Rada Naukowa Instytutu Medycyny Pracy w Łodzi Kadra Instytutu Medycyny Pracy 25 II. Struktura zadań Główne kierunki badawcze Realizacja zadań Sieci naukowe Ekspertyzy, opinie, orzeczenia Komisja Bioetyczna 32 III. Osiągnięcia Instytutu w zakresie działalności naukowo-badawczej Potencjał naukowy 34 A. Uprawnienia do nadawania stopni naukowych 34 B. Rozwój kadry naukowej 34 C. Udział w krajowych towarzystwach i organizacjach naukowych 38 D. Udział w międzynarodowych towarzystwach i organizacjach naukowych 49 E. Udział w redakcjach czasopism krajowych 51 F. Udział w redakcjach czasopism międzynarodowych Osiągnięcia naukowe 54 A. Ważniejsze osiągnięcia naukowe 54 B. Dorobek publikacyjny Niematerialne efekty działalności naukowej 60 A. Nagrody i wyróżnienia 60 B. Organizacja konferencji krajowych i międzynarodowych 61 C. Upowszechnianie wiedzy 62 IV. Streszczenia wykonanych prac naukowo-badawczych Działalność statutowa Umowy programu wieloletniego Indywidualne projekty badawcze granty Umowy z Ministerstwem Zdrowia Programy Operacyjne Unii Europejskiej Projekty międzynarodowe 136 V. Współpraca naukowa z zagranicą Międzynarodowe programy naukowe Udział w konferencjach, wyjazdach szkoleniowych Wizyty gości zagranicznych 168 VI. Działalność edukacyjna 170 VII. Systemy zarządzania jakością w laboratoriach Akredytacja Dobra Praktyka Wytwarzania (DPW) Dobra Praktyka Laboratoryjna (DPL) Badania biegłości 182 VIII. Działalność kliniczna 187 3

4 IX. Naukowe bazy danych Krajowe rejestry danych Bazy faktograficzne Bazy bibliograficzne i repozytoria 196 X. Wydawnictwa naukowe Działalność wydawnicza Czasopisma Książki Dystrybucja 206 XI. Budżet 210 XII. Załączniki Wykaz publikacji Wykaz referatów wygłoszonych podczas konferencji krajowych Wykaz referatów wygłoszonych podczas konferencji międzynarodowych organizowanych w kraju Wykaz referatów wygłoszonych podczas konferencji międzynarodowych 289 4

5 WPROWADZENIE Oddajemy w Państwa ręce sprawozdanie z działalności Instytutu, w którym zawarliśmy podsumowanie minionego roku. Najważniejsze zadania koncentrowały się wokół badań zagrożeń zdrowia związanych z wykonywaną pracą, uwarunkowaniami genetycznymi chorób związanych z narażeniem zawodowym i środowiskowym, alergiami dróg oddechowych i skóry, uszkodzeniami słuchu i głosu, chorobą niedokrwienną serca, zespołami bólowymi kręgosłupa i stresem w różnych grupach zawodowych. Prowadzono badania toksykologiczne substancji i preparatów chemicznych, pestycydów, i nowych leków. Analizowano też szkodliwość czynników środowiskowych pyłów, substancji chemicznych, czynników biologicznych, hałasu, pól elektromagnetycznych. Łącznie zrealizowano 307 zadań badawczych, w tym 70 tematów statutowych i 32 programy międzynarodowe. Wykonano ponad 4000 ekspertyz i orzeczeń. Opracowano i wydano 10 książek dotyczących szeroko rozumianej profilaktyki zagrożeń zdrowotnych oraz materiały dla pracodawców i pracowników z zakresu edukacji zdrowotnej. Przeprowadzono 25 kursów, w których uczestniczyło ponad 1200 osób. W Klinice Chorób Zawodowych i Toksykologii poza intensywną działalnością naukową hospitalizowano 4422 pacjentów, udzielono 2261 porad i konsultacji lekarskich. W 2011 roku cztery osoby uzyskały stopień naukowy doktora, a dwie tytuł doktora habilitowanego. Wszczęto jeden przewód habilitacyjny, jeden przewód o nadanie tytułu profesora i cztery przewody doktorskie. Laboratorium Badań Produktów Leczniczych i Weterynaryjnych otrzymało Certyfikat GMP po inspekcji Głównego Inspektoratu Farmaceutycznego. W wyniku audytu przeprowadzonego w Pracowni Oceny Narażenia Zawodowego rozszerzono akredytację certyfikatu AB327 o pomiary przestrzennego równoważnika dawki H*(10) promieniowania fotonowego. Wyniki badań zrealizowanych w Instytucie zostały opublikowane w postaci 404 prac naukowych, w tym 112 publikacji, które zaprezentowano w prestiżowych czasopismach posiadających Impact Factor o łącznej wartości 240,280. W 2011 roku prace opublikowane z afiliacją IMP były cytowane 1882 razy według Web of Science i 2174 według danych z bazy SCOPUS. Indeks Hirscha dla IMP w 2011 roku wyniósł 24, a Indeks Hirscha 5

6 modyfikowany 2,516. Pracownicy Instytutu uczestniczyli w 221 konferencjach krajowych oraz zagranicznych, na których w sumie zaprezentowali 697 referatów. Skutkiem szeroko zakrojonych działań na arenie międzynarodowej było podpisanie w Kijowie dwóch umów o współpracy naukowej pomiędzy Instytutem Medycyny Pracy, a Instytutem Edukacji Zawodowej Narodowej Akademii Nauk Pedagogicznych Ukrainy oraz Instytutem Zdrowia Pracujących Narodowej Akademii Nauk Medycznych Ukrainy. Światowa Organizacja Zdrowia przedłużyła Instytutowi nominację WHO Collaborating Centre for Occupational and Environmental Health do 2015 roku. Ponadto koordynowany przez Instytut projekt Europejskiego Instytutu Badań nad Rakiem Środowiskowym (EIEC) znalazł się na opracowanej przez MNiSW Polskiej Mapie Drogowej Infrastruktury Badawczej, jako jeden z 3 projektów w obszarze medycyny i nauk o zdrowiu. W ramach promocji wiedzy Instytut czynnie uczestniczył w XI Festiwalu Nauki, Techniki i Sztuki, podczas którego pracownicy zaprezentowali lekcje dla młodzieży wraz z pokazami multimedialnymi dotyczące dopalaczy, ergonomii pracy przy komputerze, zdrowego odżywiania i zapobiegania cyberprzemocy. Pracownicy Instytutu wspomagali również akcję Światowy Dzień Serca, oferując nieodpłatne badania i konsultacje lekarskie podczas imprezy w Porcie Łódź. Instytut był także organizatorem międzynarodowej konferencji dotyczącej zdrowia dzieci i środowiska (6 th International Conference on Children's Health and the Environment) koordynowanej przez sieć International Network on Children s Health Environment and Safety (INCHES). Aktywna działalność naukowa, której wyznacznikiem jest liczący się udział w wielu programach badawczych i operacyjnych, przełożyła się na sukces w postaci wzrostu przychodów Instytutu z podstawowej działalności operacyjnej w stosunku do roku poprzedniego oraz polepszenie ostatecznego wyniku finansowego. Zainteresowanych naszą działalnością odsyłam do strony internetowej (http://www.imp.lodz.pl/home_en) informującej o szczegółowych osiągnięciach Instytutu. 6

7 7 I. O INSTYTUCIE

8 1. STRUKTURA ORGANIZACYJNA INSTYTUTU WEDŁUG STANU NA DZIEŃ RADA NAUKOWA DYREKTOR Z-CA DYREKTORA ds. NAUKOWYCH Z-CA DYREKTORA ds. MEDYCZNYCH I ROZWOJU KADR NAUKOWYCH Z-CA DYREKTORA ds. EKONOMICZNO- FINANSOWYCH - GŁÓWNY KSIĘGOWY Z-CA DYREKTORA ds. ADMINISTRACYJNYCH PEŁNOMOCNIK DYREKTORA ds. JAKOŚCI Biuro Zapewnienia Jakości prof. dr hab. med. Marcin Kamiński prof. dr hab. med. Konrad Rydzyński prof. dr hab. med. Wojciech Hanke prof. dr hab. med. Mariola Śliwińska- Kowalska mgr inż. Barbara Jurewicz mgr Jerzy Mikulski dr Marek Dobecki dr Marek Dobecki PEŁNOMOCNIK DYREKTORA ds. INFORMATYKI mgr inż. Jacek Maciaszczyk Zespół Informatyków Zakład Polityki Zdrowotnej Pracownia Organizacji i Zarządzania w Opiece Zdrowotnej Krajowe Centrum Promocji Zdrowia w Miejscu Pracy Zakład Epidemiologii Środowiskowej Pracownia Epidemiologii Centralny Rejestr Chorób Zawodowych Pracownia Środowiskowych Zagrożeń Reprodukcji Ośrodek Referencyjny Badań i Oceny Ryzyka Zdrowotnego Związanych z Azbestem Zakład Środowiskowych Zagrożeń Zdrowia Pracownia Aerozoli Pracownia Zagrożeń Biologicznych Rejestr Czynników Biologicznych w Miejscu Pracy, Krajowy Punkt Informacyjny Zakład Fizjologii Pracy i Ergonomii Zakład Psychologii Pracy Pracownia Stresu Zawodowego Pracownia Diagnostyki Psychologicznej Laboratorium Badań Produktów Leczniczych i Weterynaryjnych w Systemie Jakości GMP Zakład Toksykologii i Kancerogenezy Pracownia Oceny Toksyczności Pracownia Biochemii Toksykologicznej mgr inż. Jacek Maciaszczyk dr Jerzy Kopias dr Jerzy Kopias dr Elżbieta Korzeniowska prof. dr hab. med. Wojciech Hanke dr med. Beata Pepłońska prof. dr hab. med. Neonila Szeszenia- Dąbrowska prof. dr hab. med. Wojciech Hanke prof. dr hab. med. Neonila Szeszenia- Dąbrowska dr hab. med. Irena Szadkowska-Stańczyk prof. IMP dr hab. med. Irena Szadkowska-Stańczyk prof. IMP dr inż. Anna Kozajda dr hab. med. Irena Szadkowska-Stańczyk prof. IMP dr hab. n. med. Alicja Bortkiewicz prof. IMP dr Dorota Merecz-Kot dr Dorota Merecz-Kot dr Małgorzata Waszkowska dr Joanna Piasecka-Zelga prof. dr hab. Wojciech Wąsowicz dr Krystyna Sitarek dr hab. Jolanta Gromadzińska prof. IMP 8

9 Pracownia Patologii Pracownia Toksykologii Molekularnej Krajowe Centrum Metod Alternatywnych do Oceny Toksyczności Zakład Bezpieczeństwa Chemicznego Pracownia Szacowania Ryzyka Zdrowotnego Pracownia Higieny Pracy Pracownia Monitoringu Biologicznego Laboratorium Badawczo-Pomiarowe Organicznych Zanieczyszczeń Środowiska Krajowe Centrum Informacji Toksykologicznej Zakład Ochrony Radiologicznej Pracownia Oceny Narażenia Zawodowego Pracownia Oceny Narażenia Populacji Pracownia Zagrożeń Elektromagnetycznych Laboratorium Wzorców Wtórnych Zakład Zagrożeń Fizycznych Pracownia Hałasu i Wibracji Dział Zarządzania Wiedzą Sekcja Informacji Naukowej Biblioteka Naukowa Klinika Chorób Zawodowych i Toksykologii Oddział Chorób Zawodowych Przychodnia Chorób Zawodowych Oddział Toksykologii Poradnia Toksykologiczna Pracownia Diagnostyki Toksykologicznej Ośrodek Alergii Zawodowej i Zdrowia Środowiskowego Poradnia Alergologiczna Oddział Alergologiczny Pracownia Diagnostyki Alergologicznej Pracownia Dermatologii Klinika Audiologii i Foniatrii Pracownia Audiologiczna Pracownia Foniatryczna Pracownia Logopedyczna dr hab. med. Jan Stetkiewicz prof. IMP dr hab. med. Maciej Stępnik prof. IMP dr hab. med. Maciej Stępnik prof. IMP prof. dr hab. Sławomir Czerczak prof. dr hab. Sławomir Czerczak dr Jan Gromiec dr Beata Janasik dr Danuta Ligocka dr Małgorzata Kotwica dr hab. Marek Zmyślony prof. IMP dr Sylwia Papierz dr Joanna Domienik dr Piotr Politański mgr Andrzej Bednarek prof. dr hab. med. Mariola Śliwińska- Kowalska dr Małgorzata Pawlaczyk-Łuszczyńska dr Jolanta Przyłuska dr Jolanta Przyłuska dr Jolanta Przyłuska prof. dr hab. med. Cezary Pałczyński dr hab. med. Jolanta Walusiak-Skorupa prof. IMP dr hab. med. Jolanta Walusiak-Skorupa prof. IMP dr hab. med. Anna Krakowiak prof. IMP mgr Renata Winnicka prof. dr hab. med. Cezary Pałczyński mgr Ewa Nowakowska-Świrta prof. dr hab. med. Marta Kieć- Świerczyńska prof. dr hab. med. Mariola Śliwińska- Kowalska lek. Piotr Kotyło dr hab. med. Ewa Niebudek-Bogusz prof. IMP dr hab. med. Ewa Niebudek-Bogusz prof. IMP 9

10 Pracownia Zaburzeń Równowagi Dział Farmacji Szpitalnej Pełnomocnik do spraw praw pacjentów Ośrodek Kształcenia Lekarzy w zakresie Zdrowia Publicznego Dział Finansowo-Księgowy Sekcja Płac Sekcja Ewidencji Majątku Biuro Zarządzania Projektami Oficyna Wydawnicza Dział Administracyjno-Techniczny Sekretariat Sekcja Techniczno-Administracyjna Sekcja Zamówień Publicznych Sekcja Organizacji Szkolenia Dział Zarządzania Kadrami Biuro Sieci Doskonałości ECNIS Biuro Współpracy z Zagranicą Audytor Wewnętrzny Radca Prawny Inspektor ds. bhp Inspektor ds. ppoż. Ośrodek Współpracy z ŚOZ (WHO Collaborating Centre) dr med. Ewa Zamysłowska-Szmytke mgr Anna Stejskał dr med. Jacek Rzepecki dr med. Andrzej Marcinkiewicz mgr Karina Michałowska mgr inż. Elżbieta Gapińska mgr Barbara Borowiecka mgr Kamilla Szcześniak mgr Katarzyna Rogowska mgr inż. Piotr Zwoliński mgr inż. Bogumił Kryska mgr Małgorzata Piotrowska Elżbieta Stodulska lic. Teresa Borowiecka mgr Aleksandra Piotrowska dr med. Beata Pepłońska dr Robert Klarecki, kier. administracyjny dr Robert Klarecki mgr Monika Kalinowska mgr Mariusz Marusiński mgr Aneta Szymańska-Kubiak inż. Andrzej Berner dr hab. Stanisław Tarkowski prof. IMP CENTRA DOSKONAŁOŚCI DZIAŁAJĄCE W RAMACH STRUKTURY POZIOMEJ Centrum Doskonałości: Biologia Molekularna i Epidemiologia Raka Środowiskowego i Zawodowego EPIMOL (Centre of Excellence in Molecular Biology and Epidemiology of Occupational & Environmental Cancer) Krajowe Centrum Promocji Zdrowia w Miejscu Pracy; Zakład Epidemiologii Środowiskowej, Pracownia Epidemiologii; Zakład Toksykologii i Kancerogenezy, Pracownia Biochemii Toksykologicznej, Pracownia Toksykologii Molekularnej, Krajowe Centrum Metod Alternatywnych do Oceny Toksyczności; Zakład Bezpieczeństwa Chemicznego, Pracownia Monitoringu Biologicznego. 10

11 Centrum Kompetencji: Zawodowe Uszkodzenia Słuchu HEARLOSS (Centre of Competence in the Field of Occupational Hearing Loss) Zakład Zagrożeń Fizycznych, Pracownia Hałasu i Wibracji; Klinika Audiologii i Foniatrii, Pracownia Audiologiczna, Pracownia Foniatryczna, Pracownia Logopedyczna, Pracownia Zaburzeń Równowagi. Centrum Testowania Substancji Chemicznych i Materiałów Biomedycznych CHEMBIOTEST (Centre of Excellence in Testing of Chemical Substances and Biomedical Materials) Laboratorium Badań Produktów Leczniczych i Weterynaryjnych w Systemie Jakości GMP; Zakład Toksykologii i Kancerogenezy, Pracownia Oceny Toksyczności, Pracownia Patologii, Krajowe Centrum Metod Alternatywnych do Oceny Toksyczności; Ośrodek Alergii Zawodowej i Zdrowia Środowiskowego, Poradnia Alergologiczna, Oddział Alergologiczny, Pracownia Diagnostyki Alergologicznej, Pracownia Dermatologii, Pracownia Immunologii Środowiskowej. KRAJOWY OŚRODEK DS. ORZECZNICTWA I AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH Klinika Chorób Zawodowych i Toksykologii, Oddział Chorób Zawodowych, Przychodnia Chorób Zawodowych; Zakład Polityki Zdrowotnej, Pracownia Organizacji i Zarządzania w Opiece Zdrowotnej. 11

12 12

13 13

14 2. RADA NAUKOWA INSTYTUTU MEDYCYNY PRACY W ŁODZI RADA NAUKOWA Przewodniczący Rady: prof. dr hab. med. Marcin Kamiński 1. dr hab. n. med. Alicja Bortkiewicz prof. IMP 2. prof. dr hab. Sławomir Czerczak 3. prof. dr hab. med. Jan Goch 4. dr hab. Jolanta Gromadzińska prof. IMP 5. prof. dr hab. med. Andrzej Grzybowski 6. prof. dr hab. med. Wojciech Hanke 7. prof. dr hab. Marek Jakubowski 8. prof. dr hab. med. Marek Janiak 9. prof. dr hab. med. Marta Kieć-Świerczyńska 10. dr hab. med. Zbigniew Kołaciński prof. IMP 11. dr Anna Kozajda 12. dr hab. med. Anna Krakowiak prof. IMP 13. dr med. Beata Kręcisz 14. prof. dr hab. Waldemar Lutz 15. dr hab. Irena Maniecka-Bryła prof. nadzw. UM 16. dr Dorota Merecz-Kot 17. dr hab. med. Ewa Niebudek-Bogusz prof. IMP 18. prof. dr hab. med. Cezary Pałczyński 19. dr Małgorzata Pawlaczyk-Łuszczyńska 20. dr Jolanta Przyłuska 21. prof. dr hab. med. Konrad Rydzyński 22. prof. dr hab. med. Anna Skoczyńska 23. dr hab. med. Jan Stetkiewicz prof. IMP 24. dr hab. med. Maciej Stępnik prof. IMP 25. prof. dr hab. med. Jacek Suzin 26. prof. dr hab. med. Marek Synder 27. dr hab. med. Irena Szadkowska-Stańczyk prof. IMP 28. prof. dr hab. med. Neonila Szeszenia-Dąbrowska 29. prof. dr hab. med. Mariola Śliwińska-Kowalska 14

15 30. dr hab. med. Jolanta Walusiak-Skorupa prof. IMP 31. dr med. Ewa Wągrowska-Koski 32. prof. dr hab. Wojciech Wąsowicz 33. dr med. Marta Wiszniewska 34. prof. dr hab. Maciej Zalewski 35. dr hab. Marek Zmyślony prof. IMP KOMISJA DS. OCENY WYKONANIA PLANU NAUKOWEGO Przewodniczący: prof. dr hab. med. Jan Goch Z-ca przewodniczącego: dr hab. med. Irena Szadkowska-Stańczyk prof. IMP Członkowie: 1. prof. dr hab. Sławomir Czerczak 2. dr hab. Jolanta Gromadzińska 3. prof. dr hab. Waldemar Lutz 4. dr Małgorzata Pawlaczyk-Łuszczyńska 5. dr Jolanta Przyłuska sekretarz 6. dr hab. med. Jan Stetkiewicz prof. IMP 7. prof. dr hab. med. Jacek Suzin 8. prof. dr hab. med. Neonila Szeszenia-Dąbrowska 9. prof. dr hab. med. Mariola Śliwińska-Kowalska 10. dr hab. med. Jolanta Walusiak-Skorupa prof. IMP 11. dr med. Ewa Wągrowska-Koski 12. prof. dr hab. Wojciech Wąsowicz 13. prof. dr hab. Maciej Zalewski 15

16 KOMISJA DS. STOPNI NAUKOWYCH W DZIEDZINIE NAUK MEDYCZNYCH W ZAKRESIE MEDYCYNY Przewodnicząca: prof. dr hab. med. Mariola Śliwińska-Kowalska Z-cy przewodniczącej: 1. prof. dr hab. med. Marta Kieć-Świerczyńska 2. dr hab. med. Jan Stetkiewicz prof. IMP Członkowie: 3. dr hab. n. med. Alicja Bortkiewicz prof. IMP 4. prof. dr hab. med. Jan Goch 5. prof. dr hab. med. Andrzej Grzybowski 6. prof. dr hab. med. Wojciech Hanke 7. prof. dr hab. med. Marek Janiak 8. prof. dr hab. med. Marcin Kamiński 9. dr hab. med. Zbigniew Kołaciński prof. IMP 10. dr hab. med. Anna Krakowiak prof. IMP 11. dr hab. med. Ewa Niebudek-Bogusz prof. IMP 12. prof. dr hab. med. Cezary Pałczyński 13. prof. dr hab. med. Konrad Rydzyński 14. prof. dr hab. med. Anna Skoczyńska 15. prof. dr hab. med. Jacek Suzin 16. prof. dr hab. med. Marek Synder 17. dr hab. med. Irena Szadkowska-Stańczyk prof. IMP 18. prof. dr hab. med. Neonila Szeszenia-Dąbrowska 19. dr hab. med. Jolanta Walusiak-Skorupa prof. IMP Osoba spoza Rady Naukowej mgr Paulina Kaliszczak sekretarz 16

17 KOMISJA DS. STOPNI NAUKOWYCH W DZIEDZINIE NAUK MEDYCZNYCH W ZAKRESIE BIOLOGII MEDYCZNEJ Przewodniczący: prof. dr hab. Wojciech Wąsowicz Z-cy przewodniczącego: 1. prof. dr hab. Marek Jakubowski 2. dr hab. med. Jan Stetkiewicz prof. IMP Członkowie: 3. dr hab. n. med. Alicja Bortkiewicz prof. IMP 4. prof. dr hab. Sławomir Czerczak 5. dr hab. Jolanta Gromadzińska prof. IMP 6. prof. dr hab. med. Marek Janiak 7. prof. dr hab. med. Marcin Kamiński 8. dr hab. med. Anna Krakowiak prof. IMP 9. prof. dr hab. Waldemar Lutz 10. prof. dr hab. med. Konrad Rydzyński 11. dr hab. med. Maciej Stępnik prof. IMP 12. prof. dr hab. med. Mariola Śliwińska-Kowalska 13. prof. dr hab. Maciej Zalewski 14. dr hab. Marek Zmyślony prof. IMP Osoba spoza Rady Naukowej mgr Paulina Kaliszczak sekretarz KOMISJA DS. STOPNI NAUKOWYCH W DZIEDZINIE NAUK O ZDROWIU Przewodnicząca: dr hab. med. Irena Szadkowska-Stańczyk prof. IMP Z-ca przewodniczącej: prof. dr hab. med. Wojciech Hanke 17

18 Członkowie: 11. dr hab. n. med. Alicja Bortkiewicz prof. IMP 12. prof. dr hab. Sławomir Czerczak 13. prof. dr hab. med. Jan Goch 14. prof. dr hab. med. Andrzej Grzybowski 15. dr hab. med. Irena Maniecka-Bryła prof. nadzw. UM 16. prof. dr hab. med. Cezary Pałczyński 17. prof. dr hab. med. Konrad Rydzyński 18. prof. dr hab. med. Marek Synder 19. prof. dr hab. med. Neonila Szeszenia-Dąbrowska 20. prof. dr hab. med. Mariola Śliwińska-Kowalska 21. dr hab. med. Jolanta Walusiak-Skorupa prof. IMP 22. dr hab. Marek Zmyślony prof. IMP Osoba spoza Rady Naukowej mgr Paulina Kaliszczak sekretarz KOMISJA DS. KWALIFIKACJI OSÓB NA STANOWISKA PRACOWNIKÓW NAUKOWYCH Przewodniczący: prof. dr hab. Sławomir Czerczak Z-ca przewodniczącego: dr hab. med. Jolanta Walusiak-Skorupa prof. IMP Członkowie: 1. dr. hab. n. med. Alicja Bortkiewicz prof. IMP 2. prof. dr hab. med. Marta Kieć-Świerczyńska 3. dr Anna Kozajda 4. dr med. Beata Kręcisz 5. prof. dr hab. Waldemar Lutz 6. dr hab. med. Jan Stetkiewicz prof. IMP 7. dr hab. med. Maciej Stępnik prof. IMP 18

19 8. dr hab. med. Irena Szadkowska-Stańczyk prof. IMP 9. prof. dr hab. med. Neonila Szeszenia-Dąbrowska 10. prof. dr hab. Wojciech Wąsowicz 11. dr med. Marta Wiszniewska 12. dr hab. Marek Zmyślony prof. IMP Osoba spoza Rady Naukowej mgr Sylwia Zając sekretarz KOMISJA OCENIAJĄCA DOROBEK PRACOWNIKÓW NAUKOWYCH Przewodniczący: prof. dr hab. med. Mariola Śliwińska-Kowalska Członkowie: 1. dr hab. n. med. Alicja Bortkiewicz prof. IMP 2. prof. dr hab. med. Wojciech Hanke 3. dr Dorota Merecz-Kot 4. dr hab. med. Jolanta Walusiak-Skorupa prof. IMP 5. prof. dr hab. Wojciech Wąsowicz 6. bezpośredni zwierzchnik służbowy ocenianego pracownika Osoba spoza Rady Naukowej mgr Aleksandra Piotrowska sekretarz 19

20 POSIEDZENIA RADY NAUKOWEJ 25 lutego 2011 r. odbyło się LXLI/IX posiedzenie Rady Naukowej Po otwarciu posiedzenia i przyjęciu porządku obrad przyjęto protokół LXL/VIII posiedzenia Rady Naukowej w dniu 17 grudnia 2010 r.: Uchwalono zmiany w statucie Instytutu; Rozpatrzono wniosek Komisji ds. stopni naukowych w sprawie nadania mgr Annie Kozajdzie oraz mgr. Piotrowi Politańskiemu stopnia doktora nauk medycznych w zakresie biologii medycznej; Przedstawiono wniosek Zespołu w przedmiocie czynności przewodu habilitacyjnego dr. med. Macieja Stępnika w sprawie dopuszczenia do kolokwium habilitacyjnego; Nadano stopień doktora habilitowanego dr. med. Maciejowi Stępnikowi; Rozpatrzono wnioski Komisji ds. stopni naukowych w sprawie zmiany promotora, tytułu rozprawy doktorskiej, recenzenta, członka komisji przeprowadzającej egzaminy doktorskie z dyscypliny podstawowej, dyscypliny dodatkowej oraz języka obcego nowożytnego w przewodzie doktorskim mgr. Marcina Brodeckiego; Powołano Zespół w celu przygotowania wniosków dotyczących czynności postępowania o nadanie tytułu profesora nauk medycznych dr hab. Jolanty Gromadzińskiej prof. IMP; Powołano Zespół w celu zaopiniowania wniosku o wszczęcie przewodu habilitacyjnego dr inż. Małgorzaty Pawlaczyk-Łuszczyńskiej w dziedzinie nauk o zdrowiu na podstawie rozprawy habilitacyjnej pt. Ocena uciążliwości hałasu niskoczęstotliwościowego w środowisku pracy oraz jego wpływu na funkcje umysłowe ; Zaopiniowano wnioski Komisji ds. kwalifikacji osób na stanowiska pracowników naukowych w sprawie zatrudnienia na stanowisku adiunkta: dr Ewy Jabłońskiej i dr Joanny Arkusz; Zaopiniowano program studiów podyplomowych Zdrowie publiczne i środowiskowe. 14 czerwca 2011 r. odbyło się LXLII/X posiedzenie Rady Naukowej Po otwarciu posiedzenia i przyjęciu porządku obrad przyjęto protokół z LXLI/IX posiedzenia Rady Naukowej w dniu 25 lutego 2011 r.: 20

21 Zaopiniowano i przyjęto Sprawozdanie z działalności Instytutu za rok 2010 ; Zaopiniowano Sprawozdanie finansowe Instytutu za rok 2009 ; Zaopiniowano i przyjęto Plan działalności Instytutu na rok 2011 ; Uchwalono Regulamin wyborów do Rady Naukowej ; Przedstawiono Sprawozdanie z wyników przeglądu kadrowego Zespołu oceniającego dorobek pracowników naukowych; Przedstawiono wniosek Zespołu w przedmiocie czynności przewodu habilitacyjnego dr med. Ewy Niebudek-Bogusz w sprawie dopuszczenia do kolokwium habilitacyjnego; Nadano stopień doktora habilitowanego nauk medycznych w zakresie medycyny dr med. Ewy Niebudek-Bogusz; Poparto wniosek Zespołu w przedmiocie nadania tytułu profesora nauk medycznych dr hab. med. Irenie Szadkowskiej-Stańczyk i skierowanie go do Centralnej Komisji w celu przeprowadzenia dalszych czynności; Rozpatrzono wnioski Zespołu w przedmiocie postępowania o nadanie tytułu profesora dr hab. Jolancie Gromadzińskiej w przedmiocie wszczęcia postępowania o nadanie tytułu profesora nauk medycznych oraz wyznaczenia recenzentów; Rozpatrzono wnioski Komisji ds. stopni naukowych w sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego w dziedzinie nauk o zdrowiu, wyznaczenia promotora i recenzentów mgr. Piotrowi Sakowskiemu; Zaopiniowano wnioski Komisji ds. kwalifikacji osób na stanowiska pracowników naukowych w sprawie zatrudnienia na stanowisku profesora nadzwyczajnego dr hab. med. Macieja Stępnika. 13 października 2011 r. odbyło się I/2011 posiedzenie Rady Naukowej Po otwarciu posiedzenia i przyjęciu porządku obrad przyjęto protokół z LXLII/X posiedzenia Rady Naukowej w dniu 14 czerwca 2011 r.: Ukonstytuowała się Rada Naukowa Instytutu Medycyny Pracy w Łodzi im. prof. dra med. Jerzego Nofera; Uchwalono Regulamin Rady Naukowej; Przyjęto Regulamin wyróżnienia rozprawy doktorskiej; 21

22 Zaopiniowano wnioski Komisji ds. kwalifikacji osób na stanowiska pracowników naukowych w sprawie zatrudnienia na stanowisku profesora zwyczajnego prof. dr hab. med. Marty Kieć-Świerczyńskiej i dr hab. med. Ireny Szadkowskiej-Stańczyk oraz w sprawie zatrudnienia na stanowisku adiunkta dr med. Ewy Wągrowskiej-Koski i dr Zuzanny Szubert; Zamknięto przewody doktorskie mgr. Marcina Brodeckiego, mgr Dobrosławy Gradeckiej-Meesters, mgr Anny Pałaszewskiej-Tkacz w dziedzinie nauk medycznych w zakresie biologii medycznej oraz lek. Mirosławy Wiese w dziedzinie nauk medycznych w zakresie medycyny. 13 grudnia 2011 r. odbyło się II/2011 posiedzenie Rady Naukowej Po otwarciu posiedzenia i przyjęciu porządku obrad przyjęto protokół z I/2011 posiedzenia Rady Naukowej w dniu 13 października 2011 r.: Rozpatrzono wniosek o powołanie Zespołu oceniającego dorobek naukowy w celu przygotowania wniosku dotyczącego czynności w postępowaniu o nadanie tytułu naukowego profesora nauk medycznych dr. hab. med. Włodzimierzowi Stelmachowi; Powołano 3 członków komisji habilitacyjnej w postępowaniu habilitacyjnym dr med. Ewy Zamysłowskiej-Szmytke; recenzenta prof. dr hab. Marka Jakubowskiego, sekretarza dr hab. med. Annę Krakowiak prof. IMP oraz członka Komisji prof. dr hab. med. Martę Kieć-Świerczyńską; Nadano stopień naukowy doktora nauk medycznych w zakresie medycyny lek. Oscarowi Zambrano Quispe oraz stopień naukowy doktora nauk medycznych w zakresie biologii medycznej mgr inż. Małgorzacie Kucharskiej; Rozpatrzono wniosek Rady Naukowej do Dyrektora Instytutu w przedmiocie mianowania na stanowisko profesora zwyczajnego na czas nieokreślony prof. dr hab. med. Marioli Śliwińskiej-Kowalskiej oraz prof. dr hab. med. Marty Kieć- Świerczyńskiej; Zaopiniowano wnioski Komisji ds. kwalifikacji osób na stanowiska pracowników naukowych w przedmiocie zatrudnienia na stanowiskach: profesora zwyczajnego - prof. dr hab. Marka Jakubowskiego, profesora nadzwyczajnego - dr hab. med. Ewy Niebudek-Bogusz, adiunkta dr Anny Kozajdy i dr Piotra Politańskiego; 22

23 Zaopiniowano kandydatów na funkcje zastępcy dyrektora prof. dr hab. med. Marioli Śliwińskiej-Kowalskiej i kierowników komórek organizacyjnych - dr hab. med. Ireny Szadkowskiej-Stańczyk prof. IMP, prof. dr hab. med. Marty Kieć-Świerczyńskiej, dr. Piotra Politańskiego, mgr Kariny Michałowskiej, mgr. inż. Bogumiła Kryskę, mgr inż. Elżbiety Gapińskiej i dr Beaty Janasik; Rozpatrzono wnioski Komisji ds. stopni naukowych w dziedzinie nauk o zdrowiu w przedmiocie wszczęcia przewodów doktorskiego w dziedzinie nauk o zdrowiu, wyznaczenia promotora i recenzentów mgr. Marcinowi Brodeckiemu, mgr Annie Pałaszewskiej-Tkacz, mgr Ewelinie Woźnickiej; Zaopiniowano Regulamin określający zasady i tryb przeprowadzania Konkursu na stanowiska naukowe. ORGANIZACJE ZWIĄZKOWE Komisja Zakładowa NSZZ Solidarność przy Instytucie Medycyny Pracy im. prof. dra med. Jerzego Nofera w Łodzi Przewodnicząca: Alicja Roszkowicz Z-ca przewodniczącej: dr hab. n. med. Alicja Bortkiewicz prof. IMP Sekretarz: Ewa Zalewska Skarbnik: mgr Danuta Nowicka Członkowie: Anna Kucharska mgr Ewa Twardowska mgr Mariola Wojda Zarząd Związku Zawodowego Pracowników IMP Przewodnicząca: mgr Iwona Rogalska Z-ca przewodniczącego: mgr inż. Piotr Krauze Skarbnik: Elżbieta Miazek Zarząd Terenowego Oddziału Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Lekarzy Przewodniczący: brak Z-ca przewodniczącego: dr med. Jacek Rzepecki Skarbnik: dr med. Paweł Gruchała Sekretarz: dr med. Marta Fiszer 23

24 Zarząd Terenowego Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pielęgniarek i Położnych przy Instytucie Medycyny Pracy im. prof. dra med. Jerzego Nofera w Łodzi Przewodnicząca: Renata Rubaszewska Z-ca przewodniczącej: Agnieszka Kleczyńska Sekretarz: mgr Marta Swarzyńska Skarbnik: Bożena Gozdek Członek: Anna Tulińska Zakładowa Organizacja Związkowa Niezależnego Związku Zawodowego Pracowników Diagnostyki Laboratoryjnej Województwa Łódzkiego Pełnomocnik: mgr Anna Pirowicz 24

25 3. KADRA INSTYTUTU MEDYCYNY PRACY W 2011 ROKU 25

26 SAMODZIELNI PRACOWNICY NAUKOWO-BADAWCZY z tytułem naukowym profesora (12 osób) Czerczak Sławomir, Gralewicz Sławomir, Hanke Wojciech, Jakubowski Marek, Kieć-Świerczyńska Marta, Pałczyński Cezary, Rydzyński Konrad, Sułkowski Wiesław, Szeszenia-Dąbrowska Neonila, Śliwińska-Kowalska Mariola, Wąsowicz Wojciech, Wrońska-Nofer Teresa ze stopniem doktora habilitowanego (14 osób) Bortkiewicz Alicja, Gromadzińska Jolanta, Krakowiak Anna, Kalinka Jarosław, Kołaciński Zbigniew, Makowiec-Dąbrowska Teresa, Niebudek-Bogusz Ewa, Sińczuk-Walczak Halina, Stetkiewicz Jan, Stępnik Maciej, Szadkowska-Stańczyk Irena, Tarkowski Stanisław, Walusiak-Skorupa Jolanta, Zmyślony Marek 26

27 27 II. STRUKTURA ZADAŃ

28 1. GŁÓWNE KIERUNKI BADAWCZE Plan naukowy Instytutu przyjęty na 2011 rok obejmował 196 zadań, w tym 68 tematów statutowych. Łącznie zrealizowano 307 zadań w poszczególnych komórkach w ramach następujących głównych kierunków badawczych: identyfikacja oraz ocena zagrożeń spowodowanych czynnikami chemicznymi, tworzenie systemu zapobiegania negatywnym skutkom zdrowotnym, identyfikacja czynników genetycznych decydujących o indywidualnej wrażliwości na czynniki chemiczne, patologia zawodowa zasady wczesnej diagnostyki, profilaktyki i orzecznictwa, patogeneza, diagnostyka i terapia zatruć ostrych i przewlekłych, ocena biologicznego działania i zdrowotnych skutków ekspozycji na pyły przemysłowe, ocena narażenia na szkodliwe czynniki biologiczne w środowisku pracy, ocena biologicznego działania i zdrowotnych skutków ekspozycji na hałas i pola elektromagnetyczne, ocena ekspozycji na radon i produkty jego rozpadu oraz promieniowanie rentgenowskie, fizjologiczna, psychologiczna i psychospołeczna ocena uciążliwości pracy i zdolności do pracy oraz opracowanie zasad doboru zawodowego, ocena środowiskowych zagrożeń zdrowia, epidemiologiczna ocena ryzyka zdrowotnego ekspozycji zawodowej i środowiskowej, promocja zdrowia w miejscu pracy, organizacja ochrony zdrowia pracujących, programy nauczania oraz kształcenia w zakresie medycyny pracy, higieny pracy oraz zdrowia publicznego, systemy kontroli i zapewniania jakości. 28

29 2. REALIZACJA ZADAŃ W 2011 ROKU WEDŁUG PODSTAWOWYCH ŹRÓDEŁ FINANSOWANIA Jednostka organizacyjna Tematy statutowe Projekty Badawcze Zamawiane PBZ Granty Umowy międzynarodowe SPB POIG POKL MZ Działalność lecznicza Pozostałe umowy* Razem zaplanowane 1. Biuro Zapewnienia Jakości Z. Polityki Zdrowotnej 1 (+1) (+1) Krajowe Centrum Promocji (+1) Zdrowia w Miejscu Pracy 4. Z. Epidemiologii (+1) Środowiskowej 5. Z. Środowiskowych Zagrożeń Zdrowia 6. Z. Fizjol. Pracy i Ergonomii Psychologii Pracy Laboratorium Badań Produktów Leczniczych i Weterynaryjnych 9. Z. Toksykologii i (+1) 3 (+1) Kancerogenezy 10. Z. Bezpieczeństwa 11 (+1) Chemicznego 11. Z. Ochrony Radiologicznej Z. Zagrożeń Fizycznych Dział Zarządzania Wiedzą Klinika Chorób Zawodowych i Toksykologii: - Oddział Chorób Zawodowych - Oddział Toksykologii - Ośrodek Alergii Zawodowej Klinika Audiologii i Foniatrii Ogółem zaplanowanych Ogółem zrealizowanych * umowy z podmiotami gospodarczymi **różnica pomiędzy umowami zaplanowanymi a zrealizowanymi wynosi 104 umowy ogółem dla IMP W stosunku do przyjętego planu wzrost liczby wykonanych zadań dotyczył: tematów statutowych 2 grantów 1 umów międzynarodowych 4 pozostałych umów **

30 3. SIECI NAUKOWE Centrum Zaawansowanych Technologii BioTechMed Instytut Medycyny Pracy w Łodzi w dniu 23 stycznia 2004 roku podpisał umowę konsorcjum na nowo utworzone Centrum Zaawansowanych Technologii BioTechMed w Łodzi, w skład którego wchodzi 6 jednostek naukowych i 15 przedsiębiorstw. Koordynatorem Centrum jest Politechnika Łódzka. Główne cele Centrum to: wspólne prowadzenie wieloletnich prac badawczo-rozwojowych i badawczowdrożeniowych ukierunkowanych na opracowanie nowych technologii i usług służących ochronie i poprawie zdrowia ludzi oraz ochronie środowiska, transfer zaawansowanych technologii i najlepszych dostępnych technik z tego zakresu do praktyki gospodarczej, tworzenie firm typu spin-off/start-up wykorzystujących wyniki prac prowadzonych w Centrum Zaawansowanych Technologii BioTechMed, prowadzenie zintegrowanej działalności edukacyjnej, szkoleniowej i ekspertyzowej. 30

31 4. EKSPERTYZY, OPINIE, ORZECZENIA Wykonane w 2011 roku opracowania dla potrzeb Ministerstwa Zdrowia, Inspekcji Sanitarnej, służby medycyny pracy, sądów, prokuratury, podmiotów gospodarczych dotyczyły m. in.: diagnostyki i orzecznictwa w zakresie chorób zawodowych oraz kwalifikacji do pracy, pomiarów pola elektromagnetycznego dla celów bezpieczeństwa i higieny pracy, oceny narażenia zawodowego na szkodliwe czynniki biologiczne, oceny narażenia radiacyjnego w miejscu pracy, oznaczeń stężeń włókien azbestu w próbkach powietrza oraz próbkach materiałów, oceny narażenia zawodowego na pyły przemysłowe, oznaczeń toksyn w ślinie i w moczu, badań produktów leczniczych i wyrobów medycznych o dopuszczalności do stosowania u ludzi. Jednostka organizacyjna Ekspertyzy, opinie, orzeczenia (n) Zakład Bezpieczeństwa Chemicznego 288 Zakład Toksykologii i Kancerogenezy 3 Zakład Środowiskowych Zagrożeń Zdrowia 1184 Zakład Psychologii Pracy 1 Zakład Zagrożeń Fizycznych 1 Klinika Chorób Zawodowych i Toksykologii 2261 Laboratorium Badań Produktów Leczniczych i Weterynaryjnych w Systemie Jakości GMP 300 Zakład Ochrony Radiologicznej 86 Razem

32 5. KOMISJA BIOETYCZNA W 2011 roku odbyło się 5 posiedzeń Komisji Bioetycznej. Komisja opiniowała: 8 wniosków Zakładu Psychologii Pracy, 4 wnioski Zakładu Toksykologii i Kancerogenezy, 4 wnioski Kliniki Chorób Zawodowych i Toksykologii, 3 wnioski Ośrodka Alergii Zawodowej i Zdrowia Środowiskowego, 1 wniosek Zakładu Fizjologii Pracy i Ergonomii, 1 wniosek Zakładu Bezpieczeństwa Chemicznego, 1 wniosek Zakładu Ochrony Radiologicznej, 1 wniosek Zakładu Epidemiologii Środowiskowej. Ponadto Komisja zaopiniowała 2 wnioski pochodzenia zewnętrznego: 1 wniosek Szkoły Głównej Służby Pożarniczej, 1 wniosek pracownika naukowego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi. 32

33 33 III. OSIĄGNIĘCIA INSTYTUTU

34 1. POTENCJAŁ NAUKOWY A. UPRAWNIENIA DO NADAWANIA STOPNI NAUKOWYCH Dziedzina Biologia medyczna Medycyna Nauki o zdrowiu Stopień naukowy doktor nauk medycznych, doktor habilitowany doktor nauk medycznych, doktor habilitowany doktor nauk o zdrowiu B. ROZWÓJ KADRY NAUKOWEJ wszczęte przewody doktorskie: mgr Piotr Sakowski Współpraca lekarza i pielęgniarki w ochronie zdrowia pracujących opracowanie zaleceń dla dobrej praktyki w medycynie pracy w Polsce Promotor: prof. dr hab. med. Wojciech Hanke Recenzenci: dr hab. Bogdan Jaremin prof. nadzw. GUMed, dr hab. med. Jolanta Walusiak- Skorupa prof. IMP mgr Marcin Brodecki Ocena wielkości narażenia radiacyjnego soczewek oczu personelu medycznego podczas zabiegów kardiologicznych wykonywanych pod kontrolą promieniowania rentgenowskiego Promotor: dr hab. Marek Zmyślony prof. IMP Recenzenci: dr hab. Andrzej Korejwo prof. nadzw. UŁ, dr hab. med. Jan Stetkiewicz prof. IMP mgr Anna Pałaszewska-Tkacz Analiza wypadków chemicznych w Polsce w latach ocena przydatności istniejących danych w procesie szacowania ryzyka zdrowotnego Promotor: prof. dr hab. Sławomir Czerczak Recenzenci: prof. dr hab. Wiesław Szymczak, dr hab. med. Jan Stetkiewicz prof. IMP mgr Ewelina Woźnicka Ocena przydatności Skali Dyskomfortu Traktu Głosowego (VTD) w diagnozowaniu i rehabilitacji zaburzeń głosu o podłożu zawodowym Promotor: dr hab. med. Ewa Niebudek-Bogusz prof. IMP 34

35 Recenzenci: prof. dr hab. n. med. Wiesław Konopka, dr hab. med. Jolanta Walusiak-Skorupa prof. IMP wszczęte postępowanie habilitacyjne: dr med. Ewa Zamysłowska-Szmytke Członkowie Komisji habilitacyjnej powołani przez Radę Naukową: recenzent: prof. dr hab. Marek Jakubowski sekretarz: dr hab. med. Anna Krakowiak prof. IMP członek: prof. dr hab. med. Marta Kieć-Świerczyńska wszczęte postępowanie o nadanie tytułu profesora zwyczajnego: dr hab. Jolanta Gromadzińska prof. IMP Recenzenci powołani przez Radę Naukową: prof. dr hab. Grzegorz Bartosz, prof. dr hab. Ryszard Oliński zakończone przewody doktorskie: mgr Anna Kozajda Endotoksyny β - (1-3) glukany i ergosterol jako wskaźniki narażenia na czynniki biologiczne w środowisku pracy sortowni odpadów komunalnych oraz ich wpływ na czynność układu oddechowego pracowników Promotor: dr hab. med. Irena Szadkowska-Stańczyk prof. IMP Recenzenci: prof. dr hab. med. Cezary Pałczyński, prof. dr hab. Zofia Żakowska mgr Piotr Politański Skojarzone działanie pól elektromagnetycznych i hałasu na procesy oksydacyjne zachodzące w narządzie słuchu Promotor: dr hab. Marek Zmyślony prof. IMP Recenzenci: dr hab. n. med. Alicja Bortkiewicz prof. IMP, dr hab. med. Waldemar Narożny prof. nadzw. GUMed lek. Oscar Zambrano Quispe Ocena markerów stresu oksydacyjnego oraz stopnia uszkodzenia materiału genetycznego u pacjentek z rakiem piersi Promotor: dr hab. Jolanta Gromadzińska prof. IMP Recenzenci: prof. dr hab. Bronisław Zachara, dr hab. med. Piotr Potemski prof. nadzw. UM 35

36 mgr inż. Małgorzata Kucharska Narażenie personelu medycznego sali operacyjnej na anestetyki: ocena poziomu narażenia i niektórych biomarkerów skutków zdrowotnych Promotor: prof. dr hab. Teresa Wrońska-Nofer Recenzenci: prof. dr hab. Jadwiga Szymańska, prof. dr hab. Sławomir Czerczak zakończone przewody habilitacyjne: dr med. Maciej Stępnik Badania mechanizmów działania toksycznego nieorganicznych związków arsenu Recenzenci: prof. dr hab. Waldemar Lutz, prof. dr hab. Hieronim Bartel, prof. dr hab. med. Tadeusz Cichocki, prof. dr hab. Maciej Zabel dr med. Ewa Niebudek-Bogusz Zastosowanie analizy akustycznej głosu z próbą obciążeniową w dysfoniach zawodowych Recenzenci: prof. dr hab. med. Maciej Miziołek, prof. dr hab. med. dr h.c. Andrzej Obrębowski, prof. dr hab. med. Czesław Stankiewicz, prof. dr hab. med. Henryk Skarżyński zamknięte przewody doktorskie: lek. Mirosława Wiese Stężenie cholesterolu i jego frakcji we krwi a podejmowanie działań samobójczych mgr Anna Pałaszewska-Tkacz Analiza wypadków chemicznych w Polsce w latach ocena przydatności istniejących danych w procesie szacowania ryzyka zdrowotnego mgr Marcin Brodecki Ocena wielkości narażenia radiacyjnego soczewek oczu personelu medycznego podczas zabiegów kardiologicznych wykonywanych pod kontrolą promieniowania rentgenowskiego mgr Dobrosława Gradecka-Meesters Określenie genotoksycznego/kancerogennego działania arsenu i modulacja tych efektów przez selen oraz ocena zmian cytogenetycznych w tkankach nowotworowych myszy C57b1/6J 36

37 ROZWÓJ KADRY NAUKOWEJ W IMP W OKRESIE Doktor Doktor habilitowany Rok osoby spoza IMP pracownicy IMP osoby spoza IMP pracownicy IMP Profesor Razem

38 W 2011 roku stopień naukowy doktora uzyskały 4 osoby, w tym 3 z Instytutu. Stopień naukowy doktora habilitowanego uzyskały 2 osoby. Wszczęto 4 przewody doktorskie, jedno postępowanie habilitacyjne i jedno postępowanie o nadanie tytułu profesora. Zamknięto 4 przewody doktorskie. C. UDZIAŁ W KRAJOWYCH TOWARZYSTWACH I ORGANIZACJACH NAUKOWYCH KOMITETY NAUKOWE I KOMISJE POLSKIEJ AKADEMII NAUK Komitet Chemii Analitycznej Komisja Analityki Sądowej: prof. dr hab. Marek Jakubowski Komitet Fizyki Medycznej, Radiobiologii i Diagnostyki Obrazowej Komisja Higieny Radiacyjnej i Radiobiologii: dr hab. Marek Zmyślony prof. IMP Komisja Biologicznych Skutków Promieniowania Niejonizującego: dr hab. Marek Zmyślony prof. IMP Komitet Epidemiologii i Zdrowia Publicznego: prof. dr hab. med. Wojciech Hanke, dr hab. Stanisław Tarkowski prof. IMP Komitet Patofizjologii Klinicznej Komisja Patofizjologii Słuchu, Mowy i Zaburzeń Komunikacyjnych: prof. dr hab. med. Wiesław Sułkowski Komitet Badań nad Zagrożeniami Zespół ds. Zagrożeń Stanu Zdrowotnego Społeczeństwa: prof. dr hab. med. Konrad Rydzyński przewodniczący zespołu KOMITETY MINISTERSTWA NAUKI Komitet Ewaluacji Jednostek Naukowych MNiSW prof. dr hab. med. Wojciech Hanke Zespół Specjalistów do spraw oceny wniosków o finansowanie zakupu lub wytworzenia aparatury naukowo-badawczej stanowiącej dużą infrastrukturę badawczą oraz inwestycji budowlanych służących potrzebom badań naukowych lub prac rozwojowych prof. dr hab. Wojciech Wąsowicz 38

39 ZESPOŁY EKSPERCKIE MINISTERSTWA ZDROWIA Konsultant Krajowy w dziedzinie medycyny pracy: dr med. Ewa Wągrowska-Koski Konsultant Wojewódzki w dziedzinie medycyny pracy dla woj. łódzkiego: dr hab. med. Jolanta Walusiak-Skorupa prof. IMP Konsultant Wojewódzki w dziedzinie toksykologii klinicznej dla woj. łódzkiego: dr hab. med. Zbigniew Kołaciński prof. IMP Krajowy punkt kontaktowy ds. walidacji metod alternatywnych w Polsce: dr hab. med. Maciej Stępnik prof. IMP Międzyresortowy Zespół Koordynacyjny Narodowego Programu Zdrowia prof. dr hab. med. Wojciech Hanke koordynator Celu operacyjnego 6 Zmniejszenie narażenia na czynniki szkodliwe w środowisku życia i pracy oraz ich skutków zdrowotnych i poprawa stanu sanitarnego kraju. Międzyresortowa Komisja ds. Najwyższych Dopuszczalnych Stężeń i Natężeń Czynników Szkodliwych dla Zdrowia w Środowisku Pracy: prof. dr hab. Marek Jakubowski wiceprzewodniczący, prof. dr hab. Sławomir Czerczak, dr Jan Gromiec grupa ekspertów ds. promieniowania elektromagnetycznego: dr Halina Aniołczyk, dr hab. n. med. Alicja Bortkiewicz prof. IMP, dr hab. Marek Zmyślony prof. IMP grupa ekspertów ds. pyłów przemysłowych: dr Aleksandra Maciejewska, mgr Grażyna Stroszejn-Mrowca grupa ekspertów ds. czynników chemicznych: prof. dr hab. Marek Jakubowski przewodniczący, prof. dr hab. Sławomir Czerczak sekretarz, prof. dr hab. Sławomir Gralewicz, dr hab. Jolanta Gromadzińska prof. IMP, dr Jan Gromiec, prof. dr hab. med. Wojciech Hanke prof. IMP, mgr inż. Małgorzata Kupczewska-Dobecka, dr Danuta Ligocka, dr hab. med. Maciej Stępnik, dr Krystyna Sitarek, dr hab. Wiesław Szymczak prof. dr hab. Wojciech Wąsowicz prof. dr hab. med. Jan Stetkiewicz prof. IMP grupa ekspertów ds. czynników fizycznych: dr Małgorzata Pawlaczyk-Łuszczyńska grupa ekspertów ds. czynników biologicznych: dr hab. med. Irena Szadkowska- Stańczyk prof. IMP grupa ekspertów ds. aktualizacji wykazu czynników rakotwórczych: prof. dr hab. Sławomir Czerczak przewodniczący, mgr inż. Katarzyna Konieczko, mgr Anna Pałaszewska-Tkacz Rada Naukowa Programu Opracowanie i wdrożenie programu profilaktycznego w zakresie wczesnego wykrywania nowotworów układu moczowo-płciowego 39

40 u pracujących mężczyzn w wieku od 45 roku życia (45 +) : dr med. Ewa Wągrowska- Koski Zespół ds. Oceny Produktów Biobójczych: dr hab. Jolanta Gromadzińska prof. IMP, prof. dr hab. Wojciech Wąsowicz, dr Krystyna Sitarek, dr Joanna Arkusz, dr hab. med. Jan Stetkiewicz prof. IMP Zespól ds. Toksykologii Produktów Biobójczych: prof. dr hab. Wojciech Wąsowicz Zespół ds. aktualizacji wykazu czynników rakotwórczych: dr Krystyna Sitarek Zespół ds. implementacji Dyrektywy 2010/32/UE z dnia 10 maja 2010 r. w sprawie wykonania umowy ramowej dotyczącej zapobiegania zranieniom ostrymi narzędziami w sektorze szpitali i opieki zdrowotnej zawartej między HOSPEM z EPSU: lek. Marcin Rybacki Zespół ds. opracowania projektu ustawy o profilaktyce chorób nowotworowych: dr med. Ewa Wągrowska-Koski przewodnicząca Zespół Ekspertów do zaopiniowania danych o spełnieniu przez jednostkę kryteriów uprawniających do ubiegania się o wpis na listę Ministra Zdrowia do prowadzenia specjalizacji i staży kierunkowych w dziedzinie epidemiologii: prof. dr hab. med. Wojciech Hanke Zespół Ekspertów w dziedzinie zdrowia publicznego i zdrowia środowiskowego: dr hab. Stanisław Tarkowski prof. IMP Zespół Ekspertów w dziedzinie neurologopedii: prof. dr hab. med. Wiesław Sułkowski Zespół Ekspertów do prac nad Centralną Bazą Świadczeń Opieki Zdrowotnej z zakresu medycyny pracy: dr med. Ewa Wągrowska-Koski, dr hab. med. Jolanta Walusiak-Skorupa prof. IMP Zespół Ekspertów ds. akredytacji placówek specjalizujących się w audiologii i foniatrii: prof. dr hab. med. Wiesław Sułkowski przewodniczący Zespół Ekspertów ds. Polskich Priorytetów w Trakcie Prezydentury Polski w Unii Europejskiej: prof. dr hab. med. Cezary Pałczyński Zespół Ekspertów ds. specjalizacji w dziedzinie zdrowia publicznego: dr hab. Stanisław Tarkowski prof. IMP dr med. Ewa Wągrowska-Koski Zespół Ekspertów ds. opracowania programów specjalizacji z medycyny pracy: dr med. Ewa Wągrowska-Koski Zespół Konsultanta Krajowego w dziedzinie audiologii i foniatrii: prof. dr hab. med. Mariola Śliwińska-Kowalska 40

41 Zespół Konsultanta Krajowego w dziedzinie otorynolaryngologii: prof. dr hab. med. Mariola Śliwińska-Kowalska Zespół Specjalistów ds. opiniowania wytycznych szacowania ryzyka zawodowego czynników rakotwórczych: dr hab. med. Irena Szadkowska-Stańczyk prof. IMP Wojewódzka Komisja ds. Oceny Oddziaływania na środowisko: dr hab. Stanisław Tarkowski prof. IMP RADY NAUKOWE Rada Naukowa Centralnego Instytutu Ochrony Pracy: prof. dr hab. Marek Jakubowski Rada Naukowa Instytutu Fizjologii i Patologii Słuchu w Warszawie: prof. dr hab. med. Wiesław Sułkowski Rada Naukowa Instytutu Ginekologii i Położnictwa Uniwersytetu Medycznego w Łodzi: prof. dr hab. med. Wojciech Hanke Rada Naukowa Wydziału Fizjoterapii Uniwersytetu Medycznego: prof. dr hab. med. Mariola Śliwińska-Kowalska Rada Naukowa Wydziału Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Medycznego: prof. dr hab. med. Teresa Makowiec-Dąbrowska, prof. dr hab. med. Cezary Pałczyński, dr hab. med. Irena Szadkowska-Stańczyk prof. IMP Rada Naukowa Wojskowego Instytutu Higieny i Epidemiologii: dr hab. med. Zbigniew Kołaciński prof. IMP TOWARZYSTWA NAUKOWE Łódzkie Towarzystwo Naukowe: prof. dr hab. med. Neonila Szeszenia-Dąbrowska Łódzkie Towarzystwo Pedagogiczne: dr Piotr Plichta członek Zarządu Głównego Polskie Towarzystwo Alergologiczne: prof. dr hab. med. Marta Kieć-Świerczyńska członek Zarządu Głównego, przewodnicząca Komisji ds. Nauczania Podyplomowego Zarządu Głównego, sekretarz Oddziału Łódzkiego, z-ca przewodniczącego Sekcji Dermatologii, prof. dr hab. med. Cezary Pałczyński przewodniczący Oddziału Łódzkiego Pozostali członkowie: dr med. Wojciech Dudek, dr med. Patrycja Krawczyk-Szulc, dr med. Dominika Świerczyńska-Machura, prof. dr hab. med. Mariola Śliwińska- Kowalska, dr hab. med. Jolanta Walusiak-Skorupa prof. IMP, dr Marta Wiszniewska, dr med. Tomasz Wittczak 41

42 Polskie Towarzystwo Audiologiczne i Foniatryczne: prof. dr hab. med. Mariola Śliwińska- Kowalska przewodnicząca, dr med. Ewa Niebudek-Bogusz sekretarz, lek. Piotr Kotyło, mgr Ewelina Woźnicka, dr med. Ewa Zamysłowska-Szmytke Polskie Towarzystwo Anestezjologii i Intensywnej Terapii: dr med. Szymon Bernas Polskie Towarzystwo Badań nad Stresem Traumatycznym: dr Dorota Merecz-Kot Polskie Towarzystwo Badań Radiacyjnych im. Marii Skłodowskiej Curie: dr hab. Marek Zmyślony prof. IMP wiceprezes Zarządu Głównego, przewodniczący Komisji ds. Problemów Bioelektromagnetycznych, dr Halina Aniołczyk wiceprzewodnicząca Zarządu Oddziału Łódzkiego, członek komisji ds. Problemów Bioelektromagnetycznych Pozostali członkowie: mgr Małgorzata Adamowicz, mgr Marcin Brodecki, dr Joanna Domienik, mgr Janusz Kacprzyk, mgr Zbigniew Kamiński, mgr Paweł Mamrot, mgr Magda Mariańska, dr Jerzy Olszewski, dr Sylwia Papierz, dr Piotr Politański Polskie Towarzystwo Biochemiczne: dr Magdalena Komorowska, dr Aneta Wiktorek- Smagur Polskie Towarzystwo Biologii Komórki: mgr Agnieszka Bukowska Polskie Towarzystwo Chorób Płuc: dr hab. med. Anna Krakowiak prof. IMP Polskie Towarzystwo Demograficzne: dr Zuzanna Szubert członek Prezydium Zarządu Głównego, dr med. Beata Pepłońska, dr hab. med. Irena Szadkowska-Stańczyk prof. IMP, dr Beata Świątkowska, dr Urszula Wilczyńska Polskie Towarzystwo Diagnostów Laboratoryjnych: dr Marek Nocuń, prof. dr hab. Teresa Wrońska-Nofer Polskie Towarzystwo Diagnostyki Laboratoryjnej: mgr Ewa Nowakowska-Świrta Polskie Towarzystwo Diabetologiczne: dr med. Dorota Chromińska-Szosland Polskie Towarzystwo Ekonomiczne: dr Izabela Rydlewska- Liszkowska Polskie Towarzystwo Epidemiologii Środowiskowej: prof. dr hab. med. Wojciech Hanke z-ca przewodniczącego, dr Joanna Jurewicz członek Komisji Rewizyjnej, dr Kinga Polańska skarbnik Pozostali członkowie: dr med. Beata Pepłońska, dr Beata Świątkowska, dr hab. med. Irena Szadkowska-Stańczyk prof. IMP, prof. dr hab. med. Neonila Szeszenia- Dąbrowska, dr hab. Stanisław Tarkowski prof. IMP, dr Zuzanna Szubert, mgr Agnieszka Bukowska 42

43 Polskie Towarzystwo Ergonomiczne: dr Zbigniew Jóźwiak członek Komisji Rewizyjnej Oddziału Łódzkiego, członek Sądu Koleżeńskiego, prof. dr hab. med. Teresa Makowiec- Dąbrowska Polskie Towarzystwo Ergonomii Stomatologicznej: dr Zbigniew Jóźwiak członek Rady Audytorów, członek założyciel Polskie Towarzystwo Farmaceutyczne: dr Joanna Piasecka-Zelga Polskie Towarzystwo Fizyki Medycznej: dr Jerzy Olszewski prezes Oddziału Łódzkiego, dr Halina Aniołczyk sekretarz Oddziału Łódzkiego Pozostali członkowie: mgr Małgorzata Adamowicz, mgr Andrzej Bednarek, dr hab. Marek Zmyślony prof. IMP, dr Sylwia Papierz, dr Joanna Domienik, mgr Zbigniew Kamiński, mgr Marcin Brodecki Polskie Towarzystwo Higienistów Przemysłowych: prof. dr hab. Sławomir Czerczak prezes, dr Jan Gromiec wiceprezes, mgr Anna Pałaszewska-Tkacz sekretarz, mgr Grażyna Stroszejn-Mrowca skarbnik Członkowie Zarządu Głównego: dr Sławomir Brzeźnicki, mgr Agnieszka Jankowska, mgr inż. Katarzyna Konieczko, dr Małgorzata Kula, mgr inż. Małgorzata Kupczewska- Dobecka Członek Komisji Rewizyjnej: mgr Anna Świdwińska-Gajewska Członkowie: mgr Magdalena Stanisławska, dr Renata Soćko, dr Małgorzata Trzcinka- Ochocka, dr hab. med. Jan Stetkiewicz, prof. IMP, dr Aleksandra Maciejewska, mgr Urszula Mikołajczyk Oddział Łódzki: dr Jan Gromiec prezes, dr Małgorzata Kula skarbnik, dr hab. Irena Szadkowska- Stańczyk prof. IMP członek Zarządu Oddziału Łódzkiego Pozostali członkowie: dr Sławomir Brzeźnicki, dr Marek Dobecki, mgr Agnieszka Jankowska, mgr inż. Katarzyna Konieczko, dr Małgorzata Kula, mgr inż. Małgorzata Kupczewska-Dobecka, dr Małgorzata Pawlaczyk-Łuszczyńska, mgr Magdalena Stanisławska, dr Krystyna Sitarek, dr Renata Soćko, dr hab. med. Jan Stetkiewicz prof. IMP, dr Małgorzata Trzcinka-Ochocka Polskie Towarzystwo Histochemików i Cytochemików: dr hab. med. Jan Stetkiewicz prof. IMP przewodniczący Oddziału Łódzkiego, dr hab. med. Maciej Stępnik sekretarz Oddziału Łódzkiego 43

Instytutu Medycyny Wsi im. Witolda Chodźki

Instytutu Medycyny Wsi im. Witolda Chodźki Sprawozdanie z działalności Instytutu Medycyny Wsi im. Witolda Chodźki za rok 2013 Przygotowanie i opracowanie na podstawie sprawozdań jednostek organizacyjnych: Agnieszka Gryta-Siepsiak (DON) Ewa Kawiak-Jawor

Bardziej szczegółowo

3.11.2006 nr 99/522. biuletyn wewnętrzny. powołano komisję dyscyplinarną... podziękowania... dr E. Wągrowska-Koski w Radzie Naukowej TVN

3.11.2006 nr 99/522. biuletyn wewnętrzny. powołano komisję dyscyplinarną... podziękowania... dr E. Wągrowska-Koski w Radzie Naukowej TVN 3.11.2006 nr 99/522 biuletyn wewnętrzny Instytutu Medycyny Pracy im. prof. J. Nofera strategia ezdrowie dla województwa łódzkiego konferencja w Linz warsztaty Ochrona przed PEM co, gdzie, kiedy w kraju...

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI 2011 ROK

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI 2011 ROK Instytut Psychiatrii i Neurologii SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI 2011 ROK OPRACOWANIE Renata Gałązka, Monika Pasiorowska, Anna Stanibuła, Elżbieta Szyper, Marek Zwoliński REDAKCJA Małgorzata Choszcz DZIAŁ

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI 2010 ROK

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI 2010 ROK Instytut Psychiatrii i Neurologii SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI 2010 ROK OPRACOWANIE Renata Gałązka, Monika Pasiorowska, Anna Stanibuła, Elżbieta Szyper DZIAŁ PLANOWANIA I DOKUMENTACJI NAUKOWEJ WARSZAWA

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI 2007 ROK

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI 2007 ROK Instytut Psychiatrii i Neurologii SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI 2007 ROK OPRACOWANIE Marta Bukowska, Renata Gałązka, Elżbieta Iwaszko, Małgorzata Kiszkowiak, Kamila Orzołek, Elżbieta Szyper DZIAŁ PLANOWANIA

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Prorektora UJ ds. Collegium Medicum Prof. dr hab. Wojciecha Nowaka

Sprawozdanie Prorektora UJ ds. Collegium Medicum Prof. dr hab. Wojciecha Nowaka Sprawozdanie Prorektora UJ ds. Collegium Medicum Prof. dr hab. Wojciecha Nowaka Prorektor UJ ds. Collegium Medicum - Prof. dr hab. Wojciech Nowak: 1. Kieruje działalnością i prowadzi sprawy Collegium Medicum

Bardziej szczegółowo

Treść. I. Prezentacja programu działalności Instytutu (1-18) II. Część opisowa 22. 1. Badania naukowe i prace rozwojowe 22

Treść. I. Prezentacja programu działalności Instytutu (1-18) II. Część opisowa 22. 1. Badania naukowe i prace rozwojowe 22 Treść strona Podstawy prawne 3 I. Prezentacja programu działalności Instytutu (1-18) II. Część opisowa 22 1. Badania naukowe i prace rozwojowe 22 2. Współpraca międzynarodowa 30 3. Rozwój i utrzymanie

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI INSTYTUTU GRUŹLICY I CHORÓB PŁUC

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI INSTYTUTU GRUŹLICY I CHORÓB PŁUC SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI INSTYTUTU GRUŹLICY I CHORÓB PŁUC w roku 2011 1 SPIS TREŚCI 1. STRUKTURA INSTYTUTU GRUŹLICY I CHORÓB PŁUC STAN NA DZIEŃ 31.12.2011r.. 4 1.1. Dyrekcja IGiChP w Warszawie. 4 1.2.

Bardziej szczegółowo

ZDROWIE ŚRODOWISKOWE

ZDROWIE ŚRODOWISKOWE CENTRUM MEDYCZNE KSZTAŁCENIA PODYPLOMOWEGO Program specjalizacji ZDROWIE ŚRODOWISKOWE Program uzupełniający dla diagnostów laboratoryjnych posiadających specjalizację I stopnia w medycynie społecznej lub

Bardziej szczegółowo

MEDYCYNA DYDAKTYKA WYCHOWANIE ISSN 0137 6543

MEDYCYNA DYDAKTYKA WYCHOWANIE ISSN 0137 6543 MEDYCYNA DYDAKTYKA WYCHOWANIE ISSN 0137 6543 ROK XLIII WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY NR 9/2011 Zespół redakcyjny: Prof. dr hab. Stefan Kruś redaktor honorowy Dr hab. Izabela Strużycka redaktor naczelny

Bardziej szczegółowo

BIULETYN INFORMACYJNY

BIULETYN INFORMACYJNY UNIWERSYTET MEDYCZNY IM. KAROLA MARCINKOWSKIEGO W POZNANIU BIULETYN INFORMACYJNY Rok XXXVI listopad-grudzień 2011 r. Nr 5/162 Spis treści Dyplomatoria... 3 Z Senatu... 12 Z rad wydziałów: Lekarskiego I...

Bardziej szczegółowo

Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie

Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie Biuletyn Informacyjny Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie ISSN 2082-2650 Nr 1 (75) Kwiecień 2012 W Biuletyn Informacyjny numerze 2 Z obrad Senatu PUM 3 Wybory na kadencję 2012 2016 Prof. dr hab.

Bardziej szczegółowo

Rok 23 Styczeń 2013 nr 1 (265)

Rok 23 Styczeń 2013 nr 1 (265) Rok 23 Styczeń 2013 nr 1 (265) 2 Gazeta AMG nr 3/2012 1/2013 Z życia Uczelni Prof. Zdzisław Wajda został uhonorowany tytułem doktora honoris causa Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego str. 12 Dzień Wykładu

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Rektora z działalności Politechniki Warszawskiej w okresie: 1.09.2010 31.08.2011

Sprawozdanie Rektora z działalności Politechniki Warszawskiej w okresie: 1.09.2010 31.08.2011 POLITECHNIKA WARSZAWSKA Sprawozdanie Rektora z działalności Politechniki Warszawskiej w okresie: 1.09.2010 31.08.2011 Przedstawione na posiedzeniu Senatu w dniu 28 września 2011 r. Opracowanie - prof.

Bardziej szczegółowo

Pomorska Akademia Medyczna w Szczecinie

Pomorska Akademia Medyczna w Szczecinie Biuletyn Informacyjny Pomorska Akademia Medyczna w Szczecinie ISSN 1425-1671 Nr 2 (68) Czerwiec 2010 Sad Jabłoń, obok grusza Śliwa, dalej wiśnia Drzewa czereśni, krzewy aronii Agrest czerwony i biały Piękny

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI INSTYTUTU GRUŹLICY I CHORÓB PŁUC

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI INSTYTUTU GRUŹLICY I CHORÓB PŁUC SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI INSTYTUTU GRUŹLICY I CHORÓB PŁUC w roku 2012 1 SPIS TREŚCI 1. STRUKTURA INSTYTUTU GRUŹLICY I CHORÓB PŁUC STAN NA DZIEŃ 31.12.2012r.. 4 1.1. Dyrekcja IGiChP w Warszawie. 4 1.2.

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O DZIAŁALNOŚCI UNIWERSYTETU MIKOŁAJA KOPERNIKA W 2011 ROKU

INFORMACJA O DZIAŁALNOŚCI UNIWERSYTETU MIKOŁAJA KOPERNIKA W 2011 ROKU INFORMACJA O DZIAŁALNOŚCI UNIWERSYTETU MIKOŁAJA KOPERNIKA W 2011 ROKU SPIS TREŚCI I. STRUKTURA ORGANIZACYJNA... 3 II. STUDIA, STUDENCI I DOKTORANCI... 5 III. SPRAWY KADROWE... 8 IV. BADANIA NAUKOWE...

Bardziej szczegółowo

Biuletyn Informacyjny Uniwersytetu Medycznego w Łodzi

Biuletyn Informacyjny Uniwersytetu Medycznego w Łodzi Biuletyn Informacyjny Uniwersytetu Medycznego w Łodzi Vol. III 2010 Nr 1 styczeń issn 1899-5810 Uczelnia XP - opis systemu mgr inż. Dominik Płacek dr n. med. Radosław Zajdel Uczelnia wobec zmieniających

Bardziej szczegółowo

Rok 24 Czerwiec 2014 nr 6 (282)

Rok 24 Czerwiec 2014 nr 6 (282) Rok 24 Czerwiec 2014 nr 6 (282) 2 Gazeta AMG nr 3/2012 6/2014 Z ŻYCIA UCZELNI Organizatorzy i prelegenci Dni Otwartych Funduszy Europejskich, które odbyły się 9 maja br. w Gdańskim Uniwersytecie Medycznym.

Bardziej szczegółowo

nr 10 (2012/2013) czerwiec 2013

nr 10 (2012/2013) czerwiec 2013 nr 10 (2012/2013) czerwiec 2013 Wydawnictwo Poznań 2013 Opracowała Iwona Cieślik Spis treści Projekt okładki Izabela Jasiczak Projekt graficzny Jarosław Flis Redakcja i korekta Zofia Mikołajewska Z życia

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZKIE PODMIOTY LECZNICZE W MAŁOPOLSCE - informator

WOJEWÓDZKIE PODMIOTY LECZNICZE W MAŁOPOLSCE - informator WOJEWÓDZKIE PODMIOTY LECZNICZE W MAŁOPOLSCE - informator Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego Departament Zdrowia i Polityki Społecznej Kraków 2014 rok Opracowano przez Departament Zdrowia i Polityki

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności uczelni. w roku akademickim 2012/2013

Sprawozdanie z działalności uczelni. w roku akademickim 2012/2013 Sprawozdanie z działalności uczelni w roku akademickim 2012/2013 SPIS TREŚCI: 1. ORGANIZACJA I STRUKTURA UCZELNI 2. PRACOWNICY UCZELNI 3. DZIAŁALNOŚĆ DYDAKTYCZNA 4. DZIAŁALNOŚĆ NAUKOWO-BADAWCZA 5. WSPÓŁPRACA

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTET PRZYRODNICZY WE WROCŁAWIU

UNIWERSYTET PRZYRODNICZY WE WROCŁAWIU UNIWERSYTET PRZYRODNICZY WE WROCŁAWIU Sprawozdanie Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu prof. dr. hab. Michała Mazurkiewicza z działalności Uczelni w roku 2006 WROCŁAW 2007 1 Przygotowanie

Bardziej szczegółowo

DEKLARACJA ŚRODOWISKOWA

DEKLARACJA ŚRODOWISKOWA ZACHODNIOPOMORSKIE CENTRUM ONKOLOGII 71-730 Szczecin ul. Strzałowska 22 Tel. Centrala (91) 42-51-410 e-mail: szpital@onkologia.szczecin.pl www.onkologia.szczecin.pl DEKLARACJA ŚRODOWISKOWA Zweryfikowany

Bardziej szczegółowo

Rok 21 Marzec 2011 nr 3 (243)

Rok 21 Marzec 2011 nr 3 (243) Rok 21 Marzec 2011 nr 3 (243) Eksponaty z Muzeum Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego 2 Gazeta AMG nr 3/2011 Dyrektor UCK mgr E. Książek-Bator prezentuje rektorowi prof. J. Morysiowi certyfikat ISO 9001:2008

Bardziej szczegółowo

ROCZNE SPRAWOZDANIE Rektora Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego z działalności Uczelni za okres

ROCZNE SPRAWOZDANIE Rektora Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego z działalności Uczelni za okres WSTĘP ROCZNE SPRAWOZDANIE Rektora Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego z działalności Uczelni za okres od dnia 1 stycznia 2008r. do dnia 31 grudnia 2008r. Rok 2008 był rokiem wyborów. Wybrano nowe organy

Bardziej szczegółowo

1. Stan zatrudnienia 2. Odznaczenia resortowe i uczelniane otrzymane w 2014 roku 3. Stopnie i tytuły naukowe uzyskane w 2014 roku 4.

1. Stan zatrudnienia 2. Odznaczenia resortowe i uczelniane otrzymane w 2014 roku 3. Stopnie i tytuły naukowe uzyskane w 2014 roku 4. I. 1. Władze uczelni 2. Podstawowe jednostki organizacyjne 3. Skład senatu w kadencji 2012-2016 4. Skład konwentu 5. Stałe komisje senackie 6. Komisje powołane przez senat 7. Komisje powołane zarządzeniami

Bardziej szczegółowo

Autor prof. dr hab. WITOLD JUREK. Zdjęcia z serwisu internetowego www.ae.poznan.pl. Skład komputerowy MICHAŁ KRAWCZYK

Autor prof. dr hab. WITOLD JUREK. Zdjęcia z serwisu internetowego www.ae.poznan.pl. Skład komputerowy MICHAŁ KRAWCZYK SPRAWOZDANIE REKTORA z działalności Akademii Ekonomicznej w roku akademickim 2006/2007 POZNAŃ 2007 Autor prof. dr hab. WITOLD JUREK Zdjęcia z serwisu internetowego www.ae.poznan.pl Skład komputerowy MICHAŁ

Bardziej szczegółowo

Monitor Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego Nr 5 listopad grudzień 2012 r. UCHWAŁY SENATU WARSZAWSKIEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO

Monitor Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego Nr 5 listopad grudzień 2012 r. UCHWAŁY SENATU WARSZAWSKIEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO M O N I T O R TREŚĆ: Poz.: 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 WARSZAWSKIEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO R. VII Nr 6 listopad grudzień 2012 r. ISSN 1899 6485 UCHWAŁY SENATU

Bardziej szczegółowo

ACTA SCHOLAE SUPERIORIS MEDICINAE LEGNICENSIS

ACTA SCHOLAE SUPERIORIS MEDICINAE LEGNICENSIS WYŻSZA SZKOŁA MEDYCZNA LZDZ w LEGNICY ACTA SCHOLAE SUPERIORIS MEDICINAE LEGNICENSIS ZESZYTY NAUKOWE Nr 1 (8)/2009 LEGNICA 2009 Zespół redakcyjny serii zeszytów: doc. dr Ryszard Pękała dr Jolanta Pietras

Bardziej szczegółowo