PROJEKT WYKONAWCZY ZABEZPIECZENIA OGNIOCHRONNEGO

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PROJEKT WYKONAWCZY ZABEZPIECZENIA OGNIOCHRONNEGO"

Transkrypt

1 Załącznik nr 7 do Specyfikacji istotnych warunków zamówienia PROJEKT WYKONAWCZY ZABEZPIECZENIA OGNIOCHRONNEGO Obiekty: BUDYNKI CENTRALNEGO MUZEUM WŁÓKIENNICTWA Rodzaj robót: ZABEZPIECZENIE PRZCIWOGNIOWE ELEMENTÓW KONSTRUKCJI BUDYNKÓW Adres : ŁÓDŹ ul. PIOTRKOWSKA nr 282 Inwestor : CENTRALNE MUZEUM WŁÓKIENNICTWA Opracował : Rzeczoznawca do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych nadbryg. w st. spocz. mgr inż. Marek Jasiński ŁÓDŹ - lipiec r. 1

2 SPIS TREŚCI STRONA I. WYMAGANIA OGÓLNE 4 1. WSTĘP PODSTAWA OPRACOWANIA PRZEDMIOT OPRACOWANIA ZAKRES STOSOWANIA OPRACOWANIA ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH W OPRACOWANIU 4 2. KLASYFIKACJA POŻAROWA BUDYNKÓW 5 3. MATERIAŁY ZASTOSOWANE NA ZABEZPIECZENIE OGNIOCHRONNE ELEMENTÓW KONSTRUKCYJNYCH BUDYNKÓW UNIEPAL-DREW LAKIER OGNIOCHRONNY DO DREWNA FLAM STAL FARBA OGNIOCHRONNA DO ZABEZPIECZA- NIA KONSTRUKCJI STALOWYCH 7 II. WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE 9 1. ZAKRES RZECZOWY OBJĘTY OPRACOWANIEM BUDYNEK A BUDYNEK C OSTROGA 9 2. ZABEZPIECZENIE PRZECIWOGNIOWE SŁUPÓW STALOWYCH PODPARCIA STROPÓW ZABEZPIECZENIE PRZECIWOGNIOWE STROPÓW Z DREWNA ZABEZPIECZENIE PRZECIWOGNIOWE DACHU BUDYNKU A DEMONTAŻ I WYWÓZ ETERNITU OPIERZENIE POŁACI DACHU PŁYTAMI GIPSOWYMI ZABEZPIECZENIE PRZECIWOGNIOWE ELEMENTÓW ELEMENTÓW DREWNA ZABEZPIECZENIE PRZECIWOGNIOWE DACHU BUDYNKU C I DACHU OSTROGI 12 2

3 5.1.ZABEZPIECZENIE DŹWIGARÓW KRATOWYCH STALOWYCH ORAZ PŁATWI I STĘŻEŃ STALOWYCH ZABEZPIECZENIE PRZECIWOGNIOWE ELEMENTÓW Z DREWNA OCIEPLENIE STROPU NAD III PIĘTREM BUDYNKU C I OSTROGI INNE POSTANOWIENIA KONTROLA I ODBIÓR WYKONANYCH ROBÓT UWAGI DO POSTANOWIEŃ ZAWARTYCH W DOKUMENTACJI 14 3

4 I. WYMAGANIA OGÓLNE 1. WSTĘP 1.1. PODSTAWA OPRACOWANIA Podstawę opracowania stanowią. -umowa o wykonanie opracowania z dnia 2 czerwca 2008 roku, -projekty z inwentaryzacji budynków udostępnione przez inwestora, -Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. z późniejszymi zmianami w sprawie szczegółowego zakresu i form dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno użytkowego. -Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynku i ich usytuowanie -Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21 kwietnia 2006 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów. -Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r. w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych -literatura techniczna oraz normy i normatywy projektowania 1.2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA Przedmiotem opracowania są wymagania technologiczne oraz techniczne wykonania i odbioru robót zabezpieczenia przeciwogniowego elementów konstrukcyjnych budynków 1.3. ZAKRES STOSOWANIA OPRACOWANIA Opracowanie ma zastosowanie jako dokument przetargowy i wykonawczy przy realizacji robót wymienionych w punkcie ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH W OPRACOWANIU Dokumentacja ma zastosowanie do wykonania robót zabezpieczenia przeciwogniowego elementów konstrukcyjnych budynków CENTRALNEGO MUZEUM WŁÓKIENNICTWA w Łodzi przy ulicy Piotrkowskiej 282 w tym: Budynek,,A -zabezpieczenie przeciwogniowego słupów podparcia stropów 4

5 -zabezpieczenia przeciwogniowego konstrukcji stropów i konstrukcji dachu Budynek,,C -zabezpieczenie przeciwogniowego słupów parteru podparcia stropów -zabezpieczenia przeciwogniowego konstrukcji dachu Ostroga -zabezpieczenie przeciwogniowego słupów podparcia stropów -zabezpieczenia przeciwogniowego konstrukcji stropów i konstrukcji dachu 2. KLASYFIKACJA POŻAROWA BUDYNKÓW Na podstawie rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki ( Dz. U. nr 75 z 2002 r. poz.690 ) z uwagi na przeznaczenie i sposób użytkowania budynki Centralnego Muzeum Włókiennictwa kwalifikujemy do użyteczności publicznej i zaliczmy do kategorii zagrożenia ludzi : Budynek A do ZL I - zawiera pomieszczenia przeznaczone do jednoczesnego przebywania ponad 50 osób, Budynek C do ZL III - użyteczności publicznej, nie zakwalifikowane do ZL I i ZL II. UWAGA : podczas kwalifikacji budynków nie brano pod uwagę wielkości stref pożarowych oraz oddzieleń pożarowych pomiędzy budynkami. Budynki A i C ze względu na wysokość ( ponad 12 m do 25 m ) zaliczamy do średnio wysokich (SW). Określone powyżej parametry budynków ( ZL i SW ) kwalifikują A i B do klasy odporności pożarowej B. Dla klasy odporności pożarowej budynku B określa się następujące klasy odporności ogniowej elementów budynku : - główna konstrukcja nośna - R 120, - konstrukcja dachu - R 30, - strop - REI 60, - ściana zewnętrzna - EI 60, - ściana wewnętrzna - EI 30, - przekrycie dachu - E MATERIAŁY ZASTOSOWANE NA ZABEZPIECZENIE OGNIOCHRONNE ELEMENTÓW KONSTRUKCYJNYCH BUDYNKÓW MUZEUM 5

6 3.1. UNIEPAL DREW Lakier ogniochronny do drewna Lakier UNIEPAL- DREW przeznaczony jest do ogniochronnego zabezpieczania i dekoracyjnego wykończenia elementów budowlanych z drewna oraz sklejki, stosowanych wewnątrz i na zewnątrz obiektów mieszkalnych i użyteczności publicznej. Wyroby pokryte lakierem UNIEPAL-DREW w ilości co najmniej 200g/m, zostały sklasyfikowane w zakresie stopnia palności ( wg PN-02874:1996 ): - elementy z drewna o grubości co najmniej 20 mm jako niezapalne, - elementy z drewna o grubości w zakresie 9 mm do 20 mm jako trudno zapalne, - sklejka o grubości co najmniej 9 mm jako trudno zapalna. Sposób użycia: Przygotowanie lakieru: Wyrób starannie wymieszać przed użyciem. Rozcieńczanie preparatu nie jest wskazane. Przygotowanie podłoża: Zaszpachlować wszelkie defekty powierzchni, oczyścić, odtłuścić i odpylić podłoże. W przypadku nanoszenia na podłoże lakierowane wcześniej innymi lakierami ogniochronnymi należy obowiązkowo wykonać ślepą próbę dla potwierdzenia kompatybilności z istniejącą powłoką. Jeśli po tygodniu nie wystąpią zjawiska np. przebarwienia, odspajania na skutek uderzenia należy zmatowić starą powłokę i nanieść lakier. W przypadku wystąpienia niekorzystnych zjawisk należy mechanicznie usunąć starą powłokę. Aplikacja: Lakier nanosić w temperaturze powyżej +5ºC. Przed rozpoczęciem właściwych prac zaleca się wykonanie próby w niewielkiej skali celem zoptymalizowania parametrów aplikacji ( wydajność, rozlewność, czas schnięcia i in. ). Temperatura lakieru powinna wynosić ok. 23ºC z uwagi na optymalną lepkość w tej temperaturze. Lakier nanosić dwu lub trzykrotnie. Grubość pojedynczej mokrej warstwy nie powinna przekraczać 200 µm. Ostateczna grubość powłoki powinna wynosić min. 150 µm co odpowiada łącznemu naniesieniu ok. 0,35 l/m2. Odstęp czasu między kolejnymi zabiegami jest uzależniony od temperatury i wilgotności otoczenia. W temperaturze 20ºC i wilgotności względnej ok. 65% drugą warstwę można nakładać tego samego dnia po 8 godzinach. Inne informacje, uwagi : - Lakier można przebarwiać stosując pigmenty koloryzujące w uzgodnieniu z producentem Uniepal-Drewu. - Wydajność : 8 10 m2/l przy jednokrotnym malowaniu. 6

7 - Rozpuszczalność : nie rozpuszcza się w wodzie, rozpuszcza się w rozpuszczalnikach organicznych. Zgodność z normami i wymaganiami jakościowymi : Produkt posiada atest higieniczny PZH nr HK/B/0928/01/2003 Dokument odniesienia Aprobata Techniczna ITB nr AT /2004 Certyfikat zgodności ITB nr ITB 695/W/03 SWW , PKWiU FLAME STAL Farba ogniochronna do zabezpieczania konstrukcji stalowych Flame Stal to farba ogniochronna na bazie modyfikowanych żywic, tiksotropowa, jednoskładnikowa. Pod wpływem wysokich temperatur Flame Stal ulega spienieniu tworząc trwałą izolację termiczną, opóźniającą wzrost temperatury podłoża stalowego. Farbę nakłada się na powierzchnie uprzednio zabezpieczone przed korozją farbą epoksydową lub na przygotowane do tego powierzchnie ocynkowane. System ogniochronny Flame Stal tworzy elastyczną i wytrzymałą mechanicznie ochronę, odporną na działanie wilgoci, wody kondensacyjnej oraz czynników atmosferycznych, w tym atmosfery przemysłowej pod warunkiem nałożenia jako ostatniej warstwy zestawu farby poliuretanowej, akrylowej lub bez farby nawierzchniowej zgodnie z zapisami Aprobaty Technicznej ITB nr AT /2007. Grubość nakładanej warstwy w zestawie ogniochronnym zależy od: - wyznaczonej dla obiektu temperatury krytycznej ( w naszym przypadku T kr = 500ºC dla odporności ogniowej 60 minut ), - masywności konstrukcji ( w naszym przypadku U/A = 100 ), - kształtu profilu ( w naszym przypadku wszystkie profile są okrągłe ), - żądanego czasu ochrony konstrukcji przed działaniem temperatury - słupy stalowe jako główne elementy konstrukcji budynku wymagają klasy odporności ogniowej R 120, zakładając, że nie możemy zmienić profilu słupa ( wymóg konserwatora zabytków ) nie ma na rynku polskim farb ogniochronnych zabezpieczających konstrukcje stalowe do klasy odporności ogniowej R 120. Zabezpieczmy słupy stalowe do klasy odporności ogniowej R 60 stosując pięciokrotne malowanie oraz konstrukcje stalowe dachu do klasy odporności ogniowej R 30 stosując trzykrotne malowanie. Grubość farby Flame Stal przyjmuję 1,32 mm. Grubość systemu wynosi 1,38 mm ( należy dodać 0,06 mm grubość warstwy podkładu ). W przypadku środowisk kategorii korozyjnej C1 i C2 ( wewnątrz obiektów budowlanych) zabezpieczenie ogniochronne systemem Flame Stal może 7

8 być wykonane bez warstwy nawierzchniowej o ile nie ma innych wymagań projektowych ( np. kolor, gładkość lub połysk ). Dane aplikacji : Rozcieńczalnik do farby Flame Stal wyłącznie Carboline nr 10. Zalecana grubość jednej warstwy przy natrysku hydrodynamicznym do około 450 µm suchej powłoki. Następna warstwa po wyschnięciu warstwy poprzedniej tj. po 24 godzinach. Farba nawierzchniowa do 5-6 dniach. Warunki stosowania systemu Flame Stal Powłokę podkładową należy nakładać na przygotowaną powierzchnie zgodnie z wymaganiami zawartymi w warunkach technicznych producenta farby podkładowej: - warstwa podkładowa winna być sucha, pozbawiona śladów korozji, tłuszczu i kurzu, - jako farbę podkładową należy stosować farbę epoksydową Carboguard 888 lub inne typy farb epoksydowych, jako farbę nawierzchniową należy stosować farbę poliuretanową Carbothane 134 lub inną farbę poliuretanową. UWAGA: Informacja o wykonanym zabezpieczeniu ogniochronnym powinna być wpisana poprzez wykonawcę zabezpieczenia ogniochronnego do dziennika budowy. Treść tej informacji powinna zawierać, co najmniej : - nazwę zabezpieczenia ogniochronnego według AT ITB, - klasę odporności ogniowej zabezpieczenia ogniochronnego, - nazwę firmy wykonującej zabezpieczenie ogniochronne, - datę wykonania zabezpieczenia ogniochronnego, - protokół z odbioru wykonania zabezpieczenia ogniochronnego. Zgodność z normami i wymaganiami jakościowymi : Produkt posiada atest higieniczny PZH nr HK/B/1195/01/2004 Dokument odniesienia Aprobata Techniczna ITB nr AT /2007 Certyfikat Zgodności ITB ZC ITB- 1590/W Krajowa Deklaracja Zgodności A + B/1/06/2007 Symbol Wyrobu FS, PKWiU :

9 II. WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE 1. ZAKRES RZECZOWY OBJĘTY OPRACOWANIEM Projekt Techniczny dotyczy zabezpieczenia przeciwogniowego elementów budynków: 1.1. Budynek,,A -słupów z drewna podparcia stropów parteru, I, II, i III piętra- dwukrotne malowanie lakierem UNIEPAL-DREW do stopnia palności niezapalne, -słupów z rur stalowych podparcia stropów III piętra-pięciokrotne malowanie farbą FLAME STAL do klasy odporności ogniowej R 60, -stropów z drewna parteru, I, II i III piętra-dwukrotne malowanie lakierem UNIEPAL-DREW do stopnia palności niezapalne, -konstrukcji dachu i jego opierzenia z drewna w tym demontaż istniejącego opierzenia z eternitu i wywóz odpadów eternitowych na składowiskodwukrotne malowanie lakierem UNIEPAL-DREW do stopnia palnościniezapalne, -elementów stalowych i elementów z drewna konstrukcji wieżypięciokrotne malowanie farbą FLAME STAL (elementy stalowe) do klasy odporności ogniowej R 60,dwukrotne malowanie lakierem UNIEPAL- DREW (elementy drewniane) do stopnia palności niezapalne, 1.2. Budynek,,C -słupów z drewna i słupów stalowych podparcia stropu parteru- dwukrotne malowanie lakierem UNIEPAL-DREW(słupy drewniane) do stopnia palności niezapalne oraz trzykrotne malowanie farbą FLAME STAL (słupy stalowe) do klasy odporności ogniowej R 30 ( słupy stalowe w tym przypadku nie są nośne ), -stropów z drewna parteru-dwukrotne malowanie lakierem UNIEPAL- DREW do stopnia palności niezapalne, -konstrukcji stalowej dachu i jego opierzenia z desek-trzykrotne malowanie farbą FLAME STAL do klasy odporności ogniowej R 30 dla konstrukcji stalowej dachu oraz dwukrotne malowanie lakierem UNIEPAL-DREW desek do stopnia palności niezapalne, -ocieplenia stropu III piętra- stosując wełnę mineralną oraz płyty gipsowe do klasy odporności ogniowej R 30. 9

10 1.3. Ostroga -słupów stalowych podparcia stropów-pięciokrotne malowanie farbą FLAME STAL do klasy odporności ogniowej R 60, -stropów z drewna parteru oraz I, II i III piętra- dwukrotne malowanie lakierem UNIEPAL-DREW do stopnia palności niezapalne, -konstrukcji stalowej dachu i jego opierzenia z desek-trzykrotne malowanie farbą FLAME STAL ( konstrukcja stalowa ) do klasy odporności ogniowej R 30 oraz dwukrotne malowanie lakierem UNIEPAL-DREW (desek) do stopnia palności niezapalne. - ocieplenia stropu III piętra stosując wełnę mineralną oraz płyty gipsowe do klasy odporności ogniowej R ZABEZPIECZENIE PRZCIWOGNIOWE SŁUPÓW STALOWYCH PODPARCIA STROPÓW Kody CPV Usuwanie warstwy malarskiej Roboty w zakresie ochrony powierzchni Roboty malarskie W ramach robót związanych z wykonaniem zabezpieczenia przeciwogniowego słupów stalowych należy wykonać roboty jak niżej -usunąć z powierzchni słupów istniejące powłoki malarskie -przemyć [odtłuścić] powierzchnię słupów benzyną ekstrakcyjną -pomalować tak przygotowaną powierzchnię jednokrotnie farbą epoksydową Carbo Guard 888. Zużycie farby na wykonanie jednokrotnego malowania 0,10dm 3 na 1m 2 pomalowanej powierzchni -wykonać malowanie zabezpieczenia przeciwogniowego farba pęczniejącą Flame Stal. Ilość warstw wymalowania 5. Zużycie farby na jednokrotne malowanie 0,286dm 3 na 1m 2 powierzchni malowanej -wykonać jednokrotne malowanie ochronne farbą Carbo Thern. Zużycie farby na 1m 2 malowania ochronnego 0,14dm 3 -uporządkować pomieszczenia po robotach 3. ZABEZPIECZENIE PRZECIWOGNIOWE STROPÓW Z DREWNA Kody CPV 10

11 Usuwanie warstwy malarskiej Roboty w zakresie ochrony powierzchni Roboty malarskie Roboty zabezpieczenia przeciwogniowego wykonać jak niżej -zabezpieczyć przed zabrudzeniem podłogi pomieszczeń,w których będą wykonywane roboty -oczyścić z brudu i kurzu całość elementy stropu z drewna -pomalować dwukrotnie elementy z drewna preparatem,,unipal DREW Zużycie preparatu na jednokrotne malowanie 0,175dm 3 na 1m 2 powierzchni malowanej -pomalować tak zabezpieczoną powierzchnie drewna farbą emulsyjną, brązową do jednokrotnego malowania [farba silnie kryjąca] -uporządkować pomieszczenia po robotach 4. ZABEZPIECZENIE PRZECIWOGNIOWE DACHU BUDYNKU,,A Kody CPV Usuwanie azbestu Usuwanie warstwy malarskiej Roboty w zakresie ochrony powierzchni Roboty malarskie W ramach czynności związanych z wykonaniem zabezpieczenia przeciwogniowego konstrukcji i opierzenia dachu należy: 4.1. Demontaż i wywóz eternitu -zdemontować istniejącą okładzinę dachu z płyt eternitowych. Demontaż płyt wykonać w taki sposób aby nie został zniszczony ruszt do którego montowano płyty i zachowane zostało istniejące ocieplenie dachu -załadować zdemontowane odpady z płyt eternitowych do worków foliowych i dodatkowa opakować w płachty foliowe. Tak przygotowane do transportu odpady oznakować w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami -zwieź opakowane odpady na teren obok budynku, załadować na podstawione środki transportu i wywieź na składowisko odpadów Firma która będzie wykonywała roboty związane z demontażem płyt eternitowych i ich wywozem na składowisko winna uzyskać decyzję 11

12 właściwego starosty powiatowego do zbierania i przewozu materiałów niebezpiecznych w tym azbestu Pracownicy zatrudnieni przy robotach związanych z demontażem płyt eternitowych winni posiadać przeszkolenie BHP z uwzględnieniem zagrożeń związanych z azbestem i być wyposażeni w odzież ochronną i sprzęt ochrony osobistej zgodnie z obowiązującymi przepisami Opierzenie połaci dachu płytami gipsowymi -uzupełnić ruszt pod montaż płyt gipsowych -zamocować do wcześniej przygotowanego rusztu płyty gipsowe kartonowe ognioodporne grubość 15 mm -pomalować jednokrotnie zamontowane płyty farbą emulsyjną kolor biały 4.3. Zabezpieczenie przeciwogniowe elementów z drewna -oczyścić z brudu i kurzu widoczne nie obudowane płytami gipsowymi elementy z drewna -pomalować dwukrotnie elementy z drewna preparatem,,unipal DREW Zużycie preparatu na jednokrotne malowanie 0,175dm 3 na 1m 2 powierzchni malowanej -pomalować tak zabezpieczoną powierzchnie drewna farbą emulsyjną, brązową do jednokrotnego malowania [farba silnie kryjąca] -uporządkować strych po robotach 5. ZABEZPIECZENIE PRZECIWOGNIOWE DACHU BUDYNKU,,C i DACHU OSTROGI Kody CPV Usuwanie warstwy malarskiej Roboty w zakresie ochrony powierzchni Roboty malarskie 5.1. Zabezpieczenie dźwigarów kratowych stalowych oraz płatwi i stężeń stalowych -usunąć z powierzchni elementów stalowych istniejące powłoki malarskie -przemyć [odtłuścić] powierzchnię elementów stalowych benzyną ekstrakcyjną 12

13 -pomalować tak przygotowaną powierzchnię jednokrotnie farbą epoksydową Carbo Guard 888. Zużycie farby na wykonanie jednokrotnego malowania 0,10dm 3 na 1m 2 pomalowanej powierzchni -wykonać malowanie zabezpieczenia przeciwogniowego farba pęczniejącą Flame Stal. Ilość warstw wymalowania 3. Zużycie farby na jednokrotne malowanie 0,286dm 3 na 1m 2 powierzchni malowanej -wykonać jednokrotne malowanie ochronne farbą Carbo Thern. Zużycie farby na 1m 2 malowania ochronnego 0,14dm Zabezpieczenie przeciwogniowe elementów z drewna -oczyścić z brudu i kurzu krokwie dachowe i opierzenie dachu z desek -pomalować dwukrotnie elementy z drewna preparatem,,unipal DREW Zużycie preparatu na jednokrotne malowanie 0,175dm 3 na 1m 2 powierzchni malowanej -pomalować tak zabezpieczoną powierzchnie drewna farbą emulsyjną, brązową do jednokrotnego malowania [farba silnie kryjąca] -uporządkować strych po robotach 6. DOCIEPLENIE STROPU NAD III PIĘTREM BUDYNKU,,C Kody CPV I OSTROGI Izolacje cieplne W ramach prac związanych z wykonaniem ocieplenia stropu należy wykonać roboty: -rozebrać istniejące zniszczone ocieplenie stropu z płyt z wełny mineralnej miękkiej -zapakować w worki foliowe odpady z wełny mineralnej. -zwieź opakowane odpady na teren obok budynku, załadować na podstawione środki transportu i wywieź na składowisko odpadów -wykonać na powierzchni stropów izolację podposadzkową z folii polietylenowe paroszczelnej zbrojonej grubość 0,20 mm. Połączenia poszczególnych pasów folii kleić taśmą klejącą dwustronną. -wykonać izolację stropu płytami styropianowymi EPS grubość 15 cm układanymi na sucho -zatopić na powierzchni ułożonej izolacji cieplnej dwie warstwy siatki 13

14 podtynkowej zbrojonej włóknem szklanym o gęstości nie mniejszej niż 200g/m 2. Klej użyty do zatopienia siatki Atlas Stoper K20 lub inny o nie gorszych właściwościach technicznych -uporządkować strych po robotach. 7. INNE POSTANOWIENIA 7.1. Kontrola i odbiór wykonanych robót Kontrola bieżąca wykonanych robót winna być prowadzona przez inspektora nadzoru na każdym etapie ich wykonania Odbiór wykonanych robót należy przeprowadzić poprzez sprawdzenie czy przedmiot odbioru wykonany został zgodnie z projektem, warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót oraz zgodnie z obowiązującymi normami i normatywami wykonania i odbioru robót jak i innymi nie wymienionymi dokumentami w tym: -protokółami z odbiorów częściowych robót -zapisami w dzienniku budowy -literaturą techniczną -obowiązującymi normami a w szczególności z normami wymienionymi jako obowiązujące w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie Wykonawca robót winien przedłożyć komisji dokumenty potwierdzające że materiały użyte do wykonania robót będących przedmiotem odbioru są właściwej jakości: aprobaty techniczne, świadectwa i certyfikaty zgodności Odbiór robót winien być przeprowadzony w terminie 14 dni od daty zgłoszenia gotowości budynku do odbioru przez kierownika budowy i potwierdzeniu jego zakończenia przez inspektora nadzoru 7.2. Uwagi do postanowień zawartych w specyfikacji Wykonawca może do wykonania robót użyć materiałów innych niż wymieniono w specyfikacji pod warunkiem, że parametry techniczno użytkowe wbudowanych materiałów będą nie gorsze od projektowanych. Autor opracowania Rzeczoznawca do spraw Zabezpieczeń Przeciwpożarowych Nadbryg.w st.spocz. mgr inż. Marek Jasiński 14

Lucyna Maria Szymańska 07-410 Ostrołęka ul. Gen. Prądzyńskiego 1 m.19 tel. (029) 764-44-88 NIP: 758-112-64-78 REGON 550739015 kom.

Lucyna Maria Szymańska 07-410 Ostrołęka ul. Gen. Prądzyńskiego 1 m.19 tel. (029) 764-44-88 NIP: 758-112-64-78 REGON 550739015 kom. USŁUGI PROJEKTOWO-BUDOWLANE Lucyna Maria Szymańska 07-410 Ostrołęka ul. Gen. Prądzyńskiego 1 m.19 tel. (029) 764-44-88 NIP: 758-112-64-78 REGON 550739015 kom. 602 702 324 EGZ. WYKONAWCY PROJEKT BUDOWLANY

Bardziej szczegółowo

instrukcja wykonawcza alpol eko plus

instrukcja wykonawcza alpol eko plus uwaga! Uwagi ogólne System ALPOL EKO PLUS jest złożonym systemem zewnętrznej izolacji cieplnej budynków (tzw. ETICS External Thermal Insulation Composite System). System ten określany dawniej jako technologia

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY Biuro Inżynierskie Anna Gontarz-Bagińska Nowy Świat ul. Nad Jeziorem 13, 80-299 Gdańsk-Osowa tel. / fax. (058) 522-94-34, www.biagb.pl biuro@biagb.pl PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY TEMAT LOKALIZACJA INWESTOR

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO WYKONAWCZY

PROJEKT BUDOWLANO WYKONAWCZY PS PROJEKT Piotr Siejka 22400 Zamość, ul. Kilińskiego 72 tel./fax 84 627 94 38 Egz. Nr 1 PROJEKT BUDOWLANO WYKONAWCZY BRANŻA: BUDOWLANA OBIEKT: BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY TEMAT: TERMOMODERNIZACJA

Bardziej szczegółowo

AUTORSKIE BIURO ARCHITEKTONICZNE ARCHITEKCI BARBARA I JANUSZ TARGOWSCY

AUTORSKIE BIURO ARCHITEKTONICZNE ARCHITEKCI BARBARA I JANUSZ TARGOWSCY AUTORSKIE BIURO ARCHITEKTONICZNE ARCHITEKCI BARBARA I JANUSZ TARGOWSCY 01-875 Warszawa ul. Zgrupowania Żmija 3 p.21 tel./fax (22) 40-321-32 www.aba-architekci.pl e-mail: biuroaba@wp.pl TEMAT: REMONT ELEWACJI

Bardziej szczegółowo

JAK WYBRAĆ WŁAŚCIWY SYSTEM MALARSKI. Wytyczne dotyczące projektowania powłokowej ochrony przed korozją zgodnie z normą PN-EN ISO 12944

JAK WYBRAĆ WŁAŚCIWY SYSTEM MALARSKI. Wytyczne dotyczące projektowania powłokowej ochrony przed korozją zgodnie z normą PN-EN ISO 12944 JAK WYBRAĆ WŁAŚCIWY SYSTEM MALARSKI Wytyczne dotyczące projektowania powłokowej ochrony przed korozją zgodnie z normą PN-EN ISO 944 Wstęp Niniejsze opracowanie jest przewodnikiem ułatwiającym wybór malarskiego

Bardziej szczegółowo

1. PROMATECT -H, -L, -L500, - płyty ogniochronne

1. PROMATECT -H, -L, -L500, - płyty ogniochronne 1. PROMATECT -H, -L, -L500, - płyty ogniochronne Silikatowo-cementowe płyty ogniochronne, niepalne, bezazbestowe, o szerokim zastosowaniu w budownictwie lądowym. Niewrażliwe na wilgoć, w obróbce porównywalne

Bardziej szczegółowo

System lekkiej osłony ściennej HAIROCK S

System lekkiej osłony ściennej HAIROCK S System lekkiej osłony ściennej HAIROCK S SPIS TREŚCI str OPIS SYSTEMU HAIROCK S 4 Parametry techniczne 4 Przeznaczenie 5 Korzyści 5 Aprobaty i atesty 5 WYTYCZNE DLA PROJEKTANTÓW 6 Materia³y 6 Mocowanie

Bardziej szczegółowo

INSTALACJE WODOCIĄGOWE, OGRZEWCZE I GAZOWE NA PALIWO GAZOWE, WYKONANE Z RUR MIEDZIANYCH. WYTYCZNE STOSOWANIA I PROJEKTOWANIA

INSTALACJE WODOCIĄGOWE, OGRZEWCZE I GAZOWE NA PALIWO GAZOWE, WYKONANE Z RUR MIEDZIANYCH. WYTYCZNE STOSOWANIA I PROJEKTOWANIA INSTALACJE WODOCIĄGOWE, OGRZEWCZE I GAZOWE NA PALIWO GAZOWE, WYKONANE Z RUR MIEDZIANYCH. WYTYCZNE STOSOWANIA I PROJEKTOWANIA Autorzy: dr. inż. Andrzej Górecki mgr inż. Zbigniew Fedorczyk mgr inż. Joanna

Bardziej szczegółowo

Program Usuwania Azbestu z terenu Gminy Rawa Mazowiecka Rawa Mazowiecka, grudzień 2012

Program Usuwania Azbestu z terenu Gminy Rawa Mazowiecka Rawa Mazowiecka, grudzień 2012 Program Usuwania Azbestu z terenu Gminy Rawa Mazowiecka Rawa Mazowiecka, grudzień 2012 Opracowanie dokumentu zostało dofinansowane ze środków finansowych Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki

Bardziej szczegółowo

REALIZACJA ROBÓT BUDOWLANYCH

REALIZACJA ROBÓT BUDOWLANYCH REALIZACJA ROBÓT BUDOWLANYCH W ŚWIETLE OBOWIĄZUJĄCYCH PRZEPISÓW PRAWA BUDOWLANEGO Prowadzenie: mgr inż. Krzysztof Piątek Styczeń 2012 r. Spis treści: A. Czynności przygotowawcze poprzedzające rozpoczęcie

Bardziej szczegółowo

Twój pomysł, europejskie pieniądze

Twój pomysł, europejskie pieniądze Twój pomysł, europejskie pieniądze Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013

Bardziej szczegółowo

ODBIÓR INWESTYCJI BUDOWLANEJ. maj 2013r.

ODBIÓR INWESTYCJI BUDOWLANEJ. maj 2013r. ODBIÓR INWESTYCJI BUDOWLANEJ maj 2013r. 1 Inwestycja budowlana Poprzez proces inwestycyjny rozumie się ogół czynności realizowanych przez inwestora i Urząd, mających na celu umożliwienie rozpoczęcia prac

Bardziej szczegółowo

TIKKURILA EVERAL MATT [10]

TIKKURILA EVERAL MATT [10] 14.06.2013 r. TIKKURILA EVERAL MATT [10] Emalia alkidowa do drewna i metalu OPIS TIKKURILA EVERAL MATT [10] - Matowa emalia alkidowa przeznaczona do zewnętrznego i wewnętrznego malowania powierzchni i

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI TECHNICZNE PRZYŁĄCZANIA DO MIEJSKIEJ SIECI CIEPŁOWNICZEJ W SUWAŁKACH (wydanie 3)

OGÓLNE WARUNKI TECHNICZNE PRZYŁĄCZANIA DO MIEJSKIEJ SIECI CIEPŁOWNICZEJ W SUWAŁKACH (wydanie 3) PRZEDSIĘBIORSTWO ENERGETYKI CIEPLNEJ w SUWAŁKACH Spółka z o.o. OGÓLNE WARUNKI TECHNICZNE PRZYŁĄCZANIA DO MIEJSKIEJ SIECI CIEPŁOWNICZEJ W SUWAŁKACH (wydanie 3) Opracowali Marek Ciężkowski Artur Rejterada

Bardziej szczegółowo

wt60_po_uzgod_09_03_06proj28_czarny 1

wt60_po_uzgod_09_03_06proj28_czarny 1 wt60_po_uzgod_09_03_06proj28_czarny 1 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia 12 marca 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich

Bardziej szczegółowo

PDF created with pdffactory trial version www.pdffactory.com TECHNICZNE ASPEKTY ZARZĄDZANIA NIERUCHOMOŚCIAMI

PDF created with pdffactory trial version www.pdffactory.com TECHNICZNE ASPEKTY ZARZĄDZANIA NIERUCHOMOŚCIAMI TECHNICZNE ASPEKTY ZARZĄDZANIA NIERUCHOMOŚCIAMI SPOSOBY OKREŚLANIA POTRZEB REMONTOWYCH ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA BUDYNKU LUB JEGO CZĘŚCI DECYZJE ADMINISTRACYJNE W PROCESIE INWESTYCYJNO REMONTOWYM OBOWIĄZKI

Bardziej szczegółowo

informacja techniczna ogrzewanie i chłodzenie płaszczyznowe EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNA Budownictwo Motoryzacja Przemysł

informacja techniczna ogrzewanie i chłodzenie płaszczyznowe EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNA Budownictwo Motoryzacja Przemysł EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNA informacja techniczna ogrzewanie i chłodzenie płaszczyznowe Zastrzegamy sobie prawo do zmian technicznych Ważna od września 2011 www.rehau.pl Budownictwo Motoryzacja Przemysł Niniejsza

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA KOLEKTORY Z TWORZYW SZTUCZNYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA KOLEKTORY Z TWORZYW SZTUCZNYCH 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot ST SPECYFIKACJA TECHNICZNA KOLEKTORY Z TWORZYW SZTUCZNYCH Przedmiotem Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót, związanych z budową kolektorów z

Bardziej szczegółowo

z dnia 2 września 2004 r. (Dz.U. Nr 202, poz. 2072)

z dnia 2 września 2004 r. (Dz.U. Nr 202, poz. 2072) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego

Bardziej szczegółowo

Interzinc 12 Nieorganiczny krzemian wysokocynkowy

Interzinc 12 Nieorganiczny krzemian wysokocynkowy OPIS PRODUKTU Dwuskładnikowy rozpuszczalnikowy nieorganiczny grunt etylokrzemianowy z dużą zawartością cynku. Spełnia wymagania SSPC Paint 20 odnośnie składu i własności. ZALECANY ZAKRES STOSOWANIA Jako

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA. utrzymania kolejowych obiektów inżynieryjnych. na liniach kolejowych do prędkości 200/250 km/h. Id-16

INSTRUKCJA. utrzymania kolejowych obiektów inżynieryjnych. na liniach kolejowych do prędkości 200/250 km/h. Id-16 Załącznik do Zarządzenia Nr 48/2014 Zarządu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z dnia 1 grudnia 2014 r. INSTRUKCJA utrzymania kolejowych obiektów inżynieryjnych na liniach kolejowych do prędkości 200/250

Bardziej szczegółowo

Zakres (przedmiot) i wartość zamówienia 2

Zakres (przedmiot) i wartość zamówienia 2 ZAŁĄCZNIK NR 5 Przystępując do postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego - sprawa nr DO-ZP.271.16.2015 pn. Budowa infrastruktury rowerowej na terenie Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Zielonej

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/83 USTAWA z dnia 7 lipca 1994 r. Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1409, z 2014 r. poz. 40, 768, 822, 1133, 1200. Prawo budowlane 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Odnośnik

Bardziej szczegółowo

System mocowania paneli dla fasad wentylowanych. Jednoskładnikowy klej do zestawu SikaTack -Panel

System mocowania paneli dla fasad wentylowanych. Jednoskładnikowy klej do zestawu SikaTack -Panel Karta Informacyjna Wydanie 20/12/2012 Numer identyfikacyjny 01 01 01 15 001 9 System System mocowania paneli dla fasad wentylowanych Construction pis systemu Zastosowanie Właściwości Badania Zestaw materiałów

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/1 USTAWA z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. Ustawa Prawo budowlane, zwana dalej ustawą, normuje działalność obejmującą sprawy projektowania,

Bardziej szczegółowo

UWAGA! AZBEST W ŚRODOWISKU! - DLACZEGO NIE?

UWAGA! AZBEST W ŚRODOWISKU! - DLACZEGO NIE? ROZWIĄZANIA PRAWNE I INSTYTUCJONALNE W POSTĘPOWANIU Z AZBESTEM UWAGA! AZBEST W ŚRODOWISKU! - DLACZEGO NIE? dr inż. Ewa J. Lipińska Podkarpacki Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska Dlaczego o azbeście?

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 1994 Nr 89 poz. 414 USTAWA. z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane 1) Rozdział 1. Przepisy ogólne

Dz.U. 1994 Nr 89 poz. 414 USTAWA. z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane 1) Rozdział 1. Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/114 Dz.U. 1994 Nr 89 poz. 414 USTAWA z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane 1) Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1409, z 2014 r. poz. 40, 768, 822, 1133, 1200, z

Bardziej szczegółowo

FIRMA PROJKTOWO BUDOWLANA ŁAŚ S.C. 34-511 KOŚCIELISKO, ul STRZELCÓW PODHALAŃSKICH 7, tel. 0604 06 73 74

FIRMA PROJKTOWO BUDOWLANA ŁAŚ S.C. 34-511 KOŚCIELISKO, ul STRZELCÓW PODHALAŃSKICH 7, tel. 0604 06 73 74 FIRMA PROJKTOWO BUDOWLANA ŁAŚ S.C. 34-511 KOŚCIELISKO, ul STRZELCÓW PODHALAŃSKICH 7, tel. 0604 06 73 74 PROJEKT KONCEPCYJNY : Projekt przebudowy i rozbudowy budynku Szkoły Podstawowej w Jurgowie ADRES

Bardziej szczegółowo

PREZYDENT MIASTA RZESZOWA. Województwo podkarpackie, miasto Rzeszów PROJEKT BUDOWLANY. Funkcja Tytuł, Imię i Nazwisko Nr uprawnień Podpis Data

PREZYDENT MIASTA RZESZOWA. Województwo podkarpackie, miasto Rzeszów PROJEKT BUDOWLANY. Funkcja Tytuł, Imię i Nazwisko Nr uprawnień Podpis Data INWESTOR: PRZEDSIĘWZIĘCIE BUDOWLANE: PREZYDENT MIASTA RZESZOWA ROZBUDOWA DK NR 4 w km 595+885 POPRZEZ BUDOWĘ PRZEJŚCIA PODZIEMNEGO POD UL. POWSTAŃCÓW WARSZAWY W RZESZOWIE W RAMACH ZADANIA INWESTYCYJNEGO

Bardziej szczegółowo