PROJEKT WYKONAWCZY ZABEZPIECZENIA OGNIOCHRONNEGO

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PROJEKT WYKONAWCZY ZABEZPIECZENIA OGNIOCHRONNEGO"

Transkrypt

1 Załącznik nr 7 do Specyfikacji istotnych warunków zamówienia PROJEKT WYKONAWCZY ZABEZPIECZENIA OGNIOCHRONNEGO Obiekty: BUDYNKI CENTRALNEGO MUZEUM WŁÓKIENNICTWA Rodzaj robót: ZABEZPIECZENIE PRZCIWOGNIOWE ELEMENTÓW KONSTRUKCJI BUDYNKÓW Adres : ŁÓDŹ ul. PIOTRKOWSKA nr 282 Inwestor : CENTRALNE MUZEUM WŁÓKIENNICTWA Opracował : Rzeczoznawca do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych nadbryg. w st. spocz. mgr inż. Marek Jasiński ŁÓDŹ - lipiec r. 1

2 SPIS TREŚCI STRONA I. WYMAGANIA OGÓLNE 4 1. WSTĘP PODSTAWA OPRACOWANIA PRZEDMIOT OPRACOWANIA ZAKRES STOSOWANIA OPRACOWANIA ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH W OPRACOWANIU 4 2. KLASYFIKACJA POŻAROWA BUDYNKÓW 5 3. MATERIAŁY ZASTOSOWANE NA ZABEZPIECZENIE OGNIOCHRONNE ELEMENTÓW KONSTRUKCYJNYCH BUDYNKÓW UNIEPAL-DREW LAKIER OGNIOCHRONNY DO DREWNA FLAM STAL FARBA OGNIOCHRONNA DO ZABEZPIECZA- NIA KONSTRUKCJI STALOWYCH 7 II. WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE 9 1. ZAKRES RZECZOWY OBJĘTY OPRACOWANIEM BUDYNEK A BUDYNEK C OSTROGA 9 2. ZABEZPIECZENIE PRZECIWOGNIOWE SŁUPÓW STALOWYCH PODPARCIA STROPÓW ZABEZPIECZENIE PRZECIWOGNIOWE STROPÓW Z DREWNA ZABEZPIECZENIE PRZECIWOGNIOWE DACHU BUDYNKU A DEMONTAŻ I WYWÓZ ETERNITU OPIERZENIE POŁACI DACHU PŁYTAMI GIPSOWYMI ZABEZPIECZENIE PRZECIWOGNIOWE ELEMENTÓW ELEMENTÓW DREWNA ZABEZPIECZENIE PRZECIWOGNIOWE DACHU BUDYNKU C I DACHU OSTROGI 12 2

3 5.1.ZABEZPIECZENIE DŹWIGARÓW KRATOWYCH STALOWYCH ORAZ PŁATWI I STĘŻEŃ STALOWYCH ZABEZPIECZENIE PRZECIWOGNIOWE ELEMENTÓW Z DREWNA OCIEPLENIE STROPU NAD III PIĘTREM BUDYNKU C I OSTROGI INNE POSTANOWIENIA KONTROLA I ODBIÓR WYKONANYCH ROBÓT UWAGI DO POSTANOWIEŃ ZAWARTYCH W DOKUMENTACJI 14 3

4 I. WYMAGANIA OGÓLNE 1. WSTĘP 1.1. PODSTAWA OPRACOWANIA Podstawę opracowania stanowią. -umowa o wykonanie opracowania z dnia 2 czerwca 2008 roku, -projekty z inwentaryzacji budynków udostępnione przez inwestora, -Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. z późniejszymi zmianami w sprawie szczegółowego zakresu i form dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno użytkowego. -Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynku i ich usytuowanie -Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21 kwietnia 2006 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów. -Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r. w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych -literatura techniczna oraz normy i normatywy projektowania 1.2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA Przedmiotem opracowania są wymagania technologiczne oraz techniczne wykonania i odbioru robót zabezpieczenia przeciwogniowego elementów konstrukcyjnych budynków 1.3. ZAKRES STOSOWANIA OPRACOWANIA Opracowanie ma zastosowanie jako dokument przetargowy i wykonawczy przy realizacji robót wymienionych w punkcie ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH W OPRACOWANIU Dokumentacja ma zastosowanie do wykonania robót zabezpieczenia przeciwogniowego elementów konstrukcyjnych budynków CENTRALNEGO MUZEUM WŁÓKIENNICTWA w Łodzi przy ulicy Piotrkowskiej 282 w tym: Budynek,,A -zabezpieczenie przeciwogniowego słupów podparcia stropów 4

5 -zabezpieczenia przeciwogniowego konstrukcji stropów i konstrukcji dachu Budynek,,C -zabezpieczenie przeciwogniowego słupów parteru podparcia stropów -zabezpieczenia przeciwogniowego konstrukcji dachu Ostroga -zabezpieczenie przeciwogniowego słupów podparcia stropów -zabezpieczenia przeciwogniowego konstrukcji stropów i konstrukcji dachu 2. KLASYFIKACJA POŻAROWA BUDYNKÓW Na podstawie rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki ( Dz. U. nr 75 z 2002 r. poz.690 ) z uwagi na przeznaczenie i sposób użytkowania budynki Centralnego Muzeum Włókiennictwa kwalifikujemy do użyteczności publicznej i zaliczmy do kategorii zagrożenia ludzi : Budynek A do ZL I - zawiera pomieszczenia przeznaczone do jednoczesnego przebywania ponad 50 osób, Budynek C do ZL III - użyteczności publicznej, nie zakwalifikowane do ZL I i ZL II. UWAGA : podczas kwalifikacji budynków nie brano pod uwagę wielkości stref pożarowych oraz oddzieleń pożarowych pomiędzy budynkami. Budynki A i C ze względu na wysokość ( ponad 12 m do 25 m ) zaliczamy do średnio wysokich (SW). Określone powyżej parametry budynków ( ZL i SW ) kwalifikują A i B do klasy odporności pożarowej B. Dla klasy odporności pożarowej budynku B określa się następujące klasy odporności ogniowej elementów budynku : - główna konstrukcja nośna - R 120, - konstrukcja dachu - R 30, - strop - REI 60, - ściana zewnętrzna - EI 60, - ściana wewnętrzna - EI 30, - przekrycie dachu - E MATERIAŁY ZASTOSOWANE NA ZABEZPIECZENIE OGNIOCHRONNE ELEMENTÓW KONSTRUKCYJNYCH BUDYNKÓW MUZEUM 5

6 3.1. UNIEPAL DREW Lakier ogniochronny do drewna Lakier UNIEPAL- DREW przeznaczony jest do ogniochronnego zabezpieczania i dekoracyjnego wykończenia elementów budowlanych z drewna oraz sklejki, stosowanych wewnątrz i na zewnątrz obiektów mieszkalnych i użyteczności publicznej. Wyroby pokryte lakierem UNIEPAL-DREW w ilości co najmniej 200g/m, zostały sklasyfikowane w zakresie stopnia palności ( wg PN-02874:1996 ): - elementy z drewna o grubości co najmniej 20 mm jako niezapalne, - elementy z drewna o grubości w zakresie 9 mm do 20 mm jako trudno zapalne, - sklejka o grubości co najmniej 9 mm jako trudno zapalna. Sposób użycia: Przygotowanie lakieru: Wyrób starannie wymieszać przed użyciem. Rozcieńczanie preparatu nie jest wskazane. Przygotowanie podłoża: Zaszpachlować wszelkie defekty powierzchni, oczyścić, odtłuścić i odpylić podłoże. W przypadku nanoszenia na podłoże lakierowane wcześniej innymi lakierami ogniochronnymi należy obowiązkowo wykonać ślepą próbę dla potwierdzenia kompatybilności z istniejącą powłoką. Jeśli po tygodniu nie wystąpią zjawiska np. przebarwienia, odspajania na skutek uderzenia należy zmatowić starą powłokę i nanieść lakier. W przypadku wystąpienia niekorzystnych zjawisk należy mechanicznie usunąć starą powłokę. Aplikacja: Lakier nanosić w temperaturze powyżej +5ºC. Przed rozpoczęciem właściwych prac zaleca się wykonanie próby w niewielkiej skali celem zoptymalizowania parametrów aplikacji ( wydajność, rozlewność, czas schnięcia i in. ). Temperatura lakieru powinna wynosić ok. 23ºC z uwagi na optymalną lepkość w tej temperaturze. Lakier nanosić dwu lub trzykrotnie. Grubość pojedynczej mokrej warstwy nie powinna przekraczać 200 µm. Ostateczna grubość powłoki powinna wynosić min. 150 µm co odpowiada łącznemu naniesieniu ok. 0,35 l/m2. Odstęp czasu między kolejnymi zabiegami jest uzależniony od temperatury i wilgotności otoczenia. W temperaturze 20ºC i wilgotności względnej ok. 65% drugą warstwę można nakładać tego samego dnia po 8 godzinach. Inne informacje, uwagi : - Lakier można przebarwiać stosując pigmenty koloryzujące w uzgodnieniu z producentem Uniepal-Drewu. - Wydajność : 8 10 m2/l przy jednokrotnym malowaniu. 6

7 - Rozpuszczalność : nie rozpuszcza się w wodzie, rozpuszcza się w rozpuszczalnikach organicznych. Zgodność z normami i wymaganiami jakościowymi : Produkt posiada atest higieniczny PZH nr HK/B/0928/01/2003 Dokument odniesienia Aprobata Techniczna ITB nr AT /2004 Certyfikat zgodności ITB nr ITB 695/W/03 SWW , PKWiU FLAME STAL Farba ogniochronna do zabezpieczania konstrukcji stalowych Flame Stal to farba ogniochronna na bazie modyfikowanych żywic, tiksotropowa, jednoskładnikowa. Pod wpływem wysokich temperatur Flame Stal ulega spienieniu tworząc trwałą izolację termiczną, opóźniającą wzrost temperatury podłoża stalowego. Farbę nakłada się na powierzchnie uprzednio zabezpieczone przed korozją farbą epoksydową lub na przygotowane do tego powierzchnie ocynkowane. System ogniochronny Flame Stal tworzy elastyczną i wytrzymałą mechanicznie ochronę, odporną na działanie wilgoci, wody kondensacyjnej oraz czynników atmosferycznych, w tym atmosfery przemysłowej pod warunkiem nałożenia jako ostatniej warstwy zestawu farby poliuretanowej, akrylowej lub bez farby nawierzchniowej zgodnie z zapisami Aprobaty Technicznej ITB nr AT /2007. Grubość nakładanej warstwy w zestawie ogniochronnym zależy od: - wyznaczonej dla obiektu temperatury krytycznej ( w naszym przypadku T kr = 500ºC dla odporności ogniowej 60 minut ), - masywności konstrukcji ( w naszym przypadku U/A = 100 ), - kształtu profilu ( w naszym przypadku wszystkie profile są okrągłe ), - żądanego czasu ochrony konstrukcji przed działaniem temperatury - słupy stalowe jako główne elementy konstrukcji budynku wymagają klasy odporności ogniowej R 120, zakładając, że nie możemy zmienić profilu słupa ( wymóg konserwatora zabytków ) nie ma na rynku polskim farb ogniochronnych zabezpieczających konstrukcje stalowe do klasy odporności ogniowej R 120. Zabezpieczmy słupy stalowe do klasy odporności ogniowej R 60 stosując pięciokrotne malowanie oraz konstrukcje stalowe dachu do klasy odporności ogniowej R 30 stosując trzykrotne malowanie. Grubość farby Flame Stal przyjmuję 1,32 mm. Grubość systemu wynosi 1,38 mm ( należy dodać 0,06 mm grubość warstwy podkładu ). W przypadku środowisk kategorii korozyjnej C1 i C2 ( wewnątrz obiektów budowlanych) zabezpieczenie ogniochronne systemem Flame Stal może 7

8 być wykonane bez warstwy nawierzchniowej o ile nie ma innych wymagań projektowych ( np. kolor, gładkość lub połysk ). Dane aplikacji : Rozcieńczalnik do farby Flame Stal wyłącznie Carboline nr 10. Zalecana grubość jednej warstwy przy natrysku hydrodynamicznym do około 450 µm suchej powłoki. Następna warstwa po wyschnięciu warstwy poprzedniej tj. po 24 godzinach. Farba nawierzchniowa do 5-6 dniach. Warunki stosowania systemu Flame Stal Powłokę podkładową należy nakładać na przygotowaną powierzchnie zgodnie z wymaganiami zawartymi w warunkach technicznych producenta farby podkładowej: - warstwa podkładowa winna być sucha, pozbawiona śladów korozji, tłuszczu i kurzu, - jako farbę podkładową należy stosować farbę epoksydową Carboguard 888 lub inne typy farb epoksydowych, jako farbę nawierzchniową należy stosować farbę poliuretanową Carbothane 134 lub inną farbę poliuretanową. UWAGA: Informacja o wykonanym zabezpieczeniu ogniochronnym powinna być wpisana poprzez wykonawcę zabezpieczenia ogniochronnego do dziennika budowy. Treść tej informacji powinna zawierać, co najmniej : - nazwę zabezpieczenia ogniochronnego według AT ITB, - klasę odporności ogniowej zabezpieczenia ogniochronnego, - nazwę firmy wykonującej zabezpieczenie ogniochronne, - datę wykonania zabezpieczenia ogniochronnego, - protokół z odbioru wykonania zabezpieczenia ogniochronnego. Zgodność z normami i wymaganiami jakościowymi : Produkt posiada atest higieniczny PZH nr HK/B/1195/01/2004 Dokument odniesienia Aprobata Techniczna ITB nr AT /2007 Certyfikat Zgodności ITB ZC ITB- 1590/W Krajowa Deklaracja Zgodności A + B/1/06/2007 Symbol Wyrobu FS, PKWiU :

9 II. WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE 1. ZAKRES RZECZOWY OBJĘTY OPRACOWANIEM Projekt Techniczny dotyczy zabezpieczenia przeciwogniowego elementów budynków: 1.1. Budynek,,A -słupów z drewna podparcia stropów parteru, I, II, i III piętra- dwukrotne malowanie lakierem UNIEPAL-DREW do stopnia palności niezapalne, -słupów z rur stalowych podparcia stropów III piętra-pięciokrotne malowanie farbą FLAME STAL do klasy odporności ogniowej R 60, -stropów z drewna parteru, I, II i III piętra-dwukrotne malowanie lakierem UNIEPAL-DREW do stopnia palności niezapalne, -konstrukcji dachu i jego opierzenia z drewna w tym demontaż istniejącego opierzenia z eternitu i wywóz odpadów eternitowych na składowiskodwukrotne malowanie lakierem UNIEPAL-DREW do stopnia palnościniezapalne, -elementów stalowych i elementów z drewna konstrukcji wieżypięciokrotne malowanie farbą FLAME STAL (elementy stalowe) do klasy odporności ogniowej R 60,dwukrotne malowanie lakierem UNIEPAL- DREW (elementy drewniane) do stopnia palności niezapalne, 1.2. Budynek,,C -słupów z drewna i słupów stalowych podparcia stropu parteru- dwukrotne malowanie lakierem UNIEPAL-DREW(słupy drewniane) do stopnia palności niezapalne oraz trzykrotne malowanie farbą FLAME STAL (słupy stalowe) do klasy odporności ogniowej R 30 ( słupy stalowe w tym przypadku nie są nośne ), -stropów z drewna parteru-dwukrotne malowanie lakierem UNIEPAL- DREW do stopnia palności niezapalne, -konstrukcji stalowej dachu i jego opierzenia z desek-trzykrotne malowanie farbą FLAME STAL do klasy odporności ogniowej R 30 dla konstrukcji stalowej dachu oraz dwukrotne malowanie lakierem UNIEPAL-DREW desek do stopnia palności niezapalne, -ocieplenia stropu III piętra- stosując wełnę mineralną oraz płyty gipsowe do klasy odporności ogniowej R 30. 9

10 1.3. Ostroga -słupów stalowych podparcia stropów-pięciokrotne malowanie farbą FLAME STAL do klasy odporności ogniowej R 60, -stropów z drewna parteru oraz I, II i III piętra- dwukrotne malowanie lakierem UNIEPAL-DREW do stopnia palności niezapalne, -konstrukcji stalowej dachu i jego opierzenia z desek-trzykrotne malowanie farbą FLAME STAL ( konstrukcja stalowa ) do klasy odporności ogniowej R 30 oraz dwukrotne malowanie lakierem UNIEPAL-DREW (desek) do stopnia palności niezapalne. - ocieplenia stropu III piętra stosując wełnę mineralną oraz płyty gipsowe do klasy odporności ogniowej R ZABEZPIECZENIE PRZCIWOGNIOWE SŁUPÓW STALOWYCH PODPARCIA STROPÓW Kody CPV Usuwanie warstwy malarskiej Roboty w zakresie ochrony powierzchni Roboty malarskie W ramach robót związanych z wykonaniem zabezpieczenia przeciwogniowego słupów stalowych należy wykonać roboty jak niżej -usunąć z powierzchni słupów istniejące powłoki malarskie -przemyć [odtłuścić] powierzchnię słupów benzyną ekstrakcyjną -pomalować tak przygotowaną powierzchnię jednokrotnie farbą epoksydową Carbo Guard 888. Zużycie farby na wykonanie jednokrotnego malowania 0,10dm 3 na 1m 2 pomalowanej powierzchni -wykonać malowanie zabezpieczenia przeciwogniowego farba pęczniejącą Flame Stal. Ilość warstw wymalowania 5. Zużycie farby na jednokrotne malowanie 0,286dm 3 na 1m 2 powierzchni malowanej -wykonać jednokrotne malowanie ochronne farbą Carbo Thern. Zużycie farby na 1m 2 malowania ochronnego 0,14dm 3 -uporządkować pomieszczenia po robotach 3. ZABEZPIECZENIE PRZECIWOGNIOWE STROPÓW Z DREWNA Kody CPV 10

11 Usuwanie warstwy malarskiej Roboty w zakresie ochrony powierzchni Roboty malarskie Roboty zabezpieczenia przeciwogniowego wykonać jak niżej -zabezpieczyć przed zabrudzeniem podłogi pomieszczeń,w których będą wykonywane roboty -oczyścić z brudu i kurzu całość elementy stropu z drewna -pomalować dwukrotnie elementy z drewna preparatem,,unipal DREW Zużycie preparatu na jednokrotne malowanie 0,175dm 3 na 1m 2 powierzchni malowanej -pomalować tak zabezpieczoną powierzchnie drewna farbą emulsyjną, brązową do jednokrotnego malowania [farba silnie kryjąca] -uporządkować pomieszczenia po robotach 4. ZABEZPIECZENIE PRZECIWOGNIOWE DACHU BUDYNKU,,A Kody CPV Usuwanie azbestu Usuwanie warstwy malarskiej Roboty w zakresie ochrony powierzchni Roboty malarskie W ramach czynności związanych z wykonaniem zabezpieczenia przeciwogniowego konstrukcji i opierzenia dachu należy: 4.1. Demontaż i wywóz eternitu -zdemontować istniejącą okładzinę dachu z płyt eternitowych. Demontaż płyt wykonać w taki sposób aby nie został zniszczony ruszt do którego montowano płyty i zachowane zostało istniejące ocieplenie dachu -załadować zdemontowane odpady z płyt eternitowych do worków foliowych i dodatkowa opakować w płachty foliowe. Tak przygotowane do transportu odpady oznakować w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami -zwieź opakowane odpady na teren obok budynku, załadować na podstawione środki transportu i wywieź na składowisko odpadów Firma która będzie wykonywała roboty związane z demontażem płyt eternitowych i ich wywozem na składowisko winna uzyskać decyzję 11

12 właściwego starosty powiatowego do zbierania i przewozu materiałów niebezpiecznych w tym azbestu Pracownicy zatrudnieni przy robotach związanych z demontażem płyt eternitowych winni posiadać przeszkolenie BHP z uwzględnieniem zagrożeń związanych z azbestem i być wyposażeni w odzież ochronną i sprzęt ochrony osobistej zgodnie z obowiązującymi przepisami Opierzenie połaci dachu płytami gipsowymi -uzupełnić ruszt pod montaż płyt gipsowych -zamocować do wcześniej przygotowanego rusztu płyty gipsowe kartonowe ognioodporne grubość 15 mm -pomalować jednokrotnie zamontowane płyty farbą emulsyjną kolor biały 4.3. Zabezpieczenie przeciwogniowe elementów z drewna -oczyścić z brudu i kurzu widoczne nie obudowane płytami gipsowymi elementy z drewna -pomalować dwukrotnie elementy z drewna preparatem,,unipal DREW Zużycie preparatu na jednokrotne malowanie 0,175dm 3 na 1m 2 powierzchni malowanej -pomalować tak zabezpieczoną powierzchnie drewna farbą emulsyjną, brązową do jednokrotnego malowania [farba silnie kryjąca] -uporządkować strych po robotach 5. ZABEZPIECZENIE PRZECIWOGNIOWE DACHU BUDYNKU,,C i DACHU OSTROGI Kody CPV Usuwanie warstwy malarskiej Roboty w zakresie ochrony powierzchni Roboty malarskie 5.1. Zabezpieczenie dźwigarów kratowych stalowych oraz płatwi i stężeń stalowych -usunąć z powierzchni elementów stalowych istniejące powłoki malarskie -przemyć [odtłuścić] powierzchnię elementów stalowych benzyną ekstrakcyjną 12

13 -pomalować tak przygotowaną powierzchnię jednokrotnie farbą epoksydową Carbo Guard 888. Zużycie farby na wykonanie jednokrotnego malowania 0,10dm 3 na 1m 2 pomalowanej powierzchni -wykonać malowanie zabezpieczenia przeciwogniowego farba pęczniejącą Flame Stal. Ilość warstw wymalowania 3. Zużycie farby na jednokrotne malowanie 0,286dm 3 na 1m 2 powierzchni malowanej -wykonać jednokrotne malowanie ochronne farbą Carbo Thern. Zużycie farby na 1m 2 malowania ochronnego 0,14dm Zabezpieczenie przeciwogniowe elementów z drewna -oczyścić z brudu i kurzu krokwie dachowe i opierzenie dachu z desek -pomalować dwukrotnie elementy z drewna preparatem,,unipal DREW Zużycie preparatu na jednokrotne malowanie 0,175dm 3 na 1m 2 powierzchni malowanej -pomalować tak zabezpieczoną powierzchnie drewna farbą emulsyjną, brązową do jednokrotnego malowania [farba silnie kryjąca] -uporządkować strych po robotach 6. DOCIEPLENIE STROPU NAD III PIĘTREM BUDYNKU,,C Kody CPV I OSTROGI Izolacje cieplne W ramach prac związanych z wykonaniem ocieplenia stropu należy wykonać roboty: -rozebrać istniejące zniszczone ocieplenie stropu z płyt z wełny mineralnej miękkiej -zapakować w worki foliowe odpady z wełny mineralnej. -zwieź opakowane odpady na teren obok budynku, załadować na podstawione środki transportu i wywieź na składowisko odpadów -wykonać na powierzchni stropów izolację podposadzkową z folii polietylenowe paroszczelnej zbrojonej grubość 0,20 mm. Połączenia poszczególnych pasów folii kleić taśmą klejącą dwustronną. -wykonać izolację stropu płytami styropianowymi EPS grubość 15 cm układanymi na sucho -zatopić na powierzchni ułożonej izolacji cieplnej dwie warstwy siatki 13

14 podtynkowej zbrojonej włóknem szklanym o gęstości nie mniejszej niż 200g/m 2. Klej użyty do zatopienia siatki Atlas Stoper K20 lub inny o nie gorszych właściwościach technicznych -uporządkować strych po robotach. 7. INNE POSTANOWIENIA 7.1. Kontrola i odbiór wykonanych robót Kontrola bieżąca wykonanych robót winna być prowadzona przez inspektora nadzoru na każdym etapie ich wykonania Odbiór wykonanych robót należy przeprowadzić poprzez sprawdzenie czy przedmiot odbioru wykonany został zgodnie z projektem, warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót oraz zgodnie z obowiązującymi normami i normatywami wykonania i odbioru robót jak i innymi nie wymienionymi dokumentami w tym: -protokółami z odbiorów częściowych robót -zapisami w dzienniku budowy -literaturą techniczną -obowiązującymi normami a w szczególności z normami wymienionymi jako obowiązujące w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie Wykonawca robót winien przedłożyć komisji dokumenty potwierdzające że materiały użyte do wykonania robót będących przedmiotem odbioru są właściwej jakości: aprobaty techniczne, świadectwa i certyfikaty zgodności Odbiór robót winien być przeprowadzony w terminie 14 dni od daty zgłoszenia gotowości budynku do odbioru przez kierownika budowy i potwierdzeniu jego zakończenia przez inspektora nadzoru 7.2. Uwagi do postanowień zawartych w specyfikacji Wykonawca może do wykonania robót użyć materiałów innych niż wymieniono w specyfikacji pod warunkiem, że parametry techniczno użytkowe wbudowanych materiałów będą nie gorsze od projektowanych. Autor opracowania Rzeczoznawca do spraw Zabezpieczeń Przeciwpożarowych Nadbryg.w st.spocz. mgr inż. Marek Jasiński 14

mcr Pyroplast Wood T powłokowy system zabezpieczeń elementów drewnianych i drewnopochodnych

mcr Pyroplast Wood T powłokowy system zabezpieczeń elementów drewnianych i drewnopochodnych mcr Pyroplast Wood T powłokowy system zabezpieczeń elementów drewnianych i drewnopochodnych ZASTOSOWANIE Pyroplast Wood T jest bezbarwnym preparatem wieloskładnikowym typu powłokowego o zastrzeżonym składzie

Bardziej szczegółowo

Pyroplast HW WYKONANIE ZABEZPIECZENIA. powłokowy system zabezpieczeń ogniochronnych elementów drewnianych SYSTEMY ZABEZPIECZEŃ PRZECIWPOŻAROWYCH

Pyroplast HW WYKONANIE ZABEZPIECZENIA. powłokowy system zabezpieczeń ogniochronnych elementów drewnianych SYSTEMY ZABEZPIECZEŃ PRZECIWPOŻAROWYCH WYKONANIE ZABEZPIECZENIA Wykonanie izolacji polega na nałożeniu na poszczególne elementy drewniane warstw składających się na system Pyroplast HW. Zabezpieczane elementy zachowują naturalny kształt i wygląd

Bardziej szczegółowo

KARTA ZABEZPIECZENIA OGNIOCHRONNEGO KONSTRUKCJI STALOWYCH

KARTA ZABEZPIECZENIA OGNIOCHRONNEGO KONSTRUKCJI STALOWYCH KARTA ZABEZPIECZENIA OGNIOCHRONNEGO KONSTRUKCJI STALOWYCH Zestawem pęczniejących farb ogniochronnych systemu FLAME CONTROL No 173 Malowanie wykonane na podstawie niniejszej karty systemem ogniochronnym

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIA OGÓLNE I TECHNICZNE

POSTANOWIENIA OGÓLNE I TECHNICZNE AT 15-8391/2010 2/40 Z A Ł Ą C Z N I K POSTANOWIENIA OGÓLNE I TECHNICZNE SPIS TREŚCI 1. PRZEDMIOT APROBATY... 3 2. PRZEZNACZENIE, ZAKRES I WARUNKI STOSOWANIA... 4 2.1. Przeznaczenie i zakres stosowania...

Bardziej szczegółowo

PYRO-SAFE FLAMMOPLAST SP-A2 Przeciwpożarowe zabezpieczenie konstrukcji stalowych Aprobata Techniczna ITB nr AT /2008

PYRO-SAFE FLAMMOPLAST SP-A2 Przeciwpożarowe zabezpieczenie konstrukcji stalowych Aprobata Techniczna ITB nr AT /2008 www.svt.com.pl PYRO-SAFE FLAMMOPLAST SP-A2 Przeciwpożarowe zabezpieczenie konstrukcji stalowych Aprobata Techniczna ITB nr AT -15-3344/2008 PYRO-SAFE FLAMMOPLAST SP-A 2 jest nietoksyczną niehigroskopijną

Bardziej szczegółowo

FLAME STAL Klasa odporności ogniowej: R 15, R30, R60

FLAME STAL Klasa odporności ogniowej: R 15, R30, R60 FLAME STAL Klasa odporności ogniowej: R 15, R30, R60 Dokumenty: - Aprobata Techniczna ITB AT-15-7324/2007 - Certyfikat Zgodności ITB ZC -ITB- 1590/W - Państwowy Zakład Higieny - Atest higieniczny nr HK/B/1195/01/2004

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWACZY OBUDOWY 4 SZYBÓW PRZECIWWAG SCENICZNYCH O ODPORNOŚCI OGNIOWEJ EI 60 W TEATRZE DRAMATYCZNYM

PROJEKT WYKONAWACZY OBUDOWY 4 SZYBÓW PRZECIWWAG SCENICZNYCH O ODPORNOŚCI OGNIOWEJ EI 60 W TEATRZE DRAMATYCZNYM PROJEKT WYKONAWACZY OBUDOWY 4 SZYBÓW PRZECIWWAG SCENICZNYCH O ODPORNOŚCI OGNIOWEJ EI 60 W TEATRZE DRAMATYCZNYM Pl. Defilad 1 w Warszawie Inwestor: Zarząd Pałacu Kultury i Nauki Spółka z o.o. Pl. Defilad

Bardziej szczegółowo

PRZEBUDOWA BUDYNKU POWIATOWEGO CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO W ZAWIERCIU, UL. OBROŃCÓW POCZTY GDAŃSKIEJ 24.

PRZEBUDOWA BUDYNKU POWIATOWEGO CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO W ZAWIERCIU, UL. OBROŃCÓW POCZTY GDAŃSKIEJ 24. Nr: 1013/11/10 Zadanie: SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Temat: PRZEBUDOWA BUDYNKU POWIATOWEGO CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO W ZAWIERCIU, UL. OBROŃCÓW POCZTY GDAŃSKIEJ 24. ST 11. ZABEZPIECZENIE

Bardziej szczegółowo

Pyroplast HW Pyroplast C SYSTEMY ZABEZPIECZEŃ OGNIOCHRONNYCH DREWNA I KABLI

Pyroplast HW Pyroplast C SYSTEMY ZABEZPIECZEŃ OGNIOCHRONNYCH DREWNA I KABLI Pyroplast HW Pyroplast C SYSTEMY ZABEZPIECZEŃ OGNIOCHRONNYCH DREWNA I KABLI Pyroplast HW Pyroplast HW jest bezbarwnym preparatem wieloskładnikowym typu powłokowego o zastrzeżonym składzie chemicznym. Posiada

Bardziej szczegółowo

EXPANDER FR. Ogniochronny lakier pęczniejący. Skuteczna ochrona Twojego drewna!

EXPANDER FR. Ogniochronny lakier pęczniejący. Skuteczna ochrona Twojego drewna! EXPANDER FR Ogniochronny lakier pęczniejący Skuteczna ochrona Twojego drewna! CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU EXPANDER - FR jest zawiesiną środków uniepalniających i dodatków modyfikujących w żywicy syntetycznej.

Bardziej szczegółowo

PYRO-SAFE FLAMMOPLAST SP-A 2 Zabezpieczenie konstrukcji stalowych

PYRO-SAFE FLAMMOPLAST SP-A 2 Zabezpieczenie konstrukcji stalowych PYRO-SAFE FLAMMOPLAST SP-A 2 Zabezpieczenie konstrukcji stalowych PYRO-SAFE FLAMMOPLAST SP-A 2 Przeciwpożarowe zabezpieczenie konstrukcji stalowych s dla elementów o profilach otwartych w tablicach 1,

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA M.14.02.01.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA M.14.02.01. SPECYFIKACJA TECHNICZNA M.14.02.01. POKRYWANIE POWŁOKAMI MALARSKIMI ELEMENTÓW KONSTRUKCJI MOSTOWYCH 1. Wstęp 1.1. Przedmiot ST Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania

Bardziej szczegółowo

RAWOMAL P 4.3 Farba wodorozcieńczalna do gruntowania

RAWOMAL P 4.3 Farba wodorozcieńczalna do gruntowania RAWOMAL P 4.3 Farba wodorozcieńczalna do gruntowania Symbol : Kolorystyka : PKWiU 24.30.11-70.00-70-XXXX-XX KTM 1316-229-77XXX-XXX czerwony tlenkowy, szary jasny lub wg indywidualnych uzgodnień. Norma

Bardziej szczegółowo

SILKOR III 10.1 Farba epoksydowa epoksyestrowa do gruntowania prądoprzewodząca

SILKOR III 10.1 Farba epoksydowa epoksyestrowa do gruntowania prądoprzewodząca SILKOR III 10.1 Farba epoksydowa epoksyestrowa do gruntowania prądoprzewodząca Symbol : Kolorystyka : PKWiU 24.30.12-90.00-20-0088-XX KTM 1317-421-33880-9XX szara. Norma : ZN/RAFIL SA - 2815:2004 Przeznaczenie:

Bardziej szczegółowo

PROMAPAINT SC4 ogniochronna farba do zabezpieczania konstrukcji stalowych

PROMAPAINT SC4 ogniochronna farba do zabezpieczania konstrukcji stalowych PROMAPAINT SC4 ogniochronna farba do zabezpieczania konstrukcji stalowych Farba ogniochronna PROMAPAINT SC4 Opis produktu PROMAPAINT SC4 jest wydajną, ekologiczną wodorozcieńczalną powłoką do zabezpieczeń

Bardziej szczegółowo

IV. KONSTRUKCJE - INSTALACJE IV.3. Zaprawa VERMIPLASTER

IV. KONSTRUKCJE - INSTALACJE IV.3. Zaprawa VERMIPLASTER VERMIPLASTER IV. KONSTRUKCJE - INSTALACJE IV.3. Zaprawa VERMIPLASTER do zabezpieczeń konstrukcji stalowych Zaprawa ogniochronna VERMIPLASTER jest nietoksyczną mieszanką na bazie gipsu, wermikulitu, perlitu

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA M.14.02.01

SPECYFIKACJA TECHNICZNA M.14.02.01 SPECYFIKACJA TECHNICZNA M.14.02.01 POKRYWANIE POWŁOKAMI MALARSKIMI 1. Wstęp 1.1. Przedmiot ST Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót malarskich

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA ZASTOSOWANIA ZESTAWU SYSTEMU ZABEZPIECZENIA OGNIOCHRONNEGO FlameSorber.

INSTRUKCJA ZASTOSOWANIA ZESTAWU SYSTEMU ZABEZPIECZENIA OGNIOCHRONNEGO FlameSorber. INSTRUKCJA ZASTOSOWANIA ZESTAWU SYSTEMU ZABEZPIECZENIA OGNIOCHRONNEGO FlameSorber. Fabryka Farb i Lakierów SNIEśKA SA 39-102 Lubzina 34 a 1 Spis treści 1. Wstęp 1.1. Przedmiot instrukcji...3 1.2. Przeznaczenie

Bardziej szczegółowo

IV. KONSTRUKCJE - INSTALACJE IV.1. Flame Colntrol No 173

IV. KONSTRUKCJE - INSTALACJE IV.1. Flame Colntrol No 173 IV. KONSTRUKCJE - INSTALACJE IV.1. Flame Colntrol No 173 Przedstawiamy Państwu System Flame Control No 173 dla zabezpieczenia ogniochronnego wewnętrznych i zewnętrznych powierzchni konstrukcji stalowych.

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY AUTORZY PROJEKTU. INWESTOR: Powiat Pleszewski OBIEKT:

PROJEKT BUDOWLANY AUTORZY PROJEKTU. INWESTOR: Powiat Pleszewski OBIEKT: PROJEKT BUDOWLANY mgr inż. Krzysztof KOWALSKI 63-200 Jarocin ul. Konwaliowa 2 INWESTOR: Powiat Pleszewski ADRES: 63-300 Pleszew NIP 617-000-36-50 Ul. Poznańska 79 tel. kom. 0502 223 864 ADRES BUDOWY: 63-300

Bardziej szczegółowo

TABELA 1: WYROBY LAKIERNICZE OGÓLNEGO ZASTOSOWANIA (CZĘŚĆ I)

TABELA 1: WYROBY LAKIERNICZE OGÓLNEGO ZASTOSOWANIA (CZĘŚĆ I) TABELA 1: WYROBY LAKIERNICZE OGÓLNEGO ZASTOSOWANIA (CZĘŚĆ I) Lp. Nazwa Producent/Nazwa J.m Ilość Cena jedn. netto VAT w...% brutto 1. 2. 3. 4. 5. 6 Emalia ftalowa (alkidowa) ogólnego stosowania z połyskiem

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU OCHOTNICZEJ STRAŻY POŻARNEJ W PRZECISZOWIE

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU OCHOTNICZEJ STRAŻY POŻARNEJ W PRZECISZOWIE SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU OCHOTNICZEJ STRAŻY POŻARNEJ W PRZECISZOWIE Inwestor: Gmina Przeciszów, ul. Podlesie 1, 32-641 Przeciszów Opracował

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY Nazwa zamówienia: Wymiana paneli ściennych z łatwopalnych na osłony w klasie odporności ogniowej EI30 w budynku Urzędu Gminy w Zakroczymiu wraz z robotami towarzyszącymi.

Bardziej szczegółowo

OPIS DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO

OPIS DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO OPIS DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO BRANŻA BUDOWLANA 1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt architektoniczno-budowlany termomodernizacji budynku Komendy Powiatowej

Bardziej szczegółowo

Zestaw wyrobów do wykonywania zabezpieczeń ogniochronnych systemów THERMOSPRAY Ex i THERMOSPRAY Ex PLUS

Zestaw wyrobów do wykonywania zabezpieczeń ogniochronnych systemów THERMOSPRAY Ex i THERMOSPRAY Ex PLUS INSTYTUT TECHNIKI BUDOWLANEJ P L 0 0-6 1 1 W A R S Z A W A, u l. F I L T R O W A 1 tel.: (48 22) 825 04 71; (48 22) 825 76 55 fax: (48 22) 825 52 86 C z ł o n e k E u r o p e j s k i e j U n i i A k c

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY ZABEZPIECZENIE PRZECIWPOŻAROWE DLA BUDYNKU ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH UL. WŁADYSŁAWA ŁOKIETKA 13 W LUBANIU

PROJEKT WYKONAWCZY ZABEZPIECZENIE PRZECIWPOŻAROWE DLA BUDYNKU ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH UL. WŁADYSŁAWA ŁOKIETKA 13 W LUBANIU ZABEZPIECZENIE PRZECIWPOŻAROWE DLA BUDYNKU ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH UL. WŁADYSŁAWA ŁOKIETKA 13 W LUBANIU Inwestor: Adres inwestycji: Branża: Zakład Ubezpieczeń Społecznych Pl. Grunwaldzki 1 58-390

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FU KCJO AL O-UŻYTKOWY

PROGRAM FU KCJO AL O-UŻYTKOWY Załącznik nr 3 do SIWZ PROGRAM FU KCJO AL O-UŻYTKOWY 1. Przedmiot zamówienia: Odtworzenie zabezpieczenia ogniochronnego nośnej konstrukcji stalowej Pływalni Rawszczyzna oraz zabezpieczenia antykorozyjnego

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych docieplenia ścian budynku Centrum Kształcenia Zawodowego w Puławach

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych docieplenia ścian budynku Centrum Kształcenia Zawodowego w Puławach Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych docieplenia ścian budynku Centrum Kształcenia Zawodowego w Puławach SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH DOCIEPLENIE

Bardziej szczegółowo

ICOPAL S.A. Zduńska Wola Bezpieczne drewno

ICOPAL S.A. Zduńska Wola Bezpieczne drewno ICOPAL S.A. Zduńska Wola Bezpieczne drewno www.icopal.pl Karta danych technicznych nr 05/IM FireSmart Lakier ogniochronny do drewna FIRESMART Lakier ogniochronny do drewna jest roztworem żywicy syntetycznej

Bardziej szczegółowo

schnący w temp. 80ºC młotkowy

schnący w temp. 80ºC młotkowy Lakier ftalowo-karbamidowy 2.1 schnący w temp. 80ºC młotkowy Symbol : Kolorystyka : Norma : PKWiU 24.30.12-29.00-78(9)-00XX-XX KTM 1313-412-43XXX-XXX szeroka gama kolorów lub wg ustaleń z odbiorcą ZN/RAFIL

Bardziej szczegółowo

KARTA TECHNICZNA PRODUKTU

KARTA TECHNICZNA PRODUKTU Strona 1 z 5 Zakres stosowania Główne zalety produktu Kolor Wygląd powłoki Farba akrylowa przeznaczona do malowania elewacji budynków oraz ścian wewnątrz pomieszczeń, wykonanych z tynków cementowo-wapiennych,

Bardziej szczegółowo

KARTA TECHNICZNA PRODUKTU

KARTA TECHNICZNA PRODUKTU Strona 1 z 5 Zakres stosowania Elastyczny podkład pod Nanotech Fasada - element systemu Nanotech Fasada - przeznaczony do dekoracji i ochrony nowych budynków lub renowacji istniejących powłok. W systemie

Bardziej szczegółowo

B.01 ROBOTY BUDOWLANE B.01.04.00 IZOLACJE TERMICZNE

B.01 ROBOTY BUDOWLANE B.01.04.00 IZOLACJE TERMICZNE B.01 ROBOTY BUDOWLANE B.01.04.00 IZOLACJE TERMICZNE 01-1 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA IZOLACJI TERMICZNYCH 1. WSTĘP 2. MATERIAŁY 3. SPRZĘT 4. TRANSPORT 5. WYKONANIE ROBÓT 6. KONTROLA I BADANIA JAKOŚCI

Bardziej szczegółowo

1. JACHTY ZE STALI I ALUMINIUM 2 2. JACHTY Z LAMINATÓW JACHTY Z DREWNA I BETONU 4 4. OPISY FARB.5

1. JACHTY ZE STALI I ALUMINIUM 2 2. JACHTY Z LAMINATÓW JACHTY Z DREWNA I BETONU 4 4. OPISY FARB.5 SPIS TREŚCI 1. JACHTY ZE STALI I ALUMINIUM 2 2. JACHTY Z LAMINATÓW..3 3. JACHTY Z DREWNA I BETONU 4 4. OPISY FARB.5 Każdy klient do zakupionych dwóch opakowań z farbą tego samego rodzaju, otrzyma po dodatkowym

Bardziej szczegółowo

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANY

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANY Załącznik nr 2 do SIWZ OBIEKT / ZAKRES ROBÓT TERMOMODERNIZACJA STROPODACHU BUDYNKU OFICYNA lokalizacja Orońsko, ul. Topolowa 1 PROJEKT ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANY adres INWESTOR CENTRUM RZEŹBY POLSKIEJ

Bardziej szczegółowo

S P E C Y F I K A C J A T E C H N I C Z N A W Y K O N A N I A I O D B I O R U R O B Ó T

S P E C Y F I K A C J A T E C H N I C Z N A W Y K O N A N I A I O D B I O R U R O B Ó T S P E C Y F I K A C J A T E C H N I C Z N A W Y K O N A N I A I O D B I O R U R O B Ó T ZADASZENIE LODOWISKA - KONSTRUKCJE STALOWE ADRES INWESTYCJI: 41-709 RUDA ŚLĄSKA UL. BYTOMSKA 15 DZIAŁKI NR 2645/309,

Bardziej szczegółowo

Konstrukcje stalowe. Zabezpieczenie konstrukcji stalowych. Podręcznik A5

Konstrukcje stalowe. Zabezpieczenie konstrukcji stalowych. Podręcznik A5 Podręcznik A5 Konstrukcje stalowe Zabezpieczenie konstrukcji stalowych Zabezpieczenie ogniochronne słupów i belek stalowych Stal jest materiałem nieorganicznym i klasyfikowana jest jako niepalna. Z drugiej

Bardziej szczegółowo

Karta Techniczna GRUNTOEMALIA HYBRYDOWA 2K Dwuskładnikowa gruntoemalia poliuretanowo-epoksydowa PRODUKTY POWIĄZANE

Karta Techniczna GRUNTOEMALIA HYBRYDOWA 2K Dwuskładnikowa gruntoemalia poliuretanowo-epoksydowa PRODUKTY POWIĄZANE GRUNTOEMALIA HYBRYDOWA 2K Dwuskładnikowa gruntoemalia poliuretanowo-epoksydowa PRODUKTY POWIĄZANE ZASTOSOWANIA Gruntoemalia hybrydowa 2K przeznaczona jest do malowania powierzchni stalowych, żeliwnych,

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I OBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH ST.0.03

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I OBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH ST.0.03 SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I OBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH ST.0.03 SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA ZABEZPIECZENIE ANTYKOROZYJNE KONSTRUKCJI STALOWYCH 1 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot SST Przedmiotem niniejszej

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH CPV 45320000-6. Docieplenie ścian szczytowych.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH CPV 45320000-6. Docieplenie ścian szczytowych. FIRMA PROJEKTOWO BUDOWLANA MTB Marcin Rajczakowski SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH CPV 45320000-6 TEMAT: ADRES: INWESTOR: Docieplenie ścian szczytowych. ul. Kartuska 26, 59-220

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA TECHNICZNA

INFORMACJA TECHNICZNA Strona 1 z 5 Dwukomponentowa epoksydowa powłoka gruntująca High-Solid do konstrukcji stalowych z większym obciążeniem korozją do stali, stali ocynkowanej ogniowo i nawierzchni ze starymi powłokami ZASTOSOWANIE

Bardziej szczegółowo

SYSTEMY ANTYKOROZYJNE.

SYSTEMY ANTYKOROZYJNE. SYSTEMY ANTYKOROZYJNE www.proximal.pl SYSTEMY ANTYKOROZYJNE PROXIMAL Farby antykorozyjne przeznaczone są do gruntowania metalowych elementów. Dzięki zastosowaniu odpowiedniego spoiwa oraz specjalistycznych

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY CZĘŚĆ 3 KONSTRUKCJE BUDOWLANE

OPIS TECHNICZNY CZĘŚĆ 3 KONSTRUKCJE BUDOWLANE OPIS TECHNICZNY CZĘŚĆ 3 KONSTRUKCJE BUDOWLANE 1. Podstawa opracowania - założenia branży architektonicznej - dokumentacja geotechniczna - obowiązujące normy i przepisy prawa budowlanego 2. Projektowane

Bardziej szczegółowo

OPIS PRODUKTU KLASYFIKACJA OGNIOWA ZUŻYCIE ALFA COAT SPOSÓB MONTAŻU PUSTE USZCZELNIENIA BEZ INSTALACJI

OPIS PRODUKTU KLASYFIKACJA OGNIOWA ZUŻYCIE ALFA COAT SPOSÓB MONTAŻU PUSTE USZCZELNIENIA BEZ INSTALACJI OPIS PRODUKTU ELEMENTY WCHODZĄCE W SKŁAD SYSTEMU: Farba ogniochronna ALFA Płyta ogniochronna ALFA FR BOARD Uszczelniająca masa ogniochronna ALFA Płyta z o gęstości minimalnej Otulina z o gęstości minimum

Bardziej szczegółowo

System zabezpieczeń ogniochronnych drewna Pyroplast HW

System zabezpieczeń ogniochronnych drewna Pyroplast HW INFORMACJA TECHNICZNA System zabezpieczeń ogniochronnych drewna Pyroplast HW Klasyfikacja ogniowa: Elementy zabezpieczone w systemie Pyroplast HW są sklasyfikowane jako trudnozapalne wg normy PN-B-02874:1996,

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ 2- PROJEKT ZABEZPIECZENIA PRZEJŚĆ INSTALACYJNYCH

CZĘŚĆ 2- PROJEKT ZABEZPIECZENIA PRZEJŚĆ INSTALACYJNYCH NAZWA INWESTYCJI: DOKUMENTACJA PROJEKTOWA W OPARCIU O EKSPERTYZĘ TECHNICZNĄ ORAZ POSTANOWIENIE NR 28/2015 WYDANE PRZEZ WIELKOPOLSKIEGO KOMENDANTA WOJEWÓDZKIEGO PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ OKRESLAJĄCA WYMAGANIA

Bardziej szczegółowo

ST.0.4. POWŁOKI ANTYKOROZYJNE ZABEZPIECZJĄCE NA KONSTRUKCJACH STALOWYCH.

ST.0.4. POWŁOKI ANTYKOROZYJNE ZABEZPIECZJĄCE NA KONSTRUKCJACH STALOWYCH. ST.0.4. POWŁOKI ANTYKOROZYJNE ZABEZPIECZJĄCE NA KONSTRUKCJACH STALOWYCH. TEMA: Opracowanie projektu budowlano-wykonawczego prac remontowych i konserwatorskich Bramy Krakowskiej, łącznie z kładką, murem

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

PRZEDMIAR ROBÓT Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień MADAG Biuro Projektowe Konstrukcji Budowlanych Krzysztofa Wołków 51-606 Wrocław, ul. Jana Baudouina de Courtenay nr 2a 45310000-3 45442000-7 45421000-4 45262500-6 45410000-4 45261000-4 45410000-4 45261000-4

Bardziej szczegółowo

GRUNTOWANIE POWIERZCHNI

GRUNTOWANIE POWIERZCHNI GRUNTOWANIE NIEZBĘDNE NARZĘDZIA mały pędzel duży pędzel ławkowiec wałek pistolet natryskowy maska ochronna rękawice robocze metalowa szczotka papier ścierny mieszadło do farb wiertarka z tarczą szlifierską

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH KONSERWACYJNYCH - MALARSKICH DOSTRZEGALNI PRZECIWPOŻAROWEJ W NADLEŚNICTWIE DRAWNO

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH KONSERWACYJNYCH - MALARSKICH DOSTRZEGALNI PRZECIWPOŻAROWEJ W NADLEŚNICTWIE DRAWNO Załącznik nr 6 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH KONSERWACYJNYCH - MALARSKICH DOSTRZEGALNI PRZECIWPOŻAROWEJ W NADLEŚNICTWIE DRAWNO Obiekt: Adres: Inwestor: dostrzegalnia przeciwpożarowa

Bardziej szczegółowo

Karta Techniczna PROTECT 330 Podkład akrylowy Wypełniający podkład akrylowy utwardzany izocyjanianem alifatycznym.

Karta Techniczna PROTECT 330 Podkład akrylowy Wypełniający podkład akrylowy utwardzany izocyjanianem alifatycznym. Podkład akrylowy Wypełniający podkład akrylowy utwardzany izocyjanianem alifatycznym. PRODUKTY POWIĄZANE HARD 0 Utwardzacz do wyrobów poliuretanowych, standardowy, szybki Rozcieńczalnik uniwersalny, wolny,

Bardziej szczegółowo

OPASKI OGNIOCHRONNE PYROPLEX PPW-4 Klasa odporności ogniowej: EI 120

OPASKI OGNIOCHRONNE PYROPLEX PPW-4 Klasa odporności ogniowej: EI 120 OPASKI OGNIOCHRONNE PYROPLEX PPW-4 Klasa odporności ogniowej: EI 120 Wymagane prawem dokumenty odniesienia : Aprobata Techniczna: AT-15-7725/2015 Certyfikat Zgodności: ITB-1733/W Atest Higieniczny PZH:

Bardziej szczegółowo

Zabezpieczenie ogniochronne stropów i dachów z profilowanych blach trapezowych PROMAXON -Typ A & PROMASPRAY -C450

Zabezpieczenie ogniochronne stropów i dachów z profilowanych blach trapezowych PROMAXON -Typ A & PROMASPRAY -C450 Zabezpieczenie ogniochronne stropów i dachów PROMAXON -Typ A & PROMASPRAY -C50 Odporność ogniowa stropów i dachów wykonanych ze stalowej blachy trapezowej zabezpieczonych płytą ogniochronną PROMAXON -Typ

Bardziej szczegółowo

RAFILINKA 3.1 Farba akrylowa do wymalowań wewnętrznych

RAFILINKA 3.1 Farba akrylowa do wymalowań wewnętrznych RAFILINKA 3.1 Farba akrylowa do wymalowań wewnętrznych Symbol : Kolorystyka : PKWiU: 24.30.11-50.00-30-0001-XX KTM: 1316-150-18010-8XX biała (farbę można barwić na dowolny kolor pastami koloryzującymi).

Bardziej szczegółowo

Profesjonalna ochrona metalu

Profesjonalna ochrona metalu Profesjonalna ochrona metalu CHLOROKAUCZUK emalia do metalu i betonu Chlorokauczuk to wysokiej klasy emalia wyprodukowana na bazie żywicy chlorokauczukowej, przeznaczona do ochronno-dekoracyjnego malowania

Bardziej szczegółowo

FLAME STAL Klasa odporności ogniowej: R 15, R30, R60

FLAME STAL Klasa odporności ogniowej: R 15, R30, R60 FLAME STAL Klasa odporności ogniowej: R 15, R30, R60 Wymagane prawem dokumenty odniesienia : - Aprobata Techniczna ITB AT-15-7324/2007 - Certyfikat Zgodności ITB ZC -ITB- 1590/W - Krajowa Deklaracja Zgodności

Bardziej szczegółowo

Studio Dżwięku ASP Katowice

Studio Dżwięku ASP Katowice Strona tytułowa obmiaru Branża: Budowlana Rodzaj: Przedmiar Wspólny Słownik Zamówień: BUDOWA: WYKONAWCA: Studio Dżwięku ASP Katowice Koszarowa Katowice Studio Dżwięku ASP Katowice KOSZTORYS NR: 162/11

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Oznaczenie CPV : II - 45320000-6 Izolacje przeciwwilgociowe TREŚĆ: PROJEKT BUDOWLANY WYKONANIA IZOLACJI WODOCHRONNEJ ŚCIAN PIWNIC W BUDYNKU

Bardziej szczegółowo

FARBY DO MALOWANIA PIANKI PUR

FARBY DO MALOWANIA PIANKI PUR JAK ZABEZPIECZYĆ DACH Z BLACHY LUB PIANY POLIURETANOWEJ? FARBY DO MALOWANIA PIANKI PUR Dach to miejsce szczególnie narażone na szkodliwe działanie promieniowania UV i opadów, które powodują korozję, dlatego,

Bardziej szczegółowo

PROMAPAINT SC4 ogniochronna farba do zabezpieczania konstrukcji stalowych

PROMAPAINT SC4 ogniochronna farba do zabezpieczania konstrukcji stalowych PROMAPAINT SC4 ogniochronna farba do zabezpieczania konstrukcji stalowych Promat Techniczna Ochrona Przeciwpożarowa Sp. z o.o., ul. Przecławska 8, 03-879 Warszawa, tel.: +4822 2122280, fax: +4822 2122290,

Bardziej szczegółowo

Rozcieńczalnik do wyrobów epoksydowych

Rozcieńczalnik do wyrobów epoksydowych Podkład epoksydowy antykorozyjny Szybkoschnący antykorozyjny podkład epoksydowy utwardzany adduktem aminowym. PRODUKTY POWIĄZANE Utwardzacz do podkładu epoksydowego Utwardzacz do podkładu epoksydowego

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONWACZY TEMAT OBIEKT: INWESTOR: NR DZIAŁKI: JEDNOSTKA PROJEKTOWA:

PROJEKT WYKONWACZY TEMAT OBIEKT: INWESTOR: NR DZIAŁKI: JEDNOSTKA PROJEKTOWA: PROJEKT WYKONWACZY Poprawa bilansu energetycznego budynku głównego ZOZ Sucha Beskidzka poprzez modernizację źródła ciepła wraz z wymianą instalacji sanitarnych TEMAT OBIEKT: INWESTOR: NR DZIAŁKI: JEDNOSTKA

Bardziej szczegółowo

Karta Techniczna PROTECT 321 Podkład akrylowy Wypełniający podkład akrylowy utwardzany izocyjanianem alifatycznym.

Karta Techniczna PROTECT 321 Podkład akrylowy Wypełniający podkład akrylowy utwardzany izocyjanianem alifatycznym. Podkład akrylowy Wypełniający podkład akrylowy utwardzany izocyjanianem alifatycznym. PRODUKTY POWIĄZANE Utwardzacz do wyrobów poliuretanowych, standardowy, szybki Rozcieńczalnik uniwersalny, wolny, standardowy,

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Izolacje z wełny mineralnej

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Izolacje z wełny mineralnej Specyfikacja Techniczna Wykonania i odbioru Robót dla Samorządowego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Pińczowie SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Izolacje z wełny mineralnej IZOLACJE TERMICZNE:

Bardziej szczegółowo

INWESTOR : WOJEWÓDZKA I MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA w Rzeszowie ul. Sokoła 13, Rzeszów.

INWESTOR : WOJEWÓDZKA I MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA w Rzeszowie ul. Sokoła 13, Rzeszów. ARCHITEKTON Czesław W. Gdowik ul. Piłsudskiego 17, lokal 10/II, 35 074 Rzeszów Egz. Nr 1 ZADANIE : PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY Remont pomieszczenia serwera w poddaszu II piętra i pomieszczeń księgowości

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH OBIEKT : ROBOTY REMONTOWE BUDYNKU ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W DĘBINACH INWESTOR: GMINA ABRAMÓW UL.22LIPCA 21-143 ABRAMÓW LUTY 2011 1.Część ogólna.

Bardziej szczegółowo

Impregnować czy nie impregnować

Impregnować czy nie impregnować www.lech-bud.org Impregnować czy nie impregnować W mentalności wielu inwestorów, projektantów i wykonawców realizujących szkieletowe budownictwo drewniane ochrona przeciwogniowa jest jedną z podstawowych

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT ANTYKOROZYJNYCH NA KONSTRUKCJI STALOWEJ OBIEKTU 2.1 / 2. A. 1. WSTĘP

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT ANTYKOROZYJNYCH NA KONSTRUKCJI STALOWEJ OBIEKTU 2.1 / 2. A. 1. WSTĘP SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT ANTYKOROZYJNYCH NA KONSTRUKCJI STALOWEJ OBIEKTU 2.1 / 2.3 ZAKŁADU PRZERÓBKI MRECHANICZNEJ WĘGLA W SPÓŁCE LUBELSKI WĘGIEL BOGDANKA S. A. 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Nazwa zadania: Docieplenie i kolorystyka elewacji ściany południowowschodniej budynku Zespołu Szkół nr 2 w Milanówku przy ul. Wójtowskiej 3

Bardziej szczegółowo

Specyfikacje technicznego wykonania i odbioru robót

Specyfikacje technicznego wykonania i odbioru robót Specyfikacje technicznego wykonania i odbioru robót REMONT III PIĘTRA BUDYNKU NR 6 (KOSZAROWY) W KOMPLEKSIE WOJSKOWYM PRZY UL.SOBIESKIEGO 36 W TORUNIU INWESTOR: J.W. 4620 12 WOG TORUŃ Ul. Okólna 37 87-100

Bardziej szczegółowo

SZCZECIN UL. DĘBOGÓRSKA 23

SZCZECIN UL. DĘBOGÓRSKA 23 SZCZECIN UL. DĘBOGÓRSKA 23 1. CHARAKTERYSTYKA BUDYNKU 2. SPECYFIKACJA TECHNICZNA 1.1. Wprowadzenie 1.1.1. Budynek mieszkalny wielorodzinny wybudowany w latach przedwojennych w konstrukcji tradycyjnej z

Bardziej szczegółowo

KARTA TECHNICZNA PRODUKTU

KARTA TECHNICZNA PRODUKTU Strona 1 z 5 Zakres stosowania to silikonowana, elastyczna farba renowacyjna oparta na kombinacji spoiw polimerowych element systemu Nanotech przeznaczona do dekoracyjnoochronnego malowania i renowacji

Bardziej szczegółowo

BRANŻA : BUDOWLANA. Zeszyt 3. Inwestor: Bank Gospodarstwa Krajowego. Obiekt: mgr inż. Wojciech Karpiński Upr. bud. nr ST-434/88

BRANŻA : BUDOWLANA. Zeszyt 3. Inwestor: Bank Gospodarstwa Krajowego. Obiekt: mgr inż. Wojciech Karpiński Upr. bud. nr ST-434/88 TELIN Szymon Pętlak, ul.lucerny 10, 04-687 Warszawa kom 601 097 055, tel. 22 815 39 57, fax 22 815 95 17 biuro@telin.com.pl, www.telin.com.pl SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDWOLANO

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH Załącznik Nr 2 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH Adres inwestycji Budynek Sądu Rejonowego dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi ul. Pomorska 37 90-203 Łódź Inwestor Sąd Rejonowy dla

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Nazwa zadania: Remont elewacji budynku Wiejskiego Ośrodka Zdrowia w Juszczynie. Inwestor: Gmina Maków Podhalański ul. Szpitalna 3 34-220 Maków

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT ST-1

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT ST-1 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 1 Zamawiający: Wspólnota Mieszkaniowa Wyspiańskiego 9-11, Jastrzębie-Zdrój Opracował: Dział Eksploatacyjno Techniczny, ul. Dworcowa 17E SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA i ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA i ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA i ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Sporządzona na podstawie rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji

Bardziej szczegółowo

TYNK SILIKONOWO SILIKATOWY Masa tynkarska

TYNK SILIKONOWO SILIKATOWY Masa tynkarska Strona 1 KARTA TECHNICZNA PRODUKTU TYNK SILIKONOWO SILIKATOWY Masa tynkarska Zakres stosowania: Tynk Silikonowo Silikatowy jest przeznaczony do wykonywania wyprawy wierzchniej w systemie ociepleń Termodek

Bardziej szczegółowo

Sykal sykal.pl PRZEDMIAR ROBÓT. CPV: Roboty renowacyjne

Sykal sykal.pl PRZEDMIAR ROBÓT. CPV: Roboty renowacyjne Sykal sykal.pl PRZEDMIAR ROBÓT CPV: 45453100-8 Roboty renowacyjne Budowa: Obiekt: Murowana Goślina Budynek mieszkalny Rodzaj robót: Remont zabezpieczający- dach i strop nad parterem wg dokumentacji projektowej

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Nazwa zadania: Docieplenie i kolorystyka elewacji budynku Szkoła Podstawowa w Dębowej Kłodzie Inwestor: Gmina Dębowa Kłoda 21-211 Dębowa Kłoda

Bardziej szczegółowo

Kod CPV 45453000-7 ROBOTY REMONTOWE I RENOWACYJNE IMPREGNACJA DREWNA B 04.54.41

Kod CPV 45453000-7 ROBOTY REMONTOWE I RENOWACYJNE IMPREGNACJA DREWNA B 04.54.41 SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Kod CPV 45453000-7 ROBOTY REMONTOWE I RENOWACYJNE Oznaczenie kodu według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) IMPREGNACJA DREWNA B

Bardziej szczegółowo

OPIS PRODUKTU ZASTOSOWANIE ZGODNOŚĆ SPOSÓB MONTAŻU. PRZECHOWYWANIE i UTYLIZACJA

OPIS PRODUKTU ZASTOSOWANIE ZGODNOŚĆ SPOSÓB MONTAŻU. PRZECHOWYWANIE i UTYLIZACJA OPIS PRODUKTU. Dostępne średnice: 32mm 355mm Klasa odporności ogniowej: EI 120 - EI 240 Kołnierze składają się z zewnętrznej obudowy w kształcie opaski wykonanej z blachy stalowej o grubości 1,0 mm zabezpieczonej

Bardziej szczegółowo

OCHRONA I MALOWANIE DREWNA PORADY

OCHRONA I MALOWANIE DREWNA PORADY PORADY OCHRONA I MALOWANIE NIEZBĘDNE NARZĘDZIA Przed przystąpieniem do malowania drewna należy przygotować: rękawice gumowe maska ochronna opalarka szpachla papier ścierny pędzel do drewna lub wałek folia

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH ST 9

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH ST 9 Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych - ST-9 Docieplenie budynku SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH ST 9 DOCIEPLENIE ŚCIAN 1. WSTĘP 1.1 Przedmiot Specyfikacji

Bardziej szczegółowo

PERFEKCYJNY EFEKT W KAŻDYCH WARUNKACH!

PERFEKCYJNY EFEKT W KAŻDYCH WARUNKACH! PERFEKCYJNY EFEKT W KAŻDYCH WARUNKACH! UBS środek ochrony karoserii MULTI szpachlówka multifunkcyjna FÜLLER 100 podkład akrylowy FIBER szpachlówka z włóknem szklanym KLARLACK 400 lakier akrylowy www.ultraline.novol.pl

Bardziej szczegółowo

POLYLACK F OGNIOCHRONNA FARBA PĘCZNIEJĄCA. POLYLACK K i KR OGNIOCHRONNA PASTA PĘCZNIEJĄCA TRADYCJA I TECHNOLOGIA

POLYLACK F OGNIOCHRONNA FARBA PĘCZNIEJĄCA. POLYLACK K i KR OGNIOCHRONNA PASTA PĘCZNIEJĄCA TRADYCJA I TECHNOLOGIA POLYLACK F OGNIOCHRONNA FARA PĘCZNIEJĄCA Aprobata Techniczna IT nr: AT-15-8457/2010, AT-15-8476/2010 Certyfikat zgodności: IT-1991/W, IT-1989/W POLYLACK K i KR OGNIOCHRONNA PASTA PĘCZNIEJĄCA Aprobata Techniczna

Bardziej szczegółowo

ST OKNA POŁACIOWE

ST OKNA POŁACIOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE ST 04.00. OKNA POŁACIOWE ST.04.00 Okna połaciowe 2 SPIS TREŚCI 1. WSTĘP... 2. MATERIAŁY... 3. SPRZĘT... 4. TRANSPORT... 5. WYKONANIE ROBÓT... 6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT... 7. OBMIAR

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Nazwa zadania : Roboty malarskie w akademiku UJK w Kielcach Filii w Piotrkowie Tryb.

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Nazwa zadania : Roboty malarskie w akademiku UJK w Kielcach Filii w Piotrkowie Tryb. Załącznik nr 2 Numer sprawy FDP/2310/20/16 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Nazwa zadania : Roboty malarskie w akademiku UJK w Kielcach Filii w Piotrkowie Tryb. Adres obiektu : ul. Słowackiego 114/118 97-300

Bardziej szczegółowo

Zespół Szkół nr 2 w Jeleśni po korekcie Zuzia (C) DataComp 1994-2006(lic. 5711) strona nr: 1. Przedmiar

Zespół Szkół nr 2 w Jeleśni po korekcie Zuzia (C) DataComp 1994-2006(lic. 5711) strona nr: 1. Przedmiar strona nr: 1 Przedmiar 1 Kody CPV: 45311000-0 Roboty w zakresie przewodów instalacji elektrycznych oraz opraw elektrycznych 45432000-4 Kładzenie i wykładanie podłóg, ścian i tapetowanie ścian 45432130-4

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH ST 3 ROBOTY MALARSKIE

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH ST 3 ROBOTY MALARSKIE SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH ST 3 ROBOTY MALARSKIE 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych Przedmiotem niniejszej Specyfikacji

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA ZABEZPIECZENIE ANTYKOROZYJNE ELEMENTÓW KONSTRUKCJI STALOWYCH METALIZOWANYCH PRZEZ MALOWANIE

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA ZABEZPIECZENIE ANTYKOROZYJNE ELEMENTÓW KONSTRUKCJI STALOWYCH METALIZOWANYCH PRZEZ MALOWANIE SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA ZABEZPIECZENIE ANTYKOROZYJNE ELEMENTÓW KONSTRUKCJI STALOWYCH METALIZOWANYCH PRZEZ MALOWANIE 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot SST Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej

Bardziej szczegółowo

HYDROGRUNT EP WYRÓB DO STOSOWANIA PRZEMYSŁOWEGO

HYDROGRUNT EP WYRÓB DO STOSOWANIA PRZEMYSŁOWEGO 1/5 01 sierpnia 2008 - Wodorozcieńczalna farba epoksydowa do gruntowania, dwuskładnikowa. GŁÓWNE CECHY UŻYTKOWE: - Tworzy zestawy powłok, nadające się do zastosowań na rozmaitych podłożach przemysłowych,

Bardziej szczegółowo

BIELLUX BIELLUX PLUS. Wodorozcieńczalne farby lateksowe

BIELLUX BIELLUX PLUS. Wodorozcieńczalne farby lateksowe farby lateksowe BIELLUX Farba lateksowa o podwyższonej sile krycia, przeznaczona do malowania ścian i sufitów wewnątrz pomieszczeń mieszkalnych, biurowych i obiektów użyteczności publicznej, w tym służby

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. Remont budynku administracyjnego 75-415 Koszalin, ul. Kościuszki 33 Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Przedmiar robót. Remont budynku administracyjnego 75-415 Koszalin, ul. Kościuszki 33 Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Przedmiar robót Budowa Inwestor Remont budynku administracyjnego 75-415 Koszalin, ul. Kościuszki 33 Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 75-415 Koszalin, ul. Kościuszki 33 luty.2012

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA WYKONANIA DOCIEPLEŃ STROPÓW SYSTEMEM FAST WG-S

INSTRUKCJA WYKONANIA DOCIEPLEŃ STROPÓW SYSTEMEM FAST WG-S INSTRUKCJA WYKONANIA DOCIEPLEŃ STROPÓW SYSTEMEM FAST WG-S Ogólna charakterystyka systemu oraz opis technologii wykonania System FAST WG-S jest zestawem wyrobów przeznaczonych do wykonywania ociepleń: zewnętrznej

Bardziej szczegółowo

1. Klasyfikacja pożarowa budynku

1. Klasyfikacja pożarowa budynku 1. Klasyfikacja pożarowa budynku Na podstawie rozporządzenia MI w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (DZU nr 75 poz. 690 z 12 kwietnia 2002 z późniejszymi

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY WYDZIELENIE PRZECIWPOŻAROWE KLATEK SCHODOWYCH DLA BUDYNKU ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH PL. B. CHROBREGO 57-300 KŁODZKO

PROJEKT WYKONAWCZY WYDZIELENIE PRZECIWPOŻAROWE KLATEK SCHODOWYCH DLA BUDYNKU ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH PL. B. CHROBREGO 57-300 KŁODZKO WYDZIELENIE PRZECIWPOŻAROWE KLATEK SCHODOWYCH DLA BUDYNKU ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH PL. B. CHROBREGO 57-300 KŁODZKO Inwestor: Adres inwestycji: Branża: Zakład Ubezpieczeń Społecznych Pl. Grunwaldzki

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY - KONSTRUKCJA

PROJEKT WYKONAWCZY - KONSTRUKCJA REMONT SUFITÓW W DWÓCH POMIESZCZENIACH MIESZKALNYCH Konstancin Jeziorna, ul. Warszawska 73, Działka nr ew. 11 obręb 01-04 PROJEKT WYKONAWCZY - KONSTRUKCJA INWESTOR : Centralna Biblioteka Publiczna im.

Bardziej szczegółowo

Śnieżka Na dach. Nowa odsłona w nowej formule

Śnieżka Na dach. Nowa odsłona w nowej formule Nowa odsłona w nowej formule Brzez nica, maj 2014 Śnieżka Na dach nowa odsłona Szanowni Państwo, Miło nam poinformować, że w dniu dzisiejszym wprowadzamy do sprzedaży nową, zmienioną Śnieżkę Na dach. Przy

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 8 DO SIWZ SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

ZAŁĄCZNIK NR 8 DO SIWZ SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT ZAŁĄCZNIK NR 8 DO SIWZ Nr sprawy RKI.3410-23/07 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Roboty remontowo budowlane w budynku komunalnego przy ul. Rynek 82 w Okuniewie (docieplenie ściany szczytowej

Bardziej szczegółowo