MSP a sektor B+R - rola PARP we wzmacnianiu współpracy

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "MSP a sektor B+R - rola PARP we wzmacnianiu współpracy"

Transkrypt

1 2011 Joanna Podgórska Departament Rozwoju Przedsiębiorczości i Innowacyjności MSP a sektor B+R - rola PARP we wzmacnianiu współpracy Okrągły Stół - Współpraca sektora B+R z MŚP Gliwice, 19 maja 2011 r.

2 Plan Prezentacji 1. Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości cele i zadania 2. Przedstawienie aktualnej oferty PARP na rzecz współpracy MSP i B+R: a) Działania oddziałujące bezpośrednio na współpracę MSP i B+R b) Działania oddziałujące na otoczenie instytucjonalne c) Działania miękkie

3 Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości - strategia Tworzenie korzystnych warunków dla zrównoważonego rozwoju polskiej gospodarki poprzez wspieranie innowacyjności i aktywności międzynarodowej przedsiębiorstw oraz promocja przyjaznych środowisku form produkcji i konsumpcji. PARP PARTNEREM W DRODZE DO SUKCESU TWOJEJ FIRMY PARP jest nowoczesną instytucją, gwarantującą wysoką jakość realizacji działań i sprawność wydatkowania środków, która opiera się na profesjonalizmie kadr oraz partnerskiej współpracy z klientami i podmiotami zewnętrznymi. INNOWACYJNA ADMINISTRACJA DLA INNOWACYJNYCH PRZEDSIĘBIORCÓW

4 PARP na rzecz rozwoju przedsiębiorczości, innowacji i B+R Główne zadania: rozwój przedsiębiorczości i działalności innowacyjnej, wdrażanie nowych technik, rozwój eksportu, rozwój regionalny, tworzenie nowych miejsc pracy, przeciwdziałanie bezrobociu, rozwój zasobów ludzkich, rozwój potencjału adaptacyjnego przedsiębiorców. Informacje o organizacji PARP: Rada Nadzorcza, Prezes, Zastępcy Prezesa (3), 15 Departamentów/8 Biur, 515 pracowników, budżet na 2011 r.: 5,4 mld zł (w ,8 mld zł), 12 tys. Beneficjentów.

5 Oddziaływanie bezpośrednie PO IG Bon na innowacje Oddziaływanie instytucjonalne 5.1 PO IG 5.3 PO IG KSU - KSI Oddziaływanie miękkie Konkurs PPP Polskie klastry Skuteczne Otoczenie

6 PARP bezpośrednie oddziaływanie na współpracę MSP i B+R

7 Działanie PO IG Wsparcie projektów celowych Wartość projektu Wsparcie na badania Min PLN* dotyczy województw: łódzkiego, mazowieckiego, lubelskiego, podlaskiego, warmińskomazurskiego, kujawsko-pomorskiego oraz podkarpackiego Max. 50 mln euro poniżej 7,5 mln euro Wnioskodawcy: przedsiębiorcy Prace badawcze: badania przemysłowe i/lub prace rozwojowe Innowacja produktowa i/lub procesowa Wdrożenie: w działalności przedsiębiorcy wnioskodawcy lub w działalności innego przedsiębiorcy

8 Działanie PO IG Obecne zasady udzielania wsparcia Działanie Wsparcie projektów celowych Typ dofinansowanych projektów: Projekty badawcze i rozwojowe, wsparcie projektów obejmujących przedsięwzięcia techniczne, technologiczne lub organizacyjne (badania przemysłowe i prace rozwojowe) prowadzone przez przedsiębiorców do momentu stworzenia prototypu. Możliwość realizacji projektu partnerskiego we współpracy z innym podmiotem (przedsiębiorcą, w tym podmiotem zagranicznym, lub jednostką naukową); Budżet Działania mln EUR; Kwota środków przeznaczonych na dofinansowanie I rundy w 2011: 199 mln PLN; Poziom i wysokość wsparcia: łączna wartość projektu nie może przekroczyć 50 mln EUR, kwota wsparcia na działania B+R nie wyższa niż 7,5 mln EUR na jedną firmę i jeden projekt.

9 Działanie 1.4 PO IG Obecne zasady udzielania wsparcia c.d. Dopuszczalne dwie formy wdrożenia wyników badań przemysłowych lub prac rozwojowych realizowanych w ramach projektu: wprowadzenie wyników tych badań lub prac do własnej działalności gospodarczej co najmniej jednego przedsiębiorcy realizującego projekt, lub u obu, lub sprzedaż wyników tych badań lub prac w celu wprowadzenia ich do działalności gospodarczej innego przedsiębiorcy.

10 Działanie PO IG Nabór w ramach działania 1.4 PO IG w 2011 roku Ogłoszenie naboru i publikacja dokumentacji: 12 sierpnia 2011 r. Rozpoczęcie przyjmowania wniosków: 29 sierpnia 2011 r. Zakończenie przyjmowania wniosków: 30 września 2011 r. Miejsce składania wniosków: Regionalna Instytucja Finansująca (RIF)

11 Działanie PO IG Wstępne wyniki ewaluacji (1/3) Trzy typy wnioskodawców: Duże firmy dobrze przygotowane wnioski o niskim poziomie innowacyjności Małe i średnie firmy mające stabilną pozycję na rynku, które przyjęły strategię wzrostu, a przez to muszą na bieżąco reagować na potrzeby klientów i ofertę konkurencji, wśród nich dominują wnioski proponujące innowacje imitujące lub adaptujące rozwiązania znane na rynkach zagranicznych; Firmy mikro prezentują najbardziej nowatorskie i ryzykowane rozwiązania, w tej grupie znajdują się spin-off wywodzące się z jednostek naukowych

12 Działanie PO IG Wstępne wyniki ewaluacji (2/3) Blisko 60% wdrażanych projektów to innowacje produktowe, którym towarzyszą modyfikacje procesów; Pojawiające się opinie o markowaniu działań B+R w działaniu 1.4 w celu wykorzystania dotacji na działania inwestycyjne nie znalazły potwierdzenia w badaniu: Budżety projektów mają prawidłową strukturę, stosunek części badawczej do wdrożeniowej jest zgodny ze standardami przyjętymi w UE, widać zróżnicowania branżowe w kosztach, adekwatnie do potrzeb danych branż. Największa wartość programu w opinii przedsiębiorców to finansowanie działań B+R (1.4), na które najtrudniej na rynku zdobyć finansowanie zewnętrzne.

13 Działanie PO IG Wstępne wyniki ewaluacji (3/3) Współpraca z jednostkami badawczo-rozwojowymi: Dwóch na trzech przedsiębiorców nawiązało taką współpracę na etapie prac B+R; W opinii przedsiębiorców współpraca ta jest konieczna w celu uzyskania dostępu do infrastruktury badawczej oraz zatrudnienia wykwalifikowanej kadry; Najbardziej efektywny model współpracy: umowa z uczelnią na wykorzystanie aparatury badawczej i personelu technicznego oraz indywidualne umowy z kadrą naukową; Bariery: dla uczelni ograniczony poziom nowatorstwa rozwiązywanych problemów badawczych, które nie powiększają dorobku naukowego uczelni; dla firm koszt badań (budżet projektu realizowany w 1.4 bez udziału jednostki naukowej jest dwukrotnie niższy niż z jej udziałem).

14 Działanie PO IG Przykładowy zakończony projekt Tytuł projektu Wnioskodawca Opracowanie oraz wdrożenie do produkcji innowacyjnej centrali cyfrowej ITS-0206 SLICAN Spółka z o.o. Okres realizacji Projekt realizowany od października 2008 r. do sierpnia 2009 r. Kwota dofinansowania w PLN Planowany cel projektu Uzyskane efekty realizacji Rekomendowania kwota dla ,55 zł, a dla ,20 zł Wypłacona kwota dla ,27 zł, a dla ,20 zł Projekt teleinformatyczny. Polega na opracowaniu, w toku prac B+R, konstrukcji i oprogramowania oraz wdrożeniu do produkcji, w wyniku niezbędnych zakupów inwestycyjnych innowacyjnej centrali cyfrowej ITS-0206 dedykowanej dla segmentu mikrofirm. Wprowadzono na rynek nowy produkt innowacyjną centralę cyfrową ITS Jest to tanie internetowe rozwiązanie telekomunikacyjne. Mała centralka klasy IP to pomost między tradycyjną telefonią a telefonią internetową.

15 Program Bon na innowacje Cel Programu - zainicjowanie kontaktów mikro i małych przedsiębiorców z jednostkami naukowymi. Przeznaczenie środków programowych - zakup usługi dotyczącej wdrożenia albo rozwoju produktu lub technologii. Wykonawca usługi - wyłącznie jednostka naukowa, posiadająca siedzibę na terenie RP, prowadząca w sposób ciągły badania naukowe lub prace rozwojowe. Max. kwota wsparcia dla jednego przedsiębiorcy zł Kwota udzielonego wsparcia w latach łącznie ,83 zł dla przedsiębiorców.

16 Program Bon na innowacje - Edycja 2011 Budżet Programu na 2011 r zł Przyjmowanie wniosków w terminie 26 kwietnia 07 czerwca. Uwaga Wnioski o udzielenie wsparcia należy składać w aplikacji Generator Wniosków, który jest zamieszczony na stronie w zakładce Bon na innowacje.

17 Program Bon na innowacje Przykład dotacji Tytuł projektu Wnioskodawca Ekologiczny pojazd trójkołowy Venakon Ryszard Skrocki Okres realizacji Projekt realizowany od października 2010 r. do listopada 2010 r. Kwota dofinansowania Planowany cel projektu Uzyskane efekty realizacji Kwota wsparcia ,00 zł Celem projektu było dopracowanie założeń koncepcyjnych oraz konfiguracyjnych dotyczących roweru trójkołowego napędzanego ekologicznym silnikiem elektrycznym w różnych wariantach, w tym z wyposażeniem umożliwiającym kierowanie nim przez osoby niepełnosprawne oraz specjalnej wersji pojazdu wykorzystywanego jako sprzęt medyczny, z opcjonalnym dodaniem funkcji rehabilitacyjnych. Opracowanie docelowych założeń konstrukcyjnych oraz wykonanie badań pojazdu trójkołowego z napędem elektrycznym zgodnie z normami. Powstanie prototypu pojazdu spełniającego wymagania norm w celu dopuszczenia produktu do sprzedaży. Stworzenie podstaw docertyfikacji medycznej w/w wyboru.

18 PARP oddziaływanie na otoczenie instytucjonalne

19 Działanie 5.1 PO IG Wsparcie rozwoju powiązań kooperacyjnych Cel wzmocnienie pozycji konkurencyjnej przedsiębiorstw poprzez wsparcie rozwoju powiązań pomiędzy przedsiębiorcami, IOB i organizacjami badawczymi Beneficjenci fundacje, stowarzyszenia, spółki z o.o., spółki S.A., organizacje badawcze, organizacje pracodawców, instytuty PAN Działanie 5.1 Wczesna faza rozwoju Faza rozwoju

20 Działanie 5.1 PO IG Wsparcie wczesnej fazy rozwoju Cel - stworzenie warunków techniczno-organizacyjnych funkcjonowania powiązania kooperacyjnego, opracowania wspólnej strategii rozwoju powiązania kooperacyjnego Wsparcie jest udzielane jednokrotnie dla tego samego powiązania kooperacyjnego Wnioskodawca zapewnia udział w projekcie co najmniej: 6 niezależnych przedsiębiorców, 1 organizacji badawczej, 1 instytucji otoczenia biznesu nie mniej niż 50% uczestników powiązania kooperacyjnego, to MSP; udział w przychodach ze sprzedaży poza obszar wynosi ogółem co najmniej 10 %; prowadzona działalność o profilu technologicznym lub przemysłowym

21 Działanie 5.1 PO IG Wsparcie fazy rozwoju Cel - przygotowanie przez członków powiązania kooperacyjnego wspólnego towaru lub usługi o charakterze innowacyjnym Wsparcie może być udzielane kilkukrotnie na to samo powiązanie prowadzone przez jednego koordynatora. Wnioskodawca zapewnia udział co najmniej: 10 niezależnych przedsiębiorców, 1organizacji badawczej, 1 instytucji otoczenia biznesu nie mniej niż 50% uczestników powiązania kooperacyjnego MSP, udział w przychodach ze sprzedaży wynosi ogółem co najmniej 30 %.

22 Działanie 5.1 PO IG Nabór wniosków w ramach działania w 2011 roku I Konkurs: Ogłoszenie naboru i publikacja dokumentacji: 28 lutego 2011 r. Rozpoczęcie przyjmowania wniosków: 21 marca 2011 r. Zakończenie przyjmowania wniosków: 27 maja 2011 r. lub do wyczerpania alokacji na konkurs II Konkurs: Ogłoszenie naboru i publikacja dokumentacji: 5 września 2011 r. Rozpoczęcie przyjmowania wniosków: 19 września 2011 r. Zakończenie przyjmowania wniosków: 30 listopada 2011 r. lub do wyczerpania alokacji na konkurs Miejsce składania wniosków: PARP

23 Działanie 5.3 PO IG Wspieranie ośrodków innowacyjności Cel - wsparcie powstawania oraz rozwoju ośrodków zlokalizowanych na obszarach o wysokim potencjale rozwoju. Ma ono zapewnić dostęp do kompleksowych usług przedsiębiorcom dążącym do wprowadzenia nowych rozwiązań oraz naukowcom pragnącym rozpocząć działalność gospodarczą Beneficjenci - wysoko wyspecjalizowane instytucje otoczenia biznesu, świadczące usługi o wysokim potencjale rynkowo technologicznym, głównie parki naukowo technologiczne Bezpośredni odbiorcy - przedsiębiorcy korzystający z usług ośrodków innowacyjności (tym lokatorzy parków) Minimalna wartość projektu 40 mln PLN

24 Działanie 5.3 PO IG Typy wspieranych projektów Kompleksowe projekty obejmują: - Realizację strategii rozwoju ośrodka w zakresie rozbudowy lub modernizacji istniejącej infrastruktury technicznej - Doradztwo w zakresie przygotowania strategii rozwoju ośrodka wynikające z uwzględnienia potrzeb inwestycyjnych przedsiębiorców - Doradztwo oraz promocję wynikające z realizowanej strategii rozwoju ośrodka - Działania promocyjne wynikające z realizowanej strategii rozwoju ośrodka w środowisku lokalnym, regionalnym i międzynarodowym Działania doradcze oraz realizacja zadania inwestycyjnego mają wnosić tzw. wartość dodaną projektu

25 Działanie 5.3 PO IG Lista projektów indywidualnych: 1. Wrocławski Park Technologiczny S.A mln zł. 2. Krakowski Park Technologiczny Sp. z o.o mln zł. 3. Fundacja Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu - 57 mln zł. 4. Miasteczko Multimedialne Sp. z o.o. Nowy Sącz mln zł. 5. Jagiellońskie Centrum Innowacji Sp. z o.o mln zł. 6. Park Naukowo-Technologiczny EURO Centrum Sp. z o.o mln zł. 7. Wrocławski Medyczny Park Naukowo-Technologiczny Sp. z o.o.- 74 mln zł. 8. Pomorska SSE Gdańsk Sp. z o.o mln zł. 9. Gdyńskie Centrum Innowacji JB Urzędu Miasta Gdynia 123 mln zł. 10. Śląskie Centrum Naukowo-Technologiczne Przemysłu Lotniczego Sp mln zł. 11. Łódzki Regionalny Park Naukowo-Technologiczny Sp. z o.o mln zł. 12. Toruńska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A mln zł.

26 Działanie 5.3 PO IG Wrocławski Park Technologiczny - Założony w 1998 roku - 84 firm and ponad pracowników - Pierwszy budynek Dolnośląskiego Inkubatora powstał w 2003 roku I STAGE - Działanie 1.3 SPO-WKP : - Inkubator - Dolnośląskie Centrum Technologiczne m. kw mln Euro II STAGE Działanie 5.3 PO IG : - Centrum Innowacyjne Biznesu (1 budynki) - Innopolis Wroclaw (2 budynki) m. kw., wartość projektu 134 mln PLN III STAGE (komplementarnie) - Działanie 5.1 PO IG Klaster NUTRIBIOMED

27 Działanie 5.3 PO IG Poznański Park Naukowo-Technologiczny Utworzony w 1995 roku pierwszy park w Polsce - 60 firm i 350 pracowników I ETAP (zakończony) - Działanie 1.3 SPO-WKP Inqbator Technologiczny m. kw., 12 mln PLN - Działanie 2.6 Regionalny Program Operacyjny (RPO) II ETAP - Działanie 5.3 PO IG : - Zespół Inkubatorów Wysokich Technologii m. kw., wartość projektu - 57 mln PLN II ETAP (komplementarnie) - Działanie PO KL Inkubowanie przedsiębiorczości akademickiej w Wielkopolsce - Działanie 5.2 PO IG Audyt kreatywności przedsiębiorstw - Działanie 1.4 RPO Centrum Zaawansowanych Technologii (rozbudowa wartość projektu 12 mln PLN) III ETAP (plany - komplementarnie) - Działanie PO KL Usługi dla inkubowanych firm - Działanie 3.1 PO IG Kapitał dla start-up ów

28 Krajowa Sieć Innowacji KSU Krajowa Sieć Innowacji KSU - grupa podmiotów zarejestrowanych w Krajowym Systemie Usług dla MSP świadczących usługi o charakterze proinnowacyjnym. Obecnie KSI skupia 22 Ośrodki realizujące projekt systemowy PARP finansowany z Działania 5.2 POIG. Usługa proinnowacyjna KSI KSU składa się z dwóch etapów: Etap I audyt technologiczny polega na ocenie potencjału i potrzeb technologicznych przedsiębiorcy, możliwości i potrzeb w zakresie rozwoju wytwarzanych produktów lub usług; Etap II transfer technologii proces, który służy rozwojowi przedsiębiorstwa przez poprawę istniejącego lub wdrożenie nowego procesu technologicznego, produktu lub usługi, polegający na przekazaniu informacji o naturze technicznej oraz procedur niezbędnych, aby jeden podmiot był w stanie powielać pracę innego podmiotu.

29 Krajowa Sieć Innowacji KSU Realizacja projektu systemowego PARP pn.: Rozwój usług doradczych o charakterze proinnowacyjnym świadczonych przez ośrodki KSI trwa od czerwca 2009 r. do 30 września 2011 r. Według stanu na 31 grudnia 2010 r.: Usługi świadczone były przez 129 Konsultantów KSI; Ośrodki KSI-KSU wyświadczyły łącznie: a/ 1032/1700 audyty technologiczne (60,7%); b/ 186/339 transferów technologii (54,9%). Wartość udzielonych usług: 12,3 mln PLN

30 Krajowa Sieć Innowacji KSU Założenia nowego projektu systemowego I. Rozszerzenie zakresu przedmiotowego usługi proinnowacyjnej: II. Etap I audyt innowacyjności identyfikacja możliwości rozwoju i potrzeb innowacyjnych przedsiębiorstwa w 4 obszarach: innowacji produktowych, procesowych, marketingowych i organizacyjnych; Etap II doradztwo we wdrożeniu innowacji kompleksowe doradztwo przy wdrożeniu w przedsiębiorstwie rozwiązań innowacyjnych stanowiących odpowiedź na zidentyfikowane na I etapie usługi potrzeby Klienta. Zwiększenie elastyczności procedury świadczenia usługi komponenty; III. Współfinansowanie usług przez przedsiębiorców (de minimis); IV. Świadczenie usługi przez dwa zespoły: Biznesowy - pozyskanie i obsługa klienta i Technologiczny zasób sieciowy; V. Nawiązanie ścisłej współpracy pomiędzy konsultantami KSI a jednostkami naukowymi - premiowanie usług realizowanych we współpracy z JN; VI. Wspieranie zachowań sieciowych.

31 PARP oddziaływanie miękkie

32 Konkurs Polski Produkt Przyszłości Konkurs Polski Produkt Przyszłości objęty honorowym patronatem Ministra Gospodarki, upowszechnia osiągnięcia twórców innowacyjnych wyrobów i technologii. W 13 edycjach Konkursu zgłoszono ponad 500 innowacyjnych produktów z różnych obszarów techniki; przyznano 29 nagród i 59 wyróżnień. 1 kwietnia br. została ogłoszona XIV edycja Konkursu. 13 maja zakończyło się przyjmowanie wniosków konkursowych. Zgłoszono 48 projektów. Gala wręczenia nagród odbędzie się we wrześniu 2011r.

33 Skuteczne Otoczenie Innowacyjnego Biznesu Rekomendacje zmian w polskim systemie transferu techn. Zestaw rekomendacji, które wskazują możliwości modyfikacji polskiego systemu transferu technologii, w taki sposób, aby był bardziej sprawny i efektywny. Rekomendacje zostały przygotowanie, wydanie i rozpowszechnianie publikacji na ośmiu spotkaniach we wrześniu 2010r. Uzupełnieniem rekomendacji jest baza dobrych praktyk zagranicznych (25) i krajowych (40), pokazującej ciekawe mechanizmy funkcjonowania ośrodków innowacji, które można wykorzystać w pracy innych instytucji.

34 Polskie klastry i polityka klastrowa Nowa inicjatywa PARP Wzmocnienie polskich klastrów, podniesienie ich konkurencyjności i zdolności innowacyjnej przez rozwój kapitału ludzkiego oraz podniesienie efektywności kształtowania polityki klastrowej: promocja roli klastrów i ich znaczenia w gospodarce, poszerzenie praktycznej wiedzy o klastrach działających w Polsce i na świecie oraz ich osiągnięciach, promowanie informacji i wiedzy o klastrach wzrost świadomości podmiotów funkcjonujących w klastrach, zwiększenie zaangażowania partnerów centralnych i regionalnych w dialog dotyczący polityki klastrowej zadanie Grupy roboczej ds. polityki klastrowej zwiększenie wykorzystania doświadczeń oraz dobrych praktyk krajowych i zagranicznych w projektowaniu działań wspierających klastry.

35 Polskie klastry i polityka klastrowa Główne działania Działanie 1: Wsparcie rozwoju klastrów w Polsce 16 konferencji promujących klastry i ich osiągnięcia, 16 wystaw produktów towarzyszących konferencjom regionalnym, 16 katalogów regionalnych promujących klastry, Katalog zbiorczy promujący polskie klastry, 6 ponadregionalnych paneli dyskusyjnych, 11 publikacji drukowanych, 10 artykułów sponsorowanych, materiały informacyjne. Działanie 2: Wsparcie instytucji kształtujących politykę klastrową 6 spotkań grupy roboczej ds. polityki klastrowej, Raport grupy roboczej ds. polityki klastrowej.

36 Dziękuję za uwagę Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ul. Pańska 81/ Warszawa Infolinia: + 48 (22) /92/93

Dotacje na innowacje

Dotacje na innowacje Dotacje na innowacje Przewodnik po działaniach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka realizowanych przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości dla rozwoju Innowacyjnej Gospodarki Dotacje na

Bardziej szczegółowo

Wstępny projekt SZCZEGÓŁOWEGO OPISU OSI PRIORYTETOWYCH Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020

Wstępny projekt SZCZEGÓŁOWEGO OPISU OSI PRIORYTETOWYCH Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 Załącznik do Uchwały Nr 821/14 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 29 lipca 2014 r. Wstępny projekt SZCZEGÓŁOWEGO OPISU OSI PRIORYTETOWYCH Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego

Bardziej szczegółowo

PROGRAM ROZWOJU PRZEDSIĘBIORSTW

PROGRAM ROZWOJU PRZEDSIĘBIORSTW MINISTERSTWO GOSPODARKI Departament Innowacji i Przemysłu PROGRAM ROZWOJU PRZEDSIĘBIORSTW do 2020 r. projekt Program wykonawczy do Strategii Innowacyjności i Efektywności Gospodarki ŚWIAT SIĘ ZMIENIA Warszawa,

Bardziej szczegółowo

PROGRAM ROZWOJU PRZEDSIĘBIORSTW

PROGRAM ROZWOJU PRZEDSIĘBIORSTW MINISTERSTWO GOSPODARKI Departament Innowacji i Przemysłu PROGRAM ROZWOJU PRZEDSIĘBIORSTW do 2020 r. projekt Program wykonawczy do Strategii Innowacyjności i Efektywności Gospodarki ŚWIAT SIĘ ZMIENIA Warszawa,

Bardziej szczegółowo

ROZWÓJ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ 2014-06-26

ROZWÓJ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ 2014-06-26 PLAN DOKUMENTU: A. Definicje str. 1 B. Środki na rozwój firm dziś str. 4 C. Środki na rozwój firm w latach 2014 2020 str. 8 1. Mapa pomocy regionalnej i inne zasady finansowania str. 8 2. Obszary wspierania

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI: str. 10 A. DEFINICJE

SPIS TREŚCI: str. 10 A. DEFINICJE S t r o n a 1 SPIS TREŚCI: A. Definicje str. 1 B. Środki na rozwój firm dziś str. 4 C. Środki na rozwój firm w latach 2014 2020 str. 8 1. Mapa pomocy regionalnej i inne zasady finansowania str. 8 2. Obszary

Bardziej szczegółowo

Uniwersytetu Medycznego w Łodzi (Stan na dzień 29.08.2011 r.)

Uniwersytetu Medycznego w Łodzi (Stan na dzień 29.08.2011 r.) Programy Pomocowe - potencjalne źródła finansowania projektów Uniwersytetu Medycznego w Łodzi (Stan na dzień 29.08.2011 r.) Opracowanie: Mgr Malwina Łańcuchowska Mgr inż. Mateusz Szymczyk Dział Programów

Bardziej szczegółowo

Jak zostać i pozostać przedsiębiorcą

Jak zostać i pozostać przedsiębiorcą 2011 Jak zostać i pozostać przedsiębiorcą informator dla nowopowstałych firm Spis treści 1. Ws t ę p...1 1.1 O Polsk iej Ag e n c j i Ro z w o j u Pr zedsiębiorczości...1 1.2 Co to jest s t a r t u p...2

Bardziej szczegółowo

Spotkanie informacyjne Fundusze Europejskie 2014-2020 na badania naukowe i biznes

Spotkanie informacyjne Fundusze Europejskie 2014-2020 na badania naukowe i biznes S t r o n a 1 Spotkanie informacyjne Fundusze Europejskie 2014-2020 na badania naukowe i biznes S t r o n a 2 Spis treści 1. WPROWADZENIE DO FUNDUSZY NA LATA 2014-2020... 3 2. WSPÓŁPRACA NAUKA - BIZNES...

Bardziej szczegółowo

Plan Działania na lata 2007-2008 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. PRIORYTET VIII Regionalne kadry gospodarki

Plan Działania na lata 2007-2008 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. PRIORYTET VIII Regionalne kadry gospodarki Załącznik nr 1 do Uchwały nr 662/08 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 22 lipca 2008 r. Plan Działania na lata 2007-2008 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki PRIORYTET VIII Regionalne kadry gospodarki

Bardziej szczegółowo

Jak zostać i pozostać przedsiębiorcą

Jak zostać i pozostać przedsiębiorcą 2011 Jak zostać i pozostać przedsiębiorcą informator dla nowopowstałych firm Spis treści 1. Ws t ę p...1 1.1 O Polsk iej Ag e n c j i Ro z w o j u Pr zedsiębiorczości...1 1.2 Co to jest s t a r t u p...2

Bardziej szczegółowo

» Źródła finansowania działalności. innowacyjnej przedsiębiorstw

» Źródła finansowania działalności. innowacyjnej przedsiębiorstw » Źródła finansowania działalności innowacyjnej przedsiębiorstw Źródła finansowania działalności innowacyjnej przedsiębiorstw Publikacja zrealizowana w ramach projektu Broker innowacji jako narzędzie dla

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO FUNDUSZACH STRUKTURALNYCH DLA MSP NA LATA 2007-2013

PRZEWODNIK PO FUNDUSZACH STRUKTURALNYCH DLA MSP NA LATA 2007-2013 PRZEWODNIK PO FUNDUSZACH STRUKTURALNYCH DLA MSP NA LATA 2007-2013 Wstęp...2 Fundusze strukturalne dostępne dla Polski w latach 2004-2006...3 Fundusze strukturalne na lata 2007-2013....7 Regionalne Programy

Bardziej szczegółowo

Jak zostać i pozostać przedsiębiorcą

Jak zostać i pozostać przedsiębiorcą 2011 Jak zostać i pozostać przedsiębiorcą informator dla nowopowstałych firm Spis treści 1. Ws t ę p...1 1.1 O Polsk iej Ag e n c j i Ro z w o j u Pr zedsiębiorczości...1 1.2 Co to jest s t a r t u p...2

Bardziej szczegółowo

Strategia rozwoju Gdańskiego Parku Naukowo Technologicznego w ramach projektu DISKE

Strategia rozwoju Gdańskiego Parku Naukowo Technologicznego w ramach projektu DISKE Strategia rozwoju Gdańskiego Parku Naukowo Technologicznego w ramach projektu DISKE BDKM Grupa Doradcza Warszawa, czerwiec 2011 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Programu Współpracy Transgranicznej

Bardziej szczegółowo

Wpływ pomocy z funduszy strukturalnych na konkurencyjność przedsiębiorstw

Wpływ pomocy z funduszy strukturalnych na konkurencyjność przedsiębiorstw Wanda Karpińska-Mizielińska * Tadeusz Smuga * Magdalena Echaust * Wpływ pomocy z funduszy strukturalnych na konkurencyjność przedsiębiorstw Uwagi wstępne Rozwijanie konkurencyjnej gospodarki opartej na

Bardziej szczegółowo

Załącznik 1. Zestawienie instrumentów finansowych wspierających przedsiębiorstwa w ramach perspektywy finansowej na lata 2007-2013

Załącznik 1. Zestawienie instrumentów finansowych wspierających przedsiębiorstwa w ramach perspektywy finansowej na lata 2007-2013 Załącznik 1. Zestawienie instrumentów finansowych wspierających przedsiębiorstwa w ramach perspektywy finansowej na lata 2007-2013 A. Instrumenty wsparcia MSP w ramach funduszy strukturalnych 2.1. Finansowanie

Bardziej szczegółowo

Projekt Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020

Projekt Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020 Projekt Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020 Zielona Góra, marzec 2015 rok Spis treści 1. Opis Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020 oraz głównych

Bardziej szczegółowo

FUNDUSZE EUROPEJSKIE 2014-2020 NA BADANIA, ROZWÓJ I CYFRYZACJĘ

FUNDUSZE EUROPEJSKIE 2014-2020 NA BADANIA, ROZWÓJ I CYFRYZACJĘ FUNDUSZE EUROPEJSKIE 2014-2020 NA BADANIA, ROZWÓJ I CYFRYZACJĘ MATERIAŁY INFORMACYJNE Plan dokumentu: 1. Informacje ogólne 2. Definicje 3. Finansowanie/mapa pomocy regionalnej 4. Innowacje i ICT w Regionalnym

Bardziej szczegółowo

Źródła finansowania działalności innowacyjnej przedsiębiorstw

Źródła finansowania działalności innowacyjnej przedsiębiorstw Źródła finansowania działalności innowacyjnej przedsiębiorstw Publikacja zrealizowana w ramach projektu Broker innowacji jako narzędzie dla efektywnego rozwoju systemu nowoczesnej gospodarki Małopolski

Bardziej szczegółowo

Wzmocnienie instytucji wspierających działalność przedsiębiorstw

Wzmocnienie instytucji wspierających działalność przedsiębiorstw I. Działanie 1.1. Wzmocnienie instytucji wspierających działalność przedsiębiorstw Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości zaangażowana jest w realizację Działania 1.1 w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

PRZEDSIĘBIORCO! SKORZYSTAJ! Pod redakcją Amandy Bełdowskiej Anny Forin Wandy Powałki

PRZEDSIĘBIORCO! SKORZYSTAJ! Pod redakcją Amandy Bełdowskiej Anny Forin Wandy Powałki PRZEDSIĘBIORCO! SKORZYSTAJ! Pod redakcją Amandy Bełdowskiej Anny Forin Wandy Powałki Warszawa, 2005 Praca zbiorowa redakcja: Amanda Bełdowska Anna Forin Wanda Powałka Korekta: Dominik Lada Pracownicy zespołów

Bardziej szczegółowo

- działania na rzecz wzrostu efektywności prac B+R realizowanych we współpracy jednostek naukowych i przedsiębiorstw

- działania na rzecz wzrostu efektywności prac B+R realizowanych we współpracy jednostek naukowych i przedsiębiorstw Narodowe Centrum Badań i Rozwoju - działania na rzecz wzrostu efektywności prac B+R realizowanych we współpracy jednostek naukowych i przedsiębiorstw dr inż. Małgorzata Skibska Zielińska Narodowe Centrum

Bardziej szczegółowo

DOTACJE UNIJNE 2014-2020 KOMPLEKSOWY PRZEGLĄD FUNDUSZY EUROPEJSKICH DLA FIRM. www.dotacje.pl

DOTACJE UNIJNE 2014-2020 KOMPLEKSOWY PRZEGLĄD FUNDUSZY EUROPEJSKICH DLA FIRM. www.dotacje.pl DOTACJE UNIJNE 2014-2020 KOMPLEKSOWY PRZEGLĄD FUNDUSZY EUROPEJSKICH DLA FIRM www.dotacje.pl Wydawca: Dotacje.pl ul. Sokołowska 9 01 142 Warszawa tel.: 0 22 354 68 00 kontakt@dotacje.pl http://www.dotacje.pl

Bardziej szczegółowo

Zewnętrzne źródła finansowania działalności innowacyjnej i badawczo-rozwojowej

Zewnętrzne źródła finansowania działalności innowacyjnej i badawczo-rozwojowej 146 Mgr Marta Głaz Zewnętrzne źródła finansowania działalności innowacyjnej i badawczo-rozwojowej Wstęp Podstawą rozwoju przedsiębiorstw, a tym samym całej gospodarki światowej są innowacje i zaawansowane

Bardziej szczegółowo

XV FORUM EDUKACYJNE MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW 15 LAT INNOWACJI W BIZNESIE

XV FORUM EDUKACYJNE MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW 15 LAT INNOWACJI W BIZNESIE INFORMACJA PRASOWA 8.06.2015 XV FORUM EDUKACYJNE MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW 15 LAT INNOWACJI W BIZNESIE Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ul. Pańska 81/83 00-834 Warszawa Miłosz Marczuk

Bardziej szczegółowo

Informacja o wynikach kontroli funkcjonowania parków przemysłowych i ośrodków innowacji w województwie podlaskim

Informacja o wynikach kontroli funkcjonowania parków przemysłowych i ośrodków innowacji w województwie podlaskim N A J W Y Ż S Z A I Z B A K O N T R O L I DELEGATURA W BIAŁYMSTOKU LBI-4101-14-00/2010 Nr ewid. 126/2011/P10123/LBI Informacja o wynikach kontroli funkcjonowania parków przemysłowych i ośrodków innowacji

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do Standardu usługi informacyjnej opieka nad klientem LISTA USŁUG SPECJALISTYCZNYCH DOSTĘPNYCH W KSU W PODZIALE NA POZIOMY DOSTĘPNOŚCI

Załącznik nr 1 do Standardu usługi informacyjnej opieka nad klientem LISTA USŁUG SPECJALISTYCZNYCH DOSTĘPNYCH W KSU W PODZIALE NA POZIOMY DOSTĘPNOŚCI Załącznik nr 1 do Standardu usługi informacyjnej opieka nad klientem LISTA USŁUG SPECJALISTYCZNYCH DOSTĘPNYCH W KSU W PODZIALE NA POZIOMY DOSTĘPNOŚCI POZIOM I Usługi systemowe KSU oraz usługi testowane

Bardziej szczegółowo

INNOWACJE CO JEST CO?

INNOWACJE CO JEST CO? INNOWACJE CO JEST CO? Gdańsk 2006 1 2 INNOWACJE CO JEST CO? POMORSKIE STUDIA REGIONALNE URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO Gdańsk 2006 3 WYDAWCA URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO Departament

Bardziej szczegółowo

dotacje na innowacje Dotacje na innowacje

dotacje na innowacje Dotacje na innowacje dotacje na innowacje Dotacje na innowacje Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013 Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013, (PO IG) to jeden z 6 programów krajowych Narodowych Strategicznych Ram

Bardziej szczegółowo