2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: znany)

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670. znany)"

Transkrypt

1 Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: Informacje i formularze on-line: simap.europa.eu Ogłoszenie o zamówieniu (Dyrektywa 2004/18/WE) Sekcja I : Instytucja zamawiająca I.1) Nazwa, adresy i punkty kontaktowe: Oficjalna nazwa: Muzeum Warszawy Adres pocztowy: Rynek Starego Miasta 28 Krajowy numer identyfikacyjny: (jeżeli jest znany) Miejscowość: Warszawa Kod pocztowy: PL Państwo: Polska (PL) Punkt kontaktowy: Muzeum Warszawy Tel.: Osoba do kontaktów: Agnieszka Hajdukiewicz Faks: Adresy internetowe: (jeżeli dotyczy) Ogólny adres instytucji zamawiającej/ podmiotu zamawiającego: (URL) Adres profilu nabywcy: (URL) Dostęp elektroniczny do informacji: (URL) Elektroniczne składanie ofert i wniosków o dopuszczenie do udziału: (URL) Więcej informacji można uzyskać pod adresem Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e) Inny (proszę wypełnić załącznik A.I) Specyfikacje i dokumenty dodatkowe (w tym dokumenty dotyczące dialogu konkurencyjnego oraz dynamicznego systemu zakupów) można uzyskać pod adresem Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e) Inny (proszę wypełnić załącznik A.II) Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e) Inny (proszę wypełnić załącznik A.III) I.2) Rodzaj instytucji zamawiającej Ministerstwo lub inny organ krajowy lub federalny, w tym jednostki regionalne i lokalne Agencja/urząd krajowy lub federalny Organ władzy regionalnej lub lokalnej Agencja/urząd regionalny lub lokalny Podmiot prawa publicznego Instytucja/agencja europejska lub organizacja międzynarodowa Inna: (proszę określić) samorządowa jednostka kultury I.3) Główny przedmiot lub przedmioty działalności PL Formularz standardowy 02 - Ogłoszenie o zamówieniu 1 / 32

2 Ogólne usługi publiczne Obrona Porządek i bezpieczeństwo publiczne Środowisko Sprawy gospodarcze i finansowe Zdrowie Budownictwo i obiekty komunalne Ochrona socjalna Rekreacja, kultura i religia Edukacja Inny: (proszę określić) I.4) Udzielenie zamówienia w imieniu innych instytucji zamawiających Instytucja zamawiająca dokonuje zakupu w imieniu innych instytucji zamawiających: tak nie więcej informacji o tych instytucjach zamawiających można podać w załączniku A PL Formularz standardowy 02 - Ogłoszenie o zamówieniu 2 / 32

3 Sekcja II : Przedmiot zamówienia II.1) Opis : II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą : Konserwacja muzealiów na ekspozycję Muzeum Warszawy w ramach projektu pn. Modernizacja, konserwacja oraz digitalizacja obiektów zabytkowych siedziby głównej Muzeum Warszawy przy Rynku Starego Miasta w Warszawie. II.1.2) Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług : Wybrać wyłącznie jedną kategorię roboty budowlane, dostawy lub usługi która najbardziej odpowiada konkretnemu przedmiotowi zamówienia lub zakupu Roboty budowlane Dostawy Usługi Wykonanie Kupno Kategoria usług: nr: Zaprojektowanie i wykonanie Dzierżawa Zob. kategorie usług w załączniku Wykonanie, za pomocą dowolnych Najem C1 środków, obiektu budowlanego Leasing odpowiadającego wymogom Połączenie powyższych form określonym przez instytucję zamawiającą Główne miejsce lub lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług : Warszawa Kod NUTS: PL1 II.1.3) Informacje na temat zamówienia publicznego, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów (DSZ): Ogłoszenie dotyczy zamówienia publicznego Ogłoszenie dotyczy zawarcia umowy ramowej Ogłoszenie dotyczy utworzenia dynamicznego systemu zakupów (DSZ) II.1.4) Informacje na temat umowy ramowej : (jeżeli dotyczy) Umowa ramowa z kilkoma wykonawcami Umowa ramowa z jednym wykonawcą Liczba : albo (jeżeli dotyczy) liczba maksymalna : uczestników planowanej umowy ramowej Czas trwania umowy ramowej Okres w latach : albo w miesiącach : Uzasadnienie dla umowy ramowej, której czas trwania przekracza okres czterech lat : Szacunkowa całkowita wartość zakupów w całym okresie obowiązywania umowy ramowej (jeżeli dotyczy, proszę podać wyłącznie dane liczbowe) Szacunkowa wartość bez VAT : Waluta : albo Zakres: między : : i : : Waluta : Częstotliwość oraz wartość zamówień, które zostaną udzielone : (jeżeli jest znana) PL Formularz standardowy 02 - Ogłoszenie o zamówieniu 3 / 32

4 II.1.5) Krótki opis zamówienia lub zakupu : Konserwacja muzealiów na ekspozycję Muzeum Warszawy w ramach Projektu pn. Modernizacja, konserwacja oraz digitalizacja obiektów zabytkowych siedziby głównej Muzeum Warszawy przy Rynku Starego Miasta w Warszawie. II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV) : Słownik główny Główny przedmiot Słownik uzupełniający(jeżeli dotyczy) II.1.7) Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA) : Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych (GPA) : tak nie II.1.8) Części: (w celu podania szczegółów o częściach zamówienia należy wykorzystać załącznik B tyle razy, ile jest części zamówienia) To zamówienie podzielone jest na części: tak nie (jeżeli tak) Oferty można składać w odniesieniu do tylko jednej części jednej lub więcej części wszystkich części II.1.9) Informacje o ofertach wariantowych: Dopuszcza się składanie ofert wariantowych : tak nie II.2) Wielkość lub zakres zamówienia : II.2.1) Całkowita wielkość lub zakres : (w tym wszystkie części, wznowienia i opcje, jeżeli dotyczy) W ramach zamówienia przewiduje się pełną konserwację uwzględniającą indywidualny charakter każdego obiektu, jego walory artystyczne i znaczenie historyczne dla Zamawiającego. Wykonane działania konserwatorskie przy obiektach będących przedmiotem zamówienia powinny zahamować ich dalszą degradacją oraz procesy niszczące i przywrócić im właściwe walory estetyczne i pozwolić na ich eksponowanie. Część I zamówienie Konserwacja papieru Do zakresu przedmiotu zamówienia wchodzą działania konserwatorskie na obiektach ze zbioru: Dział Sztuki (ryciny, rysunki, akwarele, gwasze), Dział Planów i Rysunków Architektonicznych (plany, mapy) oraz dział Ikonografii (albumy fotograficzne). Zestaw obiektów z Działu Sztuki obejmuje ryciny, rysunki, akwarele, gwasze (XVI-XX w.) pochodzące ze zbioru Schielów. Stanowią one cenny zbiór varsavianów i poloniców ofiarowany w 2002 roku Muzeum Historycznemu m.st. Warszawy przez znaną warszawską rodzinę (właściciele warszawskiego browaru Haberbusch i Schiele). Znaczna część obiektów jest w złym stanie zachowania, nigdy nie były one poddawane zabiegom konserwatorskim. Są brudne, poplamione, niektóre zagrzybione. Część jest pognieciona, porozdzierana, naklejona na kwaśną tekturę, ma widoczne pozostałości po klejach. Wszystkie wymagają dezynfekcji i odkwaszenia. Zestaw z Działu Planów i Rysunków Architektonicznych obejmuje mapy i plany (XVI-XX w.) pochodzące ze zbioru Schielów oraz ze zbioru podstawowego Muzeum Warszawy. Stanowią one cenny zbiór polskiej i światowej kartografii. Wszystkie wytypowane obiekty wymagają różnorodnych zabiegów konserwatorskich, których zakres jest uzależniony od indywidualnego stany zachowania każdego obiektu. Część jest pognieciona, porozdzierana, ma widoczne pozostałości po klejach. Wszystkie wymagają poddania podstawowym zabiegom profilaktycznym w postaci dezynfekcji i odkwaszenia. PL Formularz standardowy 02 - Ogłoszenie o zamówieniu 4 / 32

5 Zestaw obiektów wytypowanych z Działu Ikonografii obejmuje albumy fotograficzne. Stanowi on interesujący zespół, tematycznie związany z historią szkolnictwa warszawskiego. Stan zachowania obiektów uniemożliwia ich prezentację z powodu m.in.: zabrudzeń kart i fotografii, ubytków, w niektórych przypadkach oddzielenia bloku od opraw itp. Część II zamówienia Konserwacja metalu. Do konserwacji przewidziano obiekty z daru Jerzego i Marty Mieczników. Obecnie obiekty te są częściowo skorodowane lub pokryte warstwą nalotu korozyjnego, posiadają ogniska głębokiej wżerów korozyjnych, pokryte są częściowo zgorzelą, która jest skutkiem spłonięcia pracowni podczas Powstania Warszawskiego. Ponadto pokrywa je gruba, skamieniała warstwa różnorodnych nalotów, pyłów i tłuszczów. W tym stanie obiekty nie nadają się ani do eksponowania, ani do szczegółowego opracowania/identyfikacji, ani do publikacji. Część III zamówienia Konserwacja miniatur Do konserwacji wytypowano miniatury wykonane w różnych technikach (XVII-XIX w.) pochodzące ze zbioru Schielów. Obiekty te zostały ofiarowane w 2002 roku Muzeum Historycznemu m.st. Warszawy przez znaną warszawską rodzinę. Wszystkie wytypowane obiekty wymagają różnorodnych zabiegów konserwatorskich, których zakres jest uzależniony od indywidualnego stany zachowania każdego obiektu. Rodzaj uszkodzeń typu pęknięcia, ubytki, osłabiania warstwy malarskiej uniemożliwiają ich bezpieczne eksponowanie. Część IV zamówienia Konserwacja obrazu sztalugowego Do konserwacji wytypowano jeden obiekt. Jest to paleta malarska M. Gorstkina-Wywiórskiego (26,6 x 37,2) pochodzący ze zbioru rodziny Schielów. Wybrany obiekt charakteryzuje się bardzo nietypową formą malarską oraz cechami technologicznymi, które powodują konieczność realizacji programu konserwatorskiego zabezpieczającego go przed ewentualnymi negatywnymi zmianami jego stanu zachowania w trakcie wieloletniej ekspozycji. Pełen proces prac konserwatorskich przy zabytkach ruchomych powinien zawierać: 1. Program prac konserwatorskich opracowany indywidualnie dla każdego obiektu lub grup obiektów o zbliżonej technice wykonania i rodzaju uszkodzeń, uwzględniający stan zachowania, zawierający informację o planowanym zastosowaniu określonych materiałów i technik konserwatorskich. 2. Informację o planowanych badaniach laboratoryjnych. 3. Wykonanie pełnej dokumentacji konserwatorskiej opisowej, fotograficznej (ewentualnie rysunkowej) dla każdego obiektu spełniającej standardy dokumentacji prac konserwatorskich i prac restauratorskich, prowadzonych przy zabytku ruchomym, wpisanym do rejestru zabytków określone w Rozporządzeniu Ministra Kultury i dziedzictwa Narodowego z dnia 27 lipca 2011 r. w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, prac restauratorskich, robót budowlanych, badań konserwatorskich, badań architektonicznych i innych działań przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków oraz badań archeologicznych. 4. Przeprowadzenie właściwych prac konserwatorskich. 5. Naniesienie na obiekt, właściwego numeru inwentarzowego. Zamawiający przewiduje zorganizowanie w II etapie, prezentacji muzealiów dla Wykonawców postępowania w celu dokonania przez nich przeglądu konserwatorskiego, oceny ich stanu zachowania i opracowania wymaganego programu prac konserwatorskich. 1) rozpoczęcie niezwłocznie od dnia podpisania umowy 2) zakończenie a) Część I zamówienia Konserwacja papieru do dnia 10 grudnia 2015 r., b) Część II zamówienia Konserwacja metalu do dnia 10 grudnia 2015 r., c) Część III zamówienia Konserwacja miniatur do dnia 15 kwietnia 2015 r., d) Część IV zamówienia Konserwacja obrazów sztalugowych do dnia 15 kwietnia 2015 r. (jeżeli dotyczy, proszę podać wyłącznie dane liczbowe) Szacunkowa wartość bez VAT : Waluta : albo Zakres: między : : i : : Waluta : PL Formularz standardowy 02 - Ogłoszenie o zamówieniu 5 / 32

6 II.2.2) Informacje o opcjach : (jeżeli dotyczy) Opcje : tak nie (jeżeli tak) Proszę podać opis takich opcji : (jeżeli jest znany) Wstępny harmonogram wykorzystania tych opcji : w miesiącach : albo w dniach : (od udzielenia zamówienia) II.2.3) Informacje o wznowieniach : (jeżeli dotyczy) Jest to zamówienie podlegające wznowieniu: tak nie Liczba możliwych wznowień: (jeżeli jest znana) albo Zakres: między : i: (jeżeli są znane) W przypadku odnawialnych zamówień na dostawy lub usługi, szacunkowe ramy czasowe kolejnych zamówień: w miesiącach: albo w dniach: (od udzielenia zamówienia) II.3) Czas trwania zamówienia lub termin realizacji: Okres w miesiącach : albo w dniach: (od udzielenia zamówienia) albo Rozpoczęcie: _ (dd/mm/rrrr) Zakończenie: _ (dd/mm/rrrr) PL Formularz standardowy 02 - Ogłoszenie o zamówieniu 6 / 32

7 Sekcja III : Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym III.1) Warunki dotyczące zamówienia: III.1.1) Wymagane wadia i gwarancje: (jeżeli dotyczy) Zamawiający wymaga wniesienia wadium w odniesieniu do poszczególnych części zamówienia tj.: Część I zamówienia wadium w wysokości 3 242,,68 zł (słownie złotych: trzy tysiące dwieście czterdzieści dwa złote i 68/100 groszy). Część II zamówienia wadium w wysokości 1 341,46 zł ( słownie: jeden tysiąc trzysta czterdzieści jeden złotych i 46/100 groszy) Część III zamówienia wadium w wysokości 146,34 zł ( słownie: sto czterdzieści sześć złotych i 34/100 groszy) Część IV zamówienia wadium w wysokości 24,39 zł ( słownie: dwadzieścia cztery złote i 39/100 groszy) W przypadku ofert na kilka lub wszystkie części zamówienia Wykonawcy zobowiązani są do wniesienia wadium w wysokości odpowiadającej sumie kwot wadiów, określonych dla poszczególnych części zamówienia, na które składana będzie oferta. Przed zawarciem umowy tzn. najpóźniej w dniu wyznaczonym do jej podpisania - Wykonawca zobowiązany jest wnieść zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 10 % ceny brutto podanej w ofercie, III.1.2) Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je regulujących: Zamawiający poda w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. III.1.3) Forma prawna, jaką musi przyjąć grupa wykonawców, której zostanie udzielone zamówienie: (jeżeli dotyczy) III.1.4) Inne szczególne warunki: (jeżeli dotyczy) Wykonanie zamówienia podlega szczególnym warunkom : tak nie (jeżeli tak) Opis szczególnych warunków: III.2) Warunki udziału: III.2.1) Sytuacja podmiotowa wykonawców, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego: Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku: Zamawiający dokona oceny spełniania ww. warunku na podstawie złożonego przez Wykonawcę oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust. 1 Ustawy, Wykonawcy przedłożą z zastrzeżeniem, że w przypadku składania wniosku przez Wykonawców występujących wspólnie, ww. oświadczenie muszą złożyć łącznie Wykonawcy występujący wspólnie. PL Formularz standardowy 02 - Ogłoszenie o zamówieniu 7 / 32

8 III.2.2) Zdolność ekonomiczna i finansowa: Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny Minimalny poziom ewentualnie wymaganych spełniania wymogów: standardów: (jeżeli dotyczy) Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: Zamawiający dokona oceny spełniania ww. warunku na podstawie złożonych przez Wykonawcę niżej wymienionych dokumentów i oświadczeń: 1) Oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust. 1 Ustawy, z zastrzeżeniem, że w przypadku składania wniosku przez Wykonawców występujących wspólnie, ww. oświadczenie muszą złożyć łącznie Wykonawcy występujący wspólnie dotyczy wszystkich części zamówienia, 2) opłaconej polisy, a w przypadku jej braku innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzenia działalności na kwotę zł w odniesieniu do Części I zamówienia 3) opłaconej polisy, a w przypadku jej braku innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzenia działalności na kwotę zł w odniesieniu do Części II zamówienia 4) opłaconej polisy, a w przypadku jej braku innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzenia działalności na kwotę zł w odniesieniu do Części III zamówienia 5) opłaconej polisy, a w przypadku jej braku innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzenia działalności na kwotę 1000 zł w odniesieniu do Części IV zamówienia W przypadku składania wniosku przez Wykonawców występujących wspólnie, ww. warunek musi spełnić co najmniej jeden z Wykonawców występujący wspólnie lub wszyscy Wykonawcy łącznie. W przypadku wniosku dotyczącego kilku części zamówienia, ww. warunki udziału należy spełnić w odniesieniu do tych części zamówienia, na które składany jest wniosek. Wykonawcy w tym wypadku mają także prawo do przedłożenia polisy od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzenia działalności na kwotę odpowiadającą sumie wartości polis poszczególnych części zamówienia. W przypadku, gdy Wykonawca będzie polegać na zdolności finansowej innych podmiotów Wykonawca ma złożyć pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów w ww. zakresie na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia. PL Formularz standardowy 02 - Ogłoszenie o zamówieniu 8 / 32

9 III.2.3) Kwalifikacje techniczne: Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: 1. Wiedza i doświadczenie. Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku: Zamawiający dokona oceny spełniania ww. warunku na podstawie złożonych przez Wykonawcę niżej wymienionych dokumentów i oświadczeń: 1) Oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust. 1 Ustawy, z zastrzeżeniem, że w przypadku składania wniosku przez Wykonawców występujących wspólnie, ww. oświadczenie muszą złożyć łącznie Wykonawcy występujący wspólnie. 2) Wykazu wykonanych usług, w którym Wykonawca wykaże się: a) wykonaniem w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania wniosków, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, co najmniej trzy usługi polegające na konserwacji zabytków ruchomych wpisanych do inwentarza muzealnego lub do rejestru zabytków wykonanych na podłożu papierowym w różnych technikach graficznych w tym kolorowanych map i grafik, pergaminów, rękopisów zbliżonych do przedmiotu zamówienia pochodzących z okresu XVI-XX w., o łącznej wartości minimum zł brutto.- warunek dotyczy Części I zamówienia Konserwacja papieru*, b) wykonaniem w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu do składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, co najmniej dwie usługi polegające na konserwacji zabytków ruchomych wykonanych z metalu wpisanych do inwentarza muzealnego lub rejestru zabytków, o łącznej wartości minimum zł brutto, pochodzących z okresu XIX-XX w. - warunek dotyczy Części II zamówienia Konserwacja metalu*, c) wykonaniem w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie - co najmniej jedną usługę polegające na konserwacji zabytków wpisanych do inwentarza muzealnego lub rejestru zabytków, typu miniatura wykonanych na podłożu papierowym, kości, porcelanie, w różnych technologiach, zbliżonych do przedmiotu zamówienia, pochodzących z okresu XVI-XIX w. - warunek dotyczy Części III zamówienia Konserwacja miniatur*, d) wykonaniem w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie - co najmniej jedną usługi polegające na konserwacji zabytków ruchomych wpisanych do inwentarza muzealnego lub rejestru zabytków wykonanych na podłożu drewnianym i warstwie malarskiej w technice Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów: (jeżeli dotyczy) PL Formularz standardowy 02 - Ogłoszenie o zamówieniu 9 / 32

10 olejnej, pochodzących z XIX w., o wartości minimum zł brutto. - warunek dotyczy Część IV zamówienia konserwacja obrazów sztalugowych*. W przypadku, gdy rozliczenie pomiędzy Wykonawcą/ Podmiotem a Zamawiającym/Odbiorcą za wykonane zamówienie zostało dokonane w innej walucie niż w złotych polskich, Zamawiający dokona przeliczenia wartości wykonanych zamówień w innej walucie na złote polskie na podstawie średniego kursu złotego w stosunku do walut obcych określonego w Tabeli Kursów Narodowego Banku Polskiego na dzień r. Wykonawcy zobowiązani są wykazać spełnienie warunków udziału w postępowaniu w odniesieniu do tych części, na które Wykonawca składa wniosek. Do wykazu należy dołączyć dowody na potwierdzenie, że wykazane powyżej usługi wykonane zostały lub są wykonywane należycie. W przypadku, gdy Wykonawca polegać będzie na wiedzy i doświadczeniu innych podmiotów, do oferty należy dołączyć pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów w zakresie wiedzy i doświadczenia na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia. W przypadku ofert podmiotów występujących wspólnie (np. konsorcjum, spółka cywilna) ww. warunki udziału w postępowaniu może spełniać przynajmniej jeden z Wykonawców występujących wspólnie lub wszyscy Wykonawcy łącznie. Uwaga: Wykaz wykonanych usług, o którym mowa w pkt. 2 lit, a, b c i d powinien zawierać niżej wymienione informacje: Nazwę i siedzibę Zamawiającego/Odbiorcy (aktualne dane), z którym Wykonawca/podmiot, zawarł umowę; Nazwę i miejsce wykonania zamówienia; Opis przedmiotu zamówienia wraz z podaniem: rodzaju zabytków, które podlegały konserwacji; - miejsca, w którym ww. konserwacja była wykonywana; numeru wpisu do rejestru zabytków lub inwentarza muzealnego, Wartość brutto wykonanego zamówienia podana w walucie, w której zostało dokonane rozliczenie pomiędzy Wykonawcą/podmiotem a Zamawiającym/Odbiorcą; Terminy wykonania: data rozpoczęcia; data zakończenia. 3) dowody na potwierdzenie, że wykazane powyżej usługi wykonane zostały lub są wykonywane należycie (poświadczenie lub inny dokument - jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać ww. poświadczenia). PL Formularz standardowy 02 - Ogłoszenie o zamówieniu 10 / 32

11 Uwaga: W przypadku gdy Zamawiający jest podmiotem, na rzecz którego usługi wykazane w wykazie wykonanych usług zostały wcześniej wykonane, Wykonawca nie ma obowiązku przedkładania dowodów, o których mowa wyżej. 2. Potencjał techniczny. Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku: Zamawiający dokona oceny spełniania ww. warunku na podstawie złożonego przez Wykonawcę oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust. 1 pkt 3 ustawy - z zastrzeżeniem, że w przypadku składania wniosku przez Wykonawców występujących wspólnie, ww. oświadczenie muszą złożyć łącznie Wykonawcy występujący wspólnie. 3. Osoby zdolne do wykonania zamówienia. Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku: Zamawiający dokona oceny spełniania ww. warunku na podstawie złożonych przez Wykonawcę niżej wymienionych dokumentów i oświadczeń: 1) Oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust. 1 Ustawy, z zastrzeżeniem, że w przypadku składania oferty przez Wykonawców występujących wspólnie, ww. oświadczenie muszą złożyć łącznie Wykonawcy występujący wspólnie. 2) Wykazu osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w którym Wykonawca wykaże iż: a) dysponuje co najmniej czterema osobami posiadającym wykształcenie wyższe na kierunku konserwacja i restauracja dzieł sztuki lub w specjalności w zakresie konserwacji zabytków ruchomych dot. konserwacji papieru oraz które odbyły po ukończeniu studiów co najmniej 12-miesięczną praktykę zawodową w zakresie konserwacji zabytków ruchomych wpisanych do rejestru zabytków, dotyczących papieru lub świadectwo ukończenia szkoły średniej zawodowej oraz tytuł zawodowy albo wykształcenie średnie i dyplom potwierdzający posiadanie kwalifikacji zawodowych w zawodach dotyczących konserwacji zabytków ruchomych lub dyplom mistrza w zakresie konserwacji zabytków ruchomych wpisanych do rejestru zabytków oraz które odbyły co najmniej 5- letnią praktykę zawodową w zakresie konserwacji zabytków ruchomych wpisanych do rejestru zabytków, dotyczących konserwacji papieru, - warunek dotyczy Części I zamówienia Konserwacja papieru* b) dysponuje co najmniej dwiema osobami posiadającymi wykształcenie wyższe na kierunku konserwacja i restauracja dzieł sztuki lub w specjalności w zakresie konserwacji zabytków ruchomych, które odbyły po ukończeniu studiów co najmniej 12- miesięczną praktykę zawodową w zakresie konserwacji PL Formularz standardowy 02 - Ogłoszenie o zamówieniu 11 / 32

12 zabytków ruchomych wpisanych do rejestru zabytków dotyczących metalu lub posiadającymi świadectwo ukończenia szkoły średniej zawodowej oraz tytuł zawodowy albo wykształcenie średnie i dyplom potwierdzający posiadanie kwalifikacji zawodowych lub dyplom mistrza w zawodach dotyczących konserwacji zabytków ruchomych wpisanych do rejestru zabytków, które odbyły co najmniej 5-letnią praktykę zawodową w zakresie konserwacji zabytków wykonanych z metalu warunek dotyczy Części II zamówienia Konserwacja metalu*. c) dysponuje co najmniej jedną osobą posiadającą wykształcenie wyższe na kierunku konserwacja i restauracja dzieł sztuki lub w specjalności w zakresie konserwacji zabytków ruchomych, która odbyła po ukończeniu studiów co najmniej 12- miesięczną praktykę zawodową w zakresie konserwacji zabytków ruchomych typu miniatura wpisanych do rejestru zabytków lub osobą, która posiada świadectwo ukończenia szkoły średniej zawodowej oraz tytuł zawodowy albo wykształcenie średnie i dyplom potwierdzający posiadanie kwalifikacji zawodowych w zawodach dotyczących konserwacji zabytków ruchomych lub dyplom mistrza w zakresie konserwacji zabytków ruchomych wpisanych do rejestru zabytków oraz która odbyła co najmniej 5- letnią praktykę zawodową w zakresie konserwacji zabytków ruchomych wpisanych do rejestru zabytków, typu miniatura warunek dotyczy Części III zamówienia Konserwacja miniatur*. d) dysponuje co najmniej jedną osobą posiadającą wykształcenie wyższe na kierunku konserwacja i restauracja dzieł sztuki lub w specjalności w zakresie konserwacji malarstwa sztalugowego, która odbyła po ukończeniu studiów co najmniej 12-miesięczną praktykę zawodową w zakresie konserwacji malarstwa sztalugowego, wpisanych do rejestru zabytków lub osobą, która posiada świadectwo ukończenia szkoły średniej zawodowej oraz tytuł zawodowy albo wykształcenie średnie i dyplom potwierdzający posiadanie kwalifikacji zawodowych w zawodach dotyczących konserwacji zabytków ruchomych lub dyplom mistrza w zakresie konserwacji zabytków ruchomych wpisanych do rejestru zabytków oraz która odbyła co najmniej 5-letnią praktykę zawodową w zakresie konserwacji zabytków ruchomych wpisanych do rejestru zabytków dotyczących malarstwa sztalugowego warunek dotyczy Części IV zamówienia Konserwacja obrazów sztalugowych*, Uwaga: Wykonawcy zobowiązani są wykazać spełnienie warunków udziału w postępowaniu w odniesieniu do tych części, na które Wykonawca składa wniosek. W przypadkuwniosków podmiotów występujących wspólnie (np. konsorcjum, spółka cywilna) ww. warunki udziału w postępowaniu może spełniać przynajmniej jeden z Wykonawców występujących wspólnie lub wszyscy Wykonawcy łącznie. PL Formularz standardowy 02 - Ogłoszenie o zamówieniu 12 / 32

13 Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, o którym mowa w pkt. 3 ust. 2 lit. a, b, c i d powinien zawierać niżej wymienione informacje: Imię i nazwisko; Posiadane wykształcenie; Nazwa szkoły/uczelni oraz Nr świadectwa/ dyplomu/ oraz zakres/ specjalność posiadanego wykształcenia; Zakres czynności wraz z podaniem zakresu prac konserwatorskich, które będą wykonywane przez wskazane osoby; Podanie podstawy do dysponowania wskazanymi osobami; Nazwa i adres firmy (aktualne dane), w której osoba odbywała praktykę zawodową w zakresie konserwacji zabytków ruchomych - w zakresie Części I dotyczącą papieru; w zakresie Części II dotyczącą metalu, w zakresie Części III dotyczącą miniatur, w zakresie Części IV dotyczącą obrazów sztalugowych 3) Oświadczenia, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia posiadają wymagane uprawnienia. III.2.4) Informacje o zamówieniach zastrzeżonych: (jeżeli dotyczy) Zamówienie jest zastrzeżone dla zakładów pracy chronionej Realizacja zamówienia jest zastrzeżona w ramach programów pracy chronionej III.3) Specyficzne warunki dotyczące zamówień na usługi: III.3.1) Informacje dotyczące określonego zawodu: Świadczenie usługi zastrzeżone jest dla określonego zawodu: tak nie (jeżeli tak) Odniesienie do odpowiednich przepisów ustawowych, wykonawczych lub administracyjnych : III.3.2) Osoby odpowiedzialne za wykonanie usługi: Osoby prawne powinny wskazać nazwiska oraz kwalifikacje zawodowe osób odpowiedzialnych za wykonanie usługi: tak nie PL Formularz standardowy 02 - Ogłoszenie o zamówieniu 13 / 32

14 Sekcja IV : Procedura IV.1) Rodzaj procedury: IV.1.1) Rodzaj procedury: Otwarta Ograniczona Ograniczona przyspieszona Uzasadnienie wyboru procedury przyspieszonej: Negocjacyjna Negocjacyjna przyspieszona Niektórzy kandydaci zostali już zakwalifikowani (w stosownych przypadkach w ramach niektórych rodzajów procedur negocjacyjnych) : tak nie (jeżeli tak, należy podać nazwy i adresy zakwalifikowanych już wykonawców w sekcji VI.3 Informacje dodatkowe) Uzasadnienie wyboru procedury przyspieszonej: Dialog konkurencyjny IV.1.2) Ograniczenie liczby wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do składania ofert lub do udziału: (procedura ograniczona i negocjacyjna, dialog konkurencyjny) Przewidywana liczba wykonawców: 5 albo Przewidywana minimalna liczba: i (jeżeli dotyczy) liczba maksymalna Obiektywne kryteria wyboru ograniczonej liczby kandydatów: W przypadku, gdy warunki udziału w postępowaniu zawarte w ogłoszeniu spełni większa liczba wykonawców niż ta, która została określona w sekcji IV.1.2) ogłoszenia, Zamawiający zastosuje dodatkową kwalifikację w zakresie posiadania wiedzy i doświadczenia, w odniesieniu do poszczególnych części zamówienia w sposób następujący: Część I zamówienia Konserwacja papieru: 1) przyznania każdemu Wykonawcy po 1 punkcie za każde następne wykazane zamówienie polegające na konserwacji zabytków ruchomych wpisanych do inwentarza muzealnego lub do rejestru zabytków wykonanych na podłożu papierowym w różnych technikach graficznych w tym kolorowanych map i grafik, pergaminów, rękopisów zbliżonych do przedmiotu zamówienia pochodzących z okresu XVI-XX o wartości minimum zł brutto Część II zamówienia Konserwacja metalu: 1)przyznania każdemu Wykonawcy po 1 punkcie za każde następne wykazane zamówienie polegające na konserwacji zabytków ruchomych wykonanych z metalu wpisanych do inwentarza muzealnego lub rejestru zabytków, o wartości minimum zł brutto, Część III zamówienia Konserwacja miniatur: 1) przyznania każdemu Wykonawcy po 1 punkcie za każde następne wykazane zamówienie polegające na konserwacji zabytków wpisanych do inwentarza muzealnego lub rejestru zabytków, typu miniatura wykonanych na podłożu papierowym, kości, porcelanie, w różnych technologiach, zbliżonych do przedmiotu zamówienia, pochodzących z okresu XVI-XIX w. o wartości minimum zł brutto, Część IV zamówienia Konserwacja obrazów sztalugowych: 1) przyznania każdemu Wykonawcy po 1 punkcie za każde następne wykazane zamówienie polegające na konserwacji zabytków ruchomych wpisanych do inwentarza muzealnego lub rejestru zabytków wykonanych na podłożu drewnianym i warstwie malarskiej w technice olejnej, pochodzących z XIX w., o wartości minimum zł brutto. Zamawiający zaprosi do złożenia oferty 5 wykonawców, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu oraz otrzymali w kolejności, najwyższą ilość punktów przyznawanych według ww. zasad. W przypadku uzyskania przez wykonawców jednakowej ilości punktów, co spowoduje przekroczenie liczby Wykonawców, którą Zamawiający wskazał w sekcji IV.1.2) ogłoszenia, do złożenia ofert zostaną zaproszeni wszyscy wykonawcy, którzy uzyskali jednakową ilość punktów. PL Formularz standardowy 02 - Ogłoszenie o zamówieniu 14 / 32

15 IV.1.3) Zmniejszenie liczby wykonawców podczas negocjacji lub dialogu: (procedura negocjacyjna, dialog konkurencyjny) Zastosowanie procedury etapowej w celu stopniowego zmniejszania liczby omawianych rozwiązań lub negocjowanych ofert : tak nie IV.2) Kryteria udzielenia zamówienia IV.2.1) Kryteria udzielenia zamówienia (proszę zaznaczyć właściwe pole (pola)) albo Najniższa cena Oferta najkorzystniejsza ekonomicznie z uwzględnieniem kryteriów kryteria określone poniżej (kryteria udzielenia zamówienia powinny zostać podane wraz z wagą lub w kolejności od najważniejszego do najmniej ważnego, w przypadku gdy przedstawienie wag nie jest możliwe z oczywistych przyczyn) kryteria określone w specyfikacjach, w zaproszeniu do składania ofert lub negocjacji lub w dokumencie opisowym Kryteria Waga Kryteria Waga IV.2.2) Informacje na temat aukcji elektronicznej Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna tak nie (jeżeli tak, jeżeli dotyczy) Proszę podać dodatkowe informacje na temat aukcji elektronicznej: IV.3) Informacje administracyjne: IV.3.1) Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucję zamawiającą: (jeżeli dotyczy) MW/ZP/21/PO/2014 IV.3.2) Poprzednie publikacje dotyczące tego samego zamówienia: tak nie (jeżeli tak) Wstępne ogłoszenie informacyjne Ogłoszenie o profilu nabywcy Numer ogłoszenia w Dz.U.: z dnia: _ (dd/mm/rrrr) Inne wcześniejsze publikacje(jeżeli dotyczy) IV.3.3) Warunki otrzymania specyfikacji, dokumentów dodatkowych lub dokumentu opisowego: (w przypadku dialogu konkurencyjnego) Termin składania wniosków dotyczących uzyskania dokumentów lub dostępu do dokumentów Data: _ Godzina: PL Formularz standardowy 02 - Ogłoszenie o zamówieniu 15 / 32

16 Dokumenty odpłatne tak nie (jeżeli tak, proszę podać wyłącznie dane liczbowe) Podać cenę: Waluta: Warunki i sposób płatności: IV.3.4) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 15/10/2014 Godzina: IV.3.5) Data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału zakwalifikowanym kandydatom: (jeżeli jest znana, w przypadku procedur ograniczonej i negocjacyjnej oraz dialogu konkurencyjnego) Data: _ IV.3.6) Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Dowolny język urzędowy UE Język urzędowy (języki urzędowe) UE: PL Inny: IV.3.7) Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą: Do: : _ albo Okres w miesiącach : albo w dniach : (od ustalonej daty składania ofert) IV.3.8) Warunki otwarcia ofert: Data : _ (dd/mm/rrrr) Godzina (jeżeli dotyczy)miejscowość: Osoby upoważnione do obecności podczas otwarcia ofert (jeżeli dotyczy) : tak nie (jeżeli tak) Dodatkowe informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia: PL Formularz standardowy 02 - Ogłoszenie o zamówieniu 16 / 32

17 Sekcja VI: Informacje uzupełniające VI.1) Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia: (jeżeli dotyczy) Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się : tak nie (jeżeli tak) Przewidywany czas publikacji kolejnych ogłoszeń: VI.2) Informacje o funduszach Unii Europejskiej: Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej : tak nie (jeżeli tak) Podać odniesienie do projektu (projektów) i/lub programu (programów): Zamówienie dotyczy projektu pn. Modernizacja, konserwacja oraz digitalizacja obiektów zabytkowych siedziby głównej Muzeum Warszawy przy Rynku Starego Miasta w Warszawie, realizowany w ramach Programu Konserwacja i rewitalizacja dziedzictwa kulturowego. Wsparcie udzielone z funduszy norweskich i funduszy EOG, pochodzących z Islandii, Lichtensteinu i Norwegii, oraz środków krajowych. VI.3) Informacje dodatkowe: (jeżeli dotyczy) Informacja o oświadczeniach lub dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz o nie podleganiu wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy 1. W zakresie wykazania spełniania przez Wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć: 1) Wykaz wykonanych usług, a przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych w zakresie niezbędnym do potwierdzenia do potwierdzenia spełnienia warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu do składania wniosków, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane. W przypadku gdy Zamawiający jest podmiotem, na rzecz którego usługi wskazane w wykazie wykonanych usług zostały wcześniej wykonane, Wykonawca nie ma obowiązku przedkładania dowodów, o których mowa wyżej. 2) wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami (zwanym Wykazem osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia ). 3) oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień. 4) opłaconą polisę, a w przypadku jej braku innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzenia działalności związanej z przedmiotem zamówienia zgodnie z wymogami określonymi dla poszczególnych części zamówienia 2. W zakresie potwierdzenia o nie podleganiu wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć: 1) oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia; 2) aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków; 3) aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie PL Formularz standardowy 02 - Ogłoszenie o zamówieniu 17 / 32

18 lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków, 4) aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, potwierdzające że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków, 5) aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4 8 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, 6) aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków, 7) aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 10 i 11 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków. II. Zamawiający informuje, że: a) w przypadku składania wniosku przez Wykonawców występujących wspólnie, oświadczenie o którym mowa w Sekcji VI.3) ust. 2 pkt 1, musi złożyć każdy z Wykonawców występujących wspólnie dokument, b) w przypadku składania wniosku przez Wykonawców występujących wspólnie, dokument, o którym mowa w Sekcji VI.3) ust. 2 pkt. 2-4, musi złożyć każdy z Wykonawców występujących wspólnie; c) odnośnie dokumentu, o którym mowa w Sekcji VI.3) ust. 2 pkt 5 i 6 w przypadku, gdy Wykonawca jest osobą prawną, informacje powinny dotyczyć wszystkich urzędujących członków organu zarządzającego, zaś w przypadku składania oferty przez Wykonawców występujących wspólnie, ww. dokument musi złożyć każdy z Wykonawców występujących wspólnie (przez wszystkich urzędujących członków organu zarządzającego). W przypadku, gdy Wykonawca jest spółką jawną, informacje powinny dotyczyć wszystkich wspólników spółki. d) dokument, o którym mowa w Sekcji VI.3) ust. 2 pkt 6 dotyczy podmiotów zbiorowych w rozumieniu ustawy z dnia 28 października 2002 r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary (Dz. U. z 2002 r. Nr 197, poz z późn. zm.). W przypadku składania oferty przez Wykonawców występujących wspólnie, ww. dokument musi złożyć każdy z Wykonawców występujących wspólnie, który zalicza się do podmiotów zbiorowych. 3. W zakresie potwierdzenia o nie podleganiu wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy, należy przedłożyć: Listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50 poz. 331 z późn. zm.) albo informację o tym, że podmiot nie należy do grupy kapitałowej w rozumieniu ww. ustawy. Uwaga: W przypadku składania oferty przez Wykonawców występujących wspólnie, dokument, o którym mowa wyżej musi złożyć każdy z Wykonawców występujących wspólnie. 4. Dokumenty podmiotów zagranicznych. 1) Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów o których mowa w ust. 2 pkt 2-4 i 6, przedkłada dokument lub dokumenty wystawiony/e w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający odpowiednio, że: a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków; b) nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków; c) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków. 2) Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w ust. 2 pkt 5 i 7, przedkłada zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8, 10 i 11 Ustawy - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków. PL Formularz standardowy 02 - Ogłoszenie o zamówieniu 18 / 32

19 Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby, lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania nie wydaje się dokumentów, o których mowa w ust. 4 pkt 1 i 2, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania. Postanowienia ust. 2 i 4 w zakresie terminu wystawienia ww. dokumentów stosuje się odpowiednio. 3) W przypadku, gdy Wykonawca ma siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, a osoby, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 5-8, 10 i 11 Ustawy, mają miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, Wykonawca składa w odniesieniu do nich zaświadczenie właściwego organu sądowego albo administracyjnego miejsca zamieszkania dotyczące niekaralności tych osób w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 5-8, 10 i 11 Ustawy - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków, z tym, że w przypadku gdy w miejscu zamieszkania tych osób nie wydaje się takich zaświadczeń zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego miejsca zamieszkania tych osób. 5. Inne dokumenty Poza oświadczeniami lub dokumentami, o których mowa powyżej, Wykonawca składający wniosek musi dodatkowo załączyć: 1) Pełnomocnictwo do podpisania wniosku. Uwaga! W przypadku, gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik, do wniosku musi być załączone pełnomocnictwo. Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. 2) Zakres (część) przedmiotu zamówienia, który Wykonawca zamierza powierzyć do wykonania podwykonawcom lub nazwy (firmy) podwykonawców, na których zasoby Wykonawca powołuje się w celu spełniania warunków udziału w postępowaniu. Uwaga! W przypadku realizacji zamówienia bez udziału podwykonawców, na przedmiotowym załączniku należy złożyć oświadczenie o treści: zamówienie zostanie zrealizowane bez udziału podwykonawców. 6. Opis sposobu przygotowania wniosku o dopuszczenie do udziału w przetargu, forma składanych oświadczeń lub dokumentów: UWAGA: Wszelką korespondencję do Zamawiającego związaną z niniejszym postępowaniem (w tym m.in. pytania, wnioski, dokumenty/wyjaśnienia złożone przez Wykonawców w odpowiedzi na wezwanie Zamawiającego, kopie odwołania, inne informacje i zawiadomienia) należy składać do siedziby: Muzeum Warszawy, ul. Rynek Starego Miasta 28-42, Warszawa Wszelka korespondencja powinna być adresowana na Zamawiającego: Muzeum Warszawy, ul. Rynek Starego Miasta 28-42, Warszawa z dopiskiem: Nr sprawy: MW/ZP/21/ PO/2014 1) Wniosek, przygotowany z zachowaniem formy pisemnej, należy sporządzić w języku polskim, w sposób czytelny, na papierze, przy użyciu nośnika pisma nieulegającego usunięciu bez pozostawienia śladów. 2) Treść wniosku musi odpowiadać wymaganiom zawartym w treści ogłoszenia o zamówieniu. Wniosek musi zawierać wymagane w ogłoszeniu oświadczenia lub dokumenty. 3) W przypadku załączenia do wniosku dokumentów sporządzonych w języku obcym, Wykonawca zobowiązany jest załączyć do wniosku tłumaczenie tych dokumentów na język polski, poświadczone przez Wykonawcę. Uwaga: Do składania na wezwanie Zamawiającego oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu lub złożenia na wezwanie Zamawiającego pełnomocnictw lub złożenia na wezwanie Zamawiającego listy podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej albo informacji o tym, że Wykonawca nie należy do grupy kapitałowej lub złożenia wyjaśnień dotyczących powiązań istniejących między przedsiębiorstwami - stosuje się odpowiednio postanowienia niniejszego rozdziału. 4) W przypadku, gdy Wykonawcę reprezentuje Pełnomocnik, do wniosku musi być załączone pełnomocnictwo określające jego zakres, podpisane przez osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy. 5) Wymagane dokumenty należy złożyć w formie oryginałów lub kopii. Dokumenty złożone w formie kopii, muszą być poświadczone ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM przez Wykonawcę, z zastrzeżeniem, że w PL Formularz standardowy 02 - Ogłoszenie o zamówieniu 19 / 32

20 przypadku złożenia przez Wykonawcę kopii pełnomocnictwa, pełnomocnictwo musi zostać poświadczone za zgodność z oryginałem przez mocodawcę lub przez notariusza. 6) Wszelkie poprawki w treści wniosku, jakie Wykonawca zamierza nanieść podczas przygotowywania wniosku, mogą być dokonane tylko poprzez przekreślenie treści, wpisanie zmienionej treści i parafowanie obok. 7) Osoba lub osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy (wynikające z aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub ewidencji albo pełnomocnictwa) w imieniu Wykonawcy winny podpisać: a) każdą zapisaną (zadrukowaną) stronę wniosku wraz z wymaganymi oświadczeniami lub dokumentami, b) wszelkie zmiany w treści wniosku (poprawki, przekreślenia, dopiski), w przeciwnym wypadku zmiany nie będą uwzględnione. 8) Podpis lub podpisy osób uprawnionych do reprezentacji Wykonawcy (wynikające z aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub ewidencji albo pełnomocnictwa) w imieniu Wykonawcy muszą być czytelne lub opisane pieczęciami imiennymi. 9) Pożądane jest, aby wszystkie strony wniosku były kolejno ponumerowane. Zaleca się, aby wniosek złączyć w sposób uniemożliwiający wysunięcie którejkolwiek kartki. Numeracja stron powinna rozpoczynać się od numeru 1, umieszczonego na pierwszej stronie wniosku. 10) Informacje zawarte we wniosku, stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 roku o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz z późniejszymi zmianami) co, do których Wykonawca zastrzegł, nie później niż w terminie składania wniosków, że nie mogą być one udostępniane - muszą być oznaczone klauzulą NIE UDOSTĘPNIAĆ. INFORMACJE STANOWIĄCE TAJEMNICĘ PRZEDSIĘBIORSTWA W ROZUMIENIU ART. 11 UST. 4 USTAWY O ZWALCZANIU NIEUCZCIWEJ KONKURENCJI. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych. Strony, na których znajdują się zastrzeżone informacje, należy: a) załączyć jako odrębną część, nie złączoną z wnioskiem w sposób trwały, b) ponumerować w taki sposób, aby umożliwić ich dopasowanie do pozostałej części wniosku. Uwaga Zamawiający nie bierze odpowiedzialności za skutki niezastrzeżenia przez Wykonawcę w druku WNIOSEK informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa. 10) Wniosek należy umieścić w dwóch trwale zamkniętych, nieprzezroczystych opakowaniach np. kopertach. Opakowania powinny być zalakowane lub odpowiednio zabezpieczone w sposób uniemożliwiający bezśladowe otwarcie (np. podpisanie na wszystkich połączeniach). Opakowanie zewnętrzne powinno być zaadresowane na Zamawiającego z dopiskiem: Wniosek o dopuszczenie do udziału w przetargu na: Konserwacja muzealiów na ekspozycję Muzeum Warszawy w ramach projektu pn. Modernizacja, konserwacja oraz digitalizacja obiektów zabytkowych siedziby głównej Muzeum Warszawy przy Rynku Starego Miasta w Warszawie oraz zawierać ostrzeżenie o treści: Nie otwierać przed terminem otwarcia wniosków. Opakowanie wewnętrzne poza oznakowaniem jak wyżej określono, powinno być opatrzone pełną nazwą i dokładnym adresem Wykonawcy (ulica, numer lokalu, miejscowość, numer kodu pocztowego). W przypadku wniosku składanego wspólnie, wniosek należy opatrzyć w sposób jak opisano wyżej, pełną nazwą i dokładnym adresem wszystkich Wykonawców składających wniosek wspólnie, z zaznaczeniem lidera. VI.4) Procedury odwoławcze: VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze: Oficjalna nazwa: Urząd Zamówień Publicznych Adres pocztowy: ul. Postępu 17 A Miejscowość: Warszawa Kod pocztowy: Państwo: Polska (PL) Tel.: PL Formularz standardowy 02 - Ogłoszenie o zamówieniu 20 / 32

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670. znany)

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670. znany) Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670. znany)

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670. znany) Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670. znany)

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670. znany) Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670. znany)

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670. znany) Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670. znany)

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670. znany) Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670. znany)

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670. znany) Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670. znany)

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670. znany) Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670. znany)

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670. znany) Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670. znany)

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670. znany) Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670. znany)

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670. znany) Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo