OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU"

Transkrypt

1 1/ 20 ENOTICES_InsBadEdu 15/01/2010- ID: Formularz standardowy 2 PL UNIA EUROPEJSKA Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, L-2985 Luksemburg Faks (352) Informacje i formularze on-line: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU SEKCJA I: INSTYTUCJA ZAMAWIAJĄCA I.1) NAZWA, ADRESY I PUNKTY KONTAKTOWE Oficjalna nazwa: Adres pocztowy: Górczewska 8 Instytut Badań Edukacyjnych Miejscowość: Warszawa Kod pocztowy: Kraj: Punkt kontowy: Osoba do kontów: Polska Instytut Badań Edukacyjnych Tel.: Maciej Marzec Faks: Adres(y) internetowy(e) (jeżeli dotyczy) Ogólny adres instytucji zamawiającej (URL): Adres profilu nabywcy (URL): Więcej informacji można uzyskać pod adresem: jak podano wyżej dla punktu kontowego inny: proszę wypełnić załącznik A.I Specyfikacje i dokumenty dodatkowe (w tym dokumenty dotyczące dialogu konkurencyjnego oraz Dynamicznego Systemu Zakupów) można uzyskać pod adresem: jak podano wyżej dla punktu kontowego inny: proszę wypełnić załącznik A.II Oferty lub wnioski o dopuszcze do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres: jak podano wyżej dla punktu kontowego inny: proszę wypełnić załącznik A.III

2 2/ 20 ENOTICES_InsBadEdu 15/01/2010- ID: Formularz standardowy 2 PL I.2) RODZAJ INSTYTUCJI ZAMAWIAJĄCEJ I GŁÓWNY PRZEDMIOT LUB PRZEDMIOTY DZIAŁALNOŚCI Ministerstwo lub inny organ krajowy lub federalny, w tym jednostki regionalne i lokalne Agencja/Urząd krajowy lub federalny Organ władzy regionalnej lub lokalnej Agencja/Urząd regionalny lub lokalny Podmiot prawa publicznego Instytucja/agencja europejska lub organizacja międzynarodowa Inne (proszę określić): Jednostka Badawczo Rozwojowa Ogólne usługi publiczne Obrona Porządek i bezpieczeństwo publiczne Środowisko Sprawy gospodarcze i finansowe Zdrowie Budownictwo i obiekty komunalne Ochrona socjalna Rekreacja, kultura i religia Edukacja Inne (proszę określić): Instytucja zamawiająca dokonuje zakupu w imieniu innych instytucji zamawiających:

3 3/ 20 ENOTICES_InsBadEdu 15/01/2010- ID: Formularz standardowy 2 PL SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA II.1) OPIS II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą II.1.2) Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług (Wybrać wyłącz jedną kategorię roboty budowlane, dostawy lub usługi która najbardziej odpowiada konkretnemu przedmiotowi zamówienia lub zakupu) a) Roboty budowlane b) Dostawy c) Usługi Wykona Zaprojektowa i wykona Wykona, za pomocą dowolnych środków, obiektu budowlanego, odpowiadającego wymogom określonym przez instytucję zamawiającą Kupno Dzierżawa Najem Leasing Połącze powyższych form Kategoria usługi: nr 27 (dla usług kategorii 1-27 zob. załącznik II do dyrektywy 2004/18/ WE) Główne miejsce lub lokalizacja robót budowlanych Główne miejsce realizacji dostawy Świat Główne miejsce świadczenia usług Kod NUTS II.1.3) Ogłosze dotyczy Zamówienia publicznego Zawarcia umowy ramowej Utworzenia dynamicznego systemu zakupów (DSZ) II.1.4) Informacje na temat umowy ramowej (jeżeli dotyczy) Umowa ramowa z kilkoma wykonawcami Liczba LUB, jeżeli dotyczy,maksymalna liczba uczestników planowanej umowy ramowej Umowa ramowa z jednym wykonawcą Czas trwania umowy ramowej: Okres w latach: lub miesiącach: Uzasad dla umowy ramowej, której czas trwania przekracza okres czterech lat: Szacunkowa całkowita wartość zakupów w całym okresie obowiązywania umowy ramowej (jeżeli dotyczy; podać wyłącz dane liczbowe): Szacunkowa wartość bez VAT: Waluta: LUB Zakres: między a Waluta: Częstotliwość oraz wartość zamówień, które zostaną udzielone (jeżeli możliwe do określenia)::

4 4/ 20 ENOTICES_InsBadEdu 15/01/2010- ID: Formularz standardowy 2 PL II.1.5) Krótki opis zamówienia lub zakupu(ów) Przedmiotem zamówienia jest organizacja wyjazdów i spotkań dla Instytutu Badań Edukacyjnych.

5 5/ 20 ENOTICES_InsBadEdu 15/01/2010- ID: Formularz standardowy 2 PL II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV) Słownik główny Słownik uzupełniający (jeżeli dotyczy) Główny przedmiot II.1.7) Zamówie jest objęte Porozumiem w sprawie zamówień rządowych (GPA) II.1.8) Podział na części (w celu podania informacji o częściach zamówienia należy wykorzystać załącznik B w liczbie odpowiadającej liczbie części) Jeżeli, oferty należy składać w odsieniu do (zaznaczyć tylko jedno pole): tylko jednej części jednej lub więcej części wszystkich części II.1.9) Dopuszcza się składa ofert wariantowych II.2) WIELKOŚĆ LUB ZAKRES ZAMÓWIENIA II.2.1) Całkowita wielkość lub zakres (w tym wszystkie części i opcje, jeżeli dotyczy) Przedmiotem zamówienia jest organizacja wyjazdów i spotkań dla Instytutu Badań Edukacyjnych w poniższym zakresie: 1) rezerwacja, zakup i dostarcza do siedziby Zamawiającego biletów lotniczych na międzynarodowe i krajowe przewozy lotnicze 2) rezerwacja, zakup i dostarcza do siedziby Zamawiającego biletów kolejowych na międzynarodowe i krajowe przewozy kolejowe 3) zapew transportu samochodowego (bus/autokar) w przypadku wyjazdów grupowych 4) zakup polis ubezpieczeniowych w zakresie określonym w nijszym przedmiocie zamówienia. 5) rezerwacja i zakup miejsc hotelowych dla pracowników i współpracowników IBE w kraju i za granicą Zakres przedmiotowego zamówienia obejmuje: 1. Kompleksową, obsługę w zakresie rezerwacji biletów lotniczych i realizacji połączeń wieloetapowych zagranicznych, krajowych i możliwości ich łączenia w klasie ekonomicznej lub w klasie przewoźników tzw. Ta Li Lotnicze. W ramach realizacji pkt. 1 Opisu Przedmiotu Zamówienia Wykonawca jest zobowiązany zagwarantować Zamawiającemu: a) możliwość całodobowej rezerwacji biletu lotniczego/jej zmiany lub odwołania; możliwość całodobowego wykupu biletu. Zamawiający dopuszcza możliwość rezerwacji, jej zmiany i wykupu biletu za pomocą systemu rezerwacji on-line; b) możliwość anulowania bez ponoszenia kosztów (wszystkie koszty związane z zakupem biletu) przez Zamawiającego rezerwacji biletu, zmiany terminu (data i/lub godzina) podróży, klasy podroży, danych pasażera, o ile fakt ten został zgłoszony Wykonawcy późj niż na 48 godzin przed planowanym terminem rozpoczęcia podroży, c) opracowa najkrótszych i najtańszych połączeń z miejsca wylotu do miejsca przylotu wskazanego przez Zamawiającego i podania co najmj 2 optymalnych (oznacza połączenia najbardziej ekonomiczne pod względem finansowym) dla Zamawiającego propozycji połączeń lotniczych na wybranej trasie, d) bezpłatne dostarcze biletów lub potwierdzeń rezerwacji (dotyczy: Tanich Linii Lotniczych) do siedziby Zamawiającego w uzgodnionym termi przez strony (data i godzina), jednak późj niż na 24 godziny przed planowanym terminem rozpoczęcia podróży, a w sytuacjach nagłych późj niż 6 godziny przed planowanym terminem rozpoczęcia podróży, e) możliwość wystawienia biletów elektronicznych lub papierowych w zależności od każdorazowej decyzji Zamawiającego, f) możliwości odbioru biletu poza granicami kraju, g) możliwość całodobowego kontu z pracownikiem Wykonawcy za pośrednictwem linii telefonicznej, Trasy lotów najczęściej uczęszczane przez Zamawiającego to: 1) Warszawa - Londyn - Warszawa,

6 6/ 20 ENOTICES_InsBadEdu 15/01/2010- ID: Formularz standardowy 2 PL 2) Warszawa - Bruksela - Warszawa, 3) Warszawa - Hamburg - Warszawa, 4) Warszawa - Tokio - Warszawa, 2. Kompleksową, obsługę w zakresie rezerwacji biletów kolejowych i realizacji połączeń wieloetapowych zagranicznych, krajowych i możliwości ich łączenia w klasie ekonomicznej i przewozach sypialnych. W ramach realizacji pkt. 1 Opisu Przedmiotu Zamówienia Wykonawca jest zobowiązany zagwarantować Zamawiającemu: a) możliwość całodobowej rezerwacji biletu kolejowego, zmiany lub zwrotu; możliwość całodobowego wykupu biletu. Zamawiający dopuszcza możliwość rezerwacji i wykupu biletu za pomocą systemu rezerwacji on-line; b) możliwość anulowania bez ponoszenia kosztów (wszystkie koszty związane z zakupem biletu) przez Zamawiającego rezerwacji biletu, zmiany terminu (data i/lub godzina) podróży, klasy podroży, danych pasażera, o ile fakt ten został zgłoszony Wykonawcy późj niż na 48 godzin przed planowanym terminem rozpoczęcia podroży, c) opracowa najkrótszych i najtańszych połączeń z miejsca wyjazdu do miejsca przyjazdu wskazanego przez Zamawiającego i podania co najmj 2 optymalnych (oznacza połączenia najbardziej ekonomiczne pod względem finansowym) dla Zamawiającego propozycji połączeń kolejowych na wybranej trasie, d) bezpłatne dostarcze biletów do siedziby Zamawiającego w uzgodnionym termi przez strony (data i godzina), jednak późj niż na 24 godziny przed planowanym terminem rozpoczęcia podróży, a w sytuacjach nagłych późj niż 6 godziny przed planowanym terminem rozpoczęcia podróży, e) możliwość wystawienia biletów elektronicznych lub papierowych w zależności od każdorazowej decyzji Zamawiającego, f) możliwości odbioru biletu poza granicami kraju, g) możliwość całodobowego kontu z pracownikiem Wykonawcy za pośrednictwem linii telefonicznej, Trasy lotów najczęściej uczęszczane przez Zamawiającego to: 1) Warszawa - Gdańsk - Warszawa, 2) Warszawa - Lublin - Warszawa, 3) Warszawa - Kraków - Warszawa, 4) Warszawa - Wrocław - Warszawa, 3. Możliwość zapewnia transportu samochodowego (bus/autokar) w przypadku wyjazdów grupowych. 4. Ubezpieczenia Podróży Zagranicznych pracowników lub współpracowników IBE (umowy cywilnoprawne) w tym ubezpiecze kosztów leczenia, następstw szczęśliwych wypadków i ubezpiecze bagażu podróżnego. Rodzaj wykonywanej pracy: udział w konferencjach, spotkaniach i szkoleniach. Szkodowość w 2008r. 0,00 PLN Zakres ubezpieczenia (wymogi minimalne): Koszty leczenia obejmują: a) badania i zabiegi ambulatoryjne zalecone przez lekarza; b) konsultacje lekarskie; c) dojazd lekarza z najbliższej placówki służby zdrowia do miejsca zakwaterowania Ubezpieczonego, w przypadku gdy wymaga tego jego stan zdrowia; d) zakup płynów infuzyjnych, lekarstw i środków opatrunkowych, a że ortopedycznych środków pomocniczych; e) naprawę protez; f) transport Ubezpieczonego z miejsca szczęśliwego wypadku lub nagłego zachorowania do najbliższego szpitala lub placówki służby zdrowia; g) pobyt w szpitalu tj. lecze, badania, zabiegi i operacje, których przeprowadzenia można było, ze względu na stan zdrowia Ubezpieczonego; h) poród, który nastąpi przed 32 tygodm ciąży i związaną z nim opiekę nad matką i dzieckiem do równowartości euro; i) jedną wizytę lekarską związaną z ciążą i związany z nią transport do placówki medycznej, do równowartości 150 euro dla wszystkich zachorowań związanych z porodem, wymagających udzielenia natychmiastowej pomocy lekarskiej; j) lecze stomatologiczne w przypadku ostrych stanów bólowych i zapalnych do równowartości 120 euro dla wszystkich zachorowań, wymagających udzielenia natychmiastowej pomocy lekarskiej, zaistniałych w okresie ochrony ubezpieczeniowej; Wykonawca jest zobowiązany rówż odłożyć do czasu powrotu na teren Rzeczypospolitej Polskiej lub kraju zamieszkania Ubezpieczonego honoraria lekarskie i transport Ubezpieczonego do innego szpitala, jeżeli placówka medyczna, w której Ubezpieczony jest hospitalizowany, zapewnia opieki medycznej dostosowanej do jego stanu zdrowia, zgod z pisemnym zalecem lekarza prowadzącego lecze. Ubezpiecze Następstw Nieszczęśliwych Wypadków obejmuje: Przedmiotem ubezpieczenia jest życie i zdrowie Ubezpieczonego. Ubezpiecze obejmuje gwarancję wypłaty następujących świadczeń: 1) świadcze na wypadek trwałego inwalidztwa wypłacane jako procent sumy ubezpieczenia wskazanej w dokumencie ubezpieczenia w oparciu o Tabelę stopnia trwałego inwalidztwa zamieszczoną w OWU Podróży Zagranicznych lub świadcze na wypadek trwałego uszczerbku na zdrowiu

7 7/ 20 ENOTICES_InsBadEdu 15/01/2010- ID: Formularz standardowy 2 PL wypłacane jako procent sumy ubezpieczenia wskazanej w dokumencie ubezpieczenia w oparciu o Tabelę Oceny Procentowej Trwałego Uszczerbku na Zdrowiu oraz świadcze na wypadek śmierci w wyniku szczęśliwego wypadku powstałej w okresie do 12 miesięcy od daty szczęśliwego wypadku. Świadcze wypłacane jest w wysokości 100 % sumy ubezpieczenia na wypadek trwałego uszczerbku na zdrowiu, wskazanej w dokumencie ubezpieczenia; 2) ryzyko związane z szczęśliwym wypadkiem posionym na skutek działań wojennych lub aktów terroru, do których doszło nagle w czasie pobytu Ubezpieczonego na terytorium danego kraju. Ubezpiecze Bagażu podróżnego obejmuje: Ubezpiecze obejmuje bagaż podróżny pracowników lub współpracowników Zamawiającego tj.: walizy, plecaki, torby, nesesery, paczki i temu podobne pojemniki wraz z ich zawartością w postaci odzieży i rzeczy osobistych należących do pracowników lub współpracowników Zamawiającego towarzyszących mu podczas jego podróży zagranicznej. Ochroną ubezpieczeniową objęty jest bagaż podróżny, jeżeli znajduje się pod bezpośrednią opieką w/w osób lub jeżeli osoby te: 1) powierzyły bagaż zawodowemu przewoźnikowi do przewozu na podstawie odpowiedgo dokumentu przewozowego; 2) oddały bagaż za pokwitowam do przechowalni bagażu; 3) zostawiły bagaż w zamkniętym na zamek mechaniczny lub elektroniczny pomieszczeniu zajmowanym przez w miejscu zakwaterowania; 4) zostawiły bagaż w zamkniętym indywidualnym pomieszczeniu bagażowym na dworcu (kolejowym, autobusowym, lotniczym); 5) umieściły bagaż w zamkniętym luku bagażowym lub zamkniętym (na zamek mechaniczny bądź elektroniczny) bagażniku samochodu, stojącego na parkingu strzeżonym, a zaginięcie bagażu jest potwierdzone wystawiem odpowiedgo dokumentu; 6) umieściły bagaż w zamkniętej na zamek mechaniczny lub elektroniczny jednostce pływającej lub kabi przyczepy samochodowej (kempingowej) znajdujących się na tere strzeżonym. W przypadku sprzętu tj. telefony przenośne, sprzęt fotograficzny i kamery video, przenośny sprzęt komputerowy, sprzęt służący do odtwarzania i nagrywania dźwięku, gry wideo ubezpiecze obejmuje ryzyko jego utraty w przypadku zrabowania sprzętu, który był w posiadaniu (noszony przy sobie w trakcie podróży) pracownika lub współpracownika Zamawiającego. W ramach realizacji pkt. 2 Opisu Przedmiotu Zamówienia Wykonawca jest zobowiązany: a) wystawić polisy ubezpieczeniowe w wersji papierowej lub elektronicznej do państw europejskich i pozaeuropejskich; b) zapewnić możliwość anulowania polisy (anulowa opłaty za wystawioną polisę) przez Zamawiającego w przypadku anulowania polisy na 48 godziny przed planowanym terminem rozpoczęcia podróży; c) bezpłat dostarczyć polisy ubezpieczeniowe w uzgodnionym termi (data i godzina) do siedziby Zamawiającego; d) zapewnić Zamawiającemu możliwość całodobowego kontu z pracownikiem Wykonawcy za pośrednictwem linii telefonicznej, 5. Usługa hotelowa: Rodzaje hoteli i ich standard będą specyfikowane w poszczególnych zamówieniach. Przedmiot zamówienia jest określony we Wspólnym Słowniku Zamówień jako CPV: Usługi zarządzania podróżą; Usługi biur podróży i podobne; Usługi podróżne. Procedura postępowania pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą w sprawach reklamacyjnych: Wykonawca zobowiązany jest do umieszczenia na fakturze części składowych zakupionych usług wraz z rabatem, danymi pasażera oraz danymi dotyczącymi podróży. Wykonawca zobowiązany jest do przedstawiania Zamawiającemu comiesięcznych raportów z realizacji zamówienia w wersji papierowej i elektronicznej. W raporcie powinny być ujęte dane umieszczane na fakturze dla danego rodzaju usługi. Wykonawca zobowiązany jest do przedstawiania Zamawiającemu comiesięcznych raportów z realizacji zamówienia do 15 dnia następnego miesiąca Usługi hotelarskie, restauracyjne i handlu detalicznego Jeżeli jest znana, szacunkowa wartość bez VAT (podać wyłącz dane liczbowe): Waluta: PLN LUB Zakres: między a Waluta: II.2.2) Opcje (jeżeli dotyczy) Jeżeli, proszę podać opis ich opcji: Jeżeli jest znany, wstępny harmonogram odwołania się do tych opcji: w miesiącach: lub dniach: (od udzielenia zamówienia) Liczba możliwych wznowień zamówienia (jeżeli dotyczy): lub Zakres: między a

8 8/ 20 ENOTICES_InsBadEdu 15/01/2010- ID: Formularz standardowy 2 PL Jeżeli jest znany, w przypadku odnawialnych zamówień na dostawy lub usługi, szacunkowe ramy czasowe kolejnych zamówień: w miesiącach: lub dniach: (od udzielenia zamówienia) II.3) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN REALIZACJI Okres w miesiącach: 48 lub dniach: (od udzielenia zamówienia) LUB Rozpoczęcie Zakończe (dd/mm/rrrr) (dd/mm/rrrr)

9 9/ 20 ENOTICES_InsBadEdu 15/01/2010- ID: Formularz standardowy 2 PL SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA III.1.1) Wymagane wadia i gwarancje (jeżeli dotyczy) Wysokość wadium wynosi PLN. Wadium musi być wsione, przed upływem terminu składania ofert. Wadium może być wsione w jednej lub kilku niżej podanych formach w zależności od wyboru Wykonawcy: 1) pieniądzu na rachunek zamawiającego. Nr rachunku: , 2) poręczeniach bankowych, 3) gwarancjach bankowych, 4) gwarancjach ubezpieczeniowych, 5) poręczeniach udzielanych przed podmioty, o których mowa w art. 6 ust. 3 pkt 4 lit. B ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. Nr z 2007, Nr 42, poz. 275 z późn. zm.). Wadium wnoszone w formie poręczeń lub gwarancji musi być złożone w oryginale i musi obejmować cały okres związania ofertą. III.1.2) Główne warunki finansowania i uzgodnia płatnicze oraz/lub odsie do odpowiednich przepisów je regulujących III.1.3) Forma prawna, jaką musi przyjąć grupa wykonawców, której zosta udzielone zamówie (jeżeli dotyczy) III.1.4) Inne szczególne warunki, którym podlega realizacja zamówienia (jeżeli dotyczy) Jeżeli, opis szczególnych warunków III.2) WARUNKI UDZIAŁU III.2.1) Sytuacja podmiotowa wykonawców, w tym wymogi dotyczące wpisu do rejestru zawodowego lub handlowego Informacje i formalności koczne do dokonania oceny spełniania wymogów: I. Opis warunków udziału w postępowaniu O udziele zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w art. 22 ust 1 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych: 1. Posiadają uprawnia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania ich uprawń. 2. Posiadają doświadcze w zakresie: a) sprzedaży (rezerwacja, wystawia i dostarcze biletów) na zagraniczne i krajowe przewozy lotnicze i kolejowe; b) sprzedaży (wystawie i sprzedaż) polis ubezpieczeniowych; c) sprzedaży(rezerwacja i sprzedaż) miejsc hotelowych; tzn. wykażą zrealizowa a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych wykonywa w okresie ostatnich 3 lat, przed upływem terminu składania wniosków o dopuszcze do udziału w dialogu konkurencyjnym, co najmj 10 usług z których każda obejmuje sprzedaż usług określonych w punkcie a)-c), o wartości dla każdej wykazanej usługi mjszej niż PLN brutto wraz z załączem do każdej wykazanej usługi dokumentu potwierdzającego ich należyte wykona, oraz podlegają wykluczeniu z postępowania o udziele zamówienia publicznego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 i 2 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych. W przypadku, gdy o zamówie ubiegają się Wykonawcy występujący wspól warunki o których mowa w ppkt 2 muszą spełniać łącz. II. Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu i w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków- W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu i w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych Wykonawca zobowiązany jest załączyć do wniosku o dopuszcze do udziału w postępowaniu:

10 10/ 20 ENOTICES_InsBadEdu 15/01/2010- ID: Formularz standardowy 2 PL 1. Oświadcze Wykonawcy potwierdzające spełnia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust 1 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych i oświadcze, że podlega on wykluczeniu z postępowania w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych. W przypadku Wykonawców wspól ubiegających się o udziele zamówienia oświadcze składa każdy z podmiotów występujących wspól. 2. Podpisany wykaz w którym Wykonawca wykaże zrealizowa a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych wykonywa w okresie ostatnich 3 lat, przed upływem terminu składania wniosków o dopuszcze do udziału w dialogu konkurencyjnym, co najmj 10 usług z których każda obejmuje sprzedaż usług określonych w punkcie I.2.a)-c), o wartości dla każdej wykazanej usługi mjszej niż PLN brutto wraz z załączem do każdej wykazanej usługi dokumentu potwierdzającego ich należyte wykona. W/w wykaz należy sporządzić uwzględniając następujące dane: 1) rodzaj i zakres zrealizowanej lub realizowanej usługi; 2) okres ich realizacji od (dzień, miesiąc, rok) do (dzień, miesiąc, rok); 4) Nazwa i adres Zamawiającego, na którego rzecz usługa była świadczona. W przypadku, gdy o zamówie ubiegają się Wykonawcy występujący wspól warunki o których mowa w pkt b muszą spełniać łącz. Jeżeli Wykonawca w wykazie wykazał, że polega na zasobach innych podmiotów (zależ od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków) zobowiązany jest udowodnić, że będzie dysponował zasobami zbędnymi do realizacji zamówienia poprzez przedłoże pisemnego zobowiązania tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji zbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia. 3. Aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, wystawiony wcześj niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszcze do udziału w dialogu konkurencyjnym a w przypadku osób fizycznych oświadcze, że podlega ona wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych. W przypadku Wykonawców wspól ubiegających się o udziele zamówienia dokumenty składa każdy z podmiotów wniosku wspólnego. 4. Aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego albo równoważne zaświadczenia właściwego organu sądowego lub administracyjnego kraju pochodzenia osoby(w przypadku, gdy wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polski) w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt od 4 do 8 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, wystawione wcześj niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszcze do udziału w dialogu konkurencyjnym. W przypadku Wykonawców wspól ubiegających się o udziele zamówienia dokumenty składa każdy z podmiotów wniosku wspólnego. 5. Aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego albo równoważne zaświadczenia właściwego organu sądowego lub administracyjnego kraju pochodzenia osoby w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy Pzp, wystawione wcześj niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszcze do udziału w dialogu konkurencyjnym. W przypadku Wykonawców wspól ubiegających się o udziele zamówienia dokumenty składa każdy z podmiotów wniosku wspólnego. 6. Aktualne zaświadcze właściwego Naczelnika Urzędu Skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające odpowiednio, że Wykonawca zalega z opłacam podatków, opłat oraz składek na ubezpiecze zdrowotne i społeczne, lub zaświadcze, że uzyskał przewidziane prawem zwol, odrocze lub rozłoże na raty zaległych płatności, lub wstrzyma w całości wykonania decyzji właściwego organu wystawione wcześj niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszcze do udziału w dialogu konkurencyjnym. W przypadku Wykonawców wspól ubiegających się o udziele zamówienia dokumenty składa każdy z podmiotów wniosku wspólnego. 7. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej zamiast dokumentów, o których mowa w pkt 3), 5), 6) składa odpowiednio dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że: a) otwarto jego likwidacji ani ogłoszono upadłości; b) orzeczono wobec go zakazu ubiegania się o zamówie; c) zalega z uiszczam podatków, opłat lub składek na ubezpiecze społeczne i zdrowotne albo, że uzyskał przewidziane prawem zwol, odrocze lub rozłoże na raty zaległych płatności lub wstrzyma w całości decyzji właściwego organu; 7.1.Dokumenty, o których mowa punkcie a) i b) powinny być wystawione wcześj niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszcze do udziału w dialogu konkurencyjnym. 7.2.Dokument o którym mowa punkcie c) SIWZ powinny być wystawione wcześj niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszcze do udziału w dialogu konkurencyjnym.

11 11/ 20 ENOTICES_InsBadEdu 15/01/2010- ID: Formularz standardowy 2 PL 8. Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, wydaje się dokumentów o których mowa w pkt. 3-7), zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadcze złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju pochodzenia osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania. Pkt 7.1. i 7.2. stosuje się odpowiednio. 9. Jeżeli, w przypadku Wykonawcy mającego siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, osoby, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 5-8 ustawy Prawo Zamówień Publicznych mają miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, Wykonawca składa w odsieniu do nich zaświadcze właściwego organu sądowego albo administracyjnego miejsca zamieszkania dotyczące karalności tych osób w zakresie określonym w art. 24 ust.1 pkt 5-8 w/w ustawy, wystawione wcześj niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszcze do udziału w dialogu konkurencyjnym, z tym że w przypadku, gdy w miejscu zamieszkania tych osób wydaje się ich zaświadczeń - zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadcze złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego miejsca zamieszkania tych osób. 10. Jeżeli wykonawca wykazując spełnia warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b w/w ustawy, a podmioty te będą brały udział w realizacji części zamówienia, zamawiający żąda od Wykonawcy przedstawienia w odsieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w pkt 3-9 oraz oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia, o którym mowa w pkt W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę mającego siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, Zamawiający ma prawo zwrócić się do właściwych organów odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania z wnioskiem o udziele zbędnych informacji dotyczących przedłożonego dokumentu. SPOSÓB OCENY WNIOSKU: Ocena spełniania warunków wymaganych od Wykonawcy zosta dokonana wg formuły spełnia- spełnia. W przypadku gdy Wykonawca wraz z wnioskiem o dopuszcze do udziału w dialogu konkurencyjnym załączy oświadczeń i dokumentów o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych lub potwierdzających udziele upoważnia do działania w imieniu Wykonawcy, Zamawiający wezwie Wykonawcę do uzupełnia tych uchybień w wyznaczonym termi, chyba że mimo ich złożenia koczne będzie uważ postępowania. Za każdą wykazaną usługę o której mowa w pkt. I.2. potwierdzoną dokumentem potwierdzającym należyte jej wykona Zamawiający przyzna Wykonawcom spełniającym warunki udziału w postępowaniu 1 punkt; Pięciu Wykonawców, którzy zdobędą największą liczbę punktów zosta zaproszonych do uczestnictwa w dialogu konkurencyjnym. W przypadku gdy będzie możliwe wyło pięciu Wykonawców z uwagi na fakt, zdobycia przez dwóch lub większą liczbę Wykonawców iej samej ilości punktów, Zamawiający spośród nich wybierze tych Wykonawców, u których łączna wartość usług (usługi spełniające wymogi o których mowa w pkt. I.2. będzie najwyższa. Jeżeli po zastosowaniu obu w/w kryteriów oceny nadal będzie możliwe wyło pięciu Wykonawców z uwagi na fakt, że kilku Wykonawców zajmie ostat równorzędne miejsce Zamawiający zaprosi do uczestnictwa w dialogu konkurencyjnym piątego i każdego następnego Wykonawcę, którzy uzyskają tożsamą liczbę punktów i wykażą tożsamą wartość usług. III.2.2) Zdolność ekonomiczna i finansowa Informacje i formalności koczne do dokonania oceny spełniania wymogów: j/w Minimalny poziom ewentual wymaganych standardów (jeżeli dotyczy): j/w III.2.3) Zdolność techniczna Informacje i formalności koczne do dokonania oceny spełniania wymogów: j/w Minimalny poziom ewentual wymaganych standardów (jeżeli dotyczy): j/w III.2.4) Zamówienia zastrzeżone (jeżeli dotyczy) Zamówie jest zastrzeżone dla zakładów pracy chronionej Realizacja zamówienia jest zastrzeżona w ramach programów pracy chronionej

12 12/ 20 ENOTICES_InsBadEdu 15/01/2010- ID: Formularz standardowy 2 PL III.3) SPECYFICZNE WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIEŃ NA USŁUGI III.3.1) Świadcze usługi zastrzeżone jest dla określonego zawodu Jeżeli,odsie do odpowiednich przepisów ustawowych, wykonawczych lub administracyjnych: III.3.2) Osoby prawne powinny wskazać nazwiska oraz kwalifikacje zawodowe pracowników odpowiedzialnych za wykona usługi

13 13/ 20 ENOTICES_InsBadEdu 15/01/2010- ID: Formularz standardowy 2 PL SEKCJA IV: PROCEDURA IV.1) RODZAJ PROCEDURY IV.1.1) Rodzaj procedury Otwarta Ograniczona Ograniczona przyspieszona Negocjacyjna Uzasad wyboru procedury przyspieszonej: Kandydaci zostali już zakwalifikowani Jeżeli, należy podać w pkt VI.3) nazwy i adresy zakwalifikowanych już wykonawców Informacje Dodatkowe Negocjacyjna przyspieszona Uzasad wyboru procedury przyspieszonej: Dialog konkurencyjny IV.1.2) Ogranicze liczby wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do składania ofert lub do udziału (procedura ograniczona i negocjacyjna, dialog konkurencyjny) Przewidywana liczba wykonawców 5 LUB Przewidywana minimalna liczba a, jeżeli właściwe, maksymalna liczba Obiektywne kryteria wyboru ograniczonej liczby kandydatów: IV.1.3) Zmjsze liczby wykonawców podczas negocjacji lub dialogu (procedura negocjacyjna, dialog konkurencyjny) Zastosowa procedury etapowej w celu stopniowego zmjszania liczby omawianych rozwiązań lub negocjowanych ofert

14 14/ 20 ENOTICES_InsBadEdu 15/01/2010- ID: Formularz standardowy 2 PL IV.2) KRYTERIA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA IV.2.1) Kryteria udzielenia zamówienia (proszę zaznaczyć odpowied pole(a)) LUB Najniższa cena Oferta najkorzystjsza ekonomicz z uwzględm kryteriów kryteria określone poniżej (kryteria udzielenia zamówienia powinny zostać podane wraz z wagą lub w kolejności od najważjszego do najmj ważnego, w przypadku gdy przedstawie wag jest możliwe z oczywistych przyczyn) kryteria określone w specyfikacji, w zaproszeniu do składania ofert lub negocjacji lub w dokumencie opisowym Kryteria Waga Kryteria Waga 1. Cena Upust IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna Jeżeli, proszę podać dodatkowe informacje na temat aukcji elektronicznej (jeżeli dotyczy) IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE IV.3.1) Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucję zamawiającą (jeżeli dotyczy) IBE/ZP/DK/02/2010 IV.3.2) Poprzed publikacje dotyczące tego samego zamówienia Jeżeli, Wstępne ogłosze informacyjne Ogłosze o profilu nabywcy Numer ogłoszenia w Dz.U.: z dnia (dd/mm/rrrr) Inne wcześjsze publikacje (jeżeli dotyczy) IV.3.3) Warunki uzyskania specyfikacji i dokumentów dodatkowych (z wyjątkiem dynamicznego systemu zakupów) lub dokumentu opisowego (w przypadku dialogu konkurencyjnego) Termin składania wniosków dotyczących uzyskania dokumentów lub dostępu do dokumentów Data: 15/02/2010 (dd/mm/rrrr) Godzina: 14:00 Dokumenty odpłatne Jeżeli, Cena (podać wyłącz dane liczbowe): Warunki i sposób płatności: Waluta:

15 15/ 20 ENOTICES_InsBadEdu 15/01/2010- ID: Formularz standardowy 2 PL IV.3.4) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszcze do udziału w postępowaniu Data: 15/02/2010 (dd/mm/rrrr) Godzina: 14:00 IV.3.5) Data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału zakwalifikowanym kandydatom (jeżeli możliwe do określenia): (w przypadku procedur ograniczonej i negocjacyjnej oraz dialogu konkurencyjnego) Data: 25/02/2010 (dd/mm/rrrr) IV.3.6) Język(i), w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszcze do udziału w postępowaniu ES CS DA DE ET EL EN FR IT LV LT HU MT NL PL PT SK SL FI SV inny: IV.3.7) Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą (procedura otwarta) Do: (dd/mm/rrrr) LUB Okres w miesiącach: LUB dniach: (od ustalonej daty składania ofert) IV.3.8) Warunki otwarcia ofert Data: (dd/mm/rrrr) Godzina: Miejsce (jeżeli dotyczy): Osoby upoważnione do obecności podczas otwarcia ofert (jeżeli dotyczy)

16 16/ 20 ENOTICES_InsBadEdu 15/01/2010- ID: Formularz standardowy 2 PL SEKCJA VI: INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE VI.1) JEST TO ZAMÓWIENIE O CHARAKTERZE POWTARZAJĄCYM SIĘ (jeżeli dotyczy) Jeżeli, przewidywany czas publikacji kolejnych ogłoszeń: VI.2) ZAMÓWIENIE DOTYCZY PROJEKTU/PROGRAMU FINANSOWANEGO ZE ŚRODKÓW WSPÓLNOTOWYCH Jeżeli, odsie do projektów i/lub programów: Projekt współfinansowany z Eoropejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Działa 3.1. VI.3) INFORMACJE DODATKOWE (jeżeli dotyczy) Wszelką korespondencję należy przekazywać na adres: Instytut Badań Edukacyjnych, ul. Górczewska 8, Warszawa. Nr faksu: z dopiskiem: DK- Organizacja wyjazdów i spotkań Zamawiający dopuszcza składa oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji za pomocą poczty elektronicznej oraz faksu. Każda ze stron postępowania na żąda drugiej zwłocz potwierdza fakt otrzymania korespondencji przekazanej za pomocą poczty elektronicznej lub faksu. Wskaza osób uprawnionych do porozumiewania się z Wykonawcami Osobami uprawnionymi do porozumiewania się z Wykonawcami są: a) W sprawach dotyczących procedury: Pan Maciej Marzec tel ; b) W sprawach dotyczących przedmiotu zamówienia: Pani Beata Kolek tel ; Skutki braku zachowania przez Wykonawców w/w wymogów ponosi Wykonawca. Wykonawca win umieścić wniosek o dopuszcze udziału w dialogu konkurencyjnym w zamkniętej kopercie. Na kopercie powin widć nazwa i adres Wykonawcy oraz Zamawiającego oraz następujące oznacze: "DK- Organizacja wyjazdów i spotkań. Wnioski winny być złożone w Sekretariacie Instytutu Badań Edukacyjnych, który mieści się w Warszawie (01-180) przy ul. Górczewskiej 8 (pokój nr 79). a)wniosek musi być podpisany przez osobę/y uprawnione do reprezentacji Wykonawcy; b) Wniosek i wszystkie załączone dokumenty powinny/a podpisać osoby/a uprawnione do reprezentowania Wykonawcy ujawnione/a w rejestrze lub ewidencji. Jeżeli wniosek i wszystkie załączone dokumenty podpisuje/ ą osoba/y ujawnione w rejestrze lub ewidencji, do wniosku należy dołączyć pełnomocnictwo dla tej osoby / tych osób, udzielone przez osobę/osoby ujawnione w rejestrze lub ewidencji. Z pełnomocnictwa powinno wynikać upoważ do reprezentowania Wykonawcy w postępowaniu w sprawie udzielenia zamówienia publicznego lub do reprezentowania Wykonawcy w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie udzielenia zamówienia publicznego; c.wykonawcy mogą wspól ubiegać się o udziele zamówienia. W iej sytuacji ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udziele zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy. d.wniosek musi być sporządzony w języku polskim na maszy, komputerze lub ręcz ścieralnym atramentem; e.zaleca się ponumerowa stron i ich spięcie w sposób umożliwiający przypadkowe zdekompletowa; f.dokumenty sporządzone w językach obcych muszą być złożone wraz z tłumaczeniami na język polski; g.dokumenty wchodzące w skład wniosku mogą być przedstawiane w formie oryginałów albo kopii poświadczonych za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. Zgodność z oryginałem wszystkich kopii dokumentów musi być potwierdzona przez osobę/y uprawnione do reprezentacji Wykonawcy. W przypadku podmiotów wspól ubiegających się o udziele zamówienia dokumenty dotyczące Wykonawcy lub tego podmiotu są poświadczane za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub w/w podmiot; h.wszelkie miejsca we wniosku, w których Wykonawca naniósł poprawki lub zmiany wpisywanej przez siebie treści muszą być parafowane przez osobę/y uprawnione do reprezentacji; i.żadne dokumenty wchodzące w skład wniosku podlegają zwrotowi przez Zamawiającego;

17 17/ 20 ENOTICES_InsBadEdu 15/01/2010- ID: Formularz standardowy 2 PL j.wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowam i złożem wniosku; k.w przypadku gdyby wniosek, oświadczenia lub dokumenty zawierają informacje, stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia r. o zwalczaniu uczciwej konkurencji, (Dz.U. z 2003r. Nr 153, poz z późn. zm.), Wykonawca win w sposób budzący wątpliwości zastrzec, które informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Informacje te winny być umieszczone w osobnym wewnętrznym opakowaniu, trwale ze sobą połączone i ponumerowane. Nie mogą stanowić tajemnicy przedsiębiorstwa informacje podawane do wiadomości podczas otwarcia ofert, tj. informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji zawarte w ofercie. VI.4) PROCEDURY ODWOŁAWCZE VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze Oficjalna nazwa: Adres pocztowy: Urząd Zamówień Publicznych Postępu 17 a Miejscowość: Warszawa Kod pocztowy: Kraj: Polska Tel.: (0-22) Faks: (0-22) Adres internetowy (URL): Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne (jeżeli dotyczy) Oficjalna nazwa: Adres pocztowy: Miejscowość: Kraj: Kod pocztowy: Tel.: Faks: Adres internetowy (URL): VI.4.2) Składa odwołań (proszę wypełnić pkt VI.4.2 LUB, jeżeli jest to zbędne, pkt VI.4.3) Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań: Odwoła wnosi się do Prezesa Urzędu w termi 10 dni od dnia doręczenia roz-strzygnięcia protestu lub upływu terminu rozstrzygnięcia protestu.

18 18/ 20 ENOTICES_InsBadEdu 15/01/2010- ID: Formularz standardowy 2 PL VI.4.3) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań Oficjalna nazwa: Adres pocztowy: Urząd Zamówień Publicznych j/w Miejscowość: j/w Kod pocztowy: j/w Kraj: Polska Tel.: j/w j/w Faks: j/w Adres internetowy (URL): j/w VI.5) DATA WYSŁANIA NINIEJSZEGO OGŁOSZENIA: 15/01/2010 (dd/mm/rrrr)

19 19/ 20 ENOTICES_InsBadEdu 15/01/2010- ID: Formularz standardowy 2 PL ZAŁĄCZNIK A DODATKOWE ADRESY I PUNKTY KONTAKTOWE I) ADRESY I PUNKTY KONTAKTOWE, GDZIE MOŻNA UZYSKAĆ DALSZE INFORMACJE Oficjalna nazwa: Adres pocztowy: Miejscowość: Kraj: Punkt kontowy: Osoba do kontów: Adres internetowy (URL): Kod pocztowy: Tel.: Faks: II) ADRESY I PUNKTY KONTAKTOWE, GDZIE MOŻNA UZYSKAĆ SPECYFIKACJE I DOKUMENTY DODATKOWE (W TYM DOKUMENTY DOTYCZĄCE DIALOGU KONKURENCYJNEGO I DYNAMICZNEGO SYSTEMU ZAKUPÓW) Oficjalna nazwa: Adres pocztowy: Miejscowość: Kraj: Punkt kontowy: Osoba do kontów: Adres internetowy (URL): Kod pocztowy: Tel.: Faks: III) ADRESY I PUNKTY KONTAKTOWE, GDZIE NALEŻY PRZESYŁAĆ OFERTY/WNIOSKI O DOPUSZCZENIE DO UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU Oficjalna nazwa: Adres pocztowy: Miejscowość: Kraj: Punkt kontowy: Osoba do kontów: Adres internetowy (URL): Kod pocztowy: Tel.: Faks:

20 20/ 20 ENOTICES_InsBadEdu 15/01/2010- ID: Formularz standardowy 2 PL ZAŁĄCZNIK B (1) INFORMACJE O CZĘŚCIACH ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ nr NAZWA 1) KRÓTKI OPIS 2) WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ (CPV) 3) WIELKOŚĆ LUB ZAKRES Jeżeli jest znana, szacunkowa wartość bez VAT (podać wyłącz dane liczbowe): Waluta: LUB Zakres: między a Waluta: 4) WSKAZANIE INNEJ DATY ROZPOCZĘCIA PROCEDURY UDZIELANIA ZAMÓWIENIA I/LUB CZASU TRWANIA ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy) Okres w miesiącach: lub dniach: (od udzielenia zamówienia) LUB Rozpoczęcie Zakończe (dd/mm/rrrr) (dd/mm/rrrr) 5) INFORMACJE DODATKOWE NA TEMAT CZĘŚCI ZAMÓWIENIA

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU 1/ 17 ENOTICES_GminaCzarna 28/09/2010- ID:2010-128062 Formularz standardowy 2 PL UNIA EUROPEJSKA Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, L-2985 Luksemburg Faks (352)

Bardziej szczegółowo

Gospodarka na lata 2007-2013 na podstawie umowy o dofinansowanie projektu nr POIG.02.01.00-14-059/09-00

Gospodarka na lata 2007-2013 na podstawie umowy o dofinansowanie projektu nr POIG.02.01.00-14-059/09-00 1/ 17 ENOTICES_ipczd 13/04/2011- ID:2011-052763 Formularz standardowy 2 PL w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna UNIA EUROPEJSKA Gospodarka na lata 2007-2013 na podstawie umowy o dofinansowa projektu

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU 1/ 19 ENOTICES_czystemiasto 26/02/2010- ID:2010-026306 Formularz standardowy 2 PL UNIA EUROPEJSKA Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, L-2985 Luksemburg Faks

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU 1/ 17 ENOTICES_IMiGW 05/08/2011- ID:2011-110248 Formularz standardowy 2 PL UNIA EUROPEJSKA Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, L-2985 Luksemburg Faks (352) 29

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU 1/ 19 ENOTICES_elka33 21/12/2009- ID:2009-149571 Formularz standardowy 2 PL UNIA EUROPEJSKA Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, L-2985 Luksemburg Faks (352)

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU 1/ 20 ENOTICES_Grzegorzl 13/09/2010- ID:2010-120707 Formularz standardowy 2 PL UNIA EUROPEJSKA Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, L-2985 Luksemburg Faks (352)

Bardziej szczegółowo

w ilości 1 sztuka; lekkiego samochodu ratownictwa wodnego SlRw z łodzią w ilości 1 sztuka.

w ilości 1 sztuka; lekkiego samochodu ratownictwa wodnego SlRw z łodzią w ilości 1 sztuka. 1/ 18 ENOTICES_68gp5 03/09/2010- ID:2010-116110 Formularz standardowy 2 PL Srd w ilości 1 sztuka; średgo samochodu kwatermistrzowskiego SkW5 UNIA EUROPEJSKA sztuka. Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU 1/ 19 ENOTICES_GminaDmosin 11/06/2010- ID:2010-074616 Formularz standardowy 2 PL UNIA EUROPEJSKA Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, L-2985 Luksemburg Faks (352)

Bardziej szczegółowo

Zaprojektowanie, budowa i dostawa prototypu samochodu elektrycznego

Zaprojektowanie, budowa i dostawa prototypu samochodu elektrycznego UNIA EUROPEJSKA Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, L-2985 Luksemburg Faks (352) 29 29-42670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze on-line:

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU 1/ 17 ENOTICES_ldmowski 28/01/2011- ID:2011-014563 Formularz standardowy 2 PL UNIA EUROPEJSKA Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, L-2985 Luksemburg Faks (352)

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU 1/ 16 ENOTICES_ztmgda 31/05/2010- ID:2010-068799 Formularz standardowy 2 PL UNIA EUROPEJSKA Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, L-2985 Luksemburg Faks (352)

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU 1/ 19 ENOTICES_dorzeczebialej 02/11/2010- ID:2010-145150 Formularz standardowy 2 PL UNIA EUROPEJSKA Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, L-2985 Luksemburg Faks

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU 1/ 19 ENOTICES_dorzeczebialej 19/11/2010- ID:2010-154010 Formularz standardowy 2 PL UNIA EUROPEJSKA Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, L-2985 Luksemburg Faks

Bardziej szczegółowo

Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Kielcach. Miejscowość: Kielce Kod pocztowy: 25-324

Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Kielcach. Miejscowość: Kielce Kod pocztowy: 25-324 UNIA EUROPEJSKA Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, L-2985 Luksemburg Faks (352) 29 29-42670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze on-line:

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU 1/ 17 ENOTICES_Fundusz1 05/07/2011- ID:2011-093166 Formularz standardowy 2 PL UNIA EUROPEJSKA Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, L-2985 Luksemburg Faks (352)

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie o zamówieniu

Ogłoszenie o zamówieniu 1/ 16 ENOTICES_KPPSPMLAWA - ID:2011-XXXXXX Formularz standardowy 2 PL Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, L-2985 LuxembourgFaks (352) 29 29-42670

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU 1/ 16 ENOTICES_MLubartow - ID:2011-XXXXXX Formularz standardowy 2 PL UNIA EUROPEJSKA Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, L-2985 Luksemburg Faks (352) 29 29-42670

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU 1/ 18 ENOTICES_Fundusz1 16/07/2010- ID:2010-092905 Formularz standardowy 2 PL UNIA EUROPEJSKA Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, L-2985 Luksemburg Faks (352)

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU 1/ 15 ENOTICES_wtbs1 20/05/2011- ID:2011-070546 Formularz standardowy 2 PL UNIA EUROPEJSKA Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, L-2985 Luksemburg Faks (352) 29

Bardziej szczegółowo

Miejscowość: Warszawa Kod pocztowy: 00-922. Sekretariat DPOIiŚ (p. 601) Tel.: 0048 22 57 92 823

Miejscowość: Warszawa Kod pocztowy: 00-922. Sekretariat DPOIiŚ (p. 601) Tel.: 0048 22 57 92 823 Operacyjny Infrastruktura UNIA EUROPEJSKA i Środowisko. Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, L-2985 Luksemburg Faks (352) 29 29-42670 E-mail: ojs@publications.europa.eu

Bardziej szczegółowo

ŚWIADCZENIE USŁUG TECHNICZNYCH W RAMACH DZIAŁANIA OPTYMALIZACJA DOBORU PRZESZCZEPÓW NACZYNIOWYCH W POMOSTOWANIU

ŚWIADCZENIE USŁUG TECHNICZNYCH W RAMACH DZIAŁANIA OPTYMALIZACJA DOBORU PRZESZCZEPÓW NACZYNIOWYCH W POMOSTOWANIU UNIA EUROPEJSKA Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, L-2985 Luksemburg Faks (352) 29 29-42670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze on-line:

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU 1/ 14 ENOTICES_UGMIRZEC 10/06/2010- ID:2010-073441 Formularz standardowy 2 PL UNIA EUROPEJSKA Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, L-2985 Luksemburg Faks (352)

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU 1/ 19 ENOTICES_uniwerek 31/03/2011- ID:2011-046363 Formularz standardowy 2 PL UNIA EUROPEJSKA Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, L-2985 Luksemburg Faks (352)

Bardziej szczegółowo

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Oddział Regionalny w Krakowie ul. Bratysławska 1 A Miejscowość: Kraków Kod pocztowy:

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Oddział Regionalny w Krakowie ul. Bratysławska 1 A Miejscowość: Kraków Kod pocztowy: 1/ 18 ENOTICES_krus17 28/10/2009- ID:2009-125491 Formularz standardowy 2 PL zgod przekazami wypłat, za pokwitowam odbioru na tere UNIA EUROPEJSKA Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej

Bardziej szczegółowo

Działania 2.2 "Rozwój e-usług" Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa

Działania 2.2 Rozwój e-usług Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 1/ 24 ENOTICES_ipczd 03/03/2011- ID:2011-032595 Formularz standardowy 2 PL w ramach Priorytetu II "Przyśpiesze e-rozwoju Mazowsza" UNIA EUROPEJSKA Działania 2.2 "Rozwój e-usług" Programu Operacyjnego Województwa

Bardziej szczegółowo

Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów Spółka Akcyjna. Miejscowość: Katowice Kod pocztowy: 40-026

Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów Spółka Akcyjna. Miejscowość: Katowice Kod pocztowy: 40-026 1/ 12 ENOTICES_WODA 26/04/2011- ID:2011-058145 Formularz standardowy 5 PL Dostawa fabrycz nowego samochodu osobowego z możliwością przewożenia 7 osób łącz z kierowcą UNIA EUROPEJSKA Publikacja Suplementu

Bardziej szczegółowo

Polskie Sieci Elektroenergetyczne Operator S.A. Miejscowość: Konstancin-Jeziorna Kod pocztowy: 05-520

Polskie Sieci Elektroenergetyczne Operator S.A. Miejscowość: Konstancin-Jeziorna Kod pocztowy: 05-520 1/ 14 ENOTICES_Szamburska 11/10/2010- ID:2010-134455 Formularz standardowy 5 PL Ubezpiecze odpowiedzialności cywilnej PSE Operator S.A. i wybranych spółek z UNIA EUROPEJSKA Publikacja Suplementu do Dziennika

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU 1/ 18 ENOTICES_ZespolSzkolnr1 01/08/2011- ID:2011-107220 Formularz standardowy 2 PL UNIA EUROPEJSKA Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, L-2985 Luksemburg Faks

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Szpital Bródnowski SP ZOZ w Warszawie. Miejscowość: Warszawa Kod pocztowy: 03-242. Tel.: +4822 326 5353

Wojewódzki Szpital Bródnowski SP ZOZ w Warszawie. Miejscowość: Warszawa Kod pocztowy: 03-242. Tel.: +4822 326 5353 UNIA EUROPEJSKA Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, L-2985 Luksemburg Faks: (352) 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze on-line:

Bardziej szczegółowo

PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. Miejscowość: Warszawa Kod pocztowy: 00-496

PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. Miejscowość: Warszawa Kod pocztowy: 00-496 1/ 14 ENOTICES_DEPPI - ID:2011-XXXXXX Formularz standardowy 5 PL UNIA EUROPEJSKA Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, L-2985 Luksemburg Faks (352) 29 29-42670

Bardziej szczegółowo