Strona 1 z 9 SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. file:///c:/users/jmikrut/appdata/local/microsoft/windows/temporary%20internet%...

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Strona 1 z 9 SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. file:///c:/users/jmikrut/appdata/local/microsoft/windows/temporary%20internet%..."

Transkrypt

1 Strona 1 z 9 Borne Sulinowo: Wykonanie kompleksowej dokumentacji projektowokosztorysowej wraz z uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na budowę oraz pełnienie wielobranżowego nadzoru autorskiego dla zadania rozbudowy z przebudową budynku Zespołu Szkół w Łubowie o budynek sali gimnastycznej z zapleczem socjalno-technicznym i higieniczno-sanitarnym oraz pomieszczeniami stołówki z pełnym zapleczem kuchennym, socjalnym i magazynowym Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Borne Sulinowo, Al. Niepodległości 6, Borne Sulinowo, woj. zachodniopomorskie, tel , faks Adres strony internetowej zamawiającego: I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa. SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wykonanie kompleksowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na budowę oraz pełnienie wielobranżowego nadzoru autorskiego dla zadania rozbudowy z przebudową budynku Zespołu Szkół w Łubowie o budynek sali gimnastycznej z zapleczem socjalno-technicznym i higieniczno-sanitarnym oraz pomieszczeniami stołówki z pełnym zapleczem kuchennym, socjalnym i magazynowym. II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi. II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1.Przedmiotem zamówienia jest wykonanie kompleksowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz pełnienie wielobranżowego nadzoru autorskiego dla zadania inwestycyjnego pn.: Rozbudowa z przebudową budynku Zespołu Szkół w Łubowie o budynek sali gimnastycznej z zapleczem socjalno-technicznym i higieniczno-sanitarnym oraz pomieszczeniami stołówki z pełnym zapleczem kuchennym, socjalnym i magazynowym na dz. nr 240/5, 240/7, 240/14 i 733 przy ul. Zakątnej 10 w Łubowie, gmina Borne Sulinowo 2.Dokumentację projektowokosztorysową należy wykonać w oparciu o Projekt koncepcyjny architektoniczny stanowiący Załącznik Nr 6 do SIWZ, w zakresie niezbędnym do uzyskania prawomocnego pozwolenia na budowę oraz udzielenia zamówienia na realizację tych robót w procedurze zamówień publicznych uregulowanych w Ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 907, 984, 1047, 1473, z 2014 r. poz. 423, 768, 811, 915, 1146). 3.Szczegółowy zakres dokumentacji projektowo-kosztorysowej w oparciu o Projekt koncepcyjny architektoniczny stanowi: a.projekt hali sportowej, będącej salą gimnastyczną szkoły wraz z niezbędnym zapleczem socjalno-technicznym i higieniczno-sanitarnym, połączonej funkcjonalnie z istniejącymi budynkami szkoły; sala z dostępem poza zajęciami lekcyjnymi dla osób z zewnątrz, b.projekt adaptacji poddasza nowego skrzydła budynku szkoły na pokoje gościnne dla min. 50 osób wraz z świetlicą

2 Strona 2 z 9 i pokojem dziennego pobytu z aneksem kuchennym; pokoje 1-, 2-, 3- i 4- osobowe; każdy pokój z własnym węzłem sanitarnym, c.projekt remontu i przebudowy istniejącej kotłowni, d.projekt pomieszczenia technicznego z pompami ciepła, e.projekt stołówki dla 50 osób z pełnym zapleczem kuchennym, socjalnym i magazynowym, wydzielonych z powierzchni budynku sali gimnastycznej (zakres opracowania do uzgodnienia z Zamawiającym), f.projekt patio wewnętrznego pełniącego funkcję placu zabaw dla istniejącego przy szkole przedszkola, g.projekt zagospodarowania terenu nabrzeża jeziora na tereny rekreacyjne - z uwzględnieniem lokalizacji przystani wodniackiej (zgodnie z zaleceniami Zamawiającego), h.projekt remontu i przebudowy istniejącego boiska zewnętrznego przy szkole na boisko wielofunkcyjne wraz z wykonaniem ogrodzenia, piłkochwytów oraz wykonaniem nawierzchni tartanowej lub o podobnych właściwościach z malowaniem linii do gry oraz zakupem i montażem niezbędnego wyposażenia boiska, i.projekt dróg, parkingów i chodników wewnętrznych - parkingu dla samochodów osobowych, placów utwardzonych, chodników, wykonanie drogi pożarowej, dojazdu gospodarczego do zaplecza stołówki, drogi gospodarczej - zjazdu do brzegu jeziora; dojścia do terenu rekreacyjnego nad jeziorem od strony zachodniej budynku sali gimnastycznej (dz. nr 733 i 240/5) - schodami terenowymi i pasem terenu utwardzonego; oznakowanie terenu, j.projekt urządzenia terenów zielonych wokół projektowanych i istniejących obiektów, k.projekt niezbędnych instalacji wewnętrznych (wodno-kanalizacyjnej, przeciwpożarowej wraz z oznakowaniem, centralnego ogrzewania, wentylacji grawitacyjnej i mechanicznej nawiewno-wywiewnej z odzyskiem ciepła, elektrycznej, odgromowej oraz teletechnicznej - alarmowej, monitoringu pomieszczeń nowoprojektowanych, telefonicznej, RTV/SAT, audiowizualnej, komputerowej, l.projekt uzbrojenia terenu w niezbędne sieci oraz przyłącza (wodociągowe, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej, energetyczne), m.projekt oświetlenia terenu, n.projekt monitoringu terenu. Dokumentacja projektowo-kosztorysowa zadania powinna być opracowana z uwzględnieniem wykorzystania odnawialnych źródeł energii (panele fotowoltaiczne, system pomp ciepła i inne możliwe do wykorzystania w obiekcie uzgodnione z Zamawiającym) oraz rekuperacji ciepła. Należy dążyć do osiągnięcia najwyższej z możliwych klas energooszczędności budynku sali gimnastycznej oraz zachować całkowitą zgodność dokumentacji projektowo-kosztorysowej z wytycznymi Programu Priorytetowego Lemur - Energooszczędne Budynki Użyteczności Publicznej wdrażanego przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. W dokumentacji projektowo-kosztorysowej należy zamieścić pełną dokumentację obliczeń cieplnych i energetycznych, sporządzoną w sposób umożliwiający dokonanie weryfikacji jej zawartości i prawidłowości wykonania obliczeń oraz metrykę obliczeń cieplnych, energetycznych i bilansowych budynku. Projekt sali gimnastycznej należy opracować z zachowaniem wymagań izolacyjności cieplnej, które będą obowiązywać dla budynków publicznych od 2019 r. (Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie - Dz. U nr 75 poz. 690 z późniejszymi zmianami). 4.Wykonawca zobowiązany jest pełnić nadzór autorski w okresie realizacji robót budowlanych objętych sporządzoną dokumentacją projektowo-kosztorysową. 5.Szczegółowy zakres zamówienia obejmuje: 5.1.Dokumentację projektową, służącą do opisu przedmiotu zamówienia na wykonanie robót budowlanych, w skład której wchodzi: a) rojekt budowlany wielobranżowy w zakresie uwzględniającym specyfikę robót budowlanych - 6 egzemplarzy w formie papierowej, składający się z: projektu zagospodarowania terenu, projektu architektoniczno-budowlanego wraz z wynikami badań geologicznoinżynierskich oraz geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych, b)projekty wykonawcze dla każdej branży - 4 egzemplarze w formie papierowej, w tym: - branża architektoniczna: projekt architektury z kolorystyką elewacji,projekt konstrukcji z obliczeniami konstrukcyjnymi (szczegółowe wymiarowanie elementów konstrukcyjnych), uwzględniający szczegóły konstrukcyjne, wraz z wszelkimi zestawieniami materiałów,projekt aranżacji wnętrz uwzględniający sposób wykończenia pomieszczeń (materiały, wzory, kolory, itp.), projekt detali architektonicznych,projekt elementów małej architektury,projekt zagospodarowania terenu,projekt gospodarki istniejącą szatą roślinną. - branża drogowa:projekt robót drogowych z uwzględnieniem parkingów, drogi p.poż., chodników, miejsc

3 Strona 3 z 9 postojowych, drogi gospodarczej,projekt oznakowania terenu. - branża sanitarna:projekt sieci wod-kan wraz z przyłączami,projekt sieci kanalizacji deszczowej wraz z przyłączami,projekt instalacji wewnętrznej wod-kan,projekt instalacji p.poż. z oznakowaniem,projekt instalacji wentylacji grawitacyjnej i mechanicznej nawiewno-wywiewnej z odzyskiem ciepła,projekt instalacji c.o.,projekt instalacji solarnej dla potrzeb c.o. i c.w.u.,projekt instalacji pompy ciepła,projekt technologii kotłowni- branża elektryczna:projekt przyłącza elektroenergetycznego,projekt oświetlenia zewnętrznego,projekt instalacji oświetlenia i gniazd wtykowych,projekt instalacji piorunochronnej,projekt instalacji sygnalizacji pożaru,projekt instalacji niskoprądowych (teletechnicznych, telefonicznej, RTV/SAT, alarmowej, sieci komputerowej, audiowizualnej, systemu antywłamaniowego i monitoringu pomieszczeń nowoprojektowanych i terenu oraz kontroli dostępu). c)projekt technologiczny kuchni i stołówki z pełnym zapleczem kuchennym, socjalnym i magazynowym - 6 egzemplarzy w formie papierowej (zakres do uzgodnienia z Zamawiającym), d)projekt boisk wewnętrznych przeznaczonych do gry w piłkę, siatkówkę, koszykówkę, piłkę ręczną oraz halową piłkę nożną oraz wielofunkcyjnego boiska zewnętrznego - 3 egzemplarze w formie papierowej, e) Projekt wyposażenia obiektu wraz zestawieniem finansowym (wyposażenie przystani wodniackiej, sali gimnastycznej, placu zabaw przedszkola, pokojów gościnnych, kuchni, stołówki w meble, sprzęt RTV i AGD, lampy, akcesoria łazienkowe, lustra, szyldy drzwiowe, ręczniki, pościel, zastawę stołową, sztućce itp.) - 3 egzemplarze w formie papierowej, f) Przedmiar robót dla całości zadania - 3 egzemplarze w formie papierowej, g) Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (dołączona do projektu budowlanego) - 6 egzemplarzy w formie papierowej Opracowanie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych dla zakresu objętego dokumentacją projektową dla wszystkich branż wraz z opisem przedmiotu zamówienia na wykonanie robót budowlanych - stanowiącym dla Zamawiającego podstawę udzielenia zamówienia na wykonanie robót budowlanych dla potrzeb zadania - 2 egzemplarze w formie papierowej Opracowanie kosztorysów inwestorskich dla każdej branży (sporządzonych zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalnoużytkowym - Dz. U Nr 130 poz z późniejszymi zmianami) - 3 egzemplarze w formie papierowej Opracowanie kosztorysów nakładczych dla każdej branży - 3 egzemplarze w formie papierowej Opracowanie Zbiorczego Zestawienia Kosztów (ZZK) - 3 egzemplarze w formie papierowej Opracowanie całości dokumentacji w wersji elektronicznej edytowalnej w ogólnodostępnych formatach (DWG, DXF, DOC, XLS, ATH) oraz formacie PDF - 1 szt. na płycie CD lub DVD Pełnienie wielobranżowego nadzoru autorskiego podczas prowadzenia robót budowlanych realizowanych na podstawie wykonanej dokumentacji projektowo-kosztorysowej, z zastrzeżeniem możliwości odstąpienia przez Zamawiającego od realizacji inwestycji. (Uwaga! Wynagrodzenie umowne za nadzór autorski nie może stanowić mniej niż 10% wynagrodzenia za wykonanie dokumentacji projektowokosztorysowej) Wykonawca zobowiązany jest do sprawowania nadzoru autorskiego w zakresie: a) udzielania wyjaśnień Zamawiającemu umożliwiających odpowiedzi na zapytania dotyczące wątpliwości związanych z dokumentacją projektową, jakie wpłyną w trakcie postępowania przetargowego na realizację robót budowlanych, b) kontroli zgodności realizacji Inwestycji z dokumentacją projektowo-kosztorysową w toku wykonywania robót budowlanych przez wykonawcę tych robót, c) wyjaśniania wątpliwości dotyczących projektu i zawartych w nim rozwiązań na żądanie inwestora, inspektora nadzoru inwestorskiego oraz kierownika budowy, w razie potrzeby przekazywanie rozwiązań uszczegóławiających projekt lub w przypadkach koniecznych rozwiązań projektowych zamiennych, d) uzgadniania możliwości i oceny zasadności wprowadzania rozwiązań zamiennych w stosunku do przewidzianych w dokumentacji projektowo-kosztorysowej, a zgłoszonych przez kierownika budowy lub inspektora nadzoru inwestorskiego, e) czuwania, aby zakres wprowadzanych zmian nie spowodował istotnej zmiany zatwierdzonego projektu budowlanego, wymagającej uzyskania nowego pozwolenia na budowę, f) udziału w komisjach i naradach technicznych organizowanych przez Zamawiającego lub wykonawcę robót budowlanych (na budowie lub w

4 Strona 4 z 9 innym uzgodnionym miejscu), na których zapewni kompetentny skład specjalistów uprawnionych do podejmowania decyzji, g) oceny wyników badań materiałów i elementów budowlanych, h) udziału w rozruchu technologicznym lub czynnościach mających na celu uzyskanie projektowanych zdolności użytkowych, i) udziału w odbiorze Inwestycji od wykonawcy robót budowlanych, a ponadto w czynnościach mających na celu doprowadzenie do osiągnięcia projektowanych zdolności funkcjonalnych inwestycji, pozostających w bezpośrednim związku z dokumentacją projektowo-kosztorysową - po otrzymaniu pisemnego powiadomienia od Zamawiającego. Pełnienie nadzoru autorskiego objęte będzie umową na wykonanie projektu. Zamawiający nie narzuca ilości pobytów projektantów. Pobyty związane z nadzorem autorskim będą ograniczone do niezbędnego minimum, a ich ilość będzie uzależniona od tego, czy opracowanie projektowe pozwoli na bezproblemową realizację inwestycji. Nadzór autorski nad realizacją robót budowlanych prowadzonych w oparciu o opracowaną dokumentację projektowo-kosztorysową będzie sprawowany w okresie obejmującym wszystkie postępowania przetargowe na wykonawcę robót oraz w okresie prowadzonych robót budowlano-montażowych. Zamawiający przewiduje rozpoczęcie robót budowlanych nie później niż po upływie 1 roku od daty ostatecznego bezusterkowego odbioru dokumentacji projektowo-kosztorysowej. Zamawiający przewiduje możliwość realizacji robót budowlanomontażowych w kilku etapach, dla których prowadzone będą odrębne postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego. Wykonawca zobowiązany jest wykonać podział dokumentacji projektowej oraz kosztorysowej na etapy, zgodnie z zakresem przewidzianym przez Zamawiającego. Dniem zakończenia pełnienia nadzoru autorskiego jest dzień odbioru końcowego robót budowlanych i złożenia przez projektantów niezbędnych oświadczeń, wpisów i potwierdzeń wynikających z prawa budowlanego. Zamawiający zakończenie robót budowlanych przewiduje nie później niż w ciągu 4 lat od daty rozpoczęcia robót budowlanych. Czynności nadzoru autorskiego pełnić będą autorzy projektu. Zamawiający dopuszcza zmianę projektanta pełniącego nadzór autorski wyłącznie w przypadku, gdy zmiana taka jest konieczna i uzasadniona oraz zostanie dokonana zgodnie z wymogami prawa budowlanego oraz zgodnie z prawem zamówień publicznych, a także ustawą o prawie autorskim i prawach pokrewnych. 6. Dokumentacja powinna spełniać następujące wymagania: a) powinna być wykonana w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, któremu ma służyć, b) powinna służyć, jako opis przedmiotu zamówienia do przetargu na roboty budowlane w oparciu o Ustawę z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 907, 984, 1047, 1473, z 2014 r. poz. 423, 768, 811, 915, 1146) oraz do realizacji na jej podstawie pełnego zakresu robót budowlanych niezbędnego dla użytkowania obiektów budowlanych zgodnie z przeznaczeniem, c) w projekcie należy przyjąć rozwiązania technologiczne i materiałowe uzgodnione z Zamawiającym, bez wskazywania numerów katalogowych, symboli czy nazw własnych konkretnych producentów urządzeń (materiałów), elementów, itp. Jeżeli jest to niemożliwe należy wskazać kluczowe parametry techniczne, użytkowe, jak i estetyczne, jakie są wymagane w celu prawidłowej realizacji projektu. Wykonawca powinien stosować w dokumentacji rozwiązania standardowe skutkujące optymalizacją kosztów, a w przypadku zamiaru zastosowania materiałów, urządzeń lub rozwiązań niestandardowych powinien uzyskać zgodę Zamawiającego na ich zastosowanie, d) w skład dokumentacji powinny wchodzić wszelkie niezbędne opracowania, które są konieczne do realizacji inwestycji, e) posiadać wszelkie wymagane prawem ekspertyzy, opinie, uzgodnienia i sprawdzenia, niezbędne do uzyskania prawomocnej decyzji o pozwoleniu na budowę w Starostwie Powiatowym w Szczecinku, f) dokumentacja projektowa powinna zawierać oświadczenia projektanta i sprawdzającego, że została wykonana zgodnie z umową, obowiązującymi normami i aktualnymi przepisami techniczno-budowlanymi, jest kompletna z punktu widzenia celu, któremu ma służyć i nadaje się do realizacji oraz posiada niezbędne uzgodnienia w zakresie wynikającym z obowiązujących przepisów, g) Wykonawca przenosi na Zamawiającego prawa autorskie do wykonanej dokumentacji projektowej z dniem sporządzenia protokołu końcowego odbioru robót budowlanych wykonanych na podstawie tej dokumentacji, h) Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkie szkody powstałe w związku z odmową udzielenia Zamawiającemu pozwolenia na budowę z powodu nieprawidłowości wykonanego projektu lub opóźnienia jego wydania z

5 Strona 5 z 9 powodu nałożenia przez organ wydający pozwolenie na budowę obowiązku usunięcia nieprawidłowości w projekcie, w tym również szkody polegające na opóźnieniu w realizacji inwestycji. 7. Do obowiązków Wykonawcy należy uzgodnienie z Zamawiającym rozwiązań funkcjonalnych, użytkowych i technicznych, technologii budowy i standardu wykończenia oraz wyposażenia. 8. Dokumentacja powinna być opracowana zgodnie z obowiązującymi normami, przepisami, aktualnymi warunkami technicznymi oraz innymi niezbędnymi wymaganiami, w szczególności z: a) Ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz. U. z 1994 nr 89 poz. 414 z późniejszymi zmianami), b) Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 nr 75 poz. 690 z późniejszymi zmianami), c) Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 listopada 2008 r. w sprawie metodologii obliczania charakterystyki energetycznej budynku stanowiącej samodzielną całość techniczno-użytkową oraz sposobu sporządzania i wzorów świadectw ich charakterystyki energetycznej (Dz. U. z 2008 nr 201 poz. 1240), d) Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2004 nr 202 poz z późniejszymi zmianami), e) Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 roku w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2012 poz. 462), f) Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. z 2004 nr 130 poz z późniejszymi zmianami), g) Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 Nr 120, poz. 1126), h) Ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 907, 984, 1047, 1473, z 2014 r. poz. 423, 768, 811, 915, 1146), i) Obowiązującymi Polskimi Normami i przepisami, j) Zasadami wiedzy technicznej. 9. Przed przystąpieniem do projektowania Wykonawca zobowiązany będzie uwzględnić wskazówki Zamawiającego. 10. Koszt wszelkich materiałów, czynności i prac, tj. uzyskania map do celów projektowych; uzyskania wymaganych obowiązującymi przepisami decyzji, pozwoleń, uzgodnień (w tym również ZUDP, uzgodnienia z rzeczoznawcą sanitarnym, pożarowym i bhp), ekspertyz, opinii, odkrywek, inwentaryzacji, badań oraz innych prac pomocniczych niezbędnych do prawidłowej realizacji zamówienia oraz niezbędnych do uzyskania prawomocnego pozwolenia na budowę należy ująć w oferowanej cenie. 11. Wykonawca po zakończeniu wykonania przedmiotu umowy przedłoży Zamawiającemu kompletną pod względem formalnym, prawnym i praktycznym dokumentację wraz z decyzją o pozwoleniu na budowę.. II.1.5) przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających Uzupełnienie i aktualizacja dokumentacji projektowo-kosztorysowej II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): , II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie. II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie. II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 48. SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM III.1) WADIUM Informacja na temat wadium: nie dotyczy III.2) ZALICZKI

6 Strona 6 z 9 III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania spełnia - nie spełnia III.3.2) Wiedza i doświadczenie - wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie. Za spełnienie warunku posiadania niezbędnego doświadczenia Zamawiający uzna, gdy Wykonawca wykonał min. 1 zadanie polegające na wykonaniu projektu architektonicznego obiektu sportowego typu hala sportowa lub sala gimnastyczna wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz z zagospodarowaniem terenu o przewidywanej kosztorysowej wartości robót budowlanych nie mniejszej niż ,00 zł - Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne z art. 22 ust. 1 ustawy, na podstawie, których Zamawiający przeprowadzi ocenę spełnienia warunku. spełnia - nie spełnia III.3.3) Potencjał techniczny - Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne z art. 22 ust. 1 ustawy, na podstawie, których Zamawiający przeprowadzi ocenę spełnienia warunku. spełnia - nie spełnia III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia - Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne z art. 22 ust. 1 ustawy, na podstawie, których Zamawiający przeprowadzi ocenę spełnienia warunku. spełnia - nie spełnia III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa - Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne z art. 22 ust. 1 ustawy, na podstawie, których Zamawiający przeprowadzi ocenę spełnienia warunku. spełnia - nie spełnia III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć: wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat

7 Strona 7 z 9 wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie; III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć: oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia; aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert; aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert; aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert; III.6) INNE DOKUMENTY Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5) - pisemne zobowiązanie podmiotu oddającego do dyspozycji niezbędne zasoby w okresie realizacji zadania Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana będzie musiał wnieść zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 7% ceny całkowitej podanej w ofercie. 3. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy można wnieść w formach wymienionych w art. 148 ust. 1 ustawy - Prawo zamówień publicznych. 4. Zamawiający nie wyraża zgody na wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy w formach wymienionych w art. 148 ust. 2 ustawy - Prawo zamówień publicznych. 5. Wykonawcy zobowiązani są do wniesienia pełnej kwoty zabezpieczenia należytego wykonania umowy przed zawarciem umowy. 6. Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu Wykonawca zobowiązany będzie wpłacić przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego: PBS O/W Bornem Sulinowie Nr: z podaniem tytułu wpłaty: zabezpieczenie należytego wykonania umowy - Wykonanie kompleksowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na budowę oraz pełnienie wielobranżowego nadzoru autorskiego dla zadania rozbudowy z przebudową budynku Zespołu Szkół w Łubowie o budynek sali gimnastycznej z zapleczem socjalno-technicznym i higieniczno-sanitarnym oraz pomieszczeniami stołówki z pełnym zapleczem kuchennym, socjalnym i magazynowym. 7. W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu, za zgodą Wykonawcy, kwota wadium może zostać zaliczona na poczet zabezpieczenia. 8. W przypadku wniesienia zabezpieczenia w formie innej niż pieniądz, oryginał dokumentu potwierdzającego wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy musi być dostarczony do Zamawiającego przed podpisaniem umowy. 9. Zabezpieczenie w formie niepieniężnej powinno być sporządzone zgodnie z obowiązującym prawem i zawierać bezwarunkowe zobowiązanie do wypłaty Zamawiającemu na każde jego żądanie pełnej kwoty zabezpieczenia,

8 Strona 8 z 9 zabezpieczenie powinno być zabezpieczać umowę przez minimum czas jej trwania wraz z okresem gwarancyjnym. 10. Zamawiający zwróci kwotę stanowiąca 70% zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane. 11. Kwotę stanowiącą 30% wysokości zabezpieczenia Zamawiający pozostawi na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi. 12. Kwota, o której mowa w pkt 11 zostanie zwrócona nie później niż w 15 dniu po upływie okresu rękojmi. 13. Wykonawca może w każdej chwili dokonać zmiany formy wniesienia zabezpieczenia z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokości. SEKCJA IV: PROCEDURA IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony. IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena. IV.3) ZMIANA UMOWY przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian 3. Szczegółowy katalog zmian, na podstawie którego możliwa będzie zmiana zapisów zawartej umowy: 1. zmiana harmonogramu i finansowania zadania; 2. zmiana osób reprezentujących Zamawiającego lub Wykonawcę; 3. zmiana siedziby Zamawiającego lub Wykonawcy; 4. zmiany numerów kont bankowych stron zamówienia; 5. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany terminu realizacji zamówienia w przypadku przedłużenia się procedur uzyskania decyzji administracyjnych, za które Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności pomimo zachowania należytej staranności. 6. Zmiana terminu wykonania przedmiotu umowy nie może przekroczyć czasu trwania okoliczności, o których mowa w pkt.5 oraz czasu niezbędnego do usunięcia skutków tych okoliczności. 7. Zamawiający dopuszcza możliwość zmian w zespole osób wykonujących zamówienie w przypadku zaistnienia niezawinionych przez Wykonawcę zdarzeń losowych lub ustania więzi prawnych łączących go z nimi. W tych przypadkach Wykonawca zobowiązany jest do zgłoszenia do Zamawiającego i udokumentowania tych zdarzeń. zmniejszenie zakresu przedmiotu zamówienia, gdy jego wykonanie nie leży w interesie Zamawiającego; 8. zmiana terminu realizacji zamówienia w przypadku: a. gdy wykonanie zamówienia w pierwotnym terminie nie leży w interesie Zamawiającego; b. gdy nastąpi zwiększenie zakresu przedmiotu zamówienia, niezbędnego do prawidłowego zakończenia realizowanego zadania; c. zmiany przepisów prawnych zaistniałej w okresie projektowania, o ile zmiana taka wymagać będzie wprowadzenia istotnych zmian do uprzednio wykonanych elementów dokumentacji i powodować konieczność zmiany terminu wykonania umowy, zmiany w tym zakresie będą dokonane z uwzględnieniem okresu niezbędnego do wprowadzenia zmian d. wystąpienia konieczności wykonania dodatkowych badań i ekspertyz; e. wystąpienia konieczności wykonania prac lub badań archeologicznych f. poczynienia ustaleń w trakcie narad Wykonawcy z Zamawiającym, zmierzających ku maksymalnemu zabezpieczeniu wymagań Zamawiającego w zakresie opracowania przedmiotowej dokumentacji, podyktowanych koniecznością zwiększenia bezpieczeństwa użytkowania obiektu budowlanego, zapobieżeniem powstania w przyszłości strat dla Zamawiającego oraz uzyskaniem założonego efektu użytkowego; 9. zmiana wynagrodzenie brutto wynikająca z urzędowych zmian w obowiązujących przepisach podatkowych tj. zmiana podatku VAT. 10. aktualizacja rozwiązań z uwagi na postęp lub zmianę obowiązujących przepisów mających wpływ na realizację zamówienia: 11. zmiana podwykonawców IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE IV.4.1)Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia:

9 Strona 9 z 9 Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Miejski Al. Niepodległości 6, Borne Sulinowo pok. 31. IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: godzina 12:00, miejsce: Urząd Miejski Al. Niepodległości 6, Borne Sulinowo pok sekretariat Burmistrza. IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert). IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

Zakres (przedmiot) i wartość zamówienia 2

Zakres (przedmiot) i wartość zamówienia 2 ZAŁĄCZNIK NR 5 Przystępując do postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego - sprawa nr DO-ZP.271.16.2015 pn. Budowa infrastruktury rowerowej na terenie Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Zielonej

Bardziej szczegółowo

Gdynia: Jak prowadzić własną firmę Numer ogłoszenia: 200396-2012; data zamieszczenia: 13.06.2012 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Gdynia: Jak prowadzić własną firmę Numer ogłoszenia: 200396-2012; data zamieszczenia: 13.06.2012 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi 1 z 5 2012-06-13 13:28 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pupgdynia.pl Gdynia: Jak prowadzić własną firmę Numer ogłoszenia: 200396-2012;

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pck.malopolska.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pck.malopolska.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pck.malopolska.pl Kraków: Dostawa leków według 3 pakietów: - Pakiet 1 - Leki różne; - Pakiet

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Różne meble i wyposażenie 2015/S 092-165179. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Warszawa: Różne meble i wyposażenie 2015/S 092-165179. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/13 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:165179-2015:text:pl:html Polska-Warszawa: Różne meble i wyposażenie 2015/S 092-165179 Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy Dyrektywa

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie nr 527/U/15/Oddział Gdańsk o przetargach nieograniczonych na wykonanie usług

Ogłoszenie nr 527/U/15/Oddział Gdańsk o przetargach nieograniczonych na wykonanie usług Ogłoszenie nr 527/U/15/Oddział Gdańsk o przetargach nieograniczonych na wykonanie usług ENERGA OPERATOR SA. Oddział w Gdańsku 1) Zamawiający: ENERGA-OPERATOR SA z siedzibą w Gdańsku Oddział w Gdańsku adres:

Bardziej szczegółowo

Polska-Ozorków: Różne maszyny ogólnego i specjalnego przeznaczenia 2015/S 057-099195. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Ozorków: Różne maszyny ogólnego i specjalnego przeznaczenia 2015/S 057-099195. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/13 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:99195-2015:text:pl:html Polska-Ozorków: Różne maszyny ogólnego i specjalnego przeznaczenia 2015/S 057-099195 Ogłoszenie

Bardziej szczegółowo

SIWZ na usługi leśne 2013 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SIWZ na usługi leśne 2013 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Znak Postępowania ZG1-2710-0012-12 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) W postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na: na świadczenie usług leśnych na terenie Nadleśnictwa

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr. o wykonanie robót budowlanych

UMOWA nr. o wykonanie robót budowlanych UMOWA nr. o wykonanie robót budowlanych zawarta w Toruniu, w dniu., pomiędzy: ENERGA OPERATOR SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Gdańsku, przy ulicy Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdańsk, wpisaną do Krajowego

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM 1 z 6 2015-04-28 14:12 Szczecin: Świadczenie usług cateringowych na potrzeby Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego w 2015 r Numer ogłoszenia: 97870-2015; data zamieszczenia: 28.04.2015

Bardziej szczegółowo

U S T AWA. z dnia.. r. Kodeks budowlany DZIAŁ I. Przepisy ogólne

U S T AWA. z dnia.. r. Kodeks budowlany DZIAŁ I. Przepisy ogólne U S T AWA Projekt z dnia 25 maja 2015 r. z dnia.. r. Kodeks budowlany DZIAŁ I Przepisy ogólne Art. 1. Ustawa - Kodeks budowlany, zwana dalej Kodeksem, określa: 1) działalność obejmującą projektowanie i

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych. Dział I Przepisy ogólne. Rozdział 1 Przedmiot regulacji

USTAWA z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych. Dział I Przepisy ogólne. Rozdział 1 Przedmiot regulacji Kancelaria Sejmu s. 1/103 USTAWA z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych Dział I Przepisy ogólne Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2004 r. Nr 19, poz. 177, Nr 96, poz. 959, Nr 116, poz. 1207,

Bardziej szczegółowo

Ustawa Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity, stan prawny na 31 marca 2011 r.)

Ustawa Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity, stan prawny na 31 marca 2011 r.) Ustawa Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity, stan prawny na 31 marca 2011 r.) Wydawnictwo: Hensen Polska Sp. z o.o. 02-202 Warszawa, ul. Drawska 10a/27 www.hensen.pl tel. 22-822-98-42, faks. 22-490-51-79

Bardziej szczegółowo

PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH PO NOWELIZACJI z dnia 4 września 2008 r.

PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH PO NOWELIZACJI z dnia 4 września 2008 r. PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH PO NOWELIZACJI z dnia 4 września 2008 r. Tekst ujednolicony uwzględniający zmiany wprowadzone ustawą z dnia 4 września 2008 r. o zmianie ustawy Prawo zamówień publicznych oraz

Bardziej szczegółowo

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 1994 Nr 89 poz. 414 USTAWA. z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane 1) Rozdział 1. Przepisy ogólne

Dz.U. 1994 Nr 89 poz. 414 USTAWA. z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane 1) Rozdział 1. Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/114 Dz.U. 1994 Nr 89 poz. 414 USTAWA z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane 1) Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1409, z 2014 r. poz. 40, 768, 822, 1133, 1200, z

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/83 USTAWA z dnia 7 lipca 1994 r. Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1409, z 2014 r. poz. 40, 768, 822, 1133, 1200. Prawo budowlane 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Odnośnik

Bardziej szczegółowo

Twój pomysł, europejskie pieniądze

Twój pomysł, europejskie pieniądze Twój pomysł, europejskie pieniądze Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013

Bardziej szczegółowo

WZORCOWE SZCZEGÓLNE WARUNKI KONTRAKTU

WZORCOWE SZCZEGÓLNE WARUNKI KONTRAKTU WZORCOWE SZCZEGÓLNE WARUNKI KONTRAKTU dla kontraktów realizowanych w systemie Projektuj i Buduj Warunki Szczególne Kontraktu Niniejsze Warunki Szczególne Kontraktu uzupełniają, poprawiają, jak również

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1 65-057 Zielona Góra ul. Podgórna 7 tel. +48 /68/456 52 00, 320 20 37 fax +48 /68/456 52 96 www.lubuskie.pl DA.III.272.2.36.2015 Zielona Góra, 07.07.2015 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Bardziej szczegółowo

UMOWA (WZÓR )Nr LO2/ /2015

UMOWA (WZÓR )Nr LO2/ /2015 Postępowanie na udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U.

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych. (tekst ujednolicony) DZIAŁ I. Przepisy ogólne. Rozdział 1. Przedmiot regulacji

USTAWA. z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych. (tekst ujednolicony) DZIAŁ I. Przepisy ogólne. Rozdział 1. Przedmiot regulacji USTAWA z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst ujednolicony) DZIAŁ I Przepisy ogólne Rozdział 1 Przedmiot regulacji Art. 1. Ustawa określa zasady i tryb udzielania zamówień publicznych,

Bardziej szczegółowo

z dnia 2 września 2004 r. (Dz.U. Nr 202, poz. 2072)

z dnia 2 września 2004 r. (Dz.U. Nr 202, poz. 2072) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego

Bardziej szczegółowo

WSZYSTKIE ZAINTERESOWANYE STRONY PROSIMY O PRZESŁAMNIE PISEMNEGO ZAPYTANIA W CELU OTRZYMANIA KOMPLETNEJ DOKUMENTACJI

WSZYSTKIE ZAINTERESOWANYE STRONY PROSIMY O PRZESŁAMNIE PISEMNEGO ZAPYTANIA W CELU OTRZYMANIA KOMPLETNEJ DOKUMENTACJI ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ WSZYSTKIE ZAINTERESOWANYE STRONY PROSIMY O PRZESŁAMNIE PISEMNEGO ZAPYTANIA W CELU OTRZYMANIA KOMPLETNEJ DOKUMENTACJI 1. Zamawiający MARCIN KRZEMIEŃ 34-100 Wadowice,

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU UPROSZCZONEJ DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ I ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU UPROSZCZONEJ DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ I ROBÓT BUDOWLANYCH Numer OBI/54/1501321 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU UPROSZCZONEJ DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ I ROBÓT BUDOWLANYCH A) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. 1) Nazwa i adres obiektu (zamówienia): słup

Bardziej szczegółowo

ZARZĄD GŁÓWNY. ul. Piłsudskiego 65 tel/fax 18 20-61-550, tel. 18 20-14-152 34-500 Zakopane www.gopr.pl e-mail: zarzad@gopr.pl

ZARZĄD GŁÓWNY. ul. Piłsudskiego 65 tel/fax 18 20-61-550, tel. 18 20-14-152 34-500 Zakopane www.gopr.pl e-mail: zarzad@gopr.pl GÓRSKIE OCHOTNICZE POGOTOWIE RATUNKOWE Członek Międzynarodowej Komisji Ratownictwa Górskiego IKAR-CISA ZARZĄD GŁÓWNY ul. Piłsudskiego 65 tel/fax 18 20-61-550, tel. 18 20-14-152 34-500 Zakopane www.gopr.pl

Bardziej szczegółowo

GMINA DĄBROWA GÓRNICZA. Projekt. Umowa o partnerstwie publiczno-prywatnym. dot. zadania pod nazwą :

GMINA DĄBROWA GÓRNICZA. Projekt. Umowa o partnerstwie publiczno-prywatnym. dot. zadania pod nazwą : GMINA DĄBROWA GÓRNICZA Projekt Umowa o partnerstwie publiczno-prywatnym dot. zadania pod nazwą : Wybór partnera prywatnego do realizacji przedsięwzięcia dotyczącego Budowy oraz eksploatacji drogi stanowiącej

Bardziej szczegółowo

PDF created with pdffactory trial version www.pdffactory.com TECHNICZNE ASPEKTY ZARZĄDZANIA NIERUCHOMOŚCIAMI

PDF created with pdffactory trial version www.pdffactory.com TECHNICZNE ASPEKTY ZARZĄDZANIA NIERUCHOMOŚCIAMI TECHNICZNE ASPEKTY ZARZĄDZANIA NIERUCHOMOŚCIAMI SPOSOBY OKREŚLANIA POTRZEB REMONTOWYCH ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA BUDYNKU LUB JEGO CZĘŚCI DECYZJE ADMINISTRACYJNE W PROCESIE INWESTYCYJNO REMONTOWYM OBOWIĄZKI

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych. (tekst ujednolicony)

USTAWA. z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych. (tekst ujednolicony) USTAWA z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst ujednolicony) stan prawny na dzień 15 marca 2015 r. - Dz. U. z 2013 r. poz. 907, poz. 984, 1047 i 1473, z 2014 r. poz. 423, 768, 811,

Bardziej szczegółowo

REALIZACJA ROBÓT BUDOWLANYCH

REALIZACJA ROBÓT BUDOWLANYCH REALIZACJA ROBÓT BUDOWLANYCH W ŚWIETLE OBOWIĄZUJĄCYCH PRZEPISÓW PRAWA BUDOWLANEGO Prowadzenie: mgr inż. Krzysztof Piątek Styczeń 2012 r. Spis treści: A. Czynności przygotowawcze poprzedzające rozpoczęcie

Bardziej szczegółowo

ODBIÓR INWESTYCJI BUDOWLANEJ. maj 2013r.

ODBIÓR INWESTYCJI BUDOWLANEJ. maj 2013r. ODBIÓR INWESTYCJI BUDOWLANEJ maj 2013r. 1 Inwestycja budowlana Poprzez proces inwestycyjny rozumie się ogół czynności realizowanych przez inwestora i Urząd, mających na celu umożliwienie rozpoczęcia prac

Bardziej szczegółowo